Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi"

Transkriptio

1 Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi Mielenterveys osana terveyttä on jokaisen ihmisen oikeus ikään katsomatta. Sen edistäminen ja tukeminen myös vanhuudessa turvataan jo perustuslaissa. Myös hyvä taloudenpito vaatii yhteiskuntaa tukemaan mielenterveyttä, havaitsemaan ongelmat ajoissa, ehkäisemään niiden pahenemista ja auttamaan niitä, jotka kaikesta huolimatta painivat mielenterveyden häiriöiden kanssa. On aika vihdoin tarttua toimeen ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi sekä ikääntymistä koskevan mielenterveysosaamisen päivittämiseksi Suomessa. Miksi: Eri tutkimusten mukaan jopa % yli 65-vuotiaista ihmisistä kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Erityisen yleisiä ovat lievät ja keskivaikeat masennus- ja ahdistushäiriöt. Väestön ikääntyessä myös mielenterveysongelmiinsa apua tarvitsevien iäkkäiden ihmisten määrä lisääntyy. Nykyisellään mielenterveysongelmista kärsivät ja riskiryhmissä olevat ikäihmiset eivät saa riittävästi asianmukaista tukea, koska peruspalveluissa ei ole riittävästi osaamista riskiryhmien sekä esimerkiksi lievien masennus- ja ahdistusoireiden tai päihdeongelmien tunnistamiseen jopa terveydenhuollon ammattilaiset saattavat ajatella masennuksen kuuluvan vanhuuteen kunnissa ei useinkaan ole erityisesti ikäihmisille suunnattuja mielenterveyspalveluita ikäihmisten mielialaongelmien hoito on lääkekeskeistä iäkkäiden ihmisten ei uskota hyötyvän esimerkiksi psykoterapiasta Kuitenkin: Lievilläkin masennus- ja ahdistushäiriöillä on inhimillisesti ja kansantaloudellisesti vakavia seuraamuksia, kuten lisääntyvää sairastavuutta, toimintakyvyn alenemista ja kuolleisuutta sekä runsasta perusterveydenhuollon palveluiden käyttöä. Ne lisäävät myös itsemurha-alttiutta.

2 Suomessa kuolee noin 160 yli 65-vuotiasta ihmistä vuosittain itsemurhan kautta. Ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveysongelmat heijastuvat myös läheisiin ja kuormittavat heitä. Ikäihmisten mielenterveysongelmia voidaan hoitaa ja lievittää menestyksellisesti. Tieteellistä näyttöä on muun muassa psykoterapiasta, monitekijäisistä hoitointerventioista, fyysisen harjoittelun lisäämisestä, musiikki- ja taideterapiasta, muisteluterapiasta, psykososiaalisesta ryhmätoiminnasta ja tietoisuustaitoharjoittelusta. Masennuksen käypä hoito -suosituksen mukaan myös ikäihmisten masennuksessa saadaan parhaat tulokset yhdistämällä lääkehoitoa ja psykoterapiaa. Psykososiaaliset menetelmät ja liikunta ovat tehokkaita ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Masennuksesta kärsivän ikäihmisen terveydenhuoltokulut saattavat olla 50 % suuremmat kuin sellaisen ikäihmisen, jolla ei ole masennusta. On olemassa kasvavaa näyttöä mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän mielenterveystyön tehokkuudesta ja kannattavuudesta. Euroopan komission raportin mukaan ikäihmisten mielenterveyden edistämiseen sijoitetun pääoman tuotto on viiden vuoden seurannassa jopa viisinkertainen (McDaid 2011) *. Mitä on tehty 2000-luvulla? Vuonna 2006 sosiaali- ja terveysministeriö teetti selvityksen geriatrisen hoidon ja vanhustyön kehittämisestä (Kivelä 2006). Yksi suosituksista koski iäkkäiden ihmisten masennustilojen ehkäisemisen ja hoidon kehittämistä. Selvityshenkilö ehdotti valtakunnallista ikäihmisten masennuksen ehkäisy- ja hoito-ohjelmaa, joka toteutettaisiin julkisten ja yksityisten palveluiden, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyönä ja jota myös Raha-automaattiyhdistys tukisi. Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman ( ) mukaan ikääntyneiden ihmisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien ehkäisyyn tulisi panostaa ja niiden hoitoa varhentaa ja tehostaa muun muassa kehittämällä ikääntyneille sopivia hoitomuotoja. Puhuttiin jalkautuvista palveluista, osaamisen vahvistamisesta sekä yhteistyöstä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, vanhuspsykiatrisen erikoissairaanhoidon sekä järjestöjen ja seurakunnan kesken. Seurannassa todetaan, että kehittämistyötä tehdään Kaste-ohjelman kautta ja että toimenpiteet ovat edenneet vain vähän. Käytännössä Kaste-ohjelman ikäihmisten mielenterveyttä koskeneet hankkeet eivät ole toteutuneet. THL:n toimeenpanosuunnitelmassa kansalliseen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan esitettiin hankesuunnitelma ikäihmisten mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamisen ja varhaisen hoidon menetelmien kehittämiseksi. Vuosina tuli toteuttaa selvitys mielenterveyden ongelmista ja päihteiden käytöstä ja niihin yhteydessä olevista tekijöistä koti-, laitos- ja mielenterveyden laitoshoidon RAI-aineistolla. Toisessa vaiheessa ( ) suunniteltiin kehitettävän kentän toimijoiden ja THL:n sisäisen yhteistyöverkoston kautta toimintamalli/malleja, joilla tuettaisiin ikäihmisten hyvää vointia sekä tunnistettaisiin ja * McDaid D. Making the long-term economic case for investing in mental health to contribute to sustainability. EU,

3 hoidettaisiin asiakaslähtöisesti mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä ikäihmisiä hoitopalveluissa. Ensimmäisessä vaiheessa julkaistiin kaksi ikäihmisten alkoholinkäyttöä koskevaa artikkelia ja yksi mielenterveysongelmia koskeva posteri. Toisen vaiheen suunnitelmat eivät ole toteutuneet. Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ei mainita erityisasiantuntemuksen osalta mielenterveyttä. Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi korostetaan huomion suuntaamista riskitekijöihin, jotka ennakoivat toimintakyvyn heikkenemistä; tällaisina mainitaan muun muassa mielialan lasku, mielenterveyshäiriöt kuten masennus sekä runsas päihteiden käyttö. Kunnan tulisi varmistaa riskiryhmiin kuuluvien iäkkäiden henkilöiden ohjaus tarvittaessa monipuoliseen palvelutarpeen arviointiin ja edelleen tarvittaviin tukitoimiin. Neuvonnan ja ohjauksen sisällöissä ei mainita erikseen mielenterveysosaamisen edistämistä. Vanhuspalvelulain seurannassa kunnilta on kysytty muun muassa, onko niissä hyvinvointia edistäviä palveluita, jotka olisi kohdennettu mielenterveysasiakkaille. Vuoden 2014 kuntakyselyn tutkimusraportissa todetaan, että tarve lisätä mielenterveyspalveluja on suuri. Vastaajista 45 % arvioi, ettei ikäihmisille kohdennettuja mielenterveyspalveluja ollut riittävästi. Vaikuttavia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä on kehitetty ja kehitetään muun muassa useissa järjestöjen hankkeissa. Tällaisia ovat esimerkiksi Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri -toiminta (käynnistynyt vuonna 2006 ja vakiintunut jatkuvaksi toiminnaksi) ja MielenMuutos ( ), Suomen Mielenterveysseuran Mirakle ( ), Ikäinstituutin Vanhuuden mieli ( ), Eläkeliiton TunneMieli ( ), Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Seniori Vamos ( ), Markku Juhani Fingerroosin säätiön Löytävä ( ) sekä Turun kaupunkilähetyksen Ikätuki ( ). Johtopäätös: Ikäihmisten mielenterveys on ollut esillä mielenterveyspoliittisissa ohjelmissa, mutta ikääntymispoliittisissa ohjelmissa se on usein läsnä vain implisiittisesti yleisempien hyvinvointikäsitteiden alla. Ikäihmisten mielenterveyden edistämiseksi ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi tehdyt suunnitelmat eivät ole toteutuneet tai edistyneet tarkoitetulla tavalla. Vanhuuden mielenterveys on edelleen orpolapsi, jota kukaan ei halua omakseen. 3

4 Ehdotukset: 1. Perustetaan valtakunnallinen toimintaohjelma toteuttamaan ikäihmisten mielenterveyspalveluiden kehittämistä, psyykkisen hyvinvoinnin edistämistä ja toimintamallien käyttöönottoa kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyönä tavalla, jota ehdotettu laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ( 8) edellyttää. Toimintaohjelman tavoitteena on Selkiyttää kuntien ja kolmannen sektorin rooleja ja yhteistyötä iäkkäiden ihmisten mielenterveyden tukemisessa ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä Koota yhteen vaikuttavat tukimallit ja hyvät käytännöt sekä levittää ne kaikkiin Suomen kuntiin sekä tehdä ehdotukset käytäntöjen juurruttamiseksi Selvittää, millaisia kustannusvaikutuksia ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin tukemisella sekä mielenterveysongelmien ehkäisemisellä ja varhaisella hoidolla on saavutettavissa Määritellä, millaista asiantuntemusta ja osaamista ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä ja mielenterveysongelmien hoidossa tarvitaan ja millä keinoin osaamista vahvistetaan Tehdä suositukset ikäihmisten mielenterveyden seuraamiseen sopivista indikaattoreista kuntien hyvinvointikertomuksiin sekä korostaa, että seuraamisen tulee johtaa asianmukaisiin toimenpiteisiin Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta toimii aloitteentekijänä ja kokoaa ryhmän, jossa on edustajia valtionhallinnosta, kuntasektorilta ja järjestöistä. 2. Parannetaan ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mahdollisuutta Kelan tukemaan mielenterveyskuntoutukseen. Nykyisellään Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia koskee vuotiaita henkilöitä ja sen tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä. Kuntoutuksen keinoin pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen. Tällä hetkellä tuen saajien mediaani-ikä on 33 vuotta. Tämä on ristiriidassa niiden tavoitteiden kanssa, jotka liittyvät eläkeiän nostamiseen ja pyrkimykseen tukea ikääntyneitä työntekijöitä jaksamaan työelämässä. Eliniän pidentyessä myös eläkeikäisillä ihmisillä on yhteiskunnassa ja perheessä monenlaisia rooleja ja tehtäviä, ja he haluavat antaa oman panoksensa yhteisöissään. Heillä tulisi olla oikeus yhteiskunnan tukemaan mielenterveyskuntoutukseen, joka voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Tämä voisi toteutua esimerkiksi Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena. 4

5 3. Vahvistetaan ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyteen liittyvää osaamista kaikilla tasoilla lähtien hyvinvointistrategioiden suunnittelusta ja päätyen kansalaisten mielenterveystaitoihin. Osaamisen kannalta erityisen keskeisessä asemassa ovat kuntien hyvinvointistrategioista ja -kertomuksista (sisältäen muun muassa ikästrategiat ja mielenterveyspoliittiset ohjelmat) vastuussa olevat henkilöt ikäihmisten mielenterveysongelmien tunnistamisen ja hoidon kannalta avainasemassa olevat ammattilaiset (terveyskeskuslääkärit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, palveluneuvojat, mielenterveysammattilaiset, kuten psykologit, psykiatrit ja psykiatriset sairaanhoitajat, kotihoidon henkilökunta) järjestötoimijat kansalaiset ja kanssaihmiset Osaamisen vahvistaminen voi tapahtua sekä osana nykyisiä koulutusohjelmia että erillisenä täydennyskoulutuksena esimerkiksi yliopistojen täydennyskoulutuskeskuksissa ja ammattikorkeakouluissa tai osana muuta täydennyskoulutusta. Iäkkäiden kansalaisten mielenterveystaitojen vahvistaminen tapahtuu parhaiten järjestöjen sekä kansalais- ja työväenopistojen kautta. Satu Helin Toiminnanjohtaja Vanhustyön keskusliitto Reija Heinola Ohjelmapäällikkö Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 5

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016 VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA Muistiliiton strategia 2013-2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Katsaus toimintaympäristöön 3. Missio - Muistiliiton toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 4. Visio 2016 - Välittävä vaikuttaja

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:24 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Väliarviointi ja toteutumisen kannalta erityisesti

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 58 Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Helena Kotisalo & Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Raportti tutkimus- ja kehittämishankkeesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot