Hallintosääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintosääntö 1.1.2015 -"

Transkriptio

1 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

2 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö Luku Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Luku Kuntayhtymän organisaatio Organisaatiorakenne ja -käsitteet Vastuuhenkilöt Luku Kokousmenettely Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Hallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Hallituksen otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Luku Sairaanhoitopiirin johtaminen Toiminnan johtamistapa Hallituksen tehtävät a Henkilöstö- ja palkkajaosto Henkilöstön tehtävät Sairaanhoitopiirin johtoryhmä a Johtajiston kokous Sairaanhoitopiirin johtavien viranhaltijoiden tehtävät Toiminta-alueen toiminta Toiminta-alueen johtaja Toiminta-alueen johtoryhmä Toimintayksikön toiminta Toimintayksikön johtaja Toimintayksikön johtaminen a Vastuuyksikön johtaminen Luku Kuntayhtymän talous Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Käyttöomaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen a Vahingonkorvauksesta päättäminen Riskienhallinta Luku Toimivalta henkilöstöasioissa Toimivalta virka- ja työehtosopimusten soveltamisessa Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa Henkilöstövalinnat... 16

3 3 (23) 41 Virkavapaus ja työloma Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Viranhaku Viranhaltijan ja työsopimussuhteisen työntekijän lomauttaminen ja irtisanominen sekä virkasuhteen ja työsopimuksen purkaminen Kelpoisuusehdot Luku Hallinnon ja talouden tarkastus Ulkoinen ja sisäinen valvonta Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan kokoukset Tarkastuslautakunnan tehtävät Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle a luku Sisäinen valvonta ja riskien hallinta luku Potilaan hoidon järjestäminen Potilaan ottamisesta ja poistamisesta päättäminen Lääkärin lähete Potilasasiakirjat Hoitosuunnitelma ja hoito-ohjeet Toimivalta potilaan sijoittamisessa Luku Muut määräykset Tiedottaminen Aloitteet Kuntayhtymän nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Sopimuksien tekeminen ja sitoumuksien antaminen Asiakirjojen lunastus Opetussairaalatoiminta Soveltamisohjeet... 23

4 4 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - valtuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - käyttö- ym. rahastojen säännöt 2 Luku Kuntayhtymän organisaatio 2 Organisaatiorakenne ja -käsitteet Kuntayhtymän organisaatio rakentuu toiminta-alueista. Niistä päättää valtuusto. Toiminta-alueet on määriteltävä siten, että ne ovat toiminnallisesti ja hallinnollisesti tarkoituksenmukaisia. Toiminta-alue jaetaan toimintayksiköiksi siten kuin toiminta-aluejohtaja päättää. Toimintayksikkö voidaan jakaa edelleen vastuuyksikköihin. Vastuuyksiköistä päättää toimintayksikön johtaja. Hallitus voi erityisen tehtävän suorittamista varten perustaa määräaikaisen toimintayksikön tai asettaa projektin, jolle määritetään oma organisaatio. 3 Vastuuhenkilöt Kuntayhtymän toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta vastaavat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri sekä hallintoylihoitaja yhdessä sekä kukin oman toimialansa osalta erikseen. He raportoivat hallitukselle. Toiminta-alueen toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta vastaa toiminta-alueen johtaja. Toiminta-alueen johtajuus voi olla tehtävä, joka liittyy määrättyyn virkaan tai hallitus voi nimetä toiminta-alueen johtajan toimikaudekseen sairaanhoitopiirin vakinaisista viranhaltijoista. Sellaisen toiminta-alueen, joka vastaa lääketieteen erikoisalojen toiminnasta, toiminta-aluejohtajaksi tulee nimetä erikoislääkärin tutkinnon suorittanut viranhaltija, jollei erityisestä syystä toisin päätetä. Toiminta-alueen johtaja raportoi sille 1 momentissa

5 5 (23) mainitulle viranhaltijalle, jonka toimialaan toiminta-alueen toiminnan katsotaan hallituksen päätöksen mukaan kuuluvan. Lääketieteellisellä toiminta-alueella on hallituksen nimeämä ylihoitaja, joka vastaa toiminta-alueen hoitotyön johtamisesta. Toiminta-alueella voi olla myös muita ylihoitajia. Ylihoitajien tehtävänjaosta päättää hallintoylihoitaja. Toimintayksikön toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta vastaa toimintayksikön johtaja, jonka toiminta-alueen johtaja nimeää toistaiseksi toimintayksikössä toimivien viranhaltijoiden tai erityisestä syystä muiden viranhaltijoiden joukosta. Lääketieteellisen toimintayksikön johtajan tulee olla asianomaisen erikoisalan erikoislääkäri, jollei hallitus erityisestä syystä toisin päätä. Toimintayksikön johtaja raportoi asianomaisen toiminta-alueen johtajalle. Toimintayksikön johtaja päättää vastuuyksikön johtamisesta. Vastuuyksikön johtaja tai vastaava raportoi asianomaisen toimintayksikön johtajalle. Projektin toteuttamisesta vastaa projektinjohtaja, jonka nimeää projektin asettaja tai projektin asettajan nimeämä projektin johtoryhmä. Projektinjohtaja raportoi projektin johtoryhmälle. Vastuuhenkilöä nimitettäessä on kiinnitettävä huomiota asianomaisen johtamiskykyyn ja soveltuvuuteen vastuuhenkilöksi yleensä, ammattitaitoon sekä virka-asemaan, jossa asianomainen on. Se, jonka tehtävänä on nimetä vastuuhenkilö, nimeää tälle myös varahenkilön. Se, joka on nimennyt vastuuhenkilön, voi hänet myös vapauttaa tehtävästään. Mikäli tehtävästä vapauttaminen ei tapahdu asianomaisen vastuuhenkilön aloitteesta, on häntä ennen päätöksentekoa kuultava ja päätös on tarvittaessa myös perusteltava. 3 Luku Kokousmenettely 4 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 5 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

6 6 (23) 6 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 7 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 8 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 9 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 10 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 11 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

7 7 (23) 12 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kuntayhtymän eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - hallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa hallituksen puheenjohtajalla ja sairaanhoitopiirin johtajalla Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Hallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 13 Hallituksen edustus muissa toimielimissä Hallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös hallituksen varajäsen tai sairaanhoitopiirin johtaja. 14 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijästä määrätään asianomaisen toimielimen erillisellä päätöksellä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 15 Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. 16 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään.

8 8 (23) 17 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina: -toimielimen nimi; -kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; -läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä -kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2) asian käsittelytietoina: -asiaotsikko; - selostus asiasta; -päätösehdotus; -esteellisyys; - tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; - äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksentulos; -vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; -päätöksen toteaminen; sekä -eriävä mielipide. 3) laillisuustietoina: -oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; - puheenjohtajan allekirjoitus; -pöytäkirjanpitäjän varmennus;

9 9 (23) - merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä -merkintä nähtävänäpidosta, mikäli pöytä- kirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 18 Hallituksen otto-oikeus Asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan lisäksi sairaanhoitopiirin johtaja. 19 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Hallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi. 4 Luku Sairaanhoitopiirin johtaminen 20 Toiminnan johtamistapa Kuntayhtymän toimintaa on johdettava siten, että kuntayhtymän tuottamat palvelut ovat laadullisesti korkeatasoisia, kustannuksiltaan kilpailukykyisiä ja määrältään riittäviä. Johtaminen tapahtuu säännöllisten tuloskeskustelujen, järjestelmällisen suunnittelun ja seurannan sekä toiminnan kehittämisen edellyttämän tutkimuksen ja henkilöstökoulutuksen avulla. Johtamisessa otetaan huomioon henkilökunnan oikeus osallistua omaa työtään ja työympäristöään koskevaan kehittämiseen siten kuin laeissa ja kuntayhtymän säännöissä on säädetty sekä työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavien järjestöjen kanssa on sovittu.

10 10 (23) 21 Hallituksen tehtävät 21a Henkilöstö- ja palkkajaosto Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä laeissa ja asetuksissa säädetään sekä perussopimuksessa määrätään, 1.suunnitella ja ohjata sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa ja taloutta 2.huolehtia sisäisen valvonnan järjestämisestä 3.huolehtia siitä, että valtuuston asettamat tulostavoitteet saavutetaan 4.antaa kuntayhtymän talousarvion täytäntöönpanoa koskevat yleisohjeet 5.antaa toimintaa koskevat yleisohjeet ja sääntöjen soveltamisohjeet. Hallitus voi asettaa toimikaudekseen henkilöstö- ja palkka-asioita käsittelemään henkilöstö- ja palkkajaoston, jossa on kolme jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. 22 Henkilöstön tehtävät Viranhaltijan tulee suorittaa erillisen työnkuvan mukaiset tehtävät tai niiden puuttuessa esimiehen määräämät tehtävät. Hallituksen ottamien viranhaltijoiden työnkuvat hyväksyy hallitus. Muiden viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden osalta työnkuvat hyväksyy asianomaisen esimies. Kuntayhtymän viranhaltijat ovat velvollisia määräyksen siitä saatuaan hoitamaan pätevyyttään vastaavia sijaisuuksia. Kuntayhtymän viranhaltija on velvollinen määräaikaisesti tai toistaiseksi suorittamaan koko sairaanhoitopiiriä koskevia oman toimialansa tehtäviä. Työsopimussuhteisen työntekijän tehtävistä sovitaan työsopimuksessa. 23 Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Sairaanhoitopiirissä on johtoryhmä, jonka nimeää hallitus. Johtoryhmäntehtävänä on koordinoida kuntayhtymän toimintaa. Hallitus antaa tarvittavat määräykset johtoryhmän toiminnasta. 23a Johtajiston kokous Sairaanhoitopiirissä kokoontuu säännöllisesti johtajisto, johon kuuluvat sairaanhoitopiirin johtoryhmä, toiminta-alueiden johtajat, toimintaalueylihoitajat, keskeiset hallinnon johtajat, henkilökunnan edustajat sekä muut sairaanhoitopiirin johtoryhmän tarpeelliseksi katsomat viranhaltijat. Johtajiston kokouksessa käsitellään sairaanhoitopiirin toiminnan, talouden, hallinnon ja johtamisen kannalta keskeiset valmisteilla olevat strategiat, suunnitelmat ja yleisohjeet, seurataan talousarvion toteutumista ja tarvittaes-

11 11 (23) sa käsitellään vaihtoehtoja käytännön toimenpiteistä talousarvion puitteissa talouden tasapainottamiseksi. 24 Sairaanhoitopiirin johtavien viranhaltijoiden tehtävät Sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, hallintojohtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja kukin osaltaan vastaavat sairaanhoitopiirin suunnittelusta, toiminnan järjestämisestä sekä seurannasta ja valvonnasta valtuuston ja hallituksen päätösten mukaisesti. Tässä tehtävässä 1.sairaanhoitopiirin johtaja johtaa ja kehittää sairaanhoitopiirin toimintaa ja taloutta vastaten valtuuston sairaanhoitopiirille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä vastaa erityisesti yleis- ja taloushallinnosta ja yhteistyöstä sidosryhmien kanssa 2.johtajaylilääkäri johtaa ja kehittää kuntayhtymän sairaanhoitotoimintaa sekä vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja yhteistyöstä. Tämän lisäksi hän johtaa lääketieteellistä tutkimus- ja opetustoimintaa sekä on sairaanhoitopiirin johtajan varamies 3.hallintoylihoitaja johtaa kuntayhtymän hoitotyötä ja hoitotyön toiminnan suunnittelua yhteistyössä johtajaylilääkärin kanssa, osallistuu sairaanhoitotoiminnan johtamiseen ja vastaa siinä tehtävässä erityisesti hoitotyön kehittämisestä. Tämän lisäksi hän johtaa ja kehittää hoitotieteellistä tutkimus- ja opetustoimintaa. 4.hallintojohtaja vastaa sairaanhoitopiirin johtajan apuna sairaanhoitopiirin päätöksenteon ja toiminnan lainmukaisuuden valvonnasta sekä hallinnon kehittämisestä. 5.talousjohtaja vastaa sairaanhoitopiirin johtajan apuna sairaanhoitopiirin rahoituksesta sekä vastaa talouden suunnittelusta ja seurannasta ja taloushallinnon kehittämisestä 6.henkilöstöjohtaja vastaa sairaanhoitopiirin johtajan apuna henkilöstö- ja palkkahallinnosta sekä henkilöstösuunnittelusta ja henkilöstöhallinnon kehittämisestä. Hallitus määrää tarvittaessa tarkemmin johtavien viranhaltijoiden tehtävistä. 25 Toiminta-alueen toiminta Toiminta-alueen tehtävänä on tuottaa sellainen toiminnallinen, laadullinen ja taloudellinen tulos, jonka valtuusto tai valtuuston määräämien periaatteiden pohjalta hallitus on toimintayksikölle asettanut tavoitteeksi. Tulostavoitteiden saavuttamiseksi on toiminta-alueelle osoitettava riittävät voimavarat. Toiminta-alueen toiminnassa on noudatettava hallituksen ja asianomaisen hallituksen esittelijänä toimivan viranhaltijan sekä sairaanhoitopiirin johtoryhmän antamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä.

12 12 (23) 26 Toiminta-alueen johtaja Toiminta-alueen johtaja vastaa toiminta-alueelle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta. Tässä tehtävässä sen ohella, mitä tulostoimenkuvassa on sanottu, toiminta-alueen johtaja 1. seuraa toiminta-alueensa toimialueen yleistä kehitystä sekä toiminnan kehittämiseen liittyviä yleisiä odotuksia 2. vastaa toiminta-alueen toiminnan kehittämisestä 3.valmistelee esityksen toiminta-alueen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi 4. vastaa voimavarojen tehokkaasta käytöstä toiminta-alueella 5.antaa tarpeelliset toiminta-alueen sisäiset ohjeet talousarvion ja toimintasuunnitelman täytäntöön panosta sekä toiminnan järjestämisestä 6.vastaa toiminta-alueen yhteistyöstä muiden toiminta-alueiden kanssa sekä toiminta-alueen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. 27 Toiminta-alueen johtoryhmä Toiminta-alueella on johtoryhmä, johon kuuluvat ainakin toiminta-alueen johtaja, toiminta-alueen toimintayksikköjen johtajat, hallituksen toiminta-alueelle nimeämä ylihoitaja sekä taloushallinnon edustaja. Johtoryhmään nimetään myös henkilöstön edustus. Johtoryhmän nimeää hallitus. 28 Toimintayksikön toiminta Toimintayksikön tehtävänä on tuottaa sellainen toiminnallinen, laadullinen ja taloudellinen tulos, jonka hallitus valtuuston määräämien periaatteiden pohjalta on toimintayksikölle asettanut tavoitteeksi. Toimintayksikön toiminnassa on noudatettava hallituksen ja asianomaisen hallituksen esittelijänä toimivan viranhaltijan, toiminta-alueen johtajan sekä sairaanhoitopiirin johtoryhmän antamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä 29 Toimintayksikön johtaja Toimintayksikön johtaja vastaa toimintayksikölle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta. Tässä tehtävässä sen ohella, mitä tulostoimenkuvassa on sanottu, toimintayksikön johtaja 1.seuraa toimintayksikkönsä toimialueen yleistä kehitystä sekä toiminnan kehittämiseen liittyviä yleisiä odotuksia 2.vastaa toimintayksikön toiminnan kehittämisestä

13 13 (23) 3.valmistelee esityksen toimintayksikön talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi 4.vastaa voimavarojen tehokkaasta käytöstä toimintayksikössä 5.vastaa siitä, että toimintayksikön uudet viranhaltijat ja työntekijät saavat riittävän perehdytyksen 6.vastaa toimintayksikön henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä 7.antaa tarpeelliset toimintayksikön sisäiset ohjeet talousarvion ja toimintasuunnitelman täytäntöön panosta sekä toiminnan järjestämisestä 8.vastaa toimintayksikön yhteistyöstä muiden toimintayksikköjen kanssa sekä toimintayksikön sisäisestä ja ulkoisestatiedottamisesta. 30 Toimintayksikön johtaminen Toimintayksikköä tulee johtaa siten, että toimintayksikön moniammatillinen luonne otetaan huomioon ja henkilöstön osallistumismahdollisuus ja hyvä tiedottamisen taso toteutuu. Lääketieteellisen toimintayksikön johtajan työparina toimii ylihoitaja. Toimintayksikön kokoukset toiminnan järjestämiseksi pidetään säännöllisesti. 30a Vastuuyksikön johtaminen Vastuuyksikköä on johdettava siten, että henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua sitä koskevien päätösten valmisteluun. Työpaikkakokoukset pidetään säännöllisesti. Lääketieteellisen toimintayksikön vastuuyksikössä yksikön toiminnasta vastaava lääkäri ja osastonhoitaja muodostavat työparin. 5 Luku Kuntayhtymän talous 31 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto hyväksyy talousarviossa toiminta-aluekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Hallitus 1.päättää toiminta-aluekohtaiset tavoitteet käsittävästä käyttösuunnitelmasta, jolla tarkennetaan asianomaisen toiminta-alueen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma; sekä 2.päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Toiminta-alueen johtaja

14 14 (23) 1.päättää käyttösuunnitelmasta, jolla tarkennetaan asianomaisen toimintaalueen talousarvioon sisältynyt alustava toimintayksikköjen käyttösuunnitelma; sekä 2.päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Toimintayksikön johtaja 1.päättää toimintayksikköä koskevista käyttösuunnitelmista toiminta-alueen johtajan hyväksymän käyttösuunnitelman puitteissa; sekä 2.päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä. Toiminta-alueen ja toimintayksikön johtaja voi edelleen siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 32 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voi valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Toiminta-alueen johtaja voi tehdä asianomaisia toimintayksikköjohtajia kuultuaan määrärahan siirtoja toiminta-alueen toimintayksiköstä toiseen. 33 Käyttöomaisuuden myynti Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti hallitus. Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä hallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille. 34 Poistosuunnitelman hyväksyminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta hallitus hyväksyy hyödyke tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Hallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

15 15 (23) 35 Rahatoimen hoitaminen Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää hallitus. Hallitus voi siirtää lainan ottamista ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille. 36 Maksujen määrääminen Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista sekä vapautuksen tai lykkäämisen myöntämisestä niiden suorittamisesta päättää hallitus. Hallitus voi siirtää maksujen määräämistä koskevaa toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille. 36a Vahingonkorvauksesta päättäminen Hallitus päättää vahingonkorvauksen suorittamisesta. Hallitus voi siirtää vahingonkorvauksien suorittamista koskevaa päätösvaltaansa edelleen viranhaltijoille. 37 Riskienhallinta Hallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta sekä vakuuksien hyväksymisestä. Hallitus voi siirtää vakuuttamista koskevaa toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille. 6 Luku Toimivalta henkilöstöasioissa 38 Toimivalta virka- ja työehtosopimusten soveltamisessa Hallitus päättää virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta siltä osin kuin se on sopimuksessa määrätyissä rajoissa jätetty kuntayhtymän harkintaan. Hallitus voi siirtää toimivaltaansa virka- ja työehtosopimuksien soveltamisessa edelleen henkilöstö- ja palkkajaostolle tai viranhaltijoille. Viranhaltija voi siirtää hallituksen siirtämää päätösvaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. 39 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa Hallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

16 16 (23) 40 Henkilöstövalinnat Valtuusto päättää sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan valinnasta. Hallitus päättää arkistopäällikön, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, johtavan psykologin, johtavan sosiaalityöntekijän, kehitysjohtajan, kuljetuspäällikön, laatupäällikön, materiaalipäällikön, ravitsemispäällikön, sairaalaapteekkarin, sairaalainsinöörin, siivouspäällikön, sisäisen tarkastajan, talousjohtajan, tietohallintojohtajan, turvallisuuspäällikön, välinehuoltopäällikön, ylihammas-lääkärin, ylihoitajan ja ylilääkärin sekä muiden näihin rinnastettavien viranhaltijoiden ja työsopimus-suhteisten työntekijöiden valinnasta. Hallitus päättää sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan virkojen väliaikaisten hoitajien valinnasta. Muun viranhaltijan valinnasta päättää sen toimintayksikön johtaja, johon täytettävä virka on sijoitettu. Toimintayksikön johtaja päättää myös työsopimussuhteisen työntekijän ottamisesta. Sairaanhoidollisen toimintayksikön hoitohenkilökunnan ja hoitoa avustavan henkilökunnan osalta työsopimussuhteisen työntekijän ottamisesta päättää kuitenkin toiminta-alueen ylihoitaja toimintayksikön johtajaa kuultuaan. Ennen viranhaltijan tai työsopimussuhteisen työntekijän ottamista on myös sille viranhaltijalle, jonka välittömään alaisuuteen valittava sijoitetaan, annettava tilaisuus lausunnon antamiseen. Hallitus voi siirtää toimivaltaansa henkilöstövalinnoissa edelleen viranhaltijoille. Toimintayksikön johtaja voi siirtää toimivaltaansa henkilöstövalinnoissa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. 41 Virkavapaus ja työloma Jollei 42 :stä muuta johdu, hallitus päättää alaisensa henkilöstön virkavapauden ja työloman myöntämisestä. Hallitus voi siirtää toimivaltaansa virkavapauden tai työloman myöntämisessä edelleen viranhaltijoille. 42 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Toimintayksikön johtaja 1 päättää talousarvion puitteissa sijaisten ottamisesta alaisensa henkilöstön osalta ja päättää sijaisen palkkauksesta 2. myöntää vuosilomat alaiselleen henkilöstölle, vahvistaa lomajärjestyksen tältä osin ja päättää tehtävien hoitamisesta vuosiloman aikana sen jälkeen, kun asia on käsitelty toimintayksikön johtoryhmässä

17 17 (23) 3. päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisista ei-harkinnanvaraisista virkavapauksista ja työlomista sekä harkinnanvaraisista palkattomista virkavapauksista ja työlomista 4.päättää virkavapauden myöntämisestä alaiselleen viranhaltijalle samaksi ajaksi, kun hänet otetaan väliaikaisesti hoitamaan kuntayhtymän toista virkaa 5.määrää tarvittaessa alaisensa viranhaltijan ja sopimuksen perusteella alaisensa työsopimussuhteisen työntekijän lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon 6.antaa määräykset virkamatkojen suorittamisesta alaiselleen henkilöstölle 7.päättää alaisensa henkilökunnan osallistumisesta työnohjaukseen 8.päättää toimintayksikön henkilöstön koulutukseen osallistumisesta ja kustannusten korvaamisesta. Koulutukseen osallistumiset tulee käsitellä toimintayksikön kokouksessa.; sekä 9.myöntää toimintayksikön lääkäreiden päivystystyöstä annettavat vapaaaikakorvaukset. Kohtien 1-8 osalta päätösvaltaa käyttää kuitenkin toimintayksikön ylihoitaja. Toimintayksikön johtaja voi kuitenkin yksittäisen asian tai asiaryhmän osalta päättää käyttävänsä päätösvaltaa ylihoitajan asemesta. Toimintayksikön johtaja ja ylihoitaja voi siirtää toimivaltaansa henkilöstöasioissa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Toiminta-alueen johtaja 1.päättää 1 momentissa toimintayksikön johtajan päätettäväksi määrätyt asiat siltä osin, kuin päätökset kohdistuvat toiminta-alueeseen kuuluvan toimintayksikön johtajaan tai sellaiseen viranhaltijaan, jonka virka tai toimi on jaettu kahden tai useamman toiminta-alueen toimintayksikön kesken, tai se viranhaltija, jolle päätöksenteko säännön mukaan muutoin kuuluu, on esteellinen 2.määrää asianomaisia toimintayksikön johtajia kuultuaan avoimen tai täytetyn viran pysyvästä tai määräaikaisesta siirtämisestä toimintayksiköstä toiseen. Mikäli virka, jossa on viranhaltija, siirretään toisella paikkakunnalla sijaitsevaan toimintayksikköön, asianomaista viranhaltijaa on kuultava. Sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja 1.päättävät kukin välittömässä alaisuudessaan olevien toiminta-alueiden ja toimintayksikköjen osalta 1 momentissa toimintayksikön johtajan päätettäväksi määrätyt asiat siltä osin, kuin päätökset kohdistuvat toiminta-alueen tai toimintayksikön johtajaan tai sellaiseen viranhaltijaan, jonka virka tai toimi on jaettu kahden tai useamman toiminta-alueen tai toimintayksikön kesken, tai se viranhaltija, jolle päätöksenteko säännön mukaan muutoin kuuluu, on esteellinen

18 18 (23) 2.määrää asianomaisia toiminta-alueen tai -yksikön johtajia kuultuaan avoimen tai täytetyn viran tilapäisestä siirtämisestä toiminta-alueelta tai -yksiköstä toiseen. Mikäli virka, jossa on viranhaltija, siirretään toisella paikkakunnalla sijaitsevaan toimintayksikköön, asianomaista viranhaltijaa on kuultava. 43 Viranhaku Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi hallitus. 44 Viranhaltijan ja työsopimussuhteisen työntekijän lomauttaminen ja irtisanominen sekä virkasuhteen ja työsopimuksen purkaminen Viranhaltijan ja työsopimussuhteisen työntekijän irtisanomisesta ja lomauttamisesta sekä virkasuhteen ja työsopimuksen purkamisesta päättää hallitus. Valtuuston ottaman viranhaltijan irtisanomisesta ja tämän virkasuhteen purkamisesta päättää kuitenkin valtuusto. Hallitus voi siirtää toimivaltaansa viranhaltijan ja työsopimussuhteisen työntekijän irtisanomisessa ja lomauttamisessa sekä virkasuhteen ja työsopimuksen purkamisessa edelleen viranhaltijalle. 45 Kelpoisuusehdot Kelpoisuutena virkoihin vaaditaan 1.sairaanhoitopiirin johtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus terveydenhuollon tai kunnallishallinnon alalta 2. sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäriltä lääketieteen tohto- rin tutkinto, erikoislääkärin oikeudet jollakin sairaanhoitopiirissä edustettuna olevalla lääketieteen erikoisalalla ja kolmen vuoden toimimista erikoislääkärinä erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävässä tehtävässä sekä riittävää hallinnollista kokemusta 3. hallintoylihoitajalta yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja siihen liittyvänä terveydenhuollon ammattitutkinto sekä kokemusta toimialala hallinnon ja lähijohdon tehtävissä. 4.muiden virkojen kelpoisuusehdoista päättää hallitus tai hallituksen antamien yleisten ohjeiden pohjalta se viranomainen, jonka tehtävänä on viran täyttäminen.

19 19 (23) 7 Luku Hallinnon ja talouden tarkastus 46 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäinen valvonta mukaan lukien riskienhallinta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus. Sisäistä valvontaa varten sairaanhoitopiirissä on sairaanhoitopiirin johtajan apuna sisäinen tarkastaja. 47 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 48 Tarkastuslautakunnan kokoukset Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä sekä viranhaltijoilla ja työsopimussuhteisilla työntekijöillä on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä. Esittelijästä päättää lautakunta. 49 Tarkastuslautakunnan tehtävät Sen ohella, mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään, lautakunnan on 1)seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 2)huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä 3)tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

20 20 (23) 50 Tilintarkastajan valinta Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä enintään kuuden (6) tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-yhteisön tai yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT-varatilin-tarkastajan. 51 Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastaja voi ottaa lautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa. 52 Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 73 :n 3 momentin tarkoittamat ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjallisina lautakunnan puheenjohtajalle. Hallitukselle annettavat ilmoitukset tehdään kirjallisena hallituksen puheenjohtajalle ja sairaanhoitopiirin johtajalle. 53 Tilintarkastuskertomus Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 75 :ssä mainitun lisäksi esitettävä lausunto 73 :n 1 momentin mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään myös muut tilintarkastajan tarpeellisiksi katsomat asiat. 54 Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle Lautakunta antaa valtuustolle vähintään kaksi viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen käsittelyä arvionsa valtuuston toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja hallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. 7a luku Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 54 a Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Jokainen esimies vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta omalta osaltaan. Jokainen esimies varmistaa, että alaiset noudattavat kulloinkin voimassa olevia ohjeita. Erityisesti toiminta-aluejohtaja ja toiminta-alueen ylihoitaja vastaavat toiminta-alueen sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sääntöjen ja ohjeiden kouluttamisesta ja niiden noudattamisesta. Sopimusten hallinnasta hallitus antaa hankintaohjeet ja eri virkoihin ja toimiin liittyvä toimivalta on hallintosäännössä ja toimivaltaohjeessa. Hallitus antaa tarkemmat ohjeet Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeessa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

Hallintosääntö

Hallintosääntö 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2016 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö...4 1 Luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 (10) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Vaasan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta.

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 02.12.2004 Voimaantulo 01.01.2005 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ. 5 Yhtymähallituksen tehtävät Yhtymähallituksen erityisenä tehtävänä on perussopimuksessa määrätyn lisäksi:

KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ. 5 Yhtymähallituksen tehtävät Yhtymähallituksen erityisenä tehtävänä on perussopimuksessa määrätyn lisäksi: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 1 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.10.2014 20 Päivitetty yhtymävaltuustossa 8.6.2015 13 KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ I luku TOIMINTAA OHJAAVA

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2014 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Toiminta-ajatus 1 Sen lisäksi mitä laeissa, asetuksissa,

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

Hallintosääntö

Hallintosääntö LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 1 (16) Hallitus 8.11.2010 125 Valtuusto 29.11.2010 26 Hallintosääntö 1.1.2011 - LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 2 (16)

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10.

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10. Hallintosääntö I Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen 3 Otto-oikeus Hallintosäännössä määrätään Heinolan kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Ruokolahden kunta Hallintosääntö 1(14) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja taloushallinnosta.

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen.

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen. KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2009-01-20 8 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-04-07 21 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-11-15

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2011

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2011 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2011 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2/25 Sisältö 1. Luku Yleiset määräykset... 4 1 Perustehtävä... 4 2 Hallintosäännön määräysten

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2015

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2015 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2015 Sisällysluettelo 1. Luku Yleiset määräykset... 4 1 Perustehtävä... 4 2 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen... 4 2. Luku

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Liite xx/09 KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 7.12.2009 Vahvistettu: Voimaantulo: I luku Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen tehtävät

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Tehtävä Asianro 76/2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (11) Kuopion kaupunki Hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. Tämän säännön ohella kunnan toimintoja ohjataan seuraavilla asiakirjoilla: - valtuuston

Lisätiedot

Hallintosääntö Hallitus / Valtuusto

Hallintosääntö Hallitus / Valtuusto Hallintosääntö Hallitus 16.3.2016 / Valtuusto 31.3.2016 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän muut johtosäännöt 1 2 LUKU POTILAIDEN HOIDON JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Sivu 1 / 26 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 26 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 26 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 26.6.2013 Yhtymävaltuusto x.x.2013 Sivu 2 / 26 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt... 4

Lisätiedot

1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO. 1 luku. Yleiset määräykset. 1 Hallintosäännön soveltamisala

1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO. 1 luku. Yleiset määräykset. 1 Hallintosäännön soveltamisala 1 (11) Kuopion kaupunki HALLINTOSÄÄNTO 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä sekä päätöksenteko-

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Käsitelty Kunnanhallituksessa 3.11.2014/ 306 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 10.11.2014/ 46 Voimaantulo 18.11.2014 Sisällysluettelo TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Hallintosäännön muutosluonnos

Hallintosäännön muutosluonnos Kuopion kaupunki Sääntö 1 (12) Hallintosäännön muutosluonnos 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltamisala Tässä hallintosäännössä määrätään Kuopion kaupungin hallintorakenteesta, johtamisjärjestelmästä

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

NAKKILAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

NAKKILAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ NAKKILAN KUNTA NAKKILAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1. Nuorisovaltuuston tavoite ja tarkoitus Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä ja todellisen vastuun antamisella kasvatetaan myönteisiä

Lisätiedot

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulee voimaan

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulee voimaan Hallintosääntö 1(13) KEMIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1.2014 Muutoksia KV 26.10.2015,

Lisätiedot