ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI Jarmo Lipiäinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI. 15.2.2008 Jarmo Lipiäinen"

Transkriptio

1 ASIAKASLÄHTÖINEN STRATEGIA KÄYTÄNNÖKSI Jarmo Lipiäinen

2 Asiakkuustyön keskeiset kysymykset ja teemat Kenelle? Asiakkuuden arvo Segmentointi Asiakkuusstrategiat Miten? Organisoituminen Toiminnan ohjaus Kanavat Asiakaskunnan arvon optimointi Mitä? Tarjooma (Tuotteet/palvelut, murrosvaiheet, sidokset, elinkaari)

3 ASIAKKUUSSTRATEGIA & LUOTSI Asiakkuuden arvon nostaminen ja asiakastyön tehostaminen Asiakkuuksien hoitomallit Asiakkuuden elinkaaren johtaminen Myynnin ja markkinoinnin prosessit Segmenttikohtaiset toimenpiteet

4 Kanavien rooli eri segmenttien myyntityössä, viestinnän kohdistaminen ja sisältö KANAVA TOIMIJA SEGMENTTI KASVU- ASIAKKAAT KANTA- ASIAKKAAT PERUS- ASIAKKAAT OLENNAISET KEHITTÄMIS- TARPEET YLIN JOHTO PR-TILAISUUDET / SRK-MESSUT / TAPAHTUMAT MYYMÄLÄ SUORA

5 Kanavien rooli eri segmenttien myyntityössä, viestinnän kohdistaminen ja sisältö KANAVA TOIMIJA SEGMENTTI KASVU- ASIAKKAAT KANTA- ASIAKKAAT PERUS- ASIAKKAAT OLENNAISET KEHITTÄMIS- TARPEET WWW KENTTÄMYYNTI PALVELU- JA PROJEKTIMYYNTI CC-KANAVA

6 Asiakaskohtainen asiakkuussuunnitelma seuraavalle vuodelle M As. suun. 12 Kumppanuusasiakkuuksien johtamisen vuosi asiakkuuksien Asiakkuussuunnitelmien hyväksyntä M M As. suun. segmentointi Asiakkuussuunnitelma KP- Kotimaan strategia valmiina Asiakkuussuunnitelma Kumppanuuskokous (asiakkuussuunnitelman seuranta + tulevat tapahtumat + murrokset?). M M 9 As. suun. M M Kumppanuusasiakkaiden johtamisen vuosi 6 M M M 3 As. suun. M M M Myyntikokous Kumppanuuskokous (asiakkuussuunnitelman seuranta + tulevat tapahtumat + murrokset?) Asiakaskannan & segmentoinnin tarkistus

7 2 Projektin esittely MIKSI LUOTSI? 1. Asiakkaille näkymä yhteen Kotimaahan 2. Kotimaalla sisäisesti yhtenäinen tapa tehdä asioita päällekkäinen työ ja virheet vähenevät 3. Jatkuvuuden turvaaminen Hiljaisen tiedon säilyminen 4. Työtä helpottavia ja tehostavia parannuksia

8 Luotsin tehtävä on ohjata alukset turvallisesti avomereltä satamiin ja niistä ulos. Luotsit myös seuraavat meriliikennettä tutkan avulla sekä tähystäen. He myös opastavat meriliikennettä väylillä, saaristoissa ja satama-alueilla. Luotsi ei itse varsinaisesti ohjaa laivaa, vaan antaa kapteenille ohjeita ja ennakkotietoa käytettävästä väylästä sekä odotettavissa olevasta liikennetilanteesta (Wikipedia) Luotsin työ on erittäin vastuullista ja vaativaa, sillä virheistä saattaa aiheutua suuria aineellisia ja ruumiillisia vahinkoja. (Wikipedia)

9 Mistä lähdettiin ja mihin on päästy 1 Asiakastiedon yhtenäistäminen Nykytila Tällä hetkellä asiakstieto hajallaan eri yhtiöissä useissa järjestelmissä, excel tiedostoissa, muissa tiedoissa ja ihmisten muistiinpanoissa ja päässä. Asiakkas tiedon rakenne on samasta syystä moninainen eikä tue yhteistä suunnittelua Asiakastiedoista on useita versioita ja samaa asiakastietoa ylläpidetään useissa järjestelmissä Asiakastietoon pääsy on hankalaa muiden kuin yksikön/yhtiön olemassa olevien asiakkaiden osalta Asiakastietojen hajanaisuus ei mahdollista yhtenäistä näkymää asiakkaaseen eikä mahdollista asiakaskohtaista kokonaissuunnittelua Kotimaa konsernin näkökulmasta Tavoitetila Koko Kotimaa konsernin asiakastieto on yhdessä paikassa ja yhtenäisessä tietorakenteessa. Yhtenäinen asiakastieto muodostaa erään keskeisen ydintiedon ja kilpailutekijän Kotimaalle Asiakastietoa voi ja tulee hyödyntää yhteisten prosessien avulla siten, että käytettävissä on koko ajan yksi ja oikea tieto. Tiedon eheyden säilyttämistä vaalitaan tarkasti Kotimaa konserni kykenee yhteisen asiakastiedon avulla suunnittelemaan ja toteuttamaan halutessaan kokonaisvaltaisia asiakas- tai asiakasryhmäkohtaisi toimenpiteitä Asiakkuuteen liittyvä eheä tieto tarjoaa lukuisat mahdollisuudet erilaiselle raportoinnille 2 Asiakkuuden hoitomalli Asiakkaita hoidetaan yrityskohtaisesti kaikkien asiakkaiden osalta siten, että eri konsernin osien samalle asiakkaalle tehtävistä toimenpiteistä ei ole tietoa muilla. Tämä johtaa tilanteisiin, jotka voivat kärjistyä siihen, että samaa tuotetta tai palvelua voidaan tarjota eri Kotimaa konsernin yhtiöiden toimesta. Pahimmillaan tämä voi aiheuttaa kilpailutilanteen konsernin yritysten välille Asiakkuuden hoito on yrityskohtainen ja jopa henkilökohtainen eikä tukena ole Kotimaa -konsernin yhteisiä prosesseja tai toimintatapoja Konsernin yhteinen asiakkaan hoitomalli on käsitteenä vieras ja tulee olemaan toimintamallimuutoksena haastava Kotimaa konsernilla on tärkeimmille asiakassegmenteille ja asiakkaille määriteltynä asiakkuuden hoitomalli, jonka pohjalta asiakassuunnitelmat tehdään ja ko. Asiakkuuksiin liittyvät markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun toimenpiteet toteutetaan. Asiakkuuden hoitomalli perustuu segmentointiin, vuosikelloajatteluun sekä koeteltuihin Kotimaa konsernin tasolla määritettyihin prosesseihin. Asiakkuuden hoitomallin suunnittelun ja toteutuksen tukemiseksi on käytettävissä tietojärjestelmätuki, jonka avulla sekä kokonaisuuden hallinta että yksittäiset ko. asiakkaaseen liittyvät toimenpiteet voidaan hallita, todentaa ja raportoida.

10 Mistä lähdettiin ja mihin on päästy 3 Yhteisen myyntimallin kehittäminen Nykytila Kotimaa -konsernin myyntitoiminta on yritys- ja yksikkökohtaista, eikä myyntityön suunnittelu ja toteutus perustu prosesseihin. Siksi myynnin näkymää ennustettavuutta ja toteutumisen seut rantaa on vaikeaa tehdä erityisesti konsernin näkökulmasta Myyntitoiminnan tehokkuutta on vaikeaa arvioida, koska suunnittelua ja seurantaa tukemassa ei ole työkalua eikä prosesseja. Siksi esim. Myynnin ennustaminen on haastavaa ja myynnin kohdentaminen oikeille alueille ja oikeisiin kohteisiin on vaikea toteuttaa Tavoitetila Kotimaalla on eri asiakas- ja myyntialueilla käytössään yhteiset myynnin prosessit ja toimintatavat, joiden pohjalta myynnin ennustaminen ja myymisen kustannukset on helppo todentaa Myynnin prosessit ja myyntimalli on tuettu tietojärjestelmällä, jonka avulla myyntityöhön ja myynnin tuloksiin saadaan läpinäkyvyys ja konsernitason raportointi. Myyntiä on helpompi johtaa ja myyntityötä voidaan joustavammin kohdentaa 4 Tuki Johtamiselle Kotimaa konsernin asiakkuuksiin ja asiakastyön tuloksiin liittyvä johtaminen perustuu raportointiin, joka ei ole ajantasaista. Konsernitason raportointi eri alueilla on vaikea toteuttaa ja se pitää sisällään paljon manuaalista työtä Konsernilla ei ole yhtenäisiä raportointivälineitä eikä yhteistä raportointimallia asiakkuuksiin. Myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyvä raportointi on vähäistä Kotimaalla on tunnistettu ja toteutettu yhtenäinen raportointimalli, jonka pohjalta mm. asiakkuuteen liittyvä tieto on saatavilla. Paperiraporteista ja yksittäisistä excel -raporteista on siirrytty poikkeamaraportointiin ja johtamista tukevien kyselyjen toteuttamiseen Kotimaa konsewrnilla on yhtenäinen raportointiportaali, jonka kautta keskeinen asiakkuuteen liittyvä tieto on reaaliaikaista, helposti saatavilla ja analysoitavissa

11 Asiakastiedon yhtenäistäminen Mahdollisuudet/ haasteet Tällä hetkellä asiakstieto hajallaan eri yhtiöissä useissa järjestelmissä, excel tiedostoissa, muissa tiedoissa ja ihmisten muistiinpanoissa ja päässä. Asiakkas tiedon rakenne on samasta syystä moninainen eikä tue yhteistä suunnittelua Asiakastiedoista on useita versioita ja samaa asiakastietoa ylläpidetään useissa järjestelmissä Asiakastietoon pääsy on hankalaa muiden kuin yksikön/yhtiön olemassa olevien asiakkaiden osalta Asiakastietojen hajanaisuus ei mahdollista yhtenäistä näkymää asiakkaaseen eikä mahdollista asiakaskohtaista kokonaissuunnittelua Kotimaa konsernin näkökulmasta Hyödyt Moninkertaisesta asiakastietojen syötöstä, ylläpidosta ja käytöstä saatavat säästöt Yhtenäisen ja ylläpidetyn asiakastiedon ajantasaisesta tilannekuvasta saatavat säästöt ja hyödyt Yhtenäinen asiakasrekisteri mahdollistaa asiakkuus prosessien automatisoinnin Asiakkuuteen liittyvä ohjaus- ja raportointi paranee ja mahdollistaa paremman suunnittelun ja toteutuksen Ihmisten päissä ja henk.koht. muistiinpanoissa olevat tiedot menetetään ero tai sairaus yms asioissa Syyt/ käynnistäjät Ratkaisukomponentit Kotimaa on kehittynyt vuosien saatossa joukosta yrityksiä kohti konsernimaista mallia. Esim. asiakastietojen näkökulmasta kukin organisaation osa on kehittänyt omaa liiketoimintaansa omista tarpeistaan Tietojärjestelmien kehitys ei ole aikaisemmin järkevällä tavalla mahdollistanut koko konsernin yheistä asiakastietovarantoa Yhteisen asiakastiedon merkitys on korostunut vasta viime vuosien aikana, kun Kotimaassa on huomattu, että yhtiöillä on paljon samoja asiakkaita, joita ei kuitenkaan ole pystytty yhtenäisesti kohtelemaan. Kilpailu markkinassa vaatii Kotimaan tehostamaan toimintojaan asiakkuuksien hallintaan liittyvillä alueilla. Asiakastiedon yhtenäistäminen on tärkeä aloitusvaihe Mahdollistajat Konsernin yhteinen, keskitetty asiakasrekisteri, jossa asiakastiedot yhteen kertaan ja reaaliaikaisesti ajantasainen Asiakkaiden perustamiseen, asiakastietojen ylläpitämiseen ja niiden hyödyntämiseen on olemassa yhteinen toimintatapa Konsernin eri yksikköjen asiakastyössä toimivat ihmiset ymmärtävät yhteisten ja ajantasaisten asiakastietojen merkityksen ja yhteisen toimintamallin merkityksen T P O X X X X X X

12 Asiakkuuden hoitomalli Mahdollisuudet/ haasteet Hyödyt Asiakkaita hoidetaan yrityskohtaisesti kaikkien asiakkaiden osalta siten, että eri konsernin osien samalle asiakkaalle tehtävistä toimenpiteistä ei ole tietoa muilla. Tämä johtaa tilanteisiin, jotka voivat kärjistyä siihen, että samaa tuotetta tai palvelua voidaan tarjota eri Kotimaa konsernin yhtiöiden toimesta. Pahimmillaan tämä voi aiheuttaa kilpailutilanteen konsernin yritysten välille Asiakkuuden hoito on yrityskohtainen ja jopa henkilökohtainen eikä tukena ole Kotimaa -konsernin yhteisiä prosesseja tai toimintatapoja Konsernin yhteinen asiakkaan hoitomalli on käsitteenä vieras ja tulee olemaan toimintamallimuutoksena haastava Päällekkäisen työn välttäminen, rutiinien karsiminen sekä asiakaskohtaisen tehokkuuden optimointi Kokonaisvaltainen asiakkuuksien hoitomalli tarjoaa mahdollisuuden lisämyyntiin ja laajempiin sopimuksiin koko Kotimaa konsernin näkökulmasta Asiakastyytyväisyyden kasvattaminen tärkeimmillä asiakkailla Syyt/ käynnistäjät Ratkaisukomponentit Kotimaan yhtiörakenne on tähän asti ollut joukko yksittäisiä yrityksiä, eikä yhteinen asiakasnäkymä tai -hoitomalli ole ollut mahdollinen tai edes relevantti Asiakkuuden hoitaminen on ollut muutamien yksittäisten ihmisten varassa ja asiakkuuksiin liittyvät tiedot yrityskohtaisesti eri paikoissa ja formaateissa Yhteisen asiakkuusnäkymän tarve ei ole kaikille välttämätön ja mallin luomiseen liittyy epävarmuutta ja pelkoa uuden mallin toimivuudesta ja asiakkuuksiin tehtävän työn lisääntymisestä Mahdollistajat Yhteinen asiakkuuksien hoitomallin käyttöönotto asiakkuusstrategian pohjalta sovittavilla segmenteillä ja asiakkuuksilla Yhteistä asiakkuuksien hoitomallia tukevan tietojärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmän tulee tarjota mahdollisuus kerätä, syöttää ja analysoida eri tahoilta päivitettävää asiakastietoa siten, että hoitomallin mukaisesti koko asiakkuusryhmällä on käytettävissään sama ajantasainen tieto T P O X X X X X

13 Myyntimallin kehittäminen Mahdollisuudet/ haasteet Kotimaa -konsernin myyntitoiminta on yritys- ja yksikkökohtaista, eikä myyntityön suunnittelu ja toteutus perustu prosesseihin. Siksi myynnin näkymää ennustettavuutta ja toteutumisen seurantaa on vaikeaa tehdä erityisesti konsernin näkökulmasta Myyntitoiminnan tehokkuutta on vaikeaa arvioida, koska suunnittelua ja seurantaa tukemassa ei ole työkalua eikä prosesseja. Siksi esim. Myynnin ennustaminen on haastavaa ja myynnin kohdentaminen oikeille alueille ja oikeisiin kohteisiin on vaikea toteuttaa Eri yhtiöt ja tuotealueet kilpailevat usein samoista asiakkaista Hyödyt Myyntitoiminnan ennustettavuuden ja läpinäkyvyyden paraneminen ja myynnin johtamisen tehostaminen Tilausten keskikoon kasvattaminen ja saman myyntivoiman käyttö suurempiin hankintoihin Asiakkaiden kannustaminen laajempiin hankintoihin ja puitesopimuksiin Kotimaalle sopivilla alueilla Itsepalvelumyynnin lisääntyminen (mm. puitesopimusket jne) Myyntihenkilöiden tuottavuuden kasvu (aikaa rutiineista 15, josta 10 käytetään lisämyyntiin; panostuksen myötä 2 myynnin kasvu) Syyt/ käynnistäjät Ratkaisukomponentit Yhteisen myyntiprosessin tarvetta, hyötyjä tai mahdollisuuksia ei ole tunnistettu, koska Kotimaan yhtiörakenne on tähän asti ollut joukko yksittäisiä yrityksiä. Käytössä olevat myyntitavat ovat henkilökohtaisia ja suuri osa myynnin syntymiseen ja itse myyntiin liittyvistä tiedoista on joko henkilöiden päässä, muistioissa ja omissa henkilökohtaisissa tietokoneissa Myyntiprosessin hyötyjä on vaikeaa todentaa, koska nykyisellä toimintamallilla on koettu tehtävän hyvää työtä Osa myyntityössä olevista ihmisistä kokevat myynnin yhteiset prosessit uhaksi ja tietojen jakamisen hankalaksi Mahdollistajat Yhteisten myyntiprosessien kuvaaminen ja käyttöönotto eri alueilla (B2B eri segmenteisään, B2C, eri toimialueet) Prosesseja tukevan tietojärjestelmän käyttöönotto Myyntitoiminnan kehittämiseen liittyvän muutoksen suunnittelu ja läpivienti Tärkeiden asiakkaiden palvelun tehostaminen myyntityötä kehittämällä ja sähköistä itsepalvelua lisäämällä Hinnoittelun kehittäminen ja yhtenäistäminen T P O X X X X X X X X X X X

14 Raportointi ja johtaminen Mahdollisuudet/ haasteet Hyödyt Kotimaa konsernin asiakkuuksiin ja asiakastyön tuloksiin liittyvä johtaminen perustuu raportointiin, joka ei ole ajantasaista. Konsernitason raportointi eri alueilla on vaikea toteuttaa ja se pitää sisällään paljon manuaalista työtä Konsernilla ei ole yhtenäisiä raportointivälineitä eikä yhteistä raportointimallia asiakkuuksiin. Myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyvä raportointi on vähäistä Manuaalisen työn vähentäminen raportointitiedon saamiseksi ja raportoinnin luotettavuuden parantamiseksi Myynnin ajantasaisella johtamistiedolla saatava voimavarojen parempi kohdentaminen Asiakkuuksiin liittyvän toiminnan parempi suunnittelu parantuneen tiedon avulla Syyt/ käynnistäjät Ratkaisukomponentit Nykyiset tietojärjestelmät ovat hajautuneet eikä niistä saatava kokonaiskuva tue johtamista ja raportoinnin kehittämistä Manuaalisen työn määrä raportoinnissa on nykyisen raportoinnin aikaansaamiseksi haastavaa Kotimaalla ei ole käytössä yhtenäistä raportointikulttuuria eikä konserninjohtamista tukevia tietojärjestelmiä Myynnin ja markkinoinnin yhteisen toimintamallin ja rakenteen puuttuminen ei mahdollista yhtenäisen tiedon saamista asiakkuuksiin liittyvästä toiminnasta Raportointiin käytettävissä oleva tieto ei ole ajantasaista eikä luotettavaa Mahdollistajat Yhtenäisen asiakastietomallin ja -tiedon pohjalta toteutettava ajantasainen raportointijärjestelmä Myyntitoiminnan läpinäkyvyyden mahdollistaminen myynnin johtamisen kehittämiseksi ja ennustettavuuden parantamiseksi (myynnin ajantasainen portfoliotieto) Yhtenäisen asiakastiedon mahdollistama ajantasainen asiakkuusnäkymä eri segmenttejä hoitavien tueksi T P O X X X X X X X

15

16

17 Automaattisesti päivittyvä segmenttiraportti Segmentti VIP Kanta-asiakkaat Kehitä ja kasvata Trafiikkiasiakkaat Hanki XXX xxx xxx xxx Tavoite Nykytila Muutos Ennuste LC + VG Tavoite Yhteensä Nykytila Yhteensä Muutos Ennuste Yhteensä Yhteensä

18 Kotimaan Luotsi-projektin aikataulusuunnitelma Vaihe 1: Yhteinen asiakasrekisteri Kick-off Vaihe 1 2 Projektin esittely Käyttöönotto Vaihe 2: Myynnin toiminnallisuus Vaihe 2 Käyttöönotto Vaihe 3: Markkinoinnin toiminnallisuus Esittäjän nimi Vaihe 3 Käyttöönotto Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

19 LUOTSIN KONVERSION KULKU Projektin esittely Asiakastietojen siivoaminen 3. Sisäänluku Seurakunnat Enterprise Excel siirto - tiedosto 0 Excel siirto - tiedosto 1 Sonet Excel siirto - tiedosto 2 Excel siirto - tiedosto 3 - Luotsi Prospekti Excel siirto - tiedosto 4 Cirix

20 HANKKEEN LAAJUUS & RAJAUKSET 2 Projektin esittely Toiminnallinen laajuus Yhteinen asiakasrekisteri (1. vaihe) Myynnin toiminnallisuus (2. vaihe) Markkinoinnin toiminnallisuus (3. vaihe)

21 ONNISTUNEEN PROJEKTIN VARMISTAMINEN Mitä tämä meiltä kaikilta vaatii/menestystekijät 2 Projektin esittely Yhteistyö Mukanaolo tarkoittaa aktiivista osallistumista ja avointa keskustelua Sitoutuminen Kaikki ovat sitoutuneita ja kyvykkäitä hyvään päätöksentekoon omassa roolissaan Motivaatio Olemme aktiivisia löytämään tärkeät ja toimivat asiat Usko tulevaisuuteen Emme menetä uskoamme, vaikka asiat eivät tapahtuisikaan juuri siten ja sillä hetkellä kuin itse haluaisimme Tekemisen ilo Antaa energiaa ja mahdollistaa hyvät tulokset Luottamus Luotamme toisiimme ja olemme valmiit ottamaan ja antamaan tukea kaikilla organisaatiotasoilla

22 Suurimmat ongelmat projektin aikana Integraatioiden yksityiskohdat Alkuperäisen budjetin ylittyminen Ylitys 12 hyväksytystä määrittelydokumentista Testauksen riittävyyttä ja tärkeyttä ei aluksi ymmärretty, mutta korjaantui projektin loppupuolella Tietohallinnon rooli: omaa asiantuntemusta ei ollut riittävästi vaan jouduttiin käyttämään useiden eri henkilöiden asiantuntemusta ja tietämystä, mikä vaikutti tiedon pirstaloitumiseen Tietohallinnon kokonaiskuvan puuttuminen Projektipäällikkö vaihtoi taloa kesken projektin Yksi pääkäyttäjistä irtisanoutui

23 Suurimmat onnistumiset Aikataulussa pysyminen Erinomainen pohjatyö antoi edellytykset onnistuneelle projektille Projektiryhmä Johdon sitoutuminen Projektiviestintä Muutosjohtaminen ja viestintä Käyttäjien hyväksyntä Koulutukset Nopeasti saadut konkreettiset liiketoimintahyödyt Projektimalli ja sapluuna muihin projekteihin Sisäisen osaamisen kasvaminen

24 Onnistuminen ruokkii onnistumisia Success stories Pienten menestystarinoiden rekisteröinti Seniorikäyttäjän huippusuoritukset uudella järjestelmällä Luotsikahvilat Kerran kuukaudessa pystykahvit 1 pöytä: järjestelmään tutustuminen 2. pöytä: toiminnallisuus 3. pöytä: huolenaiheet & kehittäminen Lisäksi yhteisenä aloitusteemana joku pieni alustus Luotsi intra Q&A FAQ Ohjeet, esitykset, yhteystiedot Videopätkät Luotsi klinikat Pääkäyttäjien ja palvelupäällikön vastaanotto

25 Esimieskortti ja sen sisältö Manageri-pahvi 1) Ohjeet Luotsin käyttöönoton varmistamiseksi ja yhteisen viestinnän tueksi esimiehille Kotimaan tapa toimia asiakkuuksien kanssa 2) Kortti tehtiin kätevään mukaan printattavaan tai valmiiseen printtimuotoon Ajatuksena, että esimiehillä olisi kortti aina mukana tai sisältö olisi ulkoa harjoiteltu 3) Korttia päivitetään tilanteen edetessä n. 1,5 kk:n välein 4) Korttia käytetään kommunikoitaessa kaikissa sopivissa tilanteissa Tiimipalaverit ja vastaavat tilaisuudet, joissa alaisia koossa ryhmänä Väärien huhujen oikaisussa Informaaleissa kohtaamisissa (ruokailussa, kahvitauolla, erilaisissa kohtaamisissa alaisten ja/tai muiden kanssa) 5) 20 sekunnin hissipuhe

26 Esimieskortti Manageripahvi

27

28 Projektin omistajan rooli Tsemppari ja motivoija, luotsaa laivaa oikeaan suuntaan Kuuntele miehistön ajatuksia, jotta tarvittavat korjausliikkeet kurssiin voidaan tehdä Kuunteleva ja määrätietoinen Pilkettä silmäkulmassa Ole läsnä, näy ja kuulu Ole joukkosi keskellä Tee päätöksiä, oli ne oikeita tai vääriä Kanna vastuu Kaikkia ei voi miellyttää Omalla esimerkillä johdetaan

29

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö 1 Trainers House autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Missio, visio, arvot, strategia 4 Palvelut 16 Henkilöstö 17 Hallintokäytäntö 18 Sisäinen

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Osaaminen kuntoon Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Teksti: Markku Aarni Johdon vastuulla on luoda organisaatioon johtamisrakenteet sekä osaaminen, joilla strategia realisoidaan

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Meisenet 1. Workshop päivä: WWW- strategia ja sisältökonsepti 14.5.2013 2. Workshop päivä: Web- käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot