Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006"

Transkriptio

1 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007

2 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Talousjohtaja Jukka Aalto Sisäasiainministeriö Julkaisun laji Tilinpäätös Toimeksiantaja Sisäasiainministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi (myös ruotsinkielisenä) Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Julkaisun osat Tiivistelmä Sisäasiainministeriö -tiliviraston vuoden 2006 tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, talousarvion toteutumista kuvaavista toteutumalaskelmista, tuottoja ja kuluja kuvaavasta tuotto- ja kululaskelmasta, tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavasta taseesta ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista. Tilinpäätös käsittää koko sisäasiainministeriön hallinnonalan lukuun ottamatta Ahvenanmaan lääninhallitusta. Tilinpäätökseen sisältyvä toimintakertomus sisältää johdon katsauksen toimintaan sekä toimialoittain katsauksen toiminnan vaikuttavuuteen, kuvauksen toiminnallisesta tehokkuudesta, tuotoksista ja laadunhallinnasta sekä henkisten voimavarojen hallinnasta. Toimintakertomus sisältää myös toimialoittain tilinpäätösanalyysin, sisäisen valvonnan arviointi ja vahvistuslausuman, määräajoin tehtävien kokonaisarviointien tulokset ja yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä. Tilinpäätös on vahvistettu sisäasiainministeriön johtoryhmässä Avainsanat (asiasanat) Sisäasiainministeriö, tilinpäätös, toimintakertomus Muut tiedot Verkkoversion ISBN-numero Sarjan nimi ja numero Sisäasiainministeriön julkaisu 17/2007 ISSN ISBN Kokonaissivumäärä 195 Kieli suomi Hinta 25,00 + alv Luottamuksellisuus Jakaja Sisäasiainministeriö Kustantaja Sisäasiainministeriö

3 Sisällysluettelo Sisäasiainministeriö tiliviraston tilinpäätös Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Sisäasiainministeriö Ulkomaalaishallinto Lääninhallinto Rekisterihallinto Kihlakunnat Poliisitoimi Pelastustoimi Rajavartiolaitos Sisäasiainhallinnon palvelukeskus Yhteenveto tiliviraston maksullisesta ja yhteisrahoitteisesta toiminnasta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöslaskelmien liitteet Muut liitteet Allekirjoitukset

4 1. Toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Yleistä Vuoden 2006 alusta voimaan tulleen tilivirastouudistuksen johdosta sisäasiainministeriön hallinnonalalla laaditaan nyt ensimmäistä kertaa sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös. Toiminnallisesti ja organisatorisesti eräs keskeisimmistä muutoksista oli Sisäasiainhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen varsinaisen toiminnan käynnistyminen vuoden 2006 alusta lukien. Sisäasiainministeriön hallinnonalan voidaan kokonaisuudessaan katsoa saavuttaneen sille asetetut tavoitteet sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden että toiminnallisen tuloksellisuuden näkökulmasta. Raportoinnin ja vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta hallinnonalan tulee kuitenkin tulevina vuosina edelleen terävöittää tavoiteasetantaa mm. asettamalla selvät vaikuttavuustavoitteet koko suunnittelukaudelle. Toimintaympäristön muutoksen näkökulmasta sisäasiainministeriön hallinnonalan ydintehtävien ja -toimintojen luonne on muuttunut yleisen yhteiskunnallisen kehityksen myötä yhä keskeisemmäksi koko yhteiskunnan toimintakyvyn ja -varmuuden sekä yleisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Euroopan unionin puheenjohtajuus EU-puheenjohtajuus oli järjestelyiltään huomattavasti edellistä puheenjohtajuutta haastavampi mm. jäsenmaiden kasvaneen lukumäärän ja aiempaa vaativampien turvatoimien johdosta. Puheenjohtajuuteen liittyvien tilaisuuksien läpivienti sisäasiainministeriön hallinnonalan vastuulla olleiden kokonaisuuksien osalta sekä lukuisista erilaisista turvatoimista huolehtiminen sujuivat suunnitelmien mukaisesti mm. ASEM6 - kokouksen aikaan suunnitellun mellakan poliisi esti ennalta. EU:n muuttoliikettä koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan edelleen kehittämisestä ja jatkolinjauksista sovittiin joulukuun 2006 Eurooppa-neuvostossa. Lisäksi Suomen puheenjohtajuuskaudella sovittiin eteläisen merirajan vahvistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Suomen johdolla sovittiin uusista takaisinottosopimusneuvottelumandaateista. Neljästä rahastosta (pakolais-, palauttamis-, ulkoraja- ja kotouttamisrahasto) koostuvasta Yhteisvastuun ja muuttoliikkeiden hallinnan puiteohjelmasta vuosille päästiin yhteisymmärrykseen. Myös muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevasta tilastoasetuksesta päästiin yksimielisyyteen. Suomen puheenjohtajakaudella saatettiin voimaan EU:n koheesiopolitiikan säädösperusta ja järjestettiin aluepolitiikan epävirallinen ministerikokous koskien EU:n koheesiopolitiikan resurssien hyödyntämistä alueellisen innovaatiopolitiikan toteuttamisessa. Toiminnan vaikuttavuus Poliisi saavutti suurimman osan niistä tavoitteista, joita sisäasiainministeriö on asettanut sisäisen turvallisuuden tavoitetasoksi. Turvallisuuden taso katuturvallisuusindeksillä mitattuna oli aikaisempia vuosia parempi, mutta jäi vuodelle 2006 asetetusta tavoitteestaan. Poliisin hälytystehtävien määrä on lisääntynyt vuodesta 2005 noin 10 prosenttia. Omaisuusrikostorjunnan tehostaminen on tuottanut tulosta, josta osoituksena omaisuusrikosten selvittämistason nousun jatkuminen myös vuonna

5 Osana sisäisen turvallisuuden ohjelmaa jatkettiin onnettomuuksien ehkäisyn tehostamista sekä valmisteltiin laaja toimenpideohjelma asumisen paloturvallisuuden edistämiseksi. Pelastuslaitosten tehtävämäärän kasvu jatkui edellisiin vuosiin verrattuna. Tehtävämäärää kasvattivat eniten palokuntien lisääntyneet ensivastetehtävät. Tulipalojen määrä kasvoi edellisten vuosien keskiarvoon verrattuna. Tulipalojen määrää lisäsivät etupäässä poikkeuksellisen kuivan kesän aikana tapahtuneet lukuisat maasto- ja metsäpalot. Hätäkeskuslaitoksen toiminnassa olleet ongelmat kärjistyivät syksyn 2006 aikana, minkä seurauksena ryhdyttiin toimenpiteisiin laitoksen henkilöstön työtyytyväisyyden parantamiseksi ja laitoksen toiminnan parantamiseksi. Hätäpuheluihin vastaamisajat jäivät asetetuista tavoiteajoista. Keskeinen syy tähän oli päivystäjäpula, jota vuoden aikana helpotettiin erityisjärjestelyin ja pidemmällä aikavälillä lisäämällä hätäkeskuspäivystäjäkoulutusta. Ulkorajaliikenne on kokonaisuutena kasvanut edellisestä vuodesta muutaman prosentin. Rajavartiolaitos palautti sisärajatarkastukset Valtioneuvoston päätöksellä , sekä Henkilöitä tarkastettiin yhteensä , mikä oli n 3 % ko. ajanjaksojen sisärajaliikenteestä. Palautettujen sisärajatarkastusten yhteydessä käännytettiin 106 henkilöä. Kaikki käännytykset johtuivat puutteellisista matkustusasiakirjoista. Turvapaikkaa haki 21 henkilöä. Viimevuotiseen (yleisurheilun MM-kilpailut) tapaan voitiin todeta, että merkittävä osa laittoman maahantulon ja maahamme suuntautuvan muun rikollisuuden paineesta tulee sisärajojen yli. EU:n rajaturvallisuusvirasto (FRONTEX) ilmoitti saavuttaneensa operatiivisen toimintavalmiuden syksyllä Vauhtiin toiminta lähti vuoden 2006 keväällä. Parhaimmillaan Frontexilla on ollut vireillä yli 40 operaatiota tai hanketta. Uuden rajavartiolain vaikutukset näkyvät selvästi rikostorjuntaa kuvaavissa tilastoissa. Vuoden aikana on kirjattu yli neljätuhatta rikosilmoitusta ja rajavartiolaitoksen tutkittavaksi otettu yli tuhatkolmesataa rikosasiaa. Sisäasiainministeriö julkaisi keväällä 2006 strategiansa maahanmuuttohallinnon ja ulkomaalaislainsäädännön kehittämiseksi. Strategiassa ehdotetaan muun muassa maahanmuuttopolitiikan päävastuun osoittamista selkeästi sisäasiainministeriölle sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisvastuun siirtämistä sisäasiainministeriön hallinnonalalle. Hallituksen selonteon keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista eteni suunnitellusti. Keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet kunta- ja palvelurakenneuudistuksen valmistelu, palvelutavoitteiden valmistelu ja asettaminen valtion alue- ja paikallishallinnolle, kihlakuntahallinnon organisaation ja toiminnan parantaminen, yhteispalvelun tehostaminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen alue- ja paikallishallinnossa. Vuosi 2006 oli merkittävä kansallisen alueiden kehittämisen ja EU:n aluepolitiikan kannalta ohjelmakausien vaihtumisen ja ohjelmien uudistamisen vuoksi. Kansalliset erityisohjelmat, aluekeskusohjelma, osaamiskeskusohjelma, maaseutupoliittinen erityisohjelma ja saaristo-ohjelma, valmisteltiin uudelle ohjelmakaudelle ja niiden työnjakoa selkeytettiin. Osaamiskeskusohjelma uudistettiin klusteripohjaiseksi ja aluekeskusohjelman avulla kootaan jatkossa alueellista elinkeinopolitiikkaa entistä tehokkaammin. Maaseutupoliittisessa erityisohjelmassa uutta on alueellinen osio aluekeskusja kaupunkiohjelmien ulkopuolisille maaseutualueille. Suurten kaupunkiseutujen politiikkakokonaisuus ja sen toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin. Suomen rakennerahastostrategia ja sitä toteuttavat alueelliset toimenpideohjelmat valmisteltiin laajassa yhteistyössä ministeriöiden, alueiden ja sosiaalipartnereiden kanssa. Uusi rakennerahastolaki valmisteltiin ja se tuli voimaan vuoden 2007 alussa. Osana hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa käynnistyi sisäasiainministeriössä KuntaIT 4

6 -toiminta kuntien tietohallintoyhteistyön vahvistamiseksi ja tiivistämiseksi. Toiminnan tarkoituksena on parantaa palvelutoiminnan ja IT:n yhteensovittamista sekä vahvistaa IT -toiminnan kokonaishallintaa. Peruspalveluohjelma vuosille annettiin eduskunnalle valtiontalouden kehyspäätöksen yhteydessä. Valtakunnallista peruspalveluiden arviointisuunnitelmaa tarkistettiin. Kuntatalous parani vuonna 2006 edelliseen vuoteen verrattuna. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta myönnettiin 70 kunnalle yhteensä 28,5 miljoonaa euroa. Kunta- ja palvelurakenneuudistus hankkeeseen liittyen eduskunnalle annettiin poliittiseen sopimukseen perustuva hallituksen esitys laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta. Tavoitteena on, että nykyisin kuntien vastuulla olevat palvelut saavat riittävän vahvan rakenteellisen ja taloudellisen perustan siten, että palveluiden laatu ja vaikuttavuus, saavutettavuus ja tehokkuus sekä teknologinen kehittäminen on otettu huomioon. Valmisteltiin 14 vuoden 2007 alusta voimaan tullutta kuntaliitosta. Henkiset voimavarat Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille laadittiin osana tuottavuusohjelmaa. Sisäasiainministeriön hallinnonalan henkilöstömäärä oli kertomusvuoden päättyessä Heistä noin 61 % työskenteli poliisitoimessa, 17 % rajavartiolaitoksessa ja 6 % lääninhallinnossa sekä 5 % rekisterihallinnossa ja 5 % pelastustoimessa. Muiden toimialojen (Ulkomaalaisvirasto, Sisäasiainministeriö, kihlakuntahallinto ja alueiden kehittäminen) osuus koko hallinnonalan henkilöstöstä on noin 4 %. Hallinnonalan henkilöstöstä 33 % oli naisia ja 67 % miehiä. Hallinnonalan henkilöstön ikärakenne oli kokonaisuutena tarkastellen melko tasainen. Alle 40 vuotiaiden osuus oli 42 % henkilöstöstä ja yli 60 vuotiaita oli 3 % henkilöstöstä. Huomattavaa kuitenkin on, että koko hallinnonalan henkilöstöstä 43 % oli iältään 45 vuotta tai vanhempia. 1.2 Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Sisäasiainministeriö Sisäisen turvallisuuden vaikuttavuus ja sen kehitys vuonna 2006: Sisäisen turvallisuuden vaikuttavuustavoitteena on hyvän turvallisuustilanteen ja myönteisen turvallisuuskulttuurin edistäminen. Tavoitetilaksi on asetettu, että Suomi on vuoteen 2015 mennessä Euroopan turvallisin maa. Vuonna 2006 tehdyn kyselyn mukaan ihmiset kokevat olonsa entistä turvallisemmaksi omalla asuinalueellaan. Poikkeuksen tekee Helsinki, jossa turvallisuuden tunne on aiempien vuosien tasolla. Yleisten paikkojen turvallisuus ei ole parantunut. Syinä tähän on erityisesti alkoholin juominen julkisilla paikoilla, yleisten paikkojen epäsiisteys ja ilkivalta. Rikosten määrä on laskussa ja yhä harvempi joutuu rikoksen uhriksi. Myös väkivallalla uhkailun määrä on vähentynyt, tosin se on edelleen melko korkealla tasolla. Naiset joutuvat entistä useammin väkivallan kohteeksi. Syinä tähän on naisiin kohdistuva perhe- ja lähisuhdeväkivalta sekä työpaikoilla tapahtuva väkivalta. Kansalaisten pelko joutua rikoksen uhriksi on vähentynyt. Samaan aikaan huoli hyvinvointipalvelujen heikkenemisestä on kasvanut. 5

7 Pelastustoimen hälytystehtävien määrä kasvoi ja palokuolemien määrä lisääntyi. Palokuntien ensivastetoiminnalla on osittain korvattu sosiaali- ja terveystoimen vastuulla olevan sairaankuljetusjärjestelmän puutteellista toimintavalmiutta. Hälytystehtävien määrän kasvu on vaikeuttanut voimavarojen uudelleen kohdentamista ja siten osaltaan hidastanut onnettomuuksien ehkäisylle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Meriturvallisuuteen ja meripelastuksen ennalta ehkäisevään työhön tehdyt panostukset niin kotimaassa kuin kansainvälisissä järjestöissä ovat pysäyttäneet meripelastustehtävien määrän kasvun viime vuosien aikana. Onnettomuuksien syiden perusteella huolestuttavaa kehitystä ei ole havaittavissa Turvallisuuden ja ihmisten turvallisuudentunteen kannalta hätäkeskusten toiminnalla on suuri merkitys. Vuoden 2006 aikana hätäkeskuslaitoksessa ja yksittäisissä hätäkeskuksissa ilmeni huolestuttavia resurssi- ja muita ongelmia Sisäasiainministeriön käynnistämin toimenpitein tilanne on saatu hallintaan. Rajanylityspaikoilla tasapaino rajanylitysten sujuvuuden ja tarkastusten laadun välillä näyttäisi olevan vakiintunut niin kansalaisia kuin viranomaisiakin tyydyttävälle tasolle. Suurimmat ongelmat ovatkin raskaassa liikenteessä, jossa yleensä Venäjän puolella ja viranomaisissa olevat ongelmat vaikeuttavat raskaan liikenteen rajanylitysten lisäksi myös muuta viranomaisten ja yhteiskunnan toimintaa. Rajaliikenteen ongelmat erityisesti Kaakkois-Suomessa nousivat laajasti julkisuuteen vuonna Maahanmuuttohallinto Suomi on yhä enenevässä määrin monikulttuurinen maa. Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtioneuvostossa Ohjelmassa keskitytään lähinnä toimenpiteisiin työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi. Maahanmuuttopolitiikan kokonaisvaltainen, yhtenäinen ja ennakoiva kehittäminen edellyttää, että päävastuu politiikan valmistelusta on osoitettu yhdelle ministeriölle, jonka on sovitettava yhteen eri intressit ja toimittava hyvässä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suomen maahanmuuttohallinto on tällä hetkellä hajanainen. Ulkomaalaisasioiden nykyistä kokonaisvaltaisempi hallinta olisi myös maahanmuuttoon liittyvien turvallisuuskysymysten kannalta tärkeää. EU-puheenjohtajuus ja oikeus- ja sisäasiat Suomen EU-puheenjohtajakausi oikeus- ja sisäasioiden osalta valmisteltiin säännöllisesti kansliapäällikön johdolla kokoontuneessa työryhmässä (Sateenvarjo). Keskeiset linjakysymykset käsiteltiin turvallisuusasiain johtoryhmässä (Turjo). Kansainvälisten turvallisuusasiain ryhmä koordinoi puheenjohtajakauden valmistelua ministeriössä. Puheenjohtajakauden aikana järjestettiin kolme virallista ja yksi epävirallinen oikeus- ja sisäasiain neuvoston kokous, joissa puhetta johti sisäasiainministeri Kari Rajamäki. Puheenjohtajakauden aikana sisäasiainministeriön virkamiehet johtivat puhetta 20 neuvoston oikeus- ja sisäasioita käsitelleessä työryhmässä. Suomen painopisteenä oikeus- ja sisäasioissa EU-puheenjohtajakaudella oli monivuotisen Haagin ohjelman tavoitteiden edistäminen ja arviointi. Haagin ohjelman loppukauden prioriteetteja täsmennettiin tavalla joka vastaa Suomen omia tavoitteita (kattava maahanmuuttopolitiikka, saatavuusperiaatteen toteuttaminen ja operatiivinen yhteistyö poliisiyhteistyössä, terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus, oikeus- ja sisäasioiden ulkosuhteet sekä Schengen-kysymykset). Eurooppa-neuvosto käsitteli oikeus- ja sisäasiain neuvoston valmistelun pohjalta päätöksentekoa sekä muuttoliikekysymyksiä osana Haagin arviointia. Muuttoliikekysymysten osalta Eurooppa-neuvosto hyväksyi kattavan toimintaohjelman EU:n kokonaisvaltaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Lisäksi hyväksyttiin 6

8 oikeus- ja sisäasioiden rahoitusohjelmat vuosille Suomen pj-kaudella hyväksyttiin Suomen aloitteesta syntynyt rajastrategia EU:n yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän kehittämiseksi. Strategia linjaa merkittävällä tavalla unionin ulkorajojen valvonnan kehittämistä. Moniviranomaistyötä ja parhaita käytäntöjä edistettiin johdonmukaisesti kaikilla eri sektoreilla (mm. lainvalvontaviranomaiset, rajaviranomaiset, ihmiskaupan torjunta, alueellisen yhteistyön parhaat käytännöt kuten Baltic Sea Task Force sekä Itämeren rajavalvontayhteistyö). Erityistä huomiota kiinnitettiin ihmiskaupan torjuntaan, erityisesti lapsiuhrien tunnistamiseen, ja asiasta järjestettiin asiantuntijaseminaari kaikille EU-jäsenvaltioille marraskuussa Suomen pj-kaudella saavutettiin. Schengenin tietojärjestelmää koskevasta SIS II-lainsäädäntöpaketista yksimielisyys neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä. Uusien jäsenvaltioiden kattavat Schengen-arvioinnit suoritettiin vuoden 2006 aikana Itävallan ja Suomen johdolla. Joulukuussa hyväksyttiin poliittiset johtopäätökset arvioinneista sekä määriteltiin puutteet ja lisätarkastusten tarve kaikkien 10 uuden jäsenvaltion osalta. Lisäksi sisärajatarkastusten poistamiselle määriteltiin aikataulu ja uudet Schengenin tietojärjestelmää koskevat tekniset järjestelyt, joiden mukaisesti Schengen-alueen laajentaminen voidaan toteuttaa noin vuotta suunniteltua nopeammin. Suomen Euroopan unionin puheenjohtajuuskaudella hyväksyttiin Schengenin uuden tietojärjestelmän lainsäädäntöinstrumentit. Uusi tietojärjestelmä mahdollistaa aiempaa laajemman tietojen vaihdon SIS järjestelmän kautta. Uudet jäsenmaat voivat liittyä Schengen alueeseen vuoden 2007 lopusta lähtien edellyttäen, että ne täyttävät liittymiselle asetetut vaatimukset. Pelastustoimen osalta tärkein puheenjohtajuuskauden saavutus oli poliittinen yksimielisyys pelastuspalvelun rahoitusvälineestä, jonka seurauksena komissio korvaa osan avustuksesta johtuvista kustannuksista. Tämä mahdollistaa unionin jäsenvaltioiden avun toimittamisen kriisialueille nykyistä nopeammin ja tehokkaammin. Suomessa puheenjohtajuuskaudella järjestetyt kokoukset onnistuivat turvallisuusjärjestelyiden osalta hyvin. EU-puheenjohtajuus ja alueiden kehittäminen Suomen puheenjohtajakaudella saatettiin voimaan kauden rakenne- ja koheesiorahastoohjelmia koskevat asetukset, jotka ohjaavat kolmannesta EU:n budjetin käytöstä. Suomen johdolla valmisteltiin myös EU:n koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat. Näin koko uuden ohjelmakauden säädösperusta saatiin voimaan ajallaan ja luotiin edellytykset käynnistää uusien ohjelmien toteutus vuoden 2007 alusta. Myös EU:n ulkorajayhteistyön ohjelmia koskeva asetus saatiin voimaan. Suomi vahvisti EU:n koheesiopolitiikan yhteyttä Lissabonin strategian toteuttamiseen järjestämällä alueellisen innovaatiopolitiikan keinoja käsittelevän epävirallisen ministerikokouksen. Aihetta käsiteltiin myös kaupunkiseutujen kilpailukykyä koskevassa virkamieskokouksessa. Siviilikriisinhallinta Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet kyettiin pitämään tasolla, joka vastasi määrällisesti ja laadullisesti Suomen antamia sitoumuksia kansainväliseen kriisinhallintaan osallistumisesta. Pelastusopiston yhteyteen avattiin Kriisinhallintakeskus, joka mahdollistaa kotimaisen koulutusjärjestelmän käynnistämisen säännöllisellä koulutus- ja tutkimustoiminnalla. Kotimaista koulutusjärjestelmää luodaan edelleen mm. osaamisen verkottamisella kaikkien siviilikriisinhallinta-alojen asiantuntevalla ja systemaattisella osallistumisella koulutukseen sekä ajanmukaisella ja toistaiseksi puuttuvalla oppimateriaalilla. 7

9 Valtion kuntapolitiikka Valtioneuvosto antoi eduskunnalle syyskuussa 2006 hallituksen esityksen laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta (HE 155/2006 vp.). Eduskunta on hyväksynyt lait ja ne tulivat voimaan Lait luovat edellytykset kunta- ja palvelurakenteen sekä kuntien yhteistyön kehittämiseksi tulevina vuosina. Hanke kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanoa varten asetettiin Sen tavoitteena on seurata ja tukea uudistuksen edellyttämien selvitysten ja toimeenpanosuunnitelmien laadintaa kunnissa sekä lainvalmistelua ja muuta puitelain edellyttämää säädösvalmistelua valtionhallinnossa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tarkoituksena on se, että kuntien vastuulla olevat palvelut saavat riittävän vahvan rakenteellisen ja taloudellisen perustan niiden järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Keväällä 2006 valmistui järjestyksessään kolmas peruspalveluohjelma, joka annettiin eduskunnalle valtiontalouden kehyspäätöksen liitteenä. Peruspalveluohjelmaa täsmentävä peruspalvelubudjettitarkastelu valmisteltiin syyskauden alussa ja peruspalvelubudjettitarkastelu sisältyy valtion talousarvioesityksen yleisperusteluihin. Peruspalveluohjelma ja peruspalvelubudjettitarkastelu lähetettiin kunnille ja kuntatyhmille taloussuunnitelman ja talousarvion laadinta-aineistoksi. Peruspalveluohjelmaan sekä peruspalvelubudjettitarkasteluun sisältyy tuottavuuden kehittämistä koskevaa aineistoa. Peruspalveluohjelma valmistelu toteutettiin valtiontalouden kehyspäätöksen kanssa yhteen sovitettuna. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta laati molempiin asiakirjoihin sisältyvän kuntatalouden kehitysarvion. Peruspalveluohjelmalla ja -budjetilla pyritään siihen, että julkista taloutta tarkastellaan kokonaisuutena. Peruspalveluita ja niiden rahoitusta käsitellään sekä valtiontalouden että kuntatalouden näkökulmasta. Kuntien yhteistoimintaa on tuettu mm. myöntämällä kahdeksalle hankkeelle yhteensä miljoona euroa harkinnanvaraista yhteistoiminta-avustusta. Avustusta myönnettäessä kiinnitettiin erityistä huomiota sellaiseen yhteistoimintaan, joka tukee käynnissä olevan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteita, sekä sellaisiin uusiin toimintojen järjestämistapoihin tai -rakenteisiin, joilla voidaan katsoa olevan yleistä merkitystä kuntien yhteistoiminnan kehittämisessä. Seutuyhteistyökokeilua on jatkettu sen ajan, joka kunnille on varattu kunta- ja palvelurakenteen uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon. Vuonna 2006 valmisteltiin 14 vuoden 2007 alusta voimaan tullutta kokonaisten kuntien yhdistymistä koskevaa päätöstä. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman osana toimivan kunnallisen demokratian kehittämishankkeen aikana valmisteltiin vuonna 2006 kaksi hallituksen esitystä. Hallituksen esitys kuntalain muuttamiseksi annettiin eduskunnalle maaliskuussa ja tuli voimaan Uudistuksella vahvistetaan kunnallisen luottamushenkilön työskentelyedellytyksiä mm. mahdollistamalla pormestarimalli, ns. luottamustoimivapaa sekä kunnan tuki valtuustoryhmien toiminnalle. Kuntakonserniin ja kunnallisiin liikelaitoksiin liittyvä hallituksen esitys annettiin eduskunnalle marraskuussa Lain on tarkoitus tulla voimaan kevään 2007 aikana. Kolmikantaisesti valmistellut hallituksen esitykset, joilla kehitetään Kuntien eläkevakuutuksen hallintoa ja saatetaan työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa koskeva sääntely kunnissa lain tasolle, annettiin eduskunnalle. Kuntien takauskeskuksesta annettua lakia uudistettiin. Alueiden ja hallinnon kehittäminen Maakuntien väliset erot tuotannossa, työllisyydessä ja muuttoliikkeessä kaventuivat vuosina ja ovat pysyneet lähes ennallaan vuosina Yritysten kokonaisliikevaihto kasvoi vuoden 2006 alkupuolella kaikissa maakunnissa.. Nopeinta liikevaihdon kasvu oli Itä- Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Vuoden 2006 aikana työllisten määrä kas- 8

10 voi voimakkaimmin Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Itä-Uudellamaalla. Heikointa kasvu oli Kymenlaaksossa, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa. Tuotannon nopean kasvun myötä työllisyys on parantunut ja työttömien määrä vähentynyt kaikissa maakunnissa vuosina 2005 ja Parhaiten ovat menestyneet suuret aluekeskukset ja niiden läheisyydessä olevat seutukunnat. Maan sisäinen muuttoliike on hyvän talouskasvun myötä hieman kiihtynyt, mutta maakuntien nettomuutossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2006 aikana. Uudenmaan muuttovoitto on kasvanut selvästi, mutta se perustuu suurelta osin vuonna 2006 lisääntyneeseen maahanmuuttoon. Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista linjaa keskus-, alue- ja paikallishallinnon kehittämistä 2010-luvulle saakka. Toimintalinjoina painottuvat palvelujen saatavuuden turvaamiseen, tuottavuuden parantamiseen, hallinnon rakenteiden ja yhteistyön kehittämiseen, tietoyhteiskuntakehityksen tukemiseen ja valtion henkilöstövoimavaroihin liittyvät tehtävät. Toimeenpanosuunnitelma etenee suunnitellussa aikataulussa. Selonteon linjausten mukaisesti ministeriöt ja lääninhallitukset ovat asettaneet alaiselleen alue- ja paikallishallinnolle konkreettiset valtion palvelujen saatavuutta koskevat palvelutavoitteet vuodesta 2006 alkaen. Uusia yhteispalvelupisteitä on hallituskaudella tullut 21, niitä on yhteensä nyt 213. Alueellistamistoimenpiteet käsittävät tällä hetkellä yhteensä noin 150 toimintoa tai yksikköä. Toimenpiteitä on kohdistettu maan eri osiin, aluekeskuksiin, mutta myös isoimpiin yliopistokaupunkeihin ja aluekeskuksia pienempiin keskuksiin. Toimenpiteiden kokonaismäärä oli vuoden 2006 lopussa yhteensä htv:tta, joista alueellisesti kohdennettuja oli htv. Kaikkien päätettyjen ja suunnitteilla olevien toimintojen sijaintipaikkoja ei ole vielä päätetty. Sijoittumisessa ovat painottuneet Etelä- ja Länsi-Suomi. Alueiden kehittämislain muutoksen toteuttaminen aloitettiin. Joulukuussa 2006 järjestettiin lain muutoksen edellyttämät ensimmäiset neuvottelut määrärahoista ministeriöiden ja maakunnan liittojen välillä. neuvottelut muodostivat hyvä pohjan jatkoyhteistyölle, vaikka vaikutu talousarvion määrärahojen jakoon jäi tässä vaiheessa vähäiseksi. Ulkomaalaishallinto Vuoden 2006 talousarvion sisäasiainministeriön hallinnonalan pääluokassa on asetettu aktiivisen ja hallitun maahanmuuttopolitiikan edistämiselle seuraavat tavoitteet: Maahanmuutto- ja pakolaispolitiikassa toteutuvat ihmis- ja perusoikeudet, hyvä hallinto, oikeusturva ja kansallisten etujen huomioon ottaminen. Maahanmuutto on hallittua, kansainvälistä suojelua annetaan, laiton maahanmuutto ja ihmiskauppa torjutaan. Työperäisen maahanmuuton lisäämiselle luodaan edellytyksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Ulkomaalaishallinnon rakenteita kehitetään erityisesti selvittämällä mahdollisuuksia saada eri viranomaisten palveluita entistä enemmän yhdestä pisteestä. Sisäasiainministeriö julkaisi keväällä 2006 strategiansa maahanmuuttohallinnon ja ulkomaalaislainsäädännön kehittämiseksi. Strategiassa ehdotetaan muun muassa maahanmuuttopolitiikan päävastuun osoittamista selkeästi sisäasiainministeriölle sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisvastuun siirtämistä sisäasiainministeriön hallinnonalalle. Kiintiöpakolaispolitiikkaa johtaisi työryhmän ehdotuksen mukaan jatkossa sisäasiainministeriö. Myös ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö 9

11 tulisi siirtää sisäasiainministeriön hallinnonalalle. Lisäksi työryhmä esitti näkemyksensä kiireellisimmistä ulkomaalaislain muutostarpeista. Sisäasiainministeriö osallistui hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmisteluun. Ohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa Ohjelmassa keskitytään erityisesti työperusteiseen maahanmuuttoon. Sisäasiainministeriö asetti työryhmän selvittämään ulkomaalaisten rekisteröintikäytäntöjen yhtenäistämistä. Työryhmä on laatinut osana väestötietolain kokonaisuudistusta ehdotuksen väestötietolain ulkomaalaisten rekisteröimistä koskevien säännösten muuttamiseksi. Lisäksi työryhmä on kartoittanut ulkomaalaisten rekisteröintiin liittyvät muut kehittämistarpeet. EU:n muuttoliikettä koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan edelleen kehittämisestä ja jatkolinjauksista sovittiin joulukuun 2006 Eurooppa-neuvostossa. Lisäksi Suomen puheenjohtajuuskaudella sovittiin eteläisen merirajan vahvistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Suomen johdolla sovittiin uusista takaisinottosopimusneuvottelumandaateista. Neljästä rahastosta (pakolais-, palauttamis-, ulkoraja- ja kotouttamisrahasto) koostuvasta Yhteisvastuun ja muuttoliikkeiden hallinnan puiteohjelmasta vuosille päästiin yhteisymmärrykseen. Myös muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevasta tilastoasetuksesta päästiin yksimielisyyteen. Ulkomaalaisvirastossa on käynnissä sisäasiainministeriön tuottavuusohjelmaan sisältyvä ulkomaalaisprosessien sähköistämiseen tähtäävä hanke. Uusi ulkomaalaisasioiden tietojärjestelmä (UMA) otetaan näillä näkymin käyttöön vuonna Ulkomaalaisvirasto on saanut hankkeen toteuttamista varten käyttöönsä 3 miljoonaa euroa tuottavuuden edistäminen-määrärahasta. Hankkeen toteuttamiseksi välttämättömät lainsäädäntömuutokset hyväksyttiin eduskunnassa alkuvuodesta Jatkossa muun muassa kaikki prosesseihin osallistuvien viranomaisten välinen tiedonvaihto tapahtuu sähköisessä muodossa. Ulkomaalaisvirastossa toteutettiin poikkihallinnollinen hanke Suomen ulkomaalaishallinnon vaikuttavuuden ja arvonluonnin mittaamisesta. Hankkeen aikana työskentelyyn osallistuivat kaikki ulkomaalaishallinnon merkittävät tahot. Turvapaikkahakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli 132 vuorokautta. Nopeutetussa menettelyssä käsiteltyjen turvapaikkahakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli 60 vuorokautta. Kansalaisuushakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli noin 1 vuosi 9 kuukautta. Lääninhallinto Lääninhallitukset huolehtivat eri toimialoillaan siitä, että väestön oikeudet toteutuvat koko maassa. Lääninhallitukset edistävät alueellista kehitystä ja varmistavat, että alueellinen ja seudullinen hyvinvointi ja kansalaisten turvallisuus paranevat. Lääninhallitukset toimivat sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä syrjäytymisen vähentämiseksi. Lääninhallitukset tukevat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Lääninhallitusten yhteiskunnalliset tavoitteet toteutuvat erityisesti lääninhallitusten arkipäivän työssä seitsemän eri ministeriön ohjauksessa. Lääninhallitukset ovat tehneet yhteisesti prosessien määrittelytyötä tavoitteena prosessien mukaan organisoituminen. Tässä yhteydessä on tehostettu erityisesti kanteluiden käsittelyä. Kaikki lääninhallitukset ovat vuoden 2006 loppuun mennessä päässeet sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanteluiden käsittelyajoissa asetettuihin tavoitteisiin. Sivistystoimen kanteluista yli 70 % käsi- 10

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2007 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 LÄHETE /21/2010.3.2010 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Oheisena lähetetään tiedoksenne rajavartiolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2009. Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS

RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2 RAJAVARTIOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 \\Rvlh.rvl\rvle_yhteiset_resurssit\Suunnitteluyksikkö\SEURANTA\Tkert04\RVL\RVL tilinpaatos 2004.doc SISÄLLYSLUETTELO: RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO...1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS...2

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 27.3.2015 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen,

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen, SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Joona Övermark Työn nimi Pelastuslaitoksen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun Työn

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 2015 Oikeusministeriön n t s vuo 201 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING x 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot