JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI"

Transkriptio

1 JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi 6 Työhyvinvoinnin johtamisen prosessikuva 7 Työhyvinvoinnin johtamisen tuloskortti 8 Työhyvinvointi on yhteistyötä 8 Organisaation sisäiset työhyvinvoinnin kumppanit 8 Organisaation ulkoiset työhyvinvoinnin kumppanit 10 Työhyvinvointia edistävät käytännöt 10 Seuranta ja mittarit 11 Esimerkkejä käytetyistä mittareista 11 LISÄTIETOJA 13 Lähteet 13

3 JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? Työhyvinvointi on organisaatioissa usein yksittäisiä, työnteon arjesta irrallisia toimenpiteitä ilman, että työhyvinvointi on osa organisaation kokonaisuutta ja liiketoimintaa tukevaa toimintaa. Työhyvinvointia myös mitataan usein keinoin, jotka kertovat menneestä mutta eivät ennakoi tulevaa. Tärkeää onkin löytää keinoja ja mittareita, jotka auttavat työkyvyn ja työn tuloksellisuuden edistämistä. Tämä edellyttää työhyvinvoinnin laaja-alaista ymmärtämistä myös liiketoiminnan näkökulmasta. Käytännössä tämä tarkoittaa ennakoivia, kokonaisvaltaisia ja systemaattista toimenpiteitä reagoivien toimenpiteiden ohella. Työhyvinvointia tulee johtaa osana kokonaisuutta kuten muitakin liiketoiminnan osa-alueita. Strategisella työhyvinvoinnin johtamisella tarkoitetaan tavoitteellista työhyvinvointityötä ja työhyvinvoinnin linkittymistä olennaiseksi osaksi organisaation strategiaan, visioon ja arvoihin. Työhyvinvoinnille täytyy määritellä organisaatiossa selkeät sisällöt ja tavoitteet, kehittämisprosessit, resurssit sekä mittarit ja niiden seuranta. Tärkeä osa työhyvinvoinnin johtamista on vaikuttaa työhyvinvointiajattelun jalkauttamiseen käytännössä eli ns. kulttuuriasenteen muutokseen. Strateginen työhyvinvoinnin johtaminen ja työhyvinvointityön sitominen osaksi päivittäistä johtamista parantavat organisaation tuloksellisuutta. Jotta työhyvinvointi saadaan osaksi jokapäiväistä johtamista, on työhyvinvoinnin johtaminen ja työhyvinvointityö määriteltävä: mitä ne omassa organisaatiossani tarkoittavat? Koko työhyvinvoinnin johtamismallin rakentamisen tärkein vaihe on määritteleminen. Se on hyvä aloittaa organisaation perustehtävästä ja liiketoiminnan kannalta tärkeistä tavoitteista. Määrittelyssä olennaisia kysymyksiä ovat ainakin seuraavat: Mitä työhyvinvointi meillä tarkoittaa? Miten työhyvinvonti näkyy ja mihin se vaikuttaa? Mitä osa-alueita siihen meillä kuuluu? Hyvin tehdyn määrittelyn perusteella on helpompi tehdä työhyvinvointisuunnitelma, johon kuuluvat tavoitteet, budjetti ja resurssit sekä seuranta ja mittarit. Toiminnan muutoksista aiheutuvat työhyvinvointipaineet Organisaation toiminta Johtamishaasteet Toimenpiteet Tunnusluvut Työhyvinvointitoiminta Mitä organisaatio haluaa saavuttaa toiminnallaan? Mihin suuntaan organisaatio haluaa kehittää toimintaansa; mitä tulisi tehdä? Minkälaisiin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä? Miten toimenpiteiden vaikuttavuutta mitataan? Kuva 1: Strateginen työhyvinvoinnin johtaminen (mukaillen Hussi & Ahonen 2007) 3

4 Työhyvinvointityön liittämisessä liiketoimintaan voi käyttää apuna kuvan 1 kaltaista työvälinettä sivulla 3. Sen avulla voi hahmottaa ja jäsentää organisaation toimintaa, siitä seuraavia johtamisen haasteita sekä toimenpiteitä, joilla haasteisiin vastataan. Toimenpiteille asetetaan tunnusluvut toiminnan tavoitteiden määrittämiseksi ja tuloksellisuuden arvioimiseksi. Mallin avulla saadaan esiin myös työhyvinvoinnin haasteet ja ne toimenpiteet, joilla haasteisiin vastataan. Työhyvinvointitoiminnan lähtökohtina ovat työn sujuvuus ja työn tuottavuus sekä työntekijöiden työssä jaksamisen tukeminen. Toimintaympäristön muutos, joka voi olla esimerkiksi lisääntynyt tarve kilpailukyvyn tehostamiseen, haastaa sekä johtamista että työhyvinvointia. Johtamisen haasteena on vastata toimintaympäristön muutokseen kehittämisen ja jatkuvuuden kannalta. Työhyvinvoinnin osalta kyse on henkilöstön osaamisesta sekä työn hallinnan tunteen ja epävarmuuden kokemisesta, kun työntekijän täytyy omaksua uudenlainen rooli työssä tai kun hänen täytyy oppia toimimaan erilaisessa toimintaympäristössä. Työhyvinvoinnin toimenpide tällaisessa tilanteessa on hyvä muutosjohtaminen sekä henkilöstön osaamisen varmistaminen. Käytännön toimenpiteenä voi olla esimerkiksi muutosjohtamisen valmentaminen esimiehille ja henkilöstölle sekä muutoksen käsitteleminen workshopeissa sen suunnittelu- ja jalkautusvaiheessa. Osaamisen varmistamiseksi on tunnistettava tarvittavat osaamistarpeet sekä kehitettävä henkilöstön osaamista niiden suuntaan. Työhyvinvoinnin mittareina tämänkaltaisessa tilanteessa voivat olla esimerkiksi työtyytyväisyys, sitoutuneisuus, tyytyväisyys esimiestyöhön ja johtamiseen sekä sairauspoissaolojen määrä. Vaikka työhyvinvoinnin johtamisella pyritään saamaan työhyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden painopiste työntekijöiden voimavaroja tukeviksi, tarvitaan myös reaktiivista eli ongelmiin puuttuvaa työhyvinvointijohtamista. Reaktiivista työhyvinvoinnin johtamista käytetään silloin, kun työhyvinvointitoimenpiteitä kohdennetaan työntekijöihin, joiden työkyvyssä on jo ilmennyt ongelmia. Ongelmiin puuttuva työhyvinvoinnin johtaminen vaikuttaa myönteisesti yrityksen, yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Sen merkitystä yritykselle on helppo hahmottaa työkyvyn heikkenemisestä aiheutuvien kustannusten avulla: Yksi sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle keskimäärin 325. Lisäksi työtapaturmista ja ennenaikaisista eläköitymisistä muodostuu työnantajille huomattavia kustannuksia. Yksilölle työllä on suuri merkitys sekä elämänsisällön että identiteetin muodostumisen kannalta, ja työnteko vaikuttaa myös taloudelliseen toimeentuloon ja sosiaalisen verkoston muodostumiseen. Yhteiskunnallisella tasolla merkitys näkyy taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin turvaamisena. Jotta näihin asioihin voidaan vaikuttaa, on kiinnitettävä huomioita myös ongelmiin puuttuvaan työhyvinvoinnin johtamiseen. Kokonaisvaltainen työhyvinvoinnin johtaminen muodostuukin sekä reaktiivisesta eli ongelmiin puuttuvasta että proaktiivisesta eli ennakoivasta toiminnasta. Työhyvinvoinnin talo Työhyvinvoinnista ja sen edistämisestä on olemassa paljon tietoa sekä hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä. Jokaisen organisaation tulee kuitenkin työstää oma työhyvinvointityönsä tunnistettujen hyvien käytäntöjen tukemana itselleen sopivaksi. Lähtökohtana voi käyttää esimerkiksi Ilmarisen tapaa kuvata työhyvinvoinnin kokonaisuutta Työhyvinvoinnin talolla (kuva 2). 4

5 Työhyvinvoinnin talon kattona on työhyvinvoinnin johtaminen, joka ohjaa työhyvinvointitoimenpiteiden suuntaa yhdenmukaisiksi muun liiketoiminnan johtamisen kanssa. Katon alla ovat keskeiset työhyvinvoinnin tavoitteet, jotka ovat organisaation tuloksellinen toiminta ja työntekijöiden työssä jatkaminen. Työhyvinvointitoiminnan keskiössä on työ: lähtökohtana on työn tekemisen sujuminen. Se liittyy kaikkiin työhyvinvoinnin osa-alueisiin eli esimietyöhön, työyhteisöön, osaamiseen ja kokonaishyvinvointiin. Työhyvinvointiin, kuten kaikkeen muuhunkin organisaation toimintaan, vaikuttavat oleellisesti strategia ja arvot. Työhyvinvoinnin ja sen johtamisen perustana on yhteisöllisyys, osallistaminen ja sitoutuminen. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN Tuloksellisuus Strategia Esimiestyö Työyhteisö Työ Työssä jatkaminen Arvot Osaaminen Kokonaishyvinvointi Yhteisöllisyys Osallistaminen Sitoutuneisuus Kuva 2: Työhyvinvoinnin talo Esimiestyö Esimiesten tehtävänä on määritellä johdolta tulleet strategiset tavoitteet tiimi- ja yksilötavoitteiksi ja varmistaa, että työyhteisössä on käytettävissä tavoitteiden toteuttamiseksi oikeat resurssit: osaaminen, riittävä henkilöstö ja toimivat työvälineet. Esimiestyö on työhyvinvoinnin kannalta hyvin merkittävä tekijä. Lukuisat selvitykset osoittavat esimiestyön vaikuttavan työhyvinvointiin, kuten esimerkiksi motivaatioon, sitoutumiseen, jaksamiseen ja työssä jatkamishalukkuuteen. Työhyvinvoinnin johtamisessa on tärkeää, että esimiehet ymmärtävät työhyvinvointitoimenpiteiden yhteyden liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja tuottavuuteen. Esimiehet luovat työssään mahdollisimman toimivat edellytykset hyvän työn tekemiselle ja työssä jaksamiselle. Hyvässä esimiestyössä yhdistyy sekä asioiden että ihmisten johtaminen. Esimiehen on varmistettava, että perustehtävä, roolit, vastuut ja tavoitteet ovat jokaiselle työntekijälle tiedossa ja jokaisen työtehtävät on selkeästi määritelty ja rajattu. Työntekijöiden on ymmärrettävä, miksi he työtään tekevät ja mitä heiltä odotetaan. Esimiehen on myös huolehdittava riittävästä osaamisesta. Esimiehen kuuluu olla läsnä työn tekemisen arjessa tukemalla alaisiaan tarvittaessa. Esimies tunnistaa helpommin työtä häiritsevät tekijät ja muutokset niin jaksamisessa kuin ilmapiirissäkin, kun hän on työyhteisössä läsnä ja helposti lähestyttävissä. Tällä varmistetaan työhyvinvoinnin jatkuva johtaminen jokapäiväisessä työssä. 5

6 Työyhteisö Työhyvinvoinnin huomioiminen työssä on myös jokaisen työntekijän vastuulla. Enää ei riitä, että työ tehdään hyvin. Myös työyhteisötaitojen on oltava kunnossa. Yhtenä organisaation menestystekijänä on toimiva yhteistyö. Toimivaan yhteistyöhön voi jokainen vaikuttaa omalla asennoitumisellaan, innostuneisuudellaan sekä omilla vuorovaikutustaidoillaan. Työyhteisön jäsenten on vastattava asetettuihin tavoitteisiin sitoutumalla niihin ja arvostamalla niin omaa kuin toisten työtä. Kun työyhteisö ymmärtää johdon asettamat strategiset tavoitteet, on niihin helpompi sitoutua. Luottamuksen tason niin työnantajaa kuin työkavereitakin kohtaan on oltava kunnossa. Jokainen työyhteisön jäsen voi pitää tästä huolen ottamalla esille epäselvät tavoitteet ja epäkohdat työnteon edellytyksissä. Työtä ja työhön liittyviä asioita voidaan kehittää yhdessä. Vastuu työhyvinvoinnin johtamisesta on johdolla ja esimiehillä, mutta onnistunut johtaminen vaatii myös toimivan ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuneen työyhteisön. Osaaminen Organisaation tuloksellisuus perustuu osaamiseen: menestyäkseen organisaation on kyettävä jatkuvasti uudistamaan tuotteitaan ja palvelujaan sekä niiden tuottamistapoja. Jotta osaamisen kehittäminen voi edistää organisaation liiketoimintaa, se pitää liittää organisaation visioon ja strategioihin. Jatkuvan muutoksen lisäksi organisaatioiden osaamisen kehittämistä haastaa ikärakenteemme: lähivuosina eläkkeelle on siirtymässä lukuisa joukko työntekijöitä, joiden vuosikymmenien aikana hankkima osaaminen on siirtymässä pois työpaikoilta. Yksittäisen työntekijän kannalta osaaminen on työhyvinvoinnin perustekijöitä. Henkilökohtaisen osaamisen on vastattava työn vaatimustasoa. Puutteellinen osaaminen saattaa johtaa työnhallinnantunteen menettämiseen, ylikuormitukseen ja jopa työuupumukseen. Työelämän jatkuva muutos ulottuu myös yksittäisiin työntekijöihin, jotka voivat pelätä oman osaamisen riittämättömyyttä. Hyvä organisaatio tukee työntekijöidensä työhyvinvointia ottamalla heidät mukaan muutokseen ja uuden tuottamiseen. Osallistaminen auttaa työntekijöitä ymmärtämään oman organisaation ja sen ympäristön tapahtumia, lisää hallinnantunnetta sekä auttaa löytämään työstä merkityksellisyyttä. Osaamisen kehittämisessä on olennaista vuorovaikutus riippumatta siitä, onko kyseessä uuden tiedon oppiminen tai tiedon siirtäminen. Organisaatioon on rakennettava systemaattiset toimintatavat, jotta osaamisen kehittämisen edellyttämä vuorovaikutus voisi toteutua. Kokonaishyvinvointi Kokonaishyvinvointiin liittyviä aiheita ovat varhainen välittäminen, työturvallisuus ja yksilön hyvinvointi. Varhainen välittäminen on keskeinen organisaation työväline työhyvinvoinnin johtamisessa, kun halutaan vaikuttaa työkyvyttömyysriskin muodostumiseen, varhaiseen eläköitymiseen ja kasvaviin työkyvyttömyyseläkekustannuksiin. Organisaatioiden toimintaa ohjataan varhaiseen välittämiseen myös lainsäädännön avulla (SVL:n muutokset). Organisaatiolla tulisi olla käytössä varhaisen välittämisen malli, jonka avulla organisaatio omalla toiminnallaan sekä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa seuraa merkkejä työkyvyn muutoksista. Mallin mukaisesti 6

7 puututaan työkykyä uhkaaviin tilanteisiin ja haetaan niihin johdonmukaisesti ratkaisuja. Näin varhaisen välittämisen malli tukee työntekijöiden työssä jatkamista. Työhyvinvoinnin johtamisen ja kokemisen peruslähtökohtiin kuuluu, että työn tekeminen on terveellistä ja turvallista. Työturvallisuuslainsäädäntö velvoittaa työnantajaa olemaan selvillä työssä esiintyvistä vaaratekijöistä. Lisäksi työnantajan on pyrittävä välttämään, poistamaan tai lieventämään terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvaa haittaa työssä. Turvallisuusjohtaminen on johdon ja esimiesten tavoitteellista ja jatkuvaa toimintaa työpaikan turvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Työhyvinvoinnin johtamisessa ja työhyvinvoinnin mahdollistamisessa on otettava huomioon myös jokainen työntekijä ja hänen vaihtelevat elämäntilanteensa. Yksittäisen työntekijän työhyvinvointi koostuu fyysisestä hyvinvoinnista sekä psykososiaalisista tekijöistä kuten työn henkinen kuormittavuus, työn hallinnan ja työn merkityksellisyyden kokemus sekä vaikutusmahdollisuudet omassa työssä. Kaikki nämä tekijät liittyvät työhyvinvoinnin eri osa-alueisiin: esimiestyöhön, osaamiseen ja työyhteisöön. Myös jokaisella työntekijällä on oma vastuu työhyvinvoinnistaan ja roolistaan työyhteisön jäsenenä. Tähän kuuluu vastuu omasta ammattitaidosta ja sen ylläpitämisestä sekä käyttäytymisestä työyhteisössä. Työhyvinvoinnin johtamisen prosessikuva Oheisessa esimerkkikuvassa on kuvattu työhyvinvoinnin johtamisen prosessi, joka on yhdistetty eri yhtiöiden malleista. Esimerkkiprosessi soveltuu työhyvinvoinnin hallintaan suurissa yrityksissä, joilla on käytössään HR-resursseja ja joissa yhtenäisen konsernitason tavoitteen asettaminen Johtoryhmän tahtotila suunnitelmalliseen, strategiaa tukevaan johtamiseen, tavoiteasetanta Työhyvinvoinnin ohjausryhmä Toiminnan konsernitasoinen ohjaus, painopisteiden suunnittelu ja vaikuttavuuden seuranta Tarvittavat sidosryhmät edustettuina TYÖHYVINVOINTISTRATEGIA HR vastaa liiketoiminto- ja yhtiökohtaisten toimenpiteiden määrittelystä ja laadinnasta Työhyvinvoinnin osa-alueet, konsernitasoiset käytännöt ja toimintamallit Työhyvinvointiohjelman seuranta, mittarit ja analyysit, henkilöstötuottavuuden analysoinnin konsernitasoiset käytännöt Liiketoimintayksikkö A Liiketoimintayksikkö B Liiketoimintayksikkö C RAPORTOINTI: Johtoryhmä 2 x vuodessa, Hallitus 1 x vuodessa 7 Kuva 3: Työhyvinvoinnin johtamisen prosessikuva

8 on tarpeellista. Pienemmissä yrityksissä näin massiivinen organisointi ei tietenkään ole järkevää, mutta silloinkin yrityksen oman näkemyksen kirkastaminen työhyvinvoinnin painopisteistä ja seurattavista mittareista on oleellista. Myös eri sidosryhmien roolien selventäminen työhyvinvoinnin johtamisessa ja tuottamisessa on tärkeää kaikenkokoisissa yrityksissä. Työhyvinvoinnin johtamisen tuloskortti Työhyvinvoinnin johtamista ja toteuttamista voidaan hahmottaa tuloskortin avulla. Oheinen esimerkki on työhyvinvoinnin tuloskortti, jossa työhyvinvoinnin painopistealueet on johdettu organisaation strategisista tavoitteista ja menestystekijöistä. Jos organisaatiossa on määritelty liiketoiminnallisista tavoitteista HR-strategia, voidaan työhyvinvoinnin painopistealueet yhdistää suoraan HR:n painopistealueisiin. Painopistealueita on seurattava määritellyillä mittareilla. Visio Perustehtävä Arvot Paras palvelualan yritys Huolehdimme, että asiakkaamme saavat laadukasta ja asiantuntevaa palvelua Asiakaslähtöisesti Vastuullisesti Yhdessä menestyen Strategiset tavoitteet Menestystekijät Työhyvinvoinnin painopistealueet 2012 Mittarit 2012 Toimialan markkinajohtaja Aktiivinen myynti ja asiakassuhteen hoito Esimiestyön kehittäminen Esimiesindeksi Tavoite: XX Kannattava kasvu Toimivat ja tehokkaat prosessit Muutoksen hallinta Sairauspoissaolot Tavoite: XX % Toimialan edelläkävijä Ketterä kehittäminen Varhainen välittäminen arjessa Maksuluokka Tavoite: XX Paras työpaikka Tyytyväinen ja osaava Asiakaspalaute henkilöstö Tavoite: XX Työilmapiiri-indeksi Tavoite: XX Kuva 4: Esimerkki työhyvinvoinnin tuloskortista palvelualan yrityksessä Työhyvinvointi on yhteistyötä Työhyvinvointityöhön on tärkeää saada mukaan johto, esimiehet ja henkilöstö. Kun henkilöstö otetaan mukaan alusta alkaen oman organisaation työhyvinvoinnin määrittelemiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen, on heidän sitoutumisensa sovittuihin toimintatapoihin huomattavasti parempaa kuin jos johto yksin määrittelisi tavoitteet ja toimintatavat. Organisaation sisäisten kumppaneiden lisäksi on usein tärkeää käyttää myös ulkopuolisia kumppaneita. Organisaation sisäiset työhyvinvoinnin kumppanit Yritysjohto Johto määrittelee yrityksen strategiassa työhyvinvoinnin kuten muutkin liiketoiminnan osaalueet. Työhyvinvoinnille asetetaan tavoitteet, sisältö, resurssit ja mittarit. Johdon tulee sitoutua työhyvinvoinnin johtamiseen ja myös toimia itse esimerkkinä. 8

9 Henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen Henkilöstöhallinnolla on työhyvinvoinnin johtamisessa keskeinen rooli työntekijän työsuhteen alusta lähtien, sillä rekrytoinnissa voidaan tukea organisaation hyvinvointia sekä rekrytoitavien ihmisten että työyhteisön näkökulmista. Perehdyttäminen on myös oleellinen osa hyvinvoinnin johtamista. Perehdytyksessä organisaatioon tullut ihminen saa oleellista tietoa organisaatiosta, johtamisesta ja hyvinvoinnin erityistoiminnoista. Henkilöstöhallinnolla on merkittävä rooli esimiestyön tukemisessa ja henkilöstön kehittämisen suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa, esimerkiksi osaamisen kehittämisessä ja suorituksen johtamisessa. Esimiehet Esimies on tärkein toimija jokapäiväisessä hyvinvoinnin johtamisessa, sillä esimies, työntekijä ja tiimi muokkaavat ilmapiirin, jossa työtä tehdään. Jotta esimies voi täyttää tehtävänsä jokapäiväisessä työhyvinvoinnin johtamisessa, hänen roolinsa organisaatiossa on määriteltävä: esimiehen pitää tietää ja hallita työhön vaikuttavat säännöt, velvoitteet ja mahdollisuudet sekä käytettävissä oleva tukiverkosto. Lisäksi työnantajan on syytä huolehtia, että esimiehen oma hyvinvointi on kunnossa: ovatko hänen aikaresurssinsa ja osaamisensa hallinnassa? Palkanlaskenta Palkanlaskenta tuottaa johdolle ja esimiehille tilastotietoa henkilöstörakenteesta, esimerkiksi työsuhteiden alkamis- ja päättymisajankohdista, vaihtuvuudesta, henkilöstömääristä eri ammattiryhmittäin, sukupuolijakaumasta sekä ikärakenteesta. Palkanlaskennan rooli työhyvinvoinnin johtamisessa on myös raportoida sairauspoissaolojen kestot ja ajankohdat sekä selvittää sairauspoissaolotilanteissa oikeus palkanmaksuun poissaoloajalta. Luottamushenkilöstö Luottamushenkilöstö on hyvä ottaa työhyvinvointityöhön mukaan alusta asti. Heillä on yleensä hyvä ja kokonaisvaltainen näkemys arjen työstä ja henkilöstön näkemyksistä. Luottamushenkilöstö toimii siltana työnantajan ja työntekijöiden välillä. Työsuojeluorganisaatio Työsuojelu on osa työhyvinvoinnin johtamista. Työsuojeluorganisaation täytyy olla olemassa ja sen vastuut pitää määritellä. Työsuojeluorganisaatio ei yksin voi vaikuttaa työturvallisen työpaikan rakentumiseen vaan yrityksen johdon pitää sitoutua edistämään työturvallisuutta ja työsuojelua osana työhyvinvoinnin johtamista. Esimiesten tehtävänä on tukea turvallisen ja terveellisen työympäristön toteutumista työpaikan arjessa. Viestintä Jatkuvalla työhyvinvoinnin viestinnällä on mahdollisuus tukea sisäistä ja ulkoista yrityskuvaa sekä työntekijöiden sitoutumista. Siksi kannattaa rakentaa yrityskuvaa tukeva työhyvinvointibrändi. Hyvinvoinnin johtamisen viestinnässä tärkein asia on ihmisten välinen viestintä. Työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvässä viestinnässä on tärkeää, että viesti on selkeä, johdonmukainen ja positiivinen, sillä työhyvinvointi on yhteinen ja kaikkia hyödyttävä asia. Viestintä tulee suunnata kohderyhmän mukaisesti (esim. johdolle, asiantuntijoille, esimiehille ja henkilöstölle). On hyvä muistaa, että monikanavaisuus lisää viestinnän tehoa. 9

10 Organisaation ulkoiset työhyvinvoinnin kumppanit Organisaation ulkoisia työhyvinvointikumppaneita ovat muun muassa työterveyshuolto, työeläkevakuutusyhtiö, työtapaturmavakuutusyhtiö sekä Kansaneläkelaitos. Lisäksi työhyvinvointityössä voi käyttää apuna muita asiantuntevia konsultteja. Työterveyshuolto on parhaimmillaan vahva tuki yrityksen strategiselle johtamisjärjestelmälle, jolla johdetaan hyvinvointia edistäviä resursseja. Hyvin suunnitellulla ja oikein johdetulla työterveyshuoltoyhteistyöllä voidaan vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä ja motivaatiota. Ilmarinen työeläkevakuutusyhtiönä tukee asiantuntemuksellaan ja osaamisellaan asiakasyritystensä työhyvinvointityötä. Kun asiakasyritystemme henkilöstö voi hyvin työssään, yrityskin menestyy ja koko yhteiskunta hyötyy. Työtapaturmavakuutusyhtiöillä on paljon osaamista ja tietoa työtapaturmista ja niihin liittyvistä riskeistä sekä riskien hallinnasta. Kansaneläkelaitos puolestaan tukee yrityksen työhyvinvointityötä tukemalla työntekijöiden työssä jatkamista tai työelämään palaamista osasairauspäivärahalla ja kuntoutuksella. Näiden mainittujen toimijoiden lisäksi on olemassa erilaisiin osaamisalueisiin perehtyneitä asiantuntijoita, jotka voivat tukea ja konsultoida yritysten työhyvinvointityötä. Työhyvinvointia edistävät käytännöt Alla on lueteltu työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä selkeästi työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä. Lista koostuu niin reagoivista kuin ennakoivistakin toimenpiteistä. Organisaatio voi käyttää tätä listaa apuna, kun se liittää työhyvinvoinnin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja määrittää oman organisaation toimenpiteiden nykytilaa ja kehittämiskohteita. kirjalliset toimenkuvaukset henkilöstöjohtaminen sairauspoissaolojen seuranta työhön paluun tuki johtoryhmätyöskentely palkitsemiskäytännöt toimiva palautteenantokulttuuri kehityskeskustelut esimiestyö sisäinen viestintä häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumisen toimintaohje työyhteisöpelisäännöt päihdeohjelma terveyden edistäminen organisaation roolit ja vastuut määritelty osaamisen kehittäminen varhainen välittäminen toimiva työterveyshuoltoyhteistyö johdon ja esimiesten koulutukset tuloskorttimalli esimiestyöhön perehdytys työyhteisön kehittämispalaverit työaikojen ja -järjestelyjen joustavuus ulkoinen viestintä ristiriitatilanteiden ratkaisemiskäytännöt työntekoa tukeva ilmapiiri 10 henkilöstöruokailu liikuntaan aktivoiminen ja työpaikkaliikunta tavoiteasetanta suorituksen johtaminen puheeksi ottamisen kulttuuri esimiestyön tuki ja ohjaus henkilöstökoulutukset ikäjohtamisohjelmat uusien henkilöiden/työtehtävien perehdyttämiskäytännöt palaverikäytännöt työn sisällöllinen kehittäminen henkilöstö- ja ilmapiiritutkimukset tasa-arvo-ohjelma työyhteisötaidot kulttuuri- ja virkistystoiminta

11 Seuranta ja mittarit Työhyvinvoinnin johtamiskäytäntöjen luomisessa on yhtenä perusajatuksena ollut löytää yritykseen tehokkaat ja riittävät työkalut, joilla kehittymistä voidaan seurata ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta mitata. Tarkoituksena ei ole luoda uusia mittaristoja päivitettäviksi, vaan hyödyntää mahdollisimman paljon yrityksessä jo käytössä olevia toimintaa ja henkilöstöä kuvaavia lukuja. Osa yrityksen keräämistä tunnusluvuista voivat kaivata tarkennusta, tai kenties jotkut seuratut asiat eivät enää palvele tarkoitustaan, joten ne voidaan jättää pois. Tilalle voidaan ottaa seurattaviksi sellaisia tunnuslukuja, joiden pohjalta oikeasti on resursseja toimia. Jos seurattavat asiat ovat vain nice to know, on niihin turha laittaa voimavaroja. Seurattavien tunnuslukujen kohdalla on hyvä aina miettiä mitä tehdään, kun tunnusluvut muuttuvat, mitkä ovat normaalia vaihtelua ja missä kulkevat hälytysrajat. Mittareita valittaessa on myös hyvä miettiä niiden kausaliteettia ja hyödyllisyyttä. Usein mittaristo kohdistuu seurauksiin, ei syihin. Seurausmittarit ovat tyypillisiä kurinalaisuutta ja hierarkiaa korostavissa organisaatioissa. Syihin pureutuva mittari vaatii yritykseltä syvällisempää pohdintaa toimintaketjuista, mutta on yleensä huomattavasti kannattavampi ja taloudellisempi. Mittareiden seurannasta on myös koettava olevan hyötyä, muutoin lukujen täyttö on vain ylimääräistä työtä, josta halutaan päästä eroon. Mitattavat asiat tulee kuvata riittävän yksityiskohtaisesti, jotta asioihin ja syihin päästään kiinni keskiarvon keskiarvo ei ohjaa tarttumaan oikein mihinkään. Riittävällä tarkkuudella vältetään myös tulkintaerot eri toimipisteiden välillä. Mittareiden epävarmuustekijät ja tulkinnalle olennaiset taustatekijät on kartoitettava ja kuvattava, jotta kaikki tulkitsevat mittareita oikein. Oleellista on myös selvästi määritellä, kuka kerää tarvittavat tiedot ja kuinka ne raportoidaan eteenpäin. Esimerkkejä käytetyistä mittareista Sairauspoissaolot - lyhyet (1-3 päivää, 1+9 päivää), pitkät (yli kolme päivää tai 10 päivää ja enemmän) - diagnoosit: ikäryhmittäin, osastoittain, koulutustaustan / toimenkuvan mukaan ryhmiteltyinä - eripituisten sairauspoissaolojen kustannukset. Kustannuksiin vaikuttaa Kelan mahdollisesti maksama sairauspäiväraha Kelan osasairauspäivärahan käyttöaste ja Kelan työikäisten kuntoutus (Aslak, TYK) Ammatillisen kuntoutuksen käyttöaste Työ- ja työmatkatapaturmat sekä ammattitaudit ja niiden kustannukset - tapaturmataajuus - ammattitautien lukumäärä - läheltä piti tilanteiden lukumäärä Henkilöstön vaihtuvuus Esimiesten vaihtuvuus Eläköityminen vanhuuseläkkeelle jatkaako yli oman vanhuuseläkeiän Työkyvyttömyyseläkkeet ja niiden aiheuttamat kustannukset Henkilöstökysely, joka kertoo, mihin huomion pitäisi kiinnittyä: sitoutuneisuusindeksi, työnantajan suositeltavuus, esimiesindeksi, työyhteisöindeksi, kuumemittarit/pulssimittarit 11

12 Työkykyindeksit työterveyshuollon tarkastuksista ja selvityksistä: työntekijät/toimihenkilöt Asiakaspalautteet Kehityskeskusteluiden toteutusaste Talouden tunnusluvut Ylityötunnit: määrä ja jaksotus Minäaika (MeTime), aika, jolloin tehtävät ovat työntekijän hallinnassa, ymmärryksessä eikä resurssivajeita ole työtä haittaamassa (Halava-Pantzar, 2010) Esimiesten koulutuspäivät / osuus koulutukseen osallistumisesta Työterveyshuollon palveluiden käyttö ja kustannukset: mitä palveluita käytetään eniten, kuinka kustannukset jakaantuvat ennaltaehkäisevän KELA I:n ja sairaanhoidon eli KELA II:n välillä Työhyvinvoinnin mittaamiseksi on kehitetty henkilöstötuottavuuden skenaariolaskentamalli eli HCROI-skenaariolaskenta (Kesti, 2010). Skenaariolaskennassa yhdistyvät liiketoiminnan tuloskortit, henkilöstömittarit ja organisaation kompetenssit skenaariolaskennaksi, jolla arvioidaan henkilöstötuottavuuden kehittymistä viiden vuoden aikavälillä. Henkilöstötuottavuuden skenaariolaskennan mukaan seuraavilla viidellä työhyvinvoinnin tunnusluvulla on vahvin korrelaatio liiketuloksen kehittymiseen. 1. Yksi poissaolopäivä maksaa keskimäärin 325 euroa, silloin kun työpanos korvataan täysin. 2. Yhden poissaolopäivän ennaltaehkäisy tuo yritykseen 415 euroa lisää liiketulosta. 3. Lievän tapaturman välttäminen tuo euroa paremman liiketuloksen. 4. Yksi vaihtuva kokenut työntekijä aiheuttaa euron liiketuloksen menetyksen. 5. Viiden %:n parannus työelämän laadussa mahdollistaa liiketuloksen parantamisen eurolla työntekijää kohden. 12

13 LISÄTIETOJA Lisätietoja työhyvinvoinnin johtamisesta ja palveluistamme saa: Lähteet: Ahola, K Tue työkykyä käsikirja esimiestyöhön. TTL, Helsinki. Ahonen, G Hyvinvoinnin ilmiö suomalaisessa työelämässä luento. Hyvinvoinnin johtaminen 2011 seminaari Aura, O HENRY ry:n hyvinvoinnin johtamisen hanke. Halava, I. & Pantzar, M EVA-raportti. Hussi, T. & Ahonen, G Business-orientated maintenance of work ability. Reports of the Ministry of Social Affairs and Health 2007 :17. Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki. Kesti, M Strateginen henkilöstötuottavuus. Talentum, Helsinki. Laitinen, H., Vuorinen, M. & Simola, A Työturvallisuuden ja -terveyden johtaminen. Tietosanoma, Helsinki. Pakka, J. & Räty, T Työstä hyvinvointia. Työturvallisuuskeskus TTK. Suutarinen, M. & Vesterinen, P-L Työhyvinvoinnin johtaminen. Otava, Helsinki. 13

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot