Pelaamishäiriöiden hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelaamishäiriöiden hoito"

Transkriptio

1 Pelaamishäiriöiden hoito Jos meillä olisi suosituksia, mitä ne voisivat olla ja mihin ne voisivat perustua? Jukka Halme Tutkija, PsM Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Tarve hoitojen arviointiin Kansainvälisesti vielä niukasti sellaisia pelaamishäiriöiden Käypä hoito tyyppisiä suosituksia, jotka perustuisivat tutkimusnäyttöön. Miksi hoitoja pitäisi arvioida nyt Suomessa? Ongelmapelaaminen kansanterveydellinen huolenaihe (noin 3 % ongelmapelaajia, henkilöä). Palvelujärjestelmää kehitetään. Kuva pelaamishäiriöiden luonteesta epäselvä. 1

2 Mitä suositus voisi sisältää? Kuvaus ongelmakäyttäytymisestä/häiriöstä ja sen tunnistamisesta, luokittelusta ja yksilöiden arvioinnista. Suositukset ehkäisystä häiriökehityksen eri vaiheissa. Tehokkaaksi havaittujen hoitomallien, menetelmien ja tekniikkojen esittely. Kuvaus ongelmakäyttäytymisestä/häiriöstä väestön osaryhmissä. Pelaamishäiriöt Vaikeusaste Syyt ja seuraukset Ehkäisyn tasot Epidemiologinen kolmio Hoitopolku 2

3 Pelaamishäiriö Pelaamishäiriö on suomennos Howard Shafferin käyttämästä disordered gambling/ gambling disorders termistä. Shaffer viittaa termillä sekä ongelmapelaamiseen että patologiseen pelaamiseen. Ongelmapelaaminen = henkilöllä haittoja pelaamisesta, mutta ei riippuvuushäiriötä. DSM-IV tautiluokituksessa patologinen pelaaminen luokittuu impulssikontrollin häiriöksi, joka kuitenkin määritellään päihderiippuvuuden kriteerejä muistuttavien kriteerien avulla. Rahapelaamisen jatkumo ja pelaamishäiriöiden ehkäisyn tasot 3

4 Ongelmapelaamisen epidemiologinen kolmio Askeltava muutospolku Hodgins

5 Hoitojen vaikuttavuus Mikä vaikuttaa? Miten vaikutuksia arvioidaan? RCT- näyttö ja konsensus toimivuudesta Mikä hoidoissa vaikuttaa? Spesifit tekijät Käytetty menetelmä, interventio Yleiset tekijät Työntekijän (terapeutin) ja asiakkaan yhteistyösuhde, jonka osana Terapeutin ominaisuudet ja tyyli (empatia, välittäminen, lämpö) Asiakkaan ominaisuudet esim. koulutustaso, sosiaalinen tuki Asiakkaan myönteiset odotukset, toiveikkuus hoidon alussa 5

6 Miten hoidon vaikutuksia arvioidaan? Vaikutus hoitotutkimuksessa: Satunnaistettu vertailuasetelma, tutkimushenkilöt, lumehoito, seuranta, tulosmittarit Pyrkimyksenä osoittaa syy-vaikutus suhde tietyn intervention ja tiettyjen hoitotulosten välillä tietysssä populaatiossa Vaikuttavuus Hoitomenetelmän kliininen käyttökelpoisuus eli toimivuus hoitotyön osana Tuloksellisuus/ tehokkuus väestötasolla: Myönteiset vaikutukset * kustannukset * hoidettavan populaation koko (- kielteiset vaikutukset) Hoitojen vaikutukset: tutkimusnäyttö Vahvaa näyttöä Kognitiivis-behavioraalinen terapia Behavioraalinen terapia Kohtuullista näyttöä Retkahduksen ehkäisy Heikkoa näyttöä Psykodynaaminen psykoterapia Aversiohoidot 12 askelta Lääkehoitoja tarkasteltiin, mutta ei arvotettu K & S:n artikkelissa. Tilanne mahdollisesti uusien tutkimusten myötä muuttunut. Korn & Shaffer 2004.Massachusetts Department of Public Health s Practice Guidelines for Treating Gambling-Related Problems. An Evidence-Based Treatment Guide for Clinicians. 6

7 Lyhyet hoidot, KBT, muut psykologiset hoidot Lyhyet väliintulot, puhelin, itsehoito Mini-interventio on tehokas keino puuttua esim. alkoholin liikakäyttöön, silloin kun haitat/ ongelmat lievempiä kuin alkoholiriippuvuudessa. Mini-intervention kehittämiseksi tarvitaan näyttöä siitä, että ilmiö (ongelmapelaaminen) on yleinen, että se voidaan luotettavasti tunnistaa (skriinaus) ja että on olemassa keinoja ongelmakehitykseen puuttumiseksi. Lyhyet hoidot onnistuvat todenäköisemmin, jos asiakas motivoitunut muutoksiin, elämäntilanne ei kovin stressaava, asiakas kognitiivisesti suorituskykyinen (esim. hoitomateriaalit), ei useita vaikeita yhtäaikaisia ongelmia. Hyvänä puolena vähäinen tai olematon leimautuminen potilaaksi. Palveleva puhelin (Suomessa Peluuri), itsehoito ja lyhytnevonta laajentavat hoitojärjestelmää, voivat toimia myös palveluohjauksena. 7

8 Pelaamishäiriön mini-interventio (Petry et al. 2008) Seulonta ja arviointi (jos) aihetta neuvontaan Annetaan palaute siitä, miten pelaajan pelaaminen suhteutuu yleisväestön pelaamiseen Kerrotaan että henkilöllä on riski siihen, että pelaamisesta tulee vakava ongelma. Esitetään neljä askelta häiriökehityksen ehkäisyyn: Neuvotaan rajoittamaan pelaamiseen käytettävän rahan määrää. Neuvotaan vähentämään pelaamiseen käytettävää aikaa ja pelaamispäiviä. Kerrotaan, että pelaaminen ei voi olla tapa hankkia rahaa. Neuvotaan käyttämään aikaa muiden harrastusten/toimien (kuin pelaamisen) parissa. Neuvonnassa kuluu aikaa noin 10 minuuttia. Lyhyet hoidot ja itsehoidot: tutkimusnäyttö David Hodginsin tutkimusryhmä Esim. Hodgins et al. 200 Motivational enhancement and self-help treatments for problem gambling. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69, Näyttöä motivoinnin (puhelin) ja itsehoidon (workbook) tehosta 12 kuukauden seurannassa, satunnaistettu asetelma Petryn tutkimusryhmä: RCT näyttöä mini-interventiosta: Petry et al A Randomized Trial of Brief Interventions for Problem and Pathological Gamblers. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, Vertailu: hyvin lyhyt mini-interventio, motivoiva haastattelu (1 istunto), motivoiva haastattelu + 3 istuntoa kognitiivis-behavioraalista terapiaa. Lyhyt mini-interventio tuotti parhaat tulokset vähentyneenä pelaamisena myös seurannassa (9 kk) 8

9 Meta-analyysi psykologisten hoitojen vaikutuksista (Pallesen ym. 2007) Pallesen S, Mitsem M, Kvale G, Johnsen BH, Molde H. Outcome of psychological treatments of pathological gambling: a review and meta-analysis. Addiction 2005:100: Kriteerit: patologinen pelaaminen oli ensijainen hoidon kohde, hoito oli luonteeltaan psykologista, tutkimus oli raportoitu englanniksi ja tutkimuksessa raportoitiin pelaamiseen liittyviä vaikutustuloksia. Kaikissa tutkimuksissa ei vertailuryhmää tai muodollista diagnoosia. Yhteensä 22 tutkimusta henkilöä, joiden keski-ikä oli 40 vuotta, miesten osuus oli 71.5 % Hoitojen vaikutus Cohenin luvulla d=tutkimusryhmän keskiarvo miinus vertailuryhmän keskiarvo jaettuna ryhmien yhdistetyllä keskihajonnalla, kun d 0.80 niin iso vaikutus. hoidon päättyessä d = 2.01, seurannoissa edelleen korkea eli d = Psykologisilla hoidoilla yleisesti myönteistä vaikutusta. 9

10 Lääkehoidot Lääkehoidot Lääkehoidosta ei suosituksia, tutkimuksissa kyse kokeiluista. Periaatteena lääkehoidon ja muun hoidon (KBT, tukiryhmä) yhdistäminen. Lääkehoidon vaikutusta patologiseen pelaamiseen on tutkittu muun muassa opiaatinsalpaajilla, masennuslääkkeillä ja mielialaa tasoittavilla lääkkeillä (Pallesen ym. 2007). Opiaatinsalpaajat estävät endorfiinien vaikutusta opiaattireseptoreissa ja ehkäisevät dopamiinen vapautumista aivoalueilla, jotka ovat tärkeitä palkkioiden, mielihyvän ja himon/halujen kokemisessa. Masennuslääkkeistä tutkituin ryhmä ovat selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät eli SSRI-lääkkeet. Mielialaa tasoittavina lääkkeinä käytetyt lääkkeet (esim. litium ja varsinaisesti epilepsialääkkeet valproaatti ja topiramaatti) ovat neurobiologisilta vaikutusmekanismeiltaan vaihtelevampi lääkeaineiden ryhmä kuin opiaatinsalpaajat tai SSRI -lääkkeet. 10

11 Meta-analyysi lääkehoitojen vaikutuksista Pallesen S, Molde H, Arnestad HM, Laberg JC, Skutle A, Iversen E, Støylen IJ, Kvale G, Holsten F. Outcome of pharmacological treatments of pathological gambling: a review and meta-analysis. J Clin Psychopharmacol. 2007:27: Kriteerit samat kuin Pallesen et al tutkimusta (8 kaksoissokko-, 3 yksöissokko ja 5 avointa tutkimusta). Henkilöitä 597, heistä miehiä 62.8 %, keski-ikä 43.3 vuotta. Vaikuttavuus Cohenin luvulla Pallesen et al. tulkitsevat vaikutuksen isoksi. Lumevaikutus vertailuasetelma erilainen kuin psykologisissa hoidoissa Vaikutuksissa ei eroja lääkeaineryhmien (masennus- ja mielialaa tasaavat lääkkeet, opiaattisalpaajat) välillä. 11

12 Yhteenveto Mitkä asiat kehystävät hoitoja ja niiden arviointia? Miltä osin kartta näyttää muuta kuin valkoista? Kehyksiä pelaamishäiriöiden ehkäisylle ja hoidoille Kansanterveysmalli: rahapelaamisen jatkumo ja prevention tasot Häiriön yleisyys, kehittyminen ja sitä ylläpitävät tekijät, epidemiologia ja etiologia Muut samanaikaiset mielenterveys- ja päihteiden käytön häiriöt, komorbiditeetti Pelaamishäiriöiden pysyvyys ja eteneminen vs. toipuminen ilman hoitoja, omaehtoinen toipuminen Pelaamishäiriöön liittyvä häpeä, syyllisyys ja muut hoitoon hakeutumista rajoittavat asiat; stigma Yhteisössä vallitsevat käsitykset, normit jne.; sosiokulttuuriset tekijät, rahapelipolitiikat 12

13 Mitä tiedetään (tai mistä ollaan yhtä mieltä) ja mitä tarvitaan? Toistaiseksi ei riittävästi RCT hoitotutkimuksia, jotta voitaisiin rakentaa näyttöön perustuvia suosituksia. Tiedetään, että hoito sinänsä tuottaa myönteisiä tuloksia. Kognitiivis-behavioraalisista tekniikoista on vahvinta tutkimusnäyttöä, osittain siksi että niitä eniten tutkittu. Lääkehoidoilla on myönteistä vaikutusta, lääkeaineiden eroista ei näyttöä. Monet hoidot mahdollisesti tehokkaita. Tarvitaan keskustelua siitä, mistä tekijöistä hyvään tulokseen johtava hoito koostuu ja mikä on hyvä tulos. Tarvitaan lisää epidemiologista perustutkimusta eli esimerkiksi tietoa pelaamishäiriöiden (ongelmapelaaminen, patologinen pelaaminen) esiintyvyydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä Suomessa. Kirjallisuutta Grant, JE. Impulse control disorders. A clinician s guide to understanding and treating behavioral addictions. W. W. Norton & Company, New York/London Halme JT, Tammi T. Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen: tutkimus on vähäistä ja tulokset epävarmoja. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 2008:45: Journal of Gambling Studies 2005:2 (teemanumero) Ladouceur R, Sylvain C, Boutin C, Doucet, C. Understanding and treating the pathological gambler. John Wiley & Sons, West Sussex Pallesen S, Mitsem M, Kvale G, Johnsen BH, Molde H. Outcome of psychological treatments of pathological gambling: a review and meta-analysis. Addiction 2005:100: Pallesen S, Molde H, Arnestad HM, Laberg JC, Skutle A, Iversen E, Støylen IJ, Kvale G, Holsten F. Outcome of pharmacological treatments of pathological gambling: a review and meta-analysis. J Clin Psychopharmacol. 2007:27: Shaffer HJ, Korn DA. Gambling and related mental disorders, a public health analysis. Annu Rev Public Health 2002:23: Toneatto, T., & Ladouceur, R. (2003). Treatment of pathological gambling: A critical review of the literature. Psychology of Addictive Behaviors 2003: 17, Williams, R. J., West, B. L., & Simpson, R. I. (2007b). Prevention of problem gambling: A comprehensive review of the evidence. Report prepared for the Ontario Problem Gambling Research Centre, Guelph, Ontario, CANADA. August 1,

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Avomieli-hankkeen koulutuspäivä, Sosiaalitaito, Järvenpää-talo 8.6.2011 Koulutuspäällikkö Tuula-Leena Raiski 13.6.2011 Oma paikkani rahapeliongelmien palvelupolulla

Lisätiedot

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma?

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Katsaus Tapio Jaakkola Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Peliriippuvuuden tunnistaminen on vaikeaa, koska pelaajat pyrkivät useimmiten salaamaan ongelmansa. Riippuvuuden seuraukset voivat olla

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa

Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa Katsaus projektin tuloksiin Katja Kuusisto & Pekka Saarnio Johdanto Tämä artikkeli on katsaus päihdehoidon yleisiin tekijöihin kohdistuvaan projektiin

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö THL:llä toimeksianto STM:ltä (2007-2009, 2009-2011, jatko tulossa) Arpajaislain

Lisätiedot

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 Peluurin puolivuosiraportti 2012 Tapio Jaakkola Antti Murto Mari Pajula 1 Peliklinikka-hanke ja kirjoittajat Ulkoasu: Vinjetti Ky Antti Tapola 2 Tiivistelmä Peliklinikan

Lisätiedot

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muokannut VALMA:n lähtötilaisuuksien (2007 marras-joulukuu) pohjalta 1.2.2008 Anne Aholainen tutkijakoordinaattori VALMA-hanke

Lisätiedot

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa 1 Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa Suosituksen laatijat: Aalto Anna-Mari, Korpilahti Ulla, Sainio

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Psykoterapia ja muutos omiin psykoottisiin kokemuksiin suhtautumisessa

Psykoterapia ja muutos omiin psykoottisiin kokemuksiin suhtautumisessa Kognitiivinen Psykoterapia 10 (1) Psykoterapia ja muutos omiin psykoottisiin kokemuksiin suhtautumisessa Seppo Anttonen Kognitiivisen psykoterapian psykoosikäsityksessä ovat keskeisinä elementteinä ihmisen

Lisätiedot

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka Terveyttä Lapista 2013 5.9.2013 Rovaniemi 3.9.2013 Peliklinikka 3.9.2013/TJ 1 Sisällys 1. Suomalaisten

Lisätiedot

Miten työstressiä voi hallita?

Miten työstressiä voi hallita? Työterveys Kirsi Räisänen ja Irma Karila Miten työstressiä voi hallita? Perustietämys haitallisen työstressin tunnistamisesta ja hoitokeinoista on tärkeää kaikille työssä käyvää väestöämme hoitaville,

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

Muutokseen motivointi ja väkivaltaisuuden muutos

Muutokseen motivointi ja väkivaltaisuuden muutos RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 2/2014 Muutokseen motivointi ja väkivaltaisuuden muutos Arviointitutkimus Move! -ohjelman vaikuttavuudesta SANNA VÄYRYNEN SUVI RONKAINEN MARIANNE SILEN ANNE KERÄNEN SASU

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta

Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta Työ ja ihminen 1 / 2004 18. vuosikerta Pääkirjoitus Kenen mielikuvitus pääomaksi työelämään?... 3 Anneli Leppänen Artikkelit Psykodynaamisen ja perinteisen johtamisvalmennuksen vaikutus esimiesten työhön

Lisätiedot

RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä

RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä Milla Anttonen Pro gradu tutkielma Syksy 2011 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten

Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten Tuuli Pitkänen, Jouni Tourunen, Teemu Kaskela, Jonna Levola ja Antti Holopainen Hankekuvaus

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana

Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattinen terapeuttinen yhteisö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan perustana Maxwell Jonesin demokraattisen yhteisön teoria ja humanistinen ihmiskäsitys Aki Heiskanen Hämeen

Lisätiedot

RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN

RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN RUOKAA MIELELLE RATKAISUKESKEINEN RYHMÄOHJELMA MASENNUKSESTA TOIPUVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RAVITSEMUSOHJAUKSEEN Ulla Tolonen Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Kansanterveystieteen ja kliinisen

Lisätiedot

Oikea ja väärä lääketieteessä. Amos Pasternack

Oikea ja väärä lääketieteessä. Amos Pasternack Tutkimus ja opetus Oikea ja väärä lääketieteessä Amos Pasternack Kysymys lääketieteen oikeasta ja väärästä on moniulotteinen. Tärkeätä on ymmärtää, että väärin tekemisen välttämiseksi käytännön lääketieteen

Lisätiedot

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista SELKOKIELI

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista SELKOKIELI IRTI KHATISTA Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista SELKOKIELI Helsingin kaupungin aikuisten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Vantaan

Lisätiedot

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista IRTI KHATISTA Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista Helsingin kaupungin aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön työtiimi Vantaan

Lisätiedot