f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "f 1I. I n L 1 I t * e lco)cou)c»«n 195T .foi I-.- sar «Si."

Transkriptio

1 f 1. n L 1 t * e lco)cou)c»«n 195T.foi -.- sar «Si.

2 PHytSklr.la Huoman Volrlitfllu-.1«Urh9l lull'ton l'ttokokouksnst«öuoni«n UrhalluorlitossB Vi snimäull«k^shkiiun 13 i/hlvänii 193'' J nlkflsn kallo aysb- iur:3tn vlr- S TisTr ftlls. 01'k aan adus- f i täkir en tsr- 1 5 Suomen "olmlstfslu- ja Urtnllulllton lurohnlllt.uks^n purmnjoht«, vnr^^-uomorl J. V, H»nr59ll totail, -ittfi H 11 toliii 111 tua on miiärfiniyt 111ttokokoukssn pltkml«pnlk«k»l Suomen Uphalluoplston, k08k«oli ayytä olattan, attä kokoulta^n osfcnottn Jb t h^lunvnt mlslal- siin oli» ssbpuvillr stiiriinii piilvanfi piflettiivässii opiston vlri-lllsea- 8» vlhklmisjuhliibfls. läustittaimn koko\ik3'in oa«nottp.1»t t-jrvitullelk- «i vfir«ituorwri Rnngell julisti kokhuksen «vttuksi. a 5 KokoukP^n puha^njohte.fvkal valitti n kokouksun nvsnje, vfip» tuon'firl J. V. R n g slht99rlksl Bllnkli-jolttnmit 3V'il :n tolmistopöiilllvkö l a u p l S u n t x l». 3 5 Ohalsins jltteafe nto il a3urflf>van kl-srtokir.lian j«:n toimin tfisslintl.lon per-ifltisll» tort^ttlln, atts kokotia on kutsuttu koolla sis&nt>5,1an «clallytthmmlls tiirfll«,.lonkt.lölkean kokous.lullstattlin ibinisaksl köalttaltmi.i.n.1«ptiuttiiiiiäiin ohelnanp luttaa:. n:o C suurnnvrlla asltysllstalla n^pkltylntk asioista, 4 } Kokouksan phytäklrjan terkt.st».llksl vullttlln nslnöfirl li. T 1-1 u ja opattbja A, T y n e 1 1. To.1<»ttlln, attä kokoukaesas ol1v«t aclustattulna saurnnvat :n.1 K«ani 11 tot.1«pl'pfit 1) Suoiren l^rh»1 lulll t to nlnlstarl Urho Kakkonan, Halslnki, toimitta,1" A.Aliirina, Oulu, vpp" tuomari A,3n mankyl«, Halslnki.1«toi.tori K. lalmu, Turkuj 2) Suoman Volml stalullltt o t avarstll. K.ti.1 avülahtl, Halslnki, lai.to rl Y.Vykünan, Halslnki ja opettaja.ralnsnan, KyttylUj 3) Juoman Hiihtoliitto} johta ja J.Hillo,.ahti ja nfanvlljalljü A. Hatinlo, Virolahti» 4) Suoman Painllilttoi maanvlljalljs A.Haavisto, lmajokiii työnjohtb ja '^.Vastarluni, Halslnki jtlkonatas p«ll K.Pihit jamiikl, Helsinkis 6) PasiipallolllttoJ vhp»-tuoi»ri Kullarvo Palllnan, Hllhlmakl ji. opettaja A.Yll Vangas, Mllhlin*ikl

3 6) Polkiiurhal lull5ttoj opettnjfl a.vfiltonan, Helsinki; 7) Suom-in PyörällyMittoJ insln-.fpl B.Tilus, Helsinki; fi) Suonen Nyrkk^lylit.toi nslsterl V,Smeds, Helslnklj 9) Suomen JB^iklekkolll tto: nslnlkrl K.Knrvonen, Halslnkl i 10) Suomen Pnlnonnostlolllttoi klr.1filtfl.ts T.Anttll«, Helsinki} 11) 1it.el«-Poh.1«inwflr. nllrl: Y.V«rtlo,.«pu«; 12) Helsingin pllrl: N.nkkolfi, Helsinki; 13) Hfineen purl: vnrn stonhol ts.1«s.juurovo, Hiimeenllnri«; 14) tä-kip.lhlnn pllrl: lehtori R.Honl, Sortnvnlfl; 15) Kulnuun pllrl J H.Hfiukl«, K».1«anl; 16) Ke8kl-Poh.1«nmB«n pllrl: konttoristi Y.Kivelä, KokKoln; 17) Keski-Suomen pllrl: kpoteeni K.Vlerto, JyvKskylS; fi) KymenlfiPkson piiri: ksnplsa g.psflvoln, Hsmlns ; 19) lähden ohrl: nrokurlstl A.Pöyry,.Hhtl; 20) Oulun pllrl: S.Junnoln, Oulu; 1) Poh.1ols-Kfr,(fll»n purl: kdlloaeppä li.hfiunio, Joensuu; 8R) Poh.lols-Snvon pllrl: or tt«,1«k..««kvonen, Kuonio; 23) SBfkuman pllrl: H.Mels, Pori; 24) Suur-SBvon ollrl: nrokuristi M.Hämiilölnen, V',-keli ; 25) rurtentnpfin nllrl: konttorlp«lllkkfl A.Kosonen, H1'hlmiBkl; 26) Vnrslnaia-Suomen ollri: sfinnhltsl ja K.ä.Lfsksonen, Huako; 27) Viipurin ollrl: A.Hidlber«, Tnlnlonkoski. eli amfi nl ttn,en e<1ust«,len lisäksi kokoukseasn ollvst sflfttuvll- 1» liittohallituksen puhaen.loht«.l, var«taonsri J. V. H»inl 1, lllttohellltuksen.läsenet, nslnh rl A.Kuualato, lehtori K.Turunen, opatth-.10 A.T"nell, lehtori Y.Kelonleml,1«v«rtuomprl Kalervo Pellinen. 6 5 Tlllnpäi.t!58 J8 Todettiin, ett«p.vm :r vuodan 193«tilinpautSs (liite n:o 3)i«tolmrntPker+oitria. tolnlntflkertomus (1H te n;o 4) oil ennskolt«lahetetty kokouk^en osnr ot».line, i lit' ohs] H tuksen puheen.loht«,1«n, vnr"tuonfirl J. V. H " n? e 11 in elostettu«;wm :n tillnp««t>ists kol'ouk elle isltettlln ll'ton till ntf> rk'«at«.ll^n, ksr re?ri S o l o J K r v 1 s e n.1p tuomfiri r. K «u p n l l «n 3/4 193'' «lleklr.lolttsmfi t1 llntf" rk«stuskerto us (ll'ta n:o.lonks peru8tf«lla kokwia ykaimlellsestl vshvlatl tillnpkhthksan ealtetyssm muodoaaa. KUnlktiiin hyvfikayl kokoua lilton tolmintfikertonukaen. 7 5 aiuivk^ut. Kokous myflnal ykalmlellaestl vaatiiuvspkudan 111 ttolinl 11tukselle

4 ^ijajjalkklot^ J Yhtjiinei! iünen- SiHiat?52i r^louijarvlü. OgUüdet tuli.i.avuokraniunö- vuod«n 1936 tileihin ja hallintoon nähden. G» Päätettiin llittoiiahitu':8en ehdotakaen mukaijebti: 1) että vuoden 17}B liittohallitukaen jäsenille suoritetaan aeur vat matkakorvaukset luokan rautatielipun hinta, tarvittaeeoa l luokan makuuvuunulipun hinta ja pjivaratiaa 3rak. 75:- kultakin matka- ja kokouspäivältä, 2) että vuoden 1937 tilintarkastajille auoritetaar palkkio laskun mukaan. 9 ; ilyväkeyttiin lilttohaliitukeen ehdotue, ettei jvui kanna jaseni,-1 liitoiltaan jäsenraakauja vuonna i i iiäaiteltyaön kysymystä eiitü, raissa laajuudessa ö7ül:n ja aen jäaenllittojen tiedoitukset julkalstaar. yhteiseaaa aanerkarnatta- jaaaa, liittokokous päätti s 1} ettii lehde.jaa on julkaistava ovulm ja sei juäenliittojen kaiic- '] ki tiedoitukseti 2) ettu lehdeiäau on julkaiatava SVULsn piirien yleiaiii kokoutcaia koskevat tiedoitukeet ja mikäli mahdollista muutkin piirien kaikkien seurojen tietoon tarkoitetut tiedoitukeet» 3) että piiri johtokuntien on tentävsi voitavanua, «ttfi ovol:n jäsen liittojen aeurat julkaisisivat tisdoituküensa jet kil}.ailukutbunga yhteieeasi äänen.tanr.attajaaaa. äairalla liittokokous velvoitti piirijohtokunrat toiminaan siten, etta lehti tilataan jokaieeen VULin alaiseen aeoraan ja val- l tuutti kokoua liiton toimiston perinään aeurojen vuonan 1938 ti- j» lauamakbut piiri johtokunnilta. 11 a ^'arkaatettiin kokoukaen osanottajille ennakolta liihetiitty, amkiaan «- päättyvä dvulm vuoden 1936 taloubarvioehdotuh, joka hyväkayttiin oheieen ^i ^tte»n n;p 6 muotoisena. 12, Liittohallituksen ehdotuksesta kokous päätti, että j?ul ja sen ' jjeenliitot osallistuvat vuoden 1938 yhteisiin palkka- ja vuokramenoihin Uitteen n»o 7 perusteella seuraavasti«suomen Voimistelu- Ja Urheiluliitto, amkilla 5".000»- SuoRien Urheiluliitto " »- iesäpallollitto :- duomen Voiailsteluliitto " :- ^ f

5 Suom-jn PPlnimtto timk:llfi :- Polkfiuph-jlluUltto " :- 3uoin«n Nyrkkeilyliitto " :- Suotnen Jâèiklekkoliltto " ll.ico:- Suo-nan PyörUllyllltto " 9.R00:- Suotran Hiihtoliitto " 9.B00:- Suoman PnlnonnostoHltto " 5.600:- Yht. Smk. SñO.OOO:- 13 Jäsenin ttojjn avua- Oh^ls«na 11' tt i^r.u n:o 8 99ujMinv«n 1H t tohn lllnnon ihptl-wn s'il- TT tuka-^t. vltyksw Fwrustasllfl lllttokokoua kiioltt-ill SV ;n.liibanlll tt o.lan vuodflri PSfl mi.t rfiraha-^noir.ukset. nyttiian, dttfi SViJl :n vfiltlon«- vun swirims tiilea tfllousmv'f^n mukaisesti olomflf^n Sirk :-,.la- SBnll'tolllfl jfiettfivrksl Vb auinma tule^ olsmefin iärrk :-, mlnk«8um''«n lisäksi.läsanllltot pii s evät omalllalksl nlllls nimettyjen päiiottilen korkotuloista, yhteensä Smk :-. l'tt^en n:o 8 mukaisesti jdelltimal nlttu Smk :- päätettiin jskf» seurr.avflstl: Suomen Uriiellulll tto Sirik !- Suomen Hiihtoliitto :- SuoTien Volnlfltelullltto P?3hl-iall0ll1tt0 ft Suonien Painiliitto 1 Polkfurhäll-illltto t «30.000: :- ni.400: :- Suom-in Pyílrüllyllltto tl :- Suomen Nyrkkeilyliitto n 8.0CO:- Suo-n-in Jahklekkollltto n T.OOO!- Suomen Painonnostoin tto t 3.000:- Kun on nultsvsa, 3ttä vnlfonaru tulsi srlen «rpf nl tust^ ;)mk:stf :- huon» ttn v stl nou8^n*i«n, mlnletarl Kekkonen ehdotti, ^tts liittokokous kutsuttaisiin koolle.louluvuuian pähttmmiihn Ylit. Srnk. 1»9.800:- tplousarvloon otetun 3pik:n :- ja knrol tetun avustuksen viillean eroltukaen.nkaml-iesta 3VT j l l e.1»»en.fiaenl 11 t ö i l l e. Tehty ahdotus h.vvhk-»"ttlln yksimielisesti AlttohP 111 tukeen Todettiin, ot^ii 11' ttokokoukaeen men-jtsä seuraavat.f.aenll tot ovat v«lln'ie-»t edustu Jnnsa 3V"l.:n insl vuodon ohh 111tukoidn : auomen VolB.latalul^ltto».KelnMnen, vnrnlla V.Mykrr^nj V.n.htlnen,

6 vorhlla i?.a8lton«n; A.Turunan, visrallo A.Vensköj Suomen Htlhtollltto! T.Karra, V«mlle V.Nylundj Y.Kn cnleml, vnpplls K.Viertoj A.Pftlnmsn, v«i«lla K.Hflunlo; Suoman Jäi klakkolllttoi A.Kivilinna, vnrnlla.honka n^^n,. 'insl vnorlan lllttoliallltuksen koollaioitsujakal v«>1itilln T.Kalnä nan T 11 ttokon;;rqbal PiiEitattlin, attil vuonno 193B pldatfi S^HT!n 11 ttokon^jroasln V m e Lf'u" tos r 11 pfi llu- Tlitt-nhfiTl^^ui'oan ihclotuka^ste :n kllpallnlbin nmoltt-f.iitur-,l3aiiätit?5.1an 10 5 in 5.Ja 8 kohdnt pkhtattun yhdant^ikoi stuttss Suomai Trhallulli ton unslttn.lou vti s t" " vi an sh'ant'ijan knn"««naurnpvnstl: "Kilpillul-Un llmolttnntiimlnan on ahdoton, t.n. urviolllla on abdottor'stj llmoltattava «nilrln yhtaan kllpni Tul«<J1n, Joata hän voi.v pola vein lallllsan -jataan sbttnas r; san lisäksi hsnat voldoi^n lmoittaa ahdolllf iatl^ rrulbi-^h". kniiillulf-.1-3lliln, JoTrJn ms 1 nostnksaasa on nölija l^.ll-ri kohifillf nlman, crsan menlt+ftva, että lmoittautuminen on ehdollan. "illol kli f)fi liuku taus m toisin mniiriiti.', llt.'^lttnutuinlaia voida", tehdä inyöa kilpalluk\itsu8«a r-elnltua 'lir.ol ttoiit'i-.ls^ Jnn ptiiityt työ, mutta tiilaa nllrijri peopu«tolraanijanev 111* saurftlla vll- Tiil ntfb'r. 49 tur.tlf annan p.o. k'lpfillu.lan nlkf-lsta". l'' 3uon»n_ JMaenyya. 111 ton Suoman T i l r»l l l t o n "7/4 p ä i v ä t y n.läsananomukfan,1«> 111 ttoh*'t U tuk- «an fiuiunnon parustaallfl Suoman T'lB.>lHtto hyväksyttiin 3\'l'l :n naksl «auran villa»hdollle: 1) attfi Uiton J-aany>'8 alkaa tfmr'kuun 1 pölvnnii 19^8; S) attä liitto yhdaninukslatuttna tolmlntr aiiäntinaä SVi;i rn Huldan.läaanlll ttojan tolmlntp aäfintl.lan kanssa; jj ^^ i) attk liitto noldattaa tolmlnnassann SVUl :n s'if<nti5,la.ja päutilkaläj 4) attal liitto päiiae OBulllaaksl 3\m :n Jo»an JäaanlH ttojai. { ylitalaobtä vuodan 1937 tlllnp«':tnk«an adanytthmpsta oikilauudeata Jr aen tuotosta j 5).loskin Uiton Jäaanyy» alkaa RVm :a«a vuodan 1 ^>38 alussa, niin Hitto taa anoo vuodan 1938 valtloavustnksan, mutta sauraavnata vuodasta alkaen SVT, huolahtll my^ls p.o. valtlonvuatukaan «noii'aaata Ja aan lopulllsan suuruuden mskrä viri aas tä Svm tn llutokokoukaeasb t ^ «) koaks Uiton osuu» yl.taltlln palkka- Ja vuokra manoihin on

7 f-. 11,'if.n»nnHkVokok-Jtrustf» vblkafistl «rvl tfivlfa«, "loif' ll^tt-,0 vl«lä vuonna lf>3b "sipnun itse r.filkknar> r s«. ht isriri fivull«, m'.jt'.f. voj '^^a'!. ottan uun te* ml3toty"r tojn^i :it03!«nnn 3uorlt«t.tavr.kal myöhemmin sovittevnb kohtuni H n tr^ korv^^usto vnstnnn. m ttohfllltukfien lopul 11 s-sstl holrtet i-nv ksl. P'iytHkl r.«n vr.kuudeksl: A s? ' V h kl A" j ^ % A- cn\ 15 li

8 luoiijrii voiminmu- ja urk?:iluliitoh LTTOHALLTUS M:o 149. M U i n!o K l e r t o l c l r j a gvul:n jäsenliittojen Ja pllrljohtolcuntlen eduatajllle m 3VUL:n lilttolcolroultaessa 13/ fatan viartrtirit-lfl^bbftn n-n l U. 1S/f allftlflrlolttanut T15t9 n:o 1. 9VUL:n LTTOHALLTUS. Uelslnglaaä, toulcolcuun 15 p:n& 1937' K:O 134. ^1 n i K l e r t o K l r J 3VUL:n jäsenliittojen Ja piirien edustajille 9VUl:n l lllttojcokoulcsesaa v. 1937» 3VUL:n toimintasääntöjen 12 5:n muxalseatl fivul:n jäsenliittojen Ja piirien edustajat iculuvan vuoden avul-.n lllttokokoukaeasa kutsutaan täten varsinaiseen lllttokoyoukaeen, Joka pidetään vierumäellä, auomen Urnelluoplatoaaa, sen vinklmlapälvänä keaäxuvn 15 alkaen todennäkilaeatl kello tri Kokoukeeaaa käsitellään 3Vin.:n tolmlntaaääntöjen 9 i'.n edellyttämät aalat, Suomen UlmaUlton Jäaenanomua y.m. lllttohallltuleaen mandolilaestl ealttämät asiat. 'i h ^ Kokouksen täydellinen esityslista, lopullinen alkaolaalka Ja tietoja Junien kulusta lmoitetaan tuonnempana. Kunnioittaen SUOMEi^. UliiOUALUiUi Uark. j. V. R a n g e l l, puheenjohtaja. U» h t e e r l. / j.k. PyydimBe Teitä hyvänt. lmoittamaan yllloleva elu«taj«ll*ane f ^ i jh' lllttohallltuksesaa. Tarkistuksen vuokal pyydämme i^yös limolttadaaan meille edustajanne nimen Ja osoitteen.

9 ludufk VOlM.imU- JA URKTLULTO LTTOHALT.TUS ll:o 149. m ta n;o K 1 e rtolclrja SVUL-.n JäaenillttoJen Ja pilrljohtolcuntlen edustajille SVULin lllttokolfoulcaessa 13/ viitaten iclertoklrjeeaeen n:o 134, 15/5-37 alleklr.lolttannt liittohallitus innoittaa, että Suomen Urhelluoplstosaa vierumäellä icesämiun 13 päivänä Kello alkavassa 3VUL:n lllttokoyoukseasa cäaltellään seuraavat aalat: 1) suoritetaan KoKouicsen avaaminen, 2) valitaan icolroulcgelle puheenjohtaja Ja sihteeri, 3) valitaan Jro/oulcgen pöytäkirjan tarkastajat, 4) esltetflän 3VUL:n liittohallituksen v vuosikertomus tileineen Ja tilintarkastajien niiden Johdosta antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös (vuoaikertomua Ja tilinpäätös seuraavat olkovedokaena), 5) päätet".än vastuuvapauden nyöntämlsestä liittohantukselle, 6) määrätään llittonallitukaen Jäsenille Ja tilin^arkastajillö mandollisesti maksettavien palkkioiden suuruus, 7) maärättän Jäsenliitoilta seuraavana vuonna kannettava Jäsenmaksu, 8) päätetään misaä lyajuudesaa 3VU:n Ja sen erikoisllittojen tledoitukset Julkaistaan yhteisessä äänenkannattajassa, 9) vahvistetaan ensi vuoden talousarvio Ja päätetään mahdollisesti kannettavasta lisämaksusta (ehdotus seuraa liltteebä), 10) päätetään Jäeenliltoille svut,;n talousarvion yhteydeaöä Jaettavasta ensi vijoden avustuksesta (ehdotus aeuraa liitteenä), 11) todetaan JäaenillttoJen toimittama liittohallituksen Jäsenten Ja heidän varamiehensä nimeäminen sekä valitaan liittohallitukselle koollekutsuja, 12) valitaan kaksi tilintarkastajaa Ja heille kaksi varamiestä tarkaatamaan kuluvan vuoden tilejä Ja toimintaa, 13) päätetään kongressin Ja liikuntakasvatuapäivien vlettäraisestf 14) käsitellään liittohallituksen ehdotus, että 3VUL:n kilpailuihin llmolttaatuaipaääntöjen 10 5:n 5 Ja 8 kohdat yhdenmukalatutettaislin öuonen Urheiluliiton uusittujen vastaavien 3äänt:.>Jon kanasa seuraavavai: "Kllpailjihin lmoittautuminen on ehdoton, t.s. urheilija on ehdottomnatl ilmoitettava ainakin yhteen kilpailulajiin, Joata nän voi Jäädä pois vain flilllaen esteen sattuoaaa; sen llsäkgl hänet voidaan ilmoittaa endolllaesti miiiiinv-ln kllralluiajeimn, Jolloin mainostukaessa on näiden lajien kohdalla nimenomaan mainittava, että ilmoittautumlntin on ehdollinen. Kllel kllmllukutsuasa toisin määrätä, lmoittautumisia voidaan tehdä myös kilraildkutausaa mainitun ilmoittautumisajan ptätyttyä, mutta tulee niiden saapua toimeenpanevalle seuralle vlimelfitään 48 tuntia enndn p.o. kilpailujen alkamista." 15) käsitellään Suomen Uimaliitto r.y;n anomus päältä 'vxa:n Jäsenliitokai. o! ' Helsingissä, kesäkuun 4 päivänä 1937«SJOV.EN V ' it-j*.iton Merk. Uil^^HUUlUS J. w.!? a n g e 1 puheenjohtaja. sihteeri. Ultteltä. :-;uom. Kokouksen osanottaja, ovat tllaiauudeasa osallistumaan Suomen Urheiluopiston vlhklmicjui, -lan. Joka alkaa kello 5.OO. Tit^toja Junien kuluata; Lähtö T^hdeata: 10,47-12, Tulo Vierimäelle: ^ähtö Vierumäeltä Tulo TAhteen: lft Kun y'^pyminen Vierumäellä sfaattaa tuottaa valkeuksia, turvittaesaa suositellaan Lahtea y^pyml3palkak?l. iirikseen huomautetaan, että liittokokous alkaa kello 15.30, eikä keno 18.00, niinkuin klertoklrjeeasl 1^75 arveltiin.

10 /(o/ A y t l. «. 1

11 s. T. U. Lm V O T T O- Ji An Palkka- ja Vuokratlll Poatl-Puhelln- Ja SähköaanoBakuluJentlli Kulunkitili Sduatustlli Kirjastotili Piirltoininnan avustustill ^iakalaiatentili Erikoidliittojen MäärMrahatlli Liattavuataata Jäaanliitoilla 30-TuotlaJulilatlli KiTlniemen Uoitotili OHHELUn tili Varattujen varojentlll Pääomatili Voitto V SaM An Kaaaatlll Pankkitili Arvopaperitili Kiinnevelkakirjaintlli Painotuotetili Prof. «ilakmtnin Bulatomltalitili Siniriatilipputili Kirjastotin Kaluatotlll KiTinlemen KiinteiatOtili Henkilötili Brikoialiittojentili Korkotili URHElLln ilboituaaaatavientili URHLUn tili " Smk

12 l H P i Ä T Ö S T la P P O T L.P*r Korkotlli Valtloaputlll Painotuotetlli Fllnltlll SlnirlBtllipputlll OlympialalskerAyksontlll j '{ j, 4e.> - ^ } 3b» f 1. Peri Erlkolallittojentlll Varattujen varojentlll il < Ph.U. Stremgbergln Tup.teht. Urh.rahasto öaaan kttjrttfirahasto Valneimusrahaato Prof.Wilskmanin naletorabasto H. loitosen teatamenttlrabasto K. Mäkisen testamenttarahasto P.O. Liliuksen testamenttirahasto y.i Brlkolslllttojen rahastot Orhellullltto Voialsteliillltto Painiliitto Hiihtoliitto Pestipallollltto Poikaoruelloliltto Pjrörillyllltto 400.ood ' i5.ooq ooq V-! HenkllOtlll OSHB.Ün t m Sak

13 T^l t^ nro 5. t l a- Allekirjoittaneet, Jotka kesäkuun 7 p:n& 1936 plaetys- 8& 8VUT.:n lllttokokouksess«tallttiln tarkastamaan liiton v. i hallintoa Ja tllej, annamme teiitäv&n euoritettuamnie seuraavan lausunnon: Olenune tutustuneet liittokokouksen, liittotiallituksen Ja sen raliokuntien pöytäkirjoihin, tarkastaneet liiton tilikirjat, arvopaperit, laina-asiakirjat Ja muut liiton taloutta Ja tilinpitoa koskevat asiakirjat Ja t&llöin todenneet, että: 1. Tilinavaus on olkea Ja perustuu edelliflen vuoden tilinpäätökseen. 2. Periskirjaviennit ovat hyväksyttävin tosittein varmennetut. 3. Tilinpäätös on mielestämae oikeilla perusteilla laadittu Ja ovat voitto- Ja tappiotili sekä tasetili oikeat. 4. Tilikirjat ovat erikoisen siistit Ja huolellisesti hoidetut. Pankkitili oli pankkien vastakirjojen mukainen. 6. Allekirjoittanut Järvinoi on suorittamiensa välitarkastuksien yhteydessä tarkastanut liiton kassat 4/6, tl* n 11 '. i\ ta 19/8, 9/10 Ja 2/ Ja ovat ne näissä tarkastuksissa olleet moitteettömässä kunnossa. Sitäpaitsi lasklnmie myös kassat t.k:n 2 p:nä havaitsematta tällöinkiiän aihetta muistutukseen. 7. Liiton Asunto-osakeyhtiö Simonlinnaile myöntiimän lainan vakuus on voimassa. 8. Palo- Ja tapaturmavakuutukset ovat voimassa Ja mielestämme riittävän suuret Olympialaiskeräyksesti liitolle sopimuksen mukaan tulevasta osuudesu on tilivuoden aikana saatu 1?0.000:-, Josta liitto kuitenkin on tehdyn päätöksen mukaan luovuttanut Poikaurheiluliitolle Ja Pesäpalloliitolle yhteensä Smk :-. Lopullinen

14 tilitys olymplaialbkeräyjtoeatjl oaadaan itulutan vuoden aikana. AlleKlrJolttanut J&rTln«n on tlilvuoden Kuluessa Jatkuvasti tartkalllut liiton tilinpitoa sekä sen yhteydessä l&rl nyt nyöi kalkkien erlkolslllttojen tllltoslneet navaltsematta ainetta muistutuksiin. Kun liiton asioita saananune käsityksen mukaan edellee: ' kln on nuolella noldettu, ehdotannne että vuoden 1956 tilin päätös vanvlstettalslln Ja tilivelvollisille myönnettäisiin v, tuuvapaus sanotulta vuodelta. Helsingissä, nuntlkuun 3 p:nä 1957' 7

15 > \ 1- i 'f. il HKDOTUa sm;» TALOUSAJiVOK9^_V.^1953. Tulot : ^Tjr.rlicolsUlttojeB «trt ^»itoj.«j» rliroi-ulttoj.n tuinorot V»ltio»pii P»lnotuott««t y.««8 B K !- O.OOO: :- ^ ooo :- - X n o t t PilMt./. KrliroUlilttoJcB osuu«8o 4 v>io»r«t :-./. moknituiot 2i.000:~./. jsjrllrolsliutoje» OBUUS «ö^ Posti-, pumltn- 3««iiiutaniut HaiiUu]t9«n irokouittn afttx»)ruiut HtiiituksM J» tolai9t(mn «ilititu kulut VuosikirJ* KlrjÄato yiirl»iht«*rl«n paiiririoiniii J» pllrttolnlmmkn tu)rml8**n ntlilrulut OdottamttoMt atnot RrUoliltltotll* Jacttanirsl} nimttyjm rvsaofluukiii Korot uut«ftvustuat« :- P^l^.QQQX :- ft-qqq-- 9 mt S5.000: : i l.ocor (4.000: : : :- i.ooo: :- a.ooct i

16 Tlito nto 7, 09UUDKX YHTR31 PAUOCA- JA VUOKRAJONOHN.. a 0eu4d«t V f 3iak. Oeuydet 1937 f dmk. 08ui}a«t V STlCt. T l- 8VU1 Volmlstelullitto umellullltto Himoilltto ralnlllltto Pee&pailollltto Py-rÄilyliitto Pollraurheliullltto Myrtryellyllltto Palnonnostollltto jiijurl^virollltto ^0 20.o c : : : ! : : : : ; jua : : : 8.400: : : 8.400: : : 4.800: 20.o ?.0 4.'i 2.Ö 4^ ' :- S6.000:- '9.800: : : : : :- *.600:- UtSM-.r i 100 i» :- 100 f :- 100 f 28O.OOO:- :t«. i t i ' li -»

17 EHDOTUS SVULtll ATOSTOTCSSTA jxse«l TÖLLE V Vclalste-Urheilu- Hllht»- Paini- Peslipiillo- Poik»urtiel-fyöpBlly-'»ypkkel- Pslncnucs-JÄSklek- Yhteen»«lullltt» llltt* llltt«lllttc lllttc lulllttc llllttc lyllltto tcllltte kellitte Arrlcldut asnct bs.txmji- 2ev.OOOt » » t t- 31.0<K>: : » » »- > i l f Arvioidut tulet. Bllhln luettuina nlaet-! { tyjen rahaetc-csuumalee kcrct 2^.600t »-! »T » » »- (12.000» Cj » « »- uata »-^ »-! »- SO.OOOs ». 0 ^ - ^9^00» - ; 3C.OOO; - ^^^^P'J-lSl:!!. Aoor Wust ) gbáctetam ayuatuat«^30.000» » » t- e4.000»-j j »-^ 8.000» » » »^* ' t, K- ^ Avustus V Avustus V VOO»-, «l.oooj- M. 00j-, : » » »-' 24.'ö00: »-' 7.000» » » »-' » » »-i 7.00CÍ » » »-, A f * t

18 1 ; 1 L i i t t o h a l l i t u t » " ptjyt»kirj»t V Hi 1-3 i-t- it» 5,

19 L:n Lii 11 vtähr js"nio~i7l een Pöytäkirja Juonen Voimietelu- ja Urheiluliiton Liittohailitukeen iiokouk;;e8ta helmikuun 10 pjnii >aapuvilla olivat kokouksen koollsitutauja, Johtaja liillo, JVUL:n jäsenliittojen edustajat Liittohallltuksesua i'ranck, Tynell, einanen, Helanterä, icarvonen, Kuusisto, Turunen, Lahtinen, Kalervo ja Kullervo Pellinen, Lauri Anttila, Väinö Anttila, Yierineii, Lindstiöni, xanner ja i-ilus sekä allekirjoittanut iivul:n toicdstopiiällik' kö Santala. a l- * i!*1 ñ 1 :ta. coiksen dvul»n viime vuoden liittokokoucaen valtuuttair.ara Liittohallituksen jäaen, johtaja J. Hillo avasi kokoukaan toivottaen 8ai;ialla Jmllitukaen jäsenet tervetulleiksi toiminuian jvul:n hyvakui alkai.eei. vuoden aikana. Lrikoiseati johtaja Hillo kohdiati tervetuliaioaananaa í Suomen Jä.lkiekkoliiton edustajalle, insinööri Karvoselle toivoen että iiainittu, vuoden ai issa sm:n liittynyt liitto tulee viihtym ar hyvin yhteisessä keakui3liit08sai;itie. 2 i ukoej. i.uheen- Kokoussen puheenjohtajaicsi valittiin sen avaaja, johtaja Jutio j. lilllo ja sihteeriksi allekirjoittanut, ovulin toimistopäällikkö öantali. 3 S [(^ütais- ^a opettaja itokouksen pöytäkirjan tarkaltajikoi valittiin in.inööri Tynell. Tilus 'il «4 i k nliittgjen Todettiin, että SVULin jäsenliitot ova', liiton toimintas-änto- t'j3 lilus- tuküias». jon 13 5»n mukaisesti valinneet eauütajikseen kuluvan vuoden Liitto- ii ^L«llituk.sean seuraavat Urheiluliitto» henkilöt«1) lakit, tri Urho Kekkonen, Helsinki varalle ins. A. Ta.vast,.:re«2) ine. A. Kuuuisto, Viipuri» varalle henkikirj. T. Uinor.en, Viipuri} 3) joht. Y. Helar terä, Hílinnaí varalle joht. J. Lehtinun, Helsinkij Voimif teluli^ltto» 4) op. L< '^eln'inen, Kyttylä) varalle lehtori Y. tiykänun, ^^fllsinki; leht. V. Lahtinen, Hslainki) varalle kaupp. A. Aaltonen, Jampere^ 6) voin.op. A. iurunen, Viipuri} varalle naist. L. Ylönen, Kuoiio^ 7) Johtaja J. Hillo, Lahti«varalle tuonari 1'. Aarre, x^hti» t- li t

20 8) leht. Y. Kalonieuii, Laiitij varalle kapt. K. Vierto, Jskyläj 9) joht. A. Palamaa, Helsinki» varalle kautpiub J. Järvinen, helainkij Painj-liittu; 10).loht. V. Anttila, Helsinki» varalle kirjaltaia L. Anttila, H:ki; 11) nkiiat. V. Smeds, Helnlnklj varalle herra 0. laiitinen, Helsinitii Nyfc^tkeil:, liitto; 12) taomari Kalervo Pellinen, Forasai varalle hra 0. n-uusela, Hiki} Painonnostoli itto» 15) kirjalvaja L. An tila. Hiki} va.alle B. Myber«, HeJsinki; Pesäpalloliitto; 14) tuonari Kullervo i-ellinen, it:oaki} varalle tuom. P.Harvela, Haceenlinna} 1 l-. t 15) toiniitt. ii. Merinen, H;ki} varalle Yliopp. 0. Kupiainen, Hiki; 1F) maist. 0. Veijola, Kerava} varalle niaiat. A. Kivilinna, H;ki} jääkiekkoliitto: 17) maiet. A. Kivilinna, H;kii varalle ins. Karvonen, leluinki} ^oruil^liitto; 18) ins. K. Tilus, Helsinki} varalle kirjaltaja i.. Anttila, K:ki} 19) poat. K. Lindström, H:ki} varalle Johtaja H. Hellberg;, Porvoo} 20) kauppias A. Lehtonen, H:ki} varaile toimittaja J. Jura, H:kii Poikaurhelluliltto: 21) tri L. Tanner, Helsinki} varalle op. 3. Valtonen, itaiuna} 2) opett. A. Tynell, Helsinki} varalle ty^nj. A. Osola, Helsinki} u ^jaaenten 1 23) 'yonj. U. Franck, urku} varalle ins. A. i'awast, Tampere. 5 SVULin toimintas läntöjen 1? etä todettiin, että hallitui;- sen on tusaä vuoden enaimuiaesoä kokouksessaan täydannettdva ittje.an valitaeralla hallitukseen niin monta lisäjmaet.tä, että se vastaa 1/5 l t-, mttci.i«!! idc-ibta ^äne'istä. Kun liittojen edustajia on yhtee sä 23, on liaäjäseniä näinollen valittava 5. Liittohallituksen lisäjäseniksi valittiin yksimielisesti la : dturaavat henkilöt: 1) varatuoii«ri J. V. iian/^ell. Hiki, 2) kaiiixeeri, iossavainen, H:ki, 3) varatuomari A. oalmen<cylu, H:ki, 4) k«:!ir eri b. Koponen, V:.ipuri, pääkonsuli A. himberg, U:ki. Pöytäkirjan vakuudek.i:

21 L; n 11 o ha 1J. i t isen uk 3 täitlrja n» o inltf. Pöytakir.la Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Liittohallitukaen kokoukueata a helmikuun 10 psnä saapuvilla olivat l- kokoukaen koollekutsuja,.johtaja lillo, SVULtn.läsenliittojen euuotajat Liittohalli-' * tukseaaa: Jbranok, - neli. ''»iniänen, Helartörä, ivarvonen, Auuuiato,»urunen, LahLinen, kalervo Ja Kullervo i'ellinen, Lauri Anttila,' Väinö Anttila, H.erinen, Lindstrum, Tanner Ja Tilus, hallitukden valitaei.iat lisäjauenet..ani<ell ja. osaavainen aekä allekirjoittanut JVULsh toimibtopäällikkö Santala. 1 5 Litu^yen liaanien vaali Kokouksen kooller.utauja hillo totesi, että jvui:n jaaenliittc jen eduii-.ajat Liittotiailitaköeaea ovat täydentäneet hallitusta valitaemalla SVULsn toimintasääntöjen ma-laiseati sen lisäjäsenitai tuoniari J.V. tlan^ellin, camreeri J. Xossavaiaen, tuomari A. Salmenkylin, kamreeri E. Jiopoaen ja pääkonsuli A. Himbergin. LauButtuaan kokoukaeaaa ajapuviila olleet hallituksen liaäjäaenet tervetulleiksi kosouksen avaa.la kehoitti kokousta valitseiaaan hallitukselle puiieenjohtajaii. tohallituiaen Liittohallituksen kuluvan vuoden puheenjout^jaksi valittiin enjbhtalii." ~ ykjimieliaeati tuoniari J. V..ian»?ell rtyhtyessään johtaiiaan p hetta kokouksessa tuomari lar eli kiltti nallitukaelta saamastaan luottamuksesta ja ]au.:ui kauityksenuin, ttä oliai ehka onnellisempaa, jos hallituksen juheei johtaja vaiutuisi aina parin vuo(en ku.uttua, koaka on inhi llliutä, että u-.1 t- - ti seamman vuojen puheenjontajai.a toimivan työ liiton hyväksi jlkaa koydä kaavamaiseksi. K.un uusi mies tuo tullessaan vireyttä uusia alotteita, puheenjontaja toivoi, että jo aeuraavallu kanalla aja altaisiin uutta piiheen ohtajaa liitolle. 4 5 B ' njouta jan ' jg Jg tplyptohallituitöön Aiiittoliallitukaen kuluvan vuojen varapuliuan. ohta, aksi väli ;tiin tohtori Lauri lanner. ii*.ti unjshtä Ja. 5 i^iittotiali ituksen kuiuvaji vuoden sinteeriksi valittiin allekirjoittanut SVULin toiciistopuällikuo Lauri Santala.

22 vjiliolcunnan ie st. 6 Liiton toimintasaännöibtä todettiin, että LiittolialiituKBen lydvaiiokuntuna toimivat puheenjotitaja narirell ja varaiuheerijoiitaja Tanner ii«kä calcai hallituksen vuosittain valitaeuiaa,;.»ijentä. (tiilesi jäseniksi valittiin tuomari A. oalmenkyla ju toimittaja a. i.erinen. 7 S ' a l- - ipuiit.aotiis liittohallitus il. K itellessciän SVUL:n viime vuoden tiiinpäut^oehrtotuata päattii il- 1) varata oiiik :- tekeillä olevaa OLYMPALAbKoAT-teoata var en ia Smk :- piirien toimihenkilöi ten neuvottelupäiviä var enj j» 2) poistaa kirjastotililta omk :-, joten kirjacton kirjanpito- :ta arvoksi jää Jmk.1:-} il) D 3) poistaa pääomatilin ecle.:i3ten vuosien tappiot juik i01 tekemällä vastaavansuuruisen siirron valmennusiahaatosta. EUelläaelostettujen päätöksien jälkeen Liittohallitus ayväksyi tilinpiiätbsehdo'uksen oheisen liitteen muotoiserja. illinpiätösehdotub päätettiin esitellä kuluvaa vuoden liittokokouksen iajäaenekyi i'inen." vahvisettavakai. f 8 5 ilierkittiin, eitä lyövaliokunta on kirjeitse tehnyt esityaaen Liittohallituksen jäsenille liiton toiniinriasaa ansioituneen, 9/2 50 vuotta täyttäneen, maisteri Toivo Aron kutauniaesta SVUL:n kunniajäseneksi. Tätä ehdotubta ovat kannattaneet i'ybvaliokunt an jäsenten ^ian^ellin, Tannerin, oalmenkylän ja Tossavaisen liaäksi liallituksen jäsenet:»-uusisto, Buerinen, Lindström, Tilus, Turunen, Keinänen, Ty- * t- neli, lialoniemi, hillo, Helanterä, Franck, Anttila, Lahtinen, Smeds, Veijola ja iiviliima, kun sensijaaa muut hallituksen J:iBenet eivät ole antaneet vastausta esityksen jolidouta. Äänestyksen perus'eella Työvaliokunta on todennut, että i:allitus on hyväkaynyt sille tehdyn esityksen ja on hallitukeen lähetystö iian.jell,.anner, -osaavainen ja -jantala juhlapäivänä 9/2 kutsunut maisteri Aron liiton kunniajäseneksi. j>nl44h..^on t,llrin 9 5 Liiton edudtajaksi Kotkassa 13/2 vietettävään SVUlin Kymenlaakson piirin 30-vuotiajuhlaan valittiin kamrteri J. Tossavainen.

23 10 Eäuaxioxiiton taitettiin PsBäpalloliiton Ja auomen Jääkiekkoliiton 10/2 'jllkleklcsil- 1- n iclr Telia TT päivätyt kir.leet, joidsa pyydetään, että SVJL ryhtyiai aeuraaniaan ur- -. f heilukilpailuihin liittyvien arvauskilpailu.len, n.a. tippauikllpaixutt Järjestelyä Ja pyrkisi tällöin toimiciaan siihen suuiitaan, että muutkin «riieilun keskusliitot kuin alotteen tekijä, Suomen Palloliitto >r pääsisivät osallisiksi sen järjestelystä Ja nahdollisesttt t,uotoeta. Kirjelmien johdosta liiton puheenjohtaja nan<;ell ilcioit.ti, ettäf- hän on joutunut puheenjohtajan ominuiauudessa seuraarnaan kyaeelliutä 1 asiaa koakevan esityksen käsittelyä ja on hän tällöin saattanut asian- l. omaisten tietoon, että SVUL haluaa antaa lauauntonsa siitä ennen lo- tt» k k pullisten päätösten teker.istä. Aaiaa koskeneen keskusi.elun Jälkeen Liittofiallitus tottai periaatteessa.iannattavansa arvauskilpailuja kookevia auunnitelnia. f..ikäli suunnitelmia ryhdytään toteuttamaan tui.ce i.o. toiniin-.an olla kontrolloitua ja on sen tuotto ma.4oij.iaii.man laajasti käy ettävä ur-» ^ i ^ip.atko.len heilutoimint.an tukeaiiaeen. iidelluniainituisaa kirjelmiaaä esite tyjen toivomukaien mui^aisesti iiiittohallitus edelleenkin päätti seurata asian kehilystä,ia h> tarpeen tullen ryhtyä aen iiiaiidoiiiseati edellyttä. iin toimen^iteiaiin.". 11 i Senjohdosta, että Valtion tiautatiet ny yiain myönt vut ilman f '-i et. eri anomusta 25 ^ alennuksen ykjinicertaisesta matkalipusta ainoastaan 3ellaiL.ille seurueille, joiden henkilöli.ku on viliintäin 12, pyytaa Pesäpalloliitto kirjeeaaään 10/2 SVULsn jiittohallitusta ryhtymään sellaisiin toimenpiteiaiin, että mainittua ra. aa alennettaisiin sikäli* että se vaataiöi normialivahvuiaen pesäpallojoukkueen trdealukua, yhdeksää. t- lähän anomukseen Ja sitä koakevabsa kirjeessä esitettyihin perusteluihin ouomen Jääkiekkoliitto ilmoittaa kirjelmässään 10/2 vhtyvänaä. Lyhyen keskustelun jälkeen Liittohaliitua päätti tehdu asiaa koanevan esityicaen lautatienallitukselle, kuitenkin korottaen, Pesäpallolj.iton puheenjohtajan, tuoiiiari Pellisen ehdotun.besta, alertnukaen saamisen ehuokai asetettavan miesluvun kymmeneen. 12 i [iaten kokopupuhrjat.. Hyväksyttiin Liittotiallitukien kokoukeeasa 5/12-36 pidetty pöytäkirja, rja. oamoin hyväksyttiin fyövaliokunnan kokoukaeaaa kokoukaesat 5/?-37 pi- detty pöytäkirja, Johon merkityt päätökset vahvistettiin.

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f.

KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f. T u l o t : KHDOTU» amslf TAT/0U8AÄV10K3I V. 193f. Korlrotnlot. 9VUL:n r»h»9toj*n (l.llj.oooi-)»erot ^.rlkolsillttojcn ranastot, 4 f uni«iluilltt0 ( 400.000:-) 16.000-.- VoiBHttlulUtto (215.000}-) S.600:-

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille.

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille. Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä 10.4.1973. Läsnä: Apulaisjohtaja Elomaa, apulaisjohtaja Alava, johtaja Miettinen, johtaja Lamminpää, mainospäällikkö Ahvenlahti,

Lisätiedot

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3.

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous 31.3.2012 Sivu 1 Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 31.3.2012 pöytäkirja 1. Kokouksen avaus '^l/f.vuwj /VfZ»\Af

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 1. pykälä Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2. pykälä Seuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, kerätä suvusta

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA 1/6 Aika 28.6.2014 klo 16:00 Paikka Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Miksi säännöt tulisi uudistaa?

Miksi säännöt tulisi uudistaa? Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen.

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen. 1 (5) PÖYTÄKIRJA yksityisen tien tiekunnan vuosikokouksesta/ylimääräisestä kokouksesta Paikka ja Aika Someron kaupungin kylässä luona osoitteessa kuun _päivänä 200 alkaen klo _. Kokouksen avaus Kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT POHJOIS-KARJALAN EVANKELISLUTERILAISEN KANSANLÄHETYKSEN S Ä Ä N N Ö T Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Evankelisluterilainen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 8.5.2017 klo 18:00 19:27 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi 7 henkilöä liitteenä

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot