Tietoisku: Kokonaiskustannusajattelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoisku: Kokonaiskustannusajattelu"

Transkriptio

1 KTT Vesa Partanen Hankintaosaaminen kasvun tueksi -projekti Salo, Tietoisku: Kokonaiskustannusajattelu Hankintatoimen kustannusten kokonaisvaltainen analysointi Taloushallinnon rooli ja tehtävät kannattavuuden ohjauksessa Kustannustasoon vaikuttavat tekijät Tuotteen kustannukseen vaikuttaminen R & D -vaiheessa: tavoitekustannuslaskennan perusideat Erillis- ja vaihtoehtoiskustannukset päätöksissä Kokonaiskustannusten (TCO) määrittämisen haasteista Hankintojen kokonaiskustannusten tunnistaminen toimintolaskennan ja elinkaarikustannuslaskennan tuella Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

2 - Liiketoimintaympäristön seuranta, early warnings - Ohjaustunnusluvut (kilpailija vs. oma yritys) - Analysoidut kannanotot toimintaympäristön vaikutuksista (esim. yritysostot) Talousinformaatio Businessinformaatio - Poikkeamien tunnistaminen ja analysointi - Perinteinen suoritusarviointi - Kustannusseuranta Controllerin tehtäväkenttä Business Intelligence -asiantuntija (market surveyor) analyytikko Organisaation toimintaympäristön vaikutuksen analysointi yrityksen toiminnan kehittämiseen ja operaatioiden toteuttamiseen Tuloslaskija (score keeper) operaattori, valvoja Toimintojen, kustannusten ja palvelutason ohjaaminen siten, että organisaation taloudelliset vastuut tulevat hoidettua Analysointi Liiketoimintakumppani (business partner) strategi Strategisiin päätöksiin osallistuminen, strategisen suunnan määrittely ja liiketoimintamallin kehittämisen tuki Muutosagentti (change agent) katalysaattori Käyttäytymisen suuntaaminen, jotta organisaation strategiset päämäärät sekä taloudelliset ja liiketoiminnalliset tavoitteet toteutuvat Vaikuttaminen Lähde: Järvenpää ym Keskustelukumppani - Kyseenalaistaminen ja sparraus - Vaadittavan toiminnan määrittely ja kehittäminen - Strategioiden selkeyttäminen - Operatiiviset suunnitelmat - Business control & ohjaus Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

3 Talousohjauksen haasteet ja trendit 1. Tulevaisuusorientaation voimistuminen Tavoitekustannuslaskenta (target costing)? Elinkaarikustannuslaskenta? Rullaava ennustaminen ja suunnittelu? 2. Yrityksen ulkoympäristön analysointi Kilpailijaseuranta ja benchmarking? 3. Kokonaisvaltainen tulosjohtaminen Prosessipohjainen kustannusjohtaminen => toimintolaskennan jatkokehitys? Suoritusmittauksen syventäminen ja integrointi => Balanced Scorecard & strategiakartat Kannattavuusajurit! 4. Verkostoituvan liiketoiminnan tuki Open-book laskentajärjestelmät Organisaatiorajat ylittävä arvoketjupohjainen kustannusjohtaminen 5. Taloushallinto-organisaation uudistaminen Hajautus vs. keskitys (linjajohdon tuki & palvelukeskukset) Taloushallinnon ulkoistaminen Talousjohdon roolimuutos 6. Tietojohtaminen ja henkisen pääoman johtaminen Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

4 Taloushallinnon strategisen tuen osa-alueet Kriittiset menestystekijät - Arvopohjaiset - Kustannusperusteiset Liiketoimintamallin luomisessa tukeminen - Tuotteet - Markkinat - Jakelukanavat - Fokus Ympäristön trendien analysointi - Kasvu - Markkinoiden dynamiikka - Uudet mahdollisuudet - Uhat Toimintasuunnitelma - Aseman parantaminen - Tuki innovatiivisuudelle - Konkreettiset toimenpiteet Suoritusmittarit - Strateginen valvonta - Operatiivinen valvonta - Ajoitus Kilpailuasema - Suhteessa kriittisiin menestystekijöihin (ks. Bungay & Goold 1991) Plans are nothing, planning is everything (Eisenhower) Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

5 Kannattavuuden kokonaisvaltainen ohjaus Osaavat ja kyvykkäät työntekijät Avainhenkilöiden pysyvyys ja hallittu vaihtuvuus Tiedon tuottaminen ja jakaminen Työtyytyväisyys, motivaatio Tavoitellut asenteet ja arvot (Vastuullisuus, idearikkaus ym.) Arvo asiakkaalle Asiakkaan tarpeiden tyydyttyminen Asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus Asiakkaan kannattavuus Tehokkaat prosessit Tuotteiden kehittäminen Tilaus-toimitusprosessi Asiakassuhteiden hallinta Liiketoiminnan kehittäminen Markkinoille tuloaika Tuotekehitysprojektien kannattavuus Tuoteportfolion vastaavuus strategiaan Läpimenoaika Toimitustäsmällisyys Toimituksen kustannukset Toimitusten laatu/ virheettömyys Asiakassuhteen pysyvyys Asiakassuhteen kehitys Asiakkaan palvelutaso asiakassegmenteittäin Ohjausprosessien laatu ja tehokkuus Liiketoimintamallin asianmukaisuuden varmistaminen Kilpailijaseuranta Uudistuminen ja oppiminen Osaamisen jalostaminen: kyky tuottaa uusia tuotteita ja prosesseja Prosessien kehittämispotentiaali Innovaatioiden ja uusien liiketoimintamallien luominen Kannattavuus ja arvo omistajalle Sijoitetun pääoman tuotto Liiketulos, taloudellinen lisäarvo Vakavaraisuus, maksuvalmius Tuottoarvo ja substanssiarvo Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

6 Strategiset kustannustasoa säätelevät tekijät Partanen 2007 Mittakaavatekijät, suurtuotannon edut, joihin vaikuttavat esimerkiksi eräkokojen suuruus ja tuotevalikoiman laajuus Oppimistekijät, kokemus, osaaminen sekä mahdollisuudet ja kyvyt oppia uutta Kapasiteetin mallintaminen ja käyttö, kapasiteetin käyttöasteet, tuottavuus ja tehokkuus, käyttöpääoman hallinta Toimintojen integrointi, prosessien virtaviivaisuus, eri toimintojen ja funktioiden yhteistyö Yksikköjen integrointi, toimialojen välinen yhteistyö ja synergiat Vertikaalinen integraatio, jalostusketjun kattavuus, erikoistumisen aste Ajoitustekijät, tuoteuutuuksien ja investointien ajoittuminen markkinatilanteeseen ja kilpailijoiden toimintaan nähden Toimintapolitiikka, tuote-, investointi-, rahoitus- ja henkilöstöpolitiikan yhteydet kasvuun ja kehittämiseen Sijaintitekijät, sijainnin vaikutukset infrastruktuuri- ja logistiikkakustannuksiin sekä yleiseen kustannustasoon Institutionaaliset tekijät, yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisen kustannukset, esimerkiksi veropolitiikan ja lainsäädännön aiheuttamat kustannukset Lähteet: ks. Porter 1998; Kamensky 2000 Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

7 Tarpeettomia operatiivisia kustannuksia prosesseissa synnyttävät tekijät Tehottomat työmenetelmät ja päällekkäiset prosessivaiheet Partanen 2007 ylimääräiset siirrot varmuusvarastot ja ylituotanto suorituskyvyltään vaatimaton prosessi tuotannon ohjauksen huono suunnittelu kunnossapidon huono ajoitus, toimintakatkokset pitkät asetus- ja odotusajat Työntekijöiden negatiiviset asenteet sitoutumattomuus vaatimaton tavoitetaso ja työvirheiden hyväksyminen Laatuohjelman puutteet ylimääräiset tai liian vähäiset tarkastukset vialliset osat, materiaalit ja tarvikkeet toimittajien laatu- ja toimitusongelmat Osaamisen kehittämissuunnitelman ja osaamisen johtamisen puutteet koulutuksen vähäisyys ja puutteet osaamiskuilut, sopimattomat työtehtävät kehittämiskohteiden ja -ohjelmien vähäisyys Viestinnän vähäisyys ja huono kohtaaminen parhaita käytäntöjä ei levitetä yksiköistä ja prosesseista toisiin kehittämistarpeesta ei viestitetä riittävästi vaatimaton tavoiteasettelu Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

8 Laadun kustannukset 1. Ennalta ehkäisevän toiminnan kustannukset (prevention costs) Investoinnit laadun parantamiseen Laatujärjestelmän kehittäminen, laadunvalvontajärjestelmän muodostaminen Kokonaislaatuajattelun vahventamiseen liittyvä toiminta Koulutus laatutietoisuudesta, laadunohjaus, laatukatselmukset, laadun varmistaminen ja toimintaedellytysten arviointi ennen alihankkijasuhteen, tuotannon yms. aloittamista 2. Valvontakustannukset (appraisal costs) Laadun valvonnan ja tarkastuksen kustannukset, joilla pyritään vähentämään konkreettisia laatuvirheitä ja niiden kustannuksia Vastaanottotarkastus, valmistustarkastus, lopputarkastus, laatuarvioinnit 3. Sisäiset virhekustannukset (internal failure costs) Kustannukset virheellisistä prosesseista ja tuotteista ennen asiakastoimitusta Hävikki, hylkäykset, sisäiset korjaukset, uusintatarkastukset, seisokit, arvon vähennys, ylituotanto, virheiden analysointi 4. Ulkoiset virhekustannukset (external failure costs) Asiakkaalle toimitettujen tuotteiden laatuvirheistä aiheutuvat kustannukset Takuut, takuuhuolto, hyvitykset ja alennukset, reklamointiprosesseihin liittyvä työ Puutteellisen laadun välittömät ja välilliset kustannukset? Laadun piilokustannukset? Feigenbaum 1961; Juran 1979 Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

9 Kustannusjohtamisen ja tuotesuunnittelun suhde Hinta/ kustannukset suurin mahdollinen hinta alin kannattava hinta ominaisuuksien vähimmäistaso alin sallittu laatu mahdolliset ominaisuudet Ominaisuudet Laatu paras mahdollinen laatu Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

10 Tuotekustannuksiin vaikuttamismahdollisuudet Kumulat. kust. 100% 80-90% Locked-in Costs Cost incurrence R&D Tuotanto Myynti, jakelu, asiakaspalvelu Arvoketjun funktiot Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

11 Tavoitekustannusten määrittäminen Uuden tuotteen oletettu myyntihinta Tavoitekate Sallittu kustannus Kustannusten alentamistarve Lisäominaisuuksien kustannukset Nykyisen tuotteen kustannukset Arvioidut kustannukset Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

12 Tavoitekustannuslaskenta tuotesuunnittelun tukena Myyntihinta Arvioidut kustannukset Tavoitekustannukset Nykyiset kustannukset Sallitut kustannukset Tuotekehitysvaihe Valmistusvaihe Tuotteen lopettaminen (uuden tuotesukupolven lanseeraus) Valmistuksen aloittaminen ja lanseeraus markkinoille Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

13 Kustannusten alentamistarve: tuotetaso markkinaperusteinen kustannusjohtaminen Sallitut kustannukset Strateginen kustannusten alentamishaaste Tuotteen tavoitekustannus komponenttitason tavoitekustannukset Kustannusten alentamistavoitteet Nykyiset kustannukset Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

14 Esimerkki erillis- ja vaihtoehtoiskustannuksista Piiri Oy saa tilauksen valmistaa 1000 kpl piirilevyä ZO23. Piiri Oy ei ole aikaisemmin valmistanut kyseistä piirilevyä ja sen täytyy valmistusta varten vuokrata laserleikkaaja Valmistuksen ja valmistusosaston kustannukset ovat: Materiaalit piirilevyyn 3 /kpl Välitön työ 100 tuntia kustannuksiltaan 25 /h Laserleikkaajan vuokra 500 Konekäytön kustannus 45 /h, koneaikaa vaaditaan 8 h (poistojen, vuokrien ja vakuutusten osuus 35 /h) Työnjohtajan kustannukset 35 /h. Työnjohdon työaikaa on käytössä 1/5 suhteella välittömään työaikaan nähden Tilojen kustannukset kuukaudessa 50 /m2. Kone vaatii 10 m2 pinta-alaa tehdassalista. Konekäyttö 2000 tuntia kuukaudessa. Piirilevyn tilauksella on kiire. Piiri Oy toimii koneen osalta täydellä kapasiteetilla. Tilauksen toteuttamiseksi Piiri Oy joutuu viivästyttämään asiakkaan Y tilausta, josta se antaa asiakkaalle 100 :n alennuksen. Samalla joudutaan vähentämään tuotteen GT54 valmistusta 100 kpl, jonka muuttuvat yksikkökustannukset ovat 35 /kpl ja kokonaistuotto 100 kpl:n myynnistä 450. Laske piirilevyn Z023 valmistusprojektin kokonais-, erillis- ja vaihtoehtoiskustannukset. Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

15 Piiri Oy kustannukset projektille Kokonaiskustannukset Erilliskustannukset Materiaalit (3 * 1000 kpl) 3000 Materiaalit (3 * 1000 kpl) 3000 Välitön työ (100 h * 25 /h) 2500 Välitön työ (100 h * 25 /h) 2500 Laserleikkaajan vuokra 500 Laserleikkaajan vuokra 500 Konekäytön kustannus (8h* 45 ) 360 Konekäytön kustannus (8h* 10 ) 80 Työnjohdon kustannus (20h *35 ) 700 Työnjohdon kustannus (20h *35 ) 0 Tilakustannukset (500/2000*8) 2 Tilakustannukset (500/2000*8) 0 Tilauksen Y viivästyttämisen kust. 100 Tilauksen Y viivästyttämisen kust. 100 GT 54 menetetty tuotto 450 GT 54 menetetty tuotto 450 Yhteensä 7612 Yhteensä 6630 Yksikkökustannus 7,612 Yksikkökustannus 6,63 Vaihtoehtoiskustannukset Tilauksen Y viivästyttämisen kust. 100 GT 54 menetetty tuotto 450 Yhteensä 550 HUOM! Vaihtoehtoiskustannukset mukana Mikä kustannus on laserleikkaajan vuokra? Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

16 Hankintatoimi: edullisuuden arviointi Kustannus-hyötyanalyysi: minkä vaihtoehdon nettohyöty johonkin ajankohtaan projisoituna on suurin? Mitattavissa olevat tekijät: tuotot (tai säästöt) ja kust. Vaikeasti mitattavat tai laadulliset tekijät -> Verkottuminen + strateginen kumppanuus tavoitteena: tietotaito, tuotesalaisuus; osaavan henkilöstön saatavuus tuotannon monimutkaisuus ja ohjattavuus, joustavuuserot arvoketjun ja prosessien uudistamistarve laatu, toimitusvarmuus tuotteiden merkitys, imago tuotekehityspanostukset riskit, esim. toimintaympäristön muutoksen kautta toiminnan volyymi (myyntimäärä)

17 Esimerkki/ Ostaa-valmistaa -päätöksenteko: Yritys valmistaa nykyään itse moduulia X, jota tarvitaan lopputuotteeseen Alihankkijan tarjous moduulista 25 /kpl Kokonaiskustannukset Yksikkö /kpl kk:ssa kustannukset Välitön materiaali Välitön työ Muuttuvat yleiskustannukset Kiinteät yleiskustannukset Yhteensä ,- 27, kpl = yhden kuukauden normaalituotanto Minimikalkyyli: 20 Normaaliomakustannusarvo: 27 Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

18 Kapasiteetin vaihtoehtoinen käyttö, vertailuasetelma yhden kk:n periodille: Vuokratuotot Kate mod. Y tuottamisesta Modulin X hankinta Netto 2. Ostaa ja jättää 3. Ostaa ja tuottaa 4. Ostaa ja vuokr. 1.Valmistaa kapasiteetti modulia Y kapasiteetti ulos vapaaksi Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

19 Laadulliset tekijät mukaan => Kilpailukykyinen alihankinta Laatu Virheettömät tuotteet Laadun kokonaisvaltainen kehittäminen Toimituskyky Sovitut toimitukset oikea-aikaisesti Toimitusvarmuus Toimitussisällön asianmukaisuus Läpäisyaika (tilauksesta toimitukseen) Joustavuus Tuotevalikoima ja lajitelmamuutokset Uusien tuotteiden lanseeraus ja vanhojen tuotteiden lopettaminen Määrämuutokset Kapasiteettijoustavuus Sitoutunut käyttöpääoma JIT varastojen hallinnassa Maksuajat Ostotoiminnan kustannukset Tuotteiden, osien, komponenttien jne. ostohinta Hankintakustannukset (rahti, vakuutukset ) Prosessikustannukset (oma henkilöstö, hallinnointi, järjestelmät ) Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

20 Kokonaiskustannusajattelu (TCO) Tuotteen hankinnasta aiheutuvien kokonaiskustannusten analyyttinen tarkastelu Välittömät ja välilliset kustannukset Erillis- ja vaihtoehtoiskustannukset Piilokustannusten tunnistaminen Tuotteen hankinnasta aiheutuvien elinkaaren aikaisten kustannusten määrittäminen Elinkaarikustannusten kohdistaminen laskentakohteille ja jaksottaminen pitoaikaa vastaaville vuosille Investointilaskennan soveltaminen Rahan aika-arvo Vaihtoehdot ja niiden riskit Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

21 Kokonaiskustannusten määrittäminen: haasteet ja mahdollisuudet Tuotantovälineen kokonaiskustannukset Välittömät kustannukset Hankinnasta syntyvät kustannukset Muokkaamisen ja asentamisen kustannukset Käyttökustannukset Huollon ja korjausten kustannukset Tarkastukset, ennakoiva huolto Kuluvat osat, uusiminen, modernisointi Tuotantovälineestä luopumisen kustannukset elinkaaren päätyttyä Välilliset kustannukset Tuotantovälineeseen sitoutumisen aiheuttamat vaihtoehtoiskustannukset Prosesseissa syntyvät tuotantovälineestä aiheutuvat erilliskustannukset Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

22 Hankintatoimen kokonaiskustannusten luokittelu Hankinnan suunnittelun kustannukset Tarpeiden määrittäminen tuotestrategiaan perustuen Täsmällinen tarveanalyysi Toimittajien tunnistaminen ja skannaus Toimittajien arviointi ja neuvottelut Toimittajien valinta ja laadunvarmistus Toimittajien kanssa tehtävät sopimukset Hankinnasta syntyvät kustannukset Materiaalien hinta Tilaaminen Toimitusjärjestelyt ja toimitus Vastaanotto ja laaduntarkastus Maksuliikenne Hankinnoista aiheutuvat kustannukset Tuotevirheet, reklamaatiot ja palautukset Korjaukset ja säätäminen Varastointi Arvonalentumiset ja hävikki Vaikutus tuotannon prosessien kustannuksiin Viivästyneet toimitukset ja menetetyt myyntituotot Elinkaaren päättyminen ja korvaavien materiaalien kustannus Tuotantovälineistön ylläpito ja varaosat Hankintatoimen johtamisen kustannukset Toimittajien valvonta ja seuranta sekä hankintaprosessien kehittäminen Yhteistyö ja viestintä toimittajan kanssa Hankintaverkoston kehitys ja toiminnan johtamisen kustannukset Omalle organisaatiolle tarjottu tuotetuki ja koulutus Prosessien yhteen sovittaminen tuotannon, laadunvalvonnan ja tuotesuunnittelun kanssa Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

23 Total cost of ownership: esimerkkinä tietohallinto Esimerkki TCO-kustannusten jakautumasta (%) Palvelinohjelmistot 2,4 % T ietoverkko 3,4 % T ietoliikenne 2,5 % Tuotanto & ylläpito & tuki 24,1 % T yöasemaohjelmat 2,5 % Hallinto ja koulutus 2,6 % Palvelimet 2,3 % Työasemat 4,5 % Suunnittelu & prosessit 4,5 % Käyttökatkot 1,5 % Ylläpitotyöt 4,6 % Tilakulut 1,4 % Vierustuki 18,6 % Omien sovellutusten kehitys 5,8 % Omaehtoinen opettelu 12,5 % Ongelmien selvittely ja virheet 6,8 % Käyttökatkot Omaehtoinen opettelu Omien sovellutusten kehitys Tilakulut Hallinto ja koulutus Tietoliikenne Palvelinohjelmistot Työasemaohjelmat Vierustuki Ongelmien selvittely ja virheet Ylläpitotyöt Suunnittelu & prosessit Tuotanto & ylläpito & tuki Tietoverkko Palvelimet Työasemat Välilliset TCO-kustannukset 45,2 %: ei budjetoidut /käyttäjä Välittömät TCO-kustannukset 54,8 %: budjetoidut 5206 /käyttäjä Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

24 KTT Vesa Partanen Hankintaosaaminen kasvun tueksi -projekti Salo, Hankintojen kokonaiskustannusten tunnistaminen toimintolaskennan ja elinkaarikustannuslaskennan tuella Toimintolaskennan rooli kokonaiskustannusten määrittämisessä Elinkaarikustannuslaskennan käyttö kokonaiskustannusten analysoinnissa Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

25 Päätöstilanteet ja kustannuslaskenta Tuotevalikoimapäätökset Tuotteiden erillistuotot ja kustannukset Tavarantoimittajavalinnat Hintavertailut Virheellisen laadun kustannukset, puutekustannukset Hinnoittelu ja hintaneuvottelut Katetuottolaskenta vs. täyskatteellinen hinnoittelu Toimintatapojen ja prosessien kehittäminen Työvaiheiden uudelleen pohdinta => kustannustavoitteet Ostotoiminnan tehostaminen => ulkoistaminen ja kilpailuttaminen Tuotteistettujen palvelujen kustannuksiin vaikuttaminen Asiakassuhteiden hallinta Asiakassegmentointi => pohjautuu asiakaskannattavuuteen Asiakaspalvelun kustannukset Oman toiminnan kehittäminen Tuotesuunnittelu Selviytymiskolmio => Laatu, ominaisuudet & kustannukset Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

26 Monimutkaisuuden aiheuttamat kustannukset Ks. Emblemsvåg, 2003 Volyymistä johtuva monimutkaisuus Kokoluokasta johtuva monimutkaisuus Tuotedesign monimutkaisuus Jakelun monimutkaisuus Yksikköjen määrä Konetunnit Välitön työ Välitön materiaali Tilat Laitteistot Työntekijät Osien määrä Erikoisosien määrä Muutosten ja räätälöintien määrä Asiakkaiden määrä Asiakastilausten lkm paperiset sähköiset Sisäisten tilausten lkm Hankintatoimen monimutkaisuus Prosessin monimutkaisuus Tuotevalikoiman monimutkaisuus Muu monimutkaisuus Toimittajien lkm Ostotilausten lkm Tarkastetut osat Osien luokittelu Ulkoistaminen Transaktiot (muutokset, logistiikka, laatu) Läpimenoaika Prosessin virtautus Aikataulumuutokset Tuotteiden määrä Versioiden määrä Uusien tuotteiden lkm Lisätarvikkeiden lkm Pakkausvaihtoehdot Varastotasot Sisäiset siirrot Infojärjestelmä Standardisointi Uusintatyöt Hävikki, jäte Kustannusten kohdistaminen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Resurssien kulutusta kuvaava malli (toimintolaskenta) Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

27 Toimintolaskenta: toiminnot ja kohdistustekijät Toiminto ilmaisee, mitä organisaatiossa tehdään Prosessin osa, joka on identifioitavissa erilliseksi omaksi kokonaisuudekseen Voi koostua pienemmistä työtehtävistä tai osa-alueista Toiminnot voidaan esittää toimintoketjuina ja toimintoryhminä Toimintoja voidaan määrittää niiden arvon luonnin perusteella Lisäarvoa tuottavat, neutraalit ja lisäarvoa tuhoavat toiminnot Esimerkkejä toiminnoista ja toimintoryhmistä: ostotoiminta, materiaalien vastaanotto, varastointi, tuotekehitys, tuotannon suunnittelu, koneiden asetus, koneiden kunnossapito, laadunvarmistus, tuotteiden pakkaaminen ja lähettäminen, myyntikampanjan toteuttaminen Kustannusten kohdistustekijät/ ajurit Resurssiajurit: kokonaiskustannukset kustannuslajeittain yrityksen prosesseja kuvaaville toiminnoille Esimerkkejä resurssiajureista: työkustannukset ajankäyttö; tilakustannukset tilojen käyttö, esimerkiksi pinta-ala Kustannusajurit: toimintojen kustannukset lopulliselle laskentakohteelle Esimerkkejä kustannusajureista: volyymiperusteiset (tilausten lukumäärä, asetusten lukumäärä); ajankäyttö (konetunnit, työvaiheen ajankäyttö) ja intensiteetti/ vaativuus (valmistustapaindeksi, poikkeavien töiden huomioon otto lisäkertoimin)

28 Toimintolaskennan ulottuvuudet Kustannusten kohdistamisulottuvuus Resurssit Prosessiulottuvuus Kustannusten aiheuttajat Toiminnot Resurssikohdistimet Suoritusmittarit Laskentakohteet Toimintokohdistimet

29 Esimerkkejä kustannusajureista Toimintaprosessi/ funktio Tutkimus & tuotekehitys Tuotesuunnittelu Tuotanto Markkinointi Jakelu Asiakaspalvelu Mahdollisia kustannusajureja Tutkimusprojektien lkm, projektin työtunnit, projektien tekninen monimutkaisuus Tuotesuunnittelussa olevien tuotteiden lkm, tuotteisiin kuuluvien osien lkm, suunnittelutuntien määrä Tuotettujen yksikköjen määrä, asennusten määrä, muutettujen tilausten määrä, kone- ja/tai työtuntien määrä Mainoskampanjoiden määrä, asiakaskäyntien lkm, myyntitoimeksiantojen määrä, tarjousten määrä, markkinointikampanjaan käytetyt työtunnit Asiakkaiden määrä, tilausten lkm, lähetysten paino, tilausrivien määrä Palvelutoimeksiantojen määrä, vastaanotettujen puheluiden määrä/kestot, työtunnit toimeksiantoihin liittyen

30 Käytettyjä kohdistustekijöitä: High tech yritys & metalliteollisuusyritys Ostotoiminta Materiaalivarastot Tuotannon suunnittelu, Tuotesuunnittelu Tuotanto ja tuotantoteknologia Työnjohto ym. valmistukseen liittyvä työ Markkinointi Laadunvalvonta ja -varmistus Tutkimus- ja tuotekehitys Lähettämö Tilausrivien määrä/ nimikkeiden määrä Vastaanottokertojen lkm., varaston pinta-ala Tuotepakkausten lkm, erien lkm./ tuotetyyppien lkm. Konekuormitusryhmien tunnit/ omien osien määrä Työtunnit, tuotannon määrä Ei kohdisteta/ tuotetyyppien määrä Analyysiajat erää kohti/ omien osien määrä Ei kohdisteta tuotteille Tuotteiden tilavuus, pakkausten lkm/ tuotannon määrä Jatkuva käyttö/ kertaselvitys!

31 Toimintolaskenta: asiakaspalvelun kustannukset (I) Työajan käyttö Asiakaspalveluresurssit 50 % 30 % 20 % Työajan kustannus Asiakkaiden ongelmien ratkaiseminen Puhelujen lkm Palautusten käsittely Palautusten lkm Palautusten testaaminen ja jatkotoimenpiteet Työajan käyttö Tuoteryhmä A Tuoteryhmä B Toiminto Asiakkaiden ongelmien ratkaiseminen Kustannusajuri Tuoteryhmä A Tuoteryhmä B Yhteensä Puhelujen lkm Palautusten käsittely Palautusten lkm Palautusten testaus ja jatkotoimenpiteet Työajan käyttö

32 Toimintolaskenta: asiakaspalvelun kustannukset (II) Työajan käyttö Asiakaspalveluresurssit 50 % 30 % 20 % Työajan kustannus Asiakkaiden ongelmien ratkaiseminen Palautusten käsittely Palautusten testaaminen ja jatkotoimenpiteet 7500 Puhelujen lkm Tuoteryhmä A Työajan käyttö Palautusten lkm Tuoteryhmä B Toiminto Kustannusajuri Ajurin yksikköhinta Asiakkaiden ongelmien ratkaiseminen Tuoteryhmä A Puhelujen lkm 7500/2500 = *3 = 4500 Palautusten käsittely Palautusten lkm 4500/250 = 18 75*18 = 1350 Palautusten testaus ja jatkotoimenpiteet Työajan käyttö 3000/150 = 20 50*20 = 1000 Tuoteryhmä B 1000*3 = *18 = *20 = 2000 Yhteensä Yhteensä

33 Toimintolaskenta prosessijohtamisessa Prosessit Resurssit Toiminnot Jatkuva kehittäminen Arvoketjuanalyysi Tuotteet/ asiakkaat prosessiajattelun levittäminen organisaatioon vertailukehittämisen, benchmarkingin mahdollisuus linkit tuloskortin mittareihin

34 Esimerkki: Lapuan ketjut Lapua ketju: Tukkilajittelijan ketju (kuljetinketju 500 m) Elinkaarikustannukset 10 v. ajalta Lapua ja Kilpaileva tuote Lapua Kilpaileva tuote Ketjun kestoikä 17v 7v Ketjun hankintahinta ( /m) Hankintahinta yhteensä Vaihtotyö ja komponentit Onko OK? Ylläpitokustannukset/vuosi - voitelu muut huoltotyöt Yhteensä ylläpitokustannukset/vuosi ( )/ =5941 ja 5941*17 = Kokonaiskustannukset ketjun käyttöiällä: Elinkaarikustannukset vuodessa Elinkaarikustannukset 17 vuodessa Vaihtotyö kestää viideltä asentajalta viisi työpäivää Asentajan kustannus ( /h) 47, eli vaihtotyön hinta 5*5*8*47= 9400 Lähde: (38500*2, *2,428571)/ = 8743 ja 8743*17 = Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

35 Lapua ketju: rahan aika-arvo otettu huomioon NPV Lapua ketju (10%) Vuosikustannukset (-2800 * 8,02155) Hankintameno Investointi (88262,19*0,19784) ,19 Nykyarvo (NPV) NPV Lapua ketju (15%) Vuosikustannukset (-2800 * 6,0472) Hankintameno Investointi (88262,19*0,09293) ,19 Nykyarvo (NPV) Lapua ketju on kannattavampi NPV kilpaileva ketju (10%) Vuosikustannukset (-1900 * 8,02155) Hankintameno Investointi I (58910,773*0,51316) ,773 Investointi II (72453,061*0,26333) ,061 Nykyarvo (NPV) NPV kilpaileva ketju (15%) Vuosikustannukset (-1900 * 6,0472) Hankintameno Investointi I (58910,773*0,37594) ,773 Investointi II (72453,061*0,14133) ,061 Nykyarvo (NPV)

36 Lapua ketju: vuosikustannus Lapua Ketju 10% Ylläpitokustannukset Hankintameno ,84 Vuosikustannus YHT , ,844 Lapua Ketju 15% Ylläpitokustannukset Hankintameno ,76 Vuosikustannus YHT , ,758 Kilpaileva ketju 10 % Ylläpitokustannukset Hankintameno ,14 Vuosikustannus YHT , ,139 Vuosiannuiteetti Lapua ketju on kannattavampi Kilpaileva ketju 15 % Ylläpitokustannukset Hankintameno ,24 Vuosikustannus YHT , ,244 Lapua ketju 10% Lapua ketju 15% Kilpaileva 10 % Kilpaileva 15 % Vuosikustannus Elinkaarikustannukset Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

37 Talousohjauksen ja kustannusjohtamisen tarkoituksena on tukea organisaation johtoa ja avainhenkilöitä tekemään perusteltuja valintoja ja päätöksiä siten, että organisaation taloudellisiin tavoitteisiin ylletään ja organisaation kannattava toiminta ja kasvu on mahdollista saavuttaa myös pitkällä tähtäyksellä. Kiitos mielenkiinnostanne. Kysymyksiä? Vesa Partanen KTT, yliopisto-opettaja Turun kauppakorkeakoulu p / Kokonaiskustannusajattelu, Salo KTT Vesa Partanen

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

strateginen johdon laskentatoimi

strateginen johdon laskentatoimi strateginen johdon laskentatoimi Esa Puolamäki strateginen johdon laskentatoimi Kasvuyrityksen liiketoiminnan ohjausmenetelmät Tietosanoma Copyright Esa Puolamäki ja Tietosanoma Oy Tietosanoma Oy Bulevardi

Lisätiedot

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Salon hankintaosaamiskartoituksen tuloksia, mitä seuraavaksi? Harri Lorentz, Kalle Väänänen Turun kauppakorkeakoulu Kartoitus hankintatoimen haasteista ja kehitystarpeista

Lisätiedot

Kustannuslaskenta johtamisen välineenä?

Kustannuslaskenta johtamisen välineenä? Kustannuslaskenta johtamisen välineenä? Maksuton ei ole ilmaista - yliopistokirjastojen talous kunnossa? Talousseminaari torstaina 25.11.2010 Timo Hyvönen, KTT, laskentatoimen lehtori Laskentatoimen perusongelmat

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointi järjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointijärjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö Siu 1

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle

Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle A Basware Presentation Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle Kuinka tehostaa ostoreskontratoimintoja entisestään Basware InvoiceOut - Ostolaskuprosessin ulkoistaminen Esa Tihilä, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen

ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen Ennakoiva yhteistoiminta Auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään yrityksen tilanteen sekä muutostarpeet Vahvistaa laadukasta tiedon kulkua

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Varastonhallinnan optimointi

Varastonhallinnan optimointi Varastonhallinnan optimointi Komponenttien ostojen optimointi OPTIMI-hanke Matti Säämäki tutkimusapulainen Nopea tiedonvälitys, kansainvälistyvä kilpailu ja konsulttien vaikutusvallan kasvu on tuonut vallitseviksi

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Opiskelijanumero ja nimi:

Opiskelijanumero ja nimi: 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Petteri Aro petteri.aro@oamk.fi Raija Westerlund raija.westerlund@oamk.fi 4.10.2012 Tampere Insinöörikoulutuksen foorumi BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Koko yksikön tasolla Hankkeen tavoite

Lisätiedot

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt. erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.fi ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi. Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9.

Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi. Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9. Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Hankinnan ongelmakohdat Tekninen osaaminen hankinnasta yleensä hyvällä

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Turun kauppakorkeakoulu Hankintaosaaminen kasvun tueksi -projektin tavoitteet (2012-06/2014) Projektin tavoitteena on tukea varsinaissuomalaisten yritysten kytkeytymistä

Lisätiedot

Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti Tietoisku: Hankintahenkilöstön osaaminen ja sen hyödyntäminen organisaatiossa

Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti Tietoisku: Hankintahenkilöstön osaaminen ja sen hyödyntäminen organisaatiossa Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti Tietoisku: Hankintahenkilöstön osaaminen ja sen hyödyntäminen organisaatiossa Ohjelma: 8:30 Aamukahvi ja avaus 8:40 Käytännön esimerkkejä osaamisen merkityksestä

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot

TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi Vastaava opettaja: Karlos Artto Tentin yhteyshenkilo: Atso Takala 050-3739252, atso.takala tkk.

TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi Vastaava opettaja: Karlos Artto Tentin yhteyshenkilo: Atso Takala 050-3739252, atso.takala tkk. TU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi Vastaava opettaja: Karlos Artto Tentin yhteyshenkilo: Atso Takala 050-3739252, atso.takala tkk.fi Kesatentti, 16.6.2008 Opiskelijan tiedot IEtunimi: Sukunimi: Sivuja

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

Testaa tietosi. 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d

Testaa tietosi. 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Testaa tietosi 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Tehtävä 1 En ole. Taseen vastattavaa-puolen tilien ns. normaalisaldot ovat aina tilin kredit-puolella. Esimerkiksi oma pääoma kasvaa kredit-puolella ja oman pääoma

Lisätiedot

Tuotantotalouden 25 op sivuaine

Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalous 25 op Mitä? teknistä osaamista, taloustieteiden menetelmiä sekä ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä tavoitteena tuottavuuden, laadun ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA 28.4.2014 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Kannattavuus / Tuottavuus

Kannattavuus / Tuottavuus Kannattavuus / Tuottavuus Toiminnan kannattavuus / tuottavuus mistä on kysymys? Tuottavuuden perusteet Toimittaja Asiakas Koulutusta 35 vuotta. KANNATTAVUUS TUOTTAVUUS Raaka-aine, Palvelu Yritys Oy Tuote,

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta VTT:n media-aamiainen 24.4.2012 Erikoistutkija Ismo Ruohomäki, VTT 2 Suomikin tarvitsee tuotantoa Globalisaation

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Pelastuslaitosten strateginen pohja

Pelastuslaitosten strateginen pohja Strategia 2020 Pelastuslaitosten strateginen pohja Pelastuslaitoksen kehittymisvaatimus Johtamisen haaste Tuottavuushyöty Yhteiskunnan/ Kunnan tavoitetaso Miten osaaminen saadaan yhteiskunnan käyttöön?

Lisätiedot

Laskentatoimi, digiaineisto. Esittelyaineisto

Laskentatoimi, digiaineisto. Esittelyaineisto LASKENTATOIMI DIGIAINEISTO Laskentatoimi, digiaineisto Esittelyaineisto Laskentatoimi, digiaineisto sisältää tehtävien ratkaisut Excel-tiedostoina Excel-pohjat tehtävien ratkaisuille opetusdioja Tutustu

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Roi Rules Mittaamisen sietämätön keveys

Roi Rules Mittaamisen sietämätön keveys Roi Rules Mittaamisen sietämätön keveys Karri Hautanen Racon Business Development Oy 1.2.2006, Sanomatalo Racon Business Development Sisältö ROI? Mittaaminen Huonot esimerkit ICT-hankkeiden mittaaminen

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 ESITYS 24.7.2006 Liikevaihdon jakauma 1-6/2006 97,0 milj. euroa Joustopakkaukset 37,1 milj. euroa 38 % Kosteuspyyhkeet 35 % Kuitukankaat 27 % Pyyhkeet

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot

Tuotanto- ja palveluverkostot Tuotanto- ja palveluverkostot Suuri Kuva selvitys Tuotanto- ja palveluverkostot Teknologiateollisuus ry Suuri Kuva -selvitys Yhtenä päämääränä uuden lähestymistavan tuottaminen varsin heterogeenisen yrityskentän

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj Seminaariohjelma HUB logistics Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj HUBin palvelutarjooma Toimitusketjun ohjaus- ja kehitysprosessi Hankinta Tuotanto Varastointi Myynti

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa YRITYSKUVAUS RASA OY Rasa Oy on suomalainen teollisuusyritys, joka on perustettu 50-luvulla. Rasa Oy toimittaa rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, ja sillä on toimipisteitä 12 maassa. Se pyrkii tarjoamaan

Lisätiedot

täsmällistä johtamista

täsmällistä johtamista Tuloskorteilla täsmällistä johtamista Kaarlo Kankkunen Talousjohtaja, Tamro Suomi Microsoft Business Summit 29.9.2009 A Company of PHOENIX group Tamro-konserni Lääkejakelutoimintaa 8 maassa, 20 jakelukeskusta,

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Toimitusjohtajakurssi

Toimitusjohtajakurssi Sivu 1 / 5 Toimitusjohtajakurssi Kohderyhmä Tavoitteet Johtotehtäviin siirtyvät, vähän aikaa johtotehtävissä toimineet ja sellaiset yritysten avainhenkilöt, jotka haluavat oppia toimimaan johtajina, päivittää

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 3 1 (11) 29.11.2010 KONE- JA METALLIALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Varastonhallinnan optimointi

Varastonhallinnan optimointi Varastonhallinnan optimointi Timo Ranta Tutkijatohtori TTY Porin laitos OPTIMI 4.6.215 Peruskysymykset Kuinka paljon tilataan? Milloin tilataan? 2 (46) Kustannuksia Tavaran hinta Varastointikustannukset

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Arvonkasvuohjelma. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

Arvonkasvuohjelma. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk Arvonkasvuohjelma Yritysarvo on kattava toiminnan tuloksellisuuden mittari riippumatta omistajatavoitteesta. Yritysarvo heijastaa kaikkien tulevien rahavirtojen summaa. Kasvava yritysarvo = kasvava kassavirta

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!!

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!! 1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistaminen parempaa vaikuttavuutta pienemmin kustannuksin

Työterveysyhteistyön uudistaminen parempaa vaikuttavuutta pienemmin kustannuksin Työterveysyhteistyön uudistaminen parempaa vaikuttavuutta pienemmin kustannuksin Laadukkaasti johdetun työterveysyhteistyön suora korrelaatio yrityksen kannattavaan kasvuun Uudista ja Uudistu - 24.11.2015

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Mertim Oy Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI. Myynnin budjetointi

Mertim Oy Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI. Myynnin budjetointi Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI Myynnin budjetointi Myyntiä budjetoitaessa arvioidaan yhdessä myyntimääriä ja myyntihintoja tuoteryhmittäin tai tuotteittain. Asiakasbudjetit

Lisätiedot

ERP-järjestelmän kannattavuus

ERP-järjestelmän kannattavuus ERP-järjestelmän kannattavuus Jouko Karjalainen ITViikon ja Lawsonin seminaari 30.08.2007 ROI vs. TCO ROI, return on investment DuPont-malli: tuotot, kustannukset, sidottu pääoma Kausittainen tuloslaskenta

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA. Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka

LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA. Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka VIITEKEHYS 2 HUS-LOGISTIIKKA LUKUINA Liikevaihto 190 milj. euroa Henkilöstö 260 Tuotevalikoima > 55 000 nimikettä

Lisätiedot

Laatu on Enemmän... Hyvä laatujohtaminen ei pysähdy ISO 9001:een!

Laatu on Enemmän... Hyvä laatujohtaminen ei pysähdy ISO 9001:een! Laatu on Enemmän... Hyvä laatujohtaminen ei pysähdy ISO 9001:een! Teemapäivä 15.6.2012 Rantasipi Airport, Vantaa Markku Siivonen markku.siivonen@dqs.fi Puh. 0400 455 292 DQS-UL Konserni 2 300 auditoijaa

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot