Marja Saarenheimo, FT, tutkija Ravitsemusfoorumi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marja Saarenheimo, FT, tutkija Ravitsemusfoorumi 11.11.2011"

Transkriptio

1 Marja Saarenheimo, FT, tutkija Ravitsemusfoorumi

2 Mielenterveyden tarkastelu monitekijäisenä ja monimutkaisena prosessina, jossa limittyvät toisiinsa biologiset, psykologiset ja elämänhistorialliset tekijät sekä tämänhetkinen stressi, sosiaalisen tuen ja myönteisen palautteen puute ja henkilön kognitiivinen tyyli. Eri tekijät eivät edusta kilpailevia teorioita vaan pikemminkin saman prosessin eri ulottuvuuksia, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään

3 Itsensä ja elämäntilanteensa hyväksyminen Elämän tarkoituksellisuus Vastavuoroiset ihmissuhteet P H S Y Y V Y I K N K V I O N I E N N TI Elämänhallinta Autonomia Henkilökohtainen kasvu ja omien mahdollisuuksien toteuttaminen

4 Vanheneminen on elämänkulun luonnollinen elementti Vanheneminen on yksilöllistä ja kulttuurista iäkkäät eivät ole yhtenäinen ryhmä Vanheneminen sinänsä ei aiheuta mielenterveysongelmia, mutta eräät siihen liittyvät ilmiöt ovat psyykkisen hyvinvoinnin kannalta haasteita, joita vanheneva ihminen joutuu kohtaamaan nuorempia todennäköisemmin

5 Biologinen alttius Psykologiset tekijät (esim. kognitiivinen tyyli, kyky käsitellä tunteita jne) Elämänhistoria ja sosiaaliset suhteet Ajankohtaiset elämäntapahtumat Kulttuuriset tekijät Ihmisen oma toiminta, joka ylläpitää ongelmia

6 Ruumiilliset ikääntymismuutokset ja sairaudet Kognitiiviset ikääntymismuutokset Elämäntilanteeseen liittyvät tekijät Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät ongelmat Yhteiskunnan negatiiviset asenteet Autonomian menetys

7 Kehon ja mielen vanhenemisen eriaikaisuus Eräisiin fyysisiin sairauksiin liittyy kohonnut mielialaongelmien riski Mielialaongelmat toisaalta lisäävät sairastumisalttiutta Kivun vaikutus mielialaan Fyysiset sairaudet vaikuttavat usein mielialaan aktiivisuuden vähentymisen kautta Vanheneva keho häpeän aiheena

8 Tiedonkäsittelyn hidastuminen Tarkkaavaisuuden ja muistin muutokset Toiminnanohjauksen ongelmat Muistisairaudet ja lievä kognitiivinen heikkeneminen Arkielämän uudet vaatimukset (esim. teknologian hallinta) Ongelmat syntyvät usein välillisesti, kun nuoremmat pyrkivät auttamaan liikaa ja tekemään iäkkään puolesta asioita, joihin tämä itsekin kykenee

9 Leskeytyminen ja suru Muut menetykset (esim. ikätoverien kuolemat) Oma sairastuminen Puolison sairastuminen omaishoito Muutto Laitoshoito

10 Ihmissuhteiden absoluuttinen tai suhteellinen puute yksinäisyys Perheen ja suvun sisäiset ristiriidat Hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu Ongelmalliset suhteet ammattilaisiin

11 Ikäsyrjintä ja toiseus Negatiiviset vanhuuden stereotypiat Ennaltaehkäisyn ja hoidon laiminlyöminen Psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyvän tiedon puuttuminen Toiminnan areenoiden väheneminen Tarkoituksellisuuden kokemuksen oheneminen

12 Valinta autonomian ja turvallisuuden välillä Häpeällisenä koettu riippuvuus muiden ihmisten avusta Ristiriidat palvelujärjestelmän kanssa oman identiteetin ja toimintatapojen säilyttäminen

13 Yleisen hyvinvoinnin lasku Lisääntynyt sairastumisalttius Toimintakyvyn ongelmat Aktiivisuuden väheneminen ja itsenäisen selviytymisen ongelmat Ravitsemusongelmat Päihteiden liikakäyttö Perusterveydenhuollon palveluiden runsas käyttö Muistisairauden riski Kasvanut laitoshoitoon joutumisen riski Kasvanut kuoleman riski (myös itsemurhariski)

14 Jopa puolet ikäihmisten masennuksista ja ahdistushäiriöistä jää tunnistamatta koskee erityisesti lievää oireilua Tunnistamisen esteitä: Ikäihmisten vaikeus tai haluttomuus puhua mielialaongelmistaan Psyykkisen sairauden stigma Ammattilaisten asenteet: masennus kuuluu vanhuuteen tai alavireisyys on ominaista tälle ihmiselle Keskittyminen fyysisiin ongelmiin Muistiongelmat

15 Liian usein hoidetaan pelkästään lääkkeillä ilman riittävää seurantaa Lääkkeettömät hoidot, joilla osoitettu olevan vaikuttavuutta masennuksen hoidossa: kognitiivinen psykoterapia, käyttäytymisterapia muisteluterapia interaktiivinen psykoterapia psykodynaaminen lyhytterapia liikunta

16 Lähtökohtana asiakkaan yksilöllinen tilanne ja sen kokonaisvaltainen arviointi Hoito tapahtuu luontevimmin perusterveydenhuollossa, mutta yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa tärkeää Keskeinen toimija hoidon koordinaattori, asiakasohjaaja tai depressiohoitaja Lääkehoidon ja psykososiaalisten työmuotojen yhdistäminen Räätälöity hoito ja intensiivinen seuranta

17 Pohjautuu tutkimusnäyttöön ja tietoon vaikuttavista elementeistä ikäihmisten palveluiden järjestämisessä Kehitetty ja tutkittu Vanhustyön keskusliiton tutkimushankkeessa

18 MielenMuutos malli R y h m ä t Asiakas Mielenterveysohjaaja Psykologi Konsultoiva vanhuspsykiatri Fysioterapeutti

19 Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta Tieto ja käytännön apu Liikunta ja kehotietoisuus Psykososiaaliset ryhmät (laulu, taide, muistelu, mielialan hallinta) Ravitsemusneuvonta Terapeuttiset keskustelut Psykoterapia Tietoisuustaitoharjoittelu

20 Tutkia, auttaako kokonaisvaltainen psykososiaalinen interventio lievittämään ikäihmisten masennusta, parantamaan elämänlaatua ja elämänhallintaa sekä optimoimaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä Tarkastella intervention toimivuutta, yksilöllisiä hoitoprosesseja sekä sitä, miten osallistujat merkityksellistävät saamaansa apua ja arvioivat sen vaikutuksia elämässään Luoda malli masennuksesta kärsivien ikäihmisten tukemiseen

21 Osallistujien rekrytointi alueittain interventio- ja vertailuryhmiin (N= ) Terveyskeskukset, kotihoito, päiväsairaala, muistipoliklinikka, sosiaalityö, diakoniatyö Vertailuryhmä Interventioryhmä GDS 30-seula > 10p Tutkimushoitajan haastattelu 0 kk Tutkimushoitajan haastattelu 6 kk Tutkimushoitajan haastattelu 12 kk Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta Tieto ja käytännön apu Liikunta ja kehotietoisuus Psykososiaaliset ryhmät (laulu, taide, muistelu, mielialan hallinta) Ravitsemusneuvonta Terapeuttiset keskustelut Psykoterapia Tietoisuustaitoharjoittelu Hoitoprosessien analyysi

22 Tuloksia MielenMuutos - masennushankkeesta

23 GDS masennuspisteiden muutokset interventio ja vertailuryhmässä GDS Vertailu Interventio 0 kk 6 kk 12 kk 0kk 6 kk 12 kk

24 WHOQOL Bref elämänlaadun psyykkisen ulottuvuuden muutokset interventio ja vertailuryhmässä WHOQOL 2, Psychological Vertailu Interventio 0 kk 6 kk 12 kk 0kk 6 kk 12 kk

25 Haitallisena koetun yksinäisyyden muutokset interventio ja vertailuryhmässä Yksinäisyyden haitta Vertailu Interventio 0 kk 6 kk 12 kk 0kk 6 kk 12 kk

26 Fyysisen harjoittelun lisääminen => mielialan hetkellinen kohoaminen motivoi Jonkin mielihyvää ja merkityksellisyyden kokemusta tuottavan toiminnan aloittaminen tai elvyttäminen => tuottaa onnistumisen kokemuksia, antaa toivoa Psykoedukaatio Riittävästä päivittäisestä aktiivisuudesta huolehtiminen

27 Fyysinen terveydentila Lääkitys Ravitsemustila Unen laatu ja määrä

28 Liikunta ja fyysinen harjoittelu tuottavat välitöntä mielialan kohenemista (vaikuttavat aivojen välittäjäaineisiin) Säännöllinen (päivittäinen) fyysinen harjoittelu lisää muiden hoitomuotojen tehoa Ryhmässä tapahtuva liikunta on mielialan kannalta tehokkainta Parantaa kehonkuvaa Parantaa unen laatua ja ruokahalua

29 Fyysisten sairauksien ja mielialaongelmien välittävänä tekijänä aktiivisuuden aste Aktiviteettien sovittaminen kunkin hetkiseen toimintakykyyn (valmiuksia saatetaan usein aliarvioida pikemmin kuin yliarvioida) Positiiviset odotukset lisäävät motivaatiota Myönteinen palaute tärkeää Ihmisen tulisi voida muistisairaanakin osallistua arjen tuottamiseen voimiensa ja kykyjensä mukaan

30 Merkityksellisyyden kokemukset lisäävät motivaatiota toipua masennuksesta Merkityksellisyys syntyy usein esimerkiksi muiden auttamisesta tai osallisuudesta arjen toimintaan Mielekäs ja kiinnostava toiminta voi synnyttää tiloja, joissa kielteisten ajatusten vatvominen väistyy takaalalle Eri ihmisille eri asiat tuottavat mielihyvää yksilöllisten kiinnostuksen kohteiden ja halujen selvittäminen tärkeää

31 Etuaivokuoren stimulointi tärkeää kognitiivisten toimintojen, vuorovaikutusvalmiuksien, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn sekä mielialan kannalta Harjoittelussa keskeistä säännöllisyys, tehtävien sopiva vaikeustaso, kannustava ohjeistaminen sekä myönteisen palautteen antaminen

32 Aikuisia ihmisiä myös muistisairaita - useimmiten motivoivat tietyt arvot ja arvostukset, joiden mukaan he haluaisivat toimia Arvojen ja arvostusten selvittäminen edellyttää ihmisen elämänhistorian tuntemista ja kykyä kuunnella sekä havainnoida ihmistä arjen tilanteissa

33 KIITOS! Kiitos! Kiitos!

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki "Oma entinen on palannut takaisin elämään" Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä Hyvinvointi- ja toimintakyky, Psykomotoriikka erikoistumisopinnot

Lisätiedot

TAUSTATEORIAA JA MALLEJA MIE- LENTERVEYDESTÄ OPETUSMATERIAALIN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT. Mielenterveyden määrittelyjä. Mielenterveyden mallit

TAUSTATEORIAA JA MALLEJA MIE- LENTERVEYDESTÄ OPETUSMATERIAALIN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT. Mielenterveyden määrittelyjä. Mielenterveyden mallit TAUSTATERIAA JA MALLEJA MIE LENTERVEYDESTÄ PETUSMATERIAALIN TEREETTISET LÄHTÖKHDAT Mielenterveyden määrittelyjä Mielenterveys nähdään kykynä solmia ja ylläpitää ihmissuhteita, selviytyä vastoinkäymisistä

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksiköiden psykososiaalisen tuen käsikirja

Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksiköiden psykososiaalisen tuen käsikirja Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksiköiden psykososiaalisen tuen käsikirja 2 Oulun vastaanottokeskus Alaikäistyön kehittämishanke 2010-2012 Versio 1 (6.9.2012) Sisällys Johdanto.....3 A-osio Haavoittuva

Lisätiedot

HOIDON JA KUNTOUTUKSEN KESKEISET OSAT. Vuorovaikutus. Hoito ohjelmat. Teoriat. Hoitojärjestelmä. Hoitokulttuuri

HOIDON JA KUNTOUTUKSEN KESKEISET OSAT. Vuorovaikutus. Hoito ohjelmat. Teoriat. Hoitojärjestelmä. Hoitokulttuuri HOIDON JA KUNTOUTUKSEN KESKEISET OSAT Vuorovaikutus Hoito ohjelmat Teoriat Hoitojärjestelmä Hoitokulttuuri Potilaiden hoitohistoria: vähän sairaalahoitoa kuntoutukseen pääsy varhain ei väkivaltaista käyttäytymistä

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot