viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014"

Transkriptio

1 Stora Enso 1/2014 Elintarvikepakkausten näkymät ja sen jälkeen Pakkausteollisuus kehittyy jatkuvasti. Kuluttajien toiveet muuttuvat, kestävän kehityksen merkitys kasvaa ja brändiomistajat taistelevat hyllytilasta. Sekä vähittäismyyjien että brändinomistajien kesken on tiukkaa kilpailua, mikä johtaa kustannustehokkuuden voimakkaaseen korostumiseen. Miten käynnissä olevat muutokset ja trendit vaikuttavat sitten pakkauksiin? Mitä tulevaisuuden brändiomistajat pitävät kriittisenä, kun he arvioivat ja valitsevat pakkausratkaisujensa toimittajaa? Tässä katsauksessa tarkastelemme elintarvikepakkausteollisuuden mahdollisia muutoksia ja korostamme alan kannalta olennaisia osa-alueita vuonna 2016 ja sen jälkeen. Johdanto elintarviketeollisuuteen Elintarviketeollisuus on laaja teollisuudenala ja sisältää eri segmenttejä. Sen käytössä on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja -materiaaleja. Suurimpia loppukäyttöalueita ovat einekset, tuoreet elintarvikkeet ja juomat. Kolme eniten käytettyä pakkausvaihtoehtoa ovat primääri-, sekundääri- ja tertiääripakkaukset: primääripakkauksia käytetään suorassa kon- taktissa tuotteen kanssa, sekundääripakkauksissa yhdistyy monta primääripakkausta, ja useampia sekundääripakkauksia sisältäviä tertiääripakkauksia käytetään kuljetuksessa. Kuitupohjaiset materiaalit (aaltopahvi, kartonki ja nestepakkauskartonki, jne.) muodostavat kokonaisarvoltaan 31 prosenttia koko globaalista pakkausmarkkinasta. Aaltopahvien osalta elintarvikkeet ovat suurin loppukäytön markkina-alue, ja se vastaa noin 40 prosentista kokonaiskulutuksesta. Aaltopahvin globaalin kokonaiskulutuksen ennustetaan kasvavan vuosittain 4,3 prosenttia (CAGR) vuoteen 2017 mennessä (Smithers Pira: The Future of Global Markets for Corrugated Board Packaging to 2017). Tämä katsaus keskittyy pääasiassa pakkauksiin, joiden tarkoituksena on suojata tuote logistisen ketjun aikana, eli sekundääripakkauksiin. Koska eri pakkaustyypeissä on kuitenkin samankaltaisuutta, monet päätelmistä pätevät myös primääripakkauksiin. Käsittelemme myös niitä tapauksia, joissa pakkauksella on myös muita tarkoituksia, kuten viestiä, lisätä näkyvyyttä tai tukea elintarvikkeiden erottumista muista vastaavista tuotteista.

2 Ensikuitu Kierrätyskuitu, raaka-aineet Ensikuitu, raaka-aineet Suunnittelu Jalostus (ml. aaltopahvin valmistus) Kierrätyskuitu Sopimuspakkaaminen /pakkaajat Logistiikkapalveluiden tarjoajat Brändiomistaja Logistiikkapalveluiden tarjoajat Tukkumyynti Vähittäismyynti Varasto Online-kauppa Vähittäismyynti Kuluttaja Elintarvikepakkausten arvoketju Arvoketjun dynamiikka (eli valtapeli eri vaiheiden välillä) muuttuu ajan saatossa. Pakkausten ja pakkaamisen näkökulmasta erityistä huomiota tulisi kiinnittää vähintään kuuteen eri kehityssuuntaukseen: 1. Vähittäismyyjät saavat enemmän valtaa, kun markkinat kehittyvät. Kypsillä markkinoilla, esim. Suomessa, Ruotsissa, Isossa-Britannissa tai Ranskassa, vähittäismyyjät dominoivat arvoketjua, mutta kehittyvillä markkinoilla, kuten Venäjällä, brändiomistajilla on edelleen suhteellisen vahva asema. Tilanne on kuitenkin todennäköisesti muuttumassa, kun vähittäismyynnin keskittyminen jatkuu ja vähittäismyyjät alkavat markkinoida aggressiivisemmin omia private label -merkkejään, kuten kypsillä markkinoilla jo tapahtuu. 2. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaikuttavat myös arvoketjuun. Entistä valistuneemmat, vaativammat ja arvoa korostavat kuluttajat tuovat hintapaineita vähittäismyyntiin sekä kiristävät samalla brändiomistajien ja vähittäismyyjien jo tiukkaa kilpailua entisestään. 3. Logistiikkapalveluiden tarjoajien rooli kasvaa toiminnallisen tehokkuuden mahdollistajina. Tuote- ja pakkausvaihtoehdot lisääntyvät, mihin vaikuttaa erityisesti verkkokaupan kasvu. Tästä syystä myös kysyntä tehokkaista logistiikkaratkaisuista kasvaa. 4. Verkkokaupan kasvu muuttaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä huomattavasti, sillä peliin tulee tällöin kokonaan uusi kilpailu-ulottuvuus. Tämä tulee vaikuttamaan vähittäismyyjien ja verkkokauppojen lisäksi muihin arvoketjun toimijoihin, joiden on sopeuduttava uusiin vaatimuksiin ja verkkoympäristöön räätälöityihin ratkaisuihin tämän kehityksen myötä. 5. Kuluttajien vaatimukset kestävän kehityksen mukaisista pakkausratkaisuista yhdessä kiristyvien, tuottajavastuuta koskevan lainsäädännön vaatimusten kanssa vaikuttavat jatkossa koko arvoketjuun. Uudet lainsäädännön edellyttämät toimet saattavat merkitä vastuunottoa käytetyistä tuotteista ja tätä seuraavasta jätteen käsittelystä. Myös tällaisiin toimiin liittyvästä taloudellisesta vastuusta on huolehdittava. Tästä syystä materiaalivalintoja mietitään todennäköisesti uudelleen. 6. Vahvoilla vähittäismyyjillä on oma vaikutuksensa brändiomistajiin, jotka pyrkivät erottumaan valikoimallaan. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, miten elintarvikkeiden säilymisaikaa voidaan pidentää, ja tässä pakkauksella on suuri merkitys. Yhteenveto keskeisimmistä trendeistä ja niiden vaikutuksista Elintarvikepakkaamisessa on nähtävillä viisi keskeistä trendiä, joka tulevat vaikuttamaan alan arvoketjun toimijoihin tulevaisuudessa. 1. Pakkaussuunnittelun ja hyllystä erottumisen merkityksen kasvaminen: Yhä kiristyvän kilpailun ympäristössä tuotteiden erottumisesta tulee entistä merkityksellisempää. Brändiomistajat ja vähittäismyyjät kilpailevat entistä tiukemmin kuluttajien huomiosta myyntipisteessä ja käyttävät pakkausta tässä välineenä. Sekundääripakkausten merkitys kasvaa brändityökaluna, ja vähittäismyyjät ja brändiomistajat investoivat aiempaa enemmän laadukkaaseen painamiseen ja erottuviin suunnitteluratkaisuihin. 2. Kilpailun kiristyminen arvoketjussa johtaa kustannuskeskeisyyteen: Kiristyvä kilpailu ajaa arvoketjun toimijat vähentämään kustannuksia ja optimoimaan toimintojaan. Pakkaukset ja niihin liittyvät logistiikkaratkaisut ovat osa näitä toimia. 3. Kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden merkitys kasvaa: Kasvavat kuluttajapaineet ja tiukentuva lainsäädäntö johtavat ympäristöasioiden korostumiseen koko arvoketjussa. Vähittäismyyjät ja brändiomistajat panostavat molemmat tähän ja muuttavat kestävän kehityksen muotisanasta todelliseksi liiketoiminnaksi. 4. Älypakkaukset lisääntyvät tulevaisuudessa: Älypakkaukset ovat olleet tärkeä aihe jo monta vuotta, ja ne säilyttävät merkityksensä myös tulevaisuudessa. Joillakin markkinoilla on jo käytössä ratkaisuja, kuten RFID, anturiteknologiaa jne. Trendi ei ole ollut kuitenkaan kovin voimakas pienillä markkinoilla, kuten Suomessa tai Ruotsissa, ja brändiomistajilta ja vähittäismyyjiltä saattaa mennä vielä jokunen hetki näiden ratkaisujen täydelliseen käyttöönottoon. 5. Verkkokaupan volyymit jatkavat kasvuaan: Verkossa tapahtuva elintarvikkeiden vähittäismyynti kasvaa tulevaisuudessa voimakkaasti ja, sitä ajavat eteenpäin kuluttajien vaatimukset helpoista ja aikaasäästävistä vaihtoehdoista kaupassakäynnin sijaan. Tämä aiheuttaa uusia vaatimuksia kuljetuspakkauksille, sillä niiden on varmistettava elintarvikkeiden turvallinen käsittely ja suojaaminen. Samalla on ratkaistava monimutkaisia logistiikkahaasteita. Näillä trendeillä on vaikutuksia kaikille arvoketjun toimijoille, vaikkakin eriasteisesti. Tämän katsauksen keskiössä ovat brändiomistajat, joita käsittelemme seuraavassa osiossa. Tässä käsittelemme lyhyesti vaikutuksia vähittäismyyjiin, verkkokauppaan ja logistiikkaan.

3 Vähittäismyynnin tulevaisuuden näkymät Kilpailu jatkuu tiukkana vähittäismyynnissä, ja kustannukset ovat huomion keskipisteessä. Kannattavuutta parantaakseen vähittäismyyjät etsivät yhä useammin ratkaisuja, jotka lisäävät myymälän tehokkuutta, esim. hyllyvalmiita pakkauksia, jotka on helppo avata, käsitellä ja hävittää. Vähittäismyyjät vaativat ohuempia ja kevyempiä sekundääripakkauksia tilan säästämiseksi. Vähittäismyynnin henkilökunnan näkökulmasta pakkausten hävittämisen helppous on tärkeää, sillä käytettyjen pakkausten käsittelyn katsotaan olevan epäergonomista ja aikaa vievää. Lisäksi vähittäismyyjät etsivät logistisesti tehokkaita pakkausratkaisuja, joiden avulla he voivat optimoida varastonhallintaa, kotiinkutsuja, lavatehokkuutta ja muita heidän toimintansa kannalta keskeisiä seikkoja. Sekundääripakkaukset auttavat vähittäismyyjiä alentamaan kustannuksia, mutta ne ovat tärkeitä myös brändin kannalta, sillä vähittäismyyjät kasvattavat omien private label -merkkiensä valikoimaa. Kaupan omien merkkien kasvu johtaa primääri- ja sekundääripakkausten keskinäisen tärkeyden muutokseen. Sekundääripakkaukset lisäävät osuuttaan varastologistiikassa. Pakkaustoimittajien on vastattava tähän trendiin erottuvilla ja myymälätehokkailla pakkausratkaisuilla. Verkkokaupan osuuden kasvu vaikuttaa vähittäismyyjiin voimakkaasti, ja se avaa täysin uuden kanavan suhteessa kuluttajiin. Vähittäismyyjien on mahdollistettava, että tilatut tuotteet toimitetaan koskemattomina ja erinomaisessa kunnossa kuluttajille. Jotta vähittäismyyjät voivat vastata tähän trendiin, heidän on mahdollista vahvistaa kilpailuasemaansa varmistamalla, että verkon myyntikanava ja tarjotut palvelut on linkitetty myymälöihin. Näin asiakas voi kokea asioivansa aina samassa ostopaikassa. Pakkauksilla on tärkeä rooli tässä. Verkossa tapahtuvan myynnin turvaamisen lisäksi vähittäismyyjien on otettava huomioon verkkokaupan mahdollisesti aiheuttama kivijalkamyymälöiden myynnin väheneminen. Erityisesti suuria pääomainvestointeja myymäläverkostoihinsa tehneiden perinteisten vähittäismyyjien on otettava huomioon vähäisemmän pääoman seuraukset eli myynnin siirtyminen verkkoon ja myymälätilojen vähäisempi tarve. Lisäksi vähittäismyyjät kohdistavat toimensa kestävään kehitykseen ja ympäristöasioihin, jotta ne voivat vastata kuluttajien ja lainsäädännön vaatimuksiin. Vähittäismyyjät keskittyvät entistä enemmän ympäristöystävällisiin tuotteisiin, luovat myymälöistään entistä ekologisempia ja vähentävät ruokajätettä. He pyrkivät myös toimimaan aktiivisemmin toimittajavaatimusten parissa, jotta kestävän kehityksen periaatteiden toteutuminen arvoketjussa voidaan taata. Verkkokaupan tulevaisuuden näkymät Sekundääripakkausten merkitys kuljetuksessa kasvaa huomattavasti. Tuotteet on kuljetettava turvallisesti, mikä asettaa uusia rakenteellisia vaatimuksia pakkauksille (esim. nesteiden pakkaaminen ja kosteudenkesto-ominaisuudet). Kuluttajat odottavat puolestaan entistä lyhyempää aikaa tilauksesta toimitukseen, mikä aiheuttaa haasteita niin pakkaus- kuin tuotevalmistajille. Tästä syystä toimitusten joustavuutta tullaan korostamaan aiempaa enemmän. Pakkausratkaisuja voidaan kehittää edelleen verkkokaupan logistiikan edellyttämällä tavalla yksilöllisten tilausten entistä suuremman määrän vuoksi. Joustavien ja monikäyttöisten pakkausten kysyntä kasvaa. Vakiopakkausratkaisujen (onesize-fits-all) ja räätälöityjen sekundääripakkausten välillä on löydettävä hyvä tasapaino. Brändiomistajat kertovat, että verkkokauppa ei ole vaikuttanut vielä kovin paljon ja että haasteet ovat pidemmällä arvoketjussa. On kuitenkin todennäköistä, että tulevaisuuden vähittäismyyjät edellyttävät brändiomistajilta sellaisten pakkausjärjestelmien ja -ratkaisujen kehittämistä, jotka on optimoitu verkkokaupan jakelua varten. Jo nyt he edellyttävät tehokkaita myymäläpakkauksia esim. myyntivalmiita pakkausominaisuuksia. Logistiikan tulevaisuuden näkymät Logistiikan odotetaan kasvattavan merkitystään arvoketjussa. Tavaran turvallinen kuljetus on varmistettava samalla kun uuden toimitusketjun haasteet on ratkaistava. Ruokajätteen vähentäminen on yksi elintarvikkeiden logistisen virran todellisista haasteista. Edellä mainittu verkkokaupan kasvu asettaa uusia vaatimuksia logistiikkatoiminnalle. Nykyiset ratkaisut, pakkaukset mukaan luettuina, eivät riitä uudessa ympäristössä, vaan niitä on muokattava ja suunniteltava uudelleen. Älypakkausratkaisujen avulla voidaan lisätä logistiikkatoimintojen tehokkuutta. Kehityskohteita ovat esimerkiksi optimoitu lastaaminen/täyttö, pinoaminen sekä painon alentaminen, joiden avulla voidaan vähentää kustannuksia ja taata toiminnan sujuvuus. Automatisoidut ja integroidut toimitusketjujärjestelyt voidaan nostaa uudelle tasolle ketjun alku- ja loppupään välistä optimointia varten. Esimerkkejä tällaisista jo käytössä olevista tehokkuuden lisäämisen toimista ovat JIT- varaston hallinta- ja tuotannonohjausstrategia (Just-In- Time), VMItoimintamalli (toimittajan hallinnoima varasto) ja EDI (elektroninen tiedonsiirto). Joustavuus ja kyky sopeutua muutoksiin ovat erittäin merkittävä tekijä tulevaisuudessa niin logistiikan toimijoiden kuin pakkaustoimittajienkin parissa. Avainmenestystekijät Edellä esitetyt trendit ja niiden vaikutus arvoketjussa alaspäin muokkaavat sitä, miten brändiomistajien tulisi jatkossa toimia. Menestys riippuu siitä, miten vähintään viiteen eri ulottuvuuteen keskitytään. Pakkaustoimittajien on varmistettava, että nämä viisi ulottuvuutta on otettu huomioon, jotta brändiomistajat saavat tarvitsemansa tuen. Optimoi toiminnot Avainmenestystekijät pakkauksissa Text vuonna 2016 ja sen jälkeen: Vähennä kustannuksia Mahdollista perustoiminnallisuudet Viesti kestävästä kehityksestä Tuebrändiarvon rakentamista

4 1. Mahdollista perustoiminnallisuudet Perustoiminnallisuus tarkoittaa sovittuihin vaatimuksiin vastaamista ja tarvittavia valmiuksia tilauksen toteuttamiseen. Elintarvikepakkauksien päätehtävä on suojata tuotteita toimitusketjussa. Jotta perustoiminnallisuudet voidaan tuottaa oikealla tasolla, on syytä tarkastella seuraavia alueita: Varmista tasainen suorituskyky Vastaa vaatimuksiin Ylläpidä palvelua Laadun tasaisuus on olennaista usean eri ulottuvuuden kannalta, esim. ulkoasu, rakenteelliset ominaisuudet, painettavuus, ajettavuus ja lopputuotteen laatu. Toimitusvarmuus on myös taattava tehtaiden välillä ja rajojen yli. Tuotteet suunnitellaan niin, että ne vastaavat asiakkaiden vaatimuksia, liittyvät ne sitten kestävyyteen tai lujuuteen suojaus- tai kuljetustarkoituksissa tai kykyyn tuottaa myyntivalmiita pakkausratkaisuja. Luotettavat ja tarkat toimitukset, joita tukevat joustavat ja nopeat reagoinnit mahdollisissa tuotantohäiriöissä. 2. Vähennä kustannuksia Pakkausten on jatkossa autettava alentamaan kustannuksia pakkaukseen liittyvien kustannuselementtien osalta. Kustannusinnovaatiota saadaan aikaan seuraavissa kolmessa ulottuvuudessa: Ratkaisu: Pakkaustoimittajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa innovaatioita, jotka mahdollistavat kustannusten vähentämisen. Tällainen kokonaisvaltainen kustannusinnovaatio korostaa haasteita, joita pakkausten tulisi ratkaista. Tyypillinen esimerkki on primääri- ja sekundääripakkauksen yhdistäminen yhdeksi pakkaukseksi. Prosessi: Innovaatio, joka optimoi pakkauksen käyttöä. Tällainen innovaatio tuo esiin sen, mitä pakkauksen käytössä voidaan muuttaa kustannusten vähentämiseksi. Esimerkkinä pakkausten uudelleensuunnittelu niin, että samalle kuormalavalle mahtuu enemmän pakkauksia, eli lavatehokkuuden kehittäminen. Ominaisuudet: Innovaatio, joka keskittyy kehittämään pakkauksen toimivuutta. Tällä alueella syntyy suurin osa kustannusinnovaatiosta tällä hetkellä. Esimerkkinä pakkauksen painon keventäminen tai pakkauksen koon optimointi. Ominaisuutta koskeva innovaatio edellyttää syvällistä ymmärrystä koko prosessista, ja se toimii perustana tarkoitukseen sopivan pakkauksen suunnittelulle. 3. Optimoi toiminnot Pakkaustoimittajien ei tulisi toimittaa vain pakkauksia, vaan heidän on kehitettävä asiakkaan toimintaa entistä tehokkaammaksi. Pakkaustoimittajat voivat avustaa toimitusketjun optimointia tarjoamalla toiminnollisia palveluita. Luotettavat ja joustavat saapuvat logistiikkapalvelut Pakkaustoimittajat voivat lisätä saapuvien toimitusten luotettavuutta ja tilauksiin reagointikykyä tarjoamalla JIT- varaston hallinta- ja tuotannonohjausstrategiapalveluita (Just-In-Time), joihin on kytketty lyhyet kotiinkutsuajat, VMI-toimintamallin (toimittajan hallinnoima varasto), joka varmistaa saatavuuden, ja EDI-palveluita (EDI = elektroninen tiedonsiirto), joiden avulla voidaan siirtää tietoa automaattisesti, nopeasti ja oikealla tavalla. Kysyntävaihtelujen tehokkaassa hallinnassa avainasemassa ovat joustavuus ja nopeus. Häiriötön tuotanto Brändiomistajien on tärkeää varmistaa tuotantolinjojen korkea käyttöaste, sillä häiriöt ja tuotantoseisokit aiheuttavat suuria kustannuksia. Pakkausten valikoima kasvaa, ja haasteista tulee näin entistä suurempia, sillä pakkauslinjassa on pystyttävä käsittelemään entistä enemmän erilaisia variaatiota, ja samalla on huolehdittava kustannustehokkuudesta. Pakkaustoimittajat voivat avustaa tuotteiden tehokkaassa ja joustavassa tuotannossa optimoimalla pakkauslinjojaan. Lisäksi häiriötön tuotanto voidaan varmistaa analysoimalla prosessin pullonkauloja ja kriittisiä osia eli riskisuunnittelun ja riskien vähentämisen kautta. Näin seisokit voidaan estää ennakkoon. Riskisuunnittelua voidaan tehdä yhteistyössä laitevalmistajien, brändiomistajien ja pakkaustoimittajien kanssa. Kustannusinnovaatioiden luominen kolmessa vaiheessa: Ratkaisu Prosessi Etsi vaatimuksia vastaavaa ratkaisua pakkauksen ulkopuolelta Kehitä pakkauksen käyttöä Ominaisuudet Kehitä sitä, mikä on jo olemassa

5 Varastotehokkuus Pakkaustoimittajat ovat avainroolissa auttamassa brändiomistajia ratkaisemaan heidän asiakkaidensa, eli vähittäismyyjien, tehokkuushaasteita. Brändiomistajat voivat vastata tehokkaalla tavalla asiakkaidensa tarpeisiin tuomalla esiin erilaisia pakkausratkaisuja, esim. myyntivalmiita pakkausominaisuuksia tai optimoituja lavakokoja. 4. Tue brändiarvon rakentamista Pakkaussuunnittelusta tulee entistä tärkeämpää markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Myyntihyllyissä käydään brändien kesken tiukkaa kilpailua, mutta kilpailijoita ovat myös vähittäismyyjien omat private label -merkit. Pakkausten graafinen suunnittelu ja visuaalinen ilme ovat tärkeässä roolissa siinä, miten kuluttajat tunnistavat ja muistavat brändit kilpaillussa markkinaympäristössä. Perinteisessä markkinointiajattelussa on hyödynnetty 4P-mallia: Product (tuote), Place (saatavuus), Price (hinta) ja Promotion (viestintä). Malliin tulisi lisätä myös Packaging (pakkaus), sillä se on avainasemassa siinä, miten tuote erottuu myymälässä ja kiinnittää ostajien huomion. Pakkaukset toimivat tulevaisuudessa brändiomistajien entistä tärkeämpänä markkinointikeinona. Pakkaukset voivat avustaa brändiomistajia seuraavilla osa-alueilla: Kuluttajien huomion kiinnittäminen myyntipisteessä Vaikutukset brändin arvoon Bränditietoisuuden luominen Tuotteiden erottaminen, esim. edullisuus vs. laadukkuus Viestiminen vihreästä imagosta uusiutuvista luonnonvaroista valmistetun, kierrätettävän tuotteen avulla Tuotteen suojaaminen, jotta sekä pakkaus että sen sisältö näyttävät saapuessaan hyvältä. Pakkaus Viestintä Hinta Saatavuus Tuote

6 5. Viesti kestävästä kehityksestä Erilaiset kestävää kehitystä viestivät tuoteominaisuudet ovat tulevaisuudessa avainasemassa, kun ostopäätöksiin halutaan vaikuttaa. Kuluttajien asenteet ympäristöä kohtaan ovat muuttuneet ja tämän trendin odotetaan jatkuvan, sillä luonnonvarat hupenevat edelleen ja jätteestä on tulossa yhä suurempi ongelma. Kestävä kehitys on vahvasti esillä vuonna 2016 ja sen jälkeen, eikä se ole enää pelkkä muotisana. Aaltopahvipakkausten toimittajat voivat olla osa tätä muutosta, sillä aaltopahvi on: Valmistettu kuidusta, jonka alkuperä on jäljitettävissä Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista Kierrätettävä On materiaali, joka täyttää EU-tavoitteiden mukaisen uudelleenkäyttöä ja jätteen kierrätystä koskevan tuottajavastuun. Lisäarvon tuottaminen Onko vuoden 2016 ja sen jälkeisen ajan menestyksen salaisuus se, että nämä esitetyt viisi menestystekijää ovat hallussa ja että onnistuneet esimerkit osataan tuoda esiin? Uskomme, että kyseessä on tällöin vain menestyksen perusta. Uskomme, että menestys ei synny vain reaktiivisuudesta. Menestys syntyy proaktiivisista kokonaisratkaisuista. Toimittajien on ajateltava tuotevalikoimansa lisäksi myös sitä, miten tuotteita toimitetaan, jotta he voivat toimia todellisena pakkausalan kumppanina. Ensimmäinen askel tuottaa lisäarvoa pelkän yksinkertaisen pakkauksen ympärille on toimia proaktiivisesti. Toisin sanoen kyky ratkaista asiakkaan liiketoimintahaasteita ei riitä, jos tätä kykyä hyödynnetään vain reaktiivisesti. Pakkaustoimittajan on osattava tehdä proaktiivisia ja innovatiivisia kehitysehdotuksia näkemyksensä ja osaamisensa perusteella. Pakkaustoimittajien on oltava aiempaa aktiivisempia ja pyrittävä jatkuvasti haastamaan nykyiset ratkaisut, jotta huomisen tarpeisiin voidaan löytää uusia ja parempia ratkaisuja. Aktiivisuutta voidaan lisätä yhteisten kehityskohteiden avulla yhdessä asiakkaan kanssa, esim. suunnittelussa. Näin pakkaustoimittaja ja asiakas voivat yhdessä luoda innovatiivisia ratkaisuja koko arvoketjulle ja asiakkaalle. Pakkaustoimittajan on kyettävä vastaamaan kaikkiin asiakkaan pakkaustarpeisiin, eikä rajoittaa osaamistaan vain tiettyihin valittuihin palveluihin. Näin toimittajaa voidaan pitää todellisena kumppanina. Toimittajien on haastettava itsensä, jotta he voivat tarjota asiakkaalle kokonaisvaltaisia ratkaisuja primääri-, sekundääri- ja tertiääripakkausten optimoinnin ja vain yhdenlaisen materiaalin tarjoamisen lisäksi. Ratkaisu sisältää useita osia, esim. ulko- ja sisäpakkauksia, lisäosia tai palveluita. Pakkaustoimittajien on hyödynnettävä koko kuitupohjaista tuoteportfoliotaan ja otettava mukaan myös monimateriaalisia ratkaisuja haasteiden ratkaisemiseksi.

7 Perustasta eteenpäin "Proaktiivisuus on pakkaustoimittajia erotteleva tekijä" Brändiomistaja, pakkausteollisuuden kehitysjohtaja Lisäarvo Ennakoiva Kokonaisvaltainen ratkaisu Ison kuvan ymmärtäminen tehokkuuden tuottamiseksi: Kehitä sisäisiä ja ulkoisia ratkaisuja Etsi synergiaa primääri-, sekundääri- ja tertiääripakkausten välillä Käytä koko kuitupohjaisten tuotteiden valikoimaa ja harkitse monimateriaalista osaamista Pakkausyritykset tarvitsevat menestykseen myös: Innovatiivisten kehityskohteiden esiin tuomista proaktiivisesti omien näkemystensä ja osaamisensa perusteella Aktiivista vallitsevan nykytilan haastamista, uusien ideoiden eteenpäin viemistä ja asiakkaiden liiketoimintaa helpottavien uusien teknologioiden löytämistä Avainmenestystekijät Mahdollista perustoiminnallisuudet Optimoi Tuebrändiarvon toiminnot Avainmenestystekijät rakentamista pakkauksissa Text vuonna 2016 ja sen jälkeen: Viesti Vähennä kestävästä kustannuksia kehityksestä Viisi avainmenestystekijää muodostavat perustan asiakastarpeiden tyydyttämiseen: Nämä alueet korostavat sitä, mikä on brändiomistajille tärkeää. Esimerkki: Kananmunien myynnin kasvattaminen 40 prosentilla pakkausratkaisua kehittämällä Tilanne Asiakas tuotti ja möi siipikarjaa ja kananmunia. Yritys oli aloittanut projektin, jossa oli tarkoitus kehittää uusi pakkaus kananmunia varten, ja pyysi Stora Enso Packaging Solutions -yksiköltä apua uuden ja innovatiivisen ratkaisun löytämiseksi uutta tuotantolinjaa varten. Ehdotus Stora Enso Packaging Solutions tarjosi jäykkää ja tukevaa ratkaisua ja ehdotti aaltopahvin käyttöä materiaalina. Ratkaisuun sisältyi myös huomiota herättävä ja houkutteleva graafinen ulkoasu kuluttajien kiinnostuksen herättämistä varten myyntipisteissä. Tulokset Hyllytehokkuus kasvoi kahdeksasta pakkaukseen Myynti kasvoi 40 prosenttia Uusi ratkaisu lisäsi yhteen kuorma-autoon lastattavien pakkausten määrää 60 prosenttia Pakkauksen koko pieneni 20 prosenttia Tukeva rakenne vähensi huomattavasti rikkoutuneiden kananmunien määrää, joten kuluttajien oli helpompi kuljettaa pakkauksia kotiin ja ne pysyivät ehjinä myös kuljetuksen ajan. Myynnin kasvu Tehokkaampi logistiikka Pienempi pakkauksen koko Hyllytilan käyttö +40,0% +60,0% -20,0% +37,5% Myynti ennen Myynti jälkeen Pakkaukset ennen Pakkaukset jälkeen Koko ennen Koko jälkeen Pakkaukset jälkeenhyllyyn mahtuvien Myyntimäärä Kuorma-autojen täyttö Pakkauksen koko Pakkausten määrä

8 Yhteystiedot Johdon yhteenveto Hannu Alalauri Senior Vice President Stora Enso Renewable Packaging, Packaging Solutions Vähittäismyynnin valta on arvoketjussa suuri, ja vähittäismyyjien ennustetaan lisäävän valtaansa yhdistymisten ja omien private label -merkkiensa avulla. Pakkauksilla on tässä kilpailuympäristössä yhä tärkeämpi rooli, niin kustannusten alentamisessa kuin myynnin kasvattamisessa. Jatkossa elintarvikealan kehitystä muovaavat viisi keskeistä trendiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia koko arvoketjuun. Nämä viisi trendiä ovat: 1. Pakkaussuunnittelun ja hyllystä erottumisen merkityksen kasvaminen 2. Kilpailun kiristyminen arvoketjussa johtaa kustannuskeskeisyyteen 3. Kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden merkityksen kasvu 4. Älypakkausten merkityksen kasvu tulevaisuudessa 5. Verkkokaupan kasvun jatkuminen Björn Thunström Vice President Marketing & Customer Loyalty Stora Enso Renewable Packaging, Packaging Solutions Viisi avainmenestystekijää pakkauksissa vuonna 2016 ja sen jälkeen: Mahdollista perustoiminnallisuudet: luotettavan, korkean laadun takaaminen räätälöityinä tuotteina on kaiken perusta. Vähennä kustannuksia: pakkausratkaisuissa, prosesseissa ja tuoteominaisuuksissa tarvitaan innovaatioita, jotka alentavat brändiomistajien kustannuksia. Optimoi toiminnot: brändiomistajat tarvitsevat muutakin kuin vain pakkauksen, he tarvitsevat luotettavia ja tehokkaita pakkaustoimintoja. Tue brändiarvon rakentamista: pakkaussuunnittelusta tulee entistä tärkeämpää markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Viesti kestävästä kehityksestä: erilaiset kestävän kehityksen näkökulmat vaikuttavat ostopäätöksiin yhä enemmän, joten kun tietämys näissä asioissa kasvaa, kestävästä kehityksestä on osattava viestiä entistä paremmin. Nämä avainmenestystekijät korostavat sitä, mikä on brändiomistajille tärkeää. Brändiomistajat edellyttävät pakkausyrityksiltä proaktiivisia ja innovatiivisia kehitysehdotuksia niiden hallussa olevan näkemyksen ja osaamisen perusteella. Pelkkä reagoiminen asiakkaiden esittämiin kehitystoimiin ei riitä. Brändiomistajat edellyttävät pakkausyrityksiltä kokonaisratkaisua, jossa on huomioitu kaikki pakkaustarpeet. Toimittajien on omaksuttava kokonaisvaltainen näkemys vain tietyntyyppisen pakkauksen tai materiaalin toimittamisen sijaan. Miten Stora Enso vastaa jatkossa näihin haasteisiin ja esitettyihin näkökulmiin? Keskitymme tuomaan asiakkaillemme esiin innovatiivisia ja proaktiivisia pakkausratkaisuja, joiden ansiosta painoa, jätettä, käyttämätöntä tilaa sekä ympäristövaikutuksia on vähemmän. Haluamme tarjota globaalin pakkausalan osaamisemme asiakkaidemme käyttöön, jotta voimme tukea asiakkaidemme brändejä. Tätä osaamistamme ovat myyntihyllyissä erottuvat ja kiinnostavat pakkaukset, innovatiiviset pakkaustyypit sekä erilaiset materiaalivaihtoehdot. Näiden avulla voimme optimoida suorituskykyä ja vähentää kustannuksia. Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksiamme ja toimimaan aktiivisesti asiakkaidemme apuna käyttämällä resursseja kestävällä ja tehokkaalla tavalla. Käytämme uusiutuvia raaka-aineita sekä huolehdimme asiakkaidemme kierrätystarpeista hyödyntämällä omia kierrätysjärjestelmiämme.

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 TERO VUORINEN TERO KURKI Ui tai uppoa Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 VAASA 2010 III ESIPUHE Tämä tutkimusraportti käsittelee Suomen venealaa

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

tempo LIIGAT & LASTI Näin valitaan oikea WMS Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta TEEMA TEKNIIKKA

tempo LIIGAT & LASTI Näin valitaan oikea WMS Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta TEEMA TEKNIIKKA Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta tempo Logistiikkalehti Tempo. Posten Logistikin yrityslehti. 2.2013 LIIGAT & LASTI TEEMA Käteisen käyttö vähenee: Tavarantoimitusketjut kiinnostavat

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot