Tulevaisuuden johtaja johtaa. Innovatiivisuutta. verkostoitumalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden johtaja johtaa. Innovatiivisuutta. verkostoitumalla"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden johtaja johtaa Innovatiivisuutta verkostoitumalla

2 Onnistujissa on yhteistä keskinäinen Toim. huom. riippuvuus Virtuaaliorganisaatioiden johtaminen onkin osoittautunut tässä ajassa kriittiseksi taidoksi. Monet organisaatiot ovatkin omassa toiminnassaan keskittyneet tehokkaiden ja innostavien virtuaalitapaamisten organisointiin sekä yhteisen onnistu- Yksilökeskeisyyden aika on ohi. Nyt vaaditaan misen varmistamiseen. Johtaminen vaatii uutta kulmaa: peräpeiliin katsomisen kykyä synnyttää nopeasti toimivaa yhteistyötä. Toisiaan täydentävillä kombinaatiolla pys- Delficon on tietoisesti hakeutunut asiakassuhteisiin, joissa on keskinäistä aika on ohi. tytään liikkumaan ketterästi ja muuntautumaan tilanteen mukaan. Menestyvissä orgalisuuksien jäsentämistä ja kehittymistä rikastavaksi yhteis- rajapintaa. Delficonin missiona onkin edesauttaa yhteistyön mahdolnisaatioissa on yhteistä taidokas ja jatkuvasti työksi, jossa verkostojen potentiaali ja voima pystytään uudistuva keskinäinen riippuvuus. Delficonin hyödyntämään kaikkien osapuolten onnistumisessa. toteuttamissa hankkeissa yhtenä kulmakivenä onkin ollut oman roolin ja toiminta- ajattelutavan jatkuva tutkiminen sekä uusien näkö- Yhteistä Delficonin asiakkaille on ollut oman tavan sekä osaamisen lisäarvon jäsentäminen yhteisen onnistumisen varmistamisessa. Yhteistyö ja kumppanuudet ovatkin olleet kulmien ja toimintatapojen aktiivinen etsiminen. Strategiasta on noussut uusia hankkeita, merkityksellisiä myös Delficonille: upeat joiden myötä organisaation osaaminen on asiakkaat ovat haastaneet kehittymään ja saatu hyödynnettyä uudella tavalla. Monipuoliset työkalut ovat olleet hyvänä lisänä misen katalysaattorina sekä innostaneet toimimaan entistä väkevämmin onnistu- syventämään omaa toimintaa ja vastuuta omalla toiminnallaan Delficonia entistä onnistuneen yhteistyön rakentajana: tämän luovempiin ratkaisuihin. hetken haasteet voitetaan yhdessä. Keskinäisen riippuvuuden rakentamisessa ja verkostojen taidokkaassa orkestroinnissa johtajalla on keskeinen rooli. Menestystarinan varmistamisessa onnistuneella rekrytoinnilla on suuri merkitys. Hyvä johtaja uskaltaakin rohkeasti valita joukkoonsa erilaisia osaajia, joilla on tahto ja kyky aitoon ja rikastavaan yhteisöllisyyteen. Lisäksi taidokas johtaja tukee organisaation avainhenkilöitä verkostoitumaan rajapinnoilla. Samoin yhteistyön kehittäminen eri yksiköiden ja toimintojen välille tuo vääjäämättä tehokkuutta organisaation toimintaan. Yhteistyön johtamisen ydin perustuu luottamukseen, lisäarvon tuottamiseen ja toisten ihmisten kunnioittamiseen. Kun yhteistyö pelaa, vaikeatkin asiat ovat helppoja - ja päinvastoin. Taidokas yhteistyön johtaminen edellyttää johtajalta taitoa tunnistaa työntekijöiden erilaiset toimintatyylit. Delficonin toteuttamissa valmennusprosesseissa asiakkailla onkin ollut halutessaan mahdollisuus hyödyntää erilaisia työkaluja toimintansa dynaamisessa kehittämisessä. Tämä on auttanut ymmärtämään erilaisuutta ja kohdentamaan omaa viestintää ja vuorovaikutusta ymmärrystä tehostavalla tavalla. Entistä voimakkaampi kansainvälistyminen, vaateet kustannustehokkuudessa sekä vastuullisessa liiketoiminnan johtamisessa ovat tuoneet virtuaaliorganisaatioiden haasteet päivittäiseen johtamiseen. Digitaalisen aikakauden tuottamat ratkaisut ja kehittyneet tietotekniset palvelut ja -ohjelmat ovat tuoneet monia etuja johtamiseen ja toimintaan. Minnariikka Rajala toimitusjohtaja

3 Taitava ja rikas yhteistyö nostaa organisaation kehittämisen uudelle tasolle Tulevaisuuden johtaja johtaa innovatiivisuutta verkostoitumalla Ari Rahkonen Tytti Bergman Tulevaisuuden johtaja on taidokas verkostoituja niin oman organisaation sisä- kuin ulkopinnoillakin. Todelliset innovaatiot ja edelläkävijyys syntyvät erilaisten kohtaamisten rajapinnoissa. Näin tulevaisuuden johtamista luonnehtii Suomen Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen. Toimitusjohtajan keskeisenä liiketoiminnallisena yhteistyökumppanina Microsoftissa toimii henkilöstöjohtaja Tytti Bergman. Rikas yhteistyö on mahdollistanut kärkiyrityksen linjakkaan ja uudistuvan kehittämisen. Tulevaisuuden johtajan keskeisiksi ominaisuuksiksi Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen nostaa taidokkaan verkostoissa toimimisen, lisäarvon tuottamisen asiakkaalle, oman organisaation ja kumppaneiden onnistumisten mahdollistamisen ja tukemisen sekä yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuun kantamisen. Lisäksi vahva kilpailuvietti ja proaktiivisuus, aito kiinnostus omaa toimialaa kohtaan sekä jatkuva itsensä kehittäminen tukevat johtajuuden kehittymistä. Etenkin vahvat sosiaaliset taidot ja kyky verkostoitua tulevat korostumaan: innovaatiot ja uudet ajatukset syntyvät kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Haastavan ajan Ari Rahkonen kokee Microsoftille enemmän mahdollisuuksia kuin ratkaistavia ongelmia tarjoavaksi. Microsoft onkin Delficonin mukaan erinomainen esimerkki siitä, miten uudessa tilanteessa valmennetaan ja vahvistetaan joukkoa yhteisvoimin vastaanottamaan tulevaisuuden haasteet. Delficonin toimitusjohtaja Minnariikka Rajala näkee aidosti kuuntelevan, rehellisen ja läpinäkyvän johtamisen Microsoftin onnistumisen avaintekijäksi. Organisaation onnistumista tuetaan tarkoin kohdennetuilla kehittämisohjelmilla, jotka syntyvät Ari Rahkosen sekä henkilöstöjohtaja Tytti Bergmanin ammattitaidon ja yhteistyön tuloksena. Ari Rahkonen onkin erittäin tyytyväinen HR:n toimintaan: HR:llä on kyky ja halu ymmärtää liiketoiminnalliset tavoitteet ja siellä olevat haasteet sekä tahtoa auttaa johtoa tavoitteissa. Lisäksi HR toimii taitavana konsulttina bisnestiimeille ja auttaa esimiehistöä kasvamaan johtajina. Tytti Bergman näkee HR:n roolin vahvana liiketoiminnallisena partnerina. Käytännössä ylimmän johdon ja esimiesten kanssa tehtävä yhteistyö on tarkoittanut etenkin toimintatapoihin ja strategiaan liittyviä fasilitointitehtäviä. Lisäksi HR:lla on erityinen systemaattisen seurannan rooli, mikä entisestään vahvistaa Microsoftin ainutlaatuisen järjestelmällistä, ohjattua ja tavoitteellista toimintaa sekä tuloksellisuutta. Huipputoiminnan ja huippuosaajien johtaminen vaatii erityistä taitoa ja otetta. Johtamisen ja toiminnan kehittämisessä Microsoft onkin hyödyntänyt valmennuskumppanina Delficonia. Monikansallisella organisaatiolla on omat haasteensa, joiden ratkaisemiseksi Delficon on pyrkinyt tukemaan toiminnan uudenlaista jäsentämistä sekä uusien rajapintojen ja toimintatapojen löytämistä muuttuvassa tilanteessa. Ari Rahkosen ja Tytti Bergmanin mukaan johtoryhmä- ja yksilöllisten johtajavalmennusten keskeiseksi hyödyksi on koettu ulkopuolisen konsultin tekemä johtamisen analyysi, tilannekuva. Avoin ja rehellinen palaute ulkopuolisen näkökulmasta on erittäin arvokasta, sillä moni asia on tottumusta, jonka murtaminen vaatii toisinaan hieman herättelyä. Lisäksi ulkopuolisen konsultin käyttäminen johtoryhmän kehittämisessä tuo projektiohjausta ja tavoitteellisuutta, jota yrityksen sisältä ei aina ole helppo rakentaa., Tytti Bergman kiteyttää valmennusten annin. Ari Rahkosen mukaan johtoryhmän työskentely onkin siirtynyt uudelle tasolle: etenkin johtoryhmäläisten roolit ja toiminta ovat selkeytyneet sekä vuorovaikutus ja sitä kautta yhdessä innovointi ovat entisestään menneet eteenpäin.

4 Alkossa henkilöstöjohtaja Erkki Tommila ja palvelujohtaja Kari Pennanen tietävät, että toiminnan kehittäminen ja kestävien tulosten saavuttaminen edellyttävät tavoitteellista ja pitkäjänteistä työskentelyä. Kyse on kärsivällisyyttä, intohimoa ja taitoa vaativasta toiminnasta, jossa oikea suunta ja tekemisen tapa hioutuvat yhteistyön ansiosta. Alkon rooli ja toiminta on suomalaisessa kehittämiseen. Ulkopuolisena yhteistyökumppanina on toiminut Delficon. Yh- yhteiskunnassa vuosikymmenten aikana muuttunut merkittävästi: asiakaslähtöisyydestä ja asiakaspalvelusta on tullut keskei- vuoden, joten nyt voimme puhua jo aiteistyötä olemme tehneet jo useamman siä yritystoiminnan peruselementtejä. dosti yhteistyökumppanin mukana olon Henkilöstöjohtaja Erkki Tommilan ja palvelujohtaja Kari Pennasen mukaan yhti- Erkki Tommila ja Kari Pennanen ovat ol- vaikuttaneen kulttuurin muuttumiseen. össä on pitkään painotettu strategiatyössä palvelun merkitystä. Oikeita asioita on tamaan aitoon ja vaikuttavaan valmenleet tyytyväisiä etenkin Delficonin toteut- tehty ja kovia tuloksia on ollut jo pidemmän aikaa nähtävillä. dollista Alkon organisaation, kulttuurin nusten räätälöintiin, mikä on ollut mah- Alkossa tapahtunut palvelukulttuurin ja toimialan erityispiirteiden sekä henkilöstön tuntemisen ansiosta. muutos on ollut suuri. Muutoksen eteenpäin viemisessä keskeistä on ollut panostaminen henkilöstön ja etenkin johtamisen esimerkki toimintakulttuuria Delficonin mukaan Alko on oiva rohkeasti uudistavasta organisaatiosta. Keskeistä onnistumisessa on ollut strategian selkeys ja sen ottaminen huomioon johdonmukaisesti kaikessa toiminnassa ja kehittämisessä. Lisäksi Alkon vahvuutena on ollut johdon, HR:n ja henkilöstön välinen strategian mukainen linjakas ja hyvä yhteistyö. Kari Pennasen mukaan yhtiön vahva sitoutuminen kaikilla tahoilla on tukenut onnistumista merkittävästi. Lisäksi esimiehillä on ollut muutoksen läpiviemisessä merkityksellinen rooli, sillä he ovat niitä, jotka muodostavat strategian viestistä ymmärrettävän ja innostavan. Ihmiset tekevät, kun he tietävät, mitä pitää tehdä ja mitkä asiat ovat tärkeitä. Strategian jalkauttajina esimiehet ovatkin laittaneet itsensä likoon sekä kehittäneet taitojaan innostavina ja osaavina valmentajina. Kiitosta saa myös henkilöstö, jonka kehittämistahto ja muuntautumiskyky ovat mahdollistaneet Alkon suuren muodonmuutoksen. Linjakkaalla ja pitkäjänteisellä kehittämisellä tuloksiin Kari Pennanen Erkki Tommila

5 VTT mukana uudistamassa Suomen kilpailukykyä innovaatioiden tuottajana Tapio Koivu on pitkän johtamis- ja asiantuntijauransa aikana nähnyt, miten asiantuntiorganisaale soveltavaa tutkimusta tekevän VTT:n Suomen keskeisille teknologiaklustereiltiot ja asiantuntijatyö ovat toimintaympäristön toimialajohtaja Tapio Koivu toimii yhteiskunnallisella näköalapaikalla: Tapio Koivu muutosten myötä kehittyneet asettaen johtamiselle uusia haasteita. Konkreettisena lähiesimerkkinä toimii VTT, joka on lyhyen ajan sisällä vastaa VTT:n yrityskehitysyksiköstä, jonka muuttunut perinteisestä tutkijaorganisaatiosta tehtävänä on edistää innovaatioiden jalostamista ja kaupallistamista. Suomen innovaatioita tuottavaksi dynaamiseksi toimijaksi. Muutokset edellyttävät VTT:n asiantuntijoilta rautaisen erityisosaamisen lisäksi hyviä yhteistyö- ja rooli, joten yrityskehitysyksiköllä on yh- nousuvisiossa innovaatioilla on keskeinen vuorovaikutustaitoja, verkostoitumista asiakasrajapinnoissa, vahvaa asiakaslähtöisyyttä ja liiketeiskunnallisesti merkittävä tehtävä toteutettavanaan. Tämän tehtävän johtaminen toiminnallista ymmärrystä sekä taitoa myydä on haasteellista ja mielenkiintoista, koska osaamista niin organisaation sisä- kuin ulkopuolellakin. Muutos haastaa myös tieteellisesti: toiminta nivoutuu läpi koko VTT:n organisaation kytkeytyen eri sidosryhmien asiakkaan liiketoiminnan kehittämistä varten pitää luoda uusia tarkoituksenmukaisia tutkimustapoja tieteellisyydestä kuitenkaan tinkimättä. kanssa tehtävään yhteistyöhön. VTT:ssä työskentelee alan huippuasiantuntijat ja tulevaisuuden lupaukset. Mitä kovempaa asiantuntijuus, sitä haastavampaa johtajuuskin on. Johtamisessa on paradigma muuttunut: autoritäärisellä johtamisella ei enää pärjää. Pitää ymmärtää, mihin asiantuntija ankkuroi oman uransa, mikä motivoi ja miten se konkretisoituu. Annetaan tilaa asiantuntijuudelle ja luodaan mahdollisuuksia sekä avataan ovia kapasiteetille. Lisäksi pitää kyetä hallitsemaan epävarmuutta ja luottamaan, että ihmiset tekevät oikeita asioita. Tapio Koivun johtamisen pääperiaatteita onkin riittävän tilan antaminen ja yhteisen suunnan varmistaminen: vapaus tarvitsee onnistuakseen rinnalleen riittävän seurannan. Tämän yhtälön löytäminen on välillä haasteellista, mutta mielenkiintoista. Keskeistä huippuasiantuntijoiden ja tuloksen johtamisessa on myös johtamisen asiantuntija- ja tilannekohtainen räätälöinti sekä innovatiivisen yhteistyön johtaminen. Delficon on ollut mukana kehittämässä VTT:n asiantuntijaorganisaatiota johto-, esimies- ja tiimitasolla. Yhteistyössä on ollut Tapio Koivun mukaan kiitettävää erityisesti se, miten on kyetty nopeasti hahmottamaan, mikä on todellinen ongelma tiimin, asiantuntijuuden ja johtamisen edistämisessä. Yhteistyössä on löydetty malleja, joilla on päästy ottamaan isompia tai pienempiä edistysaskeleita. On todella hyödyllistä nähdä erilaisesta näkökulmasta tiimin toiminta, tiimin erilaiset riippuvuussuhteet ison organisaation sisällä ja miten niitä voisi hyvällä tavalla edistää. On tullut hyviä oivalluksia, mitä kannattaa konkreettisesti tehdä seuraavaksi. Erinomainen yhteistyö jatkuu ja Delficon on lähdössä VTT:n kanssa aivan uudenlaiseen asiantuntijauran eri vaiheiden kompetenssien kehittymistä tukevaan ja osaamisen jakamista katalysoivaan valmennukseen. Yhteistyötä rikastaa Delficonin mukaan VTT:n poikkeuksellisen kunnianhimoinen ja osaava asiantuntijuuden kehittäminen. Huipputulokset asiantuntijoiden yhteistyön johtamisella Tapio Koivu

6 Univisio Oy:n toimitusjohtaja Helena Huumonen on rakentanut yhdessä henkilöstönsä kanssa Univision menestyksellistä tarinaa: monen tuotantoyrityksen siirryttyä halpatuotantomaihin Univisio on pitänyt pääasiallisen tuotantonsa Suomessa. Tällä hetkellä Univisio on tuotannoltaan toiseksi suurin kotimaisten makuuhuone- ja sisustustekstiilien valmistukseen keskittynyt yritys Suomessa. Toimitusjohtaja Helena Huumonen näkee Univision voimaksi osaavan ja innostuneen henkilöstön sekä luovan yhteistyön. Yhteistyöllä ja intohimolla innovaatioita! Toimitusjohtaja Helena Huumonen on saanut innostavalla ja määrätietoisella johtamisella Univision henkilöstön venymään ja kehittämään omaa toimintaansa liiketoiminnan onnistumisen varmistamiseksi. Haastavassa ajassa Univisio näyttää mallia organisaatiosta, jossa koko joukko sitoutuu kehittämään organisaation toimintaa. Helena Huumonen näkee johtajan yhdeksi keskeiseksi rooliksi rikastavan yhteistyön johtamisen. Tuotteiden laadukkuuden ja asiakastyytyväisyyden takia on merkityksellistä miten yhteistyötä tehdään ja miten ratkaisuja asiakkaille löydetään. On tärkeää, että asiakkaat ovat tyytyväisiä. Erilaiset innovaatiot, tuotemuutokset voivat olla hyvinkin pieniä, mutta erittäin ratkaisevia asiakkaan kannalta. Koska työntekijöiltä tulee hyviä ideoita, kaikki ovat mukana ideoinnissa: mitä enemmän asioita tehdään yhdessä, sitä paremmin onnistuu. Univision tuoteinnovoinnissa on keskeinen rooli innostuneen ja asialleen omistautuneen henkilöstön lisäksi yhteistyökumppaneilla. Univisio tekeekin paljon yhteistyötä kuituvalmistajien kanssa. Yhteistyö on tuottanut tulosta ja Univisio on monesti huomannut olevansa alalla edelläkävijän roolissa. Univisio on tehnyt Delficonin kanssa yhteistyötä muutaman vuoden ajan. Eri tasoilla toteutetut valmennukset ovat tukeneet yhteistyön kehittymistä etenkin erilaisuuden ymmärtämisen, hyväksymisen ja hyödyntämisen näkökulmasta. Kehittynyt yhteistyö on Huumosen mukaan vaikuttanut merkittävästi suoraan tehtävään työhön, ratkaisujen hakemiseen ja ideointiin. Mitä enemmän ihmiset saadaan keskustelemaan yhdessä asioista, sitä parempi. Helena Huumonen

7 Liiketoimintalähtöistä valmennusta ja konsultaatiota Oletko valmis ottamaan aidon kehittymishaasteen vastaan? Delficon toimii korkeatasoisena valmennus- ja konsultointiyrityksenä, jonka vaikuttava tuloksellisuus perustuu vahvaan ammattitaitoon, innovatiivisuuteen ja aitoon asiakaslähtöisyyteen. Valmennukset räätälöidään liiketoimintalähtöisesti ja proaktiivisesti asiakkaan tarpeet ja toimintaympäristön erityispiirteet huomioiden. Valmennusprosesseissa voidaan hyödyntää erilaisia tutkimuksia ja mittauksia, joiden avulla voidaan lisätä tietoa kehittymistä tukevista vahvuuksista ja työstettävistä haastekohdista sekä konkreettisista jatkotoimenpiteistä. Valmennuspalveluiden lisäksi Delficon tarjoaa myös erilaisia konsultointipalveluita organisaatioiden johtamisen ja osaamisen kehittämiseen liittyen. Valmennukset Johtaminen ja esimiestyö l Johtoryhmävalmennukset l Esimiesvalmennukset l Yksilölliset Leadershipvalmennusprosessit l Strategia-workshopit l Teemavalmennukset: muutos, innovatiivisuus, vuorovaikutus, verkostojen ja itsensä johtaminen jne. Asiantuntijat ja avainhenkilöt l Asiantuntijaroolin kehittäminen ja uudistaminen l Oman ja muiden osaamisen johtaminen l Sidosryhmissä vaikuttaminen ja yhteistyön kehittäminen l Avainhenkilöiden yksilölliset valmennusprosessit l Teemavalmennukset: vuorovaikutustaidot, mentorointi, ajanhallinta ja itsensä johtaminen jne. Yhteistyön kehittäminen l Tiimit ja virtuaalitiimit l Monikulttuurisuus l Yrityskulttuurien yhdistäminen l Muuttuvat toimenkuvat ja roolit l Teemavalmennukset: rikastava vuorovaikutus, työyhteisötaidot, työhyvinvointi, voimavarapäivät jne. Myynti- ja asiakaspalvelu l Asiakaspalvelun kehittäminen ja johtaminen l Myynnin kehittäminen ja johtaminen l Organisaation rajapintojen johtaminen myynnin onnistumisessa Konsultaatio l HRD-prosessit l Management Audit l Outplacement Tutkimukset ja mittaukset l Toimintaympäristöanalyysit l Johtamismotivaatio ja -tyyli l Asiantuntijan motivaattorit ja työskentelytapa l Tiimirooli ja tiimityö l Vuorovaikutusosaaminen (tunne- ja sosiaalinen taito) l 360 -arviot

8 Energizing Learning Strategia kirkkaana l Kehittäminen ja valmentamisen sisällöt perustuvat strategioihin ja liiketoiminnan ydinhaasteiden voittamiseen l Toimintaympäristön sekä sidosryhmien jäsennys osana organisaation onnistumista l Strategian ymmärrettävyyden ja viestinnän varmistaminen l Strategioiden konkretisoituminen ihmisten käytännön toiminnan uudistumisessa Vahva ammattitaito ja jatkuva kehittyminen l Monipuolinen kokemus eri liiketoimintaympär istöistä tuo laaja-alaisen näkemyksen organisaatioiden johtamisesta sekä siihen vaikuttavista osatekijöistä l Toiminnan jatkuva uudistaminen asiakkaiden onnistumisen varmistamiseksi l Sitoutunut, osaava ja kokenut valmentajatiimi l Laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen sekä seuranta Delficonin asiakaslupaus Muutosta synnyttävät menetelmät l Olennaisen kiteytys ja sen parantamiseen keskittyminen synnyttää vaikuttavuutta l Oivallusta ja kehittymistä katalysoivat monipuoliset oppimismenetelmät l Energiaa ja piileviä voimavaroja vapauttavat näkökulmat l Aktivoivat ja innovatiivisuutta synnyttävät työskentelytavat l Kehittymistä rohkeasti edesauttava rehellinen palaute l Yhdessä oppimiseen ja yhteiseen onnistumiseen innostava vuorovaikutteisuus Aito kumppanuus ja välittäminen l Konkreettisten tavoitteiden asettaminen prosessille ja sitoutuminen mitattavan lisäarvon tuottamiseen l Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö lisäarvon varmistamiseksi l Uusien näkökulmien mukaantuonti l Oppimisen ja kehittymisen systemaattinen seuranta ja dokumentaatio osana oppivaa organisaatiota aikoinakaan ei kannata jähmettyä paikalleen ja olla varovainen. Tähän hetkeen kaivataan johtajuutta, joka innostaa ja rohkaisee toimimaan aktiivisesti muutok- Näytä mitä osaat!haastavina sessa. Tämä hetki sisältää mahdollisuuden tehdä asioita toisin. Organisaation osaaminen kehittyyvuorovaikutuksen kautta, rikastavissa keskusteluissa ja kohtaamisissa. Reidar Österblom Minnariikka Rajala, Delficon Oy:n toimitusjohtaja muistuttaa, että vastuuta oman osaamisen kehittämisestä ei voi ulkoistaa. Motivaation ollessa hukassa, on ulkopuolelta mahdollista tarjota työkaluja löytää inspiraatio ja voima omaan ammatilliseen kehittymiseen. Delficonin valmennuksissa on todistettu kuinka oma potentiaali on mahdollista saada uudella tavalla käyttöön ja kiinnostus omaan kehittymiseen voi syttyä uudelleen. Yksilö voimaantuu siitä, että tulee osaamisensa ja kokemuksensa kautta näkyväksi organisaatiossa. Delficon Oy ja Kone Hissit ovat hedelmällisessä valmennussuhteessa nyt puoli vuotta ja yhteistyö jatkuu. Delficonin toimitusjohtaja Minnariikka Rajala kehuu asennetta, jolla Koneella sitoudutaan henkilöstön kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen. Tässä on edelläkävijäorganisaatio, jossa todella halutaan toimia vastuullisesti ja saada paljon aikaan. Kone Hissien henkilöstöjohtaja Reidar Österblom kiittää Delficonin ainutlaatuisia prosesseja, työskentelyotetta ja menetelmiä, jotka syventävät ja uudistavat tekemistä. Tässä tilanteessa Delficonin menetelmät herättivät esimiehiämme lähestymään esimiestyötä uudella tavalla. Innostus tekemiseen voimistui entisestään ja yhteispeli on syventynyt! Delficon Oy:n asiakasjulkaisu Julkaisija ja toimitus: Delficon Oy Ulkoasu: Adplus Oy Paino: Lönnberg Painot Oy Painos: 1000 kpl Delficon Oy Lars Sonckin kaari 12, Espoo Puh (09) s-posti:

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara astories1/15 Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara Myymäläkaupan johtaja Auvo Kinnunen, Agrimarket Oy: Pärjätäkseen pitää sopeutua kilpailuympäristön muutoksiin Johtamissimulaatiota

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

TULOKSIA. OIVALLUKSIA ja. Insights and results

TULOKSIA. OIVALLUKSIA ja. Insights and results Insights and results OIVALLUKSIA ja TULOKSIA 21-vuotisjulkaisu Roviossa kirkastettiin johtamisen käytäntöjä 4-5 Tavoitteista vauhtia Sotkan myyntiin 6 Mandatum Life varmistaa asiakaskokemien tasalaatuisuuden

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2008

Projektitoiminta 1/2008 Projektitoiminta 1/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 KOULUTUS JA OPPIMINEN 10 Innovaatioyliopisto voi mullistaa projektihallinnon koulutuksen 44 Projektijohtamisen huippuosaaminen

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä

INNONews. Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä INNONews Innotiimin lehti asiakkaille ja kumppaneille 2009 Innovatiivisuutta tarvitaan juuri nyt! Hyödynnä lama, näe uudet mahdollisuudet! Wärtsilä: Ideoinnissa eroon liian ankarasta itsekritiikistä Nokia:

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014

TRAINERS HOUSE. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 2 TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 5 MUUTOSYHTIÖ PALVELUKSESSASI 6 TOIMITUSJOHTAJALTA 8 ARVOPOHJAMME 10 PALVELUMME 12 TYÖTAPAMME 14

Lisätiedot