f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si."

Transkriptio

1 f 1. n L 1 t * e lco)cou)c»«n 195T.foi -.- sar «Si.

2 PHytSklr.la Huoman Volrlitfllu-.1«Urh9l lull'ton l'ttokokouksnst«öuoni«n UrhalluorlitossB Vi snimäull«k^shkiiun 13 i/hlvänii 193'' J nlkflsn kallo aysb- iur:3tn vlr- S TisTr ftlls. 01'k aan adus- f i täkir en tsr- 1 5 Suomen "olmlstfslu- ja Urtnllulllton lurohnlllt.uks^n purmnjoht«, vnr^^-uomorl J. V, H»nr59ll totail, -ittfi H 11 toliii 111 tua on miiärfiniyt 111ttokokoukssn pltkml«pnlk«k»l Suomen Uphalluoplston, k08k«oli ayytä olattan, attä kokoulta^n osfcnottn Jb t h^lunvnt mlslal- siin oli» ssbpuvillr stiiriinii piilvanfi piflettiivässii opiston vlri-lllsea- 8» vlhklmisjuhliibfls. läustittaimn koko\ik3'in oa«nottp.1»t t-jrvitullelk- «i vfir«ituorwri Rnngell julisti kokhuksen «vttuksi. a 5 KokoukP^n puha^njohte.fvkal valitti n kokouksun nvsnje, vfip» tuon'firl J. V. R n g slht99rlksl Bllnkli-jolttnmit 3V'il :n tolmistopöiilllvkö l a u p l S u n t x l». 3 5 Ohalsins jltteafe nto il a3urflf>van kl-srtokir.lian j«:n toimin tfisslintl.lon per-ifltisll» tort^ttlln, atts kokotia on kutsuttu koolla sis&nt>5,1an «clallytthmmlls tiirfll«,.lonkt.lölkean kokous.lullstattlin ibinisaksl köalttaltmi.i.n.1«ptiuttiiiiiäiin ohelnanp luttaa:. n:o C suurnnvrlla asltysllstalla n^pkltylntk asioista, 4 } Kokouksan phytäklrjan terkt.st».llksl vullttlln nslnöfirl li. T 1-1 u ja opattbja A, T y n e 1 1. To.1<»ttlln, attä kokoukaesas ol1v«t aclustattulna saurnnvat :n.1 K«ani 11 tot.1«pl'pfit 1) Suoiren l^rh»1 lulll t to nlnlstarl Urho Kakkonan, Halslnki, toimitta,1" A.Aliirina, Oulu, vpp" tuomari A,3n mankyl«, Halslnki.1«toi.tori K. lalmu, Turkuj 2) Suoman Volml stalullltt o t avarstll. K.ti.1 avülahtl, Halslnki, lai.to rl Y.Vykünan, Halslnki ja opettaja.ralnsnan, KyttylUj 3) Juoman Hiihtoliitto} johta ja J.Hillo,.ahti ja nfanvlljalljü A. Hatinlo, Virolahti» 4) Suoman Painllilttoi maanvlljalljs A.Haavisto, lmajokiii työnjohtb ja '^.Vastarluni, Halslnki jtlkonatas p«ll K.Pihit jamiikl, Helsinkis 6) PasiipallolllttoJ vhp»-tuoi»ri Kullarvo Palllnan, Hllhlmakl ji. opettaja A.Yll Vangas, Mllhlin*ikl

3 6) Polkiiurhal lull5ttoj opettnjfl a.vfiltonan, Helsinki; 7) Suom-in PyörällyMittoJ insln-.fpl B.Tilus, Helsinki; fi) Suonen Nyrkk^lylit.toi nslsterl V,Smeds, Helslnklj 9) Suomen JB^iklekkolll tto: nslnlkrl K.Knrvonen, Halslnkl i 10) Suomen Pnlnonnostlolllttoi klr.1filtfl.ts T.Anttll«, Helsinki} 11) 1it.el«-Poh.1«inwflr. nllrl: Y.V«rtlo,.«pu«; 12) Helsingin pllrl: N.nkkolfi, Helsinki; 13) Hfineen purl: vnrn stonhol ts.1«s.juurovo, Hiimeenllnri«; 14) tä-kip.lhlnn pllrl: lehtori R.Honl, Sortnvnlfl; 15) Kulnuun pllrl J H.Hfiukl«, K».1«anl; 16) Ke8kl-Poh.1«nmB«n pllrl: konttoristi Y.Kivelä, KokKoln; 17) Keski-Suomen pllrl: kpoteeni K.Vlerto, JyvKskylS; fi) KymenlfiPkson piiri: ksnplsa g.psflvoln, Hsmlns ; 19) lähden ohrl: nrokurlstl A.Pöyry,.Hhtl; 20) Oulun pllrl: S.Junnoln, Oulu; 1) Poh.1ols-Kfr,(fll»n purl: kdlloaeppä li.hfiunio, Joensuu; 8R) Poh.lols-Snvon pllrl: or tt«,1«k..««kvonen, Kuonio; 23) SBfkuman pllrl: H.Mels, Pori; 24) Suur-SBvon ollrl: nrokuristi M.Hämiilölnen, V',-keli ; 25) rurtentnpfin nllrl: konttorlp«lllkkfl A.Kosonen, H1'hlmiBkl; 26) Vnrslnaia-Suomen ollri: sfinnhltsl ja K.ä.Lfsksonen, Huako; 27) Viipurin ollrl: A.Hidlber«, Tnlnlonkoski. eli amfi nl ttn,en e<1ust«,len lisäksi kokoukseasn ollvst sflfttuvll- 1» liittohallituksen puhaen.loht«.l, var«taonsri J. V. H»inl 1, lllttohellltuksen.läsenet, nslnh rl A.Kuualato, lehtori K.Turunen, opatth-.10 A.T"nell, lehtori Y.Kelonleml,1«v«rtuomprl Kalervo Pellinen. 6 5 Tlllnpäi.t!58 J8 Todettiin, ett«p.vm :r vuodan 193«tilinpautSs (liite n:o 3)i«tolmrntPker+oitria. tolnlntflkertomus (1H te n;o 4) oil ennskolt«lahetetty kokouk^en osnr ot».line, i lit' ohs] H tuksen puheen.loht«,1«n, vnr"tuonfirl J. V. H " n? e 11 in elostettu«;wm :n tillnp««t>ists kol'ouk elle isltettlln ll'ton till ntf> rk'«at«.ll^n, ksr re?ri S o l o J K r v 1 s e n.1p tuomfiri r. K «u p n l l «n 3/4 193'' «lleklr.lolttsmfi t1 llntf" rk«stuskerto us (ll'ta n:o.lonks peru8tf«lla kokwia ykaimlellsestl vshvlatl tillnpkhthksan ealtetyssm muodoaaa. KUnlktiiin hyvfikayl kokoua lilton tolmintfikertonukaen. 7 5 aiuivk^ut. Kokous myflnal ykalmlellaestl vaatiiuvspkudan 111 ttolinl 11tukselle

4 ^ijajjalkklot^ J Yhtjiinei! iünen- SiHiat?52i r^louijarvlü. OgUüdet tuli.i.avuokraniunö- vuod«n 1936 tileihin ja hallintoon nähden. G» Päätettiin llittoiiahitu':8en ehdotakaen mukaijebti: 1) että vuoden 17}B liittohallitukaen jäsenille suoritetaan aeur vat matkakorvaukset luokan rautatielipun hinta, tarvittaeeoa l luokan makuuvuunulipun hinta ja pjivaratiaa 3rak. 75:- kultakin matka- ja kokouspäivältä, 2) että vuoden 1937 tilintarkastajille auoritetaar palkkio laskun mukaan. 9 ; ilyväkeyttiin lilttohaliitukeen ehdotue, ettei jvui kanna jaseni,-1 liitoiltaan jäsenraakauja vuonna i i iiäaiteltyaön kysymystä eiitü, raissa laajuudessa ö7ül:n ja aen jäaenllittojen tiedoitukset julkalstaar. yhteiseaaa aanerkarnatta- jaaaa, liittokokous päätti s 1} ettii lehde.jaa on julkaistava ovulm ja sei juäenliittojen kaiic- '] ki tiedoitukseti 2) ettu lehdeiäau on julkaiatava SVULsn piirien yleiaiii kokoutcaia koskevat tiedoitukeet ja mikäli mahdollista muutkin piirien kaikkien seurojen tietoon tarkoitetut tiedoitukeet» 3) että piiri johtokuntien on tentävsi voitavanua, «ttfi ovol:n jäsen liittojen aeurat julkaisisivat tisdoituküensa jet kil}.ailukutbunga yhteieeasi äänen.tanr.attajaaaa. äairalla liittokokous velvoitti piirijohtokunrat toiminaan siten, etta lehti tilataan jokaieeen VULin alaiseen aeoraan ja val- l tuutti kokoua liiton toimiston perinään aeurojen vuonan 1938 ti- j» lauamakbut piiri johtokunnilta. 11 a ^'arkaatettiin kokoukaen osanottajille ennakolta liihetiitty, amkiaan «- päättyvä dvulm vuoden 1936 taloubarvioehdotuh, joka hyväkayttiin oheieen ^i ^tte»n n;p 6 muotoisena. 12, Liittohallituksen ehdotuksesta kokous päätti, että j?ul ja sen ' jjeenliitot osallistuvat vuoden 1938 yhteisiin palkka- ja vuokramenoihin Uitteen n»o 7 perusteella seuraavasti«suomen Voimistelu- Ja Urheiluliitto, amkilla 5".000»- SuoRien Urheiluliitto " »- iesäpallollitto :- duomen Voiailsteluliitto " :- ^ f

5 Suom-jn PPlnimtto timk:llfi :- Polkfiuph-jlluUltto " :- 3uoin«n Nyrkkeilyliitto " :- Suotnen Jâèiklekkoliltto " ll.ico:- Suo-nan PyörUllyllltto " 9.R00:- Suotran Hiihtoliitto " 9.B00:- Suoman PnlnonnostoHltto " 5.600:- Yht. Smk. SñO.OOO:- 13 Jäsenin ttojjn avua- Oh^ls«na 11' tt i^r.u n:o 8 99ujMinv«n 1H t tohn lllnnon ihptl-wn s'il- TT tuka-^t. vltyksw Fwrustasllfl lllttokokoua kiioltt-ill SV ;n.liibanlll tt o.lan vuodflri PSfl mi.t rfiraha-^noir.ukset. nyttiian, dttfi SViJl :n vfiltlon«- vun swirims tiilea tfllousmv'f^n mukaisesti olomflf^n Sirk :-,.la- SBnll'tolllfl jfiettfivrksl Vb auinma tule^ olsmefin iärrk :-, mlnk«8um''«n lisäksi.läsanllltot pii s evät omalllalksl nlllls nimettyjen päiiottilen korkotuloista, yhteensä Smk :-. l'tt^en n:o 8 mukaisesti jdelltimal nlttu Smk :- päätettiin jskf» seurr.avflstl: Suomen Uriiellulll tto Sirik !- Suomen Hiihtoliitto :- SuoTien Volnlfltelullltto P?3hl-iall0ll1tt0 ft Suonien Painiliitto 1 Polkfurhäll-illltto t «30.000: :- ni.400: :- Suom-in Pyílrüllyllltto tl :- Suomen Nyrkkeilyliitto n 8.0CO:- Suo-n-in Jahklekkollltto n T.OOO!- Suomen Painonnostoin tto t 3.000:- Kun on nultsvsa, 3ttä vnlfonaru tulsi srlen «rpf nl tust^ ;)mk:stf :- huon» ttn v stl nou8^n*i«n, mlnletarl Kekkonen ehdotti, ^tts liittokokous kutsuttaisiin koolle.louluvuuian pähttmmiihn Ylit. Srnk. 1»9.800:- tplousarvloon otetun 3pik:n :- ja knrol tetun avustuksen viillean eroltukaen.nkaml-iesta 3VT j l l e.1»»en.fiaenl 11 t ö i l l e. Tehty ahdotus h.vvhk-»"ttlln yksimielisesti AlttohP 111 tukeen Todettiin, ot^ii 11' ttokokoukaeen men-jtsä seuraavat.f.aenll tot ovat v«lln'ie-»t edustu Jnnsa 3V"l.:n insl vuodon ohh 111tukoidn : auomen VolB.latalul^ltto».KelnMnen, vnrnlla V.Mykrr^nj V.n.htlnen,

6 vorhlla i?.a8lton«n; A.Turunan, visrallo A.Vensköj Suomen Htlhtollltto! T.Karra, V«mlle V.Nylundj Y.Kn cnleml, vnpplls K.Viertoj A.Pftlnmsn, v«i«lla K.Hflunlo; Suoman Jäi klakkolllttoi A.Kivilinna, vnrnlla.honka n^^n,. 'insl vnorlan lllttoliallltuksen koollaioitsujakal v«>1itilln T.Kalnä nan T 11 ttokon;;rqbal PiiEitattlin, attil vuonno 193B pldatfi S^HT!n 11 ttokon^jroasln V m e Lf'u" tos r 11 pfi llu- Tlitt-nhfiTl^^ui'oan ihclotuka^ste :n kllpallnlbin nmoltt-f.iitur-,l3aiiätit?5.1an 10 5 in 5.Ja 8 kohdnt pkhtattun yhdant^ikoi stuttss Suomai Trhallulli ton unslttn.lou vti s t" " vi an sh'ant'ijan knn"««naurnpvnstl: "Kilpillul-Un llmolttnntiimlnan on ahdoton, t.n. urviolllla on abdottor'stj llmoltattava «nilrln yhtaan kllpni Tul«<J1n, Joata hän voi.v pola vein lallllsan -jataan sbttnas r; san lisäksi hsnat voldoi^n lmoittaa ahdolllf iatl^ rrulbi-^h". kniiillulf-.1-3lliln, JoTrJn ms 1 nostnksaasa on nölija l^.ll-ri kohifillf nlman, crsan menlt+ftva, että lmoittautuminen on ehdollan. "illol kli f)fi liuku taus m toisin mniiriiti.', llt.'^lttnutuinlaia voida", tehdä inyöa kilpalluk\itsu8«a r-elnltua 'lir.ol ttoiit'i-.ls^ Jnn ptiiityt työ, mutta tiilaa nllrijri peopu«tolraanijanev 111* saurftlla vll- Tiil ntfb'r. 49 tur.tlf annan p.o. k'lpfillu.lan nlkf-lsta". l'' 3uon»n_ JMaenyya. 111 ton Suoman T i l r»l l l t o n "7/4 p ä i v ä t y n.läsananomukfan,1«> 111 ttoh*'t U tuk- «an fiuiunnon parustaallfl Suoman T'lB.>lHtto hyväksyttiin 3\'l'l :n naksl «auran villa»hdollle: 1) attfi Uiton J-aany>'8 alkaa tfmr'kuun 1 pölvnnii 19^8; S) attä liitto yhdaninukslatuttna tolmlntr aiiäntinaä SVi;i rn Huldan.läaanlll ttojan tolmlntp aäfintl.lan kanssa; jj ^^ i) attk liitto noldattaa tolmlnnassann SVUl :n s'if<nti5,la.ja päutilkaläj 4) attal liitto päiiae OBulllaaksl 3\m :n Jo»an JäaanlH ttojai. { ylitalaobtä vuodan 1937 tlllnp«':tnk«an adanytthmpsta oikilauudeata Jr aen tuotosta j 5).loskin Uiton Jäaanyy» alkaa RVm :a«a vuodan 1 ^>38 alussa, niin Hitto taa anoo vuodan 1938 valtloavustnksan, mutta sauraavnata vuodasta alkaen SVT, huolahtll my^ls p.o. valtlonvuatukaan «noii'aaata Ja aan lopulllsan suuruuden mskrä viri aas tä Svm tn llutokokoukaeasb t ^ «) koaks Uiton osuu» yl.taltlln palkka- Ja vuokra manoihin on

7 f-. 11,'if.n»nnHkVokok-Jtrustf» vblkafistl «rvl tfivlfa«, "loif' ll^tt-,0 vl«lä vuonna lf>3b "sipnun itse r.filkknar> r s«. ht isriri fivull«, m'.jt'.f. voj '^^a'!. ottan uun te* ml3toty"r tojn^i :it03!«nnn 3uorlt«t.tavr.kal myöhemmin sovittevnb kohtuni H n tr^ korv^^usto vnstnnn. m ttohfllltukfien lopul 11 s-sstl holrtet i-nv ksl. P'iytHkl r.«n vr.kuudeksl: A s? ' V h kl A" j ^ % A- cn\ 15 li

8 luoiijrii voiminmu- ja urk?:iluliitoh LTTOHALLTUS M:o 149. M U i n!o K l e r t o l c l r j a gvul:n jäsenliittojen Ja pllrljohtolcuntlen eduatajllle m 3VUL:n lilttolcolroultaessa 13/ fatan viartrtirit-lfl^bbftn n-n l U. 1S/f allftlflrlolttanut T15t9 n:o 1. 9VUL:n LTTOHALLTUS. Uelslnglaaä, toulcolcuun 15 p:n& 1937' K:O 134. ^1 n i K l e r t o K l r J 3VUL:n jäsenliittojen Ja piirien edustajille 9VUl:n l lllttojcokoulcsesaa v. 1937» 3VUL:n toimintasääntöjen 12 5:n muxalseatl fivul:n jäsenliittojen Ja piirien edustajat iculuvan vuoden avul-.n lllttokokoukaeasa kutsutaan täten varsinaiseen lllttokoyoukaeen, Joka pidetään vierumäellä, auomen Urnelluoplatoaaa, sen vinklmlapälvänä keaäxuvn 15 alkaen todennäkilaeatl kello tri Kokoukeeaaa käsitellään 3Vin.:n tolmlntaaääntöjen 9 i'.n edellyttämät aalat, Suomen UlmaUlton Jäaenanomua y.m. lllttohallltuleaen mandolilaestl ealttämät asiat. 'i h ^ Kokouksen täydellinen esityslista, lopullinen alkaolaalka Ja tietoja Junien kulusta lmoitetaan tuonnempana. Kunnioittaen SUOMEi^. UliiOUALUiUi Uark. j. V. R a n g e l l, puheenjohtaja. U» h t e e r l. / j.k. PyydimBe Teitä hyvänt. lmoittamaan yllloleva elu«taj«ll*ane f ^ i jh' lllttohallltuksesaa. Tarkistuksen vuokal pyydämme i^yös limolttadaaan meille edustajanne nimen Ja osoitteen.

9 ludufk VOlM.imU- JA URKTLULTO LTTOHALT.TUS ll:o 149. m ta n;o K 1 e rtolclrja SVUL-.n JäaenillttoJen Ja pilrljohtolcuntlen edustajille SVULin lllttokolfoulcaessa 13/ viitaten iclertoklrjeeaeen n:o 134, 15/5-37 alleklr.lolttannt liittohallitus innoittaa, että Suomen Urhelluoplstosaa vierumäellä icesämiun 13 päivänä Kello alkavassa 3VUL:n lllttokoyoukseasa cäaltellään seuraavat aalat: 1) suoritetaan KoKouicsen avaaminen, 2) valitaan icolroulcgelle puheenjohtaja Ja sihteeri, 3) valitaan Jro/oulcgen pöytäkirjan tarkastajat, 4) esltetflän 3VUL:n liittohallituksen v vuosikertomus tileineen Ja tilintarkastajien niiden Johdosta antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös (vuoaikertomua Ja tilinpäätös seuraavat olkovedokaena), 5) päätet".än vastuuvapauden nyöntämlsestä liittohantukselle, 6) määrätään llittonallitukaen Jäsenille Ja tilin^arkastajillö mandollisesti maksettavien palkkioiden suuruus, 7) maärättän Jäsenliitoilta seuraavana vuonna kannettava Jäsenmaksu, 8) päätetään misaä lyajuudesaa 3VU:n Ja sen erikoisllittojen tledoitukset Julkaistaan yhteisessä äänenkannattajassa, 9) vahvistetaan ensi vuoden talousarvio Ja päätetään mahdollisesti kannettavasta lisämaksusta (ehdotus seuraa liltteebä), 10) päätetään Jäeenliltoille svut,;n talousarvion yhteydeaöä Jaettavasta ensi vijoden avustuksesta (ehdotus aeuraa liitteenä), 11) todetaan JäaenillttoJen toimittama liittohallituksen Jäsenten Ja heidän varamiehensä nimeäminen sekä valitaan liittohallitukselle koollekutsuja, 12) valitaan kaksi tilintarkastajaa Ja heille kaksi varamiestä tarkaatamaan kuluvan vuoden tilejä Ja toimintaa, 13) päätetään kongressin Ja liikuntakasvatuapäivien vlettäraisestf 14) käsitellään liittohallituksen ehdotus, että 3VUL:n kilpailuihin llmolttaatuaipaääntöjen 10 5:n 5 Ja 8 kohdat yhdenmukalatutettaislin öuonen Urheiluliiton uusittujen vastaavien 3äänt:.>Jon kanasa seuraavavai: "Kllpailjihin lmoittautuminen on ehdoton, t.s. urheilija on ehdottomnatl ilmoitettava ainakin yhteen kilpailulajiin, Joata nän voi Jäädä pois vain flilllaen esteen sattuoaaa; sen llsäkgl hänet voidaan ilmoittaa endolllaesti miiiiinv-ln kllralluiajeimn, Jolloin mainostukaessa on näiden lajien kohdalla nimenomaan mainittava, että ilmoittautumlntin on ehdollinen. Kllel kllmllukutsuasa toisin määrätä, lmoittautumisia voidaan tehdä myös kilraildkutausaa mainitun ilmoittautumisajan ptätyttyä, mutta tulee niiden saapua toimeenpanevalle seuralle vlimelfitään 48 tuntia enndn p.o. kilpailujen alkamista." 15) käsitellään Suomen Uimaliitto r.y;n anomus päältä 'vxa:n Jäsenliitokai. o! ' Helsingissä, kesäkuun 4 päivänä 1937«SJOV.EN V ' it-j*.iton Merk. Uil^^HUUlUS J. w.!? a n g e 1 puheenjohtaja. sihteeri. Ultteltä. :-;uom. Kokouksen osanottaja, ovat tllaiauudeasa osallistumaan Suomen Urheiluopiston vlhklmicjui, -lan. Joka alkaa kello 5.OO. Tit^toja Junien kuluata; Lähtö T^hdeata: 10,47-12, Tulo Vierimäelle: ^ähtö Vierumäeltä Tulo TAhteen: lft Kun y'^pyminen Vierumäellä sfaattaa tuottaa valkeuksia, turvittaesaa suositellaan Lahtea y^pyml3palkak?l. iirikseen huomautetaan, että liittokokous alkaa kello 15.30, eikä keno 18.00, niinkuin klertoklrjeeasl 1^75 arveltiin.

10 /(o/ A y t l. «. 1

11 s. T. U. Lm V O T T O- Ji An Palkka- ja Vuokratlll Poatl-Puhelln- Ja SähköaanoBakuluJentlli Kulunkitili Sduatustlli Kirjastotili Piirltoininnan avustustill ^iakalaiatentili Erikoidliittojen MäärMrahatlli Liattavuataata Jäaanliitoilla 30-TuotlaJulilatlli KiTlniemen Uoitotili OHHELUn tili Varattujen varojentlll Pääomatili Voitto V SaM An Kaaaatlll Pankkitili Arvopaperitili Kiinnevelkakirjaintlli Painotuotetili Prof. «ilakmtnin Bulatomltalitili Siniriatilipputili Kirjastotin Kaluatotlll KiTinlemen KiinteiatOtili Henkilötili Brikoialiittojentili Korkotili URHElLln ilboituaaaatavientili URHLUn tili " Smk

12 l H P i Ä T Ö S T la P P O T L.P*r Korkotlli Valtloaputlll Painotuotetlli Fllnltlll SlnirlBtllipputlll OlympialalskerAyksontlll j '{ j, 4e.> - ^ } 3b» f 1. Peri Erlkolallittojentlll Varattujen varojentlll il < Ph.U. Stremgbergln Tup.teht. Urh.rahasto öaaan kttjrttfirahasto Valneimusrahaato Prof.Wilskmanin naletorabasto H. loitosen teatamenttlrabasto K. Mäkisen testamenttarahasto P.O. Liliuksen testamenttirahasto y.i Brlkolslllttojen rahastot Orhellullltto Voialsteliillltto Painiliitto Hiihtoliitto Pestipallollltto Poikaoruelloliltto Pjrörillyllltto 400.ood ' i5.ooq ooq V-! HenkllOtlll OSHB.Ün t m Sak

13 T^l t^ nro 5. t l a- Allekirjoittaneet, Jotka kesäkuun 7 p:n& 1936 plaetys- 8& 8VUT.:n lllttokokouksess«tallttiln tarkastamaan liiton v. i hallintoa Ja tllej, annamme teiitäv&n euoritettuamnie seuraavan lausunnon: Olenune tutustuneet liittokokouksen, liittotiallituksen Ja sen raliokuntien pöytäkirjoihin, tarkastaneet liiton tilikirjat, arvopaperit, laina-asiakirjat Ja muut liiton taloutta Ja tilinpitoa koskevat asiakirjat Ja t&llöin todenneet, että: 1. Tilinavaus on olkea Ja perustuu edelliflen vuoden tilinpäätökseen. 2. Periskirjaviennit ovat hyväksyttävin tosittein varmennetut. 3. Tilinpäätös on mielestämae oikeilla perusteilla laadittu Ja ovat voitto- Ja tappiotili sekä tasetili oikeat. 4. Tilikirjat ovat erikoisen siistit Ja huolellisesti hoidetut. Pankkitili oli pankkien vastakirjojen mukainen. 6. Allekirjoittanut Järvinoi on suorittamiensa välitarkastuksien yhteydessä tarkastanut liiton kassat 4/6, tl* n 11 '. i\ ta 19/8, 9/10 Ja 2/ Ja ovat ne näissä tarkastuksissa olleet moitteettömässä kunnossa. Sitäpaitsi lasklnmie myös kassat t.k:n 2 p:nä havaitsematta tällöinkiiän aihetta muistutukseen. 7. Liiton Asunto-osakeyhtiö Simonlinnaile myöntiimän lainan vakuus on voimassa. 8. Palo- Ja tapaturmavakuutukset ovat voimassa Ja mielestämme riittävän suuret Olympialaiskeräyksesti liitolle sopimuksen mukaan tulevasta osuudesu on tilivuoden aikana saatu 1?0.000:-, Josta liitto kuitenkin on tehdyn päätöksen mukaan luovuttanut Poikaurheiluliitolle Ja Pesäpalloliitolle yhteensä Smk :-. Lopullinen

14 tilitys olymplaialbkeräyjtoeatjl oaadaan itulutan vuoden aikana. AlleKlrJolttanut J&rTln«n on tlilvuoden Kuluessa Jatkuvasti tartkalllut liiton tilinpitoa sekä sen yhteydessä l&rl nyt nyöi kalkkien erlkolslllttojen tllltoslneet navaltsematta ainetta muistutuksiin. Kun liiton asioita saananune käsityksen mukaan edellee: ' kln on nuolella noldettu, ehdotannne että vuoden 1956 tilin päätös vanvlstettalslln Ja tilivelvollisille myönnettäisiin v, tuuvapaus sanotulta vuodelta. Helsingissä, nuntlkuun 3 p:nä 1957' 7

15 > \ 1- i 'f. il HKDOTUa sm;» TALOUSAJiVOK9^_V.^1953. Tulot : ^Tjr.rlicolsUlttojeB «trt ^»itoj.«j» rliroi-ulttoj.n tuinorot V»ltio»pii P»lnotuott««t y.««8 B K !- O.OOO: :- ^ ooo :- - X n o t t PilMt./. KrliroUlilttoJcB osuu«8o 4 v>io»r«t :-./. moknituiot 2i.000:~./. jsjrllrolsliutoje» OBUUS «ö^ Posti-, pumltn- 3««iiiutaniut HaiiUu]t9«n irokouittn afttx»)ruiut HtiiituksM J» tolai9t(mn «ilititu kulut VuosikirJ* KlrjÄato yiirl»iht«*rl«n paiiririoiniii J» pllrttolnlmmkn tu)rml8**n ntlilrulut OdottamttoMt atnot RrUoliltltotll* Jacttanirsl} nimttyjm rvsaofluukiii Korot uut«ftvustuat« :- P^l^.QQQX :- ft-qqq-- 9 mt S5.000: : i l.ocor (4.000: : : :- i.ooo: :- a.ooct i

16 Tlito nto 7, 09UUDKX YHTR31 PAUOCA- JA VUOKRAJONOHN.. a 0eu4d«t V f 3iak. Oeuydet 1937 f dmk. 08ui}a«t V STlCt. T l- 8VU1 Volmlstelullitto umellullltto Himoilltto ralnlllltto Pee&pailollltto Py-rÄilyliitto Pollraurheliullltto Myrtryellyllltto Palnonnostollltto jiijurl^virollltto ^0 20.o c : : : ! : : : : ; jua : : : 8.400: : : 8.400: : : 4.800: 20.o ?.0 4.'i 2.Ö 4^ ' :- S6.000:- '9.800: : : : : :- *.600:- UtSM-.r i 100 i» :- 100 f :- 100 f 28O.OOO:- :t«. i t i ' li -»

17 EHDOTUS SVULtll ATOSTOTCSSTA jxse«l TÖLLE V Vclalste-Urheilu- Hllht»- Paini- Peslipiillo- Poik»urtiel-fyöpBlly-'»ypkkel- Pslncnucs-JÄSklek- Yhteen»«lullltt» llltt* llltt«lllttc lllttc lulllttc llllttc lyllltto tcllltte kellitte Arrlcldut asnct bs.txmji- 2ev.OOOt » » t t- 31.0<K>: : » » »- > i l f Arvioidut tulet. Bllhln luettuina nlaet-! { tyjen rahaetc-csuumalee kcrct 2^.600t »-! »T » » »- (12.000» Cj » « »- uata »-^ »-! »- SO.OOOs ». 0 ^ - ^9^00» - ; 3C.OOO; - ^^^^P'J-lSl:!!. Aoor Wust ) gbáctetam ayuatuat«^30.000» » » t- e4.000»-j j »-^ 8.000» » » »^* ' t, K- ^ Avustus V Avustus V VOO»-, «l.oooj- M. 00j-, : » » »-' 24.'ö00: »-' 7.000» » » »-' » » »-i 7.00CÍ » » »-, A f * t

18 1 ; 1 L i i t t o h a l l i t u t » " ptjyt»kirj»t V Hi 1-3 i-t- it» 5,

19 L:n Lii 11 vtähr js"nio~i7l een Pöytäkirja Juonen Voimietelu- ja Urheiluliiton Liittohailitukeen iiokouk;;e8ta helmikuun 10 pjnii >aapuvilla olivat kokouksen koollsitutauja, Johtaja liillo, JVUL:n jäsenliittojen edustajat Liittohallltuksesua i'ranck, Tynell, einanen, Helanterä, icarvonen, Kuusisto, Turunen, Lahtinen, Kalervo ja Kullervo Pellinen, Lauri Anttila, Väinö Anttila, Yierineii, Lindstiöni, xanner ja i-ilus sekä allekirjoittanut iivul:n toicdstopiiällik' kö Santala. a l- * i!*1 ñ 1 :ta. coiksen dvul»n viime vuoden liittokokoucaen valtuuttair.ara Liittohallituksen jäaen, johtaja J. Hillo avasi kokoukaan toivottaen 8ai;ialla Jmllitukaen jäsenet tervetulleiksi toiminuian jvul:n hyvakui alkai.eei. vuoden aikana. Lrikoiseati johtaja Hillo kohdiati tervetuliaioaananaa í Suomen Jä.lkiekkoliiton edustajalle, insinööri Karvoselle toivoen että iiainittu, vuoden ai issa sm:n liittynyt liitto tulee viihtym ar hyvin yhteisessä keakui3liit08sai;itie. 2 i ukoej. i.uheen- Kokoussen puheenjohtajaicsi valittiin sen avaaja, johtaja Jutio j. lilllo ja sihteeriksi allekirjoittanut, ovulin toimistopäällikkö öantali. 3 S [(^ütais- ^a opettaja itokouksen pöytäkirjan tarkaltajikoi valittiin in.inööri Tynell. Tilus 'il «4 i k nliittgjen Todettiin, että SVULin jäsenliitot ova', liiton toimintas-änto- t'j3 lilus- tuküias». jon 13 5»n mukaisesti valinneet eauütajikseen kuluvan vuoden Liitto- ii ^L«llituk.sean seuraavat Urheiluliitto» henkilöt«1) lakit, tri Urho Kekkonen, Helsinki varalle ins. A. Ta.vast,.:re«2) ine. A. Kuuuisto, Viipuri» varalle henkikirj. T. Uinor.en, Viipuri} 3) joht. Y. Helar terä, Hílinnaí varalle joht. J. Lehtinun, Helsinkij Voimif teluli^ltto» 4) op. L< '^eln'inen, Kyttylä) varalle lehtori Y. tiykänun, ^^fllsinki; leht. V. Lahtinen, Hslainki) varalle kaupp. A. Aaltonen, Jampere^ 6) voin.op. A. iurunen, Viipuri} varalle naist. L. Ylönen, Kuoiio^ 7) Johtaja J. Hillo, Lahti«varalle tuonari 1'. Aarre, x^hti» t- li t

20 8) leht. Y. Kalonieuii, Laiitij varalle kapt. K. Vierto, Jskyläj 9) joht. A. Palamaa, Helsinki» varalle kautpiub J. Järvinen, helainkij Painj-liittu; 10).loht. V. Anttila, Helsinki» varalle kirjaltaia L. Anttila, H:ki; 11) nkiiat. V. Smeds, Helnlnklj varalle herra 0. laiitinen, Helsinitii Nyfc^tkeil:, liitto; 12) taomari Kalervo Pellinen, Forasai varalle hra 0. n-uusela, Hiki} Painonnostoli itto» 15) kirjalvaja L. An tila. Hiki} va.alle B. Myber«, HeJsinki; Pesäpalloliitto; 14) tuonari Kullervo i-ellinen, it:oaki} varalle tuom. P.Harvela, Haceenlinna} 1 l-. t 15) toiniitt. ii. Merinen, H;ki} varalle Yliopp. 0. Kupiainen, Hiki; 1F) maist. 0. Veijola, Kerava} varalle niaiat. A. Kivilinna, H;ki} jääkiekkoliitto: 17) maiet. A. Kivilinna, H;kii varalle ins. Karvonen, leluinki} ^oruil^liitto; 18) ins. K. Tilus, Helsinki} varalle kirjaltaja i.. Anttila, K:ki} 19) poat. K. Lindström, H:ki} varalle Johtaja H. Hellberg;, Porvoo} 20) kauppias A. Lehtonen, H:ki} varaile toimittaja J. Jura, H:kii Poikaurhelluliltto: 21) tri L. Tanner, Helsinki} varalle op. 3. Valtonen, itaiuna} 2) opett. A. Tynell, Helsinki} varalle ty^nj. A. Osola, Helsinki} u ^jaaenten 1 23) 'yonj. U. Franck, urku} varalle ins. A. i'awast, Tampere. 5 SVULin toimintas läntöjen 1? etä todettiin, että hallitui;- sen on tusaä vuoden enaimuiaesoä kokouksessaan täydannettdva ittje.an valitaeralla hallitukseen niin monta lisäjmaet.tä, että se vastaa 1/5 l t-, mttci.i«!! idc-ibta ^äne'istä. Kun liittojen edustajia on yhtee sä 23, on liaäjäseniä näinollen valittava 5. Liittohallituksen lisäjäseniksi valittiin yksimielisesti la : dturaavat henkilöt: 1) varatuoii«ri J. V. iian/^ell. Hiki, 2) kaiiixeeri, iossavainen, H:ki, 3) varatuomari A. oalmen<cylu, H:ki, 4) k«:!ir eri b. Koponen, V:.ipuri, pääkonsuli A. himberg, U:ki. Pöytäkirjan vakuudek.i:

21 L; n 11 o ha 1J. i t isen uk 3 täitlrja n» o inltf. Pöytakir.la Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Liittohallitukaen kokoukueata a helmikuun 10 psnä saapuvilla olivat l- kokoukaen koollekutsuja,.johtaja lillo, SVULtn.läsenliittojen euuotajat Liittohalli-' * tukseaaa: Jbranok, - neli. ''»iniänen, Helartörä, ivarvonen, Auuuiato,»urunen, LahLinen, kalervo Ja Kullervo i'ellinen, Lauri Anttila,' Väinö Anttila, H.erinen, Lindstrum, Tanner Ja Tilus, hallitukden valitaei.iat lisäjauenet..ani<ell ja. osaavainen aekä allekirjoittanut JVULsh toimibtopäällikkö Santala. 1 5 Litu^yen liaanien vaali Kokouksen kooller.utauja hillo totesi, että jvui:n jaaenliittc jen eduii-.ajat Liittotiailitaköeaea ovat täydentäneet hallitusta valitaemalla SVULsn toimintasääntöjen ma-laiseati sen lisäjäsenitai tuoniari J.V. tlan^ellin, camreeri J. Xossavaiaen, tuomari A. Salmenkylin, kamreeri E. Jiopoaen ja pääkonsuli A. Himbergin. LauButtuaan kokoukaeaaa ajapuviila olleet hallituksen liaäjäaenet tervetulleiksi kosouksen avaa.la kehoitti kokousta valitseiaaan hallitukselle puiieenjohtajaii. tohallituiaen Liittohallituksen kuluvan vuoden puheenjout^jaksi valittiin enjbhtalii." ~ ykjimieliaeati tuoniari J. V..ian»?ell rtyhtyessään johtaiiaan p hetta kokouksessa tuomari lar eli kiltti nallitukaelta saamastaan luottamuksesta ja ]au.:ui kauityksenuin, ttä oliai ehka onnellisempaa, jos hallituksen juheei johtaja vaiutuisi aina parin vuo(en ku.uttua, koaka on inhi llliutä, että u-.1 t- - ti seamman vuojen puheenjontajai.a toimivan työ liiton hyväksi jlkaa koydä kaavamaiseksi. K.un uusi mies tuo tullessaan vireyttä uusia alotteita, puheenjontaja toivoi, että jo aeuraavallu kanalla aja altaisiin uutta piiheen ohtajaa liitolle. 4 5 B ' njouta jan ' jg Jg tplyptohallituitöön Aiiittoliallitukaen kuluvan vuojen varapuliuan. ohta, aksi väli ;tiin tohtori Lauri lanner. ii*.ti unjshtä Ja. 5 i^iittotiali ituksen kuiuvaji vuoden sinteeriksi valittiin allekirjoittanut SVULin toiciistopuällikuo Lauri Santala.

22 vjiliolcunnan ie st. 6 Liiton toimintasaännöibtä todettiin, että LiittolialiituKBen lydvaiiokuntuna toimivat puheenjotitaja narirell ja varaiuheerijoiitaja Tanner ii«kä calcai hallituksen vuosittain valitaeuiaa,;.»ijentä. (tiilesi jäseniksi valittiin tuomari A. oalmenkyla ju toimittaja a. i.erinen. 7 S ' a l- - ipuiit.aotiis liittohallitus il. K itellessciän SVUL:n viime vuoden tiiinpäut^oehrtotuata päattii il- 1) varata oiiik :- tekeillä olevaa OLYMPALAbKoAT-teoata var en ia Smk :- piirien toimihenkilöi ten neuvottelupäiviä var enj j» 2) poistaa kirjastotililta omk :-, joten kirjacton kirjanpito- :ta arvoksi jää Jmk.1:-} il) D 3) poistaa pääomatilin ecle.:i3ten vuosien tappiot juik i01 tekemällä vastaavansuuruisen siirron valmennusiahaatosta. EUelläaelostettujen päätöksien jälkeen Liittohallitus ayväksyi tilinpiiätbsehdo'uksen oheisen liitteen muotoiserja. illinpiätösehdotub päätettiin esitellä kuluvaa vuoden liittokokouksen iajäaenekyi i'inen." vahvisettavakai. f 8 5 ilierkittiin, eitä lyövaliokunta on kirjeitse tehnyt esityaaen Liittohallituksen jäsenille liiton toiniinriasaa ansioituneen, 9/2 50 vuotta täyttäneen, maisteri Toivo Aron kutauniaesta SVUL:n kunniajäseneksi. Tätä ehdotubta ovat kannattaneet i'ybvaliokunt an jäsenten ^ian^ellin, Tannerin, oalmenkylän ja Tossavaisen liaäksi liallituksen jäsenet:»-uusisto, Buerinen, Lindström, Tilus, Turunen, Keinänen, Ty- * t- neli, lialoniemi, hillo, Helanterä, Franck, Anttila, Lahtinen, Smeds, Veijola ja iiviliima, kun sensijaaa muut hallituksen J:iBenet eivät ole antaneet vastausta esityksen jolidouta. Äänestyksen perus'eella Työvaliokunta on todennut, että i:allitus on hyväkaynyt sille tehdyn esityksen ja on hallitukeen lähetystö iian.jell,.anner, -osaavainen ja -jantala juhlapäivänä 9/2 kutsunut maisteri Aron liiton kunniajäseneksi. j>nl44h..^on t,llrin 9 5 Liiton edudtajaksi Kotkassa 13/2 vietettävään SVUlin Kymenlaakson piirin 30-vuotiajuhlaan valittiin kamrteri J. Tossavainen.

23 10 Eäuaxioxiiton taitettiin PsBäpalloliiton Ja auomen Jääkiekkoliiton 10/2 'jllkleklcsil- 1- n iclr Telia TT päivätyt kir.leet, joidsa pyydetään, että SVJL ryhtyiai aeuraaniaan ur- -. f heilukilpailuihin liittyvien arvauskilpailu.len, n.a. tippauikllpaixutt Järjestelyä Ja pyrkisi tällöin toimiciaan siihen suuiitaan, että muutkin «riieilun keskusliitot kuin alotteen tekijä, Suomen Palloliitto >r pääsisivät osallisiksi sen järjestelystä Ja nahdollisesttt t,uotoeta. Kirjelmien johdosta liiton puheenjohtaja nan<;ell ilcioit.ti, ettäf- hän on joutunut puheenjohtajan ominuiauudessa seuraarnaan kyaeelliutä 1 asiaa koakevan esityksen käsittelyä ja on hän tällöin saattanut asian- l. omaisten tietoon, että SVUL haluaa antaa lauauntonsa siitä ennen lo- tt» k k pullisten päätösten teker.istä. Aaiaa koskeneen keskusi.elun Jälkeen Liittofiallitus tottai periaatteessa.iannattavansa arvauskilpailuja kookevia auunnitelnia. f..ikäli suunnitelmia ryhdytään toteuttamaan tui.ce i.o. toiniin-.an olla kontrolloitua ja on sen tuotto ma.4oij.iaii.man laajasti käy ettävä ur-» ^ i ^ip.atko.len heilutoimint.an tukeaiiaeen. iidelluniainituisaa kirjelmiaaä esite tyjen toivomukaien mui^aisesti iiiittohallitus edelleenkin päätti seurata asian kehilystä,ia h> tarpeen tullen ryhtyä aen iiiaiidoiiiseati edellyttä. iin toimen^iteiaiin.". 11 i Senjohdosta, että Valtion tiautatiet ny yiain myönt vut ilman f '-i et. eri anomusta 25 ^ alennuksen ykjinicertaisesta matkalipusta ainoastaan 3ellaiL.ille seurueille, joiden henkilöli.ku on viliintäin 12, pyytaa Pesäpalloliitto kirjeeaaään 10/2 SVULsn jiittohallitusta ryhtymään sellaisiin toimenpiteiaiin, että mainittua ra. aa alennettaisiin sikäli* että se vaataiöi normialivahvuiaen pesäpallojoukkueen trdealukua, yhdeksää. t- lähän anomukseen Ja sitä koakevabsa kirjeessä esitettyihin perusteluihin ouomen Jääkiekkoliitto ilmoittaa kirjelmässään 10/2 vhtyvänaä. Lyhyen keskustelun jälkeen Liittohaliitua päätti tehdu asiaa koanevan esityicaen lautatienallitukselle, kuitenkin korottaen, Pesäpallolj.iton puheenjohtajan, tuoiiiari Pellisen ehdotun.besta, alertnukaen saamisen ehuokai asetettavan miesluvun kymmeneen. 12 i [iaten kokopupuhrjat.. Hyväksyttiin Liittotiallitukien kokoukeeasa 5/12-36 pidetty pöytäkirja, rja. oamoin hyväksyttiin fyövaliokunnan kokoukaeaaa kokoukaesat 5/?-37 pi- detty pöytäkirja, Johon merkityt päätökset vahvistettiin.

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle;

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle; «lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). Iskn KMkiMUitM phrm. rt». Knktttliitiin yirmtn kokokkien MUtt6kirUa maa )Mtu m piiicibia»iten, rttä ne miliäli niatklollista muo(k)sla^ at alurrlliarn

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö

- IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn. líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö - IS - slltk lohtuvi ^iii 'ii»^ ulkon' Inen tolilnta, on hiinon r-lalobfiftn líih«mpiinb pnssllvlurralll.lolrtan sydäntä, vm-alnkln, los henkilö alknlsirrin on nktllvlsastl ollut urheilun parissa. Jos

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja.

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja. 1. TOMTSTBLU J1 URHinnilTTTO L okiin nan k»kcu«2.1.-48, Pöytäkirja, laadittu 3uoa«n Voinipt*lu ja TJrhailuliiton työvaliolnjfcnan kokukaessa, joka jpidettiin taatikuun 2 päivänä 1948 Suemtalaiaellu nuhilla.

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA.

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. OSUUSKASSAN JÄSENET! Välttäm tön ehto taloudellisen hyvinvointinne edistämiseksi

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 1876. 137 takein työn kelvollisuudesta kuin mihin yhtiö oli sitoutunut vesijohdonkin suhteen ensi tilassa rakennuttaa Vanhankaupungin putouksen alapuolella olevan vesijohtolaitoksen konehuoneen ohi siellä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot