PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015"

Transkriptio

1 1 PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä Väliraportti

2 2 Sisällys 1 Hankkeen tausta Tavoite Työryhmän tehtävät Talouspalveluiden järjestäminen Kuntien laskutus Tuotteistus ja kustannuslaskenta Investointien rahoitus Oman pääoman muodostaminen Sopimusten hallinta PoSoTen talousarvio... 8 Versio , nro 5

3 3 1 Hankkeen tausta Pohjois-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantorakenteiden uudistamistyö käynnistettiin , jolloin Pohjois-Savon kuntien edustajat kokoontuivat Pohjois-Savon liiton ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin kutsusta neuvotteluun valmistelutyön käynnistämiseksi. Valmistelutyön koordinointi katsottiin kuuluvan maakuntahallitukselle siten, että työskentely toteutuu kolmikannassa poliittinen ohjaus, kuntalähtöinen valmistelu ja tuottajaperustainen asiantuntemus eriyttäen. Pohjois-Savon SOTE-palveluiden tuottaminen -hanke käynnistyi Pohjois-Savon maakuntahallitus myönsi Pohjois-Savon SOTE-palveluiden tuottaminen -hankkeelle avustusta euroa. Tässä vaiheessa hankkeeseen päätettiin palkata myös puolipäiväinen hankejohtaja ajalle Hallintojohtaja Tarja Miettinen aloitti puolipäiväisenä SOTE-hankejohtajana Ohjaus- ja seurantaryhmässä sovittiin periaatteet PoSoTe valmistelulle. Pohjois-Savon SOTE-valmistelua on tärkeää edistää riippumatta lainsäädäntöön liittyvästä valtakunnallisesta päätöksenteosta pitämällä julkistettu hallituksen esitys (HE) SOTE-laiksi alueella tapahtuvan työskentelyn raamina. PoSoTe ryhmien yhteiskokouksessa käsiteltiin hankkeen viitekehystä: Uusi Pohjois-Savon sote-tuotantokuntayhtymä olisi vuoden 2013 tiedoin asukkaan palveluista vastaava toimija, jonka henkilöstömäärä olisi ja toimintamenot 1,1 Mrd. Valmistelua on edistetty sote-yhteistyöryhmässä. Hankkeessa tavoitellaan laajaa eri toimijoiden osallistuttamista (kansalaiset, henkilöstö ja kuntapäättäjät) yhtenäisen viestinnän varmistamiseksi ja asioiden toteuttamiseksi suunnitellulla aikataululla. Tuotantoa suunnitellaan yhden tuotantokuntayhtymän mallilla siten, että perustason palvelut alueella vahvistuvat. Palvelut järjestettävä nykyistä vaikuttavammin, raja-aitoja purkamalla ja tiedon vaihdanta varmistamalla. Suunnittelua tehdään valtakunnallisesta päätöksenteosta riippumatta. Ohjaus- ja seurantaryhmä antoi linjaukset PoSoTe-hankkeelle , jolloin linjattiin, että PoSo- Ten tuotannon suunnittelussa painopiste on perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa huomioimalla; avopalvelujen ensisijaisuus tukeutumalla hyvinvointiasemien verkostoon sekä hyödyntämällä sähköiset ja muut uudistuvat toimintamallit. Kunta-soteyhteys, kansalaisten osallisuus ja yhteisöjen tuki huomioitava yhden tuotantokuntayhtymän suunnittelussa. Seuraavassa vaiheessa hankkeelle nimettiin sisältötyöryhmät; Henkilöstö / HR, Hyvinvointi ja terveyden edistäminen / kunta-sote-rajapinta, ICT, tilahallinta, kuntayhtymän perustaminen, talous- ja rahoitus, tukipalvelut, tutkimus- ja kehittäminen. Määrittelytyön käynnistäminen tapahtui Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon jossa se ei puoltanut sosiaali- ja terveysvaliokunnan uutta SOTE-mallia. Lausunnon mukaan hallintoon ja rahoitusjärjestelmään ehdotetut muutokset eivät ratkaisseet perustuslaillisia ongelmia. Rahoitusmalli johtaisi edelleen liian suuriin veroprosentin korotuksiin kunnissa. Kuntalaiset eivät myöskään pääsisi vaikuttamaan tarpeeksi päätöksentekoon. Talous- ja rahoitus työryhmän kokoonpano ja työskentely

4 4 Talous- ja rahoitustyöryhmään nimettiin seuraavat jäsenet: Nimi Virka-asema Kunta tai kuntayhtymä Vesa Lötjönen, puheenjohtaja kunnanjohtaja Siilinjärvi Marko Korhonen kunnanjohtaja Lapinlahti Matti Raatikainen kunnanjohtaja Leppävirta Tommi Talasterä talousjohtaja Ylä-Savon SOTE Helenä Pitkänen talousjohtaja Varkaus Toni Vainikainen talous- ja rahoitusjohtaja Kuopio Kari Janhonen, työryhmän sihteeri talousjohtaja KYS Arja Matsi talouspäällikkö Kuopio Pirjo Niiranen terveyspalveluiden talouspäällikkö Siilinjärvi Helena Meyes vs. talous- ja kehittämisjohtaja Rautavaara Talous- ja rahoitustyöryhmä on kokoontunut kevään aikana 2 kertaa (18.2. ja 18.3.). 2 Tavoite Yhteinen viitekehys PoSoTe:lle on yhdessä johdossa, yhteneväisillä toimintatavoilla, yhdellä budjetilla toimiva, julkinen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, joka vastaa alueen asukkaiden tarpeisiin ja perustetaan 2015 syksyn aikana. Mikäli uutta kuntayhtymää ei perusteta, toimii talous- ja rahoitustyöryhmän raportti pohjana mahdolliselle jatkovalmistelulle. Talous- ja rahoitus työryhmän tavoitteena on laatia ja valmistella taloushallinnon toimintamalli keskitettynä tukipalveluna. Ohjausryhmän antaman toimeksiannon mukaan taloustyöryhmän tehtävänä on selvittää kansallisten ratkaisujen sovittaminen, millä perusteella Sote-järjestäjä toimii. selvittää talouden mekanismit (laskutus, tuotteistus/kustannuslaskenta, rahoitus, pääomat) ja allakointi tuotantoa koskien) selvittää sopimusten hallinta siirtymävaiheessa 3 Työryhmän tehtävät 3.1 Talouspalveluiden järjestäminen Talous ja rahoitustyöryhmän on tehnyt kyselyn, jossa kartoitettiin Pohjois-Savon kuntien ja SOTE -kuntayhtymien käyttämät taloushallinnon tietojärjestelmät kuten kirjanpito-, taloussuunnittelu ja laskutusohjelmat. Kyselyn vastaukset pyydettiin toimittamaan mennessä.

5 5 Henkilöstötyöryhmältä saatiin taloushallinnon henkilöstömäärät työtehtävittäin. Taloushallintopalveluiden järjestämisessä on työryhmän mielestä kaksi vaihtoehtoista mallia : kuntayhtymän oma tuotanto tai ostopalvelut. On myös mahdollista ostaa osa taloushallinnon palveluista ostopalveluna ja tuottaa loput itse. Työryhmän mielestä PoSoTen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tulee organisoida yhteen tai useampaan palvelukeskukseen yhden johdon alle. Tällöin parhaat toimintamallit on helpompi ottaa käyttöön koko PoSoTe-alueella ja suuri volyymi tuo tehokkuutta. Työryhmässä on tuotu esille, että olisi tarkoituksenmukaista, että myös peruskuntien taloushallinnon hoitaisi sama taho kuin PoSoTen taloushallinnon. Tällöin ei synny päällekkäisiä palvelukeskuksia samoihin kaupunkeihin ja palvelut saadaan tuotettua mahdollisimman kustannustehokkaasti. Taloushallinto on tiiviissä yhteydessä henkilöstöhallinnon kanssa, joten talous- ja henkilöstöhallinto tulisi tuottaa samassa paikassa. Työryhmän mielestä uudella tuottajaorganisaatiolla tulee olla yhtenäiset taloushallinnon tietojärjestelmät kuten raportointi, talousarvion laadinta, laskutus ja kirjanpito. Laaja taloushallinnon tietojärjestelmien yhtenäistäminen vaatii riittävän pitkän suunnittelu, hankinta ja toimeenpanoajan. Järkevä aikavaraus laajaan yhtenäistämisprojektiin olisi kolme vuotta laskettuna siitä, kun tehdään päätös yhtenäistää järjestelmät. Yhtenäistämisprojekti vaatii päätoimista henkilökuntaa. 3.2 Kuntien laskutus Työryhmän mielestä kuntien laskutus tulisi pääosin perustua palveluiden käyttöön. Asukaslukuun perustuva laskutus tulisi kysymykseen lähinnä toiminnoissa, jotka perustuvat valmiuden ylläpitoon kuten päivystys. Lisäksi ns erityisvelvoitteet on järkevä laskuttaa perustuen asukaslukuun. Työryhmän tehtävänä oli myös kansallisten ratkaisujen sovittaminen, mutta kansalliset ratkaisut ovat lykkääntyneet myöhempään ajankohtaan. 3.3 Tuotteistus ja kustannuslaskenta Tuotteistuksella tarkoitetaan organisaation tuottamien ja asiakkaan saamien palvelujen paketointia eli palvelujen tarkempaa määrittelyä, täsmentämistä ja profilointia. Onnistunut tuotteistus lisää luotettavuutta, uskottavuutta ja hyvää imagoa koko organisaatioon. Näitä asioita ei ole syytä unohtaa silloinkaan, kun asiakkaina ovat esimerkiksi monista ongelmista ja vaikeista elämäntilanteista kärsivät lastensuojelun asiakkaat tai vaikkapa mielenterveyskuntoutujat ja huonokuntoiset vanhukset. Tuotteistus antaa mahdollisuuden parempaan laatuun ja erityisesti laadun varmistamiseen.

6 6 Kuntien palvelulaskutus tulisi perustua kustannuslaskentaan ja tuotteistukseen, jolloin kunnat maksaisivat vain käyttämistään palvelusta ja osallistuisivat kuntayhtymän rahoitukseen käytön mukaisissa suhteissa. Yhteiseen tuotteistukseen pääseminen vaatii pitkähkön siirtymäajan. Hyvä malli olisi rakentaa integroitu perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto asiakaslähtöisiksi, ohjattaviksi kokonaisuuksiksi eli palvelupaketeiksi, joissa on maakunnallisesti/kansallisesti sovittu rakenne, sisältö, kustannuslaskentamalli, laatu ja vaikuttavuusmittarit. Rakenteessa ovat mukana ennaltaehkäisevät ja omahoitoa tukevat tuotteet korjaavien palvelujen ohella. Pakettien rakenteen tulee olla organisaatio- ja tuottajariippumaton. Palvelupaketeissa erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita on myös nivottu yhteen asiakkaan kannalta järkeviksi kokonaisuuksiksi. Yhteen pakettiin voidaan sisällyttää esimerkiksi nykyiset lääkärinvastaanottopalvelut, sosiaalityöntekijän palvelut sekä nykyisen erikoissairaanhoidon puolella olevia poliklinikkapalveluja. Palvelupakettien avulla eri alueiden palveluiden laatua ja kustannuksia voidaan myös vertailla toisiinsa nykyistä paremmin. Tämä tukee myös poliittista päätöksentekoa ja järjestelmän valvontaa. Palvelupakettien avulla saadaan vertaisarvioimalla kehitettävät ja tehostettavat palvelut esiin ja niiden muutosjohtamisen tulokset seurattavaksi, jolloin optimointivarat realisoituvat ja palvelutuotantoa saadaan tehostettua. Palveluiden paketointi tekee järjestelmän kustannuksista nykyistä läpinäkyvämpiä ja tavallisten kuntalaistenkin on helpompi vertailla palvelujen laatua keskenään. Palvelupaketit ovat myös tuottamisvastuussa olevan kunnan tai kuntayhtymän välisen tulosohjauksen työkalu. Tiedolla johtaminen Tavoiteasetanta ja mittarointi Tuotanto-organisaation tulee asettaa toiminnalleen selkeät ja mitattavat tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa varteen luodaan mittaristo, jonka avulla pystytään seuraamaan suorituskyvyn kehittymistä. Tavoitteena on myös löytää tasapaino taloudellisten ja ei-taloudellisten tavoitteiden välillä. Mittaristo voi perustua esimerkiksi seuraaviin näkökulmiin: Taloudellinen näkökulma Asiakas- ja potilasnäkökulma Sisäisten prosessien näkökulma Oppimisen ja osaamisen näkökulma Mittaristo on ennen kaikkea strategisen johtamisen väline, sillä sen avulla tuotanto-organisaation visio ja strategia saadaan tehokkaammin vietyä käytännön toiminnaksi arkisiksi asioiksi. Sen avulla pystytään selkeyttämään koko mittaamisen ja seurannan prosessia. Tärkeää on se, että tuotanto-organisaation toiminnasta tunnistetaan olennaisimmat näkökulmat ja kriittisimmät menestystekijät, joita seuraamalla ja kehittämällä suorituskykyä ja asiakkaiden ja potilaiden saaman palvelun laatua saadaan parannettua. Kun mittaristo on oikein toteutettu, johto näkee yhdellä silmäyksellä, mikä on tuotanto-organisaation taloudellinen tilanne, miten asiakkaat ja potilaat saavat palvelunsa ja meneekö toiminta koko ajan eteenpäin. Raportointijärjestelmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen apuvälineenä tulee olla kattavaa tulevaisuuteen luotaavaa tietoa, joka kertoo kansalaisten hyvinvoinnin kehittymisestä. Johdon saama tieto on usein taaksepäin katsovaa, seurantamittaristo on toimintokohtainen ja saatu tieto ei tue strategista pää-

7 7 töksentekoa. Lisäksi tieto on tyypillisesti hajautunut useisiin järjestelmiin. Tiedot pitää koota, kerätä, yhdistää ja visualisoida kokonaisuuden johtamisen mahdollistamiseksi. Kun olemassa olevaa tietoa voidaan jalostaa nykyistä paremmin, siitä saadaan merkittävää hyötyä päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. Tiedolla johtamisella varmistetaan, että sosiaali- ja terveystoimen johdolla on päätöksenteon tukena tuorein ja laadukkain tieto menneisyydestä, tästä hetkestä ja tulevaisuudesta. Tiedon määrä kasvaa ja muuttuu joka päivä, jolloin sen hallittavuus on entistä kriittisempää. Loppujen lopuksi kyse on yksinkertaisista asioista: reaaliaikainen oikea tieto vähentää työn päällekkäisyyttä, säästää kustannuksissa ja antaa organisaatiosta luotettavan kuvan. Tämän päivän ja tulevaisuuden päätöksenteossa tarvitaan usein nopeaa reagointia. Raportointijärjestelmäratkaisuilla voidaan kerätä organisaatiosta mitä moninaisinta tietoa, mikä palvelee asiakkaiden ja potilaiden saaman palvelun laadun kehittämistä, tuottavuuden seurantaa ja kannattavuuden analysointia: Kerätty tieto on helposti tulkittavissa ja yhteismitallista Ajantasainen tieto antaa kattavan kokonaiskuvan organisaation tilanteesta Automatisoitu tiedon keruu vapauttaa henkilökuntaa tuottavampaan työhön Raportoinnin sykli lyhenee Syntyy kokonaisnäkemys tiedon laadusta Toiminnan läpinäkyvyys paranee Reaaliaikainen raportointijärjestelmä, joka kerää automaattisesti tiedot valituista tietojärjestelmistä, on johdon tärkein työkalu. Sen avulla johto: näkee helposti organisaation kokonaistilanteen ja pystyy halutessaan tarkastelemaan nopeasti hyvinkin yksityiskohtaista tietoa löytää tiedot vaivattomasti, reaaliaikaisina ja samassa muodossa pystyy tekemään nopeita päätöksiä, jotka perustuvat faktaan Organisaation sisäisen tiedon lisäksi järjestelmään voidaan koota myös organisaation ulkoista tietoa, jota on saatavilla monista tietolähteistä, esim. THL:n SotkaNetindikaattoripankki, Tilastokeskuksen väestötiedot Raportointijärjestelmästä voidaan nähdä muun muassa Organisaation eri tasojen mittaristot Tulosyksikkö- ja toimintokohtaiset kannattavuuslaskelmat Taloustiedot Suoritetiedot Operatiiviset mittarit Resurssitiedot (henkilöstöön liittyvät asiat sekä koneiden & laitteiden seuranta) Lähteinä Sitra, Kuntaliitto. 3.4 Investointien rahoitus Kuntayhtymien investointien rahoitus on hoidettu vakiintuneen tavan mukaan pitkäaikaisilla lainoilla. Toinen vaihtoehto olisi rahoittaa investoinnit jäsenkuntien pääomasijoituksilla, mutta työryhmän mielestä tämä ei ole realistista koska kunnat joutuisivat lisäämään omaa lainoitustaan. 3.5 Oman pääoman muodostaminen Työryhmän mielestä PoSoTella tulee olla riittävän suuri omapääoma suhteessa toiminnan volyymiin. Esimerkiksi KYSin nykyinen oman pääoman ja toiminnantuottojen välinen suhde on 22 %. Työryhmä pitää tavoitteellisena omana pääoman 20 %:ia ja miniminä 10 %. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 110 M :n omaa pääoman kuntayhtymää perustettaessa.

8 8 Merkittävin oman pääoman määrään vaikuttava tekijä on kiinteistöjen siirtyminen uuteen kuntayhtymään. Ilman kiinteistöjä kuntayhtymälle ei tule riittävää omaa pääomaa. KYSin laajennusinvestonnin, sädesairaalan ja peruskorjausvaihe I:n on rahoittanut 100,0 M :n osalta Euroopan Investointi Pankki, jonka nykyisten ehtojen mukaan kiinteistöjen tulee pysyä kuntayhtymän omistuksessa. Jatkovalmisteluissa lainaehtojen rajoitukset kiinteistöjärjestelyille on selvitettävä tarkemmin. Työ ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausunnon nr. 77, joka koskee kertyneiden alijäämien kattamista peruspääomasta. Tätä lausuntoa voidaan työryhmän mielestä soveltaa myös perustettavan kuntayhtymän peruspääoman määrän suunnittelussa. Lausunnon mukaan peruspääoman ja pitkäaikaisen vieraan pääoman yhteismäärän tulee ylittää pysyvien vastaavien määrän. 3.6 Sopimusten hallinta Pääsääntöisesti voimassa olevat sopimukset siirtyvät PoSotelle. Talous ja rahoitustyöryhmän mielestä tässä vaiheessa ei ole syytä kartoittaa eri toimijoiden sopimuksia, joita on varsin lukuisa määrä. 4 PoSoTen talousarvio Taloustyöryhmän toteuttaman kyselyn pohjalta voidaan muodostaa luonnos PoSoTen ensimmäisestä talousarviosta kuntayhtymä-tasolla.

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3.

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. 1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. Yhteistyömallit palvelutuotannon järjestämisessä... 3 3.1. Tuottamalla

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot