TAPIilIKA\IU. HSL N:O 30 t/t988. tr\ filt." nr'.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPIilIKA\IU. HSL N:O 30 t/t988. tr\ filt." nr'."

Transkriptio

1 TAPIilIKA\IU filt." nr'. tr\ HSL N:O 30 t/t988

2 o TAPINIfiV JA Puheenlohtaja Helslnstn seudun LaplnkävlJåt ry rn Jäsenlehtl Nro 50, I / Palnos 2000 kpl Jäsennåärå J], l0l9 nenkl löä I lmestyy nellästi vllodessa. Ittal a: Railå Hentman, v llnla 18 B 17, 005J0 Helslnk t, 9un, Heli Laaks0 Leena Rantala Kuvlttajatr Hell Laaks0 Tel Lalne llnoltushtnnatr aukeama lroo irk 1/l sivu 700 fr]k 1/2 sivu q00 mk 1/lr sivu 250 lr k Hankklessaan llmoituksiå, låsenet saä vat 20 x provlslota hlnnolsta, Palnopalkkar Painonikkaait, Helslnki, 1988 Aineisto seuraavaan lehteen vastaavalle tolmlttajalle 2l,1. : Clas-Henrik l10rins NäyttellJåntie 4 A 25, Nelslnkl puh. k rr, kesäasunto , varaouheenjohtala, rahastonholtaja: lalja Stykkl, Hllrakkokuja I a 25, Vantaa. puh. k, 876 rrjgl, t, Sihteerlr Klde Elflö, elkonk J C 60, Helsinkl, puh. k. 67J 603. HSLrn postisiirtotlll KarJakalvon lsäntä: Kalevl (oski, puh. k /9, t, t. Talkoopåälllkkö: llljäs Pe.nu, puh. K, 2988/'r7, t, KarJakåivon avåinen saa atkailul I i- ton natkatoillistosta, llikonkätl 25 kt , Yhdyshenkilö Suonen llatkai iull ltossa on SLrsanna Patlas, hän hoitaa llyös osoitteenmu!tokset Ja Jäsenaslat..3l]:-.]%- 6 8 t0 12 t5 t6 Ahklota rakentanaan.,,,,.,.,,,,., 22 Niestasäkki..,,,,,,..,,,,,,,,,,.. 27 PJ In tervelset,,,,..,,,,...,,,... l0 Kelo...,,,,,...,,,,,..,,,,.., 32 Runoreppo..,,,,,..,,,,..,,,,,,.,, 33 Enslapu...,,,..,,,,,..,,...,, 15 Kaånospäivä.,,,..,,,,...,,,..., 55 Rinkan pohjalta..,,,...,,,,...,,, 38

3 (, P'dI KIRJOITUS Kevät laolnlomlneen låhenee, Jotkut suunnlttelevat omla vaell!kslaan, tolset taas sllmällevät esitteitä, 0mille aetkllleen Lälrtllät ovat rllppuvalsia valn ltsestään la siltä kenties hyvinkln tutusta p0rurasta, J0ssa lllkkuvat, ohlattulen vaelllstei osanottajlen Loman onnistufr]inen DItkåltj kllnnl vaelluksen vetälästä, Hänestä suurestl aiidpulr, saadaanko yhtelshefkeä lolkkoon, lossa kaikki saattavat 0lla vaellusta enner udpo-outoja t0lsllleen, Luonnonvoimat voivat vastustaa, alna el kaikkien kesken synkkaa, la v0lmava rolltaan lhnlset saattavat olla sznsen rilaisia, vaelluksen ohi ala 0n pål lon haltll a. parhalllmlliaan hyvä ohjaaja on paljon nuutakln kuin se henkllö, lonka perässä kulletaan paikasta tolseenr luonnon kirlan llkija, erähensen Ja -talt0len opettala, elämyksiin lohdaitaja. 0lisj hyvä muistaä, ettå HsLrr olrjaaiatekevåt tätå "työtä" talkoolrengessä, innostlksesta aslaan Ja nalusta aftaa nulllekln hvvlä kokenuksia, Ålna etvåt kultenkaan osanottajatkaan ole reallstlsla lonakohdetta valltessaan, Tletåmåttömyyttåån tal ehkå lopa tarkoltuksella koetella ltseään lähdetään omllle resursseille lltan kovalle vaellukselle. Tällö1n saattaa l låtkastä tulla kalklile osaduoliile DllnalIlnen Laplnkåvlläthän lärjestävät slll0in tällöln vaelluksla/ Jotka v0ldaan raslttavuudessaan luokltella vaativiksi, Kovissa oiosuhtelssa kalkkl kårjistvv heloolii]in.lotta vältyttälslln vääriltä vallnnollta, olläån laatlmassa kyselylonaketta, lolla våelluksille ll 1]olttautunellta tledustellaan aslolta, lotka ovat ohjaalan kannalta tårkeltå, Kyselyyn vastaanatta lättäninen pudottaa automaattlsesti osanottalållstalta pols. vaelluksen vetälä 0n alnoa henkilö, loka nölta luottanuksellisia vastalksla käslttelee, slllä hänhän on felttisllunnltelnat laatlnut ia todennut vaatlvuusasteen, Hänen påätettävlssään 0n myös, ios säatuen tletolen peausteella Jollekln osanottaialle tullsi suositella muuta vaelus'ta, suurln osa vaellukslstaf,llne on slllä leppolsalla DUolella, jolla ei kyselykaavakkelta kalvata. Joskus kirltenkjn on hyvä Jårleståä vaelluksia, lollla kul- Jetaan kinneajänteitä slnsutellen valkeita tunturln rlnteltå, palrola ktvikolta la upottavia s0ita, I0ivottavasti kyselykaavakkeesta tulee vlelä yksl tapa taata läsenlllefr]me hyvå loma ja tyytyvainen lliell. Rå1J a

4 TOIMINTAA HELMkuu I,^I Ia TILKOOT (ARJAKAIVOLLÄ f r: I Lunettoman tammlkuun t kla pulden klskont6 taltaa påästå vastå th' otkeln kunnollå vauhtttn, Kun on pälvå raadettu, ruoka, sauna Ja lepo tuntuvat ansaltullta la slksl nakeanmtlta. Vastuuhenkllönå AIIån Äpunen, puh, t, MAAtISruu r7.2. ke klo 18,00 VaL0KUVAUSKURSsIN ARyToINTI-osa - <alsarle-er a:a-asre, PLuraaha(atu l -<-'/- lgj- lähån t1lålsuuteen valoklrvauskurssllalset tuovåt sen omasta nleleståän parhalten onnlstuneen kuvan Ja sen, Jokå Jostaln tyystä epåonnlstul. Illån alkana pohdltaan epåonntsfirnlslen syltä l, haetaai s1tå, lllkä on tehnyt kuv sta hyvän. Varmastl äntolsaa nyös nlllle, Jotka elvåt ole volneet teorla- la käytånnönosl ln osal I lstla. Pekka Kuuslsto pååkommentoljana. 2.1, l(e klo KEVIIKoK0IjS JA KERH0II-Ti - LlPlll ULKoILIJ(AR- TAT, Kalsanlenen alå-aste, Puutårhakatu 1 (evätkokouksessa annetafi tolvon mu(aen lohtokunnalle"synnlnpäåstö", ell hyväksytåån vllne vuoden tolhlnta- Jå llkertomukset lå ivonne- tään tili- la vastuuwpaus llmalsen pullakahvln volnallå, vlralllsen osan Jålkeen tulet tlethåän kartolsta paljon l lutakln kuln sen, ettel sltå saa replä, T0l n1t0späålllkkö Hannu vlrolålnen llaannlttaushallltuksen karttapatnosta selvlttää nt. l]]ltä tapahtuu ennenkuln kartta on retketl1jän kädesså, lllllalsla kårttola on saatavana Ja mltä on sulnntttellla.

5 5.-6,J, Ia-su LAAVUVAELLUS SAARIST00N lnkoon saaristo kutslu laptnkävtjdttä kokellemaan suksiaår la makuupusseiaan, Jäätilanteesta Ja vayllstä ailppuya reiiti selvlää vasta låhtöä lälrenpänä, Yöoyä on tarkottrrs Ensaaressa, flotefllpien päivien hiihtolenkit tehdään leirrstä käsln tlnran rinkkola, 0ta flukaan muhkeat eväät, terllospullo, länrlnintä vaatetta rjittävästi ja annos hurttia huulloria, PuuttLVia vårustelta voi kysellå lainaksi itflloittautllllsen ylrteydessä. Illnoittaudu saku Palolle, pur, k, , vlinelstään i.j. Ja kerro såmalla onko SinuLia a!ta, Lafrtö on lalranteiaam!na klo 8 Dostitalon Dääsisäänkäynnin edestä henkr löautol I la. 6, ]. SU SUSINIIHTO S]POOSSA Ne, loldef mono vetää ladulle, fllltta laavussa nlkkumlnen arve luttaa, Y0lVat iöhteä Slfr]pasen Ekif fllatkassa kunnof hllhtolenkllle, Tänä on 15. Suslhlllrto la rilndä saatat päästä luhlalllsestl rlaaherran kånssa saialle ladulle, Vallttavana on l0 k n ia 50 km reltlt, lolden varaelta on nahdolllsta ostaa purtavaa, 20 nkrn osanottonaksulla saat mulstonlltalln la nukavan pålvär Lllkona. ota nukaan kulva alusvaatekerta Ja pyyhe, Jos aiot saunaan, Lähtllät kokoontuvat klo 8.15 llnla-altoaseman laiturtlla nr02, llm0lttautukaa Erkkj Sinpaselle, puh, t , -] J. J, IA.SO PUUTALKOOT JA LÄTUSUUNNlSTUS KARJAKAIVOLLA KalkKl naukavat aslat lopouvat aikanaan, nlin filyös pulden veto kiukaan ruuaksi, Tolvollme alnakln sen lätttlålsdtnon seisovan nyt KarJ ak ivonpihassa, Salran Lauteilla suunnltellaan kevään la kesän vaelluksia. Hyvää haaj0itusta nlllle saa Kalen sunnurtaina JårJeståmässä latusuunnistuksessa, Siirå ei etsltäkåån karttaa meakittylå råsteja, vaar ne or maastosta löydyttyään sijoitettava kaatålle oik åan Kohtaan, Tulehan Kokellenaan, 0nnistulsiko näin päln, Talkolder vastuuhenkilönä on llljas PerrU, Dutr, k, (vuorotyö ia suunnlstuksen Kalevi (oskl, oulr, k, /9, 22,3, T\ KIa ]8.00 YLEISTJIILAISUUS SA,IUL] PA]]LAHARJI], RUI.]AN RANTA]N REPPUHERRA, (alllon!alvelukeskus, KinaDor lnkatu 7 SamulL Paulaharl!n panos Lapln!erLkoiden elämänmuodon tallentalanå on veaaattavissa Lönnrotin työhön, 1arj!t ftarju, Joka valmlstelee klajaa isojsästään, valottaa ]11ellle sanull Pa!lahaajun Dersoonan eri puolla ja fetkla Lapln aau kollle rajol i le, Kallion palvelukeskukseen pääsee Kaikllla Näneeniietä kulkevilla b!ssellla, nletr0lla la råitiovalrn!illa 6, 7 )a L 1\ t-

6 HUHT!ruu 6.4. KE KIO ]8.00 KERHO]LTA - (ILII'1ÄNZARON PAUL()ISSA (alsanlemen ala-aste, Puutarhakatu 1 Asuessaan Afrlkassa llattl Iikkosta vetivåtmåanosån tunnet!lil- sopukoihin. rlnteet puoleensa, Ne lkuistettilf fllnille Jänlelen Kunplakin puretaan tässä kerholllassa, sitten nennäån Lapplln la palataanenä karrella - elkö totta? TULEYIA q,5. ke Kerlrol lta 10.5, ti Retkl llustavuoael le 13,-15.5, pe SU Vl lkonloppuvael llrs seltsenlsen ltäpuolel1e toma HIIHTOYTIKKO \\\,-a.'\ (_...l) C' */:rv,/ ;* Perinteet pltåvåt, vaikka n]al0lttaja tevå11å lunalla la pä1!u Kolarlsta alkaa klo I9,00. valhtuu. Ylläksen keväthanset Ja aeftto meno kutsr-rvåt - nvt entistå ]åhenpänä Riemulllteriä. Saadut 25 palk- illlloittautufllset Kalevi Koskelle J1, mennessä, puh. k. S , t. kaa ovat oton kaupån luona - yllåksslkävijöille tuttu paikka , Ennakkomaksu, 500 lnk, on maksettava I'laloitlspatkan vaihdoksen Ja pääsiäissesonsin vuoksl hlnta 0n edelllsvuo_ nennessä Ja loput viineistään HSL:n t1li 1l e PSP ll/1662 slå hlukan korkeampi, ell ]k, 18.1,88, flutta slsältyyhän sllhen tävslhoit0, Junal iput nakuupalkkoineen, l lnja-autokuljekutkset Ja (alen oivå opastus. Peruutusehdot ovat NSL In lofiaviikoilla veeltuksllla samat kuln Suomen fbtkallullltolla (ks. LaplnkäviJä nro 27 Lähtö Kolariin on 1,4. klo läh- 2/87, s, 18),

7 KESAN TULLEN o Tähån alkaan sääsket eivät ole vlelä llatkan hinta on 850 mk sisältäen iuna natkat lllakuupaikkoineen, linja au- heränneet, nutta luonto sen sljaan 0n sitä tekeflässä. Aurlnko paistaa yötä tokuljetukset, salnar Ja lllal0it!ksen päivää, koivut Duhkeavat hl irenkon ]- Lltsloen hotelllssa. RuoKa Ja vakuutukset elvät sisäl ly hintaän, 1e Ja linn!t saaplvat levlttaytyen Jänsille Ja tuntureille, Tätä kaikkea ilmolttautu nlset 1.5,88 mennessä Kalevi (oskelle, pulr, nrot vllä, l,lu- lähdetään ihlllett le[låån Palst0nturellle UtsJoen länslduolelle. kaan måhtuu lq henkeä. Ennakkomaks!, Kävelyiratkaa tulee rinkkoj en kansså 400 lk, maksetaan HSLrn tllllle PSP vlitisenkyrnmentä kilonetaiä, J0ten /J662 ] 5,88 nennessä. Lop telttaleirlä sl irretään valn Joka tolnen päivä. Ei pitä1si olla liian tävän ennakkopalaverin I älkeer. puerä taas Karlakaivolla pidet- rankkaaloi ttel ijal lekaan, Läht0 Helslnsistä on 1,6. klo 19,00 lähtevällä J!nalla la rautätieåsemalla ollaan takaisin 12,6, ennen klo 9 rää, RUSKAA nuijassa 3.-u.9. Suonalalset ovat Ruiian tuntureita kolunneet l0 vuosisåtoja. Laoinkävilölden vaellusjoukko nenee ruskaa ihmettelemäån Altasta (arasjoelle ku1- kevalle reitille, loka osiitair seu raa vanhaa oostlpolkua. flaast on helpohkoa la päivämatkat ovat keskimåärin 1820 k l. llatkalla on yksi au tlotupå, muuten yövytään tletolssa, Vaelluksen hintå 0n n fllk, johon sisältyvåt [l ll. lunal iput ilaklupaikkoineen, llnla åutonatkät,päätössalra ja opastos. Ruuat Ja vakuutukset eivät sisålly hlntäan. ]Lrkaan mahtuu 9 Vaeltajaa, Ilflolttautuirlset Nannu Luodolle, puh. k,9t1 t463 q37 viimeistään J0,6.88. Siihen fiennessä on maksettava myös ennakkonaksu, 500 lk, HSLrn tilille PSP /5662. Loput naksetaan nyöhenmin ilnoitettavanajankohtåna,

8 Ratt eilykurssi nuorllle fi l$ltoslilrvellö vuottallle Jos kelte tlonto on loppumaton seikkailujen lähde, (lttl lan KlkasJårve11ä JärJestettåväl lå kurssilla nuorille opetetaan retkeiln oerustaitoja, Tarkempia tietoja on seuraavassa lehdesså. sen verran on Jo t'ledossa, että hlnnat ovat seuraavatr alle 12 v 900 nk slllrn Jäsenet, muut 950 mk, Yli 12 v 1050 llk läsenet, muut 1100 nk. t'työs vanhemmat volvåt tulla, Alkulsten hlnnat ovat 1100 llk Jäsenet, muut 1q00 frlk, Löytyisikö vanhempien Jou- Kosta valvojat tytöille la polille? Kurssln ohjååja on l4artti Helenlus atkalluliitosta Ja häneltä saa fiyös llsatietoja, puh , -++s;_; JoHroruNNAN ToIMINTA Edelllsten kuulumlsten Jälkeer on pldetty kolma Johtokunnan kokousta Ja 1öif vaatlvlkst luoklteituja vaeluk- laplnkåvijät JärJestävåt slltoin täl_ yhtelnen syyskokous. Astoita on slls sla, vetåiån vastuu ko.ostuu ni lå ollut runsaastl, osasta on lo kirloltettuklr lehdessä ]me, dolllset våärät kästtykset vaeluksen entlsestään, sillä osanottajten l]]atl l4alnlttavlnpta on tietenklr Lapinkävllöiden vuoden 1987 Sarvekkaan raaousta ja omasta kunnosta saåttavat panna vallnta, Johtokunta val l tsl yksimiellses- vaeltajatkln, vaativlen vaellusten koville nlln ohjaajån kutn muut tl tarmokkaan Ja aina tolmlin valmiin osanottåjllle onkln val nlstellia kyselylomake, Jol la selvitetåån vetälän puheenj0htajänsa ctas Henrik t4ortngin Juhlalljnenlmeäninen ja kunniaklrjankannalta tärkeitä etoja, Nåmä ter ol ef taninen tapahtui plkkujoulujuhlassa ]n]e. RalJa kertoo slltå lähe]]]lnln retkeilykokemusta, pelkoja, suunnls- veydentilaa, I I lkuntaharrastuksia, menneltä-osast0ssa, tustattoa ym. koskevat vastaukset käsitellåån KarlaKalvon tletenkin käyttönaksuista täysln luottafluksel I ises on kokonåån p0lstettu. ryhnåtaksa, loten ryhnåt naksåvat tästålähin henkl löllvun Edelleenkin Etelä-Suomeen talvea mukaan, (årjakaivon sääntölhln tullaan fluutenkin tekemåän tarkennuksla, Nlistå ene n nän seuraavassa lehdesså. (ide Elniö

9 Uusin-taPa ia[.i]äiri;"r'' Valitse SYP-siloitusrahastoista itsellesi sopivin! Ykityiskohtaiset tiedot sijoitusrahastoista saat konttoflstalrllne. MAHDOLLISUT]KSIEN

10 Yhdistystiedot e HELSINGIN SEUDUII LAPINKÄVIJIT Ty. on suomen l4atkailuliiton läsenl ärjestö, Joka Derustettlln vuonna 19/J. Yhdlstyksen tarkottuksena on edlståå Laplr matkailua Ja retkellyå, erltyl sesti Helsingin seudulla. JÄSENEDUT lunalapuotl, llannerhelmintie 6q, puh. 4rr4629 Helslncln Erä-Varuste, urhelllkatu lr2, DUl. \ Lasstr Retklaltta, Häneentie 54, puh, / Partloaitta, YrJönkatu 3q, puh, 69q,899 Nelhonpesä, 0ksasenkatu 2, puh, Jäsenlehdet Ona Lehtemne LAPINKÄVIJA, ioka llllestyy neljästl vuodessa Ja l,latkallulllton SUo EN I,IAT(AILLJ, loka llnestyy l(ariakalvo näjat KarJakalvon vuokrattu kåyttöönne Helslnqln kaupunglltå, Se sl Jaitsee Espoossa, n, 9 kln Vånhalta Turuntleltä, Darl kilometriä s0lvailan urhetluoplstolta, Karlakaivolle pääsee Kolvulan bussl llå laltualsta lob. Help0infllln KarJakaivolle löytåä seuraamal la Solvallan urhei luodlstolta lähtevåä orånssinpunatsta Ptrttlnäen vlltoltusta n. 2 km. KarJakalvolla on y1änala la alamaja, lonka yhteydessä on sauna, sekä ylei sessä käytössä oleva kelttokatos, vå rusteislin kuuluu astlolla, puhtalta pyyhkeltå, huopta la kertln, Johon slnot on tuotava ltse, Ylämalan kelttlössä on ykslllekklnen kaasukeltlf, Alamajassa on takka Ja kanilna, ylå malassa kaksl kafililnaa. llyös kamlinoilla voi kelttäå. vlhreään konpostolntl laatlkkoon lalte taan vatn rlaatuvaa Jätettä, nuut roskat tulee vledå pois KaaJakatvolta. Jäsen saa tuoda nukanåan myös LaDlnkäviJölh1on kuulumatto la henkl löitä, Yli vilden!lkopoollsen ryhmästä on il n0itettava kahdelle Johtokunnan Jå- Karlakatvoa et vol varata petkästään omaan käyttöön, vaan se on alna kalk- Klen låseoten käytössä, Karjåkalvon aval rlet saat Jäsenkorttla vastaan Suomen ltlatkal iullltosta, l1lkonkatu 25, Aukloloalka on 9, l4ajolssa on tolnlntaohjeet, lolta tu- Telttallu (arjakälvol la on salllttu laptnkävllö1ile ja heldän vieral lleen, ljlkollualuelden vartijat voivat perlä telttallllollta luv:n såätå llän maksln. KarJakaivon käyttö/saurafi aksut I 1.5, 1,11. -Jl Jäsenet 5,- 10, - Vleraat 14,- 20,.läsenten lapset (11-16v) 2,50 2,50 vieratden lapset 5,- 5,- 0-10v vanheflptensa seurassa Ialk00vllkonloppuna 0n 0leskel0 naksutonta koko vllkonlopun (el koske telt

11 tallunåksua). lluut ohjeimaan merkltvt tllalsuudet, Jolssa yövytään KarJakalvolla, ovat ohjelnaan kuuluvllta oslltaan l lna I s16, llaksu suoritetaan HSLrn postlsllrt0_ tille nro avain on palautettava hetl kåvtön Jälkeen l,latkallulllttoon. sen vol Jåttää aryös l{atka1 l0lllton postluukklun klr lekuoresså pålaotuslapul varustettuna, lolta on KarJakalvolla. lluut Jåsenedut LaDlnkåvlJöillå on kåyttöolkeus l,l8tkåilulllton o lllstanaan majaan Klttl- 1än Kukasjärvellä. l4uut l4atkal lull lton edut. T0IilIHE KILöT VuollllÄ 1988 Johtokunta clas-tlenrlk l4orins, plheenjohtala Nåyttellläntie q Ä 23, Helslnkl, puh, k q, kesåas, , AIli "Klde' Elnlö, slhteeri Melkonkatu I C 60, Helsinki, puh, k , flal-llse (tlaila) stykkl, varapuheenjoht. rahastonhoital a, llllrakkokula 3 A 23, U2A0 \antaa, puh. k, , t. 1296l, Hetkki Haila l,lari a tlynnlnen Tåp1o Nevala lnen uljas Pernu Helena Vänttlnen Julkals0tolnlkunta Ralia Hentnan, vastaåva tolnlttala V llnja 18 B 17, Helslnkl puh. k, , HeIi Laakso Leena Rantå1å TOII{INTA lj lkol lutotn I kunta Kerholllat AnJå Sintonen, vetäjä Sårkinlementie 9 B, HeIsinkl Kerhollta on lokä kurkauden enslrlmälsenå kesklvl lkkona. Aulls Boströn puh, k. 6/6019 (aikesta tolninnasta ilflroitetaan Laplnkåvilä-lehdessä. Kalevi Koskl TarJa Ikonen Rltva (oukl YHTEYDET IIATKAILULI ITTOOII uannu Luoto Yhdysnenkllö suomen l4atkal lui I ltossa sakarl Pa l0 on Susannå PatJas, llljas Pernu Karin sil lander osoltteen nuutokset Erkki simpanen y n, läsenasiat hoitaa 1]yös Susanna Pauas, puh

12 0hJel natolmlkunta relkkl Hal1a, vetåjä Särkiniementie l0 A 6, 002i0 Hetsinki puh. k, , t, 1q2411 Lars Svenskberg, vetäjä loppuvuonna soukankula 10 D 30, Espoo puh. k , t, llattl Kurl11]o Tuula Löfstfön C-H l4orlns Iaplo Nevalåinen RalJa Rl lkonen seija Turppo Talousval iokunta Aato Alanko, vetåjå c-h llorln9 Tapio t\evalalnen flaija Stykkj Selia Tervalä Karl l{i lknan Ialkootolfllkunta l.lljas Perfu, VetäJä, tatkoopääl I ikkö Auls Boström Tarja tkoren (aair Si llander KarJäkaivon Isåntä: (alevl(oskl, Asemrtnne 6 B 8, Lohja as. plrr, K , t l, Yhdlstyksen emåntäl Halja Hakul inen MENNEITA KERHOILLAT Lokakuun kerholltaa edelsl ytrdlstyk sen syyskokous, Pullakahvin kyyditta nånä se vie ln ripeäst1 1äpir hyväksyttiin talousarvlo Ja tolmintasuunniteljua tälle vuodelle la vålittlln uudet Johtokunnan Jäsenet. ylime.r'uoden Palotrelnä-tempauksen Ja talkoovaelllksen kaltaista suuria v0imalndonnlstuksia el ole luvassa, 1988 on kuitenkln 15. toifl!ntavuotell n]e, Joten elköträn se tiedå ainakln kunnon Juhlla syksyltä. Johtokunnasta ollvat eaovuo.ossa Arto Alanko, RatJa Hentman Ja flatti Kurllro, Ärto suostul vielä Jatkamaan ja hänen I lsäkseen valittiin uustkst iäseflksi llalja Stykki Ja Taplo Nevalainen, (es- Ken t0imikauttaa eronneen Pentti suråkan tllalle vallttlln lätjellä ole vaksl ajaksi llarja Hynnlnen. Vlralllsen osuuden påätyttyå saapul enontekiö1ätnen l,ll n ]le saari, Hän j0ikasl Ja vällsså setvitti Joiurl.l0ulukL!ssa kokoonnutti in Pitä j änn]ä el le Lapintupaa savuporokiusausta l]laistelemaan la kuulemaan pofonl lhar käytöstä. TaflllikLussa lapinkävijöitä ol t koot Ia tuvan taydeltä, kun mennyttä vuotta tapahtumineen tutkalu tf runsaan ku-

13 IIUINAISTA TAKALAPPIÅ-NTYTTELY sal narrask!lsesta Kaat0sateesta hu0- lln]atta totstakymmentä astasta kl lnnostunutta lllkkeelle, Aslant!nteva opastus valotti enlflllläkseen vasta -70 ja 80 luvuilla tehtvr'en arkeolosisten kalvausten tuloksla, PIKKUJOUTUJUHLAT tolvat lälnpinän ailahduksen palnostavan pl neään narraskuuhln, Lähes l0 laptnkävijää I uhlt lelkkinlel isesri sarvet päässä. Punaisessa tuvassa pal0lvat kynttilät ia!lkona satoi ränt5å, Helena ja IupU ap!laisineen ol tv t l0lhtineet pöytåån heakultiset a lku palat, kärlstykset ja laoinluustokah vlt tarlol le, Illan Juhlallisin osuus olt C-Hin ntfieämlnen seitsemänneksl sarvekkaaksi, saavekkaaksi nlmeärtsei Iä ei Dalkita retkellytaitola taj vael IUsten luku- nåårää, Sillä halutaaf osoittaä, ettå safvekkaakst val ltur tadinkävijan työtå yhteisten asiolden hyväksi arohleln]an Jälkeen sitten tanssinj y että klarinetin Ja hanurln tahdittamana Xunnes Jalat väsyivät ja oli aika lahteå. RalJa Hentman 0Jentanassa vastanlmltetylle saavekkaalle kllkuraa Ja n1- mityskirjaa,

14 Tuula Kuplainen pannun kahvassa la j ulrlaväkeä jälkiruokaa norkoi lenassa KÄVELYRET(ET el edes räntäsade pldåte11yt nlitä, Jotka osalllstulvat Kalen vetämäl le Itsenäisyyspäivän kåvelylle, Kunnon retkelliiähän ei sälstå plittaa, mutta saattolhan houk!ttifiena olla Kar i akaivon vasta edell isviikonloppuna uudelleen käyttöön saåtu sauna, vaan elpä 0lisi ollut lhme - tlntui kuln 011s1 tolseen kotlin tullut, kun ka DUsi hämårän l0ylyhuoneen u!s1l1e lautelle, Sisst[]ätstå sitkeyttä osolt våt ne, Jotka saapulvat Paloheinän fiajal le ta n njkuun puollkuun hiihtoon, suksia ei tarvittu, kun llukasteltlln xeskusp!iston Dolkuja pltkln l4anunulan mä- Jalle Ja sleltä Laaksoon, Ei purrut pakkanen, etkä oilut lunta. TALKOOT Joulukuun talkoot eivät olleet pelkkää puuroluhlaa, vaan lauantaina klskott lln hakkuuaukealta kelttokatoksen puusuola täyteen oksia, Jotta omat puuplnot säästyisivät. PLUronketttäl ät ollvat olleet perln anteliaalla tlule]1a, slllä mantelelta pureskellvat muutkln kuin Kale,

15 varslnalset vetotalkoot flluodostuivatl(ln sltter fisusavotaksi, s11lä odotettua lunta el vllkossa il l aantunut, Tehdäärpä tulevtssa tapaht!mlssa lisäå halskoja nenfeltä. Raila TIETOAI Ta n nikuun urantekotalk0lssa oli efnätysmäärä osanottajia - lähes 10. uraa el tarvinnutallata, slllä naa oll filltei Iuneton, vierelnen suo oll kuitenkln låån peltossä Ja tuolta J0uk0lla koko 20 kuutlon plno saatiln sl irretyksl sentään suon tolselle laldale. HYVT POHJALLINEN suoraan anotakin hlpun leunaan valko scholl val ilstaa Therl]a Astronaut-n1- erilliseen irtohuppuun, flistä pohjalllsta, loka eristää t na(- kaasti fiaasta huokuvaa kyl[]ää vastaan oikean nallisessa lrtohupussa on se la tmtuu mukavalta Jalan alla. Se hyvä puoll, että se selraa Dään llik k00stuu neljästä kerroksesta, j olsta keitå, elvätkä karvat ia reuna ntin aluml'fikeraos on ål in, selraavtna ollen tule silmille estämään näkyr/rytta, Hupun t!lee ulottua nyös kalrtaa ovat kerrcs erityiseristettä, vaahtomuovia ja KanSasta, Saat ne parllla suojaamaan, (un vlelä lisäksl vetää kynpi lla ja hyvät ovat, anorakln hupun kåiken paälle, e1 pi täisi päätä patela. Saappaaseen Dohj al L lset kannattaa nuuten Ostaa parla numeroa liian isot TERIIOSI.{UKEJÄ Ja leikata kärjestä Ja kannasta hiu kaf, Silloin ne ovat leveydeltään Ne, JotKa ovat turhaan etsiskelteet soviat, slllä saapoaiden lesti on kaud0ista tern]0slnukia rtkko!tuneen Yleensa leveåmdi kuin kenkien. t11a11e, tulevat ilahtunaan tästä!utlsesta, suurkelttiökal!steita vm, KARVAREUNAINEN IRTOHUPPIJ myyvä11ä (opal 0y:llä on vatikoll1rts saan firyös termosmukeja, i,5 dl Laplnkävllässä rn nro 1rr, 1/8q.annet ln vetolnen lluki maksaa t6 ll]k, 2,5 ohieet karvareunuksen kl lnnlttå l]iseen dtrn l2 mk. Iällaisesta patkasta hupun ostettaessa kannattaa keråtå nloutaman fi]u reunaan, sanaaihetta slvuttlln numerossa 26, 1/87, (arvan te kln tilaus/ ir0kkuutta kåsvojen suojaajana Jos posutse tilaa, tuskin enää tafvitsee perustella Paikan päåltä niitå saa fr]yös yksln - katsotaar pa kappaleln, Kopalin osotte on vain Klrkonkylän e t0l, 007q0 Hetsjnkr, eskimoiden ia muiden arktisten kansojen pukeutui]llsta. puh rr 100. Sinne päasee N(Lrn Sen sijaan voldaan harklta, onko su bussellla /0Y ia 70, Auktotoaika of denhäntäreunls viisainta kr Innittäå klo 816,

16 4u3noln Sosmenmoasso Tlhat vuotta sltten saanelaisten asuttana alue ulottul etelässä Keskl-Suo meen ia Etelä-savoon saakka, Itä-xar- J alassa ÄänisJärven pohjolsosien tasalle la Skåndinavlassa Pohlols- JärntLantltn,.NorJa, Ruotsl Ja Novgorod sodimukslllaan lakoivat Jo 1J20- IlvLilla Saamenmaan kolmeen pitkålti päällekkätseen etupiiriin. Päållekkåisyydet olivat luonnolllsesti raslte, mutta huomattavien taloudel I isten ja Doliittlsten menetysten pelossa paremoaan Tatkalsuun ei kyetty päåse ll]aan, Kaikklen osalta kysyflys oll pyrkinyksestä varmlstaa ri lttävä os.!s tu0tt0isassa Laplntkaupassa. NorJa tllloin valvoi itse hankkl laan etljä kln taas RLotsl Ja Novqorod vartloivat etula, Jotka ollvat saaneet haltumsa alistaessaan valtäansa toisaalta suomalaiset Ja toisaaita karjalaiset, lotka kunptkin eränkäynni I lään ol ivat saaneet haltlunsa merklttävän osan Lapin kaupasta, Etupllrlen dijl lekkälsyys - yhteisalueet _ aiheuttlvat tletenkin risti.iitojå, Jotka vä hiteller Johtivat Dyrkllnykslln selklyttää ti lanne. l{onien tuskalllsten vaiheiden jälkeen päästiin vällåfllålsten soplmusten kautta vloslsatojen kuluessa lopullislln ralankayntelhlnl vasta 1820 luvlrlla vll ilelnen (norla-

17 lais-venälälnen) yhteisalue Jaettlln, käytännössä kentles realstisesti, Ja nykylset saamenrraan lakåvat ralat loka tapauksessa niin myöhään, ettel villrleln vakllntuivat {l0s el oteta sllla enaä voinlt olla varslnalsta huomloon Tarton rauhan Ja Parllsln fi erkitystä muun kehityksen huomloon rauhan aiheuttamia muutoksla). Norja, Ruotst Ja Novsorod otuvat voimapolitllkallaan haltuunsa Saamenmåån luvulta laettu viiteen hal I lnnoseen RLotsl-Suomen Laplnfiaa oll lo 1500 Ja saamelalset suomalaisten Ja karjalaisten myötåvaikutlkselta, Nå nå vattinen, LuuLaJan, Tornion ja Kenln alueeseen eli LaoDijnr Uuf,lajan, Plttakunnat (Novsofodln tllalla myöherf Lappiln, Joiden hallintoa Ja olkederf min venäjå) llyoskin Jakoivat Saamennaan ja soplvat keskinäisistä rajols- tuivat edelleen Laplnkyllln eli sli- käyttöä Johtivst voudlt, Lapln jakal taan saarnelalsten niellpidettä kuulenlatta, Tulos loukkaslapinkylien kunna Derusykslköltå. Sl ltlt koos telhln, J0tka 0llvat saamelalsyhteis- Itsemääräällisoikeutta la keskinäisiä tlivat alueesta Ja sltä kåyttåvlstä talolcellisla etuja. Välelllå Sonkamuotka - Kolnen valtakunnan pyykki - taloukslsta, lollla oll onat vero- Jä perlntömaansa sen pulttelssa. sl it i- skietsimjoen latva - Ralapåä Nautsr vlorenjnjoen suu valtakunnan ra- soplmia Ja tunnustamla, Ke nln Lapls- ef vållset rajat ollvat yhtelsölen Jat Dirstolvat seuraavat lapinkylät. sa 011 I slltlår l4aanselkå, Kltka, Su0nttavaara, RoLrnala, Teno, (uo1ajårvi, ljtsjoki, Kemlkylå, so nplo. sodankylä, Kittilä, Peltojärvla Inari, Näätämo la Paatsloki (Tarton rauhan ralanvet0 l0ukkasi l lsäksl t{uotkän, l6q0-luvulla Peltoiarvl sl lrretti in suonikylår ja NloruJärven kyl lå). Tornion Lapin osaksi. PotUotskalotln Dolilttinen itstoria Ruotsin valtapliriln kuuluvassa Saaoli 17J0-tuvuile saak- 0n pitkältl ahneuden ja piittaamattomuuden historlaa. varsinkin suomessa ia Itä-karlalassa ]yös kultlainen tapaolkeus, vanha Helsin9lanka voinassa olevana 0ikeutena saametlurlekol0qlsten VSlttåmättömyykslennlf maakuntalakl sekä Krlstofferln hlst0rlaa, se kuvastuu l]m, siinä, fiaaflakl vuodelta 1ltq2. Kuninsas 1]lten saamenmaan la "bannannaan" välinef raja on Våhitelle määråytynyt. Ruotsin ala[]alslksi, nääräsei heldät Kustaa Vaasa Jullsti 1551 saaneiaiset Suonessa Saamenllaan Ja "Lannanmaan,, verovelvolllsiksi alnoastaan Ruotsllvallfen raja siirtyt vuoslen 1100 Ja 1e ja ottl heidät kiinteine Jå 1ftällnine onaisuukslneen kuninkaal I iseen 1600 vållsenå aikana kauas pottjoiseen Ja näyttää 1500 luvln toppuvuoslkyln suojelukseenså, saa nenll]aahan pyrklvän talonpolkaisen uudisasutuspalneen nenifä vakilntuneen I lnlal le sonka- l]uotka 0lLonl0loessa) - 1olkokönsäs kasvaessa vielä Juhana III ia Kaarle (0unasJoessa) - Luukslnsalmi (Ke l]1- IX klri0ittlvat saamelalsten 0lKeuk- puolustavan suojelukirjan, Saa_ iärvessä) - Kultamasal ni (SlmoJärves-sisä) Sarvitaivat (Suonen ltärajål1a nelaisten ykslo nalnen oikeus maihinsa Suollussaillen pohjolsosassa), Viral tunnlstettl ln sekä hallinto- että oikeuskäyt5nnösså. l lsesti Lapln-raja fiääråttiin kultenkin vasta 200 vuotta nyöhe n nln - pe Kaiken kaikkiaanäyttää s11s slltä, riaatteessa saamelaisten vahln90ksi, että saamennaahan ollsl pltkån rlls-

18 tokauden Jälkeen 0jkeudenmukalsempl sia yksitylskohtia, J0lta el vlralli alka telrnyt!loaan, såirolhln alk0lnln nyös Tånskan kuninkaat Ja VenåJån tåvänsä, Nälsså kuvaukslssa vol km- slsta aslaklrlolsta vol odottaa löy- tsaarit antolvat'0ntlle" saamelaisif ties näkyå 1åhetyssaarnaal len holhoavta asenteita, nyöhe nnlin myös mat- leen vastaavaf kaltalsla suol elukirjo- Ja, 1600-luvun loppuvuosikymmenlnäkall ljolden eksotlsmia. kultenkln Lapln uudlsasuttamlsta aleitllf kannustaa la tukea valtlon tolmesta, l,lyöhemnln/ l/00-luvun kuluestaneet kiajallista lähdealneistoa, saamelaiset eivät tuolloln itse tuotsa, valtlovallan asenne saal]elaisten Sen sljaan heidän elåmänså Ja tolmintansa on Jättänyt onia åineellisia onistusolkeuteen ouuttu1, la väh1telen saamelalsten kyläkuntlensa kautta lä1klään kalkkialle saamenmaahan - ollistanasta naasta tull suureksi os (- kltnteätä Ja irtainta nuinalsjäänlstöä, Tärä arkeologlsta lahdealnefs- s! ns, valtlonnaata, toa tutklnalla on mahdolllsta saada 1500-luvun keskivaltrelltalkaen verotus, hallinto la olkeustolni alkoi lnikäli sitä kertyy rllttävästi - var saamelalsuudesta autenttlsta Ja - vähitellen tuottaa systemaattista ktrjal I ista lähdetletoa, Joka valalsee Iuvulta alkaen se täydentåä Ja olkal- sin yksltylskohtalsta tietoa, fionla saanelalselårän puolla Ja nllden valhelta. Tämå lähdealnelst0 kansantleteelllslllä lähteillä täy see klrjalllsista Iähteistå saatoå la kuitenkln eslttää aslat vlranonatsten dennettyä kuvaa. sitä edeltävå]tä nuodollisesta näkökulnasta. Etenktn aialta se on lähes a1n0a luotettava 1600-luvun kesklvaihelltalkaen tänrän aineiston rlnnalle tulee kansaa tietolåhde. Ja sen elänåå koskevla kuvauksla. Ne IutkiJat ovat kllnnlttäneet huof,liota sisältåvät huomattavan fiäärån sellal- saamelaispeaäis11n mulnalsjäännöksi in Kuva on Johannes Scheffefuksen klr- Jasta Lapponia,

19 Jo runsaa sadan vuoden alan, nutta sen merkityksen perlrsteella onkln systefllaattlsesta saafl elalsarke0l0glan esltetty, että lapinkylät ol lslvat tutkilluksesta e1 vol puhua, Tleteelllsestl merklttävlä kaivaustutkimuk ta ja nliden pyyntialuelsta, saaneet alkunså peuranpyyntlseun ls- sia ei naassamme ole tehty kuin enin Kemin Lappla kansoittaneet saafielalset pitlvät ajoporoja, mutta varsi- tään 10 kohteessa, valkka tledossa on lukuisia palkkola, Tletoon tul letden naista D0rotaloutta helllä ei ollut. saallelaisderälsten mulnaisjäännösten Joukossa on talvikylänpalkkoja, []Llta asuinpajkk0la, selt0ja, uhraus- ylr, se levlsl alueelle lännestä tulevlen polrjoissaanelalsten palvontadalkkoja, hautapaikkola, ptlrf siirtolalsten lnukana vasta 1800-luvulla sen tikuopoajarlestel I]lä säilytyspalk Jä1keen, kun alueer alkuperäiset saamelaiset koia, aala llerkkelä, Kaivaustutkimuk olivat inårilaisla lukuln0ttaaratta slssa 0n asulnpalkollta saatu eslin asutllustef y[], kllnteiden rakentelden suomalaistuneet. J0 tata ennen $rorejåänn0kslä sekä eslnelstöä, ruontähdeluita yns, Helslnsln yl Lalset ludlsasukkaat 0llvat s lvuellnkelnona harjoittaneet o llaa p0r0nn0ltoaan Ke ]]ln Lapin etela_ Ja kesklosls- l0plston ark oloqian laitos 0n tämån klrjolttalan Johdoll alkanutote!ttaa såamelaisarke0l0glsta tutkimuspr0jektla, JoKa Jo on Johtanut yhtelstolll]lntaan Paltsi ravlntoa tuotetti in metsästämällä nyös turklksla, so, kaudpatava noajalaisten tutkiiolden kanssa Ja ionka pllitteissa tulevalsuudessa laa- raa, Jonka kysyntå kasvol kllvaasti J ennetaan yhtelstoi nlntaa lllyös Ruotsiin Ja Neuvostoli1tt00n päln, la V0ltlln hankkla tyovällneitä, ta- koko 1500-luvun ajan, Turklsten awlloustavarolta, ylellisyyskaplneita Ja Tälränennessä talteen saatu saamelaisarkeologinen alnelsto 0n v0itto_ rlhkamaå, kan9asta, lauhoja, volta, puolisesti perälsln vlinaa Jne, l4yös osa verolsta nakset Kemln Laplsta, j t 11n turklkstlla. Pälnvastoln kuln onka olola kesklajalta 1600-luvulle Deuranpyyntl turklsmetsästys ol I yksltylsyriiteliäisyyttä. Polkkeusase- seuraavassa lyhyesti kuvataan, Tänän ajankohdan pol I lttisen kehltyksen pulttelta massa 0li kuitenkin arvokas majava, tarkasteltl ln edelä, Jonka tuakiksetodelllsuudessa atol- Kenln Lapin saamelalsten t0lmeentul0 Vat kylakunnalle veronmaksukykyä : maperust!i pyyntital00teenr l]etsåstykseen, kalastukseen Ja luonnontuottei yhteisön hallussa, slltln päåtösval- Javanpyyntl oli kuten peuranpyyntl den kerällyyn. Ravlnt0taloudessa ka lan såätelemå. lastlksen merkitys kasvol ajan nlttål nutta vielä la 1600-luvulIla Pyyntitalous on harjoittajaltaan e&llyttänyt vuotutsklertoa, asuinpatkan näyttää keskelsenä saalstuksen kohteena olleen Varsln rlnsaslukulnen siirtär1stä nautinta-alueen pulttelssa vuoden [llttaan tapahtuvan pyynnln peurakanta, Tätä laumarl lslaa pyydettlin tehokkal nl]ln seuruelna - Joko kohtelden valhtumlsen mukaises. Tavallisln klerto on oliut nellvalhel- yhteisesti rakernetullla Ja huol le tullla oyyrtilalttellla tai hilhtäen nen käslttåen kevåt-, keså-, syys- ja ajattanalla, Peuranpyynnin keskei- talvipaikan. llulden asulnpaikkojen

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Nro 132 1973-2013. Doskaljávri. www.lapinkavijat.net HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÄT RY

Nro 132 1973-2013. Doskaljávri. www.lapinkavijat.net HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÄT RY Nro 132 40 1973-2013 Doskaljávri www.lapinkavijat.net HELSINGIN SEUDUN 3/2013 LAPINKÄVIJÄT RY HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄ- VIJÄT RY:N JÄSENLEHTI 132 3/13 ILMESTYY NELJÄ KERTAA VUODES- SA: helmikuun puolivälissä,

Lisätiedot

0408400946. saae.kostama@kolunbus.n nro 107 2/07 15.5.2007. JASDNSIHTEERI: S.anKostan.,?enttiliinrie l tssn 0788-625X. s.3l.

0408400946. saae.kostama@kolunbus.n nro 107 2/07 15.5.2007. JASDNSIHTEERI: S.anKostan.,?enttiliinrie l tssn 0788-625X. s.3l. TAPIhIIfi\,UA HSL N:o 107 212007 I.APINKÄV JÄ PUHEENJOHTAJA: Kari Raulio, Riislalie 3 K, 029,10 Espoo, puh.599 058. 040044:l 50? VÄRAPUHEENJOHTAJA: Saara Kostama, VASTAAVA TOIMITTAJA:SaaraKostama. Penhiläntie

Lisätiedot

Puheenjohtajan tähdenvälit

Puheenjohtajan tähdenvälit LAPINKÄVUÄN LEHTI e JULKAISUA TUNTURILATU RY e N:o 3. 1994 Puheenjohtajan tähdenvälit Vuosittain Tunturiladun toimintaan vaikuttava merkittävin tilaisuus; syyskokous, lähestyy. Tämä mm toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot

Puheenjohtajan tähdenväiej ä

Puheenjohtajan tähdenväiej ä Puheenjohtajan tähdenväiej ä Kuluneen kesän merkittävin tempauksemme oli Kiisan saunatalkoot. Rakentajahenki oli jälleen kerran koonnut osaavan su5ijoukon hirsirakentamisen taitoja osoittamaan ja opettelemaan.

Lisätiedot

TAHNIfi\IUA. HSL N:o 108 312007. www.lapinkavijat.net. \ f

TAHNIfi\IUA. HSL N:o 108 312007. www.lapinkavijat.net. \ f TAHNIfi\IUA -,/i ri ;l I qt (. \ f www.lapinkavijat.net HSL N:o 108 312007 I,,Aptillt0vljÄ PTIIEENJOHTAJA: Xlri Rautio, Riiståtie 3 K,02940 Bpoo. puh.599 058. 0400,!43507 k&i@åulio.ore HET,SINGIN SDUDUN

Lisätiedot

36113'l )o16't 5. Dehtuu. Tut klmust en nukaan kult 6nkln muut onå.n as+ei 6est& trlerlve de gtii

36113'l )o16't 5. Dehtuu. Tut klmust en nukaan kult 6nkln muut onå.n as+ei 6est& trlerlve de gtii U KU L t "r*. rrrllox axrärå ) Jg]:ElglLg.! Turun llntutteteelfnsn Yhttlstys r.y. PL 6, 2OO Turku 0 qqej-qg$.tclg,.[lrttl Kar]ln Yokylå 6 B 3, 2o5o lurku 5 @!.E@s Slrkka Nlenl lerhotle 20, 2O72O Turku

Lisätiedot

Sisällys. Toimitustiimi: Arja Lifländer, Tuula Rahkonen, Jukka Kirjonen. Imatran Lapinkävijät ry:n vuosijulkaisu, 54 vsk.

Sisällys. Toimitustiimi: Arja Lifländer, Tuula Rahkonen, Jukka Kirjonen. Imatran Lapinkävijät ry:n vuosijulkaisu, 54 vsk. 2010 Sisällys Puheenjohtajan puheenvuoro 3 Toimitukselta 3 Suden jäljillä Ilomantsissa 4 Muumi hiihtokoulussa on kivaa 6 Polkupyörälaulu 8 Helluntaiseikkailu Lemmenjoella 10 Suomi meloi taas 11 Suomi

Lisätiedot

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen

Lisätiedot

Kevätpäivät Satakunnassa

Kevätpäivät Satakunnassa Kevätpäivät Satakunnassa 2/2005 Sisäsivuilla Kevättalven odotettu tapahtuma, Tunturiladun kevätpäivät kokosi maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna jälleen innokasta latuväkeä yhteen. Tällä kerralla päivien

Lisätiedot

sisältö 13 Syövän selätys? 16 Talvikauden päätös Hietasaaressa NUMERO 2/2010 ISSN 0786-3268 Puheenjohtajalta...3 Kysymyksiä ja vastauksia...

sisältö 13 Syövän selätys? 16 Talvikauden päätös Hietasaaressa NUMERO 2/2010 ISSN 0786-3268 Puheenjohtajalta...3 Kysymyksiä ja vastauksia... 2 2010 NUMERO 2/2010 ISSN 0786-3268 sisältö KURKKU- ja suusyöpään sairastuneiden tiedotuslehti Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry on kurkku- ja suusyöpäpotilaiden yhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voi

Lisätiedot

Nooran sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta ja maailmalta. Menneitä. Puuhasivut

Nooran sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta ja maailmalta. Menneitä. Puuhasivut KIERTÄJÄ 1 / 14 SISÄLLYS Nooran sananen 3 Partiouutisia meiltä ja muualta Maailma odottaa WAstaa kutsuun! Tilastonurkkaus Suurjuhla 7. 8.6.2014 4 5 6 7 Ajankohtaista Kuulumisia kololta ja maailmalta Pestiystäväkirja

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

TRL -Retket. Varhainen lintu löytää madon

TRL -Retket. Varhainen lintu löytää madon TRL 43 vuotta toimintaa Nro 2 5.5.2014 TRL -Retket itto.com www.tyovaenretkeilyli Kesän retket sisäsivuilla. Tutustu nettisivuihimme. KUVAA JA KIRJOITA! Retkeilijä näkee - kuulee - havainnoi. Kesällä kuvataan

Lisätiedot

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa /..1'.\ /-,\ t/ffi\',\ a News in English Suomen Curlinglehti N : o m4 2/199s Curlingin henki Liiton kehiftämisseminaari Turistina EM-kisoissa Mitä curlaaja voi tehdä kesiillä? Skottivierailu Hyvinkiiiillä

Lisätiedot

Virma 3/2012. Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti. Kuva: Pyry

Virma 3/2012. Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti. Kuva: Pyry 3/2012 Virma Virike ry:n ja Mielenmajan jäsenlehti Kuva: Pyry VIRIKKEEN JA MIELENMAJAN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYS Mielenmajan yhteystiedot...2 Pääkirjoitus..3 Ajatuksia SOSTEn päiviltä.......4 Näppärät näpit....

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

S AN A S E P P O P O T

S AN A S E P P O P O T S AN S AN A S E P P O SANARISTIKKOSEURAN JÄSENLEHTI http://www.nic.fi/~sanas/ 21. VUOSIKERTA P O T g 1 2002 0 6 NEK ST KYNSI KKIN IST PUHUVAT JOSKUS YKSITYIS- KOHTAI- NEN ANTAA MA- KUA HU- VEJA MAI- NOKSIA

Lisätiedot

OPISKELIJAELÄMÄÄ. EGONOMI 2/2009 18. vuosikerta. Julkaisija: Finanssi ry. Kansikuva: Juha Snellman Taittaja: Santtu-Matti Korkalo

OPISKELIJAELÄMÄÄ. EGONOMI 2/2009 18. vuosikerta. Julkaisija: Finanssi ry. Kansikuva: Juha Snellman Taittaja: Santtu-Matti Korkalo PÄÄKIRJOITUS OPISKELIJAELÄMÄÄ Lähes jokaisessa opiskelijalehdessä pääkirjoitus liittyy aina opiskeluvuodenaikaan sekä menneisiin ja tuleviin tapahtumiin. Itse haluaisin tätä välttää ja kirjoittaa jotain

Lisätiedot

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 1/2015 GUSTU HILJAINEN, MUTTA AHKERA PUURTAJA Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona FJT ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Maamme meidän maa LEA LAITINEN

Maamme meidän maa LEA LAITINEN Maamme meidän maa LEA LAITINEN uomettaren ensimmäisessä vuosikerrassa oli 13.4.1847 seuraava uutinen, jossa kerrottiin uudesta julkaisusta. Oli ilmestynyt Fosterländskt Albumin kolmas osa: Kirjaa Fosterländskt

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puolesta jääkiekon finaalia.

ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puolesta jääkiekon finaalia. Huhtikuu 2005 to. 7.4. ma. 11.4. ke. 14.4. su 17.4. Muutto Teneriffalle. Lähtö Helsingistä 7.4.2005 Tjareborgin turistilennolla MYT 2007 Klo. 9:00. Iltapäivällä laskeuduimme Teneriffan pohjoiselle kentälle

Lisätiedot

ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puolesta jääkiekon finaalia.

ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puolesta jääkiekon finaalia. Huhtikuu 2005 to. 7.4. ma. 11.4. ke. 14.4. su 17.4. Muutto Teneriffalle. Lähtö Helsingistä 7.4.2005 Tjareborgin turistilennolla MYT 2007 Klo. 9:00. Iltapäivällä laskeuduimme Teneriffan pohjoiselle kentälle

Lisätiedot