The initial location at the University of Vaasa, Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "The initial location at the University of Vaasa, Finland http://lipas.uwasa.fi/~ts/publicat/ulkomkaantvjts.pdf"

Transkriptio

1 The initial location at the University of Vaasa, Finland Veikko Jääskeläinen and Timo Salmi (1977). Ulkomaan rahan määräisten tilinpäätöstietojen kääntämisestä. The Finnish Journal of Business Economics 26:4, This paper is reproduced at the University of Vaasa in the electronic format with the permission of The Finnish Journal of Business Economics. Copyright 1977 by The Finnish Journal of Business Economics and the authors.

2 Liiketaloudellinen Aikakauskirja The Finnish Journal of Business Economics Toivo S. Äijö The Internationalization Process of Business Enterprise Eero Pitkänen Nollapohjabudjetoinnin perusteet ja sovellettavuus (Summary p. 415) Veikko jääskeläinen - Timo Salmi Ulkomaan rahan määräisten tilinpäätöstietojen kääntämisestä Vesa Kanniainen - jarmo Niinikoski Kehitysalueiden teollisuushalliyritykset (Summary p. 450) Kristian Möller Tuotetyyppikohtainen riskiprofiilitutkimus (Summary p. 463) HUUGO RANINEN (päätoimittaja). MIKA KASKIMIES (toim.siht.), LEO AHLSTEDT JAAKKO HONKO. EINO NIINI. REINO ROSSI. MARTTI SAARIO ja FEDI VAIVIO Toimituksen osoite: Runeberginkatu Helsinki 10. Aikakauskirja ilmestyy vuosittain neljänä niteenä. Tllaushinto 50:- The Finnish journal of Business Economics Address: Runeberginkatu Helsinki 10. Finland.

3 Liiketaloudellinen Aikakauskirja The Finnish Journal of Business Economics Ulkomaan rahan määräisten kääntäm isestä tilinpäätöstietojen HUUGO RANINEN (päätoimittaja), MIKA KASKIMIES (toim.siht.), LEO AHLSTEDT, JAAKKO HONKO, EINO NIINI, REINO ROSSI, MARITI SAARIO ja FEDI VAIVIO Toimituksen osoite: Runeberginkatu 22-24, Helsinki 10. Aikakauskirja ilmestyy vuosittain neljänä niteenä. TIlaushinta 50:- The Finnish Journal of Business Economics Address: Runeberginkatu 22-24, Helsinki 10, Finland.

4 TalousJohtaja VEIKKO jaaskelainen Valmet oy' Apulaisprrifessori TIMO SALMI Vieraileva tutkija, European Institute [or Advanced Studies in Management Ulkomaan rahan määräisten tilinpäätöstietojen kääntämises tä* Yhtiöt, joiden toimintaan liittyy ulkomaisia operaatioita, joutuvat ottamaan kantaa kysymykseen siitä, miten niiden tulisi laskentatoimessaan käsitellä ulkomaan rahan määräisiä tietoja. Erityisenä ongelmana tulee tässä yhteydessä esiin kuinka ulkomaisten tytäryhtiöiden taseet ja tuloslaskelma pitäisi muuntaa kotimaan valuutan eli perusvaluutan määräisiksi. Tämä ongelma esiintyy luonnollisesti nimenomaan silloin, kun halutaan laatia konsernitilinpäätös konsernille, jonka osana on ulkomaisia tytäryhtiöitä. Myös suomalaisessa yritysympäristössä tällä kysymyksellä on oma merkityksensä konsernitietojen osalta, sillä 30 suurimman suomalaisomisteisen ulkomaisen teollista toimintaa harjoittavan tytäryhtiön yhteenlaskettu liikevaihto sijoittui vuonna 1975 suuruusluokaltaan I Suomen kuudenneksi ja seitsemänneksi suurimman yhtiön liikevaihtojen väliin. 2 Tämän artikkelin kirjoitushetkellä lakiesitysasteella oleva osakeyhtiölainsäädännön uudistus 3 konsernitilinpäätöstä koskevine säännöksineen lisää kyseessä olevan ongelman eli käännösongelman merkitystä. Lakiesityksen mukaan konsernin emoyhtiön on nimittäin tilikausittain laadittava koko konsernia koskeva julkinen konsernitilinpäätös. Lakiesitys ei kuitenkaan sisällä säännöstöä eri maissa sijaitsevien yhtiöiden muodostaman konsernin konsernitilinpäätöksen yhteydessä väistämättä syntyvän käännösongelman ratkaisemiseksi. Lakiesityksessä todetaan ainoastaan, että "on tehtävä selko siitä, mitä laskennallisia periaatteita noudattaen konserniti- *Esitämme kiitobet KTLJarmo Leppiniemelle hänen kommenteistaan. 12,4 mrd mk. 2Tieto on Talouselämä-lehden 23/1976 mukainen. (Talouselämä 1, s. 23 ja Talouselämä II, s. 44.) 'Kyseessä on Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi, 1977 vp. n:o 27. Kts. erityisesti ss. 1-3,79-88 ja

5 linpäätös on laadittu".4 Lakiesityksen perusteluissa todetaankin, että "konserneja koskevan laskenta- ja tilinpäätöstekniikan kehitys - myös ulkomaisten esimerkkien mukaan - on voitava omaksua lakia kulloinkin muuttamatta". 5 Huomautettakoon vielä lisäksi, että käännösongelman esiintyminen ei rajoitu konsernitilinpäätöstapauksiin, vaan se esiintyy myös yritysten tavanomaisten ulkomaisten toimintojen yhteydessä. Tämän kirjoituksen tarkoitus on antaa yleiskuva ulkomaan rahan määräisten taseiden ja tuloslaskelmien kääntämiseen sovelletuista menetelmistä 7 sekä selvittää niiden mahdollista sopivuutta suomalaisten yritysten laskentatoimeen. Tilinpäätöstietojen käännöstehtävän esittelemme ensinnäkin tavaomaisen, niin sanotut monetääriset/fyysiset menetelmän puitteissa. Käymme lyhyesti läpi myös muiden perinteisten ulkomaisten käännösmenetelmien perusratkaisut. Tämän jälkeen otamme käsiteltäväksi uuden amerikkalaisen vuoden 1976 alusta voimaan tulleen käännössäännöstön, 8 koska tämä amerikkalaisperäisiä monikansallisia konserneja koskeva säännöstö on mm. tulosvaikutustensa johdosta saanut laajaa huomiota osakseen. Toteamme ulkomaisen tytäryhtiön käännetyn tuloksen jaoittelutavan operatiiviseen tulokseen ja käännösvoittoon tai -tappioon sekä luetteloimme näin käännetyn tuloksen käsittelyssä omaksuttuja kirjanpidollisia käsittelyvaihtoehtoja. Pyrimme osoittamaan, että tilinpäätöstietojen kääntämisen tuloksena saadun informaation käyttökelpoisuus ei riipu ainoastaan käännösmenetelmän valinnasta, vaan oleellisesti myös käännettävien tilinpäätöstietojen pohjana olevaan kirjanpitoon sovelletusta kirjausperusteesta. Toteamme, että tavanomaisen suoriteperusteen käyttö kirjausperusteena voi ennakkotilauksiin perustuvan ulkomaisiin operaatioihin liittyvän projektituotannon yhteydessä johtaa epärealistisen informaation syntymiseen tilinpäätöstietoja käännettäessä. Suoritusperusteen soveltamisen sijasta ehdotamme, että valuutta-asemaa koskevat laskelmat laadittaisiin ikäänkuin laskelmassa käytetyt tiedot olisi poimittu sitoumusperusteisesta kirjanpidosta. Tarkoituksemme on samalla alustaa keskustelu siitä, ovatko aikaisemmat käännösmenetelmät tai näillä näkymillä laajaan käyttöön tuleva uusi amerikkalainen käännösmenetelmä parhaita mahdollisia sovellettavaksi monelle suomalaiselle toellisuusyhtiölle tyypillisessä projektituotantoon liittyvässä laskentatilanteessa. 4Esitys osakeyhtiölainsäädännöksi, s. 86. Ruotsissa vuoden 1977 alusta voimaan tullut osakeyhtiölaki suhtautuu käännösongelmaan aivan samaan tapaan. 5Esitys osakeyhtiölainsäädännöksi, s Syitä kääntämisen tarpeen syntymiseen yrityksen informointi-, tarkkailu- ja suunnittelulaskelmissa on luetteloitu yksityiskohtaisemmin muun muassa lähtiessä Solving International Accounting Problems, ss ja Salmi, ss Perussyynä on valuuttakurssien muutosten tulosvaikutusten huomioon ottamisen tarve. 7Todettakoon, että kirjanpitolain 15 pykälän 2 momentti sisältää säädöksen kirjanpitovelvollisen ulkomaan rahan määräisten saamiston ja velkojen käsittelystä, mutta tämä kattaa vain pienen osan käännösongelmasta. Ks. myös Elink VL 26. 8Kyseessä on Financial Accountin Standards Board'in lausunto neo 8 elokuussa 1975.

6 Otamme tarkastelun kohteeksi ulkomaisen tytäryhtiön taseen kääntämisen (translation). Ulkomaisen tytäryhtiön tulos laskelman kääntämistä tarkastelemme myöhemmin tässä kirjoituksessa. Käännösongelman perinteinen peruskysymys on mitä valuuttakurssia käyttäen tytäryhtiön taseen (ja tuloslaskelman) kukin erä tulisi muuntaa emoyhtiön sijaintimaan valuutan eli perusvaluutan (base currency) määräiseksi. Useimmissa käännösmenetelmissä tytäryhtiön taseen kääntäminen suoritetaan siten, että ne taseen erät, joiden arvoon asianomaisen valuuttakurssin muodosten ei katsota vaikuttavan, käännetään historialliseen kurssiin eli kyseessä olevan tase-erän synty hetken kurssiin. Näistä taseen eristä käytetään usein sanontaa, jonka mukaan ne ovat ei-alttiita valuuttariskille. 9 Taseen erät, joiden arvoon asianomaisen valuuttakurssin muodosten katsotaan vaikuttavan, käännetään tilinpäätöshetken kurssiin. Tällaisia tase-eriä kutsutaan usein valuuttariskille alttiiksi eriksi. Tyypillisinä esimerkkeinä eri ryhmistä voidaan ajatella esimerkiksi ulkomaisen tytäryhtiön sijaintimaan valuutan määräisiä kassavaroja ja pankkisaamisia sekä toisaalta sen käyttöomaisuutta tarkasteltuna kotimaisen emoyhtiön näkökulmasta. Jos asianomaisen tytäryhtiön sijaintimaan valuutta esimerkiksi devalvoituu, heikkenee kassavarojen ja pankkisaamisten arvo perusvaluuttaan nähden devalvaation seurauksena. Käyttöomaisuuden sen sijaan katsotaan säilyttävän reaaliarvonsa tässä suhteessa. Tällöin edellinen erä on valuuttariskille altis ja se käännetään uuden kurssin eli tilinpäätöshetken kurssin mukaan. Jälkimmäinen erä katsotaan ei-alttiiksi ja käännetään kyseisen erän hankintahetken eli historiallisen kurssin mukaan. Eri käännösmenetelmät voidaan luokitella niiden perusteiden pohjalta, joiden mukaan ulkomaan rahan määräisen taseen erätjaoitellaan tilinpäätöshetken kurssiin käännettäviin alttiisiin tase-eriin ja historiallisiin kursseihin käännettäviin ei-alttiisiin tase-eriin. 11 Yleisimmät amerikkalaisperäisille monikansallisille yhtiöille virallisesti suositellut käännösmenetelmät ennen uuden amerikkalaisen säännöstön (eli "F ASB n:o 8") voimaantuloa vuoden 1976 alusta ovat olleet lyhytaikaiset/pitkäaikaiset 9Valuuttariskillä tarkoitamme valuuttakurssien muutosmahdollisuuttaja muutosten tulosvaikutuksia (niin suotuisia kuin epäsuotuisia). IONäitä taseen käännösongelman ratkaisuja on kuvattu yksityiskohtaisemmin muun muassa lähteessä Salmi, luku 3. Niiden historiaa on esitelty esimerkiksi lähteessä Glover, ss lltässä tavanomaisessa jaoittelutavassa ei oteta laisinkaan huomioon sitä mahdollisuutta, että tase-erä voi olla myös osittain altis asianomaisen valuuttakurssin muutoksille. Tätä kysymystä on käsitelty tarkemmin muun muassa lähteessä Salmi, ss ja

7 menetelmät 12 (current/noncurrent method) muunnoksineen 13 sekä monetääriset/ fyysiset menetelmät 14 (monetary/nonmonetary method). Eurooppalaisessa käytännössä on myös varsin tavanomaista kääntää koko ulkomaan rahan määräinen tase tilinpäätöshetken kurssiin ja palautetut voitot palautushetken kurssiin. 15 Otamme aluksi näistä menetelmistä pääpiirteittäin esiteltäväksi monetääriset/fyysiset menetelmän, koska se johtaa lähestymistapaerosta huolimatta lähes samaan tulokseen kuin uuden amerikkalaisen säännöstön mukainen käännösmenetelmä. Mainittakoon lisäksi, että ruotsalainen Föreningen Auktoriserade Revisorer suosittelee monetääriset/fyysiset menetelmän soveltamista (eräin täsmennyksin) Ruotsin uuteen osakeyhtiölakiin perustuvassa kannanotossaan. 16_ Monetääriset/fyysiset menetelmässä käytetty perusratkaisu on sen nimen mukaisesti se, että käännettävän ulkomaan rahan määräisen taseen perimmältään monetääriset (monetary, financial) erät katsotaan valuuttariskille alttiiksi tase-eriksi ja käännetään siten tilinpäätöshetken kurssiin. Perimmältään ei-monetääriset (non-monetary, physical) ulkomaan rahan määräisen taseen erät käännetään historiallisiin kursseihin. Seuraava kaavio esittää ulkomaan rahan määräisen taseen kääntämisen monetääriset/fyysiset menetelmän mukaan. RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Pitkäaikainen VARAUKSET OMA PÄÄOMA Käännöskurssi tilinpäätöshetken historiallinen (altis) (ei-altis) x 12Ks. erityisesti AICPA 1. Menetelmää kutsutaan myös AICPA'n (American Institute ofcertified Public Accountants) menetelmäksi. 13Ks. erityisesti AICPA II. Kyseessä on ns. modifioitu AICPA'n menetelmä. 14Ks. erityisesti Hepworth ja NAA. Menetelmää kutsutaan myös Hepworthin menetelmäksi tai NAA'n (National Association of Accountans) menetelmäksi. Menetelmälle voitaisiin ajatella myös nimitystä monetääriset/bonetääriset menetelmä. 15Esimerkkinä länsi-saksalaisesta käytännöstä ks. esimerkiksi Steinle, s Ks. Erikksson, ss. 79, ja 161 kohta 5.

8 Monetääriset/fyysiset menetelmää sovellettaessa katsotaan ulkomaan rahan määräisen taseen rahoitusomaisuus sekä vieraan pääoman niin lyhytaikaiset kuin pitkäaikaisetkin erät pääsääntöisesti valuuttakurssin muutoksille alttiiksi tase-eriksi. Perimmältään alttiiksi luokitellut erät katsotaan kuitenkin ei-alttiiksi niiltä osin, joilta ne on mahdollisesti suojattu valuuttariskiä vastaan, esimerkiksi termiinasopimuksin. Vaihto-omaisuutta ei tässä menetelmässä katsota alttiiksi, sillä menetelmän olettamusten mukaan valuuttakurssin muutosten aiheuttama varaston arvon muutos kompensoituu tuotteiden myyntihintojen vastaavana muutoksena. Käyttöomaisuus ja pitkävaikutteiset menot ja siten myös poistot luokitellaan ei-alttiiksi. Kuten muissakin menetelmissä taustalla on ilmeisesti hiljainen lisäolettamus, jonka mukaan ulkomaisen tytäryhtiön tase-erät ovat perimmältään tytäryhtiön sijaintimaan valuutan määräisiä, tai että ne on muutettu sellaisiksi ennen kääntämistä perusvaluutan määräisiksi. Toisena hiljaisena lisäolettamuksena on olettamus, jonka mukaan ulkomaisen tytäryhtiön tilinpäätös on ensin muutettu vastaamaan emoyhtiössä sovellettavia kirjanpidon periaatteita. Lyhytaikaiset/pitkäaikaiset menetelmässä luokitellaan käännettävän taseen lyhytaikaiset erät valuuttariskille alttiiksi eriksi ja ne käännetään siten tilinpäätöshetken kurssiin. Käännettävän taseen pitkäaikaiset erät katsotaan ei-alttiiksi tässä menetelmässä ja ne käännetään näin ollen historiallisiin kursseihin. Lyhytaikaiset/pitkäaikaiset menetelmä on vanhempi kuin monetääriset/fyysiset menetelmä, joka on vallannut alaa lyhytaikaiset menetelmältä amerikkalaisperäisissä monikansallisissa yrityksissä ennen uuden amerikkalaisen säännöstön tuloa voimaan. Edellä todettujen kahden menetelmän oleellisin ero ilmenee tavallisesti pitkäaikaisen vieraan pääoman kohdalla. Tämä ero voi jopa aiheuttaa täysin eri suuntaiset tulokset näitä menetelmiä sovellettaessa. Ajatellaan seuraavaa esimerkkiä asian havainnollistamiseksi. Suomalaisella konsernilla on englantilainen tytäryhtiö, jonka tase halutaan kääntää perusvaluutan eli Suomen rahan määräiseksi. Englantilaisella tytäryhtiöllä on pitkäaikainen puntamääräinen laina Englannissa. Punnan kurssin laskiessa syntyy konsernille monetääriset/fyysiset menetelmää käytettäessä käännösvoittoa, koska kyseisen velvoitteen aiheuttaman potentiaalisen rasitteeen mitattuna perusvaluutassa (mk) katsotaan vähenevän konsernin näkökulmasta. Käytettäessä lyhytaikaiset/pitkäaikaiset menetelmää, ei käännösvoittoa katsottaisi vielä syntyvän tältä osin, koska kyseessä on "pitkäaikainen" tase-erä. Todettakoon tässä yhteydessä asiaa tarkemmin erikseen käsittelemättä, että edellisen lisäksi myös vaihto-omaisuuden kääntämisen osalta menetelmät voivat poiketa merkittävästi toisistaan sovellutustavasta riippuen. Lyhytaikaiset/pitkäaikaiset menetelmän perusversiossa vaihto-omaisuus käännetään nimittäin tilinpäätöshetken kurssiin. Näille menetelmille esitetyt perusteet ovat hyvin niukkoja ja teknisluonteisia (mitkä erät käännetään mihinkin kurssiin). Yleisperuste1una kääntämiselle esitetään tarve ottaa valuuttakurssien muutokset huomioon konsernitasolla. Ulkomaan rahan määräinen tase voidaan myös kääntää kokonaisuudessaan tilinpäätöshetken kurssiin ja palutetut voitot palautushetken kurssiin. Perusajatuksena on tällöin kuitenkin ulkomaisten oparaatioiden tarkasteleminen ennem-

9 minkin ulkomaisina sijoituksina kuin yritystoiminnan osina. Tälle menetelmälle voidaan siis ajatella tulkintaa, jonka mukaan siinä itse asiassa käsitellään vain tytäryhtiön omaa pääomaa eräänlaisena "suorana sijoituksena", joka käännetään tilinpäätöshetken kurssiin. Tätä monien länsi-eurooppalaisten konsernien soveltamaa käännösmenetelmää voidaan kritisoida erityisesti siitä syystä että se tavallaan pyrkii kiertämään koko käännösongelman. Jos näin menetellään, eivät valuuttakurssien muutosten seurausvaikutukset tule riittävän huomion kohteeksi konsernin toimintaa ohjattaessa. Käännösmenetelmiä on kehitetty edellisten lisäksi lähtien siitä ajatuksesta, että laskelmissa on erikseen otettava huomioon sekä hintatasojen että valuuttakurssien muutokset. Tunnetuimmat näistä menetelmistä ovat Philips Lamp-yhtiön menetelmä, Zenoffinja Zwickin 17,ja Shwayderin 18 menetelmät. Amerikkalainen Financial Accounting Standars Board (FASB) julkaisi elokuussa 1975 amerikkalaisperäisiä monikansallisia konserneja koskevan käännössäännöstön, joka tuli voimaan vuoden 1976 alusta lähtien. Säädettynä käännösmenetelmänä on Leonard Lorensenin ja American Institute of Certified Public Accountants-järjestön (AICPA) esittämä "the temporal method of currency translation".19 Menetelmä pohjautuu käsitykselle kirjanpidosta mittausprosessina. Mittauksessa käytetty mittayksikkö on (monetäärinen tai bonetäärinen) raha. Kääntäminen tulkitaan mittayksikön vaihtamiseksi. Suoritettava mittayksikön vaihdos saa muuttaa vain mittayksikkön, mutta ei mitattavan kohteen ominaisuuksia. Tästä seuraa kääntämisprosessille asetettava vaatimus, jonka mukaan kääntäminen ei saa muuttaa mitään käännettävään tilinpäätökseen liittyvää kirjanpitoperiaatetta (vain mitta yksikkö vaihdetaan). J otta käytetyt kirjanpi toperiaa tteet säilyisivät muuttumattomina käännöstä suoritettaessa, on käännöskurssit valittava siten, että käännettävien erien arvostusperusteet säilyvät muuttamattomina. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi Lorensen esittää seuraavan vapaasti tulkitun periaatteen (the temporal principle oftranslation) noudattamista käännöstä suoritettaessa: Taseen (ja tuloslaskelman) kuhunkin erään sovellettava käännöskurssi valitaan sen ajankohdan mukaan, jona vallinnutta rahayksikköä käyttäen asianomaisen ulkomaan rahan määräisen erän arvo on mitattu. Tarkasteltavan menetelmän kuvaamiseen on käytetty myös seuraavaa sanoitusta. "Ulkomaan valuutassa laaditut taseet tulevat kään- I7Zenoff & Zwick, 1969, luku Shwayder. 19Kyseinen menetelmä esitettiin vuonna 1972 lähteessä Lorensen.

10 tää kotimaan valuutaksi siten, että taseen ja tuloslaskelman sekä niihin liittyvien raporttien erät kotimaan rahassa (markoissa) ilmaistuna ovat samat, kuin jos ne olisi kirjattu suoraan kotimaan rahassa pääyhtiön vastaavalle tilille."20 FASB'in lausunnon n:o 8 mukainen mentelmä johtaa nykyistenkirjanpitoperiaatteiden vallitessa melkein samaan tulokseen monetääriset/fyysiset menetelmän kanssa. Esimerkiksi, perimmältään monetääriset taseen erät arvostetaan tavanomaisesti tilinpäätöshetken rahan määräisinä. Tästä syystä kyseiset taseen erät käännetään FASBin menetelmässä tilinpäätöshetken kurssiin. Monetääriset/fyysiset menetelmässä peruste tilinpäätöshetken kurssin käytölle kyseisten erien kohdalla on se, että nämä erät katsotaan valuuttariskille alttiiksi.\f ASBin nyt esitellyssä muuttamattoman arvostusperusteen menetelmässä perusteena tilinpäätöshetken kurssien käytölle on kyseisten erien arvostusperusteen säilyttäminen muuttamattomana. Vastaavasti, esimerkiksi käyttöomaisuus käännetään monetääriset/fyysiset menetelmässä historiallisiin kursseihin, koska kyseisessä menetelmässä katsotaan, että käyttöomaisuus ei ole altis valuuttakurssien muutoksille. FASBin menetelmässä historiallisia kursseja käytetään käyttöomaisuuden kohdalla, jos kyseinen taseen erä on tavanomaiseen tapaan arvostettu hankintamenoon. (Samat kommentit soveltuvat luonnollisesti myös poistoihin.) Tässäkin tapauksessa siis päädytään samaan lopputulokseen tarkasteltavissa menetelmissä, kuitenkin käyttäen eri ajattelutapoja. Oleellisimmat erot puheenaolevien kahden menetelmän kohdalla voivat syntyä vaihto-omaisuuden kohdalla. Monetääriset/fyysiset menetelmässä vaihto-omaisuus katsotaan fyysisenä eränä ei-alttiiksi valuuttakurssien muutoksille ja käännetään näin ollen historiallisten kurssien mukaan. FASBin menetelmässä hankintamenoon arvostettu vaihto-omaisuus käänetään historiallisten kurssien mukaan, mutta jälleenhankinta- tai myyntihinnan perusteella arvostettu vaihto-omaisuus käännetään sen sijaan tilinpäätöshetken kurssiin. Sama seikka pätee soveltuvin osin myös eräisiin muihin taseen eriin, joista oleellisimmat ovat osakkeet ja osuudet sekä hankinta menoon mahdollisesti arvostetut muuta rahavarat. Seuraava kaavio esittää ulkomaan rahan määräisen taseen kääntämisen FAS- Bin menetelmän mukaan sovellettuna suomalaisen tasekaavan pääpiirteitä nouda ttamaan Nieminen, s. 25. Näin myös Föreningen Auktoriserade Revisorer, ks. Eriksson, s Kaavio seuraa eräitä vähäisiä tulkintaeroista johtuvia eroavaisuuksia lukuunottamatta samoja linjoja kuin Kauko Niemisen Talouselämä-lehdessä 3/1976 esittämä kaavio. Ks. Nieminen, s. 26.

11 VASTAAVAA RAHOITUSOMAISUUS Rahat ja pankkisaamiset Myyntisaamiset (suojaamattomat) Lainasaamiset sekä lyhyt- että pitkäaikaiset Ennakkomaksut Siirtosaamiset Muut rahoitusvarat hankin tahintaiset nykyarvoiset VAIHTO-OMAISUUS hankintamenoon arvostettu (at eost) 1uovutus- tai jälleenhankin tahintainen KÄYTTÖOMAISUUS poikkeus: nykyarvoon arvostetut osakkeet ja osuudet MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat (suojaamattomat) Ennakkomaksut Siirtovelat Rahoitusvekselit Muut lyhytaikaiset velat Pitkäaikainen ARVOSTUSERÄT VARAUKSET OMAPÄÄOMA Osakepääoma Muu oma pääoma Tilikauden voitto/tappio Käännöskurssi tilinpäätöshetken historiallinen jäännöseränä Samoin kuin muitakin käännösmenetelmiä käytettäessä, on FASBin menetelmää sovellettaessa otettava huomioon eräitä hiljaisia olettamuksia, joihin jo lyhyesti viitattiin aikaisemmin. 22 Ensinnäkin oletetaan, että tytäryhtiön käännettävä x x x x 22 Todettakoon, että tarkastellessamme käännösongelmaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä olemme yksinkertaisuuden vuoksi rajanneet konsernin sisäisten erien, (kuten esimerkiksi sisäisen liikevaihdon, saatavien velkojen sekä sisäisten omistussuhteiden) käsittelyn keskustelun ulkopuolelle. Yleisesti noudatettava periaate on eliminoida ne konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Eliminoinnin suorittamisesta ks. esim. Tuokko, luku 4.

12 ulkomaanrahan määräinen tase on muunnettu tytäryhtiön sijaintimaan valuutan määräiseksi myös niiden tase-erien osalta, jotka ovat kyseisen tytäryhtiön näkökulmasta ulkomaan rahan määräisiä eriä. Muussa tapauksessa edellytettäisiin periaatteessa oikein suoritettavaa kääntämistä varten erillinen valuutoittain pidetty konsernikirjanpito. Toisekseen oletetaan, että tytäryhtiön tase on, joko aluperin laadittu, tai jälkikäteen muunnettu noudattamaan emoyhtiössä noudatettavia kirjanpidon periaatteita. Muussa tapauksessa on tytäryhtiöiden käännettyjen taseiden tulkitseminen hankalaa ja mielekkään konsernitilinpäätöksen teko mahdotonta. Käännöstä suoritettaessa on myöskin otettava huomioon, että valuuttakursseja noteerataan useilla eri perusteilla. Oleellinen tämä kysymys on esimerkiksi tarkasteltaessa termiinasopimuksilla katettuja ulkomaisia myynti- ja lainasaamisia sekä ulkomaisia ostovelkoja ja lainoja. Tarkastelimme edellä ulkomaan rahan määräisten tilinpäätöstietojen kääntämistä erityisesti ulkomaan rahan määräisen taseen käsittelyn osalta. Käymme seuraavassa lyhyesti läpi tuloslaskelman kääntämisen. Tämä asioiden esitysjärjestys on tavanomainen käännösongelmaa käsittelevässä kirjallisuudessa. Kyseisen ulkomaisessa kirjallisuudessa käytetyn esitysjärjestyksen taustana lienee käsitys kirjanpidosta yrityksen varoja ja velvoitteita edustavan taseen vastaavien ja vastattavien erien muutoksina kahden ajankohdan välillä. 23 Valuuttakurssien muutosten monikansallisille konserneille aiheuttamat käännöstappiot ja -voitot saattavat nimittäin usein olla merkittäväitä osaltaan seurausta konsernin ulkomaan rahan määräisten varojen ja velvoitteiden arvojen muuttumisesta. Toisin kuin taseen kohdalla, on tuloslaskelman kääntämiseen olemassa suhteellisen yksinkertainen perusratkaisu. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että ulkomaan rahan määräinen tuloslaskelma käännetään siten, että kukin tilitapahtuna käännetään tapahtumahetken kurssiin. Myytyjen tuotteiden osalle tulevien kulujen ja käyttöomaisuuden poistojen kohdalla tapahtuu kääntäminen kuitenkin sen käännösmenetelmän mukaan, jota soveltaen tase käännetään, koska näiden erien kohdalla tapahtumahetki-sääntö ei välttämättä ole yksiselitteinen. Jos puhutaan vain FASBin arvostusperuste-menetelmän soveltamisesta ulkomaan rahan määräisen tuloslaskelman kääntämiseen, riittää jo taseen kääntämisen yhteydessä esitelty periaate, jonka mukaan (taseen ja) tuloslaskelman kuhunkin erään sovellettava käännöskurssi valitaan sen ajankohdan mukaan, jona vallinnutta rahayksikköä käyttäen asianomaisen ulkomaan rahan määräisen erän arvo on mitattu. Todettakoon, että johtuen siitä, että jokaisen tilitapahtuman erilliseen käsittelemiseen pohjautuva tuloslaskelman kääntäminen muodostaisi melkoisen tietojenkäsittelyn ongelman, sallii esimerkiksi FASBin lausunto n:o 8 keskimääräisten kurssien käyttämisen. Keskimääräisten kurssien käytön aiheuttama mahdollinen 23 Vr!. esim Ijiri 1, ss ja Vrt. myös Riistama, s. 194, missä tehdään vastaava havainto inflaation huomioonottamiseen tarkoitetuista tilinpäätösmenetelmistä.

13 virhe riippuu valuuttakurssien muutosten luonteesta (devalvoituminen/revalvoituminen tai tasaiset kurssiliukumat) sekä toiminnan mahdollisesta kausiluontoisuudesta. Kartoitettuamme edellä ulkomaan rahan määräisen taseen ja tuloslaskelman kääntämiseen käytettyjä menetelmiä, havainnollistamme FASBin menetelmää sekä tilikauden käännetyn tuloksen muodostumista pelkistetyllä numeroesimerkillä. Ajatellaan kuvitteellista suomalaista konsernia, jonka laskenta toimessa sovellettaisiin FASBin lausunnon n:o 8 säännöstä. Oletetaan, että konsernilla on englantilainen tytäryhtiö, jonka aloittava ja päättävä tase sekä tilikauden tuloslaskelma on käännetty jäljempänä. Käännettäessä oletamme lukujen yksinkertaisuuden säilyttämiseksi, että tilikauden alussa punnan kurssi on ollut 8Fmk/f. Tämän kurssin oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi olleen voimassa niin pitkään ennen tarkasteltavan tilikauden alkua, että sitä voidaan käyttää tarvittaessa historiallisena kurssina minkä tahansa kyseeseen tulevan erän kohdalla. 24 Tilinpäätöshetkellä punnan kurssi olkoon laskenut kurssiin 6Fmk/f. Oletetaan, että vaihto-omaisuus korvautuu tasaisesti tilikauden kuluessa, jolloin vaihto-omaisuuden osalta voidaan käyttää kyseistä keskikurssia historiallisena kurssina. Myytyjen tuotteiden kustannukset on arvostettu hankintahintaan. Myytyjen tuotteiden oletetaan lisäksi yksinkertaisuuden vuoksi olevan vanhaa varastoa (FIFO), josta syystä tuloslaskelman kääntämisessä sovelletaan myytyjen tuotteiden kustannusten osalta historiallista kurssia 8 Fmk/f. TASE l9xx VASTAAVAA f kurssi mk VASTATTAVAA f kurssi mk Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vpo Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen vpo Käyttöomaisuus Oma pääoma ja v/t TASE xx VASTAAVAA f kurssi mk VASTATTAVAA f kurssi mk Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vpo Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen vpo Käyttöomaisuus Oma pääoma ja v/t Historiallisella kurssilla tarkoitetaan kunkin erän syntyhetken kurssia. Numeroesimerkkiä on kuitenkin turha monimutkaistaa lukuisilla erilaisilla historiallisilla kursseilla.

14 TULOSLASKELMA Myyntituotot Muuttuvat kulut (myyt.tuot.kust.) Kiinteät kulut Poistot Muut kulut, korot ja verot Käännetty operatiivinen tulos xx xx f kurssi mk On luonnollista, että koko tilikauden keskikurssin soveltaminen ja yksinkertaistavat olettamukset historiallisista kursseista tekevät ylläolevat laskelmat epätarkoiksi, mutta käytetty tarkkuus riittänee käännettäessä noudatetun laskentamenettelyn esittelyyn. Edellä olevista käännetyistä tilinpäätöstiedoista saadaan takasteltavan tytäryhtiän käännetty kokonaistulos vertaamalla aloittavan ja päättävän taseen jäännöserinä laskettua omaa pääomaa. Tämä ulkomaisen tytäryhtiön käännetty kokonaistulos voidaan edelleen jakaa tuloslaskelmasta saatuun käännettyyn operatiiviseen tulokseen ja käännösvoittoon/tappioon seuraavasti: Tytäryhtiön käännetty kokonaistulos ( ) Operatiivinen käännetty tulos Käännösvoitto = 38 mk = -9 mk 47 mk Käännösvoittojen ja -tappioiden käsittely muodostaa oman kysymyksensä. Käymme seuraavassa läpi, miten käännösvoittoihinja -tappioihin on suhtauduttu konsernilaskennassa ja mitä FASBin lausunto n:o 8 säätää tästä asiasta. Erityisesti kun konsernitilinpäätöksen laatiminen muodostuu lakisääteiseksi, on välttämätöntä ottaa kantaa käännösvoittojen ja -tappioiden kirjanpidolliseen käsittelyyn. Ennen FASBin säännöstön voimaan tuloa vuoden 1976 alusta on, kirjallisuuden mukaan, monikansallisissa konserneissa noudatettu varsin yleinen käytäntö ollut lykätä käännösvoiton tulosvaikutteista kirjaamista kirjaamalla se arvostuseräksi taseen vastattavien puolelle. Mahdolliset käännöstappiot on tuloksen heilahtelujen vaimentamiseki sitten kirjattu tämän arvostuserän vähennyksenä (veloituksena). Kertyneiden käännösvoittojen puuttuessa käännöstappio on sisällytetty tilikauden konsernitulokseen sen vähennyksenä. Toinen yleinen käännösvoittojen ja -tappioiden käsittely tapa on kirjallisuuden mukaan ollut kummankin tapauksen käsittely konsernitaseen arvostuserinä sisällyttämättä niitä lainkaan konserni tulokseen. Useimpien niiden monikansallisten konsernien kohdalla, jotka joutuvat laatimaan konsernitilinpäätöksen FASBin lausunnon pohjalta, merkitsee lausunnon noudattaminen huomattavaa muutosta konsernituloksen muodostumisessa. K y-

15 seisen säännösten mukaan on nimittäin näiden konsenien sisällytettävä vuosineljänneksittäin sekä käännösvoitot että käännöstappiot tulokseensa. Tämän säännöstön soveltamisen katsotaankin aiheuttavan melkoista heilahtelua amerikkalaisten monikansallisten yhtiöiden käännetyissä tuloksissa. FASBin lausunto n:o 8 onkin jo saanut osakseen arvostelua mm. edellä mainitusta syystä. 25 Kurssivoitot ja -tappiot ovat valuuttakurssien heilahdellessa merkittävä tekijä eri maissa sijaitsevista tytäryhtiöistä koostuvan konsernin toiminnan suunnittelussa ja tarkkailussa sekä konsernin tuloksen muodostumisessa. Jotta valuuttakurssien muutosten vaikutukset voitaisiin ottaa huomioon yrityksen toimintaa suunniteltaessa ja tarkkailtaessa, ja siten ryhtyä toimenpiteisiin näiden muutosten varalle, on niiden tulosvaikutukset otettava ajoissa huomioon. Kuten aikaisemmissa luvuissa on todettu, myös infomointilaskelmien kehitys on annettujen tai suunnitteilla olevein säännösten johdosta kehittynyt siihen suuntaa, että konsernin tuloksen laskemisessa ei jäädä odotta;naan kurssivoittojen ja -tappioiden lopullista realisoitumista kassaanmaksujen tai kassastamaksujen muodossa, vaan ne pyritään ennakoimaan käännösvoittojen ja -tappioiden muodossa. Ihannetapauksessa käännösmenetelmän tulisi soveltua sekä konsernin suunnittelu-, tarkkailu- että informointilaske!miin. 16 Erittelemättä laskelman tarkoitusta voidaan keskeisenä kääntämisestä koskevana kysymyksenä esittää kysymys, milloin valuuttakurssien muutosten seurausvaikutukset todetaan yrityksen laskentatoimessa. Kuten aikaisemmissa luvuissa on nähty, eri käännösmenetelmät antavat toisistaan tietyissä määrin poikkeavat vastaukset edellä olevaan kysymykseen. Yrityksen vuosituloksen muodostumista voidaan tarkastella sekä menneisyyteen perustuen että tulevaisuuden odotusten perusteella. 27 Kääntämisen yhteydessä valuuttakurssien muutosten tulosvaikutusten ennakoimiselle pohjan muodostaa käännettävä tase. Käännösmenetelmästä ja taseen erästä riippuen, jaksotetaan tase-erien arvojen muutosten ennakoimat, vastaisuudessa realisoituviksi odotettavat, menojen ja tulojen muutokset vaikuttamaan jo tarkasteltavan kauden käännettyyn tulokseen. Täten siirrytään pois realisointiperiaatteen mukaisesta tuloksen määrittelystä, jossa kulut ja tuotot määräytyvät lopullisesti vasta kassaanmaksujen perusteella. Näin tilinpäätöstä käännettäessä pyritään ottamaan 25Ks. esimerkiksi Business Week, Revzin,ja Shank. 26 Anglosaksisessa kirjallisuudessa erotetaan toisinaan erillisiksi käsitteet accounting exposure ja economic exposure. Ks. erityisesti Prindl, luvut 2 ja 3. 27Ks. Honka, ss , ja

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON Lausuntopyyntö Kunta A on pyytänyt kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

The initial location at the University of Vaasa, Finland http://lipas.uwasa.fi/~ts/publicat/lectiosalmitimo1975.pdf

The initial location at the University of Vaasa, Finland http://lipas.uwasa.fi/~ts/publicat/lectiosalmitimo1975.pdf The initial location at the University of Vaasa, Finland http://lipas.uwasa.fi/~ts/publicat/lectiosalmitimo1975.pdf Timo Salmi (1975). Kauppa-, tuotanto- ja rahavirtojen samanaikainen suunnittelu monikansallisessa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007 RAHOITUSLASKELMAN LAATIMINEN Kirjanpitolautakunta (KILA) antoi 30.1.2007 yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta. Yleisohje ohjaa kirjanpitolain (1336/1997), viimeksi muutettuna L:lla 1312/2004 ja kirjanpitoasetuksen

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista.

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista. 1.1 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

The initial location at the University of Vaasa, Finland http://lipas.uwasa.fi/~ts/publicat/ UlkomRahaHseB13.pdf

The initial location at the University of Vaasa, Finland http://lipas.uwasa.fi/~ts/publicat/ UlkomRahaHseB13.pdf The initial location at the University of Vaasa, Finland http://lipas.uwasa.fi/~ts/publicat/ UlkomRahaHseB13.pdf Salmi, Timo (1976). Ulkomaan rahan määräisten tase- ja tulostietojen kääntämisestä ja valuutta-aseman

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot