KAUNIAISTEN LIITO-ORAVASELVITYS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUNIAISTEN LIITO-ORAVASELVITYS 2014"

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN LIITO-ORAVASELVITYS 2014 Esa Lammi

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LIITO-ORAVAN ELINTAVOISTA MENETELMÄT LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN KAUNIAISISSA ESIINTYMIEN KUVAUKSET LÄHDEVIITTEET Kansikuva: Liito-oravan jätöksiä löytyi myös rautatieaseman puistikosta. Valokuvat Esa Lammi, karttapohjat Kauniaisten kaupunki 1

3 1 JOHDANTO Liito-oravaa pidettiin vielä vuosituhannen vaihteessa taajamia karttavana, laajojen metsäalueiden lajina. Pääkaupunkiseudulla Nuuksio tunnettiin vahvana liito-orava-alueena. Tämän vuosituhannen puolella liito-oravia on löydetty myös Espoon taajama-alueilta, joissa laji elää pienten metsälaikkujen ja pihapuuston luonnehtimassa ympäristössä. Havainnot kaupunkialueilla elävistä liito-oravista ovat selvästi runsastuneet viime vuosina. Kauniaisten itäosasta löydettiin liito-oravan elinalue keväällä Vuonna 2008 tehdyssä koko kaupungin kattaneessa selvityksessä (Helminen 2008) liito-oravan jätöksiä löydettiin kahdelta alueelta. Sittemmin havaintoja on kertynyt lisää. Vuoden 2013 lopussa liito-oravahavaintoja oli tiedossa neljältä paikalta. Kauniaisten kaupunki tilasi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä työn, jossa tutkittiin liito-oravan esiintyminen koko kaupungin alueelta kaikilta liito-oravalle sopivilta metsäkuvioilta. Työssä käytettiin Espoon taajamien liito-orava-alueilta saatuja kokemuksia. Tarkistuskohteina olivat metsäalueiden lisäksi pienet, rakennettujen alueiden lomassa olevat metsälaikut, joita aiemmin ei ole osattu tarkistaa. Tässä raportissa kuvataan selvityksen keskeiset tulokset. Painopiste on liito-oravan asuttamien metsäkuvioiden esittelyssä ja rajaamisessa. Tarkat löytöpaikkatiedot (liito-oravan jätökset ja pesäpuut) on toimitettu kaupungin käyttöön, eikä niitä esitellä raportissa. 2 LIITO-ORAVAN ELINTAVOISTA Liito-orava (Pteromys volans) on varttuneiden kuusisekametsien laji. Sen levinneisyysalue ulottuu Siperian havumetsistä Suomeen, Viroon ja Latviaan. Liito-oravia elää Suomessa etelärannikolta Oulujärven ja Kuusamon korkeudelle asti. Lajin runsaudessa on huomattavia alueellisia eroja. Tiheimmät liito-oravakannat ovat Pohjanmaalla ja Lounais-Suomessa (Hanski 2006). Liito-oravat syövät kesällä lehtipuiden lehtiä ja syksyllä sekä talvella havupuiden silmuja ja lehtipuiden norkkoja (Hanski ym. 2001). Liito-orava suosii varttuneita tai iäkkäitä kuusivaltaisia metsiä, joissa on järeitä kuusia, kolohaapoja suoja- ja pesäpaikoiksi sekä ruokailua varten lehtipuita, kuten koivuja, haapoja ja leppiä. Ruokailuun sopivat myös lähistöllä kasvavat lehtipuustoiset nuoret metsät ja rantalepikot. Liito-oravan suosimat alueet ovat usein metsien reunoissa, esimerkiksi peltojen laiteilla ja lehtomaisilla rinteillä, joissa kasvillisuus on ympäristöä rehevämpää ja ruokailupuiksi sopivaa lehtipuustoa on runsaasti tarjolla. Kauempana reunasta liito-oravia tapaa varmimmin metsäpurojen varsilla. Kaupunkialueilla liito-oravat elävät pienissäkin, jopa alle hehtaarin laajuisissa asutuksen lomassa olevissa metsäsaarekkeissa, joista on puustoinen kulkuyhteys muille metsäkuvioille. Kaupunkien liito-oravat suosivat varttuneita metsiköitä, joissa on monipuolinen, eri-ikäisistä lehtipuista koostuva ylispuusto, tiheähkö alispuusto ja ainakin jonkin verran järeitä kuusia. Puistomaiseksi harvennetuista metsistä, kalliomänniköistä, nuorista metsistä ja puhtaista lehtipuumetsistä liito-oravia ei yleensä tavata. Aikuisten liito-oravakoiraiden ja -naaraiden elinpiireissä on suuri kokoero. Koiraiden elinpiiri on suomalaisessa metsämaastossa keskimäärin 60 2

4 hehtaaria ja naaraiden 8 hehtaaria (Hanski ym. 2000). Tyypillinen elinpiiri sisältää useita pesä- ja ruokailupaikkoja tarjoavia metsiköitä, joiden välillä voi olla liito-oravalle huonommin sopivia, mutta liikkumisen mahdollistavia metsiköitä. Naaraiden elinpiirit ovat erillään toisistaan, mutta koiraiden elinpiirit voivat olla laajalti päällekkäisiä. Koiraan elinpiirin sisällä voi olla useita naaraiden elinpiirejä. Liito-oravat liikkuvat pääasiassa öisin, eivätkä ne ole arkoja ihmistä kohtaan. Sekä Espoosta että Kauniaisista liito-oravan jätöksiä on löytynyt mm. kerrostalojen pihapuiden ja kadunvarsipuiden tyviltä, kuusiaitojen alta ja rakennettujen puistoalueiden reunoista (kansikuvassa on liito-oravan elinympäristöä Kauniaisten rautatieaseman vierestä). Liito-oravan etu- ja takajalkojen välissä on ihopoimu, jonka avulla liito-orava voi liitää jopa kymmeniä metrejä puusta toiseen. Liito-orava pystyy ylittämään liitämällä metriä leveitä aukeita, mikäli molemmin puolin kasvaa korkeaa puustoa. Katujen varsilta liito-oravan jätöksiä löytyy varmimmin suurten kuusten tyviltä. Isot kuuset näyttävät kaupunkialueilla olevan liito-oravalle tärkeitä oleskelupaikkoja ja loikkapuita, joita ne käyttävät esimerkiksi katujen ylittämiseen. Liito-orava valitsee pesä- tai päivälepopaikakseen yleensä haavassa olevan vanhan käpytikan kolon. Pesä voi sijaita myös kuusen oksistoon rakennetussa oravanpesässä, linnunpöntössä tai joskus rakennuksessakin. Liitooravan elinalueella on yleensä useita pesäpaikkoja. Liito-oravanaaras synnyttää poikasensa keväällä. Loppukesällä nuoret naaraat ja noin 60 % nuorista koiraista lähtee etsimään omaa elinpiiriään. Viimeistään syyskuussa poikaset ovat asettuneet uusille alueille, jotka sijaitsevat keskimäärin 2 3 kilometrin päässä ja enimmillään lähes 9 kilometrin päässä synnyinpaikalta (Hanski & Selonen 2009). Aikuiset liito oravat ovat paikkauskollisia ja elävät koko ikänsä alueella, johon ne ovat nuorena asettuneet (Hanski ym. 2000). Liito-oravan on todettu vähentyneen Suomessa viime vuosikymmeninä (Hanski ym. 2001, Hanski 2006). Tuoreimmassa uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 2010) liito-orava on arvioitu vaarantuneeksi lajiksi. Lajin uhanalaisuuden syitä ovat metsien uudistamis- ja hoitotoimet, puulajisuhteiden muutokset sekä vanhojen metsien ja kookkaiden puiden väheneminen (Rassi ym. 2010). Kaupunkialueilla lajia uhkaavat puuston harvennukset, metsien siistiminen ja järeiden kuusten kaataminen. Myös rakentamisesta aiheutuva metsien pirstoutuminen ja metsälaikkujen eristyminen voivat heikentää liitooravien elinoloja. Liito-orava kuuluu Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 :n mukaan kielletty. 3

5 Käsitteitä Elinpiiri. Alue, jota aikuinen liito orava käyttää elämänsä aikana. Liito oravan elinpiiriä ei voi määritellä papanalöytöjen avulla. Elinpiiriin voi kuulua useita liito-oravan suosimia ydinalueita. Lisäksi siellä on ruokailupaikkoja ja liikkumiseen sopivia ympäristöjä. Pesäpuu. Puu, jossa on liito oravalle soveltuva pesäpaikka (kolo, risupesä tai pönttö) ja jonka tyveltä löydettiin vuoden 2014 kartoituksessa papanoita. Useimmiten kyseessä on haapa, jossa on yksi tai useita vanhoja käpytikan koloja. Pesäpuut voivat vaihdella keväästä toiseen. Sattuman, ajankohdan tai sääolojen vuoksi käytössä olevan pesäpuun tyveltä ei aina löydy liito-oravan jätöksiä (I. Hanski, suull. ilm.). Ydinalue (tekstissä myös esiintymä). Papanalöytöjen ja metsän rakenteen perusteella rajattu elinpiirin keskeinen osa, jolta löydettiin yksi tai useampi liito-oravan pesäpuu tai liito-oravalle sopiva kolopuu sekä runsaasti muita puita, joissa liito-orava on oleskellut ja joita se todennäköisesti on käyttänyt ruokailupaikkanaan. Raportin karttoihin rajatut alueet ovat ydinalueita. Liito-oravat voivat liikkua ja ruokailla kaukana ydinalueen ulkopuolella. Yksittäiset papanahavainnot, jotka ovat syrjässä muista löytöpaikoista, on jätetty huomioimatta ydinalueita rajattaessa. Lisääntymis ja levähdyspaikka. Luonnonsuojelulain tarkoittamalla lisääntymispaikalla liito orava saa poikasia. Levähdyspaikassa liito orava viettää päivänsä. Lisääntymis ja levähdyspaikka käsittää pesäpuut ja niiden lähellä kasvavat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. Kuva 1. Tyypillistä liito-oravametsää varttunutta kuusikkoa, jossa kasvaa koivuja ja haapoja ja alispuustona on runsaasti lehtipuita tai nuoria kuusia. Siestanmäki, huhtikuu

6 3 MENETELMÄT Liito-oravia näkee lajin elintapojen vuoksi harvoin. Yleensä ainoana merkkinä liito-oravasta ovat puiden tyviltä löytyvät keltaiset riisinjyvän kokoiset ulostepapanat (Hanski ym. 2001). Papanoita löytyy helpoiten kevättalvella ja keväällä. Jätökset paljastavat liito-oravan asuttaman alueen, mutta niistä ei voi päätellä alueella elävien liito-oravien määrää, sukupuolta tai ikää. Papanoista voidaan päätellä vain se, että liito-orava on liikkunut alueella ja mahdollisesti ruokaillut siellä ja/tai viettänyt aikaansa kolossa, risupesässä tai tiheäoksaisessa kuusessa. Jätösten löytöpaikat ja määrä vaihtelevat samallakin alueella keväästä toiseen. Jätöksiä löytyy usein vain pieneltä alueelta (ns. ydinalue), joka on huomattavasti pienempi kuin liito-oravan koko elinalue. Kauniaisten liito-oravaselvityksen maastokäynnit tehtiin seitsemänä päivänä ajalla Työssä noudatettiin Sierlan ym. (2004) ohjeita kaupunkialueille soveltaen. Selvityskohteiksi valittiin ilmakuvatarkastelun perusteella kaikki kookkaita kuusia kasvavat, vähintään puolen hehtaarin laajuiset metsäkuviot. Myös kaupunkirakenteen sisällä olevat kuusia kasvavat kuviot ja isojen kuusten ryhmät tarkistettiin. Tarkistuskohteina olivat lisäksi aiemmin todetut liito-oravan elinalueet sekä kaupungin kunnossapitopuutarhurin Minna Aavalehdon ilmoittamat liito-oravan jätösten löytöpaikat. Aidatuilla, yksityiskäytössä olevilla pihamailla ei käyty. Joitakin kookkaita puita pihojen reunoista tarkistettiin kiikaroimalla papanoita aidan takaa. Kuva 2. Kasavuorelta paljastui useita liito-oravan elinalueita, kaikki pähkinäpensaita kasvavilta, kuusikkoisilta lehtorinteiltä. Kasavuoren luonnonsuojeluale, huhtikuu

7 Liito-oravan jätöksiä etsittiin lajille sopivilta paikoilta ensisijaisesti suurten kuusten, yli kymmenmetristen haapojen ja kookkaiden tervaleppien tyviltä. Liito-oravan asuttamiksi varmistuneista metsiköistä tarkistettiin lisäksi isojen raitojen, suurten koivujen ja muiden ympäristön puita suurempien puiden tyvet. Jätösten löytöpaikat paikannettiin GPS-laitteella (Garmin 60Cx). Papanoiden löytöpaikoilta merkittiin muistiin puulaji ja puun koko (arvioitu rinnankoreusläpimitta) sekä mahdolliset liito-oravan käyttämät kolot ja risupesät. Maastossa arvioitiin myös liito-oravan käyttämiä kulkuyhteyksiä ja muita liito-oravan säilymisen edellytyksiä. Selvityksen maastotöistä vastasi biologi, FM Esa Lammi. 4 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN KAUNIAISISSA Liito-oravan jätöksiä löytyi kaikkiaan 17 eri alueelta. Löytöpaikat sijoittuvat eri puolille kaupunkia (kuva 1). Selvimmät keskittymät ovat Kasavuoren Kaunialan alueella (kuusi löytöpaikkaa) sekä Gallträskin ympäristössä ja Gallträskin pohjoispuolella (kuusi paikkaa). Junaradan eteläpuolelta löytyi liito-oravan jätöksiä kahdelta kohteelta. Laji puuttuu ainoastaan tiheimmin rakennetulta, kaupungin kerrostalovaltaiselta keskusta-alueelta. Suurin osa löytöpaikoista on reheviä, kuusivaltaisia rinnelehtoja. Useita löytöjä tehtiin myös asuinalueisiin rajautuvista, varttunutta sekapuustoa kasvavista metsälaikuista. Kuva 3. Keväällä 2014 todetut liito-orava ydinalueet Kauniaisissa (punaiset rajaukset). Vihreillä pisteillä on esitetty aiemmin tunnetut löytöpaikat (Kasavuori 1990, muut paikat ). Alueiden numerointi on sama kuin tekstissä. 6

8 Liito-orava osoittautui odotettua huomattavasti runsaammaksi, sillä kaupungin alueelta oli aiemmin tiedossa ainoastaan vanha havainto Kasavuoren metsästä sekä neljä tuoreempaa löytöpaikkaa, joista varhaisin on keväältä 2006 (kuva 1). Vuonna 2008 tehdyssä inventoinnissa liito-oravan jätöksiä löytyi kahdelta alueelta. Potentiaalisiksi liito-orava-alueiksi arvioitiin lisäksi Kasavuoren pohjoisrinne ja Kiikarivuoren pohjoisrinne. Näiltä paikoita merkkejä liito-oravasta ei tuolloin kuitenkaan löytynyt (Helminen 2008). Keväällä 2014 molemmat alueet olivat liito-oravan asuttamia. Sekä Espoossa että Kauniaisissa tehdyt havainnot viittaavat siihen, että liito-orava on runsastunut taajama-alueilla ja kaupunkimetsissä nopeasti 2000-luvun puolella. Liito-oravan kaupunkilaistuminen tunnetaan huonosti, sillä siihen ei ole osattu kiinnittää riittävää huomiota. Uusia liito-oravan asuttamia kohteita on löydetty sitä mukaan kuin niitä on etsitty. Luultavaa on, että runsas liito-oravakanta on elänyt Kauniaisissakin pidempään kuin tiedetään. Kauniaisten liito-oravakanta on tiheä (kolme liito-oravan asuttamaa metsäkuviota/km 2 ). Kevään 2014 inventoinnissa laji jäi löytymättä vain muutamasta soveliaan näköisestä metsäkuviosta lähinnä Kasavuoren alueella. Kauniainen on liito-oravalle suotuisaa ympäristöä, sillä kaupungin alueella on laajoja, varttunutta puustoa kasvavia metsäalueita ja liito-oravan kulkuyhteyksiksi hyvin sopiva viheralueverkosto. Pientalovaltainen asutus runsaine pihapuustoineen suosii myös liito-oravan esiintymistä. Liito-oravalle sopivien kulkuyhteyksien säilyttäminen on tärkeää liitooravakannan säilymiselle. Tiheimmin rakennetulla alueella yhteydet voivat olla muutamista puista riippuvaisia. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vanhojen puiden, erityisesti suurten kuusten säilymiseen. Liito-oravan ydinalueilla vähäinenkin puuston harventaminen ja alispuuston siistiminen puistomaisen metsärakenteen saavuttamiseksi voivat olla liito-oravalle haitallista. Kuva 4. Liito-oravan elinympäristöä Gallträskin etelärannalla. Maaliskuu

9 Kuva 5. Jäähallin länsipuolinen metsä kelpaa liito-oravalle puuston harvennuksen jälkeenkin. Maaliskuu Kuva 6. Pieni metsäalue Pohjoisen Suotien varrella (kadun oikealla puolella) on ollut ehkä ollut jo useita vuosia liito-oravan asuttama. Maaliskuu

10 4.1. ESIINTYMIEN KUVAUKSET 1. Kasavuorentie Kuva 7. Liito-oravan jätösten löytöpaikat Kasavuorentien alueella (keltaiset pisteet). Itäisin piste on asukkaiden ilmoittama. Kasavuorentien ja Mäntymäentien väliseltä metsäalueelta ilmoitettiin kevättalvella 2014 valokuvin varmennettu asukashavainto liito-oravan jätöksistä (M. Aavalehto / Kauniaisten kaupunki). Löytöpaikka on puistomaisen metsäalueen reunassa kasvava kookas haapa. Keväisellä tarkistuskäynnillä paikalta ei enää löydetty liito-oravan jätöksiä, mutta ympäristö todettiin liito-oravalle sopivaksi. Jätöksiä löytyi hieman lännempää kahden ison kuusen tyveltä kerrostalon pihamaan reunasta. Pihan eteläpuolella ja lounaispuolella puronvarressa on noin puolentoista hehtaarin laajuinen alue liito-oravalle hyvin sopivaa metsää. Papanalöytöjen vähyyden perusteella vaikuttaa mahdolliselta, että alueella on vieraillut muualta tullut liito-orava. Paikalta on metsäinen, rakennettujen korttelien välinen yhteys pohjoiseen Kasavuoren metsäalueelle ja hieman heikompi, pihamaiden kautta kulkeva yhteys länteen. Lähin tiedossa oleva liito-oravan elinalue on Kasavuoren lounaisosassa runsaan 500 metrin päässä Kasavuorentien löytöpaikalta. 9

11 2. Kasavuoren eteläosa Kuva 8. Liito-oravan ydinalue Kasavuoren etelärinteessä (punainen rajaus). Kasavuoren eteläosasta löytyi liito-oravan jätöksiä melko laajalta alueelta Turunväylän ja Kasavuoren läntisimpien korttelien välistä. Esiintymän länsiosa on varttunutta kuusimetsää, keskiosa pähkinäpensaslehtoa, jonka ylispuustona on harvakseltaan kasvavia kuusia ja koivuja. Itäosa on kallioalueen alarinteen lehtoa, jossa kasvaa varttunutta kuusisekametsää. Alueen pähkinäpensaslehto (0,8 ha) on suojeltu luonnonsuojelulain mukaisena luontotyppinä. Liito-oravan jätöksiä löytyi eri puolilta rajattua aluetta kaikkiaan 17 puun tyveltä (lähinnä kuusia). Liito-oravan käyttämiä pesäpuita todettiin kaksi, molemmat ovat kolohaapoja. Suojellun jalopuulehdon alueelta varmistui viisi liito-oravan käyttämää puuta. Alue rajoittuu lounaispuolelta Turunväylään, sitä reunustaviin hakkuualoihin ja nuorta metsää kasvaviin alueisiin. Turunväylä muodostaa liito-oravalle hankalasti ylitettävän kulkuesteen. Esiintymän pohjoispuolella on laaja, liito-oravalle sopiva metsäalue, joka tarjoaa hyvän kulkuyhteyden Kasavuoren muille liito-orava-alueille. Lähimmä esiintymät sijaitsevat noin 600 metrin päässä. 10

12 3. Kasavuoren luonnonsuojelualue Kuva 9. Liito-oravan ydinalue Kasavuoren luonnonsuojelualueella. Keltainen piste = havainto vuodelta 1990 (tarkkuus ± 100 m). Kasavuoren luonnonsuojelualueen läntisimmässä päässä on vanhaa puustoa kasvava mäki, jonka kaakkoispuolella on kausikuiva puro ja puronotkoa noudattava ulkoilutie. Puronotkelmaan viettävässä lehtorinteessä kasvaa järeitä kuusia, koivuja, haapoja ja pähinäpensaita (kuva 2 s. 5). Rinteestä löytyi liitooravan jätöksiä kahdeksan kuusen ja kahden haavan tyveltä. Toinen haavoista on liito-oravan pesäpuu (puussa käpytikan kolo). Alueella on myös useita muita kolopuita. Puolet liito-oravan käyttämiksi osoittautuneista puista on etelärinteellä luonnonsuojelualueen ulkopuolella. Kasavuoren länsipäässä on tehty liito-oravahavainto vuonna 1990 (Uudenmaan ELY-keskuksen liitooravatiedot), joten alue on voinut olla pitkään liito-oravan asuttama. Ydinalueen eteläpuolella on varttuvaa, liito-oravan ruokailupaiksi soveltuvaa haavikkoa (ojitetuksi merkitty alue kuvassa 9). Kaakkois- ja itäpuolen rinteessä on vanhaa kuusikkoa. Metsäalueen länsipuolella on Kirkkojärven kosteikko ja pohjoispuolella entistä, kosteapohjaista peltoa tai niittyä, joka on metsittymässä. Alueelta on metsäinen yhteys idän suuntaan Kasavuoden muille liito-orava-alueille. Muihin suuntiin kulkuyhteydet ovat heikot. Lähimmät liito-oravan asuttamat metsäkuviot todettiin kaakossa 600 metrin päässä ja koillisessa 300 metrin päässä. 11

13 4. ja 5. Kasavuoren pohjoisrinne, läntinen ja itäinen alue Kuva 10. Liito-oravan ydinalueet Kasavuoren pohjoisrinteellä (punaiset rajaukset). Kasavuoren pohjoisrinteellä on peltoon rajoittuva, vanhaa kuusisekametsää kasvava rinne, jonka molemmilla puolilla on notkelma. Molemmissa notkelmissa virtaa vähäinen metsäpuro. Notkelmien rinteet ovat tuoretta lehtoa ja niissä kasvaa mm. pähkinäpensaita. Kumpikin notkelmista varmistui liitooravan asuttamaksi, mutta välialueelta ei löytynyt liito-oravan jätöksiä, vaikka se puustonsa puolesta on liito-orava varsin sopivaa. Ydinalueet voivat silti kuulua samaan liito-oravan elinpiiriin. Läntinen alue (liito-orava-alue nro 4) on vaihtelevaa, mutta pääosin harvennettua metsää. Puusto on alueen länsiosassa nuorta, itä- ja pohjoisosassa varttuneempaa. Ylispuustona on harvakseltaan järeitä kuusia ja koivuja, pienpuustossa on paljon harvennuksen jälkeen syntynyttä lahopuuta. Alispuustona on runsaasti haapaa. Pellonreuna on haapavaltaista. Liito-oravan jätöksiä löytyi kaikkiaan kymmenen haavan ja kuusen tyveltä. Pesäpuuta ei todettu, mutta alueella on useita kolopuita. Itäisen alueen (nro 5) läpi laskevan noron varrella on lehtokorpea. Puustona on mm. tervaleppää. Noronvarren metsää on takavuosina harvennettu, ja myrskyt ovat kaataneet lisää puita. Ylempänä notkelman rinteillä on varttunutta kuusivaltaista sekametsää. Pellonlaiteella kasvaa runsaasti haapoja. Liito-oravan papanoita löytyi 26 puun tyveltä, joista valtaosa on kuusia. Pesäpuita löydettiin kolme. Niistä kaksi on kolohaapoja ja yksi koivupökkelö. Kasavuoren pohjoisrinteeltä on liito-oravalle sopivat kulkuyhteydet eteläisin suuntiin ja länteen. Liito-oravat pääsevät liikkumaan asuinalueen itäpuolitse myös Kaunialan suuntaan. 12

14 6. Kauniala Kuva 11. Kaunialan liito-oravaesiintymä. Jätöksiä löytyi myös sairaalan pihakuusen alta (keltainen piste). Tien ylitykseen hyvin soveltuva paikka on keltaisen nuolen kohdalla. Bembölentien ja jäähallin välissä on kuusikkoinen, kosteapohjainen alue, jonka läpi laskee leveä oja. Ojan ympäristössä kasvaa mm. tervaleppiä ja koivuja, mutta muutoin alue on kuusivaltaista lehtomaista kangasta. Puusto on vanhaa, mutta sitä on harvennettu talvella 2013/14 (kuva 5, s. 8). Kuusivaltainen sekametsä jatkuu Bembölentien eteläpuolen rinteeseen. Bembölentien eteläpuolelta löydettiin kevättalvella 2014 liito-oravan papanoita yhden koivun ja yhden kuusen tyveltä (M. Aavalehto / Kauniaisten kaupunki). Keväällä tehty inventointi paljasti runsaasti jätöksiä myös Bembölentien ja jäähallin väliseltä alueelta. Liito-oravan käyttämiä puita varmistui kaikkiaan 23. Jätöksiä näkyi myös hakkuutähteiden päällä, joten liitoorava on säilynyt alueella harvennushakkuusta huolimatta. Miltei kaikki papanapuut ovat suuria kuusia. Bembölentien molemmilla puolilla on pieni hakkuuaukko. Tien reunassa on hyväkasvuista puustoa ainoastaan lyhyellä matkalla kuvaan 11 nuolella merkityssä kohdassa. Puustoisen yhteyden säilyttäminen tässä kohdin on tärkeää liito-oravan kulkuyhteyksien kannalta. Kaunialan alueelta on liito-oravalle sopiva metsäyhteys lounaaseen Kasavuoren alueelle, jossa lähin esiintymispaikka on noin 400 metrin päässä. Liito-orava pääsee liikkumaan myös Espoon puoleisille metsäalueille jäähallin pohjoispuolelta. Itään päin metsäyhteys on katkonaisempi, mutta liito-oravan liikkuminen metsälaikkujen ja pihamaiden kautta Lippajärven eteläpuolelle on mahdollista. 13

15 7. Siestanmäen pohjoisrinne Kuva 12. Siestanmäen liito-oravaesiintymä. Punaisella rajatun ydinalueen ulkopuolelta jätöksiä löydettiin keväällä 2014 kolmen Turuntien varressa kasvavan tervalepän tyveltä (läntiset keltaiset pisteet). Liito-oravan jätöksiä on aiemmin löydetty myös idempää Espoon puolella (keltaiset pisteet idässä). Tien ylitykseen parhaiten soveltuvat paikat ovat keltaisten nuolien kohdalla. Veneenvalkamantien kaakkoispuolella teollisuuskiinteistöjen ja Siestanmäen asuinrakennusten välissä on kapea kuusi- ja koivuvaltainen metsikkö. Loivassa rinteessä oleva metsikkö on lehtomaista kangasta ja tuoretta lehtoa. Pienpuusto on paikoin tiheää, haapoja ja lahopuuta on runsaasti. Metsäalue levenee Veneenvalkamantien itäpuolella, jossa on varttunutta, osin vanhaakin kuusikkoa. Kuusikkoinen rinnemetsä (kuva 1, s. 4) jatkuu Turuntien eteläpuolella itään Espoon puolelle. Veneenvalkamantien kaakkoispuolen rinteestä löydettiin liito-oravan jätöksiä syksyllä 2011 (FCG Oy 2011). Keväällä 2013 tehdyssä tarkemmassa inventoinnissa jätöksiä näkyi kuvaan 12 rajatun alueen länsiosassa kahden kuusen ja yhden haavan tyvellä (Virtanen 2013). Keväällä 2014 jätöksiä löytyi entistä laajemmalta alueelta ja huomattavasti aiempaa runsaammin, kaikkiaan yli 60 puun, lähinnä suurten kuusten ja haapojen tyviltä. Papanoita löytyi myös Turuntien pohjoispuolelta, jossa liito-orava oli oleskellut järeissä kuusissa ja Lippajärven rannan tervalepissä. Rajatun alueen länsipäässä on liito-oravan käyttämä kolopuu (koivupökkelö). Muita kolopuita on eri puolilla aluetta. Jätöshavaintojen perusteella Turuntien kohdalla on kaksi liito-oravan käyttämää ylityspaikkaa ja mahdollisesti kolmas paikka Veneenvalkamantien itäpään kohdalla (kuva 12). Lippajärven rantaa pitkin on liito-oravalle sopiva kulkuyhteys sekä idän että pohjoisen suuntaan. Liito-oravat pääsevät kulkemaan Turuntien eteläpuolitse myös Kiikarivuoren alueelle. 14

16 8. Kiikarivuori, 9. Alppitie Kuva 13. Kiikarivuoren pohjoisrinteen liito-orava-alueet sekä etelärinteellä oleva Alppitien alue. Muista erillään olevat jätöslöydöt on merkitty keltaisin pistein. Kiikarivuoren jyrkällä pohjoisrinteellä kasvaa vanhaa kuusikkoa. Alueen länsiosassa on myös metsälehmuksia ja pähkinäpensaita. Rinne on tuoretta lehtoa. Suurin osa siitä on rauhoitettu luonnonsuojelulain mukaisena jalopuulehtona. Rinteen ja Turuntien välinen alue on metsittyvää peltomaata, jossa kasvaa mm. haapoja, koivuja ja raitoja. Liito-oravan jätöksiä löytyi runsaasti lähes koko rinteestä ja myös rinteen alaosasta Espoon puoleisilta alueita (yhteensä lähes 40 puuta). Pääosa liito-oravan papanapuista on järeitä kuusia ja kookkaita haapoja, mutta papanoita näkyi myös raitojen, koivujen, metsälehmuksien ja yhden tammen tyvellä. Alueelta rajattiin jätöslöytöjen perusteella kaksi liito-oravan ydinaluetta, mutta ne voivat kuulua samaan liito-oravan elinpiiriin. Pesäpuuta ei todettu, vaikka rinteessä on useita kolopuita ja liitooravalle sopivia vanhoja oravanpesiä. Alppitien päästä Kiikarivuoren etelärinteestä löytyi liito-oravan jätöksiä keväällä 2014 huonokuntoisten puiden tarkistusten yhteydessä (M. Aavalehto / Kauniaisten kaupunki). Tarkemmassa inventoinnissa jätöksiä näkyi kaikkiaan 22 puun tyvellä. Alueelta löytyi kaksi kolohaapaa, joista toisen tyvellä oli runsaasti liito-oravan papanoita. Liito-oravan käyttämä alue ulottuu Gallträskin rantaan asti. Rinteen yläosa on tuoreen kankaan kuusikkoa, alarinne on harvennettua kuusisekametsää. Gallträskin rannan läheinen alue on kosteapohjaista kuusisekametsää, jossa kasvaa joitakin tervaleppiä ja järeitä kuusia. Paikalta on liito-oravalle sopiva, rantaa myötäilevä metsäyhteys Gallträskin muille liito-orava-alueille. 15

17 10. Työväen Akatemia Kuva 14. Liito-oravan ydinalue Työväen Akatemian eteläpuolella. Työväen Akatemian pihamaan eteläpuolella on pieni alue lehtomaisen kankaan kuusikkoa ja laajempi alue harvennettua sekametsää, jossa kasvaa siellä täällä haapoja. Metsäalueen pohjoisreunassa kulkee itä-länsisuuntainen ulkoilutie. Sen pohjoispuolella Työväen Akatemian pihamaan reunassa on oja, jonka varrella on liito-oravan ruokailupuiksi sopivia isoja tervaleppiä. Liito-oravan jätöksiä löytyi metsäalueelta kaikkiaan kymmenen kuusen, haavan ja tervalepän tyveltä. Pesäpuuksi varmistui iso raita, jossa on vanha käpytikan kolo. Liito-oravan todettiin oleskelleen myös pihamaan reunassa, sillä jätöksiä löytyi sieltä yhden suuren tervalepän alta. Ydinalueen eteläpuolella on laajempi metsäalue, mutta se pääosin liito-oravalle huonosti sopivaa kalliomaastoa. Työväen Akatemian alueelta on metsän ja pihamaiden kautta yhteys etelään Gallträskin suuntaan, jossa lähin liito-oravan asuttama metsikkö on noin 250 metrin päässä. Alueelta on puustoinen, ulkoilutien vartta noudattava yhteys myös itään Kiikarivuoren suuntaan. Talvella 2013/14 tehdyt suurten kuusten hakkuut ovat heikentäneet yhteyttä, mutta liito-oravan liikkuminen harvennettua puustoa pitkin vaikuttaa edelleen mahdolliselta. Lähimmät jätöslöydöt tehtiin Kiikarivuoren alueella 400 metrin päässä Työväen Akatemian liito-orava-alueelta. Mahdollisen kulkureitin varrelta ei löytynyt liitooravan papanoita. 16

18 11. Pohjoinen Suotie, 12. Gallträskin eteläranta Kuva 15. Liito-oravan ydinalueet Pohjoisen Suotien varrella (pohjoisempi rajaus) ja Gallträskin etelärannalla. Muista erillään olevat jätöslöydöt (järeitä pihapuita) on merkitty keltaisin pistein. Gallträskin rantaan ulottuvia liito-oravan elinalueita on neljä. Näistä läntisin on pieni metsäkuvio Pohjoisen Suotien varrella. Katuun ja pihamaihin rajautuvan alueen länsiosa on kuusivaltaista ja itäosa harvennettua, lehtipuuvaltaista metsää (kuva 6, s. 8). Puustossa on myös joitakin tervaleppiä ja haapoja. Paikalla on nähty liito-orava ensimmäisen kerran vuonna 2009 (Uudenmaan ELY-keskus). Jätöksiä löydettiin joulukuussa 2013 (M. Aavalehto / Kauniaisten kaupunki). Keväinen tarkistus paljasti metsikön liito-oravan elinalueeksi, josta löytyi myös pesäpuu. Liito-oravan jätöksiä havaittiin kaikkiaan 16 puun tyveltä, joista osa on kuusia, osa haapoja ja osa tervaleppiä. Pohjoisen Suotien eteläpuolella oleva Träskmossenin räme toimii liito-oravan kulkureittinä Gallträskin etelärannalle. Alueelta on liito-oravalle sopiva yhteys myös pohjoiseen ja Gallträskin rantaa pitkin itään. Gallträskin etelärannalta löytyi liito-oravan jätöksiä yli 40 puun tyveltä. Liito-oravan asuttama alue kattaa koko rantametsän Eteläiseltä Heikelintieltä lähelle Kavallintietä. Alueella vaihtelevat kuusivaltaiset, varttuneen metsän kuviot ja kosteapohjaiset, koivuvaltaisemmat sekametsäkuviot (kuva 4, s. 7). Puustoa on harvennettu, ja pensaskerros ja nuori alispuusto on paikoin tiheä. Järven rannassa kasvaa tervaleppiä. Alueella on useita kolopuita, joista yksi tervaleppä varmistui liito-oravan pesäpuuksi. Liito-oravalle sopivaa puustoa on myös etelämpänä vanhoilla pihamailla, mutta kaikkia pihoja ei tarkistettu. Etelärannan ja Pohjoisen Suotien esiintymät voivat kuulua samaan liito-oravan elinpiirin. 17

19 Gallträskin etelärannan liito-oravaesiintymä löytyi keväällä 2008 (Helminen 2008). Jätöksiä todettiin tuolloin kuvaan 16 rajatun alueen itäpäästä viiden puun tyveltä; keväällä 2014 liito-oravan papanapuita oli samalla alueella parikymmentä. Gallträskin etelärannalta on rantaa noudattava puustoinen yhteys itään. 13. Gallträskin itäranta Kuva 16. Liito-oravan ydinalue Gallträskin itärannalla. Alueen pohjoispuolelta löydettiin jätöksiä yhden kuusen ja yhden tervalepän tyveltä (keltaiset pisteet). Gallträskin itärannan loivapiirteinen mäki on kuusivaltaista, tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsää. Mäen laella on rakennuksia, ja järveen viettävää rinteen puustoa on harvennettu. Mäen eteläpuolella Jollakujan varrella on kostepohjainen notkelma, jossa kasvaa mm. koivuja, tervaleppiä ja joitakin suuria kuusia. Liito-oravan jätöksiä löytyi Jollakujan varresta kolmen kookkaan kuusen ja yhden tervalepän alta. Pohjoisempaa mäen rinteestä jätöksiä tavattiin kaikkiaan 19 puun tyveltä. Niistä enin osa on suuria kuusia, mutta liito-oravan käyttämiksi puiksi varmistui myös yksi haapa ja rannan tervaleppä. Alueelta ei löydetty liito-oravan pesäpuuta. Pesäpaikoiksi sopivia pönttöjä on lähirakennusten pihoilla. Liito-oravan ydinalueeseen kuulunee kuvaan 16 rajatun alueen lisäksi ympäristön pihamaita. Gallträskin itärannalta on liito-oravalle sopiva puustoinen yhteys etelärannalle. Liito-oravat pääsevät myös kulkemaan pihamaiden läpi ja rantapuustoa pitkin pohjoiseen Espoon puolelle ja Kiikarivuoren alueelle. 18

20 14. Puutarhatie Kuva 17. Liito-oravan ydinalue Puutarhatien eteläpuolella. Kauniaisten itärajan tuntumasta Puutarhatien eteläpuolelta löytyi liito-oravan jätöksiä keväällä 2006 (Vuorinen 2006). Havaintopaikan ympäristössä asuinkorttelien välissä on väljäksi harvennettua sekametsää ja pieni ala varttunutta kuusikkoa. Alueella on myös entistä peltoa, jossa kasvaa varttuvaa lehtipuustoa, mm. raitoja, harmaaleppiä ja koivuja. Metsäinen alue jatkuu etelään Espoon puolelle. Kevään 2006 jätöslöydöt tehtiin sittemmin rakennetulla Puutarhatien 6:n tontilla ja sen lähiympäristössä. Lähes kaikki tontin itäpuolella kasvaneet kookkaat kuuset kaatuivat myrskyssä joitakin vuosia sitten. Jäljelle jäi lähinnä nuorta lehtipuustoa. Liito-orava ei kuitenkaan ole jättänyt aluetta: papanoita löydettiin keväällä 2014 runsaan 20 puun tyveltä aiempaa laajemmalta alueelta. Niitä näkyi kookkaiden kuusten tyvellä erityisesti pihamaiden tuntumassa sekä tervaleppien ja haapojen tyvillä. Lisäksi jätöksiä oli Espoon puolella kosteapohjaisessa metsänreunassa usean tervalepän alla. Puutarhatien alueelta löytyi myös liito-oravan pesäpuu, kookas haapa, jossa liito-orava on oleskellut vanhassa käpytikan kolossa. Puutarhatien alueelta on liito-oravalle hyvin sopiva kulkuyhteys etelään, jossa metsäalue jatkuu rautatiehen asti. Lähin tiedossa oleva liito-oravan elinalue on Gallträskin itärannalla 550 metrin päässä. Liito-oravan liikkuminen Gallträskin suuntaan on mahdollista puustoisten pihamaiden kautta. 19

21 15. Kauniaisten kirkko, 16. Forsellesintie Kuva 18. Liito-oravan ydinalueet kirkon itäpuolella (pohjoisempi rajaus) ja Forsellesintien varrella. Kauniaisten keskustassa on kaksi liito-oravan asuttamaa aluetta. Kirkon itäpuolella on kahden hehtaarin laajuinen pihamaiden ympäröimä sekametsäalue. Metsäalueen reunaosien puustoa on harvennettu. Puustossa on mm. koivua, haapaa ja vaahteraa ja joitakin mäntyjä. Metsikön keskiosassa on harventamaton kuvio, jossa kasvaa lehtipuiden lisäksi kuusia. Liito-oravan jätöksiä löytyi eri puolilta aluetta 14 puun tyveltä. Kolme liito-oravan käyttämistä puista on kolohaapoja. Kirkon metsiköstä on puustoinen yhteys pihamaiden kautta pohjoiseen. Matkaa Gallträskin etelärannan liito-orava-alueelle on vajaat 200 metriä. Liito-oravan jätöksiä löytyi suuren kuusen tyveltä myös idempää Maisterintien varrelta (keltainen piste kuvassa 18). Rautatieaseman itäpuolella löytyi runsaasti liito-oravan jätöksiä kerrostalojen pihakuusten luota, kadunvarsipuiden alta sekä Forsellesintien puistosta (yhteensä 30 puuta, lähinnä kuusia, haapoja ja joitakin lehtikuusia). Liito-orava oli oleskellut myös rautatieaseman metsikössä (kansikuva). Alueelta löydettiin kaksi liito-oravan käyttämää kolopuuta. Kyseessä on kaupungin ainoa liito-oravan ydinalue, jossa ei ole ollenkaan metsää, vaan ainoastaan puistopuita, pihapuita ja kadunvarteen aidanteiksi jätettyjä kuusi- ja haaparyhmiä. Forsellesintien alueelta on liito-oravalle sopiva kulkuyhteys puiston ja pihamaiden kautta etelään ja pientaloalueen läpi itään. Rautatien ylittäminen onnistunee idempänä lähellä kunnanrajaa, jossa puuton rautatiealue on vähimmillään noin 40 metrin levyinen. 20

22 17. Jondalintie Kuva 19. Liito-oravan ydinalue Jondalintien eteläpuolella. Alue on suurimmaksi osaksi Espoon puolella. Jätöksiä löydettiin myös Jondalintien länsipäästä (keltainen piste). Liito-oravan jätöksiä havaittiin maaliskuussa 2014 Jondalintien varrella sijaitsevalla omakotitalon pihamaalla (M. Aavalehto / Kauniaisten kaupunki). Tarkistuskäynnillä liito-oravan elinalueeksi osoittautui Jondalintien tontteihin rajoittuva metsäalue, joka on Espoon puolella. Noin hehtaarin laajuinen metsikkö on lehtomaisen kankaan ja tuoreen lehdon kuusikkoa. Sen puusto on varttunutta, ja metsikön reunoissa kasvaa myös haapoja. Jätöksiä havaittiin 22 puun, lähinnä kookkaiden kuusten ja haapojen tyvillä. Liito-oravan pesäpuiksi varmistui kaksi haapaa, joissa molemmissa on vanha käpytikan kolo. Liito-orava oli liikkunut myös tonttien puustoisissa reunoissa. Idempänä Espoon puolella on toinen liito-oravalle sopivan näköinen metsikkö, mutta sieltä ei papanoita löytynyt. Espoon puolelta on tiedossa yksi aikaisempi liito-oravahavainto noin 700 metriä Jondalintieltä itään (v. 2012). Muita havaintoja ei ole tiedossa kilometrin säteeltä edes Espoon puolelta. Liito-orava pääsee liikkumaan Jondalintien alueelta itään ja pihamaiden läpi pohjoiseen ja luoteeseen. Etelän suuntaan kulkuyhteyttä heikentää Turunväylä, joka muodostaa runsaan 50 metrin levyisen puuttoman aukean. 21

23 5 LÄHDEVIITTEET FCG Finnish Consulting Group Oy 2011: Asemakaavan muutosalueen luontoselvitystarpeen arviointi. Raportti P16630P002. Hanski, I. K. 2006: Liito-oravan Pteromys volans Suomen kannan koon arviointi. Loppuraportti. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. 35 s. Hanski, I. K., Henttonen, H., Liukko, U.-M., Meriluoto, M. & Mäkelä, A. 2001: Liito-oravan (Pteromys volans) biologia ja suojelu Suomessa. Suomen ympäristö 459: Hanski, I. K., Stevens, P., Ihalempiä, P. & Selonen, V. 2000: Home-range size, movements, and nest-site use in the Siberian flying squirrel, Pteromys volans. J. Mammalogy 81: Helminen, S.-L. 2008: Liito-oravaselvitys Kauniainen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy. 10 s. Hyytiäinen, R. 2012: Kahden kaavamuutoskorttelin lehtonata- ja liito-oravaselvitys Kauniaisissa Ympäristötutkimus Yrjölä. 18 s. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus. Punainen kirja Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s. Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen ympäristö 742: Virtanen, T. 2013: Kauniaisen Venevalkamantien liito-oravaselvitys Ympäristötutkimus Yrjölä. 5 s. Vuorinen, E. 2006: Puutarhatie, tontti nro 6. Liito-oravaselvitys Luontotieto Keiron Oy. 7 s. 22

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA Esa Lammi 10.12.2014 1 JOHDANTO Haukilahden Toppelundinpuiston länsiosaan on valmisteilla asuintalojen rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos,

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 18.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 TULOKSET... 4 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki 1. Tehtävän kuvaus ja tutkimusmenetelmät Työn tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiintyminen

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS

KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS Pekka Routasuo, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 5.6.2015 1 JOHDANTO Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt Klaukkalan ohikulkutietä koskevan maantielain mukaisen

Lisätiedot

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys 2015 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 10.11.2015 Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Miljöforskning Yrjölä Ab Alv. rek. PL 62 Postbox 62 Kaupparekisteri

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN VIIRINLAAKSON ASEMA- KAAVAN ALUEELLA

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN VIIRINLAAKSON ASEMA- KAAVAN ALUEELLA LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN VIIRINLAAKSON ASEMA- KAAVAN ALUEELLA Selostus maastokäynneistä 8.1. ja 11.1.2014 JOHDANTO JA AIKAISEMMAT HAVAINNOT LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ SUUNNITTELU- ALUEELLA Nurmijärven

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 12.6.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Liito-oravaselvitys 1 12.6.2006 Hepoluhdan alue 488-C7526 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISKUVA... 1 3 LIITO-ORAVA...

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 Selvityksen tarkoitus Liito-oravaselvityksessä oli tarkoitus löytää selvitysalueella mahdollisesti olevat liito-oravan

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie. Liito-oravaselvitys. Tiehallinto

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie. Liito-oravaselvitys. Tiehallinto Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie Liito-oravaselvitys Tiehallinto 2009 1 Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä-Nurmo; liito-oravaselvitys 1. Yleistä Liito-oravaa (Pteromys volans) koskevat

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 1. JOHDANTO

LIITO-ORAVASELVITYS 1. JOHDANTO Pöyry Finland Oy Juhana Herttuan puistokatu 21 20100 Turku Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. 010 33310 www.poyry.fi Siilinjärven kunta Kehvo-Väänälänranta rantaosayleiskaava Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta Seija Väre 25.7.2010 1 (9) RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS Tammelan kunta 2 RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Ruostejärven osayleiskaava sijaitsee Tammelan kunnan eteläosassa valtatien

Lisätiedot

Raportti BJ Nurmijärven kunta

Raportti BJ Nurmijärven kunta Raportti 67070228.BJ 25.10.2007 Nurmijärven kunta Lepsämän liito-oravakohteiden tarkistukset 2007 1 Yhteenveto Tämä liito-oravakohteiden tarkistus on tehty Nurmijärven kuntaan Lepsämän alueelle. Lepsämän

Lisätiedot

MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012

MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012 MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012 Markku Nironen 19.4.2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET... 5 4 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS... 11 Kansi: Linnanmäenpuiston

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 4.4.2014 VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Tarkastus 4.4.2014 Päivämäärä 4.4.2014 Laatija Tiina

Lisätiedot

Kankaan liito-oravaselvitys

Kankaan liito-oravaselvitys Kankaan liito-oravaselvitys 2017 Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4.7.2017 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Liito-oravan suojelu... 3 1.2 Liito-oravan biologiaa... 3 2.

Lisätiedot

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 11.4.2014 Johdanto Vuoden 2013 selvityksessä alueella todettiin ilmeinen naaraan esiintymispaikka. Koska metsäkuviolla on aloitettava

Lisätiedot

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Megatuuli Oy. Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Megatuuli Oy Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 13/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU LIITO-ORAVATARKASTUS 2009 1 1. Selvityksen taustoja Liito-oravatarkistukset liittyvät VT 6 perusparannuksen yleissuunnitelmaan välillä Taavetti- Lappeenranta.

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 1/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden liitooravaselvitys

KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden liitooravaselvitys FCG Finnish Consulting Group Oy KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden liitooravaselvitys 30.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS Kristiinankaupunki EY 22091 D SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2 LIITO-ORAVA...3 3 AINEISTO

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

IISALMEN LIITO-ORAVASELVITYKSET Lampaanjärvi-Pörsänjärvi, Kirmanjärvi, Vanhan kirkon ympäristö

IISALMEN LIITO-ORAVASELVITYKSET Lampaanjärvi-Pörsänjärvi, Kirmanjärvi, Vanhan kirkon ympäristö IISALMEN LIITO-ORAVASELVITYKSET 2013 Lampaanjärvi-Pörsänjärvi, Kirmanjärvi, Vanhan kirkon ympäristö Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Menetelmä... 3 3. Tulokset ja suositukset... 4 4. Yhteenveto... 8 Lähteet...

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

Marja-Vantaan asuntomessualueen sopivuus liito-oravalle

Marja-Vantaan asuntomessualueen sopivuus liito-oravalle 1(10) M U I S T I O 9.11.2011 Marja-Vantaan asuntomessualueen sopivuus liito-oravalle Marko Schrader & Marko Nieminen Syksyllä 2011 arvioitiin Marja-Vantaan asuntomessualueen (kuva 1) sopivuus liito-oravalle

Lisätiedot

Liite 5, Liito- oravat 2017 SUOMENLAHDENTIEN LIITO-ORAVASELVITYS Esa Lammi

Liite 5, Liito- oravat 2017 SUOMENLAHDENTIEN LIITO-ORAVASELVITYS Esa Lammi Liite 5, Liito- oravat 2017 SUOMENLAHDENTIEN LIITO-ORAVASELVITYS 2017 Esa Lammi 1.6.2017 1 JOHDANTO Matinkylästä Suomenlahdentien varrelta löytyi liito-oravan jätöksiä keväällä 2012. Seuraavana keväänä

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS

KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys (ei julkinen) Päivämäärä 30.5.2016 KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Tarkastus 26.5.2015 Päivämäärä

Lisätiedot

LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS

LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS FCG Planeko Oy VALKEAKOSKEN KAUPUNKI LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS Raportti 161-C9768 12.5.2008 FCG Planeko Oy Raportti I 28.4.2008 Lounaissuunnan osayleiskaavan liito-oravaselvitys161-c9768

Lisätiedot

Tarmo Saastamoinen Sellukatu 10b33,90520, Oulu

Tarmo Saastamoinen Sellukatu 10b33,90520, Oulu Tarmo Saastamoinen 29.6.2006 tarmo84@hotmail.com Sellukatu 10b33,90520, Oulu Liito-orava (Pteromys volans) selvitys Iisalmessa: Tutkimuskohteet Iirannalta, Soinlahdesta, Lapinniemestä, Tervakankaalta sekä

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravakartoitus Päivämäärä 11.11.2014 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Kaivoveden pohjoisrannan haapalehtoa Jätöskasa Kankaansuolla 1 1 Johdanto...2 2 Työmenetelmät...3 3 Tulokset...4 3.1 Leirikeskuksen itäpuoli....4 3.2 Kankaanhauta-tilan

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Immasen asemakaavaalueen liito-oravaselvitys. Asemakaavan luontoselvityksen täydennys 1.

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Immasen asemakaavaalueen liito-oravaselvitys. Asemakaavan luontoselvityksen täydennys 1. Naantalin Immasen asemakaavaalueen liito-oravaselvitys. Asemakaavan luontoselvityksen täydennys 1. Suomen Luontotieto Oy 7/2006 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Liito-oravan uhanalaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LAUSUNTO LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ JA ELINYMPÄRISTÖISTÄ KUIVISTONMÄEN ALUEELLA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 21.10.2015 1 JOHDANTO

Lisätiedot

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 9.6.2016 ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 9.6.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kaisa

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Lapinkylä, Vantaa

Liito-oravaselvitys Lapinkylä, Vantaa 2009 Liito-oravaselvitys Lapinkylä, Vantaa Tmi Marko Schrader 30.5.2009 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Liito-oravan biologiaa... 4 3. Menetelmät... 5 4. Tulokset... 5 5. Johtopäätökset... 9 6. Kirjallisuus

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

Metsäliiton ja Vapon biodieselhanke

Metsäliiton ja Vapon biodieselhanke Metsäliiton ja Vapon biodieselhanke Äänekosken liito-oravaselvitys Mattias Kanckos Toukokuu 2010 1 Johdanto Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland Metsäliitto ja Vapo

Lisätiedot

Luontokohteiden tarkistus

Luontokohteiden tarkistus LAUKAAN KUNTA Luontokohteiden tarkistus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29017 Raportti 1 (11) Pihlaja Tuomo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmät... 1 3 Selvitysalueiden sijainti... 1

Lisätiedot

Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista Taru Heikkinen Kaavoitus Jyväskylän kaupunki

Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista Taru Heikkinen Kaavoitus Jyväskylän kaupunki Tikkalan osayleiskaava-alueen luontoarvoista 18.6.2009 Tämän työn tarkoituksena oli tarkentaa Korpilahden Tikkalan kylän alueella vuonna 2003 tehdyssä luontoselvityksessä (Anna-Riikka Ihantola) havaittujen

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 73/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Espoon Rykmentintien liito-oravaselvitys Espoon kaupunki. Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Rauno Yrjölä

Espoon Rykmentintien liito-oravaselvitys Espoon kaupunki. Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Rauno Yrjölä Espoon Rykmentintien liito-oravaselvitys 2016 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 15.5.2016 Rauno Yrjölä 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Menetelmä... 4 3 Tulokset... 5 4 Tulosten tarkastelu ja suositukset...

Lisätiedot

HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNI- TELLUN TUULIPUISTOALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS

HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNI- TELLUN TUULIPUISTOALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS Päivämäärä 27.10.2015 ABO WIND OY HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNI- TELLUN TUULIPUISTOALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS Päivämäärä 27.10.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Johanna

Lisätiedot

PIISPANPORTIN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

PIISPANPORTIN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Vastaanottaja EKE-Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.3.2016 PIISPANPORTIN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Tarkastus 11.3.2016 Päivämäärä 11.3.2016 Laatija Tarkastaja Juha Kiiski Arto Ruotsalainen

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Lappeenrannan Kettukallioon suunnitellun maa-ainesten ottoalueen liito-oravaselvitys 2013

Lappeenrannan Kettukallioon suunnitellun maa-ainesten ottoalueen liito-oravaselvitys 2013 Lappeenrannan Kettukallioon suunnitellun maa-ainesten ottoalueen liito-oravaselvitys 2013 Juha Jantunen & Kimmo Saarinen SISÄLLYS JOHDANTO... 2 LIITO-ORAVAN EKOLOGIAA JA SUOJELUNÄKÖKOHDAT... 3 KETTUKALLION

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2016 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2016 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ Teemu Virtanen Paula Salomäki 8.10.2012 Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1 1 Kasvillisuus...2

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007

Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 Espoo 2007 Liito oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset 3 2.1. Sulan alue 3 2.2. Kehä IV:n

Lisätiedot

1. Selvitys. 2. Kohteet

1. Selvitys. 2. Kohteet Kuhmalahden ROYK Luontoselvityksen täydennys 24.10.2017 1. Selvitys Luontoselvitystä täydennettiin maastokäynneillä 11.5. ja 17.5.2017. Maastokäynnit toteuttivat FM Tiina Virta ja MMM Heikki Holmén. Kohteille

Lisätiedot

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 Petteri Vihervaara Otsikko: Valtatien 17 Kuopio-Vartiala osuuden liito-oravakartoitus 2006 Tekijä: Petteri Vihervaara

Lisätiedot

Nakertajan itäosan liito-oravaselvitys

Nakertajan itäosan liito-oravaselvitys 2016 Nakertajan itäosan liito-oravaselvitys Timo Kypärä 30.5.2016 Sisällys Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Liito-oravaselvityksen tavoitteet... 3 1.2 Selvityksen laatija... 3 1.3 Taustatietoa liito-oravasta

Lisätiedot

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 Ari Karhilahti Leipurinkuja 4 21280 RAISIO ari.karhilahti@utu.fi 050 5698819 1. Johdanto Naantalin kaupunki tilasi keväällä 2012 seuraavan luontoselvityksen:

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys. Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaavaa varten. Jussi Mäkinen 27.3.2007 Lahti

Liito-oravaselvitys. Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaavaa varten. Jussi Mäkinen 27.3.2007 Lahti Liito-oravaselvitys Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaavaa varten Jussi Mäkinen 27.3.2007 Lahti 1. Johdanto Riihimäen kaupungin tekninen virasto ja Hausjärven kunta tilasivat Jussi Mäkiseltä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Kesärannan ranta-asemakaava. Liito-orava -inventointi. Jouko Sipari

Kouvolan kaupunki. Kesärannan ranta-asemakaava. Liito-orava -inventointi. Jouko Sipari Kouvolan kaupunki Kesärannan ranta-asemakaava Liito-orava -inventointi Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO TYÖN TARKOITUS... 3 MENETELMÄT... 3 SUUNNITELUALUEEN LUONNONOLOT... 3 INVENTOINNIN TULOKSET... 5 LIITTEET

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys 2014

Liito-oravaselvitys 2014 Espoon kaupunki Niittykumpu Liito-oravaselvitys 2014 Luontotieto Keiron Oy 29.5.2014 Espoon kaupunki Niittykumpu, Liito-oravaselvitys 2014 Luontotieto Keiron Oy Teksti: Anu Luoto, Susanna Pimenoff Kuvat:

Lisätiedot

Liito-oravatilanne Hervantajärven asemakaavaehdotuksen ja Tohtorinpuisto- Ramppipuiston alueella , K. Korte

Liito-oravatilanne Hervantajärven asemakaavaehdotuksen ja Tohtorinpuisto- Ramppipuiston alueella , K. Korte 1 Liito-oravatilanne Hervantajärven asemakaavaehdotuksen ja Tohtorinpuisto- Ramppipuiston alueella 27.4.2016, K. Korte Johdanto Hervantajärven alue on entuudestaan tunnettu liito-oravistaan. Alueen liito-oravatilannetta

Lisätiedot

ETELÄ SIILINJÄRVEN LIITO- ORAVASELVITYS 2012

ETELÄ SIILINJÄRVEN LIITO- ORAVASELVITYS 2012 ETELÄ SIILINJÄRVEN LIITO- ORAVASELVITYS 2012 Pyöreenlahti, Suininlahti, Joensuuntien pohjoispuoli, Lentokentäntien itäpuoli, Vuorelan ranta, Vuorelantien ja moottoritien välinen suoja-alue Sisällys 1.

Lisätiedot

PALOKANORREN LIITO-ORAVASELVITYS

PALOKANORREN LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Keski-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 23.5.2016 PALOKANORREN LIITO-ORAVASELVITYS 1 Tarkastus 19.5.2016 Päivämäärä 23.5.2016 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Niina

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2017 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys 2011 Alueella on yksi asuttu liito-oravan elinpiiri Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

UURAISTEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS

UURAISTEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS FCG Planeko Oy UURAISTEN KUNTA UURAISTEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS 685-D3075 27.5.2009 FCG Planeko Oy Liito-oravaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 LIITO-ORAVA... 1 3 MENETELMÄT,

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

LOHJAN PALONIEMEN LIITO- ORAVASELVITYS 2015

LOHJAN PALONIEMEN LIITO- ORAVASELVITYS 2015 1 LOHJAN PALONIEMEN LIITO- ORAVASELVITYS 2015 Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy Prinssinkuja 2 C 26 21420 Lieto turkka.korvenpaa@envibio.net puh. 045-6793602 2 1. Johdanto Lohjan kaupunki tilasi

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa LIITO-ORAVA Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä 19.12.2016 Turussa ja Porissa Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.12.2016 1 Liito-oravan suojelu Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa vaarantunut

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden liitooravaselvitys

Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden liitooravaselvitys Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava-alueiden liitooravaselvitys vuonna 2011 Espoo 2011 Hämeenlinnan Mykkäsen ja Tertin asemakaava alueiden liito oravaselvitys 2011 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä

Lisätiedot

Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys

Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys Savonlinnan kaupunki 2014 Savonlinnan Nojanmaan peltojen alueen luontoselvitys Petri Parkko 12.5.2014 1 1. Taustoja Kaupunki on ostanut Nojanmaan peltojen alueen yksityiseltä maanomistajalta. Alueella

Lisätiedot

LUONNOS. Valtatie 5:n parantamisen suunnittelualueen (Palokangas- Humalajoki, Leppävirta) liitooravaselvitys

LUONNOS. Valtatie 5:n parantamisen suunnittelualueen (Palokangas- Humalajoki, Leppävirta) liitooravaselvitys LUONNOS Valtatie 5:n parantamisen suunnittelualueen (Palokangas- Humalajoki, Leppävirta) liitooravaselvitys Espoo 2006 Vt 5:n (Palokangas-Humalajoki) liito-oravaselvitys 2006 1 Sisällysluettelo 1. Selvityksen

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

TAMPEREEN RUSKON JA TARASTENJÄRVEN LIITO-ORAVASELVITYS KEVÄÄLLÄ 2011

TAMPEREEN RUSKON JA TARASTENJÄRVEN LIITO-ORAVASELVITYS KEVÄÄLLÄ 2011 Vastaanottaja Pirkanmaan Jätehuolto Oy Tampereen Sähkölaitos-yhtiöt Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 15.5.2011 Viite 82129405-08 TAMPEREEN RUSKON JA TARASTENJÄRVEN LIITO-ORAVASELVITYS KEVÄÄLLÄ

Lisätiedot

Tapanilan tilan ranta-asemakaava

Tapanilan tilan ranta-asemakaava Raportti LIITE 67080500.BBJ 12.5.2009 Jyväskylän kaupunki Tapanilan tilan ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä luontoselvitys on tehty Jyväskylän kaupungin 87. kaupunginosassa (Pohjois- Korpilahti)

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

Hämeenlinnan Painokankaan ja Karanojan liito-oravainventointi 2006

Hämeenlinnan Painokankaan ja Karanojan liito-oravainventointi 2006 Hämeenlinnan Painokankaan ja Karanojan liito-oravainventointi 2006 Hämeenlinnan kaupunki, Kaavoitustoimisto Juha Honkala Erkontie 11 04420 Järvenpää juha.honkala@nic.fi 050-3505170 Sisältö: Johdanto 3

Lisätiedot

Lamminrahkan liito-oravaesiintymien maastotarkistukset

Lamminrahkan liito-oravaesiintymien maastotarkistukset Maastomuistio 1 (12) Nuottajärvi Marja Lamminrahkan liito-oravaesiintymien maastotarkistukset Taustaa Kangasalan kunnassa valtatien 12 ja Tampere-Jyväskylä rautatien risteyksen ympäristössä on ollut Tampereen

Lisätiedot

Turengin Hopealahti Luontokartoitus. Christof Siivonen

Turengin Hopealahti Luontokartoitus. Christof Siivonen Turengin Hopealahti Luontokartoitus 2011 Christof Siivonen 2 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Selvitysalueen yleiskuvaus.. 4 3. Selvitysalueen alustava maankäyttötarkastelu 5 4. Luontokartoituksen

Lisätiedot

Destia Oy. VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma. Luontoselvitys 2010

Destia Oy. VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma. Luontoselvitys 2010 Destia Oy VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma Petri Parkko 9.6.2011 2 1. Yleistä Liito-orava Pteromys volans on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) nisäkäslaji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen

Lisätiedot

Helsingin luoteisosan liito-oravakartoitus 2014

Helsingin luoteisosan liito-oravakartoitus 2014 HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin luoteisosan liito-oravakartoitus 2014 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:40 HELSINGIN

Lisätiedot

LEMI KUHASENSAARI. Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

LEMI KUHASENSAARI. Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari LEMI KUHASENSAARI Ranta-asemakaavan muutos LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 TULOKSET... 3 1. Paikallistien itäpuoli.. 4 2. Paikallistien länsipuoli.. 6 YHTEENVETO.

Lisätiedot

LUONTOLAUSUNTO KUNGSGÅRDSSKOLANIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN

LUONTOLAUSUNTO KUNGSGÅRDSSKOLANIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN LUONTOLAUSUNTO KUNGSGÅRDSSKOLANIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN Esa Lammi 30.5.2016 1 JOHDANTO Kungsgårdsskolanin (Åminnen) asemakaavan muutoksessa tutkitaan ruotsinkielisen koulun ja päiväkodin uudisrakennusten

Lisätiedot

Liito-oravan esiintymisestä Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara

Liito-oravan esiintymisestä Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Liito-oravan esiintymisestä Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi Sisältö 2 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Esa Lammi & Pekka Routasuo SUVELAN URKUTEHTAAN ALUEEN LUONNONOLOT. Esa Lammi

Esa Lammi & Pekka Routasuo SUVELAN URKUTEHTAAN ALUEEN LUONNONOLOT. Esa Lammi Esa Lammi & Pekka Routasuo SUVELAN URKUTEHTAAN ALUEEN LUONNONOLOT Esa Lammi 8.9.2016 1 JOHDANTO Suvelan entisen urkutehtaan tontille laaditaan asumista täydentävä asemakaava. Alue on pieni ja yksityisomistuksessa,

Lisätiedot