o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo"

Transkriptio

1 TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/ o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää kirjeellinen Qnnittelu.Juhlan aika o Kotkan Työväen Palloilijain anomus, KTP:n anomus hylättiin,koska liittoneuvoston yhteistoimintaa koskeva päätös ja solmitut. yhteistoimintasopimukset eivät anna äilietotoimikunnalle valtuuksia seuran anomuksen ~önteiselle ratkaisulie. 591.~ 8. TSL:n kirjeopiston tarjouso Talousvaliokunta ehdotti,että TUL&lehdessä tiedoitettaisiin liiton alaisille seuroille,että mikäli ne voittamattomien ~aloudellisten vaikeuk siensa vuoksi tarvitsisivat liiton tukea opint.okerhotoimintansa tukemiseksi,ne voivat tehdä asiaa koskevan anomuksen liitolle. Kasvatusjaosto antako on anomuksista lausuntonsa liittotoimikunnalle,jonka jälkeen ne rat. kaistaan kukin tapaus erikseeno 592o~ 9 o Työläisurheilun perusta. ~ Esitys,joka seuraa liitteenä,pantiin pöydälle seuraavaan kokouk seeno Liiton kurssitoiminnan uudistaminen, Esitys,joka seuraa liitteenä,pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen TUln edustajien nimeäminen Suomen Olympialaiseen Komiteaan, Ilmoitus merkittiin kuulluksi toivomuksella,että komiteaan nimet täisiin useampi kuin yksi TUIn edustaja Kilpailulupao Lupa myönnettiin huomautuksella muista samanaikaisista kilpailuistao Kokouksessa esilletulleet asiat ja päätökset. ============================================= Painimaajoukkueen valmennus, alousvaliokunta ilmoitti Huotsi-Suomi painimaaottelun järjest.e~w totmikunnan ehdqttavan,että otteluun osallistuvalie painijoukkueelle järjestettäisiin valmennusleiri,joille lähetetään 14 miestä, sekä että kumpikin liitto maksavat osanottajiensa päiväraha-,matka- y.mo kustannukseto Talousvaliokunta ehdotti esityksen hyväksyttäväksi. Samalla valiokunta ehdotti,että koska SQPm~n Painiliitolla ei ole aaikkiaan-, mitään sitä vastaan, samalle leirille lähetet~7 msau TUL:"n paini-. jaa,suunnilleen yksi mies sarjastaan raskasta sarjaa lukuunottamatta,jotw ta näillä olisi tilaisus seikkaperäisesti perehtyä nykyisiin SPL:n painiw sääntöihin ja niihin perustuvaan painiino Myös niiden painijain,jotka eivät kuulu varsinaiseen maajoukkueeseen,matkat ja päivärahat maksaisi liitto.edelleen jaosto ehdotti,liiton nykyinen painivalmentaja Haajanen kustannettaisiin myös leirille,mikäli hänen matkansa saadaan järjesty.. mään,tutustumaan leirivalmennustyöhön ~a huoltajana o samalla toimimaan TULn painijain

2 TULo ldittotoimikunta, kokous 48/40-4. Kaikki talousvaliokunnan ehdotukset hyväksyttiin sellaisinaan. Samalla päätettiin,että mikäli Haajaselle ei voida järjestää tilaisuutta leirille matkustamiseen TULn painijain huoltajaksi pyydetään valmennusleiril w le osallistuva painija Lempinen. 597,- 14. Toimiston vuokrat Talousvaliokunta ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi,että liiton toimiston vuokraa,joka tähän asti on ollut mk kuukaudessa,talon omistaja Helsingin ~yöväenyhdistys ilmoittaa korottavansa joulukuun 1940 alusta lukien siten,että vuokra tulee olemaan 4.8eo mk kuukaudessa. 598, ~ 15. Luisteluliittowottelu, Talousvaliokunta ilmoitti luisteluyhteistoiminnan järjeste~oimiw kunnan ehdottavan,attä TU~S. Luisteluliitto liitto-ottelu järjestettäisiin Kotkassa ensi helmikuun 8-9 päivinä,järjestäjinä Kotkan Kisailijat ja Kotkan Luistelijat yhdessä. Kustannukset liiton edustajien valmennuk w sesta y.m. on arvioitu markaksi. ~uloista järjestäjät saisivat 20 %,ja loppuosa tulaista liitoille edellämainittujen kustannusten peittäw m1seksi. Kilpailut tapahtuisivat 4 matkalla,6 miestä kummastakin liitosw taj kullakin matkalla Jokaisella matkalla lasketaan 5 parhaan tulokset S.Luistelu2iiton pistelaskutapaa käyttäen. Kumpikin liitto kustantaisi edustajiensa ja 2 kilpailutomaristoon tarvittavan edustajansa päivärahat, matkakulut y.m.kustannukset. Talousvaliokunta ehdotti esityksen hyväksyt... täväksi, Esitys hyväksyttiin , Urheiluvälineiden keräys siirtoväkeen kuuluville. Puheenjohtaja ilmoitti, että TU~lehden toimitus pyytää lupaa saada toimeenpanna siirtoväkeen kuuluville urheilijoille urheiluvälineiden keräyksen. Talousvaliokunta kannatti esityksen hyväksymistä. Esitys hyväksyttiin Aseveliliiton kirje. Talousvaliokunta ilmoitti,että Suomen seveliliitto anoo lupaa saada pyytää TULn järjestöjä yhteistoimintaan 2 mk kpl maksavien merkkien ~ym1sessä. MYynti tapahtuu jouluk. 6 p:n aseveljeyden merkeissä viettämisen johdosta. Myyjiksi on ajateltu eräiden muiden järjestöjen ohella urheiluseurojen naisjäsenistöä. Jos anomus hyväksytään,olisi liiton siitä ilmoitettava naisjasenilleen. MYYjä saa 50 penniä kappaleelta ~tipalkkiot.a. '.L:'ulot käytetään aseve111iit.on sosiaalliseen toimintaan, Anomukseen suostuttiin TUIn,ja Urheili,jan vaihtokappaleet y.m. Puheenjohtaja ilmoitti,että kun SVULn taholla ollaan nykyisin'halukkaita vaihtamaan Urheilija TU~lehteen kummankin liiton liittohallituksien jäseni12e,olisi harkittava, onko tällaiseen toimenpiteeseen aihetta. Päätettiin, että vaihto suoritetaan.lähemmät toimenpiteet jätettiin toimiston huoleksi. Samalla päätettiin liiton to~stoon tilata Ruotsin t. ;...L. urheilujärjestöjen keskusjärjestön järjestölehti. VakU~Sia. ~'~1

3 TULan PERIAATEOHJELMA ==================~=~=================== l. Työläisurheilun perusta Työväen Urheiluliitto on työläisnuorison liikuntakasvatusjärjestö. Sen tehtävänä on jäsenistönsä henkisen ja ruumiillisen peruskunnon kohottaminen. Se tahtoo tarjota jäsenistölleen tehokkaat edellytykset sekä itseopiskelun että muiden kulttuuri- ja yhteiskunnallisten järjestöjen ja opinahjojen avu+la kehittyä terveiksi,vastuuntuntoisiksi ja aktiivisiksi yksilöiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Käytännöllisessä työssään työväen urheiluliike pyrkii jouk ~otoimintaan,joka tarjoaa jokaiselle sen jäsenelle riittävästi tilaisuuksia omakohtaiseen toimintaan ja siten henkilökohtaiseen itsekasvatukseen. Tärkein työläisurheilun tehtävä on todellisen kan' sanurheilun edistäminen ja kehittäminen. Samalla työläiäurheilu t.a' :, telee sellaisia urheiluharrastusten sivuilmiöitä v.astaan,jotka ejvät ole sopusoinnussa puhtaan amatööriurheilun periaatteiden k2y1ssc;" Yksilöurheilunkaan merkitystä ei työväen urheiluliike kuitenk2~ G kiellä,mikäli se tapahtuu puhtaan amatööriurheilun hengessä j n muo doissa ja joko välittömästi t a ikka välillisesti palvelee työläisl1.l'''' heilun tarkoitusperien toteuttamista. 2. Urheilu ja yhteiskunta. ========================~ Työväen urheiluliike pitää urheilua yleisiin kulttuuriharrastuksiin liittyvänä,joiden juuret ovat syvällä yhteiskunnallisessa elämässä. Nykyajan yhteiskunnassa on urheilu yhteiskunnallinen välttämättömyys. Se on keino yhä enemmän teknillistyvän ja rationalisoituvan tuotantoelämän työntekijöille a~hegttamia=pqamt~iits~a=~a=hga ~isia=hatttg~a aiheuttamian ruumiillisten ja he~isten haittojen torjumiseksi. Samalla se ylläpitää yhteiskunnassa tarvetta yleisten terveydenhoito-,asunto- y.m. olosuhteiden jatkuvaan parantamiseen j a entistä tarkoitukscnmukaisempien j a yhteiskunnallisesti arvokkaampien vapaa-aikojen käyttömahdollisuuksien hankkimiseen ~~ntek~~iji~ henkisen j a ruumiillisen työn tekijöille. Tässä suhteessa se henk:i. sesti aktivisoi nuorisoa ja herättää siinä halua omakohtaisesti j ~ määrätietoisesti osallistua?äiden pyrkimysten toteuttamiseen käytännöllisessä elämässä. ~untien urheilun yhteiskunnallisen merkityksen ei työväen urheiluliike pyri vieroittamaan jäsenistöään muista yhteiskunnallisista ja kulttuuriharrastuksista. Niiden edistymisestä ja kehittymisestt riippuu myös urheiluharrastusten yhteiskunnalliset menestymismahdol-

4 lisuudet. On myös luonnollista, että vain silloin työväp.!1 -X~' _~'. liike voi saada tuekseen kansan poh.jakerrosten jakamatt0:!12..:.. :,. '. \: tuksen,kun muihin työväen y ;: ~ ::.:d..'3 ~nmnallisiin ja kulttuuru:.::..:,.':..'... :- siin osallistuva työväki t U1.:. Jo:.~,;:; tämän toiminnan itselle en 1::.. ~... - si ja eroittamattomaksi ty Ö\ ~~. G,"':l ~:, ön muista kulttuuripyrkimyk2;,,' " " < Näistä syistä työväen urhe ilu ~iike tunnustautuu solidaariseksi 'i!ll,' " den työväenjärjestöjen toiminnalle,mikäli ne eivät välillisest.i t.a'.'. ka välittömästi tavoittele tarkoitusperiä,jotka ovat ristiriidasea työväen urheiluliikkeen omaksumien yhteiskunnallisten ja kulttuuripyrkimyst en kanssa. Urheiluharrastuksiin liittymättömään valtiolliseen t ai poliittiseen to~intaan työväen urheiluliike ei osallistu, koska sen tehtävänä on työläisnuorison ruumiillinen ja henkinen vai mentaminen ajankohtaisista yhteiskunnallisista virtauksista riippumatta.kuitenkaan ei työväen urheiluliike voi suhtautua välinpitamättömästi sellaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin,jotka koskevat sen omaa olemassaoloa, itsenäisyyttä ja järjestöllistä toimintamahdolli- suutta. 'l'ämänvuoksi työväen urheiluliike tunj.lustautuu hor~umattomaksi kansamme valtiollisen itsenäisyyden sclkä polii"tt~isen ja t<tlv d~llisen kansanvallan kannattajaksi ja pyrkii toiminnaj-laan ed i.2 ' tämään näiden periaatteiden ylläpitämistä ja kehittäjn;j.stä yh-r,e ~.; " kunnallisessa elämässä. 3. Urheilupolitiikka. ===================== Urheilupolitiikassa työväen urheiluliike pyrkii siihen, e'c': ~ kansan pohjakerrosten tarpeet tulevat oikeudenmukaisesti huom:ioi-..:" duiksi. Työväen urheiluliikkeen luottamushenkilöiden on valtiolli sissa ja kunnallisissa hallintoelimissä ja niiden alaisissa täytäntöönpanoelimissä pyrittävä tehokkaasti toteuttamaan tätä tarkoitusta. Koska kansanvaltaisessa yhteiskunnassa pyritään yhteiskunnalliset oikeudet ja velvollisuudet jakamaan tasapuolisesti kaikille kqns alaisille ja yhteiskunnan taloudellinen tukeminen väli~tömän ja välillisen verotuksen muodossa suhteellisesti raskaimpana rasittaa työväenluokkaa, on välttämätöntä ja oikeudenmukaista,että juuri vähävaraisen väestön urheiluharrastustenkin edistämiseen yhteiskunta kiinnittää erikoista huomiota.~ätä välttämättömyyttä korostaa sekin seikka,että varattomammilla kansankerroksilla ei ole samanlaisiia mahdollisuuksia itse taloudellisesti ylläpitää tällaisia yh-. teiskunnaalisesti arvokkaita vapaita harrastuksia kuin varakkaanl~ milla kansankerroksilla. Työväen urheiluliikkeen e dustaj ien on valtiollisissa ja k.:g~" nallisissa tehtävissään pidettävä johtavåna periaat.teena sitä,e t.:i ~ r, kaikki urheilukentät ja muut urheilun harjoitus- ja kilpailupaik~q,~ joiden käyttöön yhteiskunnalla on vaikkapa vain välillisestikin s,'. ~ nanvaltaa, saadaan riittävässä määrässä myös työväen urheilujärjcs " töjen käyttöön. Missä harjoitus- ja kilpailupaikkoja ei ennes-t.ään ole riittävästi taikka ollenkaan,mutta niiden jatkuva tarve on il- o

5 - 3 - meinen, sinne on tarpeellinen määrä sellaisia rakennettava~ ':,l~ ',.~" ja muilla käytettävissä olevilla keinoilla on työväen ur~ IP~, '.,:",,;, ~.~~, keen edustaj ien pyrittävä 'l.:.eho!<j:aaati edistämään todellistf., :r..:..:,:'." sanurheilua,kansan pohj akei'f)osten urheilutarpeen tyydyttä.m'.8';:..i--.. Samalla on myös yhteiskuru1al~is9ssa urheilupolitiikassa PY].'::' G"t,~i vä tehostamaan puhtaan ama'(-.00riurheilun noudattamista,jot'ta '<.1:::'-' heilutoiminta jatkuvasti säilyttäisi oikean,kaikista sivuvaikutteista vapaan luonteensa. Jotta työväen urheiluliikkeen työläisnuorison keskuudessa suorittama urheilukasvatus menestyisi ja tuottaisi parhaita tuloksia on välttamätöntä,että työläisurheilu kaikissa suhteissa var ~ sinaisen urheiluväen ulkopuolellakin tunnustetaan täysin tasaveroiseksi ja yhteiskunnallisesti samanarvoiseksi muiden kansalaispiirien urheiluharrastusten kanssa,ja ettei yhteiskunnan taikka työnantajien taholta taikka muulla tavalla aseteta työläisnuorisolle minkaänlaisia esteitä heidän liittymiselleen ja toiminnalleen työväen omissa urheilujärjestöissä. 4. Henkinen kasvatus. ===================== Urheilunharrastaj ien henkistä valmennusta työväen urh8i 1 '21::.1. ke suorittaa niiden työläisurheilun periaatteiden henges8 ä~j0~~2 on määritelty edellähahmotelluissa ohjelmakohdissa. Senlisäksl työväen urheiluliike mahdollisuuksiensa mukaan tukee ja edist.ää yleisiä kulttuuriharrastuksia omassakin piirissään lähinnä sen j2' senistönosan henkistä itsekasvatusta silmälläpitäen,joka ei urheit lutehtäviensä taikka muiden syiden vuoksi voi tyydyttää itsekasvatustarvettaan työväen urheiluliikkeen ulkopuolella. Yhdessä fyöväen Sivistysliiton kanssa TUL opastaa ja avustaa urheiluseurojen alaista opintokerhotyötä,samoin asianomaisten työväen kulttuurijärjestöjen tukemana työläisurheiluväen musiikki-,näyttämö- y.m. kulttuuriharrastuksia p Ehdotonta raittiutta pitää työväen, urheiluliike yhtenä henkisen urheilukasvatuksen perusperiaatteena ja tahtoo toiminnallaan palvella sen kaikinpuolista edistämistä., (Edelläoleva on kasvatusjaoston laatima ehdotus,jota sihteeri on selventänyt ja täydentänyt j aostossa käydyn keskustelun perust eella. )

6 TUln kurssi- ja neuvonta.työn ulldestisuunnittelu. ====================.!===..:=::.:=:.:::::==================== 1.Johdan-'vo. Alemapana esitetyt liiton kurssi- ja neuvontatoiminnan uudistamista koskevat suunnitelmat sisältävät liittotoimikunnan asettaman komitean (Kangas,Vuori,Leskinen,Helenius ja Haini) luonnoksen, jolta pohjalta lopullisia uudistussuunnitelmia laadittaessa komitean mielestä olisi lähdettävä. Komitea esittelee suunnitelmat liittotoimikunnalle siinä mme~essä,että liittotoimikuntakin vah- 'vistaisi vain suunnitelman pääpiirteet,jonka jälkeen asia esitellään kokoontuville liiton piiri toimikuntien e dustaj ille alustavaa asiaan perehtymistä varten. Tämän kokouksen jälkeen vasta suunnitelma kiteytetään lopulliseen muotoonsa ja esitellään,mikäli liittotoimikunta katsoo sentarpeelliseksi,ensi talvena kokoontuvalle liittokokoukse11e. Suunnitelmaa muovalitaessa lopulliseen muotoonsa on tietenkin perustelut laadittava erikseen ja päätökset erikseen. Allaolevassa liittyvät suppeat perustelut kuhunkin suunnitelman kohtaan ilman erittelyä,jotta suunnitelmaan perehtyminen olisi helpompaa.. Uudistussuunnitelma pohjautuu määrätyn systeemin luomiseen, systeemin,jonka käytännöllinen toteuttaminen kaikessa laajuudessaw.~, ei luonnollisestikaan alussa voi tulla kysymykseen,koska monien vo ~~ tettavana olevien vaikeuksien raivanminen useissa tapauksissa ky" syye pitempiaikaista työtä. Systeemin asteettainen toteuttam:l:.op (l antaa kuitenkin liiton neuvonta- ja kurssitoiminnan toteuttrujl!..38 ~ ' 1e määrätyt puitteet,ja suunnan.,joten pyrittäessä sitä soveli".url1c..ta:n käytäntöön vältytään sellaisesta sekavuudesta,joka tähän asti 01) näissä suhteissa valli~~ut. Komitea on pyrkinyt saamansa tehtävän mukaisesti kiinnittämään erikoista huomiota ennenkaikkea liiton kurssitoiminnan kehittämiseen. Uuunitelmaan on kuitenkin otettu muutkin tätä sivuavat kysymykset (liiton ja piirin ohjaajat y.m.) ja asiat esitellään seuraavassa niiden asiallista merkitystä vastaavassa järjestyksessä siten,että ensin tehdgän selkoa liiton,sitten piiriohjaa j ien j';.m. toiminnasta jo:? kasvatuks esta ja senj älkeen ( ja näiden vt1ityksellä yhä laajenevasta) muusta kurssi- ja neuvontatoiminnasta. \ Suunnitelman (systeemin) asiajärjestys on seuraava: 1) liiton ohjaaja; 2) piiriohjaaja;q 3) seuraohjaaja; 4) valmentajat; 56t liiton ja piiriohjaajien koulutus; ) liiton kurssitoiminnan uudelleen organisoiminen. 2. Liiton ohjaaja. Kutakin urheilunalaa varten olisi valittava liiton ohj a~~ joko liittotoimikunnan,alan jaoston tai liittoon kuuluvan seul'an jäsenistä taikka,milloin siihen on mahdollisuuksia,liiton vakinaisista toimitsijoista. (Valmentaja-nimitystä tälle toimitsijal Ie tuskin voidaan käyttää,koska liiton ohjaajan tehtävät tässäesitetyssä muodossa sisältävät yhdistelmän.sekä valmentajan että järjestelijän tehtävistä)a Ohjaajan tulisi olla hyvin perillä pääharrastusalastaan,liiton toimirmasta ja tarkoitnsperästä,säännöistä y.m.hfulen tulisi olla myös kykenevä kirjoj.ttelemaan liiton julkaisuihin ja ainakii.l tyydyttävää suullista esitystaitoa omaava. Hänen tulisi olla myös kykenevä itsenäiseen toimintaan ja tarmoa ja aloitekykyä omaava, Ohjaajille olisi laadittava yhtenäiset ohjesää1lnöt ( ne vah vistaisi liittotoimikunta, liittoneuvosto tai liittokokous),joissa

7 - 2 - määriteltäisiin ohjaajan tärkeimmät tehtävät, velvollisuudet j~ ~~ keudet. Liitto-ohjaajan tärkeimmät tehtävät olisivat: a) yhteyksien ylläpitäminen rr.ahdollisuuksiensa mukaan henki J.G~' k o h tal.ses ' t l.,mu 'tt a ennet1l::::".,<,.t.:83. v-." k " l~' t ' h l', t. 1' " A ltjea.ll.ses 1.,pU e J.ID1. se Ja :;,,,.,.:,;n:. j'l].kair'15~tl vä~ -i.t.y!rs8j"1e "'1 'r:l.oh'2anj i in.1;\'_a~sa edusta.\7:lmpiin urhei-,,)- ~ -. t ~ I - - ~.~ ( ~.. f ".. :"''',..; ;') '"r: ~,......"'.. «..it,.t '-,.Io...\.."I.w: ' \,-- 4, _.. 1,... ~_~..._...toj_~.i...., ~ ~ ~ i--l> ~ ~ b) t.arpa-ellisten kortistojen laa'c,imin-e.n alama piir-:i_ ja eeuraohjaajista ja edustavimmista ja kehityskykyisimmistä urheilijoista; C1 alaansa koskevien ohjakirjoitusten kirjoittaminen liiton julkaisuihin; d) alansa kilpailutoiminnan seuraaminen ja kilpai lujen järjestelyjä järjestämistä koskevien ohjeiden ja kehoitusten antaminen seuroille; e) alansa yleisten kehitysvaiheiden seuraaminen; f) alansa j aoston kokousten seuraaminen ja sen toiminnan tukeminen teknillisissä,säåntötulkinnallisissa kysymyksissä y.m.(ei kuitenkaan äänestyksiin osallistuminen); g) muut hänelle mahdollisesti soveltuvat tehtävät. On luonnollista,että y~sinomaan vaatimattomana sivutoimenaan tehtävää hoitava ohjaaja ei kykene kaikkia edellämainittuja tehtäviä t arkoituksenmukaisella tavalla suorittamaan,mutta kasvatettaessa kykeneviä ohjaajia on näitä tehtäviä pidettävä näköpiirissä ja pyrittä ~ vä niiden hoitamista sitä mukaa tehostamaan kuin liitolla on mahdolli suuksia taloudellisesti y.m. tehtävien h07tamista tukemåsbin. Liiton ohjaajan työn helpottamiseksi olisi huomioitava seuraavat käytännö~liset seikat: Ohjaajan kirjeet postitettaisiin liiton toimesta ja liiton kus~ ' tannuksella. Samoin saisi hän maksutta liiton toimistosta kaikki t.ä'~ hän tarvittavat välineet.samoin kortistotarpeet. Kortistot ja kir jeenvaihtojäljennökset säilytettäisiin liiton toimistossa esim~kaa pissa,jossa jokaisella ohjaajalla olisi näitä varten oma osaston~aq Ohjaaj ien tehokkaan työskentelyn kannal1t.a olisi myös tarpecl2.::..st.a ~ että liiton toimisto pidettäisiin ohjaajia varten avoinna es:un"kah-. tena iltana viikossa (esim.klo 18-21). (Mahdollisesti olisi myös jonkun muun liiton vakinaiscn toimitsijan tällöin oltava toimistoss8 untamassa tarvikkeita j a val~lomassa toimistot yötä. ) Yksi t a i kal:si huonetta olisi varattava tällöin ohjaajien käytettäväksi. Tällöin voisivat he ottaa henkilökohtaisesti vastaan alansa edustajia,ja mikä tärkeintä ylläpitää puhelimitse yhteyksiä maaseudulle. Kullekin ohjaajalle määrättäisiin puhelinnumero ja tämä samoinkuin ohjaajan "vastaanottoaika ll ilmoitettaisiin myös seuratoimitsijoille j a piiriohjaajille y.m.joko TUL-lehden välityksellä taikka kiertokirjeillä (mahd.molemmilla). Liiton ohjaajien työskentelyyn nähden on vielä huomattava,että he voisivat myös matkustaa maaseudulle joko liiton taikka sen alajärjestöjen kustannuksella (jakutsumina). Edelleen kaikki ohjaajat yhdessä muodostaisivnt vailliokunnan,joka tarkistaisi eri jaostojen kurssisuunnitelmat,kilpailukalenterin aikataulut y. m. kaikkia aloja koskevat kysymykset. Heillä ei olisi oikeutta tehdä asiallisia muutoksia jaostc jen esityksiin, vaan ainoastaan antaisivat niistä lausuntonsa liittotoimikunnalle. Liiton ohjaajaksi valitun henkilön työolot olisi liiton toimesta koetettava saada sellaisiksi,että hän voisi tehtäväänsä tyydyttävästi hoitaa.liitto voisi ehkä neuvotella heidän työnantajansa kanss8~ mutta ellei tämä johda toivottuun tulokseen,olisi kcetettava löytää heille toinen työpaikka. Esim.KK:n,Elannon,OTK:n y.m.suur;;yönant,a- jien kanssa voisi asiasta neuvotella. Kun kysymyksessä on vain kymmenkunnan henkilön työolojen järjestämincn,ei tämän pitäisi tuottaa aivan voittamattomia vaikcuksiao Ohjaajien Qalkkiokysy~Y on vaikeimmin ratkaisvissa. Tehtävä olisi ainakin alussa sivutoim::" o Ehkä voitaisiin ajatella,että heille. maksettaisiin määräsuui'nir..s:a palkkio (csim. 50 mk) jokaisesta illasta,jonka he työskentelevät, Iii.ton toimistossa. (Edellämainitun t~san mukaan olisi palkkio - 2 iltaa viikossa mk kuukaudessao) Erb.issä tapauksissa voi t,:dsi in peh"inkin alan ohjaus keskittaä samalle henkilölle,esim.jalka - jc.t ~i 3.b.pallo. Läheskään kaikilla aloilla ei edellämainitun palkki.o:n!ilul-':ail'!cn työaika tulisi kestämään koko vuotta,koska useat hal"'ra,stu ;~C' ~i.at kestävät pääasiallisesti vain kesä- tai talvikaude~. (~~hduj_lisest i esim. 10 ohja~jan palkkacuuinen näillä edellytyksillä maksaisi liitolle mk=40.00c:- o

8 Kun näiden henkilöiden työskentely todennäköisesti ainakin j0 8ö~~ ~: määrin helpottaisi liitcn toimiston työskentelyä korvautuisi t 9;.(~Ö, menoerä osittain sillä,että liiton ei tarvitseisi siinä määrin t.o-;' minnan kehittyessä lisätä vak:'naistja työvoimaansa kuin mihin mj.:yt~x k-. Å ~c..!'"l-jt~ -: J ~""1'\~~-,i-- ;... "';" "'1'- " r-..;...,., (.y..:}, ~ ~1 ' lyi';"i'.... ~, l,p~:'..i ~;1';..-,. OIl pak..,o,jcl (J~._~a.. "'".J..,,,~._""l y, v -L,.'.'.,_.. <{c..., L_ j l~.d~n tj ~l.,.~_u:, ~'\.>_""_- nen välillisesti paran~a~,'3i ~-:_j:t,( ';~ ~:'.l.j.oudellista asemaa.) - >ila.,l1<:tlj.~ olisi kaikille liiton oh.iaaj-:'112 r.lö, c~::.' tittävä samansuuruiset päivära hat neuvontama.tkoista, tapah ' t.j.i irc:~tpa n~ liiton,piirin taikka seuran. kustannuksella,ja näjnä ed.ne~ko.lta ilmoitetta alajärj estöille.. Liiton ohjaajalla tulisi olla vapaa pääsy kaikkiin liiton alaisiin kilpailu- y.m.tila isuuksiin ( taikka ainakin oman a~ansa). Hänet olisi myös l ähetettävä lii~on kustannuksella seuraamaan oman alansa mestaruuskilpailuja c Ainakin aluksi tulisi todennäköisesti osa ohjaajien toiminnasta aiheutuvista menoista maksettaviksi kutakin alaa varten käytettävissäolevista kurssi- ja neuvontamäärärahoista. Näitä menoja mahdollisesti voidaan hiukan supistaa entisestään kurssitoimintaa silti supistamatta (selvitys t äsä jälemptinä). Toivottavasti liitolla on myös vastaisuudessa mahdollisuuksia enemmän uhrata varoja tähän työhön. 3. Piiriohjaaja. Piiriohjanjien asema ja tehtävät voidaan hahmotella edellä seikkaperäisesti selostetusta liiton ohjaajan asemasta ja tehtävistä,soveltamalla nämä piiritoiminnan puitteisiin. Hänen tärkeimpänä tehtävänään olisi yhteyksien ylläpitämineen piirin seuroihin ja seuraohjaajiin,alansa piirikuntaa käsittävä neuvonta- ja ohjaustyö,t ~s~ piiritoimikunnan työn tukeminen hänelle määrätyllä urheilualaila sekä senlisäksi alansa teknilli:len ohjaustyö. Hänellä tulisi olla ca, moilie periaatteille r akentuva ohjeeaäntö kuin liitonohj aajal la~-::tt:... Piiritoimikunnan t ehtävänä olisi. hl:.olehtia hänen työmahdollism.. ks:i.en, sa järjestämisestä, määrätä pa"ud::iot. y,,!no Tulevaisuutta sllmälj.ä.pi";~iim: voi t.aisiin ajatella seija i,.::tax.!..q mahdollisuutta, ettt't. si11.1 lti&a.-['ltt;;c1,:'lal:ia,j onka liitto myöntää pi:ir ~~;:;n'1 - nalliseen kurssi- ja -val':;.st'yöhc:nja ~:1akin osaksi osallistutta i sii.n piiriohjaaj ien palkkaukseen ~j[', -i-,oimin.nan j ärjestämiseen,koska E2.mä puolestaan voisivat toim'ta :p:lirikul"ll1e.llisten kurssien ohjaajina y~m" tukea piirin toimintaa., On syytä alleviivata seuraohjaajan kuulumista t ähän systeemiin,jotta suunnitelmasta tulisi t äydellinen. Tällöin ei tietenkåän ole. kysymys mistään uutuudesta,koska t ähänastinen toiminta on juuri pohjd.utunut seuraohjaajajärjestelmään. Sensijaan ei suinkaan ole haitaksi,että seuraohjaajan asema määritell ään entistä tarkemmin ja että hänen toimintansa t ehostamista suuhnitellaan ~arpeellisessa l aajuudessa. Päähuomio olisi tässä suhteessa ehkä kiinnitettäva siihen, että kutakin alaa varten jokaisessa seurassa 81isi alan päaohjaaja, joka huolehtisi a lan toiminnan j ärjestelystä ja kehittämisestä apunaan erilaima käytännöllisiä tehtäviä hoitavat ohjaajat. Hän esiintyisi eri harjoitus- ja kilpailutilaisuuksien valvojana ja ne~vojana niissä;sekä ylläpitäisi yhteyttä aja n juostoon ja seuran johtokuntaan, Hän pitäisi luetteloa alan harrastajista ja seuraisi kunkin osallistumista harjoituksiin j.n.e o sekä antaisi ~iitto - ja piiriohjaajille t arpeellisia tietoja alansa harrastajista seurassa,välittäisi yksityisille urheilijoille näiden ja piiri- ja liittotoimikunnan paätöksetja ohjeet jne o Hänen t eht ävänään olisi myös alansa edistämistä koskevien suunnitelmien tekemine'lli ja esi tteleminem alan jacs tolla ja s ~ uraa johtokunna lle~ Kuten edelläesi:'etysti:i RG1'!lää.,eivät varsinaiset taikka tila~ p b.iset valnentajat. sist.lly \?6lL::LÖtrlästi t ähän suunnitelmaan~j o lla ';Jy ~ ritään,luomaan je.i'jestei!1,a :":::':':,"'.'Jr:. '};obja näiden alojen kebittämiuel1.e" Siltä huoli m.ö..t.tq1~t:u. L::'i~cj ::'.a kuten sen alajärjestöilläkin on erl'kol'se'l-v ohj''''!:1j'a''''' _..,"""...,~."'.:.z.., l('"... "l~l n a l aa varten on käyt ett,äve. i, c.:.. C\.,. V ll' ~ l./t..j._"'''', ~J.",.) l,""'" ~"".Iltt""~ entiseen tapaan sikäli K:_~~.!\ ;'l~ :.i::_~r; t t'1. ~.ioutuu mahdollisuuksiao L:1.it.on chjaajan yhtenä tehtäve,n tu:~.~,si tcllöin olemaan valmentaj ien matkasuunnitelmien laa.timinen j aoston avustuksella ja yleensä valmentajan ty

9 - 4 - työn kaikinpuolinen tukeminen. ~nmoin liiton ohjaaja vo:" to~_:--'-(.,... yleisohjaajana ja valmentajan apuj.aisena valmennusleirei2.::.ä ;i,,: valrnennustilai811 uksissa 6 Kn:lt.or..1;'.:b'l voidaan silloin kun G.:ij,s:....,...., j outuu ma.hc. I.:' ].J.';.s 'x~b ;::c1jvb.. n::1 T;~. ' =::<:;7, va:tmentajan ja liiton ll:':l;':; " '. teh~ ävä t yi1-:",.i.fr~,äe.kj.n (toimi -cnjj :;'. o:j.err.aan siten y~dj_stet:l i! ~ ::..:,~. ' to.s:l.lt.e'j:' I.:". ';2 vejl1le~.tajan t e:l:,:':s.n t Ci.i.=,,g,ini;:n),mitä täytyykil1.p. ~ '. ; t ämän sys tgu.ildn käj1:.annöllisen "~-;b. i tt,fun:lsen tavoitteena. Tämä kysymys kuuluisi '.lc.l...:s Lrlnisesti liiton kurssi- ja neuvontatoimin'taa koskevien suurm:i:telmien puitteisiin,mutta koska asia v älittömästi koskee edellähahmoteltua ohjaajatoimintaa ja jokatapauksossa vaatisi erikoiskäsittelyn,esit~tt~ se t ässä yhteydessäo Käyt ännössä tietenkin tämän suunnitelman toteuttaminen tapahtuisi liiton yleisen kurssitoiminnan puitteissa. Liiton ja piiriohjaajien kasvattamiseksi voitaisiin harkita seuraavia mahdollisuukslia: 1. Liiton tulisi mahdollisuuksiensa mukaan avustaa liiton ohjaajiksi valittujen itsekasvatusta a) stipendein,joiden avulla nämä v oisivat osallistua joillekin nla~nsa koskevielie y.m.,b) myöntämällä esim. 500 mk avustuksen kullekin ohjaa jalle a1an kirjallisuuden hankkimista varten Ckäsikirjaston),jossa tapauksessa kirjat kuuluisivat liitolle,mutta voitaisiin antaa ohjaajan kotikäyttmönkin, c) avust amalla ohjaajaa päsemaän seuraamaan eri puolilla maata järje~tettäviä huomnttavia a lan kilpailuja,jolloin h änellä olisi til a~suus hehkilökohtaisesti tutustua alan urhe ilijoihin,heidän ke~ hi ttymismahdollisl uks.iibsa y.m. 2. Liitto- ja piirichjaajille olisi j ärjestettävä Pajula'IJ,~p;E;~' sa peruskurssit, joille voisivat kaikki 20-vuotta täyttäneet (e" enätl aktiiviurheilijat) liiton ja piiriohjaajat tai sellaisiksi. 1.:,.. pautuneet,jotka ovat alaansa perehtyneet joko aikaisemmin liit0!l j 1..>"':" j estämillä kursseilla taikka piirikunnallisilla kursseilla (my öj-.r. 1 ~ m;in piiritoimikunnan järjestfunillä alan seuraohjaajakursseillcl.) I _..:!. listua o Kurssit olisivat luont.eeltaa yleiskurssit (kaikkien aloj '<: ohjaaj ia varten) ja niiden päät.arkoituksena olisi yleistietojen 8~itaminen ohjaajille. Kurssia:tne:Lsta mainittakoon seuraavat: a) liiton,piirien ja seurojen säännöt. b) yleiset kilpailusäär~~öt,nuorten osastojen ohjesäännöt ja eri aloj en kilpailusäelnnöist.ti ne kohdat,j oiden tuntemir.(1u ainakin pääpiirteissään kaikille ohjaajille on tarpeellis~ ta. e) toimitsijateht tivät. d) seurojen t a loudellinen toiminta. e) mainonta. f) esiintymistaito ( + käyttinnöllisiä puhe- ja lausuntaharjoituks ia.. g) ohjaustaito.. h) äidinkielen harjoitukset ja sanomalehtikirjeenvaihto. i) yhteistoiminta porvarillisten urheilujärjestöjen kanssa. J') urheilullinen kansainvälinen toiminta. k) urheilun yksilöllinen ja yhteiskunnallinen merkitys. 1) TULn henkinen kasvatustyö. m) TULn suhte muihin työväenjärjestöihin. n) joitakin yleishyödyllisiä luentoja. Mikäli kursseille voidaan varata riittävästi aikaa,voisivc::.t eri alojen ohjaajat muun kurssit yönsä lomassa esiin.alansa liitc: (... ohjaaj an avustuksella perehtyä yksityiskohtaisemmin alansa k:l;.i'<' :L.Ll ~ sääntöihin y.ms alaa koskeviin teoreettisiin kysymyksiinc Qhciagjien.ia t.kgj<:,qulu!:u... bdelläselostetuilla kursseilla voitaisiin luoda pohja liitto ja piiriohjaaj ien kasvatuksej.la 0 ~Jatk uvaa ohjaajakasvatusta sill :lt~ J.u l äpitäen olisi t ällaisna kursseja järjeqtettävä esim. joka kolrrie'.s vuosi ' (. w ".".::. ~ _. _,.... ". Jes lje-c'tt:lls:'.l.::' e::;. nl::;.10!,] -:' '.1:."']...:..". tgkn:l1.llsl.a t- dydei1.:rlv8.kl,"g'f's...;i~: _-.-~ -...._-....PeruSkLl.'t" ssi.en J.:7 f.s.lm~. ( '; 2 G:.1Y'Jc Tlkaikk'Ja niiden välivuosinn.; ili..;s... alan kay:'2~;'t1ö'::'lhi.i.:') ~:Y"" ~i ;J~:.r,{.s5.:.:~ :7-;J:'{let;rnistä varten.. 1.d.[,äksi 01.18i ohjae.. j Lll:: kq8te":,...,c1vll :t..:.:.:::~~:\: :\ :. ; ':>:.~:;(: ~1'::'.1 slmksia osallistlmlisee:j. val:nennus 18 i L"e i :~. lg 'y.. '-rl.. Tällaisiin t:i.la.i s,il..:!:::.;i H:. \,'oigiva t. myös seurat omalla kustannuksellaan lähettää seuraohjaajia,mikäli tilaa on. o

10 - 5 - ~euracl1t<åa"ij.~a kculuttaminen j äisi piiri tcimikuntien. ":.~!' :...:-..., '.:~. piirilcun.."1al1.isilla s8uraqhjo.cl.jak.ur3seilla. Niiden j ärj e;;(~:. :n ~:. (~'-. -'.'~ luo!!.r:l')11h: p-s7~i J.:Li.ttD '"'1:i.8j. 8:::-,,'-.;.;1 mahdol1is uul{s~ en8a H1UlC"vS:,. ~ -.. t....., ~ ~ ',-..,('\. ",\,' - c ' ""'';8. r-;j t.-:.:.s..8.i :3 -l~llt ~~ '.., Y :l...:t~ 5 \..~ '-~ p.i.j.:'ioh~te,...;.._).:~ :.karl,g u::;;) Senlj.. säks::' ~ kt: te> l~ (~ :.. f:.;... ~~._: JT..~ i:a:::i:. i~-i.. '~.r:'.>.k'...eit :;"'::: is i vat Oril::;.:.:'.::3 ku8t",):'l:n.u..~se 11 aan.lilie~ tae. C:j.L.;c';;'- j iac:.n l ij.tc:;l j ärj 88~ ' äp.1ille c1j.;j 'Y)~: j en ~Gru.s- j a t äyde r~'1y skurss~ :;.:.~. mahdollis8sti myös ce.lraamaah JJ.~~ ;,.eru\11s1e irej ä y.m. valrner..:l1ust.:i.12,"!. suuksia..... ~~ 1''''\'-''":)''-'-r or'''l-00na ml'l'"a"l; R4-il.. ~,... '!.A t (-,-.',....Jl.. l.'l ("Jl)~J9-=':'i.ld v _1.':1:. l.j...:....lj.::...1_.\..)':):",. =,."1.0.:.-,.Jt.A,.. <j ~ 1.. "- -L_L.J.t":~...:...-: ".- ~, 7u Liiton ku~s;j toimi nnan I uudel l een organisoiminen. i~ '.. 1. Seuraavassa käsitellään vain liiton kurssitoiminnan uudestij ärjestelyä,kuten a lussa huomautettiin,jätetään varsina inen valmennus ja neuvontatyö,joka t apahtuu seiroissa ja piireissä kiert.ävien va,~e ntaj ien j a neuvojien va lityksellä,suunnitelman ulkopuolelle. l ätä toimintaa on luonnollisesti jatkettava entiseen tupaan niin tehokkaasti kuin mnhdollista. Kurssitoimintaan sisällytetään t ässä kaikki varsinainen liiton ja jaostojen kurssitoiminta,t. s.liitto- ja piiriohjaajien perus- ja t äydennyskurssit,nuortenohjaaja-,toimitsija-,tuomari- erilais8t k~s va tus j aoston a l aan kuuluvat kurssit y. m. Tässä yleissuunitelrnassn. on myös naisten kurssitoiminta huomioitava,koska se ennenka ikkea r~j'llahteen n ähden vaikuttaa huomattavasti kurssien järjest ämi smahd.(l2.j.i~ suuksiin. Kurssien j ~ärjestä'ilise(jn nähden ehdotetaan harkittavaksi F.i~~., -, r aavanlaista suunnitelmaa : 1) l~. it.on kurssisuunni-c'3]xnat va1.mis teta.an ennakoj_ta hvv:l :-v"'. ajo:t.n puoleksöl vuodeksi ke!"ra:':3.c:.n sitcn,että toinen osa kä~:;1";: ;.,;.;:.... " ~...., ".. ~ r,.,., d..::. Ycll.:..::...rla k.k:e..:il~ge.q~ 'GOlllen ~~~~.ij;.::...j.9 T.a~L1Kal1 en~ ( KU::1 Ii i ton rqkyinen ki..l::'3git.o3.minta keskittyy j okseenkirl 1<:n konaan kevät~ j a kes~.b:autecn, FlG ldstgtnan seuraavassa }.:r~l'.t ta huomautuksella 5 ett,ä samaä itl::xletelmää on sovellettava myös taj_v:!." kauteen,mikä Pajulahden valmis tut.tua talvikäyttöön tulee vars:i.n.. -n.:;l' kitykselli seksi )~ 2) j okaisen jaoston on esim. tammikuun viime iseen päivään mennessä i lmoitettava liittotoimikunnalle,minkälaatuis i a.jel. miten pitkäaikaisia kursseja se pitää kesäkaudella va lttämättöminä aj.{an,sa kehitystä silmälläpitäen. Kurssisuunnitelma on esitettävä siitä ri:lp~ pumatta,onko j aostolla t aikka liittotoimikunnalla tietoa kurssi toimintaan käytettävien varojen määristä. 3) Näistä ehdotuksista l aatii liiton toimisto (ohjaaj avaliokunnan avustamana) kurssisuunnitelman mahdollisine alustavine aikataulukkoinen. (Myös na isten kurssitoiminta on tahän sisällytettävä )Q Suunnitelman v ahvistaa liittotoimikunta. 4) Täten laadi tusta alustavasta kurssisuunnitelmasta laadit.aan kaavake ( ja painatetaan kuten esim. tija stokaava kkeet),jossa on kaikkien ehdot ettujen j a suunnitelmaan hyväksyttyjen kurssien rdm:ik kect, todennäköiset aj.kamäärät, tiedot osanottajille asetettavif:tn vaa-' timuksista 7 osanottomaksuista y.mo sekä kunkin kurssin kohdnj.1.& r ake,johon seurat merkitsevät 9 IDont ako osm ottajaa ne kat sov :)Jc,.,j" ):\. vansa kullekin kurssille lahet tää" Kaavake painatetaa:1 ;ia ~!.c~ 'J.-"-' ~'? Lt::.E\.n esim. helmikuun 20.. pä:!.väe.n m9nnessä kaikille liiton p5.il' '.to::.ml~.l.'.::: ~ nille ja seuroille.., Näiden on kaavake osanottoilmoitci..s.l1j.a V.J.1"~ "c tettuna paja ut ettc~v'a lj.j'ton t.oimistoon (myös mi käli mahdollista 9i1. näkin t ape.ukses33.)8+,1:.ä ()S8.not1~8.;j:La e i voida ilmoittaa,selostae n syyt ) esim. maaliskuu:l1. löc n ä:lvä.'1.:l-:-. n:.m...r..es säo. 5) Ke.:r.L,seurat (l\7ä t. [JD ~'?"'J.t/:: ::l::::.ect ennakkoilmoi tt autu.~iökaa \.?,kg.~~ (~t. liiton töimistoo!l; le.& ~.'~~.tö.'?.~,l t...::l::lstossa yhteenveto kullek:'n ltij :':':~r. s i11e il'lloitetuiste (l,s e:no7,t.s;) r..li.l~.tl7'-l s'c,li y om... tiedo ista :: Tärrl&.TJ,~-'3.1 keen L' l -',.')... ~ ' :)if""1,. ~'-r""!o... ~"' ~c{ :') _ 'I. -' (1. i -....,...c."c,..;.a.. J oj. lle e'. +orl()r' ~ IJr' I ""'t._' j ~ ~ l '_h4..l.. ~'... \....J';_J.~:-.\. "'",' ~I,.l. ~ :J,... ':..t.. _~.,)...J...,J _'- ""'J...'u.... ~,_...L. \..1..J..,.~I.L..4-! _'_...,... ~... s aado. ~5_ i. ~-.. ~_'F~I~~3-~ 1. c: f. :::-~ 11 t.,... L:~..-: ~.: ':'. '. <II. ~ -, 1 f~"f. ) or. ;:' r L'1. su1j.!mi t.e] ~.a.. t/t:~~~ ~ ~~.'.:", t,'_ ~tl a J.. 1"a1"...,../,.1.,- ".- 'L.) '1' ' '1 :,,,'" '...~... ".' '..'...,!.Y ',.'. ~ t,iras J C\.:.""n e n P. ' '. :~,-",.' '1"... "" '" _ 1,:1...t..J... l,o. _, ,", ,..;; h'._ 1.. l' _,, ' ",_. '. _. r._... _'.. ~. 1("'. 1:'_ l,.,v ",, \,;AC.\ U..,_,,..."" ("". \... 0,.1)..... \.,. \A < k C"" ".,., b. t ,... c"; [.: "'., va 1 J.o l:nn&8ba ~ 0c;:-!:,; ::-:...".I.'.!.. ~ 3~,:<'.~:. :,:,X.:. V,::'lVlS aa 0Pll-!..,:L,-:>':-~,~u~. ~.i'.,.- toirilikunta ( s illo:i.yli ~[ '.L J,) ~-'-' :..::..1...,1.. ':":.Lj.(;c"t,.k:in mahdollisuudet CVE"lt i;) 1. nakin suurinpiirtein tiedossa). f0.j.ly:alla liittotoimikunta myöntäb. o.. '

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON

TYÖVÄEN URHEILULIITON TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIM I T S I J A OPAS Toinen uudistettu laitos. HELSINKI 1937. TYÖVÄEN URHEILULIITTO 2 LUKIJALLE. TUL:n toimitsijaoppaan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1928. Kirjanen, joka oli

Lisätiedot

tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa

tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa 119 liittyneet Suomen Maa-, Metsä- ja TJittotyöväenliittoon, haluaisin kiinnittää erikoista huomiota tässä kokouksessa suunniteltaessa vastaista valistustyötä. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että maaseudulla

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 974 PO KAISE asiantuntijoiden eturiviin Urhe u ehti TOIMITUS JA TAITTO Pentti Kurunmäki Antti Laaksonen KANNEN TAITTO Timo Utter ISBN 9SI -9273-00-X SATAKUNNAN

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET JA SUOMEN AMMATTIYHDISTYS. TEN KESKUSLIITON (SAK) r.y. KUUDENNELLE VARSINAISELLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE EDUSTAJAKOKOUS PIDETÄÄN HELSINGIN TYÖ VÄENTALON JUHLASALISSA ALKAEN K E S K I

Lisätiedot

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA.

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. OSUUSKASSAN JÄSENET! Välttäm tön ehto taloudellisen hyvinvointinne edistämiseksi

Lisätiedot

Tällainen ehdotus tehtäisiin osastoille ja liitoille, mutta siitä ei tehtäisi mitään kiinteätä päätöstä tässä kokouksessa juuri siksi, ettei ole lainkaan sanottu, ollaanko kolmiliiton perusjärjestöissä

Lisätiedot

SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET. vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET. vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO KERTOMUS Sosialidemokraattisen Puoluetoimikunnan toiminnasta marraskuun 1 päivästä 1925 heinäkuun

Lisätiedot

ROCHDALELAISEN VARSINAISET LIS1\PERIAATTEET OSUUSKAUPPALIIKKEEN. YHTEISVOIMIN YHTEIS"f-iYVÄKSI

ROCHDALELAISEN VARSINAISET LIS1\PERIAATTEET OSUUSKAUPPALIIKKEEN. YHTEISVOIMIN YHTEISf-iYVÄKSI ROCHDALELAISEN OSUUSKAUPPALIIKKEEN VARSINAISET JA LIS1\PERIAATTEET YHTEISVOIMIN YHTEIS"f-iYVÄKSI ROCHDALELAISEN OSU USKAUPPALlI K KEE N VARSI NAISET JA LlSÄPE R IAATTE ET K U LUTU5 05 U U 5K U NTIE N

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon.

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon. kysymykseen, silloin on toinen ääni kellossa. Ne, jotka nyt puolustavat useampain agitaattorien asettamista, ottakoot myös huomioon, että äänestävät korotettujen verojen puolesta, kun niistä tulee kysymys.

Lisätiedot