LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen"

Transkriptio

1 Arja Sinkko LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences 2011 Nro: 71 ISSN: Tutkimuksia ja raportteja B-sarja

2 University of Applied Sciences LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Vuosiraportti 2011 Arja Sinkko Kotka 2012 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 71.

3 Copyright: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kustantaja: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Taitto ja paino: Tammerprint Oy, Tampere 2012 ISBN (NID.): ISBN (PDF.): ISSN: ISSN: (verkkojulkaisu)

4 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ JOHDANTO LCCE-KEHITYSTYÖN TAVOITTEET Taustaa Sosiaalinen pääoma Sidosryhmät ja vuorovaikutus Kehitystyön tavoitteet KymiTechnology ja LCCE-malli KymiTechnology alueellista elinkeinoelämää edistävät oppimis- ja innovaatiopalvelut Oppimisen ja osaamisen tuottamisen ekosysteemi, LCCE TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI LCCE-osaamispalveluiden tuotteistaminen Sidosryhmät Sidosryhmien tunnistaminen Sidosryhmien analyysi ja luokittelu Sidosryhmien merkitys toiminnan kehittämisessä Vuorovaikutuksen kehittäminen Arvon tuottaminen SAAVUTETUT TULOKSET

5 6 KEHITYSTYÖ JATKUU LIITTEET V käynnissä olevat TKI-hankkeet...28 Esite Esite LÄHTEET

6 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa kuvataan Learning and Competence Creating Ecosystem (LCCE ) -mallin käyttöönottoon liittyviä tuloksia tekniikan ja liikenteen toimialalla. Kehittämistoimenpiteitä on toteutettu tekniikan ja liikenteen toimialan osaamiskeskittymän, KymiTechnology n, koordinoimana. Raportissa mainittuja osa-alueita kehitetään ja tehostetaan myös muun ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämisen osana. Pedagogisessa kehittämisessä lähtökohtana ovat yhtenäisen eurooppalaisen korkeakoulualueen (European Higher Education Area, EHEA) taitotasovaatimukset, jotka heijastuvat opetustoiminnan laatuun ja opetussuunnitelmien tasokuvauksiin. Vastaanottavasta oppimisesta siirrytään työelämäläheiseen ja lähtöiseen, opiskelijoita osallistavaan ja aktivoivaan oppimiskulttuuriin, jota Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa kutsutaan nimellä Learning and Competence Creating Ecosystem (LCCE). Pedagogisesta näkökulmasta tarkasteltuna LCCEmallin kokonaisvaltainen integrointi opetukseen ja siihen kytketty yrityselämäläheisyys nähdään selkeänä menestystekijänä, jolla oppimisen ja osaamisen laatua voidaan kehittää. Työelämäläheisen oppimisprosessin käynnistämiseen tarvitaan teoriaopetuksen lisäksi myös aitoja, työelämälähtöisiä ongelmanratkaisu- ja kehittämistehtäviä. Ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksella on pitkä perinteet työelämälähtöisten projektien hyödyntämisessä opetuksen tukena. Yhteistyösuhteet ovat kuitenkin henkilösidonnaisia ja projektit jäävät vain pienen opiskelijajoukon hyödyksi. Yhteistyö ja verkostoituminen ulkoisten sidosryhmien kanssa ovat erittäin tärkeitä uuden pedagogisen mallin tavoitteiden toteuttamiseksi. LCCE-mallin hyödyntäminen vahvistaa myös ammattikorkeakoulun sisäistä osaamista ja sen kehittymistä tiiviimmän yrityselämäyhteistyön kautta. Vuoden 2011 toiminnan keskeisinä tavoitteina on ollut yrityksille tarjottavien palveluiden tuotteistaminen sekä sidosryhmäyhteistyön järjestelmällinen kehittäminen. LCCE -oppimisprojektien tuotteistamisella ja järjestelmällisellä toimintatavalla on pyritty siihen, että yhteistyöstä saavutettu hyöty palvelisi mahdollisimman laajasti ammattikorkeakouluyhteisön jäseniä ja samalla myös laajemmin alueen yrityksiä ja yhteisöjä. Myös opetuksen (koettua) laatua ja työelämävastaavuutta pyritään parantamaan. Vuoden 2011 kuluessa on yritysten kanssa solmittujen ns. puitesopimusten avulla saatu aikaiseksi uusia yhteistyökuvioita tekniikan ja liikenteen toimialalle. Opiskelijat tekevät erilaisia toimeksiantoja ja työtä yrityksille ja saavat samalla arvokasta kokemusta alaan liittyvistä tehtävistä. Opintoja tukevia tutkimus- ja kehityshankkeita on vireillä useita. 5

7 Yhteistyön lisääntyminen heijastuu opetukseen tiiviimpänä vuorovaikutuksena yritysten, opettajien ja opiskelijoiden välillä. Opetustyön haasteellisuus kasvaa, mutta toisaalta menestyksekäs projekti tuottaa onnistumisen tunteita sekä opettajalle että opiskelijoille. Uudistuneen toimintamallin myötä lisätään yhteistyön houkuttelevuutta niin yritysten kuin ammattikorkeakoulunkin näkökulmasta. 6

8 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoululaki määrittelee ammattikorkeakoulujen tehtäviksi työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin vastaavan koulutuksen antamisen lisäksi myös ammattikorkeakouluopetusta palvelevan ja työelämää ja aluekehitystä tukevan soveltavan tutkimus- ja kehitystyön toteuttamisen yhteistyössä oman alueen elinkeino- ja muun työelämän kanssa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun strategiatyössä (kokonaisstrategia vuosille ) huomioitiin lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös kansalliset ja alueelliset kehittämistavoitteet. Strategia on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta muuttuvassa maailmassa. Pedagogisessa kehittämisessä lähtökohtana ovat yhtenäisen eurooppalaisen korkeakoulualueen (European Higher Education Area, EHEA) taitotasovaatimukset, jotka heijastuvat opetustoiminnan laatuun ja opetussuunnitelmien tasokuvauksiin. Oppimisen uuden paradigman myötä vastaanottavasta oppimisesta siirrytään työelämäläheiseen ja lähtöiseen, opiskelijoita osallistavaan ja aktivoivaan oppimiskulttuuriin, jota Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa kutsutaan nimellä Learning and Competence Creating Ecosystem (LCCE). LCCE tukee sosio-konstruktiivista oppimiskäsitystä, jossa korostuu oppijan oma aktiivinen rooli oppimisessa, samoin kuin oppimisen sosiaalinen rooli ja yhteistoiminnallisuus. Työelämäläheisen oppimisprosessin käynnistämiseen tarvitaan teoriaopetuksen lisäksi myös aitoja, työelämälähtöisiä ongelmanratkaisu- ja kehittämistehtäviä. Yhteistyö ja verkostoituminen ulkoisten sidosryhmien kanssa ovat erittäin tärkeitä uuden pedagogisen mallin tavoitteiden toteuttamiseksi. Sidosryhmävuorovaikutuksen tehostamisella haetaan tukea myös opetuksen laatutavoitteiden saavuttamiseksi. LCCEmallille on myönnetty koulutuksen laatuyksikköpalkinto vuosille Koko ammattikorkeakoulun tarpeita varten suunnitteilla on ollut myös asiakkuushallintaohjelmiston hankkiminen. Asiakkuudenhallintaohjelmien (Customer Relations Management, CRM) täysipainoinen hyödyntäminen edellyttää, että sidosryhmät ja niiden vaikutus ammattikorkeakoulun toimintaan tunnistetaan ja vuorovaikutusta kehitetään ja ylläpidetään systemaattisesti. CRM-ohjelman hankintaa ammattikorkeakoulun laajuudessa toteutetaan kokonaisprojektissa, jonka lähtökohtia ja tavoitteita on hiottu vuoden 2011 aikana. Strategisen yhteistyön kehittäminen Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) kanssa sekä taloudelliset syyt siirtävät hankkeen käytännön toteutukseen tuleville vuosille. Tekniikan ja liikenteen toimialalla tehdään aktiivisesti työtä LCCE-mallin integroimiseksi opintojaksoihin ja kokonaisuuksiin. LCCE-mallin menestyksekäs to- 7

9 teuttaminen edellyttää toimivia yhteistyösuhteita ja vuorovaikutusta alueen elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksella on pitkä perinteet työelämälähtöisten projektien hyödyntämisessä opetuksen tukena. Yhteistyösuhteet ovat kuitenkin henkilösidonnaisia ja projektit jäävät vain pienen opiskelijajoukon hyödyksi. Tässä raportissa kuvataan tekniikan ja liikenteen toimialan ponnisteluja LCCE-mallin edellyttämän toimintaympäristön kehittämiseksi. Kehittämisen keskeisiä osa-alueita ovat LCCE-oppimisprojektien tuotteistaminen sekä toimialan ulkoisen sidosryhmävuorovaikutuksen kehittäminen ja hyödyntäminen. Samanaikaisesti on kehitetty myös opetussuunnitelmaa siten, että se mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen oppimis- ja työelämäprojektien toteuttamiseen yhteistyössä opettajien ja yrityselämän edustajien kanssa. 8

10 2 LCCE-KEHITYSTYÖN TAVOITTEET 2.1. Taustaa Kymenlaakson maakunnan ainoana itsenäisenä korkeakouluna ammattikorkeakoulu korostaa tehtävässään alueen teollisen rakennemuutoksen myönteisen kehityksen tukemista ja innovatiivisen ja vastuullisen yritystoiminnan kehittämistä alueelle. Lisäksi laadukkaan koulutuksen ohella voimavaroja kohdennetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, jolla pyritään lisäämään alueen sosiaalista pääomaa. Ammattikorkeakoulun perusarvoja ovat luottamus, yhteistyökykyisyys ja muutoskykyisyys. Luottamuksen lisäämisen keskeisenä funktiona voidaan nähdä sosiaalisiin suhteisiin liittyvän satunnaisuuden ja ennalta-arvaamattomuuden vähentyminen, joka helpottaa eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Vuorovaikutus ja yhteistyö tuottavat osallistumista ja lisäävät kommunikaatiota Sosiaalinen pääoma Organisaation toiminnan näkökulmasta sosiaalinen pääoma rakentuu eri kerroksista. Strukturaalinen sosiaalinen pääoma muodostuu organisaation yhteyksistä sidosryhmiin (asiakkaat, muut sidosryhmät, yhteiskunta). Sosiaalisella pääomalla viitataan sosiaalisen rakenteen yhteisöllisiin piirteisiin, kuten verkostoihin, osallistumiseen ja luottamukseen, kykyyn toimia yhdessä. Ne helpottavat henkilöiden välistä kanssakäymistä, tehostavat yhteisön ja yksilöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellista toimintaa. Käsitteen syntymisen taustalla on näkemys, jonka mukaan talouskehitykseen, hyvinvointiin ja yhteiskuntien suorituskykyyn vaikuttaa fyysisen ja inhimillisen pääoman lisäksi myös sosiaalinen ympäristö Verkostoituminen on tehokas tapa organisoida kustannustehokkaasti yhteyksiä ja luoda sosiaalisen pääoman rakenteita. Verkostoituminen nähdään keinona, jolla yritykset ja yhteisöt voivat selviytyä talouden muutoksessa ja säilyä kilpailukykyisenä yhä laajempaa osaamista vaativilla markkinoilla. Verkostoissa harjoitetaan aina yhteistyötä. Yhteistyön syventyessä siihen varastoituu ystävyyttä, mainetta, arvostusta, luottamusta. Näiden avulla säädellään yhteyksien avoimuutta ja joustavuutta ja se myös karsii hyväksikäyttöä ja opportunismia. Tätä kutsutaan relationaaliseksi sosiaaliseksi pääomaksi. Luottamuksen kasvun myötä syntyy yhteinen tapa ymmärtää asioita, yhteinen kieli (kognitiivinen sosiaalinen pääoma). 9

11 Sidosryhmät ja vuorovaikutus Sidosryhmiä on eri tutkimuksissa määritelty monin eri tavoin ja eri näkökulmista lähtien. Yleisesti käytössä olevia määritelmiä ovat mm.: yksittäiset ihmiset tai pienet ryhmät, joilla on valtaa vaikuttaa, neuvotella ja muuttaa organisaation taktista tulevaisuutta sekä ne yksittäiset henkilöt tai ryhmät, jotka ovat riippuvaisia organisaatiosta voidakseen täyttää omat tavoitteensa tai vaihtoehtoisesti ne, joista organisaatio on riippuvainen. Sidosryhmiä voidaan siis käytännössä katsoa olevan kaikkien niiden tahojen, joiden kanssa organisaatio on tekemisissä. Sidosryhmät voidaan vielä erikseen jakaa sekä sisäisiin että ulkoisiin sidosryhmiin. Sisäisiä sidosryhmiä ovat muun muassa johtajat, työntekijät ja omistajat. Ulkoisia sidosryhmiä puolestaan ovat mm. yhteistyökumppanit, asiakkaat, tavarantoimittajat, kilpailijat. Toimiakseen tehokkaasti organisaation on strategisen johtamisen prosessissa otettava huomioon sellaiset ryhmät, jotka voivat vaikuttaa organisaation toimintaan. Toisaalta ollakseen avoin ja reagoiva ja myös pitkällä aikavälillä tehokas, organisaation on oltava tekemisissä myös niiden ryhmien kanssa, joihin sen toiminnalla on vaikutuksia. Organisaatio ei ole enää sidosryhmien keskipiste, vaan on omassa toimintaympäristössään yksi toimija muiden joukossa. Sidosryhmien tunnistaminen ja vuorovaikutus ryhmien kanssa on kiinteä ja jatkuva osa johtamisprosessia Kehitystyön tavoitteet LCCE-malli edellyttää tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa, jotta työelämäläheisiä ja lähtöisiä harjoitustehtäviä (LCCE-oppimisprojekteja) olisi saatavilla. Vuoden 2011 alusta mallia alettiin toteuttaa tekniikan ja liikenteen toimialalla KymiTechnology palvelukonseptin avulla. LCCE-oppimisprojektien kehittämiseksi tarvitaan tietoa siitä, mitä tarjottavaa ammattikorkeakoululla on sidosryhmille ja sekä täsmällistä tietoa sidosryhmistä ja niiden kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Uusien palveluiden (LCCE-oppimisprojektit) tuotteistamisen myötä laadittiin esite KymiTechnologyn tarjonnasta. Mutta kenelle palveluita tarjottaisiin? Kävi ilmi, että tällä hetkellä aktiivisista yhteistyökumppaneista ei ollut saatavilla kattavaa tietoa. Olemassa olevat suhteet olivat henkilöstön omissa tiedostoissa tai pelkästään muistitietona. Kirjallinen aineisto oli hajallaan eri henkilöiden hallussa. Kehittämistyön alkuvaiheen tavoitteena oli: - LCCE-oppimisprojektien tuotteistaminen ja työelämäläheisten oppimisympäristöjen mahdollistaminen - Sidosryhmiin liittyvä selvitystyö - Toimintamallin vieminen osaksi opetusta ja oppimista tekniikan ja liikenteen toimialalla 10

12 Lisäksi muita selvitettäviä kysymyksiä olivat muun muassa - Mikä merkitys ulkoisilla sidosryhmillä on toiminnan tavoitteiden toteuttamisessa? - Miten vuorovaikutusta voidaan kehittää? Näihin kysymyksiin vastaamalla pyrittiin keräämään tietoa sekä sisäisen toiminnan kehittämisen että ulkoisten sidosryhmien kanssa käytävän vuoropuhelun tehostamiseksi. Työelämäläheisten oppimisympäristöjen kehittämisen haasteena voidaan pitää ammattikorkeakoulun pitkää oppilaitosperinnettä. Muutoksen keskiössä ovat opettajat, joiden ammattikuvaan perinteisesti kuuluvat opetustehtävät, kehitystehtävät ovat ylimääräistä työtä. Opetus on usein edelleen luonteeltaan teoreettista luokkaopetusta, vaikka myös uusia pedagogisia muotoja hyödynnetään (esimerkiksi virtuaali- ja monimuoto-opetus, ongelmalähtöinen opetus PBL). Oppimisprojektien integroiminen perinteisen teoriaopetuksen osaksi on haasteellista ja vaatii opettajalta uudenlaista pedagogista näkökulmaa sekä oman opetuksen että opiskelijoiden oppimisen toteuttamiseen. Insinööriopiskelijat ovat ehkä muita ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmiä enemmän asennoituneet siten, että istutaan luokassa, opetusta annetaan, sitten tentti eikä omaa oppimisponnistelua tarvita. Kosketus työelämään ja tulevaan ammattialaan saadaan kesällä tapahtuvan työharjoittelun kautta. Joillakin koulutusohjelmilla on kuitenkin varsin aktiivista yhteistyötä alan yritysten kanssa, ja nämä koulutusohjelmat voivat toimia muutosagentteina prosessin edetessä. Myös opiskelijoiden perustama ja pyörittämä Insinööritoimisto KyAMK OSK tekee läheistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa (lisätietoja: 11

13 3 KymiTechnology ja LCCE-malli Ammattikorkeakoulun toimialoille (tekniikka ja liikenne, kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri, sosiaali- ja terveysala) on luotu vuosien kuluessa osaamiskeskittymien kokonaisuus, joiden kautta koordinoidaan toimialojen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sen eri tasoilla KymiTechnology alueellista elinkeinoelämää edistävät oppimis- ja innovaatiopalvelut Vuonna 2009 käynnistettyä tekniikan ja liikenteen osaamiskeskittymää, palvelukonseptia, kutsutaan KymiTechnologyksi. Vastaavasti kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin osaamiskeskittymä on Kymi Design & Business ja sosiaali- ja terveysalan KymiCare. KymiTechnologyn toiminta perustuu asiakaslähtöiseen ongelmanratkaisuun, KyAMK:n eri koulutusohjelmien vahvuusalueisiin, palveluhenkisyyteen sekä yhden luukun -palveluperiaatteeseen. Koulutuksen työelämäläheisyys avaa valmistuville insinööreille portteja työelämään. Tavoitteena on koulutuksen kehittäminen ja uusiin haasteisiin vastaaminen: opiskelusta luodaan tapa tehdä työtä ja työnteosta tapa oppia. Työnantajille toiminta tarjoaa uutta ja tuoretta näkemystä, syvällistä alan tietämystä sekä mahdollisuuden päivittää omia tietotaitojaan. KymiTechnology -palvelukonsepti tarjoaa ammattikorkeakoulun asiantuntijuuden, osaamisen ja resurssit alueen yritysten ja yhteisöjen käyttöön kohtuullisin kustannuksin. Kymi Technology toimii neljällä palvelukentällä: - oppimislähtöiset opetuslaboratoriopalvelut (LCCE-oppimisprojektit) - asiantuntijapalvelut - tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojektit - koulutuspalvelut Opetuslaboratoriopalvelut ovat tyypillisesti pieniä, opetusohjelmien opintojaksoihin sisällytettyjä projekti- ja harjoitustöitä tai -selvityksiä, joissa opiskelijat toimivat todellisten työelämätehtävien parissa, valvovan opettajan tai muun tutkimushenkilöstön ohjauksessa (ns. LCCE-oppimisprojektit). Painopiste on vahvasti opetuksellinen ja oppimislähtöinen. Tutkimus- ja opetushenkilöstön tuottamat asiantuntijapalvelut tarjoavat asiantuntemusta ja käytännön ratkaisuja tuotteiden, palveluiden, prosessien ja liiketoimintojen kehittämiseen. 12

14 KyAMK strategia Pedagoginen strategia Opetussuunnitelma TKI-palvelut Asiakkaan tarpeista rakentuvia tutkimuskokonaisuuksia Aluekehityksen tehostaminen Yhteiskuntavastuu Opetuslaboratoriopalvelut Oppimislähtöisiä Pienehköjä projekti- ja harjoitustöitä Oppimis- ja innovaatiopalvelut Asiantuntijapalvelut Käytännön ratkaisuja tuotteiden, palveluiden prosessien ja liiketoimintojen kehittämiseen Opiskelijat Opettajat Tutkimushenkilöstö Koulutuspalvelut Asiakastarpeisiin räätälöityjä kursseja tai opintokokonaisuuksia Elinkeinoelämä Yhteisöt ja yhdistykset Kunnat Muut sidosryhmät Kuva 1. KymiTechnology -palvelukonsepti Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojektit voivat rakentua yhden tai useamman asiakkaan tarpeisiin, joihin korkeakoulu tarjoaa tutkimushenkilöstön syvällisen osaamisen sekä mahdollisen julkisen rahoitustuen. L isäksi KymiTechnolog y t ar joaa y hdess ä sisarorganisaatioidens a KymiDesign&Business- ja KymiCare -osaamiskeskittymien kanssa liiketalouteen, viestintään, muotoiluun sekä sosiaali- ja terveysalaan liittyvää asiantuntemusta sekä avustaa yrityksiä ratkaisemaan koulutukseen liittyviä ongelmia. Koulutuspalvelut tarjoavat asiakastarpeisiin räätälöityjä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia, joita toteutetaan yhteistyössä ammattikorkeakoulun Koulutus- ja työelämäpalvelut yksikön kanssa. Muista Kymi-keskittymistä poiketen KymiTechnology tarjoaa yrityksille ns. Kumppani-ohjelmaa, jossa yritys voi aktiivisesti hyödyntää ammattikorkeakoulun osaamista, resursseja sekä verkostoja. Kumppaniyrityksiä on kolmisenkymmentä. Lisätietoja KymiTechnologyn palvelukonseptista kotisivuiltamme: Tutkimus- ja kehittämistoiminta KymiTechnology, 13

15 3.2. Oppimisen ja osaamisen tuottamisen ekosysteemi, LCCE Oppimisen ja osaamisen tuottamisen ekosysteemi (Learning and Competence Creating Ecosystem) LCCE valittiin ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköksi vuosiksi Toimintatavassa opetussuunnitelmat on avattu yritysten toimeksiannosta tehtäville projekteille. LCCE -toimintamallin keskeisinä käsitteinä ovat oppiminen, työelämäläheisyys ja innovaatiot. Opetussuunnitelmissa LCCE -toimintakonsepti mahdollistetaan hallinnollisen ja pedagogisen käsikirjoituksen avulla. Hallinnollisen käsikirjoituksen avulla opinnot kootaan laajoiksi opintojaksoista muodostuviksi kokonaisuuksiksi. Opintojaksot määräytyvät osaamismäärittelyn perusteella, eivät ainejakoisesti. Opintojaksot mahdollistavat opettajien työnjaon ja opiskelijoiden työjärjestysten laadinnan. Pedagoginen käsikirjoitus tarkoittaa sitä, että opetus toteutetaan yhdessä opettajatiimin kanssa oppimislähtöisesti. Oppimisprosessiin sisältyy teoreettisen osuuksien lisäksi praktisia osuuksia, jotka täsmentyvät opetuksen alussa. Opiskelijat, opettajat ja osaamiskeskittymien (Kymi Design & Business, KymiCare, KymiTechnology) henkilöstö osallistuvat osaamiskokonaisuuksien suunnittelutyöhön. Käytännössä tietyt ammatilliset opetuskokonaisuudet sisältävät teoreettisten opintojaksojen lisäksi käytännönläheisen opintojakson, yleensä projektin. Yritysten ja korkeakoulun välille on siis rakennettu välitön yhteistyö, jonka puitteissa opiskelijat voivat soveltaa tietojaan ja kehittää taitojaan samalla kun myös opettajilla ja yritysten henkilöstöllä on mahdollisuus päivittää tietojaan. Oppimisprojekteissa on vahva opetuksellinen näkökulma. TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA KYMENLAAKSON YRITYKSET OPPIMISEN EKOSYSTEEMI TIETO TAITO PÄTEVYYS TKI OPPIMINEN OPINTO- KOKONAISUUKSIEN OPPIMIS- JA INNOVOINTI- YMPÄRISTÖT KymiTechnology ALUEKEHITYS Tavoitteena molemminpuolinen hyöty TIETÄMYKSEN JA OSAAMISEN SIIRTO YHTEISTYÖ YRITYSTEN KANSSA - Asiantuntijapalvelut - TKI -hankkeet - Koulutuspalvelut - Oppimisprojektit INNOVAATIOIDEN EKOSYSTEEMI Kuva 2. Uuden oppimisnäkemyksen vaikuttavuus 14

16 Toimintatavan vahvuutena on se, että näin ammattikorkeakoululla on mahdollisuus toteuttaa kaikkia kolmea sille annettua tehtävää eli opetusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä aluekehitystä. Vain yhdistämällä resursseja ja osaamista Kymenlaakson ammattikorkeakoulu voi vastata siihen kohdistuviin vahvoihin odotuksiin maakunnan kehittäjänä. 15

17 4. TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Sidosryhmien tunnistamisen ja vuorovaikutuksen kehittämisen tarve nousi esiin ammattikorkeakoulun hankkeessa, jossa tavoitteena on hankkia asiakkuudenhallintaohjelma kaikkien sitä tarvitsevien käyttöön. Samanaikaisesti LCCE-mallia päätettiin laajentaa sen kotipesästä eli Kymi Design & Business osaamiskeskittymästä koskemaan myös muita toimialoja. Tekniikan alojen koulutuksessa yhteistyöllä yritysten kanssa on pitkät perinteet, mutta toiminta on ollut koordinoimatonta ja kiinni yksilöiden aktiivisuudesta ja henkilökohtaisista suhteista. Toimintaa on toteutettu osana opintojaksoja, mutta yhteistyöllä saavutettu tietotaito ja osaaminen eivät ole siirtyneet koko ammattikorkeakoulun osaamiseksi. Esille nousi myös tarve tuotteistaa palvelu. LCCE -oppimisprojektien tuotteistamisella ja järjestelmällisellä toimintatavalla pyritään siihen, että yhteistyöstä saavutettu hyöty palvelisi mahdollisimman laajasti ammattikorkeakouluyhteisön jäseniä ja samalla myös laajemmin alueen yrityksiä ja yhteisöjä. Myös opetuksen (koettua) laatua ja työelämävastaavuutta pyritään parantamaan LCCE-osaamispalveluiden tuotteistaminen LCCE-mallin hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä nosti esiin kysymyksen siitä, millaisia asiantuntijapalveluita ammattikorkeakoulu, ja tässä tapauksessa erityisesti tekniikan ja liikenteen toimiala, voi tarjota. Perinteiset tutkimus- ja kehityshankkeet (TKI-hankkeet) ja niihin liittyvä osaaminen (tutkimushenkilöstö, opettaja-asiantuntijat) sekä toimintamalli olivat monen vuoden käytäntöjen perusteella selvillä. Kyseessä ovat selkeästi ns. asiantuntijapalvelut. Palvelu voidaan määritellä yhteiskunnallisen vaihdannan kohteena olevaksi aktiviteetiksi, jossa palvelun tuottaja tuottaa käyttäjälle tietyn hinnoiteltavissa olevan hyödyn. LCCE-mallin käyttöönotto toi mukanaan uudenlaisen palvelutuotteen, jonka keskiössä ovat opiskelijat sekä ohjaava opettaja, mutta myös palvelun tilaaja osana toteutusta. LCCE-oppimisprojekteissa opetuksen integraatio on selkeästi mukana. Aluksi oli siis kartoitettava ao. opetushenkilöstöä haastattelemalla eri koulutusohjelmien tarjonnasta ne opintojaksot tai kokonaisuudet, joiden sisällä oppimisprojekteja voitaisiin toteuttaa. Lisäksi mietittäväksi tulivat palvelun hinnoitteluun ja yhteistyösopimuksiin liittyvät kysymykset. Tammi-maaliskuussa 2011 tehdyt haastattelut toteutettiin henkilökohtaisina keskusteluina tai pienryhmissä. Haastatteluissa kunkin tekniikan koulutusohjelman edustajat kertoivat näkemyksiään siitä, mitä voidaan tarjota. 16

18 Näin saatiin aikaiseksi runko, jonka avulla opetushenkilöstä pystyi hahmottamaan ja suunnittelemaan omaa toimintaansa (teoriaopetus + LCCE-projektit) tulevan lukuvuoden kuluessa. Tämän vaiheen tuloksena tehtiin KymiTechnologyn toiminnasta ja palveluista ( tuotteista ) kertova esite, jonka avulla asiakasta pystytään ohjaamaan LCCE-palveluiden pariin (liite 2). Myös www-sivut uudistettiin vastaamaan uutta toimintamallia. Tuotteistaminen auttaa myös asiakasta näkemään eri vaihtoehtoja, tai mahdollisesti hahmottamaan erilaisia variaatioita palveluista omiin tarpeisiinsa sovellettuina. Kymi-osaamiskeskittymät tuottivat yhteistyössä yrityksille suunnatun esitteen, jossa esiteltiin lukuvuoden aikana toteutuskelpoisia LCCE-palvelutuotteita esimerkkien avulla (liite 3). Tuotteistamisen avulla pystymme myös hallitsemaan LCCE-mallin oppimisprosessia: sopimuskäytännöt yhtenäistyvät ja tietojen hallinta yksinkertaistuu. Ammattikorkeakoulussa on käytössä TWeb-asiainhallintaohjelma, johon on mahdollista tallentaa myös näihin projekteihin liittyvää dokumentaatiota. Erityisenä haasteena LCCE-oppimisprojekteissa voidaan pitää sitä, että palvelun keskeinen tuottaja eli opiskelija on mukana vapaaehtoisesti, eri tasoisin tiedoin ja taidoin varustettuna. Opiskelijaa ei voida pakottaa suorittamaan aloittamaansa työtä loppuun sanktiona on ainoastaan opintopisteiden menetys. Opiskelijat ovat myös oppimassa eli täydellistä ammattitaitoa ei lopputuloksen osalta voida odottaa. Tuotteistamalla (vakioimalla tietyt osat) tarjolla olevat LCCE-palvelut pyrittiin siihen, että pystytään ennakoimaan lopputulosta ja lisäämään sen tasalaatuisuutta, mutta samalla myös kertomaan tilaajalle toimituksen erityispiirteistä. Ohjaavan opettajan rooli on merkittävä Sidosryhmät Edellä kuvattu LCCE-oppimisprojektien tuotteistaminen ja esitteen laatiminen nostivat esiin ongelman: kenelle palvelu on tarkoitettu ja kuinka sitä voitaisiin kehittää ja markkinoida nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille? Yrityselämän kanssa tehtävää yhteistyötä on tekniikan koulutuksessa hyödynnetty vuosikymmeniä. Tekniikan ja liikenteen toimialalla ei ollut käytössä järjestelmällistä tapaa hallita sidosryhmiin liittyvää tietoa: keitä sidosryhmät olivat, mitä heidän kanssaan oli tehty, millaiset käsitykset osapuolilla oli toisistaan jne. 17

19 Ammattikorkeakoulun nykyisen sidosryhmäyhteistyön tilannetta arvioitiin SWOT-analyysin avulla (kuva 3). Ulkoiset 3. MAHDOLLISUUDET O - verkostoituva korkeakoulutus - strategiatyössä huomioitu aluekehitys - LCCE-mallin hyödyntäminen laajemmin - aikuiskoulutus - verkkokoulutus - CRM-järjestelmän käyttöönotto, sidosryhmäanalyysit (tehostavat myös työelämäyhteistyötä!) 4. UHAT T Sisäiset - autonomian menetys (liian laaja verkostoituminen - infrastruktuurin jälkeenjääneisyys - pienentyvät opiskelijamäärät - heikentyvä taloustilanne - entä jos LCCE-mallia ei saada toimimaan? 1. VAHVUUDET S - maakunnan ainoa korkeakoulu - osaava henkilökunta - Oppimisen ja osaamisen ekosysteemi, LCCE-malli - paikallisuus - vastaaminen ajan haasteisiin (energiatekniikka) - uudet opetusteknologiat - laadukkaat tukipalvelut (esim. TKItoiminta, kirjasto ja Oppimisteknologiakeskus) 5. MENESTYSTEKIJÄT O+S - LCCE-mallin yritysyhteistyö - kaupalliset tutkimus- ja laboratoriotyöt - osaamiskeskittymien vahvempi hyödyntäminen 7. UHAT HALLINTAAN T+S - yhteistyön tiivistäminen elinkeinoelämän kanssa (tulevaisuudennäkymät) - pitkän aikavälin tarpeet koulutuksen kehityksen perustaksi - avoin keskustelu eri toimijoiden välillä, synergiaedut ja realistiset ratkaisumallit 2. HEIKKOUDET W - heikko tunnettuus - rakenteellisen muutoksen vaatiman osaamisen vajavaisuus (koulutustarpeiden muutokset) - tosiasioiden tunnistaminen ja tunnustaminen (poliittiset intohimot) - jämähtäneisyys - sidosryhmäyhteistyön jäsentymättömyys - win-win -yhteistyön jäsentymättömys (miten eri osapuolet hyötyisivät yhteistyöstä) 6. HEIKKOUDET O+W - osaamisen markkinointi, "rummuttaminen" - osaamiskartoitusten hyödyntäminen henkilöstösuunnittelussa - LCCE-mallin modifiointi siten, että yhteistyö alalla toimivien yritysten kanssa on tiukasti sidottu KyAMK:n toteuttamiin ao. hankkeisiin - sidosryhmäyhteistyön "järkeistäminen" 8. MAHDOLLISET KRIISITILANTEET T+W - tekniikan koulutuksen väheneminen vaikutus alueen elinkeinorakenteeseen - yliopiston satelliitiksi joutuminen - "valtasuhteet" - poliittiset intohimot määrittävät tulevaisuuden Kuva 3. KyAMK:n sidosryhmävuorovaikutuksen SWOT-analyysi (OSKE-Kotka ryhmä 2010) Perinteisen nelikenttä-swot analyysin sijaan käytettiin ns. 8-kenttäistä analyysiä, jossa nykytilan arvioinnin lisäksi voidaan tehdä toimenpidesuunnitelmia tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Pedagogisesta näkökulmasta tarkasteltuna LC- CE-mallin kokonaisvaltainen integrointi opetukseen ja siihen kytketty yrityselämäläheisyys nähtiin selkeänä menestystekijänä, jolla oppimisen ja osaamisen laatua voidaan kehittää. LCCE-mallin hyödyntäminen vahvistaa myös ammattikorkeakoulun sisäistä osaamista ja sen kehittymistä tiiviimmän yrityselämäyhteistyön kautta. Pystymme myös paremmin vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan ja alueen elinkeinoelämän tarpeisiin kouluttamalla ammattitaitoisia, alaa tuntevia insinöörejä työelämän tarpeisiin. Tiiviimpi yhteistyö alueen yritysten kanssa lisää osaamista myös yritysten sisällä ja siirtää yritysten osaamista myös ammattikorkeakoulun henkilöstön käyttöön ja sitä kautta edelleen opetukseen. Positiivinen vuorovaikutus ja yhteistyö lisäävät luottamusta ja arvostusta osapuolten välillä (kuva 4). 18

20 YRITYKSET, YHTEISÖT ALUEKEHITYS, OSAAMISEN SIIRTO KyAMK: LCCE- PEDAGOGIIKKA OPETTAJAT, HENKILÖSTÖ OPISKELIJAT Kuva 4. Positiivisen vuorovaikutuksen kehä Sidosryhmien tunnistaminen Toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää oli saada selville, keitä sidosryhmät olivat. Aluksi pyrittiin selvittämään tilannetta sähköisen kyselyn avulla, jonka tavoitteena oli helposti ja nopeasti saada aikaiseksi sidosryhmärekisteri Excel-taulukkomuotoon. Lisäksi tavoitteena oli saada luokiteltua tietoa sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön aktiivisuudesta, luonteesta ja merkityksestä toimialalle. Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2011 igooglen dokumenttityökalun (Google- Docs) avulla. Alhaisen vastausaktiivisuuden vuoksi tietoja ei saatu kerättyä tämän lomakkeen avulla. Huhtikuussa 2011 tehtiin CRM-kokonaisprojektiin liittyen tekniikan ja liikenteen toimialalla henkilöstökysely, jossa yleisesti kartoitettiin tällä hetkellä olevien sidosryhmätietojen olemassaoloa: ovatko tiedot sähköisessä muodossa (excel, word tms.) vai muussa muodossa (paperilla, päässä). Kysely jaettiin paperiversiona toimialan henkilöstökokouksessa (n. 50 henkilöä). Vastausten perusteella sidosryhmätietoja säilytettiin pääasiassa käyntikortteina työtiloissa tai sähköisenä excel- tai word-tiedostoina omalla tietokoneella. Tietoja ei siis käytännössä ollut saatavilla muiden tarvitsijoiden käyttöön. Koska sidosryhmätietoja ei ollut käytettävissä, tehtiin erilaisia tietolähteitä (mm. kirjaston sähköinen opinnäytetyöarkisto Theseus, työharjoittelusopimukset, hankeasiakirjat) hyödyntäen excel-taulukkolaskentaohjelmaan listaus kaikista yhteistyökumppaneista kuluneiden 3 vuoden aikana. Listalta poimittiin erikseen sellaiset yritykset ja yhteisöt, jotka ovat tehneet yhteistyötä useammin kuin yhden kerran tai erilaisissa muodoissa (opinnäytetyöt, työharjoittelu, hankkeet). Näistä yrityksistä laadittiin TOP-25 lista yrityksistä, jotka arvioinnin mukaan olivat aktiivisia yhteistyökumppaneita. 19

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke Eila Jussila, Jouni Hytönen, Hannele Salminen (toim.) Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS J ATKOTUTKINTO OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Seutuportaalin kehittämisen integrointi Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opetukseen Tomi

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot