IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä"

Transkriptio

1 IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä Tuuli Bernard - Nina Lindholm Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö

2 PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ALPPIKADUN YKSIKKÖ Tuuli Bernard Helsinki kevät 2000 Nina Lindholm 65 sivua ja 9 liitettä IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja kuvata ikääntyvän yksin asuvan naisen sosiaalisen tuen sisältöä ja saada uutta tietoa sosiaalisen tuen moninaisuudesta sekä sen laa-dusta. Tutkimus on osa Helsingin Diakonissalaitoksen HEIDI-projektia; Hyvä elämä ikääntyneille Diakonissalaitoksella. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat hyväkuntoiset yli 75-vuotiaat yksin asuvat naiset. Tutki-mus oli kvalitatiivinen ja tiedonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaas-tattelua. Apuvälineenä käytettiin vanhuksen sosiaalisen verkostokartan piirtämistä. Haastat-telun teema-alueita olivat eletyn elämän muistelu, nykyisen elämän sosiaalinen verkosto, asuinympäristön merkitys, aktiviteetit ja harrastukset, mielihyvän lähteet ja ahdistuksen ai-heet sekä toiveet tulevaisuuden suhteen. Tutkimuksen haastattelut suoritettiin marras-joulukuussa Tutkimushenkilöitä oli yhteensä seitsemän, viittä ikääntynyttä naista haastateltiin Helsingin Pitäjänmäessä Palvelukeskus Kotikalliossa ja kahta haastateltiin muualla Helsingissä. Aineiston käsittelyssä käytettiin sisällön analyysi -menetelmää. Ikääntyneet saivat sosiaalista tukea enemmän epäviralliselta kuin viralliselta taholta. Emotionaalisen tuen saaminen ja antaminen nousi tärkeimmäksi sosiaalisen tuen osaksi. Henkilökontaktien lisäksi merkittävä osa saadusta emotionaalisesta tuesta tuli ympäristön, kodin esineistön sekä lemmikkieläinten katselusta ja koskettelusta. Myös oman elämän muistelusta saatiin emotionaalista tukea. Henkistä tukea saatiin harrastuksista sekä älyllisistä ponnistuksista. Tiedollista tukea tarvittiin jatkuvasti, mutta ikääntyneet eivät tarkkaan tienneet mistä tietoa voisi etsiä. Toiminnallista tukea toivottiin lisää, sillä liikkuminen kodin ulkopuolella koettiin hankalaksi ja sitä myös pelättiin. Osaksi hengellistä tukea nousivat isänmaalliset ajatukset ja sota-aikojen muistelu. Iäkkään yksin asuvan naisen sosiaalisen verkoston laajuus vaihteli, mutta kontaktien määrä ei kertonut sosiaalisen tukiverkoston toimivuudesta juuri mitään. Saadun sosiaalisen tuen tarkastelu aineellisena-, emotionaalisena-, toiminnallisena-, tiedollisena-, henkisenä- ja hengellisenä tukena sensijaan kuvasi hyvin iäkkään elämäntilannetta ja oli yhteydessä koettuun elämänhallintaan. Useimmin sosiaalisen tuen eri muotoja saatiin perheenjäseniltä, sukulaisilta tai ystäviltä. Tukea saatiin myös seurakunnalta, järjestöiltä sekä harrasteryhmiltä. Vähiten sosiaalisen tuen eri muotoja saatiin viranomaisilta. Asiasanat: Ikääntyneet, sosiaaliset verkostot, sosiaalinen tuki, elämänhallinta, vanhustyö Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto

3 ABSTRACT THE DIACONIA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION IN FINLAND Alppikatu Training Unit Authors: Bernard, Tuuli and Lindholm, Nina Date: Spring 2000, Helsinki, Finland; 66 pages, 9 appendices SOCIAL SUPPORT OF AGED WOMEN LIVING ALONE: development of a social network map as a tool for professionals The purpose of this study was to clarify and describe the content of social support of aged women living alone, and thus gather new information about the different aspects and quality of the social support. The study is a part of the Diaconia Institute's HEIDI-project, "A Good Life for the Aged at the Diaconia Institute". The study dealt with women over 75-years of age who were in good health and lived alone. The research was of a qualitative nature, and the data was collected using semi-structured theme interviews. The results of the study were supported by drawing a social network-map based on the interviews. The topics discussed in the interviews were recollections on past life, the current social network, the impact of the surrounding environment, activities, pleasures in life, areas of anxiety and hopes for the future. The interviews were carried out in November and December Altogether seven persons were interviewed, five aged women in the Kotikallio Seniors' Home, and two elsewhere in Helsinki, Finland. The data was evaluated using the content analysis method. The aged received more social support from the unofficial than the official quarter. Giving and receiving emotional support contributed to the most important part of the social support. In addition to human contacts, a significant part of the emotional support consisted of feelings arising from the observation of the surrounding environment, including photographs, souvenirs and objects of sentimental value. Emotional support was also received from the recalling of past memories. Spiritual support was gained from recreational activities and intellectual exercises. Informative support was continuously needed, but the aged suggested that did not exactly know where to look for it. The aged hoped for more concrete support in certain areas, for example, moving about outdoors which was difficult and caused fear. Patriotic thoughts and recollections of wartime experiences were also seen as a part of spiritual support. The depth of the social network of an aged woman living alone varied, but the number of contacts did not indicate much about the functionality of the support network. However, analysing the received social support with regard to its material, emotional, concrete, informative and spiritual aspects, gave a coherent picture of the life situation of the aged, which could also be traced to the experienced life control. In most cases, the different modes of social support were received from relatives and friends. Support was also gained from the congregation, organisations and activity groups. The different modes of social support were received least from the authorities. Keywords: the aged, social network, social support, life control, care for the aged Stored and filed at: the Diaconia Institute Library, Alppikatu Training Unit

4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 2 3. TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT Vanhusväestö Suomessa Ikääntyvän elämänhallinta Sosiaalinen verkosto ja sosiaalinen tuki Sosiaalisen verkostokartan käyttö vanhustyössä TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat Tutkimushenkilöt ja tutkimushenkilöiden valinta Tutkimuksen aineiston keruu Tutkimuksen aineiston analysointi TUTKIMUKSEN TULOKSET Sosiaalinen verkosto ja saatu sosiaalinen tuki Saatu aineellinen tuki Aineelliseen tukeen liittyvät toiveet Saatu toiminnallinen tuki Toiminnalliseen tukeen liittyvät toiveet Saatu tiedollinen tuki Tiedolliseen tukeen liittyvät toiveet Saatu henkinen ja hengellinen tuki Henkiseen ja hengelliseen tukeen liittyvät toiveet Saatu emotionaalinen tuki Emotionaaliseen tukeen liittyvät toiveet JOHTOPÄÄTÖKSET Saatu aineellinen tuki Saatu toiminnallinen tuki Saatu tiedollinen tuki Saatu henkinen ja hengellinen tuki Saatu emotionaalinen tuki Yleisimmät sosiaaliseen tukeen liittyvät toiveet Sosiaalisesta verkostokartasta merkityskartaksi 46

5 7. POHDINTA Eettiset kysymykset Tutkimusongelmien valinta Tutkijan ja tutkimusorganisaation välinen suhde Tutkijan ja tutkittavan suhde ja aineiston keruu Tutkimuksen tulosten julkaiseminen Luotettavuus ja pätevyys Tutkimusaineiston arviointi Laadullisen aineiston analyysin luotettavuus Raportoinnin luotettavuus Jatkotutkimushaasteet 57 LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Tutkimuslupa-anomus tutkimuksen suorittamiseksi Liite 2. Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta Liite 3. Vanhusväestöennusteet Liite 4. Esimerkki Suomen Mielenterveysseuran sosiaalisesta verkostokartasta Liite 5. Annan sosiaalinen verkostokartta (1. versio) Liite 6. Annan sosiaalinen merkityskartta Liite 7. Selvitys Annan sosiaalisesta merkityskartasta Liite 8. Esimerkki haastattelusta Liite 9. Esimerkki haastattelun sisällön analyysista

6 1. JOHDANTO Suomen väestörakenteen nopean ikääntymisen takia on vanhuspalveluiden kehittäminen maassamme välttämätöntä ja jatkuvasti ajankohtaista. Liitteessä 3 on esitetty ennusteita vuotiaiden määristä ja väestönosuuksista tulevina vuosikymmeninä. Vanhuspolitiikkamme yleisenä tavoitteena on ollut hyvän elämisenlaadun turvaaminen ikääntyville, mutta samanaikainen vanhusten laitoshoidon huomattava supistaminen on luonut suuria paineita erityisesti ikääntyvien avopalveluiden kehittämiselle. Esille asetettujen tavoitteiden ja niiden toteuttamisen välille on muun muassa kuntien niukkenevien resurssien takia syntynyt useita ristiriitoja. Viime vuosien laajassa julkisessa keskustelussa kritiikkiä on esitetty laitoshoidon tilasta, avopalveluiden riittämättömyydestä ja sen laadusta sekä ikääntyvien yhteiskunnallisesta syrjinnästä. Moitteita on annettu myös ammatti-ihmisten taidoista hoitaa ja tunnistaa ikääntyvien avun tarpeita. Avoterveydenhuollon asiakaskunnassa tulee olemaan yhä enemmän yksin asuvia ikääntyviä, jotka tarvitsevat monipuolista apua selviytyäkseen itsenäisesti kotonaan mahdollisimman pitkään. Tukemalla muun muassa ikääntyvien sosiaalisia kontaktimahdollisuuksia edistetään psyykkistä hyvinvointiaan, mikä vaikuttaa positiivisesti omatoimiseen kotona selviytymiseen, ja laitoshoitoa voidaan siirtää mahdollisimman myöhäiseen vaiheeseen. Ikääntyvien jaksamisen ja tyytyväisyyden edellytyksenä on usein se, miten heidän taustalla oleva sosiaalinen verkosto toimii (esimerkiksi Gothoni 1990). Sosiaalinen verkosto muodostuu kaikista ihmisen vuorovaikutussuhteista, joiden kautta yksilö säilyttää sosiaalisen identiteettinsä ja solmii uusia sosiaalisia kontakteja sekä saa toisaalta myös sosiaalista tukea. Tutkimusten mukaan (esimerkiksi Svedhem 1985) hyvin toimiva sosiaalinen verkosto on terveyden tärkein peruspylväs, puskuri stressiä ja vastoinkäymisiä vastaan ja jopa elämäntapojen vaikutusta voimakkaampi suoja; sydän- ja verisuonitauteja sairastavia tutkittaessa tämä on käynyt selvästi ilmi.

7 Pohtiessamme tutkimuksemme aihetta mieleemme nousi kysymyksiä ikääntyvien yksin asuvien hoidon ja huolenpidon turvaamisesta sekä heidän elämänhallintaansa liittyvän omatoimisuuden ja itsenäisyyden tukemisesta. Valitsimme päättötyömme aiheeksi yksin asuvan ikääntyvän naisen sosiaaliselta verkostoltaan saaman sosiaalisen tuen, sillä saatu tuki on mielestämme tärkeää juuri elämänhallinnan kannalta. Aiheemme on ajankohtainen ja merkittävä, sillä riittävä sosiaalinen tuki ennaltaehkäisee myös ikääntyvien syrjäytymistä yhteiskunnassamme. Tutkimuksemme on tehty Palvelukeskus Kotikalliossa, ja se on osa DIAK:in ja Diakonissalaitoksen yhteistyönä toteutettavaa vanhustyön HEIDI-projektia: "Hyvä elämä ikääntyneille Diakonissalaitoksella". Projektin tavoitteena on kehittää geriatrisen hoitotyön laadun parantamisen lisäksi, uusia ja joustavia työmenetelmiä tukemaan Diakonissalaitoksen avoterveydenhuoltopalveluita. 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT Osa vanhuksen sosiaalisista kontakteista sisältää elämänhallinnan kannalta tärkeäksi koettua sosiaalista tukea. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja kuvata sosiaalisen verkostokartan avulla, ikääntyvän yksin asuvan yli 75-vuotiaan naisen sosiaalisen tuen sisältöä ja saada uutta tietoa sosiaalisen tuen moninaisuudesta sekä sen laadusta. Tutkimustehtävänä oli selvittää sosiaalisen kontaktiverkoston laajuus, sosiaalisen tuen antajat, minkälaista tuki on ollut sekä saatuun tukeen liittyvät toiveet. Tämän tutkimuksen kolme täsmentynyttä tutkimustehtävää ovat: 1. Minkälainen sosiaalinen kontaktiverkosto ikääntyvällä yksinasuvalla naisella on? 2. Millaista sosiaalista tukea ikääntyvä yksinasuva nainen saa? 3. Millaisia sosiaaliseen tukeen liittyviä toiveita yksinasuvalla ikääntyvällä naisella on?

8 Saadun tiedon tarkoituksena on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä seurakunnan henkilöstön mahdollisuuksia tunnistaa sosiaalisen tuen eri muodot, niiden tarve sekä niihin liittyvät toiveet. Saatua tietoa käytetään sosiaalisen verkostokartan kehittämiseen sosiaaliseksi merkityskartaksi, josta on hyötyä käytännön työelämässä. 3. TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 3.1. Vanhusväestö Suomessa Kahden seuraavan vuosikymmenen aikana Suomessa tapahtuu merkittävä väestön ikärakenteen vanheneminen. Tämä on seurausta toisen maailmansodan jälkeisestä korkeasta syntyvyydestä ja elinajan kasvusta. Yli 65-vuotiaiden määrä tulee nousemaan nykyisestä vuoteen 2030 mennessä noin 1,3 miljoonaan, joka tarkoittaa noin 70% kasvua. Vanhusten määrän lisääntyessä myös heidän osuutensa koko väestöstä tulee lisääntymään ylittäen lopulta neljänneksen. (Liite 3, Taulukko 1.) Vuoden 2030 jälkeen 65 vuotta täyttäneiden määrä ja osuus alkavat kuitenkin alentua. Suuriin ikäluokkiin kuuluvat ovat tuolloin jo 80 vuotiaita, ja alkavat tulla elämänkaarensa päähän. Eläkeläisten, 65 vuotta täyttäneen väestön kohdalla on myös huomioitava ryhmän sisäisen ikärakenteen kehitys; suhteellisesti suurin kasvu tapahtuu vanhimpien ikäryhmien koossa. (Liite 3, Taulukko 2.) Väestömme nopea ikääntyminen muodostaa muunmuassa Sarolan (1996, 17) mukaan eläke-, terveys- ja sosiaalipalvelumenoihin sekä hoito- ja hoivatyön määrälliseen kasvuun sekä sisältöön että laitosinstituutioihin kestämättömän paineen ellei vanhustyön rakenteessa ja sisällössä tapahdu muutoksia. Vanhustyölle puitteet luo vanhuspolitiikka; Koskisen (1994, 21-23) mukaan "vanhuspolitiikka liittyy vanhusten aseman parantamiseen yhteiskunnassa, mikä puolestaan on yhteydessä yhteiskunnan kulloisiinkiin aineellisiin voimavaroihin ja sosiokulttuurisessa järjestelmässä vallitseviin arvoihin ja normeihin" Vanhuspolitiikkamme kehittämiseksi Stakes:in

9 tutkijat muodostivat tutkimuksessaan (1993) kolme erilaista strategiaa tulevaisuutta varten: pluralistisen, yhteisöllisen ja normihyvinvoinnin strategian. Pluralistisessa strategiassa vanhuspolitiikkaan tulee uudenlainen työnjako markkinoiden ja julkkisen sektorin välille. Yhteisöllisessä strategiassa vanhuspolitiikka yhteisöllistyy ja työnjako julkisen sektorin, perheiden ja yhteisöjen välillä muuttuu; kotihoitoon panostetaan, mutta myös yksityisiä palveluja varaudutaan hyödyntämään. Normihyvinvointikehityksen strategiassa julkinen sektori tuottaa vain peruspalveluja, joita kohdennetaan niitä eniten tarvitseville. (Vaarama, Hurskainen 1993, 147, 239.) Yhteistä näille strategioille on pyrkimys lisätä palveluasumista ja vähentää pitkäaikaishoitoa, lisätä lyhytaikaispaikkojen määrää sekä avopalveluja, erityisesti kotipalveluja ja kotisairaanhoitoa ja kohdentaa ne apua eniten tarvitseville vanhuksille sekä lisätä tukipalveluja muille apua tarvitseville. Julkisen palvelutuotannon osuutta supistetaan ja muiden palvelutuottajien osuutta kasvatetaan kustannuskehityksen hallinnassa pitämiseksi. Palvelujen kattavuus, järjestämistapa ja rakenne vaihtelevat eri strategioissa jonkin verran (Vaarama, Hurskainen 1993, , ) Koska elinympäristön, asuinolojen sekä esim. sosiaalisten kontaktien tiheyden on todettu vaikuttavan ikääntyvien mielialaan, elämän mielekkääksi kokemiseen, yleiseen tyytyväisyyteen ja elämänhallintaan, Suomen vanhuspolitiikassa tullaan paneutumaan yhä enemmän yhdyskuntasuunnitteluun, jossa otetaan huomioon ikääntyvän väestön tarpeet. (Viljaranta 1995, 10.) Puhuminen vanhuksista herättää mielikuvan ihmisistä, joilla on sellainen yhteinen tunnusmerkki, että heidät voidaan erottaa muista. Yhtenäisenä ryhmänä vanhuksista puhuminen on yhtä stigmatisoivaa kuin puhuminen juutalaisista tai neekereistä. Yksilölliset erot jäävät häviölle. Lopulta sukupuolikin häviää; puhutaan vain "vanhuksista". (Sarola 1996, 154.) Vuosissa mitattavan iän merkitys on kuitenkin vähentynyt vanhuuden määrittelyssä, toiset ihmiset säilyttävät aktiivisuutensa loppuun asti, toiset luovuttavat ja vetäytyvät vanhan ihmisen rooliin jo varhain. Vanhuudella ei ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa, vanheneminen on myös moniuloitteinen ilmiö; sama ihminen voi olla eri-ikäinen kronologiselta, biologiselta, sosiaaliselta ja psykologiselta kannalta. (Raassina 1994, 7.)

10 Raassinan (1994, 8) mukaan vanhus voidaan määritellä ihmiseksi, joka on ikääntymiseen liittyvän toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi jatkuvasti toisen ihmisen avun tarpeessa. Kun vanhuuden kriteeriksi asetetaan merkittävä toimintakyvyn heikkeneminen ja raihnaistuminen, vanhuus ajoittuu yleensä aikaisintaan vuoden ikään. Siksi suomalaisen vanhuspolitiikan suunnittelun kannalta 75 vuoden ikärajaa vanhuuteen voidaan tässä mielessä pitää tärkeämpänä kuin nykyistä 65 vuoden eläkeikärajaa. Tulevaisuudessa iäkkäiden enemmistön muodostavat fyysisesti suhteellisen hyväkuntoiset alle 75-vuotiaat eläkeläiset. Toisen pääryhmän muodostavat ne vanhukset, jotka tarvitsevat erilaista moniammatillista vanhustyön apua ja hoivaa selviytyäkseen kotiympäristössään. Koskinen (1994, 28) mukaan vanhustyö on "vanhusten professionaalista huoltoa, hoitoa, hoivaa auttamista ja tukemista". Myös epävirallinen hoivatyö sisältyy käsitteeseen. Olennaista on erottaa vanhustyö ja julkinen palvelujärjestelmä käsitteinä toisistaan. Edellinen kuvaa "ihmistyötä, jossa yhdistyvät tekeminen, mukanaeläminen ja tunteminen", kun taas jälkimmäinen kuvaa toiminnan muotoja, laajuutta ja resursseja ilman toiminnallista ja elämyksellistä ulottuvuutta. Vanhustyön palvelutoiminnan tausta-arvona vanhuskäsitys on merkityksellinen. Se vaikuttaa hoivatyön käytännöissä siihen, miten vanhus kohdataan. Lisäksi se ohjaa palvelujärjestelmän muotoutumista. Käytännössä vanhuskäsitys vaihtelee ja vanhusten kohtelu on sen mukaan kunnioittavaa, holhoavaa tai jopa alistavaa (Koskinen 1994, 33-34, ) Kysymys on siitä, nähdäänkö vanhuus huono-osaisuutena vai voimavaroja sisältävänä elämänvaiheena. Huono-osaisuus merkitsee kontrollia, vähättelyä, puolesta tekemistä. Voimavaranäkökulma taas merkitsee vanhan ihmisen omien voimavarojen, kasvun ja kehityksen tukemista. Puhutaankin kielteisestä ja myönteisestä (esim. Koskinen 1986) vanhuskäsityksestä. Kielteiselle vanhuskäsitykselle on ominaista, että vanhuus nähdään voittopuolisesti yhteiskunnallisena ongelmana ja huoltorasituksena. Myönteinen vanhuskäsitys korostaa vanhuksia voimavarana itselleen ja yhteiskunnalle. (Vaarama 1995, 29.)

11 Tässä tutkimuksessa vanhuksella tarkoitetaan yli 75-vuotiasta henkilöä, sillä erilainen ulkopuolisen avun tarve lisääntyy selvästi juuri yli 75-vuotiailla, heillä esiintyy myös eniten pitkäaikaissairauksia. Vanhus-sanalla on yleisesti negatiivinen ja aliarvioiva kaiku; kysyimme haastateltavilta heidän mielipidettään sanasta vanhus ja kaikille tuli mieleen jotain kielteistä, myös sana "seniori-kansalainen" herätti samanlaisia ajatuksia. Tässä tutkimuksessa käytetään haastateltavista sanaa "ikääntyvä". Ikääntyneiden ihmisten oma käsitys vanhuudesta onkin yleensä myönteisempi kuin vallitseva yhteiskunnallinen vanhuskäsitys. Voidaan sanoa, että vanhuus on paljolti kokemuksellinen ja asennekysymys. Monen mielestä vanhuuden kokeminen on yhteydessä myös elämänhaluun; sanonta "ihminen on niin vanha kuin hän itse tuntee" on hyväksytty osittain myös uusimmassa vanhenemisen tutkimuksessa. Vanhat ihmiset arvioivat yleensä itsensä nuoremmiksi kuin mitä heidän todellinen ikänsä on. Ihanteellisena elinikänä suomalaiset ikääntyneet pitävät noin 80 ikävuotta. (Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 11.) 3.2. Ikääntyneen elämänhallinta Elämänhallinta liitetään ihmisen kykyyn ohjata omaa elämäänsä, selviytyä erilaisista elämäntilanteista psyykkisten, sosiaalisten ja aineellisten voimavarojen avulla. Elämänhallinnan heikkeneminen voi johtua sairauden, vamman tai vanhuuden aiheuttamista ulkoisista, fyysisistä rajoituksista. Elämänhallinnan ongelmat kytkeytyvät myös yksilön sisäisiin, psyykkisiin rajoituksiin, esimerkiksi kyvyttömyyteen kohdata ongelmia tunnetasolla, kyvyttömyyteen käsitellä niitä tajunnallisesti tai yksilön vaikeuksiin sopeutua uusiin tilanteisiin. (Raassina 1994, 5.) Roos (1987, 64-67) erottaakin elämänhallinnan käsitteessä ulkoisen ja sisäisen elämänhallinnan. Ulkoisella elämänhallinnalla tarkoitetaan sitä, että ihminen on pystynyt suurin piirtein ohjaamaan elämänsä kulkua ilman, että sen vaiheisiin ovat vaikuttaneet kovin monet hänestä riippumattomat tekijät. Ulkoiseen elämänhallintaan vaikuttavat sukupolvi, sukupuoli, koulutus ja ammatti. Henkisesti ja aineellisesti turvattu asema on ulkoista elä-

12 mänhallintaa. Roos esittää elämän sisäisen hallinnan tarkoittavan sitä, että ihminen sopeutuu elämässään tapahtuvista muutoksista huolimatta. Sisäinen elämänhallinta opitaan vähitellen lapsuudesta lähtien. Eirola, Nikkonen & Pietilä (1996, ) tiivistävät usean tutkijan määritelmän elämänhallinnasta olevan koherenssin tunnetta; yksilön tapaa kohdata ympäristö ja elämiseen liittyviä kuormituksia tarkoituksen mukaisella tavalla. Koherenssin tunne on muuttuva ja elämänkokemukset vaikuttavat koherenssin tunteen kehittymiseen. Elämänhallinnan on havaittu olevan yhteydessä terveyteen, elintapoihin, elämäntilanteeseen ja yksilöllisiin terveyttä koskeviin valintoihin. Koherenssin tunteella ja elämään tyytyväisyydellä on selvä riippuvuussuhde. Elämänhallinta on kokemus itsestä ja ympäristöstä sekä näiden hallittavuudesta. Elämänhallinnan osa-alueiksi on määritelty esimerkiksi oman elämänkulkuun vaikuttaminen, tulevaisuuteen suhtautuminen ja tyytyväisyys omaan elämään sekä sen ihmissuhteisiin. (muun muassa Antonovsky 1985; Kalimo, Vuori 1988; Suominen 1993; Harri 1992; Peltonen 1994; Pietilä 1994; Raitasalo 1995.) Nores (1993, 34) kuvaa laitoksissa olevien ikääntyneiden naisten elämänhallintaan liittyvää selviytymistä fyysisenä, emotionaalisena ja sosiaalisena olemassaolokokemuksena, jossa keskeistä on kokemus elämisestä: elämisestä ihmisenä, kokevana ja tuntevana, ainutkertaisena; elämisestä erilaisissa tapahtumissa, asioissa, mahdollisuuksissa, ihmissuhteissa ja ympäristöissä; elämistä ihmisenä siinä fyysisessä, emotionaalisessa ja sosiaalisessa olemassaolossaan, mikä kuuluu ikääntyneen omaan persoonaan ja minuuteen. Sosiaalista vanhenemista voidaankin tarkastella esimerkiksi kysymällä mikä on vanhenemisen vaikutus sosiaaliseen kanssakäymiseen, rooleihin, käyttäytymiseen ja yleensä elämäntyyliin kokonaisuutena? Yhteisötasolla (makrotaso) sosiaalinen vanheneminen sisältää väestön vanhenemiseen liittyvät demograafiset näkökohdat ja ne muutokset, joita väestön vanheneminen aiheuttaa yhteiskunnan poliittisiin ja taloudellisiin rakenteisiin. Yksilötasolla (mikrotaso) sosiaalisella vanhenemisella tarkoitetaan niitä muutoksia, joita biologinen ja psykologinen vanheneminen aiheuttavat yksilön ja yhteiskunnan välisiin vuorovaikutussuh-

13 teisiin. Sosiaalinen vanheneminen on nähtävä yhteiskunnan, yksilön ja ympäristön välisenä aktiivisena vuorovaikutussuhteena. (Hervonen, Pohjolainen 1991, ) Vanhuksen sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen ja ylläpitäminen onkin noussut viime vuosina vanhusten parissa tehtävän sosiaalityön keskeiseksi haasteeksi (Koskinen 1994, 67). Tukemalla ikääntyvän psykososiaalista hyvinvointia vaikutetaan elämänhallintaan ja sitä kautta itsenäiseen ja omatoimiseen selviytymiseen kotona, jolloin laitoshoito voidaan siirtää mahdollisimman myöhäiseen vaiheeseen. Vanhuspolitiikkamme eräänä tavoitteena on, vanhuspalvelujen tarjonnan sekä ikääntyvien asuinolojen ja heidän elinympäristönsä parantamisen lisäksi huomioida ja tukea muunmuassa vanhusten olemassa olevia sosiaalisia kontaktiverkostoja. (Viljaranta 1995, 10.) Ikääntyneen elämänhallinta ymmärretään tässä tutkimuksessa koherenssintunteena, joka sisältää ikääntyvän selviytymiseen liittyviä subjektiivisia resursseja ja toimintastrategioita sekä ulkopuolelta saadun sosiaalisen tuen eri muodot Sosiaalinen verkosto ja sosiaalinen tuki Kolme toisilleen läheistä käsitettä on syytä erottaa toisistaan: sosiaalinen verkosto, sosiaalinen tukiverkosto ja sosiaalinen tukijärjestelmä. Kun puhutaan kaikista ihmisen vuorovaikutusverkostoista, puhutaan sosiaalisesta verkostosta. Osa tästä verkostosta muodostaa sosiaalisen tukiverkoston, ja se on pienempi kuin ihmisen koko sosiaalinen verkosto. Sosiaalinen tukijärjestelmä sisältää sekä yksityisen että julkisen tukijärjestelmän, jossa voimavaroja organisoi esimerkiksi lääkäri, kotisairaanhoitaja ja kodinhoitaja. Välimuotona voidaan pitää vapaaehtoisten ja itseapuryhmien antamaa tukea, jolloin taustalla on yleensä joku organisaatio esimerkiksi Punainen Risti, seurakunnat tai yhdistykset. (Gothoni 1990, 8-9, 11.) Puhuttaessa yksilön sosiaalisesta verkostosta, muodostuu se kaikista ihmisen vuorovaikutussuhteista; henkilökohtaisista kontakteista, joiden kautta yksilö säilyttää sosiaalisen identiteettinsä, solmii uusia sosiaalisia kontakteja ja toisaalta saa aineellista apua ja tietoa sekä emotionaalista tukea (esimerkiksi Cobb 1976; Walker ym. 1977; Gothoni 1990). Siksi on

14 tärkeää, että ihminen ikääntyessäänkin säilyttää paikkansa ja roolinsa niissä sosiaalisissa verkostoissa, joihin hän kuuluu. Sosiaaliset roolit ovat ns. paikkoja kommunikaatiojärjestelmässä ja yksilön pudotessa järjestelmän ulkopuolelle seurauksena on sosiaalinen eristäytyminen ja passivoituminen. Sarolan (1996, 59-61) mukaan Warnes määritteli tämän prosessin kytkeytyvän merkittävässä määrin vanhusten kokemaan elämänlaadun huononemiseen. Myös autonomian ja itsemääräämisoikeuden kannalta on tärkeää, että ihminen säilyttää sosiaalisessa ympäristössään oman roolinsa. Tämä on vanhuuden paradoksaalisuutta, sillä sosiaalinen vanheneminen merkitsee usein juuri eri rooleista luopumista. Kumpusalo (1991, 14) on yhdistänyt usean tutkijan (muun muassa Caplan 1974, Thoits 1982, Gottlieb 1983, House & Kahn 1985 ja Nutbeam 1986) käsitykset sosiaalisesta tuesta viiteen eri luokkaan: aineellinen tuki, emotionaalinen tuki, tiedollinen tuki, toiminnallinen tuki ja henkinen tuki. Kumpusalon (1991, 14) mukaan Caplan määritteli alunperin sosiaalisen tuen niiksi kiinnikkeiksi yksilöiden välille ja yksilöiden ja ryhmien välille, jotka auttavat ihmistä oman identiteetin muodostamisessa tarjoamalla mahdollisuuden palautteeseen omasta käyttäytymisestä, auttamalla psyykkisten voimien mobilisoimisessa ja henkisten ongelmien käsittelyssä sekä tarjoamalla todellista ja/tai kuviteltua apua. Kumpusalon (emt.) mukaan Thoits ymmärtää, että sosiaalinen tuki on ihmisten välistä vuorovaikutusta; myönteiset tunteet, aineellinen apu, informaatio tai palaute ovat perustarpeita, joihin sisältyvät rakkaus, arvonanto, yhteenkuuluvuus, identiteetti ja turvallisuus. Perustarpeet voidaan tyydyttää sosioemotionaalisena tai aineellisena apuna. Jantusen mukaan (1991, 21) Gottlieb liitti sosiaaliseen tukeen sekä verbaalisen ja/tai nonverbaalisen informaation tai neuvon että konkreettisen avun tai toiminnan, jonka tarjoavat sosiaalisesti läheiset ihmiset tai joka liittyy heidän läsnäoloonsa. Sillä on vastaanottajaansa hyvää tekeviä emotionaalisia tai käyttäytymiseen liittyviä vaikutuksia.

15 Kumpusalon (1991, 14) mukaan House & Kahn ymmärsivät sosiaalisen tuen (social support) ihmisten välisenä vuorovaikutussuhteena, johon sisältyy positiivinen vaikutus henkilöltä toiselle. Sosiaalinen tuki on aineellisen; konkreettisen tuen, kuten esineiden tai rahan antamista sekä ajan käyttämistä toisen hyväksi. Sosiaalinen tuki on yksilön tietoisuus siitä, että on olemassa ihmisiä, joilta hän voi saada emotionaalista tukea, arviointia sisältävää tukea, tiedollista tukea ja käytännöllistä apua. Emotionaalinen tuki sisältää arvostusta, kiintymystä, luottamusta, huolenpitoa ja kuuntelua. Arviointia sisältävään tukeen kuuluu palaute, vahvistus ja mahdollisuus sosiaaliseen vertailuun. Tiedollinen tuki sisältää neuvoja, ehdotuksia ja ohjeita, joiden avulla on helpompi selvitä henkilökohtaisista ongelmista ja ympäristön kanssa. Käytännölliseen apuun kuuluu raha, työ, aika ja apu ympäristön muovaamisessa. Kumpusalon (1991, 14) mukaan Nutbeam määritteli sosiaalisen tuen siksi yhteisöjen yksilöille ja ryhmille tarjoamaksi avuksi, joka auttaa niitä selviytymään negatiivisista elämäntapahtumista ja muista rasittavista elämäntilanteista. Sosiaalinen tuki sisältää hänen mukaansa emotionaalisen, tiedollisen ja aineellisen tuen sekä palvelut. Hän korostaa, ettei sosiaalisen tuen saatavuus ole yksin riippuvainen yksilön halusta kuulua yhteisöön, vaan myös yhteisöjen mahdollisuuksista tarjota apua. Henkistä tukea on esimerkiksi yhteinen aate, filosofia ja uskonto. Emontionaalista tukea on osanotto, kannustus, empatia ja rakkaus. Tiedollista tukea on opetus, neuvonta, palaute ja harjoitus. Toiminnallinen tuki voi olla esimerkiksi koti-tai kuljetuspalvelua ja kuntousta. Raha, tavara, apuväline ja lääke ovat esimerkkejä aineellisesta tuesta. Kussakin tuen muodossa voidaan erottaa ainakin osittain tuen määrä ja laatu, sekä tuen subjektiivinen ja objektiivinen luonne. (Kumpusalo 1991, 126.) Kumpusalon (1991,14) mukaan sosiaalinen tuki voi olla suoraa henkilöltä toiselle tai epäsuoraa, järjestelmän kautta annettua tukea. Pienyhteisössä, esimerkiksi perheessä ja hoitoyhteisössä, vuorovaikutus on suoraa ja tuki persoonallista. Näin tarjottu yhteisöturva eli lähiyhteisön tuki tyydyttää turvallisuus- ja yhteisyystarpeita sekä arvostukseen ja itsensä

16 toteuttamiseen liittyviä tarpeita. Kunta- ja yhteiskuntatasolla sosiaalisen tuen järjestelmätasot ovat eriytyneet ja tuen antaminen on kontrolloitua, joko välitöntä tai välillistä persoonatonta viranomaistyötä. Yhteisössään jokainen voi omalta osaltaan olla luomassa ja ylläpitämässä lämpimiä, sosiaalista tukea antavia ja toiset huomioon ottavia ihmissuhteita. Ihmisten välinen vuorovaikutus voi olla korjaavaa, mielialaa parantavaa ja kasvua edistävää. On huomattava, että sosiaalinen vuorovaikutus ei rajoitu pelkästään kaikkein lähimpiin ihmisuhteisiin, sillä usein satunnainen keskustelu jonkun lähes tuntemattoman henkilön kanssa on auttanutkin eteenpäin vaikeassa elämäntilanteessa. Tuntematon on sanonut jotain mieleenpainuvaa, ollut ystävällinen tai kuunnellut. Kohtaaminen on saattanut tapahtua puistossa, junassa tai satunnaisessa ryhmässä. On väärä uskomus, että kaikkien sosiaalisten kontaktien pitää olla syviä, pitkäaikaisia tai näyttäviä ollakseen arvokkaita. (Rinne, Arhovaara 1993, 5.) Ihmisillä on ympärillään ihmissuhdeverkosto, riippumatta siitä onko hän aktiivisesti tekemisissä sen kanssa vai ei. Jos verkosto ei toimi, se ei merkitse, että sitä ei olisi olemassa. Jokainen meistä on syntynyt johonkin perheeseen ja sukuun sekä on tekemisissä muiden ihmisten kanssa tavalla tai toisella, ja on läpi elämänsä sidoksissa erilaisiin hänelle tärkeisiin ryhmiin. (Naapila 1992, 8.) Tutkimusten mukaan (esimerkiksi Svedhem 1985) toimiva verkosto on terveyden tärkein peruspylväs, puskuri stressiä ja vastoinkäymisiä vastaan ja jopa elämäntapojen vaikutusta voimakkaampi suoja; sydän- ja verisuonitauteja sairastavia tutkittaessa tämä on käynyt selvästi ilmi. Saman diagnoosin saaneilla potilailla ihmissuhdeverkoston laadun on todettu vaikuttavan olennaisesti kuolevuuteen. Tutkimusten mukaan (muunmuassa Cassel 1976; Bergman, Syme 1979) yksinäisillä ja niillä, joilla on heikompi verkosto, kuolleisuus on miltei kolminkertainen verrattuna niihin potilaisiin, joiden verkosto on toimivampi. (Naapila 1992, 8.) Tässä tutkimuksessa sosiaalinen tuki käsitetään Kumpusalon (1991, 14) jaottelun mukaan: aineelliseksi, toiminnalliseksi, tiedolliseksi, henkiseksi ja emotionaaliseksi tueksi, joka helpottaa, auttaa, hoivaa tai ylläpitää yksilöä. Henkiseen tukeen olemme lisänneet hengellisen tuen käsitteen, joka liittyy uskonnollisiin kokemuksiin ja asioihin.

17 Sosiaalinen verkostokartta vanhustyössä Ihmisen sosiaalinen verkosto voidaan piirtää konkreettiseksi verkostokartaksi, jossa ihminen paikantaa merkityksellisiä ihmissuhteitaan. Liitteessä 4 on esimerkki sosiaalisesta verkostokartasta, jonka 78-vuotias Elsa on piirtänyt yhdessä avoterveydenhuollon työntekijän kanssa. Sydänystävien lisäksi sosiaaliseen verkostoon lukeutuvat perheenjäsenet, muut sukulaiset, naapurit, harrastus- ja työkaverit. Sosiaalinen verkosto toimii ikääntyneen ja yhteiskunnan välisenä linkkinä ja tukee hänen selviytymistään. Hyvä sosiaalinen verkosto mahdollistaa vastavuoroisuuden ja yhdistää voimavaroja. Hyvässä verkostossa ikääntyvä on aktiivisesti toimiva jäsen, joka voi vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiinsa. (Koskinen ym. 1998, 189.) Rinne & Arhovaara (1993, 9) olivat mukana tutkimuksessa, jossa selvitettiin, voiko verkostoajattelua lisäämällä auttaa työntekijöitä ratkaisemaan vanhusten ajankohtaisia ongelmia. Tarkoitus oli myös herättää keskustelua ja innostusta verkostotyön soveltamiseksi vanhusten tukemiseen, vanhusten talossa toimivien työntekijöiden ja avohoitotyöntekijöiden yhteistyön kehittämiseen sekä verkostotyömenetelmän aktiiviseen käyttöön palvelusuunnitelmaa toteutettaessa.verkostokartan avulla tutkittiin, mitkä ihmissuhteet ovat vanhukselle tärkeitä ja merkityksellisiä. Lisäksi selvitettiin, miten työntekijät havaitsivat ja tukivat luonnollisen verkoston ihmissuhteita. Kiinnostavaa tutkimuksessa oli tarkastelu laitoksen sisäisen ihmissuhdeverkoston merkityksestä vanhuksen elämässä sekä työntekijöiden suhteiden laadun tai kärjistymien merkitys vaikeuksien ilmetessä. Suoran haastattelutilanteen avulla pyrittiin käytännössä näyttämään, miten verkostoajattelu toimii keskusteltaessa vanhuksen kanssa. Tutkimuksen tarkoitus oli myös tukea työntekijöitä vuorovaikutusmenetelmien aktiiviseen käyttöön.

18 4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 4.1. Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat Tämän tutkimuksen lähestymistapa on fenomenologinen, sillä tavoitteena on kuvata ihmisten kokemuksia. Fenomenologia määritellään sekä filosofiaksi, tutkimusmetodiksi että lähestymistavaksi (esimerkiksi Omery 1983, ) Fenomenologiseen ajatteluun perustuva tutkimus koskee kaikkea toisen ihmisen kokemukseen kohdistuvaa tutkimusta. Jokaisella ihmisellä on oma kokemusmaailmansa, josta käytetään myös nimityksiä fenomenologinen todellisuus, sisäinen maailma tai elämismaailma, tarkoittaen ihmisen sisäisiä, merkittävinä pitämiään kokemuksia (Perttula 1995, ) Fenemenologia on metodina induktiivinen, kuvaileva metodi; sen tehtävänä on tutkia ja kuvailla ilmiöitä, mukaan luettuna ihmisen kokemusta siten kuin se ilmenee. Metodin tavoitteena on kuvailla kokemuksen rakenne, mukaan lukien merkitykset, joita näillä kokemuksilla ihmiselle on. (Omery 1983, 50.) Sosiaalista tukea tutkittaessa, lähdettiin liikkeelle yksittäisistä ilmiöistä, joita olivat muun muassa toiminnallinen- ja emotionaalinen tuki. Yksittäisten ilmiöiden tutkiminen sisältää oivaltavan havainnoimisen, tämän erittelemisen ja näiden kuvaamisen. Oivaltavuus menetelmässä tarkoittaa irtautumista ennakko-oletuksista ja pyrkimystä katsella tutkittavaa avoimesti ja paljastaa ilmiöstä sellaista, mitä ei olisi tullut ajatelleeksi ennakkokäsitysten perusteella. Ilmiön kuvaileminen on tutkimuksen ensivaihe ja vasta sen jälkeen on mahdollista tarkastella, onko ilmiössä sellaisia piirteitä, jotka voidaan yleistää. (Varto 1992, ) Fenomenologisen metodin mukaisesti, oivaltavan havainnoimisen kautta, annamme ilmiön ilmetä ja tutkimme sitä sellaisena kuin se näin ilmenee. Tämän jälkeen tutkitaan se, kuinka tutkittava ilmiö rakentuu merkityssuhteisiinsa tietoisuudessamme. Tämä liittyy tulkitsemisen, ymmärtämisen ja tulkkiutumisen kysymyksiin. Vasta edellä mainittujen vaiheiden jälkeen voimme ratkaista ilmiön olemassaoloa koskevan kysymyksen. (Varto 1992, )

19 Viimeisenä on sellaisten merkitysten tulkitseminen, jotka eivät ole välittömästi esillä havainnointia, erittelemistä ja kuvailua varten. Varton mukaan tässä kohdassa on mentävä alueelle, jota ei ole välittömästi annettu. Tämä tarkoittaa, että on mentävä syvemmälle itse ilmiöön ja rohkeasti osattava nähdä sellaisia rakenteita ja merkityskokonaisuuksia, jotka aidosti liittyvät erittelyn antamaan tietoon kooten sitä tai selvittäen siinä mahdollisesti olevat epävarmat kohdat. (Varto 1992, 89.) Fenomenologisen metodimme filosofinen tausta on tutkimuksessamme hermeneuttinen, sillä sen painopiste on juuri haastatteluiden tulkinnassa ja ymmärtämisessä; hermeneuttinen ajattelutapa on käyttökelpoinen etenkin yksilön ja ympäröivän yhteisön käyttäytymisen ymmärtämiseksi. (Koskiaho 1990, ) Tulkinta ja ymmärtäminen muodostavat kommunikaatioprosessin, joka etenee hermeneuttisessa kehässä: kokonaisuus ymmärretään sen osien kautta ja osat ymmärretään kokonaisuuden kautta. Tulkinta on kielen välittämää kommunikaatiota, johon liittyy tulkitsijan itseymmärryksen kasvu. Ymmärrys etenee kohti "oikeaa" tulkintaa. (Suomala 1998, 21.) Koska hermeneuttiselle ajattelulle tunnusomaista on muun muassa määrällisyyden osoittamisen välttäminen, tämä tutkimus on tehty kvalitatiivisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, jolloin aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Jotta aineisto tulisi kerättyä kyllin tarkasti, suositaan ihmistä parempana tiedon keruun instrumenttina kuin erilaisia mittausvälineitä. Näin voidaan hyödyntää ihmisen kyky tehdä havaintoja ja keskustella tutkittaviensa kanssa. Perusteluna tälle on näkemys, että ihminen on riittävän joustava sopeutumaan vaihteleviin tilanteisiin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, ) 4.2. Tutkimushenkilöt ja tutkimushenkilöiden valinta Tutkimuksemme on osa Diakonissalaitoksessa toteutettavaa vanhustyön HEIDI-projektia Helsingissä. Haastattelemamme seitsemän yksin asuvaa ikääntyvää naista valittiin tarkoi-tuksenmukaisesti, ei satunnaisotannalla. Iältään he olivat vuotiaita. Viisi heistä asuu Palvelukeskus Kotikalliossa, Pitäjänmäellä ja kaksi muualla Helsingissä. Valinnan haasta-teltavista Kotikalliossa teki talon toiminnanohjaaja, joka tuntee henkilökohtaisesti haasta-teltavamme. Kaksi muuta haastateltavaa valitsimme itse; nämä haastattelut toimivat myös esihaastatteluina, joissa testasimme haastattelun teema-alueet sekä sosiaalisen verkostokar-tan piirtämiseen liittyviä yksityiskohtia. Esihaastattelut otettiin mukaan tutkimukseen, sillä niistä saatu informaatio oli merkittävää tutkimuksen kannalta.

20 Rajasimme haastateltavamme seuraavasti: hän 1) on yli 75-vuotias, 2) on nainen, 3) asuu yksin, 4) ei ole dementoitunut. Perustelemme ikärajauksen sillä, että yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä lisääntyy ja tulee jatkuvasti lisääntymään seuraavien vuosikymmenten aikana (Liite 3, Taulukko 1). Valitsimme haastateltavaksi yli 75-vuotiaita myös siksi, että halusimme haastatella nimenomaan yli kymmenen vuotta eläkkeellä olleita. Esioletuksemme mukaan sosiaalinen verkosto ei olisi tässä iässä enää sidottu aktiivisen työelämän henkilökontakteihin, vaan olisi muotoutunut uudenlaiseksi vastaten paremmin nykyistä elämäntilannetta. Valitsimme haastateltavaksi vain yksin asuvia naisia, sillä emme tarkoituksella halunneet tehdä vertailua samanikäisten yksinasuvien miesten sosiaaliseen kontaktiverkostoon. Toi-nen syy valita yksin asuvia naisia oli Tilastokeskuksen perhetilastojen ennuste yksin asu-vien ikääntyvien naisten huomattavasta lisääntymisestä seuraavien vuosikymmenien aika-na. (Kartovaara 1997.). Valitsimme yksin asuvia ikääntyviä myös siksi, että esioletuksem-me perusteella arvelimme heillä olevan löyhemmät sosiaaliset kontaktiverkostot, kuin aviossa olevilla. Halusimme tutkia tämän oletuksen paikkansapitävyyttä. Koska tutkimuksemme perustui haastatteluiden sisällön analyysiin, ja oli siksi riippuvainen haastateltavan antaman informaation määrästä, halusimme ennen haastattelua varmistua, että ikääntyvillä oli riittävä kommunikaatio- ja puhekyky, jotta he kykenisivät kertomaan omista kokemuksistaan selkeästi. Katsoimme, että dementian lisäksi sekavuus tai huonokuuloisuus olisi este haastatelun suorittamiselle ja tutkimuksen onnistumiselle.

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN Sari Luostarinen Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista Jaana Kaasinen Opinnäytetyö lokakuu 2012 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa Sari Klink Maarit Katajisto Opinnäytetyö Opinnäytetyö Syksy 2002 Syksy 2002

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN Susanna Alminoja Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATIKORKEAKOULU / PORIN YKSIKKÖ Susanna

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ Syöpää sairastavien lasten sisarusten kokemuksia arjessa selviytymisestä Minna Hökkä Merja Joensuu Heidi Kortelahti Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö 30.5.2008 Olga Heiskanen Tuija

Lisätiedot