TAPIilIKA\IU. HSL N:O 30 t/t988. tr\ filt." nr'.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPIilIKA\IU. HSL N:O 30 t/t988. tr\ filt." nr'."

Transkriptio

1 TAPIilIKA\IU filt." nr'. tr\ HSL N:O 30 t/t988

2 o TAPINIfiV JA Puheenlohtaja Helslnstn seudun LaplnkävlJåt ry rn Jäsenlehtl Nro 50, I / Palnos 2000 kpl Jäsennåärå J], l0l9 nenkl löä I lmestyy nellästi vllodessa. Ittal a: Railå Hentman, v llnla 18 B 17, 005J0 Helslnk t, 9un, Heli Laaks0 Leena Rantala Kuvlttajatr Hell Laaks0 Tel Lalne llnoltushtnnatr aukeama lroo irk 1/l sivu 700 fr]k 1/2 sivu q00 mk 1/lr sivu 250 lr k Hankklessaan llmoituksiå, låsenet saä vat 20 x provlslota hlnnolsta, Palnopalkkar Painonikkaait, Helslnki, 1988 Aineisto seuraavaan lehteen vastaavalle tolmlttajalle 2l,1. : Clas-Henrik l10rins NäyttellJåntie 4 A 25, Nelslnkl puh. k rr, kesäasunto , varaouheenjohtala, rahastonholtaja: lalja Stykkl, Hllrakkokuja I a 25, Vantaa. puh. k, 876 rrjgl, t, Sihteerlr Klde Elflö, elkonk J C 60, Helsinkl, puh. k. 67J 603. HSLrn postisiirtotlll KarJakalvon lsäntä: Kalevl (oski, puh. k /9, t, t. Talkoopåälllkkö: llljäs Pe.nu, puh. K, 2988/'r7, t, KarJakåivon avåinen saa atkailul I i- ton natkatoillistosta, llikonkätl 25 kt , Yhdyshenkilö Suonen llatkai iull ltossa on SLrsanna Patlas, hän hoitaa llyös osoitteenmu!tokset Ja Jäsenaslat..3l]:-.]%- 6 8 t0 12 t5 t6 Ahklota rakentanaan.,,,,.,.,,,,., 22 Niestasäkki..,,,,,,..,,,,,,,,,,.. 27 PJ In tervelset,,,,..,,,,...,,,... l0 Kelo...,,,,,...,,,,,..,,,,.., 32 Runoreppo..,,,,,..,,,,..,,,,,,.,, 33 Enslapu...,,,..,,,,,..,,...,, 15 Kaånospäivä.,,,..,,,,...,,,..., 55 Rinkan pohjalta..,,,...,,,,...,,, 38

3 (, P'dI KIRJOITUS Kevät laolnlomlneen låhenee, Jotkut suunnlttelevat omla vaell!kslaan, tolset taas sllmällevät esitteitä, 0mille aetkllleen Lälrtllät ovat rllppuvalsia valn ltsestään la siltä kenties hyvinkln tutusta p0rurasta, J0ssa lllkkuvat, ohlattulen vaelllstei osanottajlen Loman onnistufr]inen DItkåltj kllnnl vaelluksen vetälästä, Hänestä suurestl aiidpulr, saadaanko yhtelshefkeä lolkkoon, lossa kaikki saattavat 0lla vaellusta enner udpo-outoja t0lsllleen, Luonnonvoimat voivat vastustaa, alna el kaikkien kesken synkkaa, la v0lmava rolltaan lhnlset saattavat olla sznsen rilaisia, vaelluksen ohi ala 0n pål lon haltll a. parhalllmlliaan hyvä ohjaaja on paljon nuutakln kuin se henkllö, lonka perässä kulletaan paikasta tolseenr luonnon kirlan llkija, erähensen Ja -talt0len opettala, elämyksiin lohdaitaja. 0lisj hyvä muistaä, ettå HsLrr olrjaaiatekevåt tätå "työtä" talkoolrengessä, innostlksesta aslaan Ja nalusta aftaa nulllekln hvvlä kokenuksia, Ålna etvåt kultenkaan osanottajatkaan ole reallstlsla lonakohdetta valltessaan, Tletåmåttömyyttåån tal ehkå lopa tarkoltuksella koetella ltseään lähdetään omllle resursseille lltan kovalle vaellukselle. Tällö1n saattaa l låtkastä tulla kalklile osaduoliile DllnalIlnen Laplnkåvlläthän lärjestävät slll0in tällöln vaelluksla/ Jotka v0ldaan raslttavuudessaan luokltella vaativiksi, Kovissa oiosuhtelssa kalkkl kårjistvv heloolii]in.lotta vältyttälslln vääriltä vallnnollta, olläån laatlmassa kyselylonaketta, lolla våelluksille ll 1]olttautunellta tledustellaan aslolta, lotka ovat ohjaalan kannalta tårkeltå, Kyselyyn vastaanatta lättäninen pudottaa automaattlsesti osanottalållstalta pols. vaelluksen vetälä 0n alnoa henkilö, loka nölta luottanuksellisia vastalksla käslttelee, slllä hänhän on felttisllunnltelnat laatlnut ia todennut vaatlvuusasteen, Hänen påätettävlssään 0n myös, ios säatuen tletolen peausteella Jollekln osanottaialle tullsi suositella muuta vaelus'ta, suurln osa vaellukslstaf,llne on slllä leppolsalla DUolella, jolla ei kyselykaavakkelta kalvata. Joskus kirltenkjn on hyvä Jårleståä vaelluksia, lollla kul- Jetaan kinneajänteitä slnsutellen valkeita tunturln rlnteltå, palrola ktvikolta la upottavia s0ita, I0ivottavasti kyselykaavakkeesta tulee vlelä yksl tapa taata läsenlllefr]me hyvå loma ja tyytyvainen lliell. Rå1J a

4 TOIMINTAA HELMkuu I,^I Ia TILKOOT (ARJAKAIVOLLÄ f r: I Lunettoman tammlkuun t kla pulden klskont6 taltaa påästå vastå th' otkeln kunnollå vauhtttn, Kun on pälvå raadettu, ruoka, sauna Ja lepo tuntuvat ansaltullta la slksl nakeanmtlta. Vastuuhenkllönå AIIån Äpunen, puh, t, MAAtISruu r7.2. ke klo 18,00 VaL0KUVAUSKURSsIN ARyToINTI-osa - <alsarle-er a:a-asre, PLuraaha(atu l -<-'/- lgj- lähån t1lålsuuteen valoklrvauskurssllalset tuovåt sen omasta nleleståän parhalten onnlstuneen kuvan Ja sen, Jokå Jostaln tyystä epåonnlstul. Illån alkana pohdltaan epåonntsfirnlslen syltä l, haetaai s1tå, lllkä on tehnyt kuv sta hyvän. Varmastl äntolsaa nyös nlllle, Jotka elvåt ole volneet teorla- la käytånnönosl ln osal I lstla. Pekka Kuuslsto pååkommentoljana. 2.1, l(e klo KEVIIKoK0IjS JA KERH0II-Ti - LlPlll ULKoILIJ(AR- TAT, Kalsanlenen alå-aste, Puutårhakatu 1 (evätkokouksessa annetafi tolvon mu(aen lohtokunnalle"synnlnpäåstö", ell hyväksytåån vllne vuoden tolhlnta- Jå llkertomukset lå ivonne- tään tili- la vastuuwpaus llmalsen pullakahvln volnallå, vlralllsen osan Jålkeen tulet tlethåän kartolsta paljon l lutakln kuln sen, ettel sltå saa replä, T0l n1t0späålllkkö Hannu vlrolålnen llaannlttaushallltuksen karttapatnosta selvlttää nt. l]]ltä tapahtuu ennenkuln kartta on retketl1jän kädesså, lllllalsla kårttola on saatavana Ja mltä on sulnntttellla.

5 5.-6,J, Ia-su LAAVUVAELLUS SAARIST00N lnkoon saaristo kutslu laptnkävtjdttä kokellemaan suksiaår la makuupusseiaan, Jäätilanteesta Ja vayllstä ailppuya reiiti selvlää vasta låhtöä lälrenpänä, Yöoyä on tarkottrrs Ensaaressa, flotefllpien päivien hiihtolenkit tehdään leirrstä käsln tlnran rinkkola, 0ta flukaan muhkeat eväät, terllospullo, länrlnintä vaatetta rjittävästi ja annos hurttia huulloria, PuuttLVia vårustelta voi kysellå lainaksi itflloittautllllsen ylrteydessä. Illnoittaudu saku Palolle, pur, k, , vlinelstään i.j. Ja kerro såmalla onko SinuLia a!ta, Lafrtö on lalranteiaam!na klo 8 Dostitalon Dääsisäänkäynnin edestä henkr löautol I la. 6, ]. SU SUSINIIHTO S]POOSSA Ne, loldef mono vetää ladulle, fllltta laavussa nlkkumlnen arve luttaa, Y0lVat iöhteä Slfr]pasen Ekif fllatkassa kunnof hllhtolenkllle, Tänä on 15. Suslhlllrto la rilndä saatat päästä luhlalllsestl rlaaherran kånssa saialle ladulle, Vallttavana on l0 k n ia 50 km reltlt, lolden varaelta on nahdolllsta ostaa purtavaa, 20 nkrn osanottonaksulla saat mulstonlltalln la nukavan pålvär Lllkona. ota nukaan kulva alusvaatekerta Ja pyyhe, Jos aiot saunaan, Lähtllät kokoontuvat klo 8.15 llnla-altoaseman laiturtlla nr02, llm0lttautukaa Erkkj Sinpaselle, puh, t , -] J. J, IA.SO PUUTALKOOT JA LÄTUSUUNNlSTUS KARJAKAIVOLLA KalkKl naukavat aslat lopouvat aikanaan, nlin filyös pulden veto kiukaan ruuaksi, Tolvollme alnakln sen lätttlålsdtnon seisovan nyt KarJ ak ivonpihassa, Salran Lauteilla suunnltellaan kevään la kesän vaelluksia. Hyvää haaj0itusta nlllle saa Kalen sunnurtaina JårJeståmässä latusuunnistuksessa, Siirå ei etsltäkåån karttaa meakittylå råsteja, vaar ne or maastosta löydyttyään sijoitettava kaatålle oik åan Kohtaan, Tulehan Kokellenaan, 0nnistulsiko näin päln, Talkolder vastuuhenkilönä on llljas PerrU, Dutr, k, (vuorotyö ia suunnlstuksen Kalevi (oskl, oulr, k, /9, 22,3, T\ KIa ]8.00 YLEISTJIILAISUUS SA,IUL] PA]]LAHARJI], RUI.]AN RANTA]N REPPUHERRA, (alllon!alvelukeskus, KinaDor lnkatu 7 SamulL Paulaharl!n panos Lapln!erLkoiden elämänmuodon tallentalanå on veaaattavissa Lönnrotin työhön, 1arj!t ftarju, Joka valmlstelee klajaa isojsästään, valottaa ]11ellle sanull Pa!lahaajun Dersoonan eri puolla ja fetkla Lapln aau kollle rajol i le, Kallion palvelukeskukseen pääsee Kaikllla Näneeniietä kulkevilla b!ssellla, nletr0lla la råitiovalrn!illa 6, 7 )a L 1\ t-

6 HUHT!ruu 6.4. KE KIO ]8.00 KERHO]LTA - (ILII'1ÄNZARON PAUL()ISSA (alsanlemen ala-aste, Puutarhakatu 1 Asuessaan Afrlkassa llattl Iikkosta vetivåtmåanosån tunnet!lil- sopukoihin. rlnteet puoleensa, Ne lkuistettilf fllnille Jänlelen Kunplakin puretaan tässä kerholllassa, sitten nennäån Lapplln la palataanenä karrella - elkö totta? TULEYIA q,5. ke Kerlrol lta 10.5, ti Retkl llustavuoael le 13,-15.5, pe SU Vl lkonloppuvael llrs seltsenlsen ltäpuolel1e toma HIIHTOYTIKKO \\\,-a.'\ (_...l) C' */:rv,/ ;* Perinteet pltåvåt, vaikka n]al0lttaja tevå11å lunalla la pä1!u Kolarlsta alkaa klo I9,00. valhtuu. Ylläksen keväthanset Ja aeftto meno kutsr-rvåt - nvt entistå ]åhenpänä Riemulllteriä. Saadut 25 palk- illlloittautufllset Kalevi Koskelle J1, mennessä, puh. k. S , t. kaa ovat oton kaupån luona - yllåksslkävijöille tuttu paikka , Ennakkomaksu, 500 lnk, on maksettava I'laloitlspatkan vaihdoksen Ja pääsiäissesonsin vuoksl hlnta 0n edelllsvuo_ nennessä Ja loput viineistään HSL:n t1li 1l e PSP ll/1662 slå hlukan korkeampi, ell ]k, 18.1,88, flutta slsältyyhän sllhen tävslhoit0, Junal iput nakuupalkkoineen, l lnja-autokuljekutkset Ja (alen oivå opastus. Peruutusehdot ovat NSL In lofiaviikoilla veeltuksllla samat kuln Suomen fbtkallullltolla (ks. LaplnkäviJä nro 27 Lähtö Kolariin on 1,4. klo läh- 2/87, s, 18),

7 KESAN TULLEN o Tähån alkaan sääsket eivät ole vlelä llatkan hinta on 850 mk sisältäen iuna natkat lllakuupaikkoineen, linja au- heränneet, nutta luonto sen sljaan 0n sitä tekeflässä. Aurlnko paistaa yötä tokuljetukset, salnar Ja lllal0it!ksen päivää, koivut Duhkeavat hl irenkon ]- Lltsloen hotelllssa. RuoKa Ja vakuutukset elvät sisäl ly hintaän, 1e Ja linn!t saaplvat levlttaytyen Jänsille Ja tuntureille, Tätä kaikkea ilmolttautu nlset 1.5,88 mennessä Kalevi (oskelle, pulr, nrot vllä, l,lu- lähdetään ihlllett le[låån Palst0nturellle UtsJoen länslduolelle. kaan måhtuu lq henkeä. Ennakkomaks!, Kävelyiratkaa tulee rinkkoj en kansså 400 lk, maksetaan HSLrn tllllle PSP vlitisenkyrnmentä kilonetaiä, J0ten /J662 ] 5,88 nennessä. Lop telttaleirlä sl irretään valn Joka tolnen päivä. Ei pitä1si olla liian tävän ennakkopalaverin I älkeer. puerä taas Karlakaivolla pidet- rankkaaloi ttel ijal lekaan, Läht0 Helslnsistä on 1,6. klo 19,00 lähtevällä J!nalla la rautätieåsemalla ollaan takaisin 12,6, ennen klo 9 rää, RUSKAA nuijassa 3.-u.9. Suonalalset ovat Ruiian tuntureita kolunneet l0 vuosisåtoja. Laoinkävilölden vaellusjoukko nenee ruskaa ihmettelemäån Altasta (arasjoelle ku1- kevalle reitille, loka osiitair seu raa vanhaa oostlpolkua. flaast on helpohkoa la päivämatkat ovat keskimåärin 1820 k l. llatkalla on yksi au tlotupå, muuten yövytään tletolssa, Vaelluksen hintå 0n n fllk, johon sisältyvåt [l ll. lunal iput ilaklupaikkoineen, llnla åutonatkät,päätössalra ja opastos. Ruuat Ja vakuutukset eivät sisålly hlntäan. ]Lrkaan mahtuu 9 Vaeltajaa, Ilflolttautuirlset Nannu Luodolle, puh. k,9t1 t463 q37 viimeistään J0,6.88. Siihen fiennessä on maksettava myös ennakkonaksu, 500 lk, HSLrn tilille PSP /5662. Loput naksetaan nyöhenmin ilnoitettavanajankohtåna,

8 Ratt eilykurssi nuorllle fi l$ltoslilrvellö vuottallle Jos kelte tlonto on loppumaton seikkailujen lähde, (lttl lan KlkasJårve11ä JärJestettåväl lå kurssilla nuorille opetetaan retkeiln oerustaitoja, Tarkempia tietoja on seuraavassa lehdesså. sen verran on Jo t'ledossa, että hlnnat ovat seuraavatr alle 12 v 900 nk slllrn Jäsenet, muut 950 mk, Yli 12 v 1050 llk läsenet, muut 1100 nk. t'työs vanhemmat volvåt tulla, Alkulsten hlnnat ovat 1100 llk Jäsenet, muut 1q00 frlk, Löytyisikö vanhempien Jou- Kosta valvojat tytöille la polille? Kurssln ohjååja on l4artti Helenlus atkalluliitosta Ja häneltä saa fiyös llsatietoja, puh , -++s;_; JoHroruNNAN ToIMINTA Edelllsten kuulumlsten Jälkeer on pldetty kolma Johtokunnan kokousta Ja 1öif vaatlvlkst luoklteituja vaeluk- laplnkåvijät JärJestävåt slltoin täl_ yhtelnen syyskokous. Astoita on slls sla, vetåiån vastuu ko.ostuu ni lå ollut runsaastl, osasta on lo kirloltettuklr lehdessä ]me, dolllset våärät kästtykset vaeluksen entlsestään, sillä osanottajten l]]atl l4alnlttavlnpta on tietenklr Lapinkävllöiden vuoden 1987 Sarvekkaan raaousta ja omasta kunnosta saåttavat panna vallnta, Johtokunta val l tsl yksimiellses- vaeltajatkln, vaativlen vaellusten koville nlln ohjaajån kutn muut tl tarmokkaan Ja aina tolmlin valmiin osanottåjllle onkln val nlstellia kyselylomake, Jol la selvitetåån vetälän puheenj0htajänsa ctas Henrik t4ortngin Juhlalljnenlmeäninen ja kunniaklrjankannalta tärkeitä etoja, Nåmä ter ol ef taninen tapahtui plkkujoulujuhlassa ]n]e. RalJa kertoo slltå lähe]]]lnln retkeilykokemusta, pelkoja, suunnls- veydentilaa, I I lkuntaharrastuksia, menneltä-osast0ssa, tustattoa ym. koskevat vastaukset käsitellåån KarlaKalvon tletenkin käyttönaksuista täysln luottafluksel I ises on kokonåån p0lstettu. ryhnåtaksa, loten ryhnåt naksåvat tästålähin henkl löllvun Edelleenkin Etelä-Suomeen talvea mukaan, (årjakaivon sääntölhln tullaan fluutenkin tekemåän tarkennuksla, Nlistå ene n nän seuraavassa lehdesså. (ide Elniö

9 Uusin-taPa ia[.i]äiri;"r'' Valitse SYP-siloitusrahastoista itsellesi sopivin! Ykityiskohtaiset tiedot sijoitusrahastoista saat konttoflstalrllne. MAHDOLLISUT]KSIEN

10 Yhdistystiedot e HELSINGIN SEUDUII LAPINKÄVIJIT Ty. on suomen l4atkailuliiton läsenl ärjestö, Joka Derustettlln vuonna 19/J. Yhdlstyksen tarkottuksena on edlståå Laplr matkailua Ja retkellyå, erltyl sesti Helsingin seudulla. JÄSENEDUT lunalapuotl, llannerhelmintie 6q, puh. 4rr4629 Helslncln Erä-Varuste, urhelllkatu lr2, DUl. \ Lasstr Retklaltta, Häneentie 54, puh, / Partloaitta, YrJönkatu 3q, puh, 69q,899 Nelhonpesä, 0ksasenkatu 2, puh, Jäsenlehdet Ona Lehtemne LAPINKÄVIJA, ioka llllestyy neljästl vuodessa Ja l,latkallulllton SUo EN I,IAT(AILLJ, loka llnestyy l(ariakalvo näjat KarJakalvon vuokrattu kåyttöönne Helslnqln kaupunglltå, Se sl Jaitsee Espoossa, n, 9 kln Vånhalta Turuntleltä, Darl kilometriä s0lvailan urhetluoplstolta, Karlakaivolle pääsee Kolvulan bussl llå laltualsta lob. Help0infllln KarJakaivolle löytåä seuraamal la Solvallan urhei luodlstolta lähtevåä orånssinpunatsta Ptrttlnäen vlltoltusta n. 2 km. KarJakalvolla on y1änala la alamaja, lonka yhteydessä on sauna, sekä ylei sessä käytössä oleva kelttokatos, vå rusteislin kuuluu astlolla, puhtalta pyyhkeltå, huopta la kertln, Johon slnot on tuotava ltse, Ylämalan kelttlössä on ykslllekklnen kaasukeltlf, Alamajassa on takka Ja kanilna, ylå malassa kaksl kafililnaa. llyös kamlinoilla voi kelttäå. vlhreään konpostolntl laatlkkoon lalte taan vatn rlaatuvaa Jätettä, nuut roskat tulee vledå pois KaaJakatvolta. Jäsen saa tuoda nukanåan myös LaDlnkäviJölh1on kuulumatto la henkl löitä, Yli vilden!lkopoollsen ryhmästä on il n0itettava kahdelle Johtokunnan Jå- Karlakatvoa et vol varata petkästään omaan käyttöön, vaan se on alna kalk- Klen låseoten käytössä, Karjåkalvon aval rlet saat Jäsenkorttla vastaan Suomen ltlatkal iullltosta, l1lkonkatu 25, Aukloloalka on 9, l4ajolssa on tolnlntaohjeet, lolta tu- Telttallu (arjakälvol la on salllttu laptnkävllö1ile ja heldän vieral lleen, ljlkollualuelden vartijat voivat perlä telttallllollta luv:n såätå llän maksln. KarJakaivon käyttö/saurafi aksut I 1.5, 1,11. -Jl Jäsenet 5,- 10, - Vleraat 14,- 20,.läsenten lapset (11-16v) 2,50 2,50 vieratden lapset 5,- 5,- 0-10v vanheflptensa seurassa Ialk00vllkonloppuna 0n 0leskel0 naksutonta koko vllkonlopun (el koske telt

11 tallunåksua). lluut ohjeimaan merkltvt tllalsuudet, Jolssa yövytään KarJakalvolla, ovat ohjelnaan kuuluvllta oslltaan l lna I s16, llaksu suoritetaan HSLrn postlsllrt0_ tille nro avain on palautettava hetl kåvtön Jälkeen l,latkallulllttoon. sen vol Jåttää aryös l{atka1 l0lllton postluukklun klr lekuoresså pålaotuslapul varustettuna, lolta on KarJakalvolla. lluut Jåsenedut LaDlnkåvlJöillå on kåyttöolkeus l,l8tkåilulllton o lllstanaan majaan Klttl- 1än Kukasjärvellä. l4uut l4atkal lull lton edut. T0IilIHE KILöT VuollllÄ 1988 Johtokunta clas-tlenrlk l4orins, plheenjohtala Nåyttellläntie q Ä 23, Helslnkl, puh, k q, kesåas, , AIli "Klde' Elnlö, slhteeri Melkonkatu I C 60, Helsinki, puh, k , flal-llse (tlaila) stykkl, varapuheenjoht. rahastonhoital a, llllrakkokula 3 A 23, U2A0 \antaa, puh. k, , t. 1296l, Hetkki Haila l,lari a tlynnlnen Tåp1o Nevala lnen uljas Pernu Helena Vänttlnen Julkals0tolnlkunta Ralia Hentnan, vastaåva tolnlttala V llnja 18 B 17, Helslnkl puh. k, , HeIi Laakso Leena Rantå1å TOII{INTA lj lkol lutotn I kunta Kerholllat AnJå Sintonen, vetäjä Sårkinlementie 9 B, HeIsinkl Kerhollta on lokä kurkauden enslrlmälsenå kesklvl lkkona. Aulls Boströn puh, k. 6/6019 (aikesta tolninnasta ilflroitetaan Laplnkåvilä-lehdessä. Kalevi Koskl TarJa Ikonen Rltva (oukl YHTEYDET IIATKAILULI ITTOOII uannu Luoto Yhdysnenkllö suomen l4atkal lui I ltossa sakarl Pa l0 on Susannå PatJas, llljas Pernu Karin sil lander osoltteen nuutokset Erkki simpanen y n, läsenasiat hoitaa 1]yös Susanna Pauas, puh

12 0hJel natolmlkunta relkkl Hal1a, vetåjä Särkiniementie l0 A 6, 002i0 Hetsinki puh. k, , t, 1q2411 Lars Svenskberg, vetäjä loppuvuonna soukankula 10 D 30, Espoo puh. k , t, llattl Kurl11]o Tuula Löfstfön C-H l4orlns Iaplo Nevalåinen RalJa Rl lkonen seija Turppo Talousval iokunta Aato Alanko, vetåjå c-h llorln9 Tapio t\evalalnen flaija Stykkj Selia Tervalä Karl l{i lknan Ialkootolfllkunta l.lljas Perfu, VetäJä, tatkoopääl I ikkö Auls Boström Tarja tkoren (aair Si llander KarJäkaivon Isåntä: (alevl(oskl, Asemrtnne 6 B 8, Lohja as. plrr, K , t l, Yhdlstyksen emåntäl Halja Hakul inen MENNEITA KERHOILLAT Lokakuun kerholltaa edelsl ytrdlstyk sen syyskokous, Pullakahvin kyyditta nånä se vie ln ripeäst1 1äpir hyväksyttiin talousarvlo Ja tolmintasuunniteljua tälle vuodelle la vålittlln uudet Johtokunnan Jäsenet. ylime.r'uoden Palotrelnä-tempauksen Ja talkoovaelllksen kaltaista suuria v0imalndonnlstuksia el ole luvassa, 1988 on kuitenkln 15. toifl!ntavuotell n]e, Joten elköträn se tiedå ainakln kunnon Juhlla syksyltä. Johtokunnasta ollvat eaovuo.ossa Arto Alanko, RatJa Hentman Ja flatti Kurllro, Ärto suostul vielä Jatkamaan ja hänen I lsäkseen valittiin uustkst iäseflksi llalja Stykki Ja Taplo Nevalainen, (es- Ken t0imikauttaa eronneen Pentti suråkan tllalle vallttlln lätjellä ole vaksl ajaksi llarja Hynnlnen. Vlralllsen osuuden påätyttyå saapul enontekiö1ätnen l,ll n ]le saari, Hän j0ikasl Ja vällsså setvitti Joiurl.l0ulukL!ssa kokoonnutti in Pitä j änn]ä el le Lapintupaa savuporokiusausta l]laistelemaan la kuulemaan pofonl lhar käytöstä. TaflllikLussa lapinkävijöitä ol t koot Ia tuvan taydeltä, kun mennyttä vuotta tapahtumineen tutkalu tf runsaan ku-

13 IIUINAISTA TAKALAPPIÅ-NTYTTELY sal narrask!lsesta Kaat0sateesta hu0- lln]atta totstakymmentä astasta kl lnnostunutta lllkkeelle, Aslant!nteva opastus valotti enlflllläkseen vasta -70 ja 80 luvuilla tehtvr'en arkeolosisten kalvausten tuloksla, PIKKUJOUTUJUHLAT tolvat lälnpinän ailahduksen palnostavan pl neään narraskuuhln, Lähes l0 laptnkävijää I uhlt lelkkinlel isesri sarvet päässä. Punaisessa tuvassa pal0lvat kynttilät ia!lkona satoi ränt5å, Helena ja IupU ap!laisineen ol tv t l0lhtineet pöytåån heakultiset a lku palat, kärlstykset ja laoinluustokah vlt tarlol le, Illan Juhlallisin osuus olt C-Hin ntfieämlnen seitsemänneksl sarvekkaaksi, saavekkaaksi nlmeärtsei Iä ei Dalkita retkellytaitola taj vael IUsten luku- nåårää, Sillä halutaaf osoittaä, ettå safvekkaakst val ltur tadinkävijan työtå yhteisten asiolden hyväksi arohleln]an Jälkeen sitten tanssinj y että klarinetin Ja hanurln tahdittamana Xunnes Jalat väsyivät ja oli aika lahteå. RalJa Hentman 0Jentanassa vastanlmltetylle saavekkaalle kllkuraa Ja n1- mityskirjaa,

14 Tuula Kuplainen pannun kahvassa la j ulrlaväkeä jälkiruokaa norkoi lenassa KÄVELYRET(ET el edes räntäsade pldåte11yt nlitä, Jotka osalllstulvat Kalen vetämäl le Itsenäisyyspäivän kåvelylle, Kunnon retkelliiähän ei sälstå plittaa, mutta saattolhan houk!ttifiena olla Kar i akaivon vasta edell isviikonloppuna uudelleen käyttöön saåtu sauna, vaan elpä 0lisi ollut lhme - tlntui kuln 011s1 tolseen kotlin tullut, kun ka DUsi hämårän l0ylyhuoneen u!s1l1e lautelle, Sisst[]ätstå sitkeyttä osolt våt ne, Jotka saapulvat Paloheinän fiajal le ta n njkuun puollkuun hiihtoon, suksia ei tarvittu, kun llukasteltlln xeskusp!iston Dolkuja pltkln l4anunulan mä- Jalle Ja sleltä Laaksoon, Ei purrut pakkanen, etkä oilut lunta. TALKOOT Joulukuun talkoot eivät olleet pelkkää puuroluhlaa, vaan lauantaina klskott lln hakkuuaukealta kelttokatoksen puusuola täyteen oksia, Jotta omat puuplnot säästyisivät. PLUronketttäl ät ollvat olleet perln anteliaalla tlule]1a, slllä mantelelta pureskellvat muutkln kuin Kale,

15 varslnalset vetotalkoot flluodostuivatl(ln sltter fisusavotaksi, s11lä odotettua lunta el vllkossa il l aantunut, Tehdäärpä tulevtssa tapaht!mlssa lisäå halskoja nenfeltä. Raila TIETOAI Ta n nikuun urantekotalk0lssa oli efnätysmäärä osanottajia - lähes 10. uraa el tarvinnutallata, slllä naa oll filltei Iuneton, vierelnen suo oll kuitenkln låån peltossä Ja tuolta J0uk0lla koko 20 kuutlon plno saatiln sl irretyksl sentään suon tolselle laldale. HYVT POHJALLINEN suoraan anotakin hlpun leunaan valko scholl val ilstaa Therl]a Astronaut-n1- erilliseen irtohuppuun, flistä pohjalllsta, loka eristää t na(- kaasti fiaasta huokuvaa kyl[]ää vastaan oikean nallisessa lrtohupussa on se la tmtuu mukavalta Jalan alla. Se hyvä puoll, että se selraa Dään llik k00stuu neljästä kerroksesta, j olsta keitå, elvätkä karvat ia reuna ntin aluml'fikeraos on ål in, selraavtna ollen tule silmille estämään näkyr/rytta, Hupun t!lee ulottua nyös kalrtaa ovat kerrcs erityiseristettä, vaahtomuovia ja KanSasta, Saat ne parllla suojaamaan, (un vlelä lisäksl vetää kynpi lla ja hyvät ovat, anorakln hupun kåiken paälle, e1 pi täisi päätä patela. Saappaaseen Dohj al L lset kannattaa nuuten Ostaa parla numeroa liian isot TERIIOSI.{UKEJÄ Ja leikata kärjestä Ja kannasta hiu kaf, Silloin ne ovat leveydeltään Ne, JotKa ovat turhaan etsiskelteet soviat, slllä saapoaiden lesti on kaud0ista tern]0slnukia rtkko!tuneen Yleensa leveåmdi kuin kenkien. t11a11e, tulevat ilahtunaan tästä!utlsesta, suurkelttiökal!steita vm, KARVAREUNAINEN IRTOHUPPIJ myyvä11ä (opal 0y:llä on vatikoll1rts saan firyös termosmukeja, i,5 dl Laplnkävllässä rn nro 1rr, 1/8q.annet ln vetolnen lluki maksaa t6 ll]k, 2,5 ohieet karvareunuksen kl lnnlttå l]iseen dtrn l2 mk. Iällaisesta patkasta hupun ostettaessa kannattaa keråtå nloutaman fi]u reunaan, sanaaihetta slvuttlln numerossa 26, 1/87, (arvan te kln tilaus/ ir0kkuutta kåsvojen suojaajana Jos posutse tilaa, tuskin enää tafvitsee perustella Paikan päåltä niitå saa fr]yös yksln - katsotaar pa kappaleln, Kopalin osotte on vain Klrkonkylän e t0l, 007q0 Hetsjnkr, eskimoiden ia muiden arktisten kansojen pukeutui]llsta. puh rr 100. Sinne päasee N(Lrn Sen sijaan voldaan harklta, onko su bussellla /0Y ia 70, Auktotoaika of denhäntäreunls viisainta kr Innittäå klo 816,

16 4u3noln Sosmenmoasso Tlhat vuotta sltten saanelaisten asuttana alue ulottul etelässä Keskl-Suo meen ia Etelä-savoon saakka, Itä-xar- J alassa ÄänisJärven pohjolsosien tasalle la Skåndinavlassa Pohlols- JärntLantltn,.NorJa, Ruotsl Ja Novgorod sodimukslllaan lakoivat Jo 1J20- IlvLilla Saamenmaan kolmeen pitkålti päällekkätseen etupiiriin. Päållekkåisyydet olivat luonnolllsesti raslte, mutta huomattavien taloudel I isten ja Doliittlsten menetysten pelossa paremoaan Tatkalsuun ei kyetty päåse ll]aan, Kaikklen osalta kysyflys oll pyrkinyksestä varmlstaa ri lttävä os.!s tu0tt0isassa Laplntkaupassa. NorJa tllloin valvoi itse hankkl laan etljä kln taas RLotsl Ja Novqorod vartloivat etula, Jotka ollvat saaneet haltumsa alistaessaan valtäansa toisaalta suomalaiset Ja toisaaita karjalaiset, lotka kunptkin eränkäynni I lään ol ivat saaneet haltlunsa merklttävän osan Lapin kaupasta, Etupllrlen dijl lekkälsyys - yhteisalueet _ aiheuttlvat tletenkin risti.iitojå, Jotka vä hiteller Johtivat Dyrkllnykslln selklyttää ti lanne. l{onien tuskalllsten vaiheiden jälkeen päästiin vällåfllålsten soplmusten kautta vloslsatojen kuluessa lopullislln ralankayntelhlnl vasta 1820 luvlrlla vll ilelnen (norla-

17 lais-venälälnen) yhteisalue Jaettlln, käytännössä kentles realstisesti, Ja nykylset saamenrraan lakåvat ralat loka tapauksessa niin myöhään, ettel villrleln vakllntuivat {l0s el oteta sllla enaä voinlt olla varslnalsta huomloon Tarton rauhan Ja Parllsln fi erkitystä muun kehityksen huomloon rauhan aiheuttamia muutoksla). Norja, Ruotst Ja Novsorod otuvat voimapolitllkallaan haltuunsa Saamenmåån luvulta laettu viiteen hal I lnnoseen RLotsl-Suomen Laplnfiaa oll lo 1500 Ja saamelalset suomalaisten Ja karjalaisten myötåvaikutlkselta, Nå nå vattinen, LuuLaJan, Tornion ja Kenln alueeseen eli LaoDijnr Uuf,lajan, Plttakunnat (Novsofodln tllalla myöherf Lappiln, Joiden hallintoa Ja olkederf min venäjå) llyoskin Jakoivat Saamennaan ja soplvat keskinäisistä rajols- tuivat edelleen Laplnkyllln eli sli- käyttöä Johtivst voudlt, Lapln jakal taan saarnelalsten niellpidettä kuulenlatta, Tulos loukkaslapinkylien kunna Derusykslköltå. Sl ltlt koos telhln, J0tka 0llvat saamelalsyhteis- Itsemääräällisoikeutta la keskinäisiä tlivat alueesta Ja sltä kåyttåvlstä talolcellisla etuja. Välelllå Sonkamuotka - Kolnen valtakunnan pyykki - taloukslsta, lollla oll onat vero- Jä perlntömaansa sen pulttelssa. sl it i- skietsimjoen latva - Ralapåä Nautsr vlorenjnjoen suu valtakunnan ra- soplmia Ja tunnustamla, Ke nln Lapls- ef vållset rajat ollvat yhtelsölen Jat Dirstolvat seuraavat lapinkylät. sa 011 I slltlår l4aanselkå, Kltka, Su0nttavaara, RoLrnala, Teno, (uo1ajårvi, ljtsjoki, Kemlkylå, so nplo. sodankylä, Kittilä, Peltojärvla Inari, Näätämo la Paatsloki (Tarton rauhan ralanvet0 l0ukkasi l lsäksl t{uotkän, l6q0-luvulla Peltoiarvl sl lrretti in suonikylår ja NloruJärven kyl lå). Tornion Lapin osaksi. PotUotskalotln Dolilttinen itstoria Ruotsin valtapliriln kuuluvassa Saaoli 17J0-tuvuile saak- 0n pitkältl ahneuden ja piittaamattomuuden historlaa. varsinkin suomessa ia Itä-karlalassa ]yös kultlainen tapaolkeus, vanha Helsin9lanka voinassa olevana 0ikeutena saametlurlekol0qlsten VSlttåmättömyykslennlf maakuntalakl sekä Krlstofferln hlst0rlaa, se kuvastuu l]m, siinä, fiaaflakl vuodelta 1ltq2. Kuninsas 1]lten saamenmaan la "bannannaan" välinef raja on Våhitelle määråytynyt. Ruotsin ala[]alslksi, nääräsei heldät Kustaa Vaasa Jullsti 1551 saaneiaiset Suonessa Saamenllaan Ja "Lannanmaan,, verovelvolllsiksi alnoastaan Ruotsllvallfen raja siirtyt vuoslen 1100 Ja 1e ja ottl heidät kiinteine Jå 1ftällnine onaisuukslneen kuninkaal I iseen 1600 vållsenå aikana kauas pottjoiseen Ja näyttää 1500 luvln toppuvuoslkyln suojelukseenså, saa nenll]aahan pyrklvän talonpolkaisen uudisasutuspalneen nenifä vakilntuneen I lnlal le sonka- l]uotka 0lLonl0loessa) - 1olkokönsäs kasvaessa vielä Juhana III ia Kaarle (0unasJoessa) - Luukslnsalmi (Ke l]1- IX klri0ittlvat saamelalsten 0lKeuk- puolustavan suojelukirjan, Saa_ iärvessä) - Kultamasal ni (SlmoJärves-sisä) Sarvitaivat (Suonen ltärajål1a nelaisten ykslo nalnen oikeus maihinsa Suollussaillen pohjolsosassa), Viral tunnlstettl ln sekä hallinto- että oikeuskäyt5nnösså. l lsesti Lapln-raja fiääråttiin kultenkin vasta 200 vuotta nyöhe n nln - pe Kaiken kaikkiaanäyttää s11s slltä, riaatteessa saamelaisten vahln90ksi, että saamennaahan ollsl pltkån rlls-

18 tokauden Jälkeen 0jkeudenmukalsempl sia yksitylskohtia, J0lta el vlralli alka telrnyt!loaan, såirolhln alk0lnln nyös Tånskan kuninkaat Ja VenåJån tåvänsä, Nälsså kuvaukslssa vol km- slsta aslaklrlolsta vol odottaa löy- tsaarit antolvat'0ntlle" saamelaisif ties näkyå 1åhetyssaarnaal len holhoavta asenteita, nyöhe nnlin myös mat- leen vastaavaf kaltalsla suol elukirjo- Ja, 1600-luvun loppuvuosikymmenlnäkall ljolden eksotlsmia. kultenkln Lapln uudlsasuttamlsta aleitllf kannustaa la tukea valtlon tolmesta, l,lyöhemnln/ l/00-luvun kuluestaneet kiajallista lähdealneistoa, saamelaiset eivät tuolloln itse tuotsa, valtlovallan asenne saal]elaisten Sen sljaan heidän elåmänså Ja tolmintansa on Jättänyt onia åineellisia onistusolkeuteen ouuttu1, la väh1telen saamelalsten kyläkuntlensa kautta lä1klään kalkkialle saamenmaahan - ollistanasta naasta tull suureksi os (- kltnteätä Ja irtainta nuinalsjäänlstöä, Tärä arkeologlsta lahdealnefs- s! ns, valtlonnaata, toa tutklnalla on mahdolllsta saada 1500-luvun keskivaltrelltalkaen verotus, hallinto la olkeustolni alkoi lnikäli sitä kertyy rllttävästi - var saamelalsuudesta autenttlsta Ja - vähitellen tuottaa systemaattista ktrjal I ista lähdetletoa, Joka valalsee Iuvulta alkaen se täydentåä Ja olkal- sin yksltylskohtalsta tietoa, fionla saanelalselårän puolla Ja nllden valhelta. Tämå lähdealnelst0 kansantleteelllslllä lähteillä täy see klrjalllsista Iähteistå saatoå la kuitenkln eslttää aslat vlranonatsten dennettyä kuvaa. sitä edeltävå]tä nuodollisesta näkökulnasta. Etenktn aialta se on lähes a1n0a luotettava 1600-luvun kesklvaihelltalkaen tänrän aineiston rlnnalle tulee kansaa tietolåhde. Ja sen elänåå koskevla kuvauksla. Ne IutkiJat ovat kllnnlttäneet huof,liota sisältåvät huomattavan fiäärån sellal- saamelaispeaäis11n mulnalsjäännöksi in Kuva on Johannes Scheffefuksen klr- Jasta Lapponia,

19 Jo runsaa sadan vuoden alan, nutta sen merkityksen perlrsteella onkln systefllaattlsesta saafl elalsarke0l0glan esltetty, että lapinkylät ol lslvat tutkilluksesta e1 vol puhua, Tleteelllsestl merklttävlä kaivaustutkimuk ta ja nliden pyyntialuelsta, saaneet alkunså peuranpyyntlseun ls- sia ei naassamme ole tehty kuin enin Kemin Lappla kansoittaneet saafielalset pitlvät ajoporoja, mutta varsi- tään 10 kohteessa, valkka tledossa on lukuisia palkkola, Tletoon tul letden naista D0rotaloutta helllä ei ollut. saallelaisderälsten mulnaisjäännösten Joukossa on talvikylänpalkkoja, []Llta asuinpajkk0la, selt0ja, uhraus- ylr, se levlsl alueelle lännestä tulevlen polrjoissaanelalsten palvontadalkkoja, hautapaikkola, ptlrf siirtolalsten lnukana vasta 1800-luvulla sen tikuopoajarlestel I]lä säilytyspalk Jä1keen, kun alueer alkuperäiset saamelaiset koia, aala llerkkelä, Kaivaustutkimuk olivat inårilaisla lukuln0ttaaratta slssa 0n asulnpalkollta saatu eslin asutllustef y[], kllnteiden rakentelden suomalaistuneet. J0 tata ennen $rorejåänn0kslä sekä eslnelstöä, ruontähdeluita yns, Helslnsln yl Lalset ludlsasukkaat 0llvat s lvuellnkelnona harjoittaneet o llaa p0r0nn0ltoaan Ke ]]ln Lapin etela_ Ja kesklosls- l0plston ark oloqian laitos 0n tämån klrjolttalan Johdoll alkanutote!ttaa såamelaisarke0l0glsta tutkimuspr0jektla, JoKa Jo on Johtanut yhtelstolll]lntaan Paltsi ravlntoa tuotetti in metsästämällä nyös turklksla, so, kaudpatava noajalaisten tutkiiolden kanssa Ja ionka pllitteissa tulevalsuudessa laa- raa, Jonka kysyntå kasvol kllvaasti J ennetaan yhtelstoi nlntaa lllyös Ruotsiin Ja Neuvostoli1tt00n päln, la V0ltlln hankkla tyovällneitä, ta- koko 1500-luvun ajan, Turklsten awlloustavarolta, ylellisyyskaplneita Ja Tälränennessä talteen saatu saamelaisarkeologinen alnelsto 0n v0itto_ rlhkamaå, kan9asta, lauhoja, volta, puolisesti perälsln vlinaa Jne, l4yös osa verolsta nakset Kemln Laplsta, j t 11n turklkstlla. Pälnvastoln kuln onka olola kesklajalta 1600-luvulle Deuranpyyntl turklsmetsästys ol I yksltylsyriiteliäisyyttä. Polkkeusase- seuraavassa lyhyesti kuvataan, Tänän ajankohdan pol I lttisen kehltyksen pulttelta massa 0li kuitenkin arvokas majava, tarkasteltl ln edelä, Jonka tuakiksetodelllsuudessa atol- Kenln Lapin saamelalsten t0lmeentul0 Vat kylakunnalle veronmaksukykyä : maperust!i pyyntital00teenr l]etsåstykseen, kalastukseen Ja luonnontuottei yhteisön hallussa, slltln päåtösval- Javanpyyntl oli kuten peuranpyyntl den kerällyyn. Ravlnt0taloudessa ka lan såätelemå. lastlksen merkitys kasvol ajan nlttål nutta vielä la 1600-luvulIla Pyyntitalous on harjoittajaltaan e&llyttänyt vuotutsklertoa, asuinpatkan näyttää keskelsenä saalstuksen kohteena olleen Varsln rlnsaslukulnen siirtär1stä nautinta-alueen pulttelssa vuoden [llttaan tapahtuvan pyynnln peurakanta, Tätä laumarl lslaa pyydettlin tehokkal nl]ln seuruelna - Joko kohtelden valhtumlsen mukaises. Tavallisln klerto on oliut nellvalhel- yhteisesti rakernetullla Ja huol le tullla oyyrtilalttellla tai hilhtäen nen käslttåen kevåt-, keså-, syys- ja ajattanalla, Peuranpyynnin keskei- talvipaikan. llulden asulnpaikkojen

20 0l lessa yleenså perhekolrtaisiä pyyutl!ajkkoja talvipatkka oti yhtelnen Lukua Vol luonnehtla pohlolsten saadessä että eräma1ssa. Sanalla t600 kyla, lohon lapinkyt,n RaikKi Derhe- fielåisten kristlnuskoo käännyttämisen KUfnat k0k00ntulvat pitäflläär talvea vlosisadaksi, Tuor sataluvun Keskivalhella Ja Jälklpuoltsko a raken- ja saoalla hoitamaan kaikki yhteiskur nan sisäiset soslaal!set, taloudel l i nettlin yksrn (emln LaDDiinellä set Ja oikeudelilset asiat samoin kuin kirkkoa Ja vieaotettiin väestö, paka suhteet naaplrikyllln sekä kaukaisten n!ldesta takavarikoillålla tarmokkaasti n0itarumplj a, valtakesk!sten kaufptalsitn ja verottaj i in, us(0nnollistef käsltysten sanelema 1600 luku oli viimeinen vloslsata, oll fr]yös vainåj ien kohtetu, irautaus- lokä oll varsln ykslnkertainen. ionka aikana saamelalset vlelå vepaås-tapati naajoittivat omaa Derinteistä Uskontoaa, mm. samanislnla, lossa noita heerpää ehkä noltarlmplinsa mukanaan, vainalat haudattlin pukelssaan, per-.ummun käytto oli keskelstå. saame tuoheen Käaaittyinä tai flluten yksin läisten uskontoon k!ulul olenraisest i kertalsesti koteloitltna lo!hlkkoon myos Lhraamlren Dalvontakohtalssa, klvikatteen alle, maanplrnalle oul(atteen alle tai matalaan kuoppaan. l0lta oli sekä as!inpäikkojen yhtey- vaf-

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 3 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0031 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro VALKOINEN HUONE. Kolme laulua Johanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts by Johanna Venho

Hannu Pohjannoro VALKOINEN HUONE. Kolme laulua Johanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts by Johanna Venho Hannu ohannoro VALKOINEN HONE Kolme laulua ohanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts y ohanna Venho lauluäänelle a ianolle or voice and iano 200 ' (korkea versio / high version) OR ROMOTION ONLY Valkoinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot