Liiton uusin jäsen s. 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiton uusin jäsen s. 12"

Transkriptio

1 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti NRO 1 Liiton uusin jäsen s. 12

2 2 S I S Ä L L Y S 3 Pääkirjoitus 4 IAU Next Step -messuilla 6 Kaksi uutta sopimusta tasoittuvasta työajasta 7 Tasoittuvan työajan käyttö vaatii opettelua 8 Liittojen välinen jatkuva neuvottelu osoitti toimivuutensa 8 Vaativaa asiakaspalvelua Levikki Vuosikerta Julkaisija Ilmailualan Unioni IAU ry ISSN (Painettu) X (Verkkolehti) Päätoimittaja Tapani Kautto Puh. (09) Toimitussihteeri Pekka Kainulainen Puh Toimituskunta Arto Kujala Erkki Luoto Ari Miettinen Tuomo Oksanen Alpo Pehkonen Toimitus John Stenbergin ranta 6 PL HELSINKI Fax. (09) Globelaiset mukaan IAU:hun 12 Miksi IAU:hun? 13 Monitaitoisia kuormaajia 16 Kuormaako kitaristi lentokoneita, vai soittaako kuormaaja kitaraa? 20 Cateringyhtiöissä tiivistetään yhteistyötä 23 Vuokratyön ehdot saatava kuntoon 24 Työsuojelulle lisää mahdollisuuksia 28 ABB:ssä yli tuhat päivää ilman tapaturmia 29 F-Securen uudet tietoturvaohjelmat jäsenetuhintaan 30 Uudistuksia tiedottamiseen Osoitteenmuutokset Liiton jäsenistön osoitteenmuutokset päivittyvät automaattisesti postiin/ väestörekisteriin tehdyn ilmoituksen perusteella. Muut osoitteenmuutokset voi toimittaa mieluiten sähköpostitse osoitteeseen Ilmestyminen Lehti ilmestyy v kuusi kertaa. Ilmestymisaikataulu takakannen sisäsivulla. Aineisto Toimitus ei vastaa pyytämättä lähetetyistä aineistoista eikä palauta niitä. Ulkoasu Sanna Kallio Paino Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero Kansi GlobeGround Finland Oy:n työntekijät purkamassa kuormaa koneesta. Kansikuva Ari Miettinen

3 P Ä Ä K I R J O I T U S Muutoksia tehty niitä tehtävä jatkossakin Vuodenvaihde merkitsi IAU:ssa toimintamuutoksia, joilla vastaamme ilmailualalla ja etenkin lentoliiken tees sä tapahtuneisiin ja tapahtumassa oleviin muutoksiin ja niistä liitollemme tuleviin jäsenpalvelun ja edun val vonnan haasteisiin. Liiton toiminta jakaantuu jatkossa kuuteen toiminta kokonaisuuteen ja niille on määritelty vastuut puheenjohtajatehtävien kautta. Uuden organisoitumisen hallitus uskoo tuovan jäsenpalveluun lisää tehokuutta ja toimintaan selkeyttä. Kokonaistoimintaa ja sopimustoimintaa johtaa puheenjohtaja. Edunvalvontaa ja vies tintää johtaa vara puheen johtaja. Järjestötoimintaa ja jäsenpalveluja johtaa liittosihteeri. Kuluvan vuoden alusta myös liiton piirissä toimivat pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut siir ty vät suoraan liiton toimijoiksi ja vastuulle. Isompien toiminta-alueiden pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut alkavat kokoontua kuukausittain käsittelemään edunvalvontaan liittyviä asioita. Tällä muutoksella liitto haluaa parantaa työpaikoilla tapahtuvaa työlakien ja sopimusten valvontaa, mikä puolestaan lisää jäsen ten jäsenpalvelua ja edunvalvontaa, erityisesti pienillä työpaikoilla. Uudella, internet-ympäristössä toimivalla IAU-Member-ohjelman exranet-viestintäjärjestelmällä voidaan jatkossa tiedottaa ja suorittaa asiakohtaisia kyselyjä suoraan ja yhtäaikaisesti koko liiton jäsenkunnassa. Ohjelma on myös oiva työkalu jäsenten ilmoittautumisten hoitamiseksi ammatti osastojen ja liiton tilaisuuksiin jatkossa. Vuonna 2006 IAU valmistautuu juhlimaan vuonna 2007 viisikymmentä vuotta kestänyttä ay-toimintaa Suomen lentoliikennealalla. Vuoden 2006 aikana tullaan myös ratkaisemaan, miten Suomen lentolii kennealan tehokas ay-toiminta jatkossa toteutetaan. Sen ei uskota rakentuvan SAK:n kuljetusalan liittojen yhdessä tekemisen ja yhteistyön osana, koska kuljetusliittojen nykymuotoiselle kymmenen vuotta kestäneelle yhdessä tekemisen ja yhteistyön kehittämi selle ei näytä olevan edellytyksiä, ja kuljetusliittoperhettä koskeva yhteistyön loppuminen on IAU:n osalta nähtävissä. Tilalle IAU tulee hakemaan liittojen kahdenvälistä yhteistyötä, koska tarvitsemme tulevaisuu des sa laajempaa yhteistyötä ja yhdessä tekemistä, kuin mitä sille antaa työehtosopimisessa tapahtuva yhteistyö ja kuljetusliittojen välinen kaveria ei jätetä-sopimus. Emme sulje pois mahdollisuutta olla mukana liittofuu sioissa. Ne ovat mahdollisia myös kuljetusliittoperheessä, koska tarpeen niihin luovat yhteiskunnassa tapah tuneet muutokset ja muutokset suomalaisessa mallissa sopia työ- ja palkkaehdoista. Ilmailualan Unionille ei ole tärkeintä organisaatioidensa olemassaolo, vaan tärkeää on, että lentolii ken nealalla työskentelevät saavat jatkossakin tehokkaan edunvalvonnan ja lentoliikennealan piiristä tulevat hen kilöt ovat sopimassa lentoliikennealalle työja palkkasopimukset myös jatkossa. On täysi syy uskoa, että alkaneen vuoden lopulla tiedetään ne muutokset, jotka ovat lentoliikenne alan aytoi minnassa välttämättömiä lähitulevaisuudessa, jotta voidaan turvata alalla työskentelevien tehokas työ- ja palk kaehdoista sopiminen ja edunvalvonta myös jatkossa. Mikäli se vaatii IAU:lta uudelleen organisoi tu mista, on paikallaan ottaa siihen esimerkkiä Ilmailualan- ja Rautatiealan Työttömyyskassan ja Rautatieläisten Työttömyyskassan toimintojen yhdistymisestä vuoden vaihteessa. Tähän yhdistymiseen ei tällä kerralla liit ty nyt mitään erityistä vaikeutta, kun se valmisteltiin hyvin ja molemmilla osapuolilla oli tarve ja tahto yhdistymiselle. RAINER HAKALA puheenjohtaja 3

4 4 Lähtöselvitys sopii kuvaamaan matkaa ammattiinkin. Alpo Pehkonen organisoi IAU:n osuuden messuilla. IAU Next Step-messuilla Ilmailualan Unioni IAU ry:kin osallistui Next Step-messuille, jotka pidettiin Helsingin Messukeskuksessa. Next Stepit ovat Suomen Ammattiin Opiskele vien Keskusliitto SAKKI ry:n järjestämiä työpaikka- ja kou lutusmessuja. Nyt oli kyseessä jo seitsemästoista kerta. IAU oli mukana toista kertaa. IAU oli näytteilleasettajana SAK:n yhteisessä rintamassa. Meidän lisäksemme SAK:n messuosastolla olivat mukana AKT, Vuokralaisten keskusliitto, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys TATSI, Kemianliitto ja JHL. Kävijöitä yli odotusten Liittomme viidakkomaisella standilla päivystivät ammattiosasto 008 ULT: n puheenjohtajana toimiva Carolina Sörensen, Finnair Oyj:n pääluottamusmies Reijo Hautamäki, Northport Oy:n pääluottamusmies Tommi Toivola, edustajiston puheenjohtaja Erkki Luoto sekä liittosihteeri Alpo Pehkonen. Messujen onnistumisen varmistavat osaltaan myös kymmenet nuoret

5 talkoolaiset. Kävijämäärä ylitti odotukset kaiken kaikkiaan messuilla vieraili noin kävijää, joten vilske oli välillä melkoinen.. Messujen avajaisissa puhuivat opetushallituksen ylijohtaja Heli Kuusi sekä SAKKI ry:n puheenjohtaja Kati Kokkonen. Avajaisissa palkittiin myös vuoden ammattiin opiskeleva Palkinto myönnettiin Lappeenrannassa Etelä-Karjalan ammattiopistossa hotelli-ja ravintola-alan perustutkintoa suorittavalle Timo Väisäselle. Ensi vuonna Next-Step messut järjestetään Jyväskylässä. ALPO PEHKONEN kuvat, ERKKI LUOTO Energiaa voi purkaa näinkin. SAKKI ry:n puheenjohtaja Kati Kokkonen puhui avajaistilaisuudessa. 5

6 6 S O P I M U K S E T Kaksi uutta sopimusta tasoittuvasta työajasta Viime vuoden lopulla päästiin Finnair Oyj:tä koskien sopimukseen tasoittuvasta työajasta. Sillä kor vat tiin noin vuoden voimassa ollut Finnairin tekniikan alueen sopimus. Kuluvan vuoden alussa sopi mus saatiin myös North Ground Handling Oy:lle. Näiden sopimusten myötä liittomme sään nöl listä reittiliikennettä tai raskasta tilauslentoliikennettä koskevan työehtosopimuksen sovel tamisalalla on noin 85 prosenttia yrityksistä liiton sopimuksen tarkoittamien tasoittuvien työaikojen piirissä. IAU: n ja Palvelualojen Toimialaliiton noin kymmenen vuotta sitten sopima mahdollisuus kehittää työaikoja yritystasolla tuotannon ja henkilöstön tarpeiden mukaan on osoittautunut toimivuutensa myös käytännössä. Nämä periaatteet toteutuvat yrityskohtaisesti tehdyillä sopimuksilla. Ammattiosastot sopivat edelleen tasoittuvan työajan käyttöönotosta Finnair Oyj:ä koskeva tasoittuvan työajan sopiminen tuli mahdolliseksi viime vuoden syksyllä, kun työnantajapuoli sanoi osaltaan noin vuoden voimassa olleen Finnairin tekniikkaa koskeneen sopi muk sen irti. Syyksi irtisanomiselleen työnantaja ilmoitti haluavansa päästä irti tasoittuvan työajan käyttöönoton sopimisesta ammattiosastotasolla ja halusta muuttaa sopimuksen sairausaikaa koskevia ja työvuorojen suunnitteluun liittyviä määräyksiä. Joulun alla allekirjoitettu Finnair Oyj:ä koskeva sopimus pitää kuitenkin sisällään liiton ammattiosaston oikeuden sopia tasoittuvan työaikojen käyttöönotosta osasto- ja yksikkötasoilla. Sairausaikamääräyksiin tuli muutoksia, joilla niitä tarkennettiin työntekijöiden eduksi aiemmasta. Työvuorojen suunnitteluperiaatteita tarken net tiin tavalla, joka parantaa työntekijöiden mahdollisuutta tietää työaikansa määrän ja työvuorojensa sijoittumisen pidemmältä ajalta Vuosilomapalkkaan määrittämiseen liittynyt kiista sovittiin ratkaistavaksi mennessä. North Ground Handling Oy:tä koskeva tasoittuva työaikasopimus solmittiin kuluvan vuoden alussa, ja se noudattaa samoja periaatteita, joita IAU on sopinut noudatettavaksi kaikille muillekin työehto so pimuksen jaksotyötä noudattaville sopimusalueille. Sopimus sisältää 52 viikon tasoittumisjakson keskimäärin 36,5 viikkotuntiin, neljän viikon työvuorojen suunnittelujakson, missä työaika on maksimissaan 164 tuntia, kalenteriviikossa työaika on enintään 56 tun- tia. Tuntipoikkeama voi olla tasoittumisjakson aikana enintään 73 tuntia ja tasoittumisjakson päätyttyä sen on oltava 0 tuntia. Työvuoron pituuden on oltava vähintään 6 tuntia ja kahteen osaan jaettuna yhteensä vähintään 8 tuntia. Vuorokausilevon tulee olla vähintään 9 tuntia. Ylityöstä, jota tehdään työaikalistaan merkityn työajan lisäksi, maksetaan kultakin kerralta kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:n ja seuraavilta tunneilta 100 %:n korotettu palkka. Tasoittuminen lähtee yksilön tarpeista IAU on sopinut yritystasoisesti mahdollisuudesta käyttää tasoittuvaa työaikaa seitsemän yhtiön kanssa. Näin suurella osalla liittomme ammattiosastojen jäseniä on halutessaan mahdollisuus valita työaikamuodokseen tasoittuva työaika. Tällä hetkellä sitä käytetään kuitenkin edelleen käytännössä liiaksi kollektiivisesti. Näin ei voida edelleenkään tarpeeksi sovittaa työtä ja työai ko ja yksilön perhe-elämän tarpeita vastaaviksi. Uskon kuitenkin tämän lisääntyvän sen myötä, kun kokemus tasoittuvista työajoista käytännössä lisääntyy, ja oivalletaan, että tasoittumisperiaate on sovittu lähtien henkilötason tarpeista, eikä se vaadi osasto- tai työryhmäkohtaista kollektiivisuutta toteutuakseen. RAINER HAKALA

7 S O P I M U K S E T Osapuolien tarpeiden huomiointi ja rehti meininki ovat tasoittuvan työajan toimivuuden edellytys, sanovat Risto Siven ja Henry Lindqvist. työaikaraamit, niin sen pohjalta voidaan suunnitella työajat. Juha Hyytiä Tasoittuvan työajan käyttö vaatii opettelua Tekniikan uusi tasoittuvan työajan sopimus ei tuo merkittäviä muutoksia. Finnairin tekniikan lentokonekorjaamolla on jo usean vuoden kokemus tekniikan tasoittuvasta työajasta. Siellä ja lentokonehuollon Ykköshallissa kokeiltiin tasoittuvaa työaikaa kaksi vuotta ennen kuin asiasta solmittiin tekniikan runkosopimus vuonna Lentokonekorjaamon osastotyönjohtaja Henry Lindqvist ja osaston luottamusmies Risto Siven ovat olleet molemmat neuvottelemassa tasoittuvan työajan sopimuksesta. Risto Siven osallistui edellisestä runkosopimuksesta käytyihin neuvotteluihin ja Henry Lindqvist osallistui työantajan edustajana uusitusta runkosopimuksesta käytyihin neuvotteluihin. Suunnitelmasta toteamiseen Tasoittuvan työajan käyttö on ollut opettelua puolin ja toisin, sanoo Henry Lindqvist. Siinä ei tule pelätä jos kaikkea ei ole tarkalleen sovittu. Voidaan kokeilla ja katsoa, miten homma toimii. Riston kanssa on voitu sopia kaikesta joustavasti. Välillä on tullut työnantaja vastaan ja välillä työntekijät, Risto toteaa tähän. Tasoittuvan työajan käytännön toteutus lentokonekorjaamolla toimii siten, että ensin tehdään työaikasuunnitelmat runkosopimuksen raamin puitteissa. Suunnitelmaan pohjautuen yhdessä todetaan tarvittavat työajat ja työntekijämäärät eri aikoina. Ihmiset saattavat myös vaihtua eri ryhmissä, toiset tulevat tekemään tasoittuvaa työaikaa ja toiset taas haluavat palata entiseen työaikamuotoonsa. Runkosopimuksen puitteissa toimittaessa ajattelu tapahtuu toisin päin, totuttuun verrattuna. Kun ensin on sovittu Osastokohtainen sopimus ei muutu Finnairin lentokonekorjaamolla uusi runkosopimus ei muuta tilannetta juuri ollenkaan. Uusi sopimus sisältää joitakin tarkennuksia mm. loma- ja sairauslomamääräyksiin. Ne eivät ole olleet ongelma lentokonekorjaamolla, jossa tehdään pääosin päiväpainotteista kaksivuorotyötä. Osastolla sovittavat asiat pysyvät ennallaan. Työajat elävät ja muuttuvat tarpeiden mukaan, mutta itse sopimusta ei ole tarvetta muuttaa. Koko Finnairin tekniikkaa koskeva runkosopimus on hyvä olla taustalla, josta kaikki näkevät sopimuksen pääsisällön, Henry sanoo. Tulevaisuudesta Tulevaisuuden haaste on, kun työkuorma heilahtelee, niin miten siihen voidaan vastata, Henry sanoo. Riston mielestä tasoittuvaa työaikaa ei ole vielä hyödynnetty siinä laajuudessa kuin se olisi mahdollista. Vieläkään ei ole oivallettu, että tämä voisi olla oma työaikamuoto. Runkosopimus antaa siihen hyvän mahdollisuuden. Kaikkia pieniäkin muutoksia voitaisiin hoitaa tasoittuvan työajan pohjalta, ja siten syntyisi aitoa joustavuutta molemmin puolin. Tasoittuva työaika vaatii kuria. Molempien osapuolien tarpeet tulee huomioida. Se vaatii rehtiä meininkiä, eikä kummankaan osapuolen tule rakentaa miinoja, toteavat Henry ja Risto lopuksi. PEKKA KAINULAINEN 7

8 8 Liittojen välinen jatkuva neuvottelu toimii hyvin Palvelualojen Toimialaliiton ja IAU: n välinen säännöllistä reittiliikennettä tai raskasta tilaus len toliikennettä koskeva työehtosopimus sisältää jatkuvan neuvottelun periaatteen. Sen mukaan sopimuskauden aikana sovitaan lisäksi ne osapuolten ratkaistavaksi tulevat asiat, joista ei ole sovittu varsinaisella työehtosopimuksella. Jatkuvan neuvottelun toimivuus testattiin käytännössä, kun IAU ja Palvelualojen Toimialaliitto ratkaisivat palkkasopimuksen monitaitoisuusmääräyksiin liittyneen puutteen. Se ilmeni, kun Northport Oy:ssä kehitettiin asiakaspalvelijatehtävää, käyttäen tehtäväsisällön määrittämiseksi palkkasopimuksen monitaitoisuutta koskevaa periaatetta. Osapuolet sopivat palkkasopimukseen tehtävästä pöytäkirjamerkinnästä, jonka mukaan palkkasopimuksen palkkaryhmäluettelossa mainittuja töitä yhdistettäessä voidaan työntekijän monitaitoisuuden todeta alentuneen enintään yhden tason. Palkkaa ei tällöin alenneta ja monitai toisuuden myöhemmin noustessa suoritetaan tes-palkkavertailu. Tämä ratkaisu osoitti jatkuvan neuvottelun toimivuuden Palvelualojen Toimialaliiton ja IAU:n välillä. Nyt työntekijöillä on lisäksi mahdollista jatkossakin osallistua tehtävien kehittämistyöhön ilman pelkoa, että monitaitoisuuden perusteella tehtäviään kehittävät henkilöt kärsisivät palkassa tekemästään kehittämistyöstä. RAINER HAKALA

9 Lähtöportilla haastavinta on taistella aikaa vastaan. Vaativaa asiakaspalvelua Kyselimme Merja Frontilta kokemuksia asiakaspalvelijan työstä. Miten olet tullut Finnairin palvelukseen? Tulin vuonna1984 tax-freehen, jossa olin neljä vuotta. Halusin lentoasemalle töihin. Eli siis se tavallinen tarina: tulin kesätöihin ja sillä tiellä olen edelleen. Vuonna 1988 kävin lähtöselvityskurssin. Olet toiminut lähtöporttivirkailijana aikaisemmin. Miten muutos asiakaspalvelijaksi tapahtui? Koulutus? Harjoittelu? Lähtöselvityksessä selvitetään matkustaja ja hänen tavaransa matkaan. Nyt kait niitä Finnairin lähtöporttivirkailijan aikoja muistelee kaiholla ja lämmöllä. Tahti on nyt kovasti kiivastunut. Portilla esimerkiksi on aikaa sama puoli tuntia kuin silloinkin, mutta tehtäviä ja vastuuta on enemmän. Kävimme neljän päivän lähtöselvitysbrush-upin kaksi vuotta sitten. Nyt voimme saman päivän aikana työskennellä sekä portilla että lähtöselvityksessä. Myös portin työnkuva on laajempi koska rc:tä (koneselvitysvirkailijaa) ei enää ole jakamassa vastuuta. Harjoitteluaikaa minulla oli parisen päivää. Mikä on työssä haastavinta portilla ja vastaavasti lähtöselvitystiskillä? Toivon että lentoasema olisi jokaiselle matkustajalle mieleinen kokemus. Eli kuin hyvä aperitiivi ennen ruokailua. Yhtiöllä ja minulla on sama haaste tässä asiassa: saada täysi koneellinen tyytyväisiä matkaajia il- 9

10 Työn vaihtelevuus ja itsenäinen työskentely on mukavinta Merja Frontin työssä. maan aikataulussa. Haastavinta gatella on taistella aikaa vastaan, kun taas lähtöselvityksessä aika ei ole on haastavinta, vaan saada tyytyväinen matkustaja matkaan ja tavarat vielä samaan paikkaan. Entä mitkä ovat mielestäsi parhaat puolet eri tehtävissä tai yleisesti työssäsi. Työn vaihtelevuus. En jaksa istua kauaa paikallani. Olen aika gate-ihminen. On mukava työskennellä itsenäisesti, ja esim. saapuvien koneiden vastaanotto ja laajarunkokoneiden boordaus on ryhmätyötä. Lähtöselvityksessä voi antaa enemmän aikaa yhdelle matkustajalle kerrallaan. Ja sokerina pohjalla: minulla on upeita työkavereita. Miten työntekijät ovat yleensä suhtautuneet tähän muutokseen? Onko suhtautumisessa ollut eroja portilla ja lähtöselvityksessä? Ei tämä muutos ole kivuttomasti sujunut. Turvatarkastuksen molemmin puolin (gate, check-in) on asiakaspalvelijoita, jotka voivat huonosti muutoksen vuoksi. Kaikki eivät koe työn vaihtelua rikkautena. Siksi olisi hyvä, ettei ihmisiä pakoteta samaan muottiin. Monitaitoisuudella on myös varjopuolensa, kaikkea ei voi täysin hallita, eikä kaikkea tietoa (laaja kokonaisuus) omaksua. Kauanko asiakaspalvelija tehtävänimike on ollut käytössä? Onko siitä tehty työnarviointi tai ollaanko tekemässä? Se on ollut käytössä vuoden 2005 keväästä lähtien ja työnarviointi siitä on tehty. Tehtävänimike ei ole mielestäni onnistunut, meidät tunnetaan edelleen virkailijoina ja se on myös juurtunut meihin syvälle. Säilyykö myös lähtöporttivirkailijan ja lähtöselvitysvirkailijan tehtävä tulevaisuudessa? Kristallipallo on myyty. Tuleeko sinulle mieleen erikoisia tilanteita asiakaspalvelussa? Hauskoja, surullisia, raivostuttavia tms. Ihmisten itsekeskeisyys saa minut sekä surulliseksi että vihaiseksi. Viimeisin mieleen jäänyt hauska juttu: Businessluokan lähtöselvityksessä matkustaja halusi varata paikan myös kollegalleen herra Möttöselle. Kone oli melko täysi, mutta onnistuin saamaan paikat vierekkäin. Pian saapuikin Herra Möttönen tiskilleni, ja kerroin iloisen uutisen, että teille on jo varattu paikka kolleganne vierestä, johon Herra Möttönen vastasi huokaisten syvään: Noh, tämä päivä on jo muutenkin pilalla! Haluatko kertoa jotain harrastuksistasi? Kun perheessä on kaksi jääkiekkoa pelaavaa murrosikäistä, en halua sitoutua mihinkään enempiin aikatauluihin. Kun aikaa jää ja tarvetta tulee, lähden ulos lenkkeilemään. PEKKA KAINULAINEN kuvat, ARI MIETTINEN 10

11 Kylpylähotelli Kuntoranta on suosittu Syksyllä 2004 avatussa Hyvinvointikylpylässä on käynyt jo yli tyytyväistä asiakasta. IAU:n jäsenten edut Kuntorannassa vuonna 2006! Tuplakanta-asiakasetu IAU:n jäsenille perheineen on tarjolla runsaasti etuja kylpylälomista Kylpyläloma 3 vrk Sisältää majoituksen aamiaisella, kylpylän ja kuntosalin käytön Kylpylän ja loma-ajan ohjelmaa Perheloma kylpylässä (2 aikuista + 2 lasta 4-18 v) Sisältää majoituksen aamiaisella koko perheelle Kylpylän ja kuntosalin käytön Kylpylän ja loma-ajan ohjelmaa Loma-ohjelma tarjoaa toimintaa koko perheelle HINTAAN 109,- EUR/hlö 2hh/3vrk HINTAAN 90,- EUR/vrk Viihdettä tarjolla ympäri vuoden Viikottainen viihdeputki torstaista sunnuntaihin toimii Kuntorannassa ympäri vuoden: Torstai-iltaisin teatteria ja perjantai-iltaisin ravintolashow sekä lauantaisin orkesteritanssit. kevätohjelmisto Torstaisin Albatrossi ja Heiskanen teatteri Perjantaisin Illaksi jotain hyvää ravintolashow Lauantaisin orkesteritanssit Kesän 2006 viihdeohjelmisto Kesäteatteri Mistä rakkaus alkaa ; kesäkuussa torstaisin, heinä-elokuussa torstaisin ja sunnuntaisin Perjantai-iltaisin koko perheen seikkailunäytelmä Hotamolla ja lohikäärmeen salaisuus Lauantaisin orkesteritanssit Toimimme myös SAL:n perhekuntolomien ja ohjattujen lomien lomanviettopaikkana! Kylpylähotelli Kuntoranta sijaitsee keskellä Itä-Suomea, Saimaan vesistön Komminselän etelärannalla, n. 7 km Varkauden keskustasta. Kylpylähotelli Kuntoranta tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut, joihin sisältyy syyskuussa 2004 avattu hyvinvointikylpylä sekä kuntosali ja takkakabinetti. Majoitusvaihtoehtoina 101 hotellihuonetta ja 10 lomamökkiä, lisäksi 220-paikkainen ravintola ja 48-paikkainen uusi maisemaravintola sekä mökki- ja edustussaunat, 2 kokoussalia, neuvottelutiloja, karavaanarialue sekä vierasvenesatama. Tarjolla on päivittäin hyvää viihdettä, kylpylä- ja vapaa-ajan ohjelmaa sekä omatoimista tekemistä. Lisätietoja tai myyntipalvelu

12 Arto Kujala Uusi ammattiosasto Liiton puheenjohtaja Rainer Hakala toivotti Juha-Matti Koskisen ja uuden ammattiosaston tervetulleeksi IAU:hun. Globelaiset mukaan IAU:hun Liitto sai uuden jäsenen. Siihen liittyi uusi ammattiosasto: GGF ammattiosasto 616 ry. Ammattiosasto on aiemmin toiminut Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n jäsenosastona. Toiminta siirtyy nyt IAU:n piiriin, vaikka irtisanomisaika PAM:iin kestää vielä kesäkuun loppuun. Uuden osaston jäsenet työskentelevät GlobeGround Finland Oy:ssä (GGF). GGF on Helsinki-Vantaan lentoasemalla toimiva maapalveluyhtiö, jonka juuret ovat Nurminen Ground- Servicen mullassa. Yritys tarjoaa ns. full-handling-palvelua, joka sisältää sananmukaisesti kaiken palvelun rahti- tai henkilöliikenteelle. Asiakkaita ovat lentoyhtiöistä mm. KLM ja Air Finland. Työntekijöitä yrityksessä on noin 300, joista IAU:n sopimuksen tarkoittamissa töissä on noin 270. Pitkä prosessi Kahvipöytätasolla IAU:hun liittymisestä oli puhuttu jo useampia vuosia, mutta käytännön toimet alkoivat viime vuoden keväällä. Asiasta käytiin keskusteluja kolmikantaisesti, ammattiosaston, PAM:in ja IAU:n välillä. Säännöt vaativat asian käsittelyn kahdessa ammattiosaston jäsenkokouksessa, joten jäsenyyshakemus saatiin IAU:n hallituksen käsittelyyn vasta loppuvuodesta. Tätä edelsi vielä IAU:n edustajiston päätös niistä periaatteista, joilla uusia ammattiosastoja voidaan liittoon hyväksyä. Kaiken tämän jälkeen hyväksymispäätös tehtiin, ja näin IAU oli saanut uuden jäsenammattiosaston. Ala haltuun IAU:n tavoitteena on jo pidemmän aikaa ollut, että alan yleissitovaa työehtosopimusta noudatettaisiin kaikissa sen soveltamisalalle kuuluvissa yrityksissä. Kun tämän prosessin tuloksena GlobeGround Finland Oy alkaa noudattaa sitä, on taas edetty yksi merkittävä askel eteenpäin. ARTO KUJALA 12

13 M I K Ä T Y Ö? Miksi IAU:hun? Ilmailuala on ollut suurten muutosten kynsissä viimeisten vuosien aikana. Tämä fraasi on tietysti toistettavissa mel keinpä minkä elinkeinoelämän haaran kohdalla hyvänsä. Se on silti totta. Kilpailun koveneminen, omistuksen siirtyminen entistä enemmän yksityiselle sektorille, ja sen monikansallistuminen, herättävät kysymyksiä ja mielikuvia työntekijöissä. Osa niistä on pelonsekaisia. Ehkä myös työntekijäprofiili on muuttunut jonkin verran vuosien aikana: työn teknistymisen vuoksi on suurempi osa työntekijöistä vasiten alalle hakeutuneita ja kouluttautuneita kuin ennen. On ymmärrettävää, että tällaisten työntekijöiden turvallisuuden ja jatkuvuuden tarve on suoraan verrannollinen heidän asuntolainansa kestoon. Näitä asioita pohdittuamme päätimme siirtyä Ilmailualan Unioniin. IAU on sivusta seurattuna hoitanut esimerkillisesti jäseniensä asioita, ja mikä erittäin tärkeää: ollen erityisalojen liitto, asiantuntevasti. Me tässä prosessissa mukana olleet koimme ainoastaan muuttavamme asiat sille tolalle kuin on luonnollista. Myös kaikki äänestykset ja kyselyt osoittivat jäsenistön tuen tämänkaltaiselle ajattelulle selvästi. Ensimmäiset askeleet tutustumisen ja yhteistyön saralla on nyt otettu. Paljon työtä on vielä edessä. Alku on mielestäni ollut rohkaiseva ja sujunut hyvin. En näe mitään syytä tuhkaan, säkkiin, tervaan ja/ tai höyheniin. On päivänselvää, että työyhteisöä tyydyttävällä tavalla hoidettu ammattiliittotoiminta koituu koko alan hyödyksi. Monitaitoisia kuormaajia Helsinki-Vantaan lentoasemalla toimii Inter Handling Oy, joka myy maapalveluja Helsinkiin liikennöiville lentoyhtiöille. Yritys on melko pieni ja työntekijöitä melko vähän, joten heidän on hallittava alan töitä laajalti. Kyselimme Inter Handlingin pääluottamusmieheltä, Jarkko Piiroiselta, ramp-miehen tehtävistä. Jarkko, mitä tehtäviä ramp-miehen työhön kuuluu? JUHA-MATTI KOSKINEN Ammattiosaston puheenjohtaja Ruuman luukun avaaminen. 13

14 M I K Ä T Y Ö? Laukkujen ja muun kuorman purku. Ai mitä kuuluu? Pitäisi varmaan kysyä mitä ei kuulu? No ei vaan, vitsi vitsi. Koneiden kuormausta ja purkua on suurin osuus ja sitten on toi aulakuormaus. Sitten on koneen lähetys ja vastaanotto, vai onko se nyt hienosti sanottuna parkkiin ohjaus. Sitten on vielä koneiden siivousta. Sitä on yleensä aivan aamusta ja illalla, kun ei ole siivoja töissä. Lisäksi osa meidän ramp-miehistä on nykyään talvisin jäänpoistossa. Millaisilla ryhmillä hoidatte koneet, vai onko teillä ryhmiä? (Miten työ on organisoitu?) Ei meillä virallisia ryhmiä ole, vaan meillä on nakkilista, mistä näkyy missä kunkin pitää olla. Kaksi ukkoa siellä pitäisi aina olla per kone, mutta se vähän ratkaisee, että missä se tarve on. Onhan se vähän niin, että ei vuoroissa ole tarpeeksi porukkaa. Kyllähän sekin päivä varmaan joskus tulee vastaan, eihän tää firma taida olla kuin vajaa kaks vuotta täällä toiminut ja nollasta lähtenyt. Yritetään kehittää toimintaa eteenpäin ja parempaan suuntaan. Millaista kalustoa teillä on käytössä? Neljä vetotrukkia, taisi viides olla tulossa, kaksi henkilöautoa, kaksi pakettiautoa ja kaksi hihnakuljetinta ja jäänpoisto auto ja catering-auto, lisäksi vielä yksi haarukkatrukki. Siinä taisi olla kaikki. Kyllähän sieltä on jotain autoa tulossa, mutta ei ole vielä näkynyt Mitä lentoyhtiöitä teillä on asiakkaina? Meillä on ainoastaan Finncomm Airlines. Se vähän helpottaa työtä. Lentojen tuloja lähtöjä on päivässä yhteensä jotain reilu 70. Sen verran on ainakin, että töitä riittää kaikille. Sitten on näitä chartereita aina silloin tällöin. Miten luonnehtisit työnantajaasi? 14

15 M I K Ä T Y Ö? Koneen saapuessa ovat ramp-miehen tehtävät monipuoliset. Koneen paikoituksen ohjaus. No niin, mitähän sitä sanois, ettei suututa. Pitää pitää kieli kurissa. Aika etäinen se on, kun se on tuolla Porissa pääsääntöisesti. Kai se ihan hyvä heppu on jossain määrin. Aika vaikea pala se on noissa neuvotteluissa. En mä oikein osaa sanoa muuta. Kovasti se ainakin yrittää toimia. Eriasia onkin se, että toimiiko se aina työntekijöiden kannalta hyvin. Tämä on pikkufirma vielä ja tiivis työyhteisö, joilla on hyvä työmoraali, ainakin vielä... Virran kytkeminen koneeseen. ARTO KUJALA kuvat, ARI MIETTINEN 15

16 Kuormaako kitaristi lentokoneita, vai soittaako kuormaaja kitaraa? Cateringissa esimiehenä toimiva Tommy Lyijynen on tehnyt hyvän uran kitaristina Red Hot-yhtyeensä kanssa. Tomi myös keräilee ja tekee intiaaneille tyypillisiä esineitä, tutustuen samalla heidän kulttuuriinsa. Maalaa, piirtää, hioo kiviä ja tekee koruja. Miten riittää aika tähän kaikkeen? Tommy tuli Kouvolasta vuonna1985 Finnair Cateringiin kuormaajaksi, veli oli tullut talon palvelukseen muutama vuosi aikaisemmin. Nykyisin perheeseen kuuluu avovaimon lisäksi kaksi poikaa, edellisestä avioliitosta. Nämä asuvat joka toinen viikko Tommyn luona Vuosaaressa. Harrastuksesta lähes ammattilaiseksi Tommy aloitti kitaransoiton seitsemänvuotiaana, ja melko pian kaveripiiristä muotoutui bändi, joka jopa esiintyi radiossa paikallisesta nuorisotapahtumasta tehdyssä ohjelmassa. Nykyinen Red Hot-bändi perustettiin noin kymmenen vuotta sitten. Toisena kitaristina toimii myös Cateringin kuormauksessa työskentelevä Paul Kallonen, joka tekee bändin laulut ja toimii 16

17 Tommy yhdessä Billy Lee Rileyn kanssa. Red Hot on soittanut tämän syntyperältään intiaanin kanssa, muun muassa Suomen keikalla. Keikalla vanhan idolin kanssa. Takana Paul Kallonen keskellä Tommy Lyijynen ja etualalla Robert Gordon. Kuvia, hopeakoruja ja intiaanikulttuuria Myös kiinnostus piirtämiseen virisi jo pikkupoikana, isän innoittamana. Lyijykynä on vieläkin suosikki. Akryylivärit ovat myös mukana, tauluja on valmistunut viitisentoista kappaletta, pääosin maisemia. Aikaa ei vain tahdo oikein riittää maalaamiseen. Nykyisin Tommy on hopeaseppäkursseilla ja opettelemassa kivenhiontaa. Tulevan korusepän käsistä on jo valmistunut riipuksia ja sormuksia, itse muotoillusta hopeasta ja itse hiotuista kivistä. Taiteellista silmää ja käsien taitoa löytyy hyvin monimuotoiseen harrastamiseen. Oma lukunsa ovat sitten intiaanit, esineet ja kulttuuri. Äidin kanssa katsotuista lännenelokuvista alkanut innostus on kantanut tähän päivään asti. Kotoa löytyy kirjallisuutta, itse tehtyjä ja kerättyä esineistöä melkoinen määrä. Intiaanien tapojen ja kulttuurin tutkiminen jaksaa innostaa aina vaan. Upeat itse tehdyt sulkapäähineet, dream catcherit, rauhan piiput ja tiipiin seinäkoristeet ovat komeita ja hymyös laulusolistina. Red Hot on tehnyt kolme omaa levyä ja soittanut Johnny Cash Tributen kokoomalevyllä. Jokaisen bändin tekemän levyn kannet ovat Tommyn itsensä suunnittelemat. Rokkia soittava Red Hot keikkaili aikaisemmin hyvinkin tiiviisti, mutta nykyisin tahti on hieman hiipunut, noin yhteen keikkaan per kuukausi. Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon työtä soittamisen kanssa ja myös eritäin sykähdyttäviä ja ikimuistoisia hetkiä. Eräs näistä suurista hetkistä oli toimiminen Leningrad Cowboysien lämmittelybändinä Senaatin torilla muutama vuosi sitten. Kuulijoita arvioitiin olevan noin 60 tuhatta, ahtautuneena torin ympäristöön. Vuonna 2000 Red Hot teki kahden viikon keikan jenkkeihin, soittaen siellä suurilla festareilla, kun Rockabilly Hall of Fame hallin peruskiveä muurattiin, ja oli ainoa suomalaisesiintyjä. Muina esiintyjinä oli menneiden suuruuksien vielä toimivat taustabändit, kuten Buddy Hollyn, Bill Haleyn ja Elviksen. Myös Wanda Jackson oli esiintyjien listalla. Jopa silloinen nuortenohjelma Jyrki huomioi tämän haastattelemalla bändiä konsertin johdosta. Yhtenä suurena elämyksenä Tommy pitää soittamista amerikkalaisen rokkarin Robert Gordonin kanssa. Robertin taustalla soittaneet kitaristit ovat olleet Tommyn nuoruuden kitaristi-idoleita ja nyt hän pääsi itse soit- Kaikkien Red Hot -bändin levyjen kannet ovat Tommin itsensä suunnittelemia. tamaan samaisen herran kanssa ja yhtä videotakin tehtiin yhdessä Hollannissa. Myös syntyperäisen intiaanin, Billy Lee Rileyn kanssa työskentely on ollut erittäin mielenkiintoista. Red Hot soitti Billyn tausta bändinä Suomen keikalla. Melkoisesti uhrattua aikaa ja voimia on käytetty tällä uralla muun työn ohessa. Mikä olisikaan ollut tulos jos olisi keskittynyt sataprosenttisesti vain musiikkiin ja omaan bändiin! 17

18 Tommyn tekemiä koruja, materiaalina hopeaa ja itse hiottuja kiviä. vin huolella alusta loppuun itse tehtyjä. Yhden päällikön sulkapäähineen tekemiseen ei yksi eikä kaksi tuntia riitä, vaan homma on todella aikaa vievää pikkutarkkaa tekemistä ja kirjallisuudesta haettavien yksityiskohtien tarkastamista. Voi miettiä, miten kaikkeen tähän yhden ihmisen aika riittääkään. Onhan tietysti niin, että jos jonkin asian kokee mielekkääksi ja tärkeäksi, niin ainahan se aika jostakin löytyy, eikä se edes ole pois muualta, vaan antaa virkeyttä myös muille elämän alueille. ERKKI LUOTO kuvat, ERKKI LUOTO ja TOMMY LYIJYSEN kuva-arkisto Piirroksia ja itse valmistettuja intiaani esineitä. Ylhäällä vasemmalla kaksi piirrosta joiden edessä rauhanpiippu. Alhaalla vasemmalla intiaanipäällikön sulkapäähine ja oikealla tiipiin seinäkoriste. 18

19 Raskas työ, kevyet jalat Tuntuuko, etteivät kengät meinaa mahtua jalkaan? Painaako askel työpäivän jälkeen niin, ettei kotiin tahdo jaksaa? Vastauksen löydät Venastatista. Se on yhtä tehokas kuin tukisukka*) ja helppokäyttöinen kuin vitamiinipilleri. Venastat on Suomen lääkelain alainen rohdosvalmiste, joka on kehitetty alaraajojen laskimoverenkiertohäiriöiden ja suonikohjujen hoitoon. Tyypillisiä oireita ovat turvotus ja painon tunne jaloissa. Venastat vahvistaa jalkojen verisuonia, jolloin verenkierto paranee. Vaikuttava aine: eskiini. Pakkausselosteessa on paljon hyödyllistä tietoa, tutustu siihen huolellisesti. Saatavana apteekeista. Lisätietoja: * ) C Diehm & al. (1996) Comparison of leg compression stocking and oral horse chestnut seed extract therapy in patients with chronic venous insufficiency. Lancet 1996, 347: Pitter MH, Ernst E (2002) horse chestnut seed extract for chronic venous insufficiency: The Cochrane Database of Systemic Reviews

20 Vierailukierros on alkamassa. Pääluottamusmies Ulla Laine (vas.), keittiön luottamusmies Eino Raitakari, työsuojeluvaltuutettu Reijo Hiltunen, työsuojeluvaltuutettu Helena Forssell, ja pääluottamusmies Ilkka Kero. Cateringyhtiöissä tiivistetään yhteistyötä Finnair-konserniin kuuluvat cateringyhtiöiden luottamushenkilöt tapasivat yhteistyön merkeissä. 20

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 YHTEENVETOA SAK:laisilla työpaikoilla on paljon päihdeongelmia. Päihdeohjelmat/toimintamallit sekä puuttuminen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

1 Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus

1 Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus VEROHALLINNON TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTASOPIMUS Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006 annetun lain (44/2006) 23 :n 1 ja 2 momentin sekä 26.9.2007 solmitun valtion työsuojelun

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Yleistä Työsuojelun yhteistoiminnasta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/73) (valvontalaki)

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45)

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) 1 Yritys Työpaikka Päiväys Ammattiosasto nro Osoite numero (yrityksen vaihde) Paikalliset osapuolet ovat kumpikin saaneet

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

KUN PALKKAUS UUDISTUU

KUN PALKKAUS UUDISTUU palkitaanko meillä myös vapaamatkustajia? KUN PALKKAUS UUDISTUU voiko palkka perustua firman kannattavuuteen? palkitsenko pekkaa vai koko varaston? voisikohan ikälisät poistaa? maija on vastuuntuntoisin,

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Urheilutyönantajat ry

Urheilutyönantajat ry Urheilutyönantajat ry Tehtävä 1) Vaikuttaa Urheilujärjestöjä koskevaan työehtosopimukseen. 2) Lisää työnantajaosaamista. Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa Valo. Hallitus Teemu Japisson (pj.)

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus Kaupan liitto ja PAM haluavat omalta osaltaan tukea peruskoululaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään "Tutustu työelämään ja tienaa"

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus

Kilpailukykysopimus Kilpailukykysopimus 2016-2017 14.6.2016 ERTO:n info Hki, Tku, Tre, Oulu Miksi KiKy solmittiin? Taustalla Suomen pitkittynyt taantuma Kaatuneet yhteiskuntasopimusneuvottelut 1. haluttiin korvata hallituksen

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Työsuojelutoimikunta 16.03.2009 AIKA 16.03.2009 klo 13:00-14:26 PAIKKA kaupungintalo, neuvotteluhuone Leino KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot