Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1

2 2

3 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS 3/2002 Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat MAALISKUU

4 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Internet: Tilaukset: Anitta Railonkoski, puh. (09) ( lukien puh. (09) ) Taitto: Anitta Railonkoski Edita Oyj Helsinki

5 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKATSAUS... 7 Valtiovarainministeriön toiminta-ajatus ja visio... 7 Toimintaympäristön kehityksestä TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA Vaikuttavuus Prosessit ja rakenteet Talouden ja resurssien hallinta Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Valtiovarainministeriön henkilöstö Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön koulutustaso Henkilöstön kouluttautuminen Sairauspoissaolot Työtyytyväisyys Yhdessä parempaan työyhteisöön -ohjelma Maksullinen toiminta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU Tilinpäätöslaskelmat Tuotto- ja kululaskelma Tase Talousarvion toteutumalaskelma Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot LIITE 1 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista LIITE 2 Henkilöstökulut ja luontoisedut sekä lomapalkkavelat LIITE 3 Kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset LIITE 4 Kansallis- ja käyttöomaisuuden arvonkorotukset LIITE 5 Myönnetyt varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleet lainat eriteltyinä LIITE 6 Myönnetyt varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleet valtiontakaukset, valtion takuut ja muut vstuusitoumukset eriteltyinä LIITE 7 Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muunnettaessa ulkomaanrahan määräiset velat, saamiset ja muut sitoumukset Suomen rahaksi Jatkuu... 5

6 LIITE 8 Hallinnassa olevat eri yhtiöiden erilajiset osakkeet ja osuudet sekä muut osakkeisiin rinnastettavat arvopaperit LIITE 9 Hallinnassa oleva kansallisomaisuus, jota ei ole merkitty taseeseen LIITE 10 Selvitys kirjanpidon täydentämisestä tilinpäätöksessä talousarvioasetuksen 42 f :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla LIITE 11 Erittely seuraavaan varainhoitovuoteen siirretyistä määrärahoista LIITE 12 Talousarviossa myönnetyt valtuudet sekä niiden käyttö ja käytöstä aiheutuvat menot LIITE 13 Tilinpäätöksen täsmäytyslaskelma LIITE 14 Oman pääoman muutokset LIITE 15 Tuotto- ja kululaskelmaan kirjattava talousarvion ulkopuolinen rahoitus LIITE 16 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat LIITE 17 Taseeseen sisältymättömät tiliviraston hallinnoimat rahastoidut varat, säätiöt ja yhdistykset LIITE 18 Arviomäärärahojen ylitykset ja niiden perustelut LIITE 19 Valtion omistusosuudet ja vastuut valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvissa kansainvälisissä rahoituslaitoksissa Tilinpäätöslaskelmien tarkastelu Tuotto- ja kululaskelma Tase Talousarvion toteutumalaskelma Tuloarviotilit Menoarviotilit Taulukko 1 Bruttobudjetoidut momentit Taulukko 2 Nettobudjetoidut momentit SISÄINEN VALVONTA ALLEKIRJOITUKSET

7 1 Toimintakatsaus 1 Toimintakatsaus Valtiovarainministeriön toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatuksensa mukaan valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana, taloudellisena yhteensovittajana ja hallinnonalansa ohjaajana tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta, valtiontalouden hyvästä hoidosta ja tuloksellisesta julkisesta hallinnosta sekä näiden edellyttämästä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Visionsa mukaisesti valtiovarainministeriö turvaa tuleville sukupolville talouden perustan ja valinnanmahdollisuudet. Ministeriön perusarvot valtioyhteisön osana ja työyhteisönä ovat ihmisen ja hänen pätevyytensä arvostaminen,vastuu tulevaisuudesta, yhteistyö ja avoimuus sekä isänmaallisuus ja eurooppalaisuus. Toimintaympäristön kehityksestä Maailmantalouden kasvu lähes pysähtyi toimintavuonna, kun Yhdysvalloista alkanut laskusuhdanne muuttui maailmanlaajuiseksi. Epävarmuutta lisäsivät syyskuun 11 päivän terrori-isku ja sen jälkeiset tapahtumat, mikä on osaltaan siirtänyt kansainvälisen talouden nousuodotuksia myöhemmäksi. Yleinen taantuma on heikentänyt kasvua ja näkymiä myös Euroopassa. Yhdysvalloissa tuotannon kasvu jäi kertomusvuonna prosenttiin, Euroopassa kasvu oli vain hieman tätä nopeampaa, ja Japanissa tuotanto supistui. Kiinassa ja Intiassa nopea kasvu jatkui lähes ennallaan, mutta maailmantalouden heikentynyt tilanne kärjisti useiden rahoitusvaikeuksissa olevien kehittyvien maiden ongelmia. Yhdysvalloissa tapahtunut terrorihyökkäys aiheutti huolia rahoitusmarkkinoiden maksujärjestelmien kuten myös koko rahoitusmarkkinoiden toimivuuden kannalta. Merkittävimmät keskuspankit lisäsivät yhteistuumin markkinoille likviditeettiä ja markkinoiden toiminta onnistuttiin turvaamaan. Kokonaisuudessaan Yhdysvaltojen keskuspankki laski viime 7

8 1 Toimintakatsaus vuoden aikana korkoa peräti yksitoista kertaa. Korkojen laskemisten taustalla eivät kuitenkaan olleet pelkästään terrori-iskut vaan talouden laskukausi oli alkanut jo vuoden 2001 alkupuolella. Talouskasvun hidastuminen kaikilla keskeisillä talousalueilla ja epävarmuuden lisääntyminen vähensivät sijoittajien mielenkiintoa osakemarkkinoita kohtaan. EU:n jäsenvaltioiden finanssipoliittinen vakautuminen pysähtyi kertomusvuonna heikentyneen talouskehityksen takia. EU-alueen julkisen talouden yhteenlaskettu rahoitusjäämä muodostui negatiiviseksi, mihin osaltaan vaikuttivat useiden maiden veronalennuspäätökset ja menojen lisäykset. Kasvua tukevaksi kääntynyt finanssipolitiikka perustui silti pääosin suhdanneautomatiikkaan. Suomessa talous kasvoi kertomusvuonna keskimääräistä eurooppalaista kehitystä hitaammin. Kasvua hidasti edellisvuosien vahvojen vientialojen tuotannon supistuminen, kotimainen kysyntä kasvoi edelleen tasaisesti. Myös vientiteollisuudessa tuotannon taso säilyi supistumisesta huolimatta korkeana ja taseet keskimäärin vahvoina, mikä luo hyvän pohjan kasvulle maailmanmarkkinoiden alkaessa uudelleen vetää. Talouskasvun tuntuvasta hidastumisesta huolimatta työttömyys oli vuositasolla matalampi kuin edellisvuotena. Suomen talouskehitys ja talouspolitiikka on yhä enemmän sidoksissa euroalueeseen ja sen jäsenvaltioihin. Tämän vuoksi on nähty tärkeänä, että Suomi on tiiviisti mukana vaikuttamassa talouspolitiikan koordinaatioon ja linjauksiin EU-tasolla. Suomen ja valtiovarainministeriön asema talouspolitiikan EU-koordinaatiossa on vahva ja sitä on pyritty edelleen vahvistamaan vaikuttamalla EU:n toimintaan aktiivisesti ja aloitteellisesti. Vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen tavoitteenasettelu on mahdollistanut sen, että talouspolitiikka ei ole ollut taantuman aikana myötäsyklistä vaan on voinut tukea kasvua ja työllisyyttä. Talouspolitiikassa korostui hallitusohjelman mukainen pidemmän tähtäimen rakennepoliittinen linja, jossa markkinoiden toimivuutta parannettiin lisäämällä kilpailua. Erityisen tärkeä rooli oli työhön kohdistuvilla veronkevennyksillä, joilla lisättiin työn kannattavuutta ja näin lisättiin työn tarjontaa sekä kysyntää. Samalla veronkevennyksillä luotiin edellytykset maltillisiin palkkaratkaisuihin. Julkisen talouden rahoitusylijäämä suhteessa kansantuotteeseen v aleni edellisvuoden poikkeuksellisten tekijöiden korottamalta ennätystasolta, mutta oli vielä lähes 5 prosenttia suhteessa kansantuotteeseen eli ennakkolukujen mukaan euroalueen toiseksi suurin Luxemburgin jäl- 8

9 1 Toimintakatsaus keen. Ylijäämä oli hyvin vakausohjelman sekä hallitusohjelman mukaisella uralla. Valtiolle kirjautui liki 2 prosentin suuruinen ylijäämä, mikä vastasi tälle asetettua rakenteellista tavoitetta. 9

10 10

11 2 Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna Tässä esitettävien tulosten tarkastelu perustuu vuoden 2001 hallinnonalan tulostavoiteasiakirjassa vahvistettuihin valtiovarainministeriön tulostavoitteisiin, joita tarkastellaan VM:n soveltaman strategiaviitekehyksen muodostamasta neljästä eri näkökulmasta: vaikuttavuus, prosessit ja rakenteet, resurssien hallinta ja henkilöstön uudistuminen ja työkyky (oheinen kuva). Tulostavoitteiden tarkastelun lopuksi esitetään keskeisiä tietoja ministeriön henkilöstöstä. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Kasvumahdollisuuksien turvaaminen Verojärjestelmän kilpailukyvyn turvaaminen Julkisen hallinnon palvelu- ja kilpailukyky PROSESSIT JA RAKENTEET Kehys- ja budjettiprosessi Ecofin- ja budjettineuvostoprosessi Talouspolitiikan valmistelu euroympäristössä, euroryhmä Globalisaatio ja talouden integraatio Kuntatalouden analysointi Hallinnonalan ohjaus VM TURVAA TULEVILLE SUKUPOLVILLE TALOUDEN PERUSTAN JA VALINNANMAHDOLLI- SUUDET RESURSSIEN HALLINTA Omaisuusmassan hallinta Rahoituksen hallinta (lainasalkun hoito ja kassanhallinta) Hallinnonalan maksullinen toiminta Ministeriön toimintamenot UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Henkilöjohtaminen Palkkausjärjestelmä VM työyhteisönä Sisäinen yhteistyö Ulkoinen yhteistyö VM:n tasapainoinen onnistumisstrategia vuoden 2001 tavoitteiden toteutuminen 1 Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuloksia tarkastellaan laajemmin hallinnonalan toimintakertomuksessa sekä hallituksen kertomuksessa valtiovarain hoidosta ja tilasta. 11

12 2 Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna Vaikuttavuus Ministeriön vaikuttavuuden kriittisinä menestystekijöinä määritettiin kasvumahdollisuuksien turvaaminen, kilpailukykyisen verojärjestelmän turvaaminen ja julkisen sektorin kilpailu- ja palvelukyky. Kasvumahdollisuuksien turvaamisen osalta tavoitteena oli 1. aktiivinen panostus identifioitujen rakennepoliittisten toimenpiteiden toteuttamiseksi Kasvun rajoitteiden analyysi ja talouspolitiikan keskeiset haasteet esitettiin VM:n virkamiestyönä valmistelussa raportissa Talouspolitiikan lähivuosien haasteista ( ). Sitä hyödynnettiin vuosien määrärahakehysten valmistelussa. Ks. enemmän Talouspolitiikan lähivuosien haasteista (julkaisu löytyy nettiosoitteessa julkaisut/taloudelliset_katsaukset). Suomen ja valtiovarainministeriön asema talouspolitiikan EU-koordinaatiossa on vahva ja sitä on pyritty edelleen vahvistamaan vaikuttamalla EU:n toimintaan aktiivisesti ja aloitteellisesti. Kevään 2001 Tukholman Eurooppa-neuvosto hyväksyi kolmiosaisen ikääntymisstrategian, joka painottaa velkaantumisen alentamista, työllisyysasteen nostamista ja eläkeuudistusten toteuttamista, erityisesti ennenaikaiseen eläkkeellesiirtymiseen kannustavien järjestelmien purkamista. Työ väestön ikääntymisestä erityisesti julkiselle taloudelle aiheutuvien vaikutusten selvittämiseksi jatkuu. ECOFIN-neuvosto sai syksyllä raportin, jossa laskelmia ikääntymisen vaikutuksista eläkerahoitukseen on täsmennetty ja laajennettu koskemaan myös terveydenhuoltoa ja vanhusten pitkäaikaishoitoa. EU:n, OECD:n ja IMF:n Suomea koskevat katsaukset paneutuivat Suomen talouskehitykseen ja talouspolitiikkaan vahvasti rakennepoliittisin painotuksin. Tällöin nousivat jälleen esiin erityisesti markkinoita koskevat rakenteelliset jäykkyydet ja kilpailun riittämättömyys, korkea verotusaste ja suuri julkinen sektori sekä väestön ikääntymisestä aiheutuvat kustannuspaineet pidemmällä aikavälillä. Täsmälleen samoja kysymyksiä käsitellään Suomen omissa talouspoliittisissa raporteissa ja suunnitteluasiakirjoissa. Työttömyysturvan ja eläketurvan uudistamista valmistelleet työryhmät saivat työnsä valmiiksi marraskuussa Valtiovarainministeriö osallistui työryhmien työskentelyyn. Hallituksen tavoitteena on saada eläketurvan uudistamista koskevat hallituksen esitykset valmiiksi huhtikuun loppuun 2002 mennessä. 12

13 2 Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2001 Nk. perinteiset hyvinvointipalvelusektorit ja niiden rakenteiden ja rahoitusmallien arviointi on keskeinen osa rakenneuudistusten valmisteltua. Terveydenhuoltosektori on sosiaali- ja koulutussektorin ohella keskeinen sektori. Valtiovarainministeriö on ollut mukana valtioneuvoston asettamassa kansallisen terveydenhuollon haasteita, rahoitusta ja ratkaisumalleja selvittävässä projektissa. Terveysprojektin määräaika on maaliskuu Hyödyke- ja pääomamarkkinoiden rakenteiden uudistamistoimenpiteiden toteutumista kuvataan marraskuussa 2001 komissiolle jätettyä nk. Cardiff-raportissa. Raportti valmisteltiin valtiovarainminsteriössä yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Ks. enemmän Suomen toimenpiteet hyödyke- ja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi (julkaisu löytyy nettiosoitteesta (www.vn.fi/vm/kansantalous/index.html). 2. finanssipolitiikan mitoitus ja sopeutus kansantalouden epätasapaino-ongelmien vähentämiseksi Hallitus totesi eduskunnalle antamassaan, valtion vuosien määrärahakehyksiä koskevassa pääministerin ilmoituksessa, että valtiontalouden ylijäämän tulisi kuluvan vuosikymmenen aikana olla keskimäärin 1½-2 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon, jotta valtionvelkaa saataisiin riittävästi alenemaan julkisen talouden kestävyyden takaamiseksi myöhempinä vuosina. Ks. enemmän Pääministerin ilmoitus eduskunnalle vuosien määrärahakehyksistä, valtiovarainministeri Niinistö (ilmoitus löytyy nettiosoitteessa budjetti/talousarvio/talousarviot.html). Talouskasvu heikkeni jyrkästi vuoden 2001 aikana, ja valtion verotulojen kehitys kääntyi laskuun vuoden 2000 poikkeuksellisen vahvan kehityksen jälkeen. Vuonna 2001 valtion rahoitusylijäämä pieneni selvästi vuodesta 2000, mutta pysyi tavoitetasolla, eli 1,9 prosentissa suhteessa kokonaistuotantoon. Vuonna 2002 valtion rahoitusylijäämän ennakoidaan putoavan 1 prosenttiin kansantuotteesta. Vuoden 2001 lopussa valtiolla oli velkaa 367 mrd. markkaa eli noin 10 mrd. markkaa vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Valtion velan suhde bruttokansantuotteeseen oli 45½ prosenttia EMU-velkasuhteen (koko julkinen talous) ollessa 43,6 prosenttia. Valtionomaisuuden myyntituotoilla korjatun valtionvelan suhde BKT:seen oli hieman alle 50 %. Vuonna 2001 talousarvion yhteydessä ansiotuloverotusta kevennettiin 6580 miljoonalla markalla, josta tuloveroasteikon inflaatiotarkistuksen osuutta oli 1350 miljoonaa markkaa. Lisäksi alennettiin eläkkeensaajien korotettua sairausvakuutusmaksua 0,5 pennillä, palkansaajan työelä- 13

14 2 Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2001 kemaksua 0,2 %-yksiköllä ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksua 0,3 %-yksiköllä. Vastaavissa työnantajamaksuissa päätettiin samansuuruisista alennuksista. Vakausohjelman päivityksen yhteydessä marraskuussa 2001 tarkistettiin Suomen taloutta koskevat keskipitkän aikavälin skenaariolaskelmat ja niistä johdetut julkisen talouden kehitysnäkymät. Hidastuvan talouskasvun oloissa valtion ja julkisen talouden tasapainotavoitteiden saavuttaminen on vaikeutunut. Ks. enemmän Suomen vakausohjelman tarkistus (julkaisu löytyy nettiosoitteesta index.html) Vuoden 2002 talousarvion hallinnonalojen määrärahojen ja valtionvelan korkomenojen yhteismäärä ylittää reaalisesti vuoden 1999 varsinaisen talousarvion vastaavien menojen tason 1,2 miljardilla eurolla. Vuoden 2002 talousarvioon ei sisällytetty valtion taloutta vahvistavia erityistoimia, vaan ns. automaattisten vakauttajien annetaan toimia. Tämän lisäksi talousarvio sisältää joitakin päätösperäisiä menonlisäyksiä ja veronkevennyksiä. 3. analysoida rahoitusmarkkinoiden rakennemuutosten vaikutukset valvontaan ja mahdollisten ongelmien hoitoon Arvopaperimarkkinoiden kotimaisen ja kansainvälisiin kilpailuympäristön muutoksiin varauduttiin antamalla lainmuutosehdotuksia eduskunnalle syksyllä Joulukuun lopussa vahvistettujen muutosten seurauksena muun muassa arvopaperin käsite on muutettu joustavammaksi, millä pyritään edistämään koti- ja ulkomaisilla arvopaperimarkkinoilla kehitettyjen ja kehitettävien uudenlaisten rahoitusvälineiden käyttöönottoa ja julkista kauppaa myös Suomessa. Samoin arvopaperimarkkinoilla tapahtuvaa palveluntarjoajien välistä koti- ja ulkomaista kilpailua silmälläpitäen lisättiin mahdollisuuksia julkisen kaupankäynnin järjestämiseen. Rahoitusmarkkinasektorin toimialaliukuma- ja yhdentymiskehityksen seurauksena (nk. finanssikonglomeraatit eli rahoitus- ja vakuutusryhmittymät) välttämättömiksi tulleet lainmuutosehdotukset rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan tehostamiseksi annettiin eduskunnalle lokakuussa 2001 ja ne tulevat voimaan vuoden 2002 alkupuolella. Lakiesityksen mukaan päävastuu finanssikonglomeraatin valvonnassa määrittyy Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston välillä sen mukaan, kumman toimialan osuus on ryhmittymässä suurempi. Ks. enemmän teemaan liittyneen työryhmän julkaisu Rahoitus- ja vakuutus- 14

15 2 Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2001 ryhmittymien valvonta (julkaisu löytyy nettisosoitteessa julkaisut/tyoryhmamuistiot/tyoryhma2001.html). Talouspoliittinen ministerivaliokunnan tehtäväksiannon mukaan valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköt selvittivät rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden sääntelyn ja valvonnan tulevaisuudennäkymiä, riskejä ja niiden hallintaa sekä valvonnan mahdollista uudelleenorganisointia. Kansainvälinen Valuuttarahasto IMF selvitti vuoden 2001 aikana nk. FSAP vakauden arviointi ohjelmassa (Financial Sector Assessment Program) perusteellisesti Suomen rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden vahvuuksia ja heikkouksia. IMF arvioi herkkyystestien (stressitestit) ja rakenteiden nykytilan perusteella, että edellytykset Suomen rahoitusjärjestelmän vakauden säilymiselle ovat hyvät. Keskeisinä kehittämiskohteina nähtiin tarve selkiinnyttää lainsäädännön tasolla viranomaisvalvojien toimivaltuuksia sekä tarve laajentaa valvontaviranomaisen johtokunnan roolia ja vastuuta. Lisäksi korostettiin, että muuttuvassa markkinatilanteessa tulisi kiinnittää korostuneesti huomiota viranomaisten kykyyn ennakoida häiriöiden syntymistä sekä puuttua niihin oikeaaikaisesti ja tehokkaasti. IMF:n suositukset ovat linjassa kansainvälisiä valvontakäytäntöjä koskevien suositusten kanssa. Ks. enemmän Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kehittäminen - mitä on saatu aikaan (julkaisu löytyy nettisosoitteessa julkaisut/tyoryhmamuistiot/tyoryhma2001.html). Kilpailukykyisen verojärjestelmän turvaamisen osalta tavoitteena oli 4. verotuksen rakenteellisen muutostarpeiden analysointi Valtiovarainministeriö asetti elokuussa 2001 tuloverotuksen kehittämistyöryhmän (pj. Lasse Arvela), jonka tehtävänä on arvioida tulo- ja varallisuusverotuksen, erityisesti yritys- ja pääomaverotuksen kehittämistarpeet kansainvälisen kehityksen ja voimistuvan verokilpailun valossa. Määräaika on Valtioneuvoston kanslia asetti talousneuvoston aloitteesta syyskuussa 2001 työryhmän tarkastelemaan sitä, millainen on Suomen verotuksen rakenne kansainvälisesti ja mitä muutospaineita verojärjestelmään tulee kansainvälisen verojärjestelmän ja talouden sekä kotimaisten tekijöiden taholta, millainen on hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen näkökulmasta kestävä veroaste ja mitkä ovat erilaisten veroaste- ja verorakennevaihtoehtojen vaikutukset tuotannon kasvuun, työvoiman kysyntään ja tarjontaan sekä tulonjakoon ja aluekehitykseen. Määräaika on

16 2 Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna veropohjien ja verotuksen neutraalisuuden turvaaminen Tonnistoveroa koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle vuonna Esityksen mukaan merenkulku lähes vapautuu verotuksesta, koska matala tonnistovero korvaa normaalin tuloveron. Varustamot voivat valita tavaroiden ja matkustajien kuljettamisen ja siihen liittyvän toiminnan tuottaman voiton tuloverotuksen sijasta alusten nettovetoisuuden perusteella määräytyvän tasoltaan alhaisen tonnistoverotuksen. 6. verojärjestelmän kansallisen ja kansainvälisen toimivuuden varmistaminen Tämä tavoite ja sen toteuttaminen liittyy edellä esitettyyn verotuksen rakenteiden muutostarpeiden analysointiin. Energia- ja ympäristöverotuksen kehittämisestä energiaverotuksen tarkastustyöryhmän työn pohjalta annettu hallituksen esitys hyväksyttiin vuoden 2001 loppupuolella. Kansalliseen ilmasto-ohjelmaan mahdollisesti liittyviä verotuksellisia toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia koskeva selvitystyö aloitettiin yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa. Tavoitteeseen sisältyy merkittävin osin myös EU:n sisämarkkinoiden toimintaa tehostavien hankkeiden valmisteltu (mm. nk. veropaketti, laskutussäännöt, vähennyspalautusdirektiivi, tupakkaverodirektiivi). Ks. enemmän energiaverotuksesta Energiaverotuksen tarkistustyöryhmä (julkaisu löytyy nettiosoitteessa julkaisut/tyoryhmamuistiot/tyoryhma2001.html). 7. vero- ja tullilainsäädännön EY-mukaisuuden varmistaminen Autokannan uusiutumista nopeuttavan liikenneverotuksen kehittämiseksi käynnistettiin selvitystyö ympäristökertoimen sisällyttämistä autoverotukseen.talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti suurentaa matkustajan toisesta EU:n jäsenvaltiosta tuomien alkoholijuomien määriä asteittain ja Lisäksi ministerivaliokunta on esittänyt, että mahdolliset veronalennukset alkoholijuomiin tehtäisiin samanaikaisesti tuontikiintiöiden suurentamisen kanssa. Veronalennusten määristä ei ole mennessä tehty mitään päätöksiä. Julkisen sektorin kilpailu- ja palvelukyvyn osalta tavoitteena oli 8. valtion keskushallinnon uudistamisehdotusten valmistelu Hallituksen keväällä 2000 asettama valtion keskushallinnon uudistamishanketta toteutettiin vuoden 2001 keväällä 12 osahankkeen muodossa. Näistä jokainen jätti raporttinsa ministeriryhmälle loppukeväästä Valmistelutyön teemotus oli seuraava: Valtioneuvoston toiminnan ja erityisesti sisäisen koordinaation parantaminen yhteiskuntapoliittisessa valmistelussa (valtioneuvoston 16

17 2 Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2001 kanslian rooli ja resurssit, hallitusohjelmien laadinnan tietopohja, strategiatyön tehostaminen hallitusohjelman toteuttamisessa, keskushallinnon rakenneperiaatteet). Ministeriöiden otteen terävöittäminen hallinnonalansa ohjauksessa (ministeriö tulosohjaajana). Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksien tukeminen yhteiskuntapoliittisessa valmistelussa (hallinnon legitimiteetti ja kansalaisten luottamus, tietoverkkojen tehokkaampi hyväksikäyttö, julkisten palvelujen laadun edistäminen). Erilliskysymyksinä kilpailukyky työnantajana sekä valtioneuvoston sisäisten tietojärjestelmien toimintakyvyn parantaminen. Ministeriryhmä valmisteli raporttien pohjalta hallitukselle suositukset, joita käsiteltiin iltakoulussa kesäkuussa Syksyn 2001 aikana on valmisteltu toimenpiteitä kehysmenettelyn ja hallitusohjelman toteutuksen koordinoimiseksi, kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja ministeriöiden tulosohjausroolin terävöittämiseksi. Ministerityöryhmä valmistelee hallitukselle kevään 2002 aikana ehdotuksen hallintopoliittisista linjauksista. Keskushallintohankkeen julkaisut löytyvät nettiosoitteesta 9. valtion työnantajan kilpailukyvyn vahvistaminen ja tähän liittyen valtion henkilöstöstrategian laadinta ja toteuttaminen. Valtion henkilöstöstrategia hyväksyttiin elokuussa 2001 valtioneuvoston periaatepäätöksenä. Päätös vahvistaa valtion yhteistä henkilöstöpolitiikan perustaa sekä täsmentää yhteiset kehittämistavoitteet valtion toimintayksiköille. Valtioneuvosto korosti päätöksessään, että valtio on esimerkillinen työnantaja hyvän henkilöstöpolitiikan määrätietoisessa toteuttamisessa. Valtioneuvosto vastaa valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan yleisistä edellytyksistä osana budjettipolitiikkaa. Valtion toimintayksiköiden tulostavoitteisiin sisällytetään toiminnan kannalta keskeiset henkilöstöpoliittiset tavoitteet, myös osaamisen kehittämiseen, liikkuvuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvät tavoitteet. Henkilöstöpolitiikan linjan toteutusta varten on tehty valtion yhteisen työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan toimintasuunnitelma vuosille Toimenpiteiden toteutusta valmisteltiin syksyllä Valtioneuvosto arvioi periaatepäätöksessä vahvistetun henkilöstöpolitiikan linjan tavoitteiden toteutumista vuonna Ks. enemmän valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta suomeksi (julkaisu löytyy nettiosoitteesta nettiosoitteesta /index.html). 17

18 2.2 Prosessit ja rakenteet 2 Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2001 Ministeriön vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen kannalta keskeiset prosesseja ja rakenteita koskevat kriittiset menestystekijät ovat kehysja budjettiprosessi, ECOFIN- ja budjettineuvosto prosessi, talouspolitiikan valmistelu euroympäristössä, globalisaatio ja talouden integraatio, kuntatalouden analysointi sekä hallinnonalan ohjaus. Kehys- ja budjettiprosessin osalta tavoitteena oli 10. uudistaa ja kehittää kehys- ja budjettiprosessin roolia, rakennetta ja sisältöä hallitusohjelman, hallituksen strategiasalkun ja toiminnallisten strategioiden yhteydessä Osana valtion keskushallintohanketta valmisteltiin ehdotus hallituksen hankesalkun ja kehysmenettelyn kytkemisestä nykyistä tiiviimmin toisiinsa. Ehdotus sisältää sekä sisältö- että aikataulutarkastelun hallituksen politiikkaohjelmien ja kehysvalmistelun etenemisestä. Keskushallintohankkeessa valmisteltiin myös kuvitteellisena pilottiesimerkkinä elinkeinopolitikka -ohjelma, johon sisällytettiin myös budjettimäärärahat. ECOFIN ja budjettineuvosto prosessin osalta tavoitteena oli 11. proaktiivisen työskentelyn kehittäminen, tarvittavien aloitteiden varmistaminen sekä tehtyjen linjausten ja esitettyjen aloitteiden aktiivinen edistäminen Suomen ja Espanjan alkuvuodesta tekemään aloitteeseen BEPG:n (talouspolitiikan laajat suuntaviivat) roolin ja sisällön vahvistamisesta on viitattu useissa yhteyksissä. Kokonaisvaikutukset aloitteesta positiiviset.suomi laati kirjeen talous- ja rahoituskomitealle Venäjän talousohjelman toteutumisen seurannan kehittämiseksi.suomen aloitteella positiivinen vastaanotto ja useat ehdotukset ovat menneet läpi. Vuoden 2001 aikana kehitettiin ennakkovaikuttamisprosessia EU-budjettiin liittyen. VM:n johdolla valmisteltiin keväällä 2001 yhteistyössä keskeisten ministeriöiden kanssa Suomen konkreettiset painopisteet EU:n vuoden 2002 budjettiin. Tämä EU:n sisäisten politiikkojen painopistemuistion laadinta edusti uudenlaista toimintatapaa. Ennakkovaikuttamisen keskeinen tavoite on keskittyä Suomen kannalta vain harvaan rajattuun kohteeseen ja määrärahatarpeeseen, millä mahdollistetaan todellinen vaikuttaminen. Suomen budjettiprioriteetit esiteltiin ministerin toimesta helmikuussa 2001 komissiolle sekä edelleen syksyllä Espanjaan tehdyn vierailun yhteydessä kevään 2002 puheenjohtajamaalle. 18

19 2 Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2001 Talouspolitiikan valmistelu euroympäristössä (ml. euroryhmä) osalta tavoitteena oli 12. mahdollisten ongelmien tunnistaminen ja niiden etukäteisarviointi Seurannan painopiste oli euroalueella sekä erityisesti sen suurimpien kansantalouksien, Saksa, Ranska, Englanti julkisen talouden vakauden seurannassa. USA:ssa tapahtuneen terrorihyökkäyksen johdosta luotiin talouden kehityksen tiivistetty erityisseuranta ja -raportointi syyskuun lopulta lähtien. Rahoitusmarkkinoiden seurannan osalta kehitettiin erityistä päivä- ja kuukausitason riski- ja rakenneseurantaa. 13. aktiivinen panostus talouspolitiikan koordinaatioon ja vastuiden selkiyttämiseen Vuoden 1999 syksyn Helsingin Eurooppa-neuvoston saama ECOFINraportti painotti talouspolitiikan koordinaation tehostamista ja täytäntöönpanoa. Tämän jälkeen kehitys ei ole olut kaikilta osin myönteistä sillä erityisesti ns. avoimen koordinaation myötä vastuu- ja toimivaltasuhteet koordinaatiossa eivät ole selkiintyneet ja erityisesti pääkaupunkitason koordinaation ote on heikentynyt. Espanjan puheenjohtajuuskausi (kevät 2002) voi tuoda asioihin uutta vauhtia. Globalisaation ja talouden integraation osalta tavoitteena oli 14. EU-laajentumisen taloudellisten vaikutusten, haasteiden ja tarvittavien politiikkalinjausten identifiointi Laajentumisen vaikutuksia arvioivien työryhmien työskentely jatkui vuoden 2001 aikana. Laajentumisen kokonaistaloudellisia vaikutuksia tarkasteleva työryhmä tarkasteli hakijamaiden taloukehityksen arviointia lähinnä ns. Kööpenhaminan kriteerien näkökulmasta. Laajentumistyöryhmän tilannekatsaus valmistui Työryhmä laati myös selvityksen meneillään olevista laajenemiseen liittyvistä tutkimushankkeista. Valtiovarainministeriön työryhmä on selvittänyt myös laajentumisen budjettitaloudellisia vaikutuksia. Ks. enemmän EU:n itälaajentumisen taloudellisia näkökohtia (julkaisu löytyy nettisosoitteessa 15. lähialueen seurannan vahvistaminen (Venäjä, Viro, Karjala, Ukraina, Latvia, Liettua) VM:n ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhteistyönä kehitettiin lähialueiden seurantaa ja raportointia. HKKK:n raporttien pohjalta valmisteltiin Pohjoismaiden ministerineuvoston (Suomi pj:na) kokoukseen, jossa länsä myös Venäjän edustaja. Tällä tavoin luotu seurantajärjestel- 19

20 2 Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2001 mä on samalla uusi tapa kehittää ministeriön ja eri asiantuntijayhteisöjen välistä yhteistyötä sekä hyödyntää valmistelussa laaja-alaista osaamista. 16. Venäjän talouden ongelmien identifiointi, politiikkavaihtoehtojen hahmottaminen, ulkopuolisten toimijoiden (ml. EU:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten) roolin määrittely sekä Suomen toimintalinjan määrittely VM:n Venäjä-strategia päivitettiin vuoden 2001 alkukeväästä. VM:ssä Venäjä -seurannassa oli mukana kaikkiaan n. 12 henkilöä (koordinaatiovastuussa rahoitusmarkkinaosasto). Suomen Pankin siirtymätalouksien yksikkö osaamisresurssina mukana. VM:n ja Suomen Pankin yhteinen Venäjä -asiantuntija aloitti työnsä Moskovassa maaliskuun alussa analysoida globalisaation vaikutukset kansainvälisten rahoituslaitosten ja järjestöjen rooliin ja politiikkaan Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kehittämistoimien toteutumisen tilannekatsaus päivitettiin. Ministeriössä tehtiin erityinen selvitys globalisaation talouspoliittisista vaikutuksista. Selvitys oli osa hallituksen globalisaatio -selonteon valmisteltua. VM:n toimeksiannosta laadittu selvitys kansainvälisten pääomanliikkeiden vakautta edistävistä toimista sai laajasti kansallista ja kansainvälistä huomiota. Ks. enemmän Selvitys kansainvälisten pääomanliikkeiden vakautta edistävistä toimista (julkaisu löytyy nettiosoitteessa Kuntatalouden analysoinnin osalta tavoitteena on 18. kuntatalous -selvitystyön (Pekkarinen) analysointi sekä mahdollisten toimenpiteiden valmistelu VM:n johdolla laadittiin hallitukselle esitys useista kunnallistalouteen ja kuntien ja valtion taloussuhteisiin vaikuttavista uudistuksista. Esitysten pohjalta hallituksen tekemien päätösten mukaisesti valtion toimenpiteet vahvistavat kunnallistaloutta vuonna 2002 nettomääräisesti 304 milj. eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Uudistukset tasoittavat kuntien välisiä taloudellisia eroja ja vähentävät kuntien tulopohjan suhdanneherkkyyttä, kun kuntien tulojen riippuvuus yhteisöverokehityksestä vähenee. VM toteutti myös kuntien hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron palautus- ja takaisin-perintämenettelyä koskeneen selvityksen, jonka ehdotusten pohjalta hallitus päätti arvonlisäveropalautuksia koskevista muutoksista. Ks. enemmän Kuntien hankintojen arvonlisävero - työryhmä ja Kuntatalouslaskelmat (molemmat löytyvät nettiosoitteessa tyoryhma2001.html) 20

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 2.6.1997 Valtiovarainministeriö Viite: Lausuntopyyntö 15.5.1997 VM 24/00/97 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA-

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase Tämän luvun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä valtiontalouden tilinpitokäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä kuvata valtiontalouden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Kuntatalouden hallinta

Kuntatalouden hallinta Kuntatalouden hallinta Jukka Pekkarinen Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari 2.12.2014 Finlandia-talo Kuntatalouden tila heikentynyt haasteena kestävyyden turvaaminen Kuntatalouden tulot eivät

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Sisältö Valtion tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003

Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003 m êëëáíáéççíé= 20. huhtikuuta 2005 Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003 Jakautumissuunnitelman mukaisesti KONE jakautuu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 30.6.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.12.2010 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 50 45 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 40-5 -10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009

Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 25.3.2010 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 30.11.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot