Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47"

Transkriptio

1 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk

2 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on velvollinen järjestämään oppilaille koulukuljetuksen. Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain sekä Tuusniemen koulutuslautakunnan ja kunnanhallituksen hyväksymien periaatepäätösten mukaisesti. Koulukuljetuksia koskevat lait ym. säädökset sekä Tuusniemen kunnassa tehdyt koulukuljetuksiin liittyvät päätökset ovat tämän oppaan liitteinä. Oppilaskuljetusten järjestämisessä noudatetaan Liikenne- ja viestintäministeriön asetusta koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä 553/2006 ( ) Äärimmäisissä tilanteissa (oppilaan häiriökäyttäytyminen kuljetuksen aikana) voi kuljettaja toimia Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä /472 3 :n mukaisesti: Kuljettajalla on oikeus poistaa kulkuneuvosta häiriötä aiheuttava matkustaja, joka kuljettajan kiellosta huolimatta on jatkanut häiriön aiheuttamista. Kuitenkaan Matkustajaa ei saa poistaa kulkuneuvosta, jos siitä aiheutuisi hänen terveydelleen vaaraa. Koulukuljetuksissa pyritään siihen, että häiriötä aiheuttava oppilas poistetaan autosta enintään viiden kilometrin (0.-2. luokan oppilas enintään kolmen kilometrin) päässä kotoaan, jotta mahdollinen kävelymatka ei jäisi liian pitkäksi. Kuljettajan tulee ilmoittaa autosta poistamisesta kuljetuksen tilaajalle (joko oppilaan koululle tai koulutoimistoon), joka ilmoittaa asiasta oppilaan huoltajalle. Muiden kuin kunnan järjestämään kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia järjestämään lastensa koulumatkat parhaalla katsomallaan tavalla. Myös kuljetusoppilaiden vanhemmat voivat järjestää lastensa koulumatkat paremmin, mikäli katsovat, ettei kunnan tarjoama perustaso ole heille riittävä. He vastaavat itse tällöin syntyvistä kustannuksista. Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Lukio Lukiolaisilla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen. Lukio - opiskelijat, joiden yhdensuuntainen päivittäinen koulumatka on yli 10 km, kuuluvat valtakunnallisen koulumatkatuen piiriin, jolloin oppilas maksaa kuljetuksesta omavastuuosuuden kuukausittain. Tukea haetaan vuosittain Kelalta. (Ks. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta /48) Tuusniemen kunta järjestää Tuusniemen lukion opiskelijoille maksuttoman koulukuljetuksen olemassa olevilla reiteillä samojen periaatteiden mukaisesti kuin perusopetuksen oppilaille. Tällöin kunta saa Kelan koulumatkatuen ja maksaa sen omavastuuosuuden (v e/kk).

3 1. KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1. Koulumatkan pituus Tuusniemen kunta järjestää oppilaalle maksuttoman kuljetuksen, jos oppilaan koulumatka on esi luokkalaisilla yli 3 km tai luokkalaisilla yli 5 km. Koulumatka mitataan kotipihalta koulun pihaan lyhintä käyttökelpoista (jalankulkukelpoista) reittiä. Lisäksi huomioidaan, ovatko ne käytettävissä myös talviaikaan. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle. Jos matka oppilaan kotoa järjestetyn reitin varteen on alle 3 km, tulee oppilaan huoltajan itse järjestää kuljetus pysäkille. Kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin Koulumatkan vaarallisuus Jos koulumatka tai osa koulumatkasta määritellään vaaralliseksi, kunta on velvollinen järjestämään koulukuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaamaan huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta. Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteina käytetään tiehallinnon sekä Itä-Suomen lääninhallituksen arviointiohjeita (http://www.itatoimija.fi kouluteiden liikenneturvallisuus) ja ns. Koululiitu menetelmää. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset. Esimerkiksi valaistuksen tai kevyen liikenteen väylän puuttuminen ei yksinään tee tiestä vaarallista. Koulumatkojen vaarallisuuden vuoksi kuljetus voidaan myöntää myös tielaitoksen tai poliisiviranomaisen antaman todistuksen perusteella. Mahdollisen petoeläinvaaran vuoksi myönnettävään kuljetukseen tarvitaan asiantuntijalausunto petoeläinvaarasta. Koulumatkan vaarallisuuden vuoksi järjestettävästä koulukuljetuksesta päättää koulutuslautakunta huoltajan anomuksen ja em. asiantuntijalausuntojen ym. selvitysten perusteella Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Koulumatka saattaa olla liian vaikea esimerkiksi oppilaan henkilökohtaiseen kehitystasoon nähden tai liian raskas, jos oppilaalla on esimerkiksi terveydellisiä esteitä kulkea koulumatka omin neuvoin. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija tapauksesta riippuen. Kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi lausunnosta on ilmettävä se, millä kulkuneuvolla kuljetuksen suositellaan tapahtuvan. Lausunnosta on myös käytävä selkeästi ilmi, mille ajanjaksolle asiantuntija suosittelee koulukuljetuksen järjestämistä. Lääkärilausunnon hankkii huoltaja ja koulumatkaa koskevan selvityksen tekee pyynnöstä viranomais- tai joku muu taho. Asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväisluonteisia. Tällöin asia sovitaan erikseen. Hakemus liitteineen toimitetaan toukokuun loppuun mennessä. Koulumatkan rasittavuuden määrittelee Tuusniemen koulutuslautakunta tapauskohtaisesti.

4 1.4. Vieraassa kunnassa tai koulussa koulua käyvät oppilaat Vieraassa kunnassa tai vieraassa koulussa koulua käyvien koulukuljetuksia ei pääsääntöisesti järjestetä eikä korvata. Mikäli oppilas haluaa vaihtaa koulunkäyntipaikakseen muun kuin oman lähikoulunsa, tulee huoltajan ensin hakea oppilaalle koulutuslautakunnalta lupaa käydä koulua muuta kuin oman alueensa koulua, jonka jälkeen päätetään tarvittaessa oppilaan koulumatkakuljetuksista. Ehdoksi voidaan asettaa, että huoltajan on itse järjestettävä oppilaan koulumatkat. Seuraavissa tapauksissa voidaan järjestää maksuton koulukuljetus tai maksaa korvausta koulumatkakustannuksista: vammaisoppilas käy vieraan kunnan alueella olevaa erityiskoulua, koska hänen tarpeidensa mukaista opetusta ei voida järjestää oman kunnan kouluissa. Edellytyksenä on että koulun sijaintikunta ei järjestä koulukuljetusta tai ei kokonaan korvaa koulumatkakustannuksia. jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kunnan sisällä tai Tuusniemeltä toiselle paikkakunnalle ja haluaa käydä lukuvuoden loppuun vanhassa koulussa, voidaan koulumatkakustannukset korvata linja-auton alennetun taksan mukaisesti tai oppilaalle voidaan antaa linja-autolippu Tuusniemen kunnan alueelle edellyttäen, että kuljetus on tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä. Erillistä kuljetusta ei kuitenkaan järjestetä. jos tiedetään, että oppilas muuttaa kunnan sisällä toiseen koulupiiriin seuraavan lukuvuoden aikana ja hän haluaa vaihtaa etukäteen koulua, voidaan koulumatkakustannukset uuteen kouluun korvata linja-auton alennustaksan mukaisesti tai oppilaalle voidaan antaa linja-autolippu koulumatkoja varten edellyttäen, että koulumatkan järjestämisen muut ehdot kuten koulumatkan pituus täyttyvät. Erillistä kuljetusta ei kuitenkaan järjestetä. jos on olemassa muu opetussuunnitelmallinen syy (esim. pienluokkaopetuksen tarve tai uskonnon/elämänkatsomustiedon opetus, mikäli ko. opetusta ei omassa koulussa järjestetä) jos oppilas omassa koulussaan kuuluu koulukuljetuksen piiriin ja käy koulua vieraassa koulussa, jonne hän myös täyttää kuljetusehdot. Tällöin hänelle voidaan myöntää maksuton koulukuljetus olemassa olevilla reiteillä. Erillistä kuljetusta ei kuitenkaan järjestetä. Kuljetuksesta vieraaseen kouluun ei saa aiheutua suurempia kustannuksia kuin kuljetuksesta omaan kouluun. 2. KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

5 Jos oppilaan huoltajat asuvat Tuusniemen kunnan alueella eri osoitteissa (yhteishuoltajuus), koulukuljetus järjestetään ensisijaisesti sen huoltajan luota, jossa lapsen väestörekisteriin merkitty vakituinen asuinpaikka on (KHO:n päätös 2006: ). Tästä voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti huoltajien anomuksesta, perustellusta syystä poiketa, ellei siitä aiheudu kunnalle suuria lisäkustannuksia. Aikataulujen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla. Lain mukaan alakoulun oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2½ tuntia päivässä. Lukuvuoden alussa 13 vuotta täyttänyt tai perusopetuslain 17 2 momentin tarkoittamassa erityisopetuksessa olevan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää kuitenkin enintään 3 tuntia päivässä. Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina. Samoin kuljetusreitit pyritään järjestämään siten, että oppilaan koulumatka ei venyisi kohtuuttoman pitkäksi kiertoteiden ja sivupistojen vuoksi. Tämä pyritään hoitamaan esim. taksilla suorinta reittiä ajettavien syöttökyytien avulla. Kuljetukset pyritään järjestämään siten, että alimpien (esi-2. lk) luokkien oppilaiden odotusajat eivät ylittäisi puolta tuntia päivässä, ja heille järjestetään odotusajoiksi aikuinen valvoja (joko opettaja tai kouluavustaja). Kokonaisen tunnin odotusajaksi järjestetään oppilaalle mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan (esim. kerho, ohjattu kotitehtävien teko, ulkoleikkejä ja pelejä tms.) Taksikuljetuksia ei järjestetä ovelta ovelle -kuljetuksina, vaan oppilaat kerääntyvät kotoaan ns. taksipysäkeille samalla tavoin kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kerääntyvät linja-autopysäkeille. Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa kuljetusavustusta, jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta. Avustusta ei makseta, jos reitillä kulkee kunnan järjestämä kuljetus, eivätkä esim. terveydelliset syyt vaadi erilliskuljetusta. Kuljetusavustusten maksuperusteista ja euromääristä päätetään etukäteen tapauskohtaisesti, kuitenkin enintään virkaehtosopimuksen mukainen kilometrikorvaus. Avustus maksetaan laskun mukaan kaksi kertaa vuodessa lukukausien lopulla. 3. KOULUKULJETUKSEN PELISÄÄNNÖT Jotta koulukuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä: Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana. Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Taksissa tai linja-autossa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana ja taksissa on pidettävä turvavyöt kiinni. Linja-auton tai taksin kuljettajalla on oikeus ja jopa velvollisuus puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla Huoltajan osuus Huolehdi siitä, että lapsesi on ajoissa kuljetuspaikalla. Koulutaksin ei tarvitse odottaa oppilasta, jos hän myöhästyy taksipysäkiltä tai lähtee hakemaan unohtunutta tavaraa kodista. Oppilaan on oltava sovittuna aikana sovitulla taksipysäkillä eikä esimerkiksi jossain sen läheisyydessä. Huolehdi, että lapsi on pukeutunut säänmukaisesti (kykenee odottamaan pysäkillä autoa myös sateella ja pakkasella). Ilmoita taksille lapsen sairastumisesta tai muista poissaoloista, ettei auto aja turhia reittejä. Ilmoita taksille/koululle kuljetuksiin liittyvistä vakavista terveydentilaa koskevista asioista. Opasta lasta asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen pysäkillä ja koulumatkojen aikana. Huolehdi, että lapsi käyttää suojakypärää pyöräillessään kouluun tai kuljetusreitin varteen.

6 Tarkista, että lapsen ulkoiluvaatteissa on heijastimet tai että lapsesi käyttää heijastinliiviä. Koulutaksin kyytiin saa ottaa vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita ylimääräisiä tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti esimerkiksi liikuntatunneilla tai joiden tuomisesta on muuten erikseen sovittu koulun kanssa. Em. välineiden tulee olla asianmukaisesti pakattuina. Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta eikä tehdä muutoksia kuljetusreittiin Kuljetusoppilaan osuus Ole sovitussa noutopaikassa riittävän aikaisin (vähintään 5 min. ennen sovittua taksin tuloaikaa). Odota kyytiä pysäkillä tai sovitussa paikassa, ei ajoradalla. Odota autoa rauhallisesti, älä aiheuta vaaraa itsellesi äläkä muille. Hämärän ja pimeän aikana käytä aina heijastinta tai heijastinliiviä. Taksi ei ole myöhässä, jos se saapuu pysäkille 15 minuutin kuluessa sovitusta ajasta. Puhdista enin lumi ja kura kengistäsi, vaatteistasi ja repustasi ennen kuin nouset autoon. Älä ryntää autoon muita matkustajia tönien. Nouse autoon reippaasti, turhaan viivyttelemättä. Ota reppu pois selästä. Tervehdi kuljettajaa. Taksissa pidä turvavyö kiinni koko kuljetuksen ajan. Auton istumapaikkoja ei ole varattu repuille, joten pidä reppu sylissäsi tai jalkatilassa matkan aikana. Taksissa tai linja-autossa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana. Käyttäydy autossa hyviä tapoja noudattaen ja rauhallisesti. Taksin tai linja-auton kuljettaja saa puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla. Oppilaan on ehdottomasti noudatettava kuljettajan antamia ohjeita. Jos sinulle tulee matkan aikana ongelmia, kerro niistä kuljettajalle. Autossa ei syödä, juoda tai piirretä eikä tehdä läksyjä. Ennen autosta poistumistasi tarkista, ettet unohtanut mitään autoon. Odota, että auto on lähtenyt pysäkiltä ja että näet joka suuntaan, ennen kuin lähdet ylittämään ajorataa Koulukuljettajan osuus Aja odotusalueelle rauhallisesti. Ota lapset kyytiin ja jätä kyydistä sovitussa paikassa. Et saa ohittaa taksipysäkkiä ennen sovittua aikaa, elleivät kaikki pysäkiltä kyytiin nousevat oppilaat ole mukana. Tarkista, että lapset ovat kyydissä ja turvavöissä (takseissa) ennen kuin lähdet liikkeelle. Huolehdi, että autoon siirtyminen ja poistuminen tapahtuvat rauhallisesti ja kiireettä. Pyri siihen, että ainakin pienimmät oppilaat pystyisivät poistumaan taksista pientareen puolelle, ei keskelle tietä! Pyri olemaan täsmällinen aikataulussa ja huomioi kelivara. Muista liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen, koululaiskuljetuksissa ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on 80 km/h. Muista, että olet oheiskasvattaja, käyttäytymisesi on esimerkillistä ja pidät yllä järjestystä. Kielenkäyttösi on oltava ystävällistä ja asiallista. Muista, että erityisoppilaat tarvitsevat usein erityishuomiota.

7 Jos kuljetuksessa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä ensin koulun opettajiin tai koulutoimistoon, tarpeen vaatiessa myös lapsen huoltajiin Ohjeiden vastainen käytös koulukuljetuksessa 1. Kouluauton kuljettaja valvoo oppilaiden käytöstä ja ohjaa oppilaita oikeaan ja turvalliseen autossa käyttäytymiseen, etenkin turvavyön käyttöön taksissa. 2. Mikäli oppilas toistuvista kehotuksista huolimatta ei noudata ohjeita, kuljettaja tiedottaa siitä koululle. 3. Koulun rehtori ottaa yhteyttä oppilaan kotiin ja * kertoo tilanteen, * ilmoittaa, ettei oppilaan omavaltainen ja ohjeista piittaamaton menettely voi enää jatkua, sekä * kertoo auton kuljettajan voivan kieltäytyä vastaanottamasta omaa ja muiden matkustajien turvallisuutta vaarantavaa oppilasta koulukyytiin 4. Mikäli tilanne ei muutu toivottuun suuntaan, kuljettaja ilmoittaa uudelleen asiasta rehtorille, joka ilmoittaa siitä edelleen koulutoimistoon. 5. Koulutoimisto siirtää koulukuljetuksen järjestämisen huoltajalle * Siinä menettely perustuu perusopetuslain 29 ja 32 :iin. * Muuttuneesta järjestelystä ja sen ajankohdasta tiedotetaan sekä koululle että taksiyrittäjälle. 4. POIKKEUSTILANTEET 4.1. Onnettomuudet Kunta vastaa oppilaille koulussa tai koulumatkalla tapahtuvista tapaturmista (Kunnan vastuuvakuutus Pohjola Oy:ssä). Vastuu koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Kunta korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut, mutta ei esinevahinkoja kuten rikkoontuneita silmälaseja, repeytyneitä tai likaantuneita vaatteita, rikkoontuneita polkupyöriä tms. Vahingosta on heti sen tapahduttua ilmoitettava koululle, jossa siitä täytetään tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Koulu ilmoittaa tapahtuneesta oppilaiden huoltajille, ellei näille ole tiedotettu asiasta jo muuta kautta. Liikennevahingoissa, joissa toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, hoitokulut tulee ohjata ensisijaisesti lakisääteisen liikennevakuutuksen korvattaviksi. Mikäli sattuu vakava liikenneonnettomuus, jossa tapahtuu henkilövahinkoja, vastaa poliisi tilanteen hallinnasta ja tiedottamisesta Taksi tai linja-auto ei saavukaan pysäkille sovittuna aikana Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä voi joskus käydä niin, että taksi tai linjaauto ei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Liikennöitsijä on tällöin velvollinen järjestämään korvaavan kuljetuksen. Oppilaan ei pidä kuitenkaan odottaa kuljetusta pysäkillä loputtomiin, vaan on parasta, että hän menee takaisin kotiinsa. Kohtuullinen odotteluaika pysäkillä on normaalioloissa puoli tuntia, sateella tai kovalla pakkasella min sovitusta aikataulusta. Jos oppilaalla on

8 käytössään puhelin, olisi hyvä tallentaa puhelimen muistiin liikennöitsijän/kuljettajan puhelinnumero, josta tilannetta voi tarvittaessa kysellä Oppilaan tahalliset autolle tai muille matkustajille aiheuttamat vahingot tai ilkivalta Koulu on velvollinen osallistumaan koulumatkoilla mahdollisesti tapahtuneiden vahingonteko- ja ilkivaltatapausten selvittelyyn. Asianomainen liikennöitsijä / matkustaja ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Kunta ei korvaa oppilaiden autoille tai muille matkustajille tahallisesti aiheuttamia vahinkoja Kuljetuksen laatuun liittyvät kysymykset Mahdollinen laatuvirheitä koskeva palaute osoitetaan rehtorille tai suoraan liikennöitsijälle. Kaikki rehtorille tulleet valitukset kirjataan ylös ja selvitetään liikennöitsijän kanssa. Mikäli tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön rikkomista, tulee asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä poliisiin Pysäkin paikasta ei päästä liikennöitsijän kanssa yhteisymmärrykseen? Pääsääntöisesti liikennöitsijä osoittaa oppilaalle pysäkin paikan, joka voi olla linja-autopysäkki, liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka. Jos oppilaan huoltajalla ja liikennöitsijällä on erimielisyyttä pysäkistä, kunta ja liikennöitsijä päättävät yhdessä pysäkin paikan tieliikennelain pohjalta Muut poikkeustilanteet Kuljetukseen oikeutetun oppilaan tulee käyttää koulumatkoihin sitä kuljetusta, joka hänelle lukuvuoden alkaessa on osoitettu. Jos oppilas esim. koulun jälkeen jää kirkonkylälle mennäkseen kotiin vasta myöhemmällä linjaautolla, hän ei enää ole koulun vastuulla, eikä koulun vakuutus enää korvaa mahdollisia vahinkoja. Poikkeuksena tästä ovat tilanteet, jolloin oppilas jää koulun jälkeen esim. oppilaskerhoon tai muuhun koulun järjestämään tilaisuuteen. Jos oppilas määrätään jälki-istuntoon, ei hänelle automaattisesti järjestetä erillistä koulukuljetusta. Ensisijaisesti kuljetusjärjestelyistä neuvotellaan tällöin huoltajan kanssa. Jälki-istunto pyritään järjestämään sellaisena aikana, jolloin huoltajalla on mahdollisuus järjestää kuljetus itse. Jos kuljetus ei muuten järjesty, kunta järjestää kyydin viiden kilometrin (0.-2. luokan oppilaille 3 kilometrin) päähän oppilaan kotoa. Loppumatka oppilaan tulee kulkea omin avuin. Mopoilla, moottorikelkoilla tms. omilla moottoriajoneuvoilla koulumatkansa kulkevat oppilaat eivät kuulu koulun vaan ao. ajoneuvon liikennevakuutuksen piiriin. Huoltajat ovat velvollisia opastamaan lapsilleen turvalliset ja asialliset reitit. Mopot ja kelkat säilytetään koulupäivän ajan niille osoitetussa paikassa, eikä niillä ajeleminen koulupäivän aikana ole sallittu. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen ainoastaan kodin ja koulun välisillä matkoilla. Esimerkiksi kavereiden luo kulkiessaan oppilaan tulee järjestää matkat itse; koulutaksissa hänelle ei välttämättä ole tilaa, ja linja-autokortti on tarkoitettu vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Tällaisissa tapauksissa linja-automatka on varauduttava maksamaan itse.

9 5. LIIKENNETURVALLISUUS Tuusniemen kunta ja etenkin Tuusniemen koulut tekevät omalta osaltaan jatkuvaa työtä koulumatkojen turvallisuuden puolesta. Kouluissa käydään syksyllä läpi liikennesääntöjä ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä asioita. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville ja vanhemmillekin oppilaille opetetaan ja kerrataan vuosittain hyvä koulumatkareitti ja liikenteessä kulkeminen. Erityisesti alkuopetusikäisten (esi-2. lk) oppilaiden osalta huoltajien tulee tarkkaan harkita, sallivatko he lastensa tulla kouluun polkupyörällä. Tällöin on huomioitava oppilaan koulumatkan pituus, tien vaarallisuus, mahdollisuus käyttää kevyen liikenteen väyliä sekä lapsen kyky ja taidot kulkea liikenteessä itsenäisesti. Koulu suosittelee, että alaluokkien oppilaat eivät tulisi pyörällä kouluun, mutta koska niin lapset kuin heidän koulumatkansakin ovat hyvin erilaisia, ei ehdotonta pyöräilykieltoa nähdä tarpeelliseksi. Jos lapsi tulee kouluun polkupyörällä, hänen on käytettävä pyöräilykypärää (Tieliikennelaki /954). Myös heijastimien käyttö pimeänä vuodenaikana on ehdottoman tärkeää.

10 KOULUKULJETUKSIA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ: Perusopetuslaki (628/1998) 32 Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista varten myönnettävä riittävä avustus. Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa POL 17 :n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Jos oppilas otetaan muuhun kuin POL 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Muutos 1136/ b Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, joilla on 32 :n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä 2 Kuormitus henkilöautoissa Autossa voidaan kuljettajan lisäksi kuljettaa enintään rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun mukainen määrä matkustajia. Jos auto on varustettu koulukuljetuskäyttöön hyväksytyillä lisäturvavöillä, saa matkustajien määrä yhdellä istuimella tai istuinrivillä olla enintään: Istumapaikkojen määrä Matkustajien määrä Vierekkäisillä istumapaikoilla ei kuitenkaan saa olla useampia kuin kolme matkustajaa. Kuljettajalle ja kahdeksalle matkustajalle rekisteröidyssä henkilöautossa saa kullakin vähintään 70 senttimetrin levyisellä istumapaikalla, kuljettajan viereistä paikkaa lukuun ottamatta, kuljettaa kahta

11 siihen sopivaa matkustajaa. Matkustajien kokonaismäärä saa tällöin olla 13, jos kaikki matkustajat ovat lukuvuoden alkaessa alle 13-vuotiaita, ja muutoin 12. Jos kuljetuksessa on myös muita kuin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia matkustajia, lasketaan koulu- tai päivähoitokuljetukseen käytettävien istumapaikkojen enimmäiskuormitus muilta matkustajilta vapaaksi jäävän istumapaikkaluvun mukaan. Henkilöauton takimmaisen istuinrivin käyttö koulu- ja päivähoitokuljetuksissa on kielletty, jos istuimet on asennettu selkä menosuuntaan. 3 Kuormitus linja-autoissa Linja-autossa voidaan kuljettajan lisäksi kuljettaa enintään rekisteriin merkityn istumapaikkaluvun mukainen määrä matkustajia. 4 Matkustajaluettelo Kuljetuksen tilaajan tulee antaa kuljetuksen suorittajalle allekirjoittamansa matkustajaluettelo, johon on merkitty matkustajien nimet, heidän ikänsä lukuvuoden alkaessa ja koulu tai oppilaitos. Luettelo tulee olla kuljetusautossa kunkin lukuvuoden syyskuun 15 päivästä alkaen. Muutokset on merkittävä luetteloon kunkin kuukauden 15 päivään mennessä. Päivähoitokuljetuksissa matkustajaluettelo ei ole pakollinen. 5 Koulu- ja päivähoitokuljetusten merkitseminen Kuljetusautossa tulee olla edessä ja takana neliön muotoinen, heijastavalla keltaisella pohjalla varustettu irrotettava kilpi, jonka sivut ovat 40 senttimetriä pitkiä, jossa on 25 millimetriä leveät punaiset reunat ja jonka keskellä on samanlainen musta kuvio kuin liikennemerkissä 152, Lapsia, sekä sen alla mustalla teksti "Koulukyyti". Kilpi on kiinnitettävä siten, että sen yläreuna on enintään 150 senttimetrin korkeudella tien pinnasta. Henkilöautoissa kilpi saadaan kuitenkin asentaa myös katolle. Edellä 1 momentissa tarkoitettu kilpi saadaan henkilöautoissa korvata taksivalaisimen päälle tai sen tilalle asennetulla vähintään taksivalaisimen kokoisella keltaisella kuvulla, jossa on samanlainen musta kuvio kuin liikennemerkissä 152, Lapsia, ja teksti "Koulukyyti". Kuvussa on koulu- ja päivähoitokuljetuksen aikana käytettävä valoa. Koulu- ja päivähoitokuljetuksen päätyttyä kilpi tai kupu on heti poistettava. 6 Ajoreitti ja pysäkit Tämän asetuksen mukaisissa kuljetuksissa käytettävän auton ajoreitti on valittava siten, etteivät matkustajat autoon noustessaan tai siitä poistuessaan tarpeettomasti joudu ylittämään ajorataa. Jos kuljetus alkaa koululta tai päättyy sinne, on autoihin noustava ja niistä poistuttava siihen varatulla ja erikseen merkityllä paikalla koulun alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Paikan valinnassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että ajoneuvoliikenne ei vaaranna kuljetettavien tai muiden alueella liikkuvien turvallisuutta. 7 Ovien lukitus Kuljetusauton oven sisäpuolisen kahvan tulee olla rakenteeltaan ja sijoitukseltaan sellainen, ettei ovea voi vahingossa avata. 8 Kuljetusauton nopeus Tämän asetuksen mukaisissa kuljetuksissa suurin sallittu nopeus on 80 kilometriä tunnissa. 9 Alkolukko Tämän asetuksen mukaisissa kuljetuksissa on yleensä käytettävä alkolukolla varustettuja ajoneuvoja. 10 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Henkilöauton takimmaisen istuinrivin käyttökieltoa koskevaa 2 :n 5 momenttia sovelletaan 1 päivänä maaliskuuta 2007 ja sen jälkeen käyttöön otettuihin ajoneuvoihin. Linja-auton kuormitukseen ennen 1 päivää elokuuta 2007 sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä /

12 3 Kuljettaja saa kieltäytyä ottamasta matkustajaksi päihtynyttä henkilöä, jonka voidaan väkivaltaisen, uhkaavan tai meluavan käyttäytymisensä perusteella päätellä todennäköisesti aiheuttavan häiriötä. Kuljettajalla on oikeus poistaa kulkuneuvosta häiriötä aiheuttava matkustaja, joka kuljettajan kiellosta huolimatta on jatkanut häiriön aiheuttamista. Jollei matkustajaa voida poistaa heti, kuljettajalla on oikeus tarpeen vaatiessa ottaa hänet kiinni, kunnes poistaminen on mahdollista. Matkustajalla on oikeus kuljettajan pyynnöstä antaa häiriötä aiheuttavan-matkustajan poistamiseksi tai kiinniottamiseksi tarvittavaa apua. Kuljettajalla on 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa oikeus saada virka-apua poliisilta. ( /499) Matkustajaa ei saa poistaa kulkuneuvosta, jos siitä aiheutuisi hänen terveydelleen vaaraa.

13 TUUSNIEMEN KUNNASSA TEHDYT KOULULAISKULJETUKSIA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Tuusniemen kunta Koulutuslautakunta KOULULAISKULJETUSTEN PERIAATTEET ALKAEN Klk Esitys: Koulutuslautakunta päättää, että sen lisäksi, mitä laissa (1139 / ) säädetään, Tuusniemen kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen kaikille niille peruskoulun luokkien oppilaille, joiden koulumatka on 3-5 kilometriä. Jos matka oppilaan kotoa tai hoitopaikasta järjestetyn taksi- tai linjaautoreitin varteen on alle 3 kilometriä, tulee oppilaan huoltajan itse järjestää kuljetus kyseisen reitin varteen. Nämä periaatteet tulevat voimaan alkaen Päätös: Koulutuslautakunta hyväksyi esityksen.

14 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOULUKULJETUKSIA KOSKEVA PERIAATEPÄÄTÖS / PÄÄTÖKSEN JATKAMINEN TOISTAISEKSI Kh 178 Kunnanhallitus teki koulukuljetuksia koskevan periaatepäätöksen, jonka mukaan Tuusniemen kunta maksaa peruskoululaisten koulukuljetuksen yli 5 km tapauksissa kaikille Tuusniemen peruskoulua käyville niistä oppilaista, joista Tuusniemen kunta saa valtionosuuden. Tämä käytäntö toteutettiin vuoden kokeiluna. Kunnanhallitus päätti jatkaa kokeilua vielä vuoden ja tästä tehtiin päätös Koulutuslautakunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että se päättää jatkaa edellä selostettua koulukuljetuskokeilua, kuitenkin niin, että päätös on voimassa toistaiseksi ja siten, että mikäli kouluun otettavien vieraan paikkakunnan oppilaiden kuljetus- ym. kustannukset nousevat yli heistä saatavan valtionosuuden, huoltajat huolehtivat tässä tapauksessa itse kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista. Samassa yhteydessä koulutuslautakunta myönsi luvan Heinäveden kunnan Lepikkomäen kylässä asuville viidelle oppilaalle jatkaa koulunkäyntiä Tuusniemen peruskoulun Etelä-Tuusniemen ala-asteella lukuvuonna Koska oppilaita on viisi, nousee valtionosuus yli kuljetus- ym. kustannuksien. Edellä mainitusta viidestä oppilaasta kuitenkin kaksi siirtyy vuoden kuluttua yläasteelle ja tällöin tilanne muuttuu myös taloudellisesti. Esitys: Päätös: Kunnanhallitus päättää koulutuslautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä, että koulukuljetuksia koskevaa periaatepäätöstä jatketaan toistaiseksi, mutta kuitenkin siten, että mikäli kouluun otettavien vieraan paikkakunnan oppilaiden kuljetus- ym. kustannukset nousevat yli heistä saatavan valtionosuuden, huoltajat huolehtivat itse kuljetuksista aiheutuvista kustannuksista. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15 TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Kunnanhallitus KOULUKULJETUKSEN PERIAATTEIDEN TARKENTAMINEN LUKIOLAISTEN MAKSUTTOMAN KOULUKULJETUKSEN OSALTA Klk 41 Kh 114 Kunnanhallitus on päättänyt maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisestä myös lukiolaisille, joiden koulumatka on yli 5 km. Kunta on saanut tarkoitukseen Kelan koulumatkatuen, jonka omavastuuosuus 43 e/kk/opiskelija on jäänyt kunnan maksettavaksi. Säädösten mukaan lukiolaiset eivät ole oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen, eikä lukiolaisten kuljetuskustannuksia huomioida esim. valtionosuuden yksikköhintaa määrättäessä. Kelan koulumatkatukea maksetaan vain niistä lukiolaisista, joiden koulumatka on yli 10 km. Useimmat kunnat eivät järjestä lukiolaisten koulukyytejä. Naapurikuntien käytäntöjä selostetaan tarkemmin kokouksessa. Tuusniemen lukiolaisten tilanne on muuttunut mm. lakkautettujen linjaautovuorojen vuoksi siten, että joidenkin lukiolaisten koulukuljetuksen järjestäminen on mahdotonta muutoin kuin taksilla, ja varsinkin pitkistä matkoista kunnalle aiheutuvat kustannukset kasvavat kohtuuttoman suuriksi. Jos lukiolaisesta saatava valtionosuus hupenee lähes kokonaan koulukuljetuksen järjestämiseen, jäävät ne kustannukset, joita varten valtionosuus on saatu, kokonaan kunnan itsensä maksettavaksi. Tästä syystä on aiheellista tarkentaa koulukuljetuksen periaatteita lukiolaisten maksuttoman koulukuljetuksen osalta. Esitys: Koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus tarkistaisi lukiolaisten koulukuljetusta koskevaa päätöstään seuraavalla tavalla: Tuusniemen kunta järjestää edelleen maksuttoman koulukuljetuksen niille Tuusniemen lukion opiskelijoille, joista se saa valtionosuuden ja joiden koulumatka on yli 5 km, jo olemassaolevilla reiteillä (= perusopetuksen oppilaiden vuoksi järjestetyt linjaauto- tai taksireitit sekä linja-autojen vakiovuorot ). Näistä opiskelijoista kunta saa myös Kelan koulumatkatuen. Olemassaolevilta reiteiltä voidaan lukiolaisen vuoksi tehdä korkeintaan 10 km:n pituinen lisälenkki tai pisto, mikäli se aikataulut huomioiden on mahdollista.

16 TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Kunnanhallitus KOULUKULJETUKSEN PERIAATTEIDEN TARKENTAMINEN LUKIOLAISTEN MAKSUTTOMAN KOULUKULJETUKSEN OSALTA Klk 41 (jatkoa) Poikkeuksena edellisiin kohtiin ovat lukion 75 minuutin opetusjaksoista johtuvat keskiviikon iltakyydit klo 16.30, jotka järjestetään tarvittaessa taksilla lukiolaisia varten, koska varsinaiset koulukyydit lähtevät jo klo Ne opiskelijat, joilla ei ole käytettävissä muutoin olemassa olevaa reittiä, voivat järjestää kyytinsä itse ja hakea itselleen myös Kelan koulumatkatuen omalle matkustustavalle. Heitä kunta avustaa Kelan yleisen omavastuuosuuden suuruisella summalla (tällä hetkellä 43 e/kk). Ellei päivittäisiä kulkuyhteyksiä ole käytettävissä, kunta avustaa lukion opiskelijoiden asumista Tuusniemellä osoittamalla hänelle asunnon kirkonkylästä ja maksamalla tämän asunnon vuokrasta opiskelijan asumistuen ylittävän osuuden. Ellei opiskelija ole oikeutettu Kelan asumistukeen, kunta maksaa hänen vuokransa kokonaan, kuitenkin korkeintaan 200 e/kk. Päätös: Hyväksyttiin. Kh 114 Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy koulutuslautakunnan esityksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

17 TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus ERÄIDEN TOISEN ASTEEN OPISKELIJOIDEN ANOMUKSET KOULUMATKOJEN JA OPISKELIJA-ASUMISEN TUKEMISESTA Klk 11 Tuusniemen kunta on maksanut koulumatkatuen omavastuuosuuden Kh 29 (43 e/kk) Tuusniemen lukion opiskelijoille vuodesta 1997 lähtien Kh 50 (Kh:n päätökset , , ja ). Lisäksi kunnanhallitus päätti , että mikäli jollain Tuusniemen lukion opiskelijalla ei ole päivittäisiä kulkuyhteyksiä kotiin, kunta avustaa hänen asumistaan Tuusniemellä vuokran ja asumislisän erotuksella, kuitenkin korkeintaan 200 eurolla kuukaudessa. Tarkoituksena oli näin tukea jo aikaisemmin Tuusniemen lukiossa opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden mahdollisuutta suorittaa lukio loppuun samassa koulussa, vaikka heidän käyttämänsä linja-autoreitti (Vehmersalmi-Tuusniemi) lakkautettiin kesällä Nyt kunnalle on tullut muutamia avustusanomuksia koskien muissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien koulumatkatuen omavastuuta tai asumiskustannuksia. Hakijat perustelevat anomuksiaan kuntalaisten yhdenvertaisella kohtelulla: jos kunta avustaa oman lukion opiskelijoiden (myös vieraskuntalaisten) koulumatkoja tai asumista opiskelupaikkakunnalla, sen tulisi kohdella samoin myös muissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevia kuntalaisia. Sivistystoimenjohtaja on selvittänyt asiaa Kuntaliitosta. Lakimies Riitta Myllymäen kannanoton mukaan lukiolaisten koulumatkojen korvaaminen ei lähtökohtaisesti kuulu kunnan toimialaan, ja tavallaan se on kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun vastaista, mikäli tuki koskee vain yksittäistä oppilaitosta. Toisaalta asiassa on kyse kunnan oman lukion toimintaedellytysten turvaamisesta. Myllymäen mukaan kunta voi tietyissä rajoissa tukea oman lukion toimintaedellytyksiä, mikäli toimenpiteille on olemassa riittävät perusteet, ja mikäli niistä kunnalle aiheutuvat kustannukset ovat vähäiset, jotta ne voitaisiin katsoa kunnan yhteiseksi asiaksi ja siten kunnan toimialaan kuuluviksi. Myllymäki kehottaa kuntaa tarkoin tutkimaan uudelleen sekä koulumatkojen että asumisen rahallisen tukemisen perusteet ja tarkastelemaan niitä yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. Kuitenkaan hän ei katso, että kunta olisi tähänastisten päätösten perusteella velvollinen maksamaan muissa oppilaitoksissa opiskelevien koulumatka- tai asumiskustannuksia.

18 TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus ERÄIDEN TOISEN ASTEEN OPISKELIJOIDEN ANOMUKSET KOULUMATKOJEN JA OPISKELIJA-ASUMISEN TUKEMISESTA Klk 11 (jatkoa) Kh 29 jatkuu Kh 50 jatkuu Tuusniemen lukiossa on tällä hetkellä 61 opiskelijaa, joista kunnan maksaman koulumatkatuen piirissä on yhteensä 41 opiskelijaa. Heistä tuusniemeläisiä on 27 (näistä viidellä ei ole oikeutta Kelan koulumatkatukeen) ja naapurikunnista tulevia 14. Vuoden 2004 tilinpäätöksessä lukion koulukuljetusten menot olivat e, mistä Kelan koulumatkatukea saatiin e, joten kunnan maksettavaksi jäi vain 5046 euron nettokustannus. Vuonna 2005 lukion koulukuljetusmenot olivat n e ja tulot (Kelan koulumatkatuki) n e, kunnan maksettava nettokustannus nousi n euroon. Koska kunnan maksettavaksi jäävä osuus lukiolaisten koulukuljetuksista on noussut edellisvuodesta huomattavasti, on lukiolaisten koulumatkojen tukeminen jo tästäkin syystä otettava uudelleen harkintaan. Kunta avustaa yhden vehmersalmelaisopiskelijan asumista Tuusniemellä 200 eurolla kuukaudessa. Lukuvuoden aikana tästä aiheutuu kunnalle 2000 euron kustannus. Asiaan liittyy kolme kysymystä, joihin koulutuslautakunnan ja kunnanhallituksen tulee ottaa kantaa: Jatketaanko lukiolaisten koulumatkatuen maksamista edelleen, vaikka kunnalle tästä aiheutuvat kustannukset ovat yli kolminkertaistuneet edellisvuodesta? Maksetaanko myös jatkossa vuokratukea lukiolaisten asumiseen Tuusniemellä, ja ulotetaanko se koskemaan myös uusia, Tuusniemen lukiossa opintonsa vasta aloittavia opiskelijoita? Miten kunta suhtautuu muissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien tuusniemeläisten opiskelijoiden anomuksiin koulumatkojen tai asumisen tukemisesta? Esitys: Koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Tuusniemen lukion opiskelijoiden koulumatkatuen omavastuuosuuden korvaamisesta ja Tuusniemellä asumisen rahallisesta tukemisesta luovuttaisiin alkaen. Lukion opiskelijat saavat halutessaan edelleen käyttää kunnan järjestämiä koulukuljetuksia, mistä heiltä peritään Kelan koulumatkatuen omavastuuosuuden suuruinen korvaus (tällä hetkellä 43 e/kk)

19 TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus ERÄIDEN TOISEN ASTEEN OPISKELIJOIDEN ANOMUKSET KOULUMATKOJEN JA OPISKELIJA-ASUMISEN TUKEMISESTA Klk 11 (jatkoa) Kh 50 jatkuu Edelleen kunnanhallitukselle esitetään, että muissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville ei maksettaisi Kelan koulumatkatuen omavastuuosuutta eikä asumiskustannuksia opiskelupaikkakunnalla. Perusteluina kielteiselle kannalle esitetään: Tuusniemen lukion opiskelijoille maksettavan koulumatkatuen perusteena on ollut Tuusniemen lukion toimintaedellytysten turvaaminen, ja siitä kunnalle aiheutunut nettokustannus voidaan katsoa vähäiseksi. Koulumatkatuki on ollut syntyneisiin kustannuksiin nähden merkittävä tekijä Tuusniemen lukion oppilasmäärän kannalta, ja siten kyseessä on ollut kunnan etu. Tuusniemellä asumisen tukeminen on koskenut ainoastaan yhtä, jo aikaisemmin Tuusniemen lukiossa opintonsa aloittanutta opiskelijaa, jotta tämä voisi jatkaa opintojaan samassa koulussa, vaikka päivittäiset kulkuyhteydet kotoa lakkasivat. Vuokratuen maksamisen ehdoksi on asetettu: Mikäli päivittäistä kulkuyhteyttä kotoa kouluun ei ole käytettävissä. Suurin osa avustushakemuksensa jättäneistä muualla opiskelevista on sellaisia, joilla olisi mahdollisuus kulkea Tuusniemeltä Kuopioon päivittäin, joten heille opiskelupaikkakunnalla asuminen ei ole välttämätöntä. Päätös: Koulutuslautakunta hyväksyi esityksen. Kh 29 Esitys: Kunnanhallitus päättää koulutuslautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä, että kuntaan nyt jätettyjä avustusanomuksia koskien muissa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien koulumatkatuen omavastuun tai asumiskustannusten korvaamista ei hyväksytä. Perusteluna on koulutuslautakunnan esittämät perusteet. Sen sijaan Tuusniemen lukion opiskelijoiden koulumatkatuen omavastuuosuuden korvaamista ei vielä päätetä lopullisesti, vaan asiasta pyydetään Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto ja asiaan palataan tältä osin toukokuussa 2006.

20 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 29 jatkuu Kunnanhallitus päättää koulutuslautakunnan esityksen mukaisesti luopuu Tuusniemellä asumisen rahallisesta tukemista alkaen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Merkitään, että Pekka Martikainen ei esteellisenä ottanut osaa päätöksentekoon, vaan poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kh 50 Esityslistan liitteenä on Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto koulumatkatuen omavastuuosuuden maksamisesta Tuusniemen lukion opiskelijoille. Esitys: Päätös: Kunnanhallitus päättää Kuntaliiton lausuntoon viitaten hyväksyä, että koulumatkatuen omavastuuosuuden maksamista Tuusniemen lukion opiskelijoille jatketaan entisen käytännön mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Merkitään, että Pekka Martikainen katsoi itsensä esteelliseksi tämän pykälän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi.

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet lukuvuodelle 2014-2015 1. YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Sitla 26.8.2014 79 KULJETUSSÄÄNTÖ KOULUKULJETUKSISTA Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus. Ohjeissa on tietoa myös toimintatavoista

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA Hyväksytty: 6.9.2011 85 Täydennetty: 12.9.2012 87 Delegointipäätös: 14.5.2013 54 Muutettu: 10.9.2013 93 Perusopetuslaki (21.8.1998/628) 32 : Jos perusopetusta

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA

TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA LIIKENNETURVA www.liikenneturva.fi Opettajan tausta-aineisto Koulukuljetus TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA Lapset ja nuoret käyttävät joukkoliikennettä runsaasti koulumatkoilla ja kuljettaessa harrastuksiin.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin

Avuksi arkeen. Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Avuksi arkeen Hyödyllistä tietoa ennen ja jälkeen amputoinnin Sisällysluettelo A Ajankohtaista tietoa (tiedot vuodelta 2013) 9 Ammatillinen erityisopetus 13 Ammatinvalinnanohjaus 13 Ammatillinen kuntoutus

Lisätiedot

VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013

VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.6.2013 Liite 1.2.2. 1 VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013 MENETTELYOHJEET TOIMEENTULOTUKIASIOISSA Ohjeiden hierarkia: Nämä

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE Lukuvuosi on taas käynnistymässä. Se tuo mukanaan uusia sekä vanhoja iloja haasteineen. Koulumme opetusryhmien määrä on kesän aikana lisääntynyt kolmella. Ensimmäistä kertaa aloitamme

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus RAISION OHJEITA TOIMEENTULOTUESTA 1. 1. 2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET... 1 1. TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot