MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI Pivotal Consulting Oy

2 2 Sisältö 1. Strategiatyön lähtökohdat Tietohallinnon tilannekuva Strategiset linjaukset Tietohallinnon suunta Riistakonsernia ohjaavat valtionhallinnon IT-strategiatavoitteet Riistakonsernin strategiasta johdetut IT-strategiatavoitteet Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Strategiset päämäärät Riistakonsernin IT-arkkitehtuuri Toiminta- ja palveluarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Sovellusarkkitehtuuri Tavoiteratkaisu Riistatietokanta Riistavahinkorekisteri Asiakastietojärjestelmä Sähköinen asiointi; sähköiset lupahakemukset, saalisilmoitukset ja havaintotiedot Riistaportaali Konsernin yhteiset tukijärjestelmät Teknologia-arkkitehtuuri Kehittämisohjelma Tietojärjestelmähankkeet Tietohallinnon tehtävä ja organisointi Riskienhallinnan kehittäminen Henkilöstöresurssien kehittäminen... 33

3 3 1. STRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Julkisen riistakonsernin tietohallintostrategian ja tietohallinnon kehittämisen lähtökohtana on konsernin strategia. Strategian pohjalta määritellään keskeiset tietohallinnon ja tietojärjestelmien kehittämistoimet. Julkiseen riistakonserniin kuuluvat maa- ja metsätalousministeriö, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), Suomen riistakeskus, riistanhoitoyhdistykset (298), Metsäntutkimuslaitos (METLA), Metsähallitus ja elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA). Konsernin tietohallinto-strategiassa noudatetaan ministeriön tietohallintostrategian linjauksia. Yhteiset linjaukset liittyvät mm. hyvään tietohallintotapaan (IT-governance), tilaaja-tuottajamallin soveltamiseen, tiedonhallintaratkaisuihin, tietovarantojen toteutusperiaatteisiin, palveluhankintoihin ja paikkatietojen yhteiskäyttöön. Riistakonsernin tietohallintostrategia laaditaan projektiryhmän ohjauksella. Ministeriön asettaman projektiryhmän toimikausi on Ryhmän koonpano on seuraava: Ylitarkastaja Jussi Laanikari, Maa- ja metsätalousministeriö, puheenjohtaja Kehittämispäällikkö Kyösti Könönen, TIKE Kehittämispäällikkö Tuomo Pispa, Suomen riistakeskus Ylitarkastaja Ahti Putaala, Metsähallitus Vanhempi tutkija Juho Matala, Metsätutkimuslaitos Tutkimusjohtaja Vesa Ruusila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Ylitarkastaja Janne Pitkänen, MMM, sihteeri Projektipäällikkö Reijo Orava, Riistakeskus-projektin projektipäällikkö, asiantuntija IT-erityisasiantuntija Kalle Ollas, Maa- ja metsätalousministeriö, asiantuntija

4 4 2. TIETOHALLINNON TILANNEKUVA Nykytilan analyysi Riistakonsernin tietohallinto on toiminnan käynnistysvaiheesta johtuen vielä osin jäsentymätöntä. Konsernissa on tiedostettu tarve yhteiselle tietohallinnolle ja sen edellyttämille kehittämishankkeille ja hankkeiden resursoinnille. Nykyiselle konsernin tietohallinnolle on ominaista että: Konserniorganisaatiot eivät ole vielä kaikilta osin sitoutuneet yhteisen tietohallinnon toteuttamiseen. Konsernin virastoissa tietojärjestelmiä kehitetään omista lähtökohdista. Tietoa kerätään leimallisesti viraston tutkimus- ym. tarpeisiin, tiedon saannille on turhia esteitä ja konsernin sisäisten tahojen ja ulkopuolisten sidosryhmien informointi saatavilla olevista tiedoista puutteellista. Virastoissa kerätään ja jalostetaan päällekkäistä tietoa eri tietojärjestelmiin (mm. asiakastiedot, metsästäjärekisteri, saalistiedot, vahinkotiedot, hirvihavainnot). Päällekkäisten tietojen käsittely eri järjestelmissä sitoo paljon resursseja ja vaikeuttaa tietojen yhteiskäyttöä. Järjestelmät ovat osin teknisesti vanhentuneita ja niiden yhteiskäyttö vaikeaa. Järjestelmien ylläpito on osin riskialtista ylläpitoresurssien niukkuudesta sekä pienistä ohjelmistotoimittajista johtuen. Hajanaisista järjestelmistä ja tiedonkeruun viiveistä johtuen tietojen ajantasaisuus on huono- keruu tiedon lähteestä asiakkaalle voi kestää 2-3 vuotta. Nykyisiin järjestelmiin kerätään huomattavan suuri osa tiedoista paperilomakkeilla, joiden tallennus sitoo paljon resursseja, eikä sähköisten järjestelmiä hyödynnetä vielä merkittävästi tiedon keruussa. Konsernilta puuttuu toistaiseksi selkeä näkemys konsernin asiakkaista ja näiden tarvitsemista tietohallintopalveluista ja tietotarpeista. Konsernin asiakkaat joutuvat hakemaan tietoja useista eri järjestelmistä yhteisen tietovaraston ja portaalin puuttuessa. Selkeän lainsäädännön puute.

5 5 Konsernin asiakkaat ja tietotarpeet Konsernin tietohallintopalveluita tarvitsevia asiakkaita ovat: Riistahallinto (MMM, Suomen riistakeskus, riistanhoitoyhdistykset, Metsähallitus) Tutkimus: RKTL, Metla, LYNET ja muu luonnonvaratutkimus, yliopistot Ympäristö ja elinkeinohallinto: YM, SYKE, AVI, ELY, metsäkeskus Metsästysseurat, metsästäjät Maa- ja metsätilat, mehiläistarhaajat Paliskuntain yhdistys, paliskunnat Maaseutuyrittäjät Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Kansalaiset, metsästäjä-, tuottaja-, eläinsuojelu-, luonnonsuojelu- ja muut järjestöt Eduskunta, ministeriöt Euroopan Unioni Media Asiakkaiden tietotarpeet voidaan tyydyttää tuottamalla monipuolista, ajantasaista, laadukasta ja helposti kaikkien tarvitsijoiden saatavalla olevaa tietoa. Asiakastarpeiden segmentoinnilla voitaisiin parantaa eri asiakasryhmien palvelua ja siten tietojärjestelmien avulla vapauttaa resursseja asiakaspalvelussa, neuvonnassa ja tiedotuksessa kohdennettavaksi ydintoimintoihin. Konsernin nykyinen tiedonkeruu ei tuota riittävästi tietoa nykyisiin tarpeisiin. Nykyisiin tarpeiden täyttämiseksi erityisesti pienriistan saalistilastoinnin luotettavuuden, kattavuuden ja alueellisen tarkkuuden lisäämiseksi saalistietojen keruuta on lisättävä. Näköpiirissä on myös tietotarpeiden jatkuva kasvaminen tulevaisuudessa. Nykyisten tietojärjestelmien ongelmana on tietojen kokoaminen useisiin tietovarastoihin ja tietojärjestelmiin, joiden yhteiskäyttö on hankalaa. Tiedon keruussa on määriteltävä konsernin nykyiset tietotarpeet, ja ennakoitava tietotarpeiden kehityssuunta tulevaisuudessa. Tietotarpeiden perusteella tietojärjestelmät on tulevaisuudessa rakennettava niin, että tiedonkeruu saadaan järjestettyä mahdollisimman kattavasti ja helposti, ja tarvittaessa järjestelmät ovat helposti laajennettavissa uusien tietotarpeiden täyttämiseksi.

6 6 Asiakkaiden tietotarpeita on kuvattu lähemmin luvussa 3.3. Oheinen kuva havainnollistaa konsernin tiedonhallinnon toimintakenttää. Konsernin tietojärjestelmät Kuva 1. Tiedonkeruun, varastoinnin ja jakelun toimintakenttä (Lähde: Reijo Orava). Tiedon hallinnan eri vaiheita on mahdollista tehostaa hyödyntämällä nykyistä tehokkaammin tietotekniikan mahdollisuuksia (ks. luvut 3, 4 ja 5.1) ja yhtenäistämällä konsernin tietohallintoa ja sen organisointia. (ks. luvut ). Konsernin riistatietoja sisältäviä tietojärjestelmiä ovat: Suomen riistakeskus Metsästäjärekisteri WebLH -lupahallintajärjestelmä, saalisilmoitukset paperilomakkeilla, kaurissaalisilmoitukset pääosin web-lomakkeella (80 90%) RiistaWeb Habides (EU)- luonto- ja lintudirektiivin poikkeusten raportointi Riista.fi- portaali Mehiläistarhojen vahinkohavainnot Ennaltaehkäisevä materiaali (vain excel-tiedostot)

7 7 Suurriistavirka-apu toiminnan (SRVA) raportit web-lomakkeilla, riistanhoitoyhdistysten organisoimista suurpetojen karkotus- ja lopetustehtävistä taajamiin tulleiden suurpetojen vahinkojen estämiseksi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL Tassu- suurpetohavaintojen tietojärjestelmä Tassu:n MobiiliModuli -havainto-osio Pannoitettujen hirvieläinten seurantatietokanta (Web-sovellus, Ruotsin maatalousyliopisto SLU) PX-Web (Tilastokeskuksen julkaisujärjestelmä) Sorkka -hirvihavaintojen tietojärjestelmä, tiedot kerätään pääosin paperilomakkeilla ja pieni osa kokeiluvaiheessa olevalla sähköisellä havaintokortilla Riistakolmiot (excel) Metsähallitus Metsästyslupien (suurpedot, pienriista) myyntijärjestelmät ja asiakastietorekisterit (verkkomyynti, sähköinen lupahakujärjestelmä ja mobiililuvat) Sutigis -paikkatietojärjestelmä sisältäen valtion metsien hirvieläin- ja majavavahingot, riistan elinympäristötiedot RSSJ -pienriistan metsästyksen ja suunnittelu- ja seurantajärjestelmä sisältäen nettipohjaisen saalispalautteen Sähköinen lupahaku - ja käsittelyjärjestelmä Retkikartta.fi -palvelu Metsäntutkimuslaitos -Metla Hirvituhojen paikkatietokanta - muodostettu metsäkeskusten toimittamista vahinkotiedoista (Hivala) Maaseutuvirasto IACS -järjestelmä hirvi- ja petoeläinvahinkojen maatiloille ja koiranomistajille sekä porovahinkojen paliskunnille ja poronomistajille aiheutuneiden vahinkojen kirjaamis- ja maksatusjärjestelmä Evira Haaskarekisteri

8 8 Ulkoiset järjestelmät Konsernin tietojärjestelmiin tietoja tuottavia ulkoisia järjestelmiä tai mahdollisesti jatkossa hyödynnettäviä järjestelmiä ovat: Metsäkeskus Tapio ja Metsäkeskukset Hivala- hirvivahinkojen laskenta; järjestelmän uusiminen , vahinkotietojen tallennus tarkastajien PDA- laitteilla, korvausten maksatus Kestävän metsätalouden rahoitustuen (Kemera) -maksatusjärjestelmällä Kemera- vahinkojen maksatusjärjestelmä Liikennevirasto Vahinkorekisteri sis. eläinonnettomuudet Digiroad- tieviiva: onnettomuuksien koordinaattitiedot Poliisi Tieliikenneonnettomuuksien tietojärjestelmä/maanteiden eläinonnettomuuksien rekisteröinti Tilastokeskus Tieliikenteen eläinonnettomuuksien tilastointi, tiedot poliisin järjestelmästä Järjestelmien tarkempi kuvaus on raportissa Riistakonsernin tietohallinnon kehittäminen, osa 1. Norjan luontohallinto (Direktoratet for Naturforvaltning, DN) RovBase.no -portaali, jossa Suomesta kerättyjen ahmojen DNA-näytteiden paikkatietoja

9 9 3. STRATEGISET LINJAUKSET 3.1. Tietohallinnon suunta Visio2015 Strateginen päämäärä Toimiva tietohallinto palveleva Julkinen riistakonserni. Riistakonsernin tietopalvelut ovat tunnettuja avoimuudesta, palvelevat hyvin eri asiakasryhmien tarpeita ja edistävät alan kehitystä. Tietohallinnon palvelut tukevat riistakonsernin päätöksentekoa, tehostavat toimintaa sekä hyödyntävät tehokkaasti sähköisiä palvelukanavia asiakaspalvelussa. Tietohallinto tukee Julkisen riistakonsernin toimintaa kytkemällä yhteen substanssi- ja teknologiaosaamisen sekä tietojärjestelmäkehittämisen sekä näiden johtamisen. Tietohallinto huolehtii, että toiminnassa voidaan hyödyntää teknologian ja tietotekniikan mahdollisuuksia ja parhaita käytäntöjä. Strategiset päämäärät voidaan saavuttaa, kun: johto sitoutuu tietohallinnon kehittämiseen toiminnan kehittämisessä hyödynnetään täysimääräisesti tietohallinnon mahdollisuudet asiakkaiden tarpeet tunnistetaan toiminnassa jatkuvana prosessina sovellukset tehdään asiakaslähtöisiksi ja helppokäyttöisiksi yhtenäistetään järjestelmien tietosisällöt ja luokitukset, integroidaan tietojärjestelmät ja poistetaan päällekkäiset tiedostot hyödynnetään julkishallinnon ja hallinnonalan yhteisiä palveluja ja arkkitehtuureja tietohallinnolle osoitetaan riittävät resurssit, suunnataan ne ydintehtäviin ja arkkitehtuurien hallintaan sekä panostetaan tilaajaosaamiseen tukitoimintojen palvelut ulkoistetaan tai järjestetään konsernin yhteisesti soveltuvin osin tietojärjestelmähankkeissa ja projekteissa noudatetaan yhteistä ohjausmallia Oheinen strategiakartta kuvaa eri osatekijöiden riippuvuuksia.

10 10 Kuva 2. Tietohallinnon strategiakartta Keskeiset muutostekijät Konsernin tietohallintoon vaikuttavia keskeisiä muutostekijöitä voivat olla: Valtiokonsernin tietohallinto-ohjauksen tehostuminen Valtion keskushallinnon muutokset EU:n ja kansallisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön muutokset EU:n asetukset ja direktiivit muu lainsäädäntö Sektoritutkimuslaitosten muutokset, LYNET Talouden muutokset (TTS- linjaukset, määrärahat) Sidosarkkitehtuurit (valtionhallinto, ministeriö) Konsernin strategiset hankkeet, ml. hoitosuunnitelmat Uudet teknologiat ja standardit (JHS-standardit, ITIL, ISO 2000, ym.) Aluehallinnon muutokset (metsäkeskukset, ELY-keskukset) Kuntien maaseutuhallinnon muutokset Kansalaisten tietoteknisen osaamisen lisääntyminen Eri sidosryhmien ja EU:n lisääntyvät tietotarpeet Inspire-direktiivin asettamat vaatimukset tiedon avoimuudelle Elinympäristöjen ja riistakantojen muutokset

11 Riistakonsernia ohjaavat valtionhallinnon IT-strategiatavoitteet Valtionhallinnon yhteisten ja ulkoisten palvelujen hyödyntäminen Ministeriön ja ValtIT -linjauksen mukaisesti perusinfrastruktuuri- ja tukipalvelut hankitaan ensisijaisesti Valtion IT -palvelukeskukselta (VIP) ja valtion alueellisilta palvelukeskuksilta (talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät). Perustietotekniikkapalveluita ovat: työasemat toimisto- ja perusohjelmistoineen tieto- ja puheliikenne sähköposti palvelinten käyttö- ja hallintapalvelut. Linjauksen mukaisesti riistakonsernin ydintoimintaa tukevien tietojärjestelmien ja tietovarantojen kehittämisvastuu on konsernin virastoilla/laitoksilla ja koordinointivastuu on konsernin johtoryhmällä. Tietohallinnon ohjaus ja kehittäminen tapahtuu osana ministeriön tulosohjausta. Järjestelmien suunnittelu- ja toteutuspalveluja hankitaan tarpeen mukaan ulkoisilta toimijoilta. Riistakonserni hyödyntää ja tarvittaessa ottaa käyttöön seuraavat yhteiset palvelut ja suositukset: Virkamiehen tunnistaminen (Virtu) Kansalaisen asiointitili Integraatioalustan hyödyntäminen tietojärjestelmien tietojen vaihdossa Verkkotunnistus ja maksu palvelu (Vetuma) Valtion yhteinen viestintäratkaisu (VYVE) Valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu (VY-verkko) Valtion dokumentin hallinta ja arkistointi (Valda) Kansalaisen osallistumisympäristöhankkeen ratkaisut Sähköisen asioinnin asiointialusta Portaaliratkaisut osana Suomi.fi- portaalia Julkisen hallinnon suositukset (Juhta/JHS): JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen. Suosituksessa määritellään menetelmä, jolla organisaation kokonaisarkkitehtuuri suunnitellaan sekä annetaan suositukset eri osaalueiden kuvausten laatimisesta. JHS 177 -Paikkatietotuotteen määrittely. Suosituksessa määritellään kansainväliseen standardiin ja EU:n piirissä luotuun käytäntöön perustuva tapa paikkatietotuotteiden määrittelyyn ja tietotuoteselosteiden valmistamiseen. JHS 173 palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely

12 12 Maa- ja metsätalousministeriö Kuva 3. Valtionhallinnon yhteiset tietohallintopalvelut (Lähde: VM) Hyvän hallintotavan (IT-governance) soveltaminen IT-Governance koostuu johtamisesta, organisaatiorakenteista ja prosesseista, joilla varmistetaan, että tietohallinto toimii organisaation strategioiden ja tavoitteiden mukaisesti ja toteuttaa niitä osaltaan. Hyvä tietohallintotapa muodostuu seuraavista periaatteista ja osista: Organisaation ydintoiminnot ja niitä palvelevan tietotekniikan kokonaisuus kuvataan ja määritellään kehittämistavoitteet Laaditaan arkkitehtuuria ja kehittämistavoitteita toteuttava IT-strategia Tilaaja-tuottaja mallin mukainen ohjaus-, johtamis- ja työnjakomalli Järjestelmien elinkaaren hallinta (järjestelmäsalkun hallinta) Kehittämistyön hallinta (projektinhallinta, projektisalkun hallinta) Konsernin strategiasta johdettu IT-strategia kytkettynä TTS:n (kuva 4.)

13 13 Tilaaja-tuottajamallin soveltaminen Kuva 4. IT-strategian laadintamalli (Lähde: JHS-179 suositus, ICTkokonaisarkkitehtuurimenetelmä). Konsernin tulee kuvata konsernin ydintoimintojen prosessien (ks. luku 4.1) toiminnalliset kehittämistarpeet, jotta jatkossa voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin prosesseja tukevia järjestelmäratkaisuja. Määritellään tietojärjestelmien omistajan, omistajan tarpeita tulkitsevan ja ITpalvelujen tilaajana toimivan tietohallinnon sekä IT-palvelujen tuottajan roolit ja konkreettiset tehtävät. Substanssi Osaaminen Teknologia Kuvaa tarpeet Ohjaa, tilaa Tarjoaa palvelun Kuva 5. Tilaaja- tuottajamalli Konsernin kannalta keskeistä on määritellä nykyisten (mm. metsästäjärekisteri) ja uusien tietojärjestelmien (mm. Riistatietokanta, riistavahinkorekisteri) omistussuhteet ja näihin liittyvien tietohallintopalvelujen organisointi.

14 14 Palvelujen hallittu ulkoistaminen Tilaaja- tuottajamallin mukaisesti perus- ja ylläpidolliset palvelut on tarkoituksenmukaista erottaa ydinprosessien tietojärjestelmien kehittämisestä ja ne hankitaan soveltuvin osin ostopalveluina. IT-palvelutuottajien tehtävä on tuottaa kustannustehokkaasti tietotekniset palvelut. Tämä edellyttää tarkoin määriteltyjä palveluita, palvelutasoja ja selkeää yhteistyömallia tietohallinnon kanssa. Konsernin tavoitteena on järjestelmien elinkaaren turvaaminen ja toimittajien palveluiden laadun ja pysyvyyden varmistaminen. Tämä merkitsee hankintaosaamisen tehostamista ja hankintojen keskittämistä laatukriteerit täyttäville toimittajille Riistakonsernin strategiasta johdetut IT-strategiatavoitteet Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Riistakonsernin tietohallintostrategia pohjautuu Julkisen riistakonsernin strategian mukaisiin linjauksiin (kuva 6.) Tietohallinto on keskeinen väline riistakonsernin yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden ja strategisten päämäärien toteuttamiseen. 1. Riistakannat säilyvät elinvoimaisena Riistakantojen elinvoimaisuuden turvaaminen edellyttää ajantasaista ja luotettavaa tietoa riistakannoista ja niiden kehityksestä. Elinvoimaisuuden turvaamiseen tarvittavan tiedon hankkiminen edellyttää myös metsästäjäkunnan vapaaehtoisuutta ja aktiivista osallistumista raakatiedon tuottamiseen, mutta myös riistanhoitotoimenpiteiden valtakunnantason koordinointia, toimien suunnittelua ja niitä suorittavien riista-alan toimijoiden yhteistoimintaa sekä riistanhoidon neuvontaa, joka rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kerättävällä riistanhoitomaksulla. Keskeisiä tietotarpeita ovat: 1. Riistakantojen koon ja kehityssuunnan arvioimiseksi tarvittavat tiedot aikasarjoina ja spatiaalisesti tarkkaan paikkatietoon sidottuna Kantatiedot: laskenta- ja havaintotiedot

15 15 Kuva 6. Julkisen riistakonsernin strategiset linjaukset 2. Riistanhoitotoimenpiteiden edistämiseksi tarvitaan riistalajeja koskevat elinympäristötiedot metsävaratietojärjestelmä kohdetiedot; esim. soidinpaikat, kunnostetut kosteikot, riistanhoitotoimenpiteet 3. Metsästyksen mitoittamiseksi kestävälle tasolle tarvitaan saalistiedot; eläinlaji (osalla lajeista ikä, sukupuoli), määrät, saalispaikka, pyynnin tapaa ja toteutusta koskevat tiedot riistanhoitotoimenpiteiden edistämiseksi. Konsernin keskeisiksi strategiseksi hankkeeksi on määritelty laji- ja elinympäristökohtaisten hoitosuunnitelmien laadinta, toteuttaminen, seuranta ja päivittäminen. Konsernin tietohallinnon tehtävänä on tuottaa suunnitelmien laadinnan, toteuttamisen ja seurannan edellyttämä ajantasainen ja laadukas informaatio. 2. Riistaeläinten aiheuttamat vahingot ovat kohtuullisella tasolla ja konfliktit hallinnassa Riistavahinkojen hallintaan eli korvausten maksuun ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn tietohallinto antaa tukea tietojärjestelmä-ratkaisuilla, joita ovat mm. riistavahinkorekisteri, riistakannan-, havaintojen- ja vahinkojen

16 16 seurantajärjestelmät (RiistaWeb, Sorkka, Tassu, sekä ennaltaehkäisevän materiaalin tiedostot, liikennevahinkoja sisältävät järjestelmät). Vahinkojen hallinta edellyttää, että tietohallinto tukee talousarvioiden valmistelua ajantasaisella ja vahinkojen ennustamista parantavilla järjestelmillä. Riistavahinkojen hallinnan tietotarpeita ovat: Vahinkotiedot (vahinkotapausten lukumäärä, laatu, laajuus, vahingon taloudellinen arvo) Ennaltaehkäisyn toimenpiteet (rekisteri) Tilastoimattomat vahingot Eläinonnettomuuksien kannalta riskialttiit tieosuudet Riistakantojen runsaustiedot Vahinkojen ennustamisen laskentatyökalut Tiedot aikasarjoina ja spatiaalisesti (aikaan ja paikkaan sidottuna) 3. Metsästys ja riistanhoito ovat eettistä ja vastuullista Metsästyksen ja riistanhoidon eettisyyden ja vastuullisuuden edistämisessä tietohallinto tukee tiedon välitystä metsästäjille ja metsästysverotuksen ohjaamista kestävälle tasolle. Metsästäjien tietotason nostamiseksi tarvitaan asiakaslähtöisiä ja tehokkaita tiedon välityskanavilla riistahallinnolta metsästäjille riistakantojen kehityksestä ja metsästysmenetelmien suosituksista. Tietohallinto tukee tarvittavien tietojen keräämistä metsästäjiltä riistahallinnolle metsästyssaaliista ja -menetelmistä tehokkailla ja asiakaslähtöisillä sähköisillä saalistiedon keruujärjestelmillä, kuten henkilökohtaisen saalispäiväkirjan avulla. Metsästyksen eettisyyden ja vastuullisuuden arvioimiseksi tarvitaan tietoja riistanhoitomaksusuoritusten, ampumakokeiden ja mahdollisten erityisten metsästäjille suunnattujen koulutusten, tutkintojen ja tehtävien (esim. SRVA, jäljestys) lukumäärien seuraamiseksi. Lisäksi toteutettavien metsästäjäprofiilitutkimuksiin tarvitaan tietoja metsästäjien lukumäärästä, ikä- ja sukupuolijakaumista, maanomistuksesta sekä metsästäjien osoitteista. Eettisyyden ja vastuullisuuden tietotarpeita: Metsästäjätiedot; metsästäjärekisteri, ampumakokeiden suoritukset, suoritemäärät, muut metsästäjien koulutukset, tutkinnot, tehtävät Saalistiedot, metsästysmenetelmät, metsästyspainemuutokset Metsästysrikokset ja rikkomukset (Metsähallituksen erävalvontaraportit, tuomioistuinten tuomiot, rhy:n metsästyksen valvontatiedot) Asiakaspalautteet

17 Strategiset päämäärät Metsästys ja riistanhoito ovat olennainen osa kokonaisvaltaista luonnonhoitoa ja -suojelua Huolehditaan, että metsästys tapahtuu eettisesti hyväksyttävällä tavalla Laaditaan ja päivitetään laji- ja elinympäristökohtaiset hoitosuunnitelmat huomioiden ekosysteemilähestymistapa Metsästys mitoitetaan ja kohdennetaan määrällisesti ja laadullisesti kestävästi Osallistutaan aktiivisesti kansainvälisen luonnonsuojelupolitiikan luomiseen Tietohallinto voi osaltaan tukea strategiaa tuottamalla monipuolista metsästystä ja riistanhoitoa koskevaa informaatiota. Laadukkaalla informaatiolla ja tiedottamisella voidaan edesauttaa metsästyksen ja riistanhoidon aseman vahvistamista osana kokonaisvaltaista luonnonhoitoa ja suojelua. Keskeistä on: a) tuottaa julkisen riistakonsernin lisäksi sidosryhmille ja medialle laadukasta ja helposti saatavilla olevaa riistakantoja, riistanhoitoa ja metsästystä koskevaa informaatiota sekä b) tuottaa yleisöä ja hallintoa palvelevia julkaisuja Tiedotteet, pdf- julkaisut, videot Kartat: spatiaaliset, dynaamiset, teemakartat, c) edistää vuorovaikutusta sosiaalisen median avulla Keskustelupalstat, blogit, Facebook, Twitter d) edistää kansainvälistä tiedonkulkua ja riistavaroja koskevien kansainvälisten tietojärjestelmien yhteiskäyttöä. 2. Riistatalous perustuu tieteellisesti luotettavaan ja ajantasaiseen tutkittuun tietoon riistakannoista ja niiden elinympäristöistä Tutkimustoimintaa kohdennetaan strategisesti ja siihen varataan riittävät resurssit Laaditaan riistapolitiikan tarpeisiin perustuva tutkimusstrategia Uusia tutkimus- ja raportointimenetelmiä kehitetään Avointa ja vuorovaikutteista viestintää ja asiakaslähtöisyyttä lisätään Tietohallinto tukee strategiatavoitetta tuottamalla validia, vakioitua ja strukturoitua helposti saatavilla olevaa riistatietoa. Keskeistä on, että 1. Riistakonserni panostaa riistatiedon laatuun, ajantasaisuuteen, kattavuuteen, yhtyeentoimivuuteen ja yhteiskäyttöön.

18 18 2. Riistatiedon saatavuus ja käyttöehdot ovat riistakonsernin toimijoille selkeät ja yhtenäiset. 3. Riistatiedon käytön kustannukset ja hinnoittelu ei ole käytön esteenä. 3. Riistakonsernin toimii avoimesti ja aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden ja intressitahojen kanssa Osallistutaan aloitteellisesti muiden politiikkasektoreiden toimintaan Lisätään avointa sidosryhmäyhteistyötä Pyritään hallitsemaan konflikteja riistaneuvostojen sekä maakunnallisten riistafoorumien avulla Parannetaan riistakonsernin tunnettavuutta Tietohallinto voi edesauttaa strategiatavoitteen saavuttamista lisäämällä asiakkaiden osallistumista ja sidosryhmien yhteistyötä. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi VM:n Kansalaisen osallistumisympäristö (valmistuu 2013) hankkeen ratkaisuja. Tähän sisältyy mm: 1. Kuulemisen palvelut: Lausuntojen antaminen, kommentointi, sähköinen kysely, kuulemistilaisuudet 2. Osallistuminen ja yhteistyö: Yleiset aloitteet ja vetoomukset (yleisesti tai tietyille viranomaisille), keskustelupalvelut, palautteiden antaminen 3. Informaatiopalvelut: viestit osallistumismahdollisuuksista, päättäjien ja edustajien viestipalvelut, blogit, tiedotteet, sähköiset kyselytunnit, videoidut tilaisuudet jne., luottamushenkilöiden työn seuranta. Informaatiopalveluiden osalta selvitetään myös Metsähallituksen kehitteillä olevan järjestelmän hyödyntämismahdollisuus; kuva- ja videogalleria, äänestys-/gallup-toiminto, asiakashallinta- ja rekisteröitymistoiminto, RSSsyötteet, blogit, keskustelupalstat ja vieraskirjat sekä webcasting (mahdollisuus kuvien/videoiden lisäämiseen gallerioihin ja kommentointiin sekä osallistua äänestykseen ja keskusteluun). Riistakonsernin tiedottamisessa ja viestinnässä hyödynnetään soveltuvin osin VIP:in palveluun kuuluvaa Kansalaisen asiointitiliä (esim. lupa- ja korvauspäätökset, liite-asiakirjat, tiedotteet). Konsernin asiakkaat voivat toimittaa asiointitilin kautta päätöksiä varten tarvittavia lisätietoja ja selvityksiä.

19 19 4. Riistakonsernin toimintatavat ovat tehokkaita, taloudellisia ja asiakaslähtöisiä sekä ennakoivia Konserniohjausta terävöitetään ja sisäistä yhteistyötä kehitetään Tuetaan riistanhoitoyhdistyksiä, jotta metsästäjien vapaaehtoistyö voidaan turvata Haetaan aktiivisesti kehittämishankkeisiin rahoitusta konsernin ulkopuolisista rahoituslähteistä Lisätään sähköisiä palveluja Laaditaan julkisen riistakonsernin IT-strategia, jonka tavoitteena on varmistaa tietojärjestelmien avoimuus ja tietojen yhteiskäyttö Tietohallinto tukee konsernin toiminnan tehostamista poistamalla päällekkäistä tietojen käsittelyä (Riistatietokanta), ottamalla käyttöön nykyaikaista teknologiaa (liikkuva toimisto, älypuhelimet, videoneuvottelut, etätyö) sekä mahdollistamalla asiakkaiden sähköisen palvelun. Konserni tukee sähköisillä ratkaisuilla riistanhoitoyhdistysten ja metsästäjien vapaaehtoistoimintaa (esim. kannanarvio- ja saalistietojen keruu/palaute, saalispäiväkirjat). Koko konsernissa keskeinen toiminnan ja palvelujen tehostamiskeino on tukea järjestelmien ja tietovarastojen aitoa yhteiskäyttöisyyttä ja avoimuutta kaikille käyttäjille.

20 20 4. RIISTAKONSERNIN IT-ARKKITEHTUURI 4.1. Toiminta- ja palveluarkkitehtuuri Tietohallinnon toiminta- ja palveluarkkitehtuuri kuvaa konsernin it-palvelujen ja järjestelmien tavoitteena olevan tuottamistavan. Konsernin tietohallinnon kehittämisessä painopiste on ydinprosesseja tukevien järjestelmien ja näitä tukevien IT -palvelujen kehittämisessä. Konsernin strategiatyön tehtävänä on keskittyä riistakonsernin kaikki tahot läpäisevien riistatiedon ydinprosessien kuvaukseen ja niiden tavoitetilojen asettamiseen. Konsernin riistatiedon hallinnan ydinprosessit ja näitä tukevat järjestelmät voidaan määritellä seuraavasti: 1. Kanta-arvioiden tuottaminen Järjestelmät: Tassu, Sorkka, riistakolmiot (excel) 2. Saalistietojen tuottaminen Järjestelmät: Rktl:n saalistilastointi, RiistaWeb, Metsähallituksen sähköinen saalispalaute, Habides 3. Metsästyksen mitoitus Järjestelmät: RSSJ -riistatalouden seuranta ja suunnittelujärjestelmä RiistaWeb, Web Lupahallinta 4. Vahinkojen hallinta Liityntäjärjestelmät: IACS, Hivala, Kemera Konsernin tukiprosesseja voivat olla a) tutkimus, b) tulosohjaus c) taloussuunnittelu ja b) seuranta. Tutkimusprosessi tuottaa keskeisesti kantaarvioiden tuottamiseen ja metsästyksen mitoitukseen liittyvää tietoa. Tulosohjausprosessi ohjaa ydinprosessien resurssien mitoitusta (mm. suoritemittarit). Taloussuunnitteluprosessi huolehtii resurssien varaamisesta ydinprosesseille. Seurantaprosessissa tarkkaillaan ydintoimintojen tavoitteiden saavuttamista ja resurssien käyttöä. Ydinprosessien kuvauksessa selvitetään mitä riistatietoja kerätään ja mihin riistatietoja tarvitaan riistakonsernissa ja sen sidosryhmissä. Prosessien kuvaus on tehtävä osana konsernin toiminnallista kehittämistä.

21 21 Kanta-arvioiden tuottaminen prosessissa kerättävät tiedot sisältyvät riistakolmioiden excel tietoihin sekä Tassu ja Sorkka -järjestelmien havaintotietoihin. Hirvihavaintotietojen keruussa on päällekkäistä lomakekeruuta (Sorkka, RiistaWeb). Saalistietojen tuottaminen prosessissa saalistiedot kerätään pääosin lomakekeruuna. Sähköisesti kerätään metsäkauriin saalistiedot sekä Metsähallituksen saalispalautetiedot. Metsästyksen mitoituksessa tarvittavat tiedot sisältyvät keskeisiltä osin RSSJ-, RiistaWeb- ja Web Lupahallinta järjestelmiin. Vahinkojen hallinta prosessin tuottamat tiedot sisältyvät IACS- ja Hivalajärjestelmiin sekä ennaltaehkäisevän materiaalin excel -tiedostoihin. RIISTATIEDON HALLINNAN YDINPROSESSIT Tutkimus Tulosohjaus Taloussuunnittelu Seuranta Kanta-arvioiden tuottaminen Saalistietojen tuottaminen Metsästyksen mitoitus Vahinkojen hallinta TUKIPROSESSIT Kuva 7. Konsernin riistatiedon hallinnan prosessikartta. Vahinkotietojen käsittelyn prosesseja ja tietotarpeita on kuvattu raportissa Riistakonsernin tietohallinnon kehittäminen, osaraportti 1, Pivotal Consulting Oy

22 22 Tavoitearkkitehtuuri Tavoitetilanteessa ydinprosessien toiminnot on kuvattu, niissä havaitut puutteet ja päällekkäisyydet on korjattu ja niiden asema on vakiintunut osana konserniohjausta. Ydinprosesseja tukevat tietojärjestelmät tuottavat laadukasta prosessien tehokasta toimintaa tukevaa informaatiota. Tietojärjestelmien kehittämistarpeita on kartoitettu raportin luvuissa 3.3, 4.3. ja näiden pohjalta määriteltyjä hankkeita luvussa 5. Ydintietojärjestelmien toimintaa tuetaan konsernin it-tukipalveluilla. Nämä voidaan toteuttaa VM:n laatiman palvelumallin mukaisesti (kuva 8.). 1) Palvelimet, verkot, tietoliikenne sisältää konesalipalvelut, kapasiteettipalvelut, tietoliikennepalveluiden ja palvelinten käyttöpalvelut. Keskeistä on turvata näiden kustannustehokkuus, toimintavarmuus ja riittävä tietoturva. Riistakonsernin organisaatiot tuottavat nämä palvelut omatoimisesti tai yhteisesti ja hyödyntävät ministeriön alustapalveluja (Tike) sekä valtion yhteisiä tietoliikennepalveluja (VY-verkko). Kuva 8. IT-palvelumalli (Lähde: VM) 2) Ydinsovellukset (ks. yllä) ovat organisaation ydinprosesseihin liittyviä toiminnan kannalta yleensä kriittisiä järjestelmiä, joilla on korkeat palvelutasovaatimukset. Konsernin organisaatiot vastaavat ydinsovellusten kehittämisestä ja huolehtii että niiden palvelutasovaatimukset täyttyvät. Ydinsovelluksia kehitetään riistakonsernille laadittavan hallinnonalojen yhteisen arkkitehtuurin pohjalta ja tukeudutaan Tike:n palvelutuotantoon.

Julkisen riistakonsernin strategia

Julkisen riistakonsernin strategia Julkisen riistakonsernin strategia SISÄLLYS JOHDANTO 3 JULKINEN RIISTAKONSERNI 4 TOIMINTA-AJATUS 5 VISIO 5 MUUTOSTEKIJÄT JA SIDOSRYHMÄT 6 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 7 HOITOSUUNNITELMAT 10 JOHDANTO Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano 25.5.2011 Arja Terho Käsittely Valtioneuvostolta eduskunnalle 11/2010 Eduskunta: Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon 12/2010 Hallintovaliokunnan lausunto

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

LYNETin AINEISTOPOLITIIKKA

LYNETin AINEISTOPOLITIIKKA 1 LYNETin AINEISTOPOLITIIKKA 12.12.2012 2 Sisältö 1 LYNET... 2 2 Aineistopolitiikan tarkoitus... 2 3 Aineistopolitiikan perusteella jaettavien aineistojen jakamisen periaatteet... 3 3.1 Maksuton saatavuus...

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Hankkeiden tavoitteet Toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla kansalaiset, julkishallinto ja yritykset voivat tehokkaasti

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Toteutussuunnitelma 11.9.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Ohjelman tavoitteet Laadukkaamman

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus Johtaja Hannu Sirén 22.11.2011 Tieto, tietojärjestelmät ja ICT-panokset ovat yhä keskeisempiä korkeakoulujen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Khall. 29.3.2016 125 Paikkatieto-ohjelman tekeminen käynnistettiin paikkatietokoordinaattorin toimesta maaliskuussa 2015. Paikkatieto-ohjelmaa työstettiin

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

LYNETIN AINEISTOPOLITIIKKA JA SEURAAVAT ASKELEET

LYNETIN AINEISTOPOLITIIKKA JA SEURAAVAT ASKELEET LYNETIN AINEISTOPOLITIIKKA JA SEURAAVAT ASKELEET Sirpa Thessler Pääsihteeri, LYNET LYNETIN TUTKIMUSAINEISTOSEMINAARI 31.1.2012 Yhdessä enemmän - uusi malli toimia ja tukea päättäjiä Evira GL Metla MTT

Lisätiedot

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen metsäohjelma 2015 Valtioneuvosto hyväksyi päivitetyn Kansallinen

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin?

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Annette Hotari, PTV-käyttöönottojen projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus KaPA-info 16.8.2016 Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Jatkuvuuden varmistaminen

Jatkuvuuden varmistaminen Jatkuvuuden varmistaminen kriittisessä ympäristössä SADe-ohjelman tietosuoja- ja tietoturvailtapäivä 26.11.2014 Aku Hilve http: ://www.capitolhillblue.com/node/47903/060413internet 2 Varautumisella ymmärretään

Lisätiedot

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.9.2013 Kansallinen tilanne Taloudellinen tilanne synkkä Nokia-klusterin vaikeudet Uutta kasvua saatava PK-sektorilta,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän - käyttöönottomalli tukemaan kehittämistyötä Taloushallinnon kevätseminaari 7. -8.6.2011 Seija Friman, kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo,

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) Jani Heikkinen valtiovarainministeriö

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) Jani Heikkinen valtiovarainministeriö Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) valtiovarainministeriö Kuntatieto-ohjelman kehittämistyön kohde Kansalaiset Yritykset Johtaminen

Lisätiedot

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä? Aloite 08.02.2017 1 (3) VVC VM036:00/2015 Lausunto luonnoksesta valtion riskienhallintopolitiikkamalliksi Yleistä Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita,

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yleisesitys Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot