TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA"

Transkriptio

1 Eeva Torppa-Saarinen TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2009

2 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 2/2009 Eeva Torppa-Saarinen TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Tampereen kaupunki 2009

3 Tampereen kaupunki Konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Tietotuotanto- ja laadunarviointiyksikkö Aleksis Kiven katu C PL Tampere puh faksi Eeva Torppa-Saarinen ja Tampereen kaupunki Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy Tampere 2009 ISSN-L ISSN ISBN

4 TIIVISTELMÄ Julkaisu on MBA-kehittämistyö, jonka tarkoituksena on selvittää Tampereen kaupungin avopalvelujen tuotantoalueen tuotteistuksen toimivuutta johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta vuonna Avopalvelut on kaupungin palveluja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa kymmenessä tuotantoyksikössä sosiaali- ja terveydenhuollon perus-, erityis- ja erikoispalveluja. Tuotantoyksiköiden johtajien haastattelussa selvitettiin tuotteistuksen käyttöä strategisen suunnittelun, tuotannon ohjauksen sekä päivittäisen johtamisen näkökulmista sekä pyydettiin johtajia esittämään mahdollisia kehittämisehdotuksia. Lisäksi haastatteluissa selvitettiin teollisuudessa käytettävien toiminnanohjausmenetelmien soveltumista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoon. Tuotteistuksen laatimiseen oli käytetty paljon aikaa ja voimavaroja, mutta tuotteistus ei ollut kattavasti käytössä tuotannon ohjaus- tai laskutusperusteena tilaaja tuottaja-mallissa. Suurimpana tuotteistuksen kehittämisen ja käytön esteenä nimettiin tietojärjestelmät, jotka eivät tukeneet tuotteistetun toiminnan johtamista. Laskutus toimi tuotantoperusteisesti ainoastaan osassa yksiköitä, suurin osa avopalvelujen tuotannosta laskutettiin edelleen kuukausi- tai kokonaishinnalla. Tuotantoyksiköiden johtajat halusivat kehittää palvelujen järjestämistä ja tuotteistusta sekä saattaa loppuun vuosia käynnissä olleen tuotteistamistyön. Johtajat esittivät asiakasprosessien kuvaamista ja niiden tuotteistusta toimintolaskentaa käyttäen sekä tietojärjestelmien kehittämistä seurannan ja arvioinnin sekä johtamisen tueksi. Teollisuudessa käytössä olevia toiminnanohjausmenetelmiä olisi mahdollista soveltaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon johtamisessa kun tuotteistaminen ja kustannuslaskenta on tehty ja tietojärjestelmät tukevat toimintaa. Eeva Torppa-Saarinen ylihammaslääkäri HLL, EHL, MBA

5

6 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO Tutkimuksen tausta ja työn lähtökohdat Tutkimusongelmat ja työn tavoitteet Tutkimustapa Raportin sisältö TUTKIMUKSEN TEORIATAUSTA Tuote ja tuotteistaminen Prosessi Tuotantotoiminta ja siihen liittyvät käsitteet Tuotannon johtaminen Tuotannon ohjaus Toiminnanohjausprosessi teollisuudessa Toiminnanohjauksen tietojärjestelmät Hyvinvointipalvelut ja niitä tukeva lainsäädäntö Palvelujärjestelmän rakenne, rahoitus ja kehitys Sosiaali- ja terveyspalveluja sääntelevä lainsäädäntö Lainsäädäntömuutokset Tampereen mallia varten UUSI TOIMINTAMALLI JA HYVINVOINTIPALVELUT TAMPEREELLA Tampereen mallin palvelukokonaisuudet hyvinvointipalveluissa Tampereen kaupungin avopalvelujen toimintaympäristön kuvaus v Uuden mallin mukaiset palvelusopimukset ohjaajina Tuotteistaminen uudessa toimintamallissa Seuranta ja raportointi, toiminnanohjausjärjestelmä HAASTATTELUT Menetelmäkuvaus Strategiatason päätösten taso Tuotantojärjestelmien ja niitä tukevien systeemien kehittäminen Tuotannon päivittäinen ohjaus YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Yleistä Strategiatasoisten päätösten taso Tuotantojärjestelmien ja sitä tukevien systeemien kehittämisen taso Tuotannon päivittäisen ohjauksen taso Yhteenveto ja kehittämisehdotukset LÄHTEET LIITTEET Liite1 Voimassa oleva palvelujen järjestämistä sääntelevä keskeinen lainsäädäntö Liite 2 Palvelukokonaisuuksiin sisältyvät palvelut ja tuotteet Liite 3 Haastattelulomake... 93

7

8 7 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta ja työn lähtökohdat Tampereen kaupunki on järjestänyt kaikki kunnalliset palvelut tilaaja tuottajamallin mukaisesti vuoden 2007 alusta lukien. Tilaaja tuottaja-mallissa kaupunki toimii palvelujen järjestäjänä. Kaupungin tilaustoimintaa varten on muodostettu aiempien sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä esimerkiksi kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan sijaan pääasiassa ikäkausittain palveluja kuntalaisille järjestävät lautakunnat. Tuottajina voivat toimia niin kaupunki itse, yksityiset palveluntuottajat kuin myös ns. kolmas sektori. Aiemmin kaupunki järjesti suuren osan lakisääteisistä palveluista omana toimintana. Lainsäädäntö on mahdollistanut palvelujen järjestämisen muutenkin kuin omana toimintana, mutta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen kilpailuttamiseen perusteella on aloitettu vasta hankintalain uudistuksen myötä. Aiemmin palveluja kyllä hankittiin mm. kolmannelta sektorilta. Hankinta perustui yhteisöavustuksiin, jonka saamisen edellytyksenä oli yhteisön kunnalle tuottamat palvelut. Yhteisöt saivat avustuksia myös valtakunnallisilta järjestöiltä. Lainsäädännön muutokset pakottivat yhdistyksiä yhtiöittämään palvelujen tuottamiseen tarkoitetun osan toiminnastaan ja kilpailemaan markkinoilla muiden palvelujentuottajien kanssa. Valtakunnallinen avustusjärjestelmä sekä kunnallinen yhteisöavustusjärjestelmä purettiin kilpailulainsäädännön ja kunnallisen hankintalain vastaisina. Palvelujen avaaminen markkinoille vaati palvelujen hankinnan tuotteistamista niin, että kilpailutilanteessa niiden keskinäinen vertailu olisi mahdollista. Tampereen kaupungin tilaajalautakunnat tuotteistivat hankittavat palvelukokonaisuudet ns. tilaajan tuoteryhmiksi. Tuoteryhmät ovat pilkottavissa pienemmiksi palvelukokonaisuuksiksi eli tuotteiksi. Tämä on myös tärkeää, jotta myös pienemmät ja erikoistuneemmat palveluntuottajat voisivat kilpailla markkinoilla kunnallisten palvelujen tuottamisesta. Tuotteistamisprosessit olivat mittavia. Tilaajille ja tuottajille järjestettiin koulutusta hankintalain vaatimuksista sekä tuotteistuksen periaatteista. (Tuotteistamisen ja sisäisen kustannuslaskennan kehittäminen sosiaali- ja terveystoimessa. Loppuraportti. Sosiaali- ja terveystoimen monisteita 14/2003.) Hyvinvointipalveluja tuotetaan Tampereella seitsemällä tuotantoalueella, joita ovat avopalvelut, laitoshoito, erikoissairaanhoito, päivähoito- ja perusopetus, toisen asteen koulutus, ammattikorkeakoulu sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Kaupungin oma tuotanto järjestyi uudestaan tilaaja tuottaja-malliin siirryttäessä. Uudelleenorganisoinnilla ja tuotteistuksen suunnittelulla ei ollut yhteyttä. Organisaatiomuutokset toteutettiin tuotteistuksen valmistuttua. Tuotteistuksen pyrkimyksenä oli kuvata tuotteistuksen terminologialla olemassa oleva palvelutuotanto sekä pohtia uusien tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien tarvetta.

9 8 Tuotteistustyö oli yhtenäisestä koulutuksesta ja ohjeistuksesta huolimatta hyvin hajanaista. Toimenpidevaltaisilla aloilla oli käynnissä valtakunnallisia tuotteistamisprojekteja. Valtakunnallinen tilastointi ja vertailuaineiston tuottaminen tietokantoihin oli myös ajankohtaista osassa toimintoja. Tämä osittain hyödytti mutta myös haittasi kaupungin omaa tuotteistustyötä, koska valtakunnallisten projektien työ saattoi sitoa voimavaroja mutta osoittautua huonosti tamperelaiseen malliin soveltuvaksi. Tampereella on kaupungin omassa toiminnassa myös erikoissairaanhoitoa ja psykiatripalvelua, joka suuressa osassa maatamme on järjestetty muulla tavoin. Laitoshoidon ja vanhainkotihoidon, toimenpideja konsultaatioyksikön, kotihoidon sekä oman erikoissairaanhoidon järjestelyt vaativat omana työnä tehtävää tuotteistusta, koska valtakunnallisia malleja ei ole. Myös muissa sosiaalipalveluissa on pelkästään Tampereen kaupungille ominaisia palveluja, joiden tuotteistus täytyi tehdä alusta alkaen omana toimintana. 1.2 Tutkimusongelmat ja työn tavoitteet Tutkimus sijoittuu Tampereen kaupungin uuteen organisaatiomalliin, jossa tilaajalautakunnat tilaavat tuotantoyksiköiltä tuotteistettuja palveluja. Tarkasteluajankohta on vuosi 2008, joka oli tilaajan ja tuottajan välisten palvelusopimuksien voimassaolon toinen vuosi. Työssä tarkastellaan avopalvelujen tuotantoalueen tuotantoyksiköiden sopimuksia ja tuotteita. Palvelutuotanto kuvataan ja tuotantoa sekä tuotteistusta tarkastellaan valitun teorian valossa. Työn tavoitteena on kuvata tuotteistusta sekä tilaajan tuoteryhmien että tuottajan tuotteiden näkökulmasta. sekä esitellä Tampereen kaupungin tilaaja tuottaja-mallissa solmittuja palvelusopimuksia. Työssä pyritään selvittämään Avopalvelujen tuotantoalueen tuotantoyksiköissä tehdyn tuotannon tuotteistuksen toimivuutta tuotannon johtamisen ja ohjauksen näkökulmasta vuonna Työssä pyritään selvittämään myös tuotteistuksen kehittämistarpeita tuotannon näkökulmasta. Vastauksia haetaan erityisesti kolmeen kysymykseen. 1. Toimiiko avopalvelujen tuotteistus tuotannon ohjauksessa vuonna 2008? 2. Mitkä ovat yksiköiden johtajien esittämät tuotteistuksen kehittämisehdotukset? 3. Voisiko tuotannon ohjaukseen soveltaa teollisuudessa käytettäviä menetelmiä? Tämän lisäksi tarkoituksena on raportoida yksiköiden johtajien näkemysten perusteella palvelujen järjestämiseen liittyviä kehittämisehdotuksia. Yksikön päälliköille esitettään haastattelussa kysymyssarja, jonka avulla pyritään löytämään vastauksia esitettyihin tutkimusongelmiin. Kysymyksiä on pilotoitu toisen tuotantoalueen eli erikoissairaanhoidon kahden yksikönjohtajan kanssa keväällä 2008.

10 9 Avopalvelujen toimintakenttä on laaja. Osassa toiminnoista tuotteistamistoiminta on ollut tuttua, tällaisia ovat esimerkiksi toimenpidealat, kuten osa keskitettyihin terveyspalveluihin ja suun terveydenhuoltoon kuuluvista toiminnoista. Alalla on yksityistä palvelutuotantoa, joka on aina hinnoitellut tuotteensa ja laskuttanut joko yksittäisiä asiakkaitaan, vakuutusyhtiöitä tai Kansaneläkelaitosta näillä vakiintuneilla tuotemäärityksillä. Lisäksi joissain yksiköissä on runsaasti toistuvia, yksittäisiä palvelutuotteita, kuten terveystarkastuksia, joiden sisältö on vakiintunut ja selkeästi eriteltävissä. Avopalvelujen tuotantoalueella on myös sosiaalityön, toimeentuloturvan ja lastensuojelun palveluja, joita ei ole perinteisesti kuvattu tuotanto- tai teollisuusterminologialla. On ollut ennakoitavissa, että tuotanto- ja teollisuusterminologian tuominen sosiaalityön ympäristöön herättää tunteita ja vastustustakin. Tuotannon järjestämisen malliksi on Tampereen kaupungissa valittu tilaaja tuottaja-malli, johon nyt on tehty ensimmäiset tuotteistukset. Työn tavoitteena on tuoda esiin yleisiä ja erityisiä arvioita nykyisten ratkaisujen toiminnasta, kehittämisestä ja pohtia teollisuudessa käytettävien menetelmien soveltuvuutta sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotannon ohjauksessa ja johtamisessa. 1.3 Tutkimustapa Työssä esitetään voimassa olevat palvelusopimukset, niiden synty ja keskeinen sisältö vuosina Työssä kuvataan Tampereen kaupungin organisaatiorakennetta ja päätöksentekomenettelyä ja sopimusten toteutumisen seurantaa sekä raportointia. sekä laatuliitteiden tunnuslukuja. Tutkimusmenetelmänä on strukturoitu haastattelu. Haastattelussa kysytään yksiköiden johtajilta kysymyksiä liittyen tuotteistukseen ja heidän näkemyksiään tuotteistuksen toimimisesta yksikön tuotannon johtamisessa. Haastattelussa kysytään myös yksiköiden johtajien näkemyksiä tuotannon tuotteistuksen ja toiminnan edelleen kehittämisestä. 1.4 Raportin sisältö Raportissa esitetään luvussa 2 teoria ja käsitteet sekä lainsäädäntö, jonka pohjalta toimintaa tarkastellaan. Luvussa 3 esitellään Tampereen kaupungin uutta toimintamallia ja uuden toimintamallin mukaista Hyvinvointipalvelujen järjestämistä. Liitteinä esitellään uutta toimintamallia varten tehty tuotteistus ja hinnoittelu. Luvussa 4 esitellään yhteenveto haastatteluista sekä luvussa 5 johtopäätökset ja kehittämisehdotukset.

11 10 2 TUTKIMUKSEN TEORIATAUSTA 2.1 Tuote ja tuotteistaminen Tuote on asiakkaalle tarkoitettu palvelu, tavara tai näiden yhdistelmä. (Tuotteistus ja kustannuslaskenta 1995.) Kunnallishallinnossa tuote voi olla myös päätös tai hallintotoimi. (Majoinen ym ) Tuote voi olla hyvin suppea, esimerkiksi yksittäinen toimenpide tai pitkäkestoinen palveluketju tai kokonaisuus, joka koostuu monesta jaksosta ja suoritteesta. Tuotteen määrittelyssä otetaan huomioon, mitä erilaisia palveluja asiakkaalle annetaan ja miten resursseja käytetään eri palvelujen tuottamisessa. Jokainen tuote määritellään erikseen. (Majoinen 2003, Melin ja Linnakko 2003.) Palvelutoiminnassa tuotteet joudutaan joskus räätälöimään asiakastyypeittäin tai jopa asiakaskohtaisesti. Tuote saattaa olla tällöin määritettynä asiakastyypeittäin. Asiakaskohtainen tuotekustannus saadaan tällöin laskemalla yhteen tuottamisessa tarvittavien tuotteiden tuotantokustannukset. (Kunnan ja kuntayhtymän kustannuslaskennan opas, 1994.) Palvelutoiminnassa tuotteistaminen voidaan määritellä asiakkaan saamien palvelujen ja palvelukokonaisuuksien kuvaamiseksi. Prosessin yhteydessä määritellään myös yksikön toimintaa ja palveluprosessia kuvaavat toiminnot. Tuotekohtaisen kustannuslaskennan tavoitteena on laskea tuotteiden tuottamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset. (Tuotteistamisen ja sisäisen kustannuslaskennan kehittäminen sosiaali- ja terveystoimessa. Loppuraportti. Sosiaali- ja terveystoimen monisteita 14/2003.) Palvelujen tuotteistamisessa on parhaimmillaan myös palvelujen laadun kehittämisprosessi. Keskeisiä kysymyksiä tuotteistamisessa ovat: Keitä ovat asiakkaamme? Mitkä ovat heidän tarpeensa? Mikä on perustehtävämme? Millaisia palveluja tuotamme tai mitä meidän pitäisi tuottaa? Mitä laatuvaatimuksia palveluillemme asetetaan? Mitkä ovat palvelujen tuotantokustannukset? Miten seuraamme onnistumistamme? (Tuotteistaminen tutuksi, 1998.) Tuoteryhmä Samantyyppiseen palvelutoimintaan kuuluvat tuotteet muodostavat tuoteryhmän.

12 Prosessi Prosessi on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset. Julkishallinnon suositus määrittää, että prosessi on tiettyihin resursseihin liittyvä toimintosarja, joka muuttaa (resurssien) panokset tuotoksiksi. (JHS 152) Organisaatio Asiakastarve Panokset Prosessi Tuotokset Asiakastyytyväisyys Prosessit voivat olla joko asiakasprosesseja tai tuotantoprosesseja, näkökulmasta riippuen. Samaa tapahtumaa katsotaan asiakasprosessissa asiakkaan kannalta ja tuotantoprosessissa puolestaan työntekijöiden näkökulmasta. Ydinprosessi Ydinprosessilla tarkoitetaan keskeistä, asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa prosessia. Ydinprosessilla on aina välitön yhteys ulkoiseen asiakkaaseen. Tuotannon omasta näkökulmasta katsottaessa keskeiset asiakkaalle lisäarvoa tuottavat palvelut ovat tuotannon ydinprosesseja. Ydinprosessi synnyttää aina asiakkaalle lisäarvoa ja sitä tarvitaan tuotannon tavoitteiden saavuttamiseen. Ydinprosessin asiakkaat ovat pääosin ulkoisia asiakkaita. Ydinprosessissa syntyy perustoimintaa ja niissä toteutetaan yksikön toimintaideaa. Tukiprosessi Tukiprosessit ovat luonteeltaan sisäisiä prosesseja, jotka luovat edellytykset ydin- ja osaprosessien toiminnalle. Tyypillisiä tukiprosesseja ovat henkilöstö-, talous-, tieto-, materiaali- ja kiinteistöjenhallinto, johtaminen, viestintä ja laskutus. Tuotteistusprosessi Tuotteistustyötä on kuvattu seuraavasti ja käytännön toimissa on opastettu noudattamaan seuraavia periaatteista ja käytäntöjä tuotteistuksen laatimisessa: - Selkeytä yksikkösi ja organisaatiosi toiminta-ajatus ja perustehtävä. - Täsmennä keskeiset potilas/ asiakasryhmät ja heidän tarpeensa. - Analysoi yksikön palvelutuotantoa ja toimintaprosesseja. - Selvitä mihin työaika kuluu. - Selvitä yksikkösi kustannusrakenne ja kustannuslaskennan periaatteet koko organisaatiossa. - Perehdy kustannuslaskentaan ja tuotteistamissanastoon.

13 12 - Hanki itsellesi koulutusta ja käy tutustumassa muiden tekemiin ratkaisuihin. - Laadi kirjallinen, aikataulutettu suunnitelma tuotteistamisprosessista ja organisoi hanke. Muodosta tuotteet: - Tunnista eri vaihtoehdot tuotteiden muodostamiseksi (tuotelajit). - Valitse yksiköllesi sopivin vaihtoehto, joka sopii myös muihin organisaation periaatteisiin. - Rakenna tuotteiden hierarkia (tuote, tuoteryhmä). - Määrittele tuotteen sisältö, tarkoitus ja laatuominaisuudet. - Täsmennä tuotteen kustannustekijät, kuvaa tuoteprosessi, arvioi siihen käytettävä aika sekä muut tuotteeseen kohdistettavissa olevat kustannukset. Seuranta ja arviointi: - Kehitä tilasto- ja kustannuslaskentajärjestelmät sellaisiksi, että niiden avulla voidaan vastata seurannan tarpeisiin. - Seuraa ja arvio tuotteiden menekkiä sekä sisällön ja hinta- laatusuhteen onnistumista. (Tuotteistus ja kustannuslaskenta 1995) Toimintolaskenta: - Toimintolaskenta on yritysten kustannusten jakomalli, jossa yleiskustannukset kohdennetaan tuotteille. - Toimintolaskelmassa määritellään ensin ydintuotteet, nimitetään ns. toimintokeskukset, määritetään kohdistimet ja kohdistetaan kustannukset ensin toiminnoille, sitten tuotteille ja saadaan selville tuotteen kustannukset. (Torppa & Wallin 1996) 2.3 Tuotantotoiminta ja siihen liittyvät käsitteet Tuotantostrategia Tuotantostrategialla tarkoitetaan tuotantojärjestelmään liittyviä pitkän aikavälin tavoitteita ja keskeisiä keinoja, joilla näihin tavoitteisiin pyritään. Tuotantostrategisia kysymyksiä ovat tuotantomuodot, yrityksen prosessin laajuus ja toteutusperiaatteet, tuotannon sijaintipaikkapäätökset, kapasiteetin mitoitus, tuotantoteknologia, henkilöstö sekä tuotannon ohjaus- ja kehittämisperiaatteet. (Teollisuustalous) Tuotannon- ja toiminnanohjaus Toiminnanohjauksella tarkoitetaan yrityksen tilaustoimitusketjun eri toimintojen ja tehtävien suunnittelua ja hallintaa. Tuotannonohjauksen sijaan käytetään teollisuudessa nykyään yleisesti toiminnanohjaus- käsitettä. Toiminnan ohjaus edellyttää tuotannon hallinnan lisäksi myös muiden toimintojen kuten myynnin, jakelun, tuotesuunnittelun ja hankintojen ohjausta. Toiminnanohjauksen tavoit-

14 13 teena on organisoida ja ohjata toimintaa niin, että yrityksen tuotannon tavoitteet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. (Teollisuustalous). Kokonaisohjaus Yrityksen liiketoimintaa johdetaan kokonaisuutena yrityksen strategian ja liiketaloudellisten tavoitteiden pohjalta. Toiminnanohjauksessa pyritään hallitsemaan eri resursseja siten, että tuotannolle asetetut tavoitteet toteutuvat. Yrityksen kokonaisohjaus on liiketoiminnan tavoitteiden ja yrityksen keskeisten toimintojen ja resurssien yhteensovittamista. Kokonaisohjauksen keskeiset työvälineet ovat budjetit sekä tavoitteenasettelussa käytetyt tunnusluvut ja mittarit. Budjetteja käytetään organisaation eri toimintojen koordinoimiseen sekä tavoitteiden asettamiseen. Euromääräiset tavoitteet voidaan muuttaa kappalemääräisiksi, toiminnan laajuutta kuvaaviksi luvuiksi. Budjettipohjainen suunnittelu on useimmiten liian epätarkkaa, jotta sen perusteella pystyttäisiin tekemään yksityiskohtaisia suunnitelmia ja päätöksiä. Karkean tason suunnitelmia ja päätöksiä budjetin avulla voidaan tehdä. (Teollisuustalous). Tunnusluvut ja mittarit Yrityksen toiminnan ohjauksen apuna käytetään tunnuslukuja. Yrityksen kirjanpidosta saadaan tunnuslukuja, joiden avulla voidaan arvioida toiminnan tehokkuutta. Näitä ovat mm. myynti- ja käyttökate. Tunnuslukuina käytetään myös resurssien käyttöä ja toiminnan tuloksia kuvaavia tunnuslukuja. Tunnusluvuilla johdetaan ja analysoidaan tavallisesti tuotannon keskeisten tavoitteiden toteutumista. Tuotteiden laatua ja toimitusvarmuutta, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta kuvaavat tunnusluvut löytyvät tuotannon tunnuslukujärjestelmistä. Toiminnan ohjauksen keskeisiä termejä ovat liiketoiminnan termein: myyntimäärät, myyntikate, käyttökate, valmistuksen määrä ja tilauskanta. Lisäksi teollisuuden toiminnanohjauksessa tarkastellaan kustannustehokkuutta ja tuottavuutta. Seurantakohteina ovat avainkoneiden ja henkilökunnan tuottavuus sekä valmistuksen läpäisyaika. Toimitusvarmuus pitää sisällään seuraavat käsitteet: toimitusaika, toimitusaikapito, palvelutaso, myöhästymiset, jälkitoimitusten määrä sekä tilaustoimitusprosessin läpäisyaika. Laatuun liittyvät seuraavat käsitteet: tuotteiden saanto, virheellisten tuotteiden määrä sekä reklamaatiot. Kapasiteetti, kuormitus ja läpäisyaika Kapasiteetti on tuotantokykyä kuvaava mittari. Se ilmoittaa tuotantoyksikön enimmäissuorituskyvyn aikayksikössä. Kapasiteetti voidaan ilmaista tuoteyksiköissä, kpl/ aikayksikkö. Mikäli tuotteet vaativat erilaisen määrän kapasiteettia, voidaan kapasiteetti määritellä tuotantoresurssin käyttöaikana. Esimerkiksi teollisuustermein kokoonpanon kapasiteetti on 160 tuntia/ viikko.

15 14 Kuormitusryhmällä tarkoitetaan teollisuudessa kokonaisuutta, jonka kapasiteettia ja kuormitusta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Kuormitusryhmien määrittely tehdään ohjaustarpeiden perusteella. Karkeasuunnittelussa käytetään laajoja kuormitusryhmiä kuten tuotantolinja tai työntekijäryhmä. Tarkemmassa eli hienosuunnittelussa käytetään solu-, tai työntekijäryhmäkohtaisia hienojakoisempia kuormitusryhmiä. Kapasiteetin hallinta perustuu työpisteen kapasiteetin sekä suunniteltujen töiden kuormitukseen. Kuormitus kertoo, kuinka paljon suunniteltu tuotanto varaa eli kuormittaa kapasiteettia. Kuormitussuhde kertoo tietyn ajanjakson suhteellisen kuormituksen käytettävissä olevaan maksimikapasiteettiin verrattuna. Nettokapasiteetti ilmoittaa todellisen, käytettävissä olevan kapasiteetin. Tämä voi olla huomattavasti pienempi kuin teoreettinen maksimikapasiteetti. Kapasiteettia vähentävät erityisesti häiriöt, kuten konerikot ja sairauspoissaolot. Läpäisyaika kuvaa kokonaisaika, jonka toimintaketju vaatii. Tavallisimmin teollisuudessa läpäisyajalla tarkoitetaan joko kokonaisläpäisyaikaa tai valmistuksen läpäisyaikaa. Kokonaisläpäisyajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu tilauksen vastaanottamisesta toimitukseen. Läpäisyaika ei kuvaa tuottavuutta tai tuotteen vaatimaa valmistusaikaa. Tavallisesti valtaosa läpäisyajasta on odotusaikaa, varsinainen työnvaiheaika on vain murto-osa kokonaisajasta. Lyhyillä läpäisyajoilla on teollisuudessa monia positiivisia vaikutuksia yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn. Teollisuudessa toiminnan aikajänteen lyhentämisestä on tullut yksi keskeisimmistä tuotannon kehittämisen tavoitteista. (Teollisuustalous) Toiminnanohjauksen tavoitteet teollisuudessa Kapasiteetin korkea tuottavuus Laitteisiin, koneisiin ja tiloihin sitoutuneen pääoman tuottavuus on sitä parempi, mitä suurempi tuotanto on. Tuotantoerät suunnitellaan teollisuudessa niin, että keskeiset resurssit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Toimitusvarmuus Tuotantoyrityksen on huolehdittava sovituista toimitusajoista sekä ylläpidettävä valmiutta toimittaa tuotteita asiakastarpeiden mukaisesti.

16 15 Lyhyt läpäisyaika Tuotanto tulee suunnitella niin, että tilausten ja tuotantoerien läpäisyajat ovat mahdollisimman lyhyitä. Lyhyet läpäisyajat vähentävät teollisuudessa keskeneräiseen tuotantoon sitoutunutta pääomaa ja kehittävät toimintavarmuutta ja laatua sekä helpottavat kapasiteetin suunnittelua. Edellä kuvatut teollisuustuotannon toiminnanohjauksen tavoitteet teollisuudessa ovat osittain keskenään ristiriitaisia. Läpäisyaikojan lyhentäminen on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi hallita toiminnanohjauksen keskenään ristiriitaisten tavoitteiden saavuttamista. Läpäisyaikaa lyhentämällä pystytään samanaikaisesti pienentämään tuotantoon sitoutunutta pääomaa ja ylläpitämään hyvää toimituskykyä. Yrityksen tuotannonohjausta vaikeuttaa se, että yrityksen eri toiminnoilla on keskenään ristiriitaiset käsitykset eri tavoitteiden tärkeydestä. (Teollisuustalous) 2.4 Tuotannon johtaminen Tuotannon ohjaus Tuotannon ohjausta on käsiteltävä järjestelmään liittyvänä ilmiönä. Tuotantojärjestelmän ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi tuotannon tavoitteiden toteutumiseen, ohjauksen tehtäviin ja ongelmakenttään sekä käytettäviin ohjausperiaatteisiin ja menetelmiin. Tuotannon toiminnanohjaukseen liittyy aina oleellisena osana ohjattavan tuotantojärjestelmän ominaisuuksien ja suorituskyvyn kehittäminen. Tuotantojärjestelmän ominaisuuksia kehittämällä voidaan edistää toiminnanohjauksen tavoitteiden saavuttamista. Teollisuudessa ohjattavuus kuvaa tuotantojärjestelmän kykyä vastata ohjausmuuttujiin. Ohjattavuusominaisuuksia ovat teollisuudessa tuotantomuoto, tuotannon läpäisyaika, valmistuserien suuruus, materiaalivirtojen selkeys, tuotantoyksikön koko, henkilöstön osaaminen, henkilöstön motivaatio, toiminnan laatu, kapasiteetin joustavuus tuotantomäärien muutoksille, lisäkapasiteetin saatavuus, tuotteiden ja tuotevariaatioiden määrä sekä ohjattavien työnvaiheiden määrä. Teollisuudessa on saavutettu hyviä tuloksia tuotannon ohjattavuuden parantamisella tuotantoa kehitettäessä. Ohjattavuuden ollessa hyvä on yrityksen resurssit voitu hyödyntää tehokkaammin. Välilliset kustannukset ja toiminnan virheet ovat huomattavasti vähäisemmät. Tuotannon ohjattavuuden kehittämisen keskeisimmät keinot ovat läpäisyaikojen lyhentäminen, virheiden ja häiriöiden poistaminen, toiminnan itseohjautuvuuden kehittäminen sekä modernin tietokoneohjatun tuotantotekniikan hyödyntäminen.

17 Toiminnanohjausprosessi teollisuudessa Toiminnanohjauksen suunnittelutehtävät ja päätöksenteko jakautuvat organisaation eri tasoille. Ylimmällä tasolla pyritään huolehtimaan resurssien riittävyydestä ja toimintojen koordinoimisesta. Ohjaus tarkentuu siirryttäessä lähemmäs tuotantoa ja valmistusta ohjaavaa tasoa. Tuotannonohjausta voidaan tarkastella vaiheittain etenevänä ohjausprosessina. Tuotannonohjausprosessin vaiheet: tilaus, kokonaissuunnittelu, karkeasuunnittelu, hienosuunnittelu, valmistuksen (tuotannon) ohjaus ja valmistus(tuotanto). Näennäisesti selkeästi vaiheesta toiseen etenevässä ohjauksessa tapahtuu koko ajan uudelleensuunnittelua ja eri suunnittelutehtävien välistä koordinointia. Kokonaissuunnittelu Kokonaissuunnittelulla tarkoitetaan ylimmän tason suunnittelua, jossa tehdään tuotannon kokonaisvolyymiä ja taloutta koskevat suunnitelmat. Suunnittelu voidaan tehdä osana vuotuista budjettisuunnittelua. Kokonaissuunnittelussa suunnitellaan toiminnan volyymin määrittely sekä eri resurssien ja kapasiteetin kokonaistarpeen määrittely. Kokonaissuunnittelun ja budjetoinnin keskeisimpiä lähtökohtia ovat teollisuudessa tuotteiden menekkiennusteet. Ennusteilla pyritään sopeuttamaan kapasiteetti tulevaisuuden tuotantotarpeisiin. Karkeasuunnittelu Resurssien käytön yleissuunnittelussa henkilö-, kone-, ja laitekapasiteetti määritellään yleisellä tasolla. Päähuomio on resurssien sopeuttamisessa menekkiä vastaavalle tasolle. Toimituskyvyn määrittelyn perusteella luvataan asiakkaalle toimitusajat, usein ne perustuvat karkeasuunnitteluun. Kuormitussuunnittelulla tarkoitetaan teollisuudessa karkeasuunnitelmissa laadittavia alustavia tuotantosuunnitelmia. Valmistuskapasiteetti on usein rajoittava tekijä toiminnan suunnittelussa. Karkeasuunnittelu perustuu usein avain- tai pullonkaulakuormitusryhmien suunnitteluun, koska ne rajoittavat ensimmäisinä tuotantomäärää ja toimituskykyä. Hienosuunnittelun tehtävänä on teollisuudessa tuotannon yksityiskohtainen suunnittelu. Hienosuunnittelussa pyritään tuotantoerien muodostamisella ja ajoittamisella luomaan työjärjestys, joka toteuttaa tuotannon eri tavoitteet mahdollisimman hyvin. Tavallisimmin tavoitteena on hyvä toimitusvarmuus ja korkea tuottavuus. Pullonkaulatyövaiheiden tuottavuus tulee olla hyvä ja kuormitusasteen korkea. Pullonkaulavaiheissa kannattaa painottaa hieman enemmän tuottavuuden maksimointia, muissa vaiheissa läpäisyaikojen lyhentäminen on oleellisempaa.

18 17 Valmistuksen ohjaus Teollisuudessa valmistuksen ohjauksen tehtäviä ovat työn suorittamisen yksityiskohtainen suunnittelu, työnjakelu, työtehtävien ohjaaminen, valvonta ja raportointi. Yrityksen karkea- ja hienosuunnittelu edellyttää toteutuneiden tapahtumien raportointia. Raportointitietojen perusteella voidaan seurata toiminnan tuottavuutta, läpäisyaikoja sekä eri vaiheiden vaatimia työmääriä. (Teollisuustalous.) Toiminnanohjauksen tietojärjestelmät Yrityksien resurssien suunnittelussa käytettäviä toiminnanohjausjärjestelmiä kutsutaan ERP-järjestelmiksi. ERP on lyhenne sanoista Enterprise Resource Planning, suomennettuna yrityksen resurssien suunnittelu. Järjestelmien avulla pidetään yllä yrityksen perustietoja sekä eri tapahtumiin liittyviä tapahtumatietoja. ERP-järjestelmät sisältävät kaikki tavallisimmat yrityksien tietojenhallinnassa ja toiminnanohjauksessa tarvittavat atk-ohjelmistot. Järjestelmien tavoitteena on, että kerran järjestelmään syötettyä tietoa ei tarvitse luoda toistamiseen vaan että missä tahansa järjestelmän sisällä syntynyt tieto voidaan välittää kaikille osapuolille. Toiminnanohjauksen integroinnilla pyritään siihen, että liiketoiminnat ja toiminnanohjaus voidaan suunnitella keskitetysti. Toiminnanohjauksen tietojärjestelmien tehtävänä ovat perustietojen ylläpito, tapahtumatietojen hallinta, tietojen välitys organisaation sisällä, suunnitelmien laadinta ja ylläpito, toteumatietojen keruu ja ylläpito, asiakirjojen ja dokumenttien tuottaminen sekä tilastointi ja raportointi. Teollisuudessa ovat toiminnanohjausjärjestelmät käytössä keskeisinä toimintamalleina materiaali- ja kapasiteettihallinnan keskeisiä toimintaperiaatteista toteuttavina työkaluina. Tuoterakenne on määritelty, joten keskeiset tuotteiden valmistuksessa tarvittavat raaka-aineet ja resurssit on tallennettu järjestelmiin, samoin työvaiheet ja niiden vaatima kapasiteetti. Tavallisimmin ne on määritelty yhtä valmistunutta lopputuoteyksikköä kohti. Järjestelmillä tehdään tarvelaskenta määritettyjen tuotekohtaisten materiaali- ja kapasiteettitarpeiden perusteella. Tarvelaskennassa ajoitetaan tuotanto eli määritellään eri työvaiheet työvaiherakenteen perusteella. Tarvelaskennan perusteella laaditaan järjestelmällä kuormituskirjanpito, joka perustuu kapasiteettitarpeisiin. Kuormitus perustuu tarvelaskennan ajoituksen määrittelemään kapasiteettitarpeeseen tarkastelujaksolla. Kuormitus purkautuu kun työnvaihe raportoidaan tehdyksi tai tuote valmistuneeksi. Standardikustannuslaskennassa saadaan tuotteen hinta toiminnanohjausjärjestelmässä kuvatun tuoterakenteen perusteella lasketuksi. Laskelma perustuu tietojärjestelmässä ylläpidettävien raaka-ainehintoihin sekä kone- ja työtuntikustannuksiin. Kustannuslaskennassa voidaan ottaa huomioon välilliset kustannuk-

19 18 set erilaisia kustannuslisiä ja kertoimia käyttämällä. Standardikustannuslaskelmaa voidaan käyttää hinnoittelussa, eri toteutusvaihtoehtojen vertailussa sekä kustannusseurannassa. Jälkilaskennalla voidaan verrata toteutuneita kustannuksia standardikustannuslaskelmaan. (Teollisuustalous) 2.5 Hyvinvointipalvelut ja niitä tukeva lainsäädäntö Palvelujärjestelmän rakenne, rahoitus ja kehitys Hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan valtiota, joka kantaa vastuuta kansalaisten sosiaalisista olosuhteista ja elämisen ehdoista. (Hyvinvointivaltio käännekohdassa 1992.) Hyvinvointivaltio-käsite kattaa julkishallinnon eli valtion ja kuntien toimilla turvatun infrastruktuurin, jossa kansalaisten perustuslailliset oikeudet, mm. oikeus koulutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon on turvattu. Pohjoismaisissa demokratioissa kansalaisten palvelut on turvattu pääasiassa verorahoitteisesti. Omavastuu ja käyttäjämaksut hyvinvointipalvelujen käytöstä ovat joko pieniä tai puuttuvat kokonaan. Suomen perustuslaki määrittelee, että kansalaisille on turvattava riittävät palvelut. Hyvinvointipalvelujen järjestämistä koskeva lainsäädäntömme on syntynyt pääasiassa omien kansallisten tarpeidemme mukaan. Ruotsin vallan ajalla maassamme lääkintäviranomaiset ja yliopistot organisoituivat ruotsalaisen esimerkin mukaisesti. Venäjän autonomian aikana suomalainen lainsäädäntö kehittyi aiemman mallin mukaisena. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus oli sen aikaisen maailman edistyksellisimpiä ratkaisuja ja on linjannut suomalaisen yhteiskunnan kehitystä. Autonomian aikana ja itsenäisyyden alkuvuosina säädettiin lakeja, jotka pyrkivät turvaamaan kaikista huono-osaisimpien asemaa. Kansakoululaitoksen kehittäminen, laki oppivelvollisuudesta säädettiin vuonna 1921 ja siinä oli peräti 16 vuoden siirtymäaika. Kansan perussivistyksen ja lukutaidon turvaaminen oli merkittävä hyvinvoinnin kehitysaskel. Kansan sivistys ja kunnallinen itsehallinto loivat mahdollisuudet luoda hyvinvoinnin edistämiselle tarvittavat rakenteet. Tällä hetkellä voimassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusopetuksen lainsäädäntö on peräisin pääasiassa 1970-luvulta. Päivähoito- ja vammaispalvelulainsäädäntö on nuorempaa, ja 1990-luvuilta. Terveydenhuollon lainsäädäntöä on täydennetty 2000-luvulla, mm. hoitoon pääsyn määräajoista on säädetty lain tasoisella säädöksellä. Terveydenhuollon palvelujen järjestämistä varten kunnalla on mahdollisuus saada valtionosuutta, jonka määrään vaikuttavat kunnan sijainti, ikä- ja elinkeinorakenne, liikenneolosuhteet ja varallisuus. Valtionosuuksien merkitys palvelujen järjestämisessä on muuttunut. Alkuperäisessä valtionosuusjärjestelmässä korvattiin menoja. Järjestelmä ei kannustanut kuntia taloudellisuuteen ja tehokkuuteen. Uusittu järjestelmä ei ota enää huomioon varsinaisia järjestämiskustannuksia, vaan pyrkii kannustamaan kuntia palvelujen järjestämiseen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

20 19 Osa lainsäädännöllä turvatuista palveluista on ns. subjektiivisia oikeuksia, esimerkiksi oikeus päivähoitoon ja joihinkin vaikeavammaisuuden perusteella turvattaviin palveluihin. Peruskoulutus, kaikille yhteinen yleissivistävä koulutus on myös oikeus, vaikkakin alkuperäisessä lainsäädännössä se määriteltiin velvollisuudeksi. Sosiaalipalveluissa on lainsäädännöllä säädettyinä määräaikoja hakemusten käsittelystä ja ohjeita toimeentulon turvaamiseen tähtäävän lainsäädännön soveltamisessa. Lastensuojelulainsäädännössä on kuntia sitovia ohjeita päätöksistä ja määräajoista. Ennalta ehkäisevät palvelut tulivat mukaan terveydenhuoltoon vaiheittain. Äitiys- ja lastenneuvolapalveluja järjestettiin erityisesti sodan jälkeen syntyneille suurille ikäluokille jo kattavasti. Kouluterveydenhuolto kehittyi kansakoulujen terveystarkastuksista ja kansakoululaisten hammastarkastuksista vähitellen ulottumaan myös muihin oppilaitoksiin. Koulutuslainsäädäntö ja kansanterveyslainsäädäntö muuttui 1970-luvun puoleen väliin mennessä. Kansanterveyslain perusteella rakennettiin maahamme terveyskeskusverkosto. Verkoston rakentaminen aloitettiin eniten palveluja kaipaavilta alueilta eli syrjäseuduilta. Peruskouluun siirryttiin kokeilujen kautta vaiheittain vuoteen 1976 mennessä. Terveyskeskusjärjestelmän rakentaminen jatkui 1980-luvun ajan. Osa palveluista on lainsäädännössä määrätty riittäviksi. Palvelujen riittävyyden määritteleminen on osoittautunut hankalaksi. Lääketieteen tutkimuksen ja diagnostiikan sekä hoitojen kehittyminen on johtanut hoitomenetelmien valintapulmiin. Kunnallisessa terveydenhuollossa ennalta ehkäisy ja peruspalvelut ovat olleet kilpailemassa rahoituksesta, mutta erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen ja palvelujen järjestämisvelvollisuuden vuoksi rahaa on suunnattu viime vuosikymmeninä erityisesti erikoissairaanhoitoon. Sairaanhoidon teknologioiden kehittyminen on tuonut uusia mahdollisuuksia diagnostiikkaan sekä mm. syövän hoitoon sekä vastasyntyneiden tehohoitoon. Ennalta ehkäisyllä on saavutettavissa tuntuvaa terveyden paranemista ja sen tuomaa hyvinvoinnin lisäystä. Sydänsairauksien ja valtimotautien sekä diabeteksen ennalta ehkäisyssä on tärkeä osa ruokavaliolla ja liikunnalla. Aikuistyypin diabetes vähenisi arviolta 90 %, mikäli lihavuus voitaisiin poistaa ja väestö liikkuisi riittävästi. Suomalaisen tutkimuksen mukaan riskiryhmälle suunnatulla elintapaneuvonnalla diabetesta voidaan ratkaisevasti vähentää. Vaaka ja mittanauha ovat ennalta ehkäisevän itsehoidon tärkeimmät laitteet. Vyötärön ympäryksestä on väestötason tutkimuksessa saatu suositeltavat raja-arvot, samoin BMI, jossa paino jaetaan pituuden neliöllä on hyvä mittari. Itsehoidolla voidaan vaikuttaa molempiin ja sairastumisriski pienene nopeasti eli hoito on vaikuttavaa. (Markku Pekurinen, Pekka Puska ym. Terveydenhuollon menojen hillintä.) Hampaiden reikiintymisen ja myös kiinnityskudossairauksien ennalta ehkäisemisessä menetelmät ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Hampaiden harjaus kaksi kertaa päivässä fluoripitoisella hammastahnalla on vaikuttavaa reikiintymisen ja iensairauksien ehkäisyssä. Kuntien ennaltaehkäisevät palvelujärjestelmät tar-

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Lapsinäkökulmaa Tampereella

Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsinäkökulmaa Tampereella Lapsipolitiikkaa Lapsiasiamiestyötä Osallisuutta Tampereen toimintamalli Tilaaja tuottajamalli Uudistuksen avainasiat: uudistaa poliittista johtamista toimiva tilaaja tuottajamalli

Lisätiedot

Uusia tuulia tuotteistukseen. Ikäihmisten palvelut kehittämisen kentässä Tuotteistamisen määrittelyä. Tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla

Uusia tuulia tuotteistukseen. Ikäihmisten palvelut kehittämisen kentässä Tuotteistamisen määrittelyä. Tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla Uusia tuulia tuotteistukseen 23.9.2009 RAI-seminaari-Johtamisen päivä / Rauha Heikkilä 1 Sisältö Ikäihmisten palvelut kehittämisen kentässä Tuotteistamisen määrittelyä Tuotteistamisen tarkoitus Tuotteistaminen

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA

KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA KÄSITYÖNOPETUKSEN TYÖTURVALLISUUS TILAAJA-TUOTTAJA -MALLISSA Suunnittelupäällikkö Aila Salmelin, tilaajaryhmä Tsv, teknisen työn opettaja Timo Välimäki 1 Tampereen kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Kehysorganisaation näkökulma 3.12.2013 tilaajapäällikkö Lauri Savisaari Kehysorganisaatio? KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä

Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä Palvelujen järjestämisen viitekehys Palvelusuunnitelma 2010 2013 2009 Kaikki palvelut paitsi sairaanhoito

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE Järvenpää-talo 10.11.2009 Tero Tyni, erityisasiantuntija, kuntatalous Puh 09 771 2246 Kunnan talouden ohjaus Kirjanpitopainotteisuus

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Tampereen toimintamalli

Tampereen toimintamalli Tampereen toimintamalli Pormestarimalli ja väestöperusteiset lautakunnat Rovaniemen kaupunginvaltuuston seminaari 22.2.2010 Kari Hakari kehitysjohtaja Tampereen kaupunki 1 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ KOULUN KEHITTÄMINEN LAPSEN KASVUA TUKEVIEN ERILAISTEN PALVELUJEN YHTEISÖNÄ STRATEGINEN AJATTELU JA YHTEINEN NÄKEMYS Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio. Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Kirsi Koski 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät Toimintamallin kuvaus 2 3 Kaupungin organisaatio,

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla

Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Toteutus Tableau-ohjelmistolla Tampereen kaupunki Konsernihallinto, controller Riikka Hannelius 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Suomen lääketieteen filosofian seuran 20-vuotisjuhlaseminaari

Suomen lääketieteen filosofian seuran 20-vuotisjuhlaseminaari Suomen lääketieteen filosofian seuran 20-vuotisjuhlaseminaari Tieteiden talo, Helsinki 8.11.2014 Potilaan omavastuu KTM Vesa Ekroos VE 1 Esityksen sisältöä Järjestämisestä, tuotannosta ja rahoituksesta

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kansalainen vai kuluttaja - Terveydenhuollon muutos hyvinvointipalvelusta liiketoiminnaksi. Eeva Ollila

Kansalainen vai kuluttaja - Terveydenhuollon muutos hyvinvointipalvelusta liiketoiminnaksi. Eeva Ollila Kansalainen vai kuluttaja - Terveydenhuollon muutos hyvinvointipalvelusta liiketoiminnaksi Eeva Ollila Koivusalo M, Ollila E, Alanko A. Kansalaisesta kuluttajaksi Markkinat ja muutos terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tavoitteet / Pirjo Tuomola 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten palveluissa 22.4.09.

Moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten palveluissa 22.4.09. Moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten palveluissa 22.4.09. Kotka perustettu 1878 Kymin kunta ja Karhulan kauppala yhdistetty Kotkaan 1977 asukasluku 54 679 103 kansallisuutta (suurin osuus venäläisiä)

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu 24.2.2014. Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu 24.2.2014. Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Terveempi ja Liikkuvampi Kainuu 24.2.2014 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lain tarkoitus 1 : 1) edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana Kattavaa seurantatietoa palvelusetelin käytöstä 29 kunnassa 7.9.2012 Smartum Oy:n palvelusetelin asiakastilanne (väestöpohjaluku) Tampere

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

LEHDISTÖTILAISUUS 22.10.2010

LEHDISTÖTILAISUUS 22.10.2010 LEHDISTÖTILAISUUS 22.1.21 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN TULEVAISUUDESSA HANKKEEN VÄLIRAPORTTI SELVITYSHENKILÖ LEENA PENTTINEN TERVEYDENHUOLLON-

Lisätiedot