eoppimisen teknologiat Oppimisalustojen arviointi ja tiedonrakenteluprosessit HumapTool Ilkka Kukkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "eoppimisen teknologiat Oppimisalustojen arviointi ja tiedonrakenteluprosessit HumapTool Ilkka Kukkonen"

Transkriptio

1 eoppimisen teknologiat Oppimisalustojen arviointi ja tiedonrakenteluprosessit HumapTool Ilkka Kukkonen Niilo Korhonen eoppimaisterikoulutus Joensuun yliopisto/sokl Kesä 2003

2 Sisältö: 1. Johdanto HumapToolin esittely HumapTool ympäristön opetusteoreettiset lähtökohdat Ympäristön rakenne ja ominaisuudet Rakenne Ympäristön muokattavuus Ympäristöön tuotettavan materiaalin käsittely Ryhmätyö ja kommunikaatiovälineet Hallinnolliset välineet Tekniset vaatimukset Ympäristön ohjeistus ja hinta Pohdinta Omat käyttökokemukset Sovellettavuus omassa työssä...13 Lähteet:

3 3 1. Johdanto Tässä työssäni esittelen HumapToolin oppimisympäristöä; sen peruslähtökohtia, opetusteoreettista taustaa ja mahdollisuuksia toteuttaa oppimisprosesseja käytännössä. Tässä johdanto-osuudessa kuvailen lyhyesti HumapTool ympäristön kehittämisen taustaa. Seuraavassa luvussa esittelen itse ympäristöä. Aluksi analysoin ympäristön opetusteoreettista taustaa. Tämän jälkeen esittelen ympäristön rakenteen ja käyttösovelluksia Rakennekaavion tukena on liitteessä 1 ympäristön eri komponenttien ja toiminta-alueiden kuvamateriaalia. Toisen luvun lopuksi kerron miten ja mihin hintaan ympäristö on saatavissa asiakkaan käyttöön. Työn pohdintaosuudessa kartoitan mahdollisuuksia ympäristön soveltamiseen omassa työssäni perusopetuksen parissa, sekä arvioin käytettävyyttä omiin kokemuksiini pohjautuen. Lähdemateriaalina olen käyttänyt HumapToolin tuote- ja yrityssivuja, eoppimaisterikoulutuksen opetusteknologia osuuden luentomateriaalia sekä verkkosivuja. Tämän lisäksi hankin lisätietoja puhelinhaastattelun avulla oppiympäristön toteuttajan toimitusjohtajalta Olli-Pekka Juoperilta. Itselläni on käytännön kokemusta ympäristön käytöstä Opetusalan täydennyskoulutuskeskuksen (Opeko) järjestämästä opetussuunnitelmien prosessinohjaajakoulutuksesta. Työssä käytetty kuvaaineisto onkin osin poimittu Opekon järjestämän opetussuunnitelmakoulutuksen projektisivuilta, eli todellisesta käytännön toteutuksesta ympäristön käytössä. Myös HumapToolin tuotesivujen kuvamateriaalia, sekä tarkoitusta varten käytössä olevan demoympäristön materiaalia on osin käytetty havainnollistamassa ympäristön ulkoasua. Olli-Pekka Juoperin mukaan ympäristön kehittäminen sai alkunsa 90-luvun alkupuolella. Tuolloin täydennyskoulutusprosesseissa oli pyritty hyödyntämään valmiita oppimisympäristöpohjia. Näitten voimakas teknologiapitoisuus ja keskittyminen lähinnä dokumenttien jakamiseen ei kuitenkaan ollut sovelias lähtökohta verkko-opetuksen toteuttamiseen. Tästä syystä Juoperi alkoi kahden kumppaninsa Vesa Purokurun ja Ilkka Mäkitalon kanssa kehittää ympäristöä, jossa korostuisi enemmän nykyisen Toolin konstruktiivinen ja yhteisöllinen prosessuaalinen oppimisnäkemys. Toolin nykyinen versio saikin sitten lopullisen muotonsa vuosituhannen taitteessa. Kehitystyössä on ollut mukana asiantuntijoita sekä pedagogiselta, että tietotekniikan puolelta. Tällä hetkellä ympäristön kehittämisestä ja toiminnan toteuttamisesta vastaa 9 päätoimista työntekijää ja yritys on keskittänyt toimintansa kahden verkkotyökalun HumapToolin ja Humap Kidsin käyttämiseen ja

4 4 kehittämiseen.(juoperi, Puhelinhaastattelu ) Tuotteita käyttävät sekä julkishallinnolliset yhteisöt, että yritysorganisaatiot täydennyskoulutusten ja erilaisten kehittämisprojektien alustana. 2. HumapToolin esittely 2.1. HumapTool ympäristön opetusteoreettiset lähtökohdat Kuten edeltä käy ilmi, on HumapTool ympäristön rakentamisessa ja toiminnallisuudessa pyritty tukemaan konstruktiivista ja yhteisöllistä oppimista. Konstruktivistisille näkemyksille oppimisesta ovat tyypillisiä näkemykset tiedon omaksumisesta sisäisiä tiedonrakenteita kehittämällä. Olennaista on myös reflektointi, omien oppimiskokemusten pohdinta. Tämän näkemyksen mukaan jokaisella on oma tiedon rakenteensa, johon uusi tieto on sovitettava. Oppiminen tapahtuu parhaiten konstruoimalla uutta tietoa vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden oppilaiden/toimijoiden kanssa. ( Meisalo et al, 2000, 36.) Prosessiajatteluun perustuvaa oppimista voidaan kuvata seuraavanlaisella kuviolla: KUVIO 1: Prosessiajattelu ( Meisalo et al, 2000, 33) TAVOITTEET SUUNNITTELU OPETUS/OPPIMISTAPAHTUMA OPPIMISTULOKSET PALAUTE HumapTool ympäristössä edellä kuvattuihin näkemyksiin perustuva ajattelu näkyy selkeästi. Kuviossa 3 esiteltyä ympäristön rakennekuvaa tarkasteltaessa voidaan huomata, että käytettävissä olevat komponentit ovat sellaisia, että ne nimenomaan pyrkivät tukemaan yhteisöllisen oppimisen ja toiminnan näkemystä. Opettajan ja ohjaajan roolina on toimia oppimisen avustajana ; komponenteista vain yksi perustuu perinteisempään tehtävä vastaus malliin. Yhteisöllisyys ja tiedon jakaminen ja reflektointi on myös otettu ympäristöä suunniteltaessa huomioon kaikissa käytettävissä olevissa komponenteissa. Tiedon rakentelua ja oppimisprosessien visuaalista rakentamista tuetaan niinikään. Prosessiajattelu näkyy myös ympäristön komponenteissa.; Esimerkiksi haaste ja teema/oppimispolku komponentit on rakennettu edellä kuvatun ( Kuvio 1)

5 5 prosessiajattelumallin mukaisesti. Ympäristön voidaan siis katsoa toteuttavan Juoperin mainitsemia konstruktiivisen ja prosessioppimisen malleja Ympäristön rakenne ja ominaisuudet Rakenne HumapTool ympäristö voidaan jakaa kolmeen eri käyttötarkoitusalueeseen. Näihin alueisiin voidaan valita kuhunkin tarkoitukseen ja tavoitteisiin sopivat komponentit. Käyttötarkoitusalueet jaetaan Toiminnalliseen ja yhteisölliseen intranettiin, prosessilähtöiseen oppimisympäristöön ja projekti- ja verkostotyöalueisiin (Kuvio 1) KUVIO 2: HumapToolin käyttötarkoitusalueet Käyttötarkoituksen mukaan valittavia komponentteja ovat seuraavat: Yleiskomponentit Prosessikomponentit Henkilö Prosessimalli Tiimi Haaste Asiakas/Organisaatio Teema/oppimispolku Kalenteri Tehtävä Chat Jokeri Materiaali Projekti Langanpää Komponenttien toimintatarkoitusta ja sisältöä on kuvattu tarkemmin oppimisympäristön rakennekaaviossa (Kuvio 3 s.6). Liitteessä 1 on lisäksi kustakin komponentista käyttöliittymänäkymä selityksineen.

6 KUVIO 3: HumapToolin rakenne HumapTool ympäristö Yleiskomponentit Henkilö: - Perustiedot - Profiili - Osaaminen - Linkit muihin käytössä oleviin komponentteihin Tiimi: Pienryhmätoiminnan tila - Keskustelut - reflektointi - Tavoitteena erilaisten tietojen/taitojen yhdistäminen Asiakas/organisaatio: - CRM-systeemi - Kirjataan asiakkaat ja kumppanit - Henkilöiden, projektien, kontaktien ja yhteystietojen linkitys Kalenteri: - Tukee yhteistoimintaa - Linkitys muihin toimintoihin Chat: - Mahdollisuus useaan samanaikaiseen keskusteluun - Htmlmahdollisuus; kuvat, linkit jne. keskustelun sekaan Materiaalit: - Dokumenttien hallinta - Verkkoonvienti ja sisällöntuotanto - Materiaalin muokkaus Prosessikomponentit Prosessimalli: - Visuaaliset prosessikuvaukset - Esim. koulutuksen moduulikuvaukset - Mallit voidaan tallentaa ja käyttää uudelleen Haaste: - Yksilöiden/ryhmien omat hankkeet Vaiheet: 1. lähtöruutu 2. suunnittelu 3. toiminta 4. havainnointi 5. reflektointi 6. uusi alku Teema/oppimispolku - Projektimuotoisen oppimisen komponentti Vaiheet: 1. Ideointi ja suunnittelu 2. Ajatuskartta 3. Työskentely 4. Tuotos 5. Arviointi Tehtävä: Jokeri: Projekti: - Soveltuu lähinnä - Avoin komponentti - Projektin kulun koulutuskäyttöön - Mahdollisuus esim. jäsentäminen - Perustuu tehtävä mallintaa ja luoda graafiseen muotoon vastaukset oma prosessi Toolin - Resurssien, rakenteeseen sisään vastuiden yms. - Vastaukset kaikkien tai vain kouluttajan nähtävissä jäsentäminen Langanpää: - Poikittaiskomponentti, jolla voidaan tuoda yhteisön tietoisuuteen ongelmia, oivalluksia, onnistumisia jne. - Virheistä oppimisen kulttuurin tukeminen

7 Ympäristön muokattavuus Kuten edeltä käy ilmi, voidaan ympäristöä mukauttaa käyttöönottovaiheessa valitsemalla tarkoitettuun toimintaan käyttökelpoisia komponentteja. Tämän lisäksi on mahdollisuus käyttää Jokeri-komponenttia, jonka sisälle on mahdollisuus rakentaa oma valinnainen sovellus toiminnasta. Samanlaisina toistuvat, kerran rakennetut osiot esimerkiksi opintomoduulit on mahdollista kopioida ja käyttää uudelleen identifioimalla ne kutakin käyttäjäryhmää varten erikseen. Itse ympäristön ulkoasu pysyy kuitenkin suhteellisen staattisena, eli esimerkiksi käyttöliittymien ulkonäkö on käytännössä ennalta määrätty Ympäristöön tuotettavan materiaalin käsittely HumapTool ympäristöön voidaan tuottaa materiaalia erilaisia työvälineitä käyttäen. Tuotosten lisääminen ympäristöön on mahdollista liitetiedostoina. Ympäristön työtiloissa on myös oma tekstieditori, jolla voidaan tuottaa yksinkertaisia dokumentteja, joiden käyttö on sidottu ympäristöön. Käytettävyyden kannalta tuotosten kommentointimahdollisuus rinnan tuotoksen kanssa on hyvä ratkaisu. Kuten alla olevasta kuvasta voidaan nähdä, tekstin laatija itse tai joku muu voi kommentoida ja reflektoida meneillään olevaa prosessia. KUVA 1: Tekstin tuottaminen ympäristöön Ympäristöön tuotettua aineistoa voidaan siirtää esimerkiksi muilla tekstieditoreilla muokattaviksi kopioi/liitä-toiminnolla. Tällöin mm. tekstin muotoilut häviävät ja tiedostot on muokattava ulkoasultaan uudelleen. Ympäristön muun sisällön muokkaaminen on sidottu käyttöoikeuksin omille tasoilleen. Valittavina olevat käyttöoikeustasot ovat:

8 8 Admin : Täydet oikeudet. Edit: Muokkausoikeudet. Browse: Selaus oikeudet. BrowseLimit: Rajoitettu selaus Rajoitettu selaus vaihtoehto ei ole toiminnassa Toolin versiossa Administrator-oikeudet omaava voi muokata komponenttien sisältöä ja esimerkiksi tuottaa sisältöä moduulikomponenttiin tai lisätä tehtäviä tehtävä-komponenttiin. Muokkausoikeudet omaava voi tuottaa materiaalia omissa komponenteissaan joko ympäristön tekstieditoria käyttäen tai liitetiedostoja lisäämällä ( Kuva 2). KUVA 2: Prosessimalli Tekstieditoria hyväksikäyttäen on mahdollisuus oppimisprosessin kuluessa muodostaa prosessin eri vaiheista omat alueensa, jolloin halutessaan kutakin vaihetta voi tarkastella erikseen tai tarkastella prosessia kokonaisuutena ( Kuva 3). KUVA 3: Tuotosten vaiheistus Oppimateriaalien jakeluun voidaan myös käyttää materiaalikomponenttia, johon on mahdollista lisätä haluttuja materiaaleja linkkeinä ja liitetiedostoina Ryhmätyö ja kommunikaatiovälineet HumapToolin henkilökomponentin avulla voidaan ympäristön käyttäjistä luoda omat profiilit ja samalla luoda linkitys esimerkiksi tärkeimpiin kumppaneihin ja alueisiin. Henkilökomponenttiin on

9 9 perustietojen lisäksi mahdollista luoda esimerkiksi oman oppimisprosessin kuvaus, jolloin tieto omasta osaamisesta ja vahvuuksista välittyy myös muille osallistujille. Kommunikaatiovälineenä ympäristössä voidaan käyttää keskustelualueita ja chattia. Näissä molemmissa on mahdollisuus lisätä tarvittaessa liitetiedostoja varsinaisen keskustelun tueksi ja lisämateriaaliksi. Tekstieditorissa on myös mahdollisuus kommentoida, antaa lisätietoja jne. toisten tuotosten yhteyteen ( Kts. kuva 1). Ympäristössä on myös sähköpostitoiminto, joka perustuu käyttäjien omien sähköpostien hyväksikäyttöön.. Viestejä voidaan siis lähettää ympäristöstä käyttäjien ilmoittamiin omiin sähköpostiosoitteisiin. Ryhmätyöhön käytettävinä komponentteina HumapTool ympäristössä ovat haaste-, Tiimi- ja projektikomponentit, joihin on mahdollista mallintaa prosessin eteneminen vaiheittain. Ryhmätyöskentelyä tukee myös kalenterikomponentti, jonka avulla on mahdollista rytmittää esim. projektin etenemistä. KUVA 4: Projektikomponentti

10 Hallinnolliset välineet Toimijoiden lisääminen HumapTool ympäristöön tapahtuu käyttävän yksikön pääkäyttäjän toimesta avaamalla automaattikirjautumisen. Kirjautumisessa käyttäjä rekisteröi itsensä ympäristöön ja saa oikeudet määritellylle alueelle/kurssille. Automaattikirjautumisesta ilmoitetaan käyttäjälle sähköpostitse. Vanhennuttuaan automaattikirjautuminen poistuu automaattisesti järjestelmästä. Ympäristöön kulloinkin kirjautuneet käyttäjät voidaan nähdä käyttöliittymän alkusivun OnLine painiketta napauttamalla. Jätettyihin viesteihin, kommentteihin jne. liitetään automaattisesti kirjoittajan nimi ja päivämäärä jolloin viesti on jätetty. Juoperin mukaan (4.6.03) ympäristöstä voidaan kerätä yksilöimättömiä käyttäjätilastoja lokien perusteella. Tarvittaessa on mahdollisuus myös suojattuun yhteyteen, jos ympäristössä käsiteltävät tiedot ovat salassapidettäviä. HumapTool ympäristöön on mahdollista luoda käyttäjäprofiileja, joiden mukaan määritellään ympäristön käyttöoikeudet ( kts. edellä s. 8). Näin olisi mahdollista esimerkiksi koulun käyttäessä ympäristöä määritellä pääkäyttäjä, jolla on oikeus lisätä ja muokata ympäristön prosesseja. Tämän lisäksi voitaisiin määritellä henkilöt- esim. opettajat jotka voisivat muokata omien alueidensa materiaaleja. Vanhemmille tai muille toimijoille voitaisiin tiedottamista varten luoda lukuoikeudet määrätyille alueille. Oppimis tai muun prosessin hallintaan voidaan käyttää prosessikomponentteja, joissa voidaan määritellä vastuuhenkilöitä, laatia sopimuksia ja laatia aikatauluja prosesseja varten. Samaa tarkoitusta palvelee myös kalenteritoiminto, jossa on mahdollisuus luoda linkkejä ympäristön muihin alueisiin ja henkilöihin. Kerran laadittuja projektikomponentteja voidaan käyttää tarvittaessa uudestaan yksilöimällä linkitykset uusia käyttäjiä varten Tekniset vaatimukset Tekniseltä rakenteeltaan Tool on tietokantapohjainen järjestelmä, jota käytetään www-selaimilla. Peruskäytössä ei tarvita erillisiä ohjelmia tai plug-in toimintojen käyttöä. Ympäristössä on kuitenkin mahdollista käyttää liitetiedostoina erityyppisillä ohjelmilla tuotettuja dokumentteja, kuvia, videoita jne., jolloin luonnollisesti vaaditaan tarvittavat ohjelmat liitteiden avaamiseen. Web-selaimena suositellaan käytettäväksi IE:n versioita x. tai Netscapen versioita 6.x.. Loppukäyttäjän koneen laitteistovaatimuksena on laite jossa suositellut selaimet toimivat, käytännössä PC puolella pentium-tasoiset prosessorit. Macintosh laitteissa kaikki imac ja PowerPC laitteet toimivat.

11 11 HumapToolin palvelimen käyttöjärjestelmäsuosituksena on Windows NT/2000. Palvelu on mahdollista toteuttaa esim. yhdellä Windows 2000 palvelimella jolle asennetaan FileMaker 5.x. Unlimited tietokanta ( liitetiedostoja yms. varten) sekä IIS tai Apache webpalvelin ( staattisia tiedostoja varten). Palvelimen suositustehot ovat Pentium III, jolla 700 Mhz prosessori ja nopea SCSI kiintolevy. Käyttönopeuden takaamiseksi tulisi palvelin sijoittaa fyysisesti mahdollisimman lähelle loppukäyttäjiä, jolloin muu tietoliikenne ei hidasta ympäristön käyttöä. Ympäristö on myös tarvittaessa saatavilla ASP-palveluna, jolloin palvelu tarjotaan Humapin omalta palvelimelta Ympäristön ohjeistus ja hinta HumapTool ympäristön ASP-palvelumallin hinta on neuvoteltavissa. Puhelinhaastattelun yhteydessä ( ) pyysin toimitusjohtaja Juoperia arvioimaan ympäristön käyttökustannuksia. Hinnat muodostuvat seuraavasti: - ASP-palvelun asennus Asennus asiakkaan omalle palvelimelle tietokantaohjelma ja sen asennus Käyttölisenssit 60 /v/hlö ensimmäisiltä 50 käyttäjältä ja tämän ylittävältä määrältä 40 /v/hlö Suosituksena ympäristön käyttöön on oman palvelimen käyttö, koska tällöin pystytään välttämään tietoverkon ruuhkautumisesta aiheutuvat yhteysongelmat. ASP-palvelun sovellusvuokraan sisältyvät ylläpito Humapin palvelimelta, toimintavarmuuden ylläpito, varmuuskopiointi kerran vuorokaudessa, puhelintuki toimistoaikana sekä sovelluksen päivitykset maksutta. Käyttöönottovaiheessa on myös mahdollista sopia Humapin järjestämästä alkukoulutuksesta, johon sisältyy mm. tarpeiden ja lähtökohtien määrittely ja tarvittavien toimintamallien rakentaminen. Taloudellisten resurssien salliessa on siis mahdollista ostaa palvelu, jossa ympäristön käyttöön opastetaan kädestä pitäen. Varsinaiseen käytönaikaiseen tarpeeseen on ympäristön sisälle rakennettu kattava ohjeistus, jossa annetaan kattavasti neuvoja ympäristön eri ominaisuuksien käyttöön (Kts. liite 1). Ympäristön käyttöönotosta voi neuvotella ja sopia seuraavien henkilöitten kanssa: Ilkka Mäkitalo P Olli-Pekka Juoperi P

12 12 Vesa Purokuru P Tämän lisäksi osoitteesta löytyy linkki yhteydenottolomakkeeseen, jonka avulla voi kysyä lisätietoja tai antaa palautetta. Sivustosta löytyy myös yleisemminkin lisätietoa Humap ympäristöstä. 3. Pohdinta 3.1. Omat käyttökokemukset Kuten johdannossa kerroin, olen itse käyttänyt HumapTool ympäristöä vuosina osallistuessani opetussuunnitelman prosessinohjaajakoulutukseen. Tässä koulutuksessa oli tavoitteena toisaalta saada itse valmiuksia opetussuunnitelmaprosessin ohjaamiseen ja toisaalta samanaikaisesti suunnitella ja aloittaa opetussuunnittelutyö omassa työyhteisössä. Prosessissa oli mukana 24 henkilöä yhteensä 12:sta kunnasta. Vastaavanlaisia koulutuksia omine ryhmineen oli käynnissä muuallakin suomessa. Kouluttajan kannalta tarkasteltuna erittäin käyttökelpoisia ominaisuuksia HumapToolissa ovat valmiin ympäristörungon ( opintomoduulit, valitut komponentit) kopioimisen mahdollisuus ja tämän jälkeen yksilöiminen kullekin ryhmälle. Käytännöllinen toiminto on myös mahdollisuus jakaa materiaaleja useamman ryhmän ja ympäristön kesken. Tämä vähentää turhaa päällekkäistä työtä ja vähentää rutiininomaisten toimenpiteiden toistoja. Yleisemmin ympäristön käytettävyyttä hallinnoijan kannalta en pysty admin-oikeuksien puuttuessa arvioimaan. Käyttäjän kannalta itse ympäristön käyttöönotto oli helppoa. Omaan opiskeluryhmääni osallistuvat henkilöt olivat taustoiltaan ja tietotekniikkataidoiltaan heterogeenista joukkoa, mutta koulutuksen ensimmäisen lähijakson kaksituntisen perehtymisen jälkeen, ympäristön käyttö onnistui suhteellisen vaivattomasti kaikilta. Ympäristö on myös hyvin ohjeistettu, joten mahdollisissa pulmatilanteissa on tietoa mahdollisissa ongelmatilanteissa helposti saatavilla. Negatiivisena piirteenä toiminnallisuudessa on kömpelöhkö liikkuminen eri alueitten välillä ; Sivujen eteen- ja taaksepäinselauksen mahdollisuutta ei aina ole, vaan liikkuminen tapahtuu komponenttivalikon linkkien kautta. Modeemiyhteyksillä ympäristö on myös tiedostopohjaisuudestaan johtuen käytettävyydeltään hitaahko.

13 13 Kokonaisuutena ympäristön käytöstä jäi kuitenkin positiivinen vaikutelma. Omaan prosessisuunnitteluun se toi selkeyttä ja auttoi hahmottamaan ja kirjaamaan useamman vuoden mittaisen projektin hyvin. Yhteisöllisyys ja yhteistoiminnallisuus olivat myös toimivia ja muitten työn edistymisen seuraaminen ja arviointi antoivat hyvin tukea omalle työskentelylle. Prosessiin osallistui henkilöitä opetuksen eri asteilta ja alueilta, tällöin tuli eri alojen asiantuntemus hyvin hyödynnettyä. Vastaavantyyppisiin toimintoihin ja prosesseihin ympäristöä voikin mieluusti suositella Sovellettavuus omassa työssä Kuten HumapTool ympäristön kuvauksesta käy ilmi, sitä on käytetty paljon yhteisöjen ja organisaatioitten täydennyskoulutus- ja projektivälineenä. Omassa työssä perusopetuksessa sen paras käyttötarkoitus voisikin olla työyhteisön sisällä käytettynä organisaation tiedottamisen, kehittämisen ja arvioinnin välineenä. Tiedottamisen ja muun toiminnan keskittäminen vähentäisivät päällekkäistä työtä ja tekisivät organisaation toiminnan läpinäkyvämmäksi. Hyvä esimerkki sopivasta käyttötarkoituksesta on edellä kuvatun tyyppinen uudistusprosessi. Ainoana rajoituksena on suhteellisen korkea hinta ja käyttökustannukset, jotka rajaavat käyttäjäjoukon ulkopuolelle pienemmät työyksiköt. Opetukseenkin ympäristöä voisi toki varsinkin isompien oppilaiden kohdalla soveltaa, mutta tätä tarkoitusta palvelee paremmin yhtiön toinen päätuote Humap Kids. Lähteet: Humap yrityssivusto: (http://www.humap.com/humap/default.htm) saatavana Humap tuotesivusto: (http://www.humaptool.com/fi/) saatavana HumapTool ympäristö ( kirjautuminen vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla) Meisalo, V., Sutinen, E., Tarhio, J., 2000, Modernit oppimisympäristöt, 1.painos, WS Bookwell oy, Juva

14 14

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt S. Räsänen Report B / 2002 / 1 UNIVERSITY OF KUOPIO Department of Computer Science and Applied Mathematics P.O.Box 1627, FIN-70211 Kuopio, FINLAND

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Olli Ruohomäki 16.4.2012 Sisällys ALKUSANAT... 4 EI AIVAN LYHYT JOHDANTO... 5 PERUSIDEOITA... 6 TIETTYÄ AVOIMUUTTA... 6 ERILAISIA OPETUSMUOTOJA... 8 AVOIMET OPPIMATERIAALIT...

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015

Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015 Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015 Ari Myllyviita Kemian ja matematiikan lehtori Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu ari.myllyviita@helsinki.fi Kotisivut kemian opetuksessa Viereisessä

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot

TaloyhtiöOptimi. Palvelun käyttöohje

TaloyhtiöOptimi. Palvelun käyttöohje TaloyhtiöOptimi Palvelun käyttöohje Palvelun kuvaus TaloyhtiöOptimi on suunniteltu taloyhtiöiden hallinnan ja viestinnän helpottamiseksi. Uskomme vahvasti järjestelmällisen hallinnoinnin sekä ylläpidon

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkalut osaamisyhteisön kehittämisessä Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisö verkossa

Sosiaalisen median työkalut osaamisyhteisön kehittämisessä Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisö verkossa Northern Research Innovation Platform NorthChallenge raportti 3 Sosiaalisen median työkalut osaamisyhteisön kehittämisessä Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisö verkossa P Ä I

Lisätiedot

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Taiga-Koru Oy. Kuvaaja: Maarit Mikkonen. Kuva 2. Seenat. Kuvaaja: Ana Pullinen,

Lisätiedot