JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x Petri Raivo rehtori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori"

Transkriptio

1 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI JOHDON KATSELMUS Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista Hyväksytty x.x.2014 Petri Raivo rehtori

2 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI VUODEN 2013 TULOSTEN ARVIOINTI YLEISTÄ JOHDON KATSELMUKSESTA Johdon katselmus on Karelia-ammattikorkeakoulun vuosittain toistuva toiminnan arviointikäytäntö. Johdon katselmuksen tavoitteena on muodostaa tiivis kokonaiskuva ammattikorkeakoulun edeltävän vuoden toiminnasta ja tuloksista sekä arvioida toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Johdon katselmus koostuu keskusten laatimasta itsearvioinnista, johdon palautteesta ja niiden pohjalta käydyistä keskusteluista keskuksissa. Johdon katselmusta uudistettiin niin, että kytkennät TASO-prosessiin pyrittiin saamaan tiiviimmäksi siten, että TASO- keskustelua käyvä ryhmä (rehtori, vararehtori, hallinto- ja talousjohtaja, suunnittelujohtaja, tutkimus- ja kehittämisjohtaja, henkilöstöpäällikkö, työelämänpalvelujen päällikkö ja laatukoordinaattori) osallistuivat myös johdon katselmuksen arviointi- ja keskustelukierrokseen. Samoin keskuksissa laajennettiin ryhmää siten, että TASO-prosessiin osallistuvat henkilöt olivat edustettuna myös keskusten johdon katselmuksessa. Aiemmin johdon katselmuksen raportti laadittiin johtoryhmässä. Johdon katselmus toteutettiin huhtikuussa välittömästi sen jälkeen, kun edeltävän vuoden tulokset saatiin koottua profiiliraportiksi. Edeltävän vuoden tulosten lisäksi arvioidaan myös kuluvan vuoden tuloksia siinä määrin kuin niitä oli jo tiedossa. Johdon katselmuksen raportti laadittiin KARELIA/TASO 2013 mukaisesti. Johdon katselmuksen raportti koostuu koko ammattikorkeakoulun yhteenveto-osiosta ja keskuskohtaisista osista. Tuloksia käsitellään katselmuksen jälkeen keskusten henkilöstökokouksissa. Johdon katselmuksen tuloksia ja niiden pohjalta toteutettuja kehittämistoimet otetaan huomioon seuraavan vuoden toiminnan suunnittelun yhteydessä (KARELIA/TASO) ja välittömät parannuskohteet tehdään heti. Vuoden 2015 TASOsopimukseen palataan elokuussa järjestettävillä suunnittelupäivillä. Johdon katselmus oli ensimmäisen kerran tällä tavalla toteutettuna ja tulokset olivat hyviä, että näin kannattaa jatkaa. TASO-prosessiin ja Karelia-ammattikorkeakoulun strategiaa kytkeytyvää johdon katselmusta tulee edelleen kehittää. Lisäksi henkilöstön ja opiskelijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa tulosten arviointiin ja kehittämiseen tulee edelleen lisätä. Strategia kytkentöjä oli vaikea tehdä vuoden 2013 TASO-sopimuksessa, koska strategia valmistui kesäkuussa Keskuksissa toteutetut kierrokset onnistuivat hyvin ja tarkastelun käsittelyjärjestystä muutettiin kahdessa keskuksessa niin, että tarkastelu aloitettiin henkilöstönäkökulmasta ja päädyttiin alueellisen vaikuttamisen näkökulmaan. Tämä vaihdos toimi paremmin ja poisti osittain päällekkäisyyksiä asioiden käsittelyssä, mutta edelleen johdon katselmusta on saatettava tiiviimmäksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Kehittämis- ja palvelukeskuksen (KEPA) osalta prosessia on huomattavasti parannettava, koska aikaa ei jäänyt kovinkaan paljon KEPAn palveluyksiköiden tulosten käsittelyyn huomion kohdentuessa enemmän Karelia-ammattikorkeakoulun kokonaistuloksiin. Lisäksi todettiin, että vuonna 2013 oli valittu liikaa kehittämiskohteita ja toimenpiteitä. Yleisesti toivottiin, että jatkossa ollaan tarkempia kehittämiskohteiden valinnoissa. Karelia-ammattikorkeakoulussa luovuttiin kehittämisohjelman tekemisestä ja nyt kaikki kehittämiskohteet kirjataan KARELIA/TASO- sopimuksiin vuosittain, joita sitten arvioidaan johdon katselmuksen yhteydessä. KOULUTUSTOIMINTA Koulutustoiminnan tulokset olivat monilta osin tavoitetta parempia ja osa ennätyksellisen hyviä. Ensisijaisten hakijoiden määrä ja koulutuksen vetovoima olivat selvästi parempia kuin koskaan aikaisemmin. Aktiivisten varhaisen tuen toimintatapojen johdosta koulutuksen läpäisy parani merkittävästi ja keskeyttäneiden määrä väheni yli 40 % edellisvuoteen verrattuna. Ammattikorkeakoulututkintojen määrä sekä 55 opintopistettä suorittaneiden määrä olivat ennätyksellisen suuria. Koulutuksen kansainvälistyminen ei toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto oli tavoitetta alhaisempaa ja vieraskielisen opetuksen osuus oli tavoitteita vähäisempää. TKI-TOIMINTA TKI-toiminnan strateginen priorisointi painoaloille toteutui hyvin. TKI-toiminnan volyymissa (ml. ulkoinen rahoitus) tapahtui tavoitteen mukaista laskua edellisvuosista. TKI-toiminnan kansainvälistäminen on edennyt

3 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI viime vuosina tasaisesti. TKI-opintopisteiden kertymä on jatkanut positiivista kehittymistä ja asetettu tavoite ylitettiin. PALVELUTOIMINTA Palvelutoiminnassa on keskitytty koulutusten tuotteistamiseen, yhteistyön kehittämiseen työelämän sekä muiden koulutuksen tarjoajien kesken sekä alumni ja kumppanuustoiminnan edistämiseen. Karelia-amk:ssa on portaaliin tuotteistettu yli kuusikymmentä tuotetta. Vuonna 2014 tuotteita karsitaan ja keskitytään parhaisiin tuotteisiin. Alumnitoiminta on edistynyt suunnitellusti. Maksullisen palvelutoiminnan yhteistyötä suunniteltiin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Koulutuksen viennin mahdollisuuksia selvitettiin Luoteis- Venäjällä, Kiinassa, Sambiassa, Romaniassa ja Saudi-Arabiassa.

4 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI 1. KARELIA/TASO 2013; KEHITTÄMISTOIMIEN TOTEUTUMINEN KARELIA/TASO 2013 kehittämiskohteet Keskeisenä tavoitteena on koulutustoiminnan tehostaminen Rakennetaan ja otetaan käyttöön opiskelijoiden varhaisen tuen malli (Vartu) keskeyttämisten vähentämiseksi ja opintojen sujuvuuden parantamiseksi Arvioidaan ja uudistetaan opetussuunnitelmat huomioiden tulevat koulutusvastuut vuodesta 2014 alkaen Käynnistetään ISAT- kesäkoulu Otetaan käyttöön yhteiset lukujärjestyskäytännöt ja arviointikäytännöt 2013 TKI-hankkeiden volyymin sopeuttaminen ja strateginen priorisointi opetuksen ja TKI-toiminnan integrointi TKI-toiminnan kansainvälistäminen Tuotteistettujen palvelujen kärkituotteiden ja - tuotekokonaisuuksien valinta ja myynnin lisääminen, asiakkuuden hallinnan (CRM) käyttöönotto Kumppanuus- ja alumnitoiminnan vakiinnuttaminen Kehittämiskohteiden toteutuminen Koulutustoiminta tehostui selvästi, jos mittarina käytetään opintojen hintaa ( /op). Muutos johtuu opetushenkilöstön määrän vähenemisestä ja erityisesti opintosuoritusten lisääntymisestä. Sen sijaan opintojen hinta/opiskelija säilyi entisellä tasolla, koska aloituspaikkaleikkausten seurauksena myös jakajana oleva FTE-opiskelijamäärä laski edellisestä vuodesta. VARTU-mallin käytäntöjä rakennettiin ja otettiin aktiivisesti käyttöön vuoden aikana. Tutkintomääriä, keskeyttämisiä ja opintosuoritusten kertymiä seurattiin säännöllisesti. Yhteydenpitoa opiskelijoiden kanssa tiivistettiin ja yhteistyössä POKAn kanssa käynnistettiin VIP-opiskelijatoiminta. Keskeyttäneiden määrä laski yli 40 %. Tutkintojen määrä ja opintosuoritusten kertymä olivat ennätyksellisen hyviä. Käytössä olevat opetussuunnitelmat arvioitiin vuoden 2013 alussa. Arviointitulokset on koottu erilliseen raporttiin. Opetussuunnitelmat uudistettiin amk:n hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti vuoden 2013 aikana. Uudet opetussuunnitelmat hyväksyttiin tammikuussa 2014 ja ne otetaan käyttöön syksyllä ISAT-kesäkoulu käynnistettiin yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Kesäkouluun osallistui yhteensä noin 600 Karelian, Savonian, Avoimen amk:n ja Virtuaali-amk:n opiskelijaa. Opintosuorituksia kertyi noin 1300 op, joka oli selvästi pienempi kuin tavoitteena ollut opintojen suoritusmäärä (2000 op). Lukujärjestyskäytännöt uudistettiin ja otettiin käyttöön TimeEdit-suunnitteluohjelmisto. Uudet lukujärjestykset tulivat käyttöön tammikuussa Arviointikäytäntöjen kehittäminen ei toteutunut. TKI-hankkeiden volyymin sopeuttamistavoitteeseen päästiin ja hankkeet ovat priorisoituneet erityisesti painoaloille. Opetuksen, TKI- ja palvelutoiminnan malli valmistunut. Toimintamalli kytkeytyy oleellisesti OPS 2014 uudistukseen ja keskeisinä alustoina integroinnissa ovat keskusten uudet oppimis- ja palveluympäristöt. TKI-toiminnan kansainvälistämisessä on edistytty viime vuosina. Palveluportaalissa on 77 tuotteistettua palvelua ja koulutusta. Tuotteita on liikaa ja vuonna 2014 keskityttävä oleelliseen. Työelämä muutoksessa 2020 esitteen tuottaminen ja markkinointi on terävöittänyt tuotekokonaisuuksien valintaa ja lisännyt myyntiä. Työelämä muutoksessa on tuonut alueellista näkyvyyttä Karelia-amk:n palvelutoiminnasta. Oppisopimustyyppiset täydennyskoulutukset olivat painoalojen mukaisia. CRM:n käyttöönottokoulutuksia on pidetty säännöllisesti ja tarvittaessa. Lisenssejä on yhteensä 142. CRM on otettu käyttöön maksullisessa palvelutoiminnassa. Sitä hyödynnetään Karelia-amk:n maksullisessa palvelutoiminnassa ja asiakkuuksien hallinnassa hyvin. Alumneja vajaa 200 ja avainkumppaneiden määrä reilut 50. Strategista kumppanuutta on syvennetty PKKYn kanssa. Kumppanuustoiminta perustuu ammattikorkeakoulun strategiaan ja on toteutunut sen mukaisesti. Strategisten ja avainkumppaneiden toimintamalli ja kumppanuusluokitus on selkeä. Kumppanuustoiminnan hallinnan työkalut ovat olemassa, mutta niiden käyttö on kehitysvaiheessa. Ammattikorkeakoululla on hyvä maine kumppaneiden keskuudessa. Asiakkuudenhallintajärjestelmän minimikäyttötason määrittely ja jalkauttaminen eri keskuksiin. Neuvottelukuntatoiminnan perustaminen kaikkiin keskuksiin/koulutusohjelmiin. Kumppanuuksien johtamisen prosessi-

5 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI kuvauksien päivittäminen ja kehittäminen on ajankohtainen Keskusten välisen yhteistyön kehittäminen kumppanuustoiminnassa ja verkostoissa on tärkeää. Uusien oppimis- ja palveluympäristöjä on edelleen kehittävä ja hyödynnettävä kumppanuustoiminnassa. Opiskelijoiden mukaanottoa on lisättävä kumppanuustoimintaan kokonaisvaltaisesti. Taskforce-tyyppisen toiminnan pilotointi (liittyen nopeisiin työelämän toimeksiantoihin, joihin tarvitaan opiskelijaresursseja) on kehitettävä ja aloitettava esim. Luovan talouden keskuksessa koulutusviennin käynnistäminen Vuoden loppupuolella Karelia-amk aukoi yhteistyösuhteita niin PKKY:n sekä Saimaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa että TAMK:n suuntaan. Vuoden 2013 aikana koulutuksen viennin mahdollisuuksia on rakennettu Luoteis-Venäjälle (Toimiva Koti, sote); Harbin, Kiina (yhteistyön tasolla opiskelija- ja asiantuntijavaihtojen suhteen, Heilongjiang Institute of Technology) Shanghai, Kiina (yhteistyön tasolla opiskelija- ja asiantuntijavaihtojen suhteen, SSPU); Sambia, Lumwanan kaivosalue (Kehitysmaayhteistyötä yhdessä Kuopio Innovation Oy:n, Savonia ja JaMK:n kanssa); Romania, Timisoara sekä Saudi-Arabiaan (yhteistyö PKKY:n kanssa). Uuden toimiluvan hakeminen toiminnan ja talouden priorisointi, tehostaminen ja rakenteellinen kehittäminen arjen sujuvuuden varmistaminen henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen siirryttäessä Kareliaammattikorkeakouluun Toimilupahakemus laadittiin kevään ja alkusyksyn aikana johdon, henkilöstön, opiskelijakunnan, ylläpitäjien ja kumppaneiden yhteistyönä. Ammattikorkeakoulu sai hakemuksen mukaisen toimiluvan joulukuussa Ammattikorkeakouluihin kohdistuneet yksikköhinnan rahan leikkaukset vaikuttivat Karelia-ammattikorkeakouluun vuonna 2013 noin miljoonan euron edestä. Tämä sekä valmistautuminen tulevien vuosien leikkauksiin johtivat keväällä 2013 laajoihin ytneuvotteluihin, joiden seurauksena irtisanottiin 15 henkilöä ja osa-aikaistettiin 6 henkilöä. Kaikkia eläkepoistumia ei korvattu uusilla rekrytoinneilla ja osaa määräaikaisista työsuhteista ei jatkettu. Henkilöstön määrä laski 36,5 henkilötyövuotta. Arjen sujuvuutta varmistettiin päivittämällä ohjeistusta. Iloa elämään toimintaa jatkettiin. Aktiivisen välittämisen malli ja uraohjaus otettiin käyttöön. Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukemista jatkettiin uusimalla sopimukset Karelia-ammattikorkeakoulun nimiin.

6 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI 1.1. Alueellisen vaikuttavuuden näkökulma Mittari Tulos Itsearviointi Hakijat/aloituspaikka 3,6/2,77 Koulutuksen vetovoima oli ennätyksellisen hyvä ja selvästi tavoitetta korkeampi. Karelian tulokset paranivat jo toisena vuonna peräkkäin selvästi koko keskimääräistä enemmän. Tilikauden tulos, M 0,2 / 0,3 Tilikauden tulos oli tavoitetta alhaisempi. Tilikauden voitto oli 0,2 M. Liiketoiminnan myyntituotot, M 0,95/1,09 Liiketoiminnan tulos jäi hieman tavoitteestaan (87 %). Suurin yksittäinen koulutusalue oli työvoimakoulutus. ELY keskuksen koulutuksia aloitettiin vuonna 2013 hieman vähemmän. Oppisopimustyyppisten aloitukset siirtyivät vuodelle Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus, 3,32/4,1 Tavoiteltu ulkoinen TKI-toiminnan rahoitus saavutettiin. M Opintojen hinta, /op 80/100 Opintojen hinta oli selvästi tavoitetta alhaisempi. Opintopistekohtainen hinta laski 20 % edellisistä vuosista. Työllisten osuus, % 80/90 Valmistuneiden työllistyminen oli selvästi tavoitetta alhaisempi. Alueella on ollut korkea työttömyys ja ammattikorkeakoulun työllistymisen tukikäytännöt vaativat kehittämistä. T&K-hankkeissa suoritetut opinnot, op/opiskelija 8,4/6,0 T&K-toiminnan ja opetuksen integraatio toteutui selvästi tavoitetta paremmin opintosuoritusten määrän perusteella mitattuna. Systemaattisissa ingraatiokäytännöissä on vielä paljon parannettavaa. KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet uuden toimiluvan hakeminen opetuksen ja TKI-toiminnan integrointi resurssien käytön tehostaminen palvelutoiminnan tuloksellisuus koulutusviennin käynnistäminen Kehittämistoimenpiteiden toteutuminen Toimilupahakemus laadittiin kevään ja alkusyksyn aikana johdon, henkilöstön, opiskelijakunnan, ylläpitäjien ja kumppaneiden yhteistyönä. Ammattikorkeakoulu sai hakemuksen mukaisen toimiluvan joulukuussa Integraatiomalli laadittiin vuoden 2013 aikana. Toimintamalli kytkeytyy oleellisesti OPS 2014 uudistukseen ja keskeisinä alustoina integroinnissa ovat keskusten uudet oppimis- ja palveluympäristöt. Ammattikorkeakouluihin kohdistuneet yksikköhinnan rahan leikkaukset vaikuttivat Karelia-ammattikorkeakouluun vuonna 2013 noin miljoonan euron edestä. Tämä sekä valmistautuminen tulevien vuosien leikkauksiin johtivat keväällä 2013 laajoihin yt-neuvotteluihin, joiden seurauksena irtisanottiin 15 henkilöä ja osaaikaistettiin 6 henkilöä. Kaikkia eläkepoistumia ei korvattu uusilla rekrytoinneilla ja osaa määräaikaisista työsuhteista ei jatkettu. Henkilöstön määrä laski 36,5 henkilötyövuotta. Työvoimakoulutusten tuotteistamista jatkettiin. Samoin palveluportaaliin tuotteistettuja palveluja työstettiin ja lisättiin. Se ei kuitenkaan lisännyt riittävästi koulutusten myyntiä. Työelämä muutoksessa 2020 luentosarja, valmennusohjelma ja koulutukset aloitettiin. SIHS:n kanssa neuvoteltu YAMK tutkintokoulutus ei toteutunut. ISAT Export toimi tavoitteiden mukaisesti ja 2013 kasattiin potentiaalisia koulutusvientituotteita. Kolari hanke aloitettiin vuoden 2013 puolella. Hankkeen tiimoilta tehtiin yrityshaastattelut. Syksyllä 2013 tehtiin Saudi-Arabiaan tarjousta yhdessä PKKYn kanssa. Tarjousta ei kuitenkaan jätetty. Koulutuksen viennin yhteistyö aloitettiin PKKY:n kanssa. Päätettiin hakea vuonna 2014 PKKY:n kanssa koulutuksen viennin hanketta (PKKY koordinoi, Karelia partneri).

7 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI 1.2. Asiakasnäkökulma Mittari Tulos Itsearviointi Opiskelijapalaute (OPALA) 75/75 Lukuvuosipalaute oli tavoitteen mukainen. Tulos oli kuitenkin jonkin verran huonompi kuin viime vuonna erityisesti 2. ja 3. vuoden opiskelijoiden osalta. opiskelijapa- Valtakunnallinen laute Julkaisut ja av-aineistot, tieto- ja viestintätekniset ohjelmat/ opetus- ja t&k-henkilökunta Vieraskielisten opintosuoritusten osuus, % Ulkomaalaisten suorittamat tutkinnot 10239/ 8700 Valtakunnallisen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn tulokset olivat selvästi tavoitetta paremmat. Tulosparannus johtui erityisesti korkeasta ja huomattavasti viime vuotta paremmasta vastaajamäärästä. 213/ 150 Julkaisujen määrä ylitti selvästi asetetun tavoitteen. 3,3/5,0 Vieraskielisten opintosuoritusten määrä oli selvästi tavoitetta alhaisempi ja laski edellisvuosista. 10/10 Ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen määrä oli tavoitteen mukainen, mutta erittäin alhainen. Suomesta lähteiden ja Suomeen saapuneiden vaihtoopiskelijoiden määrä (vaihdon kesto yli 3 kk) 183/ 220 Pitkien vaihtojen (yli 3 kk) tavoitetta ei saavutettu, vaikkakin tulos parani edellisestä vuodesta (2012: 156 > 2013: 183). KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet ISAT-neuvottelukuntatoiminta kumppanuuksien hallinnan vakiinnuttaminen ja alumnitoiminta ISAT-kesäkoulun käynnistäminen Kehittämistoimenpiteiden toteutuminen ISAT-neuvottelukunnat on perustettu painoaloille. Neuvottelukunnat kokoontuivat x kertaa. Avainkumppanuuksia noin 60 kappaletta. PKKY:n strategista kumppanuutta syvennettiin. Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa solmittiin strateginen kumppanuus. Alumneja on yhteensä vajaat 200. Vuoden aikana tehtiin säännöllistä tiedotustyötä alumneille. Marraskuussa pidettiin työelämäpäivä. ISAT-kesäkoulu käynnistettiin yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Kesäkouluun osallistui yhteensä noin 600 Karelian, Savonian, Avoimen amk:n ja Virtuaali-amk:n opiskelijaa. Opintosuorituksia kertyi noin 1300 op, joka oli selvästi pienempi kuin tavoitteena ollut opintojen suoritusmäärä (2000 op) Sisäisen toiminnan näkökulma Mittari Tulos Itsearviointi Opintosuoritukset >55 op/v, opiskelijamäärä Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritukset, op Erillisopintojen / maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen opintosuoritukset, op 1338/ / /110 0 Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden määrä kasvoi lähes 20 % edellisvuoteen verrattuna ja oli huomattavasti tavoitetta korkeampi. Avoimen ammattikorkeakouluopintojen suoritusmäärä jatkoi tasaista kasvua. Erityisesti polkuopiskelijoiden ja kesäopintojen opintosuoritusten määrä kasvoi. Maahanmuuttajien valmentava koulutus (biotalous) 505 op. Erillisopintoja (Virtuaali-amk opintoja) 362 opintopistettä. Tavoite saavutettiin 79 %:sti.

8 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI Tutkinnot/opetus- ja t&khenkilökunta 3,0/2,5 Hyvä tulos ja tavoitteen selvä ylittyminen selittyy ennätyksellisellä tutkintojen määrällä ja henkilöstön määrän selvällä vähenemisellä. Valmistuneet (AMK-tutkinto) 663/630 Ammattikorkeakoulututkintojen määrä oli ennätyksellisen korkea ja ylitti selvästi tavoitteen. Valmistuneet (YAMK-tutkinto) 36/55 Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jäi selvästi tavoitetta alhaisemmaksi, mutta vuoden 2014 tuloksen ennakoidaan olevan tavoitetta korkeampi erittäin alhaisen keskeyttämisasteen ja hyvän opintopistekertymän johdosta. KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Karelia-ammattikorkeakoulun sujuvat käytännöt yhteiset opetuksen suunnittelukäytännöt käynnistetään opetussuunnitelmaprosessi Kehittämistoimenpiteiden toteutuminen Prosessit, toimintaohjeet ja työohjeet päivitettiin kehittämisryhmien koordinoimina. Opetuksen suunnittelukäytäntöjä uudistettiin ottamalla käyttöön TimeEditohjelmisto ja uudistamalla työjärjestyksen laadintakäytännöt. SoleOPS- järjestelmän käyttöliittymää päivitettiin sekä yhtenäistettiin SoleOPS- ja Winhajärjestelmien käyttötapoja. Käytössä olevat opetussuunnitelmat arvioitiin vuoden 2013 alussa. Arviointitulokset on koottu erilliseen raporttiin. Opetussuunnitelmat uudistettiin amk:n hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti vuoden 2013 aikana. Uudet opetussuunnitelmat hyväksyttiin tammikuussa 2014 ja ne otetaan käyttöön syksyllä Henkilöstönäkökulma Mittari Tulos Itsearviointi Sairauspoissaolot, pv/hlö 8/9,6 Sairauspoissaolojen kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta. Vuonna 2013 oli merkittävästi enemmän yli 30 päivän mittaisia sairauspoissaoloja kuin vuonna YT-toimenpiteiden vaikutukset näkyvät erityisesti pidemmissä sairauspoissaoloissa. Henkilöstöpalaute (HEPALA) 71/69 Henkilöstöpalaute jäi tavoitteesta hieman. Henkilöstön kokonaistyytyväisyys nousi kuitenkin 3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Tyytyväisimpiä oltiin työhyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviin asioihin. Eniten kehitettävää on henkilöstön kehittymisen tukeen liittyvissä asioissa. Henkilöstöpalautteessa näkyy yt-toimenpiteiden vaikutus erityisesti johtamisessa. Kv-henkilöstövaihdot/opetus- ja TKI-henkilöstö (saapuvat/lähtevät, min. 1 vko) 250/1 81 KV-henkilöstövaihdon määrä on jatkanut laskevaa trendiään. Kahden viime vuoden aikana ( ) tavoitetta ei ole saavutettu.

9 JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpiteiden toteutuminen henkilöstömäärän sopeuttaminen ja osaamisen suuntaaminen Henkilöstön kehittymistä tuetaan erilaisilla osaamisen kehittämisen menetelmillä kuten mentoroinnilla, sisäisillä henkilöstökoulutuksilla ja klinikoilla sekä uraohjauksella. Syksyllä 2013 aloitettiin uraohjaus, jossa kartoitetaan osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja osaamisen uudelleen suuntaamista. Yt-toimenpiteiden kohteena oleville tarjottiin mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja uudelleen suuntaamiseen. osaamisen johtamisjärjestelmien kehittäminen hyvinvoinnin edistämisen mallin käyttöönotto Sympa HR-järjestelmässä olevaa osaamiskarttaa ei päivitetty. Osaamisen johtamiseen liittyvät prosessit ja työohjeet päivitettiin. Henkilöstöjohtamista tuettiin esimiehille toteutetulla vuoden mittaisella esimiesvalmennuskokonaisuudella sekä kuukausittaisilla esimiesklinikoilla ja tarvittaessa ajankohtaisiin johtamiseen liittyviin asioihin. Organisaatioon laadittiin Aktiivisen välittämisen malli vuoden 2013 aikana. Malli korvaa organisaatiossa käytössä olleen Joensuun kaupungin Varpu-mallin. Mallin toimintamuotoina ovat erityyppiset keskustelut, joista erityisesti työhyvinvointikeskusteluilla pyritään ennakoimaan ja ehkäisemään mahdollisia sairauspoissaoloihin johtavia tekijöitä. Vuoden alussa otettiin käyttöön Iloa elämään toimintamalli, joka on henkilöstölle järjestämää työhyvinvointitoimintaa. Toimintamallilla tuetaan henkilöstön fyysistä, psykologista ja sosiaalista hyvinvointia. Työhyvinvoinnin kehittämiseksi perustettiin vuoden alussa myös työhyvinvointiryhmä, jonka tehtävänä on mahdollistaa työhyvinvointiin liittyvän toiminnan ja toimenpiteiden toteutumista.

10 ALUEELLISEN VAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA tavoite tulos toteuma tavoite tulos toteuma tavoite tulos toteuma tavoite tulos toteuma Hakijat/aloituspaikka (nuoret, kevään haku) 2,5 2, % 2,5 2, % 2,5 2, % 2,77 3,6 130 % Tilikauden tulos, M 0,95 0,41 43 % 0,95-1, % 0,75 0,36 48 % 0,4 0,18 45 % Liiketoiminnan myyntituotot, M 2,35 2, % 3 1,39 46 % 2,57 0,94 37 % 1,03 0,9 87 % Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus 3,32 4,1 123 % Opintojen hinta /opintopiste % % % % Työllistyminen, % 83 % 78 % 94 % 90 % 0 % 90 % 79 % 88 % 90 % 80 % 89 % TKI-hankkeissa suoritetut opinnot, op/opiskelija 2,5 3,2 128 % % 4 6,1 153 % 6 8,4 140 % ASIAKASNÄKÖKULMA Opiskelijapalaute (OPALA) % % % % Valtakunnallinen opiskelijapalaute % Julkaisujen määrä % % % % Vieraskielisten opintosuoritusten osuus, % 5 3,7 74 % % 5 0 % 5 3,3 66 % Ulkomaalaisten suorittamat tutkinnot % Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihtoopiskelijoiden määrä (>3 kk) % SISÄISEN TOIMINNAN NÄKÖKULMA Opintosuorituksen > 55 op/v opiskelijamäärä 56 % 57 % 102 % 63 % 59 % 94 % 61 % 63 % 104 % % Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritukset, op % Erillisopintojen / maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen opintosuoritukset, op % Tutkinnot/opetus- ja T&K-henkilökunta 2,5 3,0 119 % Valmistuneet, amk-tutkinto % % % % Valmistuneet, yamk-tutkinto % % % % HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Sairaspoissaolot, pv/hlö % % 8 9,6 80 % Henkilöstöpalaute (HEPALA) % % % %

11 Kv-henkilöstövaihdot (saapuvat/lähtevät, min. 1 vko) % % % %

12 Karelia-ammattikorkeakoulu Toiminnan tulokset suhteessa tavoitteisiin vuonna 2013 ALUEELLISEN VAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA Hakijat/aloituspaikka (nuoret, kevään haku) Tilikauden tulos, M Liiketoiminnan myyntituotot, M Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus Opintojen hinta /opintopiste Työllistyminen, % TKI-hankkeissa suoritetut opinnot, op/opiskelija ASIAKASNÄKÖKULMA Opiskelijapalaute (OPALA) Valtakunnallinen opiskelijapalaute Julkaisujen määrä Vieraskielisten opintosuoritusten osuus, % Ulkomaalaisten suorittamat tutkinnot Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden määrä (>3 kk) SISÄISEN TOIMINNAN NÄKÖKULMA Opintosuorituksen > 55 op/v opiskelijamäärä Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritukset, op Erillisopintojen / maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen opintosuoritukset, op Tutkinnot/opetus- ja T&K-henkilökunta Valmistuneet, amk-tutkinto Valmistuneet, yamk-tutkinto HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Sairaspoissaolot, pv/hlö Henkilöstöpalaute (HEPALA) Kv-henkilöstövaihdot (saapuvat/lähtevät, min. 1 vko) 60% 66% 72% 72% 87% 83% 79% 80% 89% 100% 100% 97% 130% 123% 123% 118% 112% 116% 119% 105% 140% 142% 0% 50% 100% 150% 200%

13 2. KARELIA/TASO 2013; KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUS Uuden yhtiömuodon käytänteiden varmistaminen KARELIA/TASO 2013 kehittämiskohteet tukipalvelutoimintojen tehostaminen ja yhteistyön tiivistäminen organisaation uudistuessa ja uusiin toimitiloihin siirryttäessä Kehittämiskohteiden toteutuminen Normaalit käytänteet saatu toimimaan, osa prosesseista päivittämättä uuden yhtiömuodon mukaisiksi. Läheisyysperiaatteen mukaisesti uusiin toimitiloihin siirron mukaisesti toimintoja on saatu tehostetuksi, Kepan rakennetta yhteistyön tiivistämiseksi tehty osittain. Johdon palaute Osakeyhtiö käynnistyi suunnitelmien mukaisesti. Kepan rakenteen kehittäminen on saatu alkuun ja sitä jatketaan. Vuoden 2013 yt-toimenpiteet koskivat myös Kepan toimintoja. Prosessien, toimintaohjeiden ja työohjeiden päivittäminen ja uudelleen arviointi on kesken Henkilöstöpalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Kehittämiskohteiden toteutuminen Palkkauksen arviointijärjestelmän laatiminen (palkkatyöryhmä ) Palkkauksen arviointijärjestelmän laadinta aloitettiin tehtäväkuvausten laadinnalla. Osaamiskartan päivittäminen Osaamiskartan päivittäminen siirrettiin vuodelle 2015.

14 Työhyvinvoinnin edistämisen työkalut (mm. etätyön periaatteet, työhyvinvointikampanja) Urasuunnittelukokonaisuuden rakentaminen HR-raportointityökalujen kehittäminen, sähköisen tiedonsiirron käyttöönoton tehostaminen sidosryhmäyhteyksissä Aktiivisen välittämisen malli laadittiin tukemaan henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia. Etätyön periaatteet otettiin käyttöön syksyllä Iloa elämään-toiminta käynnistettiin keväällä Uraohjaus otettiin käyttöön syksyllä 213. Sähköinen päätöksentekojärjestelmä (ESS) ja matkustusohjelma (Travel) otettiin käyttöön kaikilla päätoimisilla työntekijöillä. Työtapaturmien käsittelyssä otettiin käyttöön vakuutusten verkkopalvelut (Pohjola). Henkilöstöpalveluiden henkilöstö koulutettiin FortimeK-palkanlaskentajärjestelmän raportointityökalun käyttöön. Yhteydenpito sidosryhmiin (verottaja/keva/tvr/ammattiliitot) hoidetaan sähköisen linkkipalvelun avulla. Johdon palaute Kehittämiskohteita priorisoitiin ja niiden toteuttaminen eteni hyvin. Yt-prosessit ja osakeyhtiöön siirtymiseen liittyvät tehtävät työllistivät vuoden 2013 aikana paljon Laskentapalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Kirjanpidon järjestäminen yhtiöittämisestä johtuvien verotuskäytäntöjen vaatimusten mukaisesti (alv, tuloverotus) Kehittämiskohteiden toteutuminen Tuloveronalainen elinkeinotoiminta on eriytetty keskuksissa omille kustannuspaikoilleen. Menojen (mm. vuokrien ja hallintokulujen) kohdentamisen perusteet ovat edelleen kehittämisen kohteena. Sähköisten muistiotositteiden käyttöönottaminen Rondossa ja yleisemmin Rondon hyödyntäminen sähköisessä tositteiden kierrätyksessä sekä arkistoinnissa Sähköiset muistiotositteet on otettu käyttöön kaikissa niissä kirjauksissa, joissa se on tietosuojan puitteissa ollut mahdollista. Palkkojen siirtotositteita ei voida tietosuojan vuoksi viedä Rondoon. Myyntilaskujen sähköistä arkistointia selvitetään.

15 Talouden seurannan ja ennakoinnin kehittäminen Resurssivajauksen takia talouden seurannan ja ennakoinnin kehittämistä ei ole tehty. Johdon palaute Siirtyminen liikelaitoksesta osakeyhtiöksi aiheuttivat lisätöitä ja muutoksia käytännöissä. Lisäksi henkilöstön vaihtuvuus oli haasteena. Kehittämiskohteiden osalta jouduttiin tekemään priorisointia, valitut tehtävät toteutettiin Tietohallintopalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Kehittämiskohteiden toteutuminen IT-tukipalvelujen omana työnä järjestäminen Koulutustoiminnan tietojärjestelmien ylläpidon ja kehittämisen järjestäminen IT-tukipalvelut on tehty omana työnä vuoden 2013 alusta lähtien. Tätä varten tietohallintopalveluihin rekrytoitiin neljä ICT-tukihenkilöä ja yksi ICT-asiantuntija. Nämä henkilöt ja tekninen asiantuntija ovat hoitaneet Karelian helpdesk-palvelun. Aikaisemmin tämä toiminta ostettiin PTTK Oy:ltä. Näillä järjestelyillä toteutui tuntuvat kustannussäästöt. Työjärjestyksien suunnittelua ja tilavarausten tekemistä varten määriteltiin ja käyttöönotettiin TimeEdit-ohjelmisto. SoleOPS-järjestelmän pääkäyttäjätehtäviä hoiti suunnittelija tietohallintopalveluista. Raketti-virta tietovarannon tehtävät Valtakunnallisen Raketti-Virta tietovarannon maaliskuun lopussa 2014 käyttöönottoon valmistautuminen edellytti Karelian lähdetietojärjestelmän (WinhaPro) läpikäynnin ja tietojen tallennuksen oikeellisuuden varmistamisen. Tehtävässä onnistuttiin hyvin sen haasteellisuudesta huolimatta. Johdon palaute Kehittämistoimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Erityisesti IT-tukipalvelujen järjestäminen omana työnä ja raketti-virta tietovarantoon liittyvät tehtävät onnistuivat hyvin. TimeEdit otettiin käyttöön aikataulun mukaisesti, mutta koulutustoiminnan tietojärjestelmien kokonaisuus vaatii edelleen kehittämistä.

16 1.8. Toimitilapalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Tikkarinteen saneerauksen aikaisen toiminnan varmistaminen, kokonaissuunnittelun loppuun saattaminen, eri vaiheiden toteutuksen varmistaminen tilojen suhteuttaminen vähenevään opiskelijamäärään turvallisuusohjeistuksen loppuun saattaminen ja koulutuksen järjestäminen keskuksille Kehittämiskohteiden toteutuminen Tikkarinteen toiminta, opetus ja hallinto, pyörivät hyvin, vaikka niihin liittyivät isot muutot ja siirrot. Muuttojen organisointi ja toteutus onnistuivat hyvin. Kokonaissuunnittelu on tehty. Viranomais- ja lupaasiat ovat jarruttaneet loppuvaiheen kilpailutuksen käynnistämistä. Keskusteluja on ollut eri vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista strategiasuunnitelman pohjalta. Toteutus on alkuvaiheessa. Resurssivajauksen takia uutta tarvittavaa ohjeistusta ja koulutusta ei ole tehty. Turvaopas ja poistumistieopastusasiat ovat kunnossa kaikilla kampuksilla. Johdon palaute Ison saneerausprojektin, muuttojen organisointi ja toteutus ovat onnistuneet hyvin. Turvallisuusohjeistuksen ajan tasalle saattaminen ja koulutuksen järjestäminen toteutetaan vuoden 2014 aikana Kielipalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Opetussuunnitelmauudistukseen valmistautuminen sekä arvioinnin kehittäminen osana ops-prosessia (arvioinnin käsikirjan ja valtakunnallisen osaamiskuvaushankkeen hyödyn- Kehittämiskohteiden toteutuminen Kareliassa sitouduttiin noudattamaan valtakunnallisia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen käytäntösuosituksia (mm. minimiopintopistemäärät, opintojen ajoittuminen ja integrointisuositukset). Kieltenopettajien mahdollisuus osallistua keskusten OPStyöskentelyyn oli kuitenkin pieni ja osittain OPS-ratkaisut kielten kan-

17 täminen) Kiinan vientikoulutuksen tukeminen opiskelijan ohjauksen kehittäminen kieli- ja viestintäopinnoissa osana VARTU-mallia venäjän kielen opetustarjonnan varmistaminen ja edelleen kehittäminen ISAT/UEF-yhteistyön systematisoiminen (mm. vapaasti valittavien opintojen tarjonta) nalta haasteellisia. Toteutussuunnitelmatyöskentely jatkuu vuonna 2014 ja arvioinnin kehittäminen toteutuu osana toteutussuunnitelmatyöskentelyä. Kiinan vientikoulutus ei toteutunut eli tarvetta tähän ei ollut. Ohjauksen kehittämistoimenpiteet keskittyivät kieli-infojen ja valmentavien opintojen kehittämiseen osana Sujuva väylä-hanketta. Kehittämistyö jatkuu vuonna Venäjän opetustarjonta vakiintunutta LITE-keskuksessa ja LUOVILLa. Vapaasti valittavissa edelleen käytössä vuorovuositarjonta taloudellisista syistä. Valitsijamäärät pääosin hyviä ja tarjolla on myös virtuaalitoteutuksia. Kehittämistyötä tapahtui vain opintojaksotasolla henkilöstöresurssien puutteesta johtuen. Sovittiin yhteisestä tarjonnasta ja laadittiin ilmoittautumista varten erilliset lomakkeet. UEF:lla käytössä koulutuskalenteri. Kareliassa koulutuskalenteri on tarkoitus ottaa käyttöön ISAT/UEF-opinnoissa syksyllä Yhteistarjonnan ansioista meillä on paremmat mahdollisuudet ylläpitää monipuolista kielitarjontaa maakunnassa (mm. kiinan kielen tarjonta). Johdon palaute Kielipalvelut on hoitanut tehtävänsä kokonaisuutena hyvin. Pääosa kehittämiskohteista toteutui hyvin, mutta osa toimenpiteistä on siirtynyt kuluvalle vuodelle Opiskelijapalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Opiskelijapalveluiden tiedotustoiminnan kehittäminen asiakaskyselyiden tulosten pohjalta. Kehittämiskohteiden toteutuminen Pakki-opiskelijaportaalin etusivua muutettiin opiskelija- ja henkilöstöpalautteen perusteella käyttäjäystävällisemmäksi ja selkeämmäksi. Tiedottamista aloittaville opiskelijoille tehostettiin päivittämällä Kare-

18 Valmistautuminen korkeakoulujen uuteen yhteishakuun. lian opinto-ohjaajien kanssa aloittavan opiskelijan tietopakettia Pakissa. Lisäksi aloittaville opiskelijoille laadittiin esite Karelian yhteisistä palveluista. Uutiskirjeen henkilökuntatiedotusta lisättiin ja systematisoitiin. Toimintavuonna aloitettiin Pakki-opiskelijaportaalin uudistamisprojekti yhteistyössä tietohallintopalveluiden kanssa. Opiskelijapalveluissa valmistauduttiin vuonna 2014 tapahtuvaan korkeakoulujen uuteen yhteishakuun siirtymiseen. Opiskelijapalveluiden henkilöstö osallistui aktiivisesti valtakunnallisiin työ- ja kehittämisryhmiin sekä tiedotti yhteistyökumppaneille ja Karelian henkilöstölle uudistuksesta ja valtakunnallisen Opintopolku.fi portaalin kehityksestä. Karelian intraan luotiin KSHJ-sivusto, jonne tiedotus on keskitetty. Uudistukseen liittyen aloitettiin myös sisällöntuotanto ja rakenteen muutokset karelia.fi/haku -sivuille sekä Opintopolku-fi portaaliin. Johdon palaute Henkilöstömuutokset ja toimintojen uudelleenjärjestely vaikuttivat paljon yksikön toimintaan, mutta uusi roolitus ja toiminnan uudelleen organisointi ovat sujuneet hyvin. Opiskelijarekrytointi tuotti ennätyksellisen hyvän hakijatuloksen vuonna Pakki-uudistuksen valmistelutyötä tehtiin ja uusi portaali otetaan käyttöön syksyllä Korkeakoulujen yhteishaku on iso uudistus, johon on valmistauduttu ennakoivasti ja suunnitelmallisesti Työelämäpalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet CRMn käyttöönotto ja koulutus Kehittämiskohteiden toteutuminen CRM:n lisenssejä vajaat 150 kappaletta. Koulutuksia on pidetty ryhmille ja yksittäisille käyttäjille. CRM otettu käyttöön maksullisessa palve-

19 lutoiminnassa. maksullisen palvelutoiminnan vahvistaminen (ml. toiminnan markkinointi ja levittäminen, Kiinan koulutusviennin kehittäminen) oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (kaikille painoaloille opso hakemus) Työvoimakoulutuksia on tuotteistettu. Työelämä muutoksessa 2020 luentosarja on aloitettu. Työelämä muutoksessa toimii jatkossa Karelia-amk:n pääesitteenä. Palveluportaalin tuotteistettuja palveluja on kehitetty edelleen. Koulutuksen viennin osalta on avattu uusia alueitta ja etsitty toimivia yhteistyökumppaneita. Vuonna 2013 haettiin oppisopimustyyppisiin täydennyskoulutuksiin OKM:n erillisavustusta seuraavista keskuksista: Sote, Biotalous ja Lite. Hakemuksia tehtiin ikäosaamisen ja uusiutuvan energian painoalueilta siis kaikilta painoaloilta ei saatu hakemusta. Sote sai rahoituksen Palliatiivisen hoitotyön koulutukselle. Biotalous sai positiivisen päätöksen Paikkatiedon hyödyntäminen ja Biotaloudesta bisnestä. Aloituspaikkoja saatiin yhteensä 58 kappaletta. Johdon palaute Palvelun myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna, mutta ei ollut tavoitteen mukainen. Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen rahoituksen erillishaussa onnistuttiin. CRM:n käyttöönotossa edettiin, mutta se vaatii vielä toimenpiteitä. Koulutusviennin tuotteita ja prosesseja kehitettiin ja etsittiin aktiivisesti markkinoita.

20 1.12. Kirjastopalvelut KARELIA/TASO 2013 kehittämistoimenpiteet Kehittämiskohteiden toteutuminen Palvelumuotojen uudessa kirjastossa kehittäminen Moodle-oppimisympäristössä lanseerattiin Kareliaammattikorkeakoulun henkilöstölle tietopaketti Kirjastoinfo henkilökunnalle, jossa on asiakasohjeita kirjaston käyttöön ja yksittäisiä aineistoesittelyjä. Palveluviestintää parannettiin kirjaston www-sivuilla ja uutiskirjeissä. Kirjaston palveluprosesseja ja henkilökunnan työnjakoa uudistettiin. Julkaisujen myynnin ja markkinoinnin tehostaminen (esim. uuden verkkokaupan käyttöönotto) Tiedonhankinnan opetuksen yhteisten tavoitteiden, käytänteiden ja prosessien edelleen kehittäminen yhteistyössä keskusten kanssa Lähialueiden kirjastoyhteistyö (Joensuun Seutukirjasto, Savoniaammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto) Karelia-amk:n arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen Viiden ammattikorkeakoulun (Tampere, Kymenlaakso, Mikkeli, Savonia, Karelia) yhteinen Tähtijulkaisut-verkkokirjakauppa otettiin käyttöön ja osallistuttiin Helsingin kirjamessuille Tähtijulkaisutverkkokirjakaupan osastolla. Julkaisujen visuaalinen ilme vakiinnutettiin Karelia-ammattikorkeakoulun visuaalisen ilmeen mukaiseksi. Aloitettiin kirjastovierailut keskuksiin ja aloitettiin keskustelu tiedonhankinnan opetuksen yhteisten tavoitteiden, käytänteiden ja prosessien edelleen kehittämisestä. Itä-Suomen kirjastonjohtajat (Karelia, Savonia, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun Seutukirjasto, Kuopion kaupunginkirjasto) aloittivat säännölliset tapaamiset. Tapaamisia oli kolme: 15.1., 29.4., Tehtiin mm. yhteinen selvitys Itä-Suomen kirjastoammatillisen henkilökunnan eläköitymisestä ja työvoimatarpeesta. Myös yhteisiä osaamisen kehittämistoimia suunniteltiin. Arkistonmuodostussuunnitelma ja sen lisäksi myös asiakirjahallinnon opas valmisteltiin Saimaan ammattikorkeakoulun mallien sekä Kareliaammattikorkeakoulun yksiköiden ja keskusten kommenttien pohjalta. AMS ei ehtinyt valmistua vuoden loppuun mennessä. Se viimeistellään vuoden 2014 alussa.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika HAKURYHMÄ: Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika Hakutiedote, ammattikoulutus, Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen18.4.2011

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun tulokset KAMK 20-strategian kehittämisalueittain

Kajaanin ammattikorkeakoulun tulokset KAMK 20-strategian kehittämisalueittain Kajaanin ammattikorkeakoulun tulokset KAMK 20-strategian kehittämisalueittain KANSALLISEN JA ALUEELLISEN ASEMAN VAHVISTAMINEN Vetovoima Ensisijaisten hakijoiden osuus ammattikorkeakoulun ilmoittamista

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ. Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ. Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus 2012 1 TULOSTEN JA MUUTOSTEN VUOSI Keväällä 2012 opetus- ja kulttuuriministeriön päättämästä yli 2000

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari Tallink Silja Line 6.5.2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Riitta Pyykkö Helsinki 15.3.2011 Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistus mitä jäi kesken? Arviointi ja sen kohteet Arvioinnin toteuttaminen mukana

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS. Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS

Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS. Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS Pääprosessi Osaprosessi KOULUTUS Koulutuksen suunnittelu Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS Tässä ohjeistuksessa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/ /

Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/ / Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/656261127857495/ Kpedu 2020 strategia Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi Mitkä tavoitetilat haluamme saavuttaa? Asiakkaan kanssa menestyminen,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Arvioinnilla luottamusta

Arvioinnilla luottamusta Arvioinnilla luottamusta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet Elina Harjunen, Risto Hietala, Laura Lepola, Anu Räisänen ja Aila Korpi Pohjois-Suomen AVI-alueen

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

FUAS-opinnot Irina Salminen

FUAS-opinnot Irina Salminen FUAS-opinnot 2012 Irina Salminen 2 FUAS-liikkuvuus FUAS-liittouman kesäopinnot 2010 alkaen Tavoitteena on, että jokainen koulutusohjelma järjestää yksin tai kumppaniamkien kanssa vähintään 15 op kesäopintoja

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa

Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa Urheiluakatemia- ja oppilaitospäivät 11.5.2016 / Kuopio Anu Korhonen, Joensuun Urheiluakatemia Tuija Pasanen, Itä-Suomen yliopisto Mistä

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonserni

Lapin korkeakoulukonserni Lapin korkeakoulukonserni Kv-hanketoiminnan kehittämispäivät 2012 Microsoft Office PowerPoint 2007.lnk Markku Tarvainen Kv toimintaohjelman pääteemat Aidosti kansainvälisen korkeakouluyhteisö Korkeakoulujen

Lisätiedot

Korkeakoulun strateginen. seuranta Päivi Karttunen Vararehtori, TtT

Korkeakoulun strateginen. seuranta Päivi Karttunen Vararehtori, TtT Korkeakoulun strateginen johtaminen, Oivaltamisen indikaattorit ja seuranta 12.9.2012 Päivi Karttunen Vararehtori, TtT TAMK yli 10 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa vuosittain 7 koulutusalaa

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 1 Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa Sopimuskausi 2013-2014 Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa 14.-15.6.2012 VirtuaaliAMK-verkosto Vuosina 2001-2012 kaikki Suomen AMK:t verkoston jäseniä, PoliisiAMKia lukuun ottamatta. Voimassa oleva VirtuaaliAMK-verkostosopimus

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 53 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 53 % 8 % 1 Lapin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Marjo Nykänen

Marjo Nykänen MAMK laadunvarmistuksen kehittäjänä Yhteistyötä laadun vuoksi ammattikorkeakoulujen laatutoimijoiden tapaaminen 9.12.2010 Sisältö MAMK vuonna 2010 Laadunvarmistuksen pitkät perinteet Laatu MAMKissa MAMKin

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa case Itä-Suomi

Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa case Itä-Suomi Urheiluakatemiaopinnot osana korkeakoulujen yhteistä opintotarjontaa case Itä-Suomi Sisältö Miksi liikkeelle? Hyödyt Urheilijalle Oppilaitokselle Akatemialle Mitä onnistuminen edellyttää? Opintojaksot

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Tulossopimus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit 2 - Ylemmät tutkinnot 20 5 Alemmat tutkinnot

Tulossopimus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit 2 - Ylemmät tutkinnot 20 5 Alemmat tutkinnot Tulossopimus 01 Tällä sopimuksella Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä ja resursseista.

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot