Tietoisku: Kokonaiskustannusajattelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoisku: Kokonaiskustannusajattelu"

Transkriptio

1 KTT Vesa Partanen Hankintaosaaminen kasvun tueksi -projekti Salo, Tietoisku: Kokonaiskustannusajattelu Hankintatoimen kustannusten kokonaisvaltainen analysointi Taloushallinnon rooli ja tehtävät kannattavuuden ohjauksessa Kustannustasoon vaikuttavat tekijät Tuotteen kustannukseen vaikuttaminen R & D -vaiheessa: tavoitekustannuslaskennan perusideat Erillis- ja vaihtoehtoiskustannukset päätöksissä Kokonaiskustannusten (TCO) määrittämisen haasteista Hankintojen kokonaiskustannusten tunnistaminen toimintolaskennan ja elinkaarikustannuslaskennan tuella Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

2 - Liiketoimintaympäristön seuranta, early warnings - Ohjaustunnusluvut (kilpailija vs. oma yritys) - Analysoidut kannanotot toimintaympäristön vaikutuksista (esim. yritysostot) Talousinformaatio Businessinformaatio - Poikkeamien tunnistaminen ja analysointi - Perinteinen suoritusarviointi - Kustannusseuranta Controllerin tehtäväkenttä Business Intelligence -asiantuntija (market surveyor) analyytikko Organisaation toimintaympäristön vaikutuksen analysointi yrityksen toiminnan kehittämiseen ja operaatioiden toteuttamiseen Tuloslaskija (score keeper) operaattori, valvoja Toimintojen, kustannusten ja palvelutason ohjaaminen siten, että organisaation taloudelliset vastuut tulevat hoidettua Analysointi Liiketoimintakumppani (business partner) strategi Strategisiin päätöksiin osallistuminen, strategisen suunnan määrittely ja liiketoimintamallin kehittämisen tuki Muutosagentti (change agent) katalysaattori Käyttäytymisen suuntaaminen, jotta organisaation strategiset päämäärät sekä taloudelliset ja liiketoiminnalliset tavoitteet toteutuvat Vaikuttaminen Lähde: Järvenpää ym Keskustelukumppani - Kyseenalaistaminen ja sparraus - Vaadittavan toiminnan määrittely ja kehittäminen - Strategioiden selkeyttäminen - Operatiiviset suunnitelmat - Business control & ohjaus Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

3 Talousohjauksen haasteet ja trendit 1. Tulevaisuusorientaation voimistuminen Tavoitekustannuslaskenta (target costing)? Elinkaarikustannuslaskenta? Rullaava ennustaminen ja suunnittelu? 2. Yrityksen ulkoympäristön analysointi Kilpailijaseuranta ja benchmarking? 3. Kokonaisvaltainen tulosjohtaminen Prosessipohjainen kustannusjohtaminen => toimintolaskennan jatkokehitys? Suoritusmittauksen syventäminen ja integrointi => Balanced Scorecard & strategiakartat Kannattavuusajurit! 4. Verkostoituvan liiketoiminnan tuki Open-book laskentajärjestelmät Organisaatiorajat ylittävä arvoketjupohjainen kustannusjohtaminen 5. Taloushallinto-organisaation uudistaminen Hajautus vs. keskitys (linjajohdon tuki & palvelukeskukset) Taloushallinnon ulkoistaminen Talousjohdon roolimuutos 6. Tietojohtaminen ja henkisen pääoman johtaminen Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

4 Taloushallinnon strategisen tuen osa-alueet Kriittiset menestystekijät - Arvopohjaiset - Kustannusperusteiset Liiketoimintamallin luomisessa tukeminen - Tuotteet - Markkinat - Jakelukanavat - Fokus Ympäristön trendien analysointi - Kasvu - Markkinoiden dynamiikka - Uudet mahdollisuudet - Uhat Toimintasuunnitelma - Aseman parantaminen - Tuki innovatiivisuudelle - Konkreettiset toimenpiteet Suoritusmittarit - Strateginen valvonta - Operatiivinen valvonta - Ajoitus Kilpailuasema - Suhteessa kriittisiin menestystekijöihin (ks. Bungay & Goold 1991) Plans are nothing, planning is everything (Eisenhower) Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

5 Kannattavuuden kokonaisvaltainen ohjaus Osaavat ja kyvykkäät työntekijät Avainhenkilöiden pysyvyys ja hallittu vaihtuvuus Tiedon tuottaminen ja jakaminen Työtyytyväisyys, motivaatio Tavoitellut asenteet ja arvot (Vastuullisuus, idearikkaus ym.) Arvo asiakkaalle Asiakkaan tarpeiden tyydyttyminen Asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus Asiakkaan kannattavuus Tehokkaat prosessit Tuotteiden kehittäminen Tilaus-toimitusprosessi Asiakassuhteiden hallinta Liiketoiminnan kehittäminen Markkinoille tuloaika Tuotekehitysprojektien kannattavuus Tuoteportfolion vastaavuus strategiaan Läpimenoaika Toimitustäsmällisyys Toimituksen kustannukset Toimitusten laatu/ virheettömyys Asiakassuhteen pysyvyys Asiakassuhteen kehitys Asiakkaan palvelutaso asiakassegmenteittäin Ohjausprosessien laatu ja tehokkuus Liiketoimintamallin asianmukaisuuden varmistaminen Kilpailijaseuranta Uudistuminen ja oppiminen Osaamisen jalostaminen: kyky tuottaa uusia tuotteita ja prosesseja Prosessien kehittämispotentiaali Innovaatioiden ja uusien liiketoimintamallien luominen Kannattavuus ja arvo omistajalle Sijoitetun pääoman tuotto Liiketulos, taloudellinen lisäarvo Vakavaraisuus, maksuvalmius Tuottoarvo ja substanssiarvo Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

6 Strategiset kustannustasoa säätelevät tekijät Partanen 2007 Mittakaavatekijät, suurtuotannon edut, joihin vaikuttavat esimerkiksi eräkokojen suuruus ja tuotevalikoiman laajuus Oppimistekijät, kokemus, osaaminen sekä mahdollisuudet ja kyvyt oppia uutta Kapasiteetin mallintaminen ja käyttö, kapasiteetin käyttöasteet, tuottavuus ja tehokkuus, käyttöpääoman hallinta Toimintojen integrointi, prosessien virtaviivaisuus, eri toimintojen ja funktioiden yhteistyö Yksikköjen integrointi, toimialojen välinen yhteistyö ja synergiat Vertikaalinen integraatio, jalostusketjun kattavuus, erikoistumisen aste Ajoitustekijät, tuoteuutuuksien ja investointien ajoittuminen markkinatilanteeseen ja kilpailijoiden toimintaan nähden Toimintapolitiikka, tuote-, investointi-, rahoitus- ja henkilöstöpolitiikan yhteydet kasvuun ja kehittämiseen Sijaintitekijät, sijainnin vaikutukset infrastruktuuri- ja logistiikkakustannuksiin sekä yleiseen kustannustasoon Institutionaaliset tekijät, yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisen kustannukset, esimerkiksi veropolitiikan ja lainsäädännön aiheuttamat kustannukset Lähteet: ks. Porter 1998; Kamensky 2000 Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

7 Tarpeettomia operatiivisia kustannuksia prosesseissa synnyttävät tekijät Tehottomat työmenetelmät ja päällekkäiset prosessivaiheet Partanen 2007 ylimääräiset siirrot varmuusvarastot ja ylituotanto suorituskyvyltään vaatimaton prosessi tuotannon ohjauksen huono suunnittelu kunnossapidon huono ajoitus, toimintakatkokset pitkät asetus- ja odotusajat Työntekijöiden negatiiviset asenteet sitoutumattomuus vaatimaton tavoitetaso ja työvirheiden hyväksyminen Laatuohjelman puutteet ylimääräiset tai liian vähäiset tarkastukset vialliset osat, materiaalit ja tarvikkeet toimittajien laatu- ja toimitusongelmat Osaamisen kehittämissuunnitelman ja osaamisen johtamisen puutteet koulutuksen vähäisyys ja puutteet osaamiskuilut, sopimattomat työtehtävät kehittämiskohteiden ja -ohjelmien vähäisyys Viestinnän vähäisyys ja huono kohtaaminen parhaita käytäntöjä ei levitetä yksiköistä ja prosesseista toisiin kehittämistarpeesta ei viestitetä riittävästi vaatimaton tavoiteasettelu Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

8 Laadun kustannukset 1. Ennalta ehkäisevän toiminnan kustannukset (prevention costs) Investoinnit laadun parantamiseen Laatujärjestelmän kehittäminen, laadunvalvontajärjestelmän muodostaminen Kokonaislaatuajattelun vahventamiseen liittyvä toiminta Koulutus laatutietoisuudesta, laadunohjaus, laatukatselmukset, laadun varmistaminen ja toimintaedellytysten arviointi ennen alihankkijasuhteen, tuotannon yms. aloittamista 2. Valvontakustannukset (appraisal costs) Laadun valvonnan ja tarkastuksen kustannukset, joilla pyritään vähentämään konkreettisia laatuvirheitä ja niiden kustannuksia Vastaanottotarkastus, valmistustarkastus, lopputarkastus, laatuarvioinnit 3. Sisäiset virhekustannukset (internal failure costs) Kustannukset virheellisistä prosesseista ja tuotteista ennen asiakastoimitusta Hävikki, hylkäykset, sisäiset korjaukset, uusintatarkastukset, seisokit, arvon vähennys, ylituotanto, virheiden analysointi 4. Ulkoiset virhekustannukset (external failure costs) Asiakkaalle toimitettujen tuotteiden laatuvirheistä aiheutuvat kustannukset Takuut, takuuhuolto, hyvitykset ja alennukset, reklamointiprosesseihin liittyvä työ Puutteellisen laadun välittömät ja välilliset kustannukset? Laadun piilokustannukset? Feigenbaum 1961; Juran 1979 Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

9 Kustannusjohtamisen ja tuotesuunnittelun suhde Hinta/ kustannukset suurin mahdollinen hinta alin kannattava hinta ominaisuuksien vähimmäistaso alin sallittu laatu mahdolliset ominaisuudet Ominaisuudet Laatu paras mahdollinen laatu Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

10 Tuotekustannuksiin vaikuttamismahdollisuudet Kumulat. kust. 100% 80-90% Locked-in Costs Cost incurrence R&D Tuotanto Myynti, jakelu, asiakaspalvelu Arvoketjun funktiot Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

11 Tavoitekustannusten määrittäminen Uuden tuotteen oletettu myyntihinta Tavoitekate Sallittu kustannus Kustannusten alentamistarve Lisäominaisuuksien kustannukset Nykyisen tuotteen kustannukset Arvioidut kustannukset Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

12 Tavoitekustannuslaskenta tuotesuunnittelun tukena Myyntihinta Arvioidut kustannukset Tavoitekustannukset Nykyiset kustannukset Sallitut kustannukset Tuotekehitysvaihe Valmistusvaihe Tuotteen lopettaminen (uuden tuotesukupolven lanseeraus) Valmistuksen aloittaminen ja lanseeraus markkinoille Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

13 Kustannusten alentamistarve: tuotetaso markkinaperusteinen kustannusjohtaminen Sallitut kustannukset Strateginen kustannusten alentamishaaste Tuotteen tavoitekustannus komponenttitason tavoitekustannukset Kustannusten alentamistavoitteet Nykyiset kustannukset Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

14 Esimerkki erillis- ja vaihtoehtoiskustannuksista Piiri Oy saa tilauksen valmistaa 1000 kpl piirilevyä ZO23. Piiri Oy ei ole aikaisemmin valmistanut kyseistä piirilevyä ja sen täytyy valmistusta varten vuokrata laserleikkaaja Valmistuksen ja valmistusosaston kustannukset ovat: Materiaalit piirilevyyn 3 /kpl Välitön työ 100 tuntia kustannuksiltaan 25 /h Laserleikkaajan vuokra 500 Konekäytön kustannus 45 /h, koneaikaa vaaditaan 8 h (poistojen, vuokrien ja vakuutusten osuus 35 /h) Työnjohtajan kustannukset 35 /h. Työnjohdon työaikaa on käytössä 1/5 suhteella välittömään työaikaan nähden Tilojen kustannukset kuukaudessa 50 /m2. Kone vaatii 10 m2 pinta-alaa tehdassalista. Konekäyttö 2000 tuntia kuukaudessa. Piirilevyn tilauksella on kiire. Piiri Oy toimii koneen osalta täydellä kapasiteetilla. Tilauksen toteuttamiseksi Piiri Oy joutuu viivästyttämään asiakkaan Y tilausta, josta se antaa asiakkaalle 100 :n alennuksen. Samalla joudutaan vähentämään tuotteen GT54 valmistusta 100 kpl, jonka muuttuvat yksikkökustannukset ovat 35 /kpl ja kokonaistuotto 100 kpl:n myynnistä 450. Laske piirilevyn Z023 valmistusprojektin kokonais-, erillis- ja vaihtoehtoiskustannukset. Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

15 Piiri Oy kustannukset projektille Kokonaiskustannukset Erilliskustannukset Materiaalit (3 * 1000 kpl) 3000 Materiaalit (3 * 1000 kpl) 3000 Välitön työ (100 h * 25 /h) 2500 Välitön työ (100 h * 25 /h) 2500 Laserleikkaajan vuokra 500 Laserleikkaajan vuokra 500 Konekäytön kustannus (8h* 45 ) 360 Konekäytön kustannus (8h* 10 ) 80 Työnjohdon kustannus (20h *35 ) 700 Työnjohdon kustannus (20h *35 ) 0 Tilakustannukset (500/2000*8) 2 Tilakustannukset (500/2000*8) 0 Tilauksen Y viivästyttämisen kust. 100 Tilauksen Y viivästyttämisen kust. 100 GT 54 menetetty tuotto 450 GT 54 menetetty tuotto 450 Yhteensä 7612 Yhteensä 6630 Yksikkökustannus 7,612 Yksikkökustannus 6,63 Vaihtoehtoiskustannukset Tilauksen Y viivästyttämisen kust. 100 GT 54 menetetty tuotto 450 Yhteensä 550 HUOM! Vaihtoehtoiskustannukset mukana Mikä kustannus on laserleikkaajan vuokra? Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

16 Hankintatoimi: edullisuuden arviointi Kustannus-hyötyanalyysi: minkä vaihtoehdon nettohyöty johonkin ajankohtaan projisoituna on suurin? Mitattavissa olevat tekijät: tuotot (tai säästöt) ja kust. Vaikeasti mitattavat tai laadulliset tekijät -> Verkottuminen + strateginen kumppanuus tavoitteena: tietotaito, tuotesalaisuus; osaavan henkilöstön saatavuus tuotannon monimutkaisuus ja ohjattavuus, joustavuuserot arvoketjun ja prosessien uudistamistarve laatu, toimitusvarmuus tuotteiden merkitys, imago tuotekehityspanostukset riskit, esim. toimintaympäristön muutoksen kautta toiminnan volyymi (myyntimäärä)

17 Esimerkki/ Ostaa-valmistaa -päätöksenteko: Yritys valmistaa nykyään itse moduulia X, jota tarvitaan lopputuotteeseen Alihankkijan tarjous moduulista 25 /kpl Kokonaiskustannukset Yksikkö /kpl kk:ssa kustannukset Välitön materiaali Välitön työ Muuttuvat yleiskustannukset Kiinteät yleiskustannukset Yhteensä ,- 27, kpl = yhden kuukauden normaalituotanto Minimikalkyyli: 20 Normaaliomakustannusarvo: 27 Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

18 Kapasiteetin vaihtoehtoinen käyttö, vertailuasetelma yhden kk:n periodille: Vuokratuotot Kate mod. Y tuottamisesta Modulin X hankinta Netto 2. Ostaa ja jättää 3. Ostaa ja tuottaa 4. Ostaa ja vuokr. 1.Valmistaa kapasiteetti modulia Y kapasiteetti ulos vapaaksi Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

19 Laadulliset tekijät mukaan => Kilpailukykyinen alihankinta Laatu Virheettömät tuotteet Laadun kokonaisvaltainen kehittäminen Toimituskyky Sovitut toimitukset oikea-aikaisesti Toimitusvarmuus Toimitussisällön asianmukaisuus Läpäisyaika (tilauksesta toimitukseen) Joustavuus Tuotevalikoima ja lajitelmamuutokset Uusien tuotteiden lanseeraus ja vanhojen tuotteiden lopettaminen Määrämuutokset Kapasiteettijoustavuus Sitoutunut käyttöpääoma JIT varastojen hallinnassa Maksuajat Ostotoiminnan kustannukset Tuotteiden, osien, komponenttien jne. ostohinta Hankintakustannukset (rahti, vakuutukset ) Prosessikustannukset (oma henkilöstö, hallinnointi, järjestelmät ) Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

20 Kokonaiskustannusajattelu (TCO) Tuotteen hankinnasta aiheutuvien kokonaiskustannusten analyyttinen tarkastelu Välittömät ja välilliset kustannukset Erillis- ja vaihtoehtoiskustannukset Piilokustannusten tunnistaminen Tuotteen hankinnasta aiheutuvien elinkaaren aikaisten kustannusten määrittäminen Elinkaarikustannusten kohdistaminen laskentakohteille ja jaksottaminen pitoaikaa vastaaville vuosille Investointilaskennan soveltaminen Rahan aika-arvo Vaihtoehdot ja niiden riskit Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

21 Kokonaiskustannusten määrittäminen: haasteet ja mahdollisuudet Tuotantovälineen kokonaiskustannukset Välittömät kustannukset Hankinnasta syntyvät kustannukset Muokkaamisen ja asentamisen kustannukset Käyttökustannukset Huollon ja korjausten kustannukset Tarkastukset, ennakoiva huolto Kuluvat osat, uusiminen, modernisointi Tuotantovälineestä luopumisen kustannukset elinkaaren päätyttyä Välilliset kustannukset Tuotantovälineeseen sitoutumisen aiheuttamat vaihtoehtoiskustannukset Prosesseissa syntyvät tuotantovälineestä aiheutuvat erilliskustannukset Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

22 Hankintatoimen kokonaiskustannusten luokittelu Hankinnan suunnittelun kustannukset Tarpeiden määrittäminen tuotestrategiaan perustuen Täsmällinen tarveanalyysi Toimittajien tunnistaminen ja skannaus Toimittajien arviointi ja neuvottelut Toimittajien valinta ja laadunvarmistus Toimittajien kanssa tehtävät sopimukset Hankinnasta syntyvät kustannukset Materiaalien hinta Tilaaminen Toimitusjärjestelyt ja toimitus Vastaanotto ja laaduntarkastus Maksuliikenne Hankinnoista aiheutuvat kustannukset Tuotevirheet, reklamaatiot ja palautukset Korjaukset ja säätäminen Varastointi Arvonalentumiset ja hävikki Vaikutus tuotannon prosessien kustannuksiin Viivästyneet toimitukset ja menetetyt myyntituotot Elinkaaren päättyminen ja korvaavien materiaalien kustannus Tuotantovälineistön ylläpito ja varaosat Hankintatoimen johtamisen kustannukset Toimittajien valvonta ja seuranta sekä hankintaprosessien kehittäminen Yhteistyö ja viestintä toimittajan kanssa Hankintaverkoston kehitys ja toiminnan johtamisen kustannukset Omalle organisaatiolle tarjottu tuotetuki ja koulutus Prosessien yhteen sovittaminen tuotannon, laadunvalvonnan ja tuotesuunnittelun kanssa Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

23 Total cost of ownership: esimerkkinä tietohallinto Esimerkki TCO-kustannusten jakautumasta (%) Palvelinohjelmistot 2,4 % T ietoverkko 3,4 % T ietoliikenne 2,5 % Tuotanto & ylläpito & tuki 24,1 % T yöasemaohjelmat 2,5 % Hallinto ja koulutus 2,6 % Palvelimet 2,3 % Työasemat 4,5 % Suunnittelu & prosessit 4,5 % Käyttökatkot 1,5 % Ylläpitotyöt 4,6 % Tilakulut 1,4 % Vierustuki 18,6 % Omien sovellutusten kehitys 5,8 % Omaehtoinen opettelu 12,5 % Ongelmien selvittely ja virheet 6,8 % Käyttökatkot Omaehtoinen opettelu Omien sovellutusten kehitys Tilakulut Hallinto ja koulutus Tietoliikenne Palvelinohjelmistot Työasemaohjelmat Vierustuki Ongelmien selvittely ja virheet Ylläpitotyöt Suunnittelu & prosessit Tuotanto & ylläpito & tuki Tietoverkko Palvelimet Työasemat Välilliset TCO-kustannukset 45,2 %: ei budjetoidut /käyttäjä Välittömät TCO-kustannukset 54,8 %: budjetoidut 5206 /käyttäjä Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

24 KTT Vesa Partanen Hankintaosaaminen kasvun tueksi -projekti Salo, Hankintojen kokonaiskustannusten tunnistaminen toimintolaskennan ja elinkaarikustannuslaskennan tuella Toimintolaskennan rooli kokonaiskustannusten määrittämisessä Elinkaarikustannuslaskennan käyttö kokonaiskustannusten analysoinnissa Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

25 Päätöstilanteet ja kustannuslaskenta Tuotevalikoimapäätökset Tuotteiden erillistuotot ja kustannukset Tavarantoimittajavalinnat Hintavertailut Virheellisen laadun kustannukset, puutekustannukset Hinnoittelu ja hintaneuvottelut Katetuottolaskenta vs. täyskatteellinen hinnoittelu Toimintatapojen ja prosessien kehittäminen Työvaiheiden uudelleen pohdinta => kustannustavoitteet Ostotoiminnan tehostaminen => ulkoistaminen ja kilpailuttaminen Tuotteistettujen palvelujen kustannuksiin vaikuttaminen Asiakassuhteiden hallinta Asiakassegmentointi => pohjautuu asiakaskannattavuuteen Asiakaspalvelun kustannukset Oman toiminnan kehittäminen Tuotesuunnittelu Selviytymiskolmio => Laatu, ominaisuudet & kustannukset Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

26 Monimutkaisuuden aiheuttamat kustannukset Ks. Emblemsvåg, 2003 Volyymistä johtuva monimutkaisuus Kokoluokasta johtuva monimutkaisuus Tuotedesign monimutkaisuus Jakelun monimutkaisuus Yksikköjen määrä Konetunnit Välitön työ Välitön materiaali Tilat Laitteistot Työntekijät Osien määrä Erikoisosien määrä Muutosten ja räätälöintien määrä Asiakkaiden määrä Asiakastilausten lkm paperiset sähköiset Sisäisten tilausten lkm Hankintatoimen monimutkaisuus Prosessin monimutkaisuus Tuotevalikoiman monimutkaisuus Muu monimutkaisuus Toimittajien lkm Ostotilausten lkm Tarkastetut osat Osien luokittelu Ulkoistaminen Transaktiot (muutokset, logistiikka, laatu) Läpimenoaika Prosessin virtautus Aikataulumuutokset Tuotteiden määrä Versioiden määrä Uusien tuotteiden lkm Lisätarvikkeiden lkm Pakkausvaihtoehdot Varastotasot Sisäiset siirrot Infojärjestelmä Standardisointi Uusintatyöt Hävikki, jäte Kustannusten kohdistaminen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Resurssien kulutusta kuvaava malli (toimintolaskenta) Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

27 Toimintolaskenta: toiminnot ja kohdistustekijät Toiminto ilmaisee, mitä organisaatiossa tehdään Prosessin osa, joka on identifioitavissa erilliseksi omaksi kokonaisuudekseen Voi koostua pienemmistä työtehtävistä tai osa-alueista Toiminnot voidaan esittää toimintoketjuina ja toimintoryhminä Toimintoja voidaan määrittää niiden arvon luonnin perusteella Lisäarvoa tuottavat, neutraalit ja lisäarvoa tuhoavat toiminnot Esimerkkejä toiminnoista ja toimintoryhmistä: ostotoiminta, materiaalien vastaanotto, varastointi, tuotekehitys, tuotannon suunnittelu, koneiden asetus, koneiden kunnossapito, laadunvarmistus, tuotteiden pakkaaminen ja lähettäminen, myyntikampanjan toteuttaminen Kustannusten kohdistustekijät/ ajurit Resurssiajurit: kokonaiskustannukset kustannuslajeittain yrityksen prosesseja kuvaaville toiminnoille Esimerkkejä resurssiajureista: työkustannukset ajankäyttö; tilakustannukset tilojen käyttö, esimerkiksi pinta-ala Kustannusajurit: toimintojen kustannukset lopulliselle laskentakohteelle Esimerkkejä kustannusajureista: volyymiperusteiset (tilausten lukumäärä, asetusten lukumäärä); ajankäyttö (konetunnit, työvaiheen ajankäyttö) ja intensiteetti/ vaativuus (valmistustapaindeksi, poikkeavien töiden huomioon otto lisäkertoimin)

28 Toimintolaskennan ulottuvuudet Kustannusten kohdistamisulottuvuus Resurssit Prosessiulottuvuus Kustannusten aiheuttajat Toiminnot Resurssikohdistimet Suoritusmittarit Laskentakohteet Toimintokohdistimet

29 Esimerkkejä kustannusajureista Toimintaprosessi/ funktio Tutkimus & tuotekehitys Tuotesuunnittelu Tuotanto Markkinointi Jakelu Asiakaspalvelu Mahdollisia kustannusajureja Tutkimusprojektien lkm, projektin työtunnit, projektien tekninen monimutkaisuus Tuotesuunnittelussa olevien tuotteiden lkm, tuotteisiin kuuluvien osien lkm, suunnittelutuntien määrä Tuotettujen yksikköjen määrä, asennusten määrä, muutettujen tilausten määrä, kone- ja/tai työtuntien määrä Mainoskampanjoiden määrä, asiakaskäyntien lkm, myyntitoimeksiantojen määrä, tarjousten määrä, markkinointikampanjaan käytetyt työtunnit Asiakkaiden määrä, tilausten lkm, lähetysten paino, tilausrivien määrä Palvelutoimeksiantojen määrä, vastaanotettujen puheluiden määrä/kestot, työtunnit toimeksiantoihin liittyen

30 Käytettyjä kohdistustekijöitä: High tech yritys & metalliteollisuusyritys Ostotoiminta Materiaalivarastot Tuotannon suunnittelu, Tuotesuunnittelu Tuotanto ja tuotantoteknologia Työnjohto ym. valmistukseen liittyvä työ Markkinointi Laadunvalvonta ja -varmistus Tutkimus- ja tuotekehitys Lähettämö Tilausrivien määrä/ nimikkeiden määrä Vastaanottokertojen lkm., varaston pinta-ala Tuotepakkausten lkm, erien lkm./ tuotetyyppien lkm. Konekuormitusryhmien tunnit/ omien osien määrä Työtunnit, tuotannon määrä Ei kohdisteta/ tuotetyyppien määrä Analyysiajat erää kohti/ omien osien määrä Ei kohdisteta tuotteille Tuotteiden tilavuus, pakkausten lkm/ tuotannon määrä Jatkuva käyttö/ kertaselvitys!

31 Toimintolaskenta: asiakaspalvelun kustannukset (I) Työajan käyttö Asiakaspalveluresurssit 50 % 30 % 20 % Työajan kustannus Asiakkaiden ongelmien ratkaiseminen Puhelujen lkm Palautusten käsittely Palautusten lkm Palautusten testaaminen ja jatkotoimenpiteet Työajan käyttö Tuoteryhmä A Tuoteryhmä B Toiminto Asiakkaiden ongelmien ratkaiseminen Kustannusajuri Tuoteryhmä A Tuoteryhmä B Yhteensä Puhelujen lkm Palautusten käsittely Palautusten lkm Palautusten testaus ja jatkotoimenpiteet Työajan käyttö

32 Toimintolaskenta: asiakaspalvelun kustannukset (II) Työajan käyttö Asiakaspalveluresurssit 50 % 30 % 20 % Työajan kustannus Asiakkaiden ongelmien ratkaiseminen Palautusten käsittely Palautusten testaaminen ja jatkotoimenpiteet 7500 Puhelujen lkm Tuoteryhmä A Työajan käyttö Palautusten lkm Tuoteryhmä B Toiminto Kustannusajuri Ajurin yksikköhinta Asiakkaiden ongelmien ratkaiseminen Tuoteryhmä A Puhelujen lkm 7500/2500 = *3 = 4500 Palautusten käsittely Palautusten lkm 4500/250 = 18 75*18 = 1350 Palautusten testaus ja jatkotoimenpiteet Työajan käyttö 3000/150 = 20 50*20 = 1000 Tuoteryhmä B 1000*3 = *18 = *20 = 2000 Yhteensä Yhteensä

33 Toimintolaskenta prosessijohtamisessa Prosessit Resurssit Toiminnot Jatkuva kehittäminen Arvoketjuanalyysi Tuotteet/ asiakkaat prosessiajattelun levittäminen organisaatioon vertailukehittämisen, benchmarkingin mahdollisuus linkit tuloskortin mittareihin

34 Esimerkki: Lapuan ketjut Lapua ketju: Tukkilajittelijan ketju (kuljetinketju 500 m) Elinkaarikustannukset 10 v. ajalta Lapua ja Kilpaileva tuote Lapua Kilpaileva tuote Ketjun kestoikä 17v 7v Ketjun hankintahinta ( /m) Hankintahinta yhteensä Vaihtotyö ja komponentit Onko OK? Ylläpitokustannukset/vuosi - voitelu muut huoltotyöt Yhteensä ylläpitokustannukset/vuosi ( )/ =5941 ja 5941*17 = Kokonaiskustannukset ketjun käyttöiällä: Elinkaarikustannukset vuodessa Elinkaarikustannukset 17 vuodessa Vaihtotyö kestää viideltä asentajalta viisi työpäivää Asentajan kustannus ( /h) 47, eli vaihtotyön hinta 5*5*8*47= 9400 Lähde: (38500*2, *2,428571)/ = 8743 ja 8743*17 = Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

35 Lapua ketju: rahan aika-arvo otettu huomioon NPV Lapua ketju (10%) Vuosikustannukset (-2800 * 8,02155) Hankintameno Investointi (88262,19*0,19784) ,19 Nykyarvo (NPV) NPV Lapua ketju (15%) Vuosikustannukset (-2800 * 6,0472) Hankintameno Investointi (88262,19*0,09293) ,19 Nykyarvo (NPV) Lapua ketju on kannattavampi NPV kilpaileva ketju (10%) Vuosikustannukset (-1900 * 8,02155) Hankintameno Investointi I (58910,773*0,51316) ,773 Investointi II (72453,061*0,26333) ,061 Nykyarvo (NPV) NPV kilpaileva ketju (15%) Vuosikustannukset (-1900 * 6,0472) Hankintameno Investointi I (58910,773*0,37594) ,773 Investointi II (72453,061*0,14133) ,061 Nykyarvo (NPV)

36 Lapua ketju: vuosikustannus Lapua Ketju 10% Ylläpitokustannukset Hankintameno ,84 Vuosikustannus YHT , ,844 Lapua Ketju 15% Ylläpitokustannukset Hankintameno ,76 Vuosikustannus YHT , ,758 Kilpaileva ketju 10 % Ylläpitokustannukset Hankintameno ,14 Vuosikustannus YHT , ,139 Vuosiannuiteetti Lapua ketju on kannattavampi Kilpaileva ketju 15 % Ylläpitokustannukset Hankintameno ,24 Vuosikustannus YHT , ,244 Lapua ketju 10% Lapua ketju 15% Kilpaileva 10 % Kilpaileva 15 % Vuosikustannus Elinkaarikustannukset Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

37 Talousohjauksen ja kustannusjohtamisen tarkoituksena on tukea organisaation johtoa ja avainhenkilöitä tekemään perusteltuja valintoja ja päätöksiä siten, että organisaation taloudellisiin tavoitteisiin ylletään ja organisaation kannattava toiminta ja kasvu on mahdollista saavuttaa myös pitkällä tähtäyksellä. Kiitos mielenkiinnostanne. Kysymyksiä? Vesa Partanen KTT, yliopisto-opettaja Turun kauppakorkeakoulu p / Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

strateginen johdon laskentatoimi

strateginen johdon laskentatoimi strateginen johdon laskentatoimi Esa Puolamäki strateginen johdon laskentatoimi Kasvuyrityksen liiketoiminnan ohjausmenetelmät Tietosanoma Copyright Esa Puolamäki ja Tietosanoma Oy Tietosanoma Oy Bulevardi

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Opiskelijanumero ja nimi:

Opiskelijanumero ja nimi: 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta VTT:n media-aamiainen 24.4.2012 Erikoistutkija Ismo Ruohomäki, VTT 2 Suomikin tarvitsee tuotantoa Globalisaation

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!!

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!! 1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja

Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja 20.12.2012 1 I Direktiivi, strategiat ja pk-yritykset Pikakatsaus direktiiviuudistuksen

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 3 1 (11) 29.11.2010 KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

OSA I Strategia miksi ja miten

OSA I Strategia miksi ja miten SISÄLLYS ESIPUHE...11 SAATESANAT KOLMANTEEN PAINOKSEEN...14 OSA I Strategia miksi ja miten 1. STRATEGIAN TAUSTATEKIJÄT...17 Organisaatiot ovat olemassa asiakkaitaan varten...17 Hinta määräytyy markkinoilla...18

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Valtorin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopiston taloustieteen laitos Hollola, 28.4.2014 www.helsinki.fi/yliopisto 2.5.2014 1 Sisältö Kasvulla tavoitellaan kannattavuutta (maataloudessa

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

KARI I. LEVÄINEN KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAJOHTAMINEN

KARI I. LEVÄINEN KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAJOHTAMINEN KARI I. LEVÄINEN KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAJOHTAMINEN Copyright 2013 Kari I. Leväinen ja Gaudeamus Helsinki University Press Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Leena Kilpi KL: 36.111, 66.4, K UDK: 332

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille:

Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille: Talentum Pro Helsinki 2016 3 Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille: 1 hankinnoilla on merkitystä 2 hyvin johdetuilla ja toteutetuilla hankinnoilla sekä hyvällä yhteistyöllä

Lisätiedot

Työelämäosaamisen osatekijät

Työelämäosaamisen osatekijät Työelämäosaamisen osatekijät osaamistarpeiden ja kompetenssin kartoittaminen (case ympäristöosaaminen) Mitä on osaaminen? Mitä on työelämäosaaminen? Suoritusprosessien kautta tarkasteltuna Kehittymisprosessien

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

SPORTTIA PALVELUJEN KEHITTÄMISEEN Aloitus Yhteiset hankinnat AikajanaSport-työajanseuranta Suomisport.fi projekti Maksupalvelu Muut asiat 14.9.

SPORTTIA PALVELUJEN KEHITTÄMISEEN Aloitus Yhteiset hankinnat AikajanaSport-työajanseuranta Suomisport.fi projekti Maksupalvelu Muut asiat 14.9. SPORTTIA PALVELUJEN KEHITTÄMISEEN Aloitus Yhteiset hankinnat AikajanaSport-työajanseuranta Suomisport.fi projekti Maksupalvelu Muut asiat 14.9.2016 YHTEISÖN HANKINNAT JULKINEN KILPAILUTUS 14.9.2016 YHTEISET

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 27.10.2011 Finnairin kolmas vuosineljännes 2011

Osavuosikatsaus 27.10.2011 Finnairin kolmas vuosineljännes 2011 Osavuosikatsaus 27.10.2011 Finnairin kolmas vuosineljännes 2011 Q3 Pääkohdat Voitollinen kolmas vuosineljännes lyhyesti: Aasian yritysmyynnin kasvu lähes 50 % Finnair kolmen suurimman joukossa Eurooppa-Aasia-liikenteessä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009. Nimi KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ.

TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009. Nimi KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ. i TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009 Opintokirjan nro Nimi Tutkinto-ohjelma Tehtävä I 2 J /l Pisteet 5 6 Yhteensä KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ TARVITTAES

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ 18.4.2013 Osaamisen johtaminen Lähtökohtia Organisaation toiminnan perusta on sille hyväksytyssä strategiassa. Osaamisen johtaminen pyrkii strategisena

Lisätiedot

Erilaisia tuotekehitysverkostoja Tiina Apilo ja Markku Mikkola

Erilaisia tuotekehitysverkostoja Tiina Apilo ja Markku Mikkola Erilaisia tuotekehitysverkostoja Tiina Apilo ja Markku Mikkola 30.5.06 Kehityssuuntia -valmistettavuustieto -valmistuksen koordinointi Valmistusyritykset Suunnitteluyritykset Kumppanuussuhteet Kumppanuussuhteet

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT

MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT TALENTUM Helsinki 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Timppa Airaksinen Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1412-1

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tulevaisuus verkostojen varassa

Tulevaisuus verkostojen varassa 1 Tulevaisuus verkostojen varassa 16.3.2010 Matti Majuri 2 Sisältö 1. Miksi verkostonäkökulma on tärkeä? 2. Toimittajaselvitys, TRIO-selvitys 3. Verkoston ketteryys, StrAgile-projekti 4. Havaintoja ja

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Valtorin palveluiden tuotteistaminen ja yhtenäistäminen. Valtorin asiakaspäivä Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto

Valtorin palveluiden tuotteistaminen ja yhtenäistäminen. Valtorin asiakaspäivä Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtorin palveluiden tuotteistaminen ja yhtenäistäminen Valtorin asiakaspäivä Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Palvelut ja prosessit Strategiset tavoitteet Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, prosessit ja

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINTAVOLYYMIT Materiaalihankinnat 340 M / vuodessa Hoito- ja muut

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2009 TERVETULOA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2009 TERVETULOA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2009 TERVETULOA VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTÄMINEN Oral Hammaslääkärit Oyj, varsinainen

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013

1Q 2013 Tulos. Finnair 1Q 2013 Tulos, 26.4.2013 1Q 2013 Tulos 1 Markkinaympäristö edelleen haastava IATA:n mukaan, Tulosparannuskehitys pysähtyi Euroopassa jo Q4 2012 aikana, tulokset edellisvuoden tasolla Öljyn hinta laski maaliskuussa, hintataso kuitenkin

Lisätiedot

Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä

Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä Unelma tiedon hyödyntämisen kokonaisekosysteemistä HSY-paikkatietoseminaari 16.3.2016 1 MISTÄ PUHUN TÄNÄÄN VIITE- JA KOKONAISARKKITEHTUURIT EKOSYSTEEMI TIEDOLLA JOHTAMINEN TOIMIJAVERKOSTOT PAIKKATIETO

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot