Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 2310/ /2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 59 10.06.2014. 59 Asianro 2310/10.03.01/2014"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 59 Asianro 2310/ /2014 Oikaisuvaatimus / Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Itä-Karttula - Souru / Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry : Palvelupäällikkö Hannu Pöllä Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Hanke Moottorikelkkareittejä suunnittelee Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen hanke (MoViRa). Hanketta koordinoi ja toteuttaa Kuopion kaupunki ja siinä on mukana Siilinjärvi sekä Koillis-Savon kunnat: Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara ja Tuusniemi. Hankkeen rahoituksesta 80 % on EAKR-rahaa. 20 % rahoituksesta saadaan hankkeeseen osallistuvilta kunnilta. Hankkeessa laaditaan reittisuunnitelmia Kuopioon ja Siilinjärvelle. Koillis- Savon reittisuunnitelmat ovat pääosin valmiina, mutta hyväksymisprosessin eri vaiheissa. Reittisuunnitelmat tehdään yhteistyössä maanomistajien kanssa. Tarkoituksena on etsiä yhdessä sellainen reittilinjaus, josta aiheutuu kiinteistölle mahdollisimman vähän haittaa. Suunnittelussa on tarkoitus hyödyntää nykyisiä kelkkauria. Reittejä on kuitenkin osittain linjattava uudelleen. Tällaisia kohtia voivat olla mm. luonnonsuojelullisesti tärkeät alueet, liian lähellä reittejä sijaitseva asutus ja yleisten teiden ylityskohdat. Lisäksi vesistöjen ja peltojen osuutta reitistöstä pyritään vähentämään. Reitti Itä-Karttula - Souru reitti sijaitsee osin entisessä Karttulan kunnassa ja sen pituus on noin 16 km. Reitti on suunniteltu pääosin olemassa olevalle kelkkauralle vain muutamia pieniä muutoksia lukuun ottamatta. Reittiosuus on osa Kuopion alueelle tulevaa, n. 300 km pituista, reittiverkostoa. Moottorikelkkareitti voidaan perustaa maastoliikennelain 1710/95 mukaisesti lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella ja maanomistajan välisellä kirjallisella sopimuksella tai reittitoimituksella. Kuopion moottorikelkkareitti on tarkoitus perustaa hankkeen rahoitusehtojen mukaisesti lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella reittitoimituksella. Maastoliikennelain 15 :n mukaan reittisuunnitelman hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vesialueella olevat reittiosuudet perustetaan epävirallisina urina. Maastoliikennelain 14 :n mukainen reitinpitäjä on Kuopion kaupunki. Vaikutusten arviointi Esitys Päätösesitys on ilmastopoliittisesti neutraali ja yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy osaltaan reittisuunnitelman ja esittää sen edelleen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle hyväksyttäväksi.

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (2) Liitteet /2014 Yleiskartta /2014 Reittisuunnitelma /2014 Maanomistajaluettelo Valmistelija Hannu Pöllä puh Essi Hämäläinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin : Jorma Miettinen/Kansalaisten maastoliikennevalvonta ry, Oikaisuvaatimuksen tekijä huomauttaa, että päätös on vastoin maastoliikennelakia, hallintolakia, lunastuslakia, perustuslakia, maanomistajan oikeusturvaa ja Kuopion ilmastopoliittista ohjelmaa. Lisäksi hän huomauttaa, että suunnitelma on taloudellinen riski, reiteille ei ole yleistä tarvetta sekä reittisuunnittelun valmistelu on tehty eritasoisesti. Oikaisuvaatimuksen liitteenä toimitettujen valtakirjojen allekirjoittajat eivät ole asianosaisina Itä-Karttula Souru reittisuunnitelmassa. 1. Maastoliikennelaki Maastoliikennelaki mainitsee moottorikelkkareitin olevan moottorikelkkailuun tarkoitettu tie. Reitiltä poistetaan ajoa haittaavat puut sekä pensaskasvillisuus. Lisäksi kannot ja mahdolliset kivet ja muut vaaralliset maastokohteet poistetaan tai haudataan. Tämä siksi, että lumen alla piilottelevat esteet ovat jopa vaarallisempia kuin puunrungot. Reitti levitetään n. 6 metriseksi, jotta sen huoltaminen olisi helpompaa (mm. tampparin kääntyminen mutkissa sekä aluskasvillisuuden esim. pajun niittotarve). Lisäksi reittileveydellä suojellaan reittiä reunustavaa puustoa. Maastoliikennelaki ei itsessään ota kantaa reitin tasaisuuteen. Ympäristöministeriö on ohjeistanut vuonna 1991 moottorikelkkareittien rakentamista siten, että reitin tasaamista tulisi välttää. Ministeriö on kuitenkin myöhemmin tarkentanut ohjeistustaan sekä Moottorikelkkareittien suunnittelu ja ympäristövaikutukset että Moottorikelkkaväylien tavoiteverkko -julkaisuissa siten, että reitiltä voidaan poistaa vaaralliset kivet ja kannot. Ministeriö on myös antanut kaltevuuskriteerit. Moottorikelkkareittiä on mahdollista käyttää metsänhoidollisiin töihin sekä kesä- että talvikautena. Talvella reitin käytöstä metsänhoidossa on kuitenkin

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (3) syytä ilmoittaa reitinpitäjälle, jotta tarvittavat varoitusmerkit voidaan asentaa ajoissa ja töistä tiedottaa. Reitti on pyritty suunnittelemaan siten, että puutavaran käsittelyyn jää runsaasti tilaa ja paikkoja puun lastaukseen metsäteiden ja muidenkin teiden varsille. 2. Hallintolaki 6 : Moottorikelkkareitin perustaja/ylläpitäjä on pyrkinyt virallistamisen eri prosessivaiheissa tasapuolisuuteen. Yksityiset maanomistajat ovat olleet samanarvoisia yritysten ja julkisten maanomistajien kanssa. Asianosaisia on kuultu suunnitelman laatimisen eri vaiheissa kirjeitse sekä henkilökohtaisilla tapaamisilla, tarvittaessa myös puhelimitse. Yleinen etu ei aina ole laskettavissa kustannuksin tai numeroin. Kokemus kuitenkin osoittaa, että nykyisiä, paikoin heikkoja ja jopa vaarallisia uria parannettaessa reiteiksi, paitsi kelkkaturmat vähenevät myös ns. villi kelkkailu vähenee. Reittipohjaa ei lunasteta, vaan ainoastaan sen talviaikainen käyttöoikeus. Reittien yleiset suuntaviivat on myös merkitty maakuntakaavaan. Lisäksi niitä on käsitelty myös Pohjois- Savon matkailustrategiassa. 44 : Moottorikelkkareitti on talvitie moottorikelkkailun käyttöön. Reitinpitäjän velvollisuutena on ylläpitää reittiä talvikautena esimerkiksi lanaamalla tai tamppaamalla sekä huolehtia reitin kasvillisuuden raivauksesta sulan maan aikaan. Kesäisin reitti on maanomistajan omassa käytössä. Mikäli reitti vahingoittuu merkittävästi esimerkiksi puunajon seurauksena, siihen pätee yksityistielain 31 (Laki yksityisistä teistä /358, pykälän tarkennus /1079): mikäli tietä on käytetty tavalla, joka on sitä merkittävästi vahingoittanut, on vahingon tehnyt velvollinen korjaamaan tai korvaamaan tehty vahinko. Maanomistajalla on oikeus käyttää reittiä talvellakin esim. puunajoon (ylittää reitti tai kulkea sitä pitkin), mutta tällöin on ilmoitettava reitin pitäjälle, jotta reitin turvallisen käytön vuoksi voidaan asentaa tarvittavat varoitusmerkit tai katkaista reitti kokonaan määräajaksi. Reitin pitäjä ohjeistaa ilmoitusjat erikseen. 45 : Reittejä tarvitaan kokoamaan tällä hetkellä paikoin melko hajanainen moottorikelkkaurasto ja osin myös laiton moottorikelkkailu ylläpidetylle reitistölle, jolloin saadaan vähennetyksi ympäristöhaittoja sekä lisätyksi reittien turvallisuutta ja valvontaa. Lisäksi urien muuttamisella reiteiksi säästetään rahaa. Uran sen ylläpitäjästä riippumattomasta syystä siirtyessä se on rakennettava aina uudestaan. Kelkkareitistö on myös määritelty maakuntakaavassa. Ympäristöministeriö on vuonna 2009 julkaissut moottorikelkkaväylien tavoiteverkkoselvityksen. Selvitys on tehty tarpeesta saada valtakunnallisesti kattava reitistö sekä kerättyä reittitieto yhteen. Lisäksi talvimatkailun merkitystä on haluttu nostaa toimivan kelkkareitistön myötä. 50 : Trafin nettisivuilta löytyvien tilastojen mukaan liikennekäytössä olevien moottorikelkkojen määrä on laskenut. On kuitenkin huomattava, että tilasto on tilanteen mukaan. Viime vuosien lumitilanne on aiheuttanut sen, että kelkkakausi alkaa usein etenkin etelämmässä osassa maata vasta tammikuun puolella. Ei-kelkkakaudeksi liikenteestä poistetut kelkat otetaan siis takaisin liikennekäyttöön vasta ajokauden alettua. Usein kelkka otetaan käyttöön esimerkiksi tammikuussa ja poistetaan käytöstä huhtikuussa. Vakuutussyistä kelkka poistetaan joka kerran rekisteristä. Moottorikelkkojen kokonaismäärä on vuodesta 2000 tasaisesti noussut. Uusien kelkkojen päästöt ovat huomattavasti pienempiä kuin vanhojen kelkkojen. Päästöt eri kelkkatyypeillä ovat myös huomattavan erilaiset. Esimerkiksi 2-tahtisten kelkkojen

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (4) hiilivetypäästöt ovat lähes 20-kertaiset 4-tahtisiin verrattuna. Trafin tilasto ei erittele kelkkojen vuosimalleja eikä moottorityyppiä. Suhteellisesta vähäliikenteisyydestään huolimatta aikaisemmin samalla alueella ollut moottorikelkkaura ja nyt suunniteltu moottorikelkkareitti on tärkeä yhdysväylä ja alueellisesti merkittävä osa edellisessä kohdassa mainittua Ympäristöministeriön laatimaa moottorikelkkareittien valtakunnallista tavoiteverkkoa. 3. Lunastuslaki/Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta Lunastaminen on mahdollista, kun yleinen tarve sitä vaatii. Moottorikelkkareittiyhteystarpeet ovat maakuntakaavassa. Maankäyttö- ja rakennuslaki 99 :ssä: ministeriö voi antaa kaavan toteuttavalle viranomaiselle oikeuden lunastaa maakuntakaavaan otetun alueen, jos se on tarpeellista maakuntakaavan toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti pyritään löytämään linjaus, joka sopii myös maanomistajalle. Moottorikelkkareitin perustamisessa ei kuitenkaan lunasteta maata, vaan lumipeiteaikainen käyttöoikeus. 4. Perustuslaki Perustuslain 15 :ssä mainitaan lyhyesti omaisuuden suoja ja käsitellään pakkolunastusta. Hankkeessa ei ole kuitenkaan kyse maa-alueen pakkolunastuksesta vaan sen talviaikaisesta käyttöoikeudesta. 5. Maanomistajan oikeusturva Maanomistajan kanssa käydään keskusteluja reittisuunnittelun eri vaiheissa. Ympäristölautakunta asettaa suunnitelman nähtäville, jolloin jokaisella asianosaisella on mahdollisuus kommentoida sitä. Lisäksi asianosaiset voivat kertoa mielipiteensä normaaleja kuntalainmukaisia valituskäytäntöjen mukaan. 6. Taloudellinen riski Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen hankkeen aikataulutus on määritelty siten, että rakentaminen kohdistetaan virallistetuille reiteille, jotka tässä hankevaiheessa sijoittuvat Koillis-Savoon, ja reittisuunnittelu Kuopion ja Siilinjärven alueelle. Moottorikelkkareittien virallistamisprosessi on aikaa vievä ja on vaarana tai jopa todennäköistä, ettei hankkeen aikana kyetä rakentamaan osioita, missä suunnittelu on aloitettu aivan alusta. EAKR-rahoitus jää niiltä osin käyttämättä ja reittien rakentaminen tulevaisuudessa hankkeeseen osallistuvien kuntien vastuulle. 7. Ilmastopoliittinen ohjelma - Moottorikelkan päästöt määritellään tuntipäästöinä, ei kilometriä kohden, kuten esimerkiksi autoissa. Mikäli kelkka pystyy ajamaan nykyisellä huonokuntoisella reitillä 15 km/h, mutta rakennetulla reitillä voi ajaa 45 km/h (yleisnopeusrajoituksen ollessa 60 km/h), voidaan todeta kyseisen kelkan tuottavan päästöjä kolmanneksen aikaisemmasta. Lisäksi moottorikelkkojen päästöt ovat vähäisiä muiden kuin CO- ja HCpäästöjen osalta. Kelkkailun liikennesuorite on 0 % kokonaisliikennesuorit-

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) teeseen nähden, joten päästöjen arviointi ei ole tarpeellista reittihankkeen arvostelun tai reittisuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä. Moottorikelkkareitit perustetaan korvaamaan olemassa olevat moottorikelkkaväylien runkoreitteinä toimivat moottorikelkkaurat. Virallistetut reitit eivät itsessään lisää alueella olevien moottorikelkkojen määrää, vaan ne kokoavat kelkat yhtenäisille, hoidetuille reiteille. Niiden myötä myös ajo-olosuhteet paranevat, jolloin ajoneuvojen hyötysuhde paranee ja ajon aikana ilmaan päässeiden pakokaasujen määrä vähenee. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna samalla moottorikelkkareitteihin/-uriin kohdistuvalla ajosuoritteella ympäristöpäästöt vähenevät. Rakennetuille reiteille oletetaan ohjautuvan hieman lisää käyttäjiä, minkä perusteella Pohjois-Savon ELY-keskuksen hyväksymässä projektihakemuksessa todetaan hankkeen olevan ilmastovaikutuksiltaan neutraali. 8. Yleinen tarve Vesialueet ovat etenkin viimevuosina olleet talvisin vaarallisia. Siksi suunnitelmissa pyritään välttämään vesialueiden käyttöä. Suunnitelma, Itä-Karttula Souru, palvelee Kuopion länsipuolisia asukkaita, harrastajia ja yrittäjiä. Jääalueilla moottorikelkalla ajaminen on maastoliikennelain mukaan luvallista, mutta tapahtuu omalla vastuulla. Monet urat päättyvät vesialueisiin, joten reitinpitäjä pyrkii antamaan mahdollisuuden lailliseen siirtymiseen runkoreitille. Valtakunnallista moottorikelkkareittiverkkoa ei ole olemassa vielä. Kuitenkin monet maakunnat ovat ottaneet askeleita verkon kehittämiseen ja reittejä on virallistettu, suunniteltu tai valmisteltu jo melko paljon. Pohjois-Savon alueella esimerkiksi Ylä-Savossa sekä paikoin myös Koillis-Savossa on reittejä jo tehty ja niistä pitkin pääsee siirtymään jo nyt tai tulevaisuudessa kunnasta toiseen. Reitit palvelevat lumiseen aikaan moottorikelkkaharrastajia, mutta ne ovat kaikkina vuoden aikoina jokamiehen oikeuksien piirissä. Reitit siis palvelevat myös ulkoilijoita, pyöräilijöitä ja vaikkapa koiranulkoiluttajia. Alueen tieverkosto ei palvele moottorikelkkoja. Moottorikelkoille on osoitettu tällä hetkellä melko huono ja vaarallinen uraverkosto. Hanke parantaa verkostoa ja sitä myöten vapaa-ajanharrastamista ja matkailua, sekä kesä- että talviaikaista. Ei ole olemassa tarkkaa määritelmää käsitteelle yleinen liikkumistapa. Moottorikelkka kuuluu moottoriajoneuvoihin, joiksi voidaan lukea paitsi henkilöautot, myös esimerkiksi kuorma-autot, moottoripyörät, traktorit ja mopedit. Mikään näistä ei täytä käsitettä yleinen liikkumistapa. Näille ajoneuvoille on tarjottu erilaisia liikenneväyliä. Moottorikelkkoja on, ja tulee olemaan Kuopion alueella. Hanke on haastatellut sekä harrastajia että safariyrittäjiä ja molempien näkemys on se, että reittejä tarvitaan, jotta reitit ovat turvallisia ja jatkuvia. Reittien hoitamiseen on myös harrastajien intressi. 9. Reittisuunnitelmien valmistelu Oikaisuvaatimuksentekijän vertailemat Tervon raja Ryönänlahti reittiosuus ja Juurusvesi - Suuri-Pieksä reittiosuus eivät ole vertailukelpoiset. Tervonraja Ryönänlahti on Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottori-

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Vaikutusten arviointi kelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen hankkeen työryhmä ja Juurusvesi- Suuri-Pieksä on puolestaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen Koillis- Savon täydennyshankkeen suunnittelema. Jälkimmäinen reitti on luovutettu Nilsiän kaupungille vuosia sitten ja viety vasta nyt eteenpäin päätöksenteossa. Mutta koska Itä-Karttula - Souru reittisuunnitelman hyväksymispäätöksessä on kyse juurikin Itä-Karttula Souru reittisuunnitelmasta eikä edellä mainituista, on edellä mainittuihin liittyvät kommentit, oikaisuvaatimukset ja valitukset osoitettava niitä käsitteleviin tahoihin. Esitys Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Liitteet /2014 Oikaisuvaatimus /2014 Valtakirja Liite 1 ValKi RiHe, MaKo /2014 Liite 2 ValKi Valitus 2013 MOKE Tervon raja - Ryönänlahti /2014 Vastineet kansalaisten maastoliikennevalvonnan tekemään oikaisuvaatimukseen Valmistelija Hannu Pöllä puh Essi Hämäläinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hylätä oikaisuvaatimuksen esittelijän esityksen mukaisesti. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7)

MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI

MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI 1 MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI KESKI-SUOMEN LIITTO HORONJÄRVI KY / ILKKA MANKONEN 28.5.2003 KESKI-SUOMEN LIITTO, Julkaisu B 124, ISBN 951-594-200-4; ISBN 951-594-201-2

Lisätiedot

1. Lain tarkoitus: SLL toivoo, ettei esitettyä lisäystä maastoliikenteen järjestäminen tule tehdä

1. Lain tarkoitus: SLL toivoo, ettei esitettyä lisäystä maastoliikenteen järjestäminen tule tehdä 12.12.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto ry. Tuire Laurinolli, Risto Sulkava, Tapani Veistola Kommentteja ympäristöministeriön (Timo Tanninen, Tarja Haaranen, Pekka Tuunanen, Markus Tarasti) 14.11.2011 vastineeseen

Lisätiedot

Asia: KANTELU Aihe: Maastoliikennelain virheellinen soveltaminen Koillis-Savon ulkoilureitistön täydentämisessä

Asia: KANTELU Aihe: Maastoliikennelain virheellinen soveltaminen Koillis-Savon ulkoilureitistön täydentämisessä Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 00102 EDUSKUNTA Puh. (09) 4321 / Faksi: (09) 432 2268 Sähköposti: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi Asia: KANTELU Aihe: Maastoliikennelain virheellinen soveltaminen Koillis-Savon

Lisätiedot

Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon ulkoilureittihankkeeseen,

Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon ulkoilureittihankkeeseen, Kaupunginhallitus 272 05.12.2011 Juankoski-Pieksäntaipale moottorikelkkareitin reittisuunnitelma 39/11.01/2009 131/11.01/2010 Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie 8 40951 Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Asianumero 4622/2013/05.01.00 Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Retkeilijöitä Teijon retkeilyalueella. Kuva: Anne Muuri. Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi Kainuun maakunta -kuntayhtymä Julkaisija Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Metsälehti_Moottorikelkoille oma tieverkosto maanomistajien tahdosta riippumatta Näytettävät viestit: 1 39/39 Sivu: 1/1 1 Päivitetty: 17.2.

Metsälehti_Moottorikelkoille oma tieverkosto maanomistajien tahdosta riippumatta Näytettävät viestit: 1 39/39 Sivu: 1/1 1 Päivitetty: 17.2. 1 Metsälehti_ Näytettävät viestit: 1 39/39 Sivu: 1/1 1 Päivitetty: 17.2.2011 22:25 http://www.xn--metslehti-y2a.fi/fi-fi/forum/thread.aspx?threadid=6cb9e3b4-4bac-4f38-913c-e0843164c6ab 14.4.2010 18:38,

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot