SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto Otaniemi Kiinteistöyhteenveto Töölö Kiinteistöyhteenveto Kirkkonummi

3 3 YHTIÖSTÄ LYHYESTI Yhtiö omistaa kiinteistöjä ja huoneistoja ja vuokraa niitä pääasiallisesti tutkimus- ja koulutustoimintaan sekä näitä tukevaan yritystoimintaan yliopiston pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi. Yhtiön perustamisvaiheessa asiakkaina olivat Helsingin Kauppakorkeakoulu ja Teknillinen Korkeakoulu, jotka alkaen muodostivat Taideteollisen Korkeakoulun kanssa Aalto-yliopiston. Tällä hetkellä Aalto-yliopiston lisäksi yhtiöllä on vähäisessä määrin vuokralaisena myös yksityisiä yrityksiä. Yhtiö harjoittaa toimintaansa em. toimialamäärittelynsä puitteissa tavoitteenaan huolehtia, että yli- opistotoiminnoilla on käytettävissään toiminnan edellyttämät tarkoituksenmukaiset ja kohtuuhintaiset toimitilat ja että kiinteistöjen arvo säilyy myös pitkällä aikavälillä ja kiinteistöjen hoito ja hallinta on kustannustehokasta. Aalto-korkeakoulusäätiön ja Suomen valtion keskinäisen osakassopimuksen mukaisesti noudatamme kiinteistömarkkinoiden tavanomaisia liike- ja kiinteistötalouden periaatteita, jolloin vuokrasopimuskäytännöt ovat tavanomaisia, hinnoittelu kaikessa yhtiön toiminnassa on liiketaloudellista, peruskorjaukset säilyttävät kiinteistöjen arvon ja investoinnit määräytyvät liiketaloudellisin perustein. Toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta vertaillaan alan normaalien käytäntöjen ja vaatimusten mukaisesti. Yhtiö ei omistusrakenteestaan huolimatta ole julkinen hankintayksikkö. Tämä perustuu osakassopimuksen määräyksiin yhtiön toiminnan järjestämisestä ja perusteista. Yhtiön tavoitteena on tarjota kansainvälisesti korkeatasoinen ja houkutteleva tutkimuksen, kehitystyön ja opetuksen toimintaympäristö. Otakaari 1, Espoo

4 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2010 oltua yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi, jäi se kuitenkin toiminnallisesti vajaaksi, koska ylläpidon ja muiden toimintojen käynnistämisvaihe kesti kesään 2010 saakka. Näin ollen 2011 on ollut ensimmäinen toimintavuosi, jolloin kaikkien toimintojen rutiinit toimivat heti vuoden alusta ja budjetointi perustui edellisen vuoden toteutumatietoihin, tosin joidenkin toimien osalta vielä epätarkkoihin 2010 alkuvuoden käynnistysvaiheen johdosta. Em. syystä eivät myöskään taloudelliset ja toiminnalliset luvut vuosilta 2010 ja 2011 ole täysin vertailukelpoisia. Osittain vertailukelpoisuutta heikentää myös vuokrasopimuksissa toteutettu merkittävä muutos kun korkeakoulusäätiön sopimuksissa käyttäjäsähkö sisällytettiin bruttovuokraan. Menettelyllä haetaan sähkönkulutuksen säästöjä siten, että sekä vuokranantajalla että vuokralaisella on intressi tehdä sähkön kulutusta pienentäviä ratkaisuja. Insentiivinä sopimuksessa on säästöjen jakaminen vuosittain osapuolten välillä. Taloushallintopalvelujen palveluntuottajan vaihdos alkuvuodesta 2011 on vaatinut henkilöresursseja mm. raportointi järjestelmien päivittämiseksi uuden palveluntuottajan järjestelmiin soveltuviksi. Tilivuoden aikana on jatkettu prosessia Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhtiölle siirtyneiden kiinteistöjen haltuun ottamiseksi, jonka takarajaksi on sovittu joulukuu Prosessissa selvitetään kiinteistörasitetarpeet sekä rakennusrasitukset. Selvityksen kohteina ovat kaikki kunnallistekniset verkostot, tonttien sisäiset kadut, katuliittymät, autopaikat sekä väestön suojapaikat. Tämä selvitystyö on tarkoitus saada valmiiksi 2012 alkuvuodesta, jolloin on mahdollista käynnistää kaavoitusprosessi, jossa sovitut rasitteet ja tonttijaot vahvistetaan asemakaavalla. Aalto-yliopisto teki kampuspäätöksen , jolloin yliopistotoiminnat päätettiin keskittää Otaniemeen joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Päätöksen myötä on ollut mahdollista käynnistää koko Otaniemeä käsittävä kaupunginosan uudelleen suunnittelu. Tavoitteeksi on asetettu keskusta-alue, joka on rauhoitettu ajoneuvoliikenteeltä, rakennukset ovat tiiviimmin yhteydessä toisiinsa ja tilat tukevat tulevaisuudessa ihmisten vuorovaikutusta ja kohtaamista. Suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan yliopiston tilatarveselvitys, joka käsittää kaikki yliopiston toiminnot. Tämä selvitys valmistuu syksyllä Lisäksi on käynnistetty Otaniemen uuden yliopistorakennuksen suunnittelu arkkitehtuurikilpailulla, joka toteutetaan huhtikuun 2012 ja maaliskuun 2013 välisenä aikana. Muut tulevat merkittävät investoinnit ovat pääasiassa olemassa olevan kiinteistökannan peruskorjausta ja keskittyvät Otaniemeen. Peruskorjausohjelman täysi käynnistäminen on myös riippuvainen Aalto-yliopiston toiminnallisen suunnittelun etenemisestä. On oletettavaa, että tulevaisuudessa yliopisto-opetuksen muodot ovat toisenlaiset kuin nykyisin ja edellyttävät toisenlaisia tiloja ja toisenlaista palveluinfraa. Yhtiö on kuitenkin käynnistänyt kesän 2011 aikana Otaniemessä entisen TKK:n päärakennuksen peruskorjauksen. Tulevien vuosien investointien määrä ja aikataulu tulee tarkentumaan vuoden 2012 aikana. Jo tällä hetkellä on nähtävissä, että kokonaisinvestointimäärä tulee olemaan vuoteen 2020 mennessä noin M, josta pe- Aalto-yliopiston tekemän kampuspäätöksen myötä on ollut mahdollista käynnistää koko Otaniemeä käsittävä kaupunginosan uudelleen suunnittelu. Kari Kontturi Kari Kontturi toimitusjohtaja

5 5 Betonimiehenkuja 5, Espoo, Design Factory ruskorjausten osuus on noin M, pysäköintiratkaisujen osuus noin M sekä uudisrakentamisen osuus M. Yhtiön taseen loppusumma vuonna 2011 oli 334 M. Suunniteltujen investointien määrä on yhtiön kokoon suhteutettuna suuri ja omavaraisuusaste tulee lähivuosina laskemaan selvästi nykyisestä 50 prosentista, koska pääosa investoinneista rahoitetaan korollisella vieraalla pääomalla. Rahoitus vaikuttaa korkokustannusten kautta suuresti myös yhtiön tulokseen ja osingonmaksukykyyn. Yhtiö varautuu jatkossakin markkinakorkojen heilahteluun erilaisilla suojauksilla vuoden aikana laaditaan pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma, jonka yhteydessä pohditaan mm. yhtiön reaalivakuustilannetta ja mahdollisuutta järjestää investointien rahoitus ilman vakuuksia. Nykyisen pankkilainakannan vakuudeksi on pantattu kiinteistökiinnityksiä ja tytäryhtiön osakkeita. Vaihtoehtoja suoralle pankkien lainarahoitukselle tullaan toteuttamaan. Tämän tavoitteena on turvata rahoituksen saatavuus erilaisissa markkinatilanteissa. Lopulliset rahoitusratkaisut perustuvat investointiohjelman kehittymiseen. Yksityiskohtainen rahoitushorisontti on yksi vuosi, jonka sisällä ratkaisut tullaan tekemään. Yhtiön tavoitteena on vähentää pysäköinti-investointien määrää merkittävästi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uudenlaista ajattelua maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa sekä myös käyttäjien, tässä tapauksessa Aalto-yliopiston, panostusta työntekijöidensä työmatkakäyttäytymisen muuttamiseen vähemmän autoilua suosivaksi. Käyttäytymismuutoksen ensimmäisenä toimena ollaan Otaniemen alueella tiukentamassa pysäköinnin ohjausta ja valvontaa, jota ei aiemmin ole käytännössä ollut. Otaniemen kampusalueen tiivistäminen, tilojen ja rakennusten keskinäisten yhteyksien parantaminen, autoliikenteen voimakas vähentäminen ja kevyen liikenteen suosiminen edellyttävät merkittäviä maankäyttösuunnitelmien tarkistuksia. Tässä projektissa yhteistyö Alvar Aalto -säätiön, Museoviraston ja ELY-keskuksen sekä Espoon kaupungin kesken on huomattavan tärkeää. Tavoitteena on aikaansaada tulevaisuuden kampusympäristö, joka tukee yliopiston tavoitetta olla maailmanluokassa Tätä yhteistyötä on voimistettu perustamalla osapuolten kesken Otaniemen kehittämisen johtoryhmä, jossa mukana ovat maanomistajista yhtiö, Espoon kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt sekä käyttäjistä Aalto-yliopisto ja VTT.

6 6 YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUU Aalto-yliopiston kestävän kehityksen linjaukset ohjaavat yhtiön ympäristö- ja yhteiskuntavastuutavoitteiden muodostumista. Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Aalto-yliopistolla on Suomen johtava kestävä kampus, joka on kansainvälisesti tunnustettu innovatiivisista ratkaisuistaan. Yhtiön ja yliopiston yhteisinä kampuskehittämisen tavoitteina on muun muassa autoilun vähentäminen kampuksilla sekä energian säästäminen kaikissa yliopiston tiloissa. Kestävän kehityksen eko- ja energiatehokkuustavoitteita on työstetty yhdessä yliopiston kanssa, ja työ jatkuu yhteisten mittareiden määrittämisellä ja seurantavälineiden kehittämisellä. Energiatehokkuuden parantaminen on ensisijainen korjausinvestointien päätöskriteeri. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen sitoutumisen myötä yhtiö on sitoutunut vähentämään energiankulutusta 6 % vuoden 2010 kulutuksesta vuoteen Otaniemen Korkeakouluaukion arkkitehtuurikilpailun arviointikriteereissä huomioitiin kestävän kehityksen tavoitteet autottoman ja kestävän kampuksen vahvistamiseksi. Kesällä 2011 Maarinrantaan valmistuva Open Innovation House tavoittelee amerikkalaista LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold -ympäristöluokitusta. Yhtiön arvotyöskentelyssä ympäristö- ja yhteiskuntavastuu nousi vahvasti esille. Yhtiön strategisia tavoitteita tukevat arvot määritettiin vuoden 2011 aikana yhdessä yhtiön henkilöstön kanssa. Yhteisiksi arvoiksi valikoituivat: arvostus edistys vastuullisuus Arvostus näkyy kunnioituksena toisen tekemää työtä kohtaan ja erilaisuuden huomioimisena. Edistys tuo asiakkaille uusia ratkaisuja, ja yhtiön prosessit kehittyvät asiakastarpeiden mukaan. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan. Vastuullinen toiminta on oikeudenmukaista kaikkia sidosryhmiä kohtaan. Vastuullisuus näkyy myös yhtiön pyrkimyksenä kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin, jotka vähentävät energiankulutusta. Työtä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen edistämiseksi yhtiön toiminnassa jatketaan läheisessä vuorovaikutuksessa yliopiston kanssa. Yhteistyötä syvennetään erilaisten tutkimus- ja opetusyhteistyöprojektin kautta. Yhteiskuntavastuusta huolehditaan myös ylläpitämällä jatkuvaa kosketuspintaa eri sidosryhmien, kaupunkien, rakennus- ja luonnonsuojeluorganisaatioiden, muiden viranomaisten sekä valtion hallinnon osapuolten kanssa kampusten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Aaltoyliopistolla on Suomen johtava kestävä kampus, joka on kansainvälisesti tunnustettu innovatiivisista ratkaisuistaan. Otaniemi, Espoo

7 7

8 8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtiön kaupparekisterin mukainen nimi on Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja kotipaikka Espoo. Yhtiölle on rekisteröity rinnakkaistoiminimiksi Aalto University Properties Ltd sekä Aalto Universitets Fastigheter Ab. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy omistaa pääosan Aalto-yliopiston käytössä olevista toimitiloista Otaniemessä, Töölössä ja Kirkkonummella. Yhtiö vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, hoidosta sekä niihin liittyvistä tukitoimista ja kiinteistöjen kehittämisestä. Yhtiö on perustettu yliopistouudistuksen yhteydessä vuonna 2009, jolloin kiinteistöt siirtyivät yhtiölle kauppana ja apporttina Senaatti-kiinteistöiltä. Yhtiö kuuluu Aalto-korkeakoulusäätiö-konserniin, joka omistaa 2/3 yhtiön osakkeista Suomen valtion omistaessa loput 1/3. Osakekanta on kokonaisuudessaan yhtä osakelajia. Aalto-yliopistokiinteistöt-konserniin kuuluu tytäryhtiö Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Arkadian katu 24. Yhtiö laatii konserni tilinpäätöksen. Toimintakertomuksessa yhtiöllä tarkoitetaan emoyhtiötä. Tuloslaskelma ja tase Yhtiön liikevaihto oli 42,0 miljoonaa euroa (37,9). Liikevaihto muodostuu kiinteistöjen vuokratuotoista. Liikevaihdon kasvu, 10,6 %, johtui pääosin käyttäjäsähkön sisällyttämisestä yhtiön ja Aalto-korkeakoulusäätiön välisiin vuokrasopimuksiin. Käyttäjäsähkön vaikutus oli yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat lisäksi vuokarasopimusten mukaiset indeksikorotukset (0,80 %), Lämpömiehenkuja 2 valmistunut peruskorjaus sekä muutamien tyhjinä olleiden tilojen vuokraaminen. Pääosa, noin 95 %, tiloista on vuokrattu Aalto-korkeakoulusäätiölle (96 %). Tilikauden lopussa 5 % näistä tiloista on vapautettu vuokranmaksusta peruskorjauksen vuoksi (Otakaari 1). Tiloista 4 % on vuokrattu yksityisille yrityksille (3 %). Yhtiön vuokratilojen vajaakäyttöaste oli vuoden lopussa 1 % (1 %). Rakennusten kokonaishuoneistoala on tilikaudella tehdyn pinta-alojen tarkistuksen mukaisesti m 2 (aiemmin käytetty neliömäärä kauppakirjojen mukainen m 2 ). Kiinteistöjen hoitokulut nousivat 12,3 miljoonaan euroon (8,6) vastaten keskimäärin 3,77 /m 2 / kk. Kasvu johtui erityisesti käyttäjäsähkön hankintakustannuksista, jotka olivat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Sähkön osuus kuluista oli keskimäärin 0,97 /m 2 / kk. Sähkömarkkinoiden hintavaihteluilta yhtiö on suojautunut sähköjohdannaisilla. Alla olevassa kaaviossa on esitetty johdannaissopimusten tilanne tilikauden lopussa. Runeberginkatu 20 24, Helsinki, Chydenia

9 9 Tunnusluvut (* AALTO YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY (miljoonaa euroa) Muutos-% Liikevaihto 42,0 37,9 10,6 % Myyntikate 1/myyntikate-% 1 (ilman rakennusten purkukuluja) 29,6 / 71 % 29,4 / 77 % 0,9 % Myyntikate 2/myyntikate-% 2 29,1 / 69 % 29,4 / 77 % -1,1 % Käyttökate 1/käyttökate-% 1 (ilman rakennusten purkukuluja) 28,2 / 67 % 28,2 / 74 % 0,0 % Käyttökate 2/käyttökate-% 2 27,6 / 66 % 28,2 / 74 % -2,1 % Rahoitustulos/rahoitustulos-% 22,0 / 52 % 24,9 / 66 % -11,6 % Nettotulos/nettotulos-% 11,1/ 26 % 15,9 / 42 % -30,6 % Kiinteistötase 287,5 276,0 4,2 % Taseen loppusumma 333,5 300,3 11,1 % Quick ratio 3,9 7,3 Omavaraisuusaste % 50 % 55 % Nettovelkaantumisaste % 65 % 62 % Oman pääoman tuotto-% (ROE) 7 % 10 % (* Tunnusluvuissa Oma pääoma = Oma pääoma + (poistoero - laskennallinen verovelka) Konsernisuhteet, tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä muut osuudet vuoden lopussa Konserniin kuuluu tytäryhtiönä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Arkadiankatu 24, jossa omistusosuus tilikauden lopussa oli 100,0 % (68,13 %). Tytäryhtiö on ns. keskinäinen kiinteistöyhtiö, ja se on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Tytäryhtiö laatii myös oman tilinpäätöksen. Konsernin tilinpäätös yhdistellään Aalto-korkeakoulusäätiön konsernitilinpäätökseen. KONSERNI (miljoonaa euroa) Muutos-% Liikevaihto 42,0 38,0 10,5 % Käyttökate 2/käyttökate-% 2 27,9 / 66 % 28,2 / 74 % -0,9 % Rahoitustulos/rahoitustulos-% 21,0 / 50 % 24,3 / 64 % -13,6 % Nettotulos/nettotulos-% 9,9 / 23 % 15,2 / 40 % -35,0 % Konsernitaseen loppusumma 333,6 302,5 10,3 % Omavaraisuusaste % 50 % 54 % Nettovelkaantumisaste % 64 % 62 % Oman pääoman tuotto-% (ROE) 6 % 10 % Sähköjohdannaiset Suojausaste-% tilikauden 2011 lopussa 100 %

10 10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Puumiehenkuja 2, Espoo, Nano-talo Muu hoitokulujen kasvu johtui osittain yleisestä hintojen noususta mutta myös siitä, että vertailuvuosi 2010 oli yhtiön aloitusvuosi, jolloin mm. suunnitelmanmukaisia korjauksia ehdittiin tehdä vain runsaan puolen vuoden ajan. Suunnitelman mukaisten korjausten määrä kasvoi tilikaudella 86 % yhteensä 1,18 miljoonaan euroon (0,36 /m 2 / kk). Ennakoimattomien korjausten määrä pieneni 22 % ja niiden kokonaismäärä oli 1,24 miljoonaa euroa (0,38 /m 2 /kk). Yhtiön maksamiin yhtiövastikkeisiin sisältyy tytäryhtiö Koy Helsingin Arkadiankatu 24:lle maksettu vastike ( ). Ostettuihin palveluihin sisältyy poikkeuksellisena kertaeränä euroa Otakaari 1 -rakennuksen purkutöiden kustannuksia. Yhtiön kiinteät kulut kasvoivat 1,5 miljoonaan euroon (1,2). Henkilöstökulujen osuus kaikista kiinteistä kuluista on 0,9 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 19,5 % edellisvuoteen verrattuna. Pääosa kasvusta aiheutuu henkilöstön kasvusta: henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin 12,2 (10,5). Muut kiinteät kulut nousivat 0,5 miljoonaan euroon (0,4). Summaan sisältyy vuoden 2011 aikana käynnistyneisiin kehittämistoimenpiteisiin liittyviä laki- ja konsultointipalveluja yhteensä euroa. Yhtiön poistojen yhteismäärä oli 10,9 miljoonaa euroa (8,9). Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 8,9 miljoonaa. Lisäksi yhtiö teki 2,0 miljoonan euron ylimääräisen poiston Otakaari 1:n puretuista osista. Tilikauden liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa (19,3). Verotettavan tuloksen laskennassa yhtiö on tehnyt täysimääräiset menojäännöspoistot (EVL). Apporttina 2009 yhtiölle siirtyneestä omaisuudesta poisto on laskettu tilikaudella 2011 rakennusten markkina-arvoista. Tilinpäätössiirrot, 5,3 miljoonaa euroa, muodostuvat poistoeron lisäyksestä verotuksen menojäännöspoistojen ollessa tilikauden suunnitelman mukaisia poistoja suuremmat. Taseessa poistoeron kertymä on yhteensä 20,1 miljoonaa euroa (14,9). Tilikauden tulos on 5,8 miljoonaa euroa (13,8). Yhtiön alkavan taseen loppusumma 2011 oli 300,3 miljoonaa euroa ja päättyvän taseen loppusumma 333,5 miljoonaa euroa. Kiinteistötaseen vastaavat arvot olivat 276,0 miljoonaa euroa ja 287,5 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana valmistui Lämpömiehenkuja 2:n muutos- ja peruskorjaustyö. Tilikauden vaihtuessa käynnissä olivat Otakaari 1:n peruskorjaus sekä Open Innovation House -toimistotalon (OIH, ennen Otaniemen toimistotalo) uudisrakennustyöt. Yhtiön rahoitusomaisuus (rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset) oli tilikauden lopussa yhteensä 42,4 miljoonaa euroa. Rahoitusomaisuutta kasvatti joulukuussa nostettu 25,0 miljoonan euron pankkiluotto. Pääosa varoista on sijoitettu vähäriskiseen rahamarkkinarahastoon tai talletettu määräajaksi. Sijoitus rahamarkkinarahaston osuuksiin on vuoden aikana ollut keskimäärin 20,9 miljoonaa euroa (markkinaarvo). Rahaston vuosituotto on ollut maltillinen, 1,1 %. Rahastosta tehdyistä lunastuksista kirjattiin tuottoja yhteensä euroa. Verottaja on poikennut yhtiön jättämästä veroilmoituksesta ja vahvistanut vuoden 2010 tuloveroiksi 3,5 miljoonaa euroa. Verottajan päätös perustuu siihen, että yhtiöllä ei verottajan mielestä ollut poisto-oikeutta Senaatti-kiinteistöiltä siirtyneistä rakennuksista verotuksessa vuonna Yhtiö on tehnyt verottajan päätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen. Yhtiö on maksanut verottajan päätöksen mukaiset verot ennakon täydennyksenä. Ne on kirjattu taseeseen verosaamisiin. Rahoitus ja vakuudet Yhtiön korollinen lainakanta oli vuoden lopussa 151 miljoonaa

11 11 euroa (126). Lainapääomaa ei ole tilikauden aikana lyhennetty. Lainoista 84 miljoonaa euroa on Ruotsin kruunu- ja 25 miljoonaa euroa Englannin puntamääräistä. Valuuttamääräisten luottojen rahavirrat on koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla muutettu euromääräisiksi. Muutossopimusten mukaisesti valuuttamääräiset lainat muuttuvat määräajan kuluttua euromääräisiksi, eikä yhtiöllä ole valuuttakurssiriskiä, ellei sopimuksia pureta kesken kauden. Järjestelyllä on pystytty alentamaan luottojen korkokustannuksia. Lainakannan korkojen suojausaste oli tilikauden lopussa 83 %. Nykyiset korkosuojaukset päättyvät vuosina Korkokulut olivat yhteensä 3,7 miljoonaa euroa (3,2) vastaten 2,9 % p.a. Lainojen keskimaturiteetti oli tilikauden päättyessä 8,5 vuotta. Lainojen ensimmäiset lyhennykset maksetaan tilikaudella Joulukuussa nostettu luotto on kertalyhenteinen. Lainojen vakuuksiksi on pantattu kiinteistökiinnityksiä ja tytäryhtiön osakkeita. Kiinteistökehitys ja investoinnit sekä myynnit Tilivuonna yhtiö on tehnyt yhteensä 22,4 miljoonan euron investoinnit (7,2). Investoinneista 7,5 miljoonaa euroa on ollut peruskorjauksia. Kohteista valmistui Otaniemessä Lämpömiehenkuja 2:ssa sijaitsevan hallintorakennuksen peruskorjaus. Otakaari 1:n toisen vaiheen peruskorjaus alkoi syksyllä, ja se valmistuu kesällä Uudishankkeista käynnistyi Otaniementien varteen rakennettava Open Innovation House -toimistotalohanke. Varsinaiset rakennustyöt alkoivat toukokuussa Hanke on laajuudeltaan noin hm 2. Elokuussa toteutettiin Kiinteistö Oy Helsingin Arkadiankatu 24:n osakkeiden (31,87 %) kauppa. Yhtiön omistusosuus kiinteistöosakeyhtiöstä kasvoi kaupalla 100 prosenttiin. Joulukuussa 2011 tehtiin uusi esisopimus kiinteistö- ja osakekaupoista, joilla yhtiö aikoo hankkia omistukseensa Otaniemessä sijaitsevan kongressi- ja koulutuskeskus Dipolin rakennuksen omistavan Kiinteistö Oy Jämeränjälki -nimisen yhtiön osakkeet sekä ao. tontin. Päivitetty esisopimus on voimassa saakka. Alkuperäinen esisopimus tehtiin joulukuussa Yhteisväestönsuoja 1:n peruskorjauksesta ja siviilikäytöstä sekä mahdollisesta autopaikoituksesta on tehty hankesuunnitelmat. Suojaan kohdistuvista väestönsuojarasitteista on käynnissä sopimusneuvottelut muiden kiinteistöjen omistajien kanssa. Yhtiön ja Senaatti-kiinteistöjen omistamien tonttien välisten rasitesopimusten selvitystyö jatkuu ja sen on tarkoitus olla valmis vuoden 2012 loppuun mennessä. Aalto-yliopisto teki kesällä 2011 päätöksen toimintojen keskittämisestä Otaniemeen tietyin poikkeuksin. Tämän seurauksena yhtiö on voinut aloittaa tulevaisuuden tilatarpeisiin liittyvät valmistelut ja osana sitä on käynnistetty Otaniemen korkeakouluaukion kehittäminen. Alueen uudelleen kaavoittamiseksi on valmisteltu kansainvälistä kaksivaiheista arkkitehtuurikilpailua, joka toteutetaan vuoden 2012 aikana. Kilpailu käsittää yhteensä noin kem 2 tilojen suunnittelun. Otaniemen metroasema tulee sijaitsemaan aukion alueella. Henkilöstö ja hallinto Henkilöstön määrä tilivuoden lopussa oli 13 (12). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 12,2 (10,5). Toimitusjohtajana on toiminut alkaen DI MBA Kari Kontturi (s.1960). Yhtiön hallintoa hoitaa oma henkilöstö lukuun ottamatta kirjanpitoa, ostoreskontraa ja palkanlaskentaa, jotka on ulkoistettu Talenom Oy:lle. Yhtiön ydintoimintojen, ylläpidon ja rakennuttamisen, johtamisesta vastaa yhtiön oma henkilöstö. Yhtiöllä on kuusihenkinen hallitus, jonka jäseniä ovat olleet: saakka Harri Sailas, puheenjohtaja Susanna Renlund, varapuheenjohtaja Marianna Bom, jäsen Anne Brunila, jäsen Jorma Kyyrä, jäsen Pekka Pelkonen, jäsen alkaen Harri Sailas, puheenjohtaja Susanna Renlund, varapuheenjohtaja Marianna Bom, jäsen Jari Jokinen, jäsen Jorma Kyyrä, jäsen Pekka Pelkonen, jäsen Hallitus kokoontui tilivuonna yhdeksän (9) kertaa. Varsinainen yhtiökokous oli Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei tilikaudella ole pidetty. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind. Tutkimus- ja kehitystoiminta Yhtiö on panostanut tilikaudella voimakkaasti tutkimus- ja kehittämistoiminnan käynnistämiseen. Kesällä yhtiöön palkattiin päätoiminen kehittämispäällikkö. Erilaisia kehittämishankkeita on tunnistettu yhteensä noin 20 ja niiden arvioitu kustannusvolyymi on kokonaisuudessaan noin 1,3 miljoonaa euroa. Tästä määrästä tilikaudella käytettiin euroa. Merkittävimpiä hankkeita on RYM Oy:n Sisäympäristöt-tutkimusohjelmaan liittyvä Oppimisympäristöt-työpaketti, johon yhtiö osallistuu rahoittajana. Tavoitteena on hyödyntää oppimisympäristöjen tutkimustuloksia kampuksen kehittämisessä. Ohjelma on 4-vuotinen, ja yhtiön panostuksen ohjelmaan arvioidaan olevan yhteensä euroa. Tilikaudella 2011 kustannuksia ehti kertyä vasta euroa. Yhtiö on rahoittajana myös RYM Oy:n Energizing Urban Ecosystems -tutkimusohjelmassa. Ohjelmaan kuuluvassa Regional Innovation Systems -työpaketissa selvitetään edellytykset ja vaatimukset Otaniemen globaalin innovaatiohubin syntymiselle. Yhtiön arvioitu panostus työpakettiin vuosien aikana on euroa. Tilikaudella 2011 kustannukset olivat noin euroa. Tutkimus- ja kehittämiskustannuksia kohdistuu myös investointihankkeisiin.

12 12 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Betonimiehenkuja 5, Espoo, Design Factory Ympäristöasiat Kiinteistöjen energian kulutustiedot on esitetty alla. Yhtiö on liittynyt Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen tammikuussa 2011 ja siten sitoutunut 6 %:n energiansäästötavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä. Yhtiö jatkaa energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien peruskorjausten toteuttamista ja hakee näihin soveltuvin osin energiaavustuksia. Ensimmäinen myönteinen päätös energia-avustuksesta saatiin Otakaari 1:n energiatehokkuuden parantamiseen. Riskit Alustava riskikartoitus koko yhtiön toiminnasta on laadittu Erityisiä taloudellisia riskejä on Otaniemen rakennusten osittain erittäin heikko kunto, josta aiheutuu merkittäviä kosteusvaurioita ja korjauskustannuksia. Yhtiön kiinteistöissä toimivan Aalto-yliopiston toiminnan luonteeseen kuuluu prosesseja ja toimintoja, joissa käsitellään merkittäviä määriä vaarallisia aineita, kuten kaasut, räjähdysaineet, liuottimet sekä ydinmateriaali. Näistä aiheutuvat riskit on vuokrasopimuksin siirretty vuokralaisen vastuulle. Yhtiöllä on normaalisisältöiset johdon ja toiminnan vastuuvakuutukset sekä laajennettu kiinteistövakuutusratkaisu, jossa on huomioitu vuokrasopimusten perusteella vuokranantajalle sälytetyt poikkeuksellisen laajat vastuut irtaimistoksi luokiteltavissa nimikkeissä sekä arvokiinteistöjen korkeammat korjauskustannukset vahinkotapauksissa. Lisäksi yhtiö on vakuuttanut rakentamistoiminnan siltä osin, kun korjaushankkeita toteutetaan ilman ulkopuolista pääurakoitsijaa. Rahoitusriskiä on eliminoitu lainojen korkosuojauksilla ja koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla. Sijoitustoiminnassaan yhtiö noudattaa erittäin varovaista sijoituspolitiikkaa. Henkilöstöriskiä pyritään vähentämään aktiivisella henkilöstöjohtamisella, jossa osana ovat mm. osaamisen kehittäminen, tiedottaminen ja osallistaminen. Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuus Yhtiön investointisuunnitelmissa lähimpien vuosien aikana merkittävimpiä kohteita tulevat olemaan OIH-toimistotalon rakennustöiden loppuunsaattaminen kesään 2012 mennessä, Otakaari 1:n peruskorjauksen loppuunsaatta- Kiinteistöjen energiankulutustiedot Kulutus Keskimääräinen Kulutus Keskimääräinen yhteensä kuukausikulutus/m 2 yhteensä kuukausikulutus/m 2 * Lämpö MWh , ,23 Lämpö MWh (normitettu) , ,88 Sähkö kwh , ,47 Vesi m , ,05 (* Vuoden 2010 keskimääräiset vertailuluvut on laskettu uudelleen käyttäen tilikauden 2011 aikana tarkistettuja neliömääriä.

13 13 minen kesään 2013 mennessä, yhteisväestösuoja 1:n peruskorjauksen toteuttaminen , Otaniemen Korkeakouluaukion arkkitehtuurikilpailun toteuttaminen 2012 aikana pohjaksi alueen kaavoitukselle ja uuden Otaniemen yliopistorakennuksen sekä tapahtumakeskuksen toteuttamiselle. Yliopisto saa kaikki omat toimintonsa käsittävän tilaohjelman valmiiksi 2012 syksyllä, minkä jälkeen yhtiö voi laatia tarkennetun peruskorjausohjelman sekä uudisrakentamisen investointiohjelman. Tämänhetkinen ennuste meneillään oleviksi ja tuleviksi investoinneiksi vuoteen 2020 mennessä on miljoonaa euroa, josta peruskorjaushankkeita on vajaa puolet. Uudisrakentamisessa merkittävin hanke on uusi yliopistorakennus Otaniemeen. Lähes yhtä suureksi nousevat pysäköintilaitosinvestoinnit, mikäli ne joudutaan toteuttamaan tämänhetkisen kaavanormin mukaisina. Yliopisto on asettanut tavoitteekseen autottoman kampuksen, mistä syystä yhtiön on haettava asemakaavojen pysäköintinormien selkeää keventämistä. Tavoitteena on tukea julkisen liikenteen käyttöä, ja sen johdosta suunnitelmissa on siirtyä maksulliseen pysäköintiin kaikilla niillä Otaniemen alueilla, jotka ovat yhtiön ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. Vuokrasopimusperiaatteita tullaan kehittämään kestävän kehityksen periaatteita tukevaksi mm. siten, että myös kaukolämmön ja veden kulutuksen osuus vuokrasta muuttuu tavoiteperusteiseksi siten, että mahdollisista säästöistä osa siirretään vuokralaisen hyväksi. Yhtiön omavaraisuusaste tulee vuodesta 2012 eteenpäin laskemaan. Toiminnan käyttökate riittää merkittävältä osin nyt tiedossa olevan peruskorjaustarpeen rahoittamiseen, mutta merkittävät uudisrakennushankkeet yhtiö rahoittaa korollisella vieraalla pääomalla. Yhtiön tuotot ovat vakaat merkittävän osan ollessa sidottu pitkillä vuokrasopimuksilla, ja maksukyky säilyy hyvänä. Emoyhtiön tuloksen käsittely Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat yhteensä ,52 euroa, josta tilikauden voitto on ,33 euroa. Hallitus ehdottaa Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat jaetaan seuraavasti: Osinkona jaetaan 2,90 euroa/ osake eli yhteensä ,00 euroa. Omaan pääomaan jätetään ,52 euroa. Espoossa 20. päivänä helmikuuta 2012 Investointiohjelman rahoittamiseksi yhtiö tarvitsee vuosittain lisärahoitusta. Rahoituksen saatavuuteen vaikuttaa yhtiön tilanteen lisäksi yleinen markkinatilanne. Yhtiö laatii vuonna 2012 pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman sekä varmistaa käynnissä olevien hankkeiden rahoituksen. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Hallitus Otakaari 1, Espoo

14 14 TILINPÄÄTÖS Tase Aalto-yliopistokiinteistöt Oy V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,09 Rakennukset ja rakennelmat , ,10 Koneet ja kalusto , , , ,82 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,44 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 9 656, ,70 Siirtosaamiset , , , ,57 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , , , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,17 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,43 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,86 Edellisten tilikausien voitto/tappio 0, ,83 Tilikauden voitto (tappio) , ,16 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,19 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,57 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,00 Muut velat , ,47 Siirtovelat , , , ,67 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,67 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,43

15 15 Tuloslaskelma Aalto-yliopistokiinteistöt Oy LIIKEVAIHTO , ,15 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,36 Ulkopuoliset palvelut , , , ,44 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,10 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,29 Muut henkilösivukulut , , , ,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,55 Liiketoiminnan muut kulut , ,84 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,46 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot , ,24 Korko- ja rahoituskulut , , , ,66 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,80 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,80 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys tai vähennys , ,62 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot , ,02 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,16 Runeberginkatu 14 16, Helsinki

16 16 TILINPÄÄTÖS Rahoituslaskelma Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,80 Suunnitelman mukaiset poistot , ,55 Rahoitustuotot ja -kulut , ,66 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,01 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik. korottomien liikesaam. lisäys (-)/vähennys (+) , ,48 Lyhytaik. korottomien velkojen. lisäys (+)/vähennys (-) , ,69 Nettokäyttöpääoman muutos , ,17 Liiketoiminnan rahavirta , ,18 Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykk , ,16 Luovutustulot aineellisten ja aineettomien hyödykk. 0,00 0,00 Investoinnit tytäryrityksiin ,00 0,00 Investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin 0,00 0,00 Investointien rahavirta yhteensä , ,16 Rahavirta ennen rahoitusta , ,02 Rahoitus Oman pääoman muutos 0,00 0,00 Voittovarojen muutos 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) , ,00 Saadut ja maksetut osingot ,00 0 Saadut korot , ,24 Maksetut korot , ,90 Rahoitus yhteensä , ,66 Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) , ,36 Rahavarat tilikauden alussa , ,20 Rahavarat tilikauden lopussa , ,56 Muutos , ,36

17 17 Tase Konserni V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,74 Rakennukset ja rakennelmat , ,39 Koneet ja kalusto , , , ,76 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 9 656, ,70 Siirtosaamiset , , , Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , , , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,80 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,56 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,86 Edellisten tilikausien voitto/ tappio , ,01 Tilikauden voitto (tappio) , ,16 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,01 VÄHEMMISTÖOSUUS 0, ,18 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,27 Laskennalliset verovelat , ,97 Muut velat , ,93 Siirtovelat , , , ,37 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,37 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,56

18 18 TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Konserni LIIKEVAIHTO , ,01 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,50 Ulkopuoliset palvelut , , , ,18 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,10 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,29 Muut henkilösivukulut , , , ,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,81 Liiketoiminnan muut kulut , ,37 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,79 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot , ,01 Korko- ja rahoituskulut , , , ,89 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,90 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,90 Tuloverot Tilikauden verot , ,02 Laskennalliset verot , , , ,86 Vähemmistöosuudet 0, ,12 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,16 Konemiehentie 2, Espoo

19 19 Rahoituslaskelma Konserni Liiketoiminta Tulos ennen satunnaisia tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,90 Poistot , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut , ,89 Maksetut verot 0,00 0,00 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Muut oikaisut 0,00 0,00 Liiketoiminnan tulorahoitus , ,70 Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) , ,98 Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys (+)/vähennys (-) , ,61 Nettokäyttöpääoman muutos , ,59 Liiketoiminnan rahavirta , ,29 Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,26 Luovutustulot aineellisten ja aineettomien hyödykk. 0,00 0,00 Investoinnit tytäryrityksiin 0,00 0,00 Investoinnit muihin osakkeisiin ja osuuksiin 0,00 0,00 Investointien rahavirta yhteensä , ,26 Rahavirta ennen rahoitusta , ,03 Rahoitus Oman pääoman muutos 0,00 0,00 Voittovarojen muutos ,30 0,00 Talletukset lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys(+)/vähennys (-) , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) , ,00 Saadut ja maksetut osingot ,00 0,00 Saadut korot , ,01 Maksetut korot , ,90 Rahoitus yhteensä , ,89 Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) , ,14 Rahavarat tilikauden alussa , ,59 Rahavarat tilikauden lopussa , ,73 Muutos , ,14

20 20 LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja menetelmät Käyttöomaisuuden arvostus Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsingin Arkadiankatu 24 (kotipaikka Helsinki). Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Käyttöomaisuushyödyke Poistoaika ja menetelmä Koneet ja kalusto 4 vuoden tasapoisto Henkilöautot 4 vuoden tasapoisto Opetus-, tutkimus- ja toimistorakennukset vuoden tasapoisto Teollisuusrakennukset vuoden tasapoisto Rakennelmat 5 vuoden tasapoisto Kiinteistökoneet ja -laitteet 15 vuoden tasapoisto Sisäinen osakkeen omistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiön hankintamenon oman pääoman ero on kohdistettu maa-alueisiin ja rakennuksiin niiden käyvän arvon suhteessa. Rakennuksesta on kirjattu poisto emoyhtiön poistosuunnitelman mukaisesti, tasapoisto 30 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Tuloslaskelman liitetiedot Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Konserni 2011 Konserni 2010 Emoyhtiö 2011 Emoyhtiö 2010 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut Konserni 2011 Konserni 2010 Emoyhtiö 2011 Emoyhtiö 2010 Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet , , , ,00 Henkilöstön palkat ja palkkiot , , , ,10 Eläkekulut , , , ,29 Muut henkilösivukulut , , , ,47 Yhteensä , , , ,86 Tilintarkastajien palkkiot Konserni 2011 Konserni 2010 Emoyhtiö 2011 Emoyhtiö 2010 Tilintarkastuspalkkiot , , , ,50 Yhteensä , , , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut Konserni 2011 Konserni 2010 Emoyhtiö 2011 Emoyhtiö 2010 Korkotuotot , , , ,24 Muut rahoitustuotot , , , ,00 Korkokulut , , , ,54 Muut rahoituskulut , , , ,36 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,66

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 2010 5 Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2014 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO aaltonet.fi facebook.com/ aaltoyliopistokiinteistot @AykAalto Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Lämpömiehenkuja 2 A, 02150 Espoo Puh. 09 439 0060

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 VUOSIKERTOMUS 2006 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2006 Yhtiön yhdeksästoista toimintavuosi Sisältö Tietoja

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin taloudelliset tunnusluvut 8 Osakekohtaiset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2009

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot