Liiton uusin jäsen s. 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiton uusin jäsen s. 12"

Transkriptio

1 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti NRO 1 Liiton uusin jäsen s. 12

2 2 S I S Ä L L Y S 3 Pääkirjoitus 4 IAU Next Step -messuilla 6 Kaksi uutta sopimusta tasoittuvasta työajasta 7 Tasoittuvan työajan käyttö vaatii opettelua 8 Liittojen välinen jatkuva neuvottelu osoitti toimivuutensa 8 Vaativaa asiakaspalvelua Levikki Vuosikerta Julkaisija Ilmailualan Unioni IAU ry ISSN (Painettu) X (Verkkolehti) Päätoimittaja Tapani Kautto Puh. (09) Toimitussihteeri Pekka Kainulainen Puh Toimituskunta Arto Kujala Erkki Luoto Ari Miettinen Tuomo Oksanen Alpo Pehkonen Toimitus John Stenbergin ranta 6 PL HELSINKI Fax. (09) Globelaiset mukaan IAU:hun 12 Miksi IAU:hun? 13 Monitaitoisia kuormaajia 16 Kuormaako kitaristi lentokoneita, vai soittaako kuormaaja kitaraa? 20 Cateringyhtiöissä tiivistetään yhteistyötä 23 Vuokratyön ehdot saatava kuntoon 24 Työsuojelulle lisää mahdollisuuksia 28 ABB:ssä yli tuhat päivää ilman tapaturmia 29 F-Securen uudet tietoturvaohjelmat jäsenetuhintaan 30 Uudistuksia tiedottamiseen Osoitteenmuutokset Liiton jäsenistön osoitteenmuutokset päivittyvät automaattisesti postiin/ väestörekisteriin tehdyn ilmoituksen perusteella. Muut osoitteenmuutokset voi toimittaa mieluiten sähköpostitse osoitteeseen Ilmestyminen Lehti ilmestyy v kuusi kertaa. Ilmestymisaikataulu takakannen sisäsivulla. Aineisto Toimitus ei vastaa pyytämättä lähetetyistä aineistoista eikä palauta niitä. Ulkoasu Sanna Kallio Paino Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero Kansi GlobeGround Finland Oy:n työntekijät purkamassa kuormaa koneesta. Kansikuva Ari Miettinen

3 P Ä Ä K I R J O I T U S Muutoksia tehty niitä tehtävä jatkossakin Vuodenvaihde merkitsi IAU:ssa toimintamuutoksia, joilla vastaamme ilmailualalla ja etenkin lentoliiken tees sä tapahtuneisiin ja tapahtumassa oleviin muutoksiin ja niistä liitollemme tuleviin jäsenpalvelun ja edun val vonnan haasteisiin. Liiton toiminta jakaantuu jatkossa kuuteen toiminta kokonaisuuteen ja niille on määritelty vastuut puheenjohtajatehtävien kautta. Uuden organisoitumisen hallitus uskoo tuovan jäsenpalveluun lisää tehokuutta ja toimintaan selkeyttä. Kokonaistoimintaa ja sopimustoimintaa johtaa puheenjohtaja. Edunvalvontaa ja vies tintää johtaa vara puheen johtaja. Järjestötoimintaa ja jäsenpalveluja johtaa liittosihteeri. Kuluvan vuoden alusta myös liiton piirissä toimivat pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut siir ty vät suoraan liiton toimijoiksi ja vastuulle. Isompien toiminta-alueiden pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut alkavat kokoontua kuukausittain käsittelemään edunvalvontaan liittyviä asioita. Tällä muutoksella liitto haluaa parantaa työpaikoilla tapahtuvaa työlakien ja sopimusten valvontaa, mikä puolestaan lisää jäsen ten jäsenpalvelua ja edunvalvontaa, erityisesti pienillä työpaikoilla. Uudella, internet-ympäristössä toimivalla IAU-Member-ohjelman exranet-viestintäjärjestelmällä voidaan jatkossa tiedottaa ja suorittaa asiakohtaisia kyselyjä suoraan ja yhtäaikaisesti koko liiton jäsenkunnassa. Ohjelma on myös oiva työkalu jäsenten ilmoittautumisten hoitamiseksi ammatti osastojen ja liiton tilaisuuksiin jatkossa. Vuonna 2006 IAU valmistautuu juhlimaan vuonna 2007 viisikymmentä vuotta kestänyttä ay-toimintaa Suomen lentoliikennealalla. Vuoden 2006 aikana tullaan myös ratkaisemaan, miten Suomen lentolii kennealan tehokas ay-toiminta jatkossa toteutetaan. Sen ei uskota rakentuvan SAK:n kuljetusalan liittojen yhdessä tekemisen ja yhteistyön osana, koska kuljetusliittojen nykymuotoiselle kymmenen vuotta kestäneelle yhdessä tekemisen ja yhteistyön kehittämi selle ei näytä olevan edellytyksiä, ja kuljetusliittoperhettä koskeva yhteistyön loppuminen on IAU:n osalta nähtävissä. Tilalle IAU tulee hakemaan liittojen kahdenvälistä yhteistyötä, koska tarvitsemme tulevaisuu des sa laajempaa yhteistyötä ja yhdessä tekemistä, kuin mitä sille antaa työehtosopimisessa tapahtuva yhteistyö ja kuljetusliittojen välinen kaveria ei jätetä-sopimus. Emme sulje pois mahdollisuutta olla mukana liittofuu sioissa. Ne ovat mahdollisia myös kuljetusliittoperheessä, koska tarpeen niihin luovat yhteiskunnassa tapah tuneet muutokset ja muutokset suomalaisessa mallissa sopia työ- ja palkkaehdoista. Ilmailualan Unionille ei ole tärkeintä organisaatioidensa olemassaolo, vaan tärkeää on, että lentolii ken nealalla työskentelevät saavat jatkossakin tehokkaan edunvalvonnan ja lentoliikennealan piiristä tulevat hen kilöt ovat sopimassa lentoliikennealalle työja palkkasopimukset myös jatkossa. On täysi syy uskoa, että alkaneen vuoden lopulla tiedetään ne muutokset, jotka ovat lentoliikenne alan aytoi minnassa välttämättömiä lähitulevaisuudessa, jotta voidaan turvata alalla työskentelevien tehokas työ- ja palk kaehdoista sopiminen ja edunvalvonta myös jatkossa. Mikäli se vaatii IAU:lta uudelleen organisoi tu mista, on paikallaan ottaa siihen esimerkkiä Ilmailualan- ja Rautatiealan Työttömyyskassan ja Rautatieläisten Työttömyyskassan toimintojen yhdistymisestä vuoden vaihteessa. Tähän yhdistymiseen ei tällä kerralla liit ty nyt mitään erityistä vaikeutta, kun se valmisteltiin hyvin ja molemmilla osapuolilla oli tarve ja tahto yhdistymiselle. RAINER HAKALA puheenjohtaja 3

4 4 Lähtöselvitys sopii kuvaamaan matkaa ammattiinkin. Alpo Pehkonen organisoi IAU:n osuuden messuilla. IAU Next Step-messuilla Ilmailualan Unioni IAU ry:kin osallistui Next Step-messuille, jotka pidettiin Helsingin Messukeskuksessa. Next Stepit ovat Suomen Ammattiin Opiskele vien Keskusliitto SAKKI ry:n järjestämiä työpaikka- ja kou lutusmessuja. Nyt oli kyseessä jo seitsemästoista kerta. IAU oli mukana toista kertaa. IAU oli näytteilleasettajana SAK:n yhteisessä rintamassa. Meidän lisäksemme SAK:n messuosastolla olivat mukana AKT, Vuokralaisten keskusliitto, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys TATSI, Kemianliitto ja JHL. Kävijöitä yli odotusten Liittomme viidakkomaisella standilla päivystivät ammattiosasto 008 ULT: n puheenjohtajana toimiva Carolina Sörensen, Finnair Oyj:n pääluottamusmies Reijo Hautamäki, Northport Oy:n pääluottamusmies Tommi Toivola, edustajiston puheenjohtaja Erkki Luoto sekä liittosihteeri Alpo Pehkonen. Messujen onnistumisen varmistavat osaltaan myös kymmenet nuoret

5 talkoolaiset. Kävijämäärä ylitti odotukset kaiken kaikkiaan messuilla vieraili noin kävijää, joten vilske oli välillä melkoinen.. Messujen avajaisissa puhuivat opetushallituksen ylijohtaja Heli Kuusi sekä SAKKI ry:n puheenjohtaja Kati Kokkonen. Avajaisissa palkittiin myös vuoden ammattiin opiskeleva Palkinto myönnettiin Lappeenrannassa Etelä-Karjalan ammattiopistossa hotelli-ja ravintola-alan perustutkintoa suorittavalle Timo Väisäselle. Ensi vuonna Next-Step messut järjestetään Jyväskylässä. ALPO PEHKONEN kuvat, ERKKI LUOTO Energiaa voi purkaa näinkin. SAKKI ry:n puheenjohtaja Kati Kokkonen puhui avajaistilaisuudessa. 5

6 6 S O P I M U K S E T Kaksi uutta sopimusta tasoittuvasta työajasta Viime vuoden lopulla päästiin Finnair Oyj:tä koskien sopimukseen tasoittuvasta työajasta. Sillä kor vat tiin noin vuoden voimassa ollut Finnairin tekniikan alueen sopimus. Kuluvan vuoden alussa sopi mus saatiin myös North Ground Handling Oy:lle. Näiden sopimusten myötä liittomme sään nöl listä reittiliikennettä tai raskasta tilauslentoliikennettä koskevan työehtosopimuksen sovel tamisalalla on noin 85 prosenttia yrityksistä liiton sopimuksen tarkoittamien tasoittuvien työaikojen piirissä. IAU: n ja Palvelualojen Toimialaliiton noin kymmenen vuotta sitten sopima mahdollisuus kehittää työaikoja yritystasolla tuotannon ja henkilöstön tarpeiden mukaan on osoittautunut toimivuutensa myös käytännössä. Nämä periaatteet toteutuvat yrityskohtaisesti tehdyillä sopimuksilla. Ammattiosastot sopivat edelleen tasoittuvan työajan käyttöönotosta Finnair Oyj:ä koskeva tasoittuvan työajan sopiminen tuli mahdolliseksi viime vuoden syksyllä, kun työnantajapuoli sanoi osaltaan noin vuoden voimassa olleen Finnairin tekniikkaa koskeneen sopi muk sen irti. Syyksi irtisanomiselleen työnantaja ilmoitti haluavansa päästä irti tasoittuvan työajan käyttöönoton sopimisesta ammattiosastotasolla ja halusta muuttaa sopimuksen sairausaikaa koskevia ja työvuorojen suunnitteluun liittyviä määräyksiä. Joulun alla allekirjoitettu Finnair Oyj:ä koskeva sopimus pitää kuitenkin sisällään liiton ammattiosaston oikeuden sopia tasoittuvan työaikojen käyttöönotosta osasto- ja yksikkötasoilla. Sairausaikamääräyksiin tuli muutoksia, joilla niitä tarkennettiin työntekijöiden eduksi aiemmasta. Työvuorojen suunnitteluperiaatteita tarken net tiin tavalla, joka parantaa työntekijöiden mahdollisuutta tietää työaikansa määrän ja työvuorojensa sijoittumisen pidemmältä ajalta Vuosilomapalkkaan määrittämiseen liittynyt kiista sovittiin ratkaistavaksi mennessä. North Ground Handling Oy:tä koskeva tasoittuva työaikasopimus solmittiin kuluvan vuoden alussa, ja se noudattaa samoja periaatteita, joita IAU on sopinut noudatettavaksi kaikille muillekin työehto so pimuksen jaksotyötä noudattaville sopimusalueille. Sopimus sisältää 52 viikon tasoittumisjakson keskimäärin 36,5 viikkotuntiin, neljän viikon työvuorojen suunnittelujakson, missä työaika on maksimissaan 164 tuntia, kalenteriviikossa työaika on enintään 56 tun- tia. Tuntipoikkeama voi olla tasoittumisjakson aikana enintään 73 tuntia ja tasoittumisjakson päätyttyä sen on oltava 0 tuntia. Työvuoron pituuden on oltava vähintään 6 tuntia ja kahteen osaan jaettuna yhteensä vähintään 8 tuntia. Vuorokausilevon tulee olla vähintään 9 tuntia. Ylityöstä, jota tehdään työaikalistaan merkityn työajan lisäksi, maksetaan kultakin kerralta kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:n ja seuraavilta tunneilta 100 %:n korotettu palkka. Tasoittuminen lähtee yksilön tarpeista IAU on sopinut yritystasoisesti mahdollisuudesta käyttää tasoittuvaa työaikaa seitsemän yhtiön kanssa. Näin suurella osalla liittomme ammattiosastojen jäseniä on halutessaan mahdollisuus valita työaikamuodokseen tasoittuva työaika. Tällä hetkellä sitä käytetään kuitenkin edelleen käytännössä liiaksi kollektiivisesti. Näin ei voida edelleenkään tarpeeksi sovittaa työtä ja työai ko ja yksilön perhe-elämän tarpeita vastaaviksi. Uskon kuitenkin tämän lisääntyvän sen myötä, kun kokemus tasoittuvista työajoista käytännössä lisääntyy, ja oivalletaan, että tasoittumisperiaate on sovittu lähtien henkilötason tarpeista, eikä se vaadi osasto- tai työryhmäkohtaista kollektiivisuutta toteutuakseen. RAINER HAKALA

7 S O P I M U K S E T Osapuolien tarpeiden huomiointi ja rehti meininki ovat tasoittuvan työajan toimivuuden edellytys, sanovat Risto Siven ja Henry Lindqvist. työaikaraamit, niin sen pohjalta voidaan suunnitella työajat. Juha Hyytiä Tasoittuvan työajan käyttö vaatii opettelua Tekniikan uusi tasoittuvan työajan sopimus ei tuo merkittäviä muutoksia. Finnairin tekniikan lentokonekorjaamolla on jo usean vuoden kokemus tekniikan tasoittuvasta työajasta. Siellä ja lentokonehuollon Ykköshallissa kokeiltiin tasoittuvaa työaikaa kaksi vuotta ennen kuin asiasta solmittiin tekniikan runkosopimus vuonna Lentokonekorjaamon osastotyönjohtaja Henry Lindqvist ja osaston luottamusmies Risto Siven ovat olleet molemmat neuvottelemassa tasoittuvan työajan sopimuksesta. Risto Siven osallistui edellisestä runkosopimuksesta käytyihin neuvotteluihin ja Henry Lindqvist osallistui työantajan edustajana uusitusta runkosopimuksesta käytyihin neuvotteluihin. Suunnitelmasta toteamiseen Tasoittuvan työajan käyttö on ollut opettelua puolin ja toisin, sanoo Henry Lindqvist. Siinä ei tule pelätä jos kaikkea ei ole tarkalleen sovittu. Voidaan kokeilla ja katsoa, miten homma toimii. Riston kanssa on voitu sopia kaikesta joustavasti. Välillä on tullut työnantaja vastaan ja välillä työntekijät, Risto toteaa tähän. Tasoittuvan työajan käytännön toteutus lentokonekorjaamolla toimii siten, että ensin tehdään työaikasuunnitelmat runkosopimuksen raamin puitteissa. Suunnitelmaan pohjautuen yhdessä todetaan tarvittavat työajat ja työntekijämäärät eri aikoina. Ihmiset saattavat myös vaihtua eri ryhmissä, toiset tulevat tekemään tasoittuvaa työaikaa ja toiset taas haluavat palata entiseen työaikamuotoonsa. Runkosopimuksen puitteissa toimittaessa ajattelu tapahtuu toisin päin, totuttuun verrattuna. Kun ensin on sovittu Osastokohtainen sopimus ei muutu Finnairin lentokonekorjaamolla uusi runkosopimus ei muuta tilannetta juuri ollenkaan. Uusi sopimus sisältää joitakin tarkennuksia mm. loma- ja sairauslomamääräyksiin. Ne eivät ole olleet ongelma lentokonekorjaamolla, jossa tehdään pääosin päiväpainotteista kaksivuorotyötä. Osastolla sovittavat asiat pysyvät ennallaan. Työajat elävät ja muuttuvat tarpeiden mukaan, mutta itse sopimusta ei ole tarvetta muuttaa. Koko Finnairin tekniikkaa koskeva runkosopimus on hyvä olla taustalla, josta kaikki näkevät sopimuksen pääsisällön, Henry sanoo. Tulevaisuudesta Tulevaisuuden haaste on, kun työkuorma heilahtelee, niin miten siihen voidaan vastata, Henry sanoo. Riston mielestä tasoittuvaa työaikaa ei ole vielä hyödynnetty siinä laajuudessa kuin se olisi mahdollista. Vieläkään ei ole oivallettu, että tämä voisi olla oma työaikamuoto. Runkosopimus antaa siihen hyvän mahdollisuuden. Kaikkia pieniäkin muutoksia voitaisiin hoitaa tasoittuvan työajan pohjalta, ja siten syntyisi aitoa joustavuutta molemmin puolin. Tasoittuva työaika vaatii kuria. Molempien osapuolien tarpeet tulee huomioida. Se vaatii rehtiä meininkiä, eikä kummankaan osapuolen tule rakentaa miinoja, toteavat Henry ja Risto lopuksi. PEKKA KAINULAINEN 7

8 8 Liittojen välinen jatkuva neuvottelu toimii hyvin Palvelualojen Toimialaliiton ja IAU: n välinen säännöllistä reittiliikennettä tai raskasta tilaus len toliikennettä koskeva työehtosopimus sisältää jatkuvan neuvottelun periaatteen. Sen mukaan sopimuskauden aikana sovitaan lisäksi ne osapuolten ratkaistavaksi tulevat asiat, joista ei ole sovittu varsinaisella työehtosopimuksella. Jatkuvan neuvottelun toimivuus testattiin käytännössä, kun IAU ja Palvelualojen Toimialaliitto ratkaisivat palkkasopimuksen monitaitoisuusmääräyksiin liittyneen puutteen. Se ilmeni, kun Northport Oy:ssä kehitettiin asiakaspalvelijatehtävää, käyttäen tehtäväsisällön määrittämiseksi palkkasopimuksen monitaitoisuutta koskevaa periaatetta. Osapuolet sopivat palkkasopimukseen tehtävästä pöytäkirjamerkinnästä, jonka mukaan palkkasopimuksen palkkaryhmäluettelossa mainittuja töitä yhdistettäessä voidaan työntekijän monitaitoisuuden todeta alentuneen enintään yhden tason. Palkkaa ei tällöin alenneta ja monitai toisuuden myöhemmin noustessa suoritetaan tes-palkkavertailu. Tämä ratkaisu osoitti jatkuvan neuvottelun toimivuuden Palvelualojen Toimialaliiton ja IAU:n välillä. Nyt työntekijöillä on lisäksi mahdollista jatkossakin osallistua tehtävien kehittämistyöhön ilman pelkoa, että monitaitoisuuden perusteella tehtäviään kehittävät henkilöt kärsisivät palkassa tekemästään kehittämistyöstä. RAINER HAKALA

9 Lähtöportilla haastavinta on taistella aikaa vastaan. Vaativaa asiakaspalvelua Kyselimme Merja Frontilta kokemuksia asiakaspalvelijan työstä. Miten olet tullut Finnairin palvelukseen? Tulin vuonna1984 tax-freehen, jossa olin neljä vuotta. Halusin lentoasemalle töihin. Eli siis se tavallinen tarina: tulin kesätöihin ja sillä tiellä olen edelleen. Vuonna 1988 kävin lähtöselvityskurssin. Olet toiminut lähtöporttivirkailijana aikaisemmin. Miten muutos asiakaspalvelijaksi tapahtui? Koulutus? Harjoittelu? Lähtöselvityksessä selvitetään matkustaja ja hänen tavaransa matkaan. Nyt kait niitä Finnairin lähtöporttivirkailijan aikoja muistelee kaiholla ja lämmöllä. Tahti on nyt kovasti kiivastunut. Portilla esimerkiksi on aikaa sama puoli tuntia kuin silloinkin, mutta tehtäviä ja vastuuta on enemmän. Kävimme neljän päivän lähtöselvitysbrush-upin kaksi vuotta sitten. Nyt voimme saman päivän aikana työskennellä sekä portilla että lähtöselvityksessä. Myös portin työnkuva on laajempi koska rc:tä (koneselvitysvirkailijaa) ei enää ole jakamassa vastuuta. Harjoitteluaikaa minulla oli parisen päivää. Mikä on työssä haastavinta portilla ja vastaavasti lähtöselvitystiskillä? Toivon että lentoasema olisi jokaiselle matkustajalle mieleinen kokemus. Eli kuin hyvä aperitiivi ennen ruokailua. Yhtiöllä ja minulla on sama haaste tässä asiassa: saada täysi koneellinen tyytyväisiä matkaajia il- 9

10 Työn vaihtelevuus ja itsenäinen työskentely on mukavinta Merja Frontin työssä. maan aikataulussa. Haastavinta gatella on taistella aikaa vastaan, kun taas lähtöselvityksessä aika ei ole on haastavinta, vaan saada tyytyväinen matkustaja matkaan ja tavarat vielä samaan paikkaan. Entä mitkä ovat mielestäsi parhaat puolet eri tehtävissä tai yleisesti työssäsi. Työn vaihtelevuus. En jaksa istua kauaa paikallani. Olen aika gate-ihminen. On mukava työskennellä itsenäisesti, ja esim. saapuvien koneiden vastaanotto ja laajarunkokoneiden boordaus on ryhmätyötä. Lähtöselvityksessä voi antaa enemmän aikaa yhdelle matkustajalle kerrallaan. Ja sokerina pohjalla: minulla on upeita työkavereita. Miten työntekijät ovat yleensä suhtautuneet tähän muutokseen? Onko suhtautumisessa ollut eroja portilla ja lähtöselvityksessä? Ei tämä muutos ole kivuttomasti sujunut. Turvatarkastuksen molemmin puolin (gate, check-in) on asiakaspalvelijoita, jotka voivat huonosti muutoksen vuoksi. Kaikki eivät koe työn vaihtelua rikkautena. Siksi olisi hyvä, ettei ihmisiä pakoteta samaan muottiin. Monitaitoisuudella on myös varjopuolensa, kaikkea ei voi täysin hallita, eikä kaikkea tietoa (laaja kokonaisuus) omaksua. Kauanko asiakaspalvelija tehtävänimike on ollut käytössä? Onko siitä tehty työnarviointi tai ollaanko tekemässä? Se on ollut käytössä vuoden 2005 keväästä lähtien ja työnarviointi siitä on tehty. Tehtävänimike ei ole mielestäni onnistunut, meidät tunnetaan edelleen virkailijoina ja se on myös juurtunut meihin syvälle. Säilyykö myös lähtöporttivirkailijan ja lähtöselvitysvirkailijan tehtävä tulevaisuudessa? Kristallipallo on myyty. Tuleeko sinulle mieleen erikoisia tilanteita asiakaspalvelussa? Hauskoja, surullisia, raivostuttavia tms. Ihmisten itsekeskeisyys saa minut sekä surulliseksi että vihaiseksi. Viimeisin mieleen jäänyt hauska juttu: Businessluokan lähtöselvityksessä matkustaja halusi varata paikan myös kollegalleen herra Möttöselle. Kone oli melko täysi, mutta onnistuin saamaan paikat vierekkäin. Pian saapuikin Herra Möttönen tiskilleni, ja kerroin iloisen uutisen, että teille on jo varattu paikka kolleganne vierestä, johon Herra Möttönen vastasi huokaisten syvään: Noh, tämä päivä on jo muutenkin pilalla! Haluatko kertoa jotain harrastuksistasi? Kun perheessä on kaksi jääkiekkoa pelaavaa murrosikäistä, en halua sitoutua mihinkään enempiin aikatauluihin. Kun aikaa jää ja tarvetta tulee, lähden ulos lenkkeilemään. PEKKA KAINULAINEN kuvat, ARI MIETTINEN 10

11 Kylpylähotelli Kuntoranta on suosittu Syksyllä 2004 avatussa Hyvinvointikylpylässä on käynyt jo yli tyytyväistä asiakasta. IAU:n jäsenten edut Kuntorannassa vuonna 2006! Tuplakanta-asiakasetu IAU:n jäsenille perheineen on tarjolla runsaasti etuja kylpylälomista Kylpyläloma 3 vrk Sisältää majoituksen aamiaisella, kylpylän ja kuntosalin käytön Kylpylän ja loma-ajan ohjelmaa Perheloma kylpylässä (2 aikuista + 2 lasta 4-18 v) Sisältää majoituksen aamiaisella koko perheelle Kylpylän ja kuntosalin käytön Kylpylän ja loma-ajan ohjelmaa Loma-ohjelma tarjoaa toimintaa koko perheelle HINTAAN 109,- EUR/hlö 2hh/3vrk HINTAAN 90,- EUR/vrk Viihdettä tarjolla ympäri vuoden Viikottainen viihdeputki torstaista sunnuntaihin toimii Kuntorannassa ympäri vuoden: Torstai-iltaisin teatteria ja perjantai-iltaisin ravintolashow sekä lauantaisin orkesteritanssit. kevätohjelmisto Torstaisin Albatrossi ja Heiskanen teatteri Perjantaisin Illaksi jotain hyvää ravintolashow Lauantaisin orkesteritanssit Kesän 2006 viihdeohjelmisto Kesäteatteri Mistä rakkaus alkaa ; kesäkuussa torstaisin, heinä-elokuussa torstaisin ja sunnuntaisin Perjantai-iltaisin koko perheen seikkailunäytelmä Hotamolla ja lohikäärmeen salaisuus Lauantaisin orkesteritanssit Toimimme myös SAL:n perhekuntolomien ja ohjattujen lomien lomanviettopaikkana! Kylpylähotelli Kuntoranta sijaitsee keskellä Itä-Suomea, Saimaan vesistön Komminselän etelärannalla, n. 7 km Varkauden keskustasta. Kylpylähotelli Kuntoranta tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut, joihin sisältyy syyskuussa 2004 avattu hyvinvointikylpylä sekä kuntosali ja takkakabinetti. Majoitusvaihtoehtoina 101 hotellihuonetta ja 10 lomamökkiä, lisäksi 220-paikkainen ravintola ja 48-paikkainen uusi maisemaravintola sekä mökki- ja edustussaunat, 2 kokoussalia, neuvottelutiloja, karavaanarialue sekä vierasvenesatama. Tarjolla on päivittäin hyvää viihdettä, kylpylä- ja vapaa-ajan ohjelmaa sekä omatoimista tekemistä. Lisätietoja tai myyntipalvelu

12 Arto Kujala Uusi ammattiosasto Liiton puheenjohtaja Rainer Hakala toivotti Juha-Matti Koskisen ja uuden ammattiosaston tervetulleeksi IAU:hun. Globelaiset mukaan IAU:hun Liitto sai uuden jäsenen. Siihen liittyi uusi ammattiosasto: GGF ammattiosasto 616 ry. Ammattiosasto on aiemmin toiminut Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n jäsenosastona. Toiminta siirtyy nyt IAU:n piiriin, vaikka irtisanomisaika PAM:iin kestää vielä kesäkuun loppuun. Uuden osaston jäsenet työskentelevät GlobeGround Finland Oy:ssä (GGF). GGF on Helsinki-Vantaan lentoasemalla toimiva maapalveluyhtiö, jonka juuret ovat Nurminen Ground- Servicen mullassa. Yritys tarjoaa ns. full-handling-palvelua, joka sisältää sananmukaisesti kaiken palvelun rahti- tai henkilöliikenteelle. Asiakkaita ovat lentoyhtiöistä mm. KLM ja Air Finland. Työntekijöitä yrityksessä on noin 300, joista IAU:n sopimuksen tarkoittamissa töissä on noin 270. Pitkä prosessi Kahvipöytätasolla IAU:hun liittymisestä oli puhuttu jo useampia vuosia, mutta käytännön toimet alkoivat viime vuoden keväällä. Asiasta käytiin keskusteluja kolmikantaisesti, ammattiosaston, PAM:in ja IAU:n välillä. Säännöt vaativat asian käsittelyn kahdessa ammattiosaston jäsenkokouksessa, joten jäsenyyshakemus saatiin IAU:n hallituksen käsittelyyn vasta loppuvuodesta. Tätä edelsi vielä IAU:n edustajiston päätös niistä periaatteista, joilla uusia ammattiosastoja voidaan liittoon hyväksyä. Kaiken tämän jälkeen hyväksymispäätös tehtiin, ja näin IAU oli saanut uuden jäsenammattiosaston. Ala haltuun IAU:n tavoitteena on jo pidemmän aikaa ollut, että alan yleissitovaa työehtosopimusta noudatettaisiin kaikissa sen soveltamisalalle kuuluvissa yrityksissä. Kun tämän prosessin tuloksena GlobeGround Finland Oy alkaa noudattaa sitä, on taas edetty yksi merkittävä askel eteenpäin. ARTO KUJALA 12

13 M I K Ä T Y Ö? Miksi IAU:hun? Ilmailuala on ollut suurten muutosten kynsissä viimeisten vuosien aikana. Tämä fraasi on tietysti toistettavissa mel keinpä minkä elinkeinoelämän haaran kohdalla hyvänsä. Se on silti totta. Kilpailun koveneminen, omistuksen siirtyminen entistä enemmän yksityiselle sektorille, ja sen monikansallistuminen, herättävät kysymyksiä ja mielikuvia työntekijöissä. Osa niistä on pelonsekaisia. Ehkä myös työntekijäprofiili on muuttunut jonkin verran vuosien aikana: työn teknistymisen vuoksi on suurempi osa työntekijöistä vasiten alalle hakeutuneita ja kouluttautuneita kuin ennen. On ymmärrettävää, että tällaisten työntekijöiden turvallisuuden ja jatkuvuuden tarve on suoraan verrannollinen heidän asuntolainansa kestoon. Näitä asioita pohdittuamme päätimme siirtyä Ilmailualan Unioniin. IAU on sivusta seurattuna hoitanut esimerkillisesti jäseniensä asioita, ja mikä erittäin tärkeää: ollen erityisalojen liitto, asiantuntevasti. Me tässä prosessissa mukana olleet koimme ainoastaan muuttavamme asiat sille tolalle kuin on luonnollista. Myös kaikki äänestykset ja kyselyt osoittivat jäsenistön tuen tämänkaltaiselle ajattelulle selvästi. Ensimmäiset askeleet tutustumisen ja yhteistyön saralla on nyt otettu. Paljon työtä on vielä edessä. Alku on mielestäni ollut rohkaiseva ja sujunut hyvin. En näe mitään syytä tuhkaan, säkkiin, tervaan ja/ tai höyheniin. On päivänselvää, että työyhteisöä tyydyttävällä tavalla hoidettu ammattiliittotoiminta koituu koko alan hyödyksi. Monitaitoisia kuormaajia Helsinki-Vantaan lentoasemalla toimii Inter Handling Oy, joka myy maapalveluja Helsinkiin liikennöiville lentoyhtiöille. Yritys on melko pieni ja työntekijöitä melko vähän, joten heidän on hallittava alan töitä laajalti. Kyselimme Inter Handlingin pääluottamusmieheltä, Jarkko Piiroiselta, ramp-miehen tehtävistä. Jarkko, mitä tehtäviä ramp-miehen työhön kuuluu? JUHA-MATTI KOSKINEN Ammattiosaston puheenjohtaja Ruuman luukun avaaminen. 13

14 M I K Ä T Y Ö? Laukkujen ja muun kuorman purku. Ai mitä kuuluu? Pitäisi varmaan kysyä mitä ei kuulu? No ei vaan, vitsi vitsi. Koneiden kuormausta ja purkua on suurin osuus ja sitten on toi aulakuormaus. Sitten on koneen lähetys ja vastaanotto, vai onko se nyt hienosti sanottuna parkkiin ohjaus. Sitten on vielä koneiden siivousta. Sitä on yleensä aivan aamusta ja illalla, kun ei ole siivoja töissä. Lisäksi osa meidän ramp-miehistä on nykyään talvisin jäänpoistossa. Millaisilla ryhmillä hoidatte koneet, vai onko teillä ryhmiä? (Miten työ on organisoitu?) Ei meillä virallisia ryhmiä ole, vaan meillä on nakkilista, mistä näkyy missä kunkin pitää olla. Kaksi ukkoa siellä pitäisi aina olla per kone, mutta se vähän ratkaisee, että missä se tarve on. Onhan se vähän niin, että ei vuoroissa ole tarpeeksi porukkaa. Kyllähän sekin päivä varmaan joskus tulee vastaan, eihän tää firma taida olla kuin vajaa kaks vuotta täällä toiminut ja nollasta lähtenyt. Yritetään kehittää toimintaa eteenpäin ja parempaan suuntaan. Millaista kalustoa teillä on käytössä? Neljä vetotrukkia, taisi viides olla tulossa, kaksi henkilöautoa, kaksi pakettiautoa ja kaksi hihnakuljetinta ja jäänpoisto auto ja catering-auto, lisäksi vielä yksi haarukkatrukki. Siinä taisi olla kaikki. Kyllähän sieltä on jotain autoa tulossa, mutta ei ole vielä näkynyt Mitä lentoyhtiöitä teillä on asiakkaina? Meillä on ainoastaan Finncomm Airlines. Se vähän helpottaa työtä. Lentojen tuloja lähtöjä on päivässä yhteensä jotain reilu 70. Sen verran on ainakin, että töitä riittää kaikille. Sitten on näitä chartereita aina silloin tällöin. Miten luonnehtisit työnantajaasi? 14

15 M I K Ä T Y Ö? Koneen saapuessa ovat ramp-miehen tehtävät monipuoliset. Koneen paikoituksen ohjaus. No niin, mitähän sitä sanois, ettei suututa. Pitää pitää kieli kurissa. Aika etäinen se on, kun se on tuolla Porissa pääsääntöisesti. Kai se ihan hyvä heppu on jossain määrin. Aika vaikea pala se on noissa neuvotteluissa. En mä oikein osaa sanoa muuta. Kovasti se ainakin yrittää toimia. Eriasia onkin se, että toimiiko se aina työntekijöiden kannalta hyvin. Tämä on pikkufirma vielä ja tiivis työyhteisö, joilla on hyvä työmoraali, ainakin vielä... Virran kytkeminen koneeseen. ARTO KUJALA kuvat, ARI MIETTINEN 15

16 Kuormaako kitaristi lentokoneita, vai soittaako kuormaaja kitaraa? Cateringissa esimiehenä toimiva Tommy Lyijynen on tehnyt hyvän uran kitaristina Red Hot-yhtyeensä kanssa. Tomi myös keräilee ja tekee intiaaneille tyypillisiä esineitä, tutustuen samalla heidän kulttuuriinsa. Maalaa, piirtää, hioo kiviä ja tekee koruja. Miten riittää aika tähän kaikkeen? Tommy tuli Kouvolasta vuonna1985 Finnair Cateringiin kuormaajaksi, veli oli tullut talon palvelukseen muutama vuosi aikaisemmin. Nykyisin perheeseen kuuluu avovaimon lisäksi kaksi poikaa, edellisestä avioliitosta. Nämä asuvat joka toinen viikko Tommyn luona Vuosaaressa. Harrastuksesta lähes ammattilaiseksi Tommy aloitti kitaransoiton seitsemänvuotiaana, ja melko pian kaveripiiristä muotoutui bändi, joka jopa esiintyi radiossa paikallisesta nuorisotapahtumasta tehdyssä ohjelmassa. Nykyinen Red Hot-bändi perustettiin noin kymmenen vuotta sitten. Toisena kitaristina toimii myös Cateringin kuormauksessa työskentelevä Paul Kallonen, joka tekee bändin laulut ja toimii 16

17 Tommy yhdessä Billy Lee Rileyn kanssa. Red Hot on soittanut tämän syntyperältään intiaanin kanssa, muun muassa Suomen keikalla. Keikalla vanhan idolin kanssa. Takana Paul Kallonen keskellä Tommy Lyijynen ja etualalla Robert Gordon. Kuvia, hopeakoruja ja intiaanikulttuuria Myös kiinnostus piirtämiseen virisi jo pikkupoikana, isän innoittamana. Lyijykynä on vieläkin suosikki. Akryylivärit ovat myös mukana, tauluja on valmistunut viitisentoista kappaletta, pääosin maisemia. Aikaa ei vain tahdo oikein riittää maalaamiseen. Nykyisin Tommy on hopeaseppäkursseilla ja opettelemassa kivenhiontaa. Tulevan korusepän käsistä on jo valmistunut riipuksia ja sormuksia, itse muotoillusta hopeasta ja itse hiotuista kivistä. Taiteellista silmää ja käsien taitoa löytyy hyvin monimuotoiseen harrastamiseen. Oma lukunsa ovat sitten intiaanit, esineet ja kulttuuri. Äidin kanssa katsotuista lännenelokuvista alkanut innostus on kantanut tähän päivään asti. Kotoa löytyy kirjallisuutta, itse tehtyjä ja kerättyä esineistöä melkoinen määrä. Intiaanien tapojen ja kulttuurin tutkiminen jaksaa innostaa aina vaan. Upeat itse tehdyt sulkapäähineet, dream catcherit, rauhan piiput ja tiipiin seinäkoristeet ovat komeita ja hymyös laulusolistina. Red Hot on tehnyt kolme omaa levyä ja soittanut Johnny Cash Tributen kokoomalevyllä. Jokaisen bändin tekemän levyn kannet ovat Tommyn itsensä suunnittelemat. Rokkia soittava Red Hot keikkaili aikaisemmin hyvinkin tiiviisti, mutta nykyisin tahti on hieman hiipunut, noin yhteen keikkaan per kuukausi. Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon työtä soittamisen kanssa ja myös eritäin sykähdyttäviä ja ikimuistoisia hetkiä. Eräs näistä suurista hetkistä oli toimiminen Leningrad Cowboysien lämmittelybändinä Senaatin torilla muutama vuosi sitten. Kuulijoita arvioitiin olevan noin 60 tuhatta, ahtautuneena torin ympäristöön. Vuonna 2000 Red Hot teki kahden viikon keikan jenkkeihin, soittaen siellä suurilla festareilla, kun Rockabilly Hall of Fame hallin peruskiveä muurattiin, ja oli ainoa suomalaisesiintyjä. Muina esiintyjinä oli menneiden suuruuksien vielä toimivat taustabändit, kuten Buddy Hollyn, Bill Haleyn ja Elviksen. Myös Wanda Jackson oli esiintyjien listalla. Jopa silloinen nuortenohjelma Jyrki huomioi tämän haastattelemalla bändiä konsertin johdosta. Yhtenä suurena elämyksenä Tommy pitää soittamista amerikkalaisen rokkarin Robert Gordonin kanssa. Robertin taustalla soittaneet kitaristit ovat olleet Tommyn nuoruuden kitaristi-idoleita ja nyt hän pääsi itse soit- Kaikkien Red Hot -bändin levyjen kannet ovat Tommin itsensä suunnittelemia. tamaan samaisen herran kanssa ja yhtä videotakin tehtiin yhdessä Hollannissa. Myös syntyperäisen intiaanin, Billy Lee Rileyn kanssa työskentely on ollut erittäin mielenkiintoista. Red Hot soitti Billyn tausta bändinä Suomen keikalla. Melkoisesti uhrattua aikaa ja voimia on käytetty tällä uralla muun työn ohessa. Mikä olisikaan ollut tulos jos olisi keskittynyt sataprosenttisesti vain musiikkiin ja omaan bändiin! 17

18 Tommyn tekemiä koruja, materiaalina hopeaa ja itse hiottuja kiviä. vin huolella alusta loppuun itse tehtyjä. Yhden päällikön sulkapäähineen tekemiseen ei yksi eikä kaksi tuntia riitä, vaan homma on todella aikaa vievää pikkutarkkaa tekemistä ja kirjallisuudesta haettavien yksityiskohtien tarkastamista. Voi miettiä, miten kaikkeen tähän yhden ihmisen aika riittääkään. Onhan tietysti niin, että jos jonkin asian kokee mielekkääksi ja tärkeäksi, niin ainahan se aika jostakin löytyy, eikä se edes ole pois muualta, vaan antaa virkeyttä myös muille elämän alueille. ERKKI LUOTO kuvat, ERKKI LUOTO ja TOMMY LYIJYSEN kuva-arkisto Piirroksia ja itse valmistettuja intiaani esineitä. Ylhäällä vasemmalla kaksi piirrosta joiden edessä rauhanpiippu. Alhaalla vasemmalla intiaanipäällikön sulkapäähine ja oikealla tiipiin seinäkoriste. 18

19 Raskas työ, kevyet jalat Tuntuuko, etteivät kengät meinaa mahtua jalkaan? Painaako askel työpäivän jälkeen niin, ettei kotiin tahdo jaksaa? Vastauksen löydät Venastatista. Se on yhtä tehokas kuin tukisukka*) ja helppokäyttöinen kuin vitamiinipilleri. Venastat on Suomen lääkelain alainen rohdosvalmiste, joka on kehitetty alaraajojen laskimoverenkiertohäiriöiden ja suonikohjujen hoitoon. Tyypillisiä oireita ovat turvotus ja painon tunne jaloissa. Venastat vahvistaa jalkojen verisuonia, jolloin verenkierto paranee. Vaikuttava aine: eskiini. Pakkausselosteessa on paljon hyödyllistä tietoa, tutustu siihen huolellisesti. Saatavana apteekeista. Lisätietoja: * ) C Diehm & al. (1996) Comparison of leg compression stocking and oral horse chestnut seed extract therapy in patients with chronic venous insufficiency. Lancet 1996, 347: Pitter MH, Ernst E (2002) horse chestnut seed extract for chronic venous insufficiency: The Cochrane Database of Systemic Reviews

20 Vierailukierros on alkamassa. Pääluottamusmies Ulla Laine (vas.), keittiön luottamusmies Eino Raitakari, työsuojeluvaltuutettu Reijo Hiltunen, työsuojeluvaltuutettu Helena Forssell, ja pääluottamusmies Ilkka Kero. Cateringyhtiöissä tiivistetään yhteistyötä Finnair-konserniin kuuluvat cateringyhtiöiden luottamushenkilöt tapasivat yhteistyön merkeissä. 20

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4 Parrasta ennen s.3 SISÄLLYS 4 2010 2 Pääkirjoitus 4 Mikä työ ja millä ehdoilla? 6 ISS Aviatioin lisää työntekijöitä 6 Nort Hub ja Ametro järjestäytyvät

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Yhteistyö pirstoutuu. Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Yhteistyö pirstoutuu. Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni27.4.2012 Nro 2 Yhteistyö pirstoutuu Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa sisällys 2 2012 3 Pääkirjoitus 4 Finavia ja yhteistyön uudet tuulet

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 11.2.2011 NRO 1. Aikojen alussa

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 11.2.2011 NRO 1. Aikojen alussa ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 11.2.2011 NRO 1 Aikojen alussa SISÄLLYS 1 2011 2 Pääkirjoitus 4 Hyväkin joukkue tarvitsee - KAPUA 6 SLSY:n jäiset antoivat johdolle luottamuksen 7 Sydän lyö ja PALTA

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 4. Keskitetty ratkaisu / Kähminnän hinta / Lennonvarmistuksen yt

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 4. Keskitetty ratkaisu / Kähminnän hinta / Lennonvarmistuksen yt Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni6.9.2013 Nro 4 Keskitetty ratkaisu / Kähminnän hinta / Lennonvarmistuksen yt sisällys 4 2013 3 Pääkirjoitus 4 TES se itse Uusia käänteitä TES-kierroksella Levikki

Lisätiedot

On yhteistyön tiivistämisen aika

On yhteistyön tiivistämisen aika R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 8. 1 2. 2 0 0 9 n : o 8 On yhteistyön tiivistämisen aika s. 6 Kuva: Jaana Ahjokangas YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh. (09) 5422 1522

Lisätiedot

Eläkepäivät odottavat

Eläkepäivät odottavat 4/2006 Eläkepäivät odottavat Rautatieviraston käsitys yhteistoiminnasta alamaisuusajattelua Veturimies lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

Lisätiedot

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2015 RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 Osa-aikaiset työsuhteet mahdollisuus vai helvetti? sivu 18 Positiivinen kyseenalaistaja sivu 20 Pääkirjoitus

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä 1/2010 Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä Pääsihteeri Timo Tanner jälkipalkalle Eläkeiän nosto torjuttiin Tampereen työnseisaus VR:n tulos 2009 Pääkirjoitus Helsingissä 22. päivänä helmikuuta 2010

Lisätiedot

VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä

VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä R a u t a t i e v i r k a m i e s 2 8. 2. 2 0 1 1 n : o 1 s. 4 VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä Ismon elämässä swingiä työn ulkopuolella s. 18 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh.

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

NRO 5 2010. Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11

NRO 5 2010. Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11 NRO 5 2010 Raideliikenteen edunvalvonta samaan liittoon? s. 9 11 Sisällys RAUTATIELÄINEN 5 21.10.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto

Lisätiedot

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2012 Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 Luottamusmiestoimintaan Tampereen palveluneuvojien tuoreita voimia sivu 6 stressiä mitataan sivu

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Kytkentöjä ja katkaisuja

Kytkentöjä ja katkaisuja 1/2006 Kytkentöjä ja katkaisuja Kilpailua vaikka väkisin CDT- suurkulutuksen mittari Tulospalkkion pyörät eivät pyöri Veturimiespilkit 2006 Pääkirjoitus Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2006 Virolaisyhtiö

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 3. 6. 2 0 1 1 n : o 3 s. 22 Karjaan asema on seitsemän palveluneuvojan työpaikka Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja

Lisätiedot

Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville

Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville R a u t a t i e v i r k a m i e s 2. 1 0. 2 0 0 9 n : o 6 Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville s. 4 Kuva: Seppo Juselius Ihmisiä johdetaan omalla persoonalla s. 6 YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7 NRO 1 /2013 31.1.2013 Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenten äänenkannattaja uusi ilme ajankohtaista työpaikalla tauolla Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4 Palkka-alelle

Lisätiedot

PAPERI PERI LIITTO. Voikkaalla ei annettu periksi sivut 8-11 PAPERILIITTO R.Y. JÄSENLEHTI 25.8.2008 NO 6

PAPERI PERI LIITTO. Voikkaalla ei annettu periksi sivut 8-11 PAPERILIITTO R.Y. JÄSENLEHTI 25.8.2008 NO 6 PAPERI PERI PAPERILIITTO R.Y. JÄSENLEHTI 25.8.2008 NO 6 LIITTO Voikkaalaisen paperikoneenhoitaja Raimo Löytyn uusi ura kivimiehenä Voikkaalla ei annettu periksi sivut 8-11 Oululaiset isäntinä motoristien

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2013 Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Onnittelut

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot