TOIMIVA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ JA SEN RAJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMIVA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ JA SEN RAJAT"

Transkriptio

1 1 TOIMIVA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ JA SEN RAJAT Tutkija, VTT NTV, UKU

2 Moniammatillisella yhteistyöllä 2 pyritään tietojen, taitojen, tehtävien, kokemusten ja / tai toimivallan jakamisella jonkin yhteisen päämäärän saavuttamiseen (Payne 2000, 9) Päämäärä itse asetettu tai ulkoapäin asetettu.

3 Sitä on niin monenlaista 3 Organisaation sisäistä tai eri organisaatioiden välistä yhteistyötä (poikkihallinnollinen) Mukana järjestöt, kansalaisyhteiskunta, kansalaiset (monitoimijainen) Yhteistyön satunnaisia ja vakiintuneita muotoja Ammattirooleissa pitäytyvää tai uutta synteesimäistä ajattelutapaa etsivää yhteistyötä.

4 Moniammatillisen yhteistyön korostus 4 Poliittishallinnollisessa ohjauksessa, kuten toimintaohjelmissa ja hankerahoituksessa, on 90 luvulta alkaen lisää ääntyvästi painotettu moniammatillista yhteistyötä. Sektoroitunut palvelujärjestelmä heikko vastaamaan moniongelmaisten asiakkaiden tarpeisiin tai tarpeisiin, jotka jäävät perinteisen palvelujärjestelmän katvealueisiin Professioiden rajojen ylittäminen tavoitteena

5 Uusi hallintatapa 5 Poliittishallinnollinen ohjaus tavoittelee rajojen ylittämistä ja aitojen purkamista muutenkin: julkisen ja yksityisen elämänpiirin yhdistymistä valtion ja kansalaisyhteiskunnan tavoitteiden yhteensulautumista viranomaisammattilaisten ja kansalaisasiakkaiden jaettua asiantuntijuutta ja vastuuta

6 Ihanteellinen verkosto 6 Verkostot epämuodollisia ja tasa arvoisia arvoisia yhteistyön n organisoitumismuotoja, joustavia, perustuvat luottamukseen, jaettuun asiantuntemukseen. Verkostoparadigma ja tasavertainen kumppanuus korjaamaan virkamiesten byrokraattista perimää ää,, sektorirajoitteita ja kahlitsevaa hierarkiaa Osaltaan vastaus hyvinvointivaltion kritiikkiin

7 Moniammatilliset työryhmät 7 Tässä esityksessä keskityn moniammatillisten työryhmien toimintaan Olen tutkinut helsinkiläisiä, ruohonjuuritason paikallisia ryhmiä joiden tavoitteena ehkäistä lähinnä kouluikäisten lasten ja nuorten syrjäytymistä ja päihteiden käyttöä sekä tukea vanhempia kasvatustehtävässään. Osa ryhmistä toimi korjaavan työn rajoilla ja osa taas puhuu mieluummin hyvän edistämisestä kuin ongelmien ehkäisemisestä.

8 Työryhmien toiminta 8 vaihtelee hallinnollisen tason, osallistujien, teeman, kohderyhmän ja kokoontumisen tavoitteen suhteen Funktio voi olla toiminnan suunnittelu ja ohjaus keissien käsittely: tilanteiden seuranta, toimintamallien luominen lapsi/nuorikohtainen neuvottelu ja työnjako työohjauksellinen tavoite

9 Jännitteinen puuttumisen maasto 9 Viranomaiset ja ammattilaiset toimivat jännitteisessä ja herkässä maastossa yhteiskunnallistavina, välittävinä linkkeinä julkisten instituutioiden ja yksityisen elämänpiirin välillä sekä lasten / nuorten maailman ja aikuisten maailman välillä. Käsittelevät puuttumisdilemmaa: milloin tarpeellista ja oikeutettua puuttua, millä keinoilla

10 Hyötyjä ammattilaisille 10 toiminnan tehokkuus ja joustavuus tiedonkulku, uudet innovaatiot, työssä jaksaminen moninäkökulmaisuus: yhteistyössä peilataan omia ajatuksia ja toimintatapoja sekä niiden taustalla olevia eettisiä, poliittisia ja ideologisia oletuksia toiminnan eettisyys yksin tehdystä työstä näkyväksi, myös salaisuudet ja neuvottomuus

11 Hyötyjä asiakkaille 11 palvelutarpeita käsitellään monen ammattilaisen voimin, kokonaisvaltaisesti, palveluja yhteen sovittaen resurssit asiakkaan auttamiseksi lisääntyvät tieto on valtaa ammattilaisille, asiakkaan elämään kätkeytyvät salaisuudet esille palvelun kyseenalaistaminen hankalampaa kuin yhden ammattilaisen toimien epäily

12 Hyötyjä palvelujärjestelmälle 12 voidaan kehittää refleksiivisiä institutionaalisia käytäntöjä sujuvuutta ja saumattomuutta asiakkaiden palvelu ja hoitoketjuihin (Nikander 2005) säästöjä "moniammatillisen yhteistyön merkitystä toistetaan, mutta muutakaan ei ole keksitty vrt. demokratia"

13 MAYT vaikeuksia 13 eri hallinnonalojen ja ammattikuntien välinen kilpailu ja taistelukenttä: kilpaillaan resursseista, vallasta, arvostuksesta ja reviireistä ammattikuntien eroavat kielet ja kulttuurit tietosuojaa koskevat kysymykset pettymyksiä: illuusio hyvin järjestetyistä, verkostoituneista palveluista, kokouksia ja sähköpostilistoja, mitä jää käteen

14 Yhteistoiminnan esteitä ryhmissä 14 liian yleisluontoinen tavoite Ryhmät, joilla oli vaikeuksia määritellä tavoitetta, turhautuivat neuvotteluihin, konkretian puutteeseen ryhmän sisällä eriävät ja kilpailevat orientaatiot Orientaatiot selittävät yhteiskuntaa ja sen ongelmia. Jos jyrkästi eroavat, ei voi määritellä tavoitetta. työntekijöiden vaihtuvuus Työtehtävät projekteissa tai epämääräisiä ja vaikeasti hallittavia epäilys toiselle sektorille valuvasta vallasta ja hyödystä

15 Mitä toimiva yhteistyö edellyttää? 15 rakenteelliset puitteet: tuki, tilaa ja aikaa neuvotteluun johtaminen työn kohde selkeä: tarpeellinen, konkreetti hyöty omaan työhön vuorovaikutuksen laatu kyky kehittää, muuttaa vuorovaikutusta ja toimintatapoja ennakoida valintojen seurauksia keskinäinen luottamus Arnkil; Eriksson; Launis; Engeström ymmärrys eri toimijoiden työn sisällöstä, ydintehtävistä

16 Mayt ryhmän toiminnan ehdot 16 Ryhmä käsittelee konkreettista ongelmaa tai tarvetilaa, josta samansuuntainen tulkinta Ryhmä samaistuu autettavaan/autettaviin ja on heidän n puolellaan. Heillä on selkeä institutionaalinen konteksti. Ryhmän n jäsenet j hyväksyv ksyvät t työhön n kuuluvat, lakeihin perustuvat valta ja vastuuasetelmat eli jonkinasteisen hierarkian. Ryhmä seuraa toimintansa vaikutuksia.

17 Verkostoihanne ja todellisuus 17 Käytännössä ammattilaisten verkostot eivät nouse niin selkeästi luottamuksen, avoimuuden, kokonaisvaltaisen ihmiskuvan ja byrokratialle vastaisen aitouden utooppisesta maasta kuin verkostopolitiikan retoriikka antaa ymmärtää. Jossain mielessä poikkihallinnollisten ryhmien rajallisuus on niiden voima ne toimivat ennen kaikkea ammattilaisten keskinäisen neuvottelun foorumeina. Tilaa myös ammattilaisten ja asiakkaiden neuvotteluille.

18 Ryhmä muotoutuu 18 Ryhmä voi hitsautua selkeäksi kokonaisuudeksi, osallistujilleen attraktiiviseksi me joukoksi ja vahvaksi toimijaksi tai kääntyä kuivaksi pakkopullaksi ja kahvitteluksi. Moniammatillisen ryhmän kehitys vaihemalli

19 Moniammatillisen työryhmän vaihemalli Määttä 2004 Progressiivinen kehitys. Neuvottelussa löytyy yhteisiä tavoitteita, joiden eteen ollaan valmiita tekemään työtä. Syntyy konkreettista toimintaa, johon sitoudutaan. Toiminta kehittyy. 1. Neuvotteluvaihe 2. Yhteistoimintavaihe Neuvotteluissa ei edetä, ei löydetä yhteisiä tavoitteita. Neuvottelut lopetetaan turhautuneina. Toimintaan ei sitouduta eikä innostuta. Toiminnan selkeä päämäärä puuttuu. Toiminta hiipuu. Arvioinnin avulla toimintaa järkeistetään ja suunnataan uudelleen. Motivaatio lisääntyy. 3. Arviointivaihe Arviointia vältetään tai se osoittaa toiminnan ristiriidat, joita ei kyetä ratkomaan. Toiminta tukahtuu. Toiminnalla on vankat perusteet ja siinä omaksutaan uutta tietoa. Syntyy ehkäisevän työn toimintamalleja. 4. Vakiintumisvaihe Toiminta jähmettyy, uutta tietoa ja toimintatapoja ei haluta omaksua. Toimitaan rutiinilla. Regressiivinen kehitys.. Mirja Määttä.. 19.

20 Tutkimustoiminnasta 20 : Lasten ja nuorten hyvinvointipoliittiset ohjelmaprosessit Moniammatilliseen yhteistyöhön, lapsiin, nuoriin, ehkäisevään työhön liittyvää tutkimusta https://oa.doria.fi/handle/10024/7063 ammatillinen auttaminen sekä erilaiset valta ja hallintajärjestelmät ja kuinka nämä linkittyvät toisiinsa ihanteiden ja todellisuuden välinen kuilu sosiologia, yhteiskuntatiede

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 341 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA Lapsiperheiden varhaisen tukemisen

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Verkostot ja monitoimijainen yhteistyö opistotyön johtamisessa. Helena Ahonen KT 9.2.2012

Verkostot ja monitoimijainen yhteistyö opistotyön johtamisessa. Helena Ahonen KT 9.2.2012 Verkostot ja monitoimijainen yhteistyö opistotyön johtamisessa Helena Ahonen KT 9.2.2012 Lähteenä käytetty ja lisää voi lukea.. Reija Linnamaa (2004) Verkostojen toimivuus ja alueen kilpailukyky. Tampereen

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot

Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto

Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto Muutoksen mekanismien käsitteellistäminen Tiina Soininen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos, Joensuun kampus

Lisätiedot

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi Tuula Salmela Tuula Salmela Tieto on valtaa vasta jaettuna Harava-projekti toimijatason arviointi TEKIJÄ Tuula Salmela, Pikassos Oy tuulamai.salmela@pp.inet.fi Puh: 050-554 6061 ULKOASU Jyri Heimo, Arktios

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ!

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ! !""#$ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa II osa Työntekijöiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu -suunnittelupalavereista Niina Remsu

Lisätiedot

Kieli muokkaa vuorovaikutusta ja valtarakenteita

Kieli muokkaa vuorovaikutusta ja valtarakenteita 1 Toimiva ja tuloksellinen lastensuojelu - valtakunnalliset lastensuojelupäivät Hämeenlinna 1.10 201. Vuokko Niiranen, professori, sosiaalihallintotiede, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

TOIMINNANJOHTAJAN JÄLKITRADITIONAALINEN IDENTITEETTI JA SITOUTUMINEN

TOIMINNANJOHTAJAN JÄLKITRADITIONAALINEN IDENTITEETTI JA SITOUTUMINEN Mika Rantaharju TOIMINNANJOHTAJAN JÄLKITRADITIONAALINEN IDENTITEETTI JA SITOUTUMINEN 4H -JÄRJESTÖN KEHITTYVÄSSÄ HANKETOIMINNASSA Pro gradu -tutkielma Sosiologia Syksy 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot