Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut Johtosääntömuutos, teknisten palvelujen johtosääntö Työryhmän asettaminen maapoliittisen ohjelman tarkistamiseen/uusimiseen Täyttölupa-anomus, tekniset palvelut Valtuuston ja kunnanhallituksen työohjelman hyväksyminen vuodelle Edustajien nimeäminen kuntajakoselvityksen työryhmiin Ruoka- ja siivouspalvelutaksojen vahvistaminen vuodelle Työterveyshuollon palvelut uusille työntekijöille Aslak-kuntoutus Toisen asteen koulutuksen yhteistyösopimuksen irtisanominen Lahden Manna - Yhdistys ry:n avustusanomus Tiedoksi saatettavat asiat 333

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-21:45 Osallistujat Läsnä Savurinne Reijo puheenjohtaja Hassinen Sirpa jäsen Kaitainen Marja jäsen Karjalainen Pasi jäsen Koskelainen Jorma jäsen Koskelo Jenna jäsen Laakso Jetta jäsen Niemi Harri jäsen Rahkonen Hannu jäsen Reinikka Sami jäsen Siltanen Riitta jäsen Oksanen Reijo valtuuston puheenjohtaja Laine Raimo valtuuston I vpj Suhonen Virpi valtuuston II vpj Grönroos Rauno jäsen/tekninen ltk Läsnä 242 klo 18:00-19:40 Honkanen Petri jäsen/tekninen ltk Läsnä 242 klo 18:00-19:40 Kaapro Seppo jäsen//tekninen ltk Läsnä 242 klo 18:00-19:40 Känkänen Kari puh.joht./tekninen ltk Läsnä 242 klo 18:00-19:40 Lampio Eila jäsen/tekninen ltk Läsnä 242 klo 18:00-19:40 Mikkanen Anne jäsen/tekninen ltk Läsnä 242 klo 18:00-19:40 Ruuska Sinikka jäsen/tekninen ltk Läsnä 242 klo 18:00-19:40 Strandén Liisa jäsen/tekninen ltk Läsnä 242 klo 18:00-19:40 Syyrakki Pauli kunnanjohtaja/esittelijä Mikkola Lotta hallintojoht/pöytäkirjanpitäjä Helander Risto tekninen johtaja Läsnä 242 klo 18:00-19:40 Lehikoinen Emilia rakennuttajainsinööri Läsnä 242 klo 18:00-19:40 Puttonen Pirkko tilapalveluinsinööri Läsnä 242 klo 18:00-19:40 Ekholm Esa Ladec Läsnä 242 klo 18:00-19:09 Huttunen Janne Ramboll Oy Läsnä 242 klo 18:00-19:09 Honkanen Tuula toimitusjohtaja PHJ Läsnä 242 klo 18:00-19:09 Varjonen Marko siv.ltk pj Läsnä 242 klo 18:00-19:09

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Savurinne Lotta Mikkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Hannu Rahkonen Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Irmeli Kosonen toimistosihteeri Sami Reinikka

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Tekniset palvelut Kunnanhallitus 242 Kunnanhallituksen työohjelman mukaisesti kunnanhallituksen kokous on teknisten palveluiden teemako kous. Kokouksessa käsitellään teknisten palveluiden ajankohtaisia asioita. Nastolaan on valmistumassa selvitys mm. maa-ainesten, jätteiden ja biopolttoaineiden terminaaliratkaisuihin sijoituspaikkana käytöstä poistetun kaatopaikan ja jätevedenpuhdistamon lähialue. Työ on tehty yhteistyössä Ladecin ja potentiaalisten sidoskumppaneiden kanssa. Konsultti esittelee selvitystyön. Kunnan linjaus asiaan päätetään myöhemmin. Tässä yhteydessä on tarkoitus saattaa selvityksen sisältö läsnäolijoille tiedoksi. Kokoukseen on kutsuttu tekninen johtaja, tilapalveluinsi nööri, rakennuttajainsinööri ja tekni nen lautakunta. Kunnanhallitus merkitsee teknisten palveluiden ajankohtaiskatsauksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Johtosääntömuutos, teknisten palvelujen johtosääntö Tekninen lautakunta Voimassa olevaan johtosääntöön on valmisteltu muutoksia. Johtosääntöön lisätään ra kennut ta jainsi nöö rin ja hal linto- ja ta lous sihteerin viranhaltijoiden ratkaisuvallat sekä rakennuttajainsinöörin sijaistustehtävä. Kuntatekniikan mestarin ratkaisu valtaan lisätään ajoneuvosiirtol (828/2008) mukaiset kunnalle kuulu vat päätökset ja vastaava ratkaisuvalta poistetaan teknisen lautakunnan ratkaisuvallasta. Yleiskaavoittajalta poistetaan päätösoikeudet ratkaista MRL:n 171 :n mukainen poikkeaminen ran ta-ase ma kaa va-alu eella ja ase ma kaava-alu een ulkopuolella sekä MRL:n 137 :n mukainen suunnittelutarveratkaisu. Kaavoitusarkkitehdilta poistetaan päätösoikeus ratkaista MRL:n 171 :n mukainen poikkeaminen asema kaa va-alu eella. Ratkaisuvallat siirre tään teknisellle lautakun nalle. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) 187 :n mu kaan, jot ta viran halti jan pää tök seen hae taan muu tosta oikaisuvaatimuksella ei kä valit tamal la hal lin to-oikeu teen, on pää tös oi keus sub de le goitava lau takun nalta vi ran hal ti jalle. Kor keim man hallin to-oi keuden rat kaisun 2004:97 mu kaan val tuuston ei katsota ole van lain 187 :ssä tarkoitettu viran omainen. Vesihuoltoinsinöörin ratkaisuvaltaan lisätään vesihuoltolaitoksen toimintaan liittyvien vuokrasopimusten hyväksyminen se kä MRL 161 :n mu kais ten yh dys kunta tek nis ten laittei den si joit ta mis so pimuk sien hyväksy mi nen vesi huoltolai tok sen osalta ja jat koai kojen myöntä mi nen vesi huolto lai toksen laskujen mak samiselle lau ta kun nan mää rää missä rajoissa. Muutokset esitetään astuviksi voimaan Kunnanhallitus 243 (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy esitetyt johtosääntömuutokset ja esittää niitä hyväksyttäviksi edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Teknisten palvelujen johtosääntöluonnos on esityslistan liitteenä nro 1/ Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esittämät muutokset teknisten palvelujen johtosääntöön.

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Työryhmän asettaminen maapoliittisen ohjelman tarkistamiseen/uusimiseen Kunnanhallitus Valtuusto on hyväksynyt Nastolan kunnan maapoliittisen ohjelman. Maapoliittisessa ohjelmassa valtuusto on määritellyt kunnan maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Keskeisinä tavoitteina nykyisessä maapoliittisessa ohjelmassa on, että kunnan maapolitiikan tulee olla johdonmukaista, taloudellisesti kannattavaa ja tukea yhdyskuntarakenteen hallittua ja tasapainoista kehittymistä. Valtuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa on kunnanhallituksen tulosalueen kohdalla toimenpiteenä laatia selvitys vapaa-asuntojen muuttamismahdollisuudesta vakituisiksi asunnoiksi. Selvityksen tulee olla valmis mennessä. Maapoliittinen ohjelma sekä em. vapaa-ajanasuntojen mahdollinen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi on kuntastrategian tarkistamiseen liittyviä asioita. Kunnanhallitus asettaa työryhmän laatimaan ehdotusta kunnan maapoliittiseksi ohjelmaksi vuosille ja nimeää siihen seuraavat Jäsenet: - 2 edustajaa kunnanhallituksesta, joista toinen nimetään työryhmän puheenjohtajaksi ja toinen varapuheenjohtajaksi - edustaja teknisestä lautakunnasta - valtuustoryhmien puheenjohtajien nimeämä edustaja valtuustosta - kaavoitusarkkitehti, tekninen johtaja ja maankäyttöinsinööri Palvelualueiden asiantuntijoina tarpeen mukaan työryhmän kokouksiin osallistujat: - sivistystoimenjohtaja ja perusturvajohtaja Lisäksi kunnanjohtajalla on oikeus osallistua työryhmän kokouksiin. Työryhmän sihteerinä toimii teknisten palvelujen hallinto- ja taloussihteeri. Ehdotus maapoliittiseksi ohjelmaksi tulee toimittaa ja esitellä kunnanhallitukselle mennessä. Sama työryhmä laatii maapoliittiseen ohjelmaan liittyvänä selvityksen vapaa-ajan asuntojen muuttamismahdollisuudesta vakituisiksi asunnoiksi. Tämä selvitys tu lee olla kunnanhallituksen käytössä mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi annetun ehdotuksen ja nimesi työ ryh mään: - kunnanhallituksen edustajiksi Pasi Karjalaisen, joka nimettiin puheenjoh ta jaksi ja Harri Niemen, joka nimettiin varapuheenjohtajaksi. - valtuustoryhmien puheenjohtajien nimeämänä Panu Heinosen.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus on asettanut työryhmän laatimaan ehdotusta kunnan maapoliittiseksi ohjelmaksi vuosille Yk si työryhmän jäsenistä valitaan teknisestä lautakunnasta. (tekninen johtaja) Lautakunta valitsee edustajansa työryhmään, joka laatii ehdotusta maapoliittiseksi ohjelmaksi Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen. Edustajaksi valittiin yksimielisesti jäsen Kari Känkänen. Kunnanhallitus 244 Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Kokous piti tauon klo 19:59-20:22. Kokoukseen saapui sähköpostilla Kari Känkäsen ilmoitus, että hän vetäy tyy maa po liit ti ses ta työ ryh mäs tä. Kunnanhallitus nimesi työryhmään teknisen lautakunnan edustajaksi Petri Hon ka sen.

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Täyttölupa-anomus, tekniset palvelut 552/02.022/2013 Kunnanhallitus 245 Talonrakennusmestari on anonut lupaa palkata teknisten palveluiden tilapalveluun rakennusmiehen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Teknisten palveluiden, tilapalvelun kunnossapidon henkilö on siir tynyt eläkkeelle alkuvuodesta Tilapalvelun kunnossapito tarvit see eläk keel le siirtyneen työntekijän tilalle henkilön. Ari Vatanen on työsken nellyt ti la palvelun rakennusmiehenä määräaikaisessa työsuh teessa alkaen ja hänen määräaikainen työsuhde päättyy Teknisten palveluiden tilapalvelun rakennusmiehen rekrytointi aloitetaan heti täyttöluvan saamisen jälkeen. Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan anomuksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: Talonrakennusmestari Pertti Hyvönen, ,

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Valtuuston ja kunnanhallituksen työohjelman hyväksyminen vuodelle 2014 Kunnanhallitus 246 Liitteenä on kunnanhallituksen ja valtuuston työohjelma vuodelle Työ oh jel ma sisältää mm. valtuuston kokouspäivämäärät, valtuustoinfot, kun nanhal lituksen kokoukset ja eräät tapahtumat. Li säksi työohjelma sisältää merkinnät kunnantalon suljettuna pitämi ses tä. Työohjelma on käsitelty kunnanhallituksen iltakoulussa. Valtuuston puheenjohtaja on ilmoittanut hyväksyvänsä työohjelmaehdotuksen valtuuston ko kousten ja valtuustoseminaarien ajankohtien osalta. 1. Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston ja kunnanhallituksen työohjelman vuodelle 2014 liitteen (liite nro 2/ ) mukaisena. 2. Kunnanhallitus päättää pitää pääsääntöisesti kokouksensa kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen kuntajakoselvityksen työryhmiin 124/07.070/2013 Kunnanhallitus 247 Salpausselän kuntajakoselvityksen valmisteluryhmän kokouksessa päätettiin muodostaa kuntajakoselvityksen johtoryhmä jokaisen kunnan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista asemansa perusteella. Johtoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Nastolan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Reijo Oksanen, 1. varapuheenjohtajaksi Hollolan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Siirola ja 2. varapuheenjohtajaksi Iitin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Lehtinen. Kuntien hallitukset, valtuustojen puheenjohtajistot ja valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat noin kuukauden välein yhteiskokoukseen arvioimaan selvityksen edistymistä. Lisäksi kuntien valtuustot kokoontuvat yhteisseminaariin 2-3 kertaa selvityksen aikana. Valmistelutyön tueksi päätettiin perustaa myös neljä luottamushenkilötyöryhmää, jotka ovat: - Tulevaisuus (sis. strategia, maankäytön tehostaminen, elinvoima, maapolitiikka, kehittäminen), - Demokratia - Palveluverkko - Talous ja henkilöstö. Salpausselän kuntajakoselvityksen valmistelukokous pyytää jokaista kuntajakoselvitykseen osallistuvaa kuntaa nimeämään kuhunkin työryhmään kaksi luottamushenkilöedustajaa ja kaksi varaedustajaa. Kuntien toivotaan nimeävän työryhmiin luottamushenki löedustajat, jotka edustavat mahdollisimman monipuolisesti kunnassa edustettuja poliittisia puolueita. Luottamushenkilöedustajat tulee nime tä mennessä. Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa ja kaksi varaedustajaa kuhunkin työryhmään. Kunnanhallitus nimesi edustajat työryhmiin seuraavasti: - Tulevaisuus: Marko Varjonen varalla Hannu Rahkonen ja Jenna Koske lo varalla Marjo Jokinen. - Demokratia: Reino Honkanen varalla Sirpa Hassinen ja Virpi Suhonen va ral la Jet ta Laak so. - Palveluverkko: Juhani Salo varalla Pasi Karjalainen ja Riitta Siltanen varalla Mervi Lilja. - Talous ja henkilöstö: Harri Niemi varalla Raimo Laine ja Marja Kaitainen varalla Raimo Peltola.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Ruoka- ja siivouspalvelutaksojen vahvistaminen vuodelle 2014 Kunnanhallitus 248 Verohallinto antanut päätöksen vuoden 2014 toi mi tet ta vassa verotuksessa luontoisetujen laskentaperusteista. Ravintoedun arvo on 6,10 ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työn antajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,10 ja enintään 10,00. Jos tä mä määrä alittaa 6,10 tai ylittää 10,00, edun arvona pide tään vä lit tö mien kus tannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää. Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,58 ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaa van laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun val vonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,66 ateriaa kohden. Korotusta ravintoedun taksoihin on tullut n. 3,28 % verrattuna 2013 vuoden tasoon. Todetaan, että sisäisiä ateriataksoja hallintokunnille on korotettu n. 0,5 % sisäisten vuokrien nousun vuoksi. Sisäisiin siivoustaksoihin ei ole teh ty ko ro tuksia. Vii kon lop pu sii vous ta ja il ki val lan jäl keis tä sii vousta on ko ro tet tu 1,0 %:lla. Kah vion taksoja on pää sään töi sesti ko ro tettu 0-3,3 %. Ul ko puolisille myytäviä sii vous palve luja on ko ro tettu 1,0 % lähinnä palk kojen korotusten vuoksi ja ateriapalveluihin korotusta 3,3 %. Taksoi tuk seen on li sät ty re montin jäl keen tehtä vä sii vous ja pääruokasalaattian nokset. Nastolan kunta ostaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä henkilöstöateriat. Yhtymä ei ole vielä ilmoittanut henkilöstöaterioista perittäviä hintoja. Esitys: (ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö) Nastolan kunnan ruokapalvelun tuottamista aterioista perittävät hinnat ovat alkaen Verohallinnon ohjeiden ja kustannustason nousua vastaavan korotuksen jälkeen liitteen (liite nro 184/200/2013) mukai set. Kunnanhallitus hyväksyy Nastolan kunnan ruokapalvelun tuottamista aterioista perittävät uudet hinnat alkaen ruoka- ja siivouspalvelupäällikön esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Työterveyshuollon palvelut uusille työntekijöille Yhteistyöryhmä Kunnan työntekijöille on järjestetty työterveyshuollon palvelut Työterveys Wellamosta. Työterveys sisältää lakisääteisen työterveyshuoltotoiminnan sekä työterveyshuollollisesti painotetun sairaanhoidon. Kunnan tämän hetkisen taloustilanteen ja säästötoimenpiteiden vuoksi uusille työntekijöille työterveyshuollon palvelut tarjotaan puo len vuo den työssäolon jälkeen. Rajoitus astuu voimaan al kaen. Henkilöstötyöryhmä on käsitellyt , alle puoli vuotta työskennelleiden työn te ki jöi den työterveyshoitoon liittyvää asiaa ja suosittaa ehdo tetta vaa ra joi tusta. (hallintojohtaja) Suositetaan, että työ-/virkasuhtees sa olevalle työnte kijälle tarjotaan kun nan työ ter veyshuollon palvelut puolen vuoden työs säolon jälkeen. Laki sääteiset työterveyshuoltotoiminnan palvelut tarjotaan kaikille työsuh teen alusta alkaen. Asia vie dään kun nan halli tuk sen pää tet tä väk si. Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus 249 Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstön työterveyshuollon järjestämisen esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Aslak-kuntoutus Yhteistyöryhmä ASLAK-kurssi on aina ryhmämuotoista kuntoutusta. AS LAK-kurssi toteutetaan laitos- tai avo muotoisena kuntoutuksena tai nii den yhdistelmänä. Kursseja järjeste tään joko lyhyt- tai pitkäkestoisena. Lyhytkestoinen kurssi Kuntoutus kestää vuorokautta, ja siihen kuuluu alkujakso, kurssijakso(t), yhteistyöpäivä ja loppujakso. Kurssi toteutetaan kahdeksan kuukauden si sällä sen alkamisesta. Pitkäkestoinen kurssi Kuntoutus kestää vuorokautta, ja siihen kuuluu alkujakso, kurssijaksot, yhteistyöpäivä ja loppujakso. Kurssi toteutetaan noin vuoden sisällä sen alka misesta. Kurssin kestoon, sisältöön ja jaksotukseen vaikuttavat kuntoutujan, työpaikan, ammattialan ja työterveyshuollon esille nostamat tarpeet. Kuntoutuksen sisältö perustuu terveyden edistämisen, elämänhallinnan tukemisen ja työ- ja toi mintakyvyn paranemisen tähtääviin toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöi hin. Kuntoutus nivotaan lähelle kuntoutujan työtä, työympäristöä ja ar kea. Kuntoutuksen sisällön tulee tukea kuntoutujan yksilöllisiä tavoittei ta, joita työstetään koko kuntoutusprosessin ajan. Kuntoutus on koko naisvaltainen oppimis- ja ratkaisukeskeinen prosessi, jossa kuntoutu jan itsereflektiotaitojen lisääntyessä omat ajattelu- ja toimintamallit voi vat rakentua uudelleen. Nastolan kunnan työntekijät ovat osallistuneet Aslak-kuntoutuksiin.Tällä hetkellä Aslak-kuntoutuksessa on neljä kunnan työntekijää, kaksi tilapalvelusta ja kaksi vesihuoltolaitokselta. Hen ki lös tö on ano nut pal katon ta vir ka va paa ta kun tou tuk sen ajak si. (hallintojohtaja) Yhteistyöryhmä suosittaa, että Nastolan kunnan työntekijöille maksetaan palk ka As lak-kun tou tuk sen ajalta ja kunta hakee päivärahan Kelalta. Uusi käy täntö as tuu voi maan Asia viedään kunnanhallituksen päätettäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus 250 Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstön palkkauksen Aslak-kuntoutuksen ajalta esityksen mukaisesti.

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Toisen asteen koulutuksen yhteistyösopimuksen irtisanominen Sivistyslautakunta Päijät-Hämeessä on ollut voimassa toisen asteen koulutuksen alueellinen yhteistyö sopimus vuodesta Sopimuksen piiriin ovat kuuluneet Lahden kaupunki, Hollolan kunta, Nastolan kunta, Asikkalan kunta, Orimattilan kaupunki, Heinolan kaupunki, Padasjoen kunta, Sysmän kunta, Hartolan opisto, Kärkölän kunta, Lahden Diakoniasäätiö, Lahden Yhteiskoulun säätiö ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni-koulutuskuntayhtymä. Yhteistyösopimuksen tarkoi tuksena on ollut toisen asteen koulutuksen järjestäminen ja kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksen ja Päijät-Hämeen lukiokoulutuksen järjestäjien yhteistyönä. Sopimus on liitteenä nro 2/ Seudullinen sivistystoimen ohjausryhmä on käsitellyt yhdessä Koulutuskeskus Salpauksen reh tori Marita Modeniuksen kanssa sopimusta keväällä 2013 pidetyssä kokouksessa ja päätynyt siihen, että nykyisen kaltainen toisen asteen yhteistyön rakenne päivitetään nykytilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Yhteisesti sovittiin, että kunnat irtisanovat nykyisen toisen asteen koulutuksen yhteistyösopi muksen vuoden 2013 loppuun mennessä, jolloin yhteistyösopimus lak kaa sopimusehtojen mukaisesti Seudullinen sivistystoimen ohjausryhmä laatii yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa uudenlaiset yhteistoimintamuodot kesään 2014 mennessä. Kunnanhallitus 251 (sivistystoimenjohtaja) Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Nastolan kunta irtisanoo toisen asteen koulutuksen alueellisen yhteistyösopimuksen sopimusehtojen mukaisesti päättymään Hyväksyttiin yksimielisesti. Sopimus on esityslistan liitteenä nro 3/ Kunnanhallitus päättää, että se irtisanoo toisen asteen koulutuksen alueellisen yhteistyösopimuksen sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti niin, että sopimus päättyy Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lahden Manna - Yhdistys ry:n avustusanomus 516/04.044/2013 Kunnanhallitus 252 Lahden Manna - Yhdistys on yleishyödyllinen yhdistys, jonka perustavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen. Yhdistyksellä on varasto sekä kaksi kirpputorimyymälää Nastolassa. Kirpputorimyymälöitä sijaitsee myös Lahdessa, Asikkalassa, Hollolassa ja Orimattilassa. Yhdistyksellä on ollut vuoden 2013 aikana erilaisissa työllistämistoimenpiteissä 30 Nastolassa asuvaa henkilöä. Tällä hetkellä ( ) työllistämistoimenpiteissä on 19 nastolalaista. Yhdistyksen toiminnassa on mukana myös 14 Nastolassa asuvaa vapaaehtoistyöntekijää. Lahden Manna - Yhdistys ry anoo Nastolan kunnalta vuodelle 2014 toiminta-avustuksena euroa. Kunnanhallitus myöntää Lahden Manna - Yhdistys ry:lle vuodelle 2014 toiminta-avustuksena euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 253 Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. A. Nastolan kunnan viranomaiset 1. Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset Lainapäätös , tilapäislainan ottaminen 2. Ruoka- ja siivouspalvelupäällikön viranhaltijapäätökset Hankintapäätös , kahviautomaatin hankinta kunnantalon kahvioon 3. Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätökset Yleispäätös , kirjaston joulun ajan aukiolot 4. Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset Henkilöstöpäätös, julkinen , määräaikaisen kaavasuunnittelijan palkkaaminen kaavoitukseen Kuntatekniikan mestarin viranhaltijapäätökset Yleispäätös , venepaikoilta poistettujen veneiden myyminen 6. Paikkatietoinsinöörin viranhaltijapäätökset Osoitemerkintäpäätös , osoitteenmuutos, kiinteistö RN:o B. Kuntayhtymät ja muut osakkuusyhteisöt 1. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - hallituksen pöytäkirja hallituksen pöytäkirja valtuuston esityslista C. Muut kunnat 1. Lahden kaupunki - kaupunginhallituksen pöytäkirjanote , Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kustannusten jako - Päijät-Hämeen jätelautakunnan pöytäkirjanote

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus , Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen D. Valtion viranomaiset erikseen luokiteltuja asioita lukuun ottamatta 1. Hämeen ELY-keskus lokakuun 2013 työllisyyskatsaus, Hämeessä oli lokakuun lopussa työttömyysaste 12,0 %, työttömiä työnhakijoita ja avoimia työpaikkoja 1230 E. Asuminen, liikenne, rakentaminen ja kaavoitus 1. Uudenmaan ELY-keskus - päätös , kuntakohtaisten taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa F. Rahoitus, verotus ja kuntatalous 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö - päätös , liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna Uudenmaan ELY-keskus - tiedote , ohjeet vuosille tehtäviä oppilaitosten perustamishanke-ehdotuksia ja vuoden 2014 valtionavustushakemuksia varten G. Henkilöstöasiat (sis. KEVA, KT) 1. KEVA ilmoitus kuntoutustukiratkaisusta - yleiskirje , palvelussuhderekisteripohjaiseen eläkemaksuun siirtyminen H. Suomen Kuntaliitto 1. yleiskirje , musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina 2014 ja yleiskirje , Kopioston valokopiointisopimus vuosille Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Nastolan kunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 242, 243, 246, 253 Hallintolainkäyttölaki 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjalli- Kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niihin -aika sen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Nastolan kunnanhallitus Pekkalantie 5, PL NASTOLA Puh (vaihde) faksi Sähköpostiosoite: Aukioloaika maanantai klo , tiistai perjantai klo Pykälät 244, 245, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Pöytäkirja on julkisesti nähtävillä Kunnanhallituksen / lautakunnan päätöksestä tehtävässä oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: Oikaisuvaatimuskirjassa on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän ja laatijan nimi, kotikunta, osoite- ja yhteystiedot - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Liitetään pöytäkirjaan. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

21 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Valitusviranomainen Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C PL KOUVOLA Puhelin Faksi sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C PL KOUVOLA Puhelin Faksi sähköposti Muu valitusviranomainen, käynti ja postiosoite, faksinumero, sähköpostiosoite pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Pöytäkirja on julkisesti nähtävillä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi, kotikunta, osoite- ja yhteystiedot - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, osoite- ja yhteystiedot. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä ja todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

22 Nastolan kunta Pöytäkirja 21/ Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / Valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 82 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan. HAKEMUSOSOITUS Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Valituskielto Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä. Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Puh Faksi Pykälät Liitetään pöytäkirjaan

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot