Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana."

Transkriptio

1 7.16 Kuvataide KUVATAITEEN OPPISISÄLLÖT Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on yhdistää havainnot, mielikuvat, tiedot, tunteet ja ilmaisu taiteelliseksi toiminnaksi. Kuvailmaisu 1. Kuvallinen ajattelu ja suunnittelu: opetellaan ilmaisemaan ajatuksia, havaintoja, tietoja ja elämyksiä kuvallisesti. Sommittelu, värien käyttö, tilan ja muodon kuvaaminen. 2. Kuvaamisen tekniikat: Harjoitellaan käyttämään ilmaisun kannalta tarkoituksenmukaisia materiaaleja ja tekniikoita. Piirtäminen, maalaaminen, grafiikka, muovailu ja rakentelu, keramiikka, valokuvaus ja video, kirjoittaminen ja tekstaaminen. Taiteen tuntemus Tutustutaan taiteen ilmiöihin ja saavutuksiin eri aikoina, eri kulttuureissa. Elämyksiä, tietoja ja taitoja kuvataiteilijoista, taideammateista ja taiteen työmenetelmistä. Kuvaviestintä Opetellaan tulkitsemaan ja arvioimaan sekä tuottamaan kuvaviestejä. Eri kuvatyypit ja niiden käyttöyhteydet Kuvan ja tekstin yhdistäminen Ympäristöestetiikka Havaintojen, tietojen ja tekojen kautta kehitetään kykyä arvioida, arvostaa ja vaalia ympäristöä. Luonnonympäristö, rakennettu ympäristö ja arkkitehtuuri. Asuminen, esineistö ja pukeutuminen.

2 124 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET KUVATAITEEN OPETUKSESSA Kuvataiteen opiskelun eheyttävä merkitys on siinä, että sen avulla oppilas voi sisäistää ja jäsentää muissa oppiaineissa ja yleensä elämässään esille tulevia asioita. Ilmaisun avulla maailmankuva jäsentyy ja itsetunto vahvistuu. Ilmaisun ehtona on kiireetön, vähitellen etenevä asioiden sisäistäminen. Kuvataiteen oppisisältöjä on luontevaa integroida muihin oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin. Aihekokonaisuuksien huomiointi kuvataiteessa voidaan täsmentää selkeiden väitelauseiden avulla. Lauseet pyrkivät kuvailemaan aihealueen piirissä tapahtuvaa etenemistä hämeenkyröläisen oppilaan elämässä. 1.Ihmisenä kasvaminen Kuka minä olen? Kyselevä, tarkkaileva, tietoa hankkiva oppilas etsii ilmaisumuotoa havainnoilleen, kokemuksilleen, tunteilleen, mielikuvilleen ja pyrkimyksilleen. Muoto löytyy sisällön jäsentymisen kautta. Tällainen prosessinomainen,vähitellen selkiytyvä eteneminen on ominainen kuvataiteelliselle työskentelylle. Näin pyritään tukemaan oppilaan itsetuntemuksen kehittymistä kohti itsensä hyväksymistä ja terveen itsetunnon kehittymistä. 1. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä Taide on tapa ymmärtää. Taiteen keinoin oppilas tunnistaa suomalaiset ja hämeenkyröläiset juurensa ja tunnistaa olevansa osa maailmanlaajuista kokonaisuutta. Hän tuntee asuinpaikkakuntansa ja osaa arvioida ja arvostaa sekä vaalia sitä. Hän ymmärtää, että ympäristö muokkaa jokaisen elämää ja uskoo, että hän voi vaikuttaa ympäristöönsä ja tietää siihen keinoja. Kansallismaisema-hanke ja kunnan sivistystoimen laatima kotiseuturetki-suunnitelma otetaan opetuksessa huomioon. Kunnan virkamiehiä ja esimerkiksi Hämeenkyrö-seuran jäseniä voidaan käyttää asiantuntijoina opetuksessa. 3.Viestintä- ja mediataito Viestintä on vuorovaikutusta. Vuorovaikutus edellyttää olennaisen löytämistä, karsintaa ja arviointia niin viestin vastaanottajana kuin lähettäjänäkin. Oppilas harjaantuu tietämään, miten sanallisen viestin tehoa voidaan lisätä tarkoituksenmukaisella taitolla ja muilla visuaalisilla järjestelyillä. Hän oppii tietoisesti katsomaan ja arvioimaan näkemäänsä. Omien mielipiteidensä tunnistamisen ja ilmaisemisen kautta hän oppii valitsemaan itselleen tärkeän informaation. 4.Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 6.Turvallisuus ja liikenne 7.Ihminen ja teknologia Sivistys on vieraantumisen voittamista. Sivistys on ihmisen jäsentymistä ajattelevana, tuntevana ja tahtovana yksilönä yhteiskuntaan ja maailmaan.(wilenius)

3 KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU 125 Kuvallinen sommittelu Kuvan rakentamisen perusteita tehtävien ja taide- ym kuvien tarkastelun yhteydessä. Aluksi leikinomaisesti, vähitellen tietoisemmin omiin havaintoihin perustuen. Piste, viiva, pinta, muoto, tila, liike ja aika, rytmi, harmonia, jännite, tasapaino. Kuvallinen sommittelu sisältyy kaikkiin kuvataiteen osa-alueisiin. Piirustus Elämyksellisen kuvalla kertomisen lisäksi vähitellen havaintopohjaista kuvaamista ja piirustustekniikan harjoittelua, mukaan lukien perspektiivinen ja aksonometrinen kuvaaminen. Välineet 1.-2.lk - lyijykynä, piirustuskynät 3B 6B, grafiittikynä, värikynät, hiili, sivellin, viivain, harppi, koulun resurssien mukaan myös pastelliliidut 3.-4.lk - edellisten lisäksi huopakynät, lattapäinen sivellin, kulmaviivain 5.-6.lk - edellisten lisäksi nestemäinen tussi, tussipiirtimet 7.lk - edellisten lisäksi hakaviivain Oppiaines 1.-2.lk Käsivarapiirustus: - tutustutaan viivan monipuolisiin ominaisuuksiin - tutkitaan erilaisia tapoja luoda pintavaikutelma Tekninen piirustus: - geometriset perusmuodot - muotojen etsimistä piirtämällä - harjoitellaan viivaimen käyttöä - tutustutaan harppiin - muita viivaleikkejä 3.-4.lk Käsivarapiirustus: - viiva rytmin ilmaisijana - valööriasteikot, valo, varjo - harjoitellaan havaintopohjaista piirtämistä - pintarakenne; tavoitellaan aineenmukaisuutta, materiaalin tuntua - harjoitellaan luonnostelua Tekninen piirustus: - tilan kuvaamisen esiharjoituksia - ornamentiikkaa 5.-6.lk Käsivarapiirustus: - harjoitellaan luonnostelua - varjostamistekniikka - ihmisvartalo- ja kasvotutkielmia - havaintopohjaista esineiden ja ympäristön piirtämistä Tekninen piirustus: - yhden katoamispisteen perspektiivi - mittapiirustus - harjoitellaan suuntaisprojektioide n tekemistä 7.lk Käsivarapiirustus: - syventäen edellisiä - korostuneesti luonnostelun tärkeys Tekninen piirustus: - aksonometrinen tapa kuvata - syventäen yhden katoamispisteen perspektiiviä

4 126 Grafiikka Yksinkertaisesta ja helppotekoisesta enemmän hienomotoriikkaa, voimaa ja pitkäjänteisyyttä vaativiin tehtäviin ja tekniikoihin. Toistamisen ideaa unohtamatta. Välineet 1.-2.lk - pullovärit, vesiliukoiset painovärit, väritelat, juurekset, kierrätysmateriaali 3.-4.lk - edellisten lisäksi resurssien mukaan vedostuspaperi, kaaviosilkkipaperi, press-print painolaatta jne lk - edelliset, linolevy 7.lk - edelliset, resurssien mukaan laajentaen (esim. prässi) Oppiaines 1.-2.lk - sormi-, leimasin- ja palikkapainanta, frottáge - tutustutaan ornamentiikan periaatteisiin (esim. nauha- ja keskusornamentti) - sapluunan eli kaavaimen käyttö 3.-4.lk - grafiikka-käsitteen oppiminen - erilaiset ornamentit - monotypia - kohopainolaatan valmistaminen - uurrostekniikka (pressprint) 5.-6.lk - pahvikohopaino - linoleikkaus - monivärivedos - luonnostelun tärkeys - grafiikan merkitseminen - kehystäminen - tutustumista taidegrafiikan menetelmiin 7.lk - rikastetut sapluunatyöt - monotypia - kuivaneula, jos on prässi

5 127 Maalaus ja värioppi Spontaaneista värikokeiluista ja värien leikinomaisesta käytöstä vähitellen tietoisempaan tekniikoiden kokeiluun ja harjoitteluun päämääränä tiettyjen vaikutelmien, elämysten ja havaintojen kuvaaminen. OPPIAINES 1-2 LUOKKA 3-4 LUOKKA 5-6 LUOKKA 7 LUOKKA Siveltimien ja värien hoito: -Värinapin puhdistaminen -Välineiden huolto -Vesiväritekniikan syventämistä -Ilmaperspektiivi maisemamaalauksessa Sivellintekniikka: -Veden ja värin määräsuhteen hallinta ja vaihtelu -Oikea asento, vedot, painallukset ja pinnan maalaaminen -Värin vaaleus -Päällemaalaustekniikka -Vesivärin ja väriliidun yhdistelytekniikka ja muut sekatekniikat -Värien sekoittamisen alkeet sekä liiduin että vesivärein -Tutustuminen pää- ja väliväreihin -Kylmät ja lämpimät värit -Kokemuspohjaisesti värien elämyksellistä havainnointia ja tutkimista (luonto, ympäristö, taidekuvat ja omat työt ) -Siveltimen vaihtelevan käytön harjaannuttaminen -Luonnostelu ja hahmottaminen liiduilla ja siveltimellä -Värisävyjen sekoittaminen liiduilla Maalaustekniikat: -Kuiva kuivalle -Kuiva kostealle -Kostea kostealle VÄLINEET Vesivärinapit (Wennström) -Punainen: Sinooberi ja Karmiini -Keltainen: Kromi ja Kadmium -Sininen: Preussi ja Ultramariini -Musta ja valkoinen Pullovärit Siveltimet -Yksipäiset pyörö- ja tasasiveltimet Väriliidut ja vesivärikupit Kuvasommittelu pintana ja syvyysulottuvuudessa -Etu-, keski- ja taka- ala sekä päällekkäisyys -Geometriset muodot -Asetelma -Tutustuminen väriympyrään -Pää- ja välivärit -Värin sävy ja voimakkuus -Värin taittaminen ja murtaminen liiduilla ja vesiväreillä -Värien rinnastaminen ja tietoinen käyttö sommittellullisesti Väriympyrä: -Päävärit, välivärit, vastavärit ja lähivärit -Värin taittaminen ja murtaminen -Värisävyn etsintäharjoituksia Kontrastit: -Tumma - vaalea -Kirkas - samea -Rauhallinen - levoton -Vastavärikontrasti -Väri- ja maalausopin kertaamista -Sekatekniikoiden käyttö -Värien käyttö havaintopohjaisesti ja elämyksellisesti

6 128 Muovailu ja rakentelu Kokonaisvaltaisesta tilan haltuunotosta ja muokkaamisesta (rakentelusta) tilan tietoiseen suunnitteluun. Käsillä rakentamisen ja muotoilun kokeilevasta ja kerronnallisesta vaiheesta tietoisempaan plastista ja tilallista hahmottamista aktivoivaan työskentelyyn. Välineet 1.-2.lk - savi, muovailuvaha, lumi, paperi, luonnonmateriaali, puutikut, muovailupuikot, kaulimet, silmukkarauta (tai iso paperiliitin) Oppiaines 3.-4.lk - kuten edellä 5.-6.lk - edelliset, kipsi, rautalanka, kanaverkko, liisteri, paperimassa, selluvilla 7.lk - kuten edellä, soveltaen erilaisiin tehtäviin 1.-2.lk - elämyksellistä savimuovailua - lumiveistoksia - paperintaittelua - rakentelua puutikuilla - ongelmanratkaisutehtäviä - origamitaitteluita 3.-4.lk - savityöskentelyä (levy-, makkara- ja muovailutekniikat) - yksinkertaisia rakentelutehtäviä, esim. mobile - origamitehtäviä 5.-6.lk - savitekniikkojen syventämistä ja monipuolistamista, esim. reliefi - kipsi; valu ja veistäminen - rautalangan tai kanaverkon taivuttelua rungoksi, päällystetään liisteröidyllä paperilla, paperimassalla, kipsinauhalla ym. - tuotesuunnittelu - pienoismallit - sisustaminen 7.lk vaihtelevasti - savimuovailua - rakentelua luonnonmateriaaleist a - tilaratkaisuja - pahvi- ja paperirakennelmia, esim. kaaritaitos

7 129 TAITEEN TUNTEMUS Taiteen maailmaan tutustuminen on oleellinen osa kuvataiteen opiskelua. Ns. läpäisyperiaatteella tehtäviä syvennetään ja liitetään uusiin yhteyksiin käyttäen taidekuvia ja muuta kuvamateriaalia ( diat, videot, taidepostikortit, julisteet, taidekirjat, näyttelyluettelot ja nettisivut). Ympäristön havainnointi, kuvailmaisun sovellukset, kuvaviestintä ja erilaiset teemat rikastuvat ihmiskunnan kulttuurin saavutuksien esittelyllä. Oman lähiympäristön kuvamaailma laajenee Suomea, Eurooppaa ja muita maanosia koskevaksi. Mikäli mahdollisuuksia on, voi taiteilijavierailu tai näyttelykäynti avata väylää aktiiviseksi taiteen kokijaksi kasvamiselle. OPPIAINES 1-2 LUOKKA 3-4 LUOKKA 5-6 LUOKKA 7 LUOKKA -Tehtävien yhteydessä -Tehtävien yhteydessä -Tehtävien yhteydessä esimerkkejä taideteoksista ja taiteilijoista esimerkkejä taideteoksista taiteilijoista esimerkkejä taideteoksista ja taiteilijoista -Satukuvakirjat -Kuvittajan työ, esim. Tove Janssonin muumikuvat 5- luokka: -Suomen taiteen kuvia, esim. kirkkotaide ja Kultakausi -Integraatio historiaan ja uskontoon 6- luokka: -Maailman taiteen tunnetuimpiin taideteoksiin ja taiteilijoihin tutustuminen -Integraatio historiaan ja uskontoon -Tehtävien yhteydessä esimerkkejä taideteoksista ja taiteilijoista -Hämeenkyröläisiin taiteilijoihin tutustuminen (esim. Salo, Nyström, Frang, Rauhala ja Airas) -Kyröskoski taiteilijoiden kuvaamana -Läpäisyperiaatteella tehtävien yhteydessä Ekspressionismi, Kubismi ja ornamentiikka VÄLINEET Esimerkiksi: -Diat -Videot -Taidepostikortit -Julisteet -Taidekirjat -Näyttelyluettelot -Nettisivut -Muut taidekuvat

8 130 YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU Aluksi luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön elämyksellistä kokemista ja havainnointia. Oma keho aisteineen on toiminnan lähtökohtana, mittakaavana ja toteuttajana. Esteettinen arviointi pohjautuu hyvän ja kauniin sekä toimivan määrittelyyn niin ympäristössä, arkkitehtuurissa. esineistössä kuin pukeutumisessakin. Mukana on itsestään selvästi myös eettinen ja ekologinen näkökulma. Ajan henki ilmenee eri aikoina muoti- ja tyylipiirteinä, joita opetellaan erittelemään ja tunnistamaan. Suomen rakennushistorian pääpiirteet tulee käsitellä peruskoulun aikana. Hämeenkyrön kunnan kotiseuturetki-suunnitelma tarjoaa paikallisen näkökulman ja sitä tulee hyödyntää opetuksessa. Vähitellen opiskeluun liitetään suunnittelun yleisten perusteiden selvittämistä ja suunnitteluvaiheiden läpikäyntiä. Näin aloitetaan arkkitehtuurin kansalaiskasvatus. Ympäristökasvatus maja/pesä (viihtyminen, turvallisuus, minä teen ) - kulkureittejä, kulkijoita, jälkiä - oma koti, koulu ja kylä - kylän raitti kulkijoineen (nyt ja ennen) - maisema muuttuu - arkielämän esineistöä (nyt ja ennen): työkalut, huonekalut, esineet, pukeutuminen - kansantaide, kansanperinne, ornamentiikka -mittakaava ja tilan kuvaamisen harjoituksia ( 1 katoamispisteen perspektiivi, edessätakana, koko, väri) -asuminen, oma paikka (rakentelu) - oma kotikylä suhteessa kirkonkylään ja Kyröskoskeen - Suomen rakennustaiteen peruslinjoja -aksonometria - perspektiiviharjoituksia havainnon mukaan Käytettävät materiaalit, välineet ja työtavat: Luonnon materiaali, rautalanka, paperi, pahvi, liisteri, savi, kierrätysmateriaali Erilaiset kuvantekovälineet, mukaanlukien valokuvauskamera, videokamera Rakentelu, havainnointipiirustus- maalaus, valokuvaus, videokuvaus Erilaiset teemat ja projektit, Hämeenkyrön kunnan sivistyspalveluiden suunnittelema 6 vuoden kierrolla läpivedettävä kiertoajelu/tapahtumapäivä Taiteen keskustoimikunnan ja Suomen Arkkitehtiliiton raportissa: Askeleita arkkitehtuurissa, toim. Heini Karjalainen 2001, arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksen tavoitteet määritellään seuraavasti: Arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksen päätavoitteina on auttaa kansalaisia ymmärtämään: mikä merkitys rakennetun ympäristön laadulla on ihmisen ja yhteiskunnan hyvinvoinnille että rakennettu ympäristö inhimillisen elämän muotona liittyy kiinteästi luonnonympäristöön ja on osa sitä että nykypäivän ympäristö on muodostunut historiallisen kehityksen tuloksena mikä on meidän vastuumme rakennetusta ympäristöstämme ja kuinka oma toimintamme vaikuttaa siihen kuinka suunnitteluprosessit kulkevat ja miten ja milloin on oikea aika vaikuttaa että he voivat vaikuttaa itse aktiivisesti omaan elinympäristöönsä ja sen muodostumiseen ja rohkaista heitä siihen

9 131 MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ (ja kuvallinen sommittelu) Kuvien tietoisen tarkastelun ja niistä keskustelun lisäksi vähitellen myös kuvan rakentamisen, kuvan muokkauksen ja kuvalla vaikuttamisen keinoihin tutustumista. Käytetään perinteisiä välineitä ja mahdollisuuksien mukaan erilaisia kameroita ja tietokonetta. Kuvajono ja aikaulottuvuuden mukaan tuova elokuva on osa kuvaviestintää. Kirjoitus ja graafinen suunnittelu Kirjoitus on osa kuvallista viestintää, jossa historian kuluessa vakiintuneet merkit yhdistyvät kullekin kirjoittajalle ominaiseen, persoonalliseen kirjoitusliikkeen motoriikkaan. Kirjoittaminen on näin ollen kokonaisvaltaista ilmaisua, jossa ajatus saa kuvallisen muodon. Samalla kirjoittaminen ja kalligrafia ovat taidon jatkuvaa harjoittamista, joka rikastaa elämää. Graafinen suunnittelu noudattaa kuvallisen sommittelun periaatteita ja yhdistää ne viestintään. Kirjain ja tekstipinta on kuva. Media ja kuvaviestintä Liikkuvien ja liikkumattomien kuvien sisältöön eläytymistä, kuvista kertomista ja kuvilla kertomista, kuvan rakentamista draaman keinoin. Opastava kuva (merkit ja symbolit) Satukuva Eri kuvatyypit Kuvan keinot/ Sarjakuva Ruutusuurennos Kuvasymbolit Kuva liikkeeseen, plärä, hyrrä, zoetrooppi, ym videokuvausta, mikäli mahdollisuuksia on - Kuvalla vaikuttaminen: kuvan rajaus, kuva ja teksti, kuvan muokkaus mainoskuva, propagandakuva, juliste - uutiskuva, dokumenttikuva - Taitto/lehti - Elokuvan keinoista keskustelua, elokuvien tarkastelua, ehkä tekoa - Valokuvaus - Syvennetään kuvan analysointia Kuvakooste (montaasi, kollaasi) - valokuvauksen perusteet - digi-kuvaus ja kuvan käsittely atk:lla (jos välineistö hankitaan) Kirjoittamisen taidon harjoittamista ja käsialanhuoltoa. Tekstin ja kuvan yhdistämistä. Perustekstauksen harjoittelua, 5. luokalta lähtien myös historiallisia tekstaustyylejä oppilaiden mielenkiinnon mukaan. Käytettävät välineet, materiaalit ja työtavat: Piirustus- ja maalausvälineet, aikakauslehtikuvat, sarjakuvat, Kirjoitus- ja tasaterä-tekstausvälineet, kuitukärkikynä Pentel Stylo, huopakynät ja kulmikkaat tai kalligraafiset tussit. Valokuvauskamera, videokamera (tavallinen tai digitaalinen), editointivälineistö, ATK-välineistö ja taitto- sekä kuvankäsittelyohjelma.

10 132 NIVELVAIHE ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Kuvaus oppilaan minimi-valmiuksista kuvataiteessa 7. luokalle siirryttäessä. Jos ala- ja yläkoulussa pyritään samoihin realistisiin ja johdonmukaisiin työskentelytapoihin, helpotetaan oppilaan siirtymistä koulusta toiseen, eikä aikaa mene perusasioiden harjoittelemiseen. Harkitsemisen arvoinen idea voisi olla myös siirtymätehtävä yläasteelle siirryttäessä. Oppilas - on tottunut suunnittelemaan työtään luonnoksen muodossa erilliselle paperille. On tottunut viimeistelemään työnsä. - on opinhaluinen ja uskoo kykyihinsä oppia uutta. Tekemällä oppii. - on harjoitellut keskustelemaan taidekuvista, muista kuvista ja suoritetuista tehtävistä ja arvioimaan niitä. - kokee, että luokan välineistö on kaikkien oppilaiden yhteistä omaisuutta. Siten hän kokee tärkeäksi huolehtia välineistä, materiaaleista ja luokkatilasta. - muistaa merkitä kaikkiin töihinsä (esim. oikeaan alareunaan) etu- ja sukunimensä sekä luokan. - hallitsee viivaimen ja harpin käytön. - osaa maalatessaan vesiväreillä käyttää apuna värin hallitsemisessa kokeilupaperia ja käsipyyhepaperia. - hallitsee pää- ja välivärit, toisin sanoen tunnistaa päävärit, joita ei saa sekoittamalla muista väreistä. Osaa sekoittaa violetin, vihreän ja oranssin. Tämä onnistuu, jos hän osaa luokitella vesivärinapit värilämpötilan mukaan (esim. kylmä ja lämmin punainen). Osaa sekoittaa ruskean värin pääväreistä. - on tutustunut viivaperspektiiviin ja hahmottaa tilavaikutelman aikaansaavia tekijöitä (esim. kauempana oleva esine näyttää pienemmältä kuin lähellä oleva, kauempana oleva esine saattaa osaksi peittyä edempänä olevan taakse jne).

11 133 ARVIOINTI Arvioinnissa huomioidaan oppilaan työskentelytapoja ja osallistumista tuntityöskentelyyn sekä muuta kuvallista harrastuneisuuttta koulussa. Hänen saavuttamansa tieto- ja taitotaso hahmottuu suoritettujen tehtävien ja mahdollisten kokeiden avulla. Itsearviointi tapahtuu esim koostamalla portfolio tai työkansio. Voidaan käyttää myös oppilaan itsearviointi-lomakkeita. On toivottavaa, että arvioinnin avulla oppilas ryhtyy arvostamaan omaa ja muiden työskentelyä ja niiden tuloksia. Tehtävänannon yhteydessä on oppilaalle selvitettävä, mikä on tehtävän tavoite ja opittava/harjoiteltava asia ja arviointikriteerit. Tämä käytäntö lähinnä 5. luokalta lähtien. Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa on määritelty 4. luokan lopussa hyvän osaamisen kriteerit ja 7. luokan lopussa suoritettavan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8. Ohessa on lisäksi hahmotelma tuntityöskentelyn arviointiperusteista ja niitä vastaavista arvosanoista. (Työryhmä on laatinut sen avuksi opettajalle ja nivelvaiheiden helpottamiseksi.) Hylätty 4 Heikko 5 Välttävä 6 Ei ole suorittanut tehtäviä. Ei osoita kiinnostusta kuvailmaisuun. Suorittaa tehtäviä ainoastaan opettajan jatkuvan tuen avulla. Ei arvosta omaa eikä muiden työskentelyä. Häiritsee oppituntia. Tuloksia niukalti. Työn suunnittelu ja toteutus kiinnostaa vain satunnaisesti. Pääsee tehtäviin käsiksi vain opettajan avustamana, ei työskentele omaehtoisesti. Seuraa yhteisiä ohjeita puutteellisesti. Häiritsee muiden työskentelyä. Keskittyy huonosti omaan työskentelyynsä. Valmiita tuloksia vähän. Tyydyttävä 7 On useimmiten kiinnostunut työn suunnittelusta ja toteutuksesta. Keskittyy yleensä opetettaviin asioihin. Tarvitsee yksilöllistä tukea työskennelläkseen omaehtoisesti. Antaa useimmiten työrauhan muille oppilaille. Ei vaadi itseltään laadukasta suoritusta. Viimeistelyn taso vaihtelee. Hyvä 8 Kiitettävä 9 Kiitettävä 10 Työn suunnittelu ja toteutus kiinnostaa. Yrittää ratkaista tehtävät itsenäisesti ja keskittyneesti. Pyrkii tavoitteisiinsa ja suorittaa tehtävät parhaan kykynsä mukaan. On kiinnostunut myös muiden oppilaiden työskentelystä ja työn tuloksista. Tulosten laatu on hyvä. On kiinnostunut kuvataiteesta ja sen opiskelusta. Pyrkii suunnittelemaan omaperäisen ja puhuttelevan teoksen ja näkee vaivaa sen toteuttamiseksi. Pyrkii itsenäisesti ratkaisemaan työssä esille tulevat ongelmat. Käyttää eri tekniikoita ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti. Työskentelee mielellään vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden kanssa. Tulokset ovat viimeisteltyjä ja hyviä. Oppilaalla on ilmeisiä kuvataiteellisia taipumuksia ja hän haluaa kehittää taitojaan omaehtoisesti ja opettajan opastuksella. Työskentelyideat ovat omaperäisiä ja oppilas pitää niiden toteuttamista tärkeänä. On aktiivinen sellaisissa kouluyhteisön toiminnoissa, joissa tarvitaan kuvataiteellista lahjakkuutta ja näkemystä. Työskentely ja työn tulokset ovat laadultaan erinomaisia.

12 7.17 Käsityö 134 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET Käsityön alueella tulevat esiin teknologiset, taloudelliset, sosiologiset, kulttuuriset, historialliset, esteettiset, psykologiset ja eettiset elämän alueet. Osa opetussisällöistä on hyödyllistä ajoittaa koulukohtaisesti toisiaan eheyttäväksi esim. yhteistyöprojektein yli ainerajojen. On tärkeää, että oppilas sisäistää ja ymmärtää eri opetussisältöjen yhtymäkohdat ja osaa rakentaa omaa identiteettistä oppimishierarkiaansa eri oppiaineiden yhteisiä mahdollisuuksia hyödyntäen ja toisiinsa soveltaen. Ihmisenä kasvaminen Saavutettujen käsityötaitojen myötä oppilaan luovuus ja pitkäjänteisyys lisääntyvät ja itsetunto kehittyy. Oppilas oppii vastuullisuutta ja yhteistoimintatapoja sekä arvostamaan ja arvioimaan omaa työtään ja muiden työtä. Käsityön tehtävät laaditaan niin, että jokainen oppilas pääsisi kokemaan onnistumisen elämyksiä. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Oppilas tutustuu osin suomen ja muiden kansojen muotoilu-, käsityö ja teknologiakulttuureihin. Muista kulttuureista tulleiden tai Suomen vähemmistökulttuurien käsityönperinteeseen tutustumisen lähtökohtana ovat oppilaiden tuomat ideat ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Viestintä ja mediataito Oppilaan ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät, kun hän käsityöprosessin aikana hankkii tietoa, harjaantuu vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään sitä, esittää omia suunnitelmiaan ja työselityksiään eri raportointimenetelmin, sekä saa ja antaa palautetta. Käsityötuote on ilmaisun väline, siihen sisältyy symbolisia merkityksiä eli viestejä. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Oppilas oppii tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa esim. vierailemalla paikkakunnan yrityksissä. Käsityön tekijän toimiessa itsenäisesti ja tavoitteellisesti omasta työstään vastuuta kantaen ja toimeen tarttuen, hänen sisäinen yrittäjyytensä ja osallistuvuutensa kehittyvät. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Oppilas tutustuu ekologiseen kestävään kehitykseen aiheinaan tuotteen elinkaari, kierrätys, korjaus ja huoltaminen Turvallisuus ja liikenne Työsuojelusäädösten, työvälineiden turvallisen käytön ja oppimisympäristöstä huolehtimisen avulla oppilas oppii huomioimaan turvallisuusnäkökohtia. Ihminen ja teknologia Käsityön tavoitteena on tutustuttaa oppilas perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan ja erilaisten laitteiden toimintaperiaatteisiin sekä ottaa kantaa teknologian kehittymisen ilmiöihin ja yhteiskunnallisiin seuraamuksiin.

13 135 Käsityössä on kysymys kokonaisvaltaisesta toimintaprosessista, joka toteutetaan suunnitelmallisesti ja luovasti erilaisilla materiaaleilla, työvälineillä ja toteutustekniikoilla. Työskentelyssä painotetaan omaa ajattelua, kokeilua, oivaltamista ja ongelmaratkaisutaitoja. Opittava asia kytketään oppilaan kokemusmaailmaan ja toteutetaan ongelmalähtöisesti, yksin tai ryhmässä toimien. Oppilaan kasvattaminen pitkäjänteiseen työntekoon lähtee suunnittelutaitojen oppimisesta. Työskentelyssä tulee pyrkiä jatkuvan suunnittelun periaatteeseen. Ennakoivan suunnittelun lisäksi karttuneiden tietojen ja taitojen avulla muutetaan tarvittaessa alkuperäistä suunnitelmaa paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Käsityökasvatuksen tavoitteena on oppilas, joka osaa arvostaa itsesuunniteltua yksilöllistä tuotetta. Oppimisessa pyritään oppimisen kokonaisvaltaisuuteen yhteistyössä eri oppiaineiden kanssa mahdollisuuksien mukaan. Opetusjärjestelyt: Opetussuunnitelma rakentuu siten, että kaikkien uusien asioiden opettaminen pohjaa aikaisemmin opittuun. Vuosiluokka 1-2, 3-4 ja 5-6 käsitellään kokonaisuuksina. Näiden kokonaisuuksien sisällä voidaan oppisisältöjen paikkaa vaihtaa. Kuitenkin aina taitekohdassa on kaikki edeltävään kokonaisuuteen kuuluvat asiat opetettu. Käsityötä opetetaan vuosiluokilla 1-2 monia materiaaleja ja tekniikoita käyttävänä käsityö-askarteluna. Vuosiluokilla 3-7 käsityön opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille oppilaille, käsittäen sisältöjä teknisestä- ja tekstiilityöstä. Järjestelyistä ( ryhmien muodostaminen ) koulut päättävät tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Vuosiluokilla 8-9 tekninen työ ja tekstiilityö ovat valinnaisaineita. Opiskeluympäristö Työskentelyolosuhteet järjestetään siten, että turvallisuus ei missään olosuhteissa vaarannu. Turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat ryhmäkoon pitäminen sellaisena, että jokaiselle oppilaalle löytyy työskentelypiste sekä turvallisuusvälineet. Laitteiden ja koneiden on oltava moitteettomassa käyttökunnossa sekä käytettävien materiaalien on oltava laadultaan oppilaiden käyttöön soveltuvia. Työskentelyssä painotetaan turvallisia työtapoja, huolellisuutta ja tarkkuutta sekä arvostusta omaa ja muiden työskentelyä kohtaan. Kestävä kehitys Käsityön toimintaprosessiin sisältyy vastuu myös ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta. Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon työskentelyssä materiaalien tarkoituksenmukaisuus, alkuperä, kestävyys ja ympäristövaikutukset. Jätteiden syntyä vähennetään hyödyntämällä materiaali tarkkaan, jäännösmateriaalien kierrätyksellä sekä ongelmajätteiden asianmukaisella käsittelyllä. Oppilaiden kulutuskäyttäytymistä voidaan ohjata mm. harkitun ostoskäyttäytymisen, tuotteiden huoltamisen ja korjaamisen opettamisella.

14 136 Käsityön yleiset tavoitteet Käsityön tavoitteet ja sisällöt niveltyvät luokka-asteelta toiselle pohjautuen aiemmin opittuun, monipuolistaen ja syventäen. Tavoitteena on käsityöprosessi, jossa on huomioitu oppilaan ikätaso ja oppimisvalmiudet. - Käytössä olevien resurssien hahmottaminen - Suunnitteluprosessi - Riittävä materiaalien ja toteutustekniikoiden tuntemus - Kyky arvioida omia ratkaisuja ja taitoja - Itsearvioinnin perusteiden hallinta - Turvallinen ja tehokas työskentely - Prosessin vaikutus ympäristöön Vuosiluokat 1-2 : Käsityöaskartelu Tavoitteet Oppii käsityön alkeita ja tutustuu käsityön perustyövälineistöön ja harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa. Oppisisällöt Materiaalit: kankaat (esim. huopa, vohvelikangas, teddy jne.) pumpuli- ja villalangat napit yms. Lauta, rima, vaneri jne. Työvälineet: sakset, nuppineulat, solmäneulat, maalarinteippi, liitu, mittanauha Vasara, saha, naulat, kulmaviivotin, hiomapaperi. Työtavat: etupistot, pykäpistot kankaan reunaan, vohvelikirjonta, tupsun valmistus. Luotospisto, virvittäinompelu, napin ompelu. Leikkaaminen ja liimaaminen viivaa pitkin. Sahaus, naulaus, hionta, maalaus. Vuosiluokat 3-4 Luokilla 3-4 käsityön opetus toteutetaan kaikille samansisältöisenä. Alkuopetuksessa saatua kosketusta käsityöhön syvennetään ja tavoitteena on luoda oppilaalle perustiedot ja -taidot käsityön eri osa-alueille. Työkentelyssä korostetaan edelleen tekemisen iloa sekä onnistuneita oppimiskokemuksia. Oppilaan opiskeluympäristö laajenee ja monipuolistuu, mikä lisää oppilaan vastuuta omasta työskentelystä. Käsityössä lisääntyvät koneet, työvälineet ja toteutustekniikat vaativat työturvallisuuden ymmärtämistä ja noudattamista. Työskentelyssä jätetään mahdollisimman paljon tilaa lapsen mielikuvitukselle, omalle oivallukselle ja tutkimiselle. Oppilasta ohjataan vähitellen kohti kokonaisvaltaista työskentelyprosessia. Tavoitteet Oppilas - oppii tuntemaan erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä sekä oppii käsityöhön liittyviä käsitteitä. - oppii käsityön perustekniikoita sekä harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa

15 Keskeiset sisällöt 137 Tekninen työ Puu Metalli - merkitseminen ja mittaaminen - merkitseminen ja mittaus - halki-, poikki- ja muotosahaus - pakotus - naulaaminen ja liima-naulaliitos - viilaaminen - vuoleminen - pintakäsittely - poraaminen ja porakoneen käyttö valvotusti - hionta - pintakäsittelynä maalaminen/lakkaaminen/petsaaminen - liimaaminen - talttaaminen - höylääminen Tekstiilityö Ompelu Neulonta - ompelukoneen osat, lankojen pujotus ja puolaus - aloitussilmukka ja silmukoiden luominen - suoraommel ja siksak-ommel - oikea silmukka - peruutus eli pakitus - edestakaisneule - sauma ja päärme - langanvaihto - päälitasku - lankojen päättely - kaavaan tutustuminen - päättely - saumavarojen mittaaminen ja piirtäminen, - neuletyön suunnittelu ja valmistus hulpio ja langansuunta ohjatusti esim. maskotti ja hiuspanta - kankaan leikaaminen - työn viimeistely - ompelutyön suunnittelu ja valmistus ohjatusti - oikeat työotteet - työn viimeistely ja silittäminen - työturvallisuus Kirjonta - etupisto, luotospisto, tikkipisto, pykäpisto, varsipisto, ketjupisto ja laakapisto - kankaaseen sopivan neulan valinta - kirjontatyön suunnitelu ja valmistus ohjatusti esim. liina, tyyny ja taulu - lankojen päättely - työn viimeistely ja silittäminen Lisäksi tehdään mahdollisuuksien mukaan työ jotakin muuta käsityötekniikkaa käyttäen. Vaihtoehtoisia tekniikoita ovat esimerkiksi: - kankaanpainanta - huovutus Arviointi vuosiluokilla 3-4 Arvionti pohjautuu koko työskentelyprosesin ja valmiin työn tarkasteluun. Arvioinnin tulee olla rohkaisevaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu opetussuunnitelman perusteissa esitettyyn hyvän osaamisen kuvaukseen.

16 Vuosiluokat Luokilla 5-6 käsityön opetus toteutetaan kaikille samansisältöisenä, sisältäen aineksia teknisestä- ja tekstiilityöstä. Käsityön opettamisen ydintehtävänä vuosiluokilla 5-6 on monipuolistaa oppilaan perustietoja- ja taitoja käsityön eri osa-alueilla. Työskentelyssä rohkaistaan itseohjautuvaan toimintaan, pyrkimykseen ratkaista itse eteen tulevia ongelmia ja itsenäiseen tiedonhankintaan sekä ilmaisemaan omaa näkemystään toteutettavasta aiheesta. Oppilasta ohjataan ymmärtämään hyvän työyhteisöhengen merkitystä ja huomioimaan muita yhteisön jäseniä omasssa työskentelyssään. Keskeistä on oppilaan ohjaaminen vastuullisuuteen omasta työstään ja työympäristöstään. Tavoitteena on kehittää perusvalmiuksia hallita kokonainen käsityöprosessi, jossa edetään alkuideasta suunnittelun ja ongelmanratkaisun kautta kohti lopullista tuotetta. Tavoitteet 5-6 Vuosiluokkien 1-4 tavoitteita käsitellään syvällisemmin, lisäksi tulevat seuraavat tavoitteet. Oppilas - oppii käyttämään turvallisuus- ja suojavälineitä - oppii työskentelemään turvallisesti eri työvälineillä - omaksuu myönteisen suhtautumisen työskentelyyn - ymmärtää tuotesuunnittelun merkityksen omien ideoiden työstämisessä tarkoituksenmukaiseksi, toimivaksi ja esteettiseksi tuotteeksi - kehittyy avaruudellisessa hahmottamisessa - oppii tietämään eri työmenetelmissä vaadittavia taitoja ja menetelmiä - oppii tiedostamaan omien resurssien rajallisuuden - oppii hyödyntämään käytettävissä olevia työvälineitä ja koneita - oppii soveltamaan muissa oppiaineissa opittua tietoa Keskeiset sisällöt Tekninen työ Puu Metalli - ruuviliitos - kuumakäsittely (taonta ja muotoilu) - tasohiomakoneen käyttö - kylmämuokkaus - puuliitoksiin tutustuminen - poraaminen - saranointi - niittaaminen - lisäoppiaineksena sorvaaminen Muovi Elektroniikka - liittäminen tai yhdistäminen muihin materiaaleihin - yksinkertainen virtapiirityö tai elektroniikkaan ja teknologiaan - johtimien katkaisu ja kuorinta - juottaminen - virtapiirityö piirilevyllä Lisäoppiaineksena: Vuosiluokkien 3-6 aikana - toteutetaan perinnekäsityö ( esim. maaseutuperinne Hämeenkyrössä) - polkupyörähuolto - tekninen rakentelu ( esim. mekaniikka-sarjat)

17 Tekstiilityö 139 Ompelu Neulonta - aiemmin opittujen taitojen varmentamista - nurja silmukka - neulanvaihto ja paininjalan vaihto ompelukoneeseen - suljettu neule - koriste- ja jousto-ompeleiden käyttö - neulepintoja neulemerkein (sileä, joustin, - napinläpi ompelukoneella helmi) - vetoketjun ompeleminen - leventäminen ja kaventaminen - nauhakuja - silmukoiden purkaminen ja nostaminen - vinoreunake - sädekavennus - kannatin tai ripustin - yksinkertainen kirjoneule - alaosan vaatteen valmistaminen ompelu- - lankavyöte konetta käyttäen, sisältäen: - sopivien puikkojen ja langan valinta - vaatteen suunnittelun perusteet - neuletyön suunnittelu ja valmistus ohjatusti - mittojen ottamisen opetteleminen ja oikean esim. säärystimet, lapaset tai pipo koon valinta - kaavan jäljentäminen kaavapaperille ja kankaalle sekä kankaan leikkaaminen - vaatteen ompelu ja valmistus yhdessä kirjatun työjärjestyksen mukaisesti - tukikankaan käyttö - vaatteiden korjaaminen ja hoito-ohjeet Virkkaus - aloitussilmukka - ketjusilmukka - kiinteä silmukka - erilaisia pylväitä - piilosilmukka - nirkko - ympyrävirkkaus - siirtyminen seuraavalle kerrokselle - lankojen päättely - työn viimeistely - sopivan koukun ja langan valinta - oikeat työotteet - virkkuutyön suunnittelu ja valmistus ohjatusti sanallisen tai piirretyn ohjeen mukaan esim. isoäidin neliö tai reunapitsi Lisäksi tutustutaan hämeenkyröläiseen käsityöperinteeseen ja tehdään mahdollisuuksien mukaan työ jotakin muuta käsityötekniikkaa käyttäen. Vaihtoehtoisia tekniikoita ovat esimerkiksi: - kankaanpainanta - huovutus - pirtanauha - konekirjonta - applikointi/tilkkutyöt - virvittäinompelu - ryijynukka

18 140 Arviointi Arviointi pohjautuu edelleen koko työskentelyprosessiin ja valmiin työn tarkasteluun. Arvioinnissa keskitytään arvioimaan oppilaan oppimista ja kehittymistä työskentelyprosessin aikana. Arviointi on kannustavaa, myönteistä ja itsetuntoa vahvistavaa palautetta. Oppilasta ohjataan tarkastelemaan omaa oppimistaan ja työskentelyään realistisesti. Oppilas oppii vähitellen muodostamaan kuvan omista taidoistaan ja oppii kehittämään omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan palautteen mukaisesti. Käsityön kaikille yhteinen opetus vuosiluokilla 7 (3VVK) Seitsemännellä vuosiluokalla käsityön opetus toteutetaan kaikille samansisältöisenä, sisältäen aineksia teknisestä- ja tekstiilityöstä. Työskentelyssä pyritään käsityölliseen prosessiin, jossa oppilas oppii tunnistamaan tarpeen ja luomaan ratkaisumalleja olemassa olevien ratkaisujen pohjalta, niitä soveltaen, kehittäen ja uusia keinoja luomalla. Oppilasta ohjataan työskentelemään itseohjautuvasti ja kannustetaan tekemään entistä itsenäisemmin materiaali-, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Keskeisenä tavoitteena on myönteisen asenteen säilyminen käsillä tekemiseen sekä oman että toisten työn arvostaminen. Ryhmän jäsenenä työskentely kasvattaa oppilasta yhteisvastuullisuuteen ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Tavoitteet 7 lk. Oppilas - asennoituu myönteisesti työhön ja opiskeluun - harjaantuu työskentelemään turvallisesti eri työvälineillä ja käyttämään tarkoituksenmukaisia suojavälineitä - ottaa huomioon muut ryhmän jäsenet ja ymmärtää hyvän työyhteisöhengen merkityksen - ottaa vastuun omista ja yhteisistä työvälineistä ja tilojen siisteydestä - ymmärtää tuotesuunnitteluprosessin merkityksen omien ideoiden työstämisessä tarkoituksenmukaiseksi, toimivaksi ja esteettiseksi tuotteeksi - tiedostaa ja hyväksyy omien resurssiensa rajallisuuden Teknisen työn ja tekstiilityön yhteinen sisältö, joka käsitellään erikseen molemmissa aineissa niille ominaisin tavoin - erilaiset työjärjestykset ja työohjeet - materiaali- ja kuluttajatietous - tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö - käsityössä olevien ongelmien ja sovellutusten yhteys muihin oppiaineisiin - erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaustekniikoita - oman työskentelyn arviointi sekä osallistuminen myös muiden töiden tarkasteluun Keskeiset sisällöt Käsityö jatkuu syventäen ja laajentaen vuosiluokilla 1-6 opittuja taitoja.

19 Tekninen työ 1-6- luokilla saatujen pohjatietojen ja -taitojen lisäksi. - perus- ja pohjatietojen kertaaminen ja täydentävien tietojen hankkiminen puu- ja metallitöissä sekä elektroniikassa että kone- ja sähköopissa - työturvallisuuden korostaminen ja huomioiminen joka tilanteessa - teknisen piirrustuksen perusteet, mittaaminen, merkitseminen, piirrottaminen - koneellista metallintyöstöä - Mig-hitsaus - puun oiko- ja tasohöyläys, vannesahaus - töissä käytettävien materiaalien pintakäsittely - puuliitokset ja liimalevyn valmistus - sähköopin alkeiden kertaus - elektroniikan alkeet, komponentit, piirikaaviot Tekstiilityö 1-6 -luokilla saatujen pohjatietojen ja -taitojen lisäksi: - perustietojen ja -taitojen kertaaminen ja vahvistaminen ja täydentävien tietojen hankkiminen niin ompelussa, neulonnassa, kirjonnassa, virkkauksessa kuin erikoistekniikoissakin - lähdemateriaalin omatoiminen käyttö Ompelu - vartalon ylä- ja/tai alaosan vaatteen valmistaminen itselle oman suunnitelman mukaan. Tämän aikana opitaan mm. - mittojen ottaminen ja kaavakoon valinta - kankaan menekin laskeminen - kaavamerkit ja kaava-arkin käyttö - kaavan sovitus - leikkuusuunnitelma - sanallisen ja kuvallisen työohjeen tulkitseminen - ompelukoneen ja saumurin monipuolinen ja itsenäinen käyttö - joustavan materiaalin ompelu - tikkaaminen - neulos - kangas Neulonta - valmistetaan itselle oman suunnitelman mukaan neuletuote (esimerkiksi villasukka), jonka yhteydessä kerrataan luokilla 3-6 opittuja asioita ja opitaan - langan ja puikon valinta - neuletiheys ja silmukoiden laskeminen omaan työhön - lankavyöte - neulemerkit ja yleisimmät pintaneuleet (sileä, joustin, helmi, korinpohja, tunturi, palmikko, pitsineule, patentti) - kirjoneule - kuvioneule - neuleohjeen tulkitseminen - neuleen viimeistely ja hoito - silmukoiden lisääminen - erilaiset kärkikavennukset (nauha-, kolmitaho-, nelitaho- ja sädekavennus) - kerrosten ja silmukoiden laskeminen Kirjonta - kerrataan aiemmin opittuja pistoja ja tutustutaan ja opitaan laajaan kirjoon erilaisia muita pistoja - kerrataan pistojen perinteinen teko- ja käyttötapa ja opitaan käyttämään pistoja vapaasti ja luovasti - suunnitellaan ja valmistetaan oma kirjontatyö, niin mallin, värin kuin pistojenkin osalta 141

20 142 Erikoistekniikat - opitaan makrameen eli solmeilun historiaa, langan menekin laskeminen ja perussolmut - suunnitellaan ja valmistetaan makrameetyö (esimerkiksi amppeli) Muihin tekniikoihin tutustutaan mahdollisuuksien ja oppilaiden kiinnostuksen mukaan - huovutus - vapaa konekirjonta ja kirjonnassa käytettävät apumateriaalit - applikointi ja tilkkutyöt - ryijy - silkkimaalaus - kankaanpainanta ja -värjäys - virkkaus - helmityöt - kankaankudonnan perusteita Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Arviointi Oppilas harjoittelee ohjatusti tarkastelemaan omaa oppimistaan ja työskentelyään. Hän asettaa itselleen tavoitteita työskentelyprosessin alussa ja pyrkii määrätietoisesti niiden saavuttamiseen. Itsearvioinnnin avulla kehitetään oppilaan vastuuta omasta oppimisesta. Itsearvioinnissa oppilas arvioi mm. oppimistaan, asennoitumistaan, vastuullisuuttaan, työskentelyään ja valmista tuotetta. Oppilas kehittää työskentelynsä arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja hän osoittaa halua suunnata toimintansa palautteen mukaisesti. Oppilas oppii muodostamaan realistisen kuvan taidoistaan ja pyrkii kehittämään omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Opettaja arvioi oppilaan kehitysprosessia huomioiden oppilaan omat tavoitteet suhteessa päättöarvioinnin hyvän arvosanan kriteereihin.

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

9.2.9 Käsityö. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.9 Käsityö. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.9 Käsityö Koulumme käsityön opetuksen lähtökohtana on kokonaisen käsityöprosessin läpivieminen. saattaa loppuun työn, jonka suunnitteluun hän on itse osallistunut. Prosessin aikana oppilaan käsityötaidot

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.14. Kuvataide Kuvataidetta käytetään kokonaisnäkemyksellisen opetuksen välineenä. ta ohjataan ikätasoiseen toimintaan ja tuetaan vuorovaikutuksen kehitystä kuvataiteen elämyksellisin keinoin. Kuvallisen

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

Liikunta. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Vuosiluokka: 3 Vuosiviikkotuntia: 2

Liikunta. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Vuosiluokka: 3 Vuosiviikkotuntia: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Liikunta Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään

Lisätiedot

Joukkuepelit pallopelit, pallonkäsittelyn perustaidot ( heittäminen, kiinniotto, potkaisu, pompottaminen) mailapelit viestit

Joukkuepelit pallopelit, pallonkäsittelyn perustaidot ( heittäminen, kiinniotto, potkaisu, pompottaminen) mailapelit viestit 9.2.16. Liikunta Koulumme liikunnan opetuksen tarkoituksena on antaa oppilaalle onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä liikkuen ja leikkien. Liikunnan opetus antaa hyvän mahdollisuuden vahvistaa oppilaan

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3.

MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit KUVATAIDE Tavoitteet Kuntakohtainen / koulukohtainen 3. MIKAELIN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 3. luokka KUVATAIDE Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, 1vvh Tavoitteet 3. luokka T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaine: Kuvataide Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 3. lk Oppimisympäristöt Työskentely tapahtuu luokassa ja koulun lähiympäristössä. Työvälineille ja materiaaleille

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen.

Kuvataide voi aidosti herättää kiinnostuksen vieraita kulttuureita kohtaan samalla, kun se ohjaa oman kulttuurimme ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Kuvataide Aineen kuvaus Kuvataide on taideaine. Oppiminen kuvataiteessa merkitsee elämysten saamista uusien oivallusten löytämistä. Kuvataiteen avulla oppilas ilmaisee tunteitaan itselleen tärkeitä asioita,

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

Kuvataide ja muotoilu piirustus ja maalaus. Wellamo-opisto Runkosuunnitelmat

Kuvataide ja muotoilu piirustus ja maalaus. Wellamo-opisto Runkosuunnitelmat Kuvataide ja muotoilu piirustus ja maalaus Wellamo-opisto Runkosuunnitelmat Yhteiset käytänteet Yhteiset työtilat Työturvallisuus, laitteet Oppilaan omat tavoitteet, kurssin tavoitteet Työvälineet Materiaalihankinnat

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan Kehittää moniaistista, teknistä, materiaalista sekä teknologista ja kielellistä

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 15.4.5 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

8. Jäällä tapahtuva toiminta - lajileikit ja pelit

8. Jäällä tapahtuva toiminta - lajileikit ja pelit 8. Jäällä tapahtuva toiminta - lajileikit ja pelit Leikkien käyttäminen lajitaitojen oppimisen tukena Leikit ja pelit jäällä Jääkiekkoleikit LEIKKIEN KÄYTTÄMINEN LAJITAITOJEN OPPIMISEN TUKENA Leikkien

Lisätiedot

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. TANSSIN PAINOTUSOPETUS 7.-9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Sisällöt luokilla 1 2 Osa-alueet Tekninen työ Tekstiilityö Visuaalinen ja tekninen

Sisällöt luokilla 1 2 Osa-alueet Tekninen työ Tekstiilityö Visuaalinen ja tekninen Luokat 1 2 Alkuopetuksessa käsityön oppiaines liitetään kiinteästi muuhun opetukseen ja aihepiirit muodostetaan oppilaita kiinnostavilta alueilta. Työskentelyssä korostuu leikinomaisuus ja tekemisen ilo.

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA

TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA TIKAPUU-PROJEKTIN OPETUSSUUNNITELMA WinNovan Tikapuu-projekti toimii Porin Länsipuistossa ajalla 1.11.2009-30.6.2012 ja sen rahoitus tulee ESR-ohjelmasta ja Porin kaupungilta. Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto 9.10 b Maantieto Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / LIIKUNTA 3-6

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / LIIKUNTA 3-6 AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / LIIKUNTA 3-6 Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen. Vuosiluokilla 3-6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa ja monipuolistamisessa

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 IDEASTA TUOTTEEKSI Tehdään uutta tai muunnellaan vanhaa designin hengessä. Tavoitteena kaunis tuote, jolla on käyttötarkoitus. T1 ohjata oppilasta tutustumaan

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti.

Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti. 7. LUOKAN VALINNAISAINEET Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan,

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Luokat 1 2: Fyysinen toimintakyky

Luokat 1 2: Fyysinen toimintakyky Vuosiluokat 1-2 Liikutaan yhdessä leikkien Tavoitteet Sisällöt Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen Arviointi Laaja-alainen Fyysinen T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti

Lisätiedot

BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 1 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet liikunnan opetussuunnitelmassa:

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet liikunnan opetussuunnitelmassa: 3.19 Liikunta Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Lisätiedot

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET Mitä on monialainen opiskelu? Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajakoulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Alla oleva video on kooste Helsingin

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS 2 Opetussuunnitelma ja opetuksen järjestämisen periaatteet Harjuntaustan koulu on Loviisan ja naapurikuntien yhteinen erityiskoulu,

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä

KUVATAIDE. Oppiaineen tehtävä 1 KUVATAIDE Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaan identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse!

pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse! pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse! LUKIJALLE Varhaislapsuus on kallisarvoista oppimisen ja kehityksen aikaa. Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, peuhaamalla, tutkimalla ja kokeilemalla.

Lisätiedot

Biologia ja maantieto

Biologia ja maantieto 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Biologia ja maantieto VUOSILUOKAT 5-6 Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja. Ymmärtämään

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2

KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 KUVATAIDE VUOSILUOKAT 1-2 Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-7 sekä vuosiluokalla 9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti. Vuosiluokalla 3 opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia,

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut):

Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssin nimi: Valinnainen kuvataide 2, jatkuva Kurssin lyhenne: vku2j Laajuus ja luokka-aste: 2 vvt; 9. lk Opetuksen tavoite, keskeinen sisältö ja työtavat (mahdolliset erityisratkaisut): Kurssi on jatkoa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmän kokous 27.1.2010 Opetusneuvos Aihekokonaisuuksien määrittely vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS / biologia

AINEKOHTAINEN OPS / biologia AINEKOHTAINEN OPS / biologia Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 1 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilasta opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot