MAUNO LA/SAARI TOINEN KORVAUSLAKI SELITETTYNA KUSTAN! USO SAKKYHTIO. i111tl

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAUNO LA/SAARI TOINEN KORVAUSLAKI SELITETTYNA KUSTAN! USO SAKKYHTIO. i111tl"

Transkriptio

1 MAUNO LA/SAARI TOINEN KORVAUSLAKI SELITETTYNA ; KUSTAN! USO SAKKYHTIO i111tl

2 S ivulla Korjauksla: (P.linatukscn n:::ana h::vailtuj:i v:rhclta.) 7 alhu.. 1!.:i l:o:m:i~ r:vi s;.m:.i >k::.::11.:scsli pitaii olla myontcbc:>t!. 58 ylhfililta tolncn r:vl p:::ia l:uulu:i; w:1lto.kirj:m, jolla han oikcutt.i~1 Uim!i.1 nos' ~m::j :l koko korvuus- 1nci.aran. V. l: ojaa :.ouo.la::.n 1::~1.~ cl j.n.e. 66 :ilhnalta kolmllln::1 riv!n (6 ~) yl!ipuolclln pi1tiu olla :?!uku Korv-:u,; ja i;rn mfilir51hninc'n.,. 178 ylh1hilta kotm:mr:l'n r!vln j tkccn pitli5 olla: ::c f;. EdeJl" l:i :n l mc.mcntin n rjalla mll"rllt1yyn osakorvauj;sccn n:ihij~n noutlatc!tn'.oon so'lteltuvln kohdin tliman lain siidnn\ilu;la. l:uuenkin niln, l'ttel siihcu ole sovcllctta\'.a!!3 :;"1 :! momcnun Ja 35 :n 4 momcntin s:.iann;;~l.i..,. 180 ylhaalta viidcs r ivi. Si1lt1!s::: pih!ii ollo. numerot

3 LukiJalle. \ Tamiln klrjasen tarkoituksena on sclvittiia toise...'"l k.or. auslain uscin vaikeestl ymmiirretuivili shannoksia. Erityisen mutkikkaita ovat cri lakien viillsct rajankayn:nif. Kiircelllsyys, jolla tyo 011 ollut tdi.tavii, sel!uiili osaltaan nilta scka & iallista etta muodollisia puuttccllisuuks1a, joitn kirjus} par 15takin e~ilntyy. Mania Uirkeilli asctu.in ju valhovaramministcrion ohjcila ei ule viela annettu, mulla kirja on kuitcnkin katsottu turpeelliscksi julkaista niin nopc;'.1511 kuin mahdolli~ta, jotto. slilli volsi olla hyotya korvaukscn saujl!lc jo h! kcmuksia laadittaessa. Mitii tulee selil> ksiin lllttyviln l'nnak:<ornpauksiio, on niihin suhtaudultava varauksin, kosk:i ne perustuvnt vuoden 42 korvauslakiin. Kukin yksitylslo)lnus cro:iu li~liksl 111!0,µaljcn t.oises1aan, etteivii.l cnna.kkoratk!usut l:l>intinsl1 sovellu joknlscen tapauksern. Lom<bkkeidcn taythi.mlsohjcltn ja blnnoittcluperusteita ei tassa myosk!ian k<.1slt('lui, ko::.!<a ne eivill Ulman tapaiscen selityskirjaan kuulu. Nilhin niihdcn viltt '.n Kn.rjalan Liilon ja Karjalan tyovifon jn pitmviljclljiiin valtuu. - kunnan julkaisemiln ohje"isiin. HclsJngi.ss!i. kesa--uussa Te kl} li. J

4 Tolsen korvauslain maaraajat. J) Korvaushakcmus on tehuivii ennen korvauslaln voimaantul<,a tap~hmeista vnhingoista viimcistaan elokuun 6 lilvtina 1?45. Valhoncuvostolln on oikcus J"alkaa h1kn nu -~ikap i tlillr i< 11'1 11 ' '""'... a en n-, 11 e o kuukeudelln Ell lokakuun 5 palviian Jalkccn toukokuun 5 palvan 1915 tapahtuncist;j vahlngolsta on hnkcinus jatettii~a vllmcisfiilin kolmen kuukauden kulucssa vo.hi~on tapahtumtlic.sfa. 2) Yelkoj~.n i_ln~oltus on lchliiva valliokootlorille vllmclsttii.in clokuun 5 Plilv'.~?a Milloin vahinko on salhmut jillkcen tot.kokuun 5 pa1van, on llrnoitus tehtava kolml'jj kuukaud kul 1c.~-;a vahlngon sattumiscsta. en, 3) VaLtus arvioimislautakunnan piia!okscsta on toimitcttava asl nom.1lscn "- lot l t k ~ ' mis au a unnan puhecnjohtajalle viimeistall~ cnn~n k<.'uo kah ljtoista neljilntcniikymmcncnten~vlidcntena ~1i1~una luetlu~a koi:nukscn hrikl.talle paatokscn tiedoksi- :111top1uva st:i Ja v11lhon as1amiehclle siit;i p'.... C. - on tchty nvas a, Jona plil:itos :4> Valllu'> arvioirnislnrkastuslautakunnetn piiiitokscsta on totmllcttava tarknslu~lnutaku nnan puh~n jobta j aljc vilmt'istn:tn ~~nen kcllo k :ihtato1sla ncljiinten~kyrnmcncn tcnaviidcntcna piii \ anfi. luetlun:i korvauk..c;cn h.a.'.tijalle ja \ illtion asiamiehclle $amo1n kuln cdcllii:cs,a kohdas:;... on sanottu. 5} Valitus valtlokonttorin toimittamasta korvauju<en oikaisusta on lchliiv{i kork<'impaan hnllinto-oikeuteen cnnt.'11 kcllo k.ahl<1 lolc;t11 kolmcnkymmrnen p.jivan. kuluessa siit!i lukicn, kun kon. u.kscn hakija sal toimenpiteesta ticdon, sita pfii v5li lukuunot tarn at ta. I.... 6) Jos korvaukseen oi'keutetlu haluaa suonttaa vclkansa obllgalioilla, on se tehtava kolmcn kuukauden kulu~ siltii, kun han on obligatiot saanut. 7) Yaltion on haetta.va salaiscn panttioikrutcnsa klinnitysta vuoden ku.juessa siitl p!!lvli.stli lukicn, jolloin korvaus on korvaukseen oikeutctullc suorilcttu. 8) Vclallisen on esilett!va vclkojcn vahcnnysvaatimus v~lkoj~lle kolmcn kuukauden kuluessa siilli, lrun korvaus on hlinclle lopullisesti suori tettu. Ellcivlit. asl:momulsct sovl vahcnnyksc;sta, on riila siitii pantava vircllle Hclsmgin raastuvanoikcudessa kolmessa kuukaudci;~a sliui, kun cdclliscssa kohdassa mainlttu vaatimus vclkojalle on esllctty. 9) Jos nslanomaisclla on ollut laillinen cstc edeliamainittujli:n miiiirtiaikojcn noudattamiscssa, on hakcmus, ilmoitus tal v1tlitus tehliivil kolmcssakymmcnc.ssii pliivilssa cstcen lak.attua. EdcIHunaimtut maaraajat lasketaa.i silen, cltii. kuukausina maaratty ai ka paatlyy sin3 paivanii, joka Jilrjcsty$.numeroHaan vast:ia piiiviiii, jos1a mdariiaika alelaan Jas.kca. Asiaan ci siis vil.ikuta, onk.o jossakln kuukaudcs:;a en<.mmti.n piliviii kuin to!scs- Jos mlilir!ikuukaude.c;sa ei ole alkuptiivila vastaavaa p a1\ aa. paiitlyy m'iaril.aika kuukaudcn vilmciscnli pliivilni. Kolmessakymmcocssii piilvassa maliratty alka p55ttyy seuraavan kuukaudcn jarjestysnumcroltnan vastaavana paivana, jos siinii kuukaudessa. joka paattyy mailrli:ijan slsfillli on 30 paiviili..tos taas tii!\sa kuukaudessa on 31 p!hvli!i, palillyy mtilirilaikj jiirje.sty.snltuerolla41n :rhta picn<.'tnplinfi pliiv5na kuin sc paivii, josta miiiiriiaika aletaan laskca. Nclj:inkymmencm iiden piilvan a ika on paras lnskca kulentcrla apuna kiiytt:ien sltcn. ettii la:-:kemincn nlctu:m t iedoksi :ian1ia scuraavasta p!iivastti. Mtiarar.lka pal.ittyy talloin sinti ptilvana, joka sat1uu n, ljlinkymmcn<'nvliden kohd:iile. Jos miiara::.jan viimclnen ptitvli on pyhiiµil1vii, ptijttyy mi:iiirliuli<j 1Sc11ra.. vana arkipilivlina. III

5 .. IV Lyhennykset: ill TK.L ~5 anncttu toinen korvauslaki. KL.TKLA TOVL TOVA - AL ATL - KHO anncltu korvauslaki annellu asclus loiscn korvnuslaln ttiytantoonpanosta ja sovcltamiscsta nncltu tulo- ja omaisuusvcrolaki anncttu tulo- ja omaisuusvcroasetus. arviolmi,..lautokunla. arvio1mistarkostuslaulakunta. korkeln ho.llinto-oikcus. Johdanto. Sota ja solaloimcl aihcutla\'at.i.olna kuyvicn valtioillcn ~ ksitylsillc kans;ilaisillckin valit~omhl alnccllis1:. vahlnkoja. Suome.<:sa cnncn lalvi~dnn o.lkuml.sta voimassa ollciltcn l...ikh.'fl mukoan valtio oli vdvollincn.i;uoriltamaan korvausla n1bta wihlngolsta, jotka aiheutuival om i en p u o l us I us v o I m a I n to I men pi t e is ta. Niiista lat-isl a moinh takoon kc.<5 kuun 30 pliiviina 1916 annetut sotilasmajoltus- Ju sotilaskyyoll- 1yslarkl, h Jhllkuun ls piiiviinti 1920 unncttu luontoissuorltu~lnki, syyskuun 26 puiviina 1930 anncttu :mlalilalaki, kcsfilrnu n II plilvtini:i 1939 annellu moottoriajoncuvojenollolukl ja lokakuun 17 pl:iivana 1939 annellu hcvosottolakl Varsinuls.ten S<>ta- 1u11nicn nlhcuttamien vahinkojcn korvuan11sc«t., el.siul.vi1 om vil!lli U:ll<Siu ollut minkaanlaist..u lakia. Tosln sotalal11la :?.8 :n 2 mom en lissa edellytcttiin, cllii erllylscs.sa luiss11 saad.: tlllin. on.ko ja mitcn laajalu sclljincn vahinko, Joka Su om c n u1i I l It t o I a is '.I a 1 ti on sot:ijoukot oval sol a t o Im 111 ri :> n nlheuttancet, ylcisista vnroh.la kon attu\ o. Sodan alcttua Suomcn ja Sosialisll~tcn Ncuvoslotasavalw JCn Liiton valilla vuoden 1!>39 lopull:i anncllun ~man vuoden joulukuun 14 paivana sotnvohmkoluki jo m:la!iskuun 12 p ivcin;i 1940 ir1aimi::ton :.o.:ivahink1>l k I, Joissa a clulliln sotatoimien aiheuttamien vahinkojen korv:lami~ccn niihden keskiniiiscn v a k u u tu s p.. r i a a t t cc n lrnnnallc. Sotavahinkolakfa koskevasta halliluk;;cn e.-itykfest5 nntamor<..1an laus-,mnossa lakivaliokunta tosin kutsol, el 1 1i kosku sota on valtioiden viilinen as.ia, pitaisi nilden vihnc kadcss!i kl.irsill myoskin yksilyl~lle sodasta ilihculuvnt vohin(::ol. Pcriaalkcllisc.>U oikcim S>Ar1a oil.ii srn vuoksl pidcttavil j l.irjcslclmali, eltl.i voltlo korvaisi sanotut varungot. Kun Htllainl n ji.irjcslclrna ci lukivallokunuan mic"jc-st:i voinut cnnnkulta tarjot::i suurtnjrn.,n vur-

6 4 muutta sliui, ettii vnhlngot todella tuhsivnl korvatulks1, pili se ma.inllussa lausunnossaan halliluk~n es1lyicsc.'>s!l chdoll'ttun vnkuutusjiirj..s.telmaa ainoana kaytlinnos:;a 11o1cuteUa'l.~na I IJ C ~ Cl.ml:in a, Sodan pliatyllyil maaliskuun 12 pliiviinli 1940 tehtyyn rauhaan voiuln todcta, etla paljon vahmkoja oh aiheutunut myo:. kln sellaisc'lle omaisuudelle, joka ei ollut ollut vak JU 1 'tuna sr dan varaltu. Vllkuutusjtirjestclmli1i sen vuoksi laydcnncllun marraskuun 15 palvtlna sotavahim:on Jcorvaam.. sta eral~a tapauksls.sa,ljulclulla lailln. Tii!:S~\ laissa omaksuttiin valtion valittomlian korvausvclvollisuutcen perustuva Jlirjeslclma tiiydentiimaan kcskinaislil vakuutus Hinestelmlia. Mainltun lain muknan voiliin vultiovarainminls- tcriun harklnnnsta riippucn myontaa valllon varoist:i korvaust.! :.clla1oonkin omalsuudcn vahingoittumiscsla tai tuhouluml.soc,;tu, JOsLa muil~n i;olavahinkojcn korvaamisl;i tarkoittavien lakkn mukaan el voltu korvausla myontaii. Tama laki oli kultenkin 111.1,.raaikaincn s1tcn, etui sc koslu vain enncn sen vo1maantuloa LapahlWlelta vahinkoja. KWl Suom1 oli cd"'lltimni.nitussa rauhnnteossa joutunut luovuttamaan JS vuokruumaan Neuvostollitolle huomutlavia man aluelt:l clka niiilla ulueilla aiheutuneita vahinkoja voltu Cl'lliii arv11jida, oll pak;ko todeta, clui tarvittiin jfillecn uusi J.aki. Elokuun 9 p!iivinii 19-lO nnnettiin laki alucluovutu)q;cn johde»la mencldvn omaisuudcn korvaamises'\a. Tama laki oli lav11llaan sotavah;nkolaklen alueellinen koontaminen Sen muk:ian oli -tnri<oitus korvata scllai.sclkin luovutetulla tai vuokratulla alul'<!lla s:ittuncct vahlngot, jotka muuten olisi p1tanyl korvata sol;ivahinkolam, 1rtaimiston sotavahlnkolain 1ikka sotahl lam noj:tlla. Mutta tiitakin lakia oli taydcnnetlava Kcs5 kuun 27 p<1ivana 19.U anncttlin laki kreikkalail'lkatolfscll k1rk Mkunnallc l'ckli $lihcn kuu.luviuc seurakunnl"~c ja luostar-:ille alueluovutuk.;;en johdllsta mc.-11clet:vsta omubruud~.ta :-1uorl t<-ttavasta korvaukscsta. Alucluovu.tuksen johd1i.ta ml'nctctyn omaisuuckn korvaamisesta anoclun lain rajoiltami~11a mlllira tyllo aluccllc a1heutul uusia pulmia. Sudan ult. ttuu kcsllllii lt.141 uudcllecn sallul n.s. Moskovan rajan r<ijnsc'udulla vahinkoja, jotka laadult;.an olivat tiiysin samanlais1a kuin ne va'hingot. jolka korvauslaln muki111n oli korvattava. Sen vuoksi mnetthn clokuun 1 paiviina 1941 j.lllecn uusi laki cli la.~i cratden viic.c;ton ja omoisuudcn $iirroista ja soda:-ta aiheutuncid~n vahinkojcn ltorvaamisesta, jossa nc raja-alucct, jo11la valittomia sotav hinkojo oli t:lpahtunut, rinnastcttlin luovul~lluun ja vuokraltuun alucescen. Tllannc muuttui, kun luovuletut ja vuokralut alueet joulukuun 6 piiiviinil 1941 annetulla jull.c;luksella llitcttiin takai.'ln Suomcn vhtcvteen. Jo sita enncn Puolustusvoimien Yl\paalllkko oli. cl~kuuti 23 paiviina 19 U antamallaan ju'1il!ltukse.!l 1 pnlautk'\nut taka1sinvalloitctulla alueella olcvan sckli!rtainv n cthi klintean omai!:uuden niidcn cnti~lcn omlstajain ha.llintaan. Kun myuskin omistusoik.eus joulukuun 6 paivanb. 111-l 1 annelulla lailla palauteltiin cnlisille omistaj1llccn, vaotl korvuus\amsiuidantii tarkistusta. Sen jalkeen kun alut"luovutu)q;e1.h'>hdosta menetctyn omai;;uuden korvanmi.scstn annt"tun lain tliytiintoiinpano syyskuun 26 paivtinli 19~1 annt'tulla lallla oll kcs.kcytctty, annethin clolruun 13 pliivlinli 1942 uusl korvau~ laki. Tama laki ou myos jonkiol&inen ulucelllnt'n kodifikatio, mutfa siihen sisaltyi myos saiinnoksla, Jotkn koskivat koko maata. Sen 1 :n 1 momcntin 3 kohlaan otctllin se sotavah!nkolakcja aikana~n taydcntanyt slilinnos, jonka mukmn korvausta oli valtion vuroi.sta maksclltl'\."ll myo.kin ltell:iis-:on omaisuuden vabingoitlumlsesta. jola cl oltu sod.an tai a clll~ i;clkkaukscn varalta vakuutettu. Korv:iuslakl nll niin ollen jonkinlainen ylciskorvauslaki, joka vilme'>ij:iis<'na lliytl1 ne -aukot korvauslainsaiidiinnossa, jotka nlhcutuivat i:iitii, ~ua m.onta erilaista ja i pcrusteillc rakentuvaa lakia oll yhtiinikaa voimnssa. En"1~1jaiscna sotavahlnkojcn korvaamislakina on tammikuun 1 paiv:bta 1942 luk1cn ollut koko maa~i.a joulukuun 30 pa1viina 19.U anncllu uusi sotavahinkolakl, jt)ssa yhdisteltiin cntisen solavuhm.lcol1:1in ja irtuimbton sotavahlnkolain pcriaattcct. Kun korvauslakla pldcltiin poikkcuslaklna - jota so ollkin

7 G muull.1 pnltsi cdclli11nnlnitun J :n l momcntln 3 kohtlnn osalln -. vnltlon(;uvus1n "&Ille korv::msloln 1 n.; inoml'ntlssa myonn('~ n vallan no Jn Ila m55rasl 15. IO. 1942, -l ja ontamlllar.n pliii ll. k,;illa cttci kon auslakl jlhinyt \ olmann muut.l kum craissu sntato1mialuccn 13.hl lla olcv1ssa rajakunnlssa. Mulultu1sta v.1ltioncuvoston pai:itoks1~hi johtul, cttii korvauslain-.atilliiritiiiln muodos\ui jallccn nukko silna. 1n1ka koski scka omlcn cttli vihollisen sotavoimicn sotatolm11laan vakuuttamaltomallc omalsuudcllc aih utl,,mien vahlnkoj~ n korvanmi!:ta, Kun l!illnl!'l:i omaisuulln kuitcnkln jatkuvast1 l~thoutul. annc-1liln VRltioncuvostollc valla palauttaa korvm,.1-: lt ~I votmaan mtiti1 lityllla a!ucilla. Kun scka sotavahinkoyhdis- 1) k ~ ctlii puoluslusmlnfstcriii olivat laintulkinnassaan jouluncc't r ajolttamu11n korvau~vclvolh. uutta~n min, ctta kllyl.inn O.ssa alkoi llmcui vahinkot. p<1uksia, joissa korvausta cl lrntrot1u voitav~n myontaa mlnl<ihln voimassa olltcn lain peru t<" Ha, unnclllln 27 p<livana C1< ~t1uta 1943 lak1 korv11ulc..<:en suorltl a.misc st a c1 1ilsta puolu.slusvo1rnain toimcnpitei,;111 ai.ht'utunel ta \'Ohlnrto1!'t.1. Tamlin lain muknan oli aikomu,; suorittan 1.orvaus m.m. om I c n pu o 1 us tu s v o i m a in i;otal1xml<:ta tal puuluslukscn j!irjcst cl ya turkoi ltavt~ a toimcnp1tc~lli aihrutunc.ls1u vahlngol.;l.i. Hallilul<.stn liila lakia. koskcva esity!', jnka nojautui Sotnlllalam 28 :n 2 momcrl.in, sb~tlsi v ~1llion viililtomcsn kon:ousvdvollt~uuudcn k:tikit 1cn umu:-n puolustusvmnmin aihcuttnmiln vahinkoihin ntihtlcn. Tihla olisi kuilcrikin aih4>ut un11t. mon<nlaista!'ekaanriu.;ta ja cplilas.3isuutta. ko-.!ca myoskin vak u utus1iiric~tchnli ollsi jaanyt edclleenkin vo1m:10n. Eduskuntn ti"!isi hallitukscn csltykscen S<'n vuuksl m.m. sannl Joka cl ok muun lain mukaan korvat1avu5, P.o. la!s1a tuli nam ollen vllmesijaincn lak1. jola oli tarkoitus soveltaa vain nils:.i 1ap11uksis:;a, jolloln konrau.. :i El \'utlu muun voimni;saol~an lain nojnll:t suorlll.va. Myt\skin rcr1ac1te, jonka mukaan on voil '<a crolttna, onko vahmko - h"utunui omkn vaiko vihi>ll.en i;ot11to1misla, on kcstilmiiton. Paifsi sit:l. ctlci tallnlsta erol\j lu w;clnkaan kl.iytiinnliss.'1 voida tchd i. jli! korvauslnlnslllid!intt\on edcllc'c nkln sc nukko, ~ liei ollul sl.ianni:>ksiii slitli, m1tcn on korva1t<1va vi ho 11 i ~en sol:1t1111mlh1t1n VJkuuttnmnttomalle omdlsuudcllc :uhcuttamat v 11hmi;tol. Hyv-.k ycss<j:nl rnainilun lain edu~unl a hallitukscllc nntamn!:saan vas1nuksess:i klinnittilun tcihan puuttec.!', cn huomiota. Eduskunto l ausu~ to.v muksen. clta hallitus ottai~i hurkittavakscc1l, mtlcn korvauslainsaadantoli tassii kohden olisi tiiydc'dnettava Tuml1 toivomus ci ku1tenkaan tahan menn~a olc alhcuttanut hall1- l1.1ksen puolclta toimcnpitcit5. Sotaloimicn uudcllcen alkacssa keslikuussn 1944 oil korvauslain..,aiidan!o siis sangto>n kirjavaa. Yksityistapauk sl~sa nli vaikc<lta tieuia, m1nkii lai11 mukann vahinlco oli kurvaltava. Sen Jiilkccn kun Suomi syyi;kuun HI piliviiml l!l44 te-hd:n ~.. 1,, 1uh ansopimukscn mukaan jallccn joutul luovuttamaan ja vuokrnnmnan Ncuvostoliitoll 111elkoisl:i olut:ilu, nil l<orvau -l 11nsii.1<liinto oslttain uusitlava. Lainsilildlinnun vatml3lelu anni:t111n ~.vyskuun lopull 194-l valttovnrainmlnl!<tcrltin konsant.:iluusosa<.ton flnanss to1mikunnan tcht....14<s1. Toimikunlaan maiu'att11n lol<:ikuu ~a Hila t~1rkoitu::.ta varten kaksi s1irhw:ikea cdustavaa llsaj!i!;cnta. Jo'munssitolmikunnan mictlnlti valmistu1 marr.lskuun alkupuolella Mtetinnossailn finonssitoiinikunta 1Du.<:u1, etta - huomioonohacn nykyiset wloudcllisct olosuhto: I - korvauskysymyl' voiain tyydyltavasti ratkaista vain noudattamallu niin pitkalle kuin mahdolli.;la 1 u on no i; s u tap ah tu v a" s u or ii us ta. Korvaustcn :;uor ittamisccn lnrvillovat var<tl ollsi kc.ratty kokoon oma1suudenluovutusvcrotuk-.ella. Korvaus ja vcro olisivat tosin ma:ir:ilyt markkamaiir~isinli. mutta vc.ron mallrja poikkeuslapauksissa cncmmjnkin - vasta01va r aaliljlllaisuu-. olisi pakkolunasleuu verovelvollisclta ja amncttu korvaukse-en oikculctulle Kys) myi; si!lu, oliko rcaahomal.;uurlm lisii..<c;i korvauliten c;uorilta n isek"i tarpcelllset obhgallol tehtava rea<11ipupercik s sitomalln nlldcn arvo ind! k-.in avulle rahan arvon vaihteluihin, ratkaisliin toimikunnassa IWncstykscn jalkecn kicltciscsli. Fln:inssiloinukunn:issa tutkittiin myo.; mnhdolllc;uutta yhdenmukaistaa korvauslaln s~ui dtintb laallmalla yksi luki, jota sovct- 'i '

8 ll lt>!<"llaisiin kaikkiin sotavahinkotapauksiin. Samalla olii;i p tlinyt takautuvasli lakkautitaa muul solavohinkojen koiva;:imista kosk vat lait koko maassa. Kun korvauk~ecn oikculetulla Sl)lat1lalain ja myoskin sotavahinkolain nojolla oll mahdollisuu11 saada tay.simaariiinen korvnus menelyksistiiiin, finilnssitoim1- kunta katsoi, cttci - kun korvausl1:1in muk&an ylt markan suurul~ista vahingoista oli kliytettiivissii olevien varojen puutleen vuoksi huomatlava osa jiitctt:iva korvaama.tta - ollut kohtuulli;,la lakkaultaa takuutuvasti mninittuja muita lakc.ja muufa kuln luovutctun ja vuokr<l1 un alueen osalta. Nfullii alueilla ei nimiltiiin cnaa ollul mahdolll~uutta arvioida vahinkoja eikii siis myl>sktill.n ratkulsla, minkii lain mukaan korvaus oli suorilettava. Ntiin ollcn jiiiviit kaikki cdellamainitut sotavahinkojcn korvaamista tarkoittavat lait edellccn Suomen nykyisella alucella voimaan. mlnka lisaksi ehdolcttiin ann.e t!.llo;aks1 uusi, n.s. toinen korvausl11 ki. Valtion vtillllom!in korvuusvclvollisuuden ja vakuutusjarjestc!man nivcllaminen toi.siinsa Pohjois-Suomen alueclla 1uotli crityisia vaikcuksia. Finanssitoimikuota chdotti, ettii sotuvahinkolaki jtiisi cdcllccn voirnnan Pohjois-Suomesi;akin. Kun mainllulla aluaclla kuilcnkin oli 1uhoulunut huomalta\ asti mynskin vakuut l ~mutonta tai ahv<.kuuteltua omaisuutta, oll korvau.s ffn1uissitolmikunnan mklesui suoritetlava kor\ auslaln nojalla shnii tapaukscssn, ctlci korvausln muun lain perustcclla voltu saada. Finunssltuhnfkunn,1n chdnlus joului vuosir_n !'> va1hlee,;sa kansanlaloud1:>lliscn ncuvottclukunmm kiisitdliivliksi. Knnsantnhud'CllLincn ncuvotiielukunt.a m'.etilmo:isallil palltyi pcriaaltcclliscsli i:ilnii suhlee!>l>a samalle kunnallc kuin Cinans~i 01mikuntakin, cttti korvauksct on pyr1uava suorittamaan reaaliomaisuutcnn. Kun suuri os.a korvuuksccn oikcull lulsta tulcc sanmaan kon aukscn maanhanki.ntalnin nojalla maana.ia omaisuud~nluo\'utusvcrolain mukaan osak.kcina, ci er1lyishi n.s. omaisuudenluovutusl3.kia p1dctl_v tarpe<:jli:::<"ng. Sltavastoin ncuvott.elukunta ehdotti korvausobligaliol\tcn orvon sidolta- vaksi kotimaistcn tuvarain tul<kuhintaindcksin avulla rahan arvon vaihteluihin. Helmikuun!J piiivlina 1945 allckirjoi1etlu hallitukscn esi.ys eduskunnallc toise-ksl korvauslaiksi, toiscksi omaisuudeluovutusvcrolaiksl jn crtitksi muiksl korvou.slainsatidantoon liit.tyvlksi laeiksi rakentui Cinunssiloimikunnon ja kansanlaloud1::ui~<'tl neuvottelukunnan vllloltlam!ue pcriaat.tcillc. Mainitun esilyltsen pcrustcluls...a nimit Uiin lausu1aan m.m., etta rahanairvopoliittislst;i syi9l1i on korvaustcn suoriltaminen ja omaisuudcnluovutusverotus pyrlwivii niin suurcssa miiara.ssli kuin mahdollista Hir1cstiimaan luontoissuorituksina tapahtuvaksi. Korvauksct on tosin nylkin chdotettu enimmak.seen annctta:vlk.si aluksi obl!gauoina, m'tltla korvaukseen oikeutetullle on srunona1kalscsli pyritly jarjpstamaan reaaliomaisuulta, Jolloin korvausobligatiot tlita!uovutcttaessa tulevat heti valllollo takalsm lunastctuiksi. Omaisuudenluovulusvero puolcstaan on sekin lcknllllsistii syista yleensa ehdolellu kannettavaksi rahana. SuurcL osakcyh1iot olisivat kuitenkin vclvolll~l suorittnm:i?.n \ ernnsn omilla osukkeillall.n. Hallituks: n csitykscs.s!i oli siis vielli perustnna ajatus, et tii todcllista reajllomaisuuden siirtyml~t:i oli saa.tava aikoan ja cdistettava. Valtiovarainvaliokunta kuitenkin poikkes! halhtuk.s<n chdotlamasla jiirjestejmasta. Tiirkein valiokunnan muutoschdotuksista koski omaisuuden Juovutusvcron suorltl:imlstapaa s.o. ;:!ta kysymystii, onko vcro olcva kertaikalkkinen vai olisiko verotus toimitcttavn uscampana pcrauatsen!i vuonna ja vero sitcn :o alunperin jaettava naiden vuosicn osalle. Valtiovarainvaltokunta asettui halhtuk.sen esitykseslii pofketcn jiilkimmii.isen vaiht.oehdon kannnalle. Sc t'hdotli omai.suudt.'tlluovutusvcrotuksen vuosittain tapahtuvalcsi tulo- ja omalsuusveroluks<'en \ crrattavaksi vcrotukscksi. Talloin ver0tuikscn mcrkitys rea.3liomal<ruuden kertar<jikkiscn siirtymlscn cdistajana mcnetti :iuuren osan mcrk1tyslaan. Kun myoskio suuri valiokunta oli piiaky~ymyksissa samaa miclta kuin valtiovarainvaliokuota ja kun cdusktmnalle jatetyt 9

9 10 n.s. Maatan lakialoillcet, 101d tarkoitukst.'i!a oll pnl;1111tau korvauslainsaiidlinlo pilaas1alli 'l.st1 fmam~1toimlku nnan chd11ll u.rnallc JuontolskorvausUnjallc. tullvat hylb!ylksl, Jttl korvauslainsaadanto paapcrlaaltcillaao sama'rlai ks1 kuln <iilmtscmmlnkin. N.s. in r 1a t 1 o ta k u u ja vcron mnksaminen o s a k k e 1 11 a jaival; kuilcnkin alunpcrin suunnitcllusla luontoiskorvausjarjcslclmibla ialjcllc Jopullislinkin lakcihin. Toinen korvauslakl. Anneltu llclsini;lssil 5 p:iivilnii toukokuuta 1!14 ~. t:duskunnan 11:ilitUksen mukaisc:.ti, joka en lehty \'llltiopiiiv:& Jarjcstykscn (l7 :ua m:ifirafyllii lavalla, saiidcliilin: l luku. YLEISET sxxn:-.10k8l:'i'. 1. Sen mukaan kuin tiissii Jaissa!taiidetJan, suoritctaftn '' 16.ion varolslit korvausta vahingo!tla, Joka 31 paivin loukokuut~ l'li4 Jilkcen 1 ) on sodam aaran tai sodan johdosla 1 ) alhcutunul omaisuuden tuhoutumisesta, vahini:oittumisesta tai katoamlses&&:') 1).ios vahinko on tapahlunut 111 piih :inl syyskuuta 1!).l l allekirjoiletuo viilirauhansopimuksrn mukun So-;lallstililen Ncuvoslota.savaltain Liilolle luovutetulla tal vuckratulla alucella 1 ) ta hi omaisuuden sleltii. slirlilmlscn takla ;l) 2) jos vahinko on lapahtunu' asctuksclla maariitliiviilla Pultiois-Suornen aluceua, joka el knulu l kohda!oosa tarkoilettuun alueeseen, mull& Jolla viicsta on \'iranomalsten miiri.yksesti siirretty t&i siirlynyt, tahl Jns vahlnku on tapahtunui c:imaisuuden sanotulta alucella sllrtamlscn tal!llnnc palautta Dllsen t.akla;') 3) jos omo.lsuns on perlilsln scllalscll:i. asetuksclla miiaral-

10 12 tavilt:i alu~lta. Joka el kuulu 1 Ja 2 kuhdassa tarkoitt'lluthin alueisiin, mutta Jolla \ icsto on Z kohda'lia mainituin tavoin silrretty t,11i siirtynyl, Ja v:\hinko on tapahtunut.ioko \"aestiln ja om&l'iuuden alueetta siirllimisen tal slnno 11alauttami&en takia 1 ) bikka tiissa tarkoitetulla alueclla muutoln sellabhsa olosuhtelssa, ettci 11ltli volda osittainkaan korvata sodan fai aseelll-.en &clkkauksen aiheuuama.n vahini:on 'aralta. vakuute 'un omaisuuden korvaamb esta anncttujcu saanno.. tcn mukaan tal, mllloln on kyi;ymys puoluslus voimain i.uoritlamicn loimenplteidcn elbcutlamasta vahing-os'a. 26 piii\ ina i.yyskuuta 1930 llot1ltilasta tai 27 p!iiviinii elokuuta 1913 korvauks('n suorluamlm.'sla.-rlilslii. puolustusvoimain tolmcnvitel!'>tii aiheutunchta va.hlngolsta tahi 13 paiv:ina lokaku1na J9U pakkoluna'ituk!lestr puolustustarkoltuksiin annetun lain nojalla i.cn j1 hdosta. euel ofo saatavlsi.a riluaviiii se.lvitysta vahinkon ;i.lhcuttanelsla toimenpitelsta') Ja t) Jos vablnko muutoin 1 ) on kohdannut rakennuo;ta, Joka on palovakuutettu pleoemmil!.ta maiiriistii kuin 50,000 markasta., Lal irlalnla omais uuua, Jonka palcvakuut.usma:ira on plcne11111i kuln markkaa, t:..lk.k.a orr.aisuutta. joka cl olc ollut vakuutettuna palovahlni:on varalla, mikaji \ ahinkoa el niih1s:i. tapaukslssa kon ata o..,iltainkaan sotatilasta annctun lain no J&lla tai'kka soclan I.al asc.-ellisen ~lkkauki.cn aiheullanun vahingnn va ralta,-akuutetun cmaisuuden korva:imu.csta annd tnjen!>liinnuslcn mukaan tahi knrvauksen s uoritt.imi c;c~ta er!ustii puolu~tu s \ oimain toimcnpiteista :>.ihcutuneista vahln- 1rolsta tal pakkolunnsluksc't. puolustusl.3rko.ituksiln annetun lain pf'ru!!lcella. 11 ) Tiimlin Jain mukaan suorltetaan kon aus m) os '' nhioito.,ta. joka on alhcutunut oma.lsuuden ja iimist'stil l :n l momcnlln 1 kohda'isa malnltullc alueelle, niln myi.is \ abini;osta, j oka on aiheutunut slita, cttli sanofun momentin l, ~ ja l kohdassa majnitullta alucllt:a olevla kotielairnia 11 > on sotatoimicn tal vacstiin ja omnisuuden sllrron vuc.ksi ollut pakkotcura..stetfav~ clkii el!ilmlsta ole s atu nllden arvua \'lstaavaa kona115ta.'j)!\filloln l momenun 3 ja.a kohdassa tarkoitcttu vahlnko on kohdannut rakcnnusta, joka on vakuutettu pienemmlistli m "i:iriistll kuin markasta, tal irtainta omaii.uutta, Jonk3 palov:.al.:uutu.,rniiar'.i on plcnempi kuln markk.aa. taikka omalsuutta, Joka ei ole ollut vakuutcttuna palova.hlni:on varafta, J.Jkoon rakennusta kohdannut.lo vahinkoa arvioitako 50,0UO markkaa JI\ lrtalnta omaisuutta kohdannutta vahinkoa IU,000 markk:u...'luuremmaksi..,) Valtioneuvoston aslana on olosuhteiden mukaan paikkakunnittaln m1iariltii i;e ajankohla. Jonk1t ;:ilkecn i.attunutla vabinko:a ul korvala tiimiin lain muk.aan Vahingon. jota 1 momentln I. 2 ja l kohdassa tqrkoltctaan. mutta jonka tapahtumisajasta cl ole tit'lo3. katwtaa.n satluneen 19 pii.lvtinii syyskuuta l." ) 1) T iiman lain mu kadn voido<in korval~\, 1 ino;1~ta1m scllulsct vahingol, jolka ovat tapahluncet loukokuun 31 µlilvlin l!h4 j.al kc c n. Kaikk.i t!nnen kcsiikuun 1 p:i1\ ali 1044 sallun~ l vahingot joutu\ at nain ollen korvotla\'1k..<:t mulltcn ma1111t.tun..i ajankohtanu voim.-s.~ ollcittcn lak!en rnukaan. Nlilslit la1:1stoj mainlttakoon Hirkdmpina !1 anncltu sol n v ah ink o 1 a k i, ~ anncllu sot 11 t 11 al a kl, UN2 annellu k or v au s la k i ja korvauk!'.~n suorittam1- scsln c r :i i st a p u o I u s t u s,. o i m a i n l o i m e n p 1 t e i st Ii a i h cu tu n e is t a v a h in go is t a annt:ttu laki nnhin my<i h rnmin lehlyine muutuksineen. Snno1uisl;i laclstn ollval muut poitsl kurvau:.laki, vo:ma!'sa koku Suorncn ~illoisclla alueclla. Kon oiuslain voimas.saolo oli valtioneuvo.ston pliahsksllla rajoitct1u vain maaralylle aluec'lle. johon jalkecn kuululvnt ' in seuraavat kunnal: S uursaari, T vtiirsaar i, Lav ansan i, St.1 Jrnri, Koiviston kouppala ja Ko1v1s1on malllaiskunto, Kuolcmnjarvi. uu...,lkirkk o. K anneljarvi, Muolaa, Tcrljukl, Klvennupa. V ;ilkllirvi. Rautu. Ntc1sapirtt!, Sakkola. Pyhajarvi ja S:tlm1. Sl'n lisaksj kuuluvat t lihan uluccsec-n P l!tsamon kunnu.sta 12. a luovuleltu osa seka JoklkyUin, K.uakkur in, 13

11 14 Kil'konkylitn Lopinkyllin. Petsarnookyl5n. Vuonokyliin ja vuor mjn :.ilu< I, S.11lnn kunmm luovutct1u ja Snljun kyliin alue :>ckii S:i\'ukoskrn kunrwn Kuosi..'"Un j:i N11usun kylli~. 2) Jos vohlnko on lapohtunut jo:.lakin sodosla to.i i;odanv~anist:l rlippumaltomnslu syystti, el sila vo1da korvatn Uimrin laan mukaan. Nilnpii korv;iuslo ei suo1 itctc1 tullpolosta, jonka syntymisccn l:.ii laajuutccn sot::i tai :;od::invaara c1 olo \ alkul IJlnut. Arviouni,tarkaslusl;iut.nkunnon p~ii.iltis '14: AL oli m.m. kntsonut, cttci vuodcn 1941 syksy!ui sattunecssn tulipalo:>~::i tuhoutun<x-;e;la A:n vorastorakcnnukscs.'a ja siinli oliecstu, samaltu kertaa luhoutunccsta var.islosta ollut KL:n nojollu luleva korvausta. A. va litll Jo sclitl!, ettli tulipalo oli saattanut olla viholli!;f'n Hlr,c:.,tfimil luhopollto. Kun vahinkoa ei mu1dln lakil n mukuon korvuttu cikil omai\.uutta viela. oltu vo1tu vokuuth111. oli J\:Ua ka1solta\':j ulcvan oikeus korvaukscn sauml~c'c'n KL:n nojalla, koska vahmko :iin3kin vlilllll.sl ~ll oll mhcutunut sotatoimisja, ATL: kn:-!ta oslakirjolsta soadun ~clvitykseo mukaon k.o varn.:.torakc-nnuk ~cn luhoulumlc;:n ci void:i kalso:i alhcu lune-en sod:invaar.. n tai ~odan Jehdo... 1a, ATL, mikiill oh kyi, ymy,, lutipalon :iihcultam:in vahingon korvaarn~stu, h111'kllsi olkl tksi, sanotulta osalta jiillau asian AL:n Jopputuloki;cn \ araun. F.d!!llliroolnltussJ tnpaukscss:i.c;iakirjolsla oh llmclscsll kiiynyt scl\'lllo tutip:ilon lapohlumistapa. Jollci palon ~yla ol1i.i vuitu ~h ittiiii, licrv.c korvau:; ollut :-uoritct1tuva KL:n mukuan. Mainillllkorm, ellii cr5d..'-'i<i 101.scssa i:.manlaaluis(;. 1 t paul< S~'kl I\ TL mlian'h.i korv:iuk"en suorllcll v.:i kst KL'n nojull:i kun oil v11itu tork1a, dtii palun aiknihln pa1kkulrnnnnlln olj hildtunul l:iskuvarjomichili clka pnlon l:lp:>htuml<>lct\ asta voitu saada muutak<.ian sclvitysla. 3) Tamlin 18'.in peru.stccllo suori.tc1aan korvaust,a vain re a a 11 om a i s u u d c n m c n c t y k s cs t ti. Silii. vastoln el kor:~:.iusta suoriteta sodan oihcuttamisla vallllisistii omaisuus \'.1.hrnsr:.-ilsla. Myf>Sklian ci korvausta ylecnsli suoritcla munten oikcuks1cn kuin omistusoikcudcn menetyksestii. Tuolon rnenelys11l I:! korvata muulla tavoin kuin cttii korvdusmuurullt i.uor11ctajn 4 o:n korko clokuun 1 pa!viista 1944 lukicn. Arvioimi:.tarkastuslautakunnan pliiitos : ATL k<~l!>oi, ellei "itil vahinkou, mlkii. A :Ile oli alheutunut sen johdost.a, kun hiin ei ollut voinut kuytl!iii laldunlaan kollehlin1tuan v;.irtm cikii 1aloaan a!;unton:i, ollul pidc:tliivu s' llaiscnu vahinkona, joka oil kon :ittava korvuu.;jaln muko:.in. Arvioimistarkastuslnutakunnan pii<iliis H: J\L oli v:ihvi.st;inul korvaukscn A:n irtahnlstov:ihinl 01 u1, mu1ta hytannyt samolla korv;1usva;itlmuk~'tl met-. sflnvarhju lilan tuhoutuneista rakcnnukslsta, kosk:.i metsahallituksen ilmoitukscn mukaan valtio u1nish sanutut rakcnnuksct. A. valitti ja 1ausu!, ctta 1932 tolmltotu.'>~n mctsiinvarlljatilan ltihto- ja tulokatsclmuksu;sn oil tllun sillo1scn haltijan, A:n isan, tilalla suorittnmicn rak nnu~toidcn arvo arv!ditu 12!?6 osaksi lilan sillolstcn rukcnnusten arvo.sta, minka\'lloks! ja kun A:n isii, joka oh luo\'ultunut A:lle kaikki oikrutcnsa motsililvartljntllnan, ci ollul saanut 1mcts.'ihal111uk."'Clta korvaust;i mairf tujsl.a r:.ikcnnustoisla, A. vaati n} t, t'1lil hlindlc muuratltiislln korvuus oss~tu k.u. mct.,linv.. rtljatilan rak<.nnusvuhlnkoja. 15

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle perhepoliittisen tyosuhdetur van kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ Pienien lasten hoidon kehittämistä koskevaan hallituksen esitykseen

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1894-1896. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA.

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. OSUUSKASSAN JÄSENET! Välttäm tön ehto taloudellisen hyvinvointinne edistämiseksi

Lisätiedot

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK H a lliin i.'«n» «in s E d u sk u n n alle la ik si o ikeudenkäym iskaaren M k * eräiden m uiden lukien tiedoksiantoa riita-asioissa koskevien saannosten m uuttam isesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän

ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän 0 Yleiset vaa talous- ja yhteiskun.tapolllttista kehitystä. Sattm -lainsäädännön avulla pyritään edlistä.f1än lilkkuvuutta ja joustavuutta taiouselämäs aata hintatasoa, tehokasta voimavarojen jamista ja

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ. Esityksessä ehdotetaan isyyden toteamista avioliiton perusteella koskevan isyyslain säännöksen muuttam

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä noudattaen suullisuus- ja välittömyysperiaat teita. Tämä merkitsee, että oikeudenkäyntiai neisto esitetään suullisesti siinä tuomioistui messa, joka ratkaisee asian. Mainituifia periaat teifia on merkitystä

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN. Suomen Ratsastajainliitto ry 2012

RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN. Suomen Ratsastajainliitto ry 2012 2012 RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN Toimintaohjeita ratsastuskilpailuihin ja sääntökooste koulu- ja esteratsastuksen sekä yleisen osan kilpailusäännöistä Tämä Ratsastajan opas kilpailumaailmaan on

Lisätiedot

täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä uudis vällä tavalla. Tuomitun muuntorangaistuksen jon työtä. Sakotettujen haastaminen muunto

täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä uudis vällä tavalla. Tuomitun muuntorangaistuksen jon työtä. Sakotettujen haastaminen muunto 9206/75 riittävän teholdcaasti. Täytäntöönpanomenette Sakkojen täytäntöönpano ei nykyisin toimi lyä ei ole saatu kohdistumaan kaikkiin sakkoon tuomittuihin. Sakoista etsintäkuulutettu jen määrä on tuntuvasti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot