SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto Otaniemi Kiinteistöyhteenveto Töölö Kiinteistöyhteenveto Kirkkonummi

3 3 YHTIÖSTÄ LYHYESTI Yhtiö omistaa kiinteistöjä ja huoneistoja ja vuokraa niitä pääasiallisesti tutkimus- ja koulutustoimintaan sekä näitä tukevaan yritystoimintaan yliopiston pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi. Yhtiön perustamisvaiheessa asiakkaina olivat Helsingin Kauppakorkeakoulu ja Teknillinen Korkeakoulu, jotka alkaen muodostivat Taideteollisen Korkeakoulun kanssa Aalto-yliopiston. Tällä hetkellä Aalto-yliopiston lisäksi yhtiöllä on vähäisessä määrin vuokralaisena myös yksityisiä yrityksiä. Yhtiö harjoittaa toimintaansa em. toimialamäärittelynsä puitteissa tavoitteenaan huolehtia, että yli- opistotoiminnoilla on käytettävissään toiminnan edellyttämät tarkoituksenmukaiset ja kohtuuhintaiset toimitilat ja että kiinteistöjen arvo säilyy myös pitkällä aikavälillä ja kiinteistöjen hoito ja hallinta on kustannustehokasta. Aalto-korkeakoulusäätiön ja Suomen valtion keskinäisen osakassopimuksen mukaisesti noudatamme kiinteistömarkkinoiden tavanomaisia liike- ja kiinteistötalouden periaatteita, jolloin vuokrasopimuskäytännöt ovat tavanomaisia, hinnoittelu kaikessa yhtiön toiminnassa on liiketaloudellista, peruskorjaukset säilyttävät kiinteistöjen arvon ja investoinnit määräytyvät liiketaloudellisin perustein. Toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta vertaillaan alan normaalien käytäntöjen ja vaatimusten mukaisesti. Yhtiö ei omistusrakenteestaan huolimatta ole julkinen hankintayksikkö. Tämä perustuu osakassopimuksen määräyksiin yhtiön toiminnan järjestämisestä ja perusteista. Yhtiön tavoitteena on tarjota kansainvälisesti korkeatasoinen ja houkutteleva tutkimuksen, kehitystyön ja opetuksen toimintaympäristö. Otakaari 1, Espoo

4 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2010 oltua yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi, jäi se kuitenkin toiminnallisesti vajaaksi, koska ylläpidon ja muiden toimintojen käynnistämisvaihe kesti kesään 2010 saakka. Näin ollen 2011 on ollut ensimmäinen toimintavuosi, jolloin kaikkien toimintojen rutiinit toimivat heti vuoden alusta ja budjetointi perustui edellisen vuoden toteutumatietoihin, tosin joidenkin toimien osalta vielä epätarkkoihin 2010 alkuvuoden käynnistysvaiheen johdosta. Em. syystä eivät myöskään taloudelliset ja toiminnalliset luvut vuosilta 2010 ja 2011 ole täysin vertailukelpoisia. Osittain vertailukelpoisuutta heikentää myös vuokrasopimuksissa toteutettu merkittävä muutos kun korkeakoulusäätiön sopimuksissa käyttäjäsähkö sisällytettiin bruttovuokraan. Menettelyllä haetaan sähkönkulutuksen säästöjä siten, että sekä vuokranantajalla että vuokralaisella on intressi tehdä sähkön kulutusta pienentäviä ratkaisuja. Insentiivinä sopimuksessa on säästöjen jakaminen vuosittain osapuolten välillä. Taloushallintopalvelujen palveluntuottajan vaihdos alkuvuodesta 2011 on vaatinut henkilöresursseja mm. raportointi järjestelmien päivittämiseksi uuden palveluntuottajan järjestelmiin soveltuviksi. Tilivuoden aikana on jatkettu prosessia Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhtiölle siirtyneiden kiinteistöjen haltuun ottamiseksi, jonka takarajaksi on sovittu joulukuu Prosessissa selvitetään kiinteistörasitetarpeet sekä rakennusrasitukset. Selvityksen kohteina ovat kaikki kunnallistekniset verkostot, tonttien sisäiset kadut, katuliittymät, autopaikat sekä väestön suojapaikat. Tämä selvitystyö on tarkoitus saada valmiiksi 2012 alkuvuodesta, jolloin on mahdollista käynnistää kaavoitusprosessi, jossa sovitut rasitteet ja tonttijaot vahvistetaan asemakaavalla. Aalto-yliopisto teki kampuspäätöksen , jolloin yliopistotoiminnat päätettiin keskittää Otaniemeen joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Päätöksen myötä on ollut mahdollista käynnistää koko Otaniemeä käsittävä kaupunginosan uudelleen suunnittelu. Tavoitteeksi on asetettu keskusta-alue, joka on rauhoitettu ajoneuvoliikenteeltä, rakennukset ovat tiiviimmin yhteydessä toisiinsa ja tilat tukevat tulevaisuudessa ihmisten vuorovaikutusta ja kohtaamista. Suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan yliopiston tilatarveselvitys, joka käsittää kaikki yliopiston toiminnot. Tämä selvitys valmistuu syksyllä Lisäksi on käynnistetty Otaniemen uuden yliopistorakennuksen suunnittelu arkkitehtuurikilpailulla, joka toteutetaan huhtikuun 2012 ja maaliskuun 2013 välisenä aikana. Muut tulevat merkittävät investoinnit ovat pääasiassa olemassa olevan kiinteistökannan peruskorjausta ja keskittyvät Otaniemeen. Peruskorjausohjelman täysi käynnistäminen on myös riippuvainen Aalto-yliopiston toiminnallisen suunnittelun etenemisestä. On oletettavaa, että tulevaisuudessa yliopisto-opetuksen muodot ovat toisenlaiset kuin nykyisin ja edellyttävät toisenlaisia tiloja ja toisenlaista palveluinfraa. Yhtiö on kuitenkin käynnistänyt kesän 2011 aikana Otaniemessä entisen TKK:n päärakennuksen peruskorjauksen. Tulevien vuosien investointien määrä ja aikataulu tulee tarkentumaan vuoden 2012 aikana. Jo tällä hetkellä on nähtävissä, että kokonaisinvestointimäärä tulee olemaan vuoteen 2020 mennessä noin M, josta pe- Aalto-yliopiston tekemän kampuspäätöksen myötä on ollut mahdollista käynnistää koko Otaniemeä käsittävä kaupunginosan uudelleen suunnittelu. Kari Kontturi Kari Kontturi toimitusjohtaja

5 5 Betonimiehenkuja 5, Espoo, Design Factory ruskorjausten osuus on noin M, pysäköintiratkaisujen osuus noin M sekä uudisrakentamisen osuus M. Yhtiön taseen loppusumma vuonna 2011 oli 334 M. Suunniteltujen investointien määrä on yhtiön kokoon suhteutettuna suuri ja omavaraisuusaste tulee lähivuosina laskemaan selvästi nykyisestä 50 prosentista, koska pääosa investoinneista rahoitetaan korollisella vieraalla pääomalla. Rahoitus vaikuttaa korkokustannusten kautta suuresti myös yhtiön tulokseen ja osingonmaksukykyyn. Yhtiö varautuu jatkossakin markkinakorkojen heilahteluun erilaisilla suojauksilla vuoden aikana laaditaan pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma, jonka yhteydessä pohditaan mm. yhtiön reaalivakuustilannetta ja mahdollisuutta järjestää investointien rahoitus ilman vakuuksia. Nykyisen pankkilainakannan vakuudeksi on pantattu kiinteistökiinnityksiä ja tytäryhtiön osakkeita. Vaihtoehtoja suoralle pankkien lainarahoitukselle tullaan toteuttamaan. Tämän tavoitteena on turvata rahoituksen saatavuus erilaisissa markkinatilanteissa. Lopulliset rahoitusratkaisut perustuvat investointiohjelman kehittymiseen. Yksityiskohtainen rahoitushorisontti on yksi vuosi, jonka sisällä ratkaisut tullaan tekemään. Yhtiön tavoitteena on vähentää pysäköinti-investointien määrää merkittävästi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uudenlaista ajattelua maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa sekä myös käyttäjien, tässä tapauksessa Aalto-yliopiston, panostusta työntekijöidensä työmatkakäyttäytymisen muuttamiseen vähemmän autoilua suosivaksi. Käyttäytymismuutoksen ensimmäisenä toimena ollaan Otaniemen alueella tiukentamassa pysäköinnin ohjausta ja valvontaa, jota ei aiemmin ole käytännössä ollut. Otaniemen kampusalueen tiivistäminen, tilojen ja rakennusten keskinäisten yhteyksien parantaminen, autoliikenteen voimakas vähentäminen ja kevyen liikenteen suosiminen edellyttävät merkittäviä maankäyttösuunnitelmien tarkistuksia. Tässä projektissa yhteistyö Alvar Aalto -säätiön, Museoviraston ja ELY-keskuksen sekä Espoon kaupungin kesken on huomattavan tärkeää. Tavoitteena on aikaansaada tulevaisuuden kampusympäristö, joka tukee yliopiston tavoitetta olla maailmanluokassa Tätä yhteistyötä on voimistettu perustamalla osapuolten kesken Otaniemen kehittämisen johtoryhmä, jossa mukana ovat maanomistajista yhtiö, Espoon kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt sekä käyttäjistä Aalto-yliopisto ja VTT.

6 6 YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUU Aalto-yliopiston kestävän kehityksen linjaukset ohjaavat yhtiön ympäristö- ja yhteiskuntavastuutavoitteiden muodostumista. Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Aalto-yliopistolla on Suomen johtava kestävä kampus, joka on kansainvälisesti tunnustettu innovatiivisista ratkaisuistaan. Yhtiön ja yliopiston yhteisinä kampuskehittämisen tavoitteina on muun muassa autoilun vähentäminen kampuksilla sekä energian säästäminen kaikissa yliopiston tiloissa. Kestävän kehityksen eko- ja energiatehokkuustavoitteita on työstetty yhdessä yliopiston kanssa, ja työ jatkuu yhteisten mittareiden määrittämisellä ja seurantavälineiden kehittämisellä. Energiatehokkuuden parantaminen on ensisijainen korjausinvestointien päätöskriteeri. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen sitoutumisen myötä yhtiö on sitoutunut vähentämään energiankulutusta 6 % vuoden 2010 kulutuksesta vuoteen Otaniemen Korkeakouluaukion arkkitehtuurikilpailun arviointikriteereissä huomioitiin kestävän kehityksen tavoitteet autottoman ja kestävän kampuksen vahvistamiseksi. Kesällä 2011 Maarinrantaan valmistuva Open Innovation House tavoittelee amerikkalaista LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold -ympäristöluokitusta. Yhtiön arvotyöskentelyssä ympäristö- ja yhteiskuntavastuu nousi vahvasti esille. Yhtiön strategisia tavoitteita tukevat arvot määritettiin vuoden 2011 aikana yhdessä yhtiön henkilöstön kanssa. Yhteisiksi arvoiksi valikoituivat: arvostus edistys vastuullisuus Arvostus näkyy kunnioituksena toisen tekemää työtä kohtaan ja erilaisuuden huomioimisena. Edistys tuo asiakkaille uusia ratkaisuja, ja yhtiön prosessit kehittyvät asiakastarpeiden mukaan. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan. Vastuullinen toiminta on oikeudenmukaista kaikkia sidosryhmiä kohtaan. Vastuullisuus näkyy myös yhtiön pyrkimyksenä kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin, jotka vähentävät energiankulutusta. Työtä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen edistämiseksi yhtiön toiminnassa jatketaan läheisessä vuorovaikutuksessa yliopiston kanssa. Yhteistyötä syvennetään erilaisten tutkimus- ja opetusyhteistyöprojektin kautta. Yhteiskuntavastuusta huolehditaan myös ylläpitämällä jatkuvaa kosketuspintaa eri sidosryhmien, kaupunkien, rakennus- ja luonnonsuojeluorganisaatioiden, muiden viranomaisten sekä valtion hallinnon osapuolten kanssa kampusten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Aaltoyliopistolla on Suomen johtava kestävä kampus, joka on kansainvälisesti tunnustettu innovatiivisista ratkaisuistaan. Otaniemi, Espoo

7 7

8 8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtiön kaupparekisterin mukainen nimi on Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja kotipaikka Espoo. Yhtiölle on rekisteröity rinnakkaistoiminimiksi Aalto University Properties Ltd sekä Aalto Universitets Fastigheter Ab. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy omistaa pääosan Aalto-yliopiston käytössä olevista toimitiloista Otaniemessä, Töölössä ja Kirkkonummella. Yhtiö vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, hoidosta sekä niihin liittyvistä tukitoimista ja kiinteistöjen kehittämisestä. Yhtiö on perustettu yliopistouudistuksen yhteydessä vuonna 2009, jolloin kiinteistöt siirtyivät yhtiölle kauppana ja apporttina Senaatti-kiinteistöiltä. Yhtiö kuuluu Aalto-korkeakoulusäätiö-konserniin, joka omistaa 2/3 yhtiön osakkeista Suomen valtion omistaessa loput 1/3. Osakekanta on kokonaisuudessaan yhtä osakelajia. Aalto-yliopistokiinteistöt-konserniin kuuluu tytäryhtiö Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Arkadian katu 24. Yhtiö laatii konserni tilinpäätöksen. Toimintakertomuksessa yhtiöllä tarkoitetaan emoyhtiötä. Tuloslaskelma ja tase Yhtiön liikevaihto oli 42,0 miljoonaa euroa (37,9). Liikevaihto muodostuu kiinteistöjen vuokratuotoista. Liikevaihdon kasvu, 10,6 %, johtui pääosin käyttäjäsähkön sisällyttämisestä yhtiön ja Aalto-korkeakoulusäätiön välisiin vuokrasopimuksiin. Käyttäjäsähkön vaikutus oli yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat lisäksi vuokarasopimusten mukaiset indeksikorotukset (0,80 %), Lämpömiehenkuja 2 valmistunut peruskorjaus sekä muutamien tyhjinä olleiden tilojen vuokraaminen. Pääosa, noin 95 %, tiloista on vuokrattu Aalto-korkeakoulusäätiölle (96 %). Tilikauden lopussa 5 % näistä tiloista on vapautettu vuokranmaksusta peruskorjauksen vuoksi (Otakaari 1). Tiloista 4 % on vuokrattu yksityisille yrityksille (3 %). Yhtiön vuokratilojen vajaakäyttöaste oli vuoden lopussa 1 % (1 %). Rakennusten kokonaishuoneistoala on tilikaudella tehdyn pinta-alojen tarkistuksen mukaisesti m 2 (aiemmin käytetty neliömäärä kauppakirjojen mukainen m 2 ). Kiinteistöjen hoitokulut nousivat 12,3 miljoonaan euroon (8,6) vastaten keskimäärin 3,77 /m 2 / kk. Kasvu johtui erityisesti käyttäjäsähkön hankintakustannuksista, jotka olivat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Sähkön osuus kuluista oli keskimäärin 0,97 /m 2 / kk. Sähkömarkkinoiden hintavaihteluilta yhtiö on suojautunut sähköjohdannaisilla. Alla olevassa kaaviossa on esitetty johdannaissopimusten tilanne tilikauden lopussa. Runeberginkatu 20 24, Helsinki, Chydenia

9 9 Tunnusluvut (* AALTO YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY (miljoonaa euroa) Muutos-% Liikevaihto 42,0 37,9 10,6 % Myyntikate 1/myyntikate-% 1 (ilman rakennusten purkukuluja) 29,6 / 71 % 29,4 / 77 % 0,9 % Myyntikate 2/myyntikate-% 2 29,1 / 69 % 29,4 / 77 % -1,1 % Käyttökate 1/käyttökate-% 1 (ilman rakennusten purkukuluja) 28,2 / 67 % 28,2 / 74 % 0,0 % Käyttökate 2/käyttökate-% 2 27,6 / 66 % 28,2 / 74 % -2,1 % Rahoitustulos/rahoitustulos-% 22,0 / 52 % 24,9 / 66 % -11,6 % Nettotulos/nettotulos-% 11,1/ 26 % 15,9 / 42 % -30,6 % Kiinteistötase 287,5 276,0 4,2 % Taseen loppusumma 333,5 300,3 11,1 % Quick ratio 3,9 7,3 Omavaraisuusaste % 50 % 55 % Nettovelkaantumisaste % 65 % 62 % Oman pääoman tuotto-% (ROE) 7 % 10 % (* Tunnusluvuissa Oma pääoma = Oma pääoma + (poistoero - laskennallinen verovelka) Konsernisuhteet, tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä muut osuudet vuoden lopussa Konserniin kuuluu tytäryhtiönä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Arkadiankatu 24, jossa omistusosuus tilikauden lopussa oli 100,0 % (68,13 %). Tytäryhtiö on ns. keskinäinen kiinteistöyhtiö, ja se on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Tytäryhtiö laatii myös oman tilinpäätöksen. Konsernin tilinpäätös yhdistellään Aalto-korkeakoulusäätiön konsernitilinpäätökseen. KONSERNI (miljoonaa euroa) Muutos-% Liikevaihto 42,0 38,0 10,5 % Käyttökate 2/käyttökate-% 2 27,9 / 66 % 28,2 / 74 % -0,9 % Rahoitustulos/rahoitustulos-% 21,0 / 50 % 24,3 / 64 % -13,6 % Nettotulos/nettotulos-% 9,9 / 23 % 15,2 / 40 % -35,0 % Konsernitaseen loppusumma 333,6 302,5 10,3 % Omavaraisuusaste % 50 % 54 % Nettovelkaantumisaste % 64 % 62 % Oman pääoman tuotto-% (ROE) 6 % 10 % Sähköjohdannaiset Suojausaste-% tilikauden 2011 lopussa 100 %

10 10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Puumiehenkuja 2, Espoo, Nano-talo Muu hoitokulujen kasvu johtui osittain yleisestä hintojen noususta mutta myös siitä, että vertailuvuosi 2010 oli yhtiön aloitusvuosi, jolloin mm. suunnitelmanmukaisia korjauksia ehdittiin tehdä vain runsaan puolen vuoden ajan. Suunnitelman mukaisten korjausten määrä kasvoi tilikaudella 86 % yhteensä 1,18 miljoonaan euroon (0,36 /m 2 / kk). Ennakoimattomien korjausten määrä pieneni 22 % ja niiden kokonaismäärä oli 1,24 miljoonaa euroa (0,38 /m 2 /kk). Yhtiön maksamiin yhtiövastikkeisiin sisältyy tytäryhtiö Koy Helsingin Arkadiankatu 24:lle maksettu vastike ( ). Ostettuihin palveluihin sisältyy poikkeuksellisena kertaeränä euroa Otakaari 1 -rakennuksen purkutöiden kustannuksia. Yhtiön kiinteät kulut kasvoivat 1,5 miljoonaan euroon (1,2). Henkilöstökulujen osuus kaikista kiinteistä kuluista on 0,9 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 19,5 % edellisvuoteen verrattuna. Pääosa kasvusta aiheutuu henkilöstön kasvusta: henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin 12,2 (10,5). Muut kiinteät kulut nousivat 0,5 miljoonaan euroon (0,4). Summaan sisältyy vuoden 2011 aikana käynnistyneisiin kehittämistoimenpiteisiin liittyviä laki- ja konsultointipalveluja yhteensä euroa. Yhtiön poistojen yhteismäärä oli 10,9 miljoonaa euroa (8,9). Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 8,9 miljoonaa. Lisäksi yhtiö teki 2,0 miljoonan euron ylimääräisen poiston Otakaari 1:n puretuista osista. Tilikauden liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa (19,3). Verotettavan tuloksen laskennassa yhtiö on tehnyt täysimääräiset menojäännöspoistot (EVL). Apporttina 2009 yhtiölle siirtyneestä omaisuudesta poisto on laskettu tilikaudella 2011 rakennusten markkina-arvoista. Tilinpäätössiirrot, 5,3 miljoonaa euroa, muodostuvat poistoeron lisäyksestä verotuksen menojäännöspoistojen ollessa tilikauden suunnitelman mukaisia poistoja suuremmat. Taseessa poistoeron kertymä on yhteensä 20,1 miljoonaa euroa (14,9). Tilikauden tulos on 5,8 miljoonaa euroa (13,8). Yhtiön alkavan taseen loppusumma 2011 oli 300,3 miljoonaa euroa ja päättyvän taseen loppusumma 333,5 miljoonaa euroa. Kiinteistötaseen vastaavat arvot olivat 276,0 miljoonaa euroa ja 287,5 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana valmistui Lämpömiehenkuja 2:n muutos- ja peruskorjaustyö. Tilikauden vaihtuessa käynnissä olivat Otakaari 1:n peruskorjaus sekä Open Innovation House -toimistotalon (OIH, ennen Otaniemen toimistotalo) uudisrakennustyöt. Yhtiön rahoitusomaisuus (rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset) oli tilikauden lopussa yhteensä 42,4 miljoonaa euroa. Rahoitusomaisuutta kasvatti joulukuussa nostettu 25,0 miljoonan euron pankkiluotto. Pääosa varoista on sijoitettu vähäriskiseen rahamarkkinarahastoon tai talletettu määräajaksi. Sijoitus rahamarkkinarahaston osuuksiin on vuoden aikana ollut keskimäärin 20,9 miljoonaa euroa (markkinaarvo). Rahaston vuosituotto on ollut maltillinen, 1,1 %. Rahastosta tehdyistä lunastuksista kirjattiin tuottoja yhteensä euroa. Verottaja on poikennut yhtiön jättämästä veroilmoituksesta ja vahvistanut vuoden 2010 tuloveroiksi 3,5 miljoonaa euroa. Verottajan päätös perustuu siihen, että yhtiöllä ei verottajan mielestä ollut poisto-oikeutta Senaatti-kiinteistöiltä siirtyneistä rakennuksista verotuksessa vuonna Yhtiö on tehnyt verottajan päätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen. Yhtiö on maksanut verottajan päätöksen mukaiset verot ennakon täydennyksenä. Ne on kirjattu taseeseen verosaamisiin. Rahoitus ja vakuudet Yhtiön korollinen lainakanta oli vuoden lopussa 151 miljoonaa

11 11 euroa (126). Lainapääomaa ei ole tilikauden aikana lyhennetty. Lainoista 84 miljoonaa euroa on Ruotsin kruunu- ja 25 miljoonaa euroa Englannin puntamääräistä. Valuuttamääräisten luottojen rahavirrat on koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla muutettu euromääräisiksi. Muutossopimusten mukaisesti valuuttamääräiset lainat muuttuvat määräajan kuluttua euromääräisiksi, eikä yhtiöllä ole valuuttakurssiriskiä, ellei sopimuksia pureta kesken kauden. Järjestelyllä on pystytty alentamaan luottojen korkokustannuksia. Lainakannan korkojen suojausaste oli tilikauden lopussa 83 %. Nykyiset korkosuojaukset päättyvät vuosina Korkokulut olivat yhteensä 3,7 miljoonaa euroa (3,2) vastaten 2,9 % p.a. Lainojen keskimaturiteetti oli tilikauden päättyessä 8,5 vuotta. Lainojen ensimmäiset lyhennykset maksetaan tilikaudella Joulukuussa nostettu luotto on kertalyhenteinen. Lainojen vakuuksiksi on pantattu kiinteistökiinnityksiä ja tytäryhtiön osakkeita. Kiinteistökehitys ja investoinnit sekä myynnit Tilivuonna yhtiö on tehnyt yhteensä 22,4 miljoonan euron investoinnit (7,2). Investoinneista 7,5 miljoonaa euroa on ollut peruskorjauksia. Kohteista valmistui Otaniemessä Lämpömiehenkuja 2:ssa sijaitsevan hallintorakennuksen peruskorjaus. Otakaari 1:n toisen vaiheen peruskorjaus alkoi syksyllä, ja se valmistuu kesällä Uudishankkeista käynnistyi Otaniementien varteen rakennettava Open Innovation House -toimistotalohanke. Varsinaiset rakennustyöt alkoivat toukokuussa Hanke on laajuudeltaan noin hm 2. Elokuussa toteutettiin Kiinteistö Oy Helsingin Arkadiankatu 24:n osakkeiden (31,87 %) kauppa. Yhtiön omistusosuus kiinteistöosakeyhtiöstä kasvoi kaupalla 100 prosenttiin. Joulukuussa 2011 tehtiin uusi esisopimus kiinteistö- ja osakekaupoista, joilla yhtiö aikoo hankkia omistukseensa Otaniemessä sijaitsevan kongressi- ja koulutuskeskus Dipolin rakennuksen omistavan Kiinteistö Oy Jämeränjälki -nimisen yhtiön osakkeet sekä ao. tontin. Päivitetty esisopimus on voimassa saakka. Alkuperäinen esisopimus tehtiin joulukuussa Yhteisväestönsuoja 1:n peruskorjauksesta ja siviilikäytöstä sekä mahdollisesta autopaikoituksesta on tehty hankesuunnitelmat. Suojaan kohdistuvista väestönsuojarasitteista on käynnissä sopimusneuvottelut muiden kiinteistöjen omistajien kanssa. Yhtiön ja Senaatti-kiinteistöjen omistamien tonttien välisten rasitesopimusten selvitystyö jatkuu ja sen on tarkoitus olla valmis vuoden 2012 loppuun mennessä. Aalto-yliopisto teki kesällä 2011 päätöksen toimintojen keskittämisestä Otaniemeen tietyin poikkeuksin. Tämän seurauksena yhtiö on voinut aloittaa tulevaisuuden tilatarpeisiin liittyvät valmistelut ja osana sitä on käynnistetty Otaniemen korkeakouluaukion kehittäminen. Alueen uudelleen kaavoittamiseksi on valmisteltu kansainvälistä kaksivaiheista arkkitehtuurikilpailua, joka toteutetaan vuoden 2012 aikana. Kilpailu käsittää yhteensä noin kem 2 tilojen suunnittelun. Otaniemen metroasema tulee sijaitsemaan aukion alueella. Henkilöstö ja hallinto Henkilöstön määrä tilivuoden lopussa oli 13 (12). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 12,2 (10,5). Toimitusjohtajana on toiminut alkaen DI MBA Kari Kontturi (s.1960). Yhtiön hallintoa hoitaa oma henkilöstö lukuun ottamatta kirjanpitoa, ostoreskontraa ja palkanlaskentaa, jotka on ulkoistettu Talenom Oy:lle. Yhtiön ydintoimintojen, ylläpidon ja rakennuttamisen, johtamisesta vastaa yhtiön oma henkilöstö. Yhtiöllä on kuusihenkinen hallitus, jonka jäseniä ovat olleet: saakka Harri Sailas, puheenjohtaja Susanna Renlund, varapuheenjohtaja Marianna Bom, jäsen Anne Brunila, jäsen Jorma Kyyrä, jäsen Pekka Pelkonen, jäsen alkaen Harri Sailas, puheenjohtaja Susanna Renlund, varapuheenjohtaja Marianna Bom, jäsen Jari Jokinen, jäsen Jorma Kyyrä, jäsen Pekka Pelkonen, jäsen Hallitus kokoontui tilivuonna yhdeksän (9) kertaa. Varsinainen yhtiökokous oli Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei tilikaudella ole pidetty. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind. Tutkimus- ja kehitystoiminta Yhtiö on panostanut tilikaudella voimakkaasti tutkimus- ja kehittämistoiminnan käynnistämiseen. Kesällä yhtiöön palkattiin päätoiminen kehittämispäällikkö. Erilaisia kehittämishankkeita on tunnistettu yhteensä noin 20 ja niiden arvioitu kustannusvolyymi on kokonaisuudessaan noin 1,3 miljoonaa euroa. Tästä määrästä tilikaudella käytettiin euroa. Merkittävimpiä hankkeita on RYM Oy:n Sisäympäristöt-tutkimusohjelmaan liittyvä Oppimisympäristöt-työpaketti, johon yhtiö osallistuu rahoittajana. Tavoitteena on hyödyntää oppimisympäristöjen tutkimustuloksia kampuksen kehittämisessä. Ohjelma on 4-vuotinen, ja yhtiön panostuksen ohjelmaan arvioidaan olevan yhteensä euroa. Tilikaudella 2011 kustannuksia ehti kertyä vasta euroa. Yhtiö on rahoittajana myös RYM Oy:n Energizing Urban Ecosystems -tutkimusohjelmassa. Ohjelmaan kuuluvassa Regional Innovation Systems -työpaketissa selvitetään edellytykset ja vaatimukset Otaniemen globaalin innovaatiohubin syntymiselle. Yhtiön arvioitu panostus työpakettiin vuosien aikana on euroa. Tilikaudella 2011 kustannukset olivat noin euroa. Tutkimus- ja kehittämiskustannuksia kohdistuu myös investointihankkeisiin.

12 12 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Betonimiehenkuja 5, Espoo, Design Factory Ympäristöasiat Kiinteistöjen energian kulutustiedot on esitetty alla. Yhtiö on liittynyt Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen tammikuussa 2011 ja siten sitoutunut 6 %:n energiansäästötavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä. Yhtiö jatkaa energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien peruskorjausten toteuttamista ja hakee näihin soveltuvin osin energiaavustuksia. Ensimmäinen myönteinen päätös energia-avustuksesta saatiin Otakaari 1:n energiatehokkuuden parantamiseen. Riskit Alustava riskikartoitus koko yhtiön toiminnasta on laadittu Erityisiä taloudellisia riskejä on Otaniemen rakennusten osittain erittäin heikko kunto, josta aiheutuu merkittäviä kosteusvaurioita ja korjauskustannuksia. Yhtiön kiinteistöissä toimivan Aalto-yliopiston toiminnan luonteeseen kuuluu prosesseja ja toimintoja, joissa käsitellään merkittäviä määriä vaarallisia aineita, kuten kaasut, räjähdysaineet, liuottimet sekä ydinmateriaali. Näistä aiheutuvat riskit on vuokrasopimuksin siirretty vuokralaisen vastuulle. Yhtiöllä on normaalisisältöiset johdon ja toiminnan vastuuvakuutukset sekä laajennettu kiinteistövakuutusratkaisu, jossa on huomioitu vuokrasopimusten perusteella vuokranantajalle sälytetyt poikkeuksellisen laajat vastuut irtaimistoksi luokiteltavissa nimikkeissä sekä arvokiinteistöjen korkeammat korjauskustannukset vahinkotapauksissa. Lisäksi yhtiö on vakuuttanut rakentamistoiminnan siltä osin, kun korjaushankkeita toteutetaan ilman ulkopuolista pääurakoitsijaa. Rahoitusriskiä on eliminoitu lainojen korkosuojauksilla ja koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla. Sijoitustoiminnassaan yhtiö noudattaa erittäin varovaista sijoituspolitiikkaa. Henkilöstöriskiä pyritään vähentämään aktiivisella henkilöstöjohtamisella, jossa osana ovat mm. osaamisen kehittäminen, tiedottaminen ja osallistaminen. Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuus Yhtiön investointisuunnitelmissa lähimpien vuosien aikana merkittävimpiä kohteita tulevat olemaan OIH-toimistotalon rakennustöiden loppuunsaattaminen kesään 2012 mennessä, Otakaari 1:n peruskorjauksen loppuunsaatta- Kiinteistöjen energiankulutustiedot Kulutus Keskimääräinen Kulutus Keskimääräinen yhteensä kuukausikulutus/m 2 yhteensä kuukausikulutus/m 2 * Lämpö MWh , ,23 Lämpö MWh (normitettu) , ,88 Sähkö kwh , ,47 Vesi m , ,05 (* Vuoden 2010 keskimääräiset vertailuluvut on laskettu uudelleen käyttäen tilikauden 2011 aikana tarkistettuja neliömääriä.

13 13 minen kesään 2013 mennessä, yhteisväestösuoja 1:n peruskorjauksen toteuttaminen , Otaniemen Korkeakouluaukion arkkitehtuurikilpailun toteuttaminen 2012 aikana pohjaksi alueen kaavoitukselle ja uuden Otaniemen yliopistorakennuksen sekä tapahtumakeskuksen toteuttamiselle. Yliopisto saa kaikki omat toimintonsa käsittävän tilaohjelman valmiiksi 2012 syksyllä, minkä jälkeen yhtiö voi laatia tarkennetun peruskorjausohjelman sekä uudisrakentamisen investointiohjelman. Tämänhetkinen ennuste meneillään oleviksi ja tuleviksi investoinneiksi vuoteen 2020 mennessä on miljoonaa euroa, josta peruskorjaushankkeita on vajaa puolet. Uudisrakentamisessa merkittävin hanke on uusi yliopistorakennus Otaniemeen. Lähes yhtä suureksi nousevat pysäköintilaitosinvestoinnit, mikäli ne joudutaan toteuttamaan tämänhetkisen kaavanormin mukaisina. Yliopisto on asettanut tavoitteekseen autottoman kampuksen, mistä syystä yhtiön on haettava asemakaavojen pysäköintinormien selkeää keventämistä. Tavoitteena on tukea julkisen liikenteen käyttöä, ja sen johdosta suunnitelmissa on siirtyä maksulliseen pysäköintiin kaikilla niillä Otaniemen alueilla, jotka ovat yhtiön ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. Vuokrasopimusperiaatteita tullaan kehittämään kestävän kehityksen periaatteita tukevaksi mm. siten, että myös kaukolämmön ja veden kulutuksen osuus vuokrasta muuttuu tavoiteperusteiseksi siten, että mahdollisista säästöistä osa siirretään vuokralaisen hyväksi. Yhtiön omavaraisuusaste tulee vuodesta 2012 eteenpäin laskemaan. Toiminnan käyttökate riittää merkittävältä osin nyt tiedossa olevan peruskorjaustarpeen rahoittamiseen, mutta merkittävät uudisrakennushankkeet yhtiö rahoittaa korollisella vieraalla pääomalla. Yhtiön tuotot ovat vakaat merkittävän osan ollessa sidottu pitkillä vuokrasopimuksilla, ja maksukyky säilyy hyvänä. Emoyhtiön tuloksen käsittely Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat yhteensä ,52 euroa, josta tilikauden voitto on ,33 euroa. Hallitus ehdottaa Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat jaetaan seuraavasti: Osinkona jaetaan 2,90 euroa/ osake eli yhteensä ,00 euroa. Omaan pääomaan jätetään ,52 euroa. Espoossa 20. päivänä helmikuuta 2012 Investointiohjelman rahoittamiseksi yhtiö tarvitsee vuosittain lisärahoitusta. Rahoituksen saatavuuteen vaikuttaa yhtiön tilanteen lisäksi yleinen markkinatilanne. Yhtiö laatii vuonna 2012 pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman sekä varmistaa käynnissä olevien hankkeiden rahoituksen. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Hallitus Otakaari 1, Espoo

14 14 TILINPÄÄTÖS Tase Aalto-yliopistokiinteistöt Oy V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,09 Rakennukset ja rakennelmat , ,10 Koneet ja kalusto , , , ,82 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,44 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 9 656, ,70 Siirtosaamiset , , , ,57 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , , , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,17 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,43 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,86 Edellisten tilikausien voitto/tappio 0, ,83 Tilikauden voitto (tappio) , ,16 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,19 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,57 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,00 Muut velat , ,47 Siirtovelat , , , ,67 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,67 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,43

15 15 Tuloslaskelma Aalto-yliopistokiinteistöt Oy LIIKEVAIHTO , ,15 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,36 Ulkopuoliset palvelut , , , ,44 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,10 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,29 Muut henkilösivukulut , , , ,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,55 Liiketoiminnan muut kulut , ,84 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,46 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot , ,24 Korko- ja rahoituskulut , , , ,66 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,80 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,80 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys tai vähennys , ,62 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot , ,02 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,16 Runeberginkatu 14 16, Helsinki

16 16 TILINPÄÄTÖS Rahoituslaskelma Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,80 Suunnitelman mukaiset poistot , ,55 Rahoitustuotot ja -kulut , ,66 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,01 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik. korottomien liikesaam. lisäys (-)/vähennys (+) , ,48 Lyhytaik. korottomien velkojen. lisäys (+)/vähennys (-) , ,69 Nettokäyttöpääoman muutos , ,17 Liiketoiminnan rahavirta , ,18 Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykk , ,16 Luovutustulot aineellisten ja aineettomien hyödykk. 0,00 0,00 Investoinnit tytäryrityksiin ,00 0,00 Investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin 0,00 0,00 Investointien rahavirta yhteensä , ,16 Rahavirta ennen rahoitusta , ,02 Rahoitus Oman pääoman muutos 0,00 0,00 Voittovarojen muutos 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) , ,00 Saadut ja maksetut osingot ,00 0 Saadut korot , ,24 Maksetut korot , ,90 Rahoitus yhteensä , ,66 Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) , ,36 Rahavarat tilikauden alussa , ,20 Rahavarat tilikauden lopussa , ,56 Muutos , ,36

17 17 Tase Konserni V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,74 Rakennukset ja rakennelmat , ,39 Koneet ja kalusto , , , ,76 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 9 656, ,70 Siirtosaamiset , , , Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , , , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,80 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,56 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,86 Edellisten tilikausien voitto/ tappio , ,01 Tilikauden voitto (tappio) , ,16 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,01 VÄHEMMISTÖOSUUS 0, ,18 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,27 Laskennalliset verovelat , ,97 Muut velat , ,93 Siirtovelat , , , ,37 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,37 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,56

18 18 TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Konserni LIIKEVAIHTO , ,01 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,50 Ulkopuoliset palvelut , , , ,18 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,10 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,29 Muut henkilösivukulut , , , ,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,81 Liiketoiminnan muut kulut , ,37 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,79 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot , ,01 Korko- ja rahoituskulut , , , ,89 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,90 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,90 Tuloverot Tilikauden verot , ,02 Laskennalliset verot , , , ,86 Vähemmistöosuudet 0, ,12 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,16 Konemiehentie 2, Espoo

19 19 Rahoituslaskelma Konserni Liiketoiminta Tulos ennen satunnaisia tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,90 Poistot , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut , ,89 Maksetut verot 0,00 0,00 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Muut oikaisut 0,00 0,00 Liiketoiminnan tulorahoitus , ,70 Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) , ,98 Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys (+)/vähennys (-) , ,61 Nettokäyttöpääoman muutos , ,59 Liiketoiminnan rahavirta , ,29 Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,26 Luovutustulot aineellisten ja aineettomien hyödykk. 0,00 0,00 Investoinnit tytäryrityksiin 0,00 0,00 Investoinnit muihin osakkeisiin ja osuuksiin 0,00 0,00 Investointien rahavirta yhteensä , ,26 Rahavirta ennen rahoitusta , ,03 Rahoitus Oman pääoman muutos 0,00 0,00 Voittovarojen muutos ,30 0,00 Talletukset lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys(+)/vähennys (-) , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) , ,00 Saadut ja maksetut osingot ,00 0,00 Saadut korot , ,01 Maksetut korot , ,90 Rahoitus yhteensä , ,89 Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) , ,14 Rahavarat tilikauden alussa , ,59 Rahavarat tilikauden lopussa , ,73 Muutos , ,14

20 20 LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja menetelmät Käyttöomaisuuden arvostus Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsingin Arkadiankatu 24 (kotipaikka Helsinki). Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Käyttöomaisuushyödyke Poistoaika ja menetelmä Koneet ja kalusto 4 vuoden tasapoisto Henkilöautot 4 vuoden tasapoisto Opetus-, tutkimus- ja toimistorakennukset vuoden tasapoisto Teollisuusrakennukset vuoden tasapoisto Rakennelmat 5 vuoden tasapoisto Kiinteistökoneet ja -laitteet 15 vuoden tasapoisto Sisäinen osakkeen omistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiön hankintamenon oman pääoman ero on kohdistettu maa-alueisiin ja rakennuksiin niiden käyvän arvon suhteessa. Rakennuksesta on kirjattu poisto emoyhtiön poistosuunnitelman mukaisesti, tasapoisto 30 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Tuloslaskelman liitetiedot Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Konserni 2011 Konserni 2010 Emoyhtiö 2011 Emoyhtiö 2010 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut Konserni 2011 Konserni 2010 Emoyhtiö 2011 Emoyhtiö 2010 Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet , , , ,00 Henkilöstön palkat ja palkkiot , , , ,10 Eläkekulut , , , ,29 Muut henkilösivukulut , , , ,47 Yhteensä , , , ,86 Tilintarkastajien palkkiot Konserni 2011 Konserni 2010 Emoyhtiö 2011 Emoyhtiö 2010 Tilintarkastuspalkkiot , , , ,50 Yhteensä , , , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut Konserni 2011 Konserni 2010 Emoyhtiö 2011 Emoyhtiö 2010 Korkotuotot , , , ,24 Muut rahoitustuotot , , , ,00 Korkokulut , , , ,54 Muut rahoituskulut , , , ,36 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,66

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot