POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008

2 OPINNÄYTETYÖ Kevät 2008 Tekijä Hoitotyön koulutusohjelma Tikkarinne Joensuu p. (013) Anna-Liisa Kinnunen Nimeke Masentuneen ikäihmisen kokemuksia kotihoidolta saamastaan tuesta ja avusta Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata masentuneiden ikäihmisten kokemuksia kotihoidolta saamastaan tuesta ja avusta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Opinnäytetyön aineisto kerättiin haastattelemalla neljää Joensuun kaupungin kotihoidon piirissä olevaa masentunutta ikäihmistä. Haastattelut toteutettiin teemahaastattelua apuna käyttäen heinä- syyskuun välisenä aikana Saatu aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Opinnäytetyön tulosten mukaan masentuneiden ikäihmisten kokemukset kotihoidosta ovat yleisesti hyviä, mutta saatu apu ja tuki koetaan vain osittain riittäväksi. Masentuneiden ikäihmisten kokemukset kotihoidon hoitajista ovat monitahoiset. Hoitajien kiire nousee selvästi esiin heidän kokemuksissaan. Kotihoito tarjoaa masentuneille ikäihmisille arjessa selviytymistä tukevaa apua ja tukea, joka koostuu jokapäiväistä elämää helpottavasta, vaihtelua arkeen tuovasta sekä fyysistä hyvinvointia lisäävästä avusta ja tuesta. Ikäihmisillä on odotuksia kotihoidon suhteen. He kaipaavat lisää viriketoimintaa, enemmän yhteistä aikaa hoitajien kanssa sekä ennestään tuttuja hoitajia kotikäynneille. Odotuksista huolimatta ikäihmiset ovat kuitenkin tyytyväisiä kotihoitoon. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä kotihoidon piirissä olevan masentuneen ikäihmisen hoitotyötä. Jatkotutkimuksella voisi selvittää, miten kotihoito vastaa masentuneen ikäihmisen tarpeita haja-asutusalueilla, minkälaisia kokemuksia kotihoidon piirissä olevilla masentuneilla ikäihmisillä on yksinäisyydestä tai mikä on omaisilta saatavan tuen ja avun merkitys masentuneen ikäihmisen arjessa selviytymiselle. Kieli Suomi Asiasanat Masennus, ikäihminen, kotihoito Sivuja 43 Liitteitä 4

3 THESIS Spring 2008 Degree Programme in Nursing Tikkarinne 9 FIN Joensuu FINLAND Tel Author Anna-Liisa Kinnunen Title Depressed Elderly People s Experiences of Help and Support Provided by Home Care Services Abstract The purpose of this thesis was to collect data on depressed elderly people s experiences of the help and support that they have been given by the Home Care Services. This qualitative study was conducted using a thematic interview method. The material was collected between July and September in 2007 by interviewing four depressed elderly persons. The material was analysed by the inductive content analysis method. According to the results of this research, depressed elderly people s experiences of home care are generally good. However, the help and support that has been provided by the Home Care Services is only partly sufficient. Elderly people s experiences of the nurses working in the Home Care Services are diverse. Their experiences showed clearly that the nurses are in a hurry. Home Care Services offer depressed elderly people help and support, which help them cope with everyday life. It consist of help and support in daily life, help and support which brings variety to ordinary life and help and support which adds to physical wellbeing. The elderly have expectations towards Home Care Services. They wish to have more activities, more shared time with the nurses, and on home visits they wish to have nurses they are already familiar with. Despite these wishes, the elderly are pleased with Home Care Services. The results can be used when someone wants to develop the care of depressed elderly people in home care. Further study themes could be; how home care works in a sparsely populated area, what kind of experiences depressed elderly people within home care have of loneliness or what is the significance of help and support from the relatives to the depressed elderly people coping with everyday life. Language Finnish Keywords Depression, Elderly person, Home care Pages 43 Appendices 4

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO MASENNUS IKÄÄNTYVÄLLÄ IHMISELLÄ Masennus sairautena Masennuksen esiintyvyys ikäihmisten keskuudessa HOITOTYÖN AUTTAMISMENETELMÄT KOTIHOIDOSSA Ikäihmisen kokemukset ja odotukset kotihoidon suhteen Hoitotyön auttamismenetelmät masentuneen ikäihmisen hoidossa Masentuneen ikääntyvän ihmisen kokemukset hoitotyön auttamismenetelmistä TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusmenetelmä Tiedonantajat Aineiston keruu Aineiston käsittely ja analyysi TUTKIMUSTULOKSET Masentuneen ikäihmisen kokemukset kotihoidon tuesta ja avusta Kotihoito auttajatahona Kotihoidon hoitajat masentuneen ikäihmisen arjessa Hoitajien antama apu ja tuki masentuneen ikääntyvän arjessa Jokapäiväistä elämää helpottava apu ja tuki Vaihtelua arkeen tuova apu ja tuki Fyysistä hyvinvointia lisäävä apu ja tuki Masentuneen ikäihmisen odotukset kotihoidon suhteen Enemmän vaihtelua arkeen Enemmän yhteistä aikaa hoitajien kanssa Hoitohenkilökunnan vaihtuvuus Tyytyväisyys kotihoitoon POHDINTA Tutkimustulosten tarkastelua Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen eettisyys Opinnäytetyön keskeisimmät tutkimustulokset ja mahdollisia aiheita jatkotutkimusta varten...40 LÄHTEET...42 LIITTEET

5 5 1 JOHDANTO Iäkkäiden ihmisten mielenterveyshäiriöistä masennus on kaikista yleisin. Ikääntyvän ihmisen masennus liittyy fyysisiin sairauksiin ja elämänvaikeuksiin sekä menetyksen kohtaamiseen. Ikäihmiset kärsivät lievistä ja keskivaikeista masennuksista useammin kuin sen vakavasta muodosta. Kotihoidon piirissä olevilla ikäihmisillä masennus on yleistä. (Vallejo Medina, Vehviläinen, Haukka, Pyykkö & Kivelä 2006, 305.) Masentuneen ikäihmisen kokemuksia hoitotyön auttamismenetelmistä on tutkittu psykiatrisen osaston näkökulmasta (ks. Haavisto 2006). Myös masentuneen ikäihmisen yleisiä kokemuksia geropsykiatrisella osastosta on tutkittu (ks. Kuusisto, Silvola & Ahti 2003). Pyykkö (2003) on tutkinut toivon ja toivottomuuden kokemuksia masentuneilla ja ei-masentuneilla ikäihmisillä. Packalén (2004) sekä Anttalainen-Kulmala ja Tiilikka (2001) ovat puolestaan tutkineet iäkkäiden kokemuksia kotihoidosta, kun taas Rapatti (2000) on tutkinut ikäihmisten odotuksia kotihoidon suhteen. Ikääntyvien kotihoitoa on lisäksi tutkittu palvelujen toteutumisen näkökulmasta (ks. Tepponen 2003) sekä ikääntyvien voimavarojen näkökulmasta (ks. Kilpeläinen 2003). Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata masentuneen ikäihmisen kokemuksia kotihoidolta saamastaan avusta ja tuesta. Tutkimus aineisto koottiin Joensuun kaupungin kotihoidon piirissä olevilta ikäihmisiltä. Kokemusten avulla voidaan tuoda esiin niitä asioita, joiden avulla masennuksesta kärsivät ikääntyvät ihmiset kokevat parhaiten selviytyvänsä arjesta. Hoitotyön näkökulmasta aihe on ajankohtainen. Aiheen valintaan vaikutti myös opinnäytetyöntekijän mielenkiinto kehittää ikääntyvien ihmisten hoitotyötä.

6 6 2 MASENNUS IKÄÄNTYVÄLLÄ IHMISELLÄ 2.1 Masennus sairautena Masennuksen voi määritellä monella eri tavalla. Masennuksella voidaan tarkoittaa pelkästään masentunutta tunnetilaa, joka voi olla yksilön reaktio esimerkiksi pettymykseen. Tällainen reaktio on täysin normaali ja yleensä vain lyhytkestoinen. Masentunut mieliala taas on pitkäkestoinen tila ja, mikäli sen lisäksi henkilöllä esiintyy myös muita siihen liittyviä oireita, puhutaan masennusoireyhtymästä. Masennusoireyhtymästä voidaan käyttää myös nimitystä masennustila. Masennustila luokitellaan mielenterveyden häiriöksi. (Isometsä 2007, 134.) Tässä opinnäytetyössä masennuksella tarkoitetaan nimenomaan masennustilaa eli masennusoireyhtymää. Masennus voi olla lievää, keskivaikeaa tai vaikeaa. Vaikeusasteen luokitus tehdään lähinnä oireiden määrällisen ja laadullisten ominaisuuksien perusteella. Myös toimintakyky otetaan huomioon tätä luokitusta tehdessä. (Kivelä 2001, 111.) Tyypillisesti masennus ilmenee alentuneena mielialana, uupumuksena ja väsymyksenä. Masentuneen henkilön kokemat mielihyvän ja elämänilon tunteet sekä mielenkiinto saattavat heiketä. Hänen keskittymiskykynsä voi huonontua sekä itsetunto, itseluottamus ja itsearvostus alentua. Lisäksi masennuksesta kärsivällä ihmisellä voi olla syyllisyyden tunteita, unihäiriöitä ja hänen ruokahalunsa saattaa olla huonontunut. Hänellä voi olla synkkiä ajatuksia tulevaisuuden suhteen. Pahimmassa tapauksessa masentuneella henkilöllä on itsetuhoisia ajatuksia, ja hän saattaa miettiä itsemurhaa tai yrittää sitä. (Kivelä 2001, 111.) Iäkkään ihmisen masennus oireet voidaan jakaa emotionaalisiin, somaattisiin ja kognitiivisiin oireisiin. Emotionaalisia oireita ovat muun muassa masentunut ja surullinen mieliala, ärtyneisyys, ahdistuneisuus, itkuisuus, toivottomuus ja avuttomuus sekä tunne tyhjyydestä ja epäonnistumisesta. Masennukseen somaattisesti reagoiva ikäihminen voi olla väsynyt, hän voi kärsiä unihäiriöistä, umme-

7 7 tuksesta, ruokahalun puutteesta ja hänellä voi olla kipuja ja särkyjä. (Kivelä 2001, 112.) Ikäihmisen masennuksen kognitiivisiin oireisiin luetaan näkö- ja kuuloharhat, erilaiset harhaluulot, keskittymisvaikeudet, muistin ja älyllisten toimintojen heikkeneminen sekä itsearvostuksen aleneminen. Kognitiivisesti oireileva masentunut ikääntyvä ihminen voi myös tuntea häpeää. Hän saattaa pohtia ongelmiaan ja hänellä voi olla itsemurha-ajatuksia. (Kivelä 2001, 112.) Iäkkään ihmisen masennus voidaan havaita myös joidenkin käyttäytymispiirteiden avulla. Masennuksesta kärsivän ikäihmisen puhe on hidasta. Myötäliikkeet ja eleet ovat vähäiset ja joissakin tapauksissa voivat puuttua kokonaan. Hänen ilmeensä on surullinen, ja hän voi olla itkuinen. Lisäksi ulkonäön epäsiisteys ja laihtuminen voivat olla merkki masennuksesta. (Kivelä 2001, 114.) Joissakin tapauksissa masennus voi aiheuttaa ikäihmiselle dementian kaltaisia oireita, kuten muistin heikkenemistä. Tätä kutsutaan pseudodementiaksi. Jos esimerkiksi oireet vaihtelevat runsaasti ja ovat kehittyneet nopeasti ja jos henkilöllä on aikaisemmin ollut masennusjaksoja, voi kyseessä ollakin pseudodementia eli masennus. (Sulkava 2001, 72.) On tärkeää selvittää, onko oireiden takana masennus vai dementia. Dementiaa sairastava on masentunut etenkin sairautensa alkuvaiheessa. Myös tuolloin on tärkeää hoitaa masentuneisuutta, eikä vain ajatella sen olevan osa toista sairautta. Hoitamattomana masennus kroonistuu myös dementiaa sairastavilla. (Iija, Almqvist & Kiviharju-Rissanen 1996, 182.) Kattavaa selitystä masennuksen puhkeamisen syistä tai olemuksesta ei ole olemassa (Tamminen 2001, 55). Masennuksen puhkeaminen ei riipu yhdestä ainoasta tekijästä vaan on monia asioita, jotka liittyvät siihen ja sen kehittymiseen (Kivelä 2001, 114). Masennuksen laukaisijana voi toimia esimerkiksi fysiologinen, psykologinen tai sosiaalinen stressitekijä. Yksilön sairastuminen voi olla esimerkki fysiologisesta stressitekijästä ja menetyksen kokeminen psykologisesta. Sosiaalinen stressitekijä voi olla yksinäisyys, laitoshoitoon joutuminen ja sosiaalisen tukiverkoston puuttuminen. (Iija ym. 1996, 175.)

8 8 2.2 Masennuksen esiintyvyys ikäihmisten keskuudessa Ikärajaa, joka erottaa vanhuusiän esimerkiksi keski-iästä, on vaikea vetää. Suomessa siirrytään vanhuuseläkkeelle 65 vuoden iässä kansaneläkelain (347/56) mukaisesti. Kuitenkin lähteinä käytetyissä aikaisemmissa tutkimuksissa raja on usein vedetty vasta 70 vuotta täyttäneisiin (ks. Anttalainen-Kulmala & Tiilikka 2001; Tepponen 2003; Rapatti 2000). Tässä työssä, puhuttaessa iäkkäästä ihmisestä, tarkoitetaan 70 ikävuoden saavuttanutta henkilöä. Osassa lähteinä käytetyissä aikaisemmissa tutkimuksissa käytetään sanaa vanhus (ks. Kilpeläinen 2003; Packalén 2004; Rapatti 2000). Tuorila (2004) on sitä mieltä, että sana kuulostaa hieman negatiiviselta. Hänen mielestään se edustaa kielteistä käsitystä, sillä siihen usein liittyy mielikuvia raihnaisuudesta ja riippuvuudesta toisiin ihmisiin. Vanhus-nimitystä pidetään joskus jopa loukkaavana. Sen sijaan ikääntyvä-nimitys on myönteinen vanhuskäsite. Muista myönteisistä nimityksistä Tuorila mainitsee ikäihmisen ja iäkkään ihmisen sekä ehdottaa vanheta-verbin sijasta käytettäväksi ikääntyä-verbiä. Näitä sanoja käyttäen luodaan ikäihmisistä positiivinen mielikuva. (Tuorila 2004, 37.) Tässä opinnäytetyössä käytetään ilmaisuja ikääntyvä, ikäihminen ja iäkäs ihminen, jotta vältyttäisiin negatiivisilta mielikuvilta. Iäkäs ihminen sairastaa useammin lievää kuin vakavaa masennusta. Suomessa yli 65-vuotiaista miehistä 9,3 % ja naisista 13,6 % sairastaa lievää tai keskivaikeaa masennusta. Vastaavat luvut vakavan masennuksen osalta ovat 2 % ja 2,2 %. (Vallejo Medina ym. 2006, 305.) Yli 75-vuotiailla ikääntyvillä eriasteiset masennukset ovat yleisempiä kuin vuotiailla. On syytä muistaa, että myös molemmat aviopuolisot voivat sairastaa masennusta. Niistä aviopareista, joissa sekä mies että vaimo on täyttänyt 65 vuotta, sairastavat molemmat jonkun asteista masennusta 5,7 %:ssa tapauksista. (Kivelä 2001, 112.) Naiset sairastavat masennusta selvästi enemmän kuin miehet. Tätä sukupuolten välistä eroa on selitetty sillä, että naisen ja miehen sosiaalinen asema ja elämäntilanne ovat erilaisia. Naiset joutuvat kantamaan isomman vastuun perheestään ja sen psyykkisestä hyvinvoinnista. Koska suomalaiset naiset elävät

9 9 keskimäärin seitsemän vuotta miehiä pidempään, on heillä myös suurempi riski jäädä leskeksi. Tämä osaltaan altistaa masennukselle. (Heikkinen 1998, 36.) Ikäihmiset, jotka sairastavat vaikeita sairauksia ja joilla on hankaluuksia selviytyä päivittäisistä toiminnoista, hakeutuvat kotihoidon piiriin ja osastojen pitkäaikaishoitopaikoille. Uusi tilanne horjuttaa heidän itsemääräämisoikeuttaan, lisää pelkoa yksinäisyydestä ja hylätyksi tulemisesta. Heillä onkin suuri riski sairastua masennukseen. (Iija ym. 1996, ) Vaikka osalla masennuksesta kärsivillä iäkkäillä ihmisillä masennus uusii melko pian paranemisen jälkeen, sen hoito kannattaa, sillä osa hoitoa saaneista paranee täysin. (Kivelä 2001, 119.) 3 HOITOTYÖN AUTTAMISMENETELMÄT KOTIHOIDOSSA 3.1 Ikäihmisen kokemukset ja odotukset kotihoidon suhteen Kotihoito on nimensä mukaan asiakkaan omassa kodissa tapahtuvaa hoitotyötä. Sen asiakaskunta koostuu erilaisista sairauksista kärsivistä ihmisistä, mutta iäkkäät ihmiset muodostavat kuitenkin suurimman asiakasryhmän (Niinistö, Salminen & Karjalainen 1998, 12). Kotihoito muodostui, kun vuoden 2000 jälkeen kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettiin. Sen perusajatus on ylläpitää iäkkään ihmisen toimintakykyä ja näin tukea häntä arjessa selviytymisessä. Yhdistyneen kotihoidon tavoitteena on saumattomuus. Iäkkäälle se merkitsee räätälöityä hoito- ja palvelukokonaisuutta, jonka suunnittelussa on lähdetty hänen tarpeistaan. (Andersson, Haverinen & Malin 2004, 481.) Kotipalvelu auttaa ikäihmistä arkipäivän toiminnoissa, silloin kun hän ei esimerkiksi sairauden takia itse siihen kykene. Kotisairaanhoito puolestaan koostuu hoitotoimenpiteistä, erilaisten näytteiden ja kokeiden otosta, ja mahdollistaa näin melko vaativankin sairaanhoidon toteuttamisen asiakkaan kotona. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.) Kotihoidossa työskentelevät henkilöt voivat olla koulutukseltaan kotipalvelunohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, lähihoitajia, sairaantai terveydenhoitajia, toiminta- ja fysioterapeutteja, kuntoutusohjaajia sekä lääkäreitä (Niinistö ym. 1998, 34 42).

10 10 Iäkkäiden ihmisten avohoitoa on pyritty parantamaan jo pitkään, ja viime aikoina on myös puhuttu paljon kotihoidon lisäämisestä. Tiedetään, että ikäihmisten saama kotihoito tukee kotona selviytymistä ja toisaalta siirtää laitoshoidon tarvetta. Tätä tukee Kinnusen kaksivuotinen seurantatutkimus, joka osoitti, että 60 % kotihoitoa saaneista ikäihmisistä asui vielä kotona tutkimuksen loputtua. Vastaavasti luku niillä, jotka eivät olleet kotihoidon piirissä, oli 30 %. (Kinnunen 2002, 41.) Rapatti (2000) on tutkimuksessaan kartoittanut muun muassa ikääntyvien odotuksia kotihoidon suhteen. Haastateltavilla oli vain vähän omakohtaisia kokemuksia kotihoidosta. He toivoivat, että kotiin saisi sellaisia palveluita, joiden takia he nyt kävivät lääkäriasemalla, esimerkiksi verikokeet ja rokotukset. Lisäksi he toivoivat saavansa kuljetusapua ja tukihenkilön pankki- ja postiasioiden hoitamiseen. Haastatteluissa nousi esiin jokapäiväistä elämää helpottava apu, kuten ruuanlaitto-, kaupassakäynti- ja siivousapu. Haastateltavat tiesivät, minkälaista apua kotiin voi saada, mutta usein he olivat epätietoisia siitä, mistä apua voi hakea. (Rapatti 2000, 39 40, 42, ) Anttalainen-Kulmala ja Tiilikka (2001) kuvaavat tutkimuksessaan iäkkäiden ihmisten kokemuksia kotihoidosta. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että kotihoito mahdollisti kotona asumisen. Heillä oli vain vähän odotuksia kotihoidon suhteen, mutta osa toivoi lisää siivous- ja kuljetuspalveluita. Osa haastateltavista taas kaipasi juttu- ja ulkoiluseuraa. Hoitajia koettiin olevan liian vähän, ja haastateltavien mielestä heillä oli myös aina kiire. Tutkimuksessa nousi selvästi esiin tutkittavien kokema yksinäisyys. Haastateltavien mielestä asiakas-hoitaja - suhde oli sitä parempi, mitä pidempään se oli kestänyt. (Anttalainen-Kulmala & Tiilikka 2001, 54 55, 57.) Tepponen (2003) on tutkinut kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutumista. Kyselyyn vastanneista yli puolet piti mahdollisuutta harrastaa kotihoidossa melko tai erittäin huonona. Osa vastaajista koki tarvitsevansa lisää apua ateria- ja kuljetuspalveluissa. Lähes 70 %:a vastaajista piti kotihoitoa kaikista tärkeimpänä auttajatahona. Kotihoito oli sitä tärkeämpi auttaja, mitä kauemmin asiakassuhde oli kestänyt. Lisää apua kaivattiin asioimisessa, peseytymisessä, vaatehuollossa, hoitotoimenpiteissä, ikkunanpesussa ja siivouksessa. Joidenkin mielestä

11 11 ulkoiluapua ei ollut riittävästi saatavilla. Lisäksi tutkimuksesta käy ilmi, että kotihoidon asiakkaalta puuttuu kokemus toisen ihmisen läsnäolosta. (Tepponen 2003, 48, 51 53, 66, 79, 86, 100.) Packalénin (2004) tutkimuksen mukaan kotihoidon piirissä olevan ikäihmisen arkea varjostaa yksinäisyys, virikkeettömyys ja odottaminen. Ikääntyvät kokivat, ettei palveluita järjestetty heidän lähtökohdistaan. Lisäksi liian usein vaihtuvat kotihoidon työntekijät hermostuttivat ikäihmisiä. Raskaaksi koettiin se, miten joka kerta täytyy opettaa uusi ihminen niin sanotusti talon tavoille. Ikäihmiset kuitenkin ymmärsivät ja puolustivat kotihoidon työntekijöitä. Heidän mukaansa hoitohenkilökunnan lisääminen mahdollistaisi paremman hoidon, sillä kiire esti hoitajia tekemästä työtään kunnolla. (Packalén 2004, 57-58, 66, 68.) 3.2 Hoitotyön auttamismenetelmät masentuneen ikäihmisen hoidossa Yksi masentuneen ikäihmisen hoitotyön kulmakivistä on psyykkinen tukeminen. Häntä tulee kannustaa ja rohkaista ja näin pyrkiä vahvistamaan hänen itsetuntoaan. Lisäksi on tärkeää auttaa häntä löytämään uudelleen elämänsä tarkoitus. Häntä tulee kannustaa unelmoimaan ja näitä unelmia pitää tukea. Unelmien toteuttaminen edellyttää hoitajalta ikäihmisen tilanteen hyväksymistä. Toiveiden toteuttamisessa tulee ottaa huomioon esimerkiksi iäkkään ihmisen fyysinen kunto ja somaattiset sairaudet. (Kivelä 2001, 117.) Masentuneen ikäihmisen henkistä hyvinvointia voidaan vahvistaa viestimällä, että hänellä on oikeus puhua omista tunteistaan, pahasta olostaan ja että hänellä on myös oikeus olla oma itsensä. On tärkeää, että hänellä on kuuntelija, joka tukee häntä sekä myönteisten että kielteisten tunteiden ilmaisussa. Hoitajan tulisi olla rehellinen, myönteinen, kannustava sekä omata ikäihmistä arvostava asenne ja hoitaa häntä yksilöllisesti. Ikääntyvän pitää voida kertoa esimerkiksi pahasta olostaan, ilman että hoitaja siitä tuskastuu. Hoitajalta vaaditaan lisäksi aitoa välittämistä, läsnäoloa sekä eläytymistä. (Vallejo Medina ym. 2006, )

12 12 Kun iäkäs ihminen itse pystyy selviytymään arkipäivän asioista ja saa elää elämäänsä sillä tavalla kuin haluaa, luo se toivoa (Pyykkö 2003, 101). Toivon ja epätoivon kokemusten avulla voidaan ennustaa ikäihmisen elämässä selviytymistä. Tämän takia onkin tärkeää selvittää ikääntyvän ihmisen kokema toivo ja toivon lähteet. Toivon ylläpitämisen ja vahvistamisen keinoja on myös syytä pohtia. Huomion kiinnittäminen iäkkään ihmisen toivon tukemiseen saattaa jopa ehkäistä masennusta. (Vallejo Medina ym. 2006, ) Fyysinen kosketus luo läheisyyden tunnetta, joka saattaa edistää masennustilasta paranemista (Kivelä 2001, ). Kosketus viestii ikäihmiselle koskettajan asennoitumista häneen. Pelkällä kosketuksella ikääntyvälle voidaan viestiä hellyyttä ja arvostusta. Toisaalta kosketus voi ilmaista välinpitämättömyyttä ja halveksuntaa. Tavallisesti koskettamisella halutaan tukea puheviestiä. Iäkäs ihminen tunnistaa helposti, milloin toisen ihmisen sanallinen ja fyysinen viestittäminen ovat ristiriidassa. (Vallejo Medina ym. 2006, 34.) Masentuneelle ikäihmiselle kontaktit toisiin ihmisiin ovat hyvin tärkeitä. He auttavat ikäihmistä tarvittaessa ja luovat masentuneelle tunteen turvallisuudesta sekä autetuksi tulemisesta. Masennuksesta kärsivä ikääntyvä voi saada tukea ja apua puolisolta, lapsilta, lastenlapsilta, muilta sukulaisilta, naapureilta sekä kotiavulta. (Pyykkö 2003, 88.) Iäkkään ihmisen sosiaalinen tukiverkosto voi tosin hajota puolison ja ikätovereiden kuollessa. Tämä aiheuttaa ikäihmiselle yksinäisyyttä, joka puolestaan altistaa masennuksen syntymiselle. (Heiskanen, Salonen & Sassi 2006, 63, 141.) Ikääntyvän itsenäistä selviytymistä tukee toiselta ihmiseltä saatu kannustus, rohkaisu ja tuki (Kilpeläinen 2003, 33). Masennus voi aiheuttaa ikääntyvälle energian puutetta ja jaksamattomuutta. Masennuksen oireista huolimatta ikäihmiset kuitenkin yleensä selviytyvät itse päivittäisistä toiminnoista, koska he kokevat masennuksen tavallisemmin tunteena, kuin ulospäin näkyvänä sairautena. (Koponen & Leinonen 2007, 638.) Hoitamalla ikäihmisen somaattisia sairauksia voidaan samalla ehkäistä myös masennusta. Masennusta saattaa aiheuttaa esimerkiksi pitkittyneet virtsavaivat tai niiden hoitamattomuus. Somaattisia sairauksia ja masennusta on monesti

13 13 hyvin vaikea erottaa toisistaan, sillä useat somaattiset sairaudet voivat aiheuttaa erilaisia masennustiloja. Tällaisia ovat muun muassa aivohalvaus sekä sydäninfarkti, joka voidaan kokea lopun aluksi. (Niinistö ym. 1998, 157.) Kotona asuvien ikääntyvien ihmisten masennusta voidaan ehkäistä myös järjestämällä heille mahdollisuus osallistua, opiskella sekä harrastaa esimerkiksi liikuntaa. Etenkin huonokuntoisten ikäihmisten kohdalla on syytä kiinnittää huomiota kulkumahdollisuuksiin, jotta osallistuminen mahdollistuisi. (Kivelä 2006, 92.) Monet masentuneet ikäihmiset ovat kokeneet saavansa apua liikunnasta. Masennuksesta kärsivä ikäihminen tarvitsee rohkaisua, mutta häntä ei saa pakottaa osallistumaan. (Vallejo Medina ym. 2006, 309, 312.) 3.3 Masentuneen ikääntyvän ihmisen kokemukset hoitotyön auttamismenetelmistä Haaviston (2006) tekemän tutkimuksen tarkoitus oli kuvata muun muassa masentuneiden yli 65-vuotiaiden potilaiden kokemuksia hoitotyön auttamiskeinoista vanhuspsykiatrisella osastolla. Haastateltavien mielestä turvallisuus, ymmärtäväisyys, ystävällisyys ja napakkuus olivat omahoitajan tärkeimpiä ominaisuuksia. He pitivät tärkeänä hoitajalta saatua tukea ja rohkaisua. Henkisen tuen lisäksi omahoitaja antoi konkreettista apua arkiasioiden hoitamisessa ja osoitti aitoa kiinnostusta. Haastateltaville oli tärkeää tunne siitä, että omahoitaja ymmärsi heitä. (Haavisto 2006, ) Omahoitaja huolehti masentuneen ikäihmisen asioista esimerkiksi suunnittelemalla jatkohoitoa. Tämä koettiin toivoa herättävänä ja ylläpitävänä asiana. Yksi tärkeä hoitotyön auttamiskeino oli haastateltavien mielestä keskustelu, joka muun muassa helpotti heidän oloaan ja edesauttoi näin toipumista. Hoitajan osoittama kiinnostuneisuus ja halu paneutua masentuneen ikäihmisen asioihin koettiin tärkeäksi. Keskustelun aikana ikääntyvälle välittyi tunne välittämisestä, hyväksynnästä ja huolen pidosta. (Haavisto 2006, ) Hoitajilta saatu apu tai heidän kanssaan tehdyt asiat liittyivät usein hoivaan ja huolenpitoon. Näistä auttamiskeinoista haastateltavat toivat esille perushoidon,

14 14 pukeutumisen ja peseytymisen, ruokailun, levon ja nukkumisen sekä ulkoilun. Lisäksi kannustaminen itsestään huolehtimiseen, avun antaminen ja tukeminen sekä toimintakyvyn kohentaminen olivat haastatteluista esiin nousseita huolenpitoon liittyviä auttamiskeinoja. Ohjausta ja neuvontaa haastateltavat olivat saaneet hoitajilta sairauden hoitoon, arkielämän taitoihin ja jatkohoitoon liittyvissä asioissa. (Haavisto 2006, 33, 38 39, 42.) Kuusisto, Silvola ja Ahti ovat laatineet selvityksen siitä, minkälaisia kokemuksia masentuneilla ikäihmisillä on geropsykiatrisella osastolla käytettävistä hoitomuodoista. Aineisto koottiin havainnoimalla osaston toimintaa ja haastattelemalla potilaita hoitoyksikössä, joka on erikoistunut masentuneiden yli 65-vuotiaiden potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen. (Kuusisto ym. 2003, ) Osastolla käytössä olevat hoitomuodot osoittautuivat selvityksen mukaan toimiviksi. Keskustelua ja kuunnelluksi tulemista arvostettiin potilaiden keskuudessa. Sellaiset hoitotyön periaatteet, kuten yksilöllisyys, omatoimisuus, turvallisuus, terveyskeskeisyys, toivon ylläpitäminen ja hoidon jatkuvuus, nousivat esiin heidän hoitokokemuksissaan. Hoitajat kannustivat potilaita omatoimisuuteen, mutta joidenkin mielestä asioita olisi kuitenkin voinut tehdä enemmän heidän puolestaan. (Kuusisto ym. 2003, 16.) Kaikkia käytössä olevia hoitomuotoja pidettiin tarpeellisina ja niitä toivottiin lisää. Lisäksi erilaiset hoitomuodot auttoivat ajan kulumisessa. Haastateltavat kertoivat voivansa paremmin, kun saivat seuraa osaston muista potilaista. Havainnointi ja haastattelut osoittivat, että potilaat kaipasivat sekä läheisyyttä että läheisiään. Osaston päivärytmiä pidettiin hyvinvointia edistävänä asiana. Selvityksen mukaan masennuksesta paranemisen kulmakivet ovat uskonto ja elämänhalun löytäminen sekä sopiva lääkehoito. (Kuusisto ym. 2003, )

15 15 4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT Tässä tutkimuksessa on tarkoitus kuvata masentuneen ikäihmisen kokemuksia kotihoidolta saamastaan avusta ja tuesta. Tutkimustulosten avulla voidaan tuoda esiin niitä asioita, joiden avulla masennuksesta kärsivät ikääntyvät ihmiset kokevat parhaiten selviytyvänsä arjesta. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävät: 1. Minkälaisia kokemuksia masentuneella ikäihmisellä on kotihoidolta saamastaan tuesta ja avusta? 2. Minkälainen kotihoidon työntekijöiden tarjoama apu ja tuki vahvistaa masentuneen ikäihmisen arjessa selviytymistä? 3. Minkälaisia odotuksia masentuneella ikäihmisellä on kotihoidon suhteen?

16 16 5 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 5.1 Tutkimusmenetelmä Laadullisen tutkimuksen, jota nimitetään myös kvalitatiiviseksi tutkimukseksi, perusajatus on kuvata todellista elämää. Tutkimusmenetelmänä se pyrkii kokonaisvaltaiseen tiedon hankintaan, jossa tutkimuksen aineisto kootaan luonnollisissa eli todellisissa tilanteissa. Kvalitatiivisen tutkimuksen tekijä käyttää usein ihmisiä tiedon keruun välineinä ja luottaa sekä heidän kanssaan käytyihin keskusteluihin että omiin havaintoihinsa. Vaikka tiedon keruun apuna voidaan käyttää esimerkiksi lomakkeita, luotetaan mittausvälineillä saatuun tietoon vähemmän, kuin edellä mainituilla tiedon keruun välineillä hankittuun aineistoon. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157, 160.) Usein laadullisen tutkimuksen aiheet ovat hyvin henkilökohtaisia ja tätä voidaankin pitää kvalitatiivisen tutkimuksen yhtenä ominaispiirteenä (Kylmä & Juvakka 2007, 20). Tutkimukseen osallistuvien näkökulman ymmärtäminen on kvalitatiivisen tutkimuksen tavoite. Laadullisen tutkimuksen tekijällä on aktiivinen rooli ja hänen tavoitteensa on selvittää, mitä tutkittava ilmiö on tutkimukseen osallistuvien henkilöiden näkökulmasta eli mitä todellisuus on heidän näkökulmastaan. Tutkimuksen avulla tätä todellisuutta jäsennetään ja siitä muodostetaan todellisuutta kuvaava teoria. (Kylmä & Juvakka 2007, ) Laadullista tutkimusta ohjaavat sellaiset kysymykset, kuten mitä, miksi ja miten. Lisäksi laadullisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu, että tutkimusaiheesta on saatavilla vain vähän tutkimustietoa. (Kylmä & Juvakka 2007, 31.) Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on tuoda esille odottamattomia seikkoja sekä löytää tai paljastaa tosiasioita, ei niinkään löytää perusteluja jo laadituille väittämille. Tiedonantajat valitaan tarkoituksenmukaisesti ja siksi tutkittavia tapauksia käsitellään ainutlaatuisina. Ainutlaatuisuus huomioidaan myös tulkittaessa kerättyä aineistoa. Joustavuus ja suunnitelmien muuttaminen olosuhteiden sitä vaatiessa kuuluvat kvalitatiivisen tutkimuksen piirteisiin. (Hirsjärvi ym. 2007, 157, 160.)

17 17 Lisäksi laadullisen tutkimuksen tutkimustehtävät voivat tarkentua tai niitä voi syntyä lisää tutkimuksen aikana (Kylmä & Juvakka 2007, 26, 31). Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus, sillä haluttiin selvittää, minkälaisia kokemuksia masentuneilla ikäihmisillä on kotihoidolta saamastaan tuesta ja avusta. Opinnäytetyön perusidea on siis kuvata todellista elämää ja koota haastattelua apuna käyttäen erilaisia kokemuksia todellisissa tilanteissa. Laadullinen tutkimusmenetelmän valintaan vaikutti myös se, että ihmisten kokemukset jostain ilmiöstä ovat ainutlaatuisia. Täten opinnäytetyön tarkoitus on tuoda esiin ainutlaatuisia kokemuksia eikä esimerkiksi luoda yleistettävissä olevaa tietoa. 5.2 Tiedonantajat Kvalitatiivisen tutkimuksen kannalta on tärkeää, että niillä henkilöillä, joilta tieto aiotaan kerätä, on mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta asiasta tai heillä on siihen liittyen omakohtaisia kokemuksia. Tämän ajatuksen pohjalta tiedonantajat valitaan harkitusti. Tiedonantajien valinnassa voidaan käyttää apuna erilaisia kriteerejä. Haastateltavien tulee olla esimerkiksi aikaan ja paikkaan orientoituneita sekä puhekykyisiä. Lisäksi heidän täytyy pystyä ilmaisemaan itseään. (Tuomi & Sarajärvi 2003, ) Tämän opinnäytetyön tiedonantajien valinnassa käytettiin edellä mainittuja kriteerejä. Muita kriteerejä olivat vähintään 70- vuoden ikä, diagnosoitu masennus ja useamman kuukauden ajan kestänyt asiakas-suhde kotihoitoon. Alun perin oli tarkoitus valita 4-5 tiedonantajaa, mutta koska Joensuun kaupungissa kotihoidon piirejä on kuusi, sovittiin vastaavien sairaanhoitajien kanssa, että jokaisesta piiristä valitaan yksi haastateltava. Ajan kuluessa kävi kuitenkin ilmi, ettei jokaisesta piiristä löytynyt opinnäytetyöntekijän asettamien kriteerien mukaisia ikäihmisiä. Tiedonantajiksi valittiin loppujen lopuksi neljä iäkästä ihmistä, joista kaksi oli saman kotihoidon piirin asiakkaana. Haastateltavat olivat iältään vuotiaita naisia ja heillä jokaisella oli diagnosoitu masennus, jonka pahimman vaiheen yli he olivat jo päässeet. Tiedon-

18 18 antajien luona kotihoito kävi vähintään kerran päivässä ja enimmillään kolme kertaa päivässä. Kotihoidon asiakkaana haastateltavat olivat olleet kolmesta vuodesta yli kahteenkymmeneen vuoteen. Jokaisella haastateltavalla oli joku läheinen, sisarus, lapsi tai ystävä, joka auttoi heitä erilaisten juoksevien asioiden hoitamisessa sekä kotiaskareiden tekemisessä. 5.3 Aineiston keruu Laadullisessa tutkimuksessa osallistujia on yleensä määrällisesti vähän (Kylmä & Juvakka 2007, 31). Kerätyn aineiston riittävyyttä tarkastellaan saturaatio käsitteen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tekijä jatkaa esimerkiksi haastattelujen tekemistä siihen asti, kunnes hän ei enää saa niiden avulla uutta tietoa asetettuihin tutkimustehtäviin. Tutkija ei siis aineiston keruuta aloittaessaan tiedä, kuinka monta haastateltavaa hän aikoo ottaa mukaan tutkimukseensa. Saturaatio on tapahtunut eli aineisto on riittävä, kun haastatteluissa esiin nousevat asiat alkavat niin sanotusti toistaa itseään. (Hirsjärvi ym. 2007, 177.) Kun tutkittavana ovat ihmisten kokemukset jostakin asiasta, voi saturaatiopisteen määrittäminen olla kuitenkin vaikeaa, sillä ihmisten kokemukset ovat aina ainutkertaisia. Jokaisen laadullisen tutkimusaineiston riittävyyden määrittelemiseen saturaatio ei siis ole toimiva tapa. (Vilkka 2005, 128.) Opinnäytetöiden tarkoitus on tuoda esiin oman alan osaamista. Opinnäytetyö onkin harjoitustyö, ja siksi sitä varten kerätyn aineiston kokoon ei tule liikaa tuijottaa. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 87.) Tämän opinnäytetyön aineisto saturoitui joltain osin. Aineistosta nousi esiin kuitenkin myös sellaisia kokemuksia, jotka erosivat koko muusta aineistosta.

19 19 Tutkijan, joka haluaa selvittää, mitä haastateltavat ajattelevat, tuntevat, kokevat tai uskovat, kannattaa käyttää aineiston hankinnan menetelmänä esimerkiksi haastattelua. Aineiston keruumenetelmistä haastattelu onkin ollut laadullisessa tutkimuksessa päämenetelmä. Haastattelun aikana tiedon keruuta voidaan säädellä joustavasti tilanne huomioon ottaen ja samalla tiedonantajia myötäillen. Tätä pidetäänkin haastattelun merkittävänä etuna. (Hirsjärvi ym. 2007, 180, 200.) Haastattelututkimuksen etuna on, että tutkija voi haastattelun aikana selventää tai syventää saatuja vastauksia lisäkysymysten avulla. Haastatteluun voidaan päätyä myös silloin, jos tutkijan on vaikea ennen haastatteluihin ryhtymistään tietää vastausten suuntia tai jos on ennakoitavissa, että saatavat vastaukset tulevat olemaan monitahoisia. Tiedonantaja voi esimerkiksi haastattelun aikana kertoa itsestään ja tutkittavasta ilmiöstä enemmän, mitä haastattelija on etukäteen ennakoinut. Mikäli aineistoa halutaan esimerkiksi täydentää varsinaisten haastatteluiden jälkeen, voi haastateltaviin ottaa yhteyttä jälkikäteenkin. Tätä seikkaa voidaan pitää myös haastattelun etuna. (Hirsjärvi ym. 2007, ) Teemahaastattelun avulla pyritään samaan merkityksellisiä vastauksia asetettuihin tutkimustehtäviin. Aluksi valitaan tietyt keskeiset teemat, joiden avulla - sekä tarkentavien kysymysten varassa - teemahaastattelu etenee. Se, mitä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä on jo aikaisemmin tiedetty, ohjaa teemojen valinnassa. (Tuomi & Sarajärvi 2003, ) Keskeiset teemat helpottavat tutkijaa haastattelun eteenpäin viemisessä, mutta mahdollistavat kuitenkin tutkittavan mielipiteiden esiin nousemisen. Teemahaastattelussa huomioidaan, että sekä ihmisten tulkinnat asioista että heidän niille antamansa merkitykset ovat tärkeitä. Keskeisenä pidetään myös sitä, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.) Tähän opinnäytetyöhön valittiin haastattelu aineiston keruumenetelmäksi, koska haluttiin olla suorassa vuorovaikutuksessa tiedonantajien kanssa sekä tarvittaessa syventää saatuja vastauksia. Lisäksi oletettiin, että tutkittavilta saatavat vastaukset ovat hyvin erilaisia. Haastattelun eri muodoista päädyttiin teemahaastatteluun, koska sen avulla voitiin tuoda esiin tutkittavien omia kokemuksia

20 20 ja saada näin heidän äänensä kuuluviin. Tämän lisäksi heille annettiin mahdollisuus tuoda esiin uusia näkökulmia. Teemojen avulla haastattelua pystyttiin viemään eteenpäin, ja kokemattomalle haastattelijalle teemat toivat varmuutta varsinaiseen haastattelutilanteeseen. Tämän opinnäytetyön haastatteluteemat on esitelty liitteessä 1. Tutkimusluvan haastattelujen tekemiseen myönsi Joensuun kaupungin vastaava vanhuspalveluiden johtaja (liite 2). Samana päivänä tutkimussuunnitelma esiteltiin kaupungin kotihoidon kuudelle vastaavalle sairaanhoitajalle. Haastattelut toteutettiin heinä- ja syyskuun välisenä aikana. Kotihoidossa työskentelevät hoitajat tiedustelivat alustavasti ikäihmisten halukkuutta osallistua tutkimukseen. Halukkaiden kanssa opinnäytetyöntekijä sopi saatekirjeen viennistä puhelimitse tai kotihoidon välityksellä. Opinnäytetyöntekijä vieraili tiedonantajien luona hoitajan kanssa, toimitti heille saatekirjeen (liite 3) ja kävi haastattelun teemat yhdessä läpi heidän kanssaan. Yhden haastateltavan opinnäytetyöntekijä tapasi kotihoidon pyynnöstä yksin, sillä hoitaja ei kiireen takia kerinnyt sovittuna aikana paikalle. Ensitapaamisella sovittiin varsinaisen haastattelun ajankohta. Kaksi ensimmäistä haastattelua toteutettiin 2-5 päivän kuluttua saatekirjeen viennistä. Kaksi viimeistä haastattelua tehtiin saatekirjeen viennin yhteydessä, toinen tiedonantajan toivomuksesta ja toinen kotihoidon pyynnöstä. Haastattelut toteutettiin yhtä lukuun ottamatta tiedonantajien luona. Yksi haastateltavista oli saatekirjeen viennin jälkeen päässyt intervallijaksolle terveyskeskussairaalaan, missä haastattelu sitten tehtiin. Ensimmäinen haastattelu toimi esihaastatteluna, mutta koska haastatteluteemoja ei sen perusteella muutettu, otettiin se osaksi tutkimusaineistoa. Haastattelut nauhoitettiin kasettinauhurilla ja ne kestivät 25 minuutista aina 50 minuuttiin. Kolmessa haastattelutilanteessa ei ollut osallisena ulkopuolisia henkilöitä, mutta yhden tiedonantajan luona oli pitkäaikainen ystävä haastattelua tehtäessä. Ystävän läsnäolo ei opinnäytetyöntekijän mielestä vaikuttanut itse haastatteluun tai sen onnistumiseen. Yksi haastatteluista puolestaan suoritettiin terveyskeskussairaalassa. Tiedonantaja asui yhdenhengen huoneessa, mutta koska tila oli

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Kotipalvelu Aitoapu. Kirsti Ryytty-Tuominen, HTM,

Kotipalvelu Aitoapu. Kirsti Ryytty-Tuominen, HTM, Yksityinen sosiaalipalveluiden tuottaja Rovaniemellä Yrittäjä + 1 kokopäivänen työntekijä + 1-2 osa-aikaista työntekijää Pääkohderyhmä ikäihmiset, 90 % alv-vapaita asiakkaita 50-60 säännöllistä asiakasta

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

RBDI Suomen oloihin kehitetty lyhyt masennusoireilun kysely

RBDI Suomen oloihin kehitetty lyhyt masennusoireilun kysely Vastauspäivämäärä Potilaan nimi Henkilötunnus Tiedustelemme tällä lomakkeella mielialan erilaisia piirteitä. Vastatkaa kuhunkin kysymykseen sillä tavalla millaiseksi tunnette itsenne tällä hetkellä. Rastittakaa

Lisätiedot

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA Nuoren itsetuhoisuusomaisen kokemuksia Pirkko Haikola Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry Kokemusasiantuntijuus Omaisena vuodesta 1998. Kaksi lasta sairastunut psyykkisesti

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN. Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK

KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN. Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK 1 HAASTAVASTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ ja MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖISTÄ KEHITYSVAMMAISILLA Kehitysvammaisista

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy Kuoleman lähellä 3.4. Kotka sh Minna Tani KymSy Hyvästi jää, on vaikeaa Nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa Kun kevät saapuu nauraen Kukka kaunis jokainen, mä luonas oon kun näet sen Sairastumisen merkityksestä

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Pohdintojeni sisältö - ideoita paneelikeskusteluun Palveluorientoitunut kulttuurimme istuu tiukassa Paljonko ns. vanhuspalveluja käytetään?

Lisätiedot

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti?

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? Yhdessä parempi miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi-

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Satu Elo, Riikka Mustonen, Anna-Leena Nikula, Jaana Leikas, Jouni Kaartinen, Hanna-Mari Pesonen & Milla

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Uhrin auttamisen lähtökohtana on aina empaattinen ja asiallinen kohtaaminen. Kuuntele ja usko siihen, mitä uhri kertoo. On

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä

AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä Sopeutumisprosessin vaiheet ovat Sokkivaihe Reaktiovaihe Työstämis- ja käsittelyvaihe Uudelleen suuntautumisen

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT TERVE! S. 100-108 (Mitä mielenterveys on?) Mieti parisi kanssa, miten määrittelisit mielenterveyden. Mielenterveys Raja mielen terveyden ja sairauden välillä on liukuva, sopimusvarainen

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta 6.2.2015 Suomen Sotaveteraaniliitto, Anni Grundström Toimintaympäristö Kuntoutukseen ja palveluihin oikeutettujen veteraanien

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

ELVYTTÄVÄT YMPÄRISTÖT KUNTOUTUMISEN TUKENA

ELVYTTÄVÄT YMPÄRISTÖT KUNTOUTUMISEN TUKENA ELVYTTÄVÄT YMPÄRISTÖT KUNTOUTUMISEN TUKENA Rat Park Experiment (Bruce Alexander) Normaaleista koeoloista poiketen rottapuistossa oli tilaa lähes koko huoneen verran. Häkin sisustus haettiin luonnosta,

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot