JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x Petri Raivo rehtori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori"

Transkriptio

1 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI JOHDON KATSELMUS Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista Hyväksytty x.x.2014 Petri Raivo rehtori

2 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI VUODEN 2013 TULOSTEN ARVIOINTI YLEISTÄ JOHDON KATSELMUKSESTA Johdon katselmus on Karelia-ammattikorkeakoulun vuosittain toistuva toiminnan arviointikäytäntö. Johdon katselmuksen tavoitteena on muodostaa tiivis kokonaiskuva ammattikorkeakoulun edeltävän vuoden toiminnasta ja tuloksista sekä arvioida toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Johdon katselmus koostuu keskusten laatimasta itsearvioinnista, johdon palautteesta ja niiden pohjalta käydyistä keskusteluista keskuksissa. Johdon katselmusta uudistettiin niin, että kytkennät TASO-prosessiin pyrittiin saamaan tiiviimmäksi siten, että TASO- keskustelua käyvä ryhmä (rehtori, vararehtori, hallinto- ja talousjohtaja, suunnittelujohtaja, tutkimus- ja kehittämisjohtaja, henkilöstöpäällikkö, työelämänpalvelujen päällikkö ja laatukoordinaattori) osallistuivat myös johdon katselmuksen arviointi- ja keskustelukierrokseen. Samoin keskuksissa laajennettiin ryhmää siten, että TASO-prosessiin osallistuvat henkilöt olivat edustettuna myös keskusten johdon katselmuksessa. Aiemmin johdon katselmuksen raportti laadittiin johtoryhmässä. Johdon katselmus toteutettiin huhtikuussa välittömästi sen jälkeen, kun edeltävän vuoden tulokset saatiin koottua profiiliraportiksi. Edeltävän vuoden tulosten lisäksi arvioidaan myös kuluvan vuoden tuloksia siinä määrin kuin niitä oli jo tiedossa. Johdon katselmuksen raportti laadittiin KARELIA/TASO 2013 mukaisesti. Johdon katselmuksen raportti koostuu koko ammattikorkeakoulun yhteenveto-osiosta ja keskuskohtaisista osista. Tuloksia käsitellään katselmuksen jälkeen keskusten henkilöstökokouksissa. Johdon katselmuksen tuloksia ja niiden pohjalta toteutettuja kehittämistoimet otetaan huomioon seuraavan vuoden toiminnan suunnittelun yhteydessä (KARELIA/TASO) ja välittömät parannuskohteet tehdään heti. Vuoden 2015 TASOsopimukseen palataan elokuussa järjestettävillä suunnittelupäivillä. Johdon katselmus oli ensimmäisen kerran tällä tavalla toteutettuna ja tulokset olivat hyviä, että näin kannattaa jatkaa. TASO-prosessiin ja Karelia-ammattikorkeakoulun strategiaa kytkeytyvää johdon katselmusta tulee edelleen kehittää. Lisäksi henkilöstön ja opiskelijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa tulosten arviointiin ja kehittämiseen tulee edelleen lisätä. Strategia kytkentöjä oli vaikea tehdä vuoden 2013 TASO-sopimuksessa, koska strategia valmistui kesäkuussa Keskuksissa toteutetut kierrokset onnistuivat hyvin ja tarkastelun käsittelyjärjestystä muutettiin kahdessa keskuksessa niin, että tarkastelu aloitettiin henkilöstönäkökulmasta ja päädyttiin alueellisen vaikuttamisen näkökulmaan. Tämä vaihdos toimi paremmin ja poisti osittain päällekkäisyyksiä asioiden käsittelyssä, mutta edelleen johdon katselmusta on saatettava tiiviimmäksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Kehittämis- ja palvelukeskuksen (KEPA) osalta prosessia on huomattavasti parannettava, koska aikaa ei jäänyt kovinkaan paljon KEPAn palveluyksiköiden tulosten käsittelyyn huomion kohdentuessa enemmän Karelia-ammattikorkeakoulun kokonaistuloksiin. Lisäksi todettiin, että vuonna 2013 oli valittu liikaa kehittämiskohteita ja toimenpiteitä. Yleisesti toivottiin, että jatkossa ollaan tarkempia kehittämiskohteiden valinnoissa. Karelia-ammattikorkeakoulussa luovuttiin kehittämisohjelman tekemisestä ja nyt kaikki kehittämiskohteet kirjataan KARELIA/TASO- sopimuksiin vuosittain, joita sitten arvioidaan johdon katselmuksen yhteydessä. KOULUTUSTOIMINTA Koulutustoiminnan tulokset olivat monilta osin tavoitetta parempia ja osa ennätyksellisen hyviä. Ensisijaisten hakijoiden määrä ja koulutuksen vetovoima olivat selvästi parempia kuin koskaan aikaisemmin. Aktiivisten varhaisen tuen toimintatapojen johdosta koulutuksen läpäisy parani merkittävästi ja keskeyttäneiden määrä väheni yli 40 % edellisvuoteen verrattuna. Ammattikorkeakoulututkintojen määrä sekä 55 opintopistettä suorittaneiden määrä olivat ennätyksellisen suuria. Koulutuksen kansainvälistyminen ei toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto oli tavoitetta alhaisempaa ja vieraskielisen opetuksen osuus oli tavoitteita vähäisempää. TKI-TOIMINTA TKI-toiminnan strateginen priorisointi painoaloille toteutui hyvin. TKI-toiminnan volyymissa (ml. ulkoinen rahoitus) tapahtui tavoitteen mukaista laskua edellisvuosista. TKI-toiminnan kansainvälistäminen on edennyt

3 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI viime vuosina tasaisesti. TKI-opintopisteiden kertymä on jatkanut positiivista kehittymistä ja asetettu tavoite ylitettiin. PALVELUTOIMINTA Palvelutoiminnassa on keskitytty koulutusten tuotteistamiseen, yhteistyön kehittämiseen työelämän sekä muiden koulutuksen tarjoajien kesken sekä alumni ja kumppanuustoiminnan edistämiseen. Karelia-amk:ssa on portaaliin tuotteistettu yli kuusikymmentä tuotetta. Vuonna 2014 tuotteita karsitaan ja keskitytään parhaisiin tuotteisiin. Alumnitoiminta on edistynyt suunnitellusti. Maksullisen palvelutoiminnan yhteistyötä suunniteltiin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Koulutuksen viennin mahdollisuuksia selvitettiin Luoteis- Venäjällä, Kiinassa, Sambiassa, Romaniassa ja Saudi-Arabiassa.

4 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI 1. KARELIA/TASO 2013; KEHITTÄMISTOIMIEN TOTEUTUMINEN KARELIA/TASO 2013 kehittämiskohteet Keskeisenä tavoitteena on koulutustoiminnan tehostaminen Rakennetaan ja otetaan käyttöön opiskelijoiden varhaisen tuen malli (Vartu) keskeyttämisten vähentämiseksi ja opintojen sujuvuuden parantamiseksi Arvioidaan ja uudistetaan opetussuunnitelmat huomioiden tulevat koulutusvastuut vuodesta 2014 alkaen Käynnistetään ISAT- kesäkoulu Otetaan käyttöön yhteiset lukujärjestyskäytännöt ja arviointikäytännöt 2013 TKI-hankkeiden volyymin sopeuttaminen ja strateginen priorisointi opetuksen ja TKI-toiminnan integrointi TKI-toiminnan kansainvälistäminen Tuotteistettujen palvelujen kärkituotteiden ja - tuotekokonaisuuksien valinta ja myynnin lisääminen, asiakkuuden hallinnan (CRM) käyttöönotto Kumppanuus- ja alumnitoiminnan vakiinnuttaminen Kehittämiskohteiden toteutuminen Koulutustoiminta tehostui selvästi, jos mittarina käytetään opintojen hintaa ( /op). Muutos johtuu opetushenkilöstön määrän vähenemisestä ja erityisesti opintosuoritusten lisääntymisestä. Sen sijaan opintojen hinta/opiskelija säilyi entisellä tasolla, koska aloituspaikkaleikkausten seurauksena myös jakajana oleva FTE-opiskelijamäärä laski edellisestä vuodesta. VARTU-mallin käytäntöjä rakennettiin ja otettiin aktiivisesti käyttöön vuoden aikana. Tutkintomääriä, keskeyttämisiä ja opintosuoritusten kertymiä seurattiin säännöllisesti. Yhteydenpitoa opiskelijoiden kanssa tiivistettiin ja yhteistyössä POKAn kanssa käynnistettiin VIP-opiskelijatoiminta. Keskeyttäneiden määrä laski yli 40 %. Tutkintojen määrä ja opintosuoritusten kertymä olivat ennätyksellisen hyviä. Käytössä olevat opetussuunnitelmat arvioitiin vuoden 2013 alussa. Arviointitulokset on koottu erilliseen raporttiin. Opetussuunnitelmat uudistettiin amk:n hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti vuoden 2013 aikana. Uudet opetussuunnitelmat hyväksyttiin tammikuussa 2014 ja ne otetaan käyttöön syksyllä ISAT-kesäkoulu käynnistettiin yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Kesäkouluun osallistui yhteensä noin 600 Karelian, Savonian, Avoimen amk:n ja Virtuaali-amk:n opiskelijaa. Opintosuorituksia kertyi noin 1300 op, joka oli selvästi pienempi kuin tavoitteena ollut opintojen suoritusmäärä (2000 op). Lukujärjestyskäytännöt uudistettiin ja otettiin käyttöön TimeEdit-suunnitteluohjelmisto. Uudet lukujärjestykset tulivat käyttöön tammikuussa Arviointikäytäntöjen kehittäminen ei toteutunut. TKI-hankkeiden volyymin sopeuttamistavoitteeseen päästiin ja hankkeet ovat priorisoituneet erityisesti painoaloille. Opetuksen, TKI- ja palvelutoiminnan malli valmistunut. Toimintamalli kytkeytyy oleellisesti OPS 2014 uudistukseen ja keskeisinä alustoina integroinnissa ovat keskusten uudet oppimis- ja palveluympäristöt. TKI-toiminnan kansainvälistämisessä on edistytty viime vuosina. Palveluportaalissa on 77 tuotteistettua palvelua ja koulutusta. Tuotteita on liikaa ja vuonna 2014 keskityttävä oleelliseen. Työelämä muutoksessa 2020 esitteen tuottaminen ja markkinointi on terävöittänyt tuotekokonaisuuksien valintaa ja lisännyt myyntiä. Työelämä muutoksessa on tuonut alueellista näkyvyyttä Karelia-amk:n palvelutoiminnasta. Oppisopimustyyppiset täydennyskoulutukset olivat painoalojen mukaisia. CRM:n käyttöönottokoulutuksia on pidetty säännöllisesti ja tarvittaessa. Lisenssejä on yhteensä 142. CRM on otettu käyttöön maksullisessa palvelutoiminnassa. Sitä hyödynnetään Karelia-amk:n maksullisessa palvelutoiminnassa ja asiakkuuksien hallinnassa hyvin. Alumneja vajaa 200 ja avainkumppaneiden määrä reilut 50. Strategista kumppanuutta on syvennetty PKKYn kanssa. Kumppanuustoiminta perustuu ammattikorkeakoulun strategiaan ja on toteutunut sen mukaisesti. Strategisten ja avainkumppaneiden toimintamalli ja kumppanuusluokitus on selkeä. Kumppanuustoiminnan hallinnan työkalut ovat olemassa, mutta niiden käyttö on kehitysvaiheessa. Ammattikorkeakoululla on hyvä maine kumppaneiden keskuudessa. Asiakkuudenhallintajärjestelmän minimikäyttötason määrittely ja jalkauttaminen eri keskuksiin. Neuvottelukuntatoiminnan perustaminen kaikkiin keskuksiin/koulutusohjelmiin. Kumppanuuksien johtamisen prosessi-

5 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI kuvauksien päivittäminen ja kehittäminen on ajankohtainen Keskusten välisen yhteistyön kehittäminen kumppanuustoiminnassa ja verkostoissa on tärkeää. Uusien oppimis- ja palveluympäristöjä on edelleen kehittävä ja hyödynnettävä kumppanuustoiminnassa. Opiskelijoiden mukaanottoa on lisättävä kumppanuustoimintaan kokonaisvaltaisesti. Taskforce-tyyppisen toiminnan pilotointi (liittyen nopeisiin työelämän toimeksiantoihin, joihin tarvitaan opiskelijaresursseja) on kehitettävä ja aloitettava esim. Luovan talouden keskuksessa koulutusviennin käynnistäminen Vuoden loppupuolella Karelia-amk aukoi yhteistyösuhteita niin PKKY:n sekä Saimaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa että TAMK:n suuntaan. Vuoden 2013 aikana koulutuksen viennin mahdollisuuksia on rakennettu Luoteis-Venäjälle (Toimiva Koti, sote); Harbin, Kiina (yhteistyön tasolla opiskelija- ja asiantuntijavaihtojen suhteen, Heilongjiang Institute of Technology) Shanghai, Kiina (yhteistyön tasolla opiskelija- ja asiantuntijavaihtojen suhteen, SSPU); Sambia, Lumwanan kaivosalue (Kehitysmaayhteistyötä yhdessä Kuopio Innovation Oy:n, Savonia ja JaMK:n kanssa); Romania, Timisoara sekä Saudi-Arabiaan (yhteistyö PKKY:n kanssa). Uuden toimiluvan hakeminen toiminnan ja talouden priorisointi, tehostaminen ja rakenteellinen kehittäminen arjen sujuvuuden varmistaminen henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen siirryttäessä Kareliaammattikorkeakouluun Toimilupahakemus laadittiin kevään ja alkusyksyn aikana johdon, henkilöstön, opiskelijakunnan, ylläpitäjien ja kumppaneiden yhteistyönä. Ammattikorkeakoulu sai hakemuksen mukaisen toimiluvan joulukuussa Ammattikorkeakouluihin kohdistuneet yksikköhinnan rahan leikkaukset vaikuttivat Karelia-ammattikorkeakouluun vuonna 2013 noin miljoonan euron edestä. Tämä sekä valmistautuminen tulevien vuosien leikkauksiin johtivat keväällä 2013 laajoihin ytneuvotteluihin, joiden seurauksena irtisanottiin 15 henkilöä ja osa-aikaistettiin 6 henkilöä. Kaikkia eläkepoistumia ei korvattu uusilla rekrytoinneilla ja osaa määräaikaisista työsuhteista ei jatkettu. Henkilöstön määrä laski 36,5 henkilötyövuotta. Arjen sujuvuutta varmistettiin päivittämällä ohjeistusta. Iloa elämään toimintaa jatkettiin. Aktiivisen välittämisen malli ja uraohjaus otettiin käyttöön. Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukemista jatkettiin uusimalla sopimukset Karelia-ammattikorkeakoulun nimiin.

6 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI 1.1. Alueellisen vaikuttavuuden näkökulma Mittari Tulos Itsearviointi Hakijat/aloituspaikka 3,6/2,77 Koulutuksen vetovoima oli ennätyksellisen hyvä ja selvästi tavoitetta korkeampi. Karelian tulokset paranivat jo toisena vuonna peräkkäin selvästi koko keskimääräistä enemmän. Tilikauden tulos, M 0,2 / 0,3 Tilikauden tulos oli tavoitetta alhaisempi. Tilikauden voitto oli 0,2 M. Liiketoiminnan myyntituotot, M 0,95/1,09 Liiketoiminnan tulos jäi hieman tavoitteestaan (87 %). Suurin yksittäinen koulutusalue oli työvoimakoulutus. ELY keskuksen koulutuksia aloitettiin vuonna 2013 hieman vähemmän. Oppisopimustyyppisten aloitukset siirtyivät vuodelle Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus, 3,32/4,1 Tavoiteltu ulkoinen TKI-toiminnan rahoitus saavutettiin. M Opintojen hinta, /op 80/100 Opintojen hinta oli selvästi tavoitetta alhaisempi. Opintopistekohtainen hinta laski 20 % edellisistä vuosista. Työllisten osuus, % 80/90 Valmistuneiden työllistyminen oli selvästi tavoitetta alhaisempi. Alueella on ollut korkea työttömyys ja ammattikorkeakoulun työllistymisen tukikäytännöt vaativat kehittämistä. T&K-hankkeissa suoritetut opinnot, op/opiskelija 8,4/6,0 T&K-toiminnan ja opetuksen integraatio toteutui selvästi tavoitetta paremmin opintosuoritusten määrän perusteella mitattuna. Systemaattisissa ingraatiokäytännöissä on vielä paljon parannettavaa. KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet uuden toimiluvan hakeminen opetuksen ja TKI-toiminnan integrointi resurssien käytön tehostaminen palvelutoiminnan tuloksellisuus koulutusviennin käynnistäminen Kehittämistoimenpiteiden toteutuminen Toimilupahakemus laadittiin kevään ja alkusyksyn aikana johdon, henkilöstön, opiskelijakunnan, ylläpitäjien ja kumppaneiden yhteistyönä. Ammattikorkeakoulu sai hakemuksen mukaisen toimiluvan joulukuussa Integraatiomalli laadittiin vuoden 2013 aikana. Toimintamalli kytkeytyy oleellisesti OPS 2014 uudistukseen ja keskeisinä alustoina integroinnissa ovat keskusten uudet oppimis- ja palveluympäristöt. Ammattikorkeakouluihin kohdistuneet yksikköhinnan rahan leikkaukset vaikuttivat Karelia-ammattikorkeakouluun vuonna 2013 noin miljoonan euron edestä. Tämä sekä valmistautuminen tulevien vuosien leikkauksiin johtivat keväällä 2013 laajoihin yt-neuvotteluihin, joiden seurauksena irtisanottiin 15 henkilöä ja osaaikaistettiin 6 henkilöä. Kaikkia eläkepoistumia ei korvattu uusilla rekrytoinneilla ja osaa määräaikaisista työsuhteista ei jatkettu. Henkilöstön määrä laski 36,5 henkilötyövuotta. Työvoimakoulutusten tuotteistamista jatkettiin. Samoin palveluportaaliin tuotteistettuja palveluja työstettiin ja lisättiin. Se ei kuitenkaan lisännyt riittävästi koulutusten myyntiä. Työelämä muutoksessa 2020 luentosarja, valmennusohjelma ja koulutukset aloitettiin. SIHS:n kanssa neuvoteltu YAMK tutkintokoulutus ei toteutunut. ISAT Export toimi tavoitteiden mukaisesti ja 2013 kasattiin potentiaalisia koulutusvientituotteita. Kolari hanke aloitettiin vuoden 2013 puolella. Hankkeen tiimoilta tehtiin yrityshaastattelut. Syksyllä 2013 tehtiin Saudi-Arabiaan tarjousta yhdessä PKKYn kanssa. Tarjousta ei kuitenkaan jätetty. Koulutuksen viennin yhteistyö aloitettiin PKKY:n kanssa. Päätettiin hakea vuonna 2014 PKKY:n kanssa koulutuksen viennin hanketta (PKKY koordinoi, Karelia partneri).

7 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI 1.2. Asiakasnäkökulma Mittari Tulos Itsearviointi Opiskelijapalaute (OPALA) 75/75 Lukuvuosipalaute oli tavoitteen mukainen. Tulos oli kuitenkin jonkin verran huonompi kuin viime vuonna erityisesti 2. ja 3. vuoden opiskelijoiden osalta. opiskelijapa- Valtakunnallinen laute Julkaisut ja av-aineistot, tieto- ja viestintätekniset ohjelmat/ opetus- ja t&k-henkilökunta Vieraskielisten opintosuoritusten osuus, % Ulkomaalaisten suorittamat tutkinnot 10239/ 8700 Valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn tulokset olivat selvästi tavoitetta paremmat. Tulosparannus johtui erityisesti korkeasta ja huomattavasti viime vuotta paremmasta vastaajamäärästä. 213/ 150 Julkaisujen määrä ylitti selvästi asetetun tavoitteen. 3,3/5,0 Vieraskielisten opintosuoritusten määrä oli selvästi tavoitetta alhaisempi ja laski edellisvuosista. 10/10 Ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen määrä oli tavoitteen mukainen, mutta erittäin alhainen. Suomesta lähteiden ja Suomeen saapuneiden vaihtoopiskelijoiden määrä (vaihdon kesto yli 3 kk) 183/ 220 Pitkien vaihtojen (yli 3 kk) tavoitetta ei saavutettu, vaikkakin tulos parani edellisestä vuodesta (2012: 156 > 2013: 183). KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet ISAT-neuvottelukuntatoiminta kumppanuuksien hallinnan vakiinnuttaminen ja alumnitoiminta ISAT-kesäkoulun käynnistäminen Kehittämistoimenpiteiden toteutuminen ISAT-neuvottelukunnat on perustettu painoaloille. Neuvottelukunnat kokoontuivat x kertaa. Avainkumppanuuksia noin 60 kappaletta. PKKY:n strategista kumppanuutta syvennettiin. Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa solmittiin strateginen kumppanuus. Alumneja on yhteensä vajaat 200. Vuoden aikana tehtiin säännöllistä tiedotustyötä alumneille. Marraskuussa pidettiin työelämäpäivä. ISAT-kesäkoulu käynnistettiin yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Kesäkouluun osallistui yhteensä noin 600 Karelian, Savonian, Avoimen amk:n ja Virtuaali-amk:n opiskelijaa. Opintosuorituksia kertyi noin 1300 op, joka oli selvästi pienempi kuin tavoitteena ollut opintojen suoritusmäärä (2000 op) Sisäisen toiminnan näkökulma Mittari Tulos Itsearviointi Opintosuoritukset >55 op/v, opiskelijamäärä Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritukset, op Erillisopintojen / maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen opintosuoritukset, op 1338/ / /110 0 Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden määrä kasvoi lähes 20 % edellisvuoteen verrattuna ja oli huomattavasti tavoitetta korkeampi. Avoimen ammattikorkeakouluopintojen suoritusmäärä jatkoi tasaista kasvua. Erityisesti polkuopiskelijoiden ja kesäopintojen opintosuoritusten määrä kasvoi. Maahanmuuttajien valmentava koulutus (biotalous) 505 op. Erillisopintoja (Virtuaali-amk opintoja) 362 opintopistettä. Tavoite saavutettiin 79 %:sti.

8 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI Tutkinnot/opetus- ja t&khenkilökunta 3,0/2,5 Hyvä tulos ja tavoitteen selvä ylittyminen selittyy ennätyksellisellä tutkintojen määrällä ja henkilöstön määrän selvällä vähenemisellä. Valmistuneet (AMK-tutkinto) 663/630 Ammattikorkeakoulututkintojen määrä oli ennätyksellisen korkea ja ylitti selvästi tavoitteen. Valmistuneet (YAMK-tutkinto) 36/55 Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jäi selvästi tavoitetta alhaisemmaksi, mutta vuoden 2014 tuloksen ennakoidaan olevan tavoitetta korkeampi erittäin alhaisen keskeyttämisasteen ja hyvän opintopistekertymän johdosta. KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Karelia-ammattikorkeakoulun sujuvat käytännöt yhteiset opetuksen suunnittelukäytännöt käynnistetään opetussuunnitelmaprosessi Kehittämistoimenpiteiden toteutuminen Prosessit, toimintaohjeet ja työohjeet päivitettiin kehittämisryhmien koordinoimina. Opetuksen suunnittelukäytäntöjä uudistettiin ottamalla käyttöön TimeEditohjelmisto ja uudistamalla työjärjestyksen laadintakäytännöt. SoleOPS- järjestelmän käyttöliittymää päivitettiin sekä yhtenäistettiin SoleOPS- ja Winhajärjestelmien käyttötapoja. Käytössä olevat opetussuunnitelmat arvioitiin vuoden 2013 alussa. Arviointitulokset on koottu erilliseen raporttiin. Opetussuunnitelmat uudistettiin amk:n hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti vuoden 2013 aikana. Uudet opetussuunnitelmat hyväksyttiin tammikuussa 2014 ja ne otetaan käyttöön syksyllä Henkilöstönäkökulma Mittari Tulos Itsearviointi Sairauspoissaolot, pv/hlö 8/9,6 Sairauspoissaolojen kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta. Vuonna 2013 oli merkittävästi enemmän yli 30 päivän mittaisia sairauspoissaoloja kuin vuonna YT-toimenpiteiden vaikutukset näkyvät erityisesti pidemmissä sairauspoissaoloissa. Henkilöstöpalaute (HEPALA) 71/69 Henkilöstöpalaute jäi tavoitteesta hieman. Henkilöstön kokonaistyytyväisyys nousi kuitenkin 3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Tyytyväisimpiä oltiin työhyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviin asioihin. Eniten kehitettävää on henkilöstön kehittymisen tukeen liittyvissä asioissa. Henkilöstöpalautteessa näkyy yt-toimenpiteiden vaikutus erityisesti johtamisessa. Kv-henkilöstövaihdot/opetus- ja TKI-henkilöstö (saapuvat/lähtevät, min. 1 vko) 250/1 81 KV-henkilöstövaihdon määrä on jatkanut laskevaa trendiään. Kahden viime vuoden aikana ( ) tavoitetta ei ole saavutettu.

9 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpiteiden toteutuminen henkilöstömäärän sopeuttaminen ja osaamisen suuntaaminen Henkilöstön kehittymistä tuetaan erilaisilla osaamisen kehittämisen menetelmillä kuten mentoroinnilla, sisäisillä henkilöstökoulutuksilla ja klinikoilla sekä uraohjauksella. Syksyllä 2013 aloitettiin uraohjaus, jossa kartoitetaan osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja osaamisen uudelleen suuntaamista. Yt-toimenpiteiden kohteena oleville tarjottiin mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja uudelleen suuntaamiseen. osaamisen johtamisjärjestelmien kehittäminen hyvinvoinnin edistämisen mallin käyttöönotto Sympa HR-järjestelmässä olevaa osaamiskarttaa ei päivitetty. Osaamisen johtamiseen liittyvät prosessit ja työohjeet päivitettiin. Henkilöstöjohtamista tuettiin esimiehille toteutetulla vuoden mittaisella esimiesvalmennuskokonaisuudella sekä kuukausittaisilla esimiesklinikoilla ja tarvittaessa ajankohtaisiin johtamiseen liittyviin asioihin. Organisaatioon laadittiin Aktiivisen välittämisen malli vuoden 2013 aikana. Malli korvaa organisaatiossa käytössä olleen Joensuun kaupungin Varpu-mallin. Mallin toimintamuotoina ovat erityyppiset keskustelut, joista erityisesti työhyvinvointikeskusteluilla pyritään ennakoimaan ja ehkäisemään mahdollisia sairauspoissaoloihin johtavia tekijöitä. Vuoden alussa otettiin käyttöön Iloa elämään toimintamalli, joka on henkilöstölle järjestämää työhyvinvointitoimintaa. Toimintamallilla tuetaan henkilöstön fyysistä, psykologista ja sosiaalista hyvinvointia. Työhyvinvoinnin kehittämiseksi perustettiin vuoden alussa myös työhyvinvointiryhmä, jonka tehtävänä on mahdollistaa työhyvinvointiin liittyvän toiminnan ja toimenpiteiden toteutumista.

10 ALUEELLISEN VAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA tavoite tulos toteuma tavoite tulos toteuma tavoite tulos toteuma tavoite tulos toteuma Hakijat/aloituspaikka (nuoret, kevään haku) 2,5 2, % 2,5 2, % 2,5 2, % 2,77 3,6 130 % Tilikauden tulos, M 0,95 0,41 43 % 0,95-1, % 0,75 0,36 48 % 0,4 0,18 45 % Liiketoiminnan myyntituotot, M 2,35 2, % 3 1,39 46 % 2,57 0,94 37 % 1,03 0,9 87 % Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus 3,32 4,1 123 % Opintojen hinta /opintopiste % % % % Työllistyminen, % 83 % 78 % 94 % 90 % 0 % 90 % 79 % 88 % 90 % 80 % 89 % TKI-hankkeissa suoritetut opinnot, op/opiskelija 2,5 3,2 128 % % 4 6,1 153 % 6 8,4 140 % ASIAKASNÄKÖKULMA Opiskelijapalaute (OPALA) % % % % Valtakunnallinen opiskelijapalaute % Julkaisujen määrä % % % % Vieraskielisten opintosuoritusten osuus, % 5 3,7 74 % % 5 0 % 5 3,3 66 % Ulkomaalaisten suorittamat tutkinnot % Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihtoopiskelijoiden määrä (>3 kk) % SISÄISEN TOIMINNAN NÄKÖKULMA Opintosuorituksen > 55 op/v opiskelijamäärä 56 % 57 % 102 % 63 % 59 % 94 % 61 % 63 % 104 % % Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritukset, op % Erillisopintojen / maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen opintosuoritukset, op % Tutkinnot/opetus- ja T&K-henkilökunta 2,5 3,0 119 % Valmistuneet, amk-tutkinto % % % % Valmistuneet, yamk-tutkinto % % % % HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Sairaspoissaolot, pv/hlö % % 8 9,6 80 % Henkilöstöpalaute (HEPALA) % % % %

11 Kv-henkilöstövaihdot (saapuvat/lähtevät, min. 1 vko) % % % %

12 Karelia-ammattikorkeakoulu Toiminnan tulokset suhteessa tavoitteisiin vuonna 2013 ALUEELLISEN VAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA Hakijat/aloituspaikka (nuoret, kevään haku) Tilikauden tulos, M Liiketoiminnan myyntituotot, M Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus Opintojen hinta /opintopiste Työllistyminen, % TKI-hankkeissa suoritetut opinnot, op/opiskelija ASIAKASNÄKÖKULMA Opiskelijapalaute (OPALA) Valtakunnallinen opiskelijapalaute Julkaisujen määrä Vieraskielisten opintosuoritusten osuus, % Ulkomaalaisten suorittamat tutkinnot Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden määrä (>3 kk) SISÄISEN TOIMINNAN NÄKÖKULMA Opintosuorituksen > 55 op/v opiskelijamäärä Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritukset, op Erillisopintojen / maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen opintosuoritukset, op Tutkinnot/opetus- ja T&K-henkilökunta Valmistuneet, amk-tutkinto Valmistuneet, yamk-tutkinto HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Sairaspoissaolot, pv/hlö Henkilöstöpalaute (HEPALA) Kv-henkilöstövaihdot (saapuvat/lähtevät, min. 1 vko) 60% 66% 72% 72% 87% 83% 79% 80% 89% 100% 100% 97% 130% 123% 123% 118% 112% 116% 119% 105% 140% 142% 0% 50% 100% 150% 200%

13 2. KARELIA/TASO 2013; KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUS Uuden yhtiömuodon käytänteiden varmistaminen KARELIA/TASO 2013 kehittämiskohteet tukipalvelutoimintojen tehostaminen ja yhteistyön tiivistäminen organisaation uudistuessa ja uusiin toimitiloihin siirryttäessä Kehittämiskohteiden toteutuminen Normaalit käytänteet saatu toimimaan, osa prosesseista päivittämättä uuden yhtiömuodon mukaisiksi. Läheisyysperiaatteen mukaisesti uusiin toimitiloihin siirron mukaisesti toimintoja on saatu tehostetuksi, Kepan rakennetta yhteistyön tiivistämiseksi tehty osittain. Johdon palaute Osakeyhtiö käynnistyi suunnitelmien mukaisesti. Kepan rakenteen kehittäminen on saatu alkuun ja sitä jatketaan. Vuoden 2013 yt-toimenpiteet koskivat myös Kepan toimintoja. Prosessien, toimintaohjeiden ja työohjeiden päivittäminen ja uudelleen arviointi on kesken Henkilöstöpalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Kehittämiskohteiden toteutuminen Palkkauksen arviointijärjestelmän laatiminen (palkkatyöryhmä ) Palkkauksen arviointijärjestelmän laadinta aloitettiin tehtäväkuvausten laadinnalla. Osaamiskartan päivittäminen Osaamiskartan päivittäminen siirrettiin vuodelle 2015.

14 Työhyvinvoinnin edistämisen työkalut (mm. etätyön periaatteet, työhyvinvointikampanja) Urasuunnittelukokonaisuuden rakentaminen HR-raportointityökalujen kehittäminen, sähköisen tiedonsiirron käyttöönoton tehostaminen sidosryhmäyhteyksissä Aktiivisen välittämisen malli laadittiin tukemaan henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia. Etätyön periaatteet otettiin käyttöön syksyllä Iloa elämään-toiminta käynnistettiin keväällä Uraohjaus otettiin käyttöön syksyllä 213. Sähköinen päätöksentekojärjestelmä (ESS) ja matkustusohjelma (Travel) otettiin käyttöön kaikilla päätoimisilla työntekijöillä. Työtapaturmien käsittelyssä otettiin käyttöön vakuutusten verkkopalvelut (Pohjola). Henkilöstöpalveluiden henkilöstö koulutettiin FortimeK-palkanlaskentajärjestelmän raportointityökalun käyttöön. Yhteydenpito sidosryhmiin (verottaja/keva/tvr/ammattiliitot) hoidetaan sähköisen linkkipalvelun avulla. Johdon palaute Kehittämiskohteita priorisoitiin ja niiden toteuttaminen eteni hyvin. Yt-prosessit ja osakeyhtiöön siirtymiseen liittyvät tehtävät työllistivät vuoden 2013 aikana paljon Laskentapalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Kirjanpidon järjestäminen yhtiöittämisestä johtuvien verotuskäytäntöjen vaatimusten mukaisesti (alv, tuloverotus) Kehittämiskohteiden toteutuminen Tuloveronalainen elinkeinotoiminta on eriytetty keskuksissa omille kustannuspaikoilleen. Menojen (mm. vuokrien ja hallintokulujen) kohdentamisen perusteet ovat edelleen kehittämisen kohteena. Sähköisten muistiotositteiden käyttöönottaminen Rondossa ja yleisemmin Rondon hyödyntäminen sähköisessä tositteiden kierrätyksessä sekä arkistoinnissa Sähköiset muistiotositteet on otettu käyttöön kaikissa niissä kirjauksissa, joissa se on tietosuojan puitteissa ollut mahdollista. Palkkojen siirtotositteita ei voida tietosuojan vuoksi viedä Rondoon. Myyntilaskujen sähköistä arkistointia selvitetään.

15 Talouden seurannan ja ennakoinnin kehittäminen Resurssivajauksen takia talouden seurannan ja ennakoinnin kehittämistä ei ole tehty. Johdon palaute Siirtyminen liikelaitoksesta osakeyhtiöksi aiheuttivat lisätöitä ja muutoksia käytännöissä. Lisäksi henkilöstön vaihtuvuus oli haasteena. Kehittämiskohteiden osalta jouduttiin tekemään priorisointia, valitut tehtävät toteutettiin Tietohallintopalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Kehittämiskohteiden toteutuminen IT-tukipalvelujen omana työnä järjestäminen Koulutustoiminnan tietojärjestelmien ylläpidon ja kehittämisen järjestäminen IT-tukipalvelut on tehty omana työnä vuoden 2013 alusta lähtien. Tätä varten tietohallintopalveluihin rekrytoitiin neljä ICT-tukihenkilöä ja yksi ICT-asiantuntija. Nämä henkilöt ja tekninen asiantuntija ovat hoitaneet Karelian helpdesk-palvelun. Aikaisemmin tämä toiminta ostettiin PTTK Oy:ltä. Näillä järjestelyillä toteutui tuntuvat kustannussäästöt. Työjärjestyksien suunnittelua ja tilavarausten tekemistä varten määriteltiin ja käyttöönotettiin TimeEdit-ohjelmisto. SoleOPS-järjestelmän pääkäyttäjätehtäviä hoiti suunnittelija tietohallintopalveluista. Raketti-virta tietovarannon tehtävät Valtakunnallisen Raketti-Virta tietovarannon maaliskuun lopussa 2014 käyttöönottoon valmistautuminen edellytti Karelian lähdetietojärjestelmän (WinhaPro) läpikäynnin ja tietojen tallennuksen oikeellisuuden varmistamisen. Tehtävässä onnistuttiin hyvin sen haasteellisuudesta huolimatta. Johdon palaute Kehittämistoimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Erityisesti IT-tukipalvelujen järjestäminen omana työnä ja raketti-virta tietovarantoon liittyvät tehtävät onnistuivat hyvin. TimeEdit otettiin käyttöön aikataulun mukaisesti, mutta koulutustoiminnan tietojärjestelmien kokonaisuus vaatii edelleen kehittämistä.

16 1.8. Toimitilapalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Tikkarinteen saneerauksen aikaisen toiminnan varmistaminen, kokonaissuunnittelun loppuun saattaminen, eri vaiheiden toteutuksen varmistaminen tilojen suhteuttaminen vähenevään opiskelijamäärään turvallisuusohjeistuksen loppuun saattaminen ja koulutuksen järjestäminen keskuksille Kehittämiskohteiden toteutuminen Tikkarinteen toiminta, opetus ja hallinto, pyörivät hyvin, vaikka niihin liittyivät isot muutot ja siirrot. Muuttojen organisointi ja toteutus onnistuivat hyvin. Kokonaissuunnittelu on tehty. Viranomais- ja lupaasiat ovat jarruttaneet loppuvaiheen kilpailutuksen käynnistämistä. Keskusteluja on ollut eri vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista strategiasuunnitelman pohjalta. Toteutus on alkuvaiheessa. Resurssivajauksen takia uutta tarvittavaa ohjeistusta ja koulutusta ei ole tehty. Turvaopas ja poistumistieopastusasiat ovat kunnossa kaikilla kampuksilla. Johdon palaute Ison saneerausprojektin, muuttojen organisointi ja toteutus ovat onnistuneet hyvin. Turvallisuusohjeistuksen ajan tasalle saattaminen ja koulutuksen järjestäminen toteutetaan vuoden 2014 aikana Kielipalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Opetussuunnitelmauudistukseen valmistautuminen sekä arvioinnin kehittäminen osana ops-prosessia (arvioinnin käsikirjan ja valtakunnallisen osaamiskuvaushankkeen hyödyn- Kehittämiskohteiden toteutuminen Kareliassa sitouduttiin noudattamaan valtakunnallisia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen käytäntösuosituksia (mm. minimiopintopistemäärät, opintojen ajoittuminen ja integrointisuositukset). Kieltenopettajien mahdollisuus osallistua keskusten OPStyöskentelyyn oli kuitenkin pieni ja osittain OPS-ratkaisut kielten kan-

17 täminen) Kiinan vientikoulutuksen tukeminen opiskelijan ohjauksen kehittäminen kieli- ja viestintäopinnoissa osana VARTU-mallia venäjän kielen opetustarjonnan varmistaminen ja edelleen kehittäminen ISAT/UEF-yhteistyön systematisoiminen (mm. vapaasti valittavien opintojen tarjonta) nalta haasteellisia. Toteutussuunnitelmatyöskentely jatkuu vuonna 2014 ja arvioinnin kehittäminen toteutuu osana toteutussuunnitelmatyöskentelyä. Kiinan vientikoulutus ei toteutunut eli tarvetta tähän ei ollut. Ohjauksen kehittämistoimenpiteet keskittyivät kieli-infojen ja valmentavien opintojen kehittämiseen osana Sujuva väylä-hanketta. Kehittämistyö jatkuu vuonna Venäjän opetustarjonta vakiintunutta LITE-keskuksessa ja LUOVILLa. Vapaasti valittavissa edelleen käytössä vuorovuositarjonta taloudellisista syistä. Valitsijamäärät pääosin hyviä ja tarjolla on myös virtuaalitoteutuksia. Kehittämistyötä tapahtui vain opintojaksotasolla henkilöstöresurssien puutteesta johtuen. Sovittiin yhteisestä tarjonnasta ja laadittiin ilmoittautumista varten erilliset lomakkeet. UEF:lla käytössä koulutuskalenteri. Kareliassa koulutuskalenteri on tarkoitus ottaa käyttöön ISAT/UEF-opinnoissa syksyllä Yhteistarjonnan ansioista meillä on paremmat mahdollisuudet ylläpitää monipuolista kielitarjontaa maakunnassa (mm. kiinan kielen tarjonta). Johdon palaute Kielipalvelut on hoitanut tehtävänsä kokonaisuutena hyvin. Pääosa kehittämiskohteista toteutui hyvin, mutta osa toimenpiteistä on siirtynyt kuluvalle vuodelle Opiskelijapalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Opiskelijapalveluiden tiedotustoiminnan kehittäminen asiakaskyselyiden tulosten pohjalta. Kehittämiskohteiden toteutuminen Pakki-opiskelijaportaalin etusivua muutettiin opiskelija- ja henkilöstöpalautteen perusteella käyttäjäystävällisemmäksi ja selkeämmäksi. Tiedottamista aloittaville opiskelijoille tehostettiin päivittämällä Kare-

18 Valmistautuminen korkeakoulujen uuteen yhteishakuun. lian opinto-ohjaajien kanssa aloittavan opiskelijan tietopakettia Pakissa. Lisäksi aloittaville opiskelijoille laadittiin esite Karelian yhteisistä palveluista. Uutiskirjeen henkilökuntatiedotusta lisättiin ja systematisoitiin. Toimintavuonna aloitettiin Pakki-opiskelijaportaalin uudistamisprojekti yhteistyössä tietohallintopalveluiden kanssa. Opiskelijapalveluissa valmistauduttiin vuonna 2014 tapahtuvaan korkeakoulujen uuteen yhteishakuun siirtymiseen. Opiskelijapalveluiden henkilöstö osallistui aktiivisesti valtakunnallisiin työ- ja kehittämisryhmiin sekä tiedotti yhteistyökumppaneille ja Karelian henkilöstölle uudistuksesta ja valtakunnallisen Opintopolku.fi portaalin kehityksestä. Karelian intraan luotiin KSHJ-sivusto, jonne tiedotus on keskitetty. Uudistukseen liittyen aloitettiin myös sisällöntuotanto ja rakenteen muutokset karelia.fi/haku -sivuille sekä Opintopolku-fi portaaliin. Johdon palaute Henkilöstömuutokset ja toimintojen uudelleenjärjestely vaikuttivat paljon yksikön toimintaan, mutta uusi roolitus ja toiminnan uudelleen organisointi ovat sujuneet hyvin. Opiskelijarekrytointi tuotti ennätyksellisen hyvän hakijatuloksen vuonna Pakki-uudistuksen valmistelutyötä tehtiin ja uusi portaali otetaan käyttöön syksyllä Korkeakoulujen yhteishaku on iso uudistus, johon on valmistauduttu ennakoivasti ja suunnitelmallisesti Työelämäpalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet CRMn käyttöönotto ja koulutus Kehittämiskohteiden toteutuminen CRM:n lisenssejä vajaat 150 kappaletta. Koulutuksia on pidetty ryhmille ja yksittäisille käyttäjille. CRM otettu käyttöön maksullisessa palve-

19 lutoiminnassa. maksullisen palvelutoiminnan vahvistaminen (ml. toiminnan markkinointi ja levittäminen, Kiinan koulutusviennin kehittäminen) oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (kaikille painoaloille opso hakemus) Työvoimakoulutuksia on tuotteistettu. Työelämä muutoksessa 2020 luentosarja on aloitettu. Työelämä muutoksessa toimii jatkossa Karelia-amk:n pääesitteenä. Palveluportaalin tuotteistettuja palveluja on kehitetty edelleen. Koulutuksen viennin osalta on avattu uusia alueitta ja etsitty toimivia yhteistyökumppaneita. Vuonna 2013 haettiin oppisopimustyyppisiin täydennyskoulutuksiin OKM:n erillisavustusta seuraavista keskuksista: Sote, Biotalous ja Lite. Hakemuksia tehtiin ikäosaamisen ja uusiutuvan energian painoalueilta siis kaikilta painoaloilta ei saatu hakemusta. Sote sai rahoituksen Palliatiivisen hoitotyön koulutukselle. Biotalous sai positiivisen päätöksen Paikkatiedon hyödyntäminen ja Biotaloudesta bisnestä. Aloituspaikkoja saatiin yhteensä 58 kappaletta. Johdon palaute Palvelun myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna, mutta ei ollut tavoitteen mukainen. Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen rahoituksen erillishaussa onnistuttiin. CRM:n käyttöönotossa edettiin, mutta se vaatii vielä toimenpiteitä. Koulutusviennin tuotteita ja prosesseja kehitettiin ja etsittiin aktiivisesti markkinoita.

20 1.12. Kirjastopalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Kehittämiskohteiden toteutuminen Palvelumuotojen uudessa kirjastossa kehittäminen Moodle-oppimisympäristössä lanseerattiin Kareliaammattikorkeakoulun henkilöstölle tietopaketti Kirjastoinfo henkilökunnalle, jossa on asiakasohjeita kirjaston käyttöön ja yksittäisiä aineistoesittelyjä. Palveluviestintää parannettiin kirjaston www-sivuilla ja uutiskirjeissä. Kirjaston palveluprosesseja ja henkilökunnan työnjakoa uudistettiin. Julkaisujen myynnin ja markkinoinnin tehostaminen (esim. uuden verkkokaupan käyttöönotto) Tiedonhankinnan opetuksen yhteisten tavoitteiden, käytänteiden ja prosessien edelleen kehittäminen yhteistyössä keskusten kanssa Lähialueiden kirjastoyhteistyö (Joensuun Seutukirjasto, Savoniaammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto) Karelia-amk:n arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen Viiden ammattikorkeakoulun (Tampere, Kymenlaakso, Mikkeli, Savonia, Karelia) yhteinen Tähtijulkaisut-verkkokirjakauppa otettiin käyttöön ja osallistuttiin Helsingin kirjamessuille Tähtijulkaisutverkkokirjakaupan osastolla. Julkaisujen visuaalinen ilme vakiinnutettiin Karelia-ammattikorkeakoulun visuaalisen ilmeen mukaiseksi. Aloitettiin kirjastovierailut keskuksiin ja aloitettiin keskustelu tiedonhankinnan opetuksen yhteisten tavoitteiden, käytänteiden ja prosessien edelleen kehittämisestä. Itä-Suomen kirjastonjohtajat (Karelia, Savonia, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun Seutukirjasto, Kuopion kaupunginkirjasto) aloittivat säännölliset tapaamiset. Tapaamisia oli kolme: 15.1., 29.4., Tehtiin mm. yhteinen selvitys Itä-Suomen kirjastoammatillisen henkilökunnan eläköitymisestä ja työvoimatarpeesta. Myös yhteisiä osaamisen kehittämistoimia suunniteltiin. Arkistonmuodostussuunnitelma ja sen lisäksi myös asiakirjahallinnon opas valmisteltiin Saimaan ammattikorkeakoulun mallien sekä Kareliaammattikorkeakoulun yksiköiden ja keskusten kommenttien pohjalta. AMS ei ehtinyt valmistua vuoden loppuun mennessä. Se viimeistellään vuoden 2014 alussa.

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 22.2.2012 (6 ) Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 2 / 38 Sisältö 1 Rehtorin katsaus... 3 2 Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TEATTERIKORKEAKOULUN VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA I TOIMINTAKATSAUS 4 1. Rehtorin alkusanat 4 2. Tehtävät ja tavoitteet

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 Kansliatoimikunta 12.3.2015 Dnro: 4/21/2015 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2014 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23 SISÄLTÖ HTP 2007 211/280/2008 JOHDANTO... 2 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 4 1.1 TIKESSÄ ON AMMATTITAITOINEN, ITSEÄÄN JA TYÖTEHTÄVIÄÄN AKTIIVISESTI KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ... 4 1.1.1

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Laatu ammattikorkeakoulujen

Laatu ammattikorkeakoulujen Laatu ammattikorkeakoulujen menestystekijänä Näkökulmia koulutuksen laatutyöhön Pia Koiso-Kanttila & Riitta Paasivuori (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA A: TUTKIMUKSET JA RAPORTIT

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Pekka Auvinen Antti Kauppi Hannu Kotila Aura Loikkanen Arja Markus Niko Peltokangas Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia Laatu syntyy yhteispelillä ja kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Tämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Henkilöstötoimikunta 25.3.2015 Yhtymähallitus 30.3.2015 Yhtymäkokous 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Vuoden 2014 olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot