POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI"

Transkriptio

1 2013 POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Pekka Kauppinen Pohjanmaan liitto

2 2 SISÄLTÖ 1. Taustaa osaamistarpeiden ennakointiprosessille 3 2. Osaamistarpeiden ennakointiprosessin kulku 4 3. Yleinen kehitys eri skenaarioissa 4 4. Kaupan alan osaamistarpeiden ennakointi 5 5. Vanhustyön osaamistarpeiden ennakointi 9 6. Energia-alan osaamistarpeiden ennakointi Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä Osaamistarpeet eri skenaarioissa 25 LIITE 1 LIITE 2

3 3 1. TAUSTAA OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIPROSESSILLE Vuonna 2008 käynnistettiin Opetushallituksessa ESR-rahoitteinen valtakunnallinen osaamistarpeiden ennakointiprojekti (=VOSE), jonka tavoitteena oli luoda valtakunnallinen osaamistarpeiden ennakoinnin prosessimalli. Mallin tuottamaa tietoa on tarkoitus hyödyntää muun muassa tutkintojen perusteiden ja opetussuunnitelmien kehittämisessä. Tämä oli ensimmäinen yritys laadulliseen koulutustarpeiden ennakointiin Suomessa. Aikaisemmin koulutustarpeita oli ennakoitu vain määrällisesti, Toisin sanoen oli pyritty selvittämään erinäisten toimialoittaisten ja ammattiryhmittäisten työvoimantarve-ennusteiden kautta, kuinka paljon aloittajia eri koulutusasteilla ja koulutusaloilla tarvitaan tulevaisuudessa. Jo pitkään oli sen rinnalle kaivattu laadullista ennakointia, jonka avulla voitaisiin kartoittaa, millaisia osaamistarpeita työelämällä on ja millaisia osaajia tarvitaan tulevaisuudessa. Kun nelivuotinen VOSE-projekti vuoden 2012 keväällä päättyi ja saavutti suunnitellut tuloksensa, alettiin Pohjanmaan liitossa suunnitella alueellista sovellutusta VOSEssa luodulle ennakointimallille. Etuna Pohjanmaan liitolla oli myös se, että liitto oli maakunnan liitoista ainoana ollut aktiivisesti mukana VOSEn ohjausryhmätyöskentelyssä. Niinpä suunnittelun tuloksena Pohjanmaan liitto käynnisti elokuussa 2012 työprosessin, jonka tavoitteena oli VOSE-hankkeessa luodun osaamistarpeiden ennakointimallin soveltaminen aluetasolla Pohjanmaan maakuntaan. Aikajänne osaamistarve-ennakoinnissa on vuotta. Ennakointiprosessi pelkistettynä on esitetty liitteessä 2. Päätettiin, että maakunnan osaamistarpeita ennakoidaan kolmella toimialalla: energia, kauppa ja vanhustyö. Jokaiselle toimialalle muodostettiin alan asiantuntijoista koostunut työryhmä ennakointityön suorittamista varten. Asiantuntijaryhmien työskentelymuodoksi sovittiin työpajaistunnot. Istuntojen puheenjohtajana toimi Vaasan toisen asteen koulutuksen rehtori Timo Kantokari ja sihteerinä Pohjanmaan liiton erikoissuunnittelija Pekka Kauppinen, joka myös vastaa tämän loppuraportin kirjoittamisesta. Esitän tässä yhteydessä lämpimät kiitokseni kaikille maakunnan osaamistarpeiden ennakointiprosessiin osallistuneille.

4 4 2. OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIPROSESSIN KULKU (ELOKUU 2012 ELOKUU 2013) Toimialoittaisiin asiantuntijaryhmiin kutsuttiin lähinnä yrityssektorin ja koulutussektorin edustajia. (Asiantuntijaryhmien kokoonpanot löytyvät liitteestä 1.) Ryhmien kokoukset pidettiin työpajamuotoisina. Prosessi käynnistyi kaupan alan asiantuntija ryhmän työpajalla. Istunnossa sovittiin vielä kahdesta muusta kaupan alan työpajasta syksyn 2012 aikana, jotta prosessi saataisiin viedyksi päätökseen. Lisäksi pidettäisiin tarvittaessa vielä yksi laajempi työpaja, johon kutsuttaisiin mukaan myös muita asiaankuuluvia tahoja. Vuoden 2013 keväälle kaavailtiin lisäksi loppuseminaaria, jossa prosessin esiteltäisiin laajemmalle sidosryhmäjoukolle. Loppuseminaarista sovittiin myöhemmin muidenkin asiantuntijaryhmien kanssa. Vanhustyön ja energia-alan ensimmäiset työpajat pidettiin niin ikään elo- syyskuussa Kummankin ryhmän kanssa sovittiin myös kahden lisätyöpajan pitämisestä syksyllä 2012 ja laajennetun työpajan pitämisestä tarvittaessa myöhemmin. Ennakointiprosessi eteni hyvin joulukuulle 2012 saakka ja kaikki työpajaistunnot lukuun ottamatta yhtä saatiin läpivietyä suunnitellusti. Joulukuun puolivälissä prosessiin tuli kolmen kuukauden keskeytys allekirjoittaneen yllättävän sairastumisen vuoksi. Joulukuulta siirretty kaupan alan työpaja pidettiin maaliskuun 2013 alussa. Kevään 2013 aikana allekirjoittanut teki vielä muutamia täydentäviä asiantuntijahaastatteluja. Laajennetuista työpajoista jouduttiin aikapulan vuoksi luopumaan kaikkien kolmen ryhmän osalta ja loppuseminaari siirrettiin vuoden 2014 alkuun laajemman Pohjanmaan liiton ja Ely-keskuksen yhteisen ennakointiseminaarin yhteyteen. Loppuraportin kirjoittaminen käynnistyi viimein elokuussa YLEINEN KEHITYS ERI SKENAARIOISSA Ensin kuvataan asiantuntijoiden ennakoima yleinen kehitys eri skenaariovaihtoehdoissa, joka vaikuttaa kaikilla toimialoilla. Turvallinen tulevaisuus: kehitys jatkuu samankaltaisena kuin ennenkin. Eli kaikki säilyy jotakuinkin ennallaan. Yllättävän hyvä tulevaisuus: Vaasan seudulla yllättävän hyvä tulevaisuus liittyy siihen että 1) kaikki teollisuuden sinänsä optimistiset työpaikka- ja kasvuennusteet ( työpaikkaa nykyisten sijasta energiaklusterissa v. 2040) ylittyvät, 2) Merenkurkun laivaliikenne ehostuu entiselleen (tai turismi muuten nousee merkittävästi, esim. Maailmanperintöalueen kautta) JA 3) kansainväliset opiskelijat saadaan hyvin integroitua yhteiskuntaan jolloin kaikenlaista pientä hyvää (kulutusta) syntyy sitä kautta. Kaaosmainen tulevaisuus: tämä skenaario syntyy siitä että jostain syystä 1) Euroopan ulkopuolisen maailmankin talous sekoilee, mikä 2) vaikuttaisi suurteollisuuden päätöksiin siirtää toimintojaan keskeisempiin maihin, ja 3) samaan saumaan tulisi joku suurehko julkishallinnon muutos (keskussairaalan, hovioikeuden tai yliopiston merkittävä kutistaminen) ja 4) valtiovallan merkittävät säästötoimet jatkuvat kuntataloudessa ensi vaalikausillakin.

5 5 4. KAUPAN ALAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Kaupan alan osaamistarpeiden ennakointiprosessin, kuten kahden muunkin toimialan (energia ja vanhustyö) ennakointiprosessien, yhtenä päätavoitteena oli Pohjanmaan maakunnan osaamistarpeiden erityispiirteiden kartoittaminen. Millaista erityisesti Pohjanmaalle tyypillisiä osaamistarpeita maakunnan työelämällä on kaikille maakunnille yhteisten osaamistarpeiden lisäksi. Nämä erityistarpeet voitaisiin mahdollisesti huomioida maakunnan oppilaitosten opetussuunnitelmissa lisänä kansallisiin opetussuunnitelmiin. Yksi tärkeä seikka osaamistarpeiden ennakointia aloitettaessa on ennakoitavan alan rajaaminen. Kaupan alan kohdalla mukaan otettiin vähittäiskauppa sisältäen teknisen kaupan. Tukkukauppa rajattiin ulkopuolelle, samoin matkailu- ja ravitsemisala. Osaamistarpeita päätettiin tarkastella siltä pohjalta, minkä tasoista osaamista työssä vaaditaan eli vaatiiko työ korkeakoulutasoista vai toisen asteen ammatillisen koulutuksen tasoista osaamista. Vaihtoehtona ollut ammattiryhmittäinen osaamistarpeiden tarkastelu hylättiin, koska useimpien asiantuntijoiden mielestä ensiksi mainittu jako on selkeämpi ja tässä tarkastelussa täysin riittävä. Ensimmäisessä työpajassa osallistujat saivat kirjoittaa ylös korkeintaan kymmenen mielestään keskeisintä kaupan alan tulevaisuuden osaamistarpeisiin vaikuttavaa muutostekijää. Näistä koottiin toiseen työpajaan mennessä lista tärkeimmiksi nostetuista muutostekijöistä; toisin sanoen niistä, jotka löytyivät useammalta listalta tai olivat erityisen nerokkaita oivalluksia.. Tämä lista hyväksyttiin toisessa työpajaistunnossa, jossa siihen oli mahdollisuus tehdä vielä muutoksia ja lisäyksiä. ERITYISESTI POHJANMAAN MAAKUNNASSA KAUPAN ALALLA VAIKUTTAVIEN MUUTOSTEKIJÖIDEN listaan asiantuntijaryhmä valitsi seuraavat muutostekijät: 1. Turvallisuus (ruoka/terveys, ihmisten aiheuttamat uhat) 2. Monikulttuurisuus (palveluiden kohdentaminen) 3. Nettikaupan kasvu 4. Työ- ja palvelukulttuuri 5. Väestön ikääntymisen vaikutus 6. Automatisoituminen 7. Julkinen talous (mm. verotus, palkkaratkaisut) 8. Pohjanmaan muutaman suuren työnantajan vaikutus 9. Asiakkaiden ostovoima (valmistetaanko kotona/syödäänkö ravintolassa?) 10. Asiakkaiden liikkuminen (lähikauppa/suuret yksiköt) Näitä kymmentä muutostekijää päätettiin tulevaisuustaulukkomenetelmää apuna käyttäen tarkastella kolmen eri skenaariovaihtoehdon 1. Turvallisen tulevaisuuden

6 6 2. Yllättävän hyvän tulevaisuuden tai 3. Kaaosmaisen tulevaisuuden toteutuessa. Samat skenaariot ja sama tarkastelumenetelmä valittiin kahdessa muussakin asiantuntijaryhmässä. Turvallisen tulevaisuuden skenaariossa kaikki jatkuu ennallaan, turvallisesti kuten tähänkin asti. Yllättävän hyvässä skenaariossa kaikki sujuu kuin unelma, siis onnistuu yli odotusten. Vastaavasti kaaosmaisen tulevaisuuden skenaarion toteutuessa toteutuu myös Murphyn laki: kaikki, mikä voi mennä pieleen, menee pieleen. Todellisuus tulee ilmeisesti olemaan jokin skenaarioiden välimuoto, mutta kaikkiin skenaariovaihtoehtoihin on hyvä varautua, jotta pystyttäisiin tarvittaessa reagoimaan nopeasti. Toisessa kaupan alan työpajassa sovittiin lisäksi, että jokainen ryhmän jäsen miettii, miten valitut kaupan alan muutostekijät käyttäytyvät kolmen vaihtoehtoisen skenaarioiden toteutuessa, kirjoittaa ylös ajatuksiaan ja toimittaa ne sihteerille jatkotyöstämistä varten. Kun maailma muuttuu nykyisellä vauhdilla, on hyvä pysähtyä ainakin hetkeksi miettimään ja jäsentämään ajatuksiaan: Mitä, jos kuitenkin kävisi niin? KAUPAN ALAN MUUTOSTEKIJÖIDEN KÄYTTÄYTYMINEN ERI SKENAARIOVAIHTOEHDOISSA (Alan asiantuntijoiden visiot on otettu raporttiin lähes sellaisenaan). Turvallinen tulevaisuus Turvallisen tulevaisuuden skenaariossa (jossa kehitys jatkuu samanlaisena kuin tähänkin asti) kaupan alan muutostekijät vaikuttavat siten, että Pohjanmaa on edelleen turvallinen maakunta asua, kaduilla voi kulkea pelkäämättä väkivaltaa, kaupoissa voi asioida pelkäämättä tulevansa kotimatkalla ryöstetyksi. Elintarviketurvallisuus on myös korkealla tasolla kuten nykyäänkin. Terveyshaitat on minimoitu. Samoin tuotannon jatkuvuus on turvattu. Palveluiden käyttö on turvallista. Toisaalta ruoan saatavuuden vaikeutuminen koetaan uhkana, samoin roskaruoan lisääntyminen, mikä aiheuttaa liikalihavuutta jo nuorilla. Pohjanmaalla on tulevaisuudessakin huomattava maahanmuuttajaväestö. On syntynyt suuri joukko eri kulttuureja edustavien ihmisten palvelemiseen erikoistuneita liikkeitä ja yrityksiä. Yrittäjät ovat etupäässä maahanmuuttajataustaisia ja tuntevat siten asiakkaidensa kulttuuria ja lähtömaan olosuhteita. Monikulttuurisuus on koettava rikkautena. Ulkomaalaisilla suuri vaikutus alan työvoiman saatavuuteen. Kielitaito on tärkeä. Joko suomi tai ruotsi pitää hallita ainakin kohtalaisesti. Eri kulttuurien erilaiset pelisäännöt pitää huomioida. Nettikauppa kasvaa tasaisesti, mutta ei ainakaan vielä lähivuosina aiheuta suuria muutoksia kaupan rakenteisiin. Erikoisliikkeet ovat vasta heräämässä netin aikaan ja kokevat sen usein uhaksi omalle toiminnalleen. Nettikaupan valttinahan ovat asiakkaalle koituvat isotkin säästöt. Ilmiö, että tuote käydään sovittamassa liikkeessä ja sama tuote käydään sovittamisen jälkeen osamassa netistä halvemmalla, on yleistymässä. Myös ruokakauppa on lisääntyvässä määrin siirtymässä nettikauppaan, mikä toisaalta lisännee kuljetuspalveluiden tarvetta.

7 7 Nuoremmat työntekijät tekevät kaupan alalla enemmän pätkä- ja osa-aikatöitä (opiskelijalle riittää usein parikin tuntia illassa) Sen sijaan vanhemmat työntekijät haluavat usein vakituisen kokoaikaisen työn säännöllisine tuloineen. Uuden sukupolven tullessa töihin, myös työelämän säännöiltä vaaditaan uudistumista. Nuorten asenne työhön voi olla hyvinkin erilaista ja heidän motivointinsa työhön voi olla vaikeaa, kun he haluavat työltä ja työajoilta vaihtelevuutta. Eläkeläisillä on tulevaisuudessa enemmän rahaa käytössään kulutukseen ja myös erilaiset kulutustottumukset kuin aikaisemmin. Sama kulutuskäyttäytyminen jatkuu useilla myös eläkkeellä ollessa, jos siihen on varaa. Vaikutus voi olla positiivinen kaupalle. Ikääntyneillä on yleensä enemmän varallisuutta ja vakiintuneet kulutustottumukset. Automatisoituminen vaikuttaa mullistavasti kaupan alan työhön jo lähitulevaisuudessa; automaattikassat ovat jo käytössä monessa paikassa ja yleistyvät vauhdilla. Ne vähentävät kassatyöntekijöiden tarvetta. Ohjelmoijien ja vartijoiden määrä toisaalta lisääntyy. Sen sijaan ravintola-alalla automatisoitumisella ei ole paljonkaan vaikutusta. Korkeat palkat aiheuttavat toisaalta liikkeiden lopettamisia tai niiden siirtymistä nettikauppaan. Turvallisen tulevaisuuden skenaariossa suuret työnantajat jatkavat Pohjanmaalla nykyiseen malliin, jolloin ne maksavat veronsakin tänne ja maakunta voi hyvin. Tosin nykyisessä taloustilanteessa verotuotot ovat vähentyneet huomattavasti, mutta tilanne tasoittunee pitkällä aikavälillä. Ihmisten kiire ja väsymys vaikuttaa siihen, että usein tyydytään pikaruokaan. Vaatimustaso kouluruoalle kasvaa, kun kouluateria jää usein lapsille päivän ainoaksi kunnon ateriaksi (samoin kuin lounas työpaikalla tai lounasravintolassa vanhemmille). Kaupungin ulkopuolelle ei saisi perustaa liikaa kaupan yksiköitä, jos keskusta aiotaan pitää elävänä. Sama koskee yhtä hyvin Vaasaa kuin muitakin maakunnan kaupunkeja. Yllättävän hyvä tulevaisuus Tässä skenaariossa syrjäytymistä on (ehkä) vähemmän, sillä ihmiset ovat töissä ja työttömyys vähäistä. Kaupungilla vallitsee leppoinen tunnelma, myös viikonloppushoppailu keskustassa lisääntyy. Ehkä erilaiset (monikulttuuriset) tapahtumatkin lisääntyvät, mistä seuraa positiivinen kierre keskustalle. Monikulttuurisuus tuottaa lisää positiivista kierrettä, uusia ruokapaikkoja ja kulttuuritapahtumia; kaupan alalle tulee vielä korkeammat kaksi/monikielisyyden vaatimukset. Nämä yhdessä tuovat kaupunkialueelle lisää vetovoimaa, nuorisoa ja opiskelijoita. Volyymit kasvavat. Toisaalta kantaväestö ei enää juurikaan tee lattiatason töitä, vaan niiden tekeminen on suurimmaksi osaksi maahanmuuttajien tehtävänä. Yksi tärkeä juttu olisi opettaa maahanmuuttajille tietoutta suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen toimivuudesta. Jotkin erikoisliikkeet marginalisoituvat pikkuhiljaa ja kuihtuvat pois nettiin, mutta toisinkin päin voi käydä; nettikauppoina aloittaneet firmat voivat perustaa outletteja (esim. Nettikauppa.com) jotka kuitenkin sijoittunevat kaupungin reuna-alueille. Toisaalta uusien kaupunkiin muuttajien kautta syntyy uusia erikoisliikkeitä ("vaarana" on se että niistä suurin osa myy eksoottisia ruoka-aineita...) Jos syrjäytymistä on vähemmän ja työtä enemmän, on myös asiakkaita enemmän ja sitten ehkä asiakkaiden "jaloilla äänestäminen" alkaa näkyä. Niin kauan kuin ei ole vaihtoehtoista tarjoajaa joutuvat asiakkaat tyytymään siihen palveluun minkä saavat. Tällä positiivisen kasvuin mekanismilla ikääntymisen vastapainoksi tulee nuoren väestön muutto teollisuutta menettäneiltä alueilta ja kansainvälisen muuton ja opiskelijamäärän kasvu. Vanhemmalle

8 8 väestölle suunnattuja palveluita tarvitaan edelleenkin kasvavasti, mutta lisäksi nuoren väen kasvu (jos se on niin merkittävää että se huomataan muualla) toisi "kodinrakentaja"-segmentille suunnattuja palveluita ja kauppoja (vaikkapa IKEA ja HongKong, sisustus- ja kangaskauppoja, lastenvaate- ja leluliikkeitä...) ja tietysti kansainväliset ketjut voivat alkaa haluta osansa voimakkaasta kasvusta; joku sellainen liikeketju, joka taas toisi viikonloppushoppailijoita laajemmaltakin alueelta... Omakotitalon omistajille kohdistettuja palveluja tarjoavat yritykset lisääntyvät, palveluja tarjotaan nimenomaan ikääntyneelle väestölle ja annetaan sillä tavoin vanhuksille mahdollisuus asua pidempään kotonaan. Automaattikassat tulevat, samoin erilaiset kauppa-appit (esim. PRISMAssa kävelyä opastava ostoslista). Kannettavuus lisääntyy, ihmiset siirtyvät pois pöytätietokoneiden ääreltä (jopa esim. alueellinen puhelinraha tyyppiä UpCode). Tämä periaatteessa (yhdessä nettikaupan kasvun kanssa) voisi lisätä koulutustarpeita kaupan/logistiikan ATK/telesovellusten tekemisen, tai ainakin hyväksikäyttämisen, suuntaan. Vaasassa suhteellisen tekninen väestö omaksuu nämä helposti ja vaativat lisää. Kaikki kasvu tietysti kasvattaa verotuloja, joka lievittää maassa muuten meneillään olevaa negatiivista ilmapiiriä. Mitään kauhean isoja julkisia investointeja tuskin tulee, mutta esim. joku musiikkitalo, jos se kuitenkin rakennettaisiin, taas toisi lisää kävijöitä ja myös aktivoisi kaupunkilaisia. Positiivinen kehitys tietää lisää verotuloja mutta vielä merkittävämpää: asiantuntijoiden/koulutettujen hyvätuloisten nuorten perheiden siirtyminen Vaasaan kiihtyisi. Viisumivapaus Venäjältä lisäisi kaupankäyntiä tuntuvasti edellyttäen. että venäläiset saataisiin houkuteltua Pohjanmaalle asti. Itärajalta Vaasaan on kuitenkin yli 500 kilometrin matka. Hyvätuloisten nuorten siirtyminen seudulle vähentää eläköitymisen vaikutuksia ja mahdollisesti vetää seudulle trendikkäita liikkeitä, jopa kansainvälisiä ketjuja. Toisaalta kehitys voi vaikuttaa myös siten, että osa ihmisiä myös nuorempia saattaa muuttaa Etelään osaksi vuotta, mikä tarkoittaa sitä, että heidän osuutensa kuluttamisesta jää myös siksi ajaksi pois maakunnan liike-elämältä. Keskustan voimistumisen vastapainoksi lisääntyy omakotirakentaminen kaupungin lievealueille, jos kaupunkiin muuttaa pysyvästi asettuvaa väkeä, erityisesti nuoria. Tämä vaikuttaa keskustan vahvistumista osin vastustavasti, niin että suurten kauppa-alueiden kasvu (Kivihaka) jatkuu (ja Fladanin alueen rakentaminen saa vauhtia; tässä päätriggerinä lienee IKEAn tulo, joka todennäköisesti ratkeaisi tässä skenaariossa Vaasan hyväksi). Myös ikääntynyt väestö turvautunee enenevässä määrin lähikauppoihin ja lähipalveluihin, varsinkin jos niiden tarjonta laajenee. Kaaosmainen tulevaisuus Tässä skenaariossa työttömyys lähtisi kasvuun, erilaiset työttömyyden lieveilmiöt kasvaisivat myös: pahalla tuulella olevat purkaisivat kiukkuaan syyttömiin, torilla saisi päiväsaikaankin "turpaan" tai ainakin kaikenlaisia pummeja örisisi nurkissa. Rakennustyöt viivästyisivät. Kaikki olisi vähän rempallaan. Kaupunkikeskusta ei olisi "kiva" paikka silloin eikä keskustan erikoisliikkeitä enää kovinkaan moni kaipaisi. Ne siirtyisivätkin nettiin (paitsi lemmikkieläinkaupat, ne pärjäävät lamassakin). Myös kaupungin laita-alueiden marketeissa keskiostos laskisi. Huveissa käyminen laskisi merkittävästi. Tällainen kehitys aiheuttaisi yhteenottoja, ulkomaalaiset olisivat otollinen kohde vihalle, turhautumiselle ja väkivallalle. Etninen toiminta ei olisi väriläiskä (eikä kasvaisi nykyisestä). Nettikauppa todennäköisesti siirtyisi kattamaan myös sellaisia alueita joihin sitä nyt ei uloteta, eri asia olisiko nettikaupan keskuksia Vaasassa. Erikoisliikkeet todennäköisemmin vain kuihtuisivat pois, eivätkä siirtyisi nettiin samassa määrin kuin hyvässä skenaariossa. Kaikilla olisi joku tuttu joka on työttömänä, yleinen mieliala olisi alhaalla, se näkyisi palvelukulttuurissakin. Valikoiman ja vaihtoehtojen vähetessä asiakkaat kuitenkin hyväksyisivät murjottavan palvelun.

9 9 Palveluiden kehitystä pitäisi jatkaa ikääntyvien ikäluokkien ehdoilla, uusia kaupunkiin tulijoita ei olisi merkittäviä määriä, mikä todennäköisesti ratkaisisi Fladanin rakentamisen (ja IKEAN tulon) negatiiviseen suuntaan. Erikoiskaupan kansainväliset ketjut vetäytyisivät Vaasasta, ehkä keskustasta ensin. Automatisoituminen jatkuisi, mutta automaattien viereen ehkä tarvittaisiin tässä skenaariossa enemmän vartijakoulutuksen saaneita... Kannettavan "kauppaelämysautomaation" kehittäminen hidastuisi/lakkaisi, koska ihmisillä olisi vähenevässä määrin mielenkiintoa erilaisiin elämyksiin. Musiikkitaloa ei rakennettaisi, kaupunki alkaisi myös vähentää työväkeään. Yleinen budjettikuri julistettaisiin kaikkiin kaupunkia lähellä oleviin paikkoihin. Valtio tietenkin kiristäisi omaansa. Koko skenaarion ehto on, että joku merkittävä työnantaja toteaa taloudellisen tilanteen muuttuneen niin pitkäkestoisesti että vetää toimintojaan pois Vaasasta. Tällaisia voisivat olla Wärtsilä (koko valmistus, tai tosi merkittävä - 50 % - osa Runsorin insinöörityötä; yhden moottorityypin valmistuksen siirtyminen ei olisi katastrofi) tai Vacon; ABB:n yksittäinen tehdas on melko pieni vaikkakin sen imagovaikutus voi olla merkittävä. Nämä EIVÄT ole kovin todennäköisiä tapahtumia, koska Wärtsilä ja Vaconkin ovat paikkoja, joissa yksi tekeminen saa synergiaa toisesta... mutta tapahtuessaan tällainen suuri yhtäkkinen alasajo voisi viedä merkittävän osan Vaasan verotuloista, osan asiakaskannasta ja pysäyttää asiakasmäärän (asukkaiden määrän) kasvun. Se taas vaikuttaisi kaupungin kiinnostavuuteen ja voisi heilauttaa monta päätöstä Vaasan seutua kohtaan negatiivisiksi (mm IKEA). Ostovoima vähenisi työttömyyden kautta, aluksi ei ehkä vaikuttaisi erikoistavarakauppaan (työttömät tarvitsevat harrastuksen) mutta pidemmän päälle vaikutus olisi suuri nimenomaan siellä. Päivittäistavarakaupan valikoimia tarkistettaisiin suurkuluttajapakkausten ja halvemman/kapeamman sortimentin suuntaan. Jos Vaasan vetovoima alkaisi laskea, näkyy tämä myös muulta tulevien asiakkaiden määrän laskuna. Erityisesti pois jäisivät ne uudet jutut jotka pystyisivät nostamaan Vaasan kiinnostusta esim. ruotsalaisten (ja taas kärsii laivaliikenne) ja seinäjokelaisten mielessä. 5. VANHUSTYÖN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Myös vanhustyön osaamistarpeiden ennakointiprosessin yhtenä päätavoitteena oli siis Pohjanmaan maakunnan osaamistarpeiden erityispiirteiden kartoittaminen. Millaista erityisesti Pohjanmaalle tyypillisiä osaamistarpeita maakunnan työelämällä on kaikille maakunnille yhteisten osaamistarpeiden lisäksi. Nämä erityistarpeet voitaisiin mahdollisesti huomioida maakunnan oppilaitosten opetussuunnitelmissa lisänä kansallisiin opetussuunnitelmiin. Yksi tärkeä seikka osaamistarpeiden ennakointia aloitettaessa on ennakoitavan alan rajaaminen. Vanhustyön osalta päädyttiin ottaa tarkastelun kohteeksi koko vanhustyö ja sen osaamistarpeet. Osaamistarpeita päätettiin tarkastella siltä pohjalta, minkä tasoista osaamista työssä vaaditaan eli vaatiiko työ korkeakoulutasoista vai toisen asteen ammatillisen koulutuksen tasoista osaamista. Vaihtoehtona ollut ammattiryhmittäinen osaamistarpeiden tarkastelu hylättiin, koska useimpien asiantuntijoiden mielestä ensiksi mainittu jako on selkeämpi ja tässä tarkastelussa täysin riittävä. Ensimmäisessä työpajassa osallistujat saivat kirjoittaa ylös korkeintaan kymmenen mielestään keskeisintä vanhustyön tulevaisuuden osaamistarpeisiin vaikuttavaa muutostekijää. Näistä koottiin toiseen työpajaan mennessä lista tärkeimmiksi nostetuista muutostekijöistä; toisin sanoen niistä, jotka löytyivät useammalta listalta tai olivat erityisen nerokkaita oivalluksia.. Tämä lista hyväksyttiin toisessa työpajaistunnossa, jossa siihen oli mahdollisuus tehdä vielä muutoksia ja lisäyksiä.

10 10 ERITYISESTI POHJANMAAN MAAKUNNASSA VANHUSTYÖSSÄ VAIKUTTAVIEN MUUTOSTEKIJÖIDEN listaan asiantuntijaryhmä valitsi peräti 12 muutostekijää: 1. Huoltosuhteen muutos 2. Eläkeläisillä enemmän rahaa tulevaisuudessa; (ei kaikilla) 3. Osaavan työvoiman saatavuus 4. Vanhustyöhön rekrytoitavat maahanmuuttajat 5. Julkinen/yksityinen/järjestöt vanhustyössä 6. Maahanmuuttajien ikääntyminen 7. Kuntarakenteen muutoksen vaikutus 8. Talouden kehitys 9. Uudet tekniset sovellukset vanhustenhoidossa 10. Vanhojen vanhusten määrän kasvu 11. Vanhustyön organisoituminen; kotihoito/laitoshoito jne. 12. Yhteisöllisyys Näitä kahtatoista vanhustyön muutostekijää päätettiin tulevaisuustaulukkomenetelmää apuna käyttäen tarkastella kolmen eri skenaariovaihtoehdon 1. Turvallisen tulevaisuuden 2. Yllättävän hyvän tulevaisuuden tai 3. Kaaosmaisen tulevaisuuden toteutuessa. Samat skenaariot ja sama tarkastelumenetelmä valittiin kahdessa muussakin asiantuntijaryhmässä. Turvallisen tulevaisuuden skenaariossa kaikki jatkuu ennallaan, turvallisesti kuten tähänkin asti. Yllättävän hyvässä skenaariossa kaikki sujuu kuin unelma, siis onnistuu yli odotusten. Vastaavasti kaaosmaisen tulevaisuuden skenaarion toteutuessa toteutuu myös Murphyn laki: kaikki, mikä voi mennä pieleen, menee pieleen. Todellisuus tulee ilmeisesti olemaan jokin skenaarioiden välimuoto, mutta kaikkiin skenaariovaihtoehtoihin on hyvä varautua, jotta pystyttäisiin tarvittaessa reagoimaan nopeasti. Kuten kaupan alan ryhmässäkin sovittiin toisessa vanhustyön työpajassa, että jokainen ryhmän jäsen miettii, miten valitut kaupan alan muutostekijät käyttäytyvät kolmen vaihtoehtoisen skenaarioiden toteutuessa, kirjoittaa ylös ajatuksiaan ja toimittaa ne sihteerille jatkotyöstämistä varten. Asiantuntijoiden ennakoima yleinen kehitys kunkin skenaarion toteutuessa kuvataan sivulla 3, joten sitä ei tässä toisteta.

11 11 VANHUSTYÖN MUUTOSTEKIJÖIDEN KÄYTTÄYTYMINEN ERI SKENAARIOVAIHTOEHDOISSA (Alan asiantuntijoiden kirjoittamat visiot on otettu raporttiin lähes sellaisenaan, vain pientä muokkausta on harjoitettu). Turvallinen tulevaisuus Turvallisen tulevaisuuden skenaariossa (jossa kehitys jatkuu samanlaisena kuin tähänkin asti) työllistyminen kaikilla ikäryhmillä ja eri alueilla on tasaista, ikääntyvät ovat valmiita maksamaan omista palveluistaan tarvittaessa tai auttamaan nuoria polvia lastenhoidossa sekä tukemaan heitä taloudellisesti. Sosiaalisuus, yhteisöllisyys ja yhteinen vastuu on sisäistetty ihmisten mielissä. Palvelurakenteen muutoksessa kehitetty järjestelmä, jossa vastuut jaettu selkeästi; eli sovittu mistä kunta, yksityinen ja kolmas sektori sekä omaiset tai naapurit tai ystävät kantavat vastuuta. Porkkana ei ole raha vaan asennemuutos yhteisöllisyyteen. Huollettavien lukumäärän kasvaessa ei selvitä muuten. Huoltosuhde uhkaa heiketä voimakkaasti seuraavien 5 15 vuoden aikana, kun työssäkäyvän väestönosan määrä laskee; eläkeläisten määrä kasvaa voimakkaasti, eivätkä nuoret, työhön tulevat ikäluokat riitä lähimainkaan korvaamaan työelämästä poistuvien määrää. Eläkeläiset opettelevat vähitellen toisenlaista asennetta suhteessa palvelujen rahoittamiseen, mutta ovat tyytyväisiä voidessaan myös käyttää julkisia palveluja. Laatukriteerit ohjaavat suhtautumista ja valmiutta käyttää omaa rahaa palveluihin. Osa palvelua tarvitsevista ostaa itse omat palvelunsa. Ne jotka syystä tai toisesta haluavat julkisen palvelun hankkivat palvelunsa sieltä. Toimeen tulevat ikääntyneet käyttävät pääasiassa yksityisiä palveluja. He harrastavat, matkustavat ja hoitavat kokonaisvaltaisesti itseään. Köyhemmillä vanhuksilla myös kokonaisuudessaan turvallinen olo kehitetyn kotihoidon, kolmannen sektorin ja yhteisen vastuun seurauksena. Osaavan työvoiman saatavuus on haastavaa. Koulutus ja työelämän tarve ei kohtaa optimaalisella tavalla. Lähtökohtana on alueella oleva vapaa työvoima. Osaavaa työvoimaa on saatavilla kohtalaisesti. Lomien ajat tuottavat hankaluuksia. Työtehtävät, valta ja vastuut on jaettu oikein. Hyvissä ajoin työntekijät uudelleen koulutettu yhä vaativampiin hoidollisiin tehtäviin eri hoitopisteissä. Hoidon pirstaleisuus mennyttä hoivayrittäjyys toimivaa (hoiva-alan yrittäjät tekevät asiakkaan kotona kaikki tarvittavat kodinhoidosta hoitotyöhön eli samat tiimit tekevät). Osaavan työvoiman saanti helpottuu ulkomaisen työvoiman virratessa Pohjanmaalle. Työttömyyden kasvaessa mm. Espanjassa ja monessa muussa EU-maassa, kohdistetaan rekrytointia suoraan näihin maihin ja lyhyen täydennyskoulutuksen jälkeen valmiit ammatti-ihmiset voivat työskennellä pohjalaisissa hoitolaitoksissa. Kielitaitovaatimuksia on lievennetty ja englanti on hyväksytty viralliseksi työkieleksi. Myös valtaväestön nuoret ovat kiinnostuneet aikaisempaa enemmän vanhustyöstä. Suurin osa vanhustyöntekijöistä tulee kuitenkin edelleen aikuiskoulutuksesta. Vanhustyöhön tulee vähitellen enemmän maahanmuuttajia heidän oma-aloitteisesti hakeuduttuaan alalle. Kuitenkin alalle hakeutuvia maahanmuuttajia saisi olla enemmänkin. Maahanmuuttajat ovat sopeutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan ja palvelujärjestelmään hyvin. Toimiva lähihoitajakoulutus tuo osaavia työntekijöitä vanhustyöhön. Työperäisten maahanmuuttajien aikaisemman osaamisen tunnustamisprosessi toimii ja tutkinnot saadaan pätevöitettyä kohtuullisessa ajassa. Työnantajat

12 12 myös haluavat maahanmuuttajia töihin. Ikääntyneet ovat jo tottuneet eri kansallisuuksista tulevaan hoitohenkilöstöön. Julkisen sektorin yhteistyö vanhustyön muiden toimijoiden kanssa kangertelee eikä ota sujuakseen. Aloitteita asian parantamiseksi esitetään, mutta julkisen sektorin muutospaineet ja kiire estävät yhteistyömahdollisuuksien näkemistä ja hyödyntämistä. Eri sektorit tuottavat palveluja kuten aikaisemminkin. Julkinen/yksityinen/kolmas sektori (järjestöt), niiden kesken on selkeä työnkuva vanhustyön toteuttamisessa. Yksityisen toimintamalli muuttunut kokonaisvaltaisemmaksi ei enää hoidon pirstaloitumista. Kaupungin organisaation rakenteissa ja toiminnassa on selkeä paikka järjestötyölle. Henkilöstöä on siirretty järjestötyöhön kehittämishankkeiden kautta. Hankkeet on jalkautettu toiminnaksi työkentällä eli aidoksi työksi esim. kotihoidon vanhustyössä. Koulutusorganisaatiot (esim. VAKK) tukevat järjestötoimintaa omalta osaltaan esim. opetus/toiminta käytännön työssä ikääntyneen kotona. Turvallisen tulevaisuuden skenaariossa julkiselle ja yksityiselle sektorille on muotoutunut selkeä työnjako: yksityinen puoli hoitaa etupäässä maksukykyiset vanhukset ja julkinen puoli muut. Pitkäaikaishoitoa vaativat erikoissairaudet hoidetaan edelleen pääosin julkisella puolella. Maahanmuuttajat hoidetaan tarvittaessa samoissa hoitoyksiköissä kuin muutkin vanhukset, elleivät heidän omat omaisensa pysty heitä hoitamaan. Kotihoitoa on heille vaikea järjestää kielimuurin vuoksi. Ikääntyneet maahanmuuttajat hoidetaan siis usein omissa kodeissaan mamuhoitajien avustuksella loppuun saakka. Kunnat jatkavat entiseen tapaan huolimatta, että erilaisia himmeleitä (esim. isäntäkuntamalli) rakennetaan, joiden puitteissa olisi tarkoitus järjestää palveluita laaja-alaisemmin. Kuntarakenteen muutokset lienevät kuitenkin enemmän kosmeettisia. Kuntarakenteissa tuskin tapahtuu suuria muutoksia, jotka vaikuttaisivat ikääntyvien palveluihin. Talouskehitys on kääntymässä laskusuhdanteeseen. Tämän vuoksi myös vanhuspalveluiden järjestämistä ja maksupohjaa tarkastellaan hyvin kriittisesti. Tekniikkaa kehitetään innovatiivisesti, mutta vanhustenhoidossa sitä sovelletaan edelleen minimaallisesti. Sen käyttö koetaan hankalaksi ja lisäksi se on kallista. Painetta sen enempään käyttöön tulee jatkuvasti lisää. Teknisiä sovelluksia testataan käytössä maltillisesti. Kotihoidossa on mukana asiakkaan turvallisuutta ja sosiaalisuutta tukevia laitteita. Yhteydenotto ja kommunikointi toimivat. Oletamme jatkossakin, että vanhat vanhukset tarvitsevat paljon hoivaa ja apua ja suhtaudumme heihin ikään kuin he olisivat ikääntyvän yhteiskunnan hankalin painolasti. Tämän pohjalta palvelutarpeisiin vastaaminen nähdään pelkästään menoeränä. Vanhojen vanhusten määrä on kuitenkin tiedossa ja ne voidaan jollain tavoin hoitaa. Vanhoja vanhuksia hoidetaan enemmäkseen palvelutaloissa tai hoitolaitoksissa; heidän määränsä kasvaa nopeasti, joten palvelulaitoksiin pitää investoida jatkuvasti. Vanhustyön organisoituminen siten, että painopiste olisi kotihoidossa ja laitoshoidon osuus kevenisi, ei tapahdu itsestään. Ilman selkeitä suunnitelmia, päätöksi ja resurssien kohdentamisia ei tapahdu muutosta, vaan vanhustyö jää paljosta puheesta huolimatta odottamaan todellisia rakenteellisia ratkaisuja ja tilanne jatkuu entisen kaltaisena. Vanhustyön organisoitumisessa ei tapahdu suuria muutoksia. Vanhustyön organisaatiomuutokset on toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, henkilöstöä perehdytetty ja koulutettu yhä sairaampien ja vaativaa hoitoa tarvitsevien hoitamiseen. Toimintakykyä ylläpitävä ote on mukana koko ajan. Kotihoidon tukena ovat järjestöt, yhdistykset ja koulutusorganisaatiot. Omaiset ja läheiset on niin ikään huomioitu Laitoshoidon kriteereiden mukaan hoitoon pääsevät vain vaikeimmin hoidettavat sairaat vanhukset.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen SITRAN RAPORTTEJA 45 Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot