f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si."

Transkriptio

1 f 1. n L 1 t * e lco)cou)c»«n 195T.foi -.- sar «Si.

2 PHytSklr.la Huoman Volrlitfllu-.1«Urh9l lull'ton l'ttokokouksnst«öuoni«n UrhalluorlitossB Vi snimäull«k^shkiiun 13 i/hlvänii 193'' J nlkflsn kallo aysb- iur:3tn vlr- S TisTr ftlls. 01'k aan adus- f i täkir en tsr- 1 5 Suomen "olmlstfslu- ja Urtnllulllton lurohnlllt.uks^n purmnjoht«, vnr^^-uomorl J. V, H»nr59ll totail, -ittfi H 11 toliii 111 tua on miiärfiniyt 111ttokokoukssn pltkml«pnlk«k»l Suomen Uphalluoplston, k08k«oli ayytä olattan, attä kokoulta^n osfcnottn Jb t h^lunvnt mlslal- siin oli» ssbpuvillr stiiriinii piilvanfi piflettiivässii opiston vlri-lllsea- 8» vlhklmisjuhliibfls. läustittaimn koko\ik3'in oa«nottp.1»t t-jrvitullelk- «i vfir«ituorwri Rnngell julisti kokhuksen «vttuksi. a 5 KokoukP^n puha^njohte.fvkal valitti n kokouksun nvsnje, vfip» tuon'firl J. V. R n g slht99rlksl Bllnkli-jolttnmit 3V'il :n tolmistopöiilllvkö l a u p l S u n t x l». 3 5 Ohalsins jltteafe nto il a3urflf>van kl-srtokir.lian j«:n toimin tfisslintl.lon per-ifltisll» tort^ttlln, atts kokotia on kutsuttu koolla sis&nt>5,1an «clallytthmmlls tiirfll«,.lonkt.lölkean kokous.lullstattlin ibinisaksl köalttaltmi.i.n.1«ptiuttiiiiiäiin ohelnanp luttaa:. n:o C suurnnvrlla asltysllstalla n^pkltylntk asioista, 4 } Kokouksan phytäklrjan terkt.st».llksl vullttlln nslnöfirl li. T 1-1 u ja opattbja A, T y n e 1 1. To.1<»ttlln, attä kokoukaesas ol1v«t aclustattulna saurnnvat :n.1 K«ani 11 tot.1«pl'pfit 1) Suoiren l^rh»1 lulll t to nlnlstarl Urho Kakkonan, Halslnki, toimitta,1" A.Aliirina, Oulu, vpp" tuomari A,3n mankyl«, Halslnki.1«toi.tori K. lalmu, Turkuj 2) Suoman Volml stalullltt o t avarstll. K.ti.1 avülahtl, Halslnki, lai.to rl Y.Vykünan, Halslnki ja opettaja.ralnsnan, KyttylUj 3) Juoman Hiihtoliitto} johta ja J.Hillo,.ahti ja nfanvlljalljü A. Hatinlo, Virolahti» 4) Suoman Painllilttoi maanvlljalljs A.Haavisto, lmajokiii työnjohtb ja '^.Vastarluni, Halslnki jtlkonatas p«ll K.Pihit jamiikl, Helsinkis 6) PasiipallolllttoJ vhp»-tuoi»ri Kullarvo Palllnan, Hllhlmakl ji. opettaja A.Yll Vangas, Mllhlin*ikl

3 6) Polkiiurhal lull5ttoj opettnjfl a.vfiltonan, Helsinki; 7) Suom-in PyörällyMittoJ insln-.fpl B.Tilus, Helsinki; fi) Suonen Nyrkk^lylit.toi nslsterl V,Smeds, Helslnklj 9) Suomen JB^iklekkolll tto: nslnlkrl K.Knrvonen, Halslnkl i 10) Suomen Pnlnonnostlolllttoi klr.1filtfl.ts T.Anttll«, Helsinki} 11) 1it.el«-Poh.1«inwflr. nllrl: Y.V«rtlo,.«pu«; 12) Helsingin pllrl: N.nkkolfi, Helsinki; 13) Hfineen purl: vnrn stonhol ts.1«s.juurovo, Hiimeenllnri«; 14) tä-kip.lhlnn pllrl: lehtori R.Honl, Sortnvnlfl; 15) Kulnuun pllrl J H.Hfiukl«, K».1«anl; 16) Ke8kl-Poh.1«nmB«n pllrl: konttoristi Y.Kivelä, KokKoln; 17) Keski-Suomen pllrl: kpoteeni K.Vlerto, JyvKskylS; fi) KymenlfiPkson piiri: ksnplsa g.psflvoln, Hsmlns ; 19) lähden ohrl: nrokurlstl A.Pöyry,.Hhtl; 20) Oulun pllrl: S.Junnoln, Oulu; 1) Poh.1ols-Kfr,(fll»n purl: kdlloaeppä li.hfiunio, Joensuu; 8R) Poh.lols-Snvon pllrl: or tt«,1«k..««kvonen, Kuonio; 23) SBfkuman pllrl: H.Mels, Pori; 24) Suur-SBvon ollrl: nrokuristi M.Hämiilölnen, V',-keli ; 25) rurtentnpfin nllrl: konttorlp«lllkkfl A.Kosonen, H1'hlmiBkl; 26) Vnrslnaia-Suomen ollri: sfinnhltsl ja K.ä.Lfsksonen, Huako; 27) Viipurin ollrl: A.Hidlber«, Tnlnlonkoski. eli amfi nl ttn,en e<1ust«,len lisäksi kokoukseasn ollvst sflfttuvll- 1» liittohallituksen puhaen.loht«.l, var«taonsri J. V. H»inl 1, lllttohellltuksen.läsenet, nslnh rl A.Kuualato, lehtori K.Turunen, opatth-.10 A.T"nell, lehtori Y.Kelonleml,1«v«rtuomprl Kalervo Pellinen. 6 5 Tlllnpäi.t!58 J8 Todettiin, ett«p.vm :r vuodan 193«tilinpautSs (liite n:o 3)i«tolmrntPker+oitria. tolnlntflkertomus (1H te n;o 4) oil ennskolt«lahetetty kokouk^en osnr ot».line, i lit' ohs] H tuksen puheen.loht«,1«n, vnr"tuonfirl J. V. H " n? e 11 in elostettu«;wm :n tillnp««t>ists kol'ouk elle isltettlln ll'ton till ntf> rk'«at«.ll^n, ksr re?ri S o l o J K r v 1 s e n.1p tuomfiri r. K «u p n l l «n 3/4 193'' «lleklr.lolttsmfi t1 llntf" rk«stuskerto us (ll'ta n:o.lonks peru8tf«lla kokwia ykaimlellsestl vshvlatl tillnpkhthksan ealtetyssm muodoaaa. KUnlktiiin hyvfikayl kokoua lilton tolmintfikertonukaen. 7 5 aiuivk^ut. Kokous myflnal ykalmlellaestl vaatiiuvspkudan 111 ttolinl 11tukselle

4 ^ijajjalkklot^ J Yhtjiinei! iünen- SiHiat?52i r^louijarvlü. OgUüdet tuli.i.avuokraniunö- vuod«n 1936 tileihin ja hallintoon nähden. G» Päätettiin llittoiiahitu':8en ehdotakaen mukaijebti: 1) että vuoden 17}B liittohallitukaen jäsenille suoritetaan aeur vat matkakorvaukset luokan rautatielipun hinta, tarvittaeeoa l luokan makuuvuunulipun hinta ja pjivaratiaa 3rak. 75:- kultakin matka- ja kokouspäivältä, 2) että vuoden 1937 tilintarkastajille auoritetaar palkkio laskun mukaan. 9 ; ilyväkeyttiin lilttohaliitukeen ehdotue, ettei jvui kanna jaseni,-1 liitoiltaan jäsenraakauja vuonna i i iiäaiteltyaön kysymystä eiitü, raissa laajuudessa ö7ül:n ja aen jäaenllittojen tiedoitukset julkalstaar. yhteiseaaa aanerkarnatta- jaaaa, liittokokous päätti s 1} ettii lehde.jaa on julkaistava ovulm ja sei juäenliittojen kaiic- '] ki tiedoitukseti 2) ettu lehdeiäau on julkaiatava SVULsn piirien yleiaiii kokoutcaia koskevat tiedoitukeet ja mikäli mahdollista muutkin piirien kaikkien seurojen tietoon tarkoitetut tiedoitukeet» 3) että piiri johtokuntien on tentävsi voitavanua, «ttfi ovol:n jäsen liittojen aeurat julkaisisivat tisdoituküensa jet kil}.ailukutbunga yhteieeasi äänen.tanr.attajaaaa. äairalla liittokokous velvoitti piirijohtokunrat toiminaan siten, etta lehti tilataan jokaieeen VULin alaiseen aeoraan ja val- l tuutti kokoua liiton toimiston perinään aeurojen vuonan 1938 ti- j» lauamakbut piiri johtokunnilta. 11 a ^'arkaatettiin kokoukaen osanottajille ennakolta liihetiitty, amkiaan «- päättyvä dvulm vuoden 1936 taloubarvioehdotuh, joka hyväkayttiin oheieen ^i ^tte»n n;p 6 muotoisena. 12, Liittohallituksen ehdotuksesta kokous päätti, että j?ul ja sen ' jjeenliitot osallistuvat vuoden 1938 yhteisiin palkka- ja vuokramenoihin Uitteen n»o 7 perusteella seuraavasti«suomen Voimistelu- Ja Urheiluliitto, amkilla 5".000»- SuoRien Urheiluliitto " »- iesäpallollitto :- duomen Voiailsteluliitto " :- ^ f

5 Suom-jn PPlnimtto timk:llfi :- Polkfiuph-jlluUltto " :- 3uoin«n Nyrkkeilyliitto " :- Suotnen Jâèiklekkoliltto " ll.ico:- Suo-nan PyörUllyllltto " 9.R00:- Suotran Hiihtoliitto " 9.B00:- Suoman PnlnonnostoHltto " 5.600:- Yht. Smk. SñO.OOO:- 13 Jäsenin ttojjn avua- Oh^ls«na 11' tt i^r.u n:o 8 99ujMinv«n 1H t tohn lllnnon ihptl-wn s'il- TT tuka-^t. vltyksw Fwrustasllfl lllttokokoua kiioltt-ill SV ;n.liibanlll tt o.lan vuodflri PSfl mi.t rfiraha-^noir.ukset. nyttiian, dttfi SViJl :n vfiltlon«- vun swirims tiilea tfllousmv'f^n mukaisesti olomflf^n Sirk :-,.la- SBnll'tolllfl jfiettfivrksl Vb auinma tule^ olsmefin iärrk :-, mlnk«8um''«n lisäksi.läsanllltot pii s evät omalllalksl nlllls nimettyjen päiiottilen korkotuloista, yhteensä Smk :-. l'tt^en n:o 8 mukaisesti jdelltimal nlttu Smk :- päätettiin jskf» seurr.avflstl: Suomen Uriiellulll tto Sirik !- Suomen Hiihtoliitto :- SuoTien Volnlfltelullltto P?3hl-iall0ll1tt0 ft Suonien Painiliitto 1 Polkfurhäll-illltto t «30.000: :- ni.400: :- Suom-in Pyílrüllyllltto tl :- Suomen Nyrkkeilyliitto n 8.0CO:- Suo-n-in Jahklekkollltto n T.OOO!- Suomen Painonnostoin tto t 3.000:- Kun on nultsvsa, 3ttä vnlfonaru tulsi srlen «rpf nl tust^ ;)mk:stf :- huon» ttn v stl nou8^n*i«n, mlnletarl Kekkonen ehdotti, ^tts liittokokous kutsuttaisiin koolle.louluvuuian pähttmmiihn Ylit. Srnk. 1»9.800:- tplousarvloon otetun 3pik:n :- ja knrol tetun avustuksen viillean eroltukaen.nkaml-iesta 3VT j l l e.1»»en.fiaenl 11 t ö i l l e. Tehty ahdotus h.vvhk-»"ttlln yksimielisesti AlttohP 111 tukeen Todettiin, ot^ii 11' ttokokoukaeen men-jtsä seuraavat.f.aenll tot ovat v«lln'ie-»t edustu Jnnsa 3V"l.:n insl vuodon ohh 111tukoidn : auomen VolB.latalul^ltto».KelnMnen, vnrnlla V.Mykrr^nj V.n.htlnen,

6 vorhlla i?.a8lton«n; A.Turunan, visrallo A.Vensköj Suomen Htlhtollltto! T.Karra, V«mlle V.Nylundj Y.Kn cnleml, vnpplls K.Viertoj A.Pftlnmsn, v«i«lla K.Hflunlo; Suoman Jäi klakkolllttoi A.Kivilinna, vnrnlla.honka n^^n,. 'insl vnorlan lllttoliallltuksen koollaioitsujakal v«>1itilln T.Kalnä nan T 11 ttokon;;rqbal PiiEitattlin, attil vuonno 193B pldatfi S^HT!n 11 ttokon^jroasln V m e Lf'u" tos r 11 pfi llu- Tlitt-nhfiTl^^ui'oan ihclotuka^ste :n kllpallnlbin nmoltt-f.iitur-,l3aiiätit?5.1an 10 5 in 5.Ja 8 kohdnt pkhtattun yhdant^ikoi stuttss Suomai Trhallulli ton unslttn.lou vti s t" " vi an sh'ant'ijan knn"««naurnpvnstl: "Kilpillul-Un llmolttnntiimlnan on ahdoton, t.n. urviolllla on abdottor'stj llmoltattava «nilrln yhtaan kllpni Tul«<J1n, Joata hän voi.v pola vein lallllsan -jataan sbttnas r; san lisäksi hsnat voldoi^n lmoittaa ahdolllf iatl^ rrulbi-^h". kniiillulf-.1-3lliln, JoTrJn ms 1 nostnksaasa on nölija l^.ll-ri kohifillf nlman, crsan menlt+ftva, että lmoittautuminen on ehdollan. "illol kli f)fi liuku taus m toisin mniiriiti.', llt.'^lttnutuinlaia voida", tehdä inyöa kilpalluk\itsu8«a r-elnltua 'lir.ol ttoiit'i-.ls^ Jnn ptiiityt työ, mutta tiilaa nllrijri peopu«tolraanijanev 111* saurftlla vll- Tiil ntfb'r. 49 tur.tlf annan p.o. k'lpfillu.lan nlkf-lsta". l'' 3uon»n_ JMaenyya. 111 ton Suoman T i l r»l l l t o n "7/4 p ä i v ä t y n.läsananomukfan,1«> 111 ttoh*'t U tuk- «an fiuiunnon parustaallfl Suoman T'lB.>lHtto hyväksyttiin 3\'l'l :n naksl «auran villa»hdollle: 1) attfi Uiton J-aany>'8 alkaa tfmr'kuun 1 pölvnnii 19^8; S) attä liitto yhdaninukslatuttna tolmlntr aiiäntinaä SVi;i rn Huldan.läaanlll ttojan tolmlntp aäfintl.lan kanssa; jj ^^ i) attk liitto noldattaa tolmlnnassann SVUl :n s'if<nti5,la.ja päutilkaläj 4) attal liitto päiiae OBulllaaksl 3\m :n Jo»an JäaanlH ttojai. { ylitalaobtä vuodan 1937 tlllnp«':tnk«an adanytthmpsta oikilauudeata Jr aen tuotosta j 5).loskin Uiton Jäaanyy» alkaa RVm :a«a vuodan 1 ^>38 alussa, niin Hitto taa anoo vuodan 1938 valtloavustnksan, mutta sauraavnata vuodasta alkaen SVT, huolahtll my^ls p.o. valtlonvuatukaan «noii'aaata Ja aan lopulllsan suuruuden mskrä viri aas tä Svm tn llutokokoukaeasb t ^ «) koaks Uiton osuu» yl.taltlln palkka- Ja vuokra manoihin on

7 f-. 11,'if.n»nnHkVokok-Jtrustf» vblkafistl «rvl tfivlfa«, "loif' ll^tt-,0 vl«lä vuonna lf>3b "sipnun itse r.filkknar> r s«. ht isriri fivull«, m'.jt'.f. voj '^^a'!. ottan uun te* ml3toty"r tojn^i :it03!«nnn 3uorlt«t.tavr.kal myöhemmin sovittevnb kohtuni H n tr^ korv^^usto vnstnnn. m ttohfllltukfien lopul 11 s-sstl holrtet i-nv ksl. P'iytHkl r.«n vr.kuudeksl: A s? ' V h kl A" j ^ % A- cn\ 15 li

8 luoiijrii voiminmu- ja urk?:iluliitoh LTTOHALLTUS M:o 149. M U i n!o K l e r t o l c l r j a gvul:n jäsenliittojen Ja pllrljohtolcuntlen eduatajllle m 3VUL:n lilttolcolroultaessa 13/ fatan viartrtirit-lfl^bbftn n-n l U. 1S/f allftlflrlolttanut T15t9 n:o 1. 9VUL:n LTTOHALLTUS. Uelslnglaaä, toulcolcuun 15 p:n& 1937' K:O 134. ^1 n i K l e r t o K l r J 3VUL:n jäsenliittojen Ja piirien edustajille 9VUl:n l lllttojcokoulcsesaa v. 1937» 3VUL:n toimintasääntöjen 12 5:n muxalseatl fivul:n jäsenliittojen Ja piirien edustajat iculuvan vuoden avul-.n lllttokokoukaeasa kutsutaan täten varsinaiseen lllttokoyoukaeen, Joka pidetään vierumäellä, auomen Urnelluoplatoaaa, sen vinklmlapälvänä keaäxuvn 15 alkaen todennäkilaeatl kello tri Kokoukeeaaa käsitellään 3Vin.:n tolmlntaaääntöjen 9 i'.n edellyttämät aalat, Suomen UlmaUlton Jäaenanomua y.m. lllttohallltuleaen mandolilaestl ealttämät asiat. 'i h ^ Kokouksen täydellinen esityslista, lopullinen alkaolaalka Ja tietoja Junien kulusta lmoitetaan tuonnempana. Kunnioittaen SUOMEi^. UliiOUALUiUi Uark. j. V. R a n g e l l, puheenjohtaja. U» h t e e r l. / j.k. PyydimBe Teitä hyvänt. lmoittamaan yllloleva elu«taj«ll*ane f ^ i jh' lllttohallltuksesaa. Tarkistuksen vuokal pyydämme i^yös limolttadaaan meille edustajanne nimen Ja osoitteen.

9 ludufk VOlM.imU- JA URKTLULTO LTTOHALT.TUS ll:o 149. m ta n;o K 1 e rtolclrja SVUL-.n JäaenillttoJen Ja pilrljohtolcuntlen edustajille SVULin lllttokolfoulcaessa 13/ viitaten iclertoklrjeeaeen n:o 134, 15/5-37 alleklr.lolttannt liittohallitus innoittaa, että Suomen Urhelluoplstosaa vierumäellä icesämiun 13 päivänä Kello alkavassa 3VUL:n lllttokoyoukseasa cäaltellään seuraavat aalat: 1) suoritetaan KoKouicsen avaaminen, 2) valitaan icolroulcgelle puheenjohtaja Ja sihteeri, 3) valitaan Jro/oulcgen pöytäkirjan tarkastajat, 4) esltetflän 3VUL:n liittohallituksen v vuosikertomus tileineen Ja tilintarkastajien niiden Johdosta antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös (vuoaikertomua Ja tilinpäätös seuraavat olkovedokaena), 5) päätet".än vastuuvapauden nyöntämlsestä liittohantukselle, 6) määrätään llittonallitukaen Jäsenille Ja tilin^arkastajillö mandollisesti maksettavien palkkioiden suuruus, 7) maärättän Jäsenliitoilta seuraavana vuonna kannettava Jäsenmaksu, 8) päätetään misaä lyajuudesaa 3VU:n Ja sen erikoisllittojen tledoitukset Julkaistaan yhteisessä äänenkannattajassa, 9) vahvistetaan ensi vuoden talousarvio Ja päätetään mahdollisesti kannettavasta lisämaksusta (ehdotus seuraa liltteebä), 10) päätetään Jäeenliltoille svut,;n talousarvion yhteydeaöä Jaettavasta ensi vijoden avustuksesta (ehdotus aeuraa liitteenä), 11) todetaan JäaenillttoJen toimittama liittohallituksen Jäsenten Ja heidän varamiehensä nimeäminen sekä valitaan liittohallitukselle koollekutsuja, 12) valitaan kaksi tilintarkastajaa Ja heille kaksi varamiestä tarkaatamaan kuluvan vuoden tilejä Ja toimintaa, 13) päätetään kongressin Ja liikuntakasvatuapäivien vlettäraisestf 14) käsitellään liittohallituksen ehdotus, että 3VUL:n kilpailuihin llmolttaatuaipaääntöjen 10 5:n 5 Ja 8 kohdat yhdenmukalatutettaislin öuonen Urheiluliiton uusittujen vastaavien 3äänt:.>Jon kanasa seuraavavai: "Kllpailjihin lmoittautuminen on ehdoton, t.s. urheilija on ehdottomnatl ilmoitettava ainakin yhteen kilpailulajiin, Joata nän voi Jäädä pois vain flilllaen esteen sattuoaaa; sen llsäkgl hänet voidaan ilmoittaa endolllaesti miiiiinv-ln kllralluiajeimn, Jolloin mainostukaessa on näiden lajien kohdalla nimenomaan mainittava, että ilmoittautumlntin on ehdollinen. Kllel kllmllukutsuasa toisin määrätä, lmoittautumisia voidaan tehdä myös kilraildkutausaa mainitun ilmoittautumisajan ptätyttyä, mutta tulee niiden saapua toimeenpanevalle seuralle vlimelfitään 48 tuntia enndn p.o. kilpailujen alkamista." 15) käsitellään Suomen Uimaliitto r.y;n anomus päältä 'vxa:n Jäsenliitokai. o! ' Helsingissä, kesäkuun 4 päivänä 1937«SJOV.EN V ' it-j*.iton Merk. Uil^^HUUlUS J. w.!? a n g e 1 puheenjohtaja. sihteeri. Ultteltä. :-;uom. Kokouksen osanottaja, ovat tllaiauudeasa osallistumaan Suomen Urheiluopiston vlhklmicjui, -lan. Joka alkaa kello 5.OO. Tit^toja Junien kuluata; Lähtö T^hdeata: 10,47-12, Tulo Vierimäelle: ^ähtö Vierumäeltä Tulo TAhteen: lft Kun y'^pyminen Vierumäellä sfaattaa tuottaa valkeuksia, turvittaesaa suositellaan Lahtea y^pyml3palkak?l. iirikseen huomautetaan, että liittokokous alkaa kello 15.30, eikä keno 18.00, niinkuin klertoklrjeeasl 1^75 arveltiin.

10 /(o/ A y t l. «. 1

11 s. T. U. Lm V O T T O- Ji An Palkka- ja Vuokratlll Poatl-Puhelln- Ja SähköaanoBakuluJentlli Kulunkitili Sduatustlli Kirjastotili Piirltoininnan avustustill ^iakalaiatentili Erikoidliittojen MäärMrahatlli Liattavuataata Jäaanliitoilla 30-TuotlaJulilatlli KiTlniemen Uoitotili OHHELUn tili Varattujen varojentlll Pääomatili Voitto V SaM An Kaaaatlll Pankkitili Arvopaperitili Kiinnevelkakirjaintlli Painotuotetili Prof. «ilakmtnin Bulatomltalitili Siniriatilipputili Kirjastotin Kaluatotlll KiTinlemen KiinteiatOtili Henkilötili Brikoialiittojentili Korkotili URHElLln ilboituaaaatavientili URHLUn tili " Smk

12 l H P i Ä T Ö S T la P P O T L.P*r Korkotlli Valtloaputlll Painotuotetlli Fllnltlll SlnirlBtllipputlll OlympialalskerAyksontlll j '{ j, 4e.> - ^ } 3b» f 1. Peri Erlkolallittojentlll Varattujen varojentlll il < Ph.U. Stremgbergln Tup.teht. Urh.rahasto öaaan kttjrttfirahasto Valneimusrahaato Prof.Wilskmanin naletorabasto H. loitosen teatamenttlrabasto K. Mäkisen testamenttarahasto P.O. Liliuksen testamenttirahasto y.i Brlkolslllttojen rahastot Orhellullltto Voialsteliillltto Painiliitto Hiihtoliitto Pestipallollltto Poikaoruelloliltto Pjrörillyllltto 400.ood ' i5.ooq ooq V-! HenkllOtlll OSHB.Ün t m Sak

13 T^l t^ nro 5. t l a- Allekirjoittaneet, Jotka kesäkuun 7 p:n& 1936 plaetys- 8& 8VUT.:n lllttokokouksess«tallttiln tarkastamaan liiton v. i hallintoa Ja tllej, annamme teiitäv&n euoritettuamnie seuraavan lausunnon: Olenune tutustuneet liittokokouksen, liittotiallituksen Ja sen raliokuntien pöytäkirjoihin, tarkastaneet liiton tilikirjat, arvopaperit, laina-asiakirjat Ja muut liiton taloutta Ja tilinpitoa koskevat asiakirjat Ja t&llöin todenneet, että: 1. Tilinavaus on olkea Ja perustuu edelliflen vuoden tilinpäätökseen. 2. Periskirjaviennit ovat hyväksyttävin tosittein varmennetut. 3. Tilinpäätös on mielestämae oikeilla perusteilla laadittu Ja ovat voitto- Ja tappiotili sekä tasetili oikeat. 4. Tilikirjat ovat erikoisen siistit Ja huolellisesti hoidetut. Pankkitili oli pankkien vastakirjojen mukainen. 6. Allekirjoittanut Järvinoi on suorittamiensa välitarkastuksien yhteydessä tarkastanut liiton kassat 4/6, tl* n 11 '. i\ ta 19/8, 9/10 Ja 2/ Ja ovat ne näissä tarkastuksissa olleet moitteettömässä kunnossa. Sitäpaitsi lasklnmie myös kassat t.k:n 2 p:nä havaitsematta tällöinkiiän aihetta muistutukseen. 7. Liiton Asunto-osakeyhtiö Simonlinnaile myöntiimän lainan vakuus on voimassa. 8. Palo- Ja tapaturmavakuutukset ovat voimassa Ja mielestämme riittävän suuret Olympialaiskeräyksesti liitolle sopimuksen mukaan tulevasta osuudesu on tilivuoden aikana saatu 1?0.000:-, Josta liitto kuitenkin on tehdyn päätöksen mukaan luovuttanut Poikaurheiluliitolle Ja Pesäpalloliitolle yhteensä Smk :-. Lopullinen

14 tilitys olymplaialbkeräyjtoeatjl oaadaan itulutan vuoden aikana. AlleKlrJolttanut J&rTln«n on tlilvuoden Kuluessa Jatkuvasti tartkalllut liiton tilinpitoa sekä sen yhteydessä l&rl nyt nyöi kalkkien erlkolslllttojen tllltoslneet navaltsematta ainetta muistutuksiin. Kun liiton asioita saananune käsityksen mukaan edellee: ' kln on nuolella noldettu, ehdotannne että vuoden 1956 tilin päätös vanvlstettalslln Ja tilivelvollisille myönnettäisiin v, tuuvapaus sanotulta vuodelta. Helsingissä, nuntlkuun 3 p:nä 1957' 7

15 > \ 1- i 'f. il HKDOTUa sm;» TALOUSAJiVOK9^_V.^1953. Tulot : ^Tjr.rlicolsUlttojeB «trt ^»itoj.«j» rliroi-ulttoj.n tuinorot V»ltio»pii P»lnotuott««t y.««8 B K !- O.OOO: :- ^ ooo :- - X n o t t PilMt./. KrliroUlilttoJcB osuu«8o 4 v>io»r«t :-./. moknituiot 2i.000:~./. jsjrllrolsliutoje» OBUUS «ö^ Posti-, pumltn- 3««iiiutaniut HaiiUu]t9«n irokouittn afttx»)ruiut HtiiituksM J» tolai9t(mn «ilititu kulut VuosikirJ* KlrjÄato yiirl»iht«*rl«n paiiririoiniii J» pllrttolnlmmkn tu)rml8**n ntlilrulut OdottamttoMt atnot RrUoliltltotll* Jacttanirsl} nimttyjm rvsaofluukiii Korot uut«ftvustuat« :- P^l^.QQQX :- ft-qqq-- 9 mt S5.000: : i l.ocor (4.000: : : :- i.ooo: :- a.ooct i

16 Tlito nto 7, 09UUDKX YHTR31 PAUOCA- JA VUOKRAJONOHN.. a 0eu4d«t V f 3iak. Oeuydet 1937 f dmk. 08ui}a«t V STlCt. T l- 8VU1 Volmlstelullitto umellullltto Himoilltto ralnlllltto Pee&pailollltto Py-rÄilyliitto Pollraurheliullltto Myrtryellyllltto Palnonnostollltto jiijurl^virollltto ^0 20.o c : : : ! : : : : ; jua : : : 8.400: : : 8.400: : : 4.800: 20.o ?.0 4.'i 2.Ö 4^ ' :- S6.000:- '9.800: : : : : :- *.600:- UtSM-.r i 100 i» :- 100 f :- 100 f 28O.OOO:- :t«. i t i ' li -»

17 EHDOTUS SVULtll ATOSTOTCSSTA jxse«l TÖLLE V Vclalste-Urheilu- Hllht»- Paini- Peslipiillo- Poik»urtiel-fyöpBlly-'»ypkkel- Pslncnucs-JÄSklek- Yhteen»«lullltt» llltt* llltt«lllttc lllttc lulllttc llllttc lyllltto tcllltte kellitte Arrlcldut asnct bs.txmji- 2ev.OOOt » » t t- 31.0<K>: : » » »- > i l f Arvioidut tulet. Bllhln luettuina nlaet-! { tyjen rahaetc-csuumalee kcrct 2^.600t »-! »T » » »- (12.000» Cj » « »- uata »-^ »-! »- SO.OOOs ». 0 ^ - ^9^00» - ; 3C.OOO; - ^^^^P'J-lSl:!!. Aoor Wust ) gbáctetam ayuatuat«^30.000» » » t- e4.000»-j j »-^ 8.000» » » »^* ' t, K- ^ Avustus V Avustus V VOO»-, «l.oooj- M. 00j-, : » » »-' 24.'ö00: »-' 7.000» » » »-' » » »-i 7.00CÍ » » »-, A f * t

18 1 ; 1 L i i t t o h a l l i t u t » " ptjyt»kirj»t V Hi 1-3 i-t- it» 5,

19 L:n Lii 11 vtähr js"nio~i7l een Pöytäkirja Juonen Voimietelu- ja Urheiluliiton Liittohailitukeen iiokouk;;e8ta helmikuun 10 pjnii >aapuvilla olivat kokouksen koollsitutauja, Johtaja liillo, JVUL:n jäsenliittojen edustajat Liittohallltuksesua i'ranck, Tynell, einanen, Helanterä, icarvonen, Kuusisto, Turunen, Lahtinen, Kalervo ja Kullervo Pellinen, Lauri Anttila, Väinö Anttila, Yierineii, Lindstiöni, xanner ja i-ilus sekä allekirjoittanut iivul:n toicdstopiiällik' kö Santala. a l- * i!*1 ñ 1 :ta. coiksen dvul»n viime vuoden liittokokoucaen valtuuttair.ara Liittohallituksen jäaen, johtaja J. Hillo avasi kokoukaan toivottaen 8ai;ialla Jmllitukaen jäsenet tervetulleiksi toiminuian jvul:n hyvakui alkai.eei. vuoden aikana. Lrikoiseati johtaja Hillo kohdiati tervetuliaioaananaa í Suomen Jä.lkiekkoliiton edustajalle, insinööri Karvoselle toivoen että iiainittu, vuoden ai issa sm:n liittynyt liitto tulee viihtym ar hyvin yhteisessä keakui3liit08sai;itie. 2 i ukoej. i.uheen- Kokoussen puheenjohtajaicsi valittiin sen avaaja, johtaja Jutio j. lilllo ja sihteeriksi allekirjoittanut, ovulin toimistopäällikkö öantali. 3 S [(^ütais- ^a opettaja itokouksen pöytäkirjan tarkaltajikoi valittiin in.inööri Tynell. Tilus 'il «4 i k nliittgjen Todettiin, että SVULin jäsenliitot ova', liiton toimintas-änto- t'j3 lilus- tuküias». jon 13 5»n mukaisesti valinneet eauütajikseen kuluvan vuoden Liitto- ii ^L«llituk.sean seuraavat Urheiluliitto» henkilöt«1) lakit, tri Urho Kekkonen, Helsinki varalle ins. A. Ta.vast,.:re«2) ine. A. Kuuuisto, Viipuri» varalle henkikirj. T. Uinor.en, Viipuri} 3) joht. Y. Helar terä, Hílinnaí varalle joht. J. Lehtinun, Helsinkij Voimif teluli^ltto» 4) op. L< '^eln'inen, Kyttylä) varalle lehtori Y. tiykänun, ^^fllsinki; leht. V. Lahtinen, Hslainki) varalle kaupp. A. Aaltonen, Jampere^ 6) voin.op. A. iurunen, Viipuri} varalle naist. L. Ylönen, Kuoiio^ 7) Johtaja J. Hillo, Lahti«varalle tuonari 1'. Aarre, x^hti» t- li t

20 8) leht. Y. Kalonieuii, Laiitij varalle kapt. K. Vierto, Jskyläj 9) joht. A. Palamaa, Helsinki» varalle kautpiub J. Järvinen, helainkij Painj-liittu; 10).loht. V. Anttila, Helsinki» varalle kirjaltaia L. Anttila, H:ki; 11) nkiiat. V. Smeds, Helnlnklj varalle herra 0. laiitinen, Helsinitii Nyfc^tkeil:, liitto; 12) taomari Kalervo Pellinen, Forasai varalle hra 0. n-uusela, Hiki} Painonnostoli itto» 15) kirjalvaja L. An tila. Hiki} va.alle B. Myber«, HeJsinki; Pesäpalloliitto; 14) tuonari Kullervo i-ellinen, it:oaki} varalle tuom. P.Harvela, Haceenlinna} 1 l-. t 15) toiniitt. ii. Merinen, H;ki} varalle Yliopp. 0. Kupiainen, Hiki; 1F) maist. 0. Veijola, Kerava} varalle niaiat. A. Kivilinna, H;ki} jääkiekkoliitto: 17) maiet. A. Kivilinna, H;kii varalle ins. Karvonen, leluinki} ^oruil^liitto; 18) ins. K. Tilus, Helsinki} varalle kirjaltaja i.. Anttila, K:ki} 19) poat. K. Lindström, H:ki} varalle Johtaja H. Hellberg;, Porvoo} 20) kauppias A. Lehtonen, H:ki} varaile toimittaja J. Jura, H:kii Poikaurhelluliltto: 21) tri L. Tanner, Helsinki} varalle op. 3. Valtonen, itaiuna} 2) opett. A. Tynell, Helsinki} varalle ty^nj. A. Osola, Helsinki} u ^jaaenten 1 23) 'yonj. U. Franck, urku} varalle ins. A. i'awast, Tampere. 5 SVULin toimintas läntöjen 1? etä todettiin, että hallitui;- sen on tusaä vuoden enaimuiaesoä kokouksessaan täydannettdva ittje.an valitaeralla hallitukseen niin monta lisäjmaet.tä, että se vastaa 1/5 l t-, mttci.i«!! idc-ibta ^äne'istä. Kun liittojen edustajia on yhtee sä 23, on liaäjäseniä näinollen valittava 5. Liittohallituksen lisäjäseniksi valittiin yksimielisesti la : dturaavat henkilöt: 1) varatuoii«ri J. V. iian/^ell. Hiki, 2) kaiiixeeri, iossavainen, H:ki, 3) varatuomari A. oalmen<cylu, H:ki, 4) k«:!ir eri b. Koponen, V:.ipuri, pääkonsuli A. himberg, U:ki. Pöytäkirjan vakuudek.i:

21 L; n 11 o ha 1J. i t isen uk 3 täitlrja n» o inltf. Pöytakir.la Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Liittohallitukaen kokoukueata a helmikuun 10 psnä saapuvilla olivat l- kokoukaen koollekutsuja,.johtaja lillo, SVULtn.läsenliittojen euuotajat Liittohalli-' * tukseaaa: Jbranok, - neli. ''»iniänen, Helartörä, ivarvonen, Auuuiato,»urunen, LahLinen, kalervo Ja Kullervo i'ellinen, Lauri Anttila,' Väinö Anttila, H.erinen, Lindstrum, Tanner Ja Tilus, hallitukden valitaei.iat lisäjauenet..ani<ell ja. osaavainen aekä allekirjoittanut JVULsh toimibtopäällikkö Santala. 1 5 Litu^yen liaanien vaali Kokouksen kooller.utauja hillo totesi, että jvui:n jaaenliittc jen eduii-.ajat Liittotiailitaköeaea ovat täydentäneet hallitusta valitaemalla SVULsn toimintasääntöjen ma-laiseati sen lisäjäsenitai tuoniari J.V. tlan^ellin, camreeri J. Xossavaiaen, tuomari A. Salmenkylin, kamreeri E. Jiopoaen ja pääkonsuli A. Himbergin. LauButtuaan kokoukaeaaa ajapuviila olleet hallituksen liaäjäaenet tervetulleiksi kosouksen avaa.la kehoitti kokousta valitseiaaan hallitukselle puiieenjohtajaii. tohallituiaen Liittohallituksen kuluvan vuoden puheenjout^jaksi valittiin enjbhtalii." ~ ykjimieliaeati tuoniari J. V..ian»?ell rtyhtyessään johtaiiaan p hetta kokouksessa tuomari lar eli kiltti nallitukaelta saamastaan luottamuksesta ja ]au.:ui kauityksenuin, ttä oliai ehka onnellisempaa, jos hallituksen juheei johtaja vaiutuisi aina parin vuo(en ku.uttua, koaka on inhi llliutä, että u-.1 t- - ti seamman vuojen puheenjontajai.a toimivan työ liiton hyväksi jlkaa koydä kaavamaiseksi. K.un uusi mies tuo tullessaan vireyttä uusia alotteita, puheenjontaja toivoi, että jo aeuraavallu kanalla aja altaisiin uutta piiheen ohtajaa liitolle. 4 5 B ' njouta jan ' jg Jg tplyptohallituitöön Aiiittoliallitukaen kuluvan vuojen varapuliuan. ohta, aksi väli ;tiin tohtori Lauri lanner. ii*.ti unjshtä Ja. 5 i^iittotiali ituksen kuiuvaji vuoden sinteeriksi valittiin allekirjoittanut SVULin toiciistopuällikuo Lauri Santala.

22 vjiliolcunnan ie st. 6 Liiton toimintasaännöibtä todettiin, että LiittolialiituKBen lydvaiiokuntuna toimivat puheenjotitaja narirell ja varaiuheerijoiitaja Tanner ii«kä calcai hallituksen vuosittain valitaeuiaa,;.»ijentä. (tiilesi jäseniksi valittiin tuomari A. oalmenkyla ju toimittaja a. i.erinen. 7 S ' a l- - ipuiit.aotiis liittohallitus il. K itellessciän SVUL:n viime vuoden tiiinpäut^oehrtotuata päattii il- 1) varata oiiik :- tekeillä olevaa OLYMPALAbKoAT-teoata var en ia Smk :- piirien toimihenkilöi ten neuvottelupäiviä var enj j» 2) poistaa kirjastotililta omk :-, joten kirjacton kirjanpito- :ta arvoksi jää Jmk.1:-} il) D 3) poistaa pääomatilin ecle.:i3ten vuosien tappiot juik i01 tekemällä vastaavansuuruisen siirron valmennusiahaatosta. EUelläaelostettujen päätöksien jälkeen Liittohallitus ayväksyi tilinpiiätbsehdo'uksen oheisen liitteen muotoiserja. illinpiätösehdotub päätettiin esitellä kuluvaa vuoden liittokokouksen iajäaenekyi i'inen." vahvisettavakai. f 8 5 ilierkittiin, eitä lyövaliokunta on kirjeitse tehnyt esityaaen Liittohallituksen jäsenille liiton toiniinriasaa ansioituneen, 9/2 50 vuotta täyttäneen, maisteri Toivo Aron kutauniaesta SVUL:n kunniajäseneksi. Tätä ehdotubta ovat kannattaneet i'ybvaliokunt an jäsenten ^ian^ellin, Tannerin, oalmenkylän ja Tossavaisen liaäksi liallituksen jäsenet:»-uusisto, Buerinen, Lindström, Tilus, Turunen, Keinänen, Ty- * t- neli, lialoniemi, hillo, Helanterä, Franck, Anttila, Lahtinen, Smeds, Veijola ja iiviliima, kun sensijaaa muut hallituksen J:iBenet eivät ole antaneet vastausta esityksen jolidouta. Äänestyksen perus'eella Työvaliokunta on todennut, että i:allitus on hyväkaynyt sille tehdyn esityksen ja on hallitukeen lähetystö iian.jell,.anner, -osaavainen ja -jantala juhlapäivänä 9/2 kutsunut maisteri Aron liiton kunniajäseneksi. j>nl44h..^on t,llrin 9 5 Liiton edudtajaksi Kotkassa 13/2 vietettävään SVUlin Kymenlaakson piirin 30-vuotiajuhlaan valittiin kamrteri J. Tossavainen.

23 10 Eäuaxioxiiton taitettiin PsBäpalloliiton Ja auomen Jääkiekkoliiton 10/2 'jllkleklcsil- 1- n iclr Telia TT päivätyt kir.leet, joidsa pyydetään, että SVJL ryhtyiai aeuraaniaan ur- -. f heilukilpailuihin liittyvien arvauskilpailu.len, n.a. tippauikllpaixutt Järjestelyä Ja pyrkisi tällöin toimiciaan siihen suuiitaan, että muutkin «riieilun keskusliitot kuin alotteen tekijä, Suomen Palloliitto >r pääsisivät osallisiksi sen järjestelystä Ja nahdollisesttt t,uotoeta. Kirjelmien johdosta liiton puheenjohtaja nan<;ell ilcioit.ti, ettäf- hän on joutunut puheenjohtajan ominuiauudessa seuraarnaan kyaeelliutä 1 asiaa koakevan esityksen käsittelyä ja on hän tällöin saattanut asian- l. omaisten tietoon, että SVUL haluaa antaa lauauntonsa siitä ennen lo- tt» k k pullisten päätösten teker.istä. Aaiaa koskeneen keskusi.elun Jälkeen Liittofiallitus tottai periaatteessa.iannattavansa arvauskilpailuja kookevia auunnitelnia. f..ikäli suunnitelmia ryhdytään toteuttamaan tui.ce i.o. toiniin-.an olla kontrolloitua ja on sen tuotto ma.4oij.iaii.man laajasti käy ettävä ur-» ^ i ^ip.atko.len heilutoimint.an tukeaiiaeen. iidelluniainituisaa kirjelmiaaä esite tyjen toivomukaien mui^aisesti iiiittohallitus edelleenkin päätti seurata asian kehilystä,ia h> tarpeen tullen ryhtyä aen iiiaiidoiiiseati edellyttä. iin toimen^iteiaiin.". 11 i Senjohdosta, että Valtion tiautatiet ny yiain myönt vut ilman f '-i et. eri anomusta 25 ^ alennuksen ykjinicertaisesta matkalipusta ainoastaan 3ellaiL.ille seurueille, joiden henkilöli.ku on viliintäin 12, pyytaa Pesäpalloliitto kirjeeaaään 10/2 SVULsn jiittohallitusta ryhtymään sellaisiin toimenpiteiaiin, että mainittua ra. aa alennettaisiin sikäli* että se vaataiöi normialivahvuiaen pesäpallojoukkueen trdealukua, yhdeksää. t- lähän anomukseen Ja sitä koakevabsa kirjeessä esitettyihin perusteluihin ouomen Jääkiekkoliitto ilmoittaa kirjelmässään 10/2 vhtyvänaä. Lyhyen keskustelun jälkeen Liittohaliitua päätti tehdu asiaa koanevan esityicaen lautatienallitukselle, kuitenkin korottaen, Pesäpallolj.iton puheenjohtajan, tuoiiiari Pellisen ehdotun.besta, alertnukaen saamisen ehuokai asetettavan miesluvun kymmeneen. 12 i [iaten kokopupuhrjat.. Hyväksyttiin Liittotiallitukien kokoukeeasa 5/12-36 pidetty pöytäkirja, rja. oamoin hyväksyttiin fyövaliokunnan kokoukaeaaa kokoukaesat 5/?-37 pi- detty pöytäkirja, Johon merkityt päätökset vahvistettiin.

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille.

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille. Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä 10.4.1973. Läsnä: Apulaisjohtaja Elomaa, apulaisjohtaja Alava, johtaja Miettinen, johtaja Lamminpää, mainospäällikkö Ahvenlahti,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

SAIMAAN LATU RY PÖYTÄKIRJA 1/4 PL 330 53101 LAPPEENRANTA SYYSKOKOUS 2015

SAIMAAN LATU RY PÖYTÄKIRJA 1/4 PL 330 53101 LAPPEENRANTA SYYSKOKOUS 2015 SAIMAAN LATU RY PÖYTÄKIRJA 1/4 PL 330 53101 LAPPEENRANTA SYYSKOKOUS 2015 Aika Torstai 12.11.2015 klo 18.00-19.28 Paikka Lappeenrannan Urheilutalon kokoushuone 1. Kokouksen avaus Saimaan Latu ry:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 2 Sisällys 1 Liiton nimi ja kotipaikka...3 2 Liiton tarkoitus...3 3 Tarkoituksen toteuttaminen...3 4 Liiton Jäsenyydet...4 5 Liiton Jäsenet...4 6

Lisätiedot