viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014"

Transkriptio

1 Stora Enso 1/2014 Elintarvikepakkausten näkymät ja sen jälkeen Pakkausteollisuus kehittyy jatkuvasti. Kuluttajien toiveet muuttuvat, kestävän kehityksen merkitys kasvaa ja brändiomistajat taistelevat hyllytilasta. Sekä vähittäismyyjien että brändinomistajien kesken on tiukkaa kilpailua, mikä johtaa kustannustehokkuuden voimakkaaseen korostumiseen. Miten käynnissä olevat muutokset ja trendit vaikuttavat sitten pakkauksiin? Mitä tulevaisuuden brändiomistajat pitävät kriittisenä, kun he arvioivat ja valitsevat pakkausratkaisujensa toimittajaa? Tässä katsauksessa tarkastelemme elintarvikepakkausteollisuuden mahdollisia muutoksia ja korostamme alan kannalta olennaisia osa-alueita vuonna 2016 ja sen jälkeen. Johdanto elintarviketeollisuuteen Elintarviketeollisuus on laaja teollisuudenala ja sisältää eri segmenttejä. Sen käytössä on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja -materiaaleja. Suurimpia loppukäyttöalueita ovat einekset, tuoreet elintarvikkeet ja juomat. Kolme eniten käytettyä pakkausvaihtoehtoa ovat primääri-, sekundääri- ja tertiääripakkaukset: primääripakkauksia käytetään suorassa kon- taktissa tuotteen kanssa, sekundääripakkauksissa yhdistyy monta primääripakkausta, ja useampia sekundääripakkauksia sisältäviä tertiääripakkauksia käytetään kuljetuksessa. Kuitupohjaiset materiaalit (aaltopahvi, kartonki ja nestepakkauskartonki, jne.) muodostavat kokonaisarvoltaan 31 prosenttia koko globaalista pakkausmarkkinasta. Aaltopahvien osalta elintarvikkeet ovat suurin loppukäytön markkina-alue, ja se vastaa noin 40 prosentista kokonaiskulutuksesta. Aaltopahvin globaalin kokonaiskulutuksen ennustetaan kasvavan vuosittain 4,3 prosenttia (CAGR) vuoteen 2017 mennessä (Smithers Pira: The Future of Global Markets for Corrugated Board Packaging to 2017). Tämä katsaus keskittyy pääasiassa pakkauksiin, joiden tarkoituksena on suojata tuote logistisen ketjun aikana, eli sekundääripakkauksiin. Koska eri pakkaustyypeissä on kuitenkin samankaltaisuutta, monet päätelmistä pätevät myös primääripakkauksiin. Käsittelemme myös niitä tapauksia, joissa pakkauksella on myös muita tarkoituksia, kuten viestiä, lisätä näkyvyyttä tai tukea elintarvikkeiden erottumista muista vastaavista tuotteista.

2 Ensikuitu Kierrätyskuitu, raaka-aineet Ensikuitu, raaka-aineet Suunnittelu Jalostus (ml. aaltopahvin valmistus) Kierrätyskuitu Sopimuspakkaaminen /pakkaajat Logistiikkapalveluiden tarjoajat Brändiomistaja Logistiikkapalveluiden tarjoajat Tukkumyynti Vähittäismyynti Varasto Online-kauppa Vähittäismyynti Kuluttaja Elintarvikepakkausten arvoketju Arvoketjun dynamiikka (eli valtapeli eri vaiheiden välillä) muuttuu ajan saatossa. Pakkausten ja pakkaamisen näkökulmasta erityistä huomiota tulisi kiinnittää vähintään kuuteen eri kehityssuuntaukseen: 1. Vähittäismyyjät saavat enemmän valtaa, kun markkinat kehittyvät. Kypsillä markkinoilla, esim. Suomessa, Ruotsissa, Isossa-Britannissa tai Ranskassa, vähittäismyyjät dominoivat arvoketjua, mutta kehittyvillä markkinoilla, kuten Venäjällä, brändiomistajilla on edelleen suhteellisen vahva asema. Tilanne on kuitenkin todennäköisesti muuttumassa, kun vähittäismyynnin keskittyminen jatkuu ja vähittäismyyjät alkavat markkinoida aggressiivisemmin omia private label -merkkejään, kuten kypsillä markkinoilla jo tapahtuu. 2. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaikuttavat myös arvoketjuun. Entistä valistuneemmat, vaativammat ja arvoa korostavat kuluttajat tuovat hintapaineita vähittäismyyntiin sekä kiristävät samalla brändiomistajien ja vähittäismyyjien jo tiukkaa kilpailua entisestään. 3. Logistiikkapalveluiden tarjoajien rooli kasvaa toiminnallisen tehokkuuden mahdollistajina. Tuote- ja pakkausvaihtoehdot lisääntyvät, mihin vaikuttaa erityisesti verkkokaupan kasvu. Tästä syystä myös kysyntä tehokkaista logistiikkaratkaisuista kasvaa. 4. Verkkokaupan kasvu muuttaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä huomattavasti, sillä peliin tulee tällöin kokonaan uusi kilpailu-ulottuvuus. Tämä tulee vaikuttamaan vähittäismyyjien ja verkkokauppojen lisäksi muihin arvoketjun toimijoihin, joiden on sopeuduttava uusiin vaatimuksiin ja verkkoympäristöön räätälöityihin ratkaisuihin tämän kehityksen myötä. 5. Kuluttajien vaatimukset kestävän kehityksen mukaisista pakkausratkaisuista yhdessä kiristyvien, tuottajavastuuta koskevan lainsäädännön vaatimusten kanssa vaikuttavat jatkossa koko arvoketjuun. Uudet lainsäädännön edellyttämät toimet saattavat merkitä vastuunottoa käytetyistä tuotteista ja tätä seuraavasta jätteen käsittelystä. Myös tällaisiin toimiin liittyvästä taloudellisesta vastuusta on huolehdittava. Tästä syystä materiaalivalintoja mietitään todennäköisesti uudelleen. 6. Vahvoilla vähittäismyyjillä on oma vaikutuksensa brändiomistajiin, jotka pyrkivät erottumaan valikoimallaan. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, miten elintarvikkeiden säilymisaikaa voidaan pidentää, ja tässä pakkauksella on suuri merkitys. Yhteenveto keskeisimmistä trendeistä ja niiden vaikutuksista Elintarvikepakkaamisessa on nähtävillä viisi keskeistä trendiä, joka tulevat vaikuttamaan alan arvoketjun toimijoihin tulevaisuudessa. 1. Pakkaussuunnittelun ja hyllystä erottumisen merkityksen kasvaminen: Yhä kiristyvän kilpailun ympäristössä tuotteiden erottumisesta tulee entistä merkityksellisempää. Brändiomistajat ja vähittäismyyjät kilpailevat entistä tiukemmin kuluttajien huomiosta myyntipisteessä ja käyttävät pakkausta tässä välineenä. Sekundääripakkausten merkitys kasvaa brändityökaluna, ja vähittäismyyjät ja brändiomistajat investoivat aiempaa enemmän laadukkaaseen painamiseen ja erottuviin suunnitteluratkaisuihin. 2. Kilpailun kiristyminen arvoketjussa johtaa kustannuskeskeisyyteen: Kiristyvä kilpailu ajaa arvoketjun toimijat vähentämään kustannuksia ja optimoimaan toimintojaan. Pakkaukset ja niihin liittyvät logistiikkaratkaisut ovat osa näitä toimia. 3. Kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden merkitys kasvaa: Kasvavat kuluttajapaineet ja tiukentuva lainsäädäntö johtavat ympäristöasioiden korostumiseen koko arvoketjussa. Vähittäismyyjät ja brändiomistajat panostavat molemmat tähän ja muuttavat kestävän kehityksen muotisanasta todelliseksi liiketoiminnaksi. 4. Älypakkaukset lisääntyvät tulevaisuudessa: Älypakkaukset ovat olleet tärkeä aihe jo monta vuotta, ja ne säilyttävät merkityksensä myös tulevaisuudessa. Joillakin markkinoilla on jo käytössä ratkaisuja, kuten RFID, anturiteknologiaa jne. Trendi ei ole ollut kuitenkaan kovin voimakas pienillä markkinoilla, kuten Suomessa tai Ruotsissa, ja brändiomistajilta ja vähittäismyyjiltä saattaa mennä vielä jokunen hetki näiden ratkaisujen täydelliseen käyttöönottoon. 5. Verkkokaupan volyymit jatkavat kasvuaan: Verkossa tapahtuva elintarvikkeiden vähittäismyynti kasvaa tulevaisuudessa voimakkaasti ja, sitä ajavat eteenpäin kuluttajien vaatimukset helpoista ja aikaasäästävistä vaihtoehdoista kaupassakäynnin sijaan. Tämä aiheuttaa uusia vaatimuksia kuljetuspakkauksille, sillä niiden on varmistettava elintarvikkeiden turvallinen käsittely ja suojaaminen. Samalla on ratkaistava monimutkaisia logistiikkahaasteita. Näillä trendeillä on vaikutuksia kaikille arvoketjun toimijoille, vaikkakin eriasteisesti. Tämän katsauksen keskiössä ovat brändiomistajat, joita käsittelemme seuraavassa osiossa. Tässä käsittelemme lyhyesti vaikutuksia vähittäismyyjiin, verkkokauppaan ja logistiikkaan.

3 Vähittäismyynnin tulevaisuuden näkymät Kilpailu jatkuu tiukkana vähittäismyynnissä, ja kustannukset ovat huomion keskipisteessä. Kannattavuutta parantaakseen vähittäismyyjät etsivät yhä useammin ratkaisuja, jotka lisäävät myymälän tehokkuutta, esim. hyllyvalmiita pakkauksia, jotka on helppo avata, käsitellä ja hävittää. Vähittäismyyjät vaativat ohuempia ja kevyempiä sekundääripakkauksia tilan säästämiseksi. Vähittäismyynnin henkilökunnan näkökulmasta pakkausten hävittämisen helppous on tärkeää, sillä käytettyjen pakkausten käsittelyn katsotaan olevan epäergonomista ja aikaa vievää. Lisäksi vähittäismyyjät etsivät logistisesti tehokkaita pakkausratkaisuja, joiden avulla he voivat optimoida varastonhallintaa, kotiinkutsuja, lavatehokkuutta ja muita heidän toimintansa kannalta keskeisiä seikkoja. Sekundääripakkaukset auttavat vähittäismyyjiä alentamaan kustannuksia, mutta ne ovat tärkeitä myös brändin kannalta, sillä vähittäismyyjät kasvattavat omien private label -merkkiensä valikoimaa. Kaupan omien merkkien kasvu johtaa primääri- ja sekundääripakkausten keskinäisen tärkeyden muutokseen. Sekundääripakkaukset lisäävät osuuttaan varastologistiikassa. Pakkaustoimittajien on vastattava tähän trendiin erottuvilla ja myymälätehokkailla pakkausratkaisuilla. Verkkokaupan osuuden kasvu vaikuttaa vähittäismyyjiin voimakkaasti, ja se avaa täysin uuden kanavan suhteessa kuluttajiin. Vähittäismyyjien on mahdollistettava, että tilatut tuotteet toimitetaan koskemattomina ja erinomaisessa kunnossa kuluttajille. Jotta vähittäismyyjät voivat vastata tähän trendiin, heidän on mahdollista vahvistaa kilpailuasemaansa varmistamalla, että verkon myyntikanava ja tarjotut palvelut on linkitetty myymälöihin. Näin asiakas voi kokea asioivansa aina samassa ostopaikassa. Pakkauksilla on tärkeä rooli tässä. Verkossa tapahtuvan myynnin turvaamisen lisäksi vähittäismyyjien on otettava huomioon verkkokaupan mahdollisesti aiheuttama kivijalkamyymälöiden myynnin väheneminen. Erityisesti suuria pääomainvestointeja myymäläverkostoihinsa tehneiden perinteisten vähittäismyyjien on otettava huomioon vähäisemmän pääoman seuraukset eli myynnin siirtyminen verkkoon ja myymälätilojen vähäisempi tarve. Lisäksi vähittäismyyjät kohdistavat toimensa kestävään kehitykseen ja ympäristöasioihin, jotta ne voivat vastata kuluttajien ja lainsäädännön vaatimuksiin. Vähittäismyyjät keskittyvät entistä enemmän ympäristöystävällisiin tuotteisiin, luovat myymälöistään entistä ekologisempia ja vähentävät ruokajätettä. He pyrkivät myös toimimaan aktiivisemmin toimittajavaatimusten parissa, jotta kestävän kehityksen periaatteiden toteutuminen arvoketjussa voidaan taata. Verkkokaupan tulevaisuuden näkymät Sekundääripakkausten merkitys kuljetuksessa kasvaa huomattavasti. Tuotteet on kuljetettava turvallisesti, mikä asettaa uusia rakenteellisia vaatimuksia pakkauksille (esim. nesteiden pakkaaminen ja kosteudenkesto-ominaisuudet). Kuluttajat odottavat puolestaan entistä lyhyempää aikaa tilauksesta toimitukseen, mikä aiheuttaa haasteita niin pakkaus- kuin tuotevalmistajille. Tästä syystä toimitusten joustavuutta tullaan korostamaan aiempaa enemmän. Pakkausratkaisuja voidaan kehittää edelleen verkkokaupan logistiikan edellyttämällä tavalla yksilöllisten tilausten entistä suuremman määrän vuoksi. Joustavien ja monikäyttöisten pakkausten kysyntä kasvaa. Vakiopakkausratkaisujen (onesize-fits-all) ja räätälöityjen sekundääripakkausten välillä on löydettävä hyvä tasapaino. Brändiomistajat kertovat, että verkkokauppa ei ole vaikuttanut vielä kovin paljon ja että haasteet ovat pidemmällä arvoketjussa. On kuitenkin todennäköistä, että tulevaisuuden vähittäismyyjät edellyttävät brändiomistajilta sellaisten pakkausjärjestelmien ja -ratkaisujen kehittämistä, jotka on optimoitu verkkokaupan jakelua varten. Jo nyt he edellyttävät tehokkaita myymäläpakkauksia esim. myyntivalmiita pakkausominaisuuksia. Logistiikan tulevaisuuden näkymät Logistiikan odotetaan kasvattavan merkitystään arvoketjussa. Tavaran turvallinen kuljetus on varmistettava samalla kun uuden toimitusketjun haasteet on ratkaistava. Ruokajätteen vähentäminen on yksi elintarvikkeiden logistisen virran todellisista haasteista. Edellä mainittu verkkokaupan kasvu asettaa uusia vaatimuksia logistiikkatoiminnalle. Nykyiset ratkaisut, pakkaukset mukaan luettuina, eivät riitä uudessa ympäristössä, vaan niitä on muokattava ja suunniteltava uudelleen. Älypakkausratkaisujen avulla voidaan lisätä logistiikkatoimintojen tehokkuutta. Kehityskohteita ovat esimerkiksi optimoitu lastaaminen/täyttö, pinoaminen sekä painon alentaminen, joiden avulla voidaan vähentää kustannuksia ja taata toiminnan sujuvuus. Automatisoidut ja integroidut toimitusketjujärjestelyt voidaan nostaa uudelle tasolle ketjun alku- ja loppupään välistä optimointia varten. Esimerkkejä tällaisista jo käytössä olevista tehokkuuden lisäämisen toimista ovat JIT- varaston hallinta- ja tuotannonohjausstrategia (Just-In- Time), VMItoimintamalli (toimittajan hallinnoima varasto) ja EDI (elektroninen tiedonsiirto). Joustavuus ja kyky sopeutua muutoksiin ovat erittäin merkittävä tekijä tulevaisuudessa niin logistiikan toimijoiden kuin pakkaustoimittajienkin parissa. Avainmenestystekijät Edellä esitetyt trendit ja niiden vaikutus arvoketjussa alaspäin muokkaavat sitä, miten brändiomistajien tulisi jatkossa toimia. Menestys riippuu siitä, miten vähintään viiteen eri ulottuvuuteen keskitytään. Pakkaustoimittajien on varmistettava, että nämä viisi ulottuvuutta on otettu huomioon, jotta brändiomistajat saavat tarvitsemansa tuen. Optimoi toiminnot Avainmenestystekijät pakkauksissa Text vuonna 2016 ja sen jälkeen: Vähennä kustannuksia Mahdollista perustoiminnallisuudet Viesti kestävästä kehityksestä Tuebrändiarvon rakentamista

4 1. Mahdollista perustoiminnallisuudet Perustoiminnallisuus tarkoittaa sovittuihin vaatimuksiin vastaamista ja tarvittavia valmiuksia tilauksen toteuttamiseen. Elintarvikepakkauksien päätehtävä on suojata tuotteita toimitusketjussa. Jotta perustoiminnallisuudet voidaan tuottaa oikealla tasolla, on syytä tarkastella seuraavia alueita: Varmista tasainen suorituskyky Vastaa vaatimuksiin Ylläpidä palvelua Laadun tasaisuus on olennaista usean eri ulottuvuuden kannalta, esim. ulkoasu, rakenteelliset ominaisuudet, painettavuus, ajettavuus ja lopputuotteen laatu. Toimitusvarmuus on myös taattava tehtaiden välillä ja rajojen yli. Tuotteet suunnitellaan niin, että ne vastaavat asiakkaiden vaatimuksia, liittyvät ne sitten kestävyyteen tai lujuuteen suojaus- tai kuljetustarkoituksissa tai kykyyn tuottaa myyntivalmiita pakkausratkaisuja. Luotettavat ja tarkat toimitukset, joita tukevat joustavat ja nopeat reagoinnit mahdollisissa tuotantohäiriöissä. 2. Vähennä kustannuksia Pakkausten on jatkossa autettava alentamaan kustannuksia pakkaukseen liittyvien kustannuselementtien osalta. Kustannusinnovaatiota saadaan aikaan seuraavissa kolmessa ulottuvuudessa: Ratkaisu: Pakkaustoimittajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa innovaatioita, jotka mahdollistavat kustannusten vähentämisen. Tällainen kokonaisvaltainen kustannusinnovaatio korostaa haasteita, joita pakkausten tulisi ratkaista. Tyypillinen esimerkki on primääri- ja sekundääripakkauksen yhdistäminen yhdeksi pakkaukseksi. Prosessi: Innovaatio, joka optimoi pakkauksen käyttöä. Tällainen innovaatio tuo esiin sen, mitä pakkauksen käytössä voidaan muuttaa kustannusten vähentämiseksi. Esimerkkinä pakkausten uudelleensuunnittelu niin, että samalle kuormalavalle mahtuu enemmän pakkauksia, eli lavatehokkuuden kehittäminen. Ominaisuudet: Innovaatio, joka keskittyy kehittämään pakkauksen toimivuutta. Tällä alueella syntyy suurin osa kustannusinnovaatiosta tällä hetkellä. Esimerkkinä pakkauksen painon keventäminen tai pakkauksen koon optimointi. Ominaisuutta koskeva innovaatio edellyttää syvällistä ymmärrystä koko prosessista, ja se toimii perustana tarkoitukseen sopivan pakkauksen suunnittelulle. 3. Optimoi toiminnot Pakkaustoimittajien ei tulisi toimittaa vain pakkauksia, vaan heidän on kehitettävä asiakkaan toimintaa entistä tehokkaammaksi. Pakkaustoimittajat voivat avustaa toimitusketjun optimointia tarjoamalla toiminnollisia palveluita. Luotettavat ja joustavat saapuvat logistiikkapalvelut Pakkaustoimittajat voivat lisätä saapuvien toimitusten luotettavuutta ja tilauksiin reagointikykyä tarjoamalla JIT- varaston hallinta- ja tuotannonohjausstrategiapalveluita (Just-In-Time), joihin on kytketty lyhyet kotiinkutsuajat, VMI-toimintamallin (toimittajan hallinnoima varasto), joka varmistaa saatavuuden, ja EDI-palveluita (EDI = elektroninen tiedonsiirto), joiden avulla voidaan siirtää tietoa automaattisesti, nopeasti ja oikealla tavalla. Kysyntävaihtelujen tehokkaassa hallinnassa avainasemassa ovat joustavuus ja nopeus. Häiriötön tuotanto Brändiomistajien on tärkeää varmistaa tuotantolinjojen korkea käyttöaste, sillä häiriöt ja tuotantoseisokit aiheuttavat suuria kustannuksia. Pakkausten valikoima kasvaa, ja haasteista tulee näin entistä suurempia, sillä pakkauslinjassa on pystyttävä käsittelemään entistä enemmän erilaisia variaatiota, ja samalla on huolehdittava kustannustehokkuudesta. Pakkaustoimittajat voivat avustaa tuotteiden tehokkaassa ja joustavassa tuotannossa optimoimalla pakkauslinjojaan. Lisäksi häiriötön tuotanto voidaan varmistaa analysoimalla prosessin pullonkauloja ja kriittisiä osia eli riskisuunnittelun ja riskien vähentämisen kautta. Näin seisokit voidaan estää ennakkoon. Riskisuunnittelua voidaan tehdä yhteistyössä laitevalmistajien, brändiomistajien ja pakkaustoimittajien kanssa. Kustannusinnovaatioiden luominen kolmessa vaiheessa: Ratkaisu Prosessi Etsi vaatimuksia vastaavaa ratkaisua pakkauksen ulkopuolelta Kehitä pakkauksen käyttöä Ominaisuudet Kehitä sitä, mikä on jo olemassa

5 Varastotehokkuus Pakkaustoimittajat ovat avainroolissa auttamassa brändiomistajia ratkaisemaan heidän asiakkaidensa, eli vähittäismyyjien, tehokkuushaasteita. Brändiomistajat voivat vastata tehokkaalla tavalla asiakkaidensa tarpeisiin tuomalla esiin erilaisia pakkausratkaisuja, esim. myyntivalmiita pakkausominaisuuksia tai optimoituja lavakokoja. 4. Tue brändiarvon rakentamista Pakkaussuunnittelusta tulee entistä tärkeämpää markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Myyntihyllyissä käydään brändien kesken tiukkaa kilpailua, mutta kilpailijoita ovat myös vähittäismyyjien omat private label -merkit. Pakkausten graafinen suunnittelu ja visuaalinen ilme ovat tärkeässä roolissa siinä, miten kuluttajat tunnistavat ja muistavat brändit kilpaillussa markkinaympäristössä. Perinteisessä markkinointiajattelussa on hyödynnetty 4P-mallia: Product (tuote), Place (saatavuus), Price (hinta) ja Promotion (viestintä). Malliin tulisi lisätä myös Packaging (pakkaus), sillä se on avainasemassa siinä, miten tuote erottuu myymälässä ja kiinnittää ostajien huomion. Pakkaukset toimivat tulevaisuudessa brändiomistajien entistä tärkeämpänä markkinointikeinona. Pakkaukset voivat avustaa brändiomistajia seuraavilla osa-alueilla: Kuluttajien huomion kiinnittäminen myyntipisteessä Vaikutukset brändin arvoon Bränditietoisuuden luominen Tuotteiden erottaminen, esim. edullisuus vs. laadukkuus Viestiminen vihreästä imagosta uusiutuvista luonnonvaroista valmistetun, kierrätettävän tuotteen avulla Tuotteen suojaaminen, jotta sekä pakkaus että sen sisältö näyttävät saapuessaan hyvältä. Pakkaus Viestintä Hinta Saatavuus Tuote

6 5. Viesti kestävästä kehityksestä Erilaiset kestävää kehitystä viestivät tuoteominaisuudet ovat tulevaisuudessa avainasemassa, kun ostopäätöksiin halutaan vaikuttaa. Kuluttajien asenteet ympäristöä kohtaan ovat muuttuneet ja tämän trendin odotetaan jatkuvan, sillä luonnonvarat hupenevat edelleen ja jätteestä on tulossa yhä suurempi ongelma. Kestävä kehitys on vahvasti esillä vuonna 2016 ja sen jälkeen, eikä se ole enää pelkkä muotisana. Aaltopahvipakkausten toimittajat voivat olla osa tätä muutosta, sillä aaltopahvi on: Valmistettu kuidusta, jonka alkuperä on jäljitettävissä Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista Kierrätettävä On materiaali, joka täyttää EU-tavoitteiden mukaisen uudelleenkäyttöä ja jätteen kierrätystä koskevan tuottajavastuun. Lisäarvon tuottaminen Onko vuoden 2016 ja sen jälkeisen ajan menestyksen salaisuus se, että nämä esitetyt viisi menestystekijää ovat hallussa ja että onnistuneet esimerkit osataan tuoda esiin? Uskomme, että kyseessä on tällöin vain menestyksen perusta. Uskomme, että menestys ei synny vain reaktiivisuudesta. Menestys syntyy proaktiivisista kokonaisratkaisuista. Toimittajien on ajateltava tuotevalikoimansa lisäksi myös sitä, miten tuotteita toimitetaan, jotta he voivat toimia todellisena pakkausalan kumppanina. Ensimmäinen askel tuottaa lisäarvoa pelkän yksinkertaisen pakkauksen ympärille on toimia proaktiivisesti. Toisin sanoen kyky ratkaista asiakkaan liiketoimintahaasteita ei riitä, jos tätä kykyä hyödynnetään vain reaktiivisesti. Pakkaustoimittajan on osattava tehdä proaktiivisia ja innovatiivisia kehitysehdotuksia näkemyksensä ja osaamisensa perusteella. Pakkaustoimittajien on oltava aiempaa aktiivisempia ja pyrittävä jatkuvasti haastamaan nykyiset ratkaisut, jotta huomisen tarpeisiin voidaan löytää uusia ja parempia ratkaisuja. Aktiivisuutta voidaan lisätä yhteisten kehityskohteiden avulla yhdessä asiakkaan kanssa, esim. suunnittelussa. Näin pakkaustoimittaja ja asiakas voivat yhdessä luoda innovatiivisia ratkaisuja koko arvoketjulle ja asiakkaalle. Pakkaustoimittajan on kyettävä vastaamaan kaikkiin asiakkaan pakkaustarpeisiin, eikä rajoittaa osaamistaan vain tiettyihin valittuihin palveluihin. Näin toimittajaa voidaan pitää todellisena kumppanina. Toimittajien on haastettava itsensä, jotta he voivat tarjota asiakkaalle kokonaisvaltaisia ratkaisuja primääri-, sekundääri- ja tertiääripakkausten optimoinnin ja vain yhdenlaisen materiaalin tarjoamisen lisäksi. Ratkaisu sisältää useita osia, esim. ulko- ja sisäpakkauksia, lisäosia tai palveluita. Pakkaustoimittajien on hyödynnettävä koko kuitupohjaista tuoteportfoliotaan ja otettava mukaan myös monimateriaalisia ratkaisuja haasteiden ratkaisemiseksi.

7 Perustasta eteenpäin "Proaktiivisuus on pakkaustoimittajia erotteleva tekijä" Brändiomistaja, pakkausteollisuuden kehitysjohtaja Lisäarvo Ennakoiva Kokonaisvaltainen ratkaisu Ison kuvan ymmärtäminen tehokkuuden tuottamiseksi: Kehitä sisäisiä ja ulkoisia ratkaisuja Etsi synergiaa primääri-, sekundääri- ja tertiääripakkausten välillä Käytä koko kuitupohjaisten tuotteiden valikoimaa ja harkitse monimateriaalista osaamista Pakkausyritykset tarvitsevat menestykseen myös: Innovatiivisten kehityskohteiden esiin tuomista proaktiivisesti omien näkemystensä ja osaamisensa perusteella Aktiivista vallitsevan nykytilan haastamista, uusien ideoiden eteenpäin viemistä ja asiakkaiden liiketoimintaa helpottavien uusien teknologioiden löytämistä Avainmenestystekijät Mahdollista perustoiminnallisuudet Optimoi Tuebrändiarvon toiminnot Avainmenestystekijät rakentamista pakkauksissa Text vuonna 2016 ja sen jälkeen: Viesti Vähennä kestävästä kustannuksia kehityksestä Viisi avainmenestystekijää muodostavat perustan asiakastarpeiden tyydyttämiseen: Nämä alueet korostavat sitä, mikä on brändiomistajille tärkeää. Esimerkki: Kananmunien myynnin kasvattaminen 40 prosentilla pakkausratkaisua kehittämällä Tilanne Asiakas tuotti ja möi siipikarjaa ja kananmunia. Yritys oli aloittanut projektin, jossa oli tarkoitus kehittää uusi pakkaus kananmunia varten, ja pyysi Stora Enso Packaging Solutions -yksiköltä apua uuden ja innovatiivisen ratkaisun löytämiseksi uutta tuotantolinjaa varten. Ehdotus Stora Enso Packaging Solutions tarjosi jäykkää ja tukevaa ratkaisua ja ehdotti aaltopahvin käyttöä materiaalina. Ratkaisuun sisältyi myös huomiota herättävä ja houkutteleva graafinen ulkoasu kuluttajien kiinnostuksen herättämistä varten myyntipisteissä. Tulokset Hyllytehokkuus kasvoi kahdeksasta pakkaukseen Myynti kasvoi 40 prosenttia Uusi ratkaisu lisäsi yhteen kuorma-autoon lastattavien pakkausten määrää 60 prosenttia Pakkauksen koko pieneni 20 prosenttia Tukeva rakenne vähensi huomattavasti rikkoutuneiden kananmunien määrää, joten kuluttajien oli helpompi kuljettaa pakkauksia kotiin ja ne pysyivät ehjinä myös kuljetuksen ajan. Myynnin kasvu Tehokkaampi logistiikka Pienempi pakkauksen koko Hyllytilan käyttö +40,0% +60,0% -20,0% +37,5% Myynti ennen Myynti jälkeen Pakkaukset ennen Pakkaukset jälkeen Koko ennen Koko jälkeen Pakkaukset jälkeenhyllyyn mahtuvien Myyntimäärä Kuorma-autojen täyttö Pakkauksen koko Pakkausten määrä

8 Yhteystiedot Johdon yhteenveto Hannu Alalauri Senior Vice President Stora Enso Renewable Packaging, Packaging Solutions Vähittäismyynnin valta on arvoketjussa suuri, ja vähittäismyyjien ennustetaan lisäävän valtaansa yhdistymisten ja omien private label -merkkiensa avulla. Pakkauksilla on tässä kilpailuympäristössä yhä tärkeämpi rooli, niin kustannusten alentamisessa kuin myynnin kasvattamisessa. Jatkossa elintarvikealan kehitystä muovaavat viisi keskeistä trendiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia koko arvoketjuun. Nämä viisi trendiä ovat: 1. Pakkaussuunnittelun ja hyllystä erottumisen merkityksen kasvaminen 2. Kilpailun kiristyminen arvoketjussa johtaa kustannuskeskeisyyteen 3. Kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden merkityksen kasvu 4. Älypakkausten merkityksen kasvu tulevaisuudessa 5. Verkkokaupan kasvun jatkuminen Björn Thunström Vice President Marketing & Customer Loyalty Stora Enso Renewable Packaging, Packaging Solutions Viisi avainmenestystekijää pakkauksissa vuonna 2016 ja sen jälkeen: Mahdollista perustoiminnallisuudet: luotettavan, korkean laadun takaaminen räätälöityinä tuotteina on kaiken perusta. Vähennä kustannuksia: pakkausratkaisuissa, prosesseissa ja tuoteominaisuuksissa tarvitaan innovaatioita, jotka alentavat brändiomistajien kustannuksia. Optimoi toiminnot: brändiomistajat tarvitsevat muutakin kuin vain pakkauksen, he tarvitsevat luotettavia ja tehokkaita pakkaustoimintoja. Tue brändiarvon rakentamista: pakkaussuunnittelusta tulee entistä tärkeämpää markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Viesti kestävästä kehityksestä: erilaiset kestävän kehityksen näkökulmat vaikuttavat ostopäätöksiin yhä enemmän, joten kun tietämys näissä asioissa kasvaa, kestävästä kehityksestä on osattava viestiä entistä paremmin. Nämä avainmenestystekijät korostavat sitä, mikä on brändiomistajille tärkeää. Brändiomistajat edellyttävät pakkausyrityksiltä proaktiivisia ja innovatiivisia kehitysehdotuksia niiden hallussa olevan näkemyksen ja osaamisen perusteella. Pelkkä reagoiminen asiakkaiden esittämiin kehitystoimiin ei riitä. Brändiomistajat edellyttävät pakkausyrityksiltä kokonaisratkaisua, jossa on huomioitu kaikki pakkaustarpeet. Toimittajien on omaksuttava kokonaisvaltainen näkemys vain tietyntyyppisen pakkauksen tai materiaalin toimittamisen sijaan. Miten Stora Enso vastaa jatkossa näihin haasteisiin ja esitettyihin näkökulmiin? Keskitymme tuomaan asiakkaillemme esiin innovatiivisia ja proaktiivisia pakkausratkaisuja, joiden ansiosta painoa, jätettä, käyttämätöntä tilaa sekä ympäristövaikutuksia on vähemmän. Haluamme tarjota globaalin pakkausalan osaamisemme asiakkaidemme käyttöön, jotta voimme tukea asiakkaidemme brändejä. Tätä osaamistamme ovat myyntihyllyissä erottuvat ja kiinnostavat pakkaukset, innovatiiviset pakkaustyypit sekä erilaiset materiaalivaihtoehdot. Näiden avulla voimme optimoida suorituskykyä ja vähentää kustannuksia. Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksiamme ja toimimaan aktiivisesti asiakkaidemme apuna käyttämällä resursseja kestävällä ja tehokkaalla tavalla. Käytämme uusiutuvia raaka-aineita sekä huolehdimme asiakkaidemme kierrätystarpeista hyödyntämällä omia kierrätysjärjestelmiämme.

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi

Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Matkalla suosituimmaksi maailmanlaajuiseksi elintarvikepakkausbrändiksi Piensijoittajatilaisuudet, maaliskuu 2015 Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhdepäällikkö Huhtamäki lyhyesti Olemme maailmanlaajuinen elintarvikepakkausten

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Anna-Kaisa Rämö, Ritva Toivonen, Raija-Riitta Enroth, Erno Järvinen PKM Loppuseminaari Lahti 13.11.2008 TAUSTA & TARKOITUS TAUSTA Suomen

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Muuttuva toimintaympäristö Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus 2 Kuluttaja pitää paperi- ja kartonkituotteista Kartongilla ja paperilla on ylivertainen imago muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Niitä pidetään turvallisina

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

www.schilling-fn.de Suomi Tuotevalikoima Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet

www.schilling-fn.de Suomi Tuotevalikoima Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet Suomi Alumiini-pukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet Tuotevalikoima Alumiinipukkinosturit Muuta Lisätarvikkeet Erikoisvalmisteet 1 2 Pääkirjoitus Hyvää päivää!... ideasta valmiiseen tuotteeseen...

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

Vähittäiskaupan vaatimukset. Pakkausalan peruskurssi nro Gary Berglund Ryhmäpäällikkö tilanhallinta, S-ryhmä

Vähittäiskaupan vaatimukset. Pakkausalan peruskurssi nro Gary Berglund Ryhmäpäällikkö tilanhallinta, S-ryhmä 1 Vähittäiskaupan vaatimukset Pakkausalan peruskurssi nro 79 29.09.2015 Gary Berglund Ryhmäpäällikkö tilanhallinta, S-ryhmä 2 Sisältö 1. S-ryhmän päivittäistavarakauppa 2. Pakkaus kaupan arvoketjussa 3.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta.

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Maailman menestyneimmät verkkokaupat perustuvat malliin, jossa tavara liikkuu valmistajalta suoraan asiakkaalle. Näin valikoimaa voidaan

Lisätiedot

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila Digitalisaatio / Digiloikka Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila 12.9.2016 Asiakas prosessissa Kirjaudu Kahoot.it Game PIN: 458597 Luo nimimerkki esim. KariN Miksi olemme täällä? Digitalisaatio on uusi ja

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskus Luke Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen, Tampere 9.5.2015 Yhteiskunnan muutos hevostalouden

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Teknologia jalostusasteen työkaluna FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Fenola Oy Fenola Oy on suomalainen yritys, jonka liikeideana on valmistaa ainutlaatuisia ja aitoja

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Omavalvonnan toteutus elintarviketeollisuudessa. Katja Viitala

Omavalvonnan toteutus elintarviketeollisuudessa. Katja Viitala Omavalvonnan toteutus elintarviketeollisuudessa Katja Viitala 8.3.2016 Saarioinen lyhyesti Kotimainen perheyritys Yksi Suomen johtavista ruokataloista Liikevaihto vuonna 2014 oli 282,3 milj. Markkinajohtaja

Lisätiedot

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle

Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Kansainvälisen tutkimuksen anti Suomen kaukolämpöalan kehittämiselle Leena Sivill, TkT, Head of Business Consulting Kaukolämpöpäivät, Mikkeli 25.8.2016 1 Sisältö 1. Tärkeimmät tutkimusohjelmat 2. Tutkimusten

Lisätiedot

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Alueellinen maaseutuverkostopäivä: Biotalouden mahdollisuudet Joensuu 22.10.2015 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy Mikä ihmeen biotalous?

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon FOODWEST OY Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon Origo - Alkuperä jäljitettävissä Foodwest Oy 7.1.2013 JÄLJITETTÄVYYDEN LUOMINEN TUOTTEISIIN JA TUOTANTOON 1 JÄLJITETTÄVYYDEN TARKOITUS Jäljitettävyysjärjestelmän

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä

Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina hanke Jukka Jokiranta FocusIt Consulting Oy 2010 Tuotekortti

Lisätiedot

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex ratkaisuja toimivaan p akkaamiseen Elintarvike- ja lääketeollisuudessa pakkauksilta vaaditaan ennen kaikkea hygieenisyyttä, säilyvyyden edistämistä ja ympäristöystävällisyyttä.

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström Sijoittajasuhdejohtaja Pörssi-ilta, Turku 16.11.2016 METSÄ GROUP Liikevaihto EUR 5.0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen

Toimitusjohtajan katsaus. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, Toimitusjohtaja Heikki Takanen Toimitusjohtajan katsaus Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsinki, 27.3.2006 Toimitusjohtaja Heikki Takanen 2 1 Lähtökohdat vuodelle 2005 Tavoite Toiminnallisen tuloksen parantaminen lupausten

Lisätiedot

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Ruuan ilmasto- ja ympäristövaikutukset Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika Ruoka Asuminen Seppälä

Lisätiedot

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne Betonipäivät 2015 Puukivi - puuta ja betonia yhdessä 29.10.2015 Kimmo Rinne 1 Destamatic Oy lyhyesti Vuonna 1998 perustettu, yksityisomisteinen materiaalien kierrätysalan yritys. Liikevaihto 2015 n. 9

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA 18.5.2016/M.Sihvola Veripalvelun tilaustoimitusketju plasma ulkomaille Rekrytointi Luovutus Testaus Valmistus Varastointi Jakelu Varastointi Jatkokäsittely

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Martti Sassi Terästuotannon johtaja Outokumpu Stainless Oy 19.02.2014 Outokumpu Tornion tehtaat Outokummun Kemin kromiittikaivos ja Tornion ferrokromi- ja terästuotanto

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti?

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? 9.11.2016 Hyvää huomenta! Vesa Junttila, Kouvola Innovation Oy DI, kehittämispäällikkö, Biolaaksotiimi Kymenlaaksoon elinvoimaa bio- ja kiertotaloudella

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry ATY ry: 80 vuotta työtä turvallisen ja varman lääkehoidon puolesta Koko lääkehoidonketju

Lisätiedot

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla KLASSISET HYLLYKOURUT KOURUMALLIT VAKIOVÄRIT Kirkas valkoinen musta MATALAPOHJAISET KOURUT Korkeille tai puolikorkeille tuotteille. KOURU, JOSSA

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista

lindab yksinkertaistamme rakentamista lindab yksinkertaistamme rakentamista Tämän toimintaperiaatteen jo tunnet... Fiksu järjestelmä! Lindab Safe Click Asenna ilman työkaluja helposti ja nopeasti Lindabin kanavajärjestelmä perustuu tuttuun

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Q3/2015

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Q3/2015 Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 5.11.2015 Q3/2015 Keskeistä Q3/2015 Raision 16 miljoonan euron liiketulos on yhtiön kaikkien aikojen paras kvartaalitulos

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot