Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47"

Transkriptio

1 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk

2 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on velvollinen järjestämään oppilaille koulukuljetuksen. Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain sekä Tuusniemen koulutuslautakunnan ja kunnanhallituksen hyväksymien periaatepäätösten mukaisesti. Koulukuljetuksia koskevat lait ym. säädökset sekä Tuusniemen kunnassa tehdyt koulukuljetuksiin liittyvät päätökset ovat tämän oppaan liitteinä. Oppilaskuljetusten järjestämisessä noudatetaan Liikenne- ja viestintäministeriön asetusta koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä 553/2006 ( ) Äärimmäisissä tilanteissa (oppilaan häiriökäyttäytyminen kuljetuksen aikana) voi kuljettaja toimia Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä /472 3 :n mukaisesti: Kuljettajalla on oikeus poistaa kulkuneuvosta häiriötä aiheuttava matkustaja, joka kuljettajan kiellosta huolimatta on jatkanut häiriön aiheuttamista. Kuitenkaan Matkustajaa ei saa poistaa kulkuneuvosta, jos siitä aiheutuisi hänen terveydelleen vaaraa. Koulukuljetuksissa pyritään siihen, että häiriötä aiheuttava oppilas poistetaan autosta enintään viiden kilometrin (0.-2. luokan oppilas enintään kolmen kilometrin) päässä kotoaan, jotta mahdollinen kävelymatka ei jäisi liian pitkäksi. Kuljettajan tulee ilmoittaa autosta poistamisesta kuljetuksen tilaajalle (joko oppilaan koululle tai koulutoimistoon), joka ilmoittaa asiasta oppilaan huoltajalle. Muiden kuin kunnan järjestämään kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia järjestämään lastensa koulumatkat parhaalla katsomallaan tavalla. Myös kuljetusoppilaiden vanhemmat voivat järjestää lastensa koulumatkat paremmin, mikäli katsovat, ettei kunnan tarjoama perustaso ole heille riittävä. He vastaavat itse tällöin syntyvistä kustannuksista. Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Lukio Lukiolaisilla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen. Lukio - opiskelijat, joiden yhdensuuntainen päivittäinen koulumatka on yli 10 km, kuuluvat valtakunnallisen koulumatkatuen piiriin, jolloin oppilas maksaa kuljetuksesta omavastuuosuuden kuukausittain. Tukea haetaan vuosittain Kelalta. (Ks. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta /48) Tuusniemen kunta järjestää Tuusniemen lukion opiskelijoille maksuttoman koulukuljetuksen olemassa olevilla reiteillä samojen periaatteiden mukaisesti kuin perusopetuksen oppilaille. Tällöin kunta saa Kelan koulumatkatuen ja maksaa sen omavastuuosuuden (v e/kk).

3 1. KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1. Koulumatkan pituus Tuusniemen kunta järjestää oppilaalle maksuttoman kuljetuksen, jos oppilaan koulumatka on esi luokkalaisilla yli 3 km tai luokkalaisilla yli 5 km. Koulumatka mitataan kotipihalta koulun pihaan lyhintä käyttökelpoista (jalankulkukelpoista) reittiä. Lisäksi huomioidaan, ovatko ne käytettävissä myös talviaikaan. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle. Jos matka oppilaan kotoa järjestetyn reitin varteen on alle 3 km, tulee oppilaan huoltajan itse järjestää kuljetus pysäkille. Kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin Koulumatkan vaarallisuus Jos koulumatka tai osa koulumatkasta määritellään vaaralliseksi, kunta on velvollinen järjestämään koulukuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaamaan huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta. Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteina käytetään tiehallinnon sekä Itä-Suomen lääninhallituksen arviointiohjeita (http://www.itatoimija.fi kouluteiden liikenneturvallisuus) ja ns. Koululiitu menetelmää. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset. Esimerkiksi valaistuksen tai kevyen liikenteen väylän puuttuminen ei yksinään tee tiestä vaarallista. Koulumatkojen vaarallisuuden vuoksi kuljetus voidaan myöntää myös tielaitoksen tai poliisiviranomaisen antaman todistuksen perusteella. Mahdollisen petoeläinvaaran vuoksi myönnettävään kuljetukseen tarvitaan asiantuntijalausunto petoeläinvaarasta. Koulumatkan vaarallisuuden vuoksi järjestettävästä koulukuljetuksesta päättää koulutuslautakunta huoltajan anomuksen ja em. asiantuntijalausuntojen ym. selvitysten perusteella Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Koulumatka saattaa olla liian vaikea esimerkiksi oppilaan henkilökohtaiseen kehitystasoon nähden tai liian raskas, jos oppilaalla on esimerkiksi terveydellisiä esteitä kulkea koulumatka omin neuvoin. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija tapauksesta riippuen. Kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi lausunnosta on ilmettävä se, millä kulkuneuvolla kuljetuksen suositellaan tapahtuvan. Lausunnosta on myös käytävä selkeästi ilmi, mille ajanjaksolle asiantuntija suosittelee koulukuljetuksen järjestämistä. Lääkärilausunnon hankkii huoltaja ja koulumatkaa koskevan selvityksen tekee pyynnöstä viranomais- tai joku muu taho. Asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväisluonteisia. Tällöin asia sovitaan erikseen. Hakemus liitteineen toimitetaan toukokuun loppuun mennessä. Koulumatkan rasittavuuden määrittelee Tuusniemen koulutuslautakunta tapauskohtaisesti.

4 1.4. Vieraassa kunnassa tai koulussa koulua käyvät oppilaat Vieraassa kunnassa tai vieraassa koulussa koulua käyvien koulukuljetuksia ei pääsääntöisesti järjestetä eikä korvata. Mikäli oppilas haluaa vaihtaa koulunkäyntipaikakseen muun kuin oman lähikoulunsa, tulee huoltajan ensin hakea oppilaalle koulutuslautakunnalta lupaa käydä koulua muuta kuin oman alueensa koulua, jonka jälkeen päätetään tarvittaessa oppilaan koulumatkakuljetuksista. Ehdoksi voidaan asettaa, että huoltajan on itse järjestettävä oppilaan koulumatkat. Seuraavissa tapauksissa voidaan järjestää maksuton koulukuljetus tai maksaa korvausta koulumatkakustannuksista: vammaisoppilas käy vieraan kunnan alueella olevaa erityiskoulua, koska hänen tarpeidensa mukaista opetusta ei voida järjestää oman kunnan kouluissa. Edellytyksenä on että koulun sijaintikunta ei järjestä koulukuljetusta tai ei kokonaan korvaa koulumatkakustannuksia. jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kunnan sisällä tai Tuusniemeltä toiselle paikkakunnalle ja haluaa käydä lukuvuoden loppuun vanhassa koulussa, voidaan koulumatkakustannukset korvata linja-auton alennetun taksan mukaisesti tai oppilaalle voidaan antaa linja-autolippu Tuusniemen kunnan alueelle edellyttäen, että kuljetus on tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä. Erillistä kuljetusta ei kuitenkaan järjestetä. jos tiedetään, että oppilas muuttaa kunnan sisällä toiseen koulupiiriin seuraavan lukuvuoden aikana ja hän haluaa vaihtaa etukäteen koulua, voidaan koulumatkakustannukset uuteen kouluun korvata linja-auton alennustaksan mukaisesti tai oppilaalle voidaan antaa linja-autolippu koulumatkoja varten edellyttäen, että koulumatkan järjestämisen muut ehdot kuten koulumatkan pituus täyttyvät. Erillistä kuljetusta ei kuitenkaan järjestetä. jos on olemassa muu opetussuunnitelmallinen syy (esim. pienluokkaopetuksen tarve tai uskonnon/elämänkatsomustiedon opetus, mikäli ko. opetusta ei omassa koulussa järjestetä) jos oppilas omassa koulussaan kuuluu koulukuljetuksen piiriin ja käy koulua vieraassa koulussa, jonne hän myös täyttää kuljetusehdot. Tällöin hänelle voidaan myöntää maksuton koulukuljetus olemassa olevilla reiteillä. Erillistä kuljetusta ei kuitenkaan järjestetä. Kuljetuksesta vieraaseen kouluun ei saa aiheutua suurempia kustannuksia kuin kuljetuksesta omaan kouluun. 2. KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

5 Jos oppilaan huoltajat asuvat Tuusniemen kunnan alueella eri osoitteissa (yhteishuoltajuus), koulukuljetus järjestetään ensisijaisesti sen huoltajan luota, jossa lapsen väestörekisteriin merkitty vakituinen asuinpaikka on (KHO:n päätös 2006: ). Tästä voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti huoltajien anomuksesta, perustellusta syystä poiketa, ellei siitä aiheudu kunnalle suuria lisäkustannuksia. Aikataulujen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla. Lain mukaan alakoulun oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2½ tuntia päivässä. Lukuvuoden alussa 13 vuotta täyttänyt tai perusopetuslain 17 2 momentin tarkoittamassa erityisopetuksessa olevan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää kuitenkin enintään 3 tuntia päivässä. Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina. Samoin kuljetusreitit pyritään järjestämään siten, että oppilaan koulumatka ei venyisi kohtuuttoman pitkäksi kiertoteiden ja sivupistojen vuoksi. Tämä pyritään hoitamaan esim. taksilla suorinta reittiä ajettavien syöttökyytien avulla. Kuljetukset pyritään järjestämään siten, että alimpien (esi-2. lk) luokkien oppilaiden odotusajat eivät ylittäisi puolta tuntia päivässä, ja heille järjestetään odotusajoiksi aikuinen valvoja (joko opettaja tai kouluavustaja). Kokonaisen tunnin odotusajaksi järjestetään oppilaalle mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan (esim. kerho, ohjattu kotitehtävien teko, ulkoleikkejä ja pelejä tms.) Taksikuljetuksia ei järjestetä ovelta ovelle -kuljetuksina, vaan oppilaat kerääntyvät kotoaan ns. taksipysäkeille samalla tavoin kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-autopysäkeille. Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa kuljetusavustusta, jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta. Avustusta ei makseta, jos reitillä kulkee kunnan järjestämä kuljetus, eivätkä esim. terveydelliset syyt vaadi erilliskuljetusta. Kuljetusavustusten maksuperusteista ja euromääristä päätetään etukäteen tapauskohtaisesti, kuitenkin enintään virkaehtosopimuksen mukainen kilometrikorvaus. Avustus maksetaan laskun mukaan kaksi kertaa vuodessa lukukausien lopulla. 3. KOULUKULJETUKSEN PELISÄÄNNÖT Jotta koulukuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä: Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana. Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Taksissa tai linja-autossa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana ja taksissa on pidettävä turvavyöt kiinni. Linja-auton tai taksin kuljettajalla on oikeus ja jopa velvollisuus puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla Huoltajan osuus Huolehdi siitä, että lapsesi on ajoissa kuljetuspaikalla. Koulutaksin ei tarvitse odottaa oppilasta, jos hän myöhästyy taksipysäkiltä tai lähtee hakemaan unohtunutta tavaraa kodista. Oppilaan on oltava sovittuna aikana sovitulla taksipysäkillä eikä esimerkiksi jossain sen läheisyydessä. Huolehdi, että lapsi on pukeutunut säänmukaisesti (kykenee odottamaan pysäkillä autoa myös sateella ja pakkasella). Ilmoita taksille lapsen sairastumisesta tai muista poissaoloista, ettei auto aja turhia reittejä. Ilmoita taksille/koululle kuljetuksiin liittyvistä vakavista terveydentilaa koskevista asioista. Opasta lasta asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen pysäkillä ja koulumatkojen aikana. Huolehdi, että lapsi käyttää suojakypärää pyöräillessään kouluun tai kuljetusreitin varteen.

6 Tarkista, että lapsen ulkoiluvaatteissa on heijastimet tai että lapsesi käyttää heijastinliiviä. Koulutaksin kyytiin saa ottaa vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita ylimääräisiä tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti esimerkiksi liikuntatunneilla tai joiden tuomisesta on muuten erikseen sovittu koulun kanssa. Em. välineiden tulee olla asianmukaisesti pakattuina. Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta eikä tehdä muutoksia kuljetusreittiin Kuljetusoppilaan osuus Ole sovitussa noutopaikassa riittävän aikaisin (vähintään 5 min. ennen sovittua taksin tuloaikaa). Odota kyytiä pysäkillä tai sovitussa paikassa, ei ajoradalla. Odota autoa rauhallisesti, älä aiheuta vaaraa itsellesi äläkä muille. Hämärän ja pimeän aikana käytä aina heijastinta tai heijastinliiviä. Taksi ei ole myöhässä, jos se saapuu pysäkille 15 minuutin kuluessa sovitusta ajasta. Puhdista enin lumi ja kura kengistäsi, vaatteistasi ja repustasi ennen kuin nouset autoon. Älä ryntää autoon muita matkustajia tönien. Nouse autoon reippaasti, turhaan viivyttelemättä. Ota reppu pois selästä. Tervehdi kuljettajaa. Taksissa pidä turvavyö kiinni koko kuljetuksen ajan. Auton istumapaikkoja ei ole varattu repuille, joten pidä reppu sylissäsi tai jalkatilassa matkan aikana. Taksissa tai linja-autossa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana. Käyttäydy autossa hyviä tapoja noudattaen ja rauhallisesti. Taksin tai linja-auton kuljettaja saa puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla. Oppilaan on ehdottomasti noudatettava kuljettajan antamia ohjeita. Jos sinulle tulee matkan aikana ongelmia, kerro niistä kuljettajalle. Autossa ei syödä, juoda tai piirretä eikä tehdä läksyjä. Ennen autosta poistumistasi tarkista, ettet unohtanut mitään autoon. Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja että näet joka suuntaan, ennen kuin lähdet ylittämään ajorataa Koulukuljettajan osuus Aja odotusalueelle rauhallisesti. Ota lapset kyytiin ja jätä kyydistä sovitussa paikassa. Et saa ohittaa taksipysäkkiä ennen sovittua aikaa, elleivät kaikki pysäkiltä kyytiin nousevat oppilaat ole mukana. Tarkista, että lapset ovat kyydissä ja turvavöissä (takseissa) ennen kuin lähdet liikkeelle. Huolehdi, että autoon siirtyminen ja poistuminen tapahtuvat rauhallisesti ja kiireettä. Pyri siihen, että ainakin pienimmät oppilaat pystyisivät poistumaan taksista pientareen puolelle, ei keskelle tietä! Pyri olemaan täsmällinen aikataulussa ja huomioi kelivara. Muista liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen, koululaiskuljetuksissa ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on 80 km/h. Muista, että olet oheiskasvattaja, käyttäytymisesi on esimerkillistä ja pidät yllä järjestystä. Kielenkäyttösi on oltava ystävällistä ja asiallista. Muista, että erityisoppilaat tarvitsevat usein erityishuomiota.

7 Jos kuljetuksessa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä ensin koulun opettajiin tai koulutoimistoon, tarpeen vaatiessa myös lapsen huoltajiin Ohjeiden vastainen käytös koulukuljetuksessa 1. Kouluauton kuljettaja valvoo oppilaiden käytöstä ja ohjaa oppilaita oikeaan ja turvalliseen autossa käyttäytymiseen, etenkin turvavyön käyttöön taksissa. 2. Mikäli oppilas toistuvista kehotuksista huolimatta ei noudata ohjeita, kuljettaja tiedottaa siitä koululle. 3. Koulun rehtori ottaa yhteyttä oppilaan kotiin ja * kertoo tilanteen, * ilmoittaa, ettei oppilaan omavaltainen ja ohjeista piittaamaton menettely voi enää jatkua, sekä * kertoo auton kuljettajan voivan kieltäytyä vastaanottamasta omaa ja muiden matkustajien turvallisuutta vaarantavaa oppilasta koulukyytiin 4. Mikäli tilanne ei muutu toivottuun suuntaan, kuljettaja ilmoittaa uudelleen asiasta rehtorille, joka ilmoittaa siitä edelleen koulutoimistoon. 5. Koulutoimisto siirtää koulukuljetuksen järjestämisen huoltajalle * Siinä menettely perustuu perusopetuslain 29 ja 32 :iin. * Muuttuneesta järjestelystä ja sen ajankohdasta tiedotetaan sekä koululle että taksiyrittäjälle. 4. POIKKEUSTILANTEET 4.1. Onnettomuudet Kunta vastaa oppilaille koulussa tai koulumatkalla tapahtuvista tapaturmista (Kunnan vastuuvakuutus Pohjola Oy:ssä). Vastuu koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Kunta korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut, mutta ei esinevahinkoja kuten rikkoontuneita silmälaseja, repeytyneitä tai likaantuneita vaatteita, rikkoontuneita polkupyöriä tms. Vahingosta on heti sen tapahduttua ilmoitettava koululle, jossa siitä täytetään tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Koulu ilmoittaa tapahtuneesta oppilaiden huoltajille, ellei näille ole tiedotettu asiasta jo muuta kautta. Liikennevahingoissa, joissa toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, hoitokulut tulee ohjata ensisijaisesti lakisääteisen liikennevakuutuksen korvattaviksi. Mikäli sattuu vakava liikenneonnettomuus, jossa tapahtuu henkilövahinkoja, vastaa poliisi tilanteen hallinnasta ja tiedottamisesta Taksi tai linja-auto ei saavukaan pysäkille sovittuna aikana Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä voi joskus käydä niin, että taksi tai linjaauto ei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Liikennöitsijä on tällöin velvollinen järjestämään korvaavan kuljetuksen. Oppilaan ei pidä kuitenkaan odottaa kuljetusta pysäkillä loputtomiin, vaan on parasta, että hän menee takaisin kotiinsa. Kohtuullinen odotteluaika pysäkillä on normaalioloissa puoli tuntia, sateella tai kovalla pakkasella min sovitusta aikataulusta. Jos oppilaalla on

8 käytössään puhelin, olisi hyvä tallentaa puhelimen muistiin liikennöitsijän/kuljettajan puhelinnumero, josta tilannetta voi tarvittaessa kysellä Oppilaan tahalliset autolle tai muille matkustajille aiheuttamat vahingot tai ilkivalta Koulu on velvollinen osallistumaan koulumatkoilla mahdollisesti tapahtuneiden vahingonteko- ja ilkivaltatapausten selvittelyyn. Asianomainen liikennöitsijä / matkustaja ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Kunta ei korvaa oppilaiden autoille tai muille matkustajille tahallisesti aiheuttamia vahinkoja Kuljetuksen laatuun liittyvät kysymykset Mahdollinen laatuvirheitä koskeva palaute osoitetaan rehtorille tai suoraan liikennöitsijälle. Kaikki rehtorille tulleet valitukset kirjataan ylös ja selvitetään liikennöitsijän kanssa. Mikäli tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön rikkomista, tulee asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä poliisiin Pysäkin paikasta ei päästä liikennöitsijän kanssa yhteisymmärrykseen? Pääsääntöisesti liikennöitsijä osoittaa oppilaalle pysäkin paikan, joka voi olla linja-autopysäkki, liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka. Jos oppilaan huoltajalla ja liikennöitsijällä on erimielisyyttä pysäkistä, kunta ja liikennöitsijä päättävät yhdessä pysäkin paikan tieliikennelain pohjalta Muut poikkeustilanteet Kuljetukseen oikeutetun oppilaan tulee käyttää koulumatkoihin sitä kuljetusta, joka hänelle lukuvuoden alkaessa on osoitettu. Jos oppilas esim. koulun jälkeen jää kirkonkylälle mennäkseen kotiin vasta myöhemmällä linjaautolla, hän ei enää ole koulun vastuulla, eikä koulun vakuutus enää korvaa mahdollisia vahinkoja. Poikkeuksena tästä ovat tilanteet, jolloin oppilas jää koulun jälkeen esim. oppilaskerhoon tai muuhun koulun järjestämään tilaisuuteen. Jos oppilas määrätään jälki-istuntoon, ei hänelle automaattisesti järjestetä erillistä koulukuljetusta. Ensisijaisesti kuljetusjärjestelyistä neuvotellaan tällöin huoltajan kanssa. Jälki-istunto pyritään järjestämään sellaisena aikana, jolloin huoltajalla on mahdollisuus järjestää kuljetus itse. Jos kuljetus ei muuten järjesty, kunta järjestää kyydin viiden kilometrin (0.-2. luokan oppilaille 3 kilometrin) päähän oppilaan kotoa. Loppumatka oppilaan tulee kulkea omin avuin. Mopoilla, moottorikelkoilla tms. omilla moottoriajoneuvoilla koulumatkansa kulkevat oppilaat eivät kuulu koulun vaan ao. ajoneuvon liikennevakuutuksen piiriin. Huoltajat ovat velvollisia opastamaan lapsilleen turvalliset ja asialliset reitit. Mopot ja kelkat säilytetään koulupäivän ajan niille osoitetussa paikassa, eikä niillä ajeleminen koulupäivän aikana ole sallittu. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen ainoastaan kodin ja koulun välisillä matkoilla. Esimerkiksi kavereiden luo kulkiessaan oppilaan tulee järjestää matkat itse; koulutaksissa hänelle ei välttämättä ole tilaa, ja linja-autokortti on tarkoitettu vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Tällaisissa tapauksissa linja-automatka on varauduttava maksamaan itse.

9 5. LIIKENNETURVALLISUUS Tuusniemen kunta ja etenkin Tuusniemen koulut tekevät omalta osaltaan jatkuvaa työtä koulumatkojen turvallisuuden puolesta. Kouluissa käydään syksyllä läpi liikennesääntöjä ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä asioita. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville ja vanhemmillekin oppilaille opetetaan ja kerrataan vuosittain hyvä koulumatkareitti ja liikenteessä kulkeminen. Erityisesti alkuopetusikäisten (esi-2. lk) oppilaiden osalta huoltajien tulee tarkkaan harkita, sallivatko he lastensa tulla kouluun polkupyörällä. Tällöin on huomioitava oppilaan koulumatkan pituus, tien vaarallisuus, mahdollisuus käyttää kevyen liikenteen väyliä sekä lapsen kyky ja taidot kulkea liikenteessä itsenäisesti. Koulu suosittelee, että alaluokkien oppilaat eivät tulisi pyörällä kouluun, mutta koska niin lapset kuin heidän koulumatkansakin ovat hyvin erilaisia, ei ehdotonta pyöräilykieltoa nähdä tarpeelliseksi. Jos lapsi tulee kouluun polkupyörällä, hänen on käytettävä pyöräilykypärää (Tieliikennelaki /954). Myös heijastimien käyttö pimeänä vuodenaikana on ehdottoman tärkeää.

10 KOULUKULJETUKSIA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ: Perusopetuslaki (628/1998) 32 Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista varten myönnettävä riittävä avustus. Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa POL 17 :n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Jos oppilas otetaan muuhun kuin POL 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Muutos 1136/ b Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, joilla on 32 :n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä 2 Kuormitus henkilöautoissa Autossa voidaan kuljettajan lisäksi kuljettaa enintään rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun mukainen määrä matkustajia. Jos auto on varustettu koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä lisäturvavöillä, saa matkustajien määrä yhdellä istuimella tai istuinrivillä olla enintään: Istumapaikkojen määrä Matkustajien määrä Vierekkäisillä istumapaikoilla ei kuitenkaan saa olla useampia kuin kolme matkustajaa. Kuljettajalle ja kahdeksalle matkustajalle rekisteröidyssä henkilöautossa saa kullakin vähintään 70 senttimetrin levyisellä istumapaikalla, kuljettajan viereistä paikkaa lukuun ottamatta, kuljettaa kahta

11 siihen sopivaa matkustajaa. Matkustajien kokonaismäärä saa tällöin olla 13, jos kaikki matkustajat ovat lukuvuoden alkaessa alle 13-vuotiaita, ja muutoin 12. Jos kuljetuksessa on myös muita kuin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia matkustajia, lasketaan koulu- tai päivähoitokuljetukseen käytettävien istumapaikkojen enimmäiskuormitus muilta matkustajilta vapaaksi jäävän istumapaikkaluvun mukaan. Henkilöauton takimmaisen istuinrivin käyttö koulu- ja päivähoitokuljetuksissa on kielletty, jos istuimet on asennettu selkä menosuuntaan. 3 Kuormitus linja-autoissa Linja-autossa voidaan kuljettajan lisäksi kuljettaa enintään rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun mukainen määrä matkustajia. 4 Matkustajaluettelo Kuljetuksen tilaajan tulee antaa kuljetuksen suorittajalle allekirjoittamansa matkustajaluettelo, johon on merkitty matkustajien nimet, heidän ikänsä lukuvuoden alkaessa ja koulu tai oppilaitos. Luettelo tulee olla kuljetusautossa kunkin lukuvuoden syyskuun 15 päivästä alkaen. Muutokset on merkittävä luetteloon kunkin kuukauden 15 päivään mennessä. Päivähoitokuljetuksissa matkustajaluettelo ei ole pakollinen. 5 Koulu- ja päivähoitokuljetusten merkitseminen Kuljetusautossa tulee olla edessä ja takana neliön muotoinen, heijastavalla keltaisella pohjalla varustettu irrotettava kilpi, jonka sivut ovat 40 senttimetriä pitkiä, jossa on 25 millimetriä leveät punaiset reunat ja jonka keskellä on samanlainen musta kuvio kuin liikennemerkissä 152, Lapsia, sekä sen alla mustalla teksti "Koulukyyti". Kilpi on kiinnitettävä siten, että sen yläreuna on enintään 150 senttimetrin korkeudella tien pinnasta. Henkilöautoissa kilpi saadaan kuitenkin asentaa myös katolle. Edellä 1 momentissa tarkoitettu kilpi saadaan henkilöautoissa korvata taksivalaisimen päälle tai sen tilalle asennetulla vähintään taksivalaisimen kokoisella keltaisella kuvulla, jossa on samanlainen musta kuvio kuin liikennemerkissä 152, Lapsia, ja teksti "Koulukyyti". Kuvussa on koulu- ja päivähoitokuljetuksen aikana käytettävä valoa. Koulu- ja päivähoitokuljetuksen päätyttyä kilpi tai kupu on heti poistettava. 6 Ajoreitti ja pysäkit Tämän asetuksen mukaisissa kuljetuksissa käytettävän auton ajoreitti on valittava siten, etteivät matkustajat autoon noustessaan tai siitä poistuessaan tarpeettomasti joudu ylittämään ajorataa. Jos kuljetus alkaa koululta tai päättyy sinne, on autoihin noustava ja niistä poistuttava siihen varatulla ja erikseen merkityllä paikalla koulun alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Paikan valinnassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että ajoneuvoliikenne ei vaaranna kuljetettavien tai muiden alueella liikkuvien turvallisuutta. 7 Ovien lukitus Kuljetusauton oven sisäpuolisen kahvan tulee olla rakenteeltaan ja sijoitukseltaan sellainen, ettei ovea voi vahingossa avata. 8 Kuljetusauton nopeus Tämän asetuksen mukaisissa kuljetuksissa suurin sallittu nopeus on 80 kilometriä tunnissa. 9 Alkolukko Tämän asetuksen mukaisissa kuljetuksissa on yleensä käytettävä alkolukolla varustettuja ajoneuvoja. 10 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Henkilöauton takimmaisen istuinrivin käyttökieltoa koskevaa 2 :n 5 momenttia sovelletaan 1 päivänä maaliskuuta 2007 ja sen jälkeen käyttöön otettuihin ajoneuvoihin. Linja-auton kuormitukseen ennen 1 päivää elokuuta 2007 sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä /

12 3 Kuljettaja saa kieltäytyä ottamasta matkustajaksi päihtynyttä henkilöä, jonka voidaan väkivaltaisen, uhkaavan tai meluavan käyttäytymisensä perusteella päätellä todennäköisesti aiheuttavan häiriötä. Kuljettajalla on oikeus poistaa kulkuneuvosta häiriötä aiheuttava matkustaja, joka kuljettajan kiellosta huolimatta on jatkanut häiriön aiheuttamista. Jollei matkustajaa voida poistaa heti, kuljettajalla on oikeus tarpeen vaatiessa ottaa hänet kiinni, kunnes poistaminen on mahdollista. Matkustajalla on oikeus kuljettajan pyynnöstä antaa häiriötä aiheuttavan-matkustajan poistamiseksi tai kiinniottamiseksi tarvittavaa apua. Kuljettajalla on 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa oikeus saada virka-apua poliisilta. ( /499) Matkustajaa ei saa poistaa kulkuneuvosta, jos siitä aiheutuisi hänen terveydelleen vaaraa.

13 TUUSNIEMEN KUNNASSA TEHDYT KOULULAISKULJETUKSIA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Tuusniemen kunta Koulutuslautakunta KOULULAISKULJETUSTEN PERIAATTEET ALKAEN Klk Esitys: Koulutuslautakunta päättää, että sen lisäksi, mitä laissa (1139 / ) säädetään, Tuusniemen kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen kaikille niille peruskoulun luokkien oppilaille, joiden koulumatka on 3-5 kilometriä. Jos matka oppilaan kotoa tai hoitopaikasta järjestetyn taksi- tai linjaautoreitin varteen on alle 3 kilometriä, tulee oppilaan huoltajan itse järjestää kuljetus kyseisen reitin varteen. Nämä periaatteet tulevat voimaan alkaen Päätös: Koulutuslautakunta hyväksyi esityksen.

14 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOULUKULJETUKSIA KOSKEVA PERIAATEPÄÄTÖS / PÄÄTÖKSEN JATKAMINEN TOISTAISEKSI Kh 178 Kunnanhallitus teki koulukuljetuksia koskevan periaatepäätöksen, jonka mukaan Tuusniemen kunta maksaa peruskoululaisten koulukuljetuksen yli 5 km tapauksissa kaikille Tuusniemen peruskoulua käyville niistä oppilaista, joista Tuusniemen kunta saa valtionosuuden. Tämä käytäntö toteutettiin vuoden kokeiluna. Kunnanhallitus päätti jatkaa kokeilua vielä vuoden ja tästä tehtiin päätös Koulutuslautakunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että se päättää jatkaa edellä selostettua koulukuljetuskokeilua, kuitenkin niin, että päätös on voimassa toistaiseksi ja siten, että mikäli kouluun otettavien vieraan paikkakunnan oppilaiden kuljetus- ym. kustannukset nousevat yli heistä saatavan valtionosuuden, huoltajat huolehtivat tässä tapauksessa itse kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista. Samassa yhteydessä koulutuslautakunta myönsi luvan Heinäveden kunnan Lepikkomäen kylässä asuville viidelle oppilaalle jatkaa koulunkäyntiä Tuusniemen peruskoulun Etelä-Tuusniemen ala-asteella lukuvuonna Koska oppilaita on viisi, nousee valtionosuus yli kuljetus- ym. kustannuksien. Edellä mainitusta viidestä oppilaasta kuitenkin kaksi siirtyy vuoden kuluttua yläasteelle ja tällöin tilanne muuttuu myös taloudellisesti. Esitys: Päätös: Kunnanhallitus päättää koulutuslautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä, että koulukuljetuksia koskevaa periaatepäätöstä jatketaan toistaiseksi, mutta kuitenkin siten, että mikäli kouluun otettavien vieraan paikkakunnan oppilaiden kuljetus- ym. kustannukset nousevat yli heistä saatavan valtionosuuden, huoltajat huolehtivat itse kuljetuksista aiheutuvista kustannuksista. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15 TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Kunnanhallitus KOULUKULJETUKSEN PERIAATTEIDEN TARKENTAMINEN LUKIOLAISTEN MAKSUTTOMAN KOULUKULJETUKSEN OSALTA Klk 41 Kh 114 Kunnanhallitus on päättänyt maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisestä myös lukiolaisille, joiden koulumatka on yli 5 km. Kunta on saanut tarkoitukseen Kelan koulumatkatuen, jonka omavastuuosuus 43 e/kk/opiskelija on jäänyt kunnan maksettavaksi. Säädösten mukaan lukiolaiset eivät ole oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen, eikä lukiolaisten kuljetuskustannuksia huomioida esim. valtionosuuden yksikköhintaa määrättäessä. Kelan koulumatkatukea maksetaan vain niistä lukiolaisista, joiden koulumatka on yli 10 km. Useimmat kunnat eivät järjestä lukiolaisten koulukyytejä. Naapurikuntien käytäntöjä selostetaan tarkemmin kokouksessa. Tuusniemen lukiolaisten tilanne on muuttunut mm. lakkautettujen linjaautovuorojen vuoksi siten, että joidenkin lukiolaisten koulukuljetuksen järjestäminen on mahdotonta muutoin kuin taksilla, ja varsinkin pitkistä matkoista kunnalle aiheutuvat kustannukset kasvavat kohtuuttoman suuriksi. Jos lukiolaisesta saatava valtionosuus hupenee lähes kokonaan koulukuljetuksen järjestämiseen, jäävät ne kustannukset, joita varten valtionosuus on saatu, kokonaan kunnan itsensä maksettavaksi. Tästä syystä on aiheellista tarkentaa koulukuljetuksen periaatteita lukiolaisten maksuttoman koulukuljetuksen osalta. Esitys: Koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus tarkistaisi lukiolaisten koulukuljetusta koskevaa päätöstään seuraavalla tavalla: Tuusniemen kunta järjestää edelleen maksuttoman koulukuljetuksen niille Tuusniemen lukion opiskelijoille, joista se saa valtionosuuden ja joiden koulumatka on yli 5 km, jo olemassaolevilla reiteillä (= perusopetuksen oppilaiden vuoksi järjestetyt linjaauto- tai taksireitit sekä linja-autojen vakiovuorot ). Näistä opiskelijoista kunta saa myös Kelan koulumatkatuen. Olemassaolevilta reiteiltä voidaan lukiolaisen vuoksi tehdä korkeintaan 10 km:n pituinen lisälenkki tai pisto, mikäli se aikataulut huomioiden on mahdollista.

16 TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Kunnanhallitus KOULUKULJETUKSEN PERIAATTEIDEN TARKENTAMINEN LUKIOLAISTEN MAKSUTTOMAN KOULUKULJETUKSEN OSALTA Klk 41 (jatkoa) Poikkeuksena edellisiin kohtiin ovat lukion 75 minuutin opetusjaksoista johtuvat keskiviikon iltakyydit klo 16.30, jotka järjestetään tarvittaessa taksilla lukiolaisia varten, koska varsinaiset koulukyydit lähtevät jo klo Ne opiskelijat, joilla ei ole käytettävissä muutoin olemassa olevaa reittiä, voivat järjestää kyytinsä itse ja hakea itselleen myös Kelan koulumatkatuen omalle matkustustavalle. Heitä kunta avustaa Kelan yleisen omavastuuosuuden suuruisella summalla (tällä hetkellä 43 e/kk). Ellei päivittäisiä kulkuyhteyksiä ole käytettävissä, kunta avustaa lukion opiskelijoiden asumista Tuusniemellä osoittamalla hänelle asunnon kirkonkylästä ja maksamalla tämän asunnon vuokrasta opiskelijan asumistuen ylittävän osuuden. Ellei opiskelija ole oikeutettu Kelan asumistukeen, kunta maksaa hänen vuokransa kokonaan, kuitenkin korkeintaan 200 e/kk. Päätös: Hyväksyttiin. Kh 114 Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy koulutuslautakunnan esityksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

17 TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus ERÄIDEN TOISEN ASTEEN OPISKELIJOIDEN ANOMUKSET KOULUMATKOJEN JA OPISKELIJA-ASUMISEN TUKEMISESTA Klk 11 Tuusniemen kunta on maksanut koulumatkatuen omavastuuosuuden Kh 29 (43 e/kk) Tuusniemen lukion opiskelijoille vuodesta 1997 lähtien Kh 50 (Kh:n päätökset , , ja ). Lisäksi kunnanhallitus päätti , että mikäli jollain Tuusniemen lukion opiskelijalla ei ole päivittäisiä kulkuyhteyksiä kotiin, kunta avustaa hänen asumistaan Tuusniemellä vuokran ja asumislisän erotuksella, kuitenkin korkeintaan 200 eurolla kuukaudessa. Tarkoituksena oli näin tukea jo aikaisemmin Tuusniemen lukiossa opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden mahdollisuutta suorittaa lukio loppuun samassa koulussa, vaikka heidän käyttämänsä linja-autoreitti (Vehmersalmi-Tuusniemi) lakkautettiin kesällä Nyt kunnalle on tullut muutamia avustusanomuksia koskien muissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien koulumatkatuen omavastuuta tai asumiskustannuksia. Hakijat perustelevat anomuksiaan kuntalaisten yhdenvertaisella kohtelulla: jos kunta avustaa oman lukion opiskelijoiden (myös vieraskuntalaisten) koulumatkoja tai asumista opiskelupaikkakunnalla, sen tulisi kohdella samoin myös muissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevia kuntalaisia. Sivistystoimenjohtaja on selvittänyt asiaa Kuntaliitosta. Lakimies Riitta Myllymäen kannanoton mukaan lukiolaisten koulumatkojen korvaaminen ei lähtökohtaisesti kuulu kunnan toimialaan, ja tavallaan se on kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun vastaista, mikäli tuki koskee vain yksittäistä oppilaitosta. Toisaalta asiassa on kyse kunnan oman lukion toimintaedellytysten turvaamisesta. Myllymäen mukaan kunta voi tietyissä rajoissa tukea oman lukion toimintaedellytyksiä, mikäli toimenpiteille on olemassa riittävät perusteet, ja mikäli niistä kunnalle aiheutuvat kustannukset ovat vähäiset, jotta ne voitaisiin katsoa kunnan yhteiseksi asiaksi ja siten kunnan toimialaan kuuluviksi. Myllymäki kehottaa kuntaa tarkoin tutkimaan uudelleen sekä koulumatkojen että asumisen rahallisen tukemisen perusteet ja tarkastelemaan niitä yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. Kuitenkaan hän ei katso, että kunta olisi tähänastisten päätösten perusteella velvollinen maksamaan muissa oppilaitoksissa opiskelevien koulumatka- tai asumiskustannuksia.

18 TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus ERÄIDEN TOISEN ASTEEN OPISKELIJOIDEN ANOMUKSET KOULUMATKOJEN JA OPISKELIJA-ASUMISEN TUKEMISESTA Klk 11 (jatkoa) Kh 29 jatkuu Kh 50 jatkuu Tuusniemen lukiossa on tällä hetkellä 61 opiskelijaa, joista kunnan maksaman koulumatkatuen piirissä on yhteensä 41 opiskelijaa. Heistä tuusniemeläisiä on 27 (näistä viidellä ei ole oikeutta Kelan koulumatkatukeen) ja naapurikunnista tulevia 14. Vuoden 2004 tilinpäätöksessä lukion koulukuljetusten menot olivat e, mistä Kelan koulumatkatukea saatiin e, joten kunnan maksettavaksi jäi vain 5046 euron nettokustannus. Vuonna 2005 lukion koulukuljetusmenot olivat n e ja tulot (Kelan koulumatkatuki) n e, kunnan maksettava nettokustannus nousi n euroon. Koska kunnan maksettavaksi jäävä osuus lukiolaisten koulukuljetuksista on noussut edellisvuodesta huomattavasti, on lukiolaisten koulumatkojen tukeminen jo tästäkin syystä otettava uudelleen harkintaan. Kunta avustaa yhden vehmersalmelaisopiskelijan asumista Tuusniemellä 200 eurolla kuukaudessa. Lukuvuoden aikana tästä aiheutuu kunnalle 2000 euron kustannus. Asiaan liittyy kolme kysymystä, joihin koulutuslautakunnan ja kunnanhallituksen tulee ottaa kantaa: Jatketaanko lukiolaisten koulumatkatuen maksamista edelleen, vaikka kunnalle tästä aiheutuvat kustannukset ovat yli kolminkertaistuneet edellisvuodesta? Maksetaanko myös jatkossa vuokratukea lukiolaisten asumiseen Tuusniemellä, ja ulotetaanko se koskemaan myös uusia, Tuusniemen lukiossa opintonsa vasta aloittavia opiskelijoita? Miten kunta suhtautuu muissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien tuusniemeläisten opiskelijoiden anomuksiin koulumatkojen tai asumisen tukemisesta? Esitys: Koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Tuusniemen lukion opiskelijoiden koulumatkatuen omavastuuosuuden korvaamisesta ja Tuusniemellä asumisen rahallisesta tukemisesta luovuttaisiin alkaen. Lukion opiskelijat saavat halutessaan edelleen käyttää kunnan järjestämiä koulukuljetuksia, mistä heiltä peritään Kelan koulumatkatuen omavastuuosuuden suuruinen korvaus (tällä hetkellä 43 e/kk)

19 TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus ERÄIDEN TOISEN ASTEEN OPISKELIJOIDEN ANOMUKSET KOULUMATKOJEN JA OPISKELIJA-ASUMISEN TUKEMISESTA Klk 11 (jatkoa) Kh 50 jatkuu Edelleen kunnanhallitukselle esitetään, että muissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville ei maksettaisi Kelan koulumatkatuen omavastuuosuutta eikä asumiskustannuksia opiskelupaikkakunnalla. Perusteluina kielteiselle kannalle esitetään: Tuusniemen lukion opiskelijoille maksettavan koulumatkatuen perusteena on ollut Tuusniemen lukion toimintaedellytysten turvaaminen, ja siitä kunnalle aiheutunut nettokustannus voidaan katsoa vähäiseksi. Koulumatkatuki on ollut syntyneisiin kustannuksiin nähden merkittävä tekijä Tuusniemen lukion oppilasmäärän kannalta, ja siten kyseessä on ollut kunnan etu. Tuusniemellä asumisen tukeminen on koskenut ainoastaan yhtä, jo aikaisemmin Tuusniemen lukiossa opintonsa aloittanutta opiskelijaa, jotta tämä voisi jatkaa opintojaan samassa koulussa, vaikka päivittäiset kulkuyhteydet kotoa lakkasivat. Vuokratuen maksamisen ehdoksi on asetettu: Mikäli päivittäistä kulkuyhteyttä kotoa kouluun ei ole käytettävissä. Suurin osa avustushakemuksensa jättäneistä muualla opiskelevista on sellaisia, joilla olisi mahdollisuus kulkea Tuusniemeltä Kuopioon päivittäin, joten heille opiskelupaikkakunnalla asuminen ei ole välttämätöntä. Päätös: Koulutuslautakunta hyväksyi esityksen. Kh 29 Esitys: Kunnanhallitus päättää koulutuslautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä, että kuntaan nyt jätettyjä avustusanomuksia koskien muissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien koulumatkatuen omavastuun tai asumiskustannusten korvaamista ei hyväksytä. Perusteluna on koulutuslautakunnan esittämät perusteet. Sen sijaan Tuusniemen lukion opiskelijoiden koulumatkatuen omavastuuosuuden korvaamista ei vielä päätetä lopullisesti, vaan asiasta pyydetään Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto ja asiaan palataan tältä osin toukokuussa 2006.

20 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 29 jatkuu Kunnanhallitus päättää koulutuslautakunnan esityksen mukaisesti luopuu Tuusniemellä asumisen rahallisesta tukemista alkaen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Merkitään, että Pekka Martikainen ei esteellisenä ottanut osaa päätöksentekoon, vaan poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kh 50 Esityslistan liitteenä on Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto koulumatkatuen omavastuuosuuden maksamisesta Tuusniemen lukion opiskelijoille. Esitys: Päätös: Kunnanhallitus päättää Kuntaliiton lausuntoon viitaten hyväksyä, että koulumatkatuen omavastuuosuuden maksamista Tuusniemen lukion opiskelijoille jatketaan entisen käytännön mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Merkitään, että Pekka Martikainen katsoi itsensä esteelliseksi tämän pykälän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. 1. YLEISET PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään koulukuljetus Lohtajalla, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä ja annetaan ohjeet kuljetustenaikaiseen

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

ESIOPETUSKULJETUKSET

ESIOPETUSKULJETUKSET 31.1.2008 ESIOPETUSKULJETUKSET Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle esiopetuskuljetuksen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA 1. YLEISET PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA 1. YLEISET PERIAATTEET 1 KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA 1. YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 ja sivistyslautakunnan hyväksymät ohjeet määrittelevät ne ehdot, joiden täyttyessä kunta

Lisätiedot

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet lukuvuodelle 2014-2015 1. YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Koulukuljetuksia koskevat periaatteet Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

ESIOPETUSKULJETUKSET

ESIOPETUSKULJETUKSET 1.8.2011 ESIOPETUSKULJETUKSET Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle esiopetuskuljetuksen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat

Lisätiedot

Pornaisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusohjeet

Pornaisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusohjeet Sivltk 31.3.2016, 29, liite 20 Pornaisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusohjeet Perusopetuslaissa (32 ) todetaan koulumatkoista seuraavasti: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

Koulukuljetus- vanhempainilta

Koulukuljetus- vanhempainilta Koulukuljetus- vanhempainilta 31.08.2016 Keinoja, jolla voidaan edistää koulukuljetuksen onnistumista: Eri osapuolet osallistuvat koulukuljetusvanhempainiltaan Liikennöitsijät / kuljettajat, koulukuljetuksen

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 8.6.2010 65 1. YLEISTÄ Tässä koulukuljetusoppaassa esitetään ne perusteet,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 8.6.2010 65 ja 28.2.2012 17 (päivitys) 1. YLEISTÄ Tässä koulukuljetusoppaassa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS LIEKSAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2014 lukien. Hyväksytty Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa 23.9.2014. 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Järvenpään perusopetuksen koulukuljetukset

Järvenpään perusopetuksen koulukuljetukset Järvenpään perusopetuksen koulukuljetukset Vahvistettu: Lasten ja nuorten lautakunta 4.6.2014 27 1. Koulumatkat... 3 2. Maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisen perusteet:... 4 Koulumatkan pituus... 4

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n antamien ohjeiden sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET

PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET PYHÄRANNAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 29.9.2011 Muutos 1.2. sivistyslautakunta 24.11.2011 2 1 KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1 Koulumatkan pituus, odotusajat ja kuljetusavustus

Lisätiedot

1. YLEISET PERIAATTEET

1. YLEISET PERIAATTEET Kalajoen kaupunki KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET KALAJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSESSA 1. YLEISET PERIAATTEET Tässä yhteenvedossa esitellään ne periaatteet, joiden mukaisesti oppilaalle myönnetään

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET

RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET Koululaiskuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta 18.5.2016 Sisällys

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS Sivistyslautakunta 17.6.2014 1. TURVALLINEN KOULUMATKA Koulukuljetusoppaassa on Tervolan kunnan koulukuljetusten periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien

Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien Sivistyslautakunta 20.11.2012 95 NURMEKSEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.12. 2012 lukien 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki 32... 4 Yleistä. 4 1.

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunnan esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksia koskevat periaatteet

Hämeenkyrön kunnan esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksia koskevat periaatteet Hämeenkyrön kunnan esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksia koskevat periaatteet Hämeenkyrön kunta Sivistyspalvelut Hyväksytty sivistyslautakunnassa 16.3.2011 27 1 SISÄLTÖ 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 Perusopetuslaki

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA JA KOULUMATKOJA KOSKEVAT PERIAATTEET 1 (10)

KOULUKULJETUKSIA JA KOULUMATKOJA KOSKEVAT PERIAATTEET 1 (10) 1 (10) Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään koulukuljetus Akaassa. Ohjeissa on tietoa myös koulukuljetusten käytännön järjestelyistä ja pelisäännöistä. Koulukuljetukset

Lisätiedot

Keuruun kaupunki 26.8.2007 SIVISTYSPALVELUKESKUS Pl 65 42701 KEURUU. Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1. YLEISET PERIAATTEET

Keuruun kaupunki 26.8.2007 SIVISTYSPALVELUKESKUS Pl 65 42701 KEURUU. Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1. YLEISET PERIAATTEET Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1. YLEISET PERIAATTEET Tässä yhteenvedossa esitellään ne periaatteet, joiden mukaisesti oppilaalle myönnetään koulukuljetus Keuruun kaupungin toimesta.

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS

HATTULAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS HATTULAN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS Esiopetus- ja koulukuljetuksia koskevat periaatteet 2015 (Hattulan sivistyslautakunta 28.4.2011 45, 10.11.2011 96) 2 Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

Keuruun kaupunki SIVISTYSPALVELUKESKUS Multiantie 5 42700 KEURUU

Keuruun kaupunki SIVISTYSPALVELUKESKUS Multiantie 5 42700 KEURUU Keuruun kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet (Koulukuljetuskriteerit on hyväksynyt sivistyslautakunta v. 2005. Kriteerejä on päivitetty / täydennetty v. 2008 ja v. 2011) 1. YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA 1 KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ALAVIESKAN KUNNAN PERUSOPETUKSESSA Svltk 29.6.2017 51 Voimassa 1.8.2017 alkaen. 2 Sisällys 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1.1. Oikeus koulukuljetukseen, koulumatkan

Lisätiedot

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA

SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta 19.4.2016/LIITE P 1 Muuramen kunta/opetuspalvelut SOVELLUSOHJEET KOULUKULJETUKSISSA 2 SISÄLLYS 1. Lainsäädäntö 3 2. Yleistä 4 3. Esiopetuksen kuljetukset 5 4. Perusopetuksen

Lisätiedot

KULJETUSSÄÄNTÖ. Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet. 1. Yleiset periaatteet 2

KULJETUSSÄÄNTÖ. Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet. 1. Yleiset periaatteet 2 1 KULJETUSSÄÄNTÖ Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Hyväksytty sivistyslautakunnassa 7.6.2011 Sisällysluettelo: 1. Yleiset periaatteet 2 1.1. Koulumatkan pituus

Lisätiedot

OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011

OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011 OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011 LAITILAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Hyväksytty koulutuslautakunnassa 26.10.2006 Lasten

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2013 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Liite 2 Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta 16.4.2014 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS Sivistyslautakunta 16.04.2014 26 YLEISTÄ 2 KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet Sivistyslautakunta 8.6.2010 65, 28.2.2012 5 (päivitys), 29.9.2015 127 (päivitys) 11.10.2016

Lisätiedot

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Sivistyslautakunta 9.3.2010 27 Sivistyslautakunta 24.9.2013 98 Sivistyslautakunta 24.3.2015 29 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Koulumatkan

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun Koulukuljetukset ja perusopetuslaki Perusopetuslain 32 :n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.8.2016 Taipalsaaren kunnan kuljetussääntö Taipalsaaren sivistyslautakunta 14.3.2016 23, hyv. 11.4.2016 32 Kuljetussääntö on voimassa 1.8.2016 alkaen. Sääntö

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Liite 2 Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta 16.4.2014 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUS Sivistyslautakunta 16.04.2014 28 YLEISTÄ... 2 KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ

SAVITAIPALEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ 1 SAVITAIPALEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Perusopetuslaki 32 Koulumatkat. Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS

KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS Oulaisten koululautakunta KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Lain määrittämä lähtökohta Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä

Lisätiedot

Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistystoimi Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.04.2014 35

Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistystoimi Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.04.2014 35 Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistystoimi Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.04.2014 35 TUUSULAN KOULUKULJETUSOPAS 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kuljetusten myöntämisen perusteet... 3 2. Koulukuljetusten järjestämisen

Lisätiedot

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16

Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16 1 Oppilaskuljetus Keiteleen kunnan esi- ja perusopetuksessa lukuvuonna 2015-16 Tämä tiedote löytyy kunnan kotisivuilta osoitteesta: www.keitele.fi => Palvelut => Opetus ja koulutus => Koulumatkat ja -kuljetus.

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen

KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.6.2013 alkaen 2 Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville

Lisätiedot

Janakkalan kunnan koulukuljetusopas

Janakkalan kunnan koulukuljetusopas Janakkalan kunnan koulukuljetusopas Hyväksytty Janakkalan kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 17.6.2014 56 JANAKKALAN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2014 56) 1. YLEISET

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS Perusopetus Esiopetus Erityispäivähoito Sivistystoimi Opetuslautakunta 5.4.2011 ( 34) HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS Tässä oppaassa käsitellään perusja esiopetuksen sekä

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA Hyväksytty: 6.9.2011 85 Täydennetty: 12.9.2012 87 Delegointipäätös: 14.5.2013 54 Muutettu: 10.9.2013 93 Perusopetuslaki (21.8.1998/628) 32 : Jos perusopetusta

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Liite siv.ltk 17.3.2009 17 Liite kh 30.3.2009 81 Liite kv 11.5.2009 34 Hankasalmen kunta HANKASALMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Koulunjohtajien kommentit lisätty

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien 12.5.2006 SEUTUKIRJA

Päijät-Hämeen kuntien 12.5.2006 SEUTUKIRJA Päijät-Hämeen kuntien 12.5.2006 SEUTUKIRJA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Päijät-Hämeen kunnissa järjestetään. Koulukuljetukset

Lisätiedot

Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 Sivistysltk. 2.5.2012 Liite :ään 28 RAUTJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1. Yleistä Perusopetuslain (21.8.1998/628) 32 :n mukaan jos perusopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS IISALMEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Koulutuslautakunta 17.4.2012 43 Lisätietoa kuljetuksista antavat koulujen rehtorit ja kuljetussuunnittelija Timo Ikonen, puh. 040-830 2794. 2 1. KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Kemijärven kaupunki SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.9.2015

Koulukuljetusohjeet. Kemijärven kaupunki SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.9.2015 1 Koulukuljetusohjeet Kemijärven kaupunki SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.9.2015 2 Sisällysluettelo KOULUKULJETUSPERIAATTEET... 3 Muut perusteet... 4 Pääperiaatteet kuljetuksissa... 4 Kuljetettavien luettelo...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Sitla 26.8.2014 79 KULJETUSSÄÄNTÖ KOULUKULJETUKSISTA Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus. Ohjeissa on tietoa myös toimintatavoista

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus valvottuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus valvottuun toimintaan. INKOON KUNNAN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan

Lisätiedot

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen 2 Hyväksytty: Koulutuslautakunta 25.10.2007 Muutettu: Koulutuslautakunta 13.4.2011 33 Perusopetuslain 32 :ssä (tämän oppaan

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET SAVITAIPALEEN KUNTA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 16.08.2016 36 2 Sisällys 1.YLEISTÄ... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 2. KULJETUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 4 2.1

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Koulukuljetusperiaatteet pähkinänkuoressa Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkalla tarkoitetaan kodin ja koulun välistä yhdensuuntaista

Lisätiedot

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille Asikkalan kunta Koulutuspalvelut Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille 1. Kyselyn toteuttaminen Asikkalan kunnan koululaiskuljetusten käyttäjätyytyväisyyskysely

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 1

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. 1 Sivistyslautakunta 2.2.2017 9 Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2017 lukien Koulumatkan kulkeminen on osa koulun terveyskasvatusta, jolloin pyritään aina sellaiseen ratkaisuun, että

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN KOULULAISKULJETUS- OPAS. ( sivla 13.4.2011/ päivitetty 21.11.2012/16.1.2014 /17.6.2014/16.9.2014/24.11.2014/ 02.02.

NASTOLAN KUNNAN KOULULAISKULJETUS- OPAS. ( sivla 13.4.2011/ päivitetty 21.11.2012/16.1.2014 /17.6.2014/16.9.2014/24.11.2014/ 02.02. NASTOLAN KUNNAN KOULULAISKULJETUS- OPAS ( sivla 13.4.2011/ päivitetty 21.11.2012/16.1.2014 /17.6.2014/16.9.2014/24.11.2014/ 02.02.2015) Perusopetuslaki (628/1998) 32 Jos perusopetusta, esiopetusta tai

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET (PERUSOPETUSLAKI) Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen,

Lisätiedot

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien

Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Sivistyslautakunta 9.3.2010 27 Sivistyslautakunta 4.10.2011 103 Sivistyslautakunta 30.10.2012 13 Sivistyslautakunta 24.9.2013 98 Koulukuljetusten periaatteet Wiitaunionin alueella 1.8.2010 lukien Koulumatkan

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. KARVIAN KUNTA KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ 2012 (sääntöä päivitetään tarpeen mukaan) 1. YLEISTÄ Tämä sääntö sisältää ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille ja esioppilaille - myönnetään Karvian kunnan kustantama

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KOULUKULJETUSOPAS

MÄNTTÄ-VILPPULAN KOULUKULJETUSOPAS 1/12 MÄNTTÄ-VILPPULAN KOULUKULJETUSOPAS Sivistyslautakunta hyväksytty 27.5.2009 Päivitetty 11.06.2014 41 Päivitetty 09.06.2015 33 2/12 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2009 lukien 2. KULJETUSTEN

Lisätiedot

Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Kaarinan sivistyslautakunta 24.3.2015 19 KAARINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSUUNNITELMA JA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 24.3.2015 2 Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET 30.7.2007 KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Nokian kaupungissa järjestetään. Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain

Lisätiedot

Nopolan koulun koulukuljetusopas

Nopolan koulun koulukuljetusopas Nopolan koulun koulukuljetusopas 2017-2018 Kyyjärvellä lukuvuonna 2017 2018 kuljetusoppilaita esikoulusta peruskoulun päättäviin on yhteensä noin 63. Tämä opas on laadittu sen vuoksi, että jokaisella oppilaalla

Lisätiedot

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta on 16.12.2015 137 päättänyt hyväksyä Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkaperiaatteet

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT OHJEET JA PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT OHJEET JA PERIAATTEET SEUTUKIRJA KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT OHJEET JA PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Päijät-Hämeen kunnissa pääsääntöisesti järjestetään. Koulukuljetukset

Lisätiedot

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Koulutuslautakunta x.x.2016 x 1 Sisällys 1. Lainsäädäntö ja ohjeet... 2 2. Päätöksenteko... 2 3. Yleiset periaatteet... 3 4. Palvelutason määrittely... 5 4.1. Poikkeukset...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS

MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS Sivistyspalvelut 1.1.2012 1 Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaille koulukuljetuksen (perusopetuslaki 628/1998 32 ). Koulukuljetus

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011. Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet

Kauhavan kaupunki. Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011. Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011 Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet 1. Yleiset periaatteet Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET 16.06.2010 KASVATUS- JA OPETUSKESKUS KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Nokian kaupungissa järjestetään. Koulukuljetukset toteutetaan

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS

YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS YLITORNION KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS Turvallinen koulumatka Koulukuljetusoppaassa kerrotaan Ylitornion kunnan koulukuljetuksen periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla koulukuljetuksesta annetaan tietoa

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN KOULU- KULJETUSOPAS

RANUAN KUNNAN KOULU- KULJETUSOPAS RANUAN KUNNAN KOULU- KULJETUSOPAS Ranuan sivistyslautakunta 2.5.2012 40 1 Turvallinen koulumatka Koulukuljetusoppaassa on Ranuan kunnan koulukuljetuksen periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat,

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET

SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET 1 Opetuslautakunta 17.12.2013 135 SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä

Lisätiedot

KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 2015 2016. Kakola 12.3.2015 29 Khall 30.3.2015 84

KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 2015 2016. Kakola 12.3.2015 29 Khall 30.3.2015 84 KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 2015 2016 Kakola 12.3.2015 29 Khall 30.3.2015 84 1. YLEISTÄ Pääsääntö oppilaan oikeudesta saada koulukuljetus tai kuljettamis- ja saattoavustus on

Lisätiedot

ESIOPETUS- JA KOULUKULJETUS KOKKOLASSA Kuljetussääntö

ESIOPETUS- JA KOULUKULJETUS KOKKOLASSA Kuljetussääntö ESIOPETUS- JA KOULUKULJETUS KOKKOLASSA Kuljetussääntö KOKKOLAN KAUPUNKI Koulutuslautakunta 16.6.2009 79 Opetus- ja kasvatuslautakunta 14.6.2012 79 Sisällysluettelo 2 1. YLEISTÄ... 3 2. KOULUKULJETUKSEN

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN KULJETUSOPAS

VAALAN KUNNAN KULJETUSOPAS VAALAN KUNNAN KULJETUSOPAS Koulukuljetusten ja asiointikuljetusten järjestämistä koskevat periaatteet Vaalan kunnanhallitus 26.2.2013 48 - päivitetty xx.xx.2015 xx Johdanto 3 YLEISET KULJETUSPERIAATTEET

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS

MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS MÄNTSÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSOPAS Sivistyspalvelut 1.8.2015 1 Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaille koulukuljetuksen (perusopetuslaki 628/1998 32 ). Koulukuljetus

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET HEINOLAN KAUPUNKI Opetus- ja koulutuspalvelut KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Heinolan kaupungissa järjestetään. Koulukuljetukset

Lisätiedot

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien Koulutuslautakunta 40 14.05.2014 Koulutuslautakunta 47 11.06.2014 Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella 1.8.2014 lukien 358/12.01.03/2014 Koulutuslautakunta 14.05.2014 40 Perusopetuslaki

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET HEINOLAN KAUPUNKI Opetus- ja koulutuspalvelut KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset Heinolan kaupungissa järjestetään. Koulukuljetukset

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Askolan kunta Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2016 Sivistyslautakunta 5.4.2016 21 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 2 1.1. Lainsäädäntö... 2 2. KOULUKULJETUKSEN MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Euran kunta Koulutoimi. Koulukuljetusopas 1.8.2012 -

Euran kunta Koulutoimi. Koulukuljetusopas 1.8.2012 - Euran kunta Koulutoimi Koulukuljetusopas 1.8.2012 - Euran kunta Hyväksytty/koulutusltk 4.4.2006 44 Päivitetty/kasvatus- ja opetusltk 21.3.2012 2 Koulukuljetusopas Tässä koulukuljetusoppaassa määritellään

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNNAN KOULUKULJETUS- PERIAATTEET

VESILAHDEN KUNNAN KOULUKULJETUS- PERIAATTEET VESILAHDEN KUNNAN KOULUKULJETUS- PERIAATTEET Koulutuslautakunta 23.11.2010 Kasvatus- ja opetuslautakunta 02.04.2013 Voimaan 01.08.2013 Sisältö 1. Liikenneturvallisuus 3 2. Yleiset periaatteet 3 Koulumatka

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVAT PERUSTEET

OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVAT PERUSTEET SODANKYLÄN KUNTA OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVAT PERUSTEET PERUSOPETUS 0-9 LK Hyväksytty: Sivistyslautakunta Voimaantulo: 1.8.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAINSÄÄDÄNTÖÄ. 3 2. YLEISET PERUSTEET KOULUMATKAN PITUUS.

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta 30.1.2014 Työryhmä: Hannu Virkkunen, rehtori, työryhmän puheenjohtaja Heikki Ervast, koulutuspalvelujen

Lisätiedot

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. 1 Opetuslautakunta 27.1.2015 4 Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.2.2015 25 SALON KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KULJETUSPERIAATTEET Perusopetuslaki 32 (19.12.2003/1139, 24.6.2010/642) Koulumatkat Jos

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE

Sivistyslautakunta 8.8.2007 LIITE 1 (8) KIRKKONUMMEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Hyväksytty sivistyslautakunnassa 8.8.2007 71 Voimassa 1.8.2007 alkaen 2 (8) Koulumatkoja koskeva lainsäädäntö...3 Koulumatkan

Lisätiedot

Asikkalan kunnan järjestämät kuljetukset; Oppilaskuljetuksia sekä asiointivuoroja koskevat periaatteet

Asikkalan kunnan järjestämät kuljetukset; Oppilaskuljetuksia sekä asiointivuoroja koskevat periaatteet Asikkalan kunnan järjestämät kuljetukset; Oppilaskuljetuksia sekä asiointivuoroja koskevat periaatteet 1. Lainsäädäntö 2 2. Yleiset periaatteet 2 3. Palvelutason määrittely 4 3.1 Yleiset perusteet 4 3.2.

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS. JOUTSAN KUNTA Sivistyslautakunta 27.3.2013 Liite 1, 17

KOULUKULJETUSOPAS. JOUTSAN KUNTA Sivistyslautakunta 27.3.2013 Liite 1, 17 KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n antamien ohjeistusten mukaisesti. Tässä oppaassa esitellään ne periaatteet, joiden pohjalta koulukuljetukset järjestetään Joutsan kunnassa.

Lisätiedot