Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Panu Leinonen PJ (sit) Veli Humalalampi (sit) Eija Hietala VPJ (vas) Janni Perttunen (vas) Hannu Oikarinen (vas) Hanne Suokanerva (sit) Raija Jääskeläinen (sit) Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) MUUT SAAPUVILLA Pekka Nyman kvalt pj (sit) OLLEET Milja Pyhäjärvi kvalt:n I vpj. (kd) Heikki Honkanen kvalt:n II vpj. (kesk) Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Tomi Timonen kunnansihteeri Markku Kankaanranta pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Panu Leinonen Markku Kankaanranta PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON Eija Hietala Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Marko Poikela Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 91, 92, 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 91 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 92 Kunnan hallintosäännön ( ) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Ahti isojärven ja Eija Hietalan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Kunnanjohtaja muutti päätösesitystä niin, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eija Hietala ja Marko Poikela. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 93 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 93 Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Kunnanjohtaja esitti lisäasioiksi: 104 Kairalan-Luiron maisemanhoitoalue ja 105 Kunnan osallistuminen Kiinteistö Oy PyhäLiike (työnimi) perustamiseen.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 94 JARI TERVON ERO SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ EDUSTUKSISTA Khall 94 Jari Tervo on pyytänyt päivätyllä kirjeellä eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja siihen liittyvistä edustuksista. Kirje, LIITE nro 1. Kuntalaki (365/1995) 38 1 ja 3 momentti: Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Jari Tervo on valtuuston kokouksessa valittu sivistyslautakunnan jäseneksi henkilökohtaisena varajäsenenään Ahti Isojärvi. Samassa pykälässä Jari Tervo on valittu myös sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajana Satu Sirviö. Edelleen Jari Tervo on valittu Kemijärven kaupungin sivistyslautakuntaan jäseneksi varajäsenenään Satu Sirviö ja valtuuston kokouksessa Sodankylän kunnan sivistyslautakuntaan Pelkosenniemen kunnan edustajaksi varaedustajanaan Annika Kostamo. Kunnanhallitus esittää valtuustolle 1. että valtuusto myöntää Jari Tervolle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä. 2. että valtuusto myöntää Jari Tervolle eron Kemijärven kaupungin sivistyslautakunnan jäsenyydestä. 3. että valtuusto myöntää Jari Tervolle eron Sodankylän kunnan sivistyslautakunnan edustajuudesta. 4. että valtuusto valitsee Tervon tilalle jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen sivistyslautakuntaan. 5. että valtuusto valitsee sivistyslautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sivistyslautakunnan jäsenistä. 6. että valtuusto valitsee jäsenen ja varajäsenen Kemijärven sivistyslautakuntaan.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus että valtuusto valitsee Pelkosenniemen kunnan edustajan ja varaedustajan Sodankylän sivistyslautakuntaan.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 95 JÄSENEN NIMEÄMINEN PEKKA HILTUSEN TILALLE VAMMAISNEUVOSTOON Khall 95 Kunnanhallitus nimesi Pelkosenniemen kunnan vammaisneuvostoon 8 jäsentä toimikaudeksi Vammaisneuvoston jäseneksi valittu Pekka Hiltunen on lähestynyt kunnanhallitusta päivätyllä kirjeellä, jossa hän ilmoittaa, että ei ole käytettävissä vammaisneuvostoon kirjeessä mainituin perusteluin. Kirje, LIITE nro 2. Kunnanhallitus nimeää Pelkosenniemen vammaisneuvostoon kaudelle Pekka Hiltusen tilalle jäsenen. Kunnanjohtaja muutti esitystä niin, että kunnanhallitus myöntää eron Pekka Hiltuselle ja hänen tilalleen ei valita jäsentä vammaisneuvostoon.

7 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 96 LASTENHOITAJAN VIRAN MUUTTAMINEN LASTENHOITAJAN TOIMEKSI Sos. ltk 22 Pelkosenniemen kunnan päivähoidossa on ollut täyttämättä lastenhoitajan virka sen haltijan menehtymisestä lähtien. Kuntalain voimaan tullet muuttuneet säännökset tähdentävät virkasuhteen käytön rajaamista vain niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Muussa tapauksessa avoimeksi tullut virka on lakkautettava ja jos tehtävään tarvitaan uusi henkilö, hänet otetaan työsopimussuhteiseen toimeen. Tältä osin kunnilla ei ole harkintavaltaa. Pelkosenniemen kunnan hallintosäännön 66 mukaisesti toimivalta virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi on valtuustolla. Lastenhoitajan työ ei sisällä sellaista julkisen vallan käyttöä, joka edellyttäisi virkasuhdetta kuntaan. Pelkosenniemen päivähoidossa on jatkuvasti tarvetta pätevälle henkilöstölle ja tältä osin, vaikka lastenhoitajan virka lakkautetaan, tulee sitä vastaava toimi voida täyttää pysyvästi. Sos. siht.: Sos. ltk.: Sosiaalilautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että päivähoidon avoimena ollut virka lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan lastenhoitajan työsopimussuhteinen toimi, jonka sosiaalilautakunta täyttää kunnan hallintosäännön 69 mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. * * * Khall 96 Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan päätösesityksen.

8 Kunnanhallitus Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus Kunnanhallitus 97 TULEVAISUUDEN ITÄ-LAPPI -HANKE Ky 40 Tulevaisuuden Itä-Lappi hankkeen pääteemoina ovat Itä-Lapin saavutettavuuden, työvoiman saatavuuden ja yhteistoiminnallisuuden vahvistaminen. Saavutettavuus on yritystoiminnan ja laajemminkin alueen kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kannalta keskeisiä. Tietoliikenneyhteyksien toimivuus, postin kulku, tie- ja rautatieyhteydet ovat erittäin tärkeitä kilpailutekijöitä, jotka vaikuttavat yritystoiminnan sijoittumiseen, kansainvälisyyteen, työvoiman saatavuuteen sekä yritysten kannattavuuteen. Työvoiman saatavuus on osittainen ongelma jo nyt korkeasta työttömyydestä huolimatta. Suurten muutosten keskellä oleva Itä-Lappi tarvitsee johdonmukaisia, strategisesti oikein kohdennettuja kehittämistoimia, yrittäjyyttä ja uusia yrittäjiä. Uusien ratkaisukeinojen etsiminen ja uudentyyppisten ajatusten esille nostaminen ja yleensäkin kehittämisideoiden jäsentäminen tavoitteelliseksi toiminnaksi sekä toimintojen organisointi alueen hyödyksi ovat nyt välttämättömämpiä kuin koskaan aikaisemmin. Seudullisen yhteistyön ja yhteistoiminnallisten alueiden muodostaminen yli seutukuntarajojenkin on kokonaisvaltaista alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tukevaa kehittämistyötä toimintalinjauksineen, välitavoitteineen ja kärkihankkeineen. Tällä hankkeella kootaan Itä-Lapin kunnille tärkeät painopistealueet yhteiseksi strategiseksi kehittämissuunnitelmaksi ja toimenpideohjelmaksi. Alueen päättäjien ja toimijoiden tiiviimpi yhteistyö ja sitoutuminen mahdollistavat tavoitteellisen ja pitkäkestoisen toimenpideohjelman rakentamisen siihen sisältyvine kärkihankkeineen voimakkaasti muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin. Yhteistyön ohjaus ja prosessi toteutetaan konsultin ohjaamana työskennellen työryhmissä. Tavoitetasoille ja toimenpiteiden toteutumiseen määritellään vastuutahot, jotka vastaavat siitä että, toimenpiteet etenevät suunnitellulla tavalla. Strateginen kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma kärkihankkeineen tuodaan kuntien päätettäväksi. Kuntien hyväksymät kärkihankkeet pyritään käynnistämään jo tämän hankkeen aikana. Hanke toteutetaan esityslistan liitteenä nro 2 olevan hankesuunnitelman mukaisesti välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa ja kuntarahoi-

9 Kunnanhallitus Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus Kunnanhallitus 97 tusosuus 30% hankkeen kustannuksista. Kuntarahoitusosuus jakautuu seuraavasti: KUNTIEN OSUUDET %-osuus v v v Yhteensä Kemijärvi 59, Salla 24, Savukoski 9, Pelkosenniemi 6, yhteensä 100, Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen jättämisen sekä esittää jäsenkunnille kuntarahoitusosuuksien varaamista hankkeeseen. Päätös: Hyväksyttiin. * * * Khall 97 Hankesuunnitelma, Liite nro 3. Pelkosenniemen kunta osallistuu hankkeeseen kuntayhtymän esittämällä kuntarahoitusosuudella. Kunnan rahoitusosuus vuodelle 2009 (1112 ) katetaan elinkeinoelämän hanke- ja kehittämisvaroista ja talousarvion laatimisen yhteydessä varataan vuosille ko. määräraha.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 98 SELVITYSTYÖ YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Khall 69 Ky 31 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsitellyt mahdollisuutta teettää Itä-Lapin kuntayhtymän nimissä selvitystyö kunta- ja palvelurakenteesta annetun lain 5 :n mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisesta. Selvityksessä olisivat mukana Itä-Lapin ja Koillismaan kunnat sekä Sodankylän kunta Hallitukselle jaettiin kokouksessa luonnos Arto Alangon laatimasta toimeksiantosopimuksesta, jossa Itä-Lapin ja Koillismaan kunnat antavat selvitysmiehen tehtäväksi toimeksiantosopimuksella kunta- ja palvelurakenteesta annetun lain 5 :n mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisen valmistelun. Kuusamo, Taivalkoski ja Posio päättävät 7.4. lähtevätkö he näillä ehdoilla esiselvitystä tekemään. Itä-Lapin kuntien tulisi myös päättää lähtevätkö ne mukaan selvitystyöhön. Reijo Kilpelän mukaan Savukosken mukaantulolle on ehtona, että myös Sodankylä otetaan selvitystyöhön mukaan. Arto Ojala neuvottelee asiasta Sodankylän kunnan kanssa. Puheenjohtajan esitys: Hallitus päättää, että Itä-Lapin kuntayhtymän nimissä teetetään selvitystyö yhteistoiminta-alueesta, jossa ovat mukana Itä-Lapin ja Koillismaan kunnat sekä Sodankylän kunta. Kuntien maksuosuus on voi olla enintään 1 eur/asukas. Kuntien sitovat päätökset selvitystyöhön mukaan lähtemisestä on tehtävä mennessä. Päätös: Hyväksyttiin Liitteenä professori Arto Alangon lähettämä sopimusluonnos, jossa on mukana myös Sodankylä. Kokonaishinta jaetaan toteutuessaan kuntien asukasmäärien suhteissa. Liitteenä myös alustava aikataulutus, kun selvitystyö saadaan käyntiin. Siinä on esitetty aikatauluja tapaamisille ja yhteiskokouksille, samoin toivotut materiaalit selvitystyöhön liittyen.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 98 Sopimusluonnos ja aikataulutus, liite nro 6. Lopullisesti kunnan kustannusosuus selvitystyöstä selviää siinä vaiheessa, kun tiedetään kaikkien kuntien osallistuminen. Selvityksessä tarkastellaan reunaehdot, joilla kunnat ovat valmiita yhteistoiminta-alueeseen. Pelkosenniemen kunta päättää lähteä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisselvitykseen. Kulut maksetaan kunnanhallituksen käyttövaroista. Kunnanjohtaja muutti kokouksessa esitystään: Pelkosenniemen kunta lähtee mukaan esiselvitykseen ja kunta valitsee edustajiksi selvitys työryhmään kunnanjohtajan, kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, sosiaalisihteerin sekä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtajan. Lisäksi kunta pyytää kuntayhtymää nimeämään edustajansa työryhmään. Khall 98 * * * Sodankylän, Savukosken ja Taivalkosken kunnat ovat päättäneet etteivät lähde mukaan yhteistoiminta-alueen esiselvitykseen. Pelkosenniemen kunnalla on Savukosken kunnan kanssa yhteinen kansanterveystyön kuntayhtymä, mikä järjestää perusterveydenhuollon palvelut kuntien asukkaille. Tämän vuoksi ei ole edellytyksiä lähteä esiselvitykseen, mikä on ilmoitettu kunnanjohtajan ja kunnan edustajien toimesta suunnitellun selvitysalueen kuntien välillä asiasta käydyissä jatkoneuvotteluissa. Asiasta on käyty neuvottelu Pelkosenniemen ja Savukosken kunnan ja kuntayhtymän johdon kanssa, missä on muodostunut myös yhteinen käsitys siitä että toimintaa jatketaan kuntayhtymänä yhteistyösopimuksin naapurikuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Po. selvitys on aloitettu Kuusamon, Posion, Sallan ja Kemijärven toimesta.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 98 Kansanterveystyön kuntayhtymällämme on voimassaoleva yhteistyösopimus Kemijärven kaupungin / sairaala Lapponian kanssa. Selvityksen yhteydessä tulee huolehtia po. sopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista ja niiden säilymisestä mahdollisen yhteistoiminta-alueen syntymisestä riippumatta. Sama koskee myös mahdollista keski-lapin yhteistoiminta-aluetta ja siihen liittyvää sopimusta Sodankylän kunnan kanssa. Sodankylän kunta on pyytänyt SOTE-yhteistyöselvityksen aloittamista Keski-Lapin alueella (Sodankylä, Kittilä, Pelkosenniemi, Savukoski). Sodankylän kunnanhallituksen päätös, liite nro 4. Oman kuntayhtymän ja peruskuntien välisen neuvottelun, Kemijärven kanssa toimivan päivystys- ja muun yhteistyön sekä Koillismaa-Itä-Lappi sote-selvitykseen tehtävän ratkaisun perusteella, ei ole perustetta osallistua Sodankylän esittämään varsinaiseen SOTE yhteistoiminta-alueen perustamista koskevaan selvitykseen (keski-lappi). Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä on sinänsä syytä aina kehittää ja sellaiseen neuvotteluunkin voidaan osallistua. Kunnanhallitus vahvistaa sen, ettei Pelkosenniemen kunta osallistu Koillismaa-Itä-Lappi SOTE selvitykseen. Kunnanhallitus pitää tärkeänä, että po. selvityksessä otetaan huomioon Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän yhteistyösopimus ja sen velvoitteet ja oikeudet. Kunnanhallitus katsoo, ettei ole edellytyksiä lähteä Sodankylän esittämään Keski-Lapin SOTE-selvitykseen, mutta yhteistyötä sote toimialueella voidaan ja tulee edelleen sinänsä kehittää, mistä voidaan tarvittaessa myös neuvotella kuntien kesken ja välillä.

13 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 99 PELKOSENNIEMEN LASTENSUOJELUSUUNNITELMA Sos. ltk. 25 Liite 2: Pelkosenniemen lastensuojelusuunnitelma Pelkosenniemen kunta on yhdessä Savukosken, Sallan ja Kemijärven kanssa hankkinut Lastensuojelulain (417/2007) 12 mukaisen lastensuojelusuunnitelman Nuorten Ystävät ry:ltä. Laste n- suojelusuunnitelma laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja sen tulee antaa kuntapäättäjille ja palveluiden tuottajille aiempaa parempi käsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista palveluista. Samalla suunnitelman kautta voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi esille tuleviin hyvinvoinnin vajeisiin sekä suunnata palveluja erityisesti ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Lastensuojelusuunnitelma tulee hyväksyä kunnanvaltuustossa ja se tulee tarkistaa vähintään neljän vuoden välein. Suunnitelma tulee ottaa huomioon kuntalain 65 mukaista talousarviota ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Pelkosenniemellä suunnitelmaa työsti syksyllä 2008 sosiaalilautakunnan ( 41/2008) päättämä työryhmä, johon kuuluivat sosiaalisihteerin lisäksi Pirkko Hyötylä päivähoidosta, Lea Sannelvuo ja Aino Kulpakko lautakunnan edustajina, Eila Pesonen ja Anita Leppiniemi-Järvinen sivistyslautakunnan edustajina sekä Suoma Säärelä terveydenhuollon edustajana. Kuntien yhteisessä työryhmässä Pelkosenniemen edustajana toimi sosiaalisihteeri Merja Onkamo. Lastensuojelusuunnitelmarunko valmistui vuoden 2008 lopussa ja se sisälsi Itä-Lapin yhteiset, yleiset tavoitteet lasten hyvinvoinnin edistämiseksi, jotka perustuivat kaikille kunnille yhteiseen selvitykseen, jossa on tilaa tehdä kuntakohtaiset tarkennukset lasten hyvinvoinnin kehitykseen sekä olemassa olevaan palvelujärjestelmään. Keinoina suunnitelmassa esiteltiin 26 -kohtainen keinolista, jonka puitteissa kunkin kunnan tulee muodostaa omat painopisteensä ja tarkennetut tavoitteensa suunnitelmakaudelle. Lisäksi aineistoksi toimitettiin exel-tiedostot laadituista tilastotiedoista sekä runko lastensuojelusuunnitelman seurantataulukoiksi.

14 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 99 Kevään aikana jonkin verran henkilömuutoksia kohdannut työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa suunnitellen ja toteuttaen suunnitelman viimeistelyä ja kuntakohtaisten tavoitteiden määrittelyä päätettiin toteuttaa kuntalaisten kuuleminen ja lastensuojelusuunnitelmaan oli mahdollista tutustua ja sitä kommentoida helmi-maaliskuun ajan. Huhtikuun lopussa työryhmä kokoontui työstämään kuntakohtaisia tavoitteita, joita on täydennetty eri viran- ja toimenhaltijoiden esityksin ja joissa on huomioitu sekä suullisesti saatu, että kirjallinen kuntalaisilta ja palvelun käyttäjiltä tullut kommentointi. Sos. siht.: Sos. ltk.: Khall 99 Sosiaalilautakunta hyväksyy Pelkosenniemen lastensuojelusuunnitelman ja esittää sen hyväksymistä hallitukselle ja edelleen valtuustolle. Esitys hyväksyttiin. * * * Liitteenä nro 5 Lastensuojelusuunnitelma Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan päätösesityksen.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 100 PUUSEPÄNHALLIN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISEN PERUUTTAMINEN Khall 100 Tekninen lautakunta merkitsi kokouksessaan tiedoksi Pelkosenniemen Puutyö Oy:n/Veikko Lehtinen puusepänhallin vuokrasopimusta koskevan irtisanomisilmoituksen. Vuokrasopimuksen piti päättyä irtisanomisilmoituksen mukaan alkaen. Irtisanomisilmoitus annettiin myös kunna nhallitukselle tiedoksi kokoukseen. Pasi Vierelä on ostanut tämän jälkeen Pelkosenniemen Puutyö Oy:n liiketoiminnan Veikko Lehtiseltä. Pasi Vierelä on päivätyllä kirjeellään perunut Pelkosenniemen Puutyö Oy:n irtisanomisilmoituksen. Kirje, LIITE nro 6. Kunnanhallitus hyväksyy irtisanomisilmoituksen peruuttamisen ja toteaa, että Pelkosenniemen kunnan ja Pelkosenniemen Puutyö Oy:n välinen vuokrasopimus on voimassa entisin ehdoin.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 101 VUODEN 2009 TALOUSARVIOON VARATTUJEN LAINOJEN NOSTO Khall 101 Talousarvioon vuodelle 2009 on varattu lainanottoon yhteensä euroa. Lainaa saatetaan tarvita kesällä 2009 investointien rahoittamiseen (Skiway/laskettelusilta, Pyhän paloasema ym.). Loma-aikojen ym. vuoksi on tarkoituksenmukaista, että kunnanjohtaja tekee päätöksen lainatarjousten perusteella edullisimman vaihtoehdon mukaan ja päättää lainan nostoajankohdasta ja muista ehdoista. Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeuden kilpailuttaa ja nostaa tarvittaessa euron laina. Lainapäätös tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

17 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus 102 MAANKÄYTTÖSOPIMUS/ KARI JA TERTTU VUORIALHO SEKÄ HEIDÄN TÄYSIN MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVA YHTIÖ PYHÄ-SOMMELO OY Tekn.ltk 5 Liite 1. Maankäyttösopimus Liite 2. Kauppakirja Liite 3. Asemakaavaehdotus Korteniemen asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksen jälkeen on maanomistajan kanssa käyty neuvotteluja koskien Pyhäjärven rannalla olevien VL ja LV+VV alueiden luovuttamista kunnalle kaavan hyväksymisen yhteydessä. Hallintosäännön mukaan maankäyttösopimuksen hyväksymisessä :oon saakka on kunnanhallituksen ratkaisuvallassa. Kauppakirjassa ei erikseen mainita luovutuksen rahallista arvoa, mutta voidaan olettaa, että VL ja VV+LV -alueiden ja ET-alueen käyttöoikeuden arvo ei ylitä :a. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen ja liitteen 2 mukaisen kauppakirjan hyväksymistä. Kauppakirjan allekirjoittavat kunnan puolesta Markku Kankaanranta ja Kari Harju. Kauppakirjaan voidaan tehdä vähäisiä muutoksia. Tekn. ltk: Khall 37 * * * Maankäyttösopimus, kauppakirja ja asemakaavaehdotus, liite 4. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösesityksen. Kokouksessa Hanne Suokanerva esitti Jutta Pasman ja Eija Hietalan kannattamana asian jättämistä pöydälle jatkovalmisteluja varten. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Ää-

18 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus 102 nestysmenettely: kunnanjohtajan esitys EI, Suokanervan esitys JAA. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: EI ääniä 2 kpl (Isojärvi, Hyötylä), JAA ääniä 4 kpl (Leinonen, Hietala, Suokanerva, Pasma). Päätökseksi tuli Suokanervan esitys ja asia jätettiin pöydälle jatkovalmisteluja varten. * * * Khall 102 Maankäyttösopimus, kauppakirja ja asemakaavaehdotus, liite 7. Asiaa on jatkokäsitelty maapoliittisessa työryhmässä Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösesityksen.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 103 ILMOITUSASIAT Khall 103 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalisihteerin henkilöstöpäätökset , joista yli 2 kk kokonaiskestolta seuraavat: Päivähoito: Maija Honkanen Leila Harju lapsimäärä ja vl-hoito vl- ja yöhoidon tarve ylityövapaat lapsimäärä alle 3-v. lasten osuus alle 3-v.lasten osuus Marianne Parkkinen lomat ja op.vapaat lapsimäärä Palvelukoti: Terttu Tyrväinen vuorotteluvapaa Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 104 KAIRALAN-LUIRON MAISEMANHOITOALUE Khall 104 Ympäristöministeriön ja Pelkosenniemen kunnan rahoituksella on Lapin ympäristökeskuksen johdolla yhteistyössä mm. Pelkosenniemen kunnan, Kairalan ja Luiron kyläyhdistysten, kyläläisten, Pelkosenniemen-Savukosken metsänhoitoyhdistyksen ja monien muiden toimijoiden kanssa valmisteltu Kairalan-Luiron maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelma ja muu valmisteleva työ maisemanhoitoalueen perustamiseksi. Pelkosenniemen kunta on todennut lausuntonaan Kairalan ja Luiron maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta seuraavaa: Maisemanhoitoalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on korkeatasoisesti laadittu ja tuo esille kiitettävästi Kairalan ja Luiron kylien arvokasta perinne-maisemaa ja nykypäivään säilynyttä historiallisesti arvokasta rakennuskantaa. Erityisen kiitettävää suunnitelman laatimisessa on eri asianosaistahojen hyvä yhteistyö ja yhteishenki suunnitelman laatimisen perusteena olevien tavoitteiden kartoittamisessa ja toteuttamisessa. Kylät, kyläyhdistykset, kylien asukkaat ja muut toimijat ovat yhdessä eri viranomaistahojen kanssa osoittaneet erityistä aktiivisuutta ja vapaaehtoisuutta tehdyn työn aikaansaamisessa. Pelkosenniemen kunta katsoo, että suunnitelma täyttää erinomaisesti sille asetetut tavoitteet ja palvelee hyvin varsinaista päämäärää eli maiseman-hoitoalueen perustamista ja viime kädessä sen syvällisempää tarkoitusta eli perinnemaiseman ja rakennuskannan vaalimista ja kylämaiseman säilyttämistä elävänä. Suunnitelma ja sen toteutus luovat hyviä edellytyksiä myös Kairalan ja Luiron kylien elinvoimaisuudelle kulttuuri- ja perinnematkailun kehittämisessä, luovat parempia elinmahdollisuuksia kylien asukkaille ja edistävät Pelkosenniemen tärkeimmän elinkeinon matkailun kehittämistä kokonaisuutena. Pelkosenniemen kunta tukee jo tässä vaiheessa mielellään hoitoja käyttösuunnitelman saattamista maisemanhoitoalueen vahvistamisvaiheeseen. Asiassa on pyydetty kyläyhdistyksiltä esitystä kunnalle ja edelleen kunnalta Ympäristöministeriölle ja Lapin Ympäristökeskukselle Kairalan-Luiron maisemanhoitoalueen perustamiseksi.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 104 Kairalan ja Luiron kyläyhdistykset esittävät kunnalle myönteistä kannanottoa maisemanhoitoaluehankkeeseen ja toimenpiteitä asian eteenpäinviemiseksi. Kyläyhdistysten esitys kunnanhallitukselle, LIITE nro 8. Asian esittelyosassa kerrotuilla perusteilla ja laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti Pelkosenniemen kunta esittää Ympäristöministeriölle ja Lapin Ympäristökeskukselle Kairalan- Luiron maisemanhoitoalueen perustamista valtakunnallisesti merkittävänä maisema-alueena.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 105 KUNNAN OSALLISTUMINEN KIINTEISTÖ OY PYHÄLIIKE (TYÖNIMI) PERUSTAMISEEN Khall 105 Kunta on ollut mukana Pyhän ydinalueen tontille 344 rakennettavan liikehuoneiston valmistelussa. Tarkoituksena on, että perustettava kiinteistöyhtiö ostaa kunnalta kyseessä olevan liiketontin :n hintaan. Samoin kunta sitoutuu merkitsemään tietyn määrän osakkeita perustettavaan kiinteistöyhtiöön. Tässä tapauksessa lienee yksinkertaisinta myydä tontti :n hintaan perustettavalle kiinteistöyhtiölle ja hakea lisämääräraha valtuustolta osakkeiden merkintään. Kiinteistöyhtiö perustetaan ns. normaalina kiinteistöyhtiönä, jossa osakkeiden omistajat omistavat kiinteistöyhtiön, ja kiinteistöyhtiö vuokraa tiloja omistajille ja muille halukkaille vuokralaisille. Kiinteistöyhtiön työnimi: Kiinteistö Oy PyhäLiike Perustajajäsenet ilmoittavat merkitsevänsä haluamansa määrän sijoitussalkkuja. Osakkeet merkitään seuraavasti: Muodostetaan :n kokoisia sijoitussalkkuja. Sijoitussalkusta :a koostuu osakepääomasta ja :a sijoituksesta muodostuu yrityksen vapaaksi omaksi pääomaksi. Tavoitteena on saada sijoitussalkkuja merkittäväksi kpl, jolloin kiinteistöyhtiön oma pääoma olisi :a. Hankkeelle on tehty L1 vaiheen luonnossuunnittelu ja siitä laskettu tavoitehinta. Perustamiskustannukset 1,5 milj. (alv 0%) + tonttikustannus. Hankkeelle on valmisteltu kehittämistukihakemusta. Kehittämistuki on %:a investoinnin kustannuksesta. Kehittämistuki edellyttää kunnan mukanaoloa yhtiön omistuksessa. Investointi rahoitetaan seuraavasti: - noin 20 %:a omistajien sijoitus - noin 25 % kehittämistuki - noin 55 % pankkilainoituksella Valtion elvytystoimien johdosta tavoitteena tulisi olla, että rakentamiseen päästäisiin jo tämän vuoden aikana.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 105 Arkkitehtisuunnittelukilpailu on käynnistetty perustettavan yhtiön lukuun, ja arkkitehtisuunnittelusta on tarkoitus tehdä valinta yhtiön perustamiskokouksessa. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan osallistumaan kunnan edustajana kiinteistöyhtiön perustamiskokoukseen ja merkitsemään kunnalle alustavasti 4 sijoitussalkkua (omistusosuus %). Kunnanhallitus esittää valtuustolle :n lisämäärärahan varaamista osakkeiden merkintää varten, mikä määräraha katetaan kiinteistöyhtiölle myytävän tontin myyntituloista. Kunnan osalta merkintä vahvistuu valtuuston päätöksen jälkeen. Kokous päätettiin

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 104 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 7/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 24.04.2007 kello 16.06-17.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 15 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 2/2008 KOKOUSAIKA Maanantaina 04.02.2008 kello 16.35-18.28 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15. KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16. SIVISTYSLAUTAKUNTA 18.05.2011 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 18.05.2011 kello 16.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 93 5/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.06.2009 kello 17.30 17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 74 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.03.2007 kello 17.06-18.04 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen paloasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Perjantai 26.03.2010 klo 09.00 16.20 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 30 42 31 42 32 43

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 405 10/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 04.10.2005 kello 15.00-16.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 17.06 19.15 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 9 14 10 14 11 14

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kulpakko Aino vpj. (sit) klo 08.11 lähtien Mettiäinen Seija (sit)

Kulpakko Aino vpj. (sit) klo 08.11 lähtien Mettiäinen Seija (sit) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 161 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.07.2008 kello 8.09-9.06 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 71 4/2009 KOKOUSAIKA Torstaina 11.06.2009 kello 12.00-13.20 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 18.00 21.35 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 80 129 81 129 82

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Kellokumpu Jorma. Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Kellokumpu Jorma. Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 41 2/2009 KOKOUSAIKA Torstaina 26.02.2009 kello 16.00-16.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 20 3/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 13.03.2008 kello 15.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulukeskuksessa SAAPUVILLA Honkanen Heikki

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 44 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 4/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 06.03.2008 kello 16.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 28.02.2011 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 8 18 9 18 10 18

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Laatimispäivämäärä ( 6 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Laatimispäivämäärä ( 6 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Hallitus Laatimispäivämäärä 18.11.2015 1 ( 6 ) KOKOUSAIKA Tiistai 24.11.2015 klo 13.00 Ennen kokousta klo 12 alkaen lounas Hotelli Pyhätunturilla KOKOUSPAIKKA

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 49 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 3/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 31.03.2010 kello 16.00 17.33 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 236

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 236 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 236 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 09.10.2007 kello 16.00-16.53 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 21.01.2013 klo 18.00 18.56 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 1 2 2 2 3 2-3 4

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00- Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/12 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45 Sähköposti- ja puhelinkokous Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot