Suomen meriklusteri. Mikko Viitanen, Tapio Karvonen, Johanna Vaiste ja Hannu Hernesniemi. Teknologiakatsaus 140/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen meriklusteri. Mikko Viitanen, Tapio Karvonen, Johanna Vaiste ja Hannu Hernesniemi. Teknologiakatsaus 140/2003"

Transkriptio

1 Suomen meriklusteri Mikko Viitanen, Tapio Karvonen, Johanna Vaiste ja Hannu Hernesniemi Teknologiakatsaus 140/2003

2 Suomen meriklusteri Mikko Viitanen Tapio Karvonen Johanna Vaiste Hannu Hernesniemi Teknologiakatsaus 140/2003 Helsinki 2003

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 390 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 35 teknologiaohjelmaa. ISSN X ISBN Kansi: Leo Malinen Kuvakoosteen kuvat: Kværner Masa-Yards Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Paino-Center Oy, 2003

4 Esipuhe Maamme merielinkeinojen piirissä on jo pitkään kaivattu objektiivista selvitystä tämän talouselämän osa-alueen merkityksestä kansantaloudellemme. Erityisesti puute on tullut esiin keskusteluissa maan merenkulkupolitiikasta sekä telakkatukien sisällöstä ja laajuudesta. Nyt käsillä olevan Suomen meriklusteri -tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on ns. meriklusterin merkityksen ja verkostoitumisen määrittely Suomessa sekä taloudellisen ja yhteiskunnallisen vaikutuksen kuvaaminen. Tutkimusaloite lähti liikkeelle erillisten esiselvitysten kautta eri toimialojen yhteistyönä, mutta sen sovittu muodollinen toimeksiantaja ja tilaaja on Meriteollisuusyhdistys ry. Tutkimustyön ovat tehneet Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa ja Etlatieto Oy. Tutkimuksen vastuullisina johtajina ovat toimineet erikoistutkija Mikko Viitanen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta sekä tutkimusjohtaja Hannu Hernesniemi Etlatiedosta. Tutkimustyöhön ovat osallistuneet vastuullisten johtajien lisäksi Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen tutkijat Tapio Karvonen ja Johanna Vaiste. Tutkimuksen tekoon osallistuivat myös stipendiaattitutkijat Marika Mäkinen ja Anne Sassi, jotka samalla laativat aineistosta omat opinnäytetyönsä. Stipendiaattitutkijoiden työn rahoitti Merenkulun säätiö. Tutkimusta on johtanut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Mikko Niini Kvaerner Masa-Yards Oy:stä. Ohjausryhmän jäseninä ovat toimineet Rauli Hulkkonen Tekesistä, Maunu Harmo ja Risto Paaermaa kauppa- ja teollisuusministeriöstä, Raimo Kurki ja Harry Favorin liikenne- ja viestintäministeriöstä, Henrik Nordell Meriteollisuusyhdistyksestä, Hans Ahlström Ålands Redarförening ry:stä, Pertti E. Aalto Fortum Shippingistä, Tuomas Nylund Silja Oyj:stä, Christian Ramberg Turun Satamasta, Matti Sommarberg Kalmar Industries Oy:stä, Eve Tuomola-Oinonen Helsingin Satamasta ja Juhani Vainio Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta. Tekes sekä edellä mainitut ministeriöt, yhdistykset, yritykset ja satamat ovat toimineet tutkimuksen rahoittajina. Eräissä muissa Euroopan maissa klusteriselvitykset ovat myötävaikuttaneet monien elinkeinosekä alue- ja koulutuspoliittisten kysymysten objektiiviseen käsittelyyn mm. poliittisessa päätöksenteossa. Toivon, että valmistunut selvitys omalta osaltaan auttaa globaalien muutosten myllerryksessä Suomessa tekemään oikeita johtopäätöksiä ja ohjaamaan kansallisesti rakentavaan päätöksentekoon. Kiitän ohjausryhmän puheenjohtajana tutkimuksen tekijöitä, ohjausryhmää, rahoittajia sekä tutkimukseen osallistuneita ja haastateltuja yrityksiä panoksestaan tutkimuksen onnistumiseksi. Helsingissä toukokuussa 2003 Mikko Niini

5 Tiivistelmä Suomessa on useiden elinkeinojen muodostama meriklusteri. Meriklusteriin kuuluvat mm. merenkulkuun, meritekniseen teollisuuteen ja satamatoimintoihin yksityisellä ja julkisella sektorilla liittyvät toimialat. Suomen meriklusteri -tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on meriklusterin merkityksen ja verkostoitumisen määrittely Suomessa sekä sen taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen kuvaaminen. Tutkimuksessa tehtiin laaja, merkittävimpiin meriklusterin yrityksiin eri toimialoilla kohdistettu yrityskysely meriklusterin taloudellisten vaikutusten ja työllisyysvaikutusten selvittämiseksi. Haastateltuja ja muuten huomioituja yrityksiä on yhteensä noin 260. Yksityisellä sektorilla toimivien yritysten lisäksi lukuun sisältyvät julkisella sektorilla toimivat satamat. Lisäksi käytössä oli Verohallinnolta ja Tilastokeskukselta saadut tiedot noin meriklusteriin liittyvästä tutkimuksen yhteydessä esiin tulleesta yrityksestä. Kaikkien yritysten suoraan meriklusteriin liittyvä liikevaihto on noin 11,4 miljardia euroa. Meriklusteri työllistää suoraan yksityisellä sektorilla ja satamissa noin henkilöä. Kulutuksen kautta syntyvät välilliset vaikutukset ovat moninkertaiset. Meriklusteri on toiminnallinen kokonaisuus, jossa sen eri toimialat, kuten merenkulku, meritekninen teollisuus ja satamatoiminnot, ovat sekä suoraan että etenkin yritysverkostojensa kautta kiinteässä vuorovaikutuksessa toisiinsa. Verkostojen kautta suurten meriklusteriyritysten vaikutus ulottuu koko Suomeen pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Meriklusterin taloudellinen vaikutus on suurimmillaan Ahvenanmaan lisäksi Helsingin, Turun ja Rauman alueilla. Eniten meriklusteriin liittyviä yrityksiä on luonnollisesti rannikolla, mutta meriklusteriyrityksiä sijaitsee runsaasti myös sisämaassa. Tutkimuksen yhteydessä tehdyssä yrityskyselyssä tuli esille, että yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista pidetään erittäin tärkeänä kovenevassa kilpailutilanteessa. Kyselyssä nousivat esille myös eri maiden yhteiskunnalliset tukitoimet, jotka vääristävät laivanrakennuksen ja meriliikenteen kilpailuasetelmia. Suomalaiset meriklusteriyritykset haluavat itselleen vastaavat toimintaedellytykset kuin kilpailijamaiden yrityksillä. Merielinkeinojen imagon parantaminen ja työvoiman saannin jatkuvuuden turvaaminen koetaan yrityksissä tärkeiksi. Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi merikuljetukset ovat välttämättömyys Suomen taloudelle. Vientiteollisuuden kilpailukyvyn kannalta merikuljetusten ja satamien kehittäminen ja toimivuus on erittäin tärkeää. Satamat ja niissä toimivat yritykset ovat keskeinen tekijä ulkomaankaupan kuljetusketjussa. Suuret meriklusteriyritykset ovat hyvin kansainvälisiä ja niiden ulkomaanvienti on merkittävää. Yritykset tuovat merkittäviä rahavirtoja Suomen kansantalouteen, mikä osaltaan lisää merkittävästi suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia. Suurille meriklusteriyrityksille on ominaista korkea teknologinen taso ja innovatiivisuus, mikä on luonut merkittävää kasvupotentiaalia erityisesti niiden yritysverkostoihin. Meriklusteriin on kehittynyt myös merkittävää liitännäisalojen, esimerkiksi vakuutus-, rahoitus- ja luokituslaitosten toimintaa. Julkisella sektorilla on merkittävä rooli meriklusterissa. Yksityisen merisektorin ja valtionhallinnon välinen yhteistyö on tullut yhä laaja-alaisemmaksi talouden kehittyessä. Asiasanat: meriklusteri, merenkulku, meriteollisuus, satamatoiminta, alihankkijaverkosto, kansantalous, kilpailukyky

6 Sammandrag Finlands sjökluster omspänner många näringsgrenar. Till sjöklustret hör bl.a. branscher som sjöfarten, den sjötekniska industrin och hamnverksamheten inom den privata och offentliga sektorn. Sjöklusterundersökningens viktigaste målsättningar i Finland är att definiera sjöklustrets betydelse och nätverksbildningen samt beskriva dess ekonomiska och samhälleliga betydelse. I undersökningen utförde man en omfattande företagsenkät till de mest betydande sjöklusterföretagen inom olika branscher, för att klargöra sjöklustrets ekonomiska verkningar och dess inverkan på sysselsättningen. De tillfrågade och på annat sätt noterade förtagen var ca 260. Talet inkluderar förutom företag inom den privata sektorn även hamnar inom den offentliga sektorn. Dessutom hade man till sin disposition uppgifter från Skattestyrelsen och Statistikcentralen om företag, vars uppgifter kom fram i samband med sjöklusterundersökningen. Företagens sammanlagda omsättning, som har direkt samband med sjöklustret, är ca 11,4 miljarder euro. Sjöklustret sysselsätter direkt ca personer inom den privata sektorn och i hamnarna. De indirekta verkningarna via konsumtionen är mångfaldiga. Sjöklustret är en funktionell helhet, där dess olika branscher, såsom sjöfarten, den sjötekniska industrin och hamnfunktionerna, är både direkt och via sina företagsnätverk i nära och kontinuerlig växelverkan med varandra. De stora sjöklusterföretagen påverkar genom nätverken hela Finland, förutom nordligaste Lappland. Sjöklustrets ekonomiska betydelse är störst förutom på Åland, även i Helsingfors, Åbo och Raumo regionerna. De flesta företagen med anknytning till sjöklustret finns självfallet vid kusten, men det finns också många sjöklusterföretag i inre Finland. I undersökningens företagsenkät framkom det att samarbetet mellan företagen och bildandet av nätverk anses mycket viktigt i den allt hårdare konkurrensen. Samhällets stödåtgärder i olika länder framgick också. Sådana stödåtgärder förvränger konkurrenssituationen inom skeppsbyggnadsindustrin och sjötrafiken. De finländska sjöklusterföretagen vill erhålla motsvarande verksamhetsförutsättningar som företagen i de konkurrerande länderna. Inom företagen anser man det viktigt att sjönäringarnas image förbättras och att en kontinuerlig tillgång på arbetskraft tryggas. Sjötransporterna är oumbärliga för Finlands ekonomi, på grund av landets geografiska läge. För exportindustrins konkurrenskraft är utvecklandet av sjötransporterna och hamnarna ytterst viktigt. Hamnarna och företagen som fungerar i dem utgör en central faktor i exporthandelns transportkedja. De stora sjöklusterföretagen är mycket internationella och deras export är betydande. Företagen för in betydande penningströmmar till Finlands nationalekonomi, vilket på ett betydande sätt ökar välfärden i det finländska samhället. Hög teknologisk nivå och innovation är kännetecknande för de stora sjöklusterföretagen. Detta har medfört betydande tillväxtpotential, i synnerhet inom företagsnätverken. Inom sjöklustret har det också utvecklats en betydande verksamhet för associerade branscher, t.ex. försäkrings-, finansierings- och klassificeringsbranscherna. Den offentliga sektorn har en betydande roll inom sjöklustret. Samarbetet mellan den privata sjösektorn och statsförvaltningen har blivit allt mera omfattande då ekonomin utvecklas. Fackord: sjökluster, sjöfart, sjöindustri, hamnverksamhet, nätverk av underleverantörer, nationalekonomi, konkurrenskraft

7 Abstract The maritime cluster in Finland consists of several sectors, such as those associated with shipping, marine industries and port operations in the private and public sectors. The main objective of the Finnish Maritime Cluster study was to assess the significance and map the networks of this cluster in Finland as well as to describe its economical and social importance. The study involved a comprehensive enquiry carried out amongst the most important companies of the various sectors in the maritime cluster to establish its economical and employment-related impacts. This enquiry covered some 260 companies by means of interviews and other methods. In addition to private sector companies, this figure also includes ports operating in the public sector. Additionally, the conductors of the study had access to data collected by the Tax Administration and Statistics Finland on some 2,400 companies associated with the maritime cluster, whose names came up in connection with the study. The total turnover of all companies directly associated with the maritime cluster is some 11.4 milliard Euro. The maritime cluster directly employs approximately 47,000 people in the private sector and in ports. Its indirect impacts seen through consumption are manifold. The maritime cluster is a functional entity in which the various industries, such as shipping, marine industries and port operations, are in close interaction with one another not only directly but also through their company networks. Through these networks, the large companies in the maritime cluster extend their influence to the whole country, excluding the northernmost parts of Lapland. The economical impact of the maritime cluster is most significant in the Åland Islands, as well as in the regions of Helsinki, Turku and Rauma. The majority of the companies associated with this cluster are naturally located on the coastline, but there also is a large number of maritime cluster companies inland. In the enquiry carried out in companies for this study, it came up that co-operation and networking between companies is regarded as very important in the increasingly tough competitive situation. The inquiry also raised the question of government aids offered by different countries. These aids distort the competitive situation in ship-building and maritime transports. The companies in the Finnish maritime cluster want to see themselves in an operating climate corresponding to that of the companies in competitor countries. The companies also emphasise the importance of improving the image of the marine industries and ensuring the availability of a labour force in the future. Because of the country s geographical location, maritime transport is essential for the Finnish economy. Further development and efficiency of maritime transport and ports are vital for the competitiveness of our export industry. Ports and the companies operating in them are crucial links in the foreign trade logistics chain. The large companies in the maritime cluster are highly international and play an important part in the export industry. These companies attract notable cash flows to the Finnish national economy, which in turn contributes greatly to the welfare of the Finnish society. Typical features of large maritime cluster companies are the application of advanced technology and a high level of innovation, which have resulted in a significant growth potential in their company networks in particular. The maritime cluster has developed to include important activities in associated fields, such as insurance, financial services and maritime classification. The public sector plays an important role in the maritime cluster. As the economy develops, the scope of co-operation between the private maritime sector and public administration has become increasingly wide. Key words: maritime cluster, shipping, marine industry, port operations, sub-contractor network, national economy, competitiveness

8 Sisällysluettelo Esipuhe Tiivistelmä Sammandrag Abstract 1 Johdanto Aikaisemmat tutkimukset, tilastot ja merisektorin maailmanmarkkinat Meriklusteritutkimuksen esityöt ja klusteritutkimukset Suomessa Meriklusteri tilastoissa Meriklusteritutkimukset ulkomailla Ruotsin meriklusteritutkimus Hollannin meriklusteritutkimus Saksan meriklusteritutkimus Norjan meriklusteritutkimukset Italian meriklusteritutkimus EU:n selvitys meriteollisuuden taloudellisista vaikutuksista Euroopassa Merisektorin maailmanmarkkinat ja Suomi Laivanrakennusmarkkinoiden nykytilanne Maailman kauppalaivasto ja merikuljetukset Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Klusterianalyysi Klusteri Kilpailukyky Kilpailukykymalli Julkisen vallan vaikutus kilpailukykyyn Economic Impact Study (EIS) Tutkimuksen aineisto ja menetelmät Kyselytutkimus Verohallinnon tuloslaskelma- ja tasetiedot Muut aineistot Yrityskyselyn tulokset Yritystiedot Laivanrakennus ja -korjaus sekä alihankinta Merikuljetukset varustamot, satamat ja niiden sidosyritykset Kilpailuolosuhteet Laivanrakennus ja -korjaus sekä alihankinta Merikuljetukset varustamot, satamat ja sidosyritykset Asiakassuhteet ja kysyntä Laivanrakennus ja -korjaus sekä alihankinta Merikuljetukset varustamot, satamat ja niiden sidosyritykset Yhteistyö Laivanrakennus ja -korjaus sekä alihankinta Merikuljetukset varustamot, satamat ja niiden sidosyritykset Tuotannontekijät Laivanrakennus ja -korjaus sekä alihankinta Merikuljetukset varustamot, satamat ja niiden sidosyritykset... 52

9 6 Strategiakysymysten tulokset Laivanrakennus- ja korjausyritykset Laivanrakennusyritysten alihankkijat Varustamot Satamat Varustamojen ja satamien sidosyritykset Meriklusteri Suomen kansantaloudessa Meriklusterin ja sen osa-alojen määrittely Merisektorin tarve Suomessa Merikuljetusten kysyntä ja tarjonta Suomen ja ulkomaiden välillä Satamatoiminta Suomessa Laivanrakennus ja -korjaustoiminta Suomessa Merisektorin alihankkijaverkosto Meriklusteriyritysten alueellinen sijoittuminen Meriklusterin kansantaloudelliset vaikutukset numeroin Meriklusterin taloudelliset vaikutukset ja työllisyysvaikutukset Meriklusterin vaikutus Suomen vientiin ja tuontiin Laivanrakennusteollisuus Suomen kansantaloudessa Laivanrakennusteollisuus ja tulonkiertomalli Laivanrakennusteollisuuden nykytilanne kansantalouden kannalta Laivanrakennuksen kustannusrakenne suomalaisilla telakoilla Laivanrakennuksen työllistävä vaikutus Suomen kansataloudessa Työvoiman nykyinen kustannustaso Laivanrakennuksen alihankkijat Kauppamerenkulku Suomen kansantaloudessa Merenkulun tuotannontekijät Merenkulun vaikutus vaihtotaseeseen Valtiovalta merenkulun markkinoilla Merenkulun ympäristöolosuhteet Satamat ja satamatekniset yritykset Suomen kansantaloudessa Satamat Suomen kansantaloudessa Satamatekninen teollisuus Suomessa Julkisen sektorin ja sidosryhmien rooli meriklusterissa Talouspoliittiset vaihtoehdot EIS-analyysin kautta Analyysi meriklusterin kilpailukyvystä Meriklusterin osat ja kokonaisuus Laivanrakennus ja meriteollisuus Kauppamerenkulun osaklusterit Satamat ja niiden toimijaverkko Satamien ja lastinkäsittelyn teknologiavalmistus Meriklusterin eri osien keskinäinen kehitysdynamiikka ja sen kilpailukykyvaikutukset Meriklusterin synergiat muiden klustereiden kanssa Elinkeinopoliittisia johtopäätöksiä ja suosituksia Johtopäätökset Lähteet Tilastot Muut lähteet Liitteet 1. Tutkimukseen osallistuneet ja haastatellut yritykset sekä tutkimuksessa huomioidut yritykset Kyselylomakkeet Tekesin teknologiakatsauksia

10 1 Johdanto Merielinkeinot ovat Suomelle tärkeitä. Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi merikuljetukset ovat välttämättömyys Suomelle. Merikuljetukset ovatkin ylivoimaisesti tärkein kuljetusmuoto Suomen ulkomaankaupassa. Meritekniseen teollisuuteen liittyvät yritykset ovat hyvin kansainvälisiä, ja yritykset tuovat kansainvälisiltä markkinoilta merkittäviä vientituloja. Vientiyritysten toiminnan jatkuvuuden lisäksi merikuljetusten ja satamien toimivuus on tärkeää. Suomen meriklusteri -tutkimuksen tekeminen on ollut eri tahojen toiveena jo usean vuoden ajan. Vuoden 2002 keväällä alkoi Suomen meriklusteri -tutkimushanke. Tutkimuksen muodollinen tilaaja on Meriteollisuusyhdistys ry ja rahoittajina ovat Teknologian Kehittämiskeskus Tekes, liikenne- ja viestintäministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä alan keskeiset yritykset ja yhteisöt. Tutkimusta on ohjannut ohjausryhmä, jossa oli asiantuntijoita meriklusterin keskeisistä yrityksistä, ministeriöistä ja yhteisöistä. Tutkimuksen tavoitteena on meriklusterin merkityksen ja verkostoitumisen määrittäminen Suomessa ja meriklusterin taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen kuvaaminen. Meriklusteriin kuuluvat muun muassa merenkulkuun, meritekniseen teollisuuteen ja satamatoimintoihin yksityisellä ja julkisella sektorilla liittyvät toimialat. Selvityksessä määritellään siis koko Suomen meriklusteri. Kansainvälisissä tutkimuksissa on huomioitu, että meriklusterin eri toimialat ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa toisiinsa. Suomessa aikaisemmin ei ole useinkaan huomioitu, että merielinkeinot voivat muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Tutkimusta varten tehtiin laaja yrityskysely eri merielinkeinojen yrityksille. Kyselylomakkeet laadittiin klusteriteorioiden ja kansainvälisten tutkimusten pohjalta. Tutkimuksessa on tärkeää selvittää Suomen meriklusterin yritysten verkostoitumissuhteita niin ostojen ja myyntien kuin yhteistyösuhteiden osalta. Kyselyn myötä saatiin suoraan yritysten johdoilta tietoja muun muassa yrityksen liiketoiminnasta, kilpailukykytekijöistä ja tulevaisuudennäkymistä. Kyselytutkimukseen osallistui noin 210 yritystä. Yritykset haastateltiin joko paikan päällä, puhelimitse ja/tai postihaastattelulla. Lisäksi tutkimuksen kyselyaineistoa täydennettiin noin 50 keskeisen yrityksen tiedoilla. Tiedot näistä yrityksistä ovat peräisin lähinnä Verohallinnolta ja yritysten vuosikertomuksista. Kyselytutkimuksessa kerättyjen tietojen avulla voidaan kehittää meriklusterin yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Tutkimuksen ovat toteuttaneet Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) sekä Etlatieto Oy. MKK:n työn osuus tutkimuksesta on noin kaksi kolmasosaa. Tutkimuksen vastuullisina tutkijoina ovat toimineet erikoistutkija Mikko Viitanen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta sekä tutkimusjohtaja Hannu Hernesniemi Etlatieto Oy:stä. Tutkimustyöhön ovat osallistuneet vastuullisten johtajien lisäksi MKK:n tutkijat Tapio Karvonen ja Johanna Vaiste. Tutkimuksen tekoon osallistuivat myös stipendiaattitutkijat Marika Mäkinen ja Anne Sassi. Stipendiaattitutkijat tekivät aiheesta myös omat pro gradu -tutkielmansa. Stipendiaattitutkijoiden työn rahoitti Merenkulun säätiö. Tutkimuksen alussa tehdään laaja katsaus meriklusteritutkimuksiin ulkomailla ja merisektorin maailmanmarkkinoihin sekä Suomen rooliin maailmanmarkkinoilla. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys esitellään luvussa 3. Luvussa 4 käydään tarkemmin läpi tutkimuksen aineistoa ja menetelmiä. Luvuissa 5 ja 6 esitellään yksityiskohtaisesti laajan kyselytutkimuksen tulokset. Kyselyn aihealueina olivat merisektorin kilpailuolosuhteet, asiakassuhteet ja kysyntä, yhteistyö ja tuotannontekijät. Lisäksi yritysjohtajilta tiedusteltiin yrityksen strategiaan liittyviä näkemyksiä. Tutkimuksen tuloksia, teoreettista viitekehystä, tehtyjä tutkimuksia, asiantuntijoita ja ulkomaalaisia selvityksiä käytetään apuna tulosten analysoimisessa luvuissa 7 ja 8. Tutkimuksen analyysien tekeminen on jaettu Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen ja Etlatieto Oy:n kesken. Tutkimuksen osuuden meriklusterin kansantaloudellisista vaikutuksista (luku 7) ovat kirjoittaneet MKK:n tutkijat Mikko Viitanen, Tapio Karvonen ja Johanna Vaiste. Luvussa käsitellään kansantaloudellisia vaikutuksia koko Suomen näkökulmasta ja toimialoittain. Tutkimusta syvennetään luvussa 7 esittämällä economic impact -analyysin avulla laskelmia merielinkeinojen nykyisestä ja tulevasta toiminnallisesta tasosta ja kustannusrakenteesta. Kilpailukykyanalyysin (luku 8) on kirjoittanut Etlatiedon Hannu Hernesniemi. Lisäksi luvun kirjoittamiseen ovat osallistuneet Marika Mäkinen ja Anne Sassi. Lopuksi esitetään tiiviisti tutkimuksen johtopäätökset luvussa 9. 1

11 2 Aikaisemmat tutkimukset, tilastot ja merisektorin maailmanmarkkinat 2.1 Meriklusteritutkimuksen esityöt ja klusteritutkimukset Suomessa Suomen Meriklusteri 2000 Merenkulun Säätiö teki kokouksessaan päätöksen Suomen Meriklusteria koskevan tutkimuksen tekemisestä. Tutkimuksen laatiminen annettiin DI Timo Korhosen tehtäväksi. Suomen Meriklusteri 2000 julkaistiin , ja siinä käytiin läpi eri maissa tehtyjä tutkimuksia. Se sisälsi myös haastattelututkimuksen, jonka pohjalta arvioitiin suomalaisen meriklusterin kartoittamisen olevan eri tahojen mielipiteiden perusteella erittäin tärkeää. Esitutkimus meriklusterista Suomessa Kokouksessa klusterityöryhmä kuuli eri asiantuntijoiden käsityksiä meriklusteritutkimuksen laatimisesta Suomessa. Tässä yhteydessä Turun yliopiston Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, jolla on pitkä kokemus sekä kotimaisista että kansainvälisistä merenkulkualaan, kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvistä tutkimusprojekteista, esitti tarjouksen Suomen meriklusteritutkimuksen esitutkimuksen laatimisesta. Kokous suositteli liikenne- ja viestintäministeriölle sekä kauppa- ja teollisuusministeriölle, että ne rahoittaisivat esitutkimuksen laatimista. Ministeriöt tekivät päätöksen esitutkimuksen rahoittamisesta. Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus teki esitutkimuksen meriklusterista pohjaksi Suomen meriklusteri -tutkimukselle. Esitutkimustyön aikana klusterityöryhmä ja tutkimuskeskuksen edustajat kokoontuivat muutamaan otteeseen. Kokouksissa esitettiin tutkimustyön vaiheita ja saatiin klusterityöryhmän jäseniltä kannanottoja siitä, miten jatkotyötä tulisi painottaa. Työn kuluessa kävi ilmi, että eri käsitteiden sisältöä ja teoreettisia viitekehyksiä on tulkittu eri tavoilla, jotka ovat johtaneet erilaisiin tutkimustapoihin ja tutkimustuloksiin. Tämän vuoksi tehdyssä esitutkimuksessa palattiin klusterikäsitteen määrittelemiseen ja käyttökelpoisten menetelmien löytämiseen käytännön tutkimustyötä varten. Esitutkimuksessa kuvattiin Hollannissa ja Saksassa tehtyä tutkimusta varsin seikkaperäisesti. Tavoitteena oli antaa mielikuva siitä, miten suomalainen meriklusteritutkimus olisi käytännössä tehtävä. Lisäksi haluttiin osoittaa ulkomaalaistutkimusten antamien tulosten hyöty sekä yritysten että valtionhallinnon kannalta. Esitutkimusta ei ole julkaistu erikseen, vaan siinä kerättyjä tietoja on hyödynnetty tämän varsinaisen meriklusteritutkimusraportin laatimisessa. Suomalaisia klusteritutkimuksia Klusteritutkimukset Suomessa aloittivat Etla ja sen tytäryhtiö Etlatieto Oy vuonna Tuolloin elettiin syvää lamaa. Teollisuusyritysten ja elinkeinopolitiikan johto ja tutkijat kantoivat huolta teollisuuden ja koko kansantalouden kilpailu- ja uudistumiskyvystä. Muun muassa viennin osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli laskenut aina 1980-luvun alusta lähtien. Tutkimuksen johtoryhmään tulivat merkittävimpien yritysten johtajat, KTM:n kansliapäällikkö sekä edustajat Suomen Akatemiasta ja korkeakoululaitoksesta. Meriklusterin ydinyrityksistä ei ollut edustusta. Johtoryhmän rooli oli projektissa merkittävä, koska sille esiteltiin projektin tulokset ennen niiden julkistamista ja se todella antoi niihin keskustelevan panoksensa. Tutkimusprojektilla ja sen noin 60 julkaisulla oli merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. 2 Projekti loi pohjaa tulevalle elinkeino- ja teknologiapolitiikalle. Jari Jääskeläinen on dokumentoinut väitöskirjassaan Klusteri tieteen ja politiikan välissä projektin yhteiskunnalliset vaikutukset. 3 Keväällä 1993 projektin tutkijat kirjoittivat yhdessä KTM:n johtavien elinkeinopolitiikan virkamiesten kanssa Kansal- 1 Professori Michael Porter oli pyytänyt Suomea jo mukaan laajaan kansainväliseen tutkimusprojektiin, jossa 10 maan kilpailukykytutkimusten pohjalta luotiin perusta klusteritutkimuksille ja tuloksena julkaistiin kirja Kansallinen kilpailuetu (1991). Hänen tarjouksensa ei tuolloin saanut Suomesta vastakaikua. 2 Osaraportit on lueteltu projektin loppuraporteissa Kansallinen kilpailukyky ja teollinen tulevaisuus, Etla B105, 1995 ja Advantage Finland, The Future of Finnish Indutries, Etla B115, Jari Jääskeläinen Klusteri tieteen ja politiikan välissä Teollisuuspolitiikasta yhteiskuntapolitiikkaan väitöskirja Jyväskylän yliopistossa, Etla A 33,

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 M a r j a T o i v o n e n Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 ESR-julkaisut -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Riitta Kangasharju Toimitussihteeri - Editor Kimmo

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2010

Logistiikkaselvitys 2010 Logistiikkaselvitys 2010 Julkaisuja 36/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä,

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2003 Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Helsinki 2003 ISSN 1456-9442 ISBN 951-49-0957-7 Merenkulkulaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Helsingin yliopisto RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 118 Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Ohjelmistoala Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa Applikaatiotalouden tilanne ja kehitys Suomessa Julkaisuja 7/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Petri Mäki-Fränti. Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten vaikutusten arviointi

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Petri Mäki-Fränti. Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten vaikutusten arviointi 02 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Petri Mäki-Fränti Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten vaikutusten arviointi Petri Mäki-Fränti Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten

Lisätiedot

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 36 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TERHI LUUKKONEN TOMMI MÄKELÄ MARKUS PÖLLÄNEN HANNA KALENOJA JORMA MÄNTYNEN JARKKO RANTALA Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 TAUSTARAPORTTI

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla

Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 24/2012 Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla Kirsti Melin ja Kristian Melin Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Biotekniikan

Lisätiedot

Lentoliikennestrategian taustaraportti

Lentoliikennestrategian taustaraportti Lentoliikennestrategian taustaraportti Julkaisuja 2b/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2015 Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja

Lisätiedot

seatec Aker Yardsin projektiosaaminen olennaisessa roolissa Meri yhdistää osaamisen SIVUT 26-28

seatec Aker Yardsin projektiosaaminen olennaisessa roolissa Meri yhdistää osaamisen SIVUT 26-28 seatec Aker Yardsin projektiosaaminen olennaisessa roolissa SIVUT 12-21 Bureau Veritas perustanut laivapiirustusten hyväksyntäosaston SIVU 11 5 / 2006 seatec.fi Meri yhdistää osaamisen SIVUT 26-28 Azipod

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen IPR-strategian perusselvitys IPR University Center Huhtikuu 2008 Päivitetty elokuussa 2008 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES B:2 2

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Luovat alat Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot