Tulevaisuuden johtaja johtaa. Innovatiivisuutta. verkostoitumalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden johtaja johtaa. Innovatiivisuutta. verkostoitumalla"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden johtaja johtaa Innovatiivisuutta verkostoitumalla

2 Onnistujissa on yhteistä keskinäinen Toim. huom. riippuvuus Virtuaaliorganisaatioiden johtaminen onkin osoittautunut tässä ajassa kriittiseksi taidoksi. Monet organisaatiot ovatkin omassa toiminnassaan keskittyneet tehokkaiden ja innostavien virtuaalitapaamisten organisointiin sekä yhteisen onnistu- Yksilökeskeisyyden aika on ohi. Nyt vaaditaan misen varmistamiseen. Johtaminen vaatii uutta kulmaa: peräpeiliin katsomisen kykyä synnyttää nopeasti toimivaa yhteistyötä. Toisiaan täydentävillä kombinaatiolla pys- Delficon on tietoisesti hakeutunut asiakassuhteisiin, joissa on keskinäistä aika on ohi. tytään liikkumaan ketterästi ja muuntautumaan tilanteen mukaan. Menestyvissä orgalisuuksien jäsentämistä ja kehittymistä rikastavaksi yhteis- rajapintaa. Delficonin missiona onkin edesauttaa yhteistyön mahdolnisaatioissa on yhteistä taidokas ja jatkuvasti työksi, jossa verkostojen potentiaali ja voima pystytään uudistuva keskinäinen riippuvuus. Delficonin hyödyntämään kaikkien osapuolten onnistumisessa. toteuttamissa hankkeissa yhtenä kulmakivenä onkin ollut oman roolin ja toiminta- ajattelutavan jatkuva tutkiminen sekä uusien näkö- Yhteistä Delficonin asiakkaille on ollut oman tavan sekä osaamisen lisäarvon jäsentäminen yhteisen onnistumisen varmistamisessa. Yhteistyö ja kumppanuudet ovatkin olleet kulmien ja toimintatapojen aktiivinen etsiminen. Strategiasta on noussut uusia hankkeita, merkityksellisiä myös Delficonille: upeat joiden myötä organisaation osaaminen on asiakkaat ovat haastaneet kehittymään ja saatu hyödynnettyä uudella tavalla. Monipuoliset työkalut ovat olleet hyvänä lisänä misen katalysaattorina sekä innostaneet toimimaan entistä väkevämmin onnistu- syventämään omaa toimintaa ja vastuuta omalla toiminnallaan Delficonia entistä onnistuneen yhteistyön rakentajana: tämän luovempiin ratkaisuihin. hetken haasteet voitetaan yhdessä. Keskinäisen riippuvuuden rakentamisessa ja verkostojen taidokkaassa orkestroinnissa johtajalla on keskeinen rooli. Menestystarinan varmistamisessa onnistuneella rekrytoinnilla on suuri merkitys. Hyvä johtaja uskaltaakin rohkeasti valita joukkoonsa erilaisia osaajia, joilla on tahto ja kyky aitoon ja rikastavaan yhteisöllisyyteen. Lisäksi taidokas johtaja tukee organisaation avainhenkilöitä verkostoitumaan rajapinnoilla. Samoin yhteistyön kehittäminen eri yksiköiden ja toimintojen välille tuo vääjäämättä tehokkuutta organisaation toimintaan. Yhteistyön johtamisen ydin perustuu luottamukseen, lisäarvon tuottamiseen ja toisten ihmisten kunnioittamiseen. Kun yhteistyö pelaa, vaikeatkin asiat ovat helppoja - ja päinvastoin. Taidokas yhteistyön johtaminen edellyttää johtajalta taitoa tunnistaa työntekijöiden erilaiset toimintatyylit. Delficonin toteuttamissa valmennusprosesseissa asiakkailla onkin ollut halutessaan mahdollisuus hyödyntää erilaisia työkaluja toimintansa dynaamisessa kehittämisessä. Tämä on auttanut ymmärtämään erilaisuutta ja kohdentamaan omaa viestintää ja vuorovaikutusta ymmärrystä tehostavalla tavalla. Entistä voimakkaampi kansainvälistyminen, vaateet kustannustehokkuudessa sekä vastuullisessa liiketoiminnan johtamisessa ovat tuoneet virtuaaliorganisaatioiden haasteet päivittäiseen johtamiseen. Digitaalisen aikakauden tuottamat ratkaisut ja kehittyneet tietotekniset palvelut ja -ohjelmat ovat tuoneet monia etuja johtamiseen ja toimintaan. Minnariikka Rajala toimitusjohtaja

3 Taitava ja rikas yhteistyö nostaa organisaation kehittämisen uudelle tasolle Tulevaisuuden johtaja johtaa innovatiivisuutta verkostoitumalla Ari Rahkonen Tytti Bergman Tulevaisuuden johtaja on taidokas verkostoituja niin oman organisaation sisä- kuin ulkopinnoillakin. Todelliset innovaatiot ja edelläkävijyys syntyvät erilaisten kohtaamisten rajapinnoissa. Näin tulevaisuuden johtamista luonnehtii Suomen Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen. Toimitusjohtajan keskeisenä liiketoiminnallisena yhteistyökumppanina Microsoftissa toimii henkilöstöjohtaja Tytti Bergman. Rikas yhteistyö on mahdollistanut kärkiyrityksen linjakkaan ja uudistuvan kehittämisen. Tulevaisuuden johtajan keskeisiksi ominaisuuksiksi Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen nostaa taidokkaan verkostoissa toimimisen, lisäarvon tuottamisen asiakkaalle, oman organisaation ja kumppaneiden onnistumisten mahdollistamisen ja tukemisen sekä yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuun kantamisen. Lisäksi vahva kilpailuvietti ja proaktiivisuus, aito kiinnostus omaa toimialaa kohtaan sekä jatkuva itsensä kehittäminen tukevat johtajuuden kehittymistä. Etenkin vahvat sosiaaliset taidot ja kyky verkostoitua tulevat korostumaan: innovaatiot ja uudet ajatukset syntyvät kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Haastavan ajan Ari Rahkonen kokee Microsoftille enemmän mahdollisuuksia kuin ratkaistavia ongelmia tarjoavaksi. Microsoft onkin Delficonin mukaan erinomainen esimerkki siitä, miten uudessa tilanteessa valmennetaan ja vahvistetaan joukkoa yhteisvoimin vastaanottamaan tulevaisuuden haasteet. Delficonin toimitusjohtaja Minnariikka Rajala näkee aidosti kuuntelevan, rehellisen ja läpinäkyvän johtamisen Microsoftin onnistumisen avaintekijäksi. Organisaation onnistumista tuetaan tarkoin kohdennetuilla kehittämisohjelmilla, jotka syntyvät Ari Rahkosen sekä henkilöstöjohtaja Tytti Bergmanin ammattitaidon ja yhteistyön tuloksena. Ari Rahkonen onkin erittäin tyytyväinen HR:n toimintaan: HR:llä on kyky ja halu ymmärtää liiketoiminnalliset tavoitteet ja siellä olevat haasteet sekä tahtoa auttaa johtoa tavoitteissa. Lisäksi HR toimii taitavana konsulttina bisnestiimeille ja auttaa esimiehistöä kasvamaan johtajina. Tytti Bergman näkee HR:n roolin vahvana liiketoiminnallisena partnerina. Käytännössä ylimmän johdon ja esimiesten kanssa tehtävä yhteistyö on tarkoittanut etenkin toimintatapoihin ja strategiaan liittyviä fasilitointitehtäviä. Lisäksi HR:lla on erityinen systemaattisen seurannan rooli, mikä entisestään vahvistaa Microsoftin ainutlaatuisen järjestelmällistä, ohjattua ja tavoitteellista toimintaa sekä tuloksellisuutta. Huipputoiminnan ja huippuosaajien johtaminen vaatii erityistä taitoa ja otetta. Johtamisen ja toiminnan kehittämisessä Microsoft onkin hyödyntänyt valmennuskumppanina Delficonia. Monikansallisella organisaatiolla on omat haasteensa, joiden ratkaisemiseksi Delficon on pyrkinyt tukemaan toiminnan uudenlaista jäsentämistä sekä uusien rajapintojen ja toimintatapojen löytämistä muuttuvassa tilanteessa. Ari Rahkosen ja Tytti Bergmanin mukaan johtoryhmä- ja yksilöllisten johtajavalmennusten keskeiseksi hyödyksi on koettu ulkopuolisen konsultin tekemä johtamisen analyysi, tilannekuva. Avoin ja rehellinen palaute ulkopuolisen näkökulmasta on erittäin arvokasta, sillä moni asia on tottumusta, jonka murtaminen vaatii toisinaan hieman herättelyä. Lisäksi ulkopuolisen konsultin käyttäminen johtoryhmän kehittämisessä tuo projektiohjausta ja tavoitteellisuutta, jota yrityksen sisältä ei aina ole helppo rakentaa., Tytti Bergman kiteyttää valmennusten annin. Ari Rahkosen mukaan johtoryhmän työskentely onkin siirtynyt uudelle tasolle: etenkin johtoryhmäläisten roolit ja toiminta ovat selkeytyneet sekä vuorovaikutus ja sitä kautta yhdessä innovointi ovat entisestään menneet eteenpäin.

4 Alkossa henkilöstöjohtaja Erkki Tommila ja palvelujohtaja Kari Pennanen tietävät, että toiminnan kehittäminen ja kestävien tulosten saavuttaminen edellyttävät tavoitteellista ja pitkäjänteistä työskentelyä. Kyse on kärsivällisyyttä, intohimoa ja taitoa vaativasta toiminnasta, jossa oikea suunta ja tekemisen tapa hioutuvat yhteistyön ansiosta. Alkon rooli ja toiminta on suomalaisessa kehittämiseen. Ulkopuolisena yhteistyökumppanina on toiminut Delficon. Yh- yhteiskunnassa vuosikymmenten aikana muuttunut merkittävästi: asiakaslähtöisyydestä ja asiakaspalvelusta on tullut keskei- vuoden, joten nyt voimme puhua jo aiteistyötä olemme tehneet jo useamman siä yritystoiminnan peruselementtejä. dosti yhteistyökumppanin mukana olon Henkilöstöjohtaja Erkki Tommilan ja palvelujohtaja Kari Pennasen mukaan yhti- Erkki Tommila ja Kari Pennanen ovat ol- vaikuttaneen kulttuurin muuttumiseen. össä on pitkään painotettu strategiatyössä palvelun merkitystä. Oikeita asioita on tamaan aitoon ja vaikuttavaan valmenleet tyytyväisiä etenkin Delficonin toteut- tehty ja kovia tuloksia on ollut jo pidemmän aikaa nähtävillä. dollista Alkon organisaation, kulttuurin nusten räätälöintiin, mikä on ollut mah- Alkossa tapahtunut palvelukulttuurin ja toimialan erityispiirteiden sekä henkilöstön tuntemisen ansiosta. muutos on ollut suuri. Muutoksen eteenpäin viemisessä keskeistä on ollut panostaminen henkilöstön ja etenkin johtamisen esimerkki toimintakulttuuria Delficonin mukaan Alko on oiva rohkeasti uudistavasta organisaatiosta. Keskeistä onnistumisessa on ollut strategian selkeys ja sen ottaminen huomioon johdonmukaisesti kaikessa toiminnassa ja kehittämisessä. Lisäksi Alkon vahvuutena on ollut johdon, HR:n ja henkilöstön välinen strategian mukainen linjakas ja hyvä yhteistyö. Kari Pennasen mukaan yhtiön vahva sitoutuminen kaikilla tahoilla on tukenut onnistumista merkittävästi. Lisäksi esimiehillä on ollut muutoksen läpiviemisessä merkityksellinen rooli, sillä he ovat niitä, jotka muodostavat strategian viestistä ymmärrettävän ja innostavan. Ihmiset tekevät, kun he tietävät, mitä pitää tehdä ja mitkä asiat ovat tärkeitä. Strategian jalkauttajina esimiehet ovatkin laittaneet itsensä likoon sekä kehittäneet taitojaan innostavina ja osaavina valmentajina. Kiitosta saa myös henkilöstö, jonka kehittämistahto ja muuntautumiskyky ovat mahdollistaneet Alkon suuren muodonmuutoksen. Linjakkaalla ja pitkäjänteisellä kehittämisellä tuloksiin Kari Pennanen Erkki Tommila

5 VTT mukana uudistamassa Suomen kilpailukykyä innovaatioiden tuottajana Tapio Koivu on pitkän johtamis- ja asiantuntijauransa aikana nähnyt, miten asiantuntiorganisaale soveltavaa tutkimusta tekevän VTT:n Suomen keskeisille teknologiaklustereiltiot ja asiantuntijatyö ovat toimintaympäristön toimialajohtaja Tapio Koivu toimii yhteiskunnallisella näköalapaikalla: Tapio Koivu muutosten myötä kehittyneet asettaen johtamiselle uusia haasteita. Konkreettisena lähiesimerkkinä toimii VTT, joka on lyhyen ajan sisällä vastaa VTT:n yrityskehitysyksiköstä, jonka muuttunut perinteisestä tutkijaorganisaatiosta tehtävänä on edistää innovaatioiden jalostamista ja kaupallistamista. Suomen innovaatioita tuottavaksi dynaamiseksi toimijaksi. Muutokset edellyttävät VTT:n asiantuntijoilta rautaisen erityisosaamisen lisäksi hyviä yhteistyö- ja rooli, joten yrityskehitysyksiköllä on yh- nousuvisiossa innovaatioilla on keskeinen vuorovaikutustaitoja, verkostoitumista asiakasrajapinnoissa, vahvaa asiakaslähtöisyyttä ja liiketeiskunnallisesti merkittävä tehtävä toteutettavanaan. Tämän tehtävän johtaminen toiminnallista ymmärrystä sekä taitoa myydä on haasteellista ja mielenkiintoista, koska osaamista niin organisaation sisä- kuin ulkopuolellakin. Muutos haastaa myös tieteellisesti: toiminta nivoutuu läpi koko VTT:n organisaation kytkeytyen eri sidosryhmien asiakkaan liiketoiminnan kehittämistä varten pitää luoda uusia tarkoituksenmukaisia tutkimustapoja tieteellisyydestä kuitenkaan tinkimättä. kanssa tehtävään yhteistyöhön. VTT:ssä työskentelee alan huippuasiantuntijat ja tulevaisuuden lupaukset. Mitä kovempaa asiantuntijuus, sitä haastavampaa johtajuuskin on. Johtamisessa on paradigma muuttunut: autoritäärisellä johtamisella ei enää pärjää. Pitää ymmärtää, mihin asiantuntija ankkuroi oman uransa, mikä motivoi ja miten se konkretisoituu. Annetaan tilaa asiantuntijuudelle ja luodaan mahdollisuuksia sekä avataan ovia kapasiteetille. Lisäksi pitää kyetä hallitsemaan epävarmuutta ja luottamaan, että ihmiset tekevät oikeita asioita. Tapio Koivun johtamisen pääperiaatteita onkin riittävän tilan antaminen ja yhteisen suunnan varmistaminen: vapaus tarvitsee onnistuakseen rinnalleen riittävän seurannan. Tämän yhtälön löytäminen on välillä haasteellista, mutta mielenkiintoista. Keskeistä huippuasiantuntijoiden ja tuloksen johtamisessa on myös johtamisen asiantuntija- ja tilannekohtainen räätälöinti sekä innovatiivisen yhteistyön johtaminen. Delficon on ollut mukana kehittämässä VTT:n asiantuntijaorganisaatiota johto-, esimies- ja tiimitasolla. Yhteistyössä on ollut Tapio Koivun mukaan kiitettävää erityisesti se, miten on kyetty nopeasti hahmottamaan, mikä on todellinen ongelma tiimin, asiantuntijuuden ja johtamisen edistämisessä. Yhteistyössä on löydetty malleja, joilla on päästy ottamaan isompia tai pienempiä edistysaskeleita. On todella hyödyllistä nähdä erilaisesta näkökulmasta tiimin toiminta, tiimin erilaiset riippuvuussuhteet ison organisaation sisällä ja miten niitä voisi hyvällä tavalla edistää. On tullut hyviä oivalluksia, mitä kannattaa konkreettisesti tehdä seuraavaksi. Erinomainen yhteistyö jatkuu ja Delficon on lähdössä VTT:n kanssa aivan uudenlaiseen asiantuntijauran eri vaiheiden kompetenssien kehittymistä tukevaan ja osaamisen jakamista katalysoivaan valmennukseen. Yhteistyötä rikastaa Delficonin mukaan VTT:n poikkeuksellisen kunnianhimoinen ja osaava asiantuntijuuden kehittäminen. Huipputulokset asiantuntijoiden yhteistyön johtamisella Tapio Koivu

6 Univisio Oy:n toimitusjohtaja Helena Huumonen on rakentanut yhdessä henkilöstönsä kanssa Univision menestyksellistä tarinaa: monen tuotantoyrityksen siirryttyä halpatuotantomaihin Univisio on pitänyt pääasiallisen tuotantonsa Suomessa. Tällä hetkellä Univisio on tuotannoltaan toiseksi suurin kotimaisten makuuhuone- ja sisustustekstiilien valmistukseen keskittynyt yritys Suomessa. Toimitusjohtaja Helena Huumonen näkee Univision voimaksi osaavan ja innostuneen henkilöstön sekä luovan yhteistyön. Yhteistyöllä ja intohimolla innovaatioita! Toimitusjohtaja Helena Huumonen on saanut innostavalla ja määrätietoisella johtamisella Univision henkilöstön venymään ja kehittämään omaa toimintaansa liiketoiminnan onnistumisen varmistamiseksi. Haastavassa ajassa Univisio näyttää mallia organisaatiosta, jossa koko joukko sitoutuu kehittämään organisaation toimintaa. Helena Huumonen näkee johtajan yhdeksi keskeiseksi rooliksi rikastavan yhteistyön johtamisen. Tuotteiden laadukkuuden ja asiakastyytyväisyyden takia on merkityksellistä miten yhteistyötä tehdään ja miten ratkaisuja asiakkaille löydetään. On tärkeää, että asiakkaat ovat tyytyväisiä. Erilaiset innovaatiot, tuotemuutokset voivat olla hyvinkin pieniä, mutta erittäin ratkaisevia asiakkaan kannalta. Koska työntekijöiltä tulee hyviä ideoita, kaikki ovat mukana ideoinnissa: mitä enemmän asioita tehdään yhdessä, sitä paremmin onnistuu. Univision tuoteinnovoinnissa on keskeinen rooli innostuneen ja asialleen omistautuneen henkilöstön lisäksi yhteistyökumppaneilla. Univisio tekeekin paljon yhteistyötä kuituvalmistajien kanssa. Yhteistyö on tuottanut tulosta ja Univisio on monesti huomannut olevansa alalla edelläkävijän roolissa. Univisio on tehnyt Delficonin kanssa yhteistyötä muutaman vuoden ajan. Eri tasoilla toteutetut valmennukset ovat tukeneet yhteistyön kehittymistä etenkin erilaisuuden ymmärtämisen, hyväksymisen ja hyödyntämisen näkökulmasta. Kehittynyt yhteistyö on Huumosen mukaan vaikuttanut merkittävästi suoraan tehtävään työhön, ratkaisujen hakemiseen ja ideointiin. Mitä enemmän ihmiset saadaan keskustelemaan yhdessä asioista, sitä parempi. Helena Huumonen

7 Liiketoimintalähtöistä valmennusta ja konsultaatiota Oletko valmis ottamaan aidon kehittymishaasteen vastaan? Delficon toimii korkeatasoisena valmennus- ja konsultointiyrityksenä, jonka vaikuttava tuloksellisuus perustuu vahvaan ammattitaitoon, innovatiivisuuteen ja aitoon asiakaslähtöisyyteen. Valmennukset räätälöidään liiketoimintalähtöisesti ja proaktiivisesti asiakkaan tarpeet ja toimintaympäristön erityispiirteet huomioiden. Valmennusprosesseissa voidaan hyödyntää erilaisia tutkimuksia ja mittauksia, joiden avulla voidaan lisätä tietoa kehittymistä tukevista vahvuuksista ja työstettävistä haastekohdista sekä konkreettisista jatkotoimenpiteistä. Valmennuspalveluiden lisäksi Delficon tarjoaa myös erilaisia konsultointipalveluita organisaatioiden johtamisen ja osaamisen kehittämiseen liittyen. Valmennukset Johtaminen ja esimiestyö l Johtoryhmävalmennukset l Esimiesvalmennukset l Yksilölliset Leadershipvalmennusprosessit l Strategia-workshopit l Teemavalmennukset: muutos, innovatiivisuus, vuorovaikutus, verkostojen ja itsensä johtaminen jne. Asiantuntijat ja avainhenkilöt l Asiantuntijaroolin kehittäminen ja uudistaminen l Oman ja muiden osaamisen johtaminen l Sidosryhmissä vaikuttaminen ja yhteistyön kehittäminen l Avainhenkilöiden yksilölliset valmennusprosessit l Teemavalmennukset: vuorovaikutustaidot, mentorointi, ajanhallinta ja itsensä johtaminen jne. Yhteistyön kehittäminen l Tiimit ja virtuaalitiimit l Monikulttuurisuus l Yrityskulttuurien yhdistäminen l Muuttuvat toimenkuvat ja roolit l Teemavalmennukset: rikastava vuorovaikutus, työyhteisötaidot, työhyvinvointi, voimavarapäivät jne. Myynti- ja asiakaspalvelu l Asiakaspalvelun kehittäminen ja johtaminen l Myynnin kehittäminen ja johtaminen l Organisaation rajapintojen johtaminen myynnin onnistumisessa Konsultaatio l HRD-prosessit l Management Audit l Outplacement Tutkimukset ja mittaukset l Toimintaympäristöanalyysit l Johtamismotivaatio ja -tyyli l Asiantuntijan motivaattorit ja työskentelytapa l Tiimirooli ja tiimityö l Vuorovaikutusosaaminen (tunne- ja sosiaalinen taito) l 360 -arviot

8 Energizing Learning Strategia kirkkaana l Kehittäminen ja valmentamisen sisällöt perustuvat strategioihin ja liiketoiminnan ydinhaasteiden voittamiseen l Toimintaympäristön sekä sidosryhmien jäsennys osana organisaation onnistumista l Strategian ymmärrettävyyden ja viestinnän varmistaminen l Strategioiden konkretisoituminen ihmisten käytännön toiminnan uudistumisessa Vahva ammattitaito ja jatkuva kehittyminen l Monipuolinen kokemus eri liiketoimintaympär istöistä tuo laaja-alaisen näkemyksen organisaatioiden johtamisesta sekä siihen vaikuttavista osatekijöistä l Toiminnan jatkuva uudistaminen asiakkaiden onnistumisen varmistamiseksi l Sitoutunut, osaava ja kokenut valmentajatiimi l Laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen sekä seuranta Delficonin asiakaslupaus Muutosta synnyttävät menetelmät l Olennaisen kiteytys ja sen parantamiseen keskittyminen synnyttää vaikuttavuutta l Oivallusta ja kehittymistä katalysoivat monipuoliset oppimismenetelmät l Energiaa ja piileviä voimavaroja vapauttavat näkökulmat l Aktivoivat ja innovatiivisuutta synnyttävät työskentelytavat l Kehittymistä rohkeasti edesauttava rehellinen palaute l Yhdessä oppimiseen ja yhteiseen onnistumiseen innostava vuorovaikutteisuus Aito kumppanuus ja välittäminen l Konkreettisten tavoitteiden asettaminen prosessille ja sitoutuminen mitattavan lisäarvon tuottamiseen l Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö lisäarvon varmistamiseksi l Uusien näkökulmien mukaantuonti l Oppimisen ja kehittymisen systemaattinen seuranta ja dokumentaatio osana oppivaa organisaatiota aikoinakaan ei kannata jähmettyä paikalleen ja olla varovainen. Tähän hetkeen kaivataan johtajuutta, joka innostaa ja rohkaisee toimimaan aktiivisesti muutok- Näytä mitä osaat!haastavina sessa. Tämä hetki sisältää mahdollisuuden tehdä asioita toisin. Organisaation osaaminen kehittyyvuorovaikutuksen kautta, rikastavissa keskusteluissa ja kohtaamisissa. Reidar Österblom Minnariikka Rajala, Delficon Oy:n toimitusjohtaja muistuttaa, että vastuuta oman osaamisen kehittämisestä ei voi ulkoistaa. Motivaation ollessa hukassa, on ulkopuolelta mahdollista tarjota työkaluja löytää inspiraatio ja voima omaan ammatilliseen kehittymiseen. Delficonin valmennuksissa on todistettu kuinka oma potentiaali on mahdollista saada uudella tavalla käyttöön ja kiinnostus omaan kehittymiseen voi syttyä uudelleen. Yksilö voimaantuu siitä, että tulee osaamisensa ja kokemuksensa kautta näkyväksi organisaatiossa. Delficon Oy ja Kone Hissit ovat hedelmällisessä valmennussuhteessa nyt puoli vuotta ja yhteistyö jatkuu. Delficonin toimitusjohtaja Minnariikka Rajala kehuu asennetta, jolla Koneella sitoudutaan henkilöstön kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen. Tässä on edelläkävijäorganisaatio, jossa todella halutaan toimia vastuullisesti ja saada paljon aikaan. Kone Hissien henkilöstöjohtaja Reidar Österblom kiittää Delficonin ainutlaatuisia prosesseja, työskentelyotetta ja menetelmiä, jotka syventävät ja uudistavat tekemistä. Tässä tilanteessa Delficonin menetelmät herättivät esimiehiämme lähestymään esimiestyötä uudella tavalla. Innostus tekemiseen voimistui entisestään ja yhteispeli on syventynyt! Delficon Oy:n asiakasjulkaisu Julkaisija ja toimitus: Delficon Oy Ulkoasu: Adplus Oy Paino: Lönnberg Painot Oy Painos: 1000 kpl Delficon Oy Lars Sonckin kaari 12, Espoo Puh (09) s-posti:

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Uuden työelämän jäljillä. Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla. Leena Katila-Keso

Uuden työelämän jäljillä. Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla. Leena Katila-Keso Uuden työelämän jäljillä Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla Leena Katila-Keso 20.04.2016 Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen Keskinäinen luottamus ja arvostus Orionilaiset Hyvinvointia rakentamassa Laatu,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Pekka T. Järvinen, Jukka Rantala, Petri Ruotsalainen Kansi: Ea Söderberg,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet Osaamispyörä työkalu Tavoitteet Osaamispyörän avulla voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää organisaation monimuotoisuuden ja erilaisuuden johtamiseen liittyvää osaamista. Osaamispyörä toimii työkaluna kuvattaessa

Lisätiedot

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Prof. Sanna Järvelä Oulun yliopisto Oppijan taidot & oppivan yhteiskunnan haasteet Tarvitaan ehjät ja pidemmät työurat. Pään sisällä tehtävän työn osuus

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija

Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija 14.9.2016 Page 1 Miksi ollaan asian äärellä? Sote-uudistuksen

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

WORKATHLON. Rovaniemi Tulokset. Let s Did it!

WORKATHLON. Rovaniemi Tulokset. Let s Did it! WORKATHLON Rovaniemi 29.-30.9.2016 Tulokset Let s Did it! Työelämäasiantuntijoina Nuppu Rouhiainen Tekes Niilo Hakonen, Kuntatyönantajat Risto Mäkikyrö, ELY Heino Vasara, ELY Ville Saarikoski, TTK Ulla

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet

Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet KTT Raili Kiviranta Dosentti, Jyväskylän yliopisto Toimitusjohtaja, Arki&Ilo Oy Raili Kiviranta (ent. Moilanen) 1980-1990-luvuilla Jyväskylän yliopiston AVANCE Johtamiskoulutuksessa

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki YHTEISÖ Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Verkostovaikutus TILA TOIMINTA (Raunio ym. 2016) Mitä avoimella

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

Karoliina Jarenko Karoliina Jarenko on modernin työelämän palavasydäminen punkkari, tutkija ja Filosofian Akatemian toimitusjohtaja. Johtaminen on Kar

Karoliina Jarenko Karoliina Jarenko on modernin työelämän palavasydäminen punkkari, tutkija ja Filosofian Akatemian toimitusjohtaja. Johtaminen on Kar Helena Åhman Helena Åhman on työpsykologian tohtori ja arvostettu johtamisen huippuasiantuntija, jonka intohimona on ihmismielen ymmärtäminen eri näkökulmista. Helena on palkittu tietokirjailija, jonka

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

KASVAVIA MAHDOLLISUUKSIA

KASVAVIA MAHDOLLISUUKSIA KASVAVIA MAHDOLLISUUKSIA Growing Options Feedforward coaches 2013 Kehittävää kumppanuutta Vaikuttavaa valmennusta johtoryhmille, esimiehille, HR-vaikuttajille ja henkilöstölle Edelläkävijät saavat kilpailuetua:

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen VIII johtajuusfoorumi Tampereen yliopisto

Varhaiskasvatuksen VIII johtajuusfoorumi Tampereen yliopisto Varhaiskasvatuksen VIII johtajuusfoorumi Tampereen yliopisto 2-3.4.2014 Johtajat muutoksentekijöinä Eeva Hujala Tampereen yliopisto Johtajat muutoksessa ja muutosjohtajina Eletään johtajuuden muutoksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN HAASTEET. Kymenlaakson Kauppakamari Reserviupseerikoulu, Maneesi Pauli Juuti

JOHTAJUUDEN HAASTEET. Kymenlaakson Kauppakamari Reserviupseerikoulu, Maneesi Pauli Juuti JOHTAJUUDEN HAASTEET Kymenlaakson Kauppakamari Reserviupseerikoulu, Maneesi 3.11.2011 Pauli Juuti SISÄLLYS Kompleksinen, postmoderni maailma Johtamisen täytyy olla samanaikaisesti useita asioita Miten

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach?

Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach? Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach? Teppo Nurminen 1 Johtamisen kokonaiskenttä Miksi? Leadership Coaching Management Miten? Mitä, kuka, milloin? 2 Ohjaavat menetelmät Ohjattavia paljon

Lisätiedot

OivaAkatemia 1. Vuosi Kommunicera på svenska Opiskelu ja työelämäntaidot ---------------------------------- O IK E U STIE TE E N P E R U STE E T Talousmatematiikka Taloushallinto Johtaminen Markkinointi

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot