Työelämän kielitaito ja sen arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämän kielitaito ja sen arviointi"

Transkriptio

1 Työelämän kielitaito ja sen arviointi Osallisena arvioinnissa Helsinki, Paasitorni

2 Työpajan runko Alustus 30 min Sovellus 60 min Valitse jompikumpi linja 1. Hoito, hoiva, lääkäri 2. Palveluala, esim. taksi, kauppa, kauneus Tärkeät tilanteet -skeemakarttatehtävä Pätevä ja kätevä -kielitestin suunnittelu Osaa tehdä -taulukon laatiminen Koonti 30 min

3 Työelämän kielitaidon opettamisen ja arvioinnin yhteinen perusta Vaiheet Työelämätekstit Toistuvuudet Taltiointi Analysointi Fokusointi Simulointi Soveltamine Variointi

4 Miksi opettajan ja arvioijan on tunnettava työelämän tekstitapahtumat? Funktionaalinen kielikäsitys: kieli ei ole irrallinen saareke 1 Kieli tapahtuu skeemoissa. 2 Ammattikieli ei ole vain sanastoa vaan se on tapa käyttää niitä.

5 Skeema ja mentaalinen malli Skeema on mentaalinen kehys, jonka avulla tietoa varastoidaan ja muistetaan. Skeemat ovat epähierarkkisia ja kertomuksenomaisia, ja niillä näyttää olevan aikaulottuvuus. Vrt. mielikuvamallin (mentaalisen mallin) käsite kuvaa tiedon epäskemaattisia rakenteita. Mielikuvamalleilla ei ole aikaulottuvuutta.

6 Skeema oppimis- ja arviointitehtävän perustana Autenttinen skeema tunnistetaan Simuloitava skeema luodaan Käännekohdat merkitään Osaamisen kriittiset pisteet, osaa tehdä -lauseet määritellään Variaation rajat määritellään

7 Esimerkkiskeema työelämästä: puhelimeen vastaaminen kesken työtehtävän osastolla Puhelin soi Selitys (Anteeksi, mä vastaan tohon puhelimeen.) Esittely ja alkufraasit (Sairaanhoitaja Lee puhelimessa. No huomenta huomenta.) Asian kuunteleminen ja päätöksenteko: osaanko vastata, annanko toiselle, lykkäänkö tilannetta myöhemmäksi (Joo, olen kyllä käynyt katsomassa äitiänne tänään. Hän heräsi pirteänä ja on tänä aamuna saanut lääkkeet / Hetkinen, otan paperia ja kynän. Sanotteko nimen vielä uudestaan. Pyydän XXää soittamaan teille tänään.) Loppufraasit (Hyvä, tehdään näin. Kiitos soitosta. Hei vaan!) Työtehtävän jatkaminen (Anteeksi vielä kerran, mihin me jäätiinkään.)

8 2 Ammattikieli ei ole vain sanoja, vaan se on tapa käyttää niitä Myös prosodia ja eleet kuuluvat ammattikielen osaamiseen Joskus esimerkiksi puhekielisyydellä on ammatillinen funktio. Voiko höpöttely olla ammattiosaamista? Miten sitä opetellaan?

9 Esim. Tarkkaile pronomineja, proadverbeja ja proadjektiiveja fysioterapeutin puheessa! FT A FT A FT A FT A Joo. Käy vaan siitä sillee kyljelleen tänne. Tänne näin. Pään alle tukee ja. Mä vähän tunnustelen tuota alaselän nikamien joustoo sieltä sieltä tässä ja sano jos siellä on joku arempi paikka niin yritetään pitää se ote semmosena riittävän riittävän tuota kevyenä. (Puhelin soi, FT ei vastaa) Alin nikamaväli. Tuntuu vähän jäykänpuoleiselta, tuntuuko siellä, tää ei oo mitenkään arka? (epäselvää) Toiseksialin. Ei nyt tuntuu tietysti ihan hyvältä. Kaiken kaikkiaan tässä semmonen yleistunne tulee että jousto on vähän semmonen niukanpuoleinen. Katotaan vielä vähän sitä liikkuvuutta tarkemmin. (epäselvää) Nyt tuntu. Nyt tuntuu. Jossakin täällä seudussa tuntuu? Niin. FT Ja lisääntyy täällä? (Sairaan hyvää suomea, s )

10 Mistä näitä tilanteita oikein löytyy?

11 Ammatilliset viitekehykset mallina Esimerkkiammatteja, esimerkkityöpaikkoja, tyypillisiä työtehtäviä Arvio kielitaidon tarpeesta Tiedonlähteet Kielenkäyttökonteksti - Paikat - Sosiokulttuurinen ympäristö - Kielenkäyttötilanteet - Tekstit Kielen opiskelu - Tavoitteet (suhteessa alan työtehtäviin) - Kielioppi ja rakenteet - Suullinen viestintä - Kirjallinen viestintä - Sanasto - Opetuksessa käytettävät materiaalit - Tehtäviä ja menetelmiä - Arviointi Viestinnän erityispiirteet tällä ammattialalla

12 Mistä apua taitotasojen kuvailuun? Ks. Eurooppalainen viitekehys, erityisesti vuorovaikutteiset toiminnot ja strategiat s

13 Vuorovaikutus: keskustelun taitotasot EVK s. 114 A2 Selviytyy aivan lyhyistä sosiaalisista kontakteista, mutta ymmärtää harvoin kylliksi pystyäkseen itse jatkamaan keskustelua. Ymmärtää, jos puhuja haluaa nähdä vaivaa oman ilmaisunsa muotoilemiseksi. Pystyy käyttämään yksinkertaisia, jokapäiväisiä tervehtimiseen ja puhutteluun liittyviä kohteliaisuusmuotoja. Pystyy esittämään kutsuja ja anteeksipyyntöjä ja vastaamaan niihin. Pystyy sanomaan, mistä pitää ja mistä ei. Pystyy ylläpitämään sosiaalisia kontakteja: osaa tervehtiä, hyvästellä, esitellä ja kiittää. Pystyy yleensä ymmärtämään hänelle osoitettua, tuttuja asioita koskevaa selkeää yleiskieltä, jos voi aika ajoin pyytää toistoa tai asian ilmaisemista toisin sanoin. Pystyy osallistumaan tavanomaisiin lyhyisiin keskusteluihin itseään kiinnostavista asioista. Pystyy ilmaisemaan yksinkertaisin ilmauksin, miltä hänestä tuntuu. Pystyy ilmaisemaan kiitollisuutta.

14 Vuorovaikutus: keskustelun taitotasot EVK s. 114 B1 Pystyy osallistumaan valmistautumatta tuttuja aiheita käsitteleviin keskusteluihin. Pystyy tavanomaisissa keskusteluissa seuraamaan selkeää itselleen osoitettua puhetta, vaikka joutuukin joskus pyytämään joidenkin sanojen ja ilmausten toistamista. Pystyy ylläpitämään keskustelua tai asian käsittelyä, mutta puhe voi joskus olla vaikeasti ymmärrettävää, kun puhuja pyrkii sanomaan täsmällisesti, mitä tarkoittaa. Pystyy ilmaisemaan tunteita, kuten esimerkiksi hämmästystä, iloa, surua, mielenkiintoa, välinpitämättömyyttä, sekä reagoimaan tällaisiin tunteenilmauksiin.

15 Vuorovaikutus: keskustelun taitotasot EVK s. 114 B2 Pystyy osallistumaan aktiivisesti useimpia yleisiä aiheita koskevaan pitkähköön keskusteluun, myös meluisassa ympäristössä. Pystyy ylläpitämään suhteita syntyperäisiin puhujiin ilman että kielenkäytöllään tahattomasti huvittaa tai ärsyttää heitä. Ei myöskään edellytä syntyperäisten puhujien kohtelevan itseään toisin kuin he kohtelisivat toista syntyperäistä puhujaa. Pystyy ilmaisemaan eriasteisia tunnetiloja ja tuomaan selvästi esille tapahtumien ja kokemusten henkilökohtaisen merkityksen. C1 Pystyy käyttämään kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin tarkoituksiin, kuten ilmaisemaan tuntemuksia, tekemään epäsuoria viittauksia ja laskemaan leikkiä.

16 Tiedonvaihdon taitotasot EVK s. 119 A2 Pystyy kommunikoimaan suorittaessaan yksinkertaisia ja rutiininomaisia tehtäviä, jotka edellyttävät yksinkertaista ja kasvokkain tapahtuvaa tiedonvaihtoa. Pystyy vaihtamaan suppeaa tietoa tutuista ja tavanomaisista tekemisistä. Pystyy esittämään kysymyksiä muiden työstä ja vapaa-ajanvietosta ja vastaamaan sellaisiin kysymyksiin. Pystyy pyytämään ja antamaan opastusta tukeutumalla karttaan tai piirrokseen. Pystyy kysymään henkilökohtaista tietoa ja antamaan sellaista. A2+ Selviytyy jokapäiväisissä yksinkertaisissa keskusteluissa ilman kohtuutonta ponnistelua. Selviytyy arkipäivän käytännön vaatimuksista: pystyy etsimään ja välittämään yksinkertaista asiatietoa. Pystyy esittämään tapoja ja rutiineja koskevia kysymyksiä ja vastaamaan sellaisiin. Pystyy esittämään ajanviettotapoja ja aikaisempia tekemisiään koskevia kysymyksiä ja vastaamaan sellaisiin. Pystyy antamaan ja noudattamaan yksinkertaisia ohjeita ja neuvoja, esimerkiksi miten jonnekin päästään.

17 Tiedonvaihdon taitotasot EVK s. 119 B1 Pystyy hakemaan ja välittämään yksinkertaista asiatietoa. Pystyy pyytämään tarkkoja ohjeita ja noudattamaan niitä. Pystyy hankkimaan lisää yksityiskohtaista tietoa. B1+ Pystyy jokseenkin luotettavasti vaihtamaan, tarkistamaan ja vahvistamaan kerättyä tietoa, joka koskee oman alan tuttuja, jokapäiväisiä ja tavanomaisesta poikkeavia asioita. Pystyy kuvailemaan ja antamaan yksityiskohtaisia neuvoja siitä, miten jokin asia tulisi tehdä. Pystyy tekemään yhteenvetoja ja esittämään oman käsityksensä novellista, artikkelista, puheesta, haastattelusta tai asiaohjelmista ja vastaamaan yksityiskohtia koskeviin lisäkysymyksiin.

18 Tiedonvaihdon taitotasot EVK s. 119 B2 Pystyy välittämään luotettavasti yksityiskohtaista tietoa. Pystyy kuvailemaan selkeästi ja yksityiskohtaisesti, miten jokin toimenpide suoritetaan. Pystyy tekemään ja raportoimaan koosteen eri lähteistä saamastaan tiedosta ja perusteluista. B2+ Ymmärtää ja osaa välittää monitahoista tietoa ja pystyy antamaan opastusta kaikissa ammattirooliinsa liittyvissä seikoissa.

19 Työelämän kielitaidon testaamisen kysymyksiä Mitä halutaan mitata (= mitä työnantaja haluaa)? Miten opettaja-testaaja kommunikoi työnantajan kanssa? Miten työnantajaa tai ammattilaista käytetään tiedonlähteenä työelämän tekstitapahtumista? Miten haluttua taitoa voidaan testata (= eri testityyppejä)? Miten testiin harjoitellaan (= päätelmiä työpaikkakoulutukseen)?

20 Työpajan ajatuksia virittivät Gudrun Erickson, Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys WSOY. Council of Europe. Herva, Marja 2010: Vanhustyön S2-viitekehys. Sosiaali- ja terveysala. Ammatillinen S2-viitekehys. Jäppinen, Tuula 2010: Liiketalouden S2-viitekehys. Liiketalouden ja hallinnon ala. Ammatillinen S2-viitekehys. Jääskeläinen, Inkeri & Välilä, Pekka 2013: Taksinkuljettajaksi! Harjoitus- ja tehtäväkirja. Helsinki: Intonare. Kela, Maria 2010: Autenttisesta dialogista ammatillisen kielenopetuksen materiaaliksi. Teoksessa M. Garant & M. Kinnunen (toim.), Ammatillinen viestintä, koulutus ja kulttuuri. AFinLAn vuosikirja 68, Jyväskylä. Kela, M. & Komppa, J Sairaanhoitajan työkieli: yleiskieltä vai ammattikieltä? Funktionaalinen näkökulma ammattikielen oppimiseen toisena kielenä. Puhe ja kieli 31, Kela, Maria, Korpela, Eveliina & Lehtinen, Päivi 2010: Sairaan hyvää suomea. Terveysalan suomea maahanmuuttajille. Helsinki: Edita. Komppa, Johanna 2010: Sairaanhoidon S2-viitekehys. Sosiaali- ja terveysala. Ammatillinen S2-viitekehys. Korpela Eveliina 2007: Oireista puhuminen lääkärin vastaanotolla. Keskustelunanalyyttinen tutkimus lääkärin kysymyksistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Piikki, Anni 2010: Terveydenhoitoalalla riittävä suomen taito Mitä se on? Sutina 1/2010, Pursiainen, Sirpa 2011: Lähihoitajana yhteiskunnassa. Helsinki: Edita. Virtanen, Aija Onko filippiiniläisillä sairaanhoitajilla suomen kieli hallussa? Käsityksiä ammatillisesta kielitaidosta ja sen riittävyydestä hoivatyössä. Pro gradu. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kielten laitos.

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1.

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1. 1 LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin.

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin. LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot