Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja 5 täytäntöönpano 139 Takauksen myöntäminen osuuskunnan vesihuoltoverkoston 7 laajantamiseen Niskapietilän kylän alueelle 140 EAKR projektihakemus, Imatran seudun pohjavesien suojeluja 10 vesiensuojeluhanke 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen 13 hakeminen vuonna Valtionperintö - Alpo Kurronen Yhtenäiskoulun rakennushankkeen tilannekatsaus Yhtenäiskouluprojekti, urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta Keltaisen koulun käytöstä poisto Häädön keskeyttäminen määräaikaisella vuokrasopimuksella asti 147 Simpele-Änkilä OYK:n ja Simpeleen asemakaavan muutos ja 26 laajennus 148 Kuntakokeiluun osallistuminen ja lausunto kokeilua koskevasta 30 lakiluonnoksesta 149 Oikaisuvaatimus palvelusihteerin toimen täyttäminen Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Simpeleen Lämpö Oy:n siirtyminen kuntakonsernin 38 taloushallintoon 153 Kuntamarkkinoille osallistuminen 40

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-17:27 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:00-17:27 1. varapj ptk tark Europaeus Teemu 14:00-17:14 2. varapj Kääriä Krista 14:00-16:25 varajäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-17:27 Jäsen Tervonen Timo 14:00-17:27 jäsen ptk tark. Vanhatalo Mika 14:00-15:43 jäsen Terävä Liisa 14:10-17:27 valtuuston pj Luumi Kari 14:00-16:55 valt 1. varapj Paajanen Timo Anttila Harri 14:00-16:55 valt 2. varapj 14:00-17:27 kj, pöytäkirjanpitäjä Hinkkanen Paula 14:00-17:27 talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä 152 Poissa Kuru Katja jäsen Rita Annaleena kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Harri Anttila Paula Hinkkanen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä, 152 Pöytäkirjan tarkastus Timo Tervonen Pöytäkirjantarkastaja Harri Vuorela Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalo yhteispalvelupiste Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 136 Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 137 Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Timo Tervonen ja Mika Vanhatalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Tervonen ja Harri Vuorela.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Kh 138 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuusotn päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanemata. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Kj ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet valtuuston päätösten toimeenpanemiseksi: 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - ei toimenpiteitä 8 Pöytäkrijan tarkastajien valinta - ei toimenpiteitä 9 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen - pöytäkirjan ote: Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, talouspäällikkö Paula Hinkkanen Yhtenäiskoulun rakennushankkkeen tilannekatsaus - pöytäkirjan ote: sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja, rakennustarkastaja, yhteiskoulun rehtori Lisämääräraha Hiitolanjokeen liittyviin toimenpiteisiin - pöytäkirjan ote: talouspäällikkö Paula Hinkkanen Partilan yksityistien perusparannuksen lainan takaus - pöytäkirjan ote: talouspäällikkö Paula Hinkkanen, Partilan yksityistie Simpeleen kyläyhdistys ry:n takaushakemus - pöytäkirjan ote: Simpeleen kyläyhdistys, talouspäällikkö Paula Hinkkanen Etelä-Karjalan Kärki-Leader kehittämisstrategian rahoittaminen - pöytäkirjan ote: Etelä-Karjaln Kärki-Leader ry/ Riitta Bagge , talouspäälikkö Paula Hinkkanne 15 Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus - ei toimenpiteitä

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 arviointikertomus - ei toimenpiteitä 17 Talousarvion toteumavertailu ajalta ei toimenpiteitä 18 Tarjous Kokonsuo -tilasta - pöytäkirjan ote: Tuukka Purasmaa ja talouspäällikkö Paula Hinkkanen Muut asiat Luottamushenkilöiden valinta Kalevi Auvisen tilalle - pöytäkirjan ote: Heimo Repo, Teemu Europaeus, kunnanhallitus ja sivistyslautakunta Valtuustoaloite metsänhoitotöiden kilpailuttamisesta Keskustan valtuustoryhmän aloite metsänhoitotöiden kilpailuttamisesta annetaan teknisen lautakunnan valmisteltavaksi ja toimeenpantavaksi. 20 Tiedoksi - ei toimenpiteitä Valtuuston puheenjohtaja Liisa Terävä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Liitteet Liite 1 Valtuustoaloite metsänhoitotöiden kilpailuttamisesta Jakelu Tekninen lautakunta

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Takauksen myöntäminen osuuskunnan vesihuoltoverkoston laajantamiseen Niskapietilän kylän alueelle 120/ /2014 Kh Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Puntalan-Kuokkalammin vesihuolto-osuuskunta pyytää Rautjärven kunnan oma vel kais ta takausta lainalle, jonka avulla toteutetaan osuuskunnan ve sihuol to ver kos ton laajentaminen Niskapietilän kylän alueelle. Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa Niska-Pietilän ky län alue on esitetty liitettäväksi Puntalan-Kuokkalammin ve si huolto-osuus kun nan alueeseen. Sekä yleissuunnitelman että ra ken nus suun nitel man yhteydessä kyseltiin kirjallisesti asukkailta halukkuutta liittyä ve sihuol to ver kos toon, viimeisessä oli heti liittyjiä 13 ja myöhemmin liittyjiä 3. Ky se ly jen perusteella hankkeen toteuttamista on jatkettu. Tässä vaiheessa he ti liittyviä on 8. Hankkeen tavoitteena on saada asukkaille hyvää talousvettä ja saada kiinteis töil tä tulevat jätevedet asian mukaisesti käsiteltyä. Keskitetty vie märöin ti parantaa osaltaan Helisevänjoen tilaa ja pohjavesialueen suojelua. Rautjärven kunnan omavelkaista takausta haetaan ,00 euron suurui sel le yhden vuoden mittaiselle rakentamisaikaiselle lainalle ja ,00 euron suuruiselle 12 vuoden mittaiselle pitkäaikaiselle ra ken tamis lai nal le. Rakentamiskustannuksista katetaan osa liittymismaksuilla sekä kunnan ja ELY-kes kuk sen rakentamisavustuksella, lainaa tarvitaan muun osuuden ra hoi tuk seen. Osuuskunta saa kunnan avustuksen rakentamisen aikana. Ra ken ta mis aikais ta lainaa tarvitaan koska osuuskunta saa ELY-keskuksen ve si huol toavus tuk sen kustannuksia vastaan töiden valmistuttua sekä arvonlisäveron pa lau tuk sen viipymän jälkeen. Rakennusaikaista lainaa lyhennetään osuuskunnan saaman ELY:n avustuk sen osuudella ja alv-palautusten osuudella. Pitkäaikaista lainaa ly henne tään uusien liittyjien liittymismaksun osuudella sekä muutoin ly hen nysoh jel man mukaisesti. Osuuskunnan kokous on hyväksynyt hankkeen toteuttamisen, takausen hakemisen sekä vastatakauksen antamisen Rautjärven kunnalle. Kunnahallitukselle toimitetaan liitteenä Niska-Pietilän vesihankkeen takaus ha ke mus, jossa on esitetty rahoitussuunnitelma. Osuuskunnan yleisen kokouksen pöytäkirjan ote sekä ELY-keskuksen avus tuspää tök sen kopio.

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kv Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Rautjärven kunta myön tää omavelkaisen takauksen Puntalan-Kuokkalammin ve si huol to-osuus kun nalle euron lainalle, jonka laina-aika on yk si (1) vuosi ja euron lainalle, jonka laina-aika on kaksitoista (12) vuotta. Takauksen edellytyksenä on vähintään 8 allekirjoitettua liit ty mis- ja maksusopimusta. Maksusopimuksiin tulee liittyä velvoite: Velallinen antaa omavelkaisen vastatakauksen osuuskunnan pan kis ta ottamalle ja Rautjärven kunnan takaamalle rakentamislainalle. Vas ta ta kauk sen enimmäismäärä on lyhentämätön määrä liit ty mis mak sus ta sekä erääntyneet maksusopimuksen mukaiset korot ja ku lut. Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet päättää muista takauksen ehdoista. Kokouksessa jaettiin Puntala-Kuokkalammin vesihuolto-osuuskunnan osuuskuntakokouksen pöytäkirjanote , koskien hankkeen toteuttamista ja vastatakuksen antamista Rautjärven kunnan myöntämään takaukseen. Ehdotus: Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti oma vel kaisen takauksen myöntämisestä Puntalan-Kuokkalammin ve si huol to-osuuskun nal le euron lainalle, jonka laina-aika on yksi (1) vuosi ja euron lainalle, jonka laina-aika on kaksitoista (12) vuotta. Valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet päättää muista takauksen eh dois ta. Kh 139 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: har Puntala-Kuokkalammin vesihuolto-osuuskunta on saanut lainapäätöksen Han dels ban ke nil ta. Laina jaetaan kahdeksi lainaksi: Laina 1: Pääoma: ,00 eur Laina-aika: 1 v Viitekorko: Euribor 3 kk Marginaali: 1,00 %

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Toimitusmaksu: 400,00 eur Laina 2: Pääoma: ,00 eur Laina-aika: Enintään 12 v Viitekorko: Joko euribor 3kk tai 12 kk Marginaali: 1,35 % Toimitusmaksu: 350,00 eur Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt lainaehdot ja takauksen myöntämisen lainoil le Puntala-Kuokkalammi vesihuolto-osuuskunnalle Niska-Pietilän ve sihuol to ver kos ton rakentamista varten kunnanvaltuuston hyväksymin ehdoin. Rakentamisaikaista lainaa tulee nostaa enintään se määrä, joka tarvitaan Raut jä ren kunnan puolella sijaitsevien kiinteistöjen liittämiseen ve si huol tover kos toon. Lainan takauspäätös ei ole voimassa, jos ELYn avustuspäätös ei ole voimassa. Jakelu Puntala-Kuokkalammin vesihuolto-osuuskunta Handelsbanken Imatra Talouspäällikkö Kirjanpito

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus EAKR projektihakemus, Imatran seudun pohjavesien suojelu- ja vesiensuojeluhanke 195/02.08/2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamiin projekteihin on varoja vielä jaossa kaudelta Imatran seudun ympäristöviranomainen on tehnyt hakemuksen projektille "Imatran seudun pohjavesiensuojelu ja vesien suojeluhanke", seuraa oheisena. Mukana projektin valmistelussa ovat Imatran vesi, rautjärven kunta ja kaakkoi-suomen ELY. Alueella on myös Ympäristöministeriön tukema paikallistason hanke, "Pohjavesien suojelusuunnitelma". EAKR-hankkeiden tulee olla mittakaavaltaan suuria hankkeita. Tämän takia on yhdistetty sekä Kalakatti-hanke että Pohjavesi-hanke samaan hakemukseen. Rautjärven kunnan osalta saataisiin saman projektin tuotoksena tutkimustulokset Laikon ampumaradalle vaadittavaa uuteen ympäristölupaan. Tiivistelmä EAKR hankkeesta: 1. Pohjavesien suojelu Hankkeen pohjavesiensuojeluosiossa laaditaan pohjaveden yhteistarkkailusuunnitelma Imatran tärkeimmälle 1. luokan pohjavesialueelle, Vesioronkankaalle. Rautjärven Laikon runsastuottoiselle ja maakunnallisesti merkittävälle 1. luokan pohjavesialueelle tehdään perusselvitykset ja riskinarvio. 2. Vesiensuojelun tietoisuuden nostaminen Hankkeen vesiensuojeluosio keskittyy vesiensuojelun tiedottamiseen, virkistyskalastuksen ja kalastusmatkailun kehittämiseen sekä kalan käytön lisäämiseen kotimaisena ravintona. Hankkeessa nostetaan esiin kalastonhoito ja hyödyntäminen vesiensuojelunäkökulmasta. Kohderyhmänä tässä hankkeessa ovat toisaalta alueen nuoret perheet ja koululaiset, toisaalta kalastus- ja matkailuyrittäjät sekä kalastusalueet. Yhteistyötä kalan käytön lisäämisessä tehdään mm. Martta-yhdistysten kanssa esim. järjestämällä kalaruokakursseja. Tiedottamista tehdään erilaisissa tilaisuuksissa, internetissä sekä median välityksellä. Hankkeessa tehdään myös venäjänkielinen esite. Hankkeen tavoitteet: 1. Pohjavesien suojelu Yhteistarkkailusuunnitelman laatiminen Vesioronkankaan 1. luokan pohjavesialueelle, jossa Imatran kaupungin päävedenottamo sijaitsee. Laikon antoisan pohjavesialueen hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen ja riskien ennaltaehkäisy. 2. Vesiensuojelun tietoisuuden nostaminen

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Hanke keskittyy vesiensuojelun tietoisuuden lisäämiseen kalastonhoidon näkökulmasta. Hankkeessa nostetaan esiin kalastonhoito vesiensuojelussa. Samalla edistetään kalan hyötykäyttöä, virkistyskalastusta ja kalastusmatkailua. Hankkeessa on tavoitteena kalan käytön lisääminen kotimaisena ravintona. Kohderyhmänä tässä hankkeessa ovat toisaalta alueen nuoret perheet ja koululaiset, toisaalta kalastus- ja matkailuyrittäjät sekä kalastusalueet. Kalaston hyödyntämisessä ja hoidossa keskitytään osakaskuntiin alueen neljän kalastusalueen kautta. Hankkeessa tehdään myös venäjänkielinen esite. Aluleella järjestetään vesiensuojelu-virkistyskalastus -tilaisuuksia. Projektin tuloksena kotimaisen kalan hyötykäyttö ja veisensuojelutietoisuus lisääntyy. Imatran seudun ympäristötoimi hyödyntää projektin tuloksia tiedostustoiminnassaan. Projektin tuloksena syntyneet esitteet ja muu materiaali ovat jatkossa yhteistyökumppaneiden käytössä. Hankkeen toimenpiteet: 1. Pohjavesien suojelu Yhteistarkkailusuunnitelman laatiminen, Vesioronkankaan 1. luoka pohjavesialue, Imatra. Pohjavesialueen perusselvitykset, Laikko, 1. luokan pohjavesialue, Rautjärvi 2. Vesiensuojelun tietoisuuden nostaminen Hakija järjestää vesiesuojeluun ja virkistyskalastukseen liittyviä tapahtumia ja osallistuu muiden järjestämiin yleisötapahtumiin.tilaisuuksia voi olla myös kouluilla. Hakija järjestää asiantuntijaluentoja vesiensuojelusta sekä kalaston hyödyntämisestä ja hoidosta. Hankkeen tilaisuuksiin kutsutaan asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden lisäksi elinkeinon harjoittaja ja muita sidosryhmiä. Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuokrasopimuksen (Rautjärven riistanhoitoyhdistys ja Rautjärven kunta) jatkamisen asti. Lisäksi Imatran seudun ympäristötoimen, Rautjärven kunnan, Rautjärven erämiehet ry:n, Rautjärven Riistanhoitoyhdistys ry:n, Kaakkois-Suomen ELY:n, Rajavartiolaitoksen kanssa on asiasta pidetty kokous Mikäli Laikon ampumaradan toimintaa halutaan jatkaa, tulee sen ympäristölupa uusia. Rautjärven riiistanhoitoyhdistys on aloittanut uuden ympäristöluvan hakemisen valmistelun Laikon ampumaradalle.uuden ympäristöluvan ehtoina on mm. vuokra-ajan kattavuus koko ympäristöluvan voimassaolojan.tällöin ampumarata-alueen tutkiminen on tarpeellista. Toisaalta saadun maaperä ja pohjavesitiedon perusteella voidaan tarkastella nykytilanteen aiheuttamaa pohjavesiriskiä ja tarvittavia puhdistustoimenpiteitä, toisaalta tietoa tarvitaan arvioitaessa ampumaratatoiminnan jatkomahdollisuuksia kyseisellä alueella. Nämä tutkimukset saataisiin tehtyä EAKR projektin yhteydessä. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää että rautjärven kunta osallistuu hankkeeseen

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kh 140 ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa Imatran seudun pohjavesien suojelu- ja vesiensuojeluhankkeeseen Teknisen keskuksen budjettiin Rautjärven kunnan osuudelle, ,00. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rautjärven kunnan hallintosäännön 5 luvun 2 mukaan talousarvioon tehtä vät muutokset on esitettävä valtuustolle talousvuoden aikana. Teknisen keskuksen talousarviomuutos euroa lisämääräraha EAKR-pro jek ti hankk seen, Imatran seudun pohjavesien suojelu- ja ve siensuo je lu hank keen, josta Rautjärven kunnan osuus. Kunnanhallitus hyväksyy Rautjärven kunnan liittymisen Imatran seudun pohjavesien suojelu- ja vesiensuojeluhankeeseen ja esittää teknisen keskuksen vuoden 2014 talousarvion muutoksen kun nan val tuus ton hyväksyttäksi. Hankeen tuloksena tulee tuottaa riittävät selvitykset pohjavesien suojelusuunnitelmaa ja Laikon ampumaradan ympäristölupaa varten. Keskustelun kuluessa Teemu Europaeus teki Mika Vanhatalon kannattamana esityksen, että Rautjärven kunta ei liity hankkeeseen ja siten määrärahaesitys hylätään. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Ne jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösesitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattava Europaeuksen esitystä EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettin 4 JAA -ääntä ja 3 EI -ääntä. Äänestyspöytäkirja pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Jakelu Imatran seudun ympäristötoimi Tekninen lautakunta valtuusto

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna / /2014 Kh 141 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen val tion osuu des ta an ne tun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta har kin nan va rai ses ti val tion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikke uk sel lis ten tai tila päis ten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuok si on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa ote taan huomioon myös paikalliset erityis olo suh teet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtoina on, että kunta on hy väksy nyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi to teu tet ta vis ta toi menpi teis tä. Suunnitelmaan tulee liittää valtioosuuden korotusta koskevaan hake muk see en. Jos suunnitelma ei ole valmistunut hakuajan loppuun mennes sä, on hakemukseen merkittävä milloin valtuusto sen käsittelee ja milloin suunnitelma lähetetään ministeriöön. Valtionvarainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee toimittaa mennessä. Rautjärven kunnan talous on tällä hetkellä tasapainossa eikä erityistä li sätyn tuen tarvetta ole poikkeuksellisten tai tilapäisten kun nal lis ta lou den vaikeuk sien takia, joten kunnanhallitus päättää, että Raut jär ven kunta ei hae kun tien harkinnanvaraisen valtionosuuden ko ro tus ta vuonna Jakelu Talouspäällikkö

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtionperintö - Alpo Kurronen 140/ /2014 Kh Valmistelijat: Rauni Kekäläinen, vs.kehitysjohtaja, p , Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunta on hakenut Alpo Kurronen kp:n perintöä Valtiokonttorilta käyttääkseen sen vanhusväestön ja erityisryhmien lähi- ja asumispalvelujen kehittämiseen ja virkistystoiminnan monipuolistamiseen. Asiaa on aiemmin käsitelty kunnanhallituksen kokouksissa Valtiokonttori on päätöksellään ( 472 / 90 / 2012 ) päättänyt luovuttaa Alpo Kurrosen kuolinpesän koko omaisuuden Rautjärven kunnalle. Alpo Kurronen kp:ltä Rautjärven kunnalle saatu perintö on vastaanotettu Perinnön lopputilityksessä on tullut kaksi (2) kiinteistöä, jotka ovat nimeltään ja kooltaan - Mikkola Rn:ro koko ha - Mykkälä RN:ro koko ha Lainhuutohakemukset on laitettu vireille Perunkirjaa varten Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen/ Jari Jordanin laatima metsäarvio on euroa. Rahavaroja Rautjärven kunta on saanut ,03 euroa. Joten koko kunnalle tilitettävän omaisuuden säästö on ,03 euroa. Tilalla sijaitsee kaksi rakennusta, joille ei perunkirjassa ole määritelty arvoa, purkukunnossa oleva hirsirakennus sekä vuonna 1977 asuinrakennuksesi muutettu omakotitalo. Öljylämmitteinen omakotitalo (3 h+k+s) huoneistoalaltaan 73 m 2 on muutaman vuoden ajan ollut asumattomana ja kylmänä. Rakennusmestari Rauno Hokkasen näkemyksen mukaan rakennus on mahdollisesti palautettavissa asumiskäyttöön, koska rakennus on perusrakenteiltaan ehjä eikä siinä ole havaittavissa erityisiä kosteus- tai muuta vaurioita. Tarkempi arviointi edellyttää vesi- ja lämmitysverkoston testauksen sekä mahdollisesti rakenteiden aukaisuja. Rakennuspaikka sijaitsee Mikkola-tilalla Purnujärventien ja Helisevänjoen välissä ja on pinta-alaltaan 1,222 ha. Kunnan olisi mahdollista käyttää omakotitaloa omassa vuokrauskäytössään.

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh Kunnanhallitus päättää kirjata testamenttien varojen pääomaksi ,03 euroa käytettäväksi vanhusväestön ja erityisryhmien lähi- ja asumispalvelujen kehittämiseen ja virkistystoiminnan monipuolistamiseen. Kunnanhallitus päättää liittää Mikkola RN:o 9:21 ja Mykkälä RN:o 9:19 -tilat kunnan metsätiloihin. Tekniselle keskukselle annetaan tehtäväksi testata keväällä 2014 omakotitalon muuntaminen uudelleen asuinkäyttöön kytkemällä lämmitysjärjestelmä ja vesijohtoverkosto käyttöön sekä tutkia tarkemmin kriittiset rakenteet. Teknisen keskuksen tulee raportoida kunnanhallitusta asuinkäyttöön muuntamisen mahdollisuudesta sekä laatia kustannusarvio välttämättömistä rakennuksen ja asuintilojen korjaustarpeista sekä pihatöistä ja hirsirakennuksen purkamisesta. Teknisen keskuksen laatiman kustannusarvion perusteella kunnanhallitus päättää rakennuksen ottamisesta asuinkäyttöön tai myymisestä. Asia jätettiin pöydälle. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Oikaisuna todetaan, että pesän säästö on ,03 euroa, johon lisätään asianajotoimiston laskun sisältämä alv 1.059,40 euroa. Metsäarvion kokonaismäärä ilman vähennyksiä on euroa. Rakennuspaikan 1,222 ha puuston arvo on n , joten metsätilojen bruttoarvo on noin euroa ja käypä arvo n euroa. Kunnanhallitus asettaa julkiseen myyntiin Mikkola ja Mykkälä -tilat lukuunottamatta Mikkola -tilalla sijaitsevaa n. 1,222 ha rakennuspaikkaa. Teknisen keskuksen tulee testata kevään 2014 aikana omakotitalon muuntaminen uudelleen asuinkäyttöön, laatia kustannusarvio välttämättömistä rakennuksen ja asuintilojen korjaustarpeista sekä pihatöistä ja hirsirakennuksen purkamisesta. Teknisen keskuksen laatiman raportin perusteella kunnanhallitus päättää rakennuksen ottamisesta asuinkäyttöön tai myymisestä.

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 142 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Tekninen keskus on laatinut raportin omakotitalon ottamisesta uudelleen asuin käyt töön. Rakennus on otettavissa uudelleen käyttöön, mutta se edel lyt täi si vähintään euron investoinnin. Kunnanhallitus asettaa omakotitalon tontteineen yleiseen myyntiin. Asuinra ken nus myydään peruskorjauskuntoisena ja vanha asuinrakennus purku kun toi se na. Liitteet Liite 2 Korjausselvitys Jakelu kunnanjohtaja Juho Jylhä tekninen johtaja

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Yhtenäiskoulun rakennushankkeen tilannekatsaus 37/ /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Yhtenäiskouluhankkeen urakoista on saatu urakkatarjoukset Alus ta van tarkastelun perusteella hankkeen kokonaiskustannusarvio on nou se mas sa lähes 12,5 miljoonaan euroon. Rakennuttajakonsultti laatii tarjousvertailut sekä poikkeama-arvion kus tannus ar vi oon, jotka ovat käytettävissä kokouksessa. Tekninen lautakunta käsittelee kilpailutusta ja kunnanhallitus Rakennustarkastaja Pasi Kautto ja sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen ovat kokouksessa selostamassa asiaa. Hankintapäätöstä siirretään siihen asti, kun OKM avustuspäätös on tie dossa. Yhteiskoulu ja lukio siirretään suunnitelmien mukaisesti väistötiloihin luku kau den alusta lukien. Kunnanvaltuustolle esitetään kus tannus ar vion korottamista 12,45 milj. euroon. Kv Ehdotus: Valtuusto hyväksyy yhtenäiskoulun rakennushankkeen kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuusto äänesti Petteri Laaksosen esittämän vastaehdotuksen pohjalta, jota Seppo Sahla kannatti. Esitykessä rakennushanke keskeytettäisiin kunnes OKM avustuspäätös on tiedossa ja palautettaisiin takaisin käsittelyyn. Yhteiskoulu ja lukio siirretääm suunnitelmien mukaisesti väistötiloihin lukukauden alusta lukien. Vastaehdotus hyväksyttiin äänin 15/5. Kh 143 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Rakennuttajakonsulttina toimivan Ramboll CM Oy:m (ent. Pöyry CM Oy) on käyty keskustelut, jossa on sovittu, että he valmistelevat vaihtoehtoja tilanteeseen, jos OKM avustus ei ole riittävä. Hankevaihtoehtojen kustannusarvioraamiksi on hahmoteltu 8,50-10,00 M. Selvitettävät vaihtoehdot ovat 1. Nykyisen huonetilaohjelman mukainen vaihtoehto, jossa ra ken nusmas sat on sijoiteltu uudelleen ja toteutettu edullisemmalla tavalla 2. Supistetun huonetilaohjelman mukainen uudisrakennus. Huo ne ti laoh jel mas ta on poistettu kaikki lukion tarvitsemat tilat sekä vä hen netty erityisluokkia ja pienryhmätiloja. Supistetussa huo ne ti la oh jel massa yhteinäiskoulu toteutuisi suunnitellulla tavalla, mutta esi ope tusryh miä ei jatkossakaan voitaisi siirtää yhteinäiskoulun tilohin. Lukio-ope tuk sen tarvitsemat tilat osoitettaisiin Kivijärven koululta. 3. Supistetun huonetilaohjelman mukaiset tilat niin, että nykyiset ns. uu si osa ja teknisen työn tilat peruskorjataan. Jos hankkeen suunnittelu valtuuston päätöksen perusteella aloitetaan uudes taan, hankkeeseen on tarpeen nimetä suunnitteluryhmä, joka kä sit telee muu tet ta vat suunnitteluperusteet. Kunnanhallitus hyväksyy esitettyjen vaihtoehtojen mukaisten selvitysten tekemisen, mutta ei ota kantaa oppilaiden sijoittamiseen eri kiinteistöihin. Kunnanhallitus nimeää suunnittelutyöryhmän, jolle eri vaihtoehdoista tulee raportoida. Suunnittelutyöryhmään nimettiin: Puheenjohtajana kunnanjohtaja Harri Anttila Khall pj Taina Lonka Kvalt pj Liisa Terävä Sivla pj Krista Kääriä Tekla pj Terho Kemppinen Khall jäsen Mika Vanhatalo Khall jäsen Teemu Europaeus Sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen Tekninen johtaja Ari Pöllänen Asiantuntijana rakennustarkastaja Pasi Kautto Mika Vanhatalo poistui kokouksesta tämä asian käsittelyn aikana klo Liitteet Liite 3 Yhtenäiskoulun tarjousten vertailu kustannnusarvioon Liite 4 Kunnallistalouden skenaariot Liite 5 Yhtenäiskoulun rakennushankkeen äänestyspöytäkirja Jakelu Vesa Urpalainen Ramboll CM Oy Pari Kautto Tekninen keskus Sivistyskeskus

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Yhtenäiskouluprojekti, urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta 37/ /2014 Tekltk Kh 144 Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Simpeleen uuden yhtenäiskoulun urakkakilpailutuksen suunnitelmat kustan nus ar vioi neen on hyväksytty kunnanhallituksessa Hankkeen rakennuttajakonsultti on pyytänyt julkisten han kin tojen sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa julkaistullla avoimella tarjous pyyn nöil lä tarjouksia Simpeleen yhtenäiskoulun rakennus- ja LVI- SA-ura kois ta. Tarjoukset piti jättää klo mennessä. Tarjousten avauskokous pidettiin Avauspöytäkirja ja tar jous vertai lu seuraavat oheisena. Saatujen tarjousten kokonaishinta ylittää selkeästi hankkeelle varatut määrä ra hat ja tavoitetalousarvion. Esittelijä alustaa asiaa kokouksessa. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että yh te näis koulu hank keen urakoitsijoiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjouk set tehneet Skanska Oy/rakennusurakka, Kenttälä Oy/sähköurakka, Lem min käi nen Oy/lv-urakka, Lemminkäinen Oy/iv-urakka, Fidelix Oy/raken nusauto maa tiourak ka. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhavaltuusto jätti kunnanhallituksen esityksen hankkeen määrärahan korottamisesta pöydälle, joten saatujen tarjousten mukai nen kokonaishinta ylittää selkeästi ( 1,55 M ) hankkeen hyväksytyn kus tan nus ar vion. Kunnanahallituksella ei tämän vuoksi ole valtuuksia hyväk syä urakoita. Hankkeen toteutuminen tarjouskilpailun mukaisilla suunnitelmilla edellyttää hae tun Opetus- ja kultuuriministeriön avustuksen saamista rittävän suu ruise na. Kustannusarvion ylityksen johdosta myös tässä tapauksessa mahdol li sen hankintapäätöksen voi tehdä ainoastaan kunnanvaltuusto. Avustuksen käsittelyaikataulusta ei ole tarkkaa tietoa. Saadun en nak ko tiedon mukaan asiasta päätetään viimeistään kesän lopulla (elokuussa).

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 05.05.2014 klo 14:00-16:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot