Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rääkkylän kunnan kotihoidon maksut 1.3.2014 alkaen"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 5 Rääylän kunnan kotihoidon maksut alkaen Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla eli kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983,9 ) tarkoittamaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolain (1326/2010, 25 )tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Asiaaan kotihoidon palvelujen tarve selvitetään viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa kotihoidon palvelut voidaan aloittaa jo seuraavana päivänä yhteydenotosta. Pääsääntöisesti palvelun tarpeen arviointi ja palvelujen aloittaminen edellyttävät asiaaan tai hänen edunvalvojansa antamaa suostumusta asiaaan potilastietojen luovuttamiseen, katseluun ja kirjaamiseen. Tarvittaessa tukipalvelut voidaan kuitenkin aloittaa määräaikaisena ilman asiaaan antamaa suostumusta terveystietojen katseluun, mikäli asiakas itse toimittaa palvelujen aloittamisen kannalta tarpeelliset tiedot palvelun myöntäjälle. Suostumus voidaan antaa puhelimitse suullisella suostumuksella, jonka ammattihenkilö kirjaa potilastietojärjestelmään asiaaan tietoihin. Palvelujen tarpeen arviointi tehdään yhdessä asiaaan, tarvittaessa omaisen ja/tai muiden hoitoon osallistuvien henkilöiden kanssa. Arvioinnissa käytetään apuna erilaisia toimintakykymittareita. Haastattelun ja tutkimusten avulla selvitetään asiaaan kotihoidon tarve ja mahdollistetaan asiaaiden tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Palvelutarpeen arviointi tapahtuu asiaaan kotona (kotiympäristön ja sen turvallisuuden arviointia samalla). Arviointikäynnin suorittaa yleensä kaksi ammattilaista yhdessä. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään mittareina mm. RaVa -toimintakykymittaria ja MMSE -muistitestiä. RaVa mittari on yli 65-vuotiaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari, jolla arvioidaan mm. aistitoimintoja sekä liiumista, syömistä, pukeutumista ja hygienian hoitoa. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1,29 4,02. Mitä suurempi on RaVa -indeksin arvo, sitä suurempi on asiaaan hoidon ja avun tarve. MMSE on muistitesti, joka sopii sekä seulontaan että älyllisen toimintakyvyn muutosten arviointiin. Tehtävät heijastavat orientaatiota, mieleen painamista ja mieleen palauttamista, taraavaisuutta, keskittymiskykyä ja laskutaitoa. Kielellisiä kykyjä kuvaavat tehtävissä nimeäminen, toistaminen ja kolmivaiheisen komennon noudattaminen sekä lukeminen ja kirjoittaminen. Kuvion kopioimisessa tulee esille hahmotuskyky. Mittaukset tehdään viimeistään neljän (4) viikon kuluessa kotihoitopalvelujen aloittamisesta. RaVa -mittaria ja MMSE -muistitestiä täydentävät muut tiedot (terveystieto ja haastattelutieto) ja tarvittaessa GDS 15 testi (myöhäisiän masennusseula) sekä ADL mittaukset (päivittäisten toimintojen arviointi). Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakas ohjataan yksityisten palvelujen piiriin tai hänelle aloitetaan kunnalliset kotihoidon palvelut. Mikäli asiakas tarvitsee kunnan järjestämää säännöllistä tuki-, hoiva- tai hoitopalvelua, laaditaan hänelle hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan osallistuu kotihoidon ammattihenkilöstön lisäksi asiakas ja/tai hänen omaisensa sekä tarvittaessa asiaaan hoitoon osallistuvat muut tahot. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuus, joka tarvitaan asiaaan hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseksi sekä asiaaan hyvän

2 Sivu 2 / 5 hoidon turvaamiseksi. Suunnitelmaan tulee kirjata asiaaan toimintakyky, auttamismenetelmät, liikuntasuunnitelma (kuntoutumissuunnitelma), hoidon tavoitteet ja hoidon arviointi sekä asiaaan omat näkemykset. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan vähintään kuuden kuukauden (6 ) välein ja asiaaan saamaa palvelua voidaan vähentää tai lisätä avun tarpeen muuttuessa. Hoito- ja palvelusuunnitelman laadinta ja säännöllinen tarkistaminen mahdollistavat asiaaalle oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut. Mikäli kotihoito kestää vähintään neljä viioa, määritellään asiaaalle säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu. Kotihoidon alkaessa kesken kuukauden maksu peritään ensimmäisestä toteutumispäivästä lähtien. Jos asiaaan luona käydään säännöllisesti ja toistuvasti, mutta harvemmin kuin kerran viikossa (esim. joka 2. viio, joka 3. viio, kerran kuukaudessa), hänelle ei määritellä kuukausimaksua, vaan käynnistä peritään tilapäisen kotihoidon tai tilapäisen kotisairaanhoidon maksu. Kaikista asiaaan tarvitsemista palveluista laaditaan määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva palvelupäätös ja maksupäätös. Poieuksena satunnaisesti annettu tilapäinen kotihoito, josta ei tehdä päätöstä. Palvelu- ja maksupäätöksen tekee palvelun myöntävä kunnan viranhaltija. Maksupäätöstä tarkistetaan ja muutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Palvelupäätös ja maksupäätös saatetaan tiedoksi asiaaalle tai hänen asioitaan hoitavalle henkilölle. Kotihoidon palvelujen myöntämisessä voidaan käyttää harkintaa. Palveluja myönnettäessä pyritään yksilölliseen, asiaaalle sopivaan ja taloudelliseen ratkaisuun huomioiden asiaaan taloudellinen tilanne ja mahdollisuudet käyttää yksityisiä palveluja. Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen kriteerit Lapsiperheiden kotipalvelu on harkinnanvaraista palvelua ja sitä voidaan tarjota harkinnan mukaan olemassa olevien resurssien puitteissa seuraavin kriteerein: raskaus tai synnytys monioperhe, ts. syntyy useampi lapsi yhtä aikaa kriisi perheessä lapsen sairaus tai vamma vanhemman sairaus tai vamma vanhemman masennus vanhemman uupumus vanhemman asiointi, esim. sairaala- tai terapiakäynnit vanhemman tuen tarve Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavankaltaisissa tilanteissa: pelä siivouksen tarve äkilliset sairaustapaukset (äkillinen lapsen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta) kotona tehtävä etätyö opiskelu ja luennoilla käynti vanhempien harrastukset henkilökohtaisen avustajan tarve naapurikin saa kotipalvelua Kotihoitomaksun määrääminen

3 Sivu 3 / 5 Asiakas maksaa kotihoidosta käynnin pituuden mukaan määräytyvän käyntimaksun (tilapäinen kotipalvelu tai tilapäinen kotisairaanhoito) tai bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan määräytyvän kuukausimaksun (säännöllinen kotipalvelu). Tilapäisen kotihoidon maksut Lääkärin tilapäinen käynti 14,80 Muun henkilön suorittama kotikäynti 9,30 Tehostettu kotisairaanhoito, enintään 19,70 /vrk Tilapäinen kotipalvelu 18,00 /alkava tunti Säännöllisen kotihoidon maksu Kunnallinen kotipalvelu on maksullista sosiaalipalvelua, josta perittävä maksu määräytyy avun tarpeen sekä perheen koon ja sen käytettävissä olevien bruttotulojen perusteella. Säännöllisen kotipalvelun maksu on kuukausimaksu alla olevan taulukon mukaisesti. Palvelu katsotaan säännölliseksi, mikäli palvelua käytetään kerran viikossa tai useammin. Säännöllisen kotihoidon maksutauluo (perusturvalautakunta xx) Henkilöm äärä /talous tuloraja alle <5 5 -< <17 17 < < < % 13 % 18 % 22 % 25 % 28 % 32 % 35 % % 11 % 16 % 18 % 19 % 20 % 21 % 22 % % 7 % 10 % 12 % 14 % 15 % 17 % 18 % % 6 % 7 % 9 % 10 % 11 % 13 % 15 % % 5 % 6 % 8 % 9 % 10 % 11 % 13 % % 4 % 5 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu lasketaan niin, että yksinäisen henkilön bruttotuloista vähennetään 563 ja jäljelle jäävästä tulosta lasketaan kuukauden palvelutuntien mukaan porrastettu prosenttiosuus kuukausimaksuksi.

4 Sivu 4 / 5 Mikäli molemmat puolisot saavat palvelua, bruttotuloista vähennetään 1039 ja jäljelle jäävästä tulosta lasketaan kuukauden palvelutuntien mukaan porrastettu yhteinen kuukausimaksu, joka jaetaan puolisoille heidän käyttämänsä palvelun suhteessa. Maksu jaetaan puolisoiden kesken jo maksun määräytymisvaiheessa. Näin toisen puolison palveluiden keskeytyessä toisen puolison maksu jatkuu keskeytymättä eikä esim. sairaalajakson ajalle tarvitse tehdä uutta palvelupäätöstä. Jos vain toinen puolisoista saa palvelua, molempien bruttotulot otetaan huomioon. Yhteenlasketuista tuloista vähennetään 1039 ja jäljelle jäävästä tulosta lasketaan kuukauden palvelutuntien mukaan porrastettu kuukausimaksu sille henkilölle, joka saa palvelua. Kotipalvelun kuukausimaksu on enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta henkilöstä. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Huomioitavat tulot Tulona otetaan huomioon asiaaan/perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja veroista vapaat tulot, mukaan lukien eläeensaajan hoitotuki ja ylimääräinen rintamalisä. Metsätulona otetaan huomioon verohallinnon vahvistama kuntakohtainen metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti. Maksun määrääminen Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen päätös on toistaiseksi voimassa oleva. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut esim. Kelan hoitotuen muuttuessa, perheen olosuhteet ovat muuttuneet, maksu on osoittautunut virheelliseksi tai kun palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiaaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Jos virhe aiheutuu palvelun tuottajasta, maksu oikaistaan enintään vuoden ajalta. Asiaaan tulotiedot tarkistetaan pääsääntöisesti vuosittain ja asiaaalle lähetetään uusi maksupäätös. Mikäli asiaaan varat eivät riitä asiakasmaksuihin, asiaaalla on mahdollisuus anoa maksun alentamista/perimättä jättämistä. Asiakasmaksun periminen poissaolon ajalta Säännöllisen kotihoidon keskeytyessä yli viideksi päiväksi kuukaudessa, ei kuukausimaksua peritä viidettä vuorokautta ylittävältä osalta. Jos säännöllinen kotihoito keskeytyy lyhyemmäksi ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa/lyhytaikaishoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään viiden vuorokauden ajalta. Säännöllisen kotihoidon keskeytyksen jatkuessa koko kuukauden, maksua ei peritä. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen

5 Sivu 5 / 5 Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu sekä terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Lisäksi maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollollisista näkökohdista. Korkein perittävä maksu (Asiakasmaksuasetus 3 ) Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Korkein perittävä asiakasmaksu saadaan kertomalla asiaaan saman palvelun tuntimäärä kunnan kotihoidon tuntihinnalla, joka vahvistetaan vuosittain. Tukipalvelumaksu Ateriapalvelu: Henkilö ei itse pysty laittamaan ateriaa eikä kykene järjestämään ruokailuaan muuten. lounasateria paikan päällä syötynä 6,30 /ateria lounasateria kotiin kuljetettuna 8,40 /ateria Asiointipalvelu Kauppa ja asiointiapu kodin ulkopuolella 8,00 /kerta Kylvetyspalvelu saunotuspalvelu kunnan järjestämänä autettuna palveluna, ei sis. kuljetusta 8,00 /kerta autettuna palveluna, sis. kuljetuksen 12,00 /kerta Saattajapalvelu Seurantasoittopalvelu 18,00 /tunti 1,00 /soitto Turvapuhelinpalvelu laitevuokra 22,00 / turvapuhelin auttamiskäynti 9,30 /käynti -vuokra toiselta samassa taloudessa asuvalta 6,00 / ovihälytin ym. lisälaitteet 6,00 /lisälaite päiväkeskustoiminta aamukahvi, lounas, päivätoiminta 15,00 /päivä aamukahvi, lounas, päivätoiminta ja kuljetus 20,60 /päivä

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki

1) Vuokrasopimus ja vuokra sekä muuttoilmoitus ja asumistuki ASUMISPALVELUIDEN MAKSUT 2014 Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan maksettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012,

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot