Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Panu Leinonen PJ (sit) Veli Humalalampi (sit) Eija Hietala VPJ (vas) Janni Perttunen (vas) Hannu Oikarinen (vas) Hanne Suokanerva (sit) Raija Jääskeläinen (sit) Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) MUUT SAAPUVILLA Pekka Nyman kvalt pj (sit) OLLEET Milja Pyhäjärvi kvalt:n I vpj. (kd) Heikki Honkanen kvalt:n II vpj. (kesk) Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Tomi Timonen kunnansihteeri Markku Kankaanranta pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Panu Leinonen Markku Kankaanranta PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON Eija Hietala Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Marko Poikela Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 91, 92, 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 91 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 92 Kunnan hallintosäännön ( ) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Ahti isojärven ja Eija Hietalan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Kunnanjohtaja muutti päätösesitystä niin, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eija Hietala ja Marko Poikela. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 93 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 93 Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Kunnanjohtaja esitti lisäasioiksi: 104 Kairalan-Luiron maisemanhoitoalue ja 105 Kunnan osallistuminen Kiinteistö Oy PyhäLiike (työnimi) perustamiseen.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 94 JARI TERVON ERO SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ EDUSTUKSISTA Khall 94 Jari Tervo on pyytänyt päivätyllä kirjeellä eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja siihen liittyvistä edustuksista. Kirje, LIITE nro 1. Kuntalaki (365/1995) 38 1 ja 3 momentti: Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Jari Tervo on valtuuston kokouksessa valittu sivistyslautakunnan jäseneksi henkilökohtaisena varajäsenenään Ahti Isojärvi. Samassa pykälässä Jari Tervo on valittu myös sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajana Satu Sirviö. Edelleen Jari Tervo on valittu Kemijärven kaupungin sivistyslautakuntaan jäseneksi varajäsenenään Satu Sirviö ja valtuuston kokouksessa Sodankylän kunnan sivistyslautakuntaan Pelkosenniemen kunnan edustajaksi varaedustajanaan Annika Kostamo. Kunnanhallitus esittää valtuustolle 1. että valtuusto myöntää Jari Tervolle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä. 2. että valtuusto myöntää Jari Tervolle eron Kemijärven kaupungin sivistyslautakunnan jäsenyydestä. 3. että valtuusto myöntää Jari Tervolle eron Sodankylän kunnan sivistyslautakunnan edustajuudesta. 4. että valtuusto valitsee Tervon tilalle jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen sivistyslautakuntaan. 5. että valtuusto valitsee sivistyslautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sivistyslautakunnan jäsenistä. 6. että valtuusto valitsee jäsenen ja varajäsenen Kemijärven sivistyslautakuntaan.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus että valtuusto valitsee Pelkosenniemen kunnan edustajan ja varaedustajan Sodankylän sivistyslautakuntaan.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 95 JÄSENEN NIMEÄMINEN PEKKA HILTUSEN TILALLE VAMMAISNEUVOSTOON Khall 95 Kunnanhallitus nimesi Pelkosenniemen kunnan vammaisneuvostoon 8 jäsentä toimikaudeksi Vammaisneuvoston jäseneksi valittu Pekka Hiltunen on lähestynyt kunnanhallitusta päivätyllä kirjeellä, jossa hän ilmoittaa, että ei ole käytettävissä vammaisneuvostoon kirjeessä mainituin perusteluin. Kirje, LIITE nro 2. Kunnanhallitus nimeää Pelkosenniemen vammaisneuvostoon kaudelle Pekka Hiltusen tilalle jäsenen. Kunnanjohtaja muutti esitystä niin, että kunnanhallitus myöntää eron Pekka Hiltuselle ja hänen tilalleen ei valita jäsentä vammaisneuvostoon.

7 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 96 LASTENHOITAJAN VIRAN MUUTTAMINEN LASTENHOITAJAN TOIMEKSI Sos. ltk 22 Pelkosenniemen kunnan päivähoidossa on ollut täyttämättä lastenhoitajan virka sen haltijan menehtymisestä lähtien. Kuntalain voimaan tullet muuttuneet säännökset tähdentävät virkasuhteen käytön rajaamista vain niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Muussa tapauksessa avoimeksi tullut virka on lakkautettava ja jos tehtävään tarvitaan uusi henkilö, hänet otetaan työsopimussuhteiseen toimeen. Tältä osin kunnilla ei ole harkintavaltaa. Pelkosenniemen kunnan hallintosäännön 66 mukaisesti toimivalta virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi on valtuustolla. Lastenhoitajan työ ei sisällä sellaista julkisen vallan käyttöä, joka edellyttäisi virkasuhdetta kuntaan. Pelkosenniemen päivähoidossa on jatkuvasti tarvetta pätevälle henkilöstölle ja tältä osin, vaikka lastenhoitajan virka lakkautetaan, tulee sitä vastaava toimi voida täyttää pysyvästi. Sos. siht.: Sos. ltk.: Sosiaalilautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että päivähoidon avoimena ollut virka lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan lastenhoitajan työsopimussuhteinen toimi, jonka sosiaalilautakunta täyttää kunnan hallintosäännön 69 mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. * * * Khall 96 Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan päätösesityksen.

8 Kunnanhallitus Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus Kunnanhallitus 97 TULEVAISUUDEN ITÄ-LAPPI -HANKE Ky 40 Tulevaisuuden Itä-Lappi hankkeen pääteemoina ovat Itä-Lapin saavutettavuuden, työvoiman saatavuuden ja yhteistoiminnallisuuden vahvistaminen. Saavutettavuus on yritystoiminnan ja laajemminkin alueen kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kannalta keskeisiä. Tietoliikenneyhteyksien toimivuus, postin kulku, tie- ja rautatieyhteydet ovat erittäin tärkeitä kilpailutekijöitä, jotka vaikuttavat yritystoiminnan sijoittumiseen, kansainvälisyyteen, työvoiman saatavuuteen sekä yritysten kannattavuuteen. Työvoiman saatavuus on osittainen ongelma jo nyt korkeasta työttömyydestä huolimatta. Suurten muutosten keskellä oleva Itä-Lappi tarvitsee johdonmukaisia, strategisesti oikein kohdennettuja kehittämistoimia, yrittäjyyttä ja uusia yrittäjiä. Uusien ratkaisukeinojen etsiminen ja uudentyyppisten ajatusten esille nostaminen ja yleensäkin kehittämisideoiden jäsentäminen tavoitteelliseksi toiminnaksi sekä toimintojen organisointi alueen hyödyksi ovat nyt välttämättömämpiä kuin koskaan aikaisemmin. Seudullisen yhteistyön ja yhteistoiminnallisten alueiden muodostaminen yli seutukuntarajojenkin on kokonaisvaltaista alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tukevaa kehittämistyötä toimintalinjauksineen, välitavoitteineen ja kärkihankkeineen. Tällä hankkeella kootaan Itä-Lapin kunnille tärkeät painopistealueet yhteiseksi strategiseksi kehittämissuunnitelmaksi ja toimenpideohjelmaksi. Alueen päättäjien ja toimijoiden tiiviimpi yhteistyö ja sitoutuminen mahdollistavat tavoitteellisen ja pitkäkestoisen toimenpideohjelman rakentamisen siihen sisältyvine kärkihankkeineen voimakkaasti muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin. Yhteistyön ohjaus ja prosessi toteutetaan konsultin ohjaamana työskennellen työryhmissä. Tavoitetasoille ja toimenpiteiden toteutumiseen määritellään vastuutahot, jotka vastaavat siitä että, toimenpiteet etenevät suunnitellulla tavalla. Strateginen kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma kärkihankkeineen tuodaan kuntien päätettäväksi. Kuntien hyväksymät kärkihankkeet pyritään käynnistämään jo tämän hankkeen aikana. Hanke toteutetaan esityslistan liitteenä nro 2 olevan hankesuunnitelman mukaisesti välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa ja kuntarahoi-

9 Kunnanhallitus Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus Kunnanhallitus 97 tusosuus 30% hankkeen kustannuksista. Kuntarahoitusosuus jakautuu seuraavasti: KUNTIEN OSUUDET %-osuus v v v Yhteensä Kemijärvi 59, Salla 24, Savukoski 9, Pelkosenniemi 6, yhteensä 100, Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen jättämisen sekä esittää jäsenkunnille kuntarahoitusosuuksien varaamista hankkeeseen. Päätös: Hyväksyttiin. * * * Khall 97 Hankesuunnitelma, Liite nro 3. Pelkosenniemen kunta osallistuu hankkeeseen kuntayhtymän esittämällä kuntarahoitusosuudella. Kunnan rahoitusosuus vuodelle 2009 (1112 ) katetaan elinkeinoelämän hanke- ja kehittämisvaroista ja talousarvion laatimisen yhteydessä varataan vuosille ko. määräraha.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 98 SELVITYSTYÖ YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Khall 69 Ky 31 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsitellyt mahdollisuutta teettää Itä-Lapin kuntayhtymän nimissä selvitystyö kunta- ja palvelurakenteesta annetun lain 5 :n mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisesta. Selvityksessä olisivat mukana Itä-Lapin ja Koillismaan kunnat sekä Sodankylän kunta Hallitukselle jaettiin kokouksessa luonnos Arto Alangon laatimasta toimeksiantosopimuksesta, jossa Itä-Lapin ja Koillismaan kunnat antavat selvitysmiehen tehtäväksi toimeksiantosopimuksella kunta- ja palvelurakenteesta annetun lain 5 :n mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisen valmistelun. Kuusamo, Taivalkoski ja Posio päättävät 7.4. lähtevätkö he näillä ehdoilla esiselvitystä tekemään. Itä-Lapin kuntien tulisi myös päättää lähtevätkö ne mukaan selvitystyöhön. Reijo Kilpelän mukaan Savukosken mukaantulolle on ehtona, että myös Sodankylä otetaan selvitystyöhön mukaan. Arto Ojala neuvottelee asiasta Sodankylän kunnan kanssa. Puheenjohtajan esitys: Hallitus päättää, että Itä-Lapin kuntayhtymän nimissä teetetään selvitystyö yhteistoiminta-alueesta, jossa ovat mukana Itä-Lapin ja Koillismaan kunnat sekä Sodankylän kunta. Kuntien maksuosuus on voi olla enintään 1 eur/asukas. Kuntien sitovat päätökset selvitystyöhön mukaan lähtemisestä on tehtävä mennessä. Päätös: Hyväksyttiin Liitteenä professori Arto Alangon lähettämä sopimusluonnos, jossa on mukana myös Sodankylä. Kokonaishinta jaetaan toteutuessaan kuntien asukasmäärien suhteissa. Liitteenä myös alustava aikataulutus, kun selvitystyö saadaan käyntiin. Siinä on esitetty aikatauluja tapaamisille ja yhteiskokouksille, samoin toivotut materiaalit selvitystyöhön liittyen.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 98 Sopimusluonnos ja aikataulutus, liite nro 6. Lopullisesti kunnan kustannusosuus selvitystyöstä selviää siinä vaiheessa, kun tiedetään kaikkien kuntien osallistuminen. Selvityksessä tarkastellaan reunaehdot, joilla kunnat ovat valmiita yhteistoiminta-alueeseen. Pelkosenniemen kunta päättää lähteä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisselvitykseen. Kulut maksetaan kunnanhallituksen käyttövaroista. Kunnanjohtaja muutti kokouksessa esitystään: Pelkosenniemen kunta lähtee mukaan esiselvitykseen ja kunta valitsee edustajiksi selvitys työryhmään kunnanjohtajan, kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, sosiaalisihteerin sekä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtajan. Lisäksi kunta pyytää kuntayhtymää nimeämään edustajansa työryhmään. Khall 98 * * * Sodankylän, Savukosken ja Taivalkosken kunnat ovat päättäneet etteivät lähde mukaan yhteistoiminta-alueen esiselvitykseen. Pelkosenniemen kunnalla on Savukosken kunnan kanssa yhteinen kansanterveystyön kuntayhtymä, mikä järjestää perusterveydenhuollon palvelut kuntien asukkaille. Tämän vuoksi ei ole edellytyksiä lähteä esiselvitykseen, mikä on ilmoitettu kunnanjohtajan ja kunnan edustajien toimesta suunnitellun selvitysalueen kuntien välillä asiasta käydyissä jatkoneuvotteluissa. Asiasta on käyty neuvottelu Pelkosenniemen ja Savukosken kunnan ja kuntayhtymän johdon kanssa, missä on muodostunut myös yhteinen käsitys siitä että toimintaa jatketaan kuntayhtymänä yhteistyösopimuksin naapurikuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Po. selvitys on aloitettu Kuusamon, Posion, Sallan ja Kemijärven toimesta.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 98 Kansanterveystyön kuntayhtymällämme on voimassaoleva yhteistyösopimus Kemijärven kaupungin / sairaala Lapponian kanssa. Selvityksen yhteydessä tulee huolehtia po. sopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista ja niiden säilymisestä mahdollisen yhteistoiminta-alueen syntymisestä riippumatta. Sama koskee myös mahdollista keski-lapin yhteistoiminta-aluetta ja siihen liittyvää sopimusta Sodankylän kunnan kanssa. Sodankylän kunta on pyytänyt SOTE-yhteistyöselvityksen aloittamista Keski-Lapin alueella (Sodankylä, Kittilä, Pelkosenniemi, Savukoski). Sodankylän kunnanhallituksen päätös, liite nro 4. Oman kuntayhtymän ja peruskuntien välisen neuvottelun, Kemijärven kanssa toimivan päivystys- ja muun yhteistyön sekä Koillismaa-Itä-Lappi sote-selvitykseen tehtävän ratkaisun perusteella, ei ole perustetta osallistua Sodankylän esittämään varsinaiseen SOTE yhteistoiminta-alueen perustamista koskevaan selvitykseen (keski-lappi). Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä on sinänsä syytä aina kehittää ja sellaiseen neuvotteluunkin voidaan osallistua. Kunnanhallitus vahvistaa sen, ettei Pelkosenniemen kunta osallistu Koillismaa-Itä-Lappi SOTE selvitykseen. Kunnanhallitus pitää tärkeänä, että po. selvityksessä otetaan huomioon Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän yhteistyösopimus ja sen velvoitteet ja oikeudet. Kunnanhallitus katsoo, ettei ole edellytyksiä lähteä Sodankylän esittämään Keski-Lapin SOTE-selvitykseen, mutta yhteistyötä sote toimialueella voidaan ja tulee edelleen sinänsä kehittää, mistä voidaan tarvittaessa myös neuvotella kuntien kesken ja välillä.

13 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 99 PELKOSENNIEMEN LASTENSUOJELUSUUNNITELMA Sos. ltk. 25 Liite 2: Pelkosenniemen lastensuojelusuunnitelma Pelkosenniemen kunta on yhdessä Savukosken, Sallan ja Kemijärven kanssa hankkinut Lastensuojelulain (417/2007) 12 mukaisen lastensuojelusuunnitelman Nuorten Ystävät ry:ltä. Laste n- suojelusuunnitelma laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja sen tulee antaa kuntapäättäjille ja palveluiden tuottajille aiempaa parempi käsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista palveluista. Samalla suunnitelman kautta voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi esille tuleviin hyvinvoinnin vajeisiin sekä suunnata palveluja erityisesti ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Lastensuojelusuunnitelma tulee hyväksyä kunnanvaltuustossa ja se tulee tarkistaa vähintään neljän vuoden välein. Suunnitelma tulee ottaa huomioon kuntalain 65 mukaista talousarviota ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Pelkosenniemellä suunnitelmaa työsti syksyllä 2008 sosiaalilautakunnan ( 41/2008) päättämä työryhmä, johon kuuluivat sosiaalisihteerin lisäksi Pirkko Hyötylä päivähoidosta, Lea Sannelvuo ja Aino Kulpakko lautakunnan edustajina, Eila Pesonen ja Anita Leppiniemi-Järvinen sivistyslautakunnan edustajina sekä Suoma Säärelä terveydenhuollon edustajana. Kuntien yhteisessä työryhmässä Pelkosenniemen edustajana toimi sosiaalisihteeri Merja Onkamo. Lastensuojelusuunnitelmarunko valmistui vuoden 2008 lopussa ja se sisälsi Itä-Lapin yhteiset, yleiset tavoitteet lasten hyvinvoinnin edistämiseksi, jotka perustuivat kaikille kunnille yhteiseen selvitykseen, jossa on tilaa tehdä kuntakohtaiset tarkennukset lasten hyvinvoinnin kehitykseen sekä olemassa olevaan palvelujärjestelmään. Keinoina suunnitelmassa esiteltiin 26 -kohtainen keinolista, jonka puitteissa kunkin kunnan tulee muodostaa omat painopisteensä ja tarkennetut tavoitteensa suunnitelmakaudelle. Lisäksi aineistoksi toimitettiin exel-tiedostot laadituista tilastotiedoista sekä runko lastensuojelusuunnitelman seurantataulukoiksi.

14 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus 99 Kevään aikana jonkin verran henkilömuutoksia kohdannut työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa suunnitellen ja toteuttaen suunnitelman viimeistelyä ja kuntakohtaisten tavoitteiden määrittelyä päätettiin toteuttaa kuntalaisten kuuleminen ja lastensuojelusuunnitelmaan oli mahdollista tutustua ja sitä kommentoida helmi-maaliskuun ajan. Huhtikuun lopussa työryhmä kokoontui työstämään kuntakohtaisia tavoitteita, joita on täydennetty eri viran- ja toimenhaltijoiden esityksin ja joissa on huomioitu sekä suullisesti saatu, että kirjallinen kuntalaisilta ja palvelun käyttäjiltä tullut kommentointi. Sos. siht.: Sos. ltk.: Khall 99 Sosiaalilautakunta hyväksyy Pelkosenniemen lastensuojelusuunnitelman ja esittää sen hyväksymistä hallitukselle ja edelleen valtuustolle. Esitys hyväksyttiin. * * * Liitteenä nro 5 Lastensuojelusuunnitelma Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan päätösesityksen.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 100 PUUSEPÄNHALLIN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISEN PERUUTTAMINEN Khall 100 Tekninen lautakunta merkitsi kokouksessaan tiedoksi Pelkosenniemen Puutyö Oy:n/Veikko Lehtinen puusepänhallin vuokrasopimusta koskevan irtisanomisilmoituksen. Vuokrasopimuksen piti päättyä irtisanomisilmoituksen mukaan alkaen. Irtisanomisilmoitus annettiin myös kunna nhallitukselle tiedoksi kokoukseen. Pasi Vierelä on ostanut tämän jälkeen Pelkosenniemen Puutyö Oy:n liiketoiminnan Veikko Lehtiseltä. Pasi Vierelä on päivätyllä kirjeellään perunut Pelkosenniemen Puutyö Oy:n irtisanomisilmoituksen. Kirje, LIITE nro 6. Kunnanhallitus hyväksyy irtisanomisilmoituksen peruuttamisen ja toteaa, että Pelkosenniemen kunnan ja Pelkosenniemen Puutyö Oy:n välinen vuokrasopimus on voimassa entisin ehdoin.

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 101 VUODEN 2009 TALOUSARVIOON VARATTUJEN LAINOJEN NOSTO Khall 101 Talousarvioon vuodelle 2009 on varattu lainanottoon yhteensä euroa. Lainaa saatetaan tarvita kesällä 2009 investointien rahoittamiseen (Skiway/laskettelusilta, Pyhän paloasema ym.). Loma-aikojen ym. vuoksi on tarkoituksenmukaista, että kunnanjohtaja tekee päätöksen lainatarjousten perusteella edullisimman vaihtoehdon mukaan ja päättää lainan nostoajankohdasta ja muista ehdoista. Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeuden kilpailuttaa ja nostaa tarvittaessa euron laina. Lainapäätös tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

17 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus 102 MAANKÄYTTÖSOPIMUS/ KARI JA TERTTU VUORIALHO SEKÄ HEIDÄN TÄYSIN MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVA YHTIÖ PYHÄ-SOMMELO OY Tekn.ltk 5 Liite 1. Maankäyttösopimus Liite 2. Kauppakirja Liite 3. Asemakaavaehdotus Korteniemen asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksen jälkeen on maanomistajan kanssa käyty neuvotteluja koskien Pyhäjärven rannalla olevien VL ja LV+VV alueiden luovuttamista kunnalle kaavan hyväksymisen yhteydessä. Hallintosäännön mukaan maankäyttösopimuksen hyväksymisessä :oon saakka on kunnanhallituksen ratkaisuvallassa. Kauppakirjassa ei erikseen mainita luovutuksen rahallista arvoa, mutta voidaan olettaa, että VL ja VV+LV -alueiden ja ET-alueen käyttöoikeuden arvo ei ylitä :a. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen ja liitteen 2 mukaisen kauppakirjan hyväksymistä. Kauppakirjan allekirjoittavat kunnan puolesta Markku Kankaanranta ja Kari Harju. Kauppakirjaan voidaan tehdä vähäisiä muutoksia. Tekn. ltk: Khall 37 * * * Maankäyttösopimus, kauppakirja ja asemakaavaehdotus, liite 4. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösesityksen. Kokouksessa Hanne Suokanerva esitti Jutta Pasman ja Eija Hietalan kannattamana asian jättämistä pöydälle jatkovalmisteluja varten. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Ää-

18 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus 102 nestysmenettely: kunnanjohtajan esitys EI, Suokanervan esitys JAA. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: EI ääniä 2 kpl (Isojärvi, Hyötylä), JAA ääniä 4 kpl (Leinonen, Hietala, Suokanerva, Pasma). Päätökseksi tuli Suokanervan esitys ja asia jätettiin pöydälle jatkovalmisteluja varten. * * * Khall 102 Maankäyttösopimus, kauppakirja ja asemakaavaehdotus, liite 7. Asiaa on jatkokäsitelty maapoliittisessa työryhmässä Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösesityksen.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 103 ILMOITUSASIAT Khall 103 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalisihteerin henkilöstöpäätökset , joista yli 2 kk kokonaiskestolta seuraavat: Päivähoito: Maija Honkanen Leila Harju lapsimäärä ja vl-hoito vl- ja yöhoidon tarve ylityövapaat lapsimäärä alle 3-v. lasten osuus alle 3-v.lasten osuus Marianne Parkkinen lomat ja op.vapaat lapsimäärä Palvelukoti: Terttu Tyrväinen vuorotteluvapaa Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 104 KAIRALAN-LUIRON MAISEMANHOITOALUE Khall 104 Ympäristöministeriön ja Pelkosenniemen kunnan rahoituksella on Lapin ympäristökeskuksen johdolla yhteistyössä mm. Pelkosenniemen kunnan, Kairalan ja Luiron kyläyhdistysten, kyläläisten, Pelkosenniemen-Savukosken metsänhoitoyhdistyksen ja monien muiden toimijoiden kanssa valmisteltu Kairalan-Luiron maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelma ja muu valmisteleva työ maisemanhoitoalueen perustamiseksi. Pelkosenniemen kunta on todennut lausuntonaan Kairalan ja Luiron maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta seuraavaa: Maisemanhoitoalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on korkeatasoisesti laadittu ja tuo esille kiitettävästi Kairalan ja Luiron kylien arvokasta perinne-maisemaa ja nykypäivään säilynyttä historiallisesti arvokasta rakennuskantaa. Erityisen kiitettävää suunnitelman laatimisessa on eri asianosaistahojen hyvä yhteistyö ja yhteishenki suunnitelman laatimisen perusteena olevien tavoitteiden kartoittamisessa ja toteuttamisessa. Kylät, kyläyhdistykset, kylien asukkaat ja muut toimijat ovat yhdessä eri viranomaistahojen kanssa osoittaneet erityistä aktiivisuutta ja vapaaehtoisuutta tehdyn työn aikaansaamisessa. Pelkosenniemen kunta katsoo, että suunnitelma täyttää erinomaisesti sille asetetut tavoitteet ja palvelee hyvin varsinaista päämäärää eli maiseman-hoitoalueen perustamista ja viime kädessä sen syvällisempää tarkoitusta eli perinnemaiseman ja rakennuskannan vaalimista ja kylämaiseman säilyttämistä elävänä. Suunnitelma ja sen toteutus luovat hyviä edellytyksiä myös Kairalan ja Luiron kylien elinvoimaisuudelle kulttuuri- ja perinnematkailun kehittämisessä, luovat parempia elinmahdollisuuksia kylien asukkaille ja edistävät Pelkosenniemen tärkeimmän elinkeinon matkailun kehittämistä kokonaisuutena. Pelkosenniemen kunta tukee jo tässä vaiheessa mielellään hoitoja käyttösuunnitelman saattamista maisemanhoitoalueen vahvistamisvaiheeseen. Asiassa on pyydetty kyläyhdistyksiltä esitystä kunnalle ja edelleen kunnalta Ympäristöministeriölle ja Lapin Ympäristökeskukselle Kairalan-Luiron maisemanhoitoalueen perustamiseksi.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 104 Kairalan ja Luiron kyläyhdistykset esittävät kunnalle myönteistä kannanottoa maisemanhoitoaluehankkeeseen ja toimenpiteitä asian eteenpäinviemiseksi. Kyläyhdistysten esitys kunnanhallitukselle, LIITE nro 8. Asian esittelyosassa kerrotuilla perusteilla ja laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti Pelkosenniemen kunta esittää Ympäristöministeriölle ja Lapin Ympäristökeskukselle Kairalan- Luiron maisemanhoitoalueen perustamista valtakunnallisesti merkittävänä maisema-alueena.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 105 KUNNAN OSALLISTUMINEN KIINTEISTÖ OY PYHÄLIIKE (TYÖNIMI) PERUSTAMISEEN Khall 105 Kunta on ollut mukana Pyhän ydinalueen tontille 344 rakennettavan liikehuoneiston valmistelussa. Tarkoituksena on, että perustettava kiinteistöyhtiö ostaa kunnalta kyseessä olevan liiketontin :n hintaan. Samoin kunta sitoutuu merkitsemään tietyn määrän osakkeita perustettavaan kiinteistöyhtiöön. Tässä tapauksessa lienee yksinkertaisinta myydä tontti :n hintaan perustettavalle kiinteistöyhtiölle ja hakea lisämääräraha valtuustolta osakkeiden merkintään. Kiinteistöyhtiö perustetaan ns. normaalina kiinteistöyhtiönä, jossa osakkeiden omistajat omistavat kiinteistöyhtiön, ja kiinteistöyhtiö vuokraa tiloja omistajille ja muille halukkaille vuokralaisille. Kiinteistöyhtiön työnimi: Kiinteistö Oy PyhäLiike Perustajajäsenet ilmoittavat merkitsevänsä haluamansa määrän sijoitussalkkuja. Osakkeet merkitään seuraavasti: Muodostetaan :n kokoisia sijoitussalkkuja. Sijoitussalkusta :a koostuu osakepääomasta ja :a sijoituksesta muodostuu yrityksen vapaaksi omaksi pääomaksi. Tavoitteena on saada sijoitussalkkuja merkittäväksi kpl, jolloin kiinteistöyhtiön oma pääoma olisi :a. Hankkeelle on tehty L1 vaiheen luonnossuunnittelu ja siitä laskettu tavoitehinta. Perustamiskustannukset 1,5 milj. (alv 0%) + tonttikustannus. Hankkeelle on valmisteltu kehittämistukihakemusta. Kehittämistuki on %:a investoinnin kustannuksesta. Kehittämistuki edellyttää kunnan mukanaoloa yhtiön omistuksessa. Investointi rahoitetaan seuraavasti: - noin 20 %:a omistajien sijoitus - noin 25 % kehittämistuki - noin 55 % pankkilainoituksella Valtion elvytystoimien johdosta tavoitteena tulisi olla, että rakentamiseen päästäisiin jo tämän vuoden aikana.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 105 Arkkitehtisuunnittelukilpailu on käynnistetty perustettavan yhtiön lukuun, ja arkkitehtisuunnittelusta on tarkoitus tehdä valinta yhtiön perustamiskokouksessa. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan osallistumaan kunnan edustajana kiinteistöyhtiön perustamiskokoukseen ja merkitsemään kunnalle alustavasti 4 sijoitussalkkua (omistusosuus %). Kunnanhallitus esittää valtuustolle :n lisämäärärahan varaamista osakkeiden merkintää varten, mikä määräraha katetaan kiinteistöyhtiölle myytävän tontin myyntituloista. Kunnan osalta merkintä vahvistuu valtuuston päätöksen jälkeen. Kokous päätettiin

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot