KOTIHOITOTIIMIN KOKEMUKSIA MASENTUNEEN ASIAKKAAN AUTTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIHOITOTIIMIN KOKEMUKSIA MASENTUNEEN ASIAKKAAN AUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 KOTIHOITOTIIMIN KOKEMUKSIA MASENTUNEEN ASIAKKAAN AUTTAMISESTA Köiv Niina Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Köiv, Niina. Kotihoitotiimin kokemuksia masentuneen asiakkaan auttamisesta. Helsinki, kevät 2004, 54 s.7 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK). Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoa asiakkaan masennuksen tunnistamisesta ja selvittää kotihoitotiimin näkemyksiä mahdollisuudestaan auttaa masentunutta asiakasta. Tutkimustehtävät ovat: Millaisia ovat kotihoitotiimin jäsenten näkemykset masentuneesta asiakkaasta? Millaista apua kotihoitotiimin jäsenet kuvaavat antavansa masentuneelle asiakkaalle? Tutkimusaineisto kerättiin kyselymenetelmällä Viiskulman terveysaseman kotihoitotiimin yhdeksältä jäseneltä. Kysymyksiin vastasi vapaamuotoisesti oman työkokemuksen perusteella seitsemän kotihoitotiimin jäsentä. Tutkimus on kvalitatiivinen. Aineisto analysoitiin teorialähtöisesti sisällönanalyysillä. Tunnistetut masennusoireet ulottuivat elämän eri alueille yksilöllisellä tavalla. Siihen sisältyi yksilön kokemus masennuksesta tiedon, tahdon ja tunteen sisäisenä ristiriitaisuutena, kuoleman kutsuna ja fyysisenä häiriönä sekä ristiriitaisuutena yksilön ja ympäristön välisessä suhteessa. Masennusta hengellisyytenä ei tunnistettu. Masentunutta asiakasta autettaessa opittiin tuntemaan masentuneen sisäinen maailma, annettiin hänelle luottamusta tulevaisuuteen ja elämän mahdollisuuksiin, kuunneltiin ja oltiin kiinnostuneita hänestä. Kotihoitotiimi oli auttamisessa tiedon ja tahdon lisäksi paneutunut vuorovaikutukselliseen hoitotyöhön. Vastauksissa ei tullut esille vertaistuen käyttöä auttamisessa. Kotihoitotiimi oli tunnistanut masennuksen erilaisia erityispiirteitä ja se oli edellytys masentuneen auttamisessa. Koska saadut tutkimustulokset ovat hyvin pitkälle yhteneviä aiheesta jo aikaisemmin saadun tutkimustiedon kanssa voidaan todeta, että saadut tutkimustulokset tukivat aikaisempia tutkimustuloksia. Asiasanat: asiakkaat; masennus; kotihoito; tiimityö; kvalitatiivinen tutkimus; sisällönanalyysi.

3 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 2 1 JOHDANTO 5 2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT Kotisairaanhoito ja sen tausta Kotipalvelu ja sen tausta Asiakas kotihoitotiimissä Masennuksen tunnistaminen Masentuneen auttaminen 12 3 TUTKIMUSPROSESSI Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen kulku ja aineiston keruu Aineiston analyysi Kotihoitotiimin näkemys masentuneen asiakkaan tunnistamisessa Kotihoitotiimin näkemys masentuneen asiakkaan auttamisessa 23 4 TUTKIMUSTULOKSET JA TARKASTELU Kotihoitotiimin näkemys masentuneen asiakkaan tunnistamisessa Tutkimustulosten tarkastelu Kotihoitotiimin näkemys masentuneen asiakkaan auttamisessa Tutkimustulosten tarkastelu 30 5 POHDINTA Tutkimuksen eettisyys Tutkimuksen luotettavuus Johtopäätökset ja jatkotutkimusideat 37

4 LÄHTEET 40 LIITTEET Liite1 Tutkimusselvitys, -pyyntö, ja suostumus 42 Liite 2 Tutkimuskysymykset 43 Liite 3 Masennuksen tunnistamisen ilmaisut aineistosta 44 Liite 4 Masentuneen auttamisen ilmaisut aineistosta 47 Liite 5 Sopimus opinnäyteyhteistyöstä 49 Liite 6 Päätösluettelonote 51 Liite 7 Tutkimuslupahakemus 52

5 1 JOHDANTO Yhteiskunta, työ ja työn muodot ovat muutoksessa. Tämä luo paineita niin reservissä kuin työssä olevien työntekijöiden uudelleen-, lisä- ja jatkokoulutukselle. Myös hoidon ja hoivan koordinointi luovat paineita uudenlaiselle osaamiselle sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen työssä, kuten masentuneen asiakkaan tunnistamisessa ja auttamisessa kotihoidossa. Edellä mainituista seikoista johtuen näin tarpeelliseksi ottaa tämän teeman työyhteisössäni esille ja kartoittaa tämän hetken tilannetta tutkimukseni kautta. Pitkäaikainen työskentelyni kotisairaanhoidossa vaikutti tutkimusaiheeseen sekä kohderyhmän valintaan. Tutkimuksen kohdistuminen kotihoitotiimin työhön oli tarkoituksenmukaista, koska sen kautta oli mahdollisuus löytää uusia näkemyksiä masentuneen asiakkaan tunnistamisesta ja auttamisesta. Käsitteitä masennus ja depressio, sekä asiakas ja potilas käytetään tässä tutkimuksessa toistensa synonyymeinä. Tutkimustehtävät rajautuivat seuraavasti: - Millaisia ovat kotihoitotiimin jäsenien näkemykset masentuneesta asiakkaasta? - Millaista apua kotihoitotiimin jäsenet kuvaavat antavansa masentuneelle asiakkaalle? Valitsin kyselymenetelmäksi avoimet kysymykset ja ne rajoittuivat kahteen. Näiden kautta pyrin tutkimustarkoitukseen: keräämään tietoa masentuneen asiakkaan tunnistamisesta ja selvittämään kotihoitotiimin näkemyksiä masentuneen asiakaan auttamisesta. Kvalitatiivisen tutkimuksen deduktiivinen teorialähtöinen aineiston sisällönanalyysi pohjautui Kiikkalan (1995, 1998) tutkimuksiin masennuksesta ja masentuneen auttamisesta. Metsämuuronen (1998, 149) toteaa, että mielenterveystyön tiedon ja osaamisen lisäämistä tarvitaan eniten sosiaali- ja terveysalan alueella. Tälle voidaan helposti löytää kaksi perustetta: mielenterveysongelmien määrää tulee asiantuntijoiden käsityksen mukaan lisääntymään ja toisaalta mielenterveyspotilaiden laitoshoitoa supistetaan. Näin ollen sekä sosiaali- että terveyspuolella tulee olemaan enemmän mielenterveysongelmaisia asiakkaita.

6 6 Masentuneen asiakkaan ymmärtämiseksi oleellista on tuntea masennuksen oireita ja sen myötä pystyä auttamaan häntä. Toiseen ihmiseen ja hänen tarpeisiinsa keskittyminen vaatii kotihoitotiimiltä ennen kaikkea tietoa, halua, kykyä ja keskittymistä ihmisen elämänlaadun kohentamiseen. Yhdessä hoitotiimin kanssa aktiivisella yhteistyöllä pystytään havainnoimaan ongelmia ja tarjoamaan apukeinoja.

7 7 2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 2.1 Kotisairaanhoito ja sen tausta Kotisairaanhoidolla tarkoitetaan terveyskeskuksen ammattihenkilöstön antamaa, suunnitelmallista kokonaishoitoa potilaan kotona tai vastaavissa olosuhteissa. Kotisairaanhoito on osa terveysaseman perusterveydenhoitoa. Valtaosassa terveysasemista kotisairaanhoito sisältyy väestövastuutoimintaan, jolloin väestövastuutiimiin kuuluu terveyskeskuslääkäri terveydenhoitaja/sairaanhoitaja ja perushoitaja/lähihoitaja. (Eskola & Valvanne 2000, ) Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kotisairaanhoidon aloittamisesta 2. maaliskuuta Toiminta käynnistettiin aluksi ostopalvelusopimuksella Diakonissalaitoksen kanssa. Kotisairaanhoitoa järjestettiin vain varattomille sairaille ja palvelu oli maksutonta. Aluksi kotisairaanhoitoon palkattiin vain diakonissoja, mutta vuodesta 1912 lähtien myös sairaanhoitajia. Terveyssisaret tulivat kotisairaanhoitoon luvulla. Kansanterveyslain voimaantulon myötä 1972 järjestettiin kunnallinen terveydenhuoltopalvelu kullakin alueella yhdeksi organisatoriseksi kokonaisuudeksi, terveyskeskukseksi, jonka vastuulle tuli myös kotisairaanhoidon palveluiden järjestäminen. Pääperiaatteita olivat sairauksien ehkäisy, painopiste siirtyi avoterveydenhuoltoon ja palvelut olivat maksuttomia. Vuodesta 1984 lähtien siirryttiin vaiheittain kaupungissa suurpiirijakoon. Kunkin suurpalvelupiirin alueella on toiminut oma tukisairaala, joka vastasi alueensa sairaanhoidosta ja tiivisti yhteistyötä kotisairaanhoidon kanssa. Palvelujen lisäämisen ohella huomiota kiinnitettiin aktivoivaan ja kuntouttavaan vanhusten terveydenhoitoon sekä resurssien suuntaamiseen kotisairaanhoitoon. (Kotisairaanhoitoa Helsingissä sata vuotta 1996, 9-42.)

8 8 2.2 Kotipalvelu ja sen tausta Kotipalvelulla tarkoitetaan sosiaalikeskuksen antamaa asumiseen, hoivaan ja huolenpitoon sekä jokapäiväiseen elämään liittyvää kotihoitoapua. Kotihoitopalvelun tukipalveluja ovat ateria-, kotisiivous-, kuljetus-, turva- ja muut palvelut kuten vaatehuolto ja saunotus. Täydentäviä palveluja ovat päivä- ja kerhotoiminta. (Eskola ym. 2000, 11.) Helsingin kotihoitotoiminnan aloitti terveydenhoitolautakunta. Toisen maailmansodan jälkeen kotisynnytykset olivat yleisiä ja äitiysneuvoloita perustettiin. Neuvoloissa tarvittiin henkilöitä, jotka kädestä pitäen auttaisivat vastasyntyneitä ja heidän äitejään kodeissaan ja vuonna 1945 äitiysneuvolaan valittiin kodinhoitajaksi kätilö. Vuonna 1950 terveydenhoitolautakunnan laatima suunnittelu käynnisti kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteistyön. Näin huoltoviraston kotihoitotoimisto sekä terveyshoitolautakunnan kotisairaanhoidon sairaanhoitoasema muutettiin yhteisiin fyysisiin tiloihin. Laki kotihoitoavusta tuli vuonna 1967, jolloin kodinhoitotoiminta kehittyi yleiseksi sosiaalipalvelukeskukseksi. Laki sisällytti kodinhoitoavun piiriin vanhukset ja vammaiset. Vuoden 1985 organisaatiouudistuksen yhteydessä kotipalvelu hajautettiin huoltoviraston kotipalvelutoimistosta seitsemään alueelliseen kotipalvelutoimistoon sosiaalikeskuksiin. (Eranti 1999, 2-4.) 2.3 Asiakas kotihoitotiimissä Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyön puutteellisuus ja koordinoimattomuus aiheutti epätaloudellisuutta, se nostatti esille muutoksen tarvetta kotipalvelun ja kotisairaanhoidon organisaatiossa vuonna Muutoksella pyrittiin saamaan palveluorganisaatio sellaiseksi, että lokeroituminen ja jäykkyys sekä kotipalvelun alueella että suhteessa kotisairaanhoitoon poistuu. Haluttiin toteuttaa vaihtoehtoinen organisaatiomalli, jossa kotisairaanhoito ja kotipalvelu yhdistettäisiin yhdeksi vastuualueeksi ja asiakas hoidetaan kotihoidossa. (Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannus- ja organisaatiokomitea mietintö 1999, 9.)

9 9 Kotihoidolla tarkoitetaan kotiin tuotavia terveysviraston kotisairaanhoidon ja sosiaaliviraston kotipalvelun palveluja, joiden avulla toimintakyvyltään heikentyneelle tai sairaanhoidon tarpeessa olevalle pyritään erilaisin terveyden- ja sosiaalihuollon keinoin turvaamaan mahdollisimman turvallinen kotona eläminen. Helsingissä kotihoito muodostuu sosiaaliviraston kotipalvelusta ja terveysviraston kotisairaanhoidosta Vuoden 2001 aikana ovat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastot kotihoidon strategian mukaisesti perustaneet alueelliset kotihoidon tiimit. Kotihoitotiimin työn kehittämisen lähtökohtana oli asiakkaan hyvä ja turvallinen elämä kotona toimintakyvyn heikentymisestä huolimatta. Toimintakyky käsitetään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena suoriutumisena. Toimintakykyä arvioitaan käytännössä päivittäisistä toiminnoista selviytymisenä. (Eskola ym. 2000, 11, 15.) Tiimillä tarkoitetaan yksikertaisesti tavoitekeskeistä tietoisesti perustettua ryhmää. Tiimissä työ on yhä useammin yhteistyötä, jota häiritsee tai edistää tiimin dynamiikka. Tiimin työhön vaikuttaa työyhteisön johto, jonka tehtävänä on huolehtia tiimissä toiminnasta ja työskentelyedellytyksistä. Työtiimit ovat luonteelta jatkuvia ryhmiä, jolloin kokoontumistiheys riippuu täysin niiden tehtävästä. Työyhteistyön organisaatiouudistuksissa ei jäseniä aina valita tiimeihin vapaaehtoisuuden pohjalta, vaan heidät siirretään usein hallinnon määräyksellä. Silloin tiimin samansuuntaisuus yhteistyössä saattaa kärsiä. (Niemistö 2000, ) Sarvimäki & Stenblock-Hult (1996, 47) ovat maininneet, että potilas on aina se henkilö, joka toimii hoidon lähtökohtana, vaikka monet muutkin ovat vaikuttamassa hoitoon. Sairaalassa hoidettavia henkilöitä kutsutaan yleensä potilaiksi ja avohoitopalveluja tarvitsevia asiakkaiksi. Kotihoidon palvelujen käyttäjiä nimitetään asiakkaiksi ja suuri osa heistä on vanhuksia. Tämän päivän suomalaiset yhdistävät vanhuuden aikaisintaan noin 80 ikävuoteen. Silti niukka enemmistö on sitä mieltä, että 80-vuotiaitakaan ei pidä kutsua vanhuksiksi, vaan mieluummin esimerkiksi ikääntyneiksi ihmisiksi tai ikäihmisiksi. Vanheneminen ei muuta personallisuutta niin paljon kuin se muuttaa biologista ja fyysisiä ominaisuuksia. (Vuosiin elämää 1999, 8-9.) Asiakkaiden asema ja valta tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Tästä seuraa se, että ammattilaiset eivät enää voi ulkoapäin ohjata asiakkaita, vaan asiakkaista tulee yhä

10 10 enemmän yhteistyökumppaneita; syntyy painetta vuorovaikutteiselle palvelusuhteelle ja yhteistyöosaamiselle. Asiakasryhmät saattavat myös eriytyä; ammattilaisen on tultava toimeen mitä erilaisempien asiakkaiden kanssa. Kollegiaaliselta kannalta näyttää ilmeiseltä, että moniammatillinen yhteistyö ja monen eri alan toiminnan toisiinsa kietoutuminen edellyttää yhteistyötä sekä yhdessä tekemisen taitoa. (Metsämuuronen 1998, ) Kotihoidon osastonhoitajan Ahervon ( ) mukaan Viiskulman terveysaseman palvelualueella toimii 2003 lähtien kahdeksan kotisairaanhoidon ja kotipalvelun työntekijöiden muodostamaa kotihoidon tiimiä. Tiimeissä on 4-12 henkeä kussakin. Tiimien on tarkoitus kokoontua noin kerran kuukaudessa ja keskustella yhteisistä asioista ja pelisäännöistä. Tiimityöskentely ei ole vielä kenellekään selvää mutta hän totesi, että tiimien pitää itse nähdä se hyöty, mitä tiimiytymisestä saadaan. 2.4 Masennuksen tunnistaminen Salokankaan (1997, 16.) mukaan yleiskäsitteitä depressio ja masennus käytetään synonyymeinä, ja niillä tarkoitetaan yksilön mielialan häiriötä, johon liittyy masentuneisuuden kokemus mutta johon liittyy myös ruumiillisia häiriöitä ja joka yleensä koskettaa inhimillisen elämän kaikkia osa-alueita. Kyse on monimuotoisesta häiriöryhmästä, johon yhtenä keskeisenä piirteenä kuuluu alentunut mieliala. Mutta Lehtisen (1994, 9.) mukaan masennustilaa kuvataan alentunutta mielialaa eräänlaisena jatkumona. Sen toisessa päässä on normaali tunnetila, jonka jokainen voi kokea tietyissä elämäntilanteissa, ja toisessa ääripäässä hyvin vakava, elämää uhkaava mielenterveyden häiriö. Achte ja Tamminen (1993, ) ovat kirjoittaneet, että lievimmissä depressioissa masennus saattaa ilmetä vain selittämättömänä elämäntoiminnan laskuna, väsymyksen ja mielialan vaihteluina. Potilas voi olla ärtynyt, stressaantunut ja epämääräisesti pelokas. Voimakas aikaansaamattomuus ja jahkailu voivat olla tyypillisiä. Krooninen masentuneisuus kestää vähintään kahden vuoden ajan ja henkilöä on vaivannut suurimman osan päivästä yli puolet ajasta masentunut mieliala. Masennusjakson aikana on todettavissa vähintään kaksi seuraavista oireista: huono ruokahalu tai ylensyöminen;

11 11 unettomuus tai lisääntynyt unen tarve; voimattomuus tai väsyneisyys; alentunut itsetunto; huono keskittymiskyky tai päätöksentekovaikeus; toivottomuuden tuntemukset. Vakavaksi masennustilaksi todetaan, jos em. kahden oireen lisäksi henkilöillä on vielä kiinnostuksen tai mielihyvän kokemisen menettämistä, psykomotorinen kiihtyneisyyttä tai estyneisyyttä, ja toistuvia kuolemaan liittyviä ajatuksia tai itsemurha-ajatuksia. Kiikkala (1995, 31-38) on omassa tutkimuksessaan lähestynyt masennusta ihmisen olemassaolossa fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena, missä masennus ilmiönä levittäytyy ihmisen elämän kaikille ulottuvuuksille. Masennus on ennen kaikkea kokemuksellinen ilmiö ja sen ydintä on paradoksaalisuus, ristiriitaisuus. Masennus kokemuksellisen olemisen eli tunteiden, tiedon, tahdon ja toiminnan välisen ristiriidan kokemuksena, missä masennus ilmeni jähmettymisenä, merkityksettömyytenä, vihamielisinä tunteina, pahana olona, voimattomuutena, toivottomuutena, toiveiluna, itsensä vähättelynä, ajattelun ja elämänmallin muutoksina, ilottomuutena, tuskaisuutena, avun tarpeena. Masennus kuoleman ja elämänvoiman välisen ristiriidan kokemuksena, missä masennus ilmeni kuoleman kutsuna, elämänvoiman vähenemisenä. Masennus hengellisyytenä, missä masennus ilmeni ihmisen hengellisenä kokemuksena. Masennus fyysisenä häiriönä, missä masennus ilmeni fyysisenä kipuna, väsymyksenä, aistintoimintojen muutoksina, ravitsemustilanteen muutoksina, itkuisuutena, kiirehtimisenä, ulkonäön muutoksena. Masennus yksilön ja ympäristön välisenä ristiriitana, missä masennus ilmeni syrjään vetäytymisenä, ympäristön itseen kohdistamana vihamielisyytenä, ympäristöön kohdistuvana vihamielisyytenä ja odotuksina, vajautena tunnesuhteiden vastavuoroisuudessa, reaktiona elämäntilanteeseen. Lehtisen (1994, 10-11) laatimassa Depression hoito terveyskeskuksissa sekä Lehtisen ja Kantolan (1996, 14-15) laatimassa raportissa Mieli maasta meidän kunnassa! masennustilan tavallisimpia oireita ovat seuraavat: jatkuva surullinen ja tyhjä mieliala mielenkiinnon ja mielihyvän puute tavanomaisissa toiminnoissa vähentynyt toimintatarmo, väsymys, hidastunut olo unihäiriöt (unettomuus, aikainen herääminen tai ylinukkuminen) syömishäiriöt (ruokahalun ja painon menetys tai lihominen)

12 12 keskittymiskyvyn, muistamisen ja päätöksenteon vaikeus syyllisyyden, arvottomuuden ja avuttomuuden tunne kuoleman tai itsemurhan ajattelu itsemurhayritykset ärtyisyys ylenmääräinen itkeminen krooniset säryt ja kivut, jotka eivät reagoi hoidolle. Pirkolan (2003, 4) laatimassa mielenterveyspalveluprojektin raportissa Depression hyvän hoidon malli esitetään kaupungin perus- ja erityispalvelujen piiriin sovellettua ohjeistoa masennuksen oireista ja hoidosta. Siitä toivotaan olevan apua tai hyötyä terveys- ja sosiaaliviraston palveluyksiköille. Raportissa on esitetty oireita, jotka voivat liittyä tai viitata depressioon: tyypillisiä masennuksen oireita; kognitiivisia oireita; melankolisia oireita; ei tyypillisiä oireita (atyyppiset); ahdistuneisuusoireita; psykoottisia oireita. Sen projektin mukaan oleellista on tunnistaa ensisijaisesti masennuksen tyypilliset oireet. Sen takia käsittelen vain esitytettyjä masennuksen tyypillisiä oireita: masentunut mieliala suurimman osan päivästä ruokahalun väheneminen tai menettäminen, painon lasku unihäiriöt (erityisesti aamuyön unettomuus ja heräily, nukahtamisvaikeudet) uupuneisuus ja jaksamattomuus arvottomuus ja syyllisyyden tunteet kuoleman ajattelu tai toiveet, itsemurha-ajatukset, -suunnitelmat ja - yritykset. 2.5 Masentuneen auttaminen Auttaminen hoitotieteen käytännössä on humaania, arvosidonnaista toimintaa, jonka perusteena on näkemys toisen ihmisen hyvästä voinnista, elämän tarkoituksen toteutuksesta ja arvokkuudesta. Tämä peruste on toiminnan päämäärä, jota käytännössä toteutetaan. Toisen ihmisen auttaminen, hänen hyvän vointinsa tavoitteleminen lähtee käytännössä ihmisen kuulemisesta, paneutumisesta hänen kokemukseensa ja siitä, että ihmisen esittämät näkemykset ovat hänelle itselleen tosia ja siten totena pidettävinä. Toinen ihminen kohdataan hetkessä ja ajatuksessa, josta toinen voi kokea välittyvän aitoa huolenpitoa, rakkautta ja välittämistä. Hoitotyöntekijä pyrkii pääsemään määrätietoisesti yhteyteen toisen ihmisen kanssa ja siten kohtaamaan hänet ihmisenä. (Munukka & Kiikala 1995, 12.)

13 13 Myös Iija, Almqvist & Kiviharju-Rissanen (1999, ) ovat kirjoittaneet, että masentunutta ihmistä voidaan auttaa, mutta paraneminen on hidasta. Auttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, aikaa ja yksilöllistä auttamiskeinoja. Masentuneista suurin osa paranee, osa sairastuu uudelleen. Niitäkin potilaita, joiden masennus kroonistuu, voidaan auttaa heidän elämänlaatuaan parantamalla, oikealla kivun hoidolla ja läheisyydellä. Masentuneen ihmisen auttamisessa tarvitaan aina asiatuntijoiden yhteistyötä. Masentuneen ihmisen auttamista suunniteltaessa on tärkeää, että lääketieteen, hoitotieteen ja sosiaalityön edustajat yhdessä arvioivat hänen elämäntilanteensa. Masentunutta voidaan auttaa hyvän fyysisen perushoidon lisäksi keskusteluilla, liikunnalla ulkoilulla, toimintaterapialla, fysikaalisella kuntoutuksella, kotikäynneillä, viettämällä yhteisen kahvihetken, yhdessä kotiaskareita tekemällä, käymällä yhdessä kaupassa. Omaisia tukemalla pystytään lisäämään omaisten osuutta avustamisessa ja tarvittaessa tarjotaan vanhukselle ystäväpalvelua. Masentunutta ihmistä auttaa lohduttaminen, koskettaminen, hiljaisuus ja ihmisen vierellä olo. Kiikkala (1998, 19) on tutkimuksensa kautta laatinut mallin masennuksesta kärsivän auttamiseksi, missä on otettu huomioon ihmisen ihmisarvon kunnioitus. Masentuminen ja toipuminen on jokaiselle yksilöllistä. Masennus ulottuu elämän kaikille alueille ja toipumisen edellytyksenä on hyvä vuorovaikutus. Malli auttaa hoitotyöntekijän oppimaan uutta jokaisen asiakkaan elämästä ja asiakkaan esittämien näkemysten käsittelystä. Mallin eri ulottuvuudet ovat luonteeltaan vaihtelevia teemoja, jotka kietoutuvat toisiinsa muodostaen aina ainutkertaisen asiakaskohtaisen kokonaisuuden. Ole masentuneen hoidossa kärsivällinen ja yrittää oppia tuntemaan masentuneen sisäinen maailma, asettuaksesi hänen kanssaan samaan rytmiin ja anna luottamus tulevaisuuteen ja elämän mahdollisuuksiin. Kuuntele masentunutta siten, että hän voi vakuuttua siitä, että tahdot todella auttaa, olet kiinnostunut hänestä ja haluat vilpittömästi kuulla hänen sanottavansa Pidä huolta omasta voinnistasi, jotta sinulla on voimaa paneutua masentuneen elämään. Järjestä masentuneelle mahdollisuus tavata toinen masentunut, vertaistuki on yksi auttava toiminnan luonteva ulottuvuus.

14 14 Auta masentunutta ihmistä antamaan itselleen anteeksi ne asiat, josta hän tuntee syyllisyyttä. Organisoi sellaisia tilanteita, joista masentuneelle herää myönteisiä elämyksiä. Auta masentunutta huomamaan elämän pieniä miellyttäviä asioita. Kankkosen (2003, liite 6) laatimassa ohjeistossa: Masennuksesta kärsivän henkilön vuorovaikutuksellinen hoitoa peruspalvelujen piirissä korostetaan, että peruspalvelujen piirissä voidaan hoitaa ja auttaa tavallisesta masennuksesta kärsiviä henkilöitä. Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelujen perustason työntekijät kohtaavat masennuksesta kärsiviä ja esitetyssä vuorovaikutuksellisessa hoidossa, ajatukset onkin suunnattu laajasti perustasolla työtä tekeville: Ole aito ja empaattinen. Ylläpidä toivoa paremmasta huomisesta. Sinun ei tarvitse, etkä voikaan antaa vastausta siihen, mistä masennus asiakkaan kohdalla johtuu. Älä pelkää asiakkaan tunteiden ilmaisua. Pyri tutkivaan, tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen. Selkeytä jo ensi tapaamisella asiakkaalle oma roolisi, yhteisten tapaamisten aikarajat. Anna asiakkaalle tietoa. Käytä tarvittaessa hyväksesi alueesi perusterveydenhuollon lääkärin tai alueen psykiatrisen erikoissairaanhoidon konsultaatiota. Auta oireiden mukaisesti. Tässä tutkimuksessa käytetään käsitteitä masennus ja depressio, sekä asiakas ja potilas toistensa synonyymeinä.

15 15 3 TUTKIMUSPROSESSI 3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä Tutkimukseni tarkoituksena oli kerätä tietoa masentuneen asiakkaan tunnistamisesta ja selvittää kotihoitotiimin näkemyksiä auttaa masentunutta asiakasta. Tutkimustehtävät ovat: Millaisia ovat kotihoitotiimin jäsenien näkemykset masentuneesta asiakkaasta? Millaista apua kotihoitotiimin jäsenet kuvaavat antavansa masentuneelle asiakkaalle? Myös Krausen ja Kiikkalan (1996, 39) mukaan tutkimuksen tarkoitus jonkun ammatin kannalta on löytää tietoa, joka koskee tämän ammatin aluetta. Hoitotieteen tutkimuksissa kuvaillaan, selitetään, ennustetaan, ohjataan hoitotyön ilmiötä ja myös tutkimuksen tarkoituksena on helpottaa sellaisten hoitotyön käytännön toimintojen kehittämistä, jotka puolestaan parantaisivat terveyttä ja ihmisten ymmärtämistä. 3.2 Tutkimusmenetelmä Tutkimukseni empiirinen osa on ladullinen ja kuvaileva. Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä soveltuu tähän tutkimukseen, koska tarkoituksena on tarkastella asiakkaan masentuneisuuden tunnistamista ja asiakkaan auttamista hoitotiimin jäsenten näkökulmasta, heidän kokemanaan. Käytän tutkittavan ilmiön tarkastelussa aikaisempaan teoreettista viitekehystä. Pyrin tavoittamaan subjektiivista tietoa tiimin jäsenten kokemusmaailmasta. Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara (1998, ) ovat

16 16 esittäneet, että laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisten elämäntilanteiden kuvaaminen ja tosiasioiden paljastaminen. Ajatuksena on todellisuuden moninaisuus ja siksi kohdetta on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti. Myös hoitotyön kokonaisvaltainen luonne puolustaa laadullisen menetelmän käyttöä, sillä ihmistä ei voida jakaa osiin eikä kaikkia ilmiöitä muuttaa muuttujiksi ja mitata. Paunonen ja Vehviläinen-Julkunen (1997, 154) ovat sanoneet että ihmisten kokiessa samankin havaittavissa olevan ilmiön eri tavoin, he myös antavat havaitsemilleen ilmiölle siten myös erilaisia merkityksiä ja myös Krause ym. (1996, 81) ovat sitä mieltä että yksilöt tarkastelevat todellisuutta omasta henkilökohtaisesta ja sosiaalisesta historiastaan käsin, josta seuraa, että jokainen näkökulma ilmentää totuutta. Tässä tutkimuksessa esiymmärrys perustui tutkijan työelämätaustaan, lähinnä työssä kotisairaanhoidossa. Tutkijan omakohtainen kokemus masentuneesta potilaasta on jäänyt kuitenkin ohueksi. Ennakkokäsitykseni muuttui tutkimuksen prosessin myötä aina yllättävän suuntaan, mikä teki työn mielenkiintoisemmaksi. Myös Krause ym. (1996, ) toteavat, että tutkijan tulee tiedostaa oma tai kirjallisuudesta peräisin oleva esiymmärryksensä tutkimuskohteensa luonteensa. Ennakkokäsitys ei laadullisessa tutkimuksessa ole samalla tavoin pysyvä, vaan muotoutuu tutkimuksen myötä. 3.3 Tutkimuksen kulku ja aineiston keruu Pitkäaikainen työskentelyni kotisairaanhoidossa vaikutti tutkimusaiheen sekä kohderyhmän valintaani. Tutkimuksen kohdistuminen kotihoitotiimin työhön oli tarkoituksenmukainen, kun sen kautta on mahdollisuus löytää uusia näkemyksiä masentuneesta asiakkaasta ja auttamismuodoista. Kesällä perehdyin tutkimusaiheeseen ja ilmiöön teoreettisesti. Tutkimustehtävän rajaukseen ja tutkimuskysymyksien asetteluun sain ohjausta opinnäytetyön ohjaajalta. Tutkimuskysymykset rajoittuivat kahteen. Näiden kautta pyrin tutkimuksen tarkoitukseen. Valitsin kyselymenetelmäksi avoimet kysymykset, mitä perustelen Hirsjärven ym. (1998, 197) mukaan, että avoimet kysymykset antavat vastaajalle mahdollisuuden sanoa, mitä hänelle on todella mielessään. Avoimien vaihtoehtojen avulla ajatellaan saatavan esiin näkökulmia, joita tutkijana ei ole etukäteen osannut ajatella.

17 17 Tämän tutkimuksen suunnitelman valmistumisen jälkeen otin yhteyttä Ullanlinnan peruspiirin ja Viiskulman terveysaseman kotihoitotiimin johtoryhmään. Sosiaali- ja terveystoimen johtajat olivat tutkimusaiheesta kiinnostuneita. Viiskulman kotihoitotiimin valinnan jälkeen sain kyseiseltä tiimiltä luvan tulla tiimikokoukseen , missä esittelin itseni ja aikomaani tutkimusta. Kotihoitotiimissä on yhdeksän ammattiryhmän jäsentä. Terveysalan työntekijöitä on kaksi: terveydenhoitaja ja perushoitaja. Sosiaalialan työntekijöitä on seitsemän: kaksi lähihoitajaa, kolme kotihoitajaa ja kaksi kotiavustajaa lähetin tutkimuslupahakemuksen sosiaali- ja terveysvirastoon. Sosiaalivirastosta tutkimuslupa-anomukseen vastattiin myöntävästi (liite 7) ja sen jälkeen pystyin aloittamaan aineistonkeruun ensimmäisen vaiheen seitsemän sosiaalitoimeen työntekijän kanssa. Kotihoitotiimin työkokouksessa jaoin heille postimerkillä varustetussa kirjekuoreessa osallistumispyynnön (liite1) ja kyselylomakkeet (liite 2) ja annoin informaation kyselyihin. Informoitu kysely on kyseessä silloin, kun tutkija antaa lomakkeen täyttämiseen liittyviä ohjeita ja selventää mahdollisia epäkohtia. Myös Krause ym.(1996, 108) neuvoo kyselytutkimukseen liittyvään katoa vähentävänä ohjeena, että jos tutkija itse jakaa kyselylomakkeet vastaajille, se motivoi vastaajia ja näin alentaa katoa. En käyttänyt apuna esitutkimusta tutkimuskysymyksien testaamiseksi. Tutkimuskysymyksiä olin muokannut ohjaajani kanssa arviointikeskustelun perusteella, jossa tutkimuskysymykset rajoittuivat ja tarkentuivat niiden ymmärrettävyyden ja selvyyden parantavaksi. Tästä seurasi strukturoimaton keruumenettelytapa, missä kotihoidon tiimin jäsenet vastasivat kahteen kysymykseen vapaamuotoisesti oman työkokemuksen perusteella. Terveysvirastosta myönnettiin tutkimuslupa (liite 6) ja se mahdollisti jakaa myös loput kyselylomakkeet. Vastauksia odottelin postitse joulukuun aikana ja niitä sain seitsemältä (7) kotihoitotiimin jäseneltä. Aineistokeruun ensimmäisen vaiheen aikana saadut viisi (5) vastausta sekä toisen vaiheen aikana saadut kaksi (2) vastausta muodostuivat yhdessä tämän tutkimuksen tutkimusaineiston. Osa vastauksista oli kirjoitettu suppeasti ja toiset laajasti kuvatessaan masentunut asiakasta ja auttamista. Tutkimusaineiston purkamisen aloitin kysymysvastauksien saapuessa ja numeroinnin ne sen mukaan. Tutkimusaineiston purkamisella tässä tutkimuksessa tarkoitetaan

18 18 käsinkirjoitettujen vastauksien systemaattista puhtaaksikirjoittamista tekstinkäsittelyohjelmaa hyväksikäyttäen levykkeelle sekä paperille. Analyysin alussa pyrin luomaan kokonaiskuvan aineistosta lukemalla useampaan otteeseeen kaikkien seitsemän vastaukset molempiin kysymyksiin. 3.4 Aineiston analyysi Aineiston sisällönanalyysi on menetelmä, jonka avulla voidaan analysoida suullista ja kirjoitettua kommunikaatioita. Menetelmän avulla voidaan tarkastella merkityksiä, seurauksia ja yhteyksiä. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan kerätyn aineiston tiivistämistä niin, että tutkittavia ilmiöitä voidaan lyhyesti ja yleistävästi kuvailla tai että tutkittavien ilmiöiden väliset suhteet saadaan selkeinä esille. Tämän ohella analyysin tuloksena tuotettua tietoa voidaan hyödyntää syvennettäessä jo olemassa olevaa tietoutta tai ymmärrystä tutkittavasta. Menetelmän avulla pyritään tekemään havaintoja aineistosta ja analysoidaan niitä systemaattisesti. Sisällönanalyysiprosessin etenemisessä voidaan erottaa seuraavat vaiheet: aineistoon tutustuminen; analyysiyksikön valinta: sana, lause, lauseen osa, ajatuskokonaisuus tai sanayhdistelmä; aineiston pelkistäminen; aineiston luokittelu ja tulkinta sekä sisällönanalyysin luotettavuuden arviointi. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, 23-24; Eskola & Suoranta 1998, 138.) Käsinkirjoitettuja vastauksia puhtaaksikirjoitin samoin termein kuin alkuperäisaineistossa oli ilmaistu. Vastaukset puhtaaksikirjoitettiin tekstinkäsittelyohjelmalla käyttäen riviväliä kaksi (2). Aineistoa kertyi viisitoista (15) sivua. Puhtaaksikirjoituksen lopputuloksena syntyi alkuperäisaineiston kanssa identtinen aineisto, johon tutkijana keskityin. Puhtaaksikirjoitusvaiheessa saadut vastaukset oli mahdollista jakaa kahteen eri vastausryhmään. Merkitsin ne A- ja B koodilla, koska tutkimuskysymyksiä tässä tutkimuksessa oli kaksi. Tutkimukseen osallistuneiden vastauksia ei yhdistelty keskenään: jokainen vastaus merkittiin vastaajan numerolla. Vastauksissa esiintyi päällekkäisyyttä tutkimuskysymyksien osalta, joten analyysivaiheen aikana tuli jatkuvasti haravoida molempien tutkimuskysymysten vastauksista. Aineistoa lukiessani syvennyin niihin tarkasti ja jouduin jatkuvasti esittämään kysymyksiä aineistolle: mitä vastaaja tässä kertoo, mitä tässä kuvataan tai mitä tässä tapahtuu. Tämänkaltainen jatkuva vuoropuhelu aineiston kanssa oli

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA

KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA Bao Zhenqi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista Jaana Kaasinen Opinnäytetyö lokakuu 2012 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus Terhi Kukkula SINÄ PÄÄTÄT - ME MAHDOLLISTAMME Asiakaslähtöisyys kehitysvammatyöntekijän näkökulmasta Opinnäytetyö 2010

Lisätiedot

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ Syöpää sairastavien lasten sisarusten kokemuksia arjessa selviytymisestä Minna Hökkä Merja Joensuu Heidi Kortelahti Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot