SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto Otaniemi Kiinteistöyhteenveto Töölö Kiinteistöyhteenveto Kirkkonummi

3 3 YHTIÖSTÄ LYHYESTI Yhtiö omistaa kiinteistöjä ja huoneistoja ja vuokraa niitä pääasiallisesti tutkimus- ja koulutustoimintaan sekä näitä tukevaan yritystoimintaan yliopiston pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi. Yhtiön perustamisvaiheessa asiakkaina olivat Helsingin Kauppakorkeakoulu ja Teknillinen Korkeakoulu, jotka alkaen muodostivat Taideteollisen Korkeakoulun kanssa Aalto-yliopiston. Tällä hetkellä Aalto-yliopiston lisäksi yhtiöllä on vähäisessä määrin vuokralaisena myös yksityisiä yrityksiä. Yhtiö harjoittaa toimintaansa em. toimialamäärittelynsä puitteissa tavoitteenaan huolehtia, että yli- opistotoiminnoilla on käytettävissään toiminnan edellyttämät tarkoituksenmukaiset ja kohtuuhintaiset toimitilat ja että kiinteistöjen arvo säilyy myös pitkällä aikavälillä ja kiinteistöjen hoito ja hallinta on kustannustehokasta. Aalto-korkeakoulusäätiön ja Suomen valtion keskinäisen osakassopimuksen mukaisesti noudatamme kiinteistömarkkinoiden tavanomaisia liike- ja kiinteistötalouden periaatteita, jolloin vuokrasopimuskäytännöt ovat tavanomaisia, hinnoittelu kaikessa yhtiön toiminnassa on liiketaloudellista, peruskorjaukset säilyttävät kiinteistöjen arvon ja investoinnit määräytyvät liiketaloudellisin perustein. Toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta vertaillaan alan normaalien käytäntöjen ja vaatimusten mukaisesti. Yhtiö ei omistusrakenteestaan huolimatta ole julkinen hankintayksikkö. Tämä perustuu osakassopimuksen määräyksiin yhtiön toiminnan järjestämisestä ja perusteista. Yhtiön tavoitteena on tarjota kansainvälisesti korkeatasoinen ja houkutteleva tutkimuksen, kehitystyön ja opetuksen toimintaympäristö. Otakaari 1, Espoo

4 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2010 oltua yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi, jäi se kuitenkin toiminnallisesti vajaaksi, koska ylläpidon ja muiden toimintojen käynnistämisvaihe kesti kesään 2010 saakka. Näin ollen 2011 on ollut ensimmäinen toimintavuosi, jolloin kaikkien toimintojen rutiinit toimivat heti vuoden alusta ja budjetointi perustui edellisen vuoden toteutumatietoihin, tosin joidenkin toimien osalta vielä epätarkkoihin 2010 alkuvuoden käynnistysvaiheen johdosta. Em. syystä eivät myöskään taloudelliset ja toiminnalliset luvut vuosilta 2010 ja 2011 ole täysin vertailukelpoisia. Osittain vertailukelpoisuutta heikentää myös vuokrasopimuksissa toteutettu merkittävä muutos kun korkeakoulusäätiön sopimuksissa käyttäjäsähkö sisällytettiin bruttovuokraan. Menettelyllä haetaan sähkönkulutuksen säästöjä siten, että sekä vuokranantajalla että vuokralaisella on intressi tehdä sähkön kulutusta pienentäviä ratkaisuja. Insentiivinä sopimuksessa on säästöjen jakaminen vuosittain osapuolten välillä. Taloushallintopalvelujen palveluntuottajan vaihdos alkuvuodesta 2011 on vaatinut henkilöresursseja mm. raportointi järjestelmien päivittämiseksi uuden palveluntuottajan järjestelmiin soveltuviksi. Tilivuoden aikana on jatkettu prosessia Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhtiölle siirtyneiden kiinteistöjen haltuun ottamiseksi, jonka takarajaksi on sovittu joulukuu Prosessissa selvitetään kiinteistörasitetarpeet sekä rakennusrasitukset. Selvityksen kohteina ovat kaikki kunnallistekniset verkostot, tonttien sisäiset kadut, katuliittymät, autopaikat sekä väestön suojapaikat. Tämä selvitystyö on tarkoitus saada valmiiksi 2012 alkuvuodesta, jolloin on mahdollista käynnistää kaavoitusprosessi, jossa sovitut rasitteet ja tonttijaot vahvistetaan asemakaavalla. Aalto-yliopisto teki kampuspäätöksen , jolloin yliopistotoiminnat päätettiin keskittää Otaniemeen joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Päätöksen myötä on ollut mahdollista käynnistää koko Otaniemeä käsittävä kaupunginosan uudelleen suunnittelu. Tavoitteeksi on asetettu keskusta-alue, joka on rauhoitettu ajoneuvoliikenteeltä, rakennukset ovat tiiviimmin yhteydessä toisiinsa ja tilat tukevat tulevaisuudessa ihmisten vuorovaikutusta ja kohtaamista. Suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan yliopiston tilatarveselvitys, joka käsittää kaikki yliopiston toiminnot. Tämä selvitys valmistuu syksyllä Lisäksi on käynnistetty Otaniemen uuden yliopistorakennuksen suunnittelu arkkitehtuurikilpailulla, joka toteutetaan huhtikuun 2012 ja maaliskuun 2013 välisenä aikana. Muut tulevat merkittävät investoinnit ovat pääasiassa olemassa olevan kiinteistökannan peruskorjausta ja keskittyvät Otaniemeen. Peruskorjausohjelman täysi käynnistäminen on myös riippuvainen Aalto-yliopiston toiminnallisen suunnittelun etenemisestä. On oletettavaa, että tulevaisuudessa yliopisto-opetuksen muodot ovat toisenlaiset kuin nykyisin ja edellyttävät toisenlaisia tiloja ja toisenlaista palveluinfraa. Yhtiö on kuitenkin käynnistänyt kesän 2011 aikana Otaniemessä entisen TKK:n päärakennuksen peruskorjauksen. Tulevien vuosien investointien määrä ja aikataulu tulee tarkentumaan vuoden 2012 aikana. Jo tällä hetkellä on nähtävissä, että kokonaisinvestointimäärä tulee olemaan vuoteen 2020 mennessä noin M, josta pe- Aalto-yliopiston tekemän kampuspäätöksen myötä on ollut mahdollista käynnistää koko Otaniemeä käsittävä kaupunginosan uudelleen suunnittelu. Kari Kontturi Kari Kontturi toimitusjohtaja

5 5 Betonimiehenkuja 5, Espoo, Design Factory ruskorjausten osuus on noin M, pysäköintiratkaisujen osuus noin M sekä uudisrakentamisen osuus M. Yhtiön taseen loppusumma vuonna 2011 oli 334 M. Suunniteltujen investointien määrä on yhtiön kokoon suhteutettuna suuri ja omavaraisuusaste tulee lähivuosina laskemaan selvästi nykyisestä 50 prosentista, koska pääosa investoinneista rahoitetaan korollisella vieraalla pääomalla. Rahoitus vaikuttaa korkokustannusten kautta suuresti myös yhtiön tulokseen ja osingonmaksukykyyn. Yhtiö varautuu jatkossakin markkinakorkojen heilahteluun erilaisilla suojauksilla vuoden aikana laaditaan pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma, jonka yhteydessä pohditaan mm. yhtiön reaalivakuustilannetta ja mahdollisuutta järjestää investointien rahoitus ilman vakuuksia. Nykyisen pankkilainakannan vakuudeksi on pantattu kiinteistökiinnityksiä ja tytäryhtiön osakkeita. Vaihtoehtoja suoralle pankkien lainarahoitukselle tullaan toteuttamaan. Tämän tavoitteena on turvata rahoituksen saatavuus erilaisissa markkinatilanteissa. Lopulliset rahoitusratkaisut perustuvat investointiohjelman kehittymiseen. Yksityiskohtainen rahoitushorisontti on yksi vuosi, jonka sisällä ratkaisut tullaan tekemään. Yhtiön tavoitteena on vähentää pysäköinti-investointien määrää merkittävästi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uudenlaista ajattelua maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa sekä myös käyttäjien, tässä tapauksessa Aalto-yliopiston, panostusta työntekijöidensä työmatkakäyttäytymisen muuttamiseen vähemmän autoilua suosivaksi. Käyttäytymismuutoksen ensimmäisenä toimena ollaan Otaniemen alueella tiukentamassa pysäköinnin ohjausta ja valvontaa, jota ei aiemmin ole käytännössä ollut. Otaniemen kampusalueen tiivistäminen, tilojen ja rakennusten keskinäisten yhteyksien parantaminen, autoliikenteen voimakas vähentäminen ja kevyen liikenteen suosiminen edellyttävät merkittäviä maankäyttösuunnitelmien tarkistuksia. Tässä projektissa yhteistyö Alvar Aalto -säätiön, Museoviraston ja ELY-keskuksen sekä Espoon kaupungin kesken on huomattavan tärkeää. Tavoitteena on aikaansaada tulevaisuuden kampusympäristö, joka tukee yliopiston tavoitetta olla maailmanluokassa Tätä yhteistyötä on voimistettu perustamalla osapuolten kesken Otaniemen kehittämisen johtoryhmä, jossa mukana ovat maanomistajista yhtiö, Espoon kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt sekä käyttäjistä Aalto-yliopisto ja VTT.

6 6 YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUU Aalto-yliopiston kestävän kehityksen linjaukset ohjaavat yhtiön ympäristö- ja yhteiskuntavastuutavoitteiden muodostumista. Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Aalto-yliopistolla on Suomen johtava kestävä kampus, joka on kansainvälisesti tunnustettu innovatiivisista ratkaisuistaan. Yhtiön ja yliopiston yhteisinä kampuskehittämisen tavoitteina on muun muassa autoilun vähentäminen kampuksilla sekä energian säästäminen kaikissa yliopiston tiloissa. Kestävän kehityksen eko- ja energiatehokkuustavoitteita on työstetty yhdessä yliopiston kanssa, ja työ jatkuu yhteisten mittareiden määrittämisellä ja seurantavälineiden kehittämisellä. Energiatehokkuuden parantaminen on ensisijainen korjausinvestointien päätöskriteeri. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen sitoutumisen myötä yhtiö on sitoutunut vähentämään energiankulutusta 6 % vuoden 2010 kulutuksesta vuoteen Otaniemen Korkeakouluaukion arkkitehtuurikilpailun arviointikriteereissä huomioitiin kestävän kehityksen tavoitteet autottoman ja kestävän kampuksen vahvistamiseksi. Kesällä 2011 Maarinrantaan valmistuva Open Innovation House tavoittelee amerikkalaista LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold -ympäristöluokitusta. Yhtiön arvotyöskentelyssä ympäristö- ja yhteiskuntavastuu nousi vahvasti esille. Yhtiön strategisia tavoitteita tukevat arvot määritettiin vuoden 2011 aikana yhdessä yhtiön henkilöstön kanssa. Yhteisiksi arvoiksi valikoituivat: arvostus edistys vastuullisuus Arvostus näkyy kunnioituksena toisen tekemää työtä kohtaan ja erilaisuuden huomioimisena. Edistys tuo asiakkaille uusia ratkaisuja, ja yhtiön prosessit kehittyvät asiakastarpeiden mukaan. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan. Vastuullinen toiminta on oikeudenmukaista kaikkia sidosryhmiä kohtaan. Vastuullisuus näkyy myös yhtiön pyrkimyksenä kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin, jotka vähentävät energiankulutusta. Työtä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen edistämiseksi yhtiön toiminnassa jatketaan läheisessä vuorovaikutuksessa yliopiston kanssa. Yhteistyötä syvennetään erilaisten tutkimus- ja opetusyhteistyöprojektin kautta. Yhteiskuntavastuusta huolehditaan myös ylläpitämällä jatkuvaa kosketuspintaa eri sidosryhmien, kaupunkien, rakennus- ja luonnonsuojeluorganisaatioiden, muiden viranomaisten sekä valtion hallinnon osapuolten kanssa kampusten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Aaltoyliopistolla on Suomen johtava kestävä kampus, joka on kansainvälisesti tunnustettu innovatiivisista ratkaisuistaan. Otaniemi, Espoo

7 7

8 8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtiön kaupparekisterin mukainen nimi on Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ja kotipaikka Espoo. Yhtiölle on rekisteröity rinnakkaistoiminimiksi Aalto University Properties Ltd sekä Aalto Universitets Fastigheter Ab. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy omistaa pääosan Aalto-yliopiston käytössä olevista toimitiloista Otaniemessä, Töölössä ja Kirkkonummella. Yhtiö vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, hoidosta sekä niihin liittyvistä tukitoimista ja kiinteistöjen kehittämisestä. Yhtiö on perustettu yliopistouudistuksen yhteydessä vuonna 2009, jolloin kiinteistöt siirtyivät yhtiölle kauppana ja apporttina Senaatti-kiinteistöiltä. Yhtiö kuuluu Aalto-korkeakoulusäätiö-konserniin, joka omistaa 2/3 yhtiön osakkeista Suomen valtion omistaessa loput 1/3. Osakekanta on kokonaisuudessaan yhtä osakelajia. Aalto-yliopistokiinteistöt-konserniin kuuluu tytäryhtiö Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Arkadian katu 24. Yhtiö laatii konserni tilinpäätöksen. Toimintakertomuksessa yhtiöllä tarkoitetaan emoyhtiötä. Tuloslaskelma ja tase Yhtiön liikevaihto oli 42,0 miljoonaa euroa (37,9). Liikevaihto muodostuu kiinteistöjen vuokratuotoista. Liikevaihdon kasvu, 10,6 %, johtui pääosin käyttäjäsähkön sisällyttämisestä yhtiön ja Aalto-korkeakoulusäätiön välisiin vuokrasopimuksiin. Käyttäjäsähkön vaikutus oli yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat lisäksi vuokarasopimusten mukaiset indeksikorotukset (0,80 %), Lämpömiehenkuja 2 valmistunut peruskorjaus sekä muutamien tyhjinä olleiden tilojen vuokraaminen. Pääosa, noin 95 %, tiloista on vuokrattu Aalto-korkeakoulusäätiölle (96 %). Tilikauden lopussa 5 % näistä tiloista on vapautettu vuokranmaksusta peruskorjauksen vuoksi (Otakaari 1). Tiloista 4 % on vuokrattu yksityisille yrityksille (3 %). Yhtiön vuokratilojen vajaakäyttöaste oli vuoden lopussa 1 % (1 %). Rakennusten kokonaishuoneistoala on tilikaudella tehdyn pinta-alojen tarkistuksen mukaisesti m 2 (aiemmin käytetty neliömäärä kauppakirjojen mukainen m 2 ). Kiinteistöjen hoitokulut nousivat 12,3 miljoonaan euroon (8,6) vastaten keskimäärin 3,77 /m 2 / kk. Kasvu johtui erityisesti käyttäjäsähkön hankintakustannuksista, jotka olivat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Sähkön osuus kuluista oli keskimäärin 0,97 /m 2 / kk. Sähkömarkkinoiden hintavaihteluilta yhtiö on suojautunut sähköjohdannaisilla. Alla olevassa kaaviossa on esitetty johdannaissopimusten tilanne tilikauden lopussa. Runeberginkatu 20 24, Helsinki, Chydenia

9 9 Tunnusluvut (* AALTO YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY (miljoonaa euroa) Muutos-% Liikevaihto 42,0 37,9 10,6 % Myyntikate 1/myyntikate-% 1 (ilman rakennusten purkukuluja) 29,6 / 71 % 29,4 / 77 % 0,9 % Myyntikate 2/myyntikate-% 2 29,1 / 69 % 29,4 / 77 % -1,1 % Käyttökate 1/käyttökate-% 1 (ilman rakennusten purkukuluja) 28,2 / 67 % 28,2 / 74 % 0,0 % Käyttökate 2/käyttökate-% 2 27,6 / 66 % 28,2 / 74 % -2,1 % Rahoitustulos/rahoitustulos-% 22,0 / 52 % 24,9 / 66 % -11,6 % Nettotulos/nettotulos-% 11,1/ 26 % 15,9 / 42 % -30,6 % Kiinteistötase 287,5 276,0 4,2 % Taseen loppusumma 333,5 300,3 11,1 % Quick ratio 3,9 7,3 Omavaraisuusaste % 50 % 55 % Nettovelkaantumisaste % 65 % 62 % Oman pääoman tuotto-% (ROE) 7 % 10 % (* Tunnusluvuissa Oma pääoma = Oma pääoma + (poistoero - laskennallinen verovelka) Konsernisuhteet, tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä muut osuudet vuoden lopussa Konserniin kuuluu tytäryhtiönä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Arkadiankatu 24, jossa omistusosuus tilikauden lopussa oli 100,0 % (68,13 %). Tytäryhtiö on ns. keskinäinen kiinteistöyhtiö, ja se on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Tytäryhtiö laatii myös oman tilinpäätöksen. Konsernin tilinpäätös yhdistellään Aalto-korkeakoulusäätiön konsernitilinpäätökseen. KONSERNI (miljoonaa euroa) Muutos-% Liikevaihto 42,0 38,0 10,5 % Käyttökate 2/käyttökate-% 2 27,9 / 66 % 28,2 / 74 % -0,9 % Rahoitustulos/rahoitustulos-% 21,0 / 50 % 24,3 / 64 % -13,6 % Nettotulos/nettotulos-% 9,9 / 23 % 15,2 / 40 % -35,0 % Konsernitaseen loppusumma 333,6 302,5 10,3 % Omavaraisuusaste % 50 % 54 % Nettovelkaantumisaste % 64 % 62 % Oman pääoman tuotto-% (ROE) 6 % 10 % Sähköjohdannaiset Suojausaste-% tilikauden 2011 lopussa 100 %

10 10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Puumiehenkuja 2, Espoo, Nano-talo Muu hoitokulujen kasvu johtui osittain yleisestä hintojen noususta mutta myös siitä, että vertailuvuosi 2010 oli yhtiön aloitusvuosi, jolloin mm. suunnitelmanmukaisia korjauksia ehdittiin tehdä vain runsaan puolen vuoden ajan. Suunnitelman mukaisten korjausten määrä kasvoi tilikaudella 86 % yhteensä 1,18 miljoonaan euroon (0,36 /m 2 / kk). Ennakoimattomien korjausten määrä pieneni 22 % ja niiden kokonaismäärä oli 1,24 miljoonaa euroa (0,38 /m 2 /kk). Yhtiön maksamiin yhtiövastikkeisiin sisältyy tytäryhtiö Koy Helsingin Arkadiankatu 24:lle maksettu vastike ( ). Ostettuihin palveluihin sisältyy poikkeuksellisena kertaeränä euroa Otakaari 1 -rakennuksen purkutöiden kustannuksia. Yhtiön kiinteät kulut kasvoivat 1,5 miljoonaan euroon (1,2). Henkilöstökulujen osuus kaikista kiinteistä kuluista on 0,9 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 19,5 % edellisvuoteen verrattuna. Pääosa kasvusta aiheutuu henkilöstön kasvusta: henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin 12,2 (10,5). Muut kiinteät kulut nousivat 0,5 miljoonaan euroon (0,4). Summaan sisältyy vuoden 2011 aikana käynnistyneisiin kehittämistoimenpiteisiin liittyviä laki- ja konsultointipalveluja yhteensä euroa. Yhtiön poistojen yhteismäärä oli 10,9 miljoonaa euroa (8,9). Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 8,9 miljoonaa. Lisäksi yhtiö teki 2,0 miljoonan euron ylimääräisen poiston Otakaari 1:n puretuista osista. Tilikauden liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa (19,3). Verotettavan tuloksen laskennassa yhtiö on tehnyt täysimääräiset menojäännöspoistot (EVL). Apporttina 2009 yhtiölle siirtyneestä omaisuudesta poisto on laskettu tilikaudella 2011 rakennusten markkina-arvoista. Tilinpäätössiirrot, 5,3 miljoonaa euroa, muodostuvat poistoeron lisäyksestä verotuksen menojäännöspoistojen ollessa tilikauden suunnitelman mukaisia poistoja suuremmat. Taseessa poistoeron kertymä on yhteensä 20,1 miljoonaa euroa (14,9). Tilikauden tulos on 5,8 miljoonaa euroa (13,8). Yhtiön alkavan taseen loppusumma 2011 oli 300,3 miljoonaa euroa ja päättyvän taseen loppusumma 333,5 miljoonaa euroa. Kiinteistötaseen vastaavat arvot olivat 276,0 miljoonaa euroa ja 287,5 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana valmistui Lämpömiehenkuja 2:n muutos- ja peruskorjaustyö. Tilikauden vaihtuessa käynnissä olivat Otakaari 1:n peruskorjaus sekä Open Innovation House -toimistotalon (OIH, ennen Otaniemen toimistotalo) uudisrakennustyöt. Yhtiön rahoitusomaisuus (rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset) oli tilikauden lopussa yhteensä 42,4 miljoonaa euroa. Rahoitusomaisuutta kasvatti joulukuussa nostettu 25,0 miljoonan euron pankkiluotto. Pääosa varoista on sijoitettu vähäriskiseen rahamarkkinarahastoon tai talletettu määräajaksi. Sijoitus rahamarkkinarahaston osuuksiin on vuoden aikana ollut keskimäärin 20,9 miljoonaa euroa (markkinaarvo). Rahaston vuosituotto on ollut maltillinen, 1,1 %. Rahastosta tehdyistä lunastuksista kirjattiin tuottoja yhteensä euroa. Verottaja on poikennut yhtiön jättämästä veroilmoituksesta ja vahvistanut vuoden 2010 tuloveroiksi 3,5 miljoonaa euroa. Verottajan päätös perustuu siihen, että yhtiöllä ei verottajan mielestä ollut poisto-oikeutta Senaatti-kiinteistöiltä siirtyneistä rakennuksista verotuksessa vuonna Yhtiö on tehnyt verottajan päätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen. Yhtiö on maksanut verottajan päätöksen mukaiset verot ennakon täydennyksenä. Ne on kirjattu taseeseen verosaamisiin. Rahoitus ja vakuudet Yhtiön korollinen lainakanta oli vuoden lopussa 151 miljoonaa

11 11 euroa (126). Lainapääomaa ei ole tilikauden aikana lyhennetty. Lainoista 84 miljoonaa euroa on Ruotsin kruunu- ja 25 miljoonaa euroa Englannin puntamääräistä. Valuuttamääräisten luottojen rahavirrat on koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla muutettu euromääräisiksi. Muutossopimusten mukaisesti valuuttamääräiset lainat muuttuvat määräajan kuluttua euromääräisiksi, eikä yhtiöllä ole valuuttakurssiriskiä, ellei sopimuksia pureta kesken kauden. Järjestelyllä on pystytty alentamaan luottojen korkokustannuksia. Lainakannan korkojen suojausaste oli tilikauden lopussa 83 %. Nykyiset korkosuojaukset päättyvät vuosina Korkokulut olivat yhteensä 3,7 miljoonaa euroa (3,2) vastaten 2,9 % p.a. Lainojen keskimaturiteetti oli tilikauden päättyessä 8,5 vuotta. Lainojen ensimmäiset lyhennykset maksetaan tilikaudella Joulukuussa nostettu luotto on kertalyhenteinen. Lainojen vakuuksiksi on pantattu kiinteistökiinnityksiä ja tytäryhtiön osakkeita. Kiinteistökehitys ja investoinnit sekä myynnit Tilivuonna yhtiö on tehnyt yhteensä 22,4 miljoonan euron investoinnit (7,2). Investoinneista 7,5 miljoonaa euroa on ollut peruskorjauksia. Kohteista valmistui Otaniemessä Lämpömiehenkuja 2:ssa sijaitsevan hallintorakennuksen peruskorjaus. Otakaari 1:n toisen vaiheen peruskorjaus alkoi syksyllä, ja se valmistuu kesällä Uudishankkeista käynnistyi Otaniementien varteen rakennettava Open Innovation House -toimistotalohanke. Varsinaiset rakennustyöt alkoivat toukokuussa Hanke on laajuudeltaan noin hm 2. Elokuussa toteutettiin Kiinteistö Oy Helsingin Arkadiankatu 24:n osakkeiden (31,87 %) kauppa. Yhtiön omistusosuus kiinteistöosakeyhtiöstä kasvoi kaupalla 100 prosenttiin. Joulukuussa 2011 tehtiin uusi esisopimus kiinteistö- ja osakekaupoista, joilla yhtiö aikoo hankkia omistukseensa Otaniemessä sijaitsevan kongressi- ja koulutuskeskus Dipolin rakennuksen omistavan Kiinteistö Oy Jämeränjälki -nimisen yhtiön osakkeet sekä ao. tontin. Päivitetty esisopimus on voimassa saakka. Alkuperäinen esisopimus tehtiin joulukuussa Yhteisväestönsuoja 1:n peruskorjauksesta ja siviilikäytöstä sekä mahdollisesta autopaikoituksesta on tehty hankesuunnitelmat. Suojaan kohdistuvista väestönsuojarasitteista on käynnissä sopimusneuvottelut muiden kiinteistöjen omistajien kanssa. Yhtiön ja Senaatti-kiinteistöjen omistamien tonttien välisten rasitesopimusten selvitystyö jatkuu ja sen on tarkoitus olla valmis vuoden 2012 loppuun mennessä. Aalto-yliopisto teki kesällä 2011 päätöksen toimintojen keskittämisestä Otaniemeen tietyin poikkeuksin. Tämän seurauksena yhtiö on voinut aloittaa tulevaisuuden tilatarpeisiin liittyvät valmistelut ja osana sitä on käynnistetty Otaniemen korkeakouluaukion kehittäminen. Alueen uudelleen kaavoittamiseksi on valmisteltu kansainvälistä kaksivaiheista arkkitehtuurikilpailua, joka toteutetaan vuoden 2012 aikana. Kilpailu käsittää yhteensä noin kem 2 tilojen suunnittelun. Otaniemen metroasema tulee sijaitsemaan aukion alueella. Henkilöstö ja hallinto Henkilöstön määrä tilivuoden lopussa oli 13 (12). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 12,2 (10,5). Toimitusjohtajana on toiminut alkaen DI MBA Kari Kontturi (s.1960). Yhtiön hallintoa hoitaa oma henkilöstö lukuun ottamatta kirjanpitoa, ostoreskontraa ja palkanlaskentaa, jotka on ulkoistettu Talenom Oy:lle. Yhtiön ydintoimintojen, ylläpidon ja rakennuttamisen, johtamisesta vastaa yhtiön oma henkilöstö. Yhtiöllä on kuusihenkinen hallitus, jonka jäseniä ovat olleet: saakka Harri Sailas, puheenjohtaja Susanna Renlund, varapuheenjohtaja Marianna Bom, jäsen Anne Brunila, jäsen Jorma Kyyrä, jäsen Pekka Pelkonen, jäsen alkaen Harri Sailas, puheenjohtaja Susanna Renlund, varapuheenjohtaja Marianna Bom, jäsen Jari Jokinen, jäsen Jorma Kyyrä, jäsen Pekka Pelkonen, jäsen Hallitus kokoontui tilivuonna yhdeksän (9) kertaa. Varsinainen yhtiökokous oli Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei tilikaudella ole pidetty. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind. Tutkimus- ja kehitystoiminta Yhtiö on panostanut tilikaudella voimakkaasti tutkimus- ja kehittämistoiminnan käynnistämiseen. Kesällä yhtiöön palkattiin päätoiminen kehittämispäällikkö. Erilaisia kehittämishankkeita on tunnistettu yhteensä noin 20 ja niiden arvioitu kustannusvolyymi on kokonaisuudessaan noin 1,3 miljoonaa euroa. Tästä määrästä tilikaudella käytettiin euroa. Merkittävimpiä hankkeita on RYM Oy:n Sisäympäristöt-tutkimusohjelmaan liittyvä Oppimisympäristöt-työpaketti, johon yhtiö osallistuu rahoittajana. Tavoitteena on hyödyntää oppimisympäristöjen tutkimustuloksia kampuksen kehittämisessä. Ohjelma on 4-vuotinen, ja yhtiön panostuksen ohjelmaan arvioidaan olevan yhteensä euroa. Tilikaudella 2011 kustannuksia ehti kertyä vasta euroa. Yhtiö on rahoittajana myös RYM Oy:n Energizing Urban Ecosystems -tutkimusohjelmassa. Ohjelmaan kuuluvassa Regional Innovation Systems -työpaketissa selvitetään edellytykset ja vaatimukset Otaniemen globaalin innovaatiohubin syntymiselle. Yhtiön arvioitu panostus työpakettiin vuosien aikana on euroa. Tilikaudella 2011 kustannukset olivat noin euroa. Tutkimus- ja kehittämiskustannuksia kohdistuu myös investointihankkeisiin.

12 12 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Betonimiehenkuja 5, Espoo, Design Factory Ympäristöasiat Kiinteistöjen energian kulutustiedot on esitetty alla. Yhtiö on liittynyt Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen tammikuussa 2011 ja siten sitoutunut 6 %:n energiansäästötavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä. Yhtiö jatkaa energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien peruskorjausten toteuttamista ja hakee näihin soveltuvin osin energiaavustuksia. Ensimmäinen myönteinen päätös energia-avustuksesta saatiin Otakaari 1:n energiatehokkuuden parantamiseen. Riskit Alustava riskikartoitus koko yhtiön toiminnasta on laadittu Erityisiä taloudellisia riskejä on Otaniemen rakennusten osittain erittäin heikko kunto, josta aiheutuu merkittäviä kosteusvaurioita ja korjauskustannuksia. Yhtiön kiinteistöissä toimivan Aalto-yliopiston toiminnan luonteeseen kuuluu prosesseja ja toimintoja, joissa käsitellään merkittäviä määriä vaarallisia aineita, kuten kaasut, räjähdysaineet, liuottimet sekä ydinmateriaali. Näistä aiheutuvat riskit on vuokrasopimuksin siirretty vuokralaisen vastuulle. Yhtiöllä on normaalisisältöiset johdon ja toiminnan vastuuvakuutukset sekä laajennettu kiinteistövakuutusratkaisu, jossa on huomioitu vuokrasopimusten perusteella vuokranantajalle sälytetyt poikkeuksellisen laajat vastuut irtaimistoksi luokiteltavissa nimikkeissä sekä arvokiinteistöjen korkeammat korjauskustannukset vahinkotapauksissa. Lisäksi yhtiö on vakuuttanut rakentamistoiminnan siltä osin, kun korjaushankkeita toteutetaan ilman ulkopuolista pääurakoitsijaa. Rahoitusriskiä on eliminoitu lainojen korkosuojauksilla ja koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla. Sijoitustoiminnassaan yhtiö noudattaa erittäin varovaista sijoituspolitiikkaa. Henkilöstöriskiä pyritään vähentämään aktiivisella henkilöstöjohtamisella, jossa osana ovat mm. osaamisen kehittäminen, tiedottaminen ja osallistaminen. Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuus Yhtiön investointisuunnitelmissa lähimpien vuosien aikana merkittävimpiä kohteita tulevat olemaan OIH-toimistotalon rakennustöiden loppuunsaattaminen kesään 2012 mennessä, Otakaari 1:n peruskorjauksen loppuunsaatta- Kiinteistöjen energiankulutustiedot Kulutus Keskimääräinen Kulutus Keskimääräinen yhteensä kuukausikulutus/m 2 yhteensä kuukausikulutus/m 2 * Lämpö MWh , ,23 Lämpö MWh (normitettu) , ,88 Sähkö kwh , ,47 Vesi m , ,05 (* Vuoden 2010 keskimääräiset vertailuluvut on laskettu uudelleen käyttäen tilikauden 2011 aikana tarkistettuja neliömääriä.

13 13 minen kesään 2013 mennessä, yhteisväestösuoja 1:n peruskorjauksen toteuttaminen , Otaniemen Korkeakouluaukion arkkitehtuurikilpailun toteuttaminen 2012 aikana pohjaksi alueen kaavoitukselle ja uuden Otaniemen yliopistorakennuksen sekä tapahtumakeskuksen toteuttamiselle. Yliopisto saa kaikki omat toimintonsa käsittävän tilaohjelman valmiiksi 2012 syksyllä, minkä jälkeen yhtiö voi laatia tarkennetun peruskorjausohjelman sekä uudisrakentamisen investointiohjelman. Tämänhetkinen ennuste meneillään oleviksi ja tuleviksi investoinneiksi vuoteen 2020 mennessä on miljoonaa euroa, josta peruskorjaushankkeita on vajaa puolet. Uudisrakentamisessa merkittävin hanke on uusi yliopistorakennus Otaniemeen. Lähes yhtä suureksi nousevat pysäköintilaitosinvestoinnit, mikäli ne joudutaan toteuttamaan tämänhetkisen kaavanormin mukaisina. Yliopisto on asettanut tavoitteekseen autottoman kampuksen, mistä syystä yhtiön on haettava asemakaavojen pysäköintinormien selkeää keventämistä. Tavoitteena on tukea julkisen liikenteen käyttöä, ja sen johdosta suunnitelmissa on siirtyä maksulliseen pysäköintiin kaikilla niillä Otaniemen alueilla, jotka ovat yhtiön ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. Vuokrasopimusperiaatteita tullaan kehittämään kestävän kehityksen periaatteita tukevaksi mm. siten, että myös kaukolämmön ja veden kulutuksen osuus vuokrasta muuttuu tavoiteperusteiseksi siten, että mahdollisista säästöistä osa siirretään vuokralaisen hyväksi. Yhtiön omavaraisuusaste tulee vuodesta 2012 eteenpäin laskemaan. Toiminnan käyttökate riittää merkittävältä osin nyt tiedossa olevan peruskorjaustarpeen rahoittamiseen, mutta merkittävät uudisrakennushankkeet yhtiö rahoittaa korollisella vieraalla pääomalla. Yhtiön tuotot ovat vakaat merkittävän osan ollessa sidottu pitkillä vuokrasopimuksilla, ja maksukyky säilyy hyvänä. Emoyhtiön tuloksen käsittely Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat yhteensä ,52 euroa, josta tilikauden voitto on ,33 euroa. Hallitus ehdottaa Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat jaetaan seuraavasti: Osinkona jaetaan 2,90 euroa/ osake eli yhteensä ,00 euroa. Omaan pääomaan jätetään ,52 euroa. Espoossa 20. päivänä helmikuuta 2012 Investointiohjelman rahoittamiseksi yhtiö tarvitsee vuosittain lisärahoitusta. Rahoituksen saatavuuteen vaikuttaa yhtiön tilanteen lisäksi yleinen markkinatilanne. Yhtiö laatii vuonna 2012 pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman sekä varmistaa käynnissä olevien hankkeiden rahoituksen. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Hallitus Otakaari 1, Espoo

14 14 TILINPÄÄTÖS Tase Aalto-yliopistokiinteistöt Oy V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,09 Rakennukset ja rakennelmat , ,10 Koneet ja kalusto , , , ,82 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,44 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 9 656, ,70 Siirtosaamiset , , , ,57 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , , , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,17 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,43 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,86 Edellisten tilikausien voitto/tappio 0, ,83 Tilikauden voitto (tappio) , ,16 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,19 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,57 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,00 Muut velat , ,47 Siirtovelat , , , ,67 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,67 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,43

15 15 Tuloslaskelma Aalto-yliopistokiinteistöt Oy LIIKEVAIHTO , ,15 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,36 Ulkopuoliset palvelut , , , ,44 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,10 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,29 Muut henkilösivukulut , , , ,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,55 Liiketoiminnan muut kulut , ,84 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,46 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot , ,24 Korko- ja rahoituskulut , , , ,66 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,80 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,80 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys tai vähennys , ,62 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot , ,02 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,16 Runeberginkatu 14 16, Helsinki

16 16 TILINPÄÄTÖS Rahoituslaskelma Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,80 Suunnitelman mukaiset poistot , ,55 Rahoitustuotot ja -kulut , ,66 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,01 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik. korottomien liikesaam. lisäys (-)/vähennys (+) , ,48 Lyhytaik. korottomien velkojen. lisäys (+)/vähennys (-) , ,69 Nettokäyttöpääoman muutos , ,17 Liiketoiminnan rahavirta , ,18 Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykk , ,16 Luovutustulot aineellisten ja aineettomien hyödykk. 0,00 0,00 Investoinnit tytäryrityksiin ,00 0,00 Investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin 0,00 0,00 Investointien rahavirta yhteensä , ,16 Rahavirta ennen rahoitusta , ,02 Rahoitus Oman pääoman muutos 0,00 0,00 Voittovarojen muutos 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) , ,00 Saadut ja maksetut osingot ,00 0 Saadut korot , ,24 Maksetut korot , ,90 Rahoitus yhteensä , ,66 Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) , ,36 Rahavarat tilikauden alussa , ,20 Rahavarat tilikauden lopussa , ,56 Muutos , ,36

17 17 Tase Konserni V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,74 Rakennukset ja rakennelmat , ,39 Koneet ja kalusto , , , ,76 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 9 656, ,70 Siirtosaamiset , , , Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , , , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,80 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,56 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,86 Edellisten tilikausien voitto/ tappio , ,01 Tilikauden voitto (tappio) , ,16 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,01 VÄHEMMISTÖOSUUS 0, ,18 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,27 Laskennalliset verovelat , ,97 Muut velat , ,93 Siirtovelat , , , ,37 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,37 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,56

18 18 TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Konserni LIIKEVAIHTO , ,01 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,50 Ulkopuoliset palvelut , , , ,18 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,10 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,29 Muut henkilösivukulut , , , ,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,81 Liiketoiminnan muut kulut , ,37 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,79 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot , ,01 Korko- ja rahoituskulut , , , ,89 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,90 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,90 Tuloverot Tilikauden verot , ,02 Laskennalliset verot , , , ,86 Vähemmistöosuudet 0, ,12 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,16 Konemiehentie 2, Espoo

19 19 Rahoituslaskelma Konserni Liiketoiminta Tulos ennen satunnaisia tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,90 Poistot , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut , ,89 Maksetut verot 0,00 0,00 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Muut oikaisut 0,00 0,00 Liiketoiminnan tulorahoitus , ,70 Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) , ,98 Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys (+)/vähennys (-) , ,61 Nettokäyttöpääoman muutos , ,59 Liiketoiminnan rahavirta , ,29 Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,26 Luovutustulot aineellisten ja aineettomien hyödykk. 0,00 0,00 Investoinnit tytäryrityksiin 0,00 0,00 Investoinnit muihin osakkeisiin ja osuuksiin 0,00 0,00 Investointien rahavirta yhteensä , ,26 Rahavirta ennen rahoitusta , ,03 Rahoitus Oman pääoman muutos 0,00 0,00 Voittovarojen muutos ,30 0,00 Talletukset lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys(+)/vähennys (-) , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) , ,00 Saadut ja maksetut osingot ,00 0,00 Saadut korot , ,01 Maksetut korot , ,90 Rahoitus yhteensä , ,89 Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) , ,14 Rahavarat tilikauden alussa , ,59 Rahavarat tilikauden lopussa , ,73 Muutos , ,14

20 20 LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja menetelmät Käyttöomaisuuden arvostus Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsingin Arkadiankatu 24 (kotipaikka Helsinki). Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Käyttöomaisuushyödyke Poistoaika ja menetelmä Koneet ja kalusto 4 vuoden tasapoisto Henkilöautot 4 vuoden tasapoisto Opetus-, tutkimus- ja toimistorakennukset vuoden tasapoisto Teollisuusrakennukset vuoden tasapoisto Rakennelmat 5 vuoden tasapoisto Kiinteistökoneet ja -laitteet 15 vuoden tasapoisto Sisäinen osakkeen omistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiön hankintamenon oman pääoman ero on kohdistettu maa-alueisiin ja rakennuksiin niiden käyvän arvon suhteessa. Rakennuksesta on kirjattu poisto emoyhtiön poistosuunnitelman mukaisesti, tasapoisto 30 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Tuloslaskelman liitetiedot Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Konserni 2011 Konserni 2010 Emoyhtiö 2011 Emoyhtiö 2010 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstökulut Konserni 2011 Konserni 2010 Emoyhtiö 2011 Emoyhtiö 2010 Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet , , , ,00 Henkilöstön palkat ja palkkiot , , , ,10 Eläkekulut , , , ,29 Muut henkilösivukulut , , , ,47 Yhteensä , , , ,86 Tilintarkastajien palkkiot Konserni 2011 Konserni 2010 Emoyhtiö 2011 Emoyhtiö 2010 Tilintarkastuspalkkiot , , , ,50 Yhteensä , , , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut Konserni 2011 Konserni 2010 Emoyhtiö 2011 Emoyhtiö 2010 Korkotuotot , , , ,24 Muut rahoitustuotot , , , ,00 Korkokulut , , , ,54 Muut rahoituskulut , , , ,36 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,66

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus. VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot