OECD:n koulutusindikaattoriprojektin B-verkoston (INES 1 Network B) 28. kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OECD:n koulutusindikaattoriprojektin B-verkoston (INES 1 Network B) 28. kokous 17. - 19.10.2007"

Transkriptio

1 Irja Blomqvist / Elinolot Aila Repo / Henkilötilastot Matkakertomus (6) OECD:n koulutusindikaattoriprojektin B-verkoston (INES 1 Network B) 28. kokous Tiivistelmä Kokouksessa käsiteltiin aikuisten taitojen arviointiohjelman PIAAC:in (Program of International Assessment of Adult Competencies) taustakyselyyn liittyviä asiakokonaisuuksia sekä B-verkoston edellisen kokouksen jälkeen tehtyä kehittämistyötä mm. työelämään sijoittumista, aikuiskoulutusta sekä koulutuksen sosiaalisia ja taloudellisia tuotoksia kuvaavien indikaattoreiden alueella. PIAAC B-verkostossa käyty keskustelu otetaan huomioon järjestettävässä OECD:n asiantuntijaryhmän kokouksessa. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä koko taustakyselyn rakennetta ja työryhmien tuottamia papereita. Tammikuussa 2008 on tutkimukseen osallistuvien maiden johtoryhmän BPC:n (Board of Participation Countries) kokous, jossa päätetään PIAAC:in rahoittamisesta sekä menettelystä, miten jatketaan tutkimukseen mukaan otettavien asiakokonaisuuksien priorisointikeskustelua. B-verkoston toimintaan liittyvä julkaisutoiminta: Aikuisoppimisen mittaamista koskeva selvitys lomakemalleineen (Adult Learning Module) julkaistaan helmi-maaliskuussa Korkeasti koulutetun työvoiman tarjontaa koskeva selvitys julkaistaan arviointikierroksen jälkeen OECD:n työryhmäpaperina. Koulutuksesta työelämään siirtymisen viitekehys -raportti (Van der Velden) julkaistaan OECD:n työryhmäpaperina. Korkea-asteen koulutuksen laajenemisen vaikutuksia koskeva selvitys on julkaistu OECD:n työryhmäpaperina. Aika ja paikka Wien Osallistujat Kokoukseen osallistui yhteensä lähes 50 edustajaa 28 OECD-maasta, CEDEFOP:ista, Euroopan komission Koulutus- ja kulttuuripääosastosta, Eurostatista ja OECD:n sihteeristöstä. Kutsuttuina PIAAC-tutkimuksen asiantuntijoina osallistuivat kokoukseen David Raffe Iso- Britanniasta ja Scott Murray Kanadasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi B-verkoston puheenjohtaja Dan Andersson Ruotsista. Suomesta kokoukseen osallistuivat Aila Repo ja Irja Blomqvist Tilastokeskuksesta. 1 INES Indicators of Education Systems

2 2(6) Kokouksen tavoite Kokouksen tavoitteena oli valmistella vuoden 2008 Education at a Glance -julkaisun tekemistä, tutkia siihen tulevien indikaattorien vertailuun liittyviä ongelmia, päivittää ja ohjeistaa B-verkoston eri työryhmien toimia sekä edistää B-verkoston työtä PIAAC-tutkimuksen taustakyselyn valmistelussa. Käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset Kokouksen avaus ja OECD-kuulumiset Itävallan opetus-, taide- ja kulttuuriministeriön edustaja Heidrun Strohmeyer toivotti B- verkoston tervetulleeksi Itävaltaan ja Itävallan INES-koordinaattori Mark Német esitteli maansa koulutusjärjestelmää. Bo Hansson OECD:n sihteeristöstä ilmoitti INES-projektin ja PIAAC-tutkimuksen tulevat kokoukset ja tärkeimmät toimet. PIAAC-asiantuntijakokous Pariisissa A-verkosto Edinburgissa C-verkosto Pariisissa Koulutuspolitiikkakomitea Pariisissa Tekninen ryhmä Lontoossa PIAAC johtoryhmä (PIAAC Board of participating countries BPC) tammikuussa Kokoukseen osallistuvat maat, jotka ovat sitoutuneet maksamaan osuutensa PIAAC:in kansainvälisistä kustannuksista. PISA 2006 raportti PISA 2009:n suunnittelu käynnissä, osallistuvia maita 66. TALIS (Teacher and Learning International Survey) toteutetaan vuodenvaihteessa kaikkiaan 24 maassa. Tulokset julkaistaan vuonna Koulutusjärjestelmien kuvausmalleja koskeva käsikirja on työn alla ja julkaistaan todennäköisesti keväällä PIAAC:in kehittäminen William Thorn OECD:stä esitteli PIAAC:in suunnittelutyötä ja kehittämistä. OECD tulee edellisessä kohdassa esitettyjen toimien lisäksi myös lähettämään maille kutsun osallistua PIAAC:iin sekä julkistaa tarjouspyynnön konsultin löytämiseksi kehittämistyöhön. PIAAC:in ydinelementit ovat: 1) aikuisten taitomittarit, 2) muut yksilölliset tuotosmittarit ja 3) työpaikalla käytettävien taitojen mittarit. Testeihin perustuvassa mittauksessa on suunniteltu olevan neljä komponenttia: 1) perustason lukutaito ja tietotekniset taidot, 2) funktionaalinen lukutaito, 3) funktionaalinen laskutaito ja 4) ongelmanratkaisutaidot tietoteknisessä ympäristössä. Kehittämisessä on ratkaistava, keskitytäänkö tarkastelemaan aikuisten taitojakauman alavai yläpäätä (heikoimmin vs. parhaimmin suoriutuneet) ja kuinka pitkään haastattelut testeineen voivat kokonaisuudessaan kestää. Lisäksi selvitetään, kuinka aiempien aikuisten lukutaitotutkimusten kysymyksiä on pystytty käyttämään analyyseissa hyväksi. Taustatietolomakkeen kehittämisen viimeistely on ajateltu antaa konsultin tehtäväksi. Osallistuvat maat voivat vaikuttaa PIAAC:in kehittämiseen BPC:n kautta. Maria Hrabinska EU:n Koulutuksen ja kulttuurin pääosastosta esitteli komission työtä suhteessa PIAAC:iin. Ministerineuvosto on sopinut toukokuussa 2007 yhteensä 16 ydinindikaattoria, joiden tuottamiseksi EU toivoo yhteistyötä OECD:n kanssa. PIAAC:in kehittämistyöhön komissio voi osallistua maksamalla PIAAC:in kansainvälisiä kustannuksia kahden ensimmäisen vuoden ajan.

3 3(6) PIAAC:in taustakyselyn osa-alueilla tapahtunut kehittäminen Yleiset taustatiedot Dan Sherman esitteli tähän alueeseen liittyviksi kiinnostaviksi muuttujiksi mm. seuraavat: kielitaito, vanhempien koulutustausta, oma koulutustausta, lukemistavat, tietokoneen käyttö, omien taitojen itsearviointi, omat lapset, kotitalouden koko sekä maahanmuuttoon liittyvät asiat. Keskustelussa tuli esille mm. seuraavia näkökohtia: Vaikka itsearviointimittarit saattavat tuottaa ihan mielenkiintoista tietoa, on niiden ongelmana yksittäisten vastaajien erilaiset tulkinnat vastausvaihtoehdoista. Koska PIAAC on poikkileikkaustutkimus, ei voida tehdä päätelmiä syyseuraussuhteista, esim. taitojen ja tuotosten suhteesta. Sherman arvioi, että 80 % hänen esittämistään kysymyksistä on sisältynyt aiempiin aikuisten lukutaitotutkimuksiin. Ehdotettiin, että tehtäisiin selvitys jo kokeiltujen kysymysten toimivuudesta haastattelutilanteessa, niiden laadusta sekä hyödystä analyysissa. Toistaiseksi on alustavissa tutkimusasetelmissa pidetty tavoitteena, että vain yksi henkilö kotitaloudesta testataan. Työmarkkinoiden tuotokset Mark Keese esitteli työmarkkinoiden tuotosta koskevan paperin, josta ei juurikaan syntynyt keskustelua. Lähinnä todettiin, että työhistoriaa on usein hyvin vaikea pakottaa yhteen käsitteistöön. Tämän modulin aihioilla ja kysymyksillä on linkki nyt pilotointivaiheessa olevaan JRA-osuuteen (Job Requirement Approach). Nuorten siirtyminen työmarkkinoille David Raffe esitteli nuorten sijoittumista työelämään koskevan paperin. Tässä nousee yhdeksi pääkysymykseksi, missä määrin ensimmäistä työtä voidaan käyttää taitojen erojen selittäjänä. Keskusteltiin erityisesti seuraavista asioista: Laajennetaanko nuoria koskevaa otosta? Onko nuorin ikäryhmä vai 26-30? Olisiko syytä tehdä opiskelijoille erillinen kysymysmoduli? Käytetäänkö pääasiallisen toiminnan muuttujaa vai ILO:n työllisen määritelmää? Tehdäänkö työssäkäyville opiskelijoille sekä opiskelija - että työllinen -modulit? Aikuisoppiminen Bo Hansson esitteli aikuisoppimista koskevan modulin vastaajien rakennetta. Työllisille (noin 68 % otoksesta) on tarkoitus tehdä enemmän kysymyksiä kuin työttömille ja työvoiman ulkopuolisille (ml. opiskelijat), joille on tosin mahdollista sisällyttää lisäkysymyksiä. Kiinnostuksen pääasiallinen kohde on koulutukseen osallistumisessa ja koulutushistoriassa. Keskustelussa korostettiin terminologian ja käsitteiden tarkistamista, edellisten aikuisten lukutaitotutkimusten kokemusten hyödyntämistä sekä B-verkoston aikuisoppimista koskevan modulin kehittämistyön huomioon ottamista.

4 4(6) Kansalais- ja sosiaalinen toiminta ja terveys Scott Murray suositteli keskittymistä enemmän terveyskysymyksiin sosiaaliseen ja kansalaistoimintaan osallistumista kartoittavien kysymysten kustannuksella. Terveys on tärkeä osa väestön sosiaalista hyvinvointia ja sillä on suoraa taloudellista vaikutusta henkilöiden työkykyyn ja työssäoloon sekä kustannuksiin, joita yksilöt, työnantajat ja hallitukset käyttävät estämään ja hoitamaan sairauksia (noin 9 % bruttokansantuotteesta). Työryhmä Lisa Hudson, Dan Sherman ja David Campbell olivat valmistelleet paperin Health, Civic Participation, and Social Cohesion, mutta sitä ei ehditty käsitellä kokouksessa. Paperi sisältää myös ehdotuksia modulin sisällöksi. Koji Miyamoto esitteli OECD:n CERI:n (Centre for Educational Research and Innovation) SOL-hankkeen (Social Outcomes of Learning) tilannekatsauksen. Hän katsoi, että SOLtyötä voidaan hyödyntää PIAAC:ssa, kun valitaan lomakkeelle muuttujia. SOL-projekti kertoo mitä muuttujia voidaan käyttää, kun halutaan kuvata yhteiskuntaa ja oppimisympäristöä, koulutuksen ja sosiaalisten tuotosten välistä suhdetta ja terveyden ja inhimillisen pääoman vaikutuksia. Väestön koulutusrakenne Kysely- ja haastattelututkimusten tuottamien tietojen vertailukelpoisuus Lisa Hudson toi esiin, että SOL-työryhmä oli löytänyt suuriakin eroja EAG:n ja eri kyselytai haastattelututkimusten tuottamien väestön koulutustietojen välillä. Vertailtaviksi oli otettu viisi tutkimusta. Selvitys osoitti, että erot eivät ole selitettävissä vain tutkimusasetelman heikkouksista tai otantavirheistä johtuviksi. Todettiin, että jos tutkimuksissa käytetään sijaisvastaajia, kuten työvoimatutkimuksessa on yleensä tapana, se johtaa väistämättä eroihin. Osa eroista selittyy myös OECD:n ja EU:n erilaisesta tavasta luokitella ISCED 2 ja 3 sekä eroista vanhan ISCED:in ja ISCED97:n välillä. Kokemuksia kansallisten koulutusluokitusten käytöstä Marta Beck Eurostatista totesi, että Eurostatin tavoitteena on harmonisoida EU:ssa tehtävien tutkimusten tietoja. Tätä tarkoitusta edistämään on laadittu selvitys, jossa tuodaan esille koulutusluokituksen soveltamisessa esiintyviä eroja. Patrice de Broucker esitti, että tutkintotietojen erillistiedonkeruu suoritetaan B-verkostossa loppuun ja sen jälkeen analysoidaan joitakin kysymyksiä aiempaa tarkemmin. Hän esitti, että pitäisi sopia, miten sijaisvastaukset otetaan huomioon ja mitä niistä tulosten yhteydessä kerrotaan. Muita laatuun ja tietojen vertailtavuuteen liittyviä kysymyksiä Kenny Petersson kertoi B-verkostolle lyhyesti tulotietojen tiedonkeruuseen tulleesta pienestä muutoksesta. Kommenteissa tähdennettiin, että tiedonkeruu tulisi pitää hyvin yksinkertaisena, jotta voidaan päästä hyvään laatuun. Russell Schmieder esitteli tuloksia ammatin ja koulutustason, ISCO:n ja ISCED:in, ristiintaulukoinnista. Sen lisäksi, että selvitys osoittaa ammatin ja koulutuksen kohtaamiseroja, se voi kertoa myös ISCO-luokituksen heikkouksista tämäntapaisessa kuvauksessa.

5 5(6) OECD:n ammatillisen koulutuksen politiikkaa koskeva projekti Malgorzata Kuczera esittelemän projektin tavoitteena on arvioida, miten koulujärjestelmä vastaa työmarkkinoiden vaatimuksiin. Useimmat OECD-maat pitävät ammatilliseen koulutukseen liittyviä kysymyksiä tärkeinä. Marta Beck ilmoitti, että Eurostat työskentelee paraikaa selvittääkseen mm. työvoimatutkimukseen liittyen oppisopimusopiskelijoiden käsitettä. Alaryhmien työskentely ja suositukset Koulutuksesta työelämään siirtyminen ja osaamisvarannot Todettiin, että kaksi ryhmän jäsentä toimii arvioijina MTS-raportille (Monitoring Transition Systems), joka julkaistaan työryhmäpaperina OECD:n internet-sivuilla. Ryhmä ehdotti, että MTS-tiedonkeruu käynnistetään sen jälkeen, kun on konsultoitu B-verkostoa. Ensimmäisessä tiedonkeruussa käytetään aineistoa, joka saadaan työvoimatutkimuksista. Russell Schmieder esitteli SoS-hankkeen (Supply of Skills) työtä: 1) Jatketaan käsitetyötä yhteistyössä OECD:n kanssa EAG2008:ssa tai EAG2009:ssä käytettäviksi SoSindikaattoreiksi; 2) käsitetyön jälkeen tehdään tiedonkeruu, aikaisintaan marras-joulukuussa 2007; 3) käytetään ensisijaisesti Eurostatin aineistoa, mutta sallitaan maiden tuottaa myös kansallisen aineiston pohjalta tiedot; 4) ryhmä ehdottaa, että yhteinen sijoittumista käsittelevä ryhmä jaetaan erillisiin MTS- ja SoS -ryhmiin. Todettiin, että viimeisestä asiasta B- verkoston puheenjohtaja ottaa erikseen yhteyttä. Koulutuksen taloudelliset tuotokset Dan Sherman USA:sta esitteli työryhmän työtä. Ryhmässä keskusteltiin EAG:ssä julkaistuista tuloja koskevista indikaattoreista. Näissä perusaineistona ovat henkilöt, joilla on työtuloja. Ryhmä koki tärkeäksi, että OECD:n sihteeristö määrittelee tarkoin, minkälaiset työtulot kuuluvat indikaattoriaineistoon. Näin voidaan varmistaa eri maiden tietojen välinen vertailukelpoisuus. Ryhmässä keskusteltiin myös työtuloja vailla olevien henkilöiden tietojen julkaisemisesta EAG:ssä. Karinne Logez esitteli koulutuksen tulosindikaattorin (IRR) aineiston käsittelyssä ilmenneitä ongelmia. OECD haluaisi esittää tuotosindikaattorit EAG2008:ssa useamman maan osalta kuin mitä se on nyt tehnyt. Tuotosindikaattoreiden analysoinnissa tarvitaan tieto siitä, ovatko tulot kokoaikaisia, koko vuoden tuloja. OECD tekee analyysin eri maiden tuottamista indikaattoriaineistoista ja puuttuvista vuositiedoista sekä toteuttaa vuoden 2008 alkupuolella aineistoihin liittyvän pilottikyselyn. Tässä yhteydessä kysytään myös tuloaineistojen saantimahdollisuudet koko/osa-aikatulojen suhteen. Bo Hansson kehotti maita toimittamaan mahdollisuuksien mukaan tiedot puuttuvilta vuosilta, jotta saataisiin mahdollisimman kattavat aikasarjatiedot. Aikuisoppiminen Ryhmässä keskusteltiin pääasiassa aikuisoppimisen viitekehyksestä, joka sisältyi Patrice de Brouckerin ja Christiane Krüger-Hemmerin esittelemään materiaaliin. Todettiin, että viitekehyspaperi voitaisiin sisällyttää PIAAC:in taustadokumentteihin, vaikka PIAAC ei voisikaan toimia ehdotettujen indikaattoreiden päälähteenä. Koko verkostoa pyydettiin kommentoimaan viitekehyspaperia. Koulutuksen sosiaaliset tuotokset

6 6(6) Lisa Hudson USA:sta esitteli työryhmän työtä. Tarkoituksena on kehittää terveyttä ja sosiaalista koheesiota kuvaavia indikaattoreita olemassa olevien aineistojen pohjalta. Tarkoituksena on myös tutkia, miten EU:n ulkopuolisten maiden on mahdollista saada vastaavat tiedot. Lisäksi selvitetään olemassa olevat terveyttä koskevat tutkimukset. Työ koordinoidaan CRELL:in (Centre for Research on Education and Lifelong Learning) ja PIAAC:in kehittämistyön kanssa. Koji Miyamoto esitteli CERI:n SOL-projektia. Scott Murray kertoi, että hänen tutkimuksensa ALL-aineistosta (Adult Literacy and Lifeskills Survey ALL) antaa mahdollisuuden selvittää, miten terveys vaikuttaa eri taitoihin. Koji Miyamoto kertoi, että seuraavien kuuden kuukauden aikana selvitetään, mitä OECD:n terveysosastolla tehdyt analyysit kertovat koulutuksen ja terveyden välisistä yhteyksistä. Kokoussopimuksia EAG2007 lehdistötiedotteineen ja konferensseineen sai hyvän vastaanoton lehdistössä. Tavoitteena on, että EAG-julkaisuissa päästään jatkossakin samaan tai vielä parempaan tulokseen. OECD:n B-verkoston ja teknisen ryhmän sekä Eurostatin edustajista koostuva pieni ryhmä tekee ehdotuksen, miten menetellään tutkintotietojen laadun parantamiseksi. Tehtävänä on pääasiassa metodiset, operationaaliset ja käsitteelliset kysymykset koulutuksen suorittamisen/tutkintojen mittaamisessa ottaen huomioon ISCED-luokitukseen liittyvät asiat. Tulokset viedään uuden INES WP:n (Working Party) käsittelyyn. Ehdotuksessa otetaan huomioon seuraavat käynnissä olevat kehittämistyöt: Eurostatin Marta Beck jatkaa kansallisten luokitusten soveltamiseen liittyvää selvitystä, joka sisältää EU-maiden lisäksi myös muita OECD-maita; Patrice de Brouckerin raportti B-verkoston tutkintoja koskevasta tiedonkeruusta esitellään huhtikuussa 2008; Lisa Hudson jatkaa analyysia koskien eri kansainvälisten tutkimusten tuottamia eroja. Myös muut työryhmät jatkavat työtään. Seuraava kokous B-verkoston seuraava kokous pidetään Budapestissä. Jakelu: Opetusministeriö: Ahola, Heinonen, Lankinen Opetushallitus: Kyrö, Laukkanen Tilastokeskus: Jeskanen-Sundström, Harala, Kousa, Tarkoma, Tuononen Ulkoasiainministeriön kirjaamo Kokouksessa käsitellyt dokumentit: NwB 0 NwB 4.5 NwB 1.4 NwB 5.1 NwB 4.1 NwB 5.2 NwB 4.2 NwB 5.3 NwB 4.3 NwB 8.1 NwB 4.4

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto, 24.5.2016 Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto Eduskunnan Työelämä-ja tasa-arvovaliokunnalle työikäisen väestön koulutustason kehityksestä ja työllistymisestä ilman

Lisätiedot

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Päätuloksia ja tietoja NAO-kohderyhmästä

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Päätuloksia ja tietoja NAO-kohderyhmästä Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Päätuloksia ja tietoja NAO-kohderyhmästä Antero Malin Professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 25.10.2013 Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) PIAAC:

Lisätiedot

ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen Helsinki. Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto

ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen Helsinki. Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen 2.11.2016 Helsinki Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto 1 TAITO-hankeverkosto, marraskuu 2016 Puhti Työelämän ICT-taidot Noheva

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Pilotoinnin perehdyttämispäivä - kriteeristö ja arviointiprosessi - 17.12.2013 - Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Pilotointiin osallistuvien koulutuksen

Lisätiedot

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama Global value chains - hankkeita Samuli Rikama Global value chains taustaa Miten yritykset organisoineet toimintansa globaalisti? Talouden rakennemuutos uudet nopeasti kehittyvät markkinat ja teknologia

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Aikuisten osaaminen PIAACtutkimuksen

Aikuisten osaaminen PIAACtutkimuksen 1 Työelämän murros ja aikuiskoulutuksen kipupisteet SAK:n seminaari 23.5.2016 Aikuisten osaaminen PIAACtutkimuksen valossa Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia. Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia. Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Ensituloksia Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 8.10.2013 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC: Programme for the International Assessment

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ EDUSKUNNAN SUURELLE VALIOKUNNALLE

OPETUSMINISTERIÖ EDUSKUNNAN SUURELLE VALIOKUNNALLE OPETUSMINISTERIÖ 16.9.2002 EDUSKUNNAN SUURELLE VALIOKUNNALLE Viitaten perustuslain 97 :ään opetusministeriö lähettää kunnioittavasti Eduskunnan suurelle valiokunnalle tiedoksi puheenjohtajavaltion ehdotuksen

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Osaamisohjelman tavoitteet: Osa nuorisotakuuta Tavoitteena kohottaa vailla toisen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Turussa 6.-7.10.2009 Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Mari Räkköläinen Opetusneuvos Yksikön

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Lasten terveyskäräjät 1.12.2015 Anni Matikka THL Kouluterveyskysely Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Paikallisen päätöksenteon

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Työllisyystoimien vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen. Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

Työllisyystoimien vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen. Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos Työllisyystoimien vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen Tausta ja tarpeet Tulevaisuudessa tuloksellisuus ja tuloksellisuuden todentaminen tulevat saamaan nykyistä suuremman painoarvon

Lisätiedot

Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen

Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.5.2009 Carita Blomqvist, yksikön päällikkö Tutkintojen tunnustaminen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Koulutus 2016 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2015 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen antaminen

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2006

Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2006 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2007 Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2006 Korkeasti koulutetun väestön osuus korkein Uudellamaalla Koko maan väestöstä (16 74 vuotiaat) 27 prosenttia oli

Lisätiedot

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista - ja kansallisistakin Mikko Nupponen 8.2.2011 Feb- 11 Eurooppalaisista linjauksista ja kansallisista EU 2020 Hallitusohjelma Youth

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2011

Väestön koulutusrakenne 2011 Koulutus 2012 Väestön koulutusrakenne 2011 35 44-vuotiaat olivat parhaiten koulutettuja vuonna 2011 Vuoden 2011 loppuun mennessä 3 056 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa 21.8.2015 käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi OPETUSHALLITUS AMPA-YKSIKKÖ/OHJAKAStyöryhmä 1. Tausta Opetus-

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,23 miljoonaa Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,23 miljoonaa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,3 miljoonaa osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Tehokkaat elinikäisen oppimisen strategiat. Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik

Tehokkaat elinikäisen oppimisen strategiat. Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik Tehokkaat elinikäisen oppimisen strategiat Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik Keskinäiset vaikutussuhteet EU:n politiikka Kansalliset politiikat Kansalliset käytänteet Kansalliset ammatit Mikä laatikko? Tutkimus

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training VET-LSA Feasibility Study

European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training VET-LSA Feasibility Study European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training VET-LSA Feasibility Study Keskusteluseminaari Opetushallitus 14.9.2009 Opetusneuvos Mari Räkköläinen ESISELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN Mukana

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

ESR-indikaattorit Rakennerahasto-ohjelma

ESR-indikaattorit Rakennerahasto-ohjelma ESR-indikaattorit Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 Hakuinfo Turussa 14.1.2015 Indikaattoreiden määritelmistä Komission tavoitteena, että eri jäsenmaiden tuloksia voitaisiin käsitellä yhteismitallisesti

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen kansainvälinen tilastointi. Mika Tuononen KOTA-AMKOTA -seminaari

Korkeakoulutuksen kansainvälinen tilastointi. Mika Tuononen KOTA-AMKOTA -seminaari Korkeakoulutuksen kansainvälinen tilastointi Mika Tuononen KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 Kansainvälisen koulutustilastoinnin kehitys UNESCO kehittänyt ISCED-luokituksen (kansainvälinen koulutusluokitus)

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen tapa saada luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä. FT Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia

Käyttäjäystävällinen tapa saada luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä. FT Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia Käyttäjäystävällinen tapa saada luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä FT Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia Indikaattoritietoja halutaan paljon mutta käytetään vähemmän

Lisätiedot

Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen. Alkutapaaminen to

Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen. Alkutapaaminen to Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen Alkutapaaminen to 20.10.2016 Esittelykierros Etu- ja sukunimi Koulutus ja ammatti Äidinkieli ja muu kielitaito Aktori ja mentori Aktori Maahanmuuttajataustainen

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomessa on ensimmäistä kertaa kerätty tietoa alueella aikuiskoulutukseen osallistuneiden määristä ja taustoista. Aikuiskoulutusmittareiden

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

KAIKEN MAAILMAN PÄÄOMAT,

KAIKEN MAAILMAN PÄÄOMAT, KAIKEN MAAILMAN PÄÄOMAT, LIITTYKÄÄ YHTEEN! Sosiaalinen pääoma maailmanvalloittajana Esitys Tilastokeskuksen asiakaspäivänä 10.10.2006 Tilastojohtaja Jussi Simpura Tähtiä kuin Otavassa poikia on Jukolassa,

Lisätiedot

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Kansainväliset arviointitutkimukset Arvioinnin kohteena yleensä aina (myös) lukutaito Kansallisista

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2010

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2010 Koulutus 211 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 21 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä yhä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,25 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

PISA JA TULEVAISUUS. Jouni Välijärvi, professori. Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

PISA JA TULEVAISUUS. Jouni Välijärvi, professori. Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA JA TULEVAISUUS Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Koulutusmessut Yhtheen tulhaan ja etheenpäin menhään! Rovaniemi 20.9.2014 19.9.2014 PISA 2012 Programme for

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö RISTIKKI ryhmän ehdotus 1 Ristikki -ryhmä RIS (Research & Innovation Services) + tikki Ryhmä perustettiin 2011 Tutkimushallinnon päivien yhteydessä Ryhmä vai tehtäväkseen

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistus. Helmikuu 2015 Georg Henrik Wrede

Nuorisolaki uudistus. Helmikuu 2015 Georg Henrik Wrede Nuorisolaki uudistus Helmikuu 2015 Georg Henrik Wrede Uudistustarpeet LANUKE, ohjelman nimi, tarkoitus ja arviointi sekä NUORAn tehtävät. Nuoren määritelmä eli ikärajat nuorilla alle 29-vuotiaita Nuorten

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA ja opettajankoulutuksen kehittäminen-seminaari Tampere 14.3.2014 17.3.2014 PISA 2012

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot