OECD:n koulutusindikaattoriprojektin B-verkoston (INES 1 Network B) 28. kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OECD:n koulutusindikaattoriprojektin B-verkoston (INES 1 Network B) 28. kokous 17. - 19.10.2007"

Transkriptio

1 Irja Blomqvist / Elinolot Aila Repo / Henkilötilastot Matkakertomus (6) OECD:n koulutusindikaattoriprojektin B-verkoston (INES 1 Network B) 28. kokous Tiivistelmä Kokouksessa käsiteltiin aikuisten taitojen arviointiohjelman PIAAC:in (Program of International Assessment of Adult Competencies) taustakyselyyn liittyviä asiakokonaisuuksia sekä B-verkoston edellisen kokouksen jälkeen tehtyä kehittämistyötä mm. työelämään sijoittumista, aikuiskoulutusta sekä koulutuksen sosiaalisia ja taloudellisia tuotoksia kuvaavien indikaattoreiden alueella. PIAAC B-verkostossa käyty keskustelu otetaan huomioon järjestettävässä OECD:n asiantuntijaryhmän kokouksessa. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä koko taustakyselyn rakennetta ja työryhmien tuottamia papereita. Tammikuussa 2008 on tutkimukseen osallistuvien maiden johtoryhmän BPC:n (Board of Participation Countries) kokous, jossa päätetään PIAAC:in rahoittamisesta sekä menettelystä, miten jatketaan tutkimukseen mukaan otettavien asiakokonaisuuksien priorisointikeskustelua. B-verkoston toimintaan liittyvä julkaisutoiminta: Aikuisoppimisen mittaamista koskeva selvitys lomakemalleineen (Adult Learning Module) julkaistaan helmi-maaliskuussa Korkeasti koulutetun työvoiman tarjontaa koskeva selvitys julkaistaan arviointikierroksen jälkeen OECD:n työryhmäpaperina. Koulutuksesta työelämään siirtymisen viitekehys -raportti (Van der Velden) julkaistaan OECD:n työryhmäpaperina. Korkea-asteen koulutuksen laajenemisen vaikutuksia koskeva selvitys on julkaistu OECD:n työryhmäpaperina. Aika ja paikka Wien Osallistujat Kokoukseen osallistui yhteensä lähes 50 edustajaa 28 OECD-maasta, CEDEFOP:ista, Euroopan komission Koulutus- ja kulttuuripääosastosta, Eurostatista ja OECD:n sihteeristöstä. Kutsuttuina PIAAC-tutkimuksen asiantuntijoina osallistuivat kokoukseen David Raffe Iso- Britanniasta ja Scott Murray Kanadasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi B-verkoston puheenjohtaja Dan Andersson Ruotsista. Suomesta kokoukseen osallistuivat Aila Repo ja Irja Blomqvist Tilastokeskuksesta. 1 INES Indicators of Education Systems

2 2(6) Kokouksen tavoite Kokouksen tavoitteena oli valmistella vuoden 2008 Education at a Glance -julkaisun tekemistä, tutkia siihen tulevien indikaattorien vertailuun liittyviä ongelmia, päivittää ja ohjeistaa B-verkoston eri työryhmien toimia sekä edistää B-verkoston työtä PIAAC-tutkimuksen taustakyselyn valmistelussa. Käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset Kokouksen avaus ja OECD-kuulumiset Itävallan opetus-, taide- ja kulttuuriministeriön edustaja Heidrun Strohmeyer toivotti B- verkoston tervetulleeksi Itävaltaan ja Itävallan INES-koordinaattori Mark Német esitteli maansa koulutusjärjestelmää. Bo Hansson OECD:n sihteeristöstä ilmoitti INES-projektin ja PIAAC-tutkimuksen tulevat kokoukset ja tärkeimmät toimet. PIAAC-asiantuntijakokous Pariisissa A-verkosto Edinburgissa C-verkosto Pariisissa Koulutuspolitiikkakomitea Pariisissa Tekninen ryhmä Lontoossa PIAAC johtoryhmä (PIAAC Board of participating countries BPC) tammikuussa Kokoukseen osallistuvat maat, jotka ovat sitoutuneet maksamaan osuutensa PIAAC:in kansainvälisistä kustannuksista. PISA 2006 raportti PISA 2009:n suunnittelu käynnissä, osallistuvia maita 66. TALIS (Teacher and Learning International Survey) toteutetaan vuodenvaihteessa kaikkiaan 24 maassa. Tulokset julkaistaan vuonna Koulutusjärjestelmien kuvausmalleja koskeva käsikirja on työn alla ja julkaistaan todennäköisesti keväällä PIAAC:in kehittäminen William Thorn OECD:stä esitteli PIAAC:in suunnittelutyötä ja kehittämistä. OECD tulee edellisessä kohdassa esitettyjen toimien lisäksi myös lähettämään maille kutsun osallistua PIAAC:iin sekä julkistaa tarjouspyynnön konsultin löytämiseksi kehittämistyöhön. PIAAC:in ydinelementit ovat: 1) aikuisten taitomittarit, 2) muut yksilölliset tuotosmittarit ja 3) työpaikalla käytettävien taitojen mittarit. Testeihin perustuvassa mittauksessa on suunniteltu olevan neljä komponenttia: 1) perustason lukutaito ja tietotekniset taidot, 2) funktionaalinen lukutaito, 3) funktionaalinen laskutaito ja 4) ongelmanratkaisutaidot tietoteknisessä ympäristössä. Kehittämisessä on ratkaistava, keskitytäänkö tarkastelemaan aikuisten taitojakauman alavai yläpäätä (heikoimmin vs. parhaimmin suoriutuneet) ja kuinka pitkään haastattelut testeineen voivat kokonaisuudessaan kestää. Lisäksi selvitetään, kuinka aiempien aikuisten lukutaitotutkimusten kysymyksiä on pystytty käyttämään analyyseissa hyväksi. Taustatietolomakkeen kehittämisen viimeistely on ajateltu antaa konsultin tehtäväksi. Osallistuvat maat voivat vaikuttaa PIAAC:in kehittämiseen BPC:n kautta. Maria Hrabinska EU:n Koulutuksen ja kulttuurin pääosastosta esitteli komission työtä suhteessa PIAAC:iin. Ministerineuvosto on sopinut toukokuussa 2007 yhteensä 16 ydinindikaattoria, joiden tuottamiseksi EU toivoo yhteistyötä OECD:n kanssa. PIAAC:in kehittämistyöhön komissio voi osallistua maksamalla PIAAC:in kansainvälisiä kustannuksia kahden ensimmäisen vuoden ajan.

3 3(6) PIAAC:in taustakyselyn osa-alueilla tapahtunut kehittäminen Yleiset taustatiedot Dan Sherman esitteli tähän alueeseen liittyviksi kiinnostaviksi muuttujiksi mm. seuraavat: kielitaito, vanhempien koulutustausta, oma koulutustausta, lukemistavat, tietokoneen käyttö, omien taitojen itsearviointi, omat lapset, kotitalouden koko sekä maahanmuuttoon liittyvät asiat. Keskustelussa tuli esille mm. seuraavia näkökohtia: Vaikka itsearviointimittarit saattavat tuottaa ihan mielenkiintoista tietoa, on niiden ongelmana yksittäisten vastaajien erilaiset tulkinnat vastausvaihtoehdoista. Koska PIAAC on poikkileikkaustutkimus, ei voida tehdä päätelmiä syyseuraussuhteista, esim. taitojen ja tuotosten suhteesta. Sherman arvioi, että 80 % hänen esittämistään kysymyksistä on sisältynyt aiempiin aikuisten lukutaitotutkimuksiin. Ehdotettiin, että tehtäisiin selvitys jo kokeiltujen kysymysten toimivuudesta haastattelutilanteessa, niiden laadusta sekä hyödystä analyysissa. Toistaiseksi on alustavissa tutkimusasetelmissa pidetty tavoitteena, että vain yksi henkilö kotitaloudesta testataan. Työmarkkinoiden tuotokset Mark Keese esitteli työmarkkinoiden tuotosta koskevan paperin, josta ei juurikaan syntynyt keskustelua. Lähinnä todettiin, että työhistoriaa on usein hyvin vaikea pakottaa yhteen käsitteistöön. Tämän modulin aihioilla ja kysymyksillä on linkki nyt pilotointivaiheessa olevaan JRA-osuuteen (Job Requirement Approach). Nuorten siirtyminen työmarkkinoille David Raffe esitteli nuorten sijoittumista työelämään koskevan paperin. Tässä nousee yhdeksi pääkysymykseksi, missä määrin ensimmäistä työtä voidaan käyttää taitojen erojen selittäjänä. Keskusteltiin erityisesti seuraavista asioista: Laajennetaanko nuoria koskevaa otosta? Onko nuorin ikäryhmä vai 26-30? Olisiko syytä tehdä opiskelijoille erillinen kysymysmoduli? Käytetäänkö pääasiallisen toiminnan muuttujaa vai ILO:n työllisen määritelmää? Tehdäänkö työssäkäyville opiskelijoille sekä opiskelija - että työllinen -modulit? Aikuisoppiminen Bo Hansson esitteli aikuisoppimista koskevan modulin vastaajien rakennetta. Työllisille (noin 68 % otoksesta) on tarkoitus tehdä enemmän kysymyksiä kuin työttömille ja työvoiman ulkopuolisille (ml. opiskelijat), joille on tosin mahdollista sisällyttää lisäkysymyksiä. Kiinnostuksen pääasiallinen kohde on koulutukseen osallistumisessa ja koulutushistoriassa. Keskustelussa korostettiin terminologian ja käsitteiden tarkistamista, edellisten aikuisten lukutaitotutkimusten kokemusten hyödyntämistä sekä B-verkoston aikuisoppimista koskevan modulin kehittämistyön huomioon ottamista.

4 4(6) Kansalais- ja sosiaalinen toiminta ja terveys Scott Murray suositteli keskittymistä enemmän terveyskysymyksiin sosiaaliseen ja kansalaistoimintaan osallistumista kartoittavien kysymysten kustannuksella. Terveys on tärkeä osa väestön sosiaalista hyvinvointia ja sillä on suoraa taloudellista vaikutusta henkilöiden työkykyyn ja työssäoloon sekä kustannuksiin, joita yksilöt, työnantajat ja hallitukset käyttävät estämään ja hoitamaan sairauksia (noin 9 % bruttokansantuotteesta). Työryhmä Lisa Hudson, Dan Sherman ja David Campbell olivat valmistelleet paperin Health, Civic Participation, and Social Cohesion, mutta sitä ei ehditty käsitellä kokouksessa. Paperi sisältää myös ehdotuksia modulin sisällöksi. Koji Miyamoto esitteli OECD:n CERI:n (Centre for Educational Research and Innovation) SOL-hankkeen (Social Outcomes of Learning) tilannekatsauksen. Hän katsoi, että SOLtyötä voidaan hyödyntää PIAAC:ssa, kun valitaan lomakkeelle muuttujia. SOL-projekti kertoo mitä muuttujia voidaan käyttää, kun halutaan kuvata yhteiskuntaa ja oppimisympäristöä, koulutuksen ja sosiaalisten tuotosten välistä suhdetta ja terveyden ja inhimillisen pääoman vaikutuksia. Väestön koulutusrakenne Kysely- ja haastattelututkimusten tuottamien tietojen vertailukelpoisuus Lisa Hudson toi esiin, että SOL-työryhmä oli löytänyt suuriakin eroja EAG:n ja eri kyselytai haastattelututkimusten tuottamien väestön koulutustietojen välillä. Vertailtaviksi oli otettu viisi tutkimusta. Selvitys osoitti, että erot eivät ole selitettävissä vain tutkimusasetelman heikkouksista tai otantavirheistä johtuviksi. Todettiin, että jos tutkimuksissa käytetään sijaisvastaajia, kuten työvoimatutkimuksessa on yleensä tapana, se johtaa väistämättä eroihin. Osa eroista selittyy myös OECD:n ja EU:n erilaisesta tavasta luokitella ISCED 2 ja 3 sekä eroista vanhan ISCED:in ja ISCED97:n välillä. Kokemuksia kansallisten koulutusluokitusten käytöstä Marta Beck Eurostatista totesi, että Eurostatin tavoitteena on harmonisoida EU:ssa tehtävien tutkimusten tietoja. Tätä tarkoitusta edistämään on laadittu selvitys, jossa tuodaan esille koulutusluokituksen soveltamisessa esiintyviä eroja. Patrice de Broucker esitti, että tutkintotietojen erillistiedonkeruu suoritetaan B-verkostossa loppuun ja sen jälkeen analysoidaan joitakin kysymyksiä aiempaa tarkemmin. Hän esitti, että pitäisi sopia, miten sijaisvastaukset otetaan huomioon ja mitä niistä tulosten yhteydessä kerrotaan. Muita laatuun ja tietojen vertailtavuuteen liittyviä kysymyksiä Kenny Petersson kertoi B-verkostolle lyhyesti tulotietojen tiedonkeruuseen tulleesta pienestä muutoksesta. Kommenteissa tähdennettiin, että tiedonkeruu tulisi pitää hyvin yksinkertaisena, jotta voidaan päästä hyvään laatuun. Russell Schmieder esitteli tuloksia ammatin ja koulutustason, ISCO:n ja ISCED:in, ristiintaulukoinnista. Sen lisäksi, että selvitys osoittaa ammatin ja koulutuksen kohtaamiseroja, se voi kertoa myös ISCO-luokituksen heikkouksista tämäntapaisessa kuvauksessa.

5 5(6) OECD:n ammatillisen koulutuksen politiikkaa koskeva projekti Malgorzata Kuczera esittelemän projektin tavoitteena on arvioida, miten koulujärjestelmä vastaa työmarkkinoiden vaatimuksiin. Useimmat OECD-maat pitävät ammatilliseen koulutukseen liittyviä kysymyksiä tärkeinä. Marta Beck ilmoitti, että Eurostat työskentelee paraikaa selvittääkseen mm. työvoimatutkimukseen liittyen oppisopimusopiskelijoiden käsitettä. Alaryhmien työskentely ja suositukset Koulutuksesta työelämään siirtyminen ja osaamisvarannot Todettiin, että kaksi ryhmän jäsentä toimii arvioijina MTS-raportille (Monitoring Transition Systems), joka julkaistaan työryhmäpaperina OECD:n internet-sivuilla. Ryhmä ehdotti, että MTS-tiedonkeruu käynnistetään sen jälkeen, kun on konsultoitu B-verkostoa. Ensimmäisessä tiedonkeruussa käytetään aineistoa, joka saadaan työvoimatutkimuksista. Russell Schmieder esitteli SoS-hankkeen (Supply of Skills) työtä: 1) Jatketaan käsitetyötä yhteistyössä OECD:n kanssa EAG2008:ssa tai EAG2009:ssä käytettäviksi SoSindikaattoreiksi; 2) käsitetyön jälkeen tehdään tiedonkeruu, aikaisintaan marras-joulukuussa 2007; 3) käytetään ensisijaisesti Eurostatin aineistoa, mutta sallitaan maiden tuottaa myös kansallisen aineiston pohjalta tiedot; 4) ryhmä ehdottaa, että yhteinen sijoittumista käsittelevä ryhmä jaetaan erillisiin MTS- ja SoS -ryhmiin. Todettiin, että viimeisestä asiasta B- verkoston puheenjohtaja ottaa erikseen yhteyttä. Koulutuksen taloudelliset tuotokset Dan Sherman USA:sta esitteli työryhmän työtä. Ryhmässä keskusteltiin EAG:ssä julkaistuista tuloja koskevista indikaattoreista. Näissä perusaineistona ovat henkilöt, joilla on työtuloja. Ryhmä koki tärkeäksi, että OECD:n sihteeristö määrittelee tarkoin, minkälaiset työtulot kuuluvat indikaattoriaineistoon. Näin voidaan varmistaa eri maiden tietojen välinen vertailukelpoisuus. Ryhmässä keskusteltiin myös työtuloja vailla olevien henkilöiden tietojen julkaisemisesta EAG:ssä. Karinne Logez esitteli koulutuksen tulosindikaattorin (IRR) aineiston käsittelyssä ilmenneitä ongelmia. OECD haluaisi esittää tuotosindikaattorit EAG2008:ssa useamman maan osalta kuin mitä se on nyt tehnyt. Tuotosindikaattoreiden analysoinnissa tarvitaan tieto siitä, ovatko tulot kokoaikaisia, koko vuoden tuloja. OECD tekee analyysin eri maiden tuottamista indikaattoriaineistoista ja puuttuvista vuositiedoista sekä toteuttaa vuoden 2008 alkupuolella aineistoihin liittyvän pilottikyselyn. Tässä yhteydessä kysytään myös tuloaineistojen saantimahdollisuudet koko/osa-aikatulojen suhteen. Bo Hansson kehotti maita toimittamaan mahdollisuuksien mukaan tiedot puuttuvilta vuosilta, jotta saataisiin mahdollisimman kattavat aikasarjatiedot. Aikuisoppiminen Ryhmässä keskusteltiin pääasiassa aikuisoppimisen viitekehyksestä, joka sisältyi Patrice de Brouckerin ja Christiane Krüger-Hemmerin esittelemään materiaaliin. Todettiin, että viitekehyspaperi voitaisiin sisällyttää PIAAC:in taustadokumentteihin, vaikka PIAAC ei voisikaan toimia ehdotettujen indikaattoreiden päälähteenä. Koko verkostoa pyydettiin kommentoimaan viitekehyspaperia. Koulutuksen sosiaaliset tuotokset

6 6(6) Lisa Hudson USA:sta esitteli työryhmän työtä. Tarkoituksena on kehittää terveyttä ja sosiaalista koheesiota kuvaavia indikaattoreita olemassa olevien aineistojen pohjalta. Tarkoituksena on myös tutkia, miten EU:n ulkopuolisten maiden on mahdollista saada vastaavat tiedot. Lisäksi selvitetään olemassa olevat terveyttä koskevat tutkimukset. Työ koordinoidaan CRELL:in (Centre for Research on Education and Lifelong Learning) ja PIAAC:in kehittämistyön kanssa. Koji Miyamoto esitteli CERI:n SOL-projektia. Scott Murray kertoi, että hänen tutkimuksensa ALL-aineistosta (Adult Literacy and Lifeskills Survey ALL) antaa mahdollisuuden selvittää, miten terveys vaikuttaa eri taitoihin. Koji Miyamoto kertoi, että seuraavien kuuden kuukauden aikana selvitetään, mitä OECD:n terveysosastolla tehdyt analyysit kertovat koulutuksen ja terveyden välisistä yhteyksistä. Kokoussopimuksia EAG2007 lehdistötiedotteineen ja konferensseineen sai hyvän vastaanoton lehdistössä. Tavoitteena on, että EAG-julkaisuissa päästään jatkossakin samaan tai vielä parempaan tulokseen. OECD:n B-verkoston ja teknisen ryhmän sekä Eurostatin edustajista koostuva pieni ryhmä tekee ehdotuksen, miten menetellään tutkintotietojen laadun parantamiseksi. Tehtävänä on pääasiassa metodiset, operationaaliset ja käsitteelliset kysymykset koulutuksen suorittamisen/tutkintojen mittaamisessa ottaen huomioon ISCED-luokitukseen liittyvät asiat. Tulokset viedään uuden INES WP:n (Working Party) käsittelyyn. Ehdotuksessa otetaan huomioon seuraavat käynnissä olevat kehittämistyöt: Eurostatin Marta Beck jatkaa kansallisten luokitusten soveltamiseen liittyvää selvitystä, joka sisältää EU-maiden lisäksi myös muita OECD-maita; Patrice de Brouckerin raportti B-verkoston tutkintoja koskevasta tiedonkeruusta esitellään huhtikuussa 2008; Lisa Hudson jatkaa analyysia koskien eri kansainvälisten tutkimusten tuottamia eroja. Myös muut työryhmät jatkavat työtään. Seuraava kokous B-verkoston seuraava kokous pidetään Budapestissä. Jakelu: Opetusministeriö: Ahola, Heinonen, Lankinen Opetushallitus: Kyrö, Laukkanen Tilastokeskus: Jeskanen-Sundström, Harala, Kousa, Tarkoma, Tuononen Ulkoasiainministeriön kirjaamo Kokouksessa käsitellyt dokumentit: NwB 0 NwB 4.5 NwB 1.4 NwB 5.1 NwB 4.1 NwB 5.2 NwB 4.2 NwB 5.3 NwB 4.3 NwB 8.1 NwB 4.4

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi YHTEINEN EU-TASON TYÖMARKKINAVUOROPUHELU 2009-2011 -OHJELMA EUROOPPALAISTEN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN YHTEISTUTKIMUS JOUSTOTURVAN TOTEUTTAMINEN JA TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN ROOLI KANSALLINEN SELVITYS SUOMI LAATINUT:

Lisätiedot

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista DRIVERS on EuroHealthNetin koordinoima ja se on saanut rahoitusta Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 ISBN 978-952-263-241-8 (PDF) ISSN-L 1799-0343, ISSN 1799-0351 (PDF) lukutaidon taustatekijät 3 alkusanat Suomi osallistui PISA tutkimukseen ensimmäisen

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 22/2014 RITA ASPLUND PERTTI KOISTINEN

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:12

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta Riikka Kainulainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

Osa-aikatyöttömyys näkyväksi Suomessakin 1

Osa-aikatyöttömyys näkyväksi Suomessakin 1 Artikkeleita Työpoliittinen Aikakauskirja 4/2011 Osa-aikatyöttömyys näkyväksi Suomessakin 1 Anita Haataja 2 Vaikka vapaaehtoinen osa-aikatyö yleistyy, ei osa-aikatyöttömyys ole vähenemässä Osa-aikatyö,

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot