Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 laski edellisestä vuodesta 1,3 prosenttia ja oli 359,2 miljoonaa euroa (364,0 vuonna 2011).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 laski edellisestä vuodesta 1,3 prosenttia ja oli 359,2 miljoonaa euroa (364,0 vuonna 2011)."

Transkriptio

1 1 Finavia Oyj HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toimintaympäristö Toimialalla vuonna 2012 jatkuneet kustannuspaineet ja heikkenevät kysyntänäkymät aiheuttivat poikkeuksellisen paljon muutoksia Finavian ylläpitämien lentoasemien reittitarjontaan. Ennätyksellisen vuoden 2011 jälkeen lentoliikenteen kysyntä kääntyi laskuun toukokuusta 2012 alkaen. Useat lentoyhtiöt muuttivat reittitarjontaansa tai lakkauttivat reittejään. Muutamat lentoyhtiöt vetäytyivät kokonaan Suomen markkinoilta. Vuoden ensimmäisinä kuukausina matkustajamäärien kasvu oli vahvaa, mutta kysyntä kääntyi laskuun toukokuussa ja kysynnän lasku kiihtyi loppuvuotta kohti. Hyvän alkuvuoden ansioista koko vuoden matkustajamäärä kuitenkin ylitti 0,5 prosentilla vuoden 2011 matkustajamäärän. Finavian lentoasemilla oli vuonna 2012 yhteensä 19,2 miljoonaa matkustajaa (19,1 vuonna 2011). Näistä kotimaan matkustajia oli 28 prosenttia ja kansainvälisiä matkustajia 72 prosenttia. Kotimaan matkustajamäärä laski 0,5 prosenttia ja oli 5,4 miljoonaa (5,5). Kansainvälisessä lentoliikenteessä matkustajamäärä kasvoi vuoden 2012 aikana 0,9 prosenttia ja oli 13,7 miljoonaa (13,6). Suomen ja Euroopan välisten lentojen matkustajamäärät säilyivät edellisvuoden 11,5 miljoonassa. Euroopan ulkopuolisiin maihin matkustajia oli 2,2 miljoonaa (2,1). Helsinki-Vantaan lentoaseman koko vuoden matkustajamäärä laski 0,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 14,8 miljoonaa matkustajaa. Aasian liikenne jatkoi kasvuaan myös vuonna Suorien lentojen määrä kasvoi, ja Aasian lentojen matkustajia oli koko vuonna yhteensä lähes 1,8 miljoonaa (1,6). Kasvua vuoteen 2011 verrattuna oli 8,3 prosenttia. Helsinki-Vantaan asema merkittävänä vaihtolentoasemana säilyi. Matkustajamäärät kasvoivat vuonna 2012 Joensuun, Turun, Oulun ja Vaasan lentoasemilla. Oulussa matkustajamäärä kasvoi ensi kertaa yli miljoonan matkustajan lähes 1,1 miljoonaan. Porin, Jyväskylän, Lappeenrannan ja Tampereen lentoasemilla matkustajamäärät laskivat. Lapin matkailulentoasemien kehitys oli kokonaisuutena myönteistä, ja matkustajamäärät kasvoivat erityisesti Ivalossa ja Kittilässä. Laskeutumisten määrä Finavian lentoasemilla väheni 10,3 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Matkustajamäärien säilyessä lähes edellisvuoden tasolla lentokoneiden täyttöasteet nousivat ja lentoliikenne oli näin ollen aiempaa tehokkaampaa. Ylilennot Suomen ilmatilassa kasvoivat lähes 10 prosenttia ja nousivat ennätystasolle vuonna Ylilennot ovat lisääntyneet tasaisesti jo yli kymmenen vuoden ajan. Finavia arvioi ylilentojen määrän Suomen ilmatilassa lisääntyvän jatkossakin. Liikevaihto ja tulos Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 laski edellisestä vuodesta 1,3 prosenttia ja oli 359,2 miljoonaa euroa (364,0 vuonna 2011). Lentoliikenteen kysyntä heikentyi pitkin vuotta Lentoliikennetuotot (ns. aero revenues) alenivat 5,2 prosenttia ja olivat 200,4 miljoonaa euroa (211,5). Finavia-konsernin muut kuin lentoliikennetuotot (ns. non-aero revenues) olivat vuonna 2012 yhteensä 158,8 miljoonaa euroa (152,5), ja niiden osuus kokonaisliikevaihdosta nousi 44,2 prosenttiin (41,9). Näitä tuottoja ovat mm. terminaalien kaupalliset palvelut, pysäköintipalvelut, Airpron tuottamat palvelut ja kiinteistöjen vuokratuotot.

2 2 Tilikauden tulosta vahvisti muiden kuin lentoliikennetuottojen kasvu ja Finavian oman toiminnan tehostaminen. Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 40,8 miljoonaa euroa (39,4), mikä oli 11,4 prosenttia liikevaihdosta (10,8 ). Tilikauden tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 15,5 miljoonaa euroa (3,2). Tulokseen sisältyi kertaluonteisia muita tuottoja 8,1 miljoonaa euroa (11,0), joista suurimmat ovat kiinteistöjen myyntivoitto ja saatu vahingonkorvaus. Tuloksessa oli kertaluonteisia kuluja yhteensä 20,5 miljoonaa euroa (18,0). Tähän sisältyi 15 miljoonan euron pakollinen varaus lentoasemien tiukentuneiden ympäristövaatimusten edellyttämien hankkeiden toteuttamiseksi. Tulos vahvisti sijoitetun pääoman tuottoa, joka oli 8,3 prosenttia (3,7). Oman pääoman tuotto oli 4,8 prosenttia (8,0). Omavaraisuusaste kohosi ja oli 46,1 prosenttia (44,4). Liiketoiminnan rahavirta oli 68,1 miljoonaa euroa (68,4), ja se riitti kattamaan sekä nettoinvestoinnit, jotka olivat 41,3 miljoonaa euroa (34,1), että pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, jotka olivat 16,0 miljoonaa euroa (31,7). Konsernin avainluvut Liikevaihto, milj. euroa 359,2 364,0 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, milj, euroa 40,8 39,4 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, % 11,4 10,8 Tilikauden tulos, milj. euroa 15,5 3,2 Oman pääoman tuotto, % 4,8 8,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,3 3,7 Omavaraisuusaste, % 46,1 44,4 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 51,6 62,6 Investoinnit milj. euroa 45,1 43,2 Investointiaste, % 12,6 11,9 Taseen loppusumma 720,6 713,6 Henkilöstö keskimäärin, htv Konsernissa keskityttiin oman toiminnan tehostamiseen. Toimenpiteitä seurattiin erillisen tehostamisohjelman avulla. Toteutuneet säästöt kertyivät useista eristä. Ulkopuolisten palvelujen käyttö väheni 1,2 miljoonalla eurolla eli 2,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Aineostoissa liikevaihtoon sidotun oman myyntitoiminnan ostojen osuus kasvoi 1,5 miljoonalla eurolla. Muilta osin myös aineostoissa saatiin 0,6 miljoonan euron säästö verrattuna viime vuoteen. Eniten säästöjä saatiin aikaan hallinnollisissa kuluissa. Liiketoiminnan muut kulut ilman pakollisia varauksia olivat 42,9 miljoonaa euroa (51,5). Liiketoiminnan muut kulut alenivat 16,6 prosenttia vuodesta Henkilöstömenot sen sijaan kasvoivat 2,8 prosenttia edellisestä vuodesta ja olivat 150,0 miljoonaa euroa (145,8). Palkankorotusten vaikutus henkilöstömenojen kasvuun oli 1,6 prosenttia. Henkilöstömenoihin sisältyi varaus henkilöstörahastolle tehtävästä tuloutuksesta ja muita kertaluontoisia eriä yhteensä 4,6 miljoonaa euroa (3,7). Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä väheni kertomusvuoden aikana 62 henkilötyövuodella, ja vuoden 2012 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä henkilöä.

3 3 Lentoasemapalvelujen tuottaminen on henkilöstövaltaista. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta vuonna 2012 oli 41,6 prosenttia (40,0). Kysynnän heikentymisen seurauksena konsernissa jouduttiin käymään yhteistoimintaneuvotteluja. Osalle neuvottelujen piirissä oleville löydettiin uusia työtehtäviä Finaviakonsernissa. Käytyjen neuvottelujen perusteella Finavia Oyj:stä irtisanottiin 55 henkilöä ja tytäryhtiöistä yhteensä 39 henkilöä. Toimenpiteiden vaikutukset näkyvät pääosin vasta vuoden 2013 henkilöstökuluissa. Töiden kausiluonteisuuden vuoksi tytäryhtiöissä lomautettiin lisäksi henkilökuntaa yhteensä 5 henkilötyövuoden verran. Liiketoiminnan kehitys Tilikauden aikana Finavia-konsernin organisaatio uudistettiin. Konserni tuottaa lentoliikenteen palveluja ja sillä on neljä liiketoiminta-aluetta. Nämä ovat Helsinki-Vantaan lentoasema, lennonvarmistus, lentoasemaverkosto ja matkustajapalvelut. Lisäksi Finavian palveluja lentoliikenteelle täydentävät tytäryhtiöinä toimivat Airpro ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittava Lentoasemakiinteistöt. Liikevaihto liiketoiminnoittain miljoonaa euroa Muutos, % Helsinki-Vantaan lentoasema 146,9 156,8-6,3 Lentoasemaverkosto 42,9 44,2-2,9 Matkustajapalvelut 58,5 53,5 9,3 Lennonvarmistus 66,1 60,7 8,9 Airpro -liiketoiminta 51,5 53,6-3,9 Kiinteistöliiketoiminta 15,1 14,5 4,1 Eliminoinnit -21,8-19,3 KONSERNI YHTEENSÄ 359,2 364,0-1,3 Helsinki-Vantaan lentoasema vastaa lentoasemapalvelujen tuottamisesta lentoyhtiöille ja matkustajille Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Vuonna 2012 Helsinki-Vantaan liikennetuotot alenivat lähes 10 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Osa tästä selittyy matkustajamäärällä, joka jäi 0,1 prosenttia alle edellisen vuoden matkustajamäärän. Pääosin lentoliikennetuottojen väheneminen johtuu hinnoittelurakenteen muutoksesta. Vuoden 2012 alusta lukien Finavia siirtyi hinnoittelussa eurooppalaisen SES-regulaation mukaiseen hinnoitteluun. Muutoksen seurauksena lentoasemamaksut alenivat ja vastaavasti lennonvarmistusmaksut nousivat. Lentoasemaverkosto-liiketoiminta vastaa lentoasemapalvelujen tuottamisesta lentoyhtiöille ja matkustajille Finavian lentoasemaverkostossa, johon kuuluu yhteensä 24 lentoasemaa. Verkoston lentoasemien matkustajamäärä kasvoi 2,5 prosenttia vuodesta Tähän vaikutti alkuvuoden hyvä matkustajamäärän kasvu etenkin Oulun lentoasemalla. Kuitenkin verkoston matkustajamäärä kääntyi laskuun syksyn aikana ja viimeisellä kvartaalilla matkustajamäärä väheni 7,0 prosenttia. Vaikka matkustajamäärä hieman kasvoi, lentoasemaverkoston liikevaihto pieneni. Tämä johtui siirtymisestä SESregulaation mukaiseen hinnoitteluun vuoden 2012 alusta lukien.

4 4 Matkustajapalvelut tuottaa Finavian lentoasemilla matkustajille tarjottavia kaupallisia palveluja. Näitä ovat mm. kahvila-, ravintola- ja myymäläpalvelut. Palvelut tuotetaan pääosin yhteistyökumppaneiden kanssa vuokraamalla terminaalien liiketiloja. Huolimatta matkustajamäärän laskusta liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 9,3 prosenttia. Kasvun mahdollisti uusien kauppapaikkojen lisääminen terminaaleihin ja huolellinen tarjooman suunnittelu yhteistyössä tiloja vuokraavien yritysten kanssa. Lennonvarmistusliiketoiminta vastaa Suomen ilmatilan hallinnasta ja tuottaa lentoliikenteen tarvitsemat lentoreitti- ja lennonjohtopalvelut. Lennonvarmistusmaksut koostuvat lentoasemien lennonvarmistuspalvelu- ja lentoreittimaksuista. Näihin maksuihin tuli SES-hinnoittelupäätöksen mukaan noin 10 prosentin korotus vuoden 2012 alusta lukien. Alenevat volyymit puolestaan hidastivat liikevaihdon kasvua. Laskeutumisten määrä väheni 10,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ylilennot Suomen ilmatilassa kasvoivat lähes 10 prosenttia, mikä tuki liikevaihdon kasvua. Ylilentojen osuus lennonvarmistusliiketoiminnan liikevaihdosta oli 16,2 miljoonaa euroa. Finavian palvelutarjontaa täydentävä tytäryhtiö Airpro tuottaa moniosaajana lentoyhtiöiden ja lentoasemien tarvitsemia kuormaus-, turva-, matkustamo- ja asiakaspalveluja. Airprolle vuosi 2012 oli haasteellinen johtuen sen asiakaskunnassa tapahtuneista muutoksista. Airpro menetti asiakkaitaan näiden vähentäessä reittitarjontaansa ja vetäytyessä Suomen lentoliikennemarkkinoilta. Uusilla asiakkuuksilla ei täysin pystytty korvaamaan menetettyjä tuottoja. Yhtiö sopeutti toimintaansa markkinatilanteeseen pitkin vuotta. Lentoasemakiinteistöt Oyj hallinnoi lentoasemien välittömässä läheisyydessä sijaitsevia kiinteistöjä ja vuokraa niitä lentoliikenteen palveluketjuun kuuluville yrityksille ja yrityksille, jotka hyödyntävät liiketoiminnassaan lentoaseman läheisyyttä. Yhtiön toiminnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2012 aikana. Tilojen täyttöaste säilyi hyvänä, ja liikevaihto kasvoi vuokrattavien tilojen volyymin kasvun ansiosta. Tase, rahavirta ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma oli 720,6 miljoonaa euroa (713,6). Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,3 % (3,7) ja omavaraisuusaste 46,1 % (44,4). Tilikaudella konsernin tulorahoitus riitti kattamaan myös investointimenot ja lainojen lyhennykset. Maksuvalmius säilyi hyvänä. Nettovelkaantumisaste laski ja oli 51,6 % (62,6). Korollisten lainojen määrä laski vuoden aikana ja oli vuoden lopussa 232,5 miljoona euroa (248,5). Konsernin nettorahoituskulut laskivat ja olivat 4,7 miljoonaa euroa (5,4). Vuoden 2012 lopussa konsernin lainasalkusta 43 prosenttia oli suojattu koronvaihtosopimuksilla ja loppuosa ehdollisilla suojauksilla. Koronvaihtosopimusten vaikutus on huomioitu lainojen keskikorkoa laskettaessa. Konsernin korollisten lainojen keskikorko oli vuoden lopussa 1,8 prosenttia ja keskimaturiteetti oli 11,8 vuotta. Kaikilla emoyhtiön pitkäaikaisilla lainoilla on edelleen voimassa valtion takaus, ja yhtiö maksaa niistä takausprovisiota. Tilinpäätöshetkellä konsernin kassavarat olivat 61,2 miljoonaa euroa (50,4). Kassassa oli varauduttu heti vuodenvaihteessa erääntyvään Kehäradan rahoitusta koskevaan 15 miljoonan euron laskuun. Finavian

5 5 osuus Kehäradan rakentamiskustannuksista on yhteensä 67,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätöshetkellä tästä oli maksettu yhteensä 9,9 miljoonaa euroa. Loput 57,6 miljoonaa erääntyvät vuosina Kehäradan rahoitusosuuden hoitamista varten konsernilla on EIB:n antama 45 miljoonan euron lainapäätös. Lainaa ei ole vielä nostettu. Lainalle on asetettu kovenanttiehtoja. Osana tehostamisohjelmaa kiinnitettiin huomiota leasing-kaluston käytön tehostamiseen. Konsernin leasing-vastuiden määrä väheni ja oli 55,5 miljoonaa euroa (65,5). Tilikauden aikana käytiin läpi konsernin rahoitusriskit ja suojausperiaatteet ja valmisteltiin yhtiölle liiketoimintaa tukeva rahoituspolitiikka. Investoinnit Konsernin investointimenot olivat 45,1 miljoonaa euroa (43,2). Suurin osa investointimenoista käytettiin peruskorjaus- ja korvaushankkeisiin. Vuoden 2012 suurin investointi oli Helsinki-Vantaalla kesällä toteutettu liikennealueiden peruskorjaus kustannuksiltaan yhteensä 17,4 miljoonaa euroa. Oulun lentoaseman laajennuksen viimeistelytyöt valmistuivat, ja Helsinki-Vantaan T2-lähtöaulan muutostyöt saatiin loppuun. Lisäksi tehtiin terminaalirakennusten, kiitoteiden ja mm. pysäköintialueiden peruskorjaustöitä. Lennonvarmistus-liiketoiminnassa jatkettiin Eurocat FreshUp -lennonvarmistusjärjestelmän päivitystä, jonka kokonaiskustannukset jakautuvat usealle vuodelle ja ovat yhteensä 17,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 tähän käytettiin 2,4 miljoonaa euroa. Palvelutason parantamiseksi Helsinki-Vantaalla ja verkostossa käynnistettiin kehityshanke, jossa panostetaan turvatarkastuslinjastojen sujuvuuteen ja viihtyisyyteen. Hanke on kustannuksiltaan yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Osakkeet ja osakepääoma Finavia Oyj:n osakkeet omistaa Suomen valtio. Omistajaohjauksen vastuuministeriö on Liikenne- ja viestintäministeriö. Yhtiön osakepääoma koostuu samanarvoisesta osakkeesta. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Yhtiö ei laskenut liikkeelle uusia osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia oikeuksia. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin tai optio-oikeuksien liikkeellelaskemiseen. Varsinainen yhtiökokous 2012 ja hallinto Finavia Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Finavian hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Soili Suonoja, varapuheenjohtajana Antti Vehviläinen ja jäseninä Harri Pynnä, Pirkko Juntti, Rita Linna ja Pauli Manninen pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi edelleen kauppaneuvos Soili Suonojan. Hallituksen jäseniksi valittiin Antti Vehviläinen, Harri Pynnä, Pirkko Salminen, Ralf Sund ja Juhapekka Ristola sekä henkilöstöstä valittuna Riitta Puro. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Antti Vehviläisen. Hallitus valitsi toimintaansa tukeviin valiokuntiin

6 6 seuraavat henkilöt: Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Soili Suonoja ja jäseniksi nimettiin Antti Vehviläinen ja Harri Pynnä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Salminen ja jäseniksi nimitettiin Soili Suonoja, Ralf Sund ja Juhapekka Ristola. Kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta henkilöstöstä valittua Riitta Puroa ovat riippumattomia yhtiöstä. Juhapekka Ristolaa lukuun ottamatta kaikki ovat riippumattomia myös omistajasta. Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Tiina Lind. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan palkkio on euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio on euroa kuukaudessa ja jäsenen palkkio euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio on 500 euroa per hallituksen tai valiokunnan kokous. Matkakustannukset korvataan toteutuneiden kustannusten mukaan. Yhtiön toimitusjohtajana aloitti Kari Savolainen. Juha-Pekka Pystynen oli toimitusjohtajana Muutokset organisaatiorakenteessa Finavia-konserni tuottaa lentoliikenteen palveluja. Finavia-konsernin muodostaa emoyhtiö Finavia Oyj sekä sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Lentoasemakiinteistöt Oyj ja Airpro Oy. Airpro Oy omistaa kokonaan RTG Ground Handling Oy:n. Yhtiörakenteessa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2012 aikana. Kertomusvuoden aikana yhtiön liiketoimintarakenne uudistettiin. Konsernissa on neljä liiketoiminta-aluetta. Nämä ovat Helsinki-Vantaan lentoasema, lennonvarmistus, lentoasemaverkosto ja matkustajapalvelut. Lisäksi Finavian palveluja lentoliikenteelle täydentävät tytäryhtiömuodossa toimivat Airpro ja Lentoasemakiinteistöt. Liiketoimintojen tarvitsemat tukipalvelut tuotetaan keskitetysti. Talousjohtaja vastaa talous-, rahoitus-, IMja hankintapalveluista. Tekninen johtaja vastaa lentoaseman infrastruktuurin suunnittelusta ja rakentamisesta sekä ympäristöasioista. Riskienhallintajohtaja vastaa riskien- ja turvallisuudenhallintajärjestelmästä sekä valtion ilmailusta. Esikuntatoimintoihin kuuluvat lakiasiat, HR, viestintä ja sisäinen tarkastus. Johto ja henkilöstö Kari Savolainen aloitti toimitusjohtajana Konsernin johtamismalli ja johtoryhmä uudistettiin vaiheittain vuoden 2012 aikana. Uudet liiketoiminta-alueet saivat uudet johtajat. Johtaja Raine Luojus vastaa lennonvarmistusliiketoiminnasta, johtaja Anne Gullsten Matkustajapalveluista, johtaja Joni Sundelin Lentoasemaverkostosta ja johtaja Ville Haapasaari Helsinki-Vantaan lentoasemasta. Konsernipalveluista vastaavat talousjohtaja Kirsti Lehtovaara-Kolu, tekninen johtaja Henri Hansson ja riskienhallintajohtaja Juha-Pekka Pystynen. Johtoryhmään kuuluvat lisäksi henkilöstöjohtaja Kaarina Soikkanen, lakiasianjohtaja Petteri Nissilä ja viestintäjohtaja Mikko Saariaho. Toimitusjohtaja Ari Haapasen vastuulla on Airpro Oy ja toimitusjohtaja Antti Ala-Heikkilän vastuulla on Lentoasemakiinteistöt Oyj.

7 7 Konsernin henkilöstömäärä oli vuoden lopussa (3 001). Vakituisessa työsuhteessa oli henkilöä (2 214). Keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina esitettynä oli tilikauden aikana (2 475). Konsernilla ei ole työntekijöitä ulkomailla. Emoyhtiössä oli vuoden lopussa henkilöä (1 808). Emoyhtiön keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana henkilötyövuosina esitettynä oli (1 639). Finavian johdon palkkaus perustuu kiinteään kuukausipalkkaan ja tuloksiin sidottuun tulospalkkaukseen, joka on valtion omistajaohjauksen linjausten mukainen. Tulospalkkion piiriin kuului vuonna 2012 johtoryhmä ja 40 avainhenkilöä. Vuoden 2012 toteutuneen tuloksen ja saavutettujen tuloskorttitavoitteiden mukainen tulospalkkio Finavian johtoryhmälle toteutui 56-prosenttisesti. Konsernin emoyhtiössä on henkilöstörahasto, jonka jäseniä ovat kaikki työntekijät pois lukien johtoryhmä ja ne avainhenkilöt, jotka ovat tulospalkkion piirissä. Henkilöstörahastoa kerrytetään vuosittain enintään summalla, joka vastaa neljän prosentin osuutta yhtiön palkkasummasta. Rahastoon maksettava osuus määräytyy asetettujen tulos- ja palvelutasotavoitteiden toteutumisen mukaan. Vuonna 2012 henkilöstölle asetetut tulos- ja palvelutasotavoitteet toteutuivat 75-prosenttisesti. Vuoden 2012 tulokseen on kirjattu 3,2 miljoonan euron kuluvaraus palkkion maksamiseksi henkilöstörahastolle. Kertomusvuoden aikana maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 121,4 miljoonaa euroa (117,9). Liiketoimintaan liittyvät riskit Finavian riskit on ylätasolla luokiteltu strategisiin, operatiivisiin, lain- ja vaatimustenmukaisuus- sekä taloudellisiin riskeihin. Strategiset riskit: Vuoden 2012 aikana konsernin riskikuvassa ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Keskeiset strategian toteutumista uhkaavat riskit liittyvät lentoliikennetoimialan yleiseen kehitykseen. Toimialan voimakas riippuvuus maailmantalouden vaihteluista, lentoliikenteen sisäinen rakennemuutos sekä toimialaan liittyvä sääntely vaikeuttavat toimialan ennustettavuutta. Lentoliikenteen kysynnän vaihtelut sekä lentoyhtiöasiakkaiden muuttuvat palvelutarpeet edellyttävät konsernilta joustavuutta kapasiteetin hallinnassa ja palvelutuotannossa. Toiminta on hyvin pääomavaltaista ja paikallista. Kustannusrakenne on luonteeltaan kiinteä. Lentoliikennetoimialan rakennemuutos on lisännyt viime vuosina työmarkkinahäiriöiden todennäköisyyttä. EU:ssa on käynnissä Single European Sky -ohjelma (SES) jäsenmaiden ilmatilan käytön kehittämiseksi. Eurooppalaisessa kehityksessä pitkän aikavälin näkymä on lennonvarmistuspalvelujen sisämarkkinoiden kehittyminen ja palvelujen avautuminen kilpailulle. Finavian keskeiset riskit liittyvät lennonvarmistusmarkkinoiden uudelleen muotoutumiseen, palvelujen tuottamisessa tapahtuviin muutoksiin ja vaikutusmahdollisuuksien vähenemiseen palveluehtoja määritettäessä. Riskiä hallitaan osallistumalla aktiivisesti NEFAB-yhteistyöhön, muuhun eurooppalaiseen kehitystyöhön ja huolehtimalla Finavian palvelujen kustannustehokkuudesta ja kilpailukyvystä. Operatiiviset riskit: Finavia-konsernin tulovirta on kaikilta osin riippuvainen lentoliikenteen sujuvuudesta. Liiketoiminnan operatiivisten riskien hallinnassa painottuvat lentoliikenteen palveluketjun sujuvuuden varmistamiseen liittyvät toimet. Lentoliikenteen palveluketju syntyy monen organisaation ja toimijan yhteistyön tuloksena. Finavian rooli lentoaseman pitäjänä on huolehtia siitä, että jokaisella toimijalla on mahdollisimman hyvät edellytykset hoitaa omaa tehtäväänsä palveluketjussa. Lentoasemilla toimivat tahot

8 8 järjestävät säännöllisiä tapaamisia, joilla pyritään parantamaan prosesseja ja niiden rajapintoja. Sujuvuuden varmistamiseksi Finavia otti käyttöön Helsinki-Vantaalla CDM-toimintatavan, jonka avulla lentoaseman eri toimijat jakavat keskenään lentoasemaa koskevaa reaaliaikaista tapahtumatietoa. Palvelutuotantoon liittyvät riskit ovat enenevässä määrin riippuvaisia tietojärjestelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta sekä konsernin omien että kumppaneiden toimintamallien ja tietojärjestelmien kanssa. Riskiä hallitaan kiinnittämällä huomioita tietojärjestelmäarkkitehtuuriin, dokumentointiin ja rajapintoihin sekä varmistamalla, että myös toimintamallit ovat yhtenevät. Lain- ja vaatimuksenmukaisuusriskit: Finavian lentoasemien toiminta täyttää kokonaisuutena varsin hyvin ympäristösuojelulain vaatimukset. Laki vaatii kuitenkin jälkikäteisesti ympäristöluvan, vaikka toiminta on ollut samalla paikalla kauan ja se on vakiintunutta. Osa Finavian lentoasemista on jo saanut lupapäätöksen, osalla lentoasemista lupa-asia on vielä vireillä. Finavialla ei ole täyttä varmuutta siitä, mitä vaatimuksia kunkin lentoaseman ympäristölupa tulee sisältämään. Jo saatujen lupapäätösten perusteella yhtiö on varautunut puhdistamaan lentoasemien paloharjoitusalueita, varmistamaan polttoainesäiliöitä ja tehostamaan hulevesijärjestelmiä. Näitä ympäristöprojekteja varten yhtiö on tehnyt vuosina 2010, 2011 ja 2012 yhteensä 30,9 miljoonan euron pakolliset varaukset. Työt saadaan valmiiksi lähivuosien aikana. Riskeinä nähdään tilanteet, joissa lentoliikenteen erityispiirteet huomiotta jättävä lupapäätös edellyttää kohtuuttomia kustannuksia lentoaseman pitäjälle. Riskejä ovat myös lupaprosessit, joista aiheutuu tulonmenetyksiä esimerkiksi olosuhteisiin nähden tarpeettoman tiukan melunhallinnan ja liikenteen rajoittamisen vuoksi. Taloudelliset riskit: Yhtiön rahoitusriskit on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Konsernille valmisteltiin liiketoimintaa tukeva rahoituspolitiikka vuoden 2012 aikana, ja sen jalkauttaminen tapahtuu vuoden 2013 aikana. Konserni tuottaa lentoliikenteen palveluja. Konsernin tulovirta on täysin sidottu yhteen toimialaan. Toimialan häiriöt ja palvelukatkokset voivat tyrehdyttää tulovirran nopeastikin, kuten tuhkapilvi keväällä Riskiä hallitaan huolehtimalla riittävästä kassavarannosta ja sopimalla etukäteen lyhytaikaisista rahoitusjärjestelyistä. Toimialalla hinnoittelu on vahvasti säänneltyä ja rakenteeltaan jäykkää. Hinnoitteluprosessiin liittyvät aikataulut ovat varsin pitkiä. Näin ollen riskinä on, että lentoasemille voi syntyä kustannuksia etupainotteisesti jo pitkään ennen kuin uudet hinnat saadaan vahvistettua. Riskiä hallitaan käymällä asiakkaiden kanssa säännölliset asiakaskonsultaatiot ja kehittämällä pitkän tähtäimen hinnoittelustrategiaa. Lentoasemapalvelujen tuottaminen on hyvin pääomavaltaista ja regulaation asettamat vaatimukset lisäävät investointitarvetta entisestään. Lentoliikennetoimialan heikko kannattavuus ja lentoasemien keskinäinen kilpailu Euroopassa ei mahdollista hintatason nostamista. Tämä nähdään haasteena tulevien investointien rahoittamiselle. Finavian osuus kehäradan rakentamiskustannuksista on yhteensä 67,5 miljoonaa euroa vuosina Vuoden 2012 loppuun mennessä velvoitteesta on maksettu 9,9 miljoonaa euroa. Kokonaisrahoitusosuus on merkittävä ja sillä tulee olemaan vaikutuksia yhtiön oman liiketoiminnan kehittämiselle.

9 9 Ympäristövaikutukset Lentoasemien ylläpidosta ja lentoliikenteestä aiheutuu ympäristövaikutuksia, erityisesti kiitoteiden liukkaudentorjunnasta, lentokoneiden jäänpoistosta ja -estosta sekä lentokoneiden liikkumisesta ilmassa ja maassa. Finavia vastaa liukkaudentorjunnasta; muuta toimintaa suorittavat maahuolintayritykset tai lentoyhtiöt. Finavia ohjaa muita toimijoita lentoasemilla turvallisuus- ja ympäristösyiden vuoksi. Kiitoteiden liukkaudentorjunnassa käytetään ensisijaisesti mekaanisia keinoja. Sääolosuhteiden johdosta joudutaan liukkaudentorjunnassa käyttämään myös hyvin luonnossa hajoavia formiaatti- tai asetaattipohjaisia aineita. Lentoyhtiöt vastaavat koneidensa jäänpoistosta ja -estosta, mihin käytetään propyleeniglykolia. Ainetta ei ole luokiteltu haitalliseksi, mutta se aiheuttaa vesistökuormitusta lisäämällä hapenkulutusta. Lentokoneet aiheuttavat päästöjä ja melua nousussa ja laskussa sekä rullatessaan maassa. Lentoasemien pitäminen on ympäristönsuojelulain mukaista luvanvaraista toimintaa. Lentoasemia on luvitettu jälkikäteen ns. vanhoina toimintoina ja 15 Finavian ylläpitämälle lentoasemalle on myönnetty ympäristölupa. Vuonna 2012 ei lentoasemille myönnetty uusia lupapäätöksiä. Vuoden lopussa jätettiin Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman ympäristölupahakemus, jonka lisäksi käsittelyssä on Turun lentoaseman hakemus. Finavia on toimeenpannut Helsinki-Vantaan lentoasemalle vuonna 2011 myönnetyn ympäristölupapäätöksen määräyksiä, vaikka lupapäätös ei ole vielä lainvoimainen. Päätöksestä tehtyjen valitusten käsittely on edelleen kesken Vaasan hallinto-oikeudessa. Lupapäätöksen mukaisesti Finavia haki toukokuussa 2012 Liikenteen turvallisuusvirastolta (Trafi) toimeenpanopäätöstä Helsinki-Vantaan lentoaseman yöliikenteen rajoittamiseksi ilmailulain mukaisesti. Trafin päätösharkinta valmistunee vuoden 2013 aikana. Päätöksen mukaisesti laadittiin vuoden 2012 aikana laaja tekninen selvitys lähestymisten melunhallinnasta. Helsinki-Vantaalla otettiin kesällä 2012 käyttöön uusittu lentokoneiden melun ja reittien seurantajärjestelmä ANOMS (Airport Noise and Operations Monitoring System). Se tehostaa ja laajentaa seurantatyötä, jota on tehty vuodesta 1997 lähtien. Ympäristölupapäätöksen mukaisesti melunmittausverkostoa laajennettiin kahdella uudella mittausasemalla. Yhtiö jatkaa pitkäjänteistä työtä oman toimintansa energiatehokkuuden parantamiseksi. Vuoden 2011 lopulla Helsinki-Vantaa ja Lapland Airports -lentoasemat hyväksyttiin mukaan kansainvälisen lentoasemien järjestö ACI:n hiilidioksidipäästöjen vähentämisohjelmaan (ACA Airport Carbon Accreditation). Finavia on jatkanut jäänpoistotoiminnan uudistamisen jalkauttamista lentoasemille tavoitteenaan minimoida lentokoneiden jäänpoisto- ja estoaineiden ympäristövaikutukset ohjaamalla käsittelyä tekeviä yrityksiä sekä tehostamalla propyleeniglykolinesteiden talteenkeräystä. Helsinki-Vantaalla jatkuivat vuonna 2011 käyttöönotetun etäjäänpoistoalueen 2-vaiheen työt ja neljännen glykolipitoisen lumen varastoalueen rakentaminen. Alueiden rakentamiseen investoidaan yhteensä 14 miljoonaa euroa vuosien aikana. Helsinki-Vantaan glykolipitoisten vesien johtamiseen käytettävän kalliotunnelin kunnostustyöt aloitettiin vuonna Työ valmistuu vuonna 2013 ja yhtiö investoi siihen yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Kalliotunneli toimii välivarastona glykolipitoiselle vedelle ennen veden pumppaamista jätevesiviemäriin.

10 10 Finavia tarkkailee lentoasemilla pinta- ja pohjavesien laatua. Lisäksi on laadittu lentoasemien hulevesien hallintaan liittyviä selvityksiä mm. Jyväskylässä ympäristöluvan mukaisesti. Helsinki-Vantaalla on jatkettu laajoja ympäristöselvityksiä lentokoneiden jäänpoistossa ja -estossa käytettävien aineiden esiintymisestä lentoasema-alueella ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaan. Selvitysten perusteella merkittävää riskiä luontoympäristölle ei ole. Ivalon, Rovaniemen ja Turun lentoasemien paloharjoitusalueiden pilaantuneisuusselvityksiä jatkettiin pintaja pohjavesitutkimuksilla. Jatkoselvitysten vuoksi alueiden kunnostaminen siirtyy vuoteen Vuosikertomuksen vastuullisuusosiossa esitetään tarkemmin ympäristönsuojelun tapahtumia sekä ympäristötunnuslukuja. Strateginen suunta Finavia keskittyi vuonna 2012 strategiansa toteuttamisessa koko konsernin toiminnan tehokkuuden parantamiseen suhteellisen heikkona jatkuneen taloudellisen kasvun aikana. Tavoitteena on tukea konsernin investointi- ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Finavian hallitus vahvisti konsernin strategian vuosille ja täsmensi konsernin visiota. Vision mukaan Finavian tavoitteena on olla kannattava, arvostettu ja hyvin johdettu palveluyritys, joka on kaikissa toiminnoissaan parhaiden kansainvälisten toimijoiden joukossa ja joka luo edellytykset turvalliselle ja kilpailukykyiselle lentoliikenteelle Suomessa. Konsernin strategisena tavoitteena on, että Helsinki-Vantaan lentoaseman markkinaosuus vahvistuu Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Lisäksi tavoitteena on, että suorat yhteydet Eurooppaan kasvavat. Finavialle annettuna strategisena tehtävänä on yhtenäisen lentoasemaverkoston kehittäminen ja ylläpitäminen säännöllistä reittiliikennettä varten. Suomen lentoasemat ovat keskenään melko erilaisia volyymin, lentoyhtiöiden ja matkustajien tarpeiden näkökulmasta. Yhteistä lentoasemille on tarve tehokkuuden kasvattamiseen. Matkustajapalveluissa strategisena tavoitteena on liiketoiminnan kehittäminen koko lentoasemaverkoston ylläpitämisen tueksi. Tavoitteena on kasvattaa matkustajilta saatavaa kaupallista tuottoa suunnitelmallisesti. Lennonvarmistus-liiketoiminnan keskeinen strateginen tavoite on kasvattaa kustannustehokkuutta ja kannattavuutta. Finavialle on lennonvarmistuksen kannalta strategisesti tärkeää kehittää lennonvarmistuksen toimintamalleja ja kustannustehokkuutta siten, että lennonvarmistusliiketoiminta on kilpailukykyisessä asemassa kilpailun myöhemmin avautuessa.

Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso.

Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso. 1 (6) 8.5.2012 FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-31.3.2012 Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso. Liikevaihto

Lisätiedot

Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson.

Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. 1 (9) 5.11.2012 FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. Hyvän alkuvuoden

Lisätiedot

Finavian osavuosikatsaus 1.1-31.3.2009: Matkustajamäärät vähenevät taantuman myötä

Finavian osavuosikatsaus 1.1-31.3.2009: Matkustajamäärät vähenevät taantuman myötä n osavuosikatsaus 1.1-31.3.2009: Matkustajamäärät vähenevät taantuman myötä Lentoliikenteen kehitys Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana matkustajamäärien kehitys on ollut selvässä laskussa. Kansainvälinen

Lisätiedot

Matkustajamäärän kasvu % -1,2 28,9 4,1 18,1 16,1. Liikevaihto m 90,2 93,7 184,6 183,7 364,0

Matkustajamäärän kasvu % -1,2 28,9 4,1 18,1 16,1. Liikevaihto m 90,2 93,7 184,6 183,7 364,0 1 (10) 4.9.2012 FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.6.2012 Toisella vuosineljänneksellä Finavian lentoasemien matkustajamäärä kääntyi laskuun. Liikevaihto ja operatiivinen kannattavuus heikkenivät

Lisätiedot

Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007

Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007 Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007 Lentoliikenteen kehitys Lentoliikenne on jatkanut kasvuaan maltillisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Matkustajamäärä Finavian lentoasemilla kasvoi reippaasti

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Finavian osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011: Lentoliikenteen kysyntä jatkui poikkeuksellisen korkeana

Finavian osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011: Lentoliikenteen kysyntä jatkui poikkeuksellisen korkeana 1 (8) 25.10.2011 Finavian osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011: Lentoliikenteen kysyntä jatkui poikkeuksellisen korkeana Tammi-syyskuun 2011 avainluvut Liikevaihto kasvoi 17,6 prosenttia ja oli 272,7 milj. euroa

Lisätiedot

24.8.2011. Vuoden 2010 huhtikuussa tapahtunut Islannin tulivuorenpurkaus vaikeuttaa vertailua viime vuoteen.

24.8.2011. Vuoden 2010 huhtikuussa tapahtunut Islannin tulivuorenpurkaus vaikeuttaa vertailua viime vuoteen. 1 (9) 24.8.2011 Alkuvuoden matkustajamäärä suurempi kuin koskaan Finavian lentoasemien alkuvuoden matkustajamäärissä saavutettiin uusi ennätys. Lentoasemilta matkaan lähti 9,4 miljoonaa matkustajaa. Edellinen

Lisätiedot

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014 Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Finavia Oyj lyhyesti 25 lentoasemaa Koko maan kattava lennonvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä

Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä Liikenne- ja viestintäministeriö 23.1.2013 Työn tarkoitus ja rajaus Selvitystyö on tehty lentoliikennestrategiatyön

Lisätiedot

27.10.2010 FINAVIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010 30.9.2010: LENTOLIIKENTEEN KYSYNTÄ TOIPUMASSA

27.10.2010 FINAVIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010 30.9.2010: LENTOLIIKENTEEN KYSYNTÄ TOIPUMASSA 1 (7) FINAVIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010 30.9.2010: LENTOLIIKENTEEN KYSYNTÄ TOIPUMASSA Yhteenveto tammi-syyskuun avainluvuista Vertailutietona on esitetty Finavia-konsernin vastaavat avainluvut edelliseltä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Finavian osavuosikatsaus 1.1.2010-31.3.2010

Finavian osavuosikatsaus 1.1.2010-31.3.2010 Finavian osavuosikatsaus 1.1.2010-31.3.2010 Yhteenveto ensimmäisen vuosineljänneksen avainluvuista Vertailutietona on esitetty Ilmailulaitos-konsernin vastaavat avainluvut edelliseltä vuodelta. - Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

FINAVIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011: LENTOMATKUSTAJIEN MÄÄRÄ PALAUTUI TAANTUMAA EDELTÄVÄLLE TASOLLE

FINAVIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011: LENTOMATKUSTAJIEN MÄÄRÄ PALAUTUI TAANTUMAA EDELTÄVÄLLE TASOLLE 1 (9) 10.05.2011 FINAVIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011: LENTOMATKUSTAJIEN MÄÄRÄ PALAUTUI TAANTUMAA EDELTÄVÄLLE TASOLLE Ensimmäisen vuosineljänneksen avainluvut Liikevaihto kasvoi 15,6 prosenttia ja oli

Lisätiedot

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Markkinat, liiketoiminta ja näkymät Kotimaa Qt Osingonjakoehdotus Esityksen sisältö Katsauskauden

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Lennonvarmistuksen haasteet, aluelennonjohdon perustaminen Helsinki-Vantaalle. Raine Luojus Lentoturvallisuusseminaari 8.4.4014

Lennonvarmistuksen haasteet, aluelennonjohdon perustaminen Helsinki-Vantaalle. Raine Luojus Lentoturvallisuusseminaari 8.4.4014 Lennonvarmistuksen haasteet, aluelennonjohdon perustaminen Helsinki-Vantaalle Raine Luojus Lentoturvallisuusseminaari 8.4.4014 Finavian lennonvarmistusliiketoiminta tänään Finavian lennonvarmistus on Euroopan

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013 Sisältö 1. Talentumin Q3/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q3/2013 Talentumin Q3/2013 Talentumin liikevaihto oli lähes samalla tasolla kolmannella

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi syyskuu 2015

Oriola-KD Oyj Tammi syyskuu 2015 Oriola-KD Oyj Tammi syyskuu 2015 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 22.10.2015 Oriola-KD tammi-syyskuu 2015 Ruotsin liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi vertailukaudesta.

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics

Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics 2012 Finavian lentoliikennetilasto Finavia s air traffic statistics Lentomatkustajien yhteismäärä Finavian lentoasemilla oli 19 187 508 was the total number of passengers in Finavia airports Matkustajamäärät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Finavian osavuosikatsaus

Finavian osavuosikatsaus Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2008 Lentoliikenteen kehitys Lentoliikenteen kasvu hidastui vuoden alkupuoliskolla. Matkustajamäärä kasvoi Finavian lentoasemilla tammi-kesäkuussa 2,5 %, kun viime vuoden

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia miksi? Lentoliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon jatkotoimenpiteistä

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014)

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Hallituksen palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Yhtiökokous Kohti yhtenäistä tä Lemm inkäistä Lemminkäisen johto vaihtui 1/2009 Tytäryhtiöiden fuusiot alkoivat 1 /2010 Norja yritys- kau upat, Venäjän tonttikaupat 4-6/2010

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot