OECD:n koulutusindikaattoriprojektin B-verkoston (INES 1 Network B) 28. kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OECD:n koulutusindikaattoriprojektin B-verkoston (INES 1 Network B) 28. kokous 17. - 19.10.2007"

Transkriptio

1 Irja Blomqvist / Elinolot Aila Repo / Henkilötilastot Matkakertomus (6) OECD:n koulutusindikaattoriprojektin B-verkoston (INES 1 Network B) 28. kokous Tiivistelmä Kokouksessa käsiteltiin aikuisten taitojen arviointiohjelman PIAAC:in (Program of International Assessment of Adult Competencies) taustakyselyyn liittyviä asiakokonaisuuksia sekä B-verkoston edellisen kokouksen jälkeen tehtyä kehittämistyötä mm. työelämään sijoittumista, aikuiskoulutusta sekä koulutuksen sosiaalisia ja taloudellisia tuotoksia kuvaavien indikaattoreiden alueella. PIAAC B-verkostossa käyty keskustelu otetaan huomioon järjestettävässä OECD:n asiantuntijaryhmän kokouksessa. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä koko taustakyselyn rakennetta ja työryhmien tuottamia papereita. Tammikuussa 2008 on tutkimukseen osallistuvien maiden johtoryhmän BPC:n (Board of Participation Countries) kokous, jossa päätetään PIAAC:in rahoittamisesta sekä menettelystä, miten jatketaan tutkimukseen mukaan otettavien asiakokonaisuuksien priorisointikeskustelua. B-verkoston toimintaan liittyvä julkaisutoiminta: Aikuisoppimisen mittaamista koskeva selvitys lomakemalleineen (Adult Learning Module) julkaistaan helmi-maaliskuussa Korkeasti koulutetun työvoiman tarjontaa koskeva selvitys julkaistaan arviointikierroksen jälkeen OECD:n työryhmäpaperina. Koulutuksesta työelämään siirtymisen viitekehys -raportti (Van der Velden) julkaistaan OECD:n työryhmäpaperina. Korkea-asteen koulutuksen laajenemisen vaikutuksia koskeva selvitys on julkaistu OECD:n työryhmäpaperina. Aika ja paikka Wien Osallistujat Kokoukseen osallistui yhteensä lähes 50 edustajaa 28 OECD-maasta, CEDEFOP:ista, Euroopan komission Koulutus- ja kulttuuripääosastosta, Eurostatista ja OECD:n sihteeristöstä. Kutsuttuina PIAAC-tutkimuksen asiantuntijoina osallistuivat kokoukseen David Raffe Iso- Britanniasta ja Scott Murray Kanadasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi B-verkoston puheenjohtaja Dan Andersson Ruotsista. Suomesta kokoukseen osallistuivat Aila Repo ja Irja Blomqvist Tilastokeskuksesta. 1 INES Indicators of Education Systems

2 2(6) Kokouksen tavoite Kokouksen tavoitteena oli valmistella vuoden 2008 Education at a Glance -julkaisun tekemistä, tutkia siihen tulevien indikaattorien vertailuun liittyviä ongelmia, päivittää ja ohjeistaa B-verkoston eri työryhmien toimia sekä edistää B-verkoston työtä PIAAC-tutkimuksen taustakyselyn valmistelussa. Käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset Kokouksen avaus ja OECD-kuulumiset Itävallan opetus-, taide- ja kulttuuriministeriön edustaja Heidrun Strohmeyer toivotti B- verkoston tervetulleeksi Itävaltaan ja Itävallan INES-koordinaattori Mark Német esitteli maansa koulutusjärjestelmää. Bo Hansson OECD:n sihteeristöstä ilmoitti INES-projektin ja PIAAC-tutkimuksen tulevat kokoukset ja tärkeimmät toimet. PIAAC-asiantuntijakokous Pariisissa A-verkosto Edinburgissa C-verkosto Pariisissa Koulutuspolitiikkakomitea Pariisissa Tekninen ryhmä Lontoossa PIAAC johtoryhmä (PIAAC Board of participating countries BPC) tammikuussa Kokoukseen osallistuvat maat, jotka ovat sitoutuneet maksamaan osuutensa PIAAC:in kansainvälisistä kustannuksista. PISA 2006 raportti PISA 2009:n suunnittelu käynnissä, osallistuvia maita 66. TALIS (Teacher and Learning International Survey) toteutetaan vuodenvaihteessa kaikkiaan 24 maassa. Tulokset julkaistaan vuonna Koulutusjärjestelmien kuvausmalleja koskeva käsikirja on työn alla ja julkaistaan todennäköisesti keväällä PIAAC:in kehittäminen William Thorn OECD:stä esitteli PIAAC:in suunnittelutyötä ja kehittämistä. OECD tulee edellisessä kohdassa esitettyjen toimien lisäksi myös lähettämään maille kutsun osallistua PIAAC:iin sekä julkistaa tarjouspyynnön konsultin löytämiseksi kehittämistyöhön. PIAAC:in ydinelementit ovat: 1) aikuisten taitomittarit, 2) muut yksilölliset tuotosmittarit ja 3) työpaikalla käytettävien taitojen mittarit. Testeihin perustuvassa mittauksessa on suunniteltu olevan neljä komponenttia: 1) perustason lukutaito ja tietotekniset taidot, 2) funktionaalinen lukutaito, 3) funktionaalinen laskutaito ja 4) ongelmanratkaisutaidot tietoteknisessä ympäristössä. Kehittämisessä on ratkaistava, keskitytäänkö tarkastelemaan aikuisten taitojakauman alavai yläpäätä (heikoimmin vs. parhaimmin suoriutuneet) ja kuinka pitkään haastattelut testeineen voivat kokonaisuudessaan kestää. Lisäksi selvitetään, kuinka aiempien aikuisten lukutaitotutkimusten kysymyksiä on pystytty käyttämään analyyseissa hyväksi. Taustatietolomakkeen kehittämisen viimeistely on ajateltu antaa konsultin tehtäväksi. Osallistuvat maat voivat vaikuttaa PIAAC:in kehittämiseen BPC:n kautta. Maria Hrabinska EU:n Koulutuksen ja kulttuurin pääosastosta esitteli komission työtä suhteessa PIAAC:iin. Ministerineuvosto on sopinut toukokuussa 2007 yhteensä 16 ydinindikaattoria, joiden tuottamiseksi EU toivoo yhteistyötä OECD:n kanssa. PIAAC:in kehittämistyöhön komissio voi osallistua maksamalla PIAAC:in kansainvälisiä kustannuksia kahden ensimmäisen vuoden ajan.

3 3(6) PIAAC:in taustakyselyn osa-alueilla tapahtunut kehittäminen Yleiset taustatiedot Dan Sherman esitteli tähän alueeseen liittyviksi kiinnostaviksi muuttujiksi mm. seuraavat: kielitaito, vanhempien koulutustausta, oma koulutustausta, lukemistavat, tietokoneen käyttö, omien taitojen itsearviointi, omat lapset, kotitalouden koko sekä maahanmuuttoon liittyvät asiat. Keskustelussa tuli esille mm. seuraavia näkökohtia: Vaikka itsearviointimittarit saattavat tuottaa ihan mielenkiintoista tietoa, on niiden ongelmana yksittäisten vastaajien erilaiset tulkinnat vastausvaihtoehdoista. Koska PIAAC on poikkileikkaustutkimus, ei voida tehdä päätelmiä syyseuraussuhteista, esim. taitojen ja tuotosten suhteesta. Sherman arvioi, että 80 % hänen esittämistään kysymyksistä on sisältynyt aiempiin aikuisten lukutaitotutkimuksiin. Ehdotettiin, että tehtäisiin selvitys jo kokeiltujen kysymysten toimivuudesta haastattelutilanteessa, niiden laadusta sekä hyödystä analyysissa. Toistaiseksi on alustavissa tutkimusasetelmissa pidetty tavoitteena, että vain yksi henkilö kotitaloudesta testataan. Työmarkkinoiden tuotokset Mark Keese esitteli työmarkkinoiden tuotosta koskevan paperin, josta ei juurikaan syntynyt keskustelua. Lähinnä todettiin, että työhistoriaa on usein hyvin vaikea pakottaa yhteen käsitteistöön. Tämän modulin aihioilla ja kysymyksillä on linkki nyt pilotointivaiheessa olevaan JRA-osuuteen (Job Requirement Approach). Nuorten siirtyminen työmarkkinoille David Raffe esitteli nuorten sijoittumista työelämään koskevan paperin. Tässä nousee yhdeksi pääkysymykseksi, missä määrin ensimmäistä työtä voidaan käyttää taitojen erojen selittäjänä. Keskusteltiin erityisesti seuraavista asioista: Laajennetaanko nuoria koskevaa otosta? Onko nuorin ikäryhmä vai 26-30? Olisiko syytä tehdä opiskelijoille erillinen kysymysmoduli? Käytetäänkö pääasiallisen toiminnan muuttujaa vai ILO:n työllisen määritelmää? Tehdäänkö työssäkäyville opiskelijoille sekä opiskelija - että työllinen -modulit? Aikuisoppiminen Bo Hansson esitteli aikuisoppimista koskevan modulin vastaajien rakennetta. Työllisille (noin 68 % otoksesta) on tarkoitus tehdä enemmän kysymyksiä kuin työttömille ja työvoiman ulkopuolisille (ml. opiskelijat), joille on tosin mahdollista sisällyttää lisäkysymyksiä. Kiinnostuksen pääasiallinen kohde on koulutukseen osallistumisessa ja koulutushistoriassa. Keskustelussa korostettiin terminologian ja käsitteiden tarkistamista, edellisten aikuisten lukutaitotutkimusten kokemusten hyödyntämistä sekä B-verkoston aikuisoppimista koskevan modulin kehittämistyön huomioon ottamista.

4 4(6) Kansalais- ja sosiaalinen toiminta ja terveys Scott Murray suositteli keskittymistä enemmän terveyskysymyksiin sosiaaliseen ja kansalaistoimintaan osallistumista kartoittavien kysymysten kustannuksella. Terveys on tärkeä osa väestön sosiaalista hyvinvointia ja sillä on suoraa taloudellista vaikutusta henkilöiden työkykyyn ja työssäoloon sekä kustannuksiin, joita yksilöt, työnantajat ja hallitukset käyttävät estämään ja hoitamaan sairauksia (noin 9 % bruttokansantuotteesta). Työryhmä Lisa Hudson, Dan Sherman ja David Campbell olivat valmistelleet paperin Health, Civic Participation, and Social Cohesion, mutta sitä ei ehditty käsitellä kokouksessa. Paperi sisältää myös ehdotuksia modulin sisällöksi. Koji Miyamoto esitteli OECD:n CERI:n (Centre for Educational Research and Innovation) SOL-hankkeen (Social Outcomes of Learning) tilannekatsauksen. Hän katsoi, että SOLtyötä voidaan hyödyntää PIAAC:ssa, kun valitaan lomakkeelle muuttujia. SOL-projekti kertoo mitä muuttujia voidaan käyttää, kun halutaan kuvata yhteiskuntaa ja oppimisympäristöä, koulutuksen ja sosiaalisten tuotosten välistä suhdetta ja terveyden ja inhimillisen pääoman vaikutuksia. Väestön koulutusrakenne Kysely- ja haastattelututkimusten tuottamien tietojen vertailukelpoisuus Lisa Hudson toi esiin, että SOL-työryhmä oli löytänyt suuriakin eroja EAG:n ja eri kyselytai haastattelututkimusten tuottamien väestön koulutustietojen välillä. Vertailtaviksi oli otettu viisi tutkimusta. Selvitys osoitti, että erot eivät ole selitettävissä vain tutkimusasetelman heikkouksista tai otantavirheistä johtuviksi. Todettiin, että jos tutkimuksissa käytetään sijaisvastaajia, kuten työvoimatutkimuksessa on yleensä tapana, se johtaa väistämättä eroihin. Osa eroista selittyy myös OECD:n ja EU:n erilaisesta tavasta luokitella ISCED 2 ja 3 sekä eroista vanhan ISCED:in ja ISCED97:n välillä. Kokemuksia kansallisten koulutusluokitusten käytöstä Marta Beck Eurostatista totesi, että Eurostatin tavoitteena on harmonisoida EU:ssa tehtävien tutkimusten tietoja. Tätä tarkoitusta edistämään on laadittu selvitys, jossa tuodaan esille koulutusluokituksen soveltamisessa esiintyviä eroja. Patrice de Broucker esitti, että tutkintotietojen erillistiedonkeruu suoritetaan B-verkostossa loppuun ja sen jälkeen analysoidaan joitakin kysymyksiä aiempaa tarkemmin. Hän esitti, että pitäisi sopia, miten sijaisvastaukset otetaan huomioon ja mitä niistä tulosten yhteydessä kerrotaan. Muita laatuun ja tietojen vertailtavuuteen liittyviä kysymyksiä Kenny Petersson kertoi B-verkostolle lyhyesti tulotietojen tiedonkeruuseen tulleesta pienestä muutoksesta. Kommenteissa tähdennettiin, että tiedonkeruu tulisi pitää hyvin yksinkertaisena, jotta voidaan päästä hyvään laatuun. Russell Schmieder esitteli tuloksia ammatin ja koulutustason, ISCO:n ja ISCED:in, ristiintaulukoinnista. Sen lisäksi, että selvitys osoittaa ammatin ja koulutuksen kohtaamiseroja, se voi kertoa myös ISCO-luokituksen heikkouksista tämäntapaisessa kuvauksessa.

5 5(6) OECD:n ammatillisen koulutuksen politiikkaa koskeva projekti Malgorzata Kuczera esittelemän projektin tavoitteena on arvioida, miten koulujärjestelmä vastaa työmarkkinoiden vaatimuksiin. Useimmat OECD-maat pitävät ammatilliseen koulutukseen liittyviä kysymyksiä tärkeinä. Marta Beck ilmoitti, että Eurostat työskentelee paraikaa selvittääkseen mm. työvoimatutkimukseen liittyen oppisopimusopiskelijoiden käsitettä. Alaryhmien työskentely ja suositukset Koulutuksesta työelämään siirtyminen ja osaamisvarannot Todettiin, että kaksi ryhmän jäsentä toimii arvioijina MTS-raportille (Monitoring Transition Systems), joka julkaistaan työryhmäpaperina OECD:n internet-sivuilla. Ryhmä ehdotti, että MTS-tiedonkeruu käynnistetään sen jälkeen, kun on konsultoitu B-verkostoa. Ensimmäisessä tiedonkeruussa käytetään aineistoa, joka saadaan työvoimatutkimuksista. Russell Schmieder esitteli SoS-hankkeen (Supply of Skills) työtä: 1) Jatketaan käsitetyötä yhteistyössä OECD:n kanssa EAG2008:ssa tai EAG2009:ssä käytettäviksi SoSindikaattoreiksi; 2) käsitetyön jälkeen tehdään tiedonkeruu, aikaisintaan marras-joulukuussa 2007; 3) käytetään ensisijaisesti Eurostatin aineistoa, mutta sallitaan maiden tuottaa myös kansallisen aineiston pohjalta tiedot; 4) ryhmä ehdottaa, että yhteinen sijoittumista käsittelevä ryhmä jaetaan erillisiin MTS- ja SoS -ryhmiin. Todettiin, että viimeisestä asiasta B- verkoston puheenjohtaja ottaa erikseen yhteyttä. Koulutuksen taloudelliset tuotokset Dan Sherman USA:sta esitteli työryhmän työtä. Ryhmässä keskusteltiin EAG:ssä julkaistuista tuloja koskevista indikaattoreista. Näissä perusaineistona ovat henkilöt, joilla on työtuloja. Ryhmä koki tärkeäksi, että OECD:n sihteeristö määrittelee tarkoin, minkälaiset työtulot kuuluvat indikaattoriaineistoon. Näin voidaan varmistaa eri maiden tietojen välinen vertailukelpoisuus. Ryhmässä keskusteltiin myös työtuloja vailla olevien henkilöiden tietojen julkaisemisesta EAG:ssä. Karinne Logez esitteli koulutuksen tulosindikaattorin (IRR) aineiston käsittelyssä ilmenneitä ongelmia. OECD haluaisi esittää tuotosindikaattorit EAG2008:ssa useamman maan osalta kuin mitä se on nyt tehnyt. Tuotosindikaattoreiden analysoinnissa tarvitaan tieto siitä, ovatko tulot kokoaikaisia, koko vuoden tuloja. OECD tekee analyysin eri maiden tuottamista indikaattoriaineistoista ja puuttuvista vuositiedoista sekä toteuttaa vuoden 2008 alkupuolella aineistoihin liittyvän pilottikyselyn. Tässä yhteydessä kysytään myös tuloaineistojen saantimahdollisuudet koko/osa-aikatulojen suhteen. Bo Hansson kehotti maita toimittamaan mahdollisuuksien mukaan tiedot puuttuvilta vuosilta, jotta saataisiin mahdollisimman kattavat aikasarjatiedot. Aikuisoppiminen Ryhmässä keskusteltiin pääasiassa aikuisoppimisen viitekehyksestä, joka sisältyi Patrice de Brouckerin ja Christiane Krüger-Hemmerin esittelemään materiaaliin. Todettiin, että viitekehyspaperi voitaisiin sisällyttää PIAAC:in taustadokumentteihin, vaikka PIAAC ei voisikaan toimia ehdotettujen indikaattoreiden päälähteenä. Koko verkostoa pyydettiin kommentoimaan viitekehyspaperia. Koulutuksen sosiaaliset tuotokset

6 6(6) Lisa Hudson USA:sta esitteli työryhmän työtä. Tarkoituksena on kehittää terveyttä ja sosiaalista koheesiota kuvaavia indikaattoreita olemassa olevien aineistojen pohjalta. Tarkoituksena on myös tutkia, miten EU:n ulkopuolisten maiden on mahdollista saada vastaavat tiedot. Lisäksi selvitetään olemassa olevat terveyttä koskevat tutkimukset. Työ koordinoidaan CRELL:in (Centre for Research on Education and Lifelong Learning) ja PIAAC:in kehittämistyön kanssa. Koji Miyamoto esitteli CERI:n SOL-projektia. Scott Murray kertoi, että hänen tutkimuksensa ALL-aineistosta (Adult Literacy and Lifeskills Survey ALL) antaa mahdollisuuden selvittää, miten terveys vaikuttaa eri taitoihin. Koji Miyamoto kertoi, että seuraavien kuuden kuukauden aikana selvitetään, mitä OECD:n terveysosastolla tehdyt analyysit kertovat koulutuksen ja terveyden välisistä yhteyksistä. Kokoussopimuksia EAG2007 lehdistötiedotteineen ja konferensseineen sai hyvän vastaanoton lehdistössä. Tavoitteena on, että EAG-julkaisuissa päästään jatkossakin samaan tai vielä parempaan tulokseen. OECD:n B-verkoston ja teknisen ryhmän sekä Eurostatin edustajista koostuva pieni ryhmä tekee ehdotuksen, miten menetellään tutkintotietojen laadun parantamiseksi. Tehtävänä on pääasiassa metodiset, operationaaliset ja käsitteelliset kysymykset koulutuksen suorittamisen/tutkintojen mittaamisessa ottaen huomioon ISCED-luokitukseen liittyvät asiat. Tulokset viedään uuden INES WP:n (Working Party) käsittelyyn. Ehdotuksessa otetaan huomioon seuraavat käynnissä olevat kehittämistyöt: Eurostatin Marta Beck jatkaa kansallisten luokitusten soveltamiseen liittyvää selvitystä, joka sisältää EU-maiden lisäksi myös muita OECD-maita; Patrice de Brouckerin raportti B-verkoston tutkintoja koskevasta tiedonkeruusta esitellään huhtikuussa 2008; Lisa Hudson jatkaa analyysia koskien eri kansainvälisten tutkimusten tuottamia eroja. Myös muut työryhmät jatkavat työtään. Seuraava kokous B-verkoston seuraava kokous pidetään Budapestissä. Jakelu: Opetusministeriö: Ahola, Heinonen, Lankinen Opetushallitus: Kyrö, Laukkanen Tilastokeskus: Jeskanen-Sundström, Harala, Kousa, Tarkoma, Tuononen Ulkoasiainministeriön kirjaamo Kokouksessa käsitellyt dokumentit: NwB 0 NwB 4.5 NwB 1.4 NwB 5.1 NwB 4.1 NwB 5.2 NwB 4.2 NwB 5.3 NwB 4.3 NwB 8.1 NwB 4.4

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta?

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? 1 Educa 2014 Helsinki PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 25.1.2014 2 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC:

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö 30.01.2014 Lukeminen, numerotaito ja tietotekniikka nuorilla ja aikuisilla PIAAC 2012 tutkimuksen tuloksia

Kuntoutussäätiö 30.01.2014 Lukeminen, numerotaito ja tietotekniikka nuorilla ja aikuisilla PIAAC 2012 tutkimuksen tuloksia 1 Kuntoutussäätiö 30.01.2014 Lukeminen, numerotaito ja tietotekniikka nuorilla ja aikuisilla PIAAC 2012 tutkimuksen tuloksia Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Kansainvälinen

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten digitaaliset taidot

Suomalaisten aikuisten digitaaliset taidot Hyvät perustaidot kunniaan Helsinki 17.11.2015 Suomalaisten aikuisten digitaaliset taidot PIAAC-tutkimuksen tuloksia Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto antero.malin@jyu.fi Kansainvälinen

Lisätiedot

Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa

Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa Kasvatustieteen päivät Vaasassa 22. 23.11.2007 Janne Varjo Jaakko Kauko Kasvatustieteen laitos Tutkimustehtävä ja näkökulma

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Aikuisten osaaminen PIAACtutkimuksen

Aikuisten osaaminen PIAACtutkimuksen 1 Työelämän murros ja aikuiskoulutuksen kipupisteet SAK:n seminaari 23.5.2016 Aikuisten osaaminen PIAACtutkimuksen valossa Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto, 24.5.2016 Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto Eduskunnan Työelämä-ja tasa-arvovaliokunnalle työikäisen väestön koulutustason kehityksestä ja työllistymisestä ilman

Lisätiedot

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Päätuloksia ja tietoja NAO-kohderyhmästä

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Päätuloksia ja tietoja NAO-kohderyhmästä Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Päätuloksia ja tietoja NAO-kohderyhmästä Antero Malin Professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 25.10.2013 Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) PIAAC:

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely

VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely Keskusteluseminaari VET-LSA-hankkeesta Helsinki 14.9.2009 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015 Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015 Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2015 Yliopisto-opiskelijat (tiedot

Lisätiedot

ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen Helsinki. Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto

ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen Helsinki. Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen 2.11.2016 Helsinki Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto 1 TAITO-hankeverkosto, marraskuu 2016 Puhti Työelämän ICT-taidot Noheva

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama Global value chains - hankkeita Samuli Rikama Global value chains taustaa Miten yritykset organisoineet toimintansa globaalisti? Talouden rakennemuutos uudet nopeasti kehittyvät markkinat ja teknologia

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen, Jyväskylä Anna Loukkola Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2014: Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007 Korkeasti koulutetusta väestöstä kolmannes Uudellamaalla Vuonna 2006 korkeasti koulutetusta väestöstä (16 74 vuotiaat)

Lisätiedot

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Pilotoinnin perehdyttämispäivä - kriteeristö ja arviointiprosessi - 17.12.2013 - Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Pilotointiin osallistuvien koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2016

Ammatillinen koulutus 2016 Koulutus 2017 Ammatillinen 2016 Ammatillisessa koulutuksessa 125 600 uutta opiskelijaa vuonna 2016 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia. Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia. Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 8.10.2013 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC: Programme for the International Assessment

Lisätiedot

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Turussa 6.-7.10.2009 Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Mari Räkköläinen Opetusneuvos Yksikön

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Kansainvälinen aikuistutkimus, PIAAC 2008 2013

Kansainvälinen aikuistutkimus, PIAAC 2008 2013 Kansainvälinen aikuistutkimus, PIAAC 2008 2013 Ensituloksia Suomen kannalta Työelämä 2020 kv-verkosto, 6.3.2014 Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM Tuomo Alasoini, Tekes Tutkimushankkeen taustoja OECD:n koordinoima

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ EDUSKUNNAN SUURELLE VALIOKUNNALLE

OPETUSMINISTERIÖ EDUSKUNNAN SUURELLE VALIOKUNNALLE OPETUSMINISTERIÖ 16.9.2002 EDUSKUNNAN SUURELLE VALIOKUNNALLE Viitaten perustuslain 97 :ään opetusministeriö lähettää kunnioittavasti Eduskunnan suurelle valiokunnalle tiedoksi puheenjohtajavaltion ehdotuksen

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Lasten terveyskäräjät 1.12.2015 Anni Matikka THL Kouluterveyskysely Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Paikallisen päätöksenteon

Lisätiedot

Osallistuminen aikuiskoulutukseen motivaatio, esteet ja toimenpiteet

Osallistuminen aikuiskoulutukseen motivaatio, esteet ja toimenpiteet Osallistuminen aikuiskoulutukseen motivaatio, esteet ja toimenpiteet Pohjoismainen motivaatiokonferenssi Kööpenhamina, 3. 4. kesäkuuta 2010 Bjarne Wahlgren Osallistuminen ollut keskeinen aikuiskasvatusalan

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Osaamisohjelman tavoitteet: Osa nuorisotakuuta Tavoitteena kohottaa vailla toisen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2014

Ammatillinen koulutus 2014 Koulutus 2015 Ammatillinen 2014 Ammatillisessa koulutuksessa 120 700 uutta opiskelijaa vuonna 2014 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen kansainvälinen tilastointi. Mika Tuononen KOTA-AMKOTA -seminaari

Korkeakoulutuksen kansainvälinen tilastointi. Mika Tuononen KOTA-AMKOTA -seminaari Korkeakoulutuksen kansainvälinen tilastointi Mika Tuononen KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 Kansainvälisen koulutustilastoinnin kehitys UNESCO kehittänyt ISCED-luokituksen (kansainvälinen koulutusluokitus)

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2006

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2006 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2007 Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2006 Korkeasti koulutetun väestön osuus korkein Uudellamaalla Koko maan väestöstä (16 74 vuotiaat) 27 prosenttia oli

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2013

Ammatillinen koulutus 2013 Koulutus 2014 Ammatillinen 2013 Ammatillisessa koulutuksessa 313 600 opiskelijaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2011

Väestön koulutusrakenne 2011 Koulutus 2012 Väestön koulutusrakenne 2011 35 44-vuotiaat olivat parhaiten koulutettuja vuonna 2011 Vuoden 2011 loppuun mennessä 3 056 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2016

Yliopistokoulutus 2016 Koulutus Yliopistokoulutus Yliopistotutkintojen määrä väheni kolme prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna tutkintoja suoritettiin kaikkiaan, joka on 8 tutkintoa vähemmän

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja

Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa

Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa Kommenttipuheenvuoro Heikki Räisäsen esitykseen Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset Ruotsi-Suomi vertailussa Kari Hämäläinen Työllisyysoppia Ruotsin mallista seminaari, 11.3.2013 Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Miten globalisaatio vaikuttaa kansantalouden tilastointiin? UNECE:n Globalisaatio-ohjekirja Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Mitä

Lisätiedot

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja Kotoutuminen, maahanmuuttajat Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja 9.3.2017 % Naisten heikko työllistyminen painaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta alas 80 70 60 Työllisyysaste

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Koulutus 2016 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2015 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen antaminen

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Työllisyystoimien vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen. Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

Työllisyystoimien vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen. Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos Työllisyystoimien vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen Tausta ja tarpeet Tulevaisuudessa tuloksellisuus ja tuloksellisuuden todentaminen tulevat saamaan nykyistä suuremman painoarvon

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,23 miljoonaa Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,23 miljoonaa

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen

Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.5.2009 Carita Blomqvist, yksikön päällikkö Tutkintojen tunnustaminen

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen ajankohtaisia asioita

Aikuiskoulutuksen ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutuksen ajankohtaisia asioita Hakeutujan palveluiden ajankohtaispäivä, 7.9.2012, Helsinki Congress Paasitornissa Neuvotteleva virkamies, Ulla-Jill Karlsson Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Aikuiskoulutuspolitiikan

Lisätiedot

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki Kansainväliset koulutusmarkkinat Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Lisätiedot

Aikuisuuden muuttuvat ehdot

Aikuisuuden muuttuvat ehdot Aikuisuuden muuttuvat ehdot Sukupolvien väliset suhteet -STYR-seminaari 12.3.2012 Hanna Sutela 12.3.2012 Tausta Aikuisuuteen siirtyminen asteittainen prosessi: muutto vanhempien luota, opiskelu, työmarkkinoille

Lisätiedot

ESR-indikaattorit Rakennerahasto-ohjelma

ESR-indikaattorit Rakennerahasto-ohjelma ESR-indikaattorit Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 Hakuinfo Turussa 14.1.2015 Indikaattoreiden määritelmistä Komission tavoitteena, että eri jäsenmaiden tuloksia voitaisiin käsitellä yhteismitallisesti

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, P-S avi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista - ja kansallisistakin Mikko Nupponen 8.2.2011 Feb- 11 Eurooppalaisista linjauksista ja kansallisista EU 2020 Hallitusohjelma Youth

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Koulutus 2017 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tunnit vähenivät, mutta osallistujamäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2016 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen

Lisätiedot

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi IP/97/458 Brysselissä, 29. toukokuuta 1997 Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi Euroopan komissio on tänään antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla säädetään tulevien eurokolikoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2009

Väestön koulutusrakenne 2009 Koulutus 2010 Väestön koulutusrakenne 2009 Kuntien koulutustasoissa edelleen huomattavia eroja 2009 Vuoden 2009 loppuun mennessä 2 955 000 henkeä oli suorittanut peruskoulun jälkeen tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

Suomen koulutus kansainvälisten vertailuindikaattorien valossa

Suomen koulutus kansainvälisten vertailuindikaattorien valossa Muistio Education at a Glance 2014 Matti Kyrö Suomen koulutus kansainvälisten vertailuindikaattorien valossa 1. Johdanto Education at a Glance 2014:n (EAG) neljä osiota, koulutuksen tuotokset ja oppimisen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010 Koulutus 2011 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laaja-alaisen arvioinnin esiselvitys (= toteutettavuustutkimus)

Ammatillisen koulutuksen laaja-alaisen arvioinnin esiselvitys (= toteutettavuustutkimus) VET-LSA: Esiselvityksen tiivistelmä (versio 8.9.2009) Ammatillisen koulutuksen laaja-alaisen arvioinnin esiselvitys (= toteutettavuustutkimus) Kahdeksan Euroopan maan ammattikuvien ja ammatillisten koulutusohjelmien

Lisätiedot

European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training VET-LSA Feasibility Study

European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training VET-LSA Feasibility Study European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training VET-LSA Feasibility Study Keskusteluseminaari Opetushallitus 14.9.2009 Opetusneuvos Mari Räkköläinen ESISELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN Mukana

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2010

Väestön koulutusrakenne 2010 Koulutus 2011 Väestön koulutusrakenne 2010 Tutkinnon suorittaneen väestön määrä moninkertaistunut 40 vuodessa Vuoden 2010 loppuun mennessä 3 005 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työmarkkinoilta kadonneet

Työmarkkinoilta kadonneet Julkinen BoF Online 6 2014 Työmarkkinoilta kadonneet Seppo Orjasniemi Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,3 miljoonaa osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Tehokkaat elinikäisen oppimisen strategiat. Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik

Tehokkaat elinikäisen oppimisen strategiat. Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik Tehokkaat elinikäisen oppimisen strategiat Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik Keskinäiset vaikutussuhteet EU:n politiikka Kansalliset politiikat Kansalliset käytänteet Kansalliset ammatit Mikä laatikko? Tutkimus

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Kykyviisari hankeosallistujien työ- ja toimintakyvyn arviointiin

Kykyviisari hankeosallistujien työ- ja toimintakyvyn arviointiin Miia Wikström Tutkija, Työura TTL Kykyviisari hankeosallistujien työ- ja toimintakyvyn arviointiin Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos koordinaatiohanke Solmu Tavoitteena työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 10.4.2013 Kuopio Anne Mårtensson Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma. Ville Rahkonen

Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma. Ville Rahkonen Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma Ville Rahkonen 15/05/2017 2 VALMISTELUN YLEISET TAVOITTEET Markkinamalli ja ovat suomalaisen kansallisen markkinan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Aikuisten osaamisen arviointi

Aikuisten osaamisen arviointi UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Aikuisten osaamisen arviointi Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto antero.malin@jyu.fi Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC Survey of Adult Skills PIAAC:

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun painopisteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun painopisteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun painopisteet Taito-hakuinfo 6.9.2017 Erno Hyvönen Marika Lindroth PIAAC PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies, Survey of Adult Skills

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot