MAUNO LA/SAARI TOINEN KORVAUSLAKI SELITETTYNA KUSTAN! USO SAKKYHTIO. i111tl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAUNO LA/SAARI TOINEN KORVAUSLAKI SELITETTYNA KUSTAN! USO SAKKYHTIO. i111tl"

Transkriptio

1 MAUNO LA/SAARI TOINEN KORVAUSLAKI SELITETTYNA ; KUSTAN! USO SAKKYHTIO i111tl

2 S ivulla Korjauksla: (P.linatukscn n:::ana h::vailtuj:i v:rhclta.) 7 alhu.. 1!.:i l:o:m:i~ r:vi s;.m:.i >k::.::11.:scsli pitaii olla myontcbc:>t!. 58 ylhfililta tolncn r:vl p:::ia l:uulu:i; w:1lto.kirj:m, jolla han oikcutt.i~1 Uim!i.1 nos' ~m::j :l koko korvuus- 1nci.aran. V. l: ojaa :.ouo.la::.n 1::~1.~ cl j.n.e. 66 :ilhnalta kolmllln::1 riv!n (6 ~) yl!ipuolclln pi1tiu olla :?!uku Korv-:u,; ja i;rn mfilir51hninc'n.,. 178 ylh1hilta kotm:mr:l'n r!vln j tkccn pitli5 olla: ::c f;. EdeJl" l:i :n l mc.mcntin n rjalla mll"rllt1yyn osakorvauj;sccn n:ihij~n noutlatc!tn'.oon so'lteltuvln kohdin tliman lain siidnn\ilu;la. l:uuenkin niln, l'ttel siihcu ole sovcllctta\'.a!!3 :;"1 :! momcnun Ja 35 :n 4 momcntin s:.iann;;~l.i..,. 180 ylhaalta viidcs r ivi. Si1lt1!s::: pih!ii ollo. numerot

3 LukiJalle. \ Tamiln klrjasen tarkoituksena on sclvittiia toise...'"l k.or. auslain uscin vaikeestl ymmiirretuivili shannoksia. Erityisen mutkikkaita ovat cri lakien viillsct rajankayn:nif. Kiircelllsyys, jolla tyo 011 ollut tdi.tavii, sel!uiili osaltaan nilta scka & iallista etta muodollisia puuttccllisuuks1a, joitn kirjus} par 15takin e~ilntyy. Mania Uirkeilli asctu.in ju valhovaramministcrion ohjcila ei ule viela annettu, mulla kirja on kuitcnkin katsottu turpeelliscksi julkaista niin nopc;'.1511 kuin mahdolli~ta, jotto. slilli volsi olla hyotya korvaukscn saujl!lc jo h! kcmuksia laadittaessa. Mitii tulee selil> ksiin lllttyviln l'nnak:<ornpauksiio, on niihin suhtaudultava varauksin, kosk:i ne perustuvnt vuoden 42 korvauslakiin. Kukin yksitylslo)lnus cro:iu li~liksl 111!0,µaljcn t.oises1aan, etteivii.l cnna.kkoratk!usut l:l>intinsl1 sovellu joknlscen tapauksern. Lom<bkkeidcn taythi.mlsohjcltn ja blnnoittcluperusteita ei tassa myosk!ian k<.1slt('lui, ko::.!<a ne eivill Ulman tapaiscen selityskirjaan kuulu. Nilhin niihdcn viltt '.n Kn.rjalan Liilon ja Karjalan tyovifon jn pitmviljclljiiin valtuu. - kunnan julkaisemiln ohje"isiin. HclsJngi.ss!i. kesa--uussa Te kl} li. J

4 Tolsen korvauslain maaraajat. J) Korvaushakcmus on tehuivii ennen korvauslaln voimaantul<,a tap~hmeista vnhingoista viimcistaan elokuun 6 lilvtina 1?45. Valhoncuvostolln on oikcus J"alkaa h1kn nu -~ikap i tlillr i< 11'1 11 ' '""'... a en n-, 11 e o kuukeudelln Ell lokakuun 5 palviian Jalkccn toukokuun 5 palvan 1915 tapahtuncist;j vahlngolsta on hnkcinus jatettii~a vllmcisfiilin kolmen kuukauden kulucssa vo.hi~on tapahtumtlic.sfa. 2) Yelkoj~.n i_ln~oltus on lchliiva valliokootlorille vllmclsttii.in clokuun 5 Plilv'.~?a Milloin vahinko on salhmut jillkcen tot.kokuun 5 pa1van, on llrnoitus tehtava kolml'jj kuukaud kul 1c.~-;a vahlngon sattumiscsta. en, 3) VaLtus arvioimislautakunnan piia!okscsta on toimitcttava asl nom.1lscn "- lot l t k ~ ' mis au a unnan puhecnjohtajalle viimeistall~ cnn~n k<.'uo kah ljtoista neljilntcniikymmcncnten~vlidcntena ~1i1~una luetlu~a koi:nukscn hrikl.talle paatokscn tiedoksi- :111top1uva st:i Ja v11lhon as1amiehclle siit;i p'.... C. - on tchty nvas a, Jona plil:itos :4> Valllu'> arvioirnislnrkastuslautakunnetn piiiitokscsta on totmllcttava tarknslu~lnutaku nnan puh~n jobta j aljc vilmt'istn:tn ~~nen kcllo k :ihtato1sla ncljiinten~kyrnmcncn tcnaviidcntcna piii \ anfi. luetlun:i korvauk..c;cn h.a.'.tijalle ja \ illtion asiamiehclle $amo1n kuln cdcllii:cs,a kohdas:;... on sanottu. 5} Valitus valtlokonttorin toimittamasta korvauju<en oikaisusta on lchliiv{i kork<'impaan hnllinto-oikeuteen cnnt.'11 kcllo k.ahl<1 lolc;t11 kolmcnkymmrnen p.jivan. kuluessa siit!i lukicn, kun kon. u.kscn hakija sal toimenpiteesta ticdon, sita pfii v5li lukuunot tarn at ta. I.... 6) Jos korvaukseen oi'keutetlu haluaa suonttaa vclkansa obllgalioilla, on se tehtava kolmcn kuukauden kulu~ siltii, kun han on obligatiot saanut. 7) Yaltion on haetta.va salaiscn panttioikrutcnsa klinnitysta vuoden ku.juessa siitl p!!lvli.stli lukicn, jolloin korvaus on korvaukseen oikeutctullc suorilcttu. 8) Vclallisen on esilett!va vclkojcn vahcnnysvaatimus v~lkoj~lle kolmcn kuukauden kuluessa siilli, lrun korvaus on hlinclle lopullisesti suori tettu. Ellcivlit. asl:momulsct sovl vahcnnyksc;sta, on riila siitii pantava vircllle Hclsmgin raastuvanoikcudessa kolmessa kuukaudci;~a sliui, kun cdclliscssa kohdassa mainlttu vaatimus vclkojalle on esllctty. 9) Jos nslanomaisclla on ollut laillinen cstc edeliamainittujli:n miiiirtiaikojcn noudattamiscssa, on hakcmus, ilmoitus tal v1tlitus tehliivil kolmcssakymmcnc.ssii pliivilssa cstcen lak.attua. EdcIHunaimtut maaraajat lasketaa.i silen, cltii. kuukausina maaratty ai ka paatlyy sin3 paivanii, joka Jilrjcsty$.numeroHaan vast:ia piiiviiii, jos1a mdariiaika alelaan Jas.kca. Asiaan ci siis vil.ikuta, onk.o jossakln kuukaudcs:;a en<.mmti.n piliviii kuin to!scs- Jos mlilir!ikuukaude.c;sa ei ole alkuptiivila vastaavaa p a1\ aa. paiitlyy m'iaril.aika kuukaudcn vilmciscnli pliivilni. Kolmessakymmcocssii piilvassa maliratty alka p55ttyy seuraavan kuukaudcn jarjestysnumcroltnan vastaavana paivana, jos siinii kuukaudessa. joka paattyy mailrli:ijan slsfillli on 30 paiviili..tos taas tii!\sa kuukaudessa on 31 p!hvli!i, palillyy mtilirilaikj jiirje.sty.snltuerolla41n :rhta picn<.'tnplinfi pliiv5na kuin sc paivii, josta miiiiriiaika aletaan laskca. Nclj:inkymmencm iiden piilvan a ika on paras lnskca kulentcrla apuna kiiytt:ien sltcn. ettii la:-:kemincn nlctu:m t iedoksi :ian1ia scuraavasta p!iivastti. Mtiarar.lka pal.ittyy talloin sinti ptilvana, joka sat1uu n, ljlinkymmcn<'nvliden kohd:iile. Jos miiara::.jan viimclnen ptitvli on pyhiiµil1vii, ptijttyy mi:iiirliuli<j 1Sc11ra.. vana arkipilivlina. III

5 .. IV Lyhennykset: ill TK.L ~5 anncttu toinen korvauslaki. KL.TKLA TOVL TOVA - AL ATL - KHO anncltu korvauslaki annellu asclus loiscn korvnuslaln ttiytantoonpanosta ja sovcltamiscsta nncltu tulo- ja omaisuusvcrolaki anncttu tulo- ja omaisuusvcroasetus. arviolmi,..lautokunla. arvio1mistarkostuslaulakunta. korkeln ho.llinto-oikcus. Johdanto. Sota ja solaloimcl aihcutla\'at.i.olna kuyvicn valtioillcn ~ ksitylsillc kans;ilaisillckin valit~omhl alnccllis1:. vahlnkoja. Suome.<:sa cnncn lalvi~dnn o.lkuml.sta voimassa ollciltcn l...ikh.'fl mukoan valtio oli vdvollincn.i;uoriltamaan korvausla n1bta wihlngolsta, jotka aiheutuival om i en p u o l us I us v o I m a I n to I men pi t e is ta. Niiista lat-isl a moinh takoon kc.<5 kuun 30 pliiviina 1916 annetut sotilasmajoltus- Ju sotilaskyyoll- 1yslarkl, h Jhllkuun ls piiiviinti 1920 unncttu luontoissuorltu~lnki, syyskuun 26 puiviina 1930 anncttu :mlalilalaki, kcsfilrnu n II plilvtini:i 1939 annellu moottoriajoncuvojenollolukl ja lokakuun 17 pl:iivana 1939 annellu hcvosottolakl Varsinuls.ten S<>ta- 1u11nicn nlhcuttamien vahinkojcn korvuan11sc«t., el.siul.vi1 om vil!lli U:ll<Siu ollut minkaanlaist..u lakia. Tosln sotalal11la :?.8 :n 2 mom en lissa edellytcttiin, cllii erllylscs.sa luiss11 saad.: tlllin. on.ko ja mitcn laajalu sclljincn vahinko, Joka Su om c n u1i I l It t o I a is '.I a 1 ti on sot:ijoukot oval sol a t o Im 111 ri :> n nlheuttancet, ylcisista vnroh.la kon attu\ o. Sodan alcttua Suomcn ja Sosialisll~tcn Ncuvoslotasavalw JCn Liiton valilla vuoden 1!>39 lopull:i anncllun ~man vuoden joulukuun 14 paivana sotnvohmkoluki jo m:la!iskuun 12 p ivcin;i 1940 ir1aimi::ton :.o.:ivahink1>l k I, Joissa a clulliln sotatoimien aiheuttamien vahinkojen korv:lami~ccn niihden keskiniiiscn v a k u u tu s p.. r i a a t t cc n lrnnnallc. Sotavahinkolakfa koskevasta halliluk;;cn e.-itykfest5 nntamor<..1an laus-,mnossa lakivaliokunta tosin kutsol, el 1 1i kosku sota on valtioiden viilinen as.ia, pitaisi nilden vihnc kadcss!i kl.irsill myoskin yksilyl~lle sodasta ilihculuvnt vohin(::ol. Pcriaalkcllisc.>U oikcim S>Ar1a oil.ii srn vuoksl pidcttavil j l.irjcslclmali, eltl.i voltlo korvaisi sanotut varungot. Kun Htllainl n ji.irjcslclrna ci lukivallokunuan mic"jc-st:i voinut cnnnkulta tarjot::i suurtnjrn.,n vur-

6 4 muutta sliui, ettii vnhlngot todella tuhsivnl korvatulks1, pili se ma.inllussa lausunnossaan halliluk~n es1lyicsc.'>s!l chdoll'ttun vnkuutusjiirj..s.telmaa ainoana kaytlinnos:;a 11o1cuteUa'l.~na I IJ C ~ Cl.ml:in a, Sodan pliatyllyil maaliskuun 12 pliiviinli 1940 tehtyyn rauhaan voiuln todcta, etla paljon vahmkoja oh aiheutunut myo:. kln sellaisc'lle omaisuudelle, joka ei ollut ollut vak JU 1 'tuna sr dan varaltu. Vllkuutusjtirjestclmli1i sen vuoksi laydcnncllun marraskuun 15 palvtlna sotavahim:on Jcorvaam.. sta eral~a tapauksls.sa,ljulclulla lailln. Tii!:S~\ laissa omaksuttiin valtion valittomlian korvausvclvollisuutcen perustuva Jlirjeslclma tiiydentiimaan kcskinaislil vakuutus Hinestelmlia. Mainltun lain muknan voiliin vultiovarainminls- tcriun harklnnnsta riippucn myontaa valllon varoist:i korvaust.! :.clla1oonkin omalsuudcn vahingoittumiscsla tai tuhouluml.soc,;tu, JOsLa muil~n i;olavahinkojcn korvaamisl;i tarkoittavien lakkn mukaan el voltu korvausla myontaii. Tama laki oli kultenkin 111.1,.raaikaincn s1tcn, etui sc koslu vain enncn sen vo1maantuloa LapahlWlelta vahinkoja. KWl Suom1 oli cd"'lltimni.nitussa rauhnnteossa joutunut luovuttamaan JS vuokruumaan Neuvostollitolle huomutlavia man aluelt:l clka niiilla ulueilla aiheutuneita vahinkoja voltu Cl'lliii arv11jida, oll pak;ko todeta, clui tarvittiin jfillecn uusi J.aki. Elokuun 9 p!iivinii 19-lO nnnettiin laki alucluovutu)q;cn johde»la mencldvn omaisuudcn korvaamises'\a. Tama laki oli lav11llaan sotavah;nkolaklen alueellinen koontaminen Sen muk:ian oli -tnri<oitus korvata scllai.sclkin luovutetulla tai vuokratulla alul'<!lla s:ittuncct vahlngot, jotka muuten olisi p1tanyl korvata sol;ivahinkolam, 1rtaimiston sotavahlnkolain 1ikka sotahl lam noj:tlla. Mutta tiitakin lakia oli taydcnnetlava Kcs5 kuun 27 p<1ivana 19.U anncttlin laki kreikkalail'lkatolfscll k1rk Mkunnallc l'ckli $lihcn kuu.luviuc seurakunnl"~c ja luostar-:ille alueluovutuk.;;en johdllsta mc.-11clet:vsta omubruud~.ta :-1uorl t<-ttavasta korvaukscsta. Alucluovu.tuksen johd1i.ta ml'nctctyn omaisuuckn korvaamisesta anoclun lain rajoiltami~11a mlllira tyllo aluccllc a1heutul uusia pulmia. Sudan ult. ttuu kcsllllii lt.141 uudcllecn sallul n.s. Moskovan rajan r<ijnsc'udulla vahinkoja, jotka laadult;.an olivat tiiysin samanlais1a kuin ne va'hingot. jolka korvauslaln muki111n oli korvattava. Sen vuoksi mnetthn clokuun 1 paiviina 1941 j.lllecn uusi laki cli la.~i cratden viic.c;ton ja omoisuudcn $iirroista ja soda:-ta aiheutuncid~n vahinkojcn ltorvaamisesta, jossa nc raja-alucct, jo11la valittomia sotav hinkojo oli t:lpahtunut, rinnastcttlin luovul~lluun ja vuokraltuun alucescen. Tllannc muuttui, kun luovuletut ja vuokralut alueet joulukuun 6 piiiviinil 1941 annetulla jull.c;luksella llitcttiin takai.'ln Suomcn vhtcvteen. Jo sita enncn Puolustusvoimien Yl\paalllkko oli. cl~kuuti 23 paiviina 19 U antamallaan ju'1il!ltukse.!l 1 pnlautk'\nut taka1sinvalloitctulla alueella olcvan sckli!rtainv n cthi klintean omai!:uuden niidcn cnti~lcn omlstajain ha.llintaan. Kun myuskin omistusoik.eus joulukuun 6 paivanb. 111-l 1 annelulla lailla palauteltiin cnlisille omistaj1llccn, vaotl korvuus\amsiuidantii tarkistusta. Sen jalkeen kun alut"luovutu)q;e1.h'>hdosta menetctyn omai;;uuden korvanmi.scstn annt"tun lain tliytiintoiinpano syyskuun 26 paivtinli 19~1 annt'tulla lallla oll kcs.kcytctty, annethin clolruun 13 pliivlinli 1942 uusl korvau~ laki. Tama laki ou myos jonkiol&inen ulucelllnt'n kodifikatio, mutfa siihen sisaltyi myos saiinnoksla, Jotkn koskivat koko maata. Sen 1 :n 1 momcntin 3 kohlaan otctllin se sotavah!nkolakcja aikana~n taydcntanyt slilinnos, jonka mukmn korvausta oli valtion vuroi.sta maksclltl'\."ll myo.kin ltell:iis-:on omaisuuden vabingoitlumlsesta. jola cl oltu sod.an tai a clll~ i;clkkaukscn varalta vakuutettu. Korv:iuslakl nll niin ollen jonkinlainen ylciskorvauslaki, joka vilme'>ij:iis<'na lliytl1 ne -aukot korvauslainsaiidiinnossa, jotka nlhcutuivat i:iitii, ~ua m.onta erilaista ja i pcrusteillc rakentuvaa lakia oll yhtiinikaa voimnssa. En"1~1jaiscna sotavahlnkojcn korvaamislakina on tammikuun 1 paiv:bta 1942 luk1cn ollut koko maa~i.a joulukuun 30 pa1viina 19.U anncllu uusi sotavahinkolakl, jt)ssa yhdisteltiin cntisen solavuhm.lcol1:1in ja irtuimbton sotavahlnkolain pcriaattcct. Kun korvauslakla pldcltiin poikkcuslaklna - jota so ollkin

7 G muull.1 pnltsi cdclli11nnlnitun J :n l momcntln 3 kohtlnn osalln -. vnltlon(;uvus1n "&Ille korv::msloln 1 n.; inoml'ntlssa myonn('~ n vallan no Jn Ila m55rasl 15. IO. 1942, -l ja ontamlllar.n pliii ll. k,;illa cttci kon auslakl jlhinyt \ olmann muut.l kum craissu sntato1mialuccn 13.hl lla olcv1ssa rajakunnlssa. Mulultu1sta v.1ltioncuvoston pai:itoks1~hi johtul, cttii korvauslain-.atilliiritiiiln muodos\ui jallccn nukko silna. 1n1ka koski scka omlcn cttli vihollisen sotavoimicn sotatolm11laan vakuuttamaltomallc omalsuudcllc aih utl,,mien vahlnkoj~ n korvanmi!:ta, Kun l!illnl!'l:i omaisuulln kuitcnkln jatkuvast1 l~thoutul. annc-1liln VRltioncuvostollc valla palauttaa korvm,.1-: lt ~I votmaan mtiti1 lityllla a!ucilla. Kun scka sotavahinkoyhdis- 1) k ~ ctlii puoluslusmlnfstcriii olivat laintulkinnassaan jouluncc't r ajolttamu11n korvau~vclvolh. uutta~n min, ctta kllyl.inn O.ssa alkoi llmcui vahinkot. p<1uksia, joissa korvausta cl lrntrot1u voitav~n myontaa mlnl<ihln voimassa olltcn lain peru t<" Ha, unnclllln 27 p<livana C1< ~t1uta 1943 lak1 korv11ulc..<:en suorltl a.misc st a c1 1ilsta puolu.slusvo1rnain toimcnpitei,;111 ai.ht'utunel ta \'Ohlnrto1!'t.1. Tamlin lain muknan oli aikomu,; suorittan 1.orvaus m.m. om I c n pu o 1 us tu s v o i m a in i;otal1xml<:ta tal puuluslukscn j!irjcst cl ya turkoi ltavt~ a toimcnp1tc~lli aihrutunc.ls1u vahlngol.;l.i. Hallilul<.stn liila lakia. koskcva esity!', jnka nojautui Sotnlllalam 28 :n 2 momcrl.in, sb~tlsi v ~1llion viililtomcsn kon:ousvdvollt~uuudcn k:tikit 1cn umu:-n puolustusvmnmin aihcuttnmiln vahinkoihin ntihtlcn. Tihla olisi kuilcrikin aih4>ut un11t. mon<nlaista!'ekaanriu.;ta ja cplilas.3isuutta. ko-.!ca myoskin vak u utus1iiric~tchnli ollsi jaanyt edclleenkin vo1m:10n. Eduskuntn ti"!isi hallitukscn csltykscen S<'n vuuksl m.m. sannl Joka cl ok muun lain mukaan korvat1avu5, P.o. la!s1a tuli nam ollen vllmesijaincn lak1. jola oli tarkoitus soveltaa vain nils:.i 1ap11uksis:;a, jolloln konrau.. :i El \'utlu muun voimni;saol~an lain nojnll:t suorlll.va. Myt\skin rcr1ac1te, jonka mukaan on voil '<a crolttna, onko vahmko - h"utunui omkn vaiko vihi>ll.en i;ot11to1misla, on kcstilmiiton. Paifsi sit:l. ctlci tallnlsta erol\j lu w;clnkaan kl.iytiinnliss.'1 voida tchd i. jli! korvauslnlnslllid!intt\on edcllc'c nkln sc nukko, ~ liei ollul sl.ianni:>ksiii slitli, m1tcn on korva1t<1va vi ho 11 i ~en sol:1t1111mlh1t1n VJkuuttnmnttomalle omdlsuudcllc :uhcuttamat v 11hmi;tol. Hyv-.k ycss<j:nl rnainilun lain edu~unl a hallitukscllc nntamn!:saan vas1nuksess:i klinnittilun tcihan puuttec.!', cn huomiota. Eduskunto l ausu~ to.v muksen. clta hallitus ottai~i hurkittavakscc1l, mtlcn korvauslainsaadantoli tassii kohden olisi tiiydc'dnettava Tuml1 toivomus ci ku1tenkaan tahan menn~a olc alhcuttanut hall1- l1.1ksen puolclta toimcnpitcit5. Sotaloimicn uudcllcen alkacssa keslikuussn 1944 oil korvauslain..,aiidan!o siis sangto>n kirjavaa. Yksityistapauk sl~sa nli vaikc<lta tieuia, m1nkii lai11 mukann vahinlco oli kurvaltava. Sen Jiilkccn kun Suomi syyi;kuun HI piliviiml l!l44 te-hd:n ~.. 1,, 1uh ansopimukscn mukaan jallccn joutul luovuttamaan ja vuokrnnmnan Ncuvostoliitoll 111elkoisl:i olut:ilu, nil l<orvau -l 11nsii.1<liinto oslttain uusitlava. Lainsilildlinnun vatml3lelu anni:t111n ~.vyskuun lopull 194-l valttovnrainmlnl!<tcrltin konsant.:iluusosa<.ton flnanss to1mikunnan tcht....14<s1. Toimikunlaan maiu'att11n lol<:ikuu ~a Hila t~1rkoitu::.ta varten kaksi s1irhw:ikea cdustavaa llsaj!i!;cnta. Jo'munssitolmikunnan mictlnlti valmistu1 marr.lskuun alkupuolella Mtetinnossailn finonssitoiinikunta 1Du.<:u1, etta - huomioonohacn nykyiset wloudcllisct olosuhto: I - korvauskysymyl' voiain tyydyltavasti ratkaista vain noudattamallu niin pitkalle kuin mahdolli.;la 1 u on no i; s u tap ah tu v a" s u or ii us ta. Korvaustcn :;uor ittamisccn lnrvillovat var<tl ollsi kc.ratty kokoon oma1suudenluovutusvcrotuk-.ella. Korvaus ja vcro olisivat tosin ma:ir:ilyt markkamaiir~isinli. mutta vc.ron mallrja poikkeuslapauksissa cncmmjnkin - vasta01va r aaliljlllaisuu-. olisi pakkolunasleuu verovelvollisclta ja amncttu korvaukse-en oikculctulle Kys) myi; si!lu, oliko rcaahomal.;uurlm lisii..<c;i korvauliten c;uorilta n isek"i tarpcelllset obhgallol tehtava rea<11ipupercik s sitomalln nlldcn arvo ind! k-.in avulle rahan arvon vaihteluihin, ratkaisliin toimikunnassa IWncstykscn jalkecn kicltciscsli. Fln:inssiloinukunn:issa tutkittiin myo.; mnhdolllc;uutta yhdenmukaistaa korvauslaln s~ui dtintb laallmalla yksi luki, jota sovct- 'i '

8 ll lt>!<"llaisiin kaikkiin sotavahinkotapauksiin. Samalla olii;i p tlinyt takautuvasli lakkautitaa muul solavohinkojen koiva;:imista kosk vat lait koko maassa. Kun korvauk~ecn oikculetulla Sl)lat1lalain ja myoskin sotavahinkolain nojolla oll mahdollisuu11 saada tay.simaariiinen korvnus menelyksistiiiin, finilnssitoim1- kunta katsoi, cttci - kun korvausl1:1in muk&an ylt markan suurul~ista vahingoista oli kliytettiivissii olevien varojen puutleen vuoksi huomatlava osa jiitctt:iva korvaama.tta - ollut kohtuulli;,la lakkaultaa takuutuvasti mninittuja muita lakc.ja muufa kuln luovutctun ja vuokr<l1 un alueen osalta. Nfullii alueilla ei nimiltiiin cnaa ollul mahdolll~uutta arvioida vahinkoja eikii siis myl>sktill.n ratkulsla, minkii lain mukaan korvaus oli suorilettava. Ntiin ollcn jiiiviit kaikki cdellamainitut sotavahinkojcn korvaamista tarkoittavat lait edellccn Suomen nykyisella alucella voimaan. mlnka lisaksi ehdolcttiin ann.e t!.llo;aks1 uusi, n.s. toinen korvausl11 ki. Valtion vtillllom!in korvuusvclvollisuuden ja vakuutusjarjestc!man nivcllaminen toi.siinsa Pohjois-Suomen alueclla 1uotli crityisia vaikcuksia. Finanssitoimikuota chdotti, ettii sotuvahinkolaki jtiisi cdcllccn voirnnan Pohjois-Suomesi;akin. Kun mainllulla aluaclla kuilcnkin oli 1uhoulunut huomalta\ asti mynskin vakuut l ~mutonta tai ahv<.kuuteltua omaisuutta, oll korvau.s ffn1uissitolmikunnan mklesui suoritetlava kor\ auslaln nojalla shnii tapaukscssn, ctlci korvausln muun lain perustcclla voltu saada. Finunssltuhnfkunn,1n chdnlus joului vuosir_n !'> va1hlee,;sa kansanlaloud1:>lliscn ncuvottclukunmm kiisitdliivliksi. Knnsantnhud'CllLincn ncuvotiielukunt.a m'.etilmo:isallil palltyi pcriaaltcclliscsli i:ilnii suhlee!>l>a samalle kunnallc kuin Cinans~i 01mikuntakin, cttti korvauksct on pyr1uava suorittamaan reaaliomaisuutcnn. Kun suuri os.a korvuuksccn oikcull lulsta tulcc sanmaan kon aukscn maanhanki.ntalnin nojalla maana.ia omaisuud~nluo\'utusvcrolain mukaan osak.kcina, ci er1lyishi n.s. omaisuudenluovutusl3.kia p1dctl_v tarpe<:jli:::<"ng. Sltavastoin ncuvott.elukunta ehdotti korvausobligaliol\tcn orvon sidolta- vaksi kotimaistcn tuvarain tul<kuhintaindcksin avulla rahan arvon vaihteluihin. Helmikuun!J piiivlina 1945 allckirjoi1etlu hallitukscn esi.ys eduskunnallc toise-ksl korvauslaiksi, toiscksi omaisuudeluovutusvcrolaiksl jn crtitksi muiksl korvou.slainsatidantoon liit.tyvlksi laeiksi rakentui Cinunssiloimikunnon ja kansanlaloud1::ui~<'tl neuvottelukunnan vllloltlam!ue pcriaat.tcillc. Mainitun esilyltsen pcrustcluls...a nimit Uiin lausu1aan m.m., etta rahanairvopoliittislst;i syi9l1i on korvaustcn suoriltaminen ja omaisuudcnluovutusverotus pyrlwivii niin suurcssa miiara.ssli kuin mahdollista Hir1cstiimaan luontoissuorituksina tapahtuvaksi. Korvauksct on tosin nylkin chdotettu enimmak.seen annctta:vlk.si aluksi obl!gauoina, m'tltla korvaukseen oikeutetullle on srunona1kalscsli pyritly jarjpstamaan reaaliomaisuulta, Jolloin korvausobligatiot tlita!uovutcttaessa tulevat heti valllollo takalsm lunastctuiksi. Omaisuudenluovulusvero puolcstaan on sekin lcknllllsistii syista yleensa ehdolellu kannettavaksi rahana. SuurcL osakcyh1iot olisivat kuitenkin vclvolll~l suorittnm:i?.n \ ernnsn omilla osukkeillall.n. Hallituks: n csitykscs.s!i oli siis vielli perustnna ajatus, et tii todcllista reajllomaisuuden siirtyml~t:i oli saa.tava aikoan ja cdistettava. Valtiovarainvaliokunta kuitenkin poikkes! halhtuk.s<n chdotlamasla jiirjestejmasta. Tiirkein valiokunnan muutoschdotuksista koski omaisuuden Juovutusvcron suorltl:imlstapaa s.o. ;:!ta kysymystii, onko vcro olcva kertaikalkkinen vai olisiko verotus toimitcttavn uscampana pcrauatsen!i vuonna ja vero sitcn :o alunperin jaettava naiden vuosicn osalle. Valtiovarainvaltokunta asettui halhtuk.sen esitykseslii pofketcn jiilkimmii.isen vaiht.oehdon kannnalle. Sc t'hdotli omai.suudt.'tlluovutusvcrotuksen vuosittain tapahtuvalcsi tulo- ja omalsuusveroluks<'en \ crrattavaksi vcrotukscksi. Talloin ver0tuikscn mcrkitys rea.3liomal<ruuden kertar<jikkiscn siirtymlscn cdistajana mcnetti :iuuren osan mcrk1tyslaan. Kun myoskio suuri valiokunta oli piiaky~ymyksissa samaa miclta kuin valtiovarainvaliokuota ja kun cdusktmnalle jatetyt 9

9 10 n.s. Maatan lakialoillcet, 101d tarkoitukst.'i!a oll pnl;1111tau korvauslainsaiidlinlo pilaas1alli 'l.st1 fmam~1toimlku nnan chd11ll u.rnallc JuontolskorvausUnjallc. tullvat hylb!ylksl, Jttl korvauslainsaadanto paapcrlaaltcillaao sama'rlai ks1 kuln <iilmtscmmlnkin. N.s. in r 1a t 1 o ta k u u ja vcron mnksaminen o s a k k e 1 11 a jaival; kuilcnkin alunpcrin suunnitcllusla luontoiskorvausjarjcslclmibla ialjcllc Jopullislinkin lakcihin. Toinen korvauslakl. Anneltu llclsini;lssil 5 p:iivilnii toukokuuta 1!14 ~. t:duskunnan 11:ilitUksen mukaisc:.ti, joka en lehty \'llltiopiiiv:& Jarjcstykscn (l7 :ua m:ifirafyllii lavalla, saiidcliilin: l luku. YLEISET sxxn:-.10k8l:'i'. 1. Sen mukaan kuin tiissii Jaissa!taiidetJan, suoritctaftn '' 16.ion varolslit korvausta vahingo!tla, Joka 31 paivin loukokuut~ l'li4 Jilkcen 1 ) on sodam aaran tai sodan johdosla 1 ) alhcutunul omaisuuden tuhoutumisesta, vahini:oittumisesta tai katoamlses&&:') 1).ios vahinko on tapahlunut 111 piih :inl syyskuuta 1!).l l allekirjoiletuo viilirauhansopimuksrn mukun So-;lallstililen Ncuvoslota.savaltain Liilolle luovutetulla tal vuckratulla alucella 1 ) ta hi omaisuuden sleltii. slirlilmlscn takla ;l) 2) jos vahinko on lapahtunu' asctuksclla maariitliiviilla Pultiois-Suornen aluceua, joka el knulu l kohda!oosa tarkoilettuun alueeseen, mull& Jolla viicsta on \'iranomalsten miiri.yksesti siirretty t&i siirlynyt, tahl Jns vahlnku on tapahtunui c:imaisuuden sanotulta alucella sllrtamlscn tal!llnnc palautta Dllsen t.akla;') 3) jos omo.lsuns on perlilsln scllalscll:i. asetuksclla miiaral-

10 12 tavilt:i alu~lta. Joka el kuulu 1 Ja 2 kuhdassa tarkoitt'lluthin alueisiin, mutta Jolla \ icsto on Z kohda'lia mainituin tavoin silrretty t,11i siirtynyl, Ja v:\hinko on tapahtunut.ioko \"aestiln ja om&l'iuuden alueetta siirllimisen tal slnno 11alauttami&en takia 1 ) bikka tiissa tarkoitetulla alueclla muutoln sellabhsa olosuhtelssa, ettci 11ltli volda osittainkaan korvata sodan fai aseelll-.en &clkkauksen aiheuuama.n vahini:on 'aralta. vakuute 'un omaisuuden korvaamb esta anncttujcu saanno.. tcn mukaan tal, mllloln on kyi;ymys puoluslus voimain i.uoritlamicn loimenplteidcn elbcutlamasta vahing-os'a. 26 piii\ ina i.yyskuuta 1930 llot1ltilasta tai 27 p!iiviinii elokuuta 1913 korvauks('n suorluamlm.'sla.-rlilslii. puolustusvoimain tolmcnvitel!'>tii aiheutunchta va.hlngolsta tahi 13 paiv:ina lokaku1na J9U pakkoluna'ituk!lestr puolustustarkoltuksiin annetun lain nojalla i.cn j1 hdosta. euel ofo saatavlsi.a riluaviiii se.lvitysta vahinkon ;i.lhcuttanelsla toimenpitelsta') Ja t) Jos vablnko muutoin 1 ) on kohdannut rakennuo;ta, Joka on palovakuutettu pleoemmil!.ta maiiriistii kuin 50,000 markasta., Lal irlalnla omais uuua, Jonka palcvakuut.usma:ira on plcne11111i kuln markkaa, t:..lk.k.a orr.aisuutta. joka cl olc ollut vakuutettuna palovahlni:on varalla, mikaji \ ahinkoa el niih1s:i. tapaukslssa kon ata o..,iltainkaan sotatilasta annctun lain no J&lla tai'kka soclan I.al asc.-ellisen ~lkkauki.cn aiheullanun vahingnn va ralta,-akuutetun cmaisuuden korva:imu.csta annd tnjen!>liinnuslcn mukaan tahi knrvauksen s uoritt.imi c;c~ta er!ustii puolu~tu s \ oimain toimcnpiteista :>.ihcutuneista vahln- 1rolsta tal pakkolunnsluksc't. puolustusl.3rko.ituksiln annetun lain pf'ru!!lcella. 11 ) Tiimlin Jain mukaan suorltetaan kon aus m) os '' nhioito.,ta. joka on alhcutunut oma.lsuuden ja iimist'stil l :n l momcnlln 1 kohda'isa malnltullc alueelle, niln myi.is \ abini;osta, j oka on aiheutunut slita, cttli sanofun momentin l, ~ ja l kohdassa majnitullta alucllt:a olevla kotielairnia 11 > on sotatoimicn tal vacstiin ja omnisuuden sllrron vuc.ksi ollut pakkotcura..stetfav~ clkii el!ilmlsta ole s atu nllden arvua \'lstaavaa kona115ta.'j)!\filloln l momenun 3 ja.a kohdassa tarkoitcttu vahlnko on kohdannut rakcnnusta, joka on vakuutettu pienemmlistli m "i:iriistll kuin markasta, tal irtainta omaii.uutta, Jonk3 palov:.al.:uutu.,rniiar'.i on plcnempi kuln markk.aa. taikka omalsuutta, Joka ei ole ollut vakuutcttuna palova.hlni:on varafta, J.Jkoon rakennusta kohdannut.lo vahinkoa arvioitako 50,0UO markkaa JI\ lrtalnta omaisuutta kohdannutta vahinkoa IU,000 markk:u...'luuremmaksi..,) Valtioneuvoston aslana on olosuhteiden mukaan paikkakunnittaln m1iariltii i;e ajankohla. Jonk1t ;:ilkecn i.attunutla vabinko:a ul korvala tiimiin lain muk.aan Vahingon. jota 1 momentln I. 2 ja l kohdassa tqrkoltctaan. mutta jonka tapahtumisajasta cl ole tit'lo3. katwtaa.n satluneen 19 pii.lvtinii syyskuuta l." ) 1) T iiman lain mu kadn voido<in korval~\, 1 ino;1~ta1m scllulsct vahingol, jolka ovat tapahluncet loukokuun 31 µlilvlin l!h4 j.al kc c n. Kaikk.i t!nnen kcsiikuun 1 p:i1\ ali 1044 sallun~ l vahingot joutu\ at nain ollen korvotla\'1k..<:t mulltcn ma1111t.tun..i ajankohtanu voim.-s.~ ollcittcn lak!en rnukaan. Nlilslit la1:1stoj mainlttakoon Hirkdmpina !1 anncltu sol n v ah ink o 1 a k i, ~ anncllu sot 11 t 11 al a kl, UN2 annellu k or v au s la k i ja korvauk!'.~n suorittam1- scsln c r :i i st a p u o I u s t u s,. o i m a i n l o i m e n p 1 t e i st Ii a i h cu tu n e is t a v a h in go is t a annt:ttu laki nnhin my<i h rnmin lehlyine muutuksineen. Snno1uisl;i laclstn ollval muut poitsl kurvau:.laki, vo:ma!'sa koku Suorncn ~illoisclla alueclla. Kon oiuslain voimas.saolo oli valtioneuvo.ston pliahsksllla rajoitct1u vain maaralylle aluec'lle. johon jalkecn kuululvnt ' in seuraavat kunnal: S uursaari, T vtiirsaar i, Lav ansan i, St.1 Jrnri, Koiviston kouppala ja Ko1v1s1on malllaiskunto, Kuolcmnjarvi. uu...,lkirkk o. K anneljarvi, Muolaa, Tcrljukl, Klvennupa. V ;ilkllirvi. Rautu. Ntc1sapirtt!, Sakkola. Pyhajarvi ja S:tlm1. Sl'n lisaksj kuuluvat t lihan uluccsec-n P l!tsamon kunnu.sta 12. a luovuleltu osa seka JoklkyUin, K.uakkur in, 13

11 14 Kil'konkylitn Lopinkyllin. Petsarnookyl5n. Vuonokyliin ja vuor mjn :.ilu< I, S.11lnn kunmm luovutct1u ja Snljun kyliin alue :>ckii S:i\'ukoskrn kunrwn Kuosi..'"Un j:i N11usun kylli~. 2) Jos vohlnko on lapohtunut jo:.lakin sodosla to.i i;odanv~anist:l rlippumaltomnslu syystti, el sila vo1da korvatn Uimrin laan mukaan. Nilnpii korv;iuslo ei suo1 itctc1 tullpolosta, jonka syntymisccn l:.ii laajuutccn sot::i tai :;od::invaara c1 olo \ alkul IJlnut. Arviouni,tarkaslusl;iut.nkunnon p~ii.iltis '14: AL oli m.m. kntsonut, cttci vuodcn 1941 syksy!ui sattunecssn tulipalo:>~::i tuhoutun<x-;e;la A:n vorastorakcnnukscs.'a ja siinli oliecstu, samaltu kertaa luhoutunccsta var.islosta ollut KL:n nojollu luleva korvausta. A. va litll Jo sclitl!, ettli tulipalo oli saattanut olla viholli!;f'n Hlr,c:.,tfimil luhopollto. Kun vahinkoa ei mu1dln lakil n mukuon korvuttu cikil omai\.uutta viela. oltu vo1tu vokuuth111. oli J\:Ua ka1solta\':j ulcvan oikeus korvaukscn sauml~c'c'n KL:n nojalla, koska vahmko :iin3kin vlilllll.sl ~ll oll mhcutunut sotatoimisja, ATL: kn:-!ta oslakirjolsta soadun ~clvitykseo mukaon k.o varn.:.torakc-nnuk ~cn luhoulumlc;:n ci void:i kalso:i alhcu lune-en sod:invaar.. n tai ~odan Jehdo... 1a, ATL, mikiill oh kyi, ymy,, lutipalon :iihcultam:in vahingon korvaarn~stu, h111'kllsi olkl tksi, sanotulta osalta jiillau asian AL:n Jopputuloki;cn \ araun. F.d!!llliroolnltussJ tnpaukscss:i.c;iakirjolsla oh llmclscsll kiiynyt scl\'lllo tutip:ilon lapohlumistapa. Jollci palon ~yla ol1i.i vuitu ~h ittiiii, licrv.c korvau:; ollut :-uoritct1tuva KL:n mukuan. Mainillllkorm, ellii cr5d..'-'i<i 101.scssa i:.manlaaluis(;. 1 t paul< S~'kl I\ TL mlian'h.i korv:iuk"en suorllcll v.:i kst KL'n nojull:i kun oil v11itu tork1a, dtii palun aiknihln pa1kkulrnnnnlln olj hildtunul l:iskuvarjomichili clka pnlon l:lp:>htuml<>lct\ asta voitu saada muutak<.ian sclvitysla. 3) Tamlin 18'.in peru.stccllo suori.tc1aan korvaust,a vain re a a 11 om a i s u u d c n m c n c t y k s cs t ti. Silii. vastoln el kor:~:.iusta suoriteta sodan oihcuttamisla vallllisistii omaisuus \'.1.hrnsr:.-ilsla. Myf>Sklian ci korvausta ylecnsli suoritcla munten oikcuks1cn kuin omistusoikcudcn menetyksestii. Tuolon rnenelys11l I:! korvata muulla tavoin kuin cttii korvdusmuurullt i.uor11ctajn 4 o:n korko clokuun 1 pa!viista 1944 lukicn. Arvioimi:.tarkastuslautakunnan pliiitos : ATL k<~l!>oi, ellei "itil vahinkou, mlkii. A :Ile oli alheutunut sen johdost.a, kun hiin ei ollut voinut kuytl!iii laldunlaan kollehlin1tuan v;.irtm cikii 1aloaan a!;unton:i, ollul pidc:tliivu s' llaiscnu vahinkona, joka oil kon :ittava korvuu.;jaln muko:.in. Arvioimistarkastuslnutakunnan pii<iliis H: J\L oli v:ihvi.st;inul korvaukscn A:n irtahnlstov:ihinl 01 u1, mu1ta hytannyt samolla korv;1usva;itlmuk~'tl met-. sflnvarhju lilan tuhoutuneista rakcnnukslsta, kosk:.i metsahallituksen ilmoitukscn mukaan valtio u1nish sanutut rakcnnuksct. A. valitti ja 1ausu!, ctta 1932 tolmltotu.'>~n mctsiinvarlljatilan ltihto- ja tulokatsclmuksu;sn oil tllun sillo1scn haltijan, A:n isan, tilalla suorittnmicn rak nnu~toidcn arvo arv!ditu 12!?6 osaksi lilan sillolstcn rukcnnusten arvo.sta, minka\'lloks! ja kun A:n isii, joka oh luo\'ultunut A:lle kaikki oikrutcnsa motsililvartljntllnan, ci ollul saanut 1mcts.'ihal111uk."'Clta korvaust;i mairf tujsl.a r:.ikcnnustoisla, A. vaati n} t, t'1lil hlindlc muuratltiislln korvuus oss~tu k.u. mct.,linv.. rtljatilan rak<.nnusvuhlnkoja. 15

12 16 ATL: ka lsoi alincstyki:en jalk~n. ettc1 valillttj:t ollut 0>1lliinyt syytli AL:n pa11t&k.sen muuttamiseen. Edclla olevasta ra\.kal.susita kiu- ilmi peria:ile, Jot.3 lie-nee YJc<hsIJk.in sowlletta\'a vu o ki r ~ mi eh~ l n nahd(:n s. ka mulhinkin lupauksiin, JolJuin mcnetetyn kiintcb.ton hillliju on oikcutettu saama:m halllntasuhtecn paattye&.a kimtei:;ton uml.slajalta korvaust;i t1lallu tckcmistaan parannuk.<:ista. Hlin el s11.:1 TKL:n perustccllu vol saadot korvausta muuta kuln sella1s1s.ta mcnetyksltiti.i~in, Jutka ovat kohdannecl hanen omlstamaan.sa rc&aliomn!suutla. Vuokramies voi naln ollcn ylcen~ sanda korv<1u~tu vain omlstamistaan rakcnnuk.sista, istuttamlstaan hcdelmli.pu!1.tn. j;i loi.sta koristepuista, marjujlensoista J.n.e. On kuitenkm huomahava, ctta TKL:n 4 :ssa on mainittu ;01takin tapauksln, jolloin korva~--ta myonneltil:ln muunkin kuin varsinalsl!n rca&homuisuuden menetykscstii. Ntil<;Ui mainiltokoon, ctltl as u t. us tt I a 11 is e 11 e, joka on vlljelly I Hlaansa koevlljclij/ln!i, voidaan korvauslain mukaan suoritt.ja korvau~1 tt hancn tllalla t.:kemistaan rakennw.ituh;tii. Siita, onko h a u ta k i v i sellaista omaisuuun, josta korv:iuslain mukoun volduan saada korvuu.:;ta, on ullut erimlelisyyuii. Erl arvloimislaulakunnat ovat mcnetellect asias.sa eri tavoillu. Tuntuu silla. N1a hautakiven menetykscsta aihcutunut vahinko on muibin taloudellisiin mcnetyksiin verrattava alneeljinc-n vnhinko, josta pitfil."i voiw suorittaa korvaus utmfin lain m11kaan. ATL:n enemmb!o on h.-uitenki.n era!issa l&pnuk essa ollut toisella kannallil. Arvloimistarkaslui.lautakunnan patilcis : /\.TL aanestykscn Jiilkec.n kalsoi, etlei A:n puolii;on huu<wlla allutta hautakivt!a ollut piddt<iva A:n om uutecn!lill!i tavoin kuuluvana, ettu hi.inellii olisi korvauslain nojnlla ollut oikeus sanda sllttl lcorvaus. ATL:n vlilit'mmisto oll aslassa toista mieltti. ~> Yieinen saiinto on, ctta 1 u o vu t c 1 u I I a ja vu o k r ;:it u 11 a al u e e 11 a sodan t..ii sod:mvaar:ln johdostn l!ih jalkccn tapahtunect vahingot kon atu:m Hlmiln lain mukaan. Jolla vuilmsiin p<tlli:;ta sel\ Jl!c, mlll:i vahlnkoja tulloin tnrkoitctaan. on lahdettfiva ensin,...\'itlnmlilin kyi.ymy~lil slilli, mltli loiscn korvau!<lnm mukaan e i k or v <> t a Naisla ylciscn s!iiinniin poikk.(uksi.-;la mainitt.ikoon seur..iavat: ::i) Alucelln. joll.1. cnncn saltuncitu vuhinkoju e I o 1 <' v o it u so t a to i mien v u o ks i arviuid:i, sovcllctnon cd<?llccnkin enlista nnnc't u::i korvauslultla sellalscnn kuin oo on myohemmin CviLmcksl !1<15) muutcttu. T.i.:lli hctkellfi ei cniia void11 sandu selville, mlkii osa vu hlnguu;ta 1111 tnpnhtuuul ennen H jo m1kil osn sen jiilkccn. Jos korvnus kokunaisuudl':>sann muiirlji Hiisiin toisen kor\'ou.- la1n mukaan, olisi,,hta seurauk.scna, cttii kon:uukst-cn oik uldt11 jouluis1 menc'ttamiian.!'c'n liihlicn juot'~e<.>n 4 n kor()n, Johon hi.in cntiscn korvauslain muknnn on oikeutc\lu. Yli markan suuru1sct vahmgot 1 ulmval samulln alennctlu\ iksi paljon jyrk mman al<'nnusa:sle!kon tnukaan kuin aikaiscmmin. Kun llii.>-i:i kohdus.o;a kysymyki:;c:cn tulcv;n raja $eutujcn ja ulko.-;: 'l, rtcn asukka:i.t civil\ ole koko sod.an aikana padsscet p.:-1!: ;.unaan kotiscuctuillc>en ja kun he muutcnkin ovat ollo'it kon austen saan1jin nahdcn f'1.llil"t.lulllsimm3.<:..""1 as<>mas:>a, on k nt.<:ollu koh!uullist'ksi, etta ht illc suorih:lnan korvaus kokonalsuude5.$3 n enltsen lain muknnn, JOllo!n he m.m. tulev;il ~aam.'.lan koron koko kor..-au.;m.larlillc liihtien (KL I!l:n 5 mom. scllaisena kum Sl" on l!hs korvau.slain muultamisesla annctu,.,_-.a lais...-:u). Ku1t. nkln pitiilsi sellaisd muulok.sct tchdi lakiin clla korv11us suontettail"iin samanl11isinn oblig~ tioioa kuin taman lain 22 :.ssi saadclaitn ja ottc1 irtalmlslo:.ta jo St1or1teltua osotko<vau.-.ta luctt."lisi mukaan mansto ja rakennu~bta korvausl.i. mli!irattilc'.<:.:.a. A.c;cluksella on ta1!ai~1k~i :iludk.ii miiiirillly s_uraav:it palkkakunnnl; Uu<lt"nklrk Jn kunnas;;~1: ne osat Jnon, Vommclsuun jn Ml,U- l '1

13 18 kyliln ky!hi. jo1kn ovat rannj)drnrad ~in KoivL~tu--Tyri.SC\'H ctc!upuoldla ; Tc.rijoen kun n:is~u: Tl r1jocn, Hnnpnlon. Kuokkahm in Tyriscvi.in kyliil: Kivennav:on k\lnn.1s..:::a: Kurki Inn. Klkrolnn, Silo... in, Joulscliin. Alvijtirvcn, Hiirolun, Saun:nmaan Suur,clun Siir<mmlkn ja Vclimoisten kvlill; Mclsa;>irlin kunnai:,~a: Korholanjaama l:n, Korhol:mj:1ama II:n Baapn,a;irrn, H;it.ak kal~ n. Arkunhinhuon, V li!=jocn. S;rnro s;cn Sun kk:ilan J )t'nta:m. Mal, kin, Vanh::i.n ja<1m:.n ja M,1rlinkorho n kvllil sck11 '! osa M r ba~irlin k) Ian aluf' t.1, jon:'lc arviom1chi5 cl omicn puolul>ius\/i) 1micn taholl.1 ennui kc~iiltuun 1 paivaa l!ih la:;ketlu: Raudun kunnas~(j : Huhtln, Korkcn, Sirkiiin<;au1 c;1, J\Uskan. Patkculun ja Vthmaistcn kvu!t: suun>.:1ar n. L.,vanc:anrcn. TylJr,,.1.. rcn ja Sri karlr. kunna1.. Edcllilmninilulta ulueclla sa\luneiden vah nkojen kon'j<111n1- sc.:.t1t tchdtii.in tu.rl:cmmin ::clkoa j:i:cmpona. bl s 0 ti la sm o j o it u k ~ c n yhtcydc.s-ili sotlunect vahlngut korvalnan ::nna sotila~majoi uk.~st:i onnctun lain muk:wn silloinkin kun vahinko on s.itlunut 1. 6: l!ih Jtilke:cn. Milloln vahlnkon lcarsinyt voi csittaii lnrpcclhsct sc~ v1- tyl<sct i;lita, ettll v;:ihlnk~ on majoitettuna ol~c~n sotwarn oihcuuaima,.11uorlltuu korvuulcst:n puolusl us1dntslcr1b, jonk~ mnjoitu~ siainloiinbtolk hukcmus voidaan o,oll~aa. Jolie, a!'lnkirjoist:i kay tapnh tuman kulku sclvillc ~llalscllo varmuuclcll;.i, etui poolustusministenii voisi kntsoa voivansa kor: vauks;,n suori.ttn 11, licncc 1111ni,,tcrion v lrkntc1t,;c 15.hLlttlliva hu.'k1..inus a~ianomaisellc arvio'mi,lautakunnalle. joka sen J!ilkc<:n miiarua korv.i uk~en suor11ett::ivaksl TKL:n mukalsc.;;ll C') Vahingnsla, jnka on aiheut11nut siit!i, cttii Pu o. I us tu. - li<tlloks~n k<lyttoon otettuj:a moot1jrlo.1oncuvo1a. taivoja ja aluksia, h1'vosia, ajopclejii y.m.s on luhuutunut tai vah.ingoiltunul, ci kol'vausla suoritcta tamiln lain nojalla, va:m suontlaa korvaukse:n puolustu~l.a 1 1 1's. JollE!i larpcdlisla scl\'ilyks1b oslnnn en!ia voidti 81H.1da, l!cnec kor vaus suorltet- 1nva TKL n mukunn, jolloin r.isiakirjat on vironomaistcn toimcsta lahetetuivu o sianomals~llc :irvlohnblaulakunnalle. Kuitenkin on huomattova, { ttel puolustuslailos ylecnsii olc korvan.nul m m. ~ellaislen moottorinjoncuvojcn menctyksid. Jolla t.arvitll;n vaeston ja omaisuudcn s1irloihin ja joila viranomai.scl sen \.'\JOk.'-i - otlamatta nfila pakkotilau~in ha1tuun:;o - tflelsivlit victnasta pois luovul~lulla tai vuokratulta alucclla. Puolustusvoimat ovat muutcnkin v.irann(: t. kiiylloijnsil omolsuulln, jot a ci ennen niidcn mrnt:lysta chdil ty lam :;aiitllmas:.u j!irjestykse.ss3 pakko-ottaa. Oikcinla olil!i, cllil puolusluslmlos suorlltaisi tallaisista menctyksisli.i criksccn korvauks< n, multa niiin ei ylecnsii. lienc tupahlunut. Mainl\lnkoon, ettil kun puolu.slusvo!mat v olivat varanncct kiiyltl>tlnsti cri:hillli sahalla ol!ccn valmiln nuuluvaran. joka sll lcmmln Jlil ktlyttiimattomiina tchdy.ssa rauhansopimukses."n luovutctulle alueeue, KHO kalsoi, cttci puolu.-.twh11tos ollul velvollinen tiillaista v.:ihinkoa :;olalilalain nojalla korvaa.nuan. d) Vahlogosta, jonka om at p u o 1 us tu s v o i mat oval aitv. u ttancct ottemalla pa k k o l l la u ks In ktiylli.xin,,:i viljaa, r<'hua, polttoaincita y.m.s. korvm1s suor!tcla::m l'ot;.1lilaluin nojalla. Korvaushakemus on osoltcttova ja liihelclliivii puolu:>tw~ministcribo korvauslaula kunnalle. Jollcl m11ioittu mini<;tcr10 loin mukjiln katso joissakin tapauksli:.c:n volvansa vahinko 1 suorittan, llerievat asiakirjol virkatellse l~hetcttjva aslunomaisen arvioimblnutakunnan 1utk1tlaviksl ja kasitdlav~iksi hokijon korvauslain mukann l <.hdyn korvausanomuk:;t!n Yht~ dessa. e) Vahingo:;ta, joka on :11hcutunut siita, cthi vaestvn ja o rn a Is u u d c n s i i r r on y h I e y des s ii on joudutlu valt1un tuimt I myym:i:in :;lirto.. itclle k11uluvaa vilja<.1, n1oka- 19

14 20 y.m. tavaran scnvuoksl. cttli sc valtlllmlillomltn varnstojcn puuttucssa nllsl muuten pilaanlunut. 1'iillabla omai,uutta ruhaksi muutetlaessa on moni~a t.apouksls..c;.1 voltu sl'lvitt;ia. kcnen omal.;uutta on myyty. Talll>in on kauppi1hlnta suorilctlu sillc, jonka omlstusolkcus myytyyn tavn.ruon on \'01tu si~. ;isiainministeritm s1irtovacnasi1:1in <va>"10n loimcsta selv1tta.a. Kuo kuit...nkin huomattovu O!'a vll1asta y.m. ruokatavaras:a on joutunul valtion halluun tuntcniallomnna, on Hilla osal.:a 1:ahinkoa korvaus.iruorilctlava lam1m lain mukaan Jos su::. korvaukscn hakija lic1hii viljaan~11 y.m. t::w:m.wrua liiht-lclyksi pois Juovutclull n tal \"\JOkralulla alucclta, mut ~u e>i olc saanut ~ita haltuuma eil<ii myos.kililn!':en my:vntth1ntaa. on hiinl'n ty) dyltava hakcmaan iilstiikin mcnctyksc:otililn kurvau;.ta lols. n korvuu~luin mukaan. n Tamiln lain muk:ian c1 my0skii:in suorilc tn korvau~ln vahingo.~ta, joka 8lhL'Utuu siiui, eltti omaic;uutla on Suomcn JS Ncuvostolliton valillii l!i t«:h~-n dilirauhan:>0pimu.k.~cn H nrliklan mukaisesh pa 1 au t et tu t 3 i pa 1 au t ct ta v ij, }UO\'Utctullc tn1 vuokratullc <llueelle. Main\ttu H a.rlikla.~uuluu nain: Suoml.;;itoutuu Liittoutun( 1d. n (Ncuvo:;1ol11lon) ylimm:ln solilo.sjohdon vahvislaman m!iariiaian kulues.sa palaut tamoun Ncuvos!oliltollc kaikki sochtn aik..ino sen alucell:i Suomecn si!.rrc1yt valliolle. yleisille ja o"uu1-to11ninalhsillc j!irje.:;hilllc, tuolnntolailoksillc ja virasloille tatkka yksit H 1 kmisalai~illo ki.tuluvat urvoesincet ju lovaral, kulen lcht.1dc~ ja laitostcn konels\ol. voturi.t, rautaticvaunul, mcriaiuk""' traktorit, moottorlajoneuvot, historialli"' I m11i:::lomerk1i, mu: sco:i.rvoeslnecl ja kaikc:n muun omali.uudc;n lay11in hyvassa kunnossa. Kun halhlus antoi cduskunnallc esltykscn.tji toiscksi kor V'\uslaiksi, ehdolti se maimtun Jain 1 :i\iin Olcttavaksi saan~ Ok:;Ml siilli cttii m... osidn m t puherna olevu omaisu1j,; oh n.. rs korvattava korvaos.u. 1n mukaan. Kun Uillalnrn ;atillno~. o '. 1 u,...;>l..s;i tapauk.. n vicnyt 1lm<.'isiin kohluuttomuuk!<nn _ia tuottan!.lt,,amnllo vari;in -uurla kiiyttlnnr1jl! ~:11 vaikeuks1u, v111t1ovaramvaliokunla poii-li W.lii larkuittuvan kohdan hallitukscn csityks<.'shi Mictinni1~.i;rnn vultiovarninvaliokunta l:iu- 5\JI rn m. scurajvaa: 'Sen sljaun valloku.nla on pi!iinyt oikcann osunecna slla chdotusta, Ctlil. luovuletulla ja vuokratulta aluceltl.l niktinh.in siirrclyn, mutta myiihemmin dillrauhansopimukscn mukaises!i slnnc p11laulctun omalc;uudcn korvaamlsta ko.skcv;it s.janncikset polslc llaisiin korvauslaisla. Kycymyksessi olevaa omai~ulln ei valiokunnan mi<lesta kohtuudclla vo da rinnastaa sllhcn omai:ouutccn, joka luovutclt1lh alucclla on tuhou\unut tai vuhingoittunut taik.ka sinnc jailnvl ja sen vuoksi ci sen korvaarnisla koskevaa kysymyslil myt>sklliln olis1 kytkctluva. korvau,,lain. yhteyte!n, vuan sc uhi;i kas1!cltllvu ja ratkaistava crlkscen. Nliin on mcnctclt:v m~ h~km t.alv1:;od:1st<1 aiheutuneidcn vastaa, anlaatuislen vahmkojc>n korvaami~essa.» Lakia Hlssa tarkoitcttujen vahinkojcn korvamis~la kuifcnkaon viela liihlin mcnnes.sa anncttu. 21 cl olc g) Ke-akuun aluss sot.aloimicn uudell{'(>n ulkar.s.o;a Jot1dut1hn omaisuu:. ja vacsto siirlam;ian pois solalolm1-1luei!lta hy\ in vaikeissa olosuhtcl~a. Varsinkio oli puutdld kul.jeluskalu~tosta. joka tarviltiin cnnen ka1krcea sotll:iskuljcluk.;,lin Yksityiset henkilot joutuivat scnvuoksi monissa tapauk.o.;:..-1 ltse huolehlimtian tavarohlonsa silrrosw joulucn Uillo:n maksamaan k u l jet u i; ma ks u J a kuljetuksist.a, joittcn w-r1ua\lee:-sa olisi pll!inyt tapnht'ua valtion toim<',,li1 ja ku!.1:.nnuksclla. Alucluovutuksen johdosta menclclyn omnisuuden korvaamiscstn 9. R annelun lain muk1111n ou tarkoitu,. korvat:i myfiskin pclastclun omc1isuudcn!'tirtamlc;csta aihcutuncct rahakustannuksct. Tata varten oli korvau!'hakcmuslomakkei Sfin var;ittu crilylnen kohla, johon nama kustannukset olisi r'nerl<itty. Saman p1,>- teen mu.kolscsli makscttiin silloisen Slirtovlien Huollon Ke~ukscn to1mcsla tll'kaisin niita rautoticrnakj\ujo. joita yksity. t korvaukr.cenolkcutetut oliva1 cvaliuolnnin yhkydcssii joutunect maksama:l.jl. Sittemmin synlyi

15 :!3 asmn'a ku1 tcnkin l'p<ili<-loi. 1ulla Jopa siina maarin, cttii val ho ryhty1 hakemaan lbaninh;, 1l1tuk!<en valityksclla takai!iin Han ~on vuokra-alucen cvakuoinnista i:;ille ai.heu\ul')eita ku~tannuksia. Valt1on<'uvosto, jonka rotkabtavak:;1 asia saatcll11n, kuitcnkin palitti, ctta cvakuo1nlikustannuksct jaaval valtaon Vi.1hin1::oksl. Siila huohmalla maliraltim v korvauslaan t11vliintmn.l1anoa ku...:kevl.ssa v.iltion~uvuston ohjct."-<:a, cltc1 k~rvausta omistajalle aihculuncis1a silrtokustnnnuksista korvouslnin muknan olisi suoritetava. Samalla sclilcttlin aikaiscmm:il korvaushakemuslumakkcet vlrhe<?llisaksl niissa kohdissa, jolka koskival silrtokustannuksill. Kun tolsta korvaush.kia valmistcltlln, chdolclllln fjnanssltolmlkunn ~-~:i. l'ihi $iirtokust:mnusten korvaaml:1estu olisl luki1n otctlava Hilyimm siiaooo.>, jottci cnaa syntyisl eplhlelolb'ulltla.,jilli. onko tallc iset ku:-tannuksct korvottava vaiko d. Kun :.aiinnosta.;iirtokustannuslcn korvaamlscsta cl kultcnkaa-n tobccn korvauslakiin otcttu, olisi asia cd clleenkin HHinyt h>iml-cnpanuvir;mnm.11:.u:n tulkillaval::.l J:.illei sittcmmln ollsl nsctctlu C'rily,;ta cvakuoimiskustannusten suorll us la u la k u n ta ;i joka 1oimii Helsingissli. Tamli lautakunla kli-: t1elcc ja ralkaiscc m.m. scur~avat v aikana toimltc-tun evakuomnin tai palautukscn aih~uttamlsta kusl4lnnuksi.,ta suoril1.lla\ t korvaukset, riippumatta sittli, ovatko kust.annuksc~ aihcutuncct sh11ili- lai sotilasv1ranomalstcn mlinrayk11iin pcru!:tuvlsta toimenpitcista: L. viranom.iist~ n jarjcstami\sui, siirtovacn kul;ctuk~ aikai.scsta muonituksc 11 tilapaismajoituksc.sla ja foiikintahuollosta uihcutunccl kuslannuksct; 2. rauta.1il', vcsltlc-, mooltonaioneuvo- ja hev~kuljetuskustannukc;ct, 3, CVUkUOITitiiO matirii\tvjt:o SiVilllhenkl!Oitlcn pa\kal: 4. virrmomni~t~n nnaaraykse~lii jarj~ld '.y;n.siirt-okarjan rui 1 kmnb."1 a ja ltlilkin tahuollosta :;iirron aikana a lhl'utuneet kustannuksct; ~. snrtovncn omalsu11<kn varlio1m1scsta, varastoimi5ci<la ja sclv11tclysti nu1eutunccl ku~tannuks<'t;,; tcolllsuuslailok.:;ijlc, kauppaliikkcillc y.m.s. a1hculunl'ct suor:1naisl..l cvakuolntikustunnul(s(;t, Kor\ aus :;i1rtokustannuksista lulct' slls suoritcttav.1k,.,i Jil klisilcllavlik:;i kon 1u mt nettelysta cr11l11an. Korvau~hakcmus on o~:iitct t :iva l'v11kuoln1fj(u,,d ann u~lcn <;uori t.u.s"l..1u. akunn-01:i. 1 ju jalctwva tai Hihetc-ll!iva p1)sti:<s;i sillc ltianlnhallitukscllc tai ~otil.1i-:piil'in cslkunnalle. jonka nlueella asinnomaincn korv,1:1l(scn h:kfja asuu. Millom anomus un lnhctcltiivii laaninhalliluk" llc ja milloin taus soli l a~p!lrlllc riippuu s1ita, ovatko kust.mnuksd vihcutunec-t siviili- vtuko sotllasvi:ranomaistcn maci rn~ ksc:.ta tehdystii toimcnpitc~ttt. h) Syon nos v a hi n got, jotka oval aihcutuncc-l siita. ett.i -:iirtovacn karjaa on Joudutlu maantcltse "lil'uimiilin pois cvakuoiduilla atu. ilta. korvatann jokn i;!s.5a.~1a1n.miniskrhm 11i1rtuvacnasiaino~a,,ton tai asionomuiscn I.1mnhall!tukscn toimcst-... Ensi'ksund.inittu viranomaincn suorttla,1 l:orvauksrn s11na lapaukre.. <>.>a, etta v~hin11.n1sta on olcm:is,n ly6vohnapaiilllkon la;1lima arvi1jluettclo Niissa tupauksli:.:;a, Joi.s.sa arvinlu<?ttclon ci ole tehty!ai vahmgot ovat lapahtunect muuallo kum cvakuoidul:a alurella suoritl.ja korvauksen a:.ianom:iincn laitllin.hiillhus. Talloin on korvausta criksccn anollava ja nnorr.uks~ n on liitetliiva siirlcwiien huoltnjohtajan antama sclvilvs, ctta vahingon aiheuttanut karja on ollut :;iirtol<nrjaa.1a rn1l111i.>is~i\ olosuhtc1c;sa vahinko on tap< htunul. cka j!ltivittomlcn arv101mesten perusteltu lausunto v.ihingon suuruudcs:u. Todcnnti.Kol!'ta kuilcnkin on, ettli suurln osa s!irtokar1.jn alknansaam1~tr1 syonnosvahingoi ta, mlkllll nc ovat tapahtunccl luovutllulla lai vuokr:nulla aluecllu, tullaan suoritt ma'.ln korv.. m lain muku::m se>lokorvaukscn yhteydcss5. F.dcllii cm luc-l<:ltu lapauksia, jolloin korvausta e i s u or. t et ii tmscn korvau-.lain mukuan siinukaan lapauk!ic''!<;a, ett!i VahLnko on tnpnhtmrnt toukokuun 31palvan1944

16 11 24 j a I kc c n. Tamiin lain mukaar. s u o rl t cl a o n shs korvausta m.m. scuraavls1a luo\ utctulla l3i vuokrutulla aluccllo 31. S. 19-H jiilk,cn satluneisia vabinguisla: I. vahingo:.ta, joka on aihculunut siita, ctta omuisuus on j a any t rnninitullc aluccllc; U. v:-.hin"osta, joka on viilillise~ti ta! valillomdsll aiheulunul joko omicn taikka v1hollisjoukkojen sot a to 1 mist a. Naihill kt1uluvat rnkcnnu~tcn luhoutumisct ja v.. hmgoiltumlsct, sodan alhcuttnmot mcl$apalqt, pcltojm Jn m:u1pohjan kursimiil vahingol j.n.<'. Talluisi.a vahinkoja ei olc voltu ctkii cmaa voida arvloida, minka vuoksi niista ei rnyi.bk;;a.n mifari"ihl criksccn korvausla, vaan lulce korvaus vahinj:oiltune<:n ja tuhoulunccn omalsuudcn.:>salta mutlraltavaksi i;itcn kuin )os m:hnillu omalsuus olisi vahlngoitlum;.1\tomana jii!inyt luovutclullc lal vuokratullc alu~ ll ; III. vaj1ingosla, jqk.a on 3.hculunut siita, ctta om ll t p u o- 1 us t u s v o i m a t ovot k i i n t c isl o 11 a khncet puolusluslnlt.tcita, 01 tan eel niidcn tck.em!sla vartcn larp(clli~i!i larvcaincih jll tyokaluja. raivunneel mct.siia. r<tkentan~ l tai hiiviltl1ncct rokcnnuksia, tcitli, siltoja, lrnnatin- tai puhclinjohtoia j.n.c. Tallaisct vahingot oval aihculuntct siitii. ctla puolu~tuk,,.cn kannalta on ollut valltamatonta ryhtya puolustusmahdollisuuk ic'n lisfiamiscksl.scidi hii\ LliJm1s- elta rakcntamlst.oilncnpilc1siin. Tli5$li t.. rirnit...tut oimcnpl... <:t ~ohdistuvat aina k.lintcistoon. Jos omat puoluslw\ oimat oval SL n sijaan ottanccl. halluuns;1 irlalnla omaisuutta (~im. k11ntcistiilla olleita vllja-. rehu- t.ai puutavarnvarastoi ta t.m.s. 1 a r v I k k 1 t. a) ci nain aiheutunull'l vc.hmi<oa korvata lfunan lain vaan :.otalllalam nojal111 (vrt. cdcllii s. 19!'ckii TKL.n 37 vcrr. STL:n 14 N. 2S ja 27 ~~:tin). IV. vnhini.tosta, joku on aihculunut ~!Hii, elta om at puo lustusvolmut. oval. huvittaneet oma1c;uu t11: ht'voc;ia, korjaa. 4 ra kcnnuksla, aluki;la, var:isf.t>ja y.m. sen vuok.~i, cttci viholll ncn odt ~...'->.<cir. voisi kliyttail niita hyvakl>c('jl ( hl1vllctyn maan 1nkt1tlc1w STL 25 ). Jos \'ahinko on tapahtunul jiilkccn, roorllctaan taman lain mu.'<<llln korvau.; siitii'<in huo hmatta, ctui asianomaincn vahlnkoa k.irsinyl voisikin sclvillli nslniurjo!ila osolhaa. mika joukk<>-osaslo h5vilysmuilr5yksc.n on antanut ja loimcenpannut. Jos ~n sijaan on ky:;ymys.s:el- 1.u.sm omals\jud<>n h~h iharni~stli jok.a jo oil pakkotileuksclla ol uu puolul>lu:woimicn halluun cnn<:n srn h5vlttiimi.s1a, on korvaus i.1ila suoritcttava sotutllaluin nojulla, kutcn cdcllii '.ln (s. Iii) m<1in1hu: V. vallingo:;ta, joka on johtunut slita, cttii luovutc1ulfa tai vuc1!trnt11lta <iluccll<l ojc:via kollc!iiimili on rolatoimicn 1..1i vlie.sll ll Ja omabuudct1 siirron vuok.;1 joudutlu pakkolcur.js muun dk1i cliiimi:.ta olc santu 111ltlc.n arvoa va~toavaa hinta,1. (T(1~ta kohdast:i on larkcmpi sd :stu5 jl!l,c-m11anll sivulla 331. VT Tamiin lain mukaan Jicncc myosj<in suoritc1tuva korvnus kailu,.,:.;a ni!s:oa 1 "p<tuks~o.. jolloin ulo!'iuhlelstu johtucn korvauksccn oikculettu ei vo1 tnlia c.,;1ttali tan1ccllbin sclvih ks!ll. vahingoista. joista han cdella ma1nlttujcn pnikkeustcn m Jkaan o I is i o i k e u I e t tu saamuan korvnu~la mu i t le n I a k i en mukuan. Sodasta ja solalouni.c;la snmoinkuin ~odan a!jtj:i1sta olo1>uhtci. L johlui, cttcivat virunomais. lkaon voincr.t lahcskifan aina toimcnpilcl.~an 011.udallJa loin cdclh ttami!l muoloja. 5) Omnbuudcn s ii rt am is c n aihcut tnmana, ahinkona Phlcta1in.vahink.oa joka omabuudeuc on aihculunut t:iirrosla ta sitlli johluvista olosuhlci:;t:.i. Lal..'S<i ('j ole mitu!ln maaraalkaa, jonka kulucs..~ vnhini;:on olis1 pilanyt tnpahtua, jotta sc volt,uslln tamiin luin mukti.an korvata. Siirtovohi1111uiksi fln kaisotmvu sen vuoksi kaikkl nc vahingot. joit.a omai~uudcllc j:i levarallc on sat lunut ~in ii aik<ma, jon ka ne o v o t. o 11 e cl ~ 11 rt o v i r a no m n i st c n h a 11 u ll s a. Tiilloin cl illii s<:i- ~~ m1tc:n vahinko on tap:ihtunut. olc rolkaisc\ an mcrkil.)sta Niin P<1 " 1.1cnec t" amnn.. 1 aln mukan korvattava myoskln nc v ilhlngot. jotka ovat tapahlunf.>ct s1tcn. ettil :.iirt.ovncllc lruul11-25

17 26 via tavarnila rm varai.\cttu joko matkallu tul uwuroltll'n ullc~sj sisiiasiainmlnlstcril.ln siirtovih na:.iaino. m>-lon lo vor:iv~1ra:-.11>1ssa. cika korvausta olc voitu muuta ticlli s::iada. Arvio1mlstarkastuslaulakunnan piiii!os 24, : ATL kalc;o!, cltli korva\1$ hevosc.-:la, joko oli tapalurmai ;csti kuollut loltumella. oli,.uoritcltava KL:n MJalla, koskci hcvosla vicla oltu luovutcttu omic:ta1ansa tai \...m:.in kotivacn hallintoan, minka vucki- sen oli k<jti-ot\a'\'a siir!oviranomalslcn hallussa olcvaksi 1a niiin nllcn scllulq;>' si omaisuudcksi, jonka menct;vk:..ist;i kor\'.. us oli KL:n mu kaan suorite::ttava. Tiissii l-arkoitcltuna vohlnkona pidcllian myiis s1tli n r v one l c n nus ta, joko slirrctyllc tavarall<' on a1hcutunut s1:n vahln5totllumisesta talkka pilaanlumi<:t'«ta siirron alkana. S 1ll'.'blcn ~ 1 tten vuoksi p1la::intui sllrtojen aikana huomullava O!<:.I mm. ~iirtoviicn vaatctavarasta. Sitapaill.i joutuivat tavural varasloidrn puuttecssa monin palkotn olcmaan pitkia oikoja ulkona pilaanlumii;cllc allliino. Vahlnkona on edellccn p'dcttava niita ku,-tannuksla, jolkn tnrvituan tavaren sntlamisek.>i cnlli;ccn kunloonsa. mikiili ~c vicla on mahdolllsta. Ttl1loin ti tie- 1<:'nlditin arvonalennuk::c.,ta void::i crikl'ccn hakca korvausla. F.:dcllii (s. 22) on jo mainitlu. cltel siirlokustannuksia yh,-...'l\,,a korvata ttimii.n lain mukaan, vaan suorit1aa niistii ltorvuukst.n cvakuointlkustannusten suorituslauw.kunla. 6) Tavtantoonpilno;setuk~cn 1 n a}-kohdan mukaan kuuluvat tohlin,,1u~en ~cu raava t Pohjois-Suomen kunnat: Kcmin ja Tornion kaupungil Rovaniemcn kauppala, Alatormon EnontekiOn Haukiputaan, HyrYns.Jlmcn, Iin, Inarin ja Karun1t,in kunnat, ' Kcmin moalalc:kunto Klmijilrvcn. K1immgin. K1llillin. Kolurin Kuhmon, Ku ivuni~m n Muon:on. Pall.imon, Pclk0tttnniL>men. Posion, Pucl.1sjarvu Puoldng.in Ranuan ju Ris1lma11 kunnat. Rovanieme11 ma11la1skunla, Savuko;.kcn, Simon, Sod;.mkyltin Suomll>-'>llhncn, Taiv..tlko.~kcn Tcrvolan, Turtolan, Utajarvcn, Ut'- ocn, Yli-lin. Ylik.i101ingin j<a Ylilornion kunnut,,...,,ii ne o:;;il Kuu ~amo11 ja f;'lllnn kunl1en alucisto, jotka 10 p1iivana syyskuuta l!j.14 ullcklrjo1l1 tun viilirauhanl'q{)imuk<;cn mukaan ji1vat valtukunnan.v h teytcen. Nall.la aluciua l<<itlunci-;1!0 v;ihlnkoihin n<ihdc-n on huom11ttavo sc crikol"1.tu$, c1tii h1tk11allc on annctlu v a 11 ''* t "0 i kc u!'i siihen nahctcn, h:ilu oko han saada \',thin- 1100!1880 kor.. nuk:.en tiimiln lain v'1ik1> sotavahinkolain muka.~tl. Toisen knrvauslain 37 :s~ii nimilliiin sli5dctllitn, ettli m1llnin vohinko on kohdannut sodan tai ;ii;ecllisen.ort lkkaukscn nlhcultarnan vahingnn varalta vakuutcttua. tacsfi \ark 01 ilctull~1 alu~lla olcvna omal:ruutt a, s: akoon kor\'auksccn olkeutct.lu kultcnkin vahingost&an korvauk!>en solavnhinkoj.1in muknan,.los hiin korvausanomuksc-<~aun ihnolttaa ~ilii haluavansa. Tlllloin hiinclla ei ole 01k<'ulta s:wda tarniin fain mukaan korvuusta muutakaan koko Su omen aluc<:'lla h uncllti oll ~tta omalsuutla kohdanncisla vahlngub1a Kysymys ~ t~1vah1nkolain Ja muitten solavahinkojcn korvoa1n1-:ta tarko11tavicn lakiea kcskintii~ e:;tii suhtec:;ta on ollut critltii.n vaikcasti ra; kaistavis.<;a olcva pulma. HaLlitus <:'hdot l! Lois la korvi.luslakia koskeva~a csityksessaan, ctla asc1uksclla milarallaisiin, m1115 alueilla sovcllctaan sotavahjnkolakia ja mltla was korvau.slakia. Tallaii.c:;ta mcucttclystii olisi kuilcnkin yks1tyis1upouk ~~ aihcutunut suurta epatasaisuulta ja kohtuultomuuua. J~>sta v korvauslukia Wyliinloonp;inta c><sa jo sootlin kokcrnuksia. Sen vuoksl cdw kunn;m suuri valiokunta muutt1 t.atci koskevan lainkohdan nyky is<'cn muotoonsrc. Epalnsa1~uutla tutee tosin viellikin llmencmaan, mutta kun r:.t.ka1su on ku!'sakln ) ks1tyistapaulcse.ssa jatctty as1anomai.\;cn korvnu1< cnhakq.tn lehuivaksi, ei pahempaa tyytymtiltom.yytta voin~ ilmcta. p h". o J01s-:;uomalaisen on sils korvaushakemusta t<:hdc.,;saan vnuttava, haluaako han korvauk~en kaikista vnhrngoli:;t.1.1n Y ks In om a an k or v au s la In mukuan niinc polk.keuk~inetti, Joista edelhi on ollu.t puhc, vai ht lunuko han korvauksen ~ c.lk as la ii n mu it ten voima11.-;a okvien lakie-n mukn.in. &mltuilla Pohjojs-Suomcn alulljla satluneidcn vah1nkojcn

18 29 kor\'aamlsccn n!lhdcn on i.iis korvauksren oil<culelulla m11hdollisuus vuhla k;.ihdm ;;euraavan jarjcslclman vlihlla: I. JollcL annja korvau,;hakcmu~<ian mnlmt::c. clti.i hil_n haluaa korvau.;la sotavahinkolain noja!l'l, mliarallliin ja :;uontctaao korvaus h5.nen kan;imislaan vahini!:o1 a to 1 sen k orv au s I a i o mukaan s1l<"'n kuin cdclla on luovutctus\a Jn vuokratusla ;.1luec~ta puhcenollcn sclostettu. Korvuwtuln muka:in siin koiva11nn muut puits1 sotilasm::ijoiluki:c!-t 1, mooltnr.aioncuvnjen. taivojen ja. alusten, hcvosten. ajopcllcn y.m.s. olo~ta, ta 1 v~kkciltcn pokllcotllauksc.sla, pelastetusta, mulla vultwn haltuun joutunc<sts tunnctusta viljasta, omaisuudcn.-.iirloku t11nntl'ki>isl<1 scki.i slil'lokarjan syoltamlc;c,,ta a1hculunt.-ct vnhlngot. Todcnniik<>isla kult.enkln on, etla vain suhtcclliscn ~~r~ vol~!<.'\ tapauksissa korvaukscmhakija voi e-htiia scjvilykscn s11hi, mlttn vahinko on tapahtunut. mlnka vuoksi suurin Ma vuhingolsta todcnnliko1.scs1i tulcc korvallavaksi korvau~l11in m~1- knan nlls:;akin tapaukst!:sa, Jolloin hakljnlla te01 ccll 1s\'qt! oh:;l ahdolh9uus saada korvauttla muit\cn lakien perus\t.-{'1\a. Pohj:ls-Suomc,.sa satluneislin vtthinkolhin nahdcn on ~.uitcnkin 1 huomnttav<i crtiiit erikoiss!hinnoksct, joista tulce snyohcmmin cri yhtcrksissll puhr. n..los anoja korvaushakcmuk~c<;sann ihnotl\aa halua\'tlnj a korvauksen solav<ihink fain mukaan, m. net l ~a h~in l'atnl.llla uikculcnsa saada korvall~ la korvausiain noj alloi. Thlloin hlin tuh.-c ~amann ac:cmaan kuin muulkin Suomen nykylscllli.aluccllu :.ot.1- vahinknj:l karslncct. VahinkoJcn korvaamlncn lapahluu lallom m.m. sntavahinkol.uin. ~talilalain, eraistli puolu.stusvoim<lll'l tolmcnpltc1i:.ll& nihl utunciden vahiokojc11 k n.. ami:>esta w:inctun luin ja mulltcn Suomcn nyky1sdll1 alucclla edclllcn v unassa olcvirn \;...kicn nojall:i. Tcilliiin korvalaan a) ta v ah In kola i o mukaan ne vahlngot, jolka viholliscn sotatnhnt;;la alh.:ulucn ovnt kohdanneel solav;:ih inkov:i.kuu 8 0 tuksc-:oa o!llltla omaisuutta. Solavahinkov kuul\lk.:ie;:sa n rakc'l'\nus, joka on vakuutctlu palovahiniton varallu kotimalsessa tni Suomcssa toim.luvan saaneessa ulkomaisessa vakuutuslaltokh-cssa sella1sesta maar<ista, ellu se yhdcssi aiknlscmnun s:i.n1assn \ ahuutuslaitokse...,,n chka otcttujen vnkuutulilcn kanssa on vlillintaan markkan, ja J<>ilun yhde:.sil omistus- ta1 hnllintaot.!~euden kan~ siihcn ki~ntcbtof n tat aluee,..~. jnlln rakcnnus on, voidaan vahvlslaa okhnnlt) s velan v 11kuudcksl. MttD edclla on s:motlu, on voimass<l myus uscampao.n sa.m.11la kllnk'stolla tai vuokra-alucclla olcv.1an ja samu&:a vakuutu:; l:iltqksc.,..,...i pnjovalnjul< ttuun rnkennuk~cn nahden. jos rnkc:-nnusten yhtcinen \':lkuutu,,,maa1 a on vbhlnttian m3rl<'<n!l. Sellalncn irtaimfsto. joka kuuluu :'UIOJan yrltykscrn tu1 snmallc omislujulle ja jok.i on vakuutetlu sclluiscssa vakuutusluilolcse:: 'l kuin cdclla on sanottu scllnli;esla miui.raslil, rttil.;c )Ihde, t chkil nikaiscmmin otcttujen vakuulu1<kn kan ~ on vahmtaun markkaa, on niinlkaan nluvoj1lnkovc1kuutuk ~~ Muukin kuin edelliimainiltu omal~uw; voidaan omlstajan ilmoil uksesta uttaa sola, ahinkovakuuluk!>ccn omista1.1n 1lmo1ttamasta arvos ta. Ku.c:vava mc.tsli olctann sotnvahink.o \'Okuutuk,c-cn ainoa.,;t... n ijmojtuksc'n pcru.~tcclla. Sotnvahinkolain mukaan korvaus suc>ritcla1m vakuutusmi1arlian s<lakka, el kuil<:nkaan encmpaa kuln mlui. vahinguillunt n omjisuudcn kaypiina hinlana oil pldctt<lvii vahingon sal!ucssa. Tii\'dcn maariin ~amisen cd<'llytyk!«:na on sifs I) c>lta omali;uus on ollul vakuutcttunn l5yd~!li arvo!:laan ; o 2J <'llli se on kokonaisuude,.:;aan tuhoutunul. Jos vahingot rn at vain ositt<iisct, suol'il~laan vcl'kuutukscn pprustc.-ella korvaustn '1.thte<:llisC'.'iti vas..i. va o~a. Jos omaisuus on ollut nlivakuultttua, karsii om s1aja crotuksen. b) er a is ta p u o 1 us t us... o i main to 1 men pi t e I s l :i alhcut \tneiden vahinkojen korvaan11scsla n n n cl u o 1 a in mukaan suorltctaan korvjusta rn.m. vahin~u1sta. joili- omat sotavoimat ovat sotatoimillaan &l.hcuttanl'et. Kon ;iukscn suorittna puolustu~lnlstcrion kor VnusJou lakun ta. Korvuukscn pc:ruste..na on omalsuudl'n koh'! tuull111c11 kayp~i hi nta v::ihlngon s::i t lucssa. MlttHin en Imm.us-

19 30 ra}oituksla e1 kon aukscn mii.arilan nahdt'n olc. Korvaus suo ~itctaun ylccnsa rahana, mutta valtiolla on oikcus kfiyttaii muk:iuna myoskin obligalioita. c) sot a ti la I a I n mukaan suorltrta::in korvaus omien :-ot:woimirn toi.mit\amista 1><1kkolilnuks1!\t:i, oma1suudl'n havilt5mis:slil ja tuhoami:;l'sta, puolu~tuk!<cn vuoksi tapahtuncislo rakcnnuslcn purkamlscsta j;i muuttamim.,.\a j.n.e. Kor \.'i'ius suoritclaan, mik5li nslanomainen puolustusvjianomalnen joi...sa-ldn tapauks::-~a 1.:1 ole ju korvausta maksanut, puolustusminis\crii>i) korveu..,jm l:ikunniln loimcsta. Korvauksen miiliratin Ja suodtu~tt1puan ovut voimassa, mila cdellises.iii kohdas~a on sunoltu. Kutrn cdllla jo on muinlttu. cl korvaul.cen baikija kullenk:ian usdinml,:sa lupau.k,-lssa py,;\y sclvi'tiimaiin, onko vahln.lco tapahlunnut omlcn vai.ko vihouisen sotavoimlen tolmeslu Ttiy\yncc scnvuoksl olcttaa, cttii ka1kk1 vahingot, Joi d1:n lapohtum1l>tava:.1a cl enaii voida saada riittaviiii selvityslil, k a t 1 o t a a n v i h o I l i s e n a i h t u t l a m i k s i. Olisi koh- 1 uu tun t~. jos korv:iuk$et.'ll oikeutctun p1tti1s1 lyylyii pcll<!lsti.ii.in tobcn korv::iusl11n 1 :n 3 momcnli.ssa mainitulla tavalla r;tjoitetluun k1>rv:iul<::-ccen aina milloio ei voitaisi rat.kolsta, kuuluuko a!'jtl -..)tavljhi n koyhdistysten vaiko puolustusmlnisterii.in korvattnvlln TU;sa csitet!y k an la mcrkitscc sus :.1lii, etlu 10s v:ihinko on kohdannnut solavahinko,,akuuluks<':>»a olcvaa omubuu\\3 ja omlstaja haluaa saada korvauksl'n ~tavnhinkolain nojalla, sotavahinkoyhdistykscl oval vc lvollisct kurvauk!'t'n si.1orlltmmian, jollei voida osoillaa, etta 11paus on jonl<tn muun lain mukaan ratkaistavo; Jo!t \'<1hinko on kohdannut :-ellais\a oma1suutta, joka ei ole ollut vakuutdtuna.sorl:m varalta, suoritct.an siita korvaus a, jollel vahinko ole jonkun muun lain mukaan korvattavn, tol i;cm korv::iusl::iin mukaan (KL l :n 1 momcntin 4)-kohta). Tuman kohdan tiiy iynec ka\<oa olevnn volm.i!:'-.,a myu!'kin,,oh101s-suomcs~ :'l, k 1skci lain tarkoiluki;cna voi olla sat1ut1a pohjois- suomala l ~I huonnmpuan ;i;;c-maan kuin multakaan korv::iuksel"il oikcutc\lujn. Tata l<ohrna k:lsitcllaan tarkl"itimin jakmpana (s. 32). Jus sils r kcnnuksct oval ollrot palovakuutctlul " - h - k -o 0 n_. VB l!itl ma.stu um :i 00 markasta l:ii irlaim1sto vii.hemroiista k.uin mnrkasla eika k.o. omoisuutta olc erikse, n ihnoitcttu.sotavahmk_o, v kuutuk~ct'n, mak."ctaan om.:il:.uudcn vahingoitlumi.scsl.a t:u tuhoutum1.;csta korvausla tii.mtin Jain m k k - tenkl.... u aan, ut n nun, ('l\a. rakennukscn arvona voidnun pitiia eninltian mark~_a t1 JO 1rtn 1 mi:.lon kokonaisarvona enintailn markkaa. Tullam<:n.:;:Wnnos on ollut pakko oltaa lakll - vuoksl ell'' n sl, a muu<<:a tapuukscssa vakuultamulloma!lln ommuude~tn volsi sanda parcmmnn korvaukscn kuln vukuutclusta. n J"s c-s1m. kr.k.; m~1 k;,in arvo1st.1 rakcnnu!>l.a on ollul pa ~O\'llkuu.tct tui.na, toincn G0.000 m:irka.c;ui ja toincn..j0.000 mar ~a. Ju ne. m_olcmmut ovat kokonaisuudc-.suun tuhoulun<:'ci. nun JOuduttmslm c~in m linitun tuhou1.umi'best ' a suori 'll ammm liorva~sln ><>.ivahinkolain mukaan markkaa, muttn jlllkinunulscn n1kcnnuks2n vahmgot on kon1a1tav;j korvauslaln mul;.i.111 siihcn ldiypiian bintaan, joka r;.jcrnnuk:;ella nll IR-14 ell makkaan saakka.. 7) T~s:a kohdassa t::irkoitt:laan alucita, jolk~l eivlil kuulu luo- \'Ulcttu1hm ('i\'alka vuokraltuihin oluci..,iin e1vutkli.._,_,.,. <'dt'lltl k hdo myo,...~n.....~ S:.a 6) luetdluihin Pohjo1.:-Suomcn alut'1~iin. Tl) lil!llnonpanoru-etuk:::cn 1 :n 2 momcn\ln mu.k.ann kuuka IU\'lll 1 tahiin alucesecn Lappcenrannan kaupunkl, La un t sa 1 an uppa a scka Ha:ipa!<aarcn, Mi~hlkkl.iltin ja PlelisJllrven J<un- Nll S«'k<. ne osat liomanl~in. Joulsl non J~;1.kl'n Korpi "llin Lllppcc N.. I "" ' V1rol n. U1Jam~an, Ruokolahden, Sakk1j8rvl-n, Vahv1alnn, llhdrn ja YUimaan kuntien.nlueisla, jotka valtr11uhan- 5oplrnuk~cn mukaan jaivilt vall:lkunnan yhteytccn. Bl Edcllis~.;.sii kohdassa matnltuilln olueilla on :>allunut :~i:us~ah~nk oja srkii oma1i,:uuden siirron yhleydcs.<:ii ~ Uii k'- lat v1holl1scn sotavoun1('n to1menpjteistl1. Kun kuilcnui,_ Jalkcl npain o n mom!:sll. tap. ltksl~sa vailceatn selvlllihi mi- 1..., vahmko rm 1 9 pa t i t unu t on loi et n korvnuc:lakiin otc to 31

20 32 sllannus slitii. ettil korvaus suorite tnan m.in tun lain muknan nh~a tapouksif;sa, jolloin r ii t ta v a..... vi t y s la \':Jh~ngon ~l twnis('sla ci voida taii. os "' on o\omassa cs1m. kuilti tai mulla todistuksia silla, ctta puolu.stusvmmat ov.. t ollanl'cl uim1buull.i k.. y\loon!'a. on niii~ lapauk.:-ii:ni korvnu,: hncttmm solali\11.\ain perusteella pu ltrrtusmini.i-tcriiin korvau~ lautakunnalta. Jos voidaan sclviltii<i, E-llli vahinko on alhcutunul llmaporninituk$ :;la tt.i muul"n dhol!i;:cn s otatoimlsta,,)n korvaushukcmus, m.ikali on kysymys ~\aval1lnkov kuutuk St'~a ollcesta om~i"uud~::.tn, osoltc ttava sotavahinkoyhdhtyksl'll<'. Jos t:rns as!jkirjoista ilmcncc, cttii vahinko on tupahtunut c.>mlcn solavoim!en majoitukscn yhtcydl's..~a. \ oida.m korvuus Uld l'olilasmn."u1tushlin n-olnlla j.n.c. Vain s1inii tapouk "'-..;sa, <'1 tci vnhinron sattumistavusta cna5 voldn saado rill Hi viiii <1clvyyt tll. i::uori 1 ctaun korvat1s tiiman lain pcn1:<tccll~1. 9) Ti.ic;;;a tarkoilc-laan koko sha Suom<.n nykylsti\ a luctru. ic.>k.1 t i lrnulu c dcll}l lll<.'lcl1uihin aluc.siin. Ku1tmkin Ii nee nyt puhrena ole\ aa ~'.\linn~i. ta sovcllc'ltav my()."!kin Poh.in s Suumt;n crklla kuudcnnes.;a ;: a" it.a m.:i nlh111la uludlln silnli tapauk:-:e;;o.1.1, ~ trn korvauk~<.'11 h <tlo. IJil iln- J taa halun\ i.lo<:.i korvuuk --n i.ol:l\ ahinkojain pcrustccll, (Vrt. s. 26). 10) Siiltl, milloin oma.uus on \'ak ~uuna sod:m vnra\ia. on cdclla jo ollut puhc <~ 28). Jos voliingo1llunut t~t tuhoulun ' omalsuu:- on '11lut ~kj. t.,.ttuna sod!ln var alla, i<uorltta \'Ut korvauki-cn so av h.~;.oyhdistyksc1 50Ht\ ahlnkoluio peru tccllj. Kun ood:.in johd' sta on tuhoulu.1ul mvf-.s.kln scll.li1>tu omni-.ul:lt.l. jolc~ ei ok o lu, vukuull HJ.mu Lal jola ci olc ollcnlmon vo1tukaon vakuu\l; :i sod.lo varalta, on katsottu kohlu 1 1lllreksi. l?wi tallniscnkin omai.suuden menctyksestil ollsi - \'l\ustu suoritdtava. P.o.!'.. rini:is UiydcnHiii sotavohink 1l n korvamni..;la tnrkoitl< vaa l jpc;aiickn1oa k hda!'"'&. jol>!ta.:_n Jliikecn kun v. 1!142 knrv~usl"'in volm:umwlo Suomrn ~~ k~ 1 - i::cll!l ; 1 lucrlla 1!\ ann.; ulla va.' n uvo Ion p.rntokscll!i h kkautcttiin, lln ollut aukko. M:im.-unlaista a 1hinkov,1kuuhtks<!n ulko ~uolella ollutt<1 om,11.. uut ta kl1hclnnn ~t vajungot k on ata:m nimitlain korvnukl>c'n suorill.amls-:!s'-<l uaistti puoj.-, us\ olmaln lolmcnpilci.;ui ulht.-uluncista vahtn- 1otsta snnctun li:tln noj;; Uu, mlkiili vahingoi wut aiheu tu1.~- om i en puolu.,.tu.,\ oim..icn soluloimista. Jo~ vahlnko sen sijaan on ollul v I ho 11 is en aihcuttoma, ci sen korvdamlsc,,ta ole ollut s5!innok.loui. K un VB-itUUIU3p<:ri11attccn JO va11ttomlin valtion korvuuspe1 1- aat1c<'n ylufo:taminen t.oi.>iin.:. ci olc vars!n he lppoa, on Uirniin kohdan muk aan suoritcttavu korvuus ollut r a j o! t et t a v a 11lten. ettei koyv"du,.-.; vakuullamal min omaisuudtn vahingohturnisc. ta yksityist Jp.iuk,;c..;::.a nou,cc :.uurcmmal\,.i ku ln,j vllhlnk J\'«kuu tuk:scs~11 ollccn v,\aav<urnrvolscn om.il~uutl, 11 vahjngo1tturn:,.esta sotavah.nkolain m\1k:ian suoritcttava k.,. VliU!!. Sen VUOk.!>l si.fadeuiiin loin<:n KOL"'VUUbi<lin 1 :n :i n\u!'lll ssJ e lle1 sotav hrngon varalta vukuutt:.1matr)ntu rul<cnnu. a kohdlnnulla vahinkoa an ioitako m rkkau JS. ir t llmi"' loa k<>hd.innulta vahinkou m.n kkau sutu'cmm<:1k.,1. 11) K ot i cl a. n ~ 11 ti>.rk'l1tctl11nl <m luhin.nki lohm1.1, hilriti!i. Vil,, koita. lamp. Ila, ~oja. kunoja, ht:vos1a j.n mutta myibkin muut kolicluimcl vo1vut twin ky.symyksccn. ~11c"'kk1na m:unith koon.;;cur.. >t<j n folrrf st uicastuslautakun11.t11 paatos: I ATL:n fl Jllosto lstunn ossa.an yks1micllscsli katsol, ettii k ttutarha;;.<:a k..,vatclut kclul ol. kahottavo sellulsiksi koticlaimlksi, joiina Kr. n 1 ~:n 2 mom~lin mukai<:e,;!i, 01daan myontaa korv«u.,111 s1lna t111wu ~-;,.J, ('!ta nc on pakkok1u-dslctt11 cikli uh,,tlt olc $a:>.1u tii) tlct korvaust:i. 12) Kun vii<?!'lon ju oma1suuden.c;llrlo joudutliln \'ar:;inkin Kt\rjalan Kannak!'cn Jansio sa suot'illarnann hyvln kiit-ceih- 8CS1l e~..., kuljctusval ncija karjan lrnljctusta varl<m 1ll 1l hnott:wasti saatuviss., oli p. '->ko l cur a~ ta a osa karj.:ist 1. Sen lisiksi joudultiin surron n K na k11 : nst11maan sc. r 1:1t11- nc1ta j:.i loukkautuneit.1 y.:-n. claimlli. joista nli1l1..'1l om istttju l:i ulc saanut ollenkaari al ct uin~ka, r1 nlilkn urvua v. ctuav:.ia 33

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 Kuntasuunnittelulautakunta 97 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 108 22.09.2016 Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 727/10.00.03.00/2016

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta

ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta l. Yhteiskuntavastuun monet kasvot Yrnpäristöliikkcidcn synty sckä ylllpäristökysymysten herääminen Koijärviliikkccstä ja ydinvoiman vaslustarriscsta 1990-luvun

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S YRI"Il 'ti IYII MI Vl)1

M A A N V U O K R A S O P I M U S YRIIl 'ti IYII MI Vl)1 M A A N V U O K R A S O P I M U S YRI"Il 'ti IYII MI Vl)1 ] JORD A;ATO Vuokramuut0a; Y-tunnus: 01 Kakkiløn kunta Vuokralainen : Jari-Malli Lanksila Anolamic. 310 1.2 Vrarkrn-alxe 199iiriala on c.cilctlv

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro VALKOINEN HUONE. Kolme laulua Johanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts by Johanna Venho

Hannu Pohjannoro VALKOINEN HUONE. Kolme laulua Johanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts by Johanna Venho Hannu ohannoro VALKOINEN HONE Kolme laulua ohanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts y ohanna Venho lauluäänelle a ianolle or voice and iano 200 ' (korkea versio / high version) OR ROMOTION ONLY Valkoinen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot