o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo"

Transkriptio

1 TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/ o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää kirjeellinen Qnnittelu.Juhlan aika o Kotkan Työväen Palloilijain anomus, KTP:n anomus hylättiin,koska liittoneuvoston yhteistoimintaa koskeva päätös ja solmitut. yhteistoimintasopimukset eivät anna äilietotoimikunnalle valtuuksia seuran anomuksen ~önteiselle ratkaisulie. 591.~ 8. TSL:n kirjeopiston tarjouso Talousvaliokunta ehdotti,että TUL&lehdessä tiedoitettaisiin liiton alaisille seuroille,että mikäli ne voittamattomien ~aloudellisten vaikeuk siensa vuoksi tarvitsisivat liiton tukea opint.okerhotoimintansa tukemiseksi,ne voivat tehdä asiaa koskevan anomuksen liitolle. Kasvatusjaosto antako on anomuksista lausuntonsa liittotoimikunnalle,jonka jälkeen ne rat. kaistaan kukin tapaus erikseeno 592o~ 9 o Työläisurheilun perusta. ~ Esitys,joka seuraa liitteenä,pantiin pöydälle seuraavaan kokouk seeno Liiton kurssitoiminnan uudistaminen, Esitys,joka seuraa liitteenä,pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen TUln edustajien nimeäminen Suomen Olympialaiseen Komiteaan, Ilmoitus merkittiin kuulluksi toivomuksella,että komiteaan nimet täisiin useampi kuin yksi TUIn edustaja Kilpailulupao Lupa myönnettiin huomautuksella muista samanaikaisista kilpailuistao Kokouksessa esilletulleet asiat ja päätökset. ============================================= Painimaajoukkueen valmennus, alousvaliokunta ilmoitti Huotsi-Suomi painimaaottelun järjest.e~w totmikunnan ehdqttavan,että otteluun osallistuvalie painijoukkueelle järjestettäisiin valmennusleiri,joille lähetetään 14 miestä, sekä että kumpikin liitto maksavat osanottajiensa päiväraha-,matka- y.mo kustannukseto Talousvaliokunta ehdotti esityksen hyväksyttäväksi. Samalla valiokunta ehdotti,että koska SQPm~n Painiliitolla ei ole aaikkiaan-, mitään sitä vastaan, samalle leirille lähetet~7 msau TUL:"n paini-. jaa,suunnilleen yksi mies sarjastaan raskasta sarjaa lukuunottamatta,jotw ta näillä olisi tilaisus seikkaperäisesti perehtyä nykyisiin SPL:n painiw sääntöihin ja niihin perustuvaan painiino Myös niiden painijain,jotka eivät kuulu varsinaiseen maajoukkueeseen,matkat ja päivärahat maksaisi liitto.edelleen jaosto ehdotti,liiton nykyinen painivalmentaja Haajanen kustannettaisiin myös leirille,mikäli hänen matkansa saadaan järjesty.. mään,tutustumaan leirivalmennustyöhön ~a huoltajana o samalla toimimaan TULn painijain

2 TULo ldittotoimikunta, kokous 48/40-4. Kaikki talousvaliokunnan ehdotukset hyväksyttiin sellaisinaan. Samalla päätettiin,että mikäli Haajaselle ei voida järjestää tilaisuutta leirille matkustamiseen TULn painijain huoltajaksi pyydetään valmennusleiril w le osallistuva painija Lempinen. 597,- 14. Toimiston vuokrat Talousvaliokunta ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi,että liiton toimiston vuokraa,joka tähän asti on ollut mk kuukaudessa,talon omistaja Helsingin ~yöväenyhdistys ilmoittaa korottavansa joulukuun 1940 alusta lukien siten,että vuokra tulee olemaan 4.8eo mk kuukaudessa. 598, ~ 15. Luisteluliittowottelu, Talousvaliokunta ilmoitti luisteluyhteistoiminnan järjeste~oimiw kunnan ehdottavan,attä TU~S. Luisteluliitto liitto-ottelu järjestettäisiin Kotkassa ensi helmikuun 8-9 päivinä,järjestäjinä Kotkan Kisailijat ja Kotkan Luistelijat yhdessä. Kustannukset liiton edustajien valmennuk w sesta y.m. on arvioitu markaksi. ~uloista järjestäjät saisivat 20 %,ja loppuosa tulaista liitoille edellämainittujen kustannusten peittäw m1seksi. Kilpailut tapahtuisivat 4 matkalla,6 miestä kummastakin liitosw taj kullakin matkalla Jokaisella matkalla lasketaan 5 parhaan tulokset S.Luistelu2iiton pistelaskutapaa käyttäen. Kumpikin liitto kustantaisi edustajiensa ja 2 kilpailutomaristoon tarvittavan edustajansa päivärahat, matkakulut y.m.kustannukset. Talousvaliokunta ehdotti esityksen hyväksyt... täväksi, Esitys hyväksyttiin , Urheiluvälineiden keräys siirtoväkeen kuuluville. Puheenjohtaja ilmoitti, että TU~lehden toimitus pyytää lupaa saada toimeenpanna siirtoväkeen kuuluville urheilijoille urheiluvälineiden keräyksen. Talousvaliokunta kannatti esityksen hyväksymistä. Esitys hyväksyttiin Aseveliliiton kirje. Talousvaliokunta ilmoitti,että Suomen seveliliitto anoo lupaa saada pyytää TULn järjestöjä yhteistoimintaan 2 mk kpl maksavien merkkien ~ym1sessä. MYynti tapahtuu jouluk. 6 p:n aseveljeyden merkeissä viettämisen johdosta. Myyjiksi on ajateltu eräiden muiden järjestöjen ohella urheiluseurojen naisjäsenistöä. Jos anomus hyväksytään,olisi liiton siitä ilmoitettava naisjasenilleen. MYYjä saa 50 penniä kappaleelta ~tipalkkiot.a. '.L:'ulot käytetään aseve111iit.on sosiaalliseen toimintaan, Anomukseen suostuttiin TUIn,ja Urheili,jan vaihtokappaleet y.m. Puheenjohtaja ilmoitti,että kun SVULn taholla ollaan nykyisin'halukkaita vaihtamaan Urheilija TU~lehteen kummankin liiton liittohallituksien jäseni12e,olisi harkittava, onko tällaiseen toimenpiteeseen aihetta. Päätettiin, että vaihto suoritetaan.lähemmät toimenpiteet jätettiin toimiston huoleksi. Samalla päätettiin liiton to~stoon tilata Ruotsin t. ;...L. urheilujärjestöjen keskusjärjestön järjestölehti. VakU~Sia. ~'~1

3 TULan PERIAATEOHJELMA ==================~=~=================== l. Työläisurheilun perusta Työväen Urheiluliitto on työläisnuorison liikuntakasvatusjärjestö. Sen tehtävänä on jäsenistönsä henkisen ja ruumiillisen peruskunnon kohottaminen. Se tahtoo tarjota jäsenistölleen tehokkaat edellytykset sekä itseopiskelun että muiden kulttuuri- ja yhteiskunnallisten järjestöjen ja opinahjojen avu+la kehittyä terveiksi,vastuuntuntoisiksi ja aktiivisiksi yksilöiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Käytännöllisessä työssään työväen urheiluliike pyrkii jouk ~otoimintaan,joka tarjoaa jokaiselle sen jäsenelle riittävästi tilaisuuksia omakohtaiseen toimintaan ja siten henkilökohtaiseen itsekasvatukseen. Tärkein työläisurheilun tehtävä on todellisen kan' sanurheilun edistäminen ja kehittäminen. Samalla työläiäurheilu t.a' :, telee sellaisia urheiluharrastusten sivuilmiöitä v.astaan,jotka ejvät ole sopusoinnussa puhtaan amatööriurheilun periaatteiden k2y1ssc;" Yksilöurheilunkaan merkitystä ei työväen urheiluliike kuitenk2~ G kiellä,mikäli se tapahtuu puhtaan amatööriurheilun hengessä j n muo doissa ja joko välittömästi t a ikka välillisesti palvelee työläisl1.l'''' heilun tarkoitusperien toteuttamista. 2. Urheilu ja yhteiskunta. ========================~ Työväen urheiluliike pitää urheilua yleisiin kulttuuriharrastuksiin liittyvänä,joiden juuret ovat syvällä yhteiskunnallisessa elämässä. Nykyajan yhteiskunnassa on urheilu yhteiskunnallinen välttämättömyys. Se on keino yhä enemmän teknillistyvän ja rationalisoituvan tuotantoelämän työntekijöille a~hegttamia=pqamt~iits~a=~a=hga ~isia=hatttg~a aiheuttamian ruumiillisten ja he~isten haittojen torjumiseksi. Samalla se ylläpitää yhteiskunnassa tarvetta yleisten terveydenhoito-,asunto- y.m. olosuhteiden jatkuvaan parantamiseen j a entistä tarkoitukscnmukaisempien j a yhteiskunnallisesti arvokkaampien vapaa-aikojen käyttömahdollisuuksien hankkimiseen ~~ntek~~iji~ henkisen j a ruumiillisen työn tekijöille. Tässä suhteessa se henk:i. sesti aktivisoi nuorisoa ja herättää siinä halua omakohtaisesti j ~ määrätietoisesti osallistua?äiden pyrkimysten toteuttamiseen käytännöllisessä elämässä. ~untien urheilun yhteiskunnallisen merkityksen ei työväen urheiluliike pyri vieroittamaan jäsenistöään muista yhteiskunnallisista ja kulttuuriharrastuksista. Niiden edistymisestä ja kehittymisestt riippuu myös urheiluharrastusten yhteiskunnalliset menestymismahdol-

4 lisuudet. On myös luonnollista, että vain silloin työväp.!1 -X~' _~'. liike voi saada tuekseen kansan poh.jakerrosten jakamatt0:!12..:.. :,. '. \: tuksen,kun muihin työväen y ;: ~ ::.:d..'3 ~nmnallisiin ja kulttuuru:.::..:,.':..'... :- siin osallistuva työväki t U1.:. Jo:.~,;:; tämän toiminnan itselle en 1::.. ~... - si ja eroittamattomaksi ty Ö\ ~~. G,"':l ~:, ön muista kulttuuripyrkimyk2;,,' " " < Näistä syistä työväen urhe ilu ~iike tunnustautuu solidaariseksi 'i!ll,' " den työväenjärjestöjen toiminnalle,mikäli ne eivät välillisest.i t.a'.'. ka välittömästi tavoittele tarkoitusperiä,jotka ovat ristiriidasea työväen urheiluliikkeen omaksumien yhteiskunnallisten ja kulttuuripyrkimyst en kanssa. Urheiluharrastuksiin liittymättömään valtiolliseen t ai poliittiseen to~intaan työväen urheiluliike ei osallistu, koska sen tehtävänä on työläisnuorison ruumiillinen ja henkinen vai mentaminen ajankohtaisista yhteiskunnallisista virtauksista riippumatta.kuitenkaan ei työväen urheiluliike voi suhtautua välinpitamättömästi sellaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin,jotka koskevat sen omaa olemassaoloa, itsenäisyyttä ja järjestöllistä toimintamahdolli- suutta. 'l'ämänvuoksi työväen urheiluliike tunj.lustautuu hor~umattomaksi kansamme valtiollisen itsenäisyyden sclkä polii"tt~isen ja t<tlv d~llisen kansanvallan kannattajaksi ja pyrkii toiminnaj-laan ed i.2 ' tämään näiden periaatteiden ylläpitämistä ja kehittäjn;j.stä yh-r,e ~.; " kunnallisessa elämässä. 3. Urheilupolitiikka. ===================== Urheilupolitiikassa työväen urheiluliike pyrkii siihen, e'c': ~ kansan pohjakerrosten tarpeet tulevat oikeudenmukaisesti huom:ioi-..:" duiksi. Työväen urheiluliikkeen luottamushenkilöiden on valtiolli sissa ja kunnallisissa hallintoelimissä ja niiden alaisissa täytäntöönpanoelimissä pyrittävä tehokkaasti toteuttamaan tätä tarkoitusta. Koska kansanvaltaisessa yhteiskunnassa pyritään yhteiskunnalliset oikeudet ja velvollisuudet jakamaan tasapuolisesti kaikille kqns alaisille ja yhteiskunnan taloudellinen tukeminen väli~tömän ja välillisen verotuksen muodossa suhteellisesti raskaimpana rasittaa työväenluokkaa, on välttämätöntä ja oikeudenmukaista,että juuri vähävaraisen väestön urheiluharrastustenkin edistämiseen yhteiskunta kiinnittää erikoista huomiota.~ätä välttämättömyyttä korostaa sekin seikka,että varattomammilla kansankerroksilla ei ole samanlaisiia mahdollisuuksia itse taloudellisesti ylläpitää tällaisia yh-. teiskunnaalisesti arvokkaita vapaita harrastuksia kuin varakkaanl~ milla kansankerroksilla. Työväen urheiluliikkeen e dustaj ien on valtiollisissa ja k.:g~" nallisissa tehtävissään pidettävä johtavåna periaat.teena sitä,e t.:i ~ r, kaikki urheilukentät ja muut urheilun harjoitus- ja kilpailupaik~q,~ joiden käyttöön yhteiskunnalla on vaikkapa vain välillisestikin s,'. ~ nanvaltaa, saadaan riittävässä määrässä myös työväen urheilujärjcs " töjen käyttöön. Missä harjoitus- ja kilpailupaikkoja ei ennes-t.ään ole riittävästi taikka ollenkaan,mutta niiden jatkuva tarve on il- o

5 - 3 - meinen, sinne on tarpeellinen määrä sellaisia rakennettava~ ':,l~ ',.~" ja muilla käytettävissä olevilla keinoilla on työväen ur~ IP~, '.,:",,;, ~.~~, keen edustaj ien pyrittävä 'l.:.eho!<j:aaati edistämään todellistf., :r..:..:,:'." sanurheilua,kansan pohj akei'f)osten urheilutarpeen tyydyttä.m'.8';:..i--.. Samalla on myös yhteiskuru1al~is9ssa urheilupolitiikassa PY].'::' G"t,~i vä tehostamaan puhtaan ama'(-.00riurheilun noudattamista,jot'ta '<.1:::'-' heilutoiminta jatkuvasti säilyttäisi oikean,kaikista sivuvaikutteista vapaan luonteensa. Jotta työväen urheiluliikkeen työläisnuorison keskuudessa suorittama urheilukasvatus menestyisi ja tuottaisi parhaita tuloksia on välttamätöntä,että työläisurheilu kaikissa suhteissa var ~ sinaisen urheiluväen ulkopuolellakin tunnustetaan täysin tasaveroiseksi ja yhteiskunnallisesti samanarvoiseksi muiden kansalaispiirien urheiluharrastusten kanssa,ja ettei yhteiskunnan taikka työnantajien taholta taikka muulla tavalla aseteta työläisnuorisolle minkaänlaisia esteitä heidän liittymiselleen ja toiminnalleen työväen omissa urheilujärjestöissä. 4. Henkinen kasvatus. ===================== Urheilunharrastaj ien henkistä valmennusta työväen urh8i 1 '21::.1. ke suorittaa niiden työläisurheilun periaatteiden henges8 ä~j0~~2 on määritelty edellähahmotelluissa ohjelmakohdissa. Senlisäksl työväen urheiluliike mahdollisuuksiensa mukaan tukee ja edist.ää yleisiä kulttuuriharrastuksia omassakin piirissään lähinnä sen j2' senistönosan henkistä itsekasvatusta silmälläpitäen,joka ei urheit lutehtäviensä taikka muiden syiden vuoksi voi tyydyttää itsekasvatustarvettaan työväen urheiluliikkeen ulkopuolella. Yhdessä fyöväen Sivistysliiton kanssa TUL opastaa ja avustaa urheiluseurojen alaista opintokerhotyötä,samoin asianomaisten työväen kulttuurijärjestöjen tukemana työläisurheiluväen musiikki-,näyttämö- y.m. kulttuuriharrastuksia p Ehdotonta raittiutta pitää työväen, urheiluliike yhtenä henkisen urheilukasvatuksen perusperiaatteena ja tahtoo toiminnallaan palvella sen kaikinpuolista edistämistä., (Edelläoleva on kasvatusjaoston laatima ehdotus,jota sihteeri on selventänyt ja täydentänyt j aostossa käydyn keskustelun perust eella. )

6 TUln kurssi- ja neuvonta.työn ulldestisuunnittelu. ====================.!===..:=::.:=:.:::::==================== 1.Johdan-'vo. Alemapana esitetyt liiton kurssi- ja neuvontatoiminnan uudistamista koskevat suunnitelmat sisältävät liittotoimikunnan asettaman komitean (Kangas,Vuori,Leskinen,Helenius ja Haini) luonnoksen, jolta pohjalta lopullisia uudistussuunnitelmia laadittaessa komitean mielestä olisi lähdettävä. Komitea esittelee suunnitelmat liittotoimikunnalle siinä mme~essä,että liittotoimikuntakin vah- 'vistaisi vain suunnitelman pääpiirteet,jonka jälkeen asia esitellään kokoontuville liiton piiri toimikuntien e dustaj ille alustavaa asiaan perehtymistä varten. Tämän kokouksen jälkeen vasta suunnitelma kiteytetään lopulliseen muotoonsa ja esitellään,mikäli liittotoimikunta katsoo sentarpeelliseksi,ensi talvena kokoontuvalle liittokokoukse11e. Suunnitelmaa muovalitaessa lopulliseen muotoonsa on tietenkin perustelut laadittava erikseen ja päätökset erikseen. Allaolevassa liittyvät suppeat perustelut kuhunkin suunnitelman kohtaan ilman erittelyä,jotta suunnitelmaan perehtyminen olisi helpompaa.. Uudistussuunnitelma pohjautuu määrätyn systeemin luomiseen, systeemin,jonka käytännöllinen toteuttaminen kaikessa laajuudessaw.~, ei luonnollisestikaan alussa voi tulla kysymykseen,koska monien vo ~~ tettavana olevien vaikeuksien raivanminen useissa tapauksissa ky" syye pitempiaikaista työtä. Systeemin asteettainen toteuttam:l:.op (l antaa kuitenkin liiton neuvonta- ja kurssitoiminnan toteuttrujl!..38 ~ ' 1e määrätyt puitteet,ja suunnan.,joten pyrittäessä sitä soveli".url1c..ta:n käytäntöön vältytään sellaisesta sekavuudesta,joka tähän asti 01) näissä suhteissa valli~~ut. Komitea on pyrkinyt saamansa tehtävän mukaisesti kiinnittämään erikoista huomiota ennenkaikkea liiton kurssitoiminnan kehittämiseen. Uuunitelmaan on kuitenkin otettu muutkin tätä sivuavat kysymykset (liiton ja piirin ohjaajat y.m.) ja asiat esitellään seuraavassa niiden asiallista merkitystä vastaavassa järjestyksessä siten,että ensin tehdgän selkoa liiton,sitten piiriohjaa j ien j';.m. toiminnasta jo:? kasvatuks esta ja senj älkeen ( ja näiden vt1ityksellä yhä laajenevasta) muusta kurssi- ja neuvontatoiminnasta. \ Suunnitelman (systeemin) asiajärjestys on seuraava: 1) liiton ohjaaja; 2) piiriohjaaja;q 3) seuraohjaaja; 4) valmentajat; 56t liiton ja piiriohjaajien koulutus; ) liiton kurssitoiminnan uudelleen organisoiminen. 2. Liiton ohjaaja. Kutakin urheilunalaa varten olisi valittava liiton ohj a~~ joko liittotoimikunnan,alan jaoston tai liittoon kuuluvan seul'an jäsenistä taikka,milloin siihen on mahdollisuuksia,liiton vakinaisista toimitsijoista. (Valmentaja-nimitystä tälle toimitsijal Ie tuskin voidaan käyttää,koska liiton ohjaajan tehtävät tässäesitetyssä muodossa sisältävät yhdistelmän.sekä valmentajan että järjestelijän tehtävistä)a Ohjaajan tulisi olla hyvin perillä pääharrastusalastaan,liiton toimirmasta ja tarkoitnsperästä,säännöistä y.m.hfulen tulisi olla myös kykenevä kirjoj.ttelemaan liiton julkaisuihin ja ainakii.l tyydyttävää suullista esitystaitoa omaava. Hänen tulisi olla myös kykenevä itsenäiseen toimintaan ja tarmoa ja aloitekykyä omaava, Ohjaajille olisi laadittava yhtenäiset ohjesää1lnöt ( ne vah vistaisi liittotoimikunta, liittoneuvosto tai liittokokous),joissa

7 - 2 - määriteltäisiin ohjaajan tärkeimmät tehtävät, velvollisuudet j~ ~~ keudet. Liitto-ohjaajan tärkeimmät tehtävät olisivat: a) yhteyksien ylläpitäminen rr.ahdollisuuksiensa mukaan henki J.G~' k o h tal.ses ' t l.,mu 'tt a ennet1l::::".,<,.t.:83. v-." k " l~' t ' h l', t. 1' " A ltjea.ll.ses 1.,pU e J.ID1. se Ja :;,,,.,.:,;n:. j'l].kair'15~tl vä~ -i.t.y!rs8j"1e "'1 'r:l.oh'2anj i in.1;\'_a~sa edusta.\7:lmpiin urhei-,,)- ~ -. t ~ I - - ~.~ ( ~.. f ".. :"''',..; ;') '"r: ~,......"'.. «..it,.t '-,.Io...\.."I.w: ' \,-- 4, _.. 1,... ~_~..._...toj_~.i...., ~ ~ ~ i--l> ~ ~ b) t.arpa-ellisten kortistojen laa'c,imin-e.n alama piir-:i_ ja eeuraohjaajista ja edustavimmista ja kehityskykyisimmistä urheilijoista; C1 alaansa koskevien ohjakirjoitusten kirjoittaminen liiton julkaisuihin; d) alansa kilpailutoiminnan seuraaminen ja kilpai lujen järjestelyjä järjestämistä koskevien ohjeiden ja kehoitusten antaminen seuroille; e) alansa yleisten kehitysvaiheiden seuraaminen; f) alansa j aoston kokousten seuraaminen ja sen toiminnan tukeminen teknillisissä,säåntötulkinnallisissa kysymyksissä y.m.(ei kuitenkaan äänestyksiin osallistuminen); g) muut hänelle mahdollisesti soveltuvat tehtävät. On luonnollista,että y~sinomaan vaatimattomana sivutoimenaan tehtävää hoitava ohjaaja ei kykene kaikkia edellämainittuja tehtäviä t arkoituksenmukaisella tavalla suorittamaan,mutta kasvatettaessa kykeneviä ohjaajia on näitä tehtäviä pidettävä näköpiirissä ja pyrittä ~ vä niiden hoitamista sitä mukaa tehostamaan kuin liitolla on mahdolli suuksia taloudellisesti y.m. tehtävien h07tamista tukemåsbin. Liiton ohjaajan työn helpottamiseksi olisi huomioitava seuraavat käytännö~liset seikat: Ohjaajan kirjeet postitettaisiin liiton toimesta ja liiton kus~ ' tannuksella. Samoin saisi hän maksutta liiton toimistosta kaikki t.ä'~ hän tarvittavat välineet.samoin kortistotarpeet. Kortistot ja kir jeenvaihtojäljennökset säilytettäisiin liiton toimistossa esim~kaa pissa,jossa jokaisella ohjaajalla olisi näitä varten oma osaston~aq Ohjaaj ien tehokkaan työskentelyn kannal1t.a olisi myös tarpecl2.::..st.a ~ että liiton toimisto pidettäisiin ohjaajia varten avoinna es:un"kah-. tena iltana viikossa (esim.klo 18-21). (Mahdollisesti olisi myös jonkun muun liiton vakinaiscn toimitsijan tällöin oltava toimistoss8 untamassa tarvikkeita j a val~lomassa toimistot yötä. ) Yksi t a i kal:si huonetta olisi varattava tällöin ohjaajien käytettäväksi. Tällöin voisivat he ottaa henkilökohtaisesti vastaan alansa edustajia,ja mikä tärkeintä ylläpitää puhelimitse yhteyksiä maaseudulle. Kullekin ohjaajalle määrättäisiin puhelinnumero ja tämä samoinkuin ohjaajan "vastaanottoaika ll ilmoitettaisiin myös seuratoimitsijoille j a piiriohjaajille y.m.joko TUL-lehden välityksellä taikka kiertokirjeillä (mahd.molemmilla). Liiton ohjaajien työskentelyyn nähden on vielä huomattava,että he voisivat myös matkustaa maaseudulle joko liiton taikka sen alajärjestöjen kustannuksella (jakutsumina). Edelleen kaikki ohjaajat yhdessä muodostaisivnt vailliokunnan,joka tarkistaisi eri jaostojen kurssisuunnitelmat,kilpailukalenterin aikataulut y. m. kaikkia aloja koskevat kysymykset. Heillä ei olisi oikeutta tehdä asiallisia muutoksia jaostc jen esityksiin, vaan ainoastaan antaisivat niistä lausuntonsa liittotoimikunnalle. Liiton ohjaajaksi valitun henkilön työolot olisi liiton toimesta koetettava saada sellaisiksi,että hän voisi tehtäväänsä tyydyttävästi hoitaa.liitto voisi ehkä neuvotella heidän työnantajansa kanss8~ mutta ellei tämä johda toivottuun tulokseen,olisi kcetettava löytää heille toinen työpaikka. Esim.KK:n,Elannon,OTK:n y.m.suur;;yönant,a- jien kanssa voisi asiasta neuvotella. Kun kysymyksessä on vain kymmenkunnan henkilön työolojen järjestämincn,ei tämän pitäisi tuottaa aivan voittamattomia vaikcuksiao Ohjaajien Qalkkiokysy~Y on vaikeimmin ratkaisvissa. Tehtävä olisi ainakin alussa sivutoim::" o Ehkä voitaisiin ajatella,että heille. maksettaisiin määräsuui'nir..s:a palkkio (csim. 50 mk) jokaisesta illasta,jonka he työskentelevät, Iii.ton toimistossa. (Edellämainitun t~san mukaan olisi palkkio - 2 iltaa viikossa mk kuukaudessao) Erb.issä tapauksissa voi t,:dsi in peh"inkin alan ohjaus keskittaä samalle henkilölle,esim.jalka - jc.t ~i 3.b.pallo. Läheskään kaikilla aloilla ei edellämainitun palkki.o:n!ilul-':ail'!cn työaika tulisi kestämään koko vuotta,koska useat hal"'ra,stu ;~C' ~i.at kestävät pääasiallisesti vain kesä- tai talvikaude~. (~~hduj_lisest i esim. 10 ohja~jan palkkacuuinen näillä edellytyksillä maksaisi liitolle mk=40.00c:- o

8 Kun näiden henkilöiden työskentely todennäköisesti ainakin j0 8ö~~ ~: määrin helpottaisi liitcn toimiston työskentelyä korvautuisi t 9;.(~Ö, menoerä osittain sillä,että liiton ei tarvitseisi siinä määrin t.o-;' minnan kehittyessä lisätä vak:'naistja työvoimaansa kuin mihin mj.:yt~x k-. Å ~c..!'"l-jt~ -: J ~""1'\~~-,i-- ;... "';" "'1'- " r-..;...,., (.y..:}, ~ ~1 ' lyi';"i'.... ~, l,p~:'..i ~;1';..-,. OIl pak..,o,jcl (J~._~a.. "'".J..,,,~._""l y, v -L,.'.'.,_.. <{c..., L_ j l~.d~n tj ~l.,.~_u:, ~'\.>_""_- nen välillisesti paran~a~,'3i ~-:_j:t,( ';~ ~:'.l.j.oudellista asemaa.) - >ila.,l1<:tlj.~ olisi kaikille liiton oh.iaaj-:'112 r.lö, c~::.' tittävä samansuuruiset päivära hat neuvontama.tkoista, tapah ' t.j.i irc:~tpa n~ liiton,piirin taikka seuran. kustannuksella,ja näjnä ed.ne~ko.lta ilmoitetta alajärj estöille.. Liiton ohjaajalla tulisi olla vapaa pääsy kaikkiin liiton alaisiin kilpailu- y.m.tila isuuksiin ( taikka ainakin oman a~ansa). Hänet olisi myös l ähetettävä lii~on kustannuksella seuraamaan oman alansa mestaruuskilpailuja c Ainakin aluksi tulisi todennäköisesti osa ohjaajien toiminnasta aiheutuvista menoista maksettaviksi kutakin alaa varten käytettävissäolevista kurssi- ja neuvontamäärärahoista. Näitä menoja mahdollisesti voidaan hiukan supistaa entisestään kurssitoimintaa silti supistamatta (selvitys t äsä jälemptinä). Toivottavasti liitolla on myös vastaisuudessa mahdollisuuksia enemmän uhrata varoja tähän työhön. 3. Piiriohjaaja. Piiriohjanjien asema ja tehtävät voidaan hahmotella edellä seikkaperäisesti selostetusta liiton ohjaajan asemasta ja tehtävistä,soveltamalla nämä piiritoiminnan puitteisiin. Hänen tärkeimpänä tehtävänään olisi yhteyksien ylläpitämineen piirin seuroihin ja seuraohjaajiin,alansa piirikuntaa käsittävä neuvonta- ja ohjaustyö,t ~s~ piiritoimikunnan työn tukeminen hänelle määrätyllä urheilualaila sekä senlisäksi alansa teknilli:len ohjaustyö. Hänellä tulisi olla ca, moilie periaatteille r akentuva ohjeeaäntö kuin liitonohj aajal la~-::tt:... Piiritoimikunnan t ehtävänä olisi. hl:.olehtia hänen työmahdollism.. ks:i.en, sa järjestämisestä, määrätä pa"ud::iot. y,,!no Tulevaisuutta sllmälj.ä.pi";~iim: voi t.aisiin ajatella seija i,.::tax.!..q mahdollisuutta, ettt't. si11.1 lti&a.-['ltt;;c1,:'lal:ia,j onka liitto myöntää pi:ir ~~;:;n'1 - nalliseen kurssi- ja -val':;.st'yöhc:nja ~:1akin osaksi osallistutta i sii.n piiriohjaaj ien palkkaukseen ~j[', -i-,oimin.nan j ärjestämiseen,koska E2.mä puolestaan voisivat toim'ta :p:lirikul"ll1e.llisten kurssien ohjaajina y~m" tukea piirin toimintaa., On syytä alleviivata seuraohjaajan kuulumista t ähän systeemiin,jotta suunnitelmasta tulisi t äydellinen. Tällöin ei tietenkåän ole. kysymys mistään uutuudesta,koska t ähänastinen toiminta on juuri pohjd.utunut seuraohjaajajärjestelmään. Sensijaan ei suinkaan ole haitaksi,että seuraohjaajan asema määritell ään entistä tarkemmin ja että hänen toimintansa t ehostamista suuhnitellaan ~arpeellisessa l aajuudessa. Päähuomio olisi tässä suhteessa ehkä kiinnitettäva siihen, että kutakin alaa varten jokaisessa seurassa 81isi alan päaohjaaja, joka huolehtisi a lan toiminnan j ärjestelystä ja kehittämisestä apunaan erilaima käytännöllisiä tehtäviä hoitavat ohjaajat. Hän esiintyisi eri harjoitus- ja kilpailutilaisuuksien valvojana ja ne~vojana niissä;sekä ylläpitäisi yhteyttä aja n juostoon ja seuran johtokuntaan, Hän pitäisi luetteloa alan harrastajista ja seuraisi kunkin osallistumista harjoituksiin j.n.e o sekä antaisi ~iitto - ja piiriohjaajille t arpeellisia tietoja alansa harrastajista seurassa,välittäisi yksityisille urheilijoille näiden ja piiri- ja liittotoimikunnan paätöksetja ohjeet jne o Hänen t eht ävänään olisi myös alansa edistämistä koskevien suunnitelmien tekemine'lli ja esi tteleminem alan jacs tolla ja s ~ uraa johtokunna lle~ Kuten edelläesi:'etysti:i RG1'!lää.,eivät varsinaiset taikka tila~ p b.iset valnentajat. sist.lly \?6lL::LÖtrlästi t ähän suunnitelmaan~j o lla ';Jy ~ ritään,luomaan je.i'jestei!1,a :":::':':,"'.'Jr:. '};obja näiden alojen kebittämiuel1.e" Siltä huoli m.ö..t.tq1~t:u. L::'i~cj ::'.a kuten sen alajärjestöilläkin on erl'kol'se'l-v ohj''''!:1j'a''''' _..,"""...,~."'.:.z.., l('"... "l~l n a l aa varten on käyt ett,äve. i, c.:.. C\.,. V ll' ~ l./t..j._"'''', ~J.",.) l,""'" ~"".Iltt""~ entiseen tapaan sikäli K:_~~.!\ ;'l~ :.i::_~r; t t'1. ~.ioutuu mahdollisuuksiao L:1.it.on chjaajan yhtenä tehtäve,n tu:~.~,si tcllöin olemaan valmentaj ien matkasuunnitelmien laa.timinen j aoston avustuksella ja yleensä valmentajan ty

9 - 4 - työn kaikinpuolinen tukeminen. ~nmoin liiton ohjaaja vo:" to~_:--'-(.,... yleisohjaajana ja valmentajan apuj.aisena valmennusleirei2.::.ä ;i,,: valrnennustilai811 uksissa 6 Kn:lt.or..1;'.:b'l voidaan silloin kun G.:ij,s:....,...., j outuu ma.hc. I.:' ].J.';.s 'x~b ;::c1jvb.. n::1 T;~. ' =::<:;7, va:tmentajan ja liiton ll:':l;':; " '. teh~ ävä t yi1-:",.i.fr~,äe.kj.n (toimi -cnjj :;'. o:j.err.aan siten y~dj_stet:l i! ~ ::..:,~. ' to.s:l.lt.e'j:' I.:". ';2 vejl1le~.tajan t e:l:,:':s.n t Ci.i.=,,g,ini;:n),mitä täytyykil1.p. ~ '. ; t ämän sys tgu.ildn käj1:.annöllisen "~-;b. i tt,fun:lsen tavoitteena. Tämä kysymys kuuluisi '.lc.l...:s Lrlnisesti liiton kurssi- ja neuvontatoimin'taa koskevien suurm:i:telmien puitteisiin,mutta koska asia v älittömästi koskee edellähahmoteltua ohjaajatoimintaa ja jokatapauksossa vaatisi erikoiskäsittelyn,esit~tt~ se t ässä yhteydessäo Käyt ännössä tietenkin tämän suunnitelman toteuttaminen tapahtuisi liiton yleisen kurssitoiminnan puitteissa. Liiton ja piiriohjaajien kasvattamiseksi voitaisiin harkita seuraavia mahdollisuukslia: 1. Liiton tulisi mahdollisuuksiensa mukaan avustaa liiton ohjaajiksi valittujen itsekasvatusta a) stipendein,joiden avulla nämä v oisivat osallistua joillekin nla~nsa koskevielie y.m.,b) myöntämällä esim. 500 mk avustuksen kullekin ohjaa jalle a1an kirjallisuuden hankkimista varten Ckäsikirjaston),jossa tapauksessa kirjat kuuluisivat liitolle,mutta voitaisiin antaa ohjaajan kotikäyttmönkin, c) avust amalla ohjaajaa päsemaän seuraamaan eri puolilla maata järje~tettäviä huomnttavia a lan kilpailuja,jolloin h änellä olisi til a~suus hehkilökohtaisesti tutustua alan urhe ilijoihin,heidän ke~ hi ttymismahdollisl uks.iibsa y.m. 2. Liitto- ja piirichjaajille olisi j ärjestettävä Pajula'IJ,~p;E;~' sa peruskurssit, joille voisivat kaikki 20-vuotta täyttäneet (e" enätl aktiiviurheilijat) liiton ja piiriohjaajat tai sellaisiksi. 1.:,.. pautuneet,jotka ovat alaansa perehtyneet joko aikaisemmin liit0!l j 1..>"':" j estämillä kursseilla taikka piirikunnallisilla kursseilla (my öj-.r. 1 ~ m;in piiritoimikunnan järjestfunillä alan seuraohjaajakursseillcl.) I _..:!. listua o Kurssit olisivat luont.eeltaa yleiskurssit (kaikkien aloj '<: ohjaaj ia varten) ja niiden päät.arkoituksena olisi yleistietojen 8~itaminen ohjaajille. Kurssia:tne:Lsta mainittakoon seuraavat: a) liiton,piirien ja seurojen säännöt. b) yleiset kilpailusäär~~öt,nuorten osastojen ohjesäännöt ja eri aloj en kilpailusäelnnöist.ti ne kohdat,j oiden tuntemir.(1u ainakin pääpiirteissään kaikille ohjaajille on tarpeellis~ ta. e) toimitsijateht tivät. d) seurojen t a loudellinen toiminta. e) mainonta. f) esiintymistaito ( + käyttinnöllisiä puhe- ja lausuntaharjoituks ia.. g) ohjaustaito.. h) äidinkielen harjoitukset ja sanomalehtikirjeenvaihto. i) yhteistoiminta porvarillisten urheilujärjestöjen kanssa. J') urheilullinen kansainvälinen toiminta. k) urheilun yksilöllinen ja yhteiskunnallinen merkitys. 1) TULn henkinen kasvatustyö. m) TULn suhte muihin työväenjärjestöihin. n) joitakin yleishyödyllisiä luentoja. Mikäli kursseille voidaan varata riittävästi aikaa,voisivc::.t eri alojen ohjaajat muun kurssit yönsä lomassa esiin.alansa liitc: (... ohjaaj an avustuksella perehtyä yksityiskohtaisemmin alansa k:l;.i'<' :L.Ll ~ sääntöihin y.ms alaa koskeviin teoreettisiin kysymyksiinc Qhciagjien.ia t.kgj<:,qulu!:u... bdelläselostetuilla kursseilla voitaisiin luoda pohja liitto ja piiriohjaaj ien kasvatuksej.la 0 ~Jatk uvaa ohjaajakasvatusta sill :lt~ J.u l äpitäen olisi t ällaisna kursseja järjeqtettävä esim. joka kolrrie'.s vuosi ' (. w ".".::. ~ _. _,.... ". Jes lje-c'tt:lls:'.l.::' e::;. nl::;.10!,] -:' '.1:."']...:..". tgkn:l1.llsl.a t- dydei1.:rlv8.kl,"g'f's...;i~: _-.-~ -...._-....PeruSkLl.'t" ssi.en J.:7 f.s.lm~. ( '; 2 G:.1Y'Jc Tlkaikk'Ja niiden välivuosinn.; ili..;s... alan kay:'2~;'t1ö'::'lhi.i.:') ~:Y"" ~i ;J~:.r,{.s5.:.:~ :7-;J:'{let;rnistä varten.. 1.d.[,äksi 01.18i ohjae.. j Lll:: kq8te":,...,c1vll :t..:.:.:::~~:\: :\ :. ; ':>:.~:;(: ~1'::'.1 slmksia osallistlmlisee:j. val:nennus 18 i L"e i :~. lg 'y.. '-rl.. Tällaisiin t:i.la.i s,il..:!:::.;i H:. \,'oigiva t. myös seurat omalla kustannuksellaan lähettää seuraohjaajia,mikäli tilaa on. o

10 - 5 - ~euracl1t<åa"ij.~a kculuttaminen j äisi piiri tcimikuntien. ":.~!' :...:-..., '.:~. piirilcun.."1al1.isilla s8uraqhjo.cl.jak.ur3seilla. Niiden j ärj e;;(~:. :n ~:. (~'-. -'.'~ luo!!.r:l')11h: p-s7~i J.:Li.ttD '"'1:i.8j. 8:::-,,'-.;.;1 mahdol1is uul{s~ en8a H1UlC"vS:,. ~ -.. t....., ~ ~ ',-..,('\. ",\,' - c ' ""'';8. r-;j t.-:.:.s..8.i :3 -l~llt ~~ '.., Y :l...:t~ 5 \..~ '-~ p.i.j.:'ioh~te,...;.._).:~ :.karl,g u::;;) Senlj.. säks::' ~ kt: te> l~ (~ :.. f:.;... ~~._: JT..~ i:a:::i:. i~-i.. '~.r:'.>.k'...eit :;"'::: is i vat Oril::;.:.:'.::3 ku8t",):'l:n.u..~se 11 aan.lilie~ tae. C:j.L.;c';;'- j iac:.n l ij.tc:;l j ärj 88~ ' äp.1ille c1j.;j 'Y)~: j en ~Gru.s- j a t äyde r~'1y skurss~ :;.:.~. mahdollis8sti myös ce.lraamaah JJ.~~ ;,.eru\11s1e irej ä y.m. valrner..:l1ust.:i.12,"!. suuksia..... ~~ 1''''\'-''":)''-'-r or'''l-00na ml'l'"a"l; R4-il.. ~,... '!.A t (-,-.',....Jl.. l.'l ("Jl)~J9-=':'i.ld v _1.':1:. l.j...:....lj.::...1_.\..)':):",. =,."1.0.:.-,.Jt.A,.. <j ~ 1.. "- -L_L.J.t":~...:...-: ".- ~, 7u Liiton ku~s;j toimi nnan I uudel l een organisoiminen. i~ '.. 1. Seuraavassa käsitellään vain liiton kurssitoiminnan uudestij ärjestelyä,kuten a lussa huomautettiin,jätetään varsina inen valmennus ja neuvontatyö,joka t apahtuu seiroissa ja piireissä kiert.ävien va,~e ntaj ien j a neuvojien va lityksellä,suunnitelman ulkopuolelle. l ätä toimintaa on luonnollisesti jatkettava entiseen tupaan niin tehokkaasti kuin mnhdollista. Kurssitoimintaan sisällytetään t ässä kaikki varsinainen liiton ja jaostojen kurssitoiminta,t. s.liitto- ja piiriohjaajien perus- ja t äydennyskurssit,nuortenohjaaja-,toimitsija-,tuomari- erilais8t k~s va tus j aoston a l aan kuuluvat kurssit y. m. Tässä yleissuunitelrnassn. on myös naisten kurssitoiminta huomioitava,koska se ennenka ikkea r~j'llahteen n ähden vaikuttaa huomattavasti kurssien järjest ämi smahd.(l2.j.i~ suuksiin. Kurssien j ~ärjestä'ilise(jn nähden ehdotetaan harkittavaksi F.i~~., -, r aavanlaista suunnitelmaa : 1) l~. it.on kurssisuunni-c'3]xnat va1.mis teta.an ennakoj_ta hvv:l :-v"'. ajo:t.n puoleksöl vuodeksi ke!"ra:':3.c:.n sitcn,että toinen osa kä~:;1";: ;.,;.;:.... " ~...., ".. ~ r,.,., d..::. Ycll.:..::...rla k.k:e..:il~ge.q~ 'GOlllen ~~~~.ij;.::...j.9 T.a~L1Kal1 en~ ( KU::1 Ii i ton rqkyinen ki..l::'3git.o3.minta keskittyy j okseenkirl 1<:n konaan kevät~ j a kes~.b:autecn, FlG ldstgtnan seuraavassa }.:r~l'.t ta huomautuksella 5 ett,ä samaä itl::xletelmää on sovellettava myös taj_v:!." kauteen,mikä Pajulahden valmis tut.tua talvikäyttöön tulee vars:i.n.. -n.:;l' kitykselli seksi )~ 2) j okaisen jaoston on esim. tammikuun viime iseen päivään mennessä i lmoitettava liittotoimikunnalle,minkälaatuis i a.jel. miten pitkäaikaisia kursseja se pitää kesäkaudella va lttämättöminä aj.{an,sa kehitystä silmälläpitäen. Kurssisuunnitelma on esitettävä siitä ri:lp~ pumatta,onko j aostolla t aikka liittotoimikunnalla tietoa kurssi toimintaan käytettävien varojen määristä. 3) Näistä ehdotuksista l aatii liiton toimisto (ohjaaj avaliokunnan avustamana) kurssisuunnitelman mahdollisine alustavine aikataulukkoinen. (Myös na isten kurssitoiminta on tahän sisällytettävä )Q Suunnitelman v ahvistaa liittotoimikunta. 4) Täten laadi tusta alustavasta kurssisuunnitelmasta laadit.aan kaavake ( ja painatetaan kuten esim. tija stokaava kkeet),jossa on kaikkien ehdot ettujen j a suunnitelmaan hyväksyttyjen kurssien rdm:ik kect, todennäköiset aj.kamäärät, tiedot osanottajille asetettavif:tn vaa-' timuksista 7 osanottomaksuista y.mo sekä kunkin kurssin kohdnj.1.& r ake,johon seurat merkitsevät 9 IDont ako osm ottajaa ne kat sov :)Jc,.,j" ):\. vansa kullekin kurssille lahet tää" Kaavake painatetaa:1 ;ia ~!.c~ 'J.-"-' ~'? Lt::.E\.n esim. helmikuun 20.. pä:!.väe.n m9nnessä kaikille liiton p5.il' '.to::.ml~.l.'.::: ~ nille ja seuroille.., Näiden on kaavake osanottoilmoitci..s.l1j.a V.J.1"~ "c tettuna paja ut ettc~v'a lj.j'ton t.oimistoon (myös mi käli mahdollista 9i1. näkin t ape.ukses33.)8+,1:.ä ()S8.not1~8.;j:La e i voida ilmoittaa,selostae n syyt ) esim. maaliskuu:l1. löc n ä:lvä.'1.:l-:-. n:.m...r..es säo. 5) Ke.:r.L,seurat (l\7ä t. [JD ~'?"'J.t/:: ::l::::.ect ennakkoilmoi tt autu.~iökaa \.?,kg.~~ (~t. liiton töimistoo!l; le.& ~.'~~.tö.'?.~,l t...::l::lstossa yhteenveto kullek:'n ltij :':':~r. s i11e il'lloitetuiste (l,s e:no7,t.s;) r..li.l~.tl7'-l s'c,li y om... tiedo ista :: Tärrl&.TJ,~-'3.1 keen L' l -',.')... ~ ' :)if""1,. ~'-r""!o... ~"' ~c{ :') _ 'I. -' (1. i -....,...c."c,..;.a.. J oj. lle e'. +orl()r' ~ IJr' I ""'t._' j ~ ~ l '_h4..l.. ~'... \....J';_J.~:-.\. "'",' ~I,.l. ~ :J,... ':..t.. _~.,)...J...,J _'- ""'J...'u.... ~,_...L. \..1..J..,.~I.L..4-! _'_...,... ~... s aado. ~5_ i. ~-.. ~_'F~I~~3-~ 1. c: f. :::-~ 11 t.,... L:~..-: ~.: ':'. '. <II. ~ -, 1 f~"f. ) or. ;:' r L'1. su1j.!mi t.e] ~.a.. t/t:~~~ ~ ~~.'.:", t,'_ ~tl a J.. 1"a1"...,../,.1.,- ".- 'L.) '1' ' '1 :,,,'" '...~... ".' '..'...,!.Y ',.'. ~ t,iras J C\.:.""n e n P. ' '. :~,-",.' '1"... "" '" _ 1,:1...t..J... l,o. _, ,", ,..;; h'._ 1.. l' _,, ' ",_. '. _. r._... _'.. ~. 1("'. 1:'_ l,.,v ",, \,;AC.\ U..,_,,..."" ("". \... 0,.1)..... \.,. \A < k C"" ".,., b. t ,... c"; [.: "'., va 1 J.o l:nn&8ba ~ 0c;:-!:,; ::-:...".I.'.!.. ~ 3~,:<'.~:. :,:,X.:. V,::'lVlS aa 0Pll-!..,:L,-:>':-~,~u~. ~.i'.,.- toirilikunta ( s illo:i.yli ~[ '.L J,) ~-'-' :..::..1...,1.. ':":.Lj.(;c"t,.k:in mahdollisuudet CVE"lt i;) 1. nakin suurinpiirtein tiedossa). f0.j.ly:alla liittotoimikunta myöntäb. o.. '

11 - 6 - kutakin kurssia varten t arvitt avat mäti.r äraha:b ja jakaa mu11"t k2:n,,~ :" tävissäolevat v~rat jaos toje:l tm pe.t.si:tne Varojen jacn P\:'T,'::":t.:::;,',;. tulon iaj.lci:ln -t,'x'lc 11:J',ne ''1 7..:1.1.'ve, k::.':.ka e:m,!;:tk'\<::ot iedustc: l~:'ij. :::,,-,!v'j.3 n ',',' i - daa'j. 0ö.ä.p:L ~_ r'-:'(; i GS ;.-::";;:i~ D c,'!:! 0 :'d.2,.,::1=', ~~ 1.2J:: Ei (, t blt's 8 1 t s eurd. '~ O.1.(.c;j 1 t,",:-~:;", :/ <:1 '... -:"Å --.: ~ 'M)..!" ~...'.~. '. _,!-'"1, i: ~_~ ; '~"-';'\,~ r,:;'- kaj.... n.'j...l v::l....'j. l~..:.o8~, (lval, vd..l..1.v (~ '.",,..,1'L~rl1.Lc.. ' o o E) l.i:i) ~ LJ_i:18:i.J. k v~rssis:l-j.r~-.:f~~(, :Irtr-~ :Ltlr\o't,tJ' t ääil h'lh:~) ik.~ u_rj, : ~ :: A!.).. i.. ~t.i ~ ~..... ~1 i.j... + ':1.. 1, "1., c~ t..r)-'- +, ~ '1'".. 'r -1"') ' ] _0 C) '~I:l vaa -::1 :nanne.:- SE\. paj.. 18 ul.,na J<'1..Ll> ~a..'".. ~. lj...,,1_de., PlJ..l.l.,.('I1..ml.r...t,n... ~ l.. -,-, ~,,'-' seuro.l...i....,'ci..l_o> S"'''-'d ;,....:O J. ar.<j'~ ~, m,y~s r.. Ju. ' l'~...,'; ~r.,_,-"',,, I,TTT l..v...,... ~el! ~ i.-.de""s~..., c;. lly\. 'l- Il' ssa" H<. r:j O~.Ll 'r """ '."'~.:. ~ :.)'l kurss i to:i.mi::l.11an al!<.:u ct r. j{u:rj::i:n ~i 3(" S~.~i :l te:htav21<:si jää l ähempänä kurssiaikaa tiedoi ttaa kursseista. :'). 1. ";: l::"e seuroille hi otka niille ovat Ll. moittaneet osanotta.j 1a ja huoleht.ie1. muuj.la tavalla kurssienjärjestämisestä o - :&.nnakkoilmoituksiss9, OllSi lähdettävä siitä,että ne ul ~.si v a t vaikkakaan ei ehdottomasti nii~ kuitenkin mahdollisimman paljon seuroja s itovia Q Jokatapauksessa ennakkoilmoittaneilla seuroilla olisi etuoikeus osanottajien lähettämisessä,ja muilla vast a sitten,jos tilaa t a ikka muita mahdollisuuksia olisi. 7) Kohdassa 2 ja 3 selostettuihin ennakkoilmoittautumiskaavakkeisiin voitasiin varata seuroille mahdollisuus myös ehdotuksentekoon sellaisten kurssien järjestämisestä,joita alustavassa suunnitelmassa e i ole huomioitu,j ossa yhteydessä seurojen olisi myös ilmoitettava nille aikomansa osanottajamäärä. Tällä tavalla saataisiin perusjärjestöiltä ajoissa selvyys siitä,minkälaatuiset kurssit todella ovat tarpeenvaatimat ja voidaan huomioida kurssisuunnitelmia lopullisesti valmisteltaessa. 8) Kun kurssitoiminnan kehittyessä kaikkien kurssien sijoittaminen Paj u l ahteen.tuottaa rnonistakin syis'i:.ä vaikeui{sia on harki'r,t.8:ira j millaisia kursseja voidaan yhdistää s iten,että kahden tai kolmen a:::'o:n kurssilais~lla on yhteinen yleisohjelma (3-5 t.päivässä),jonka Ob 9,O'., sa kunkin alan kurssi omien o:hjaajiensa johdolla perehtyy erikoiskysymyksiinsä. Tarpeenvaatie.ssa 0:1 myös kursseja sijoitettava muu.'],] Il;!- kin (esimeteknilliset yleisurheilukurssit)0 9 ) K. 1. t ~, 1 " k... 1 urssl. aj..s en a..llrruna.<s:l ::.. arajax.s i 0 1 lsl '. Ii'.. J. tt ' 0-.JE\.. ' " Vl:.:;:'~'- ohjaajakursseilla vahv~8te ttava 20 ~!uotta,muilla esijlh 1'1 V1.1.. otte"j c:... määrät.tävä 5 että kud~~: :l!. vd.hir:,.".: äin \i'1~iko:r. kestävän ku.rssili':. alussa 0 7:' toimitettava kurssil.&i sten lätt.k8.. L' ~;.r:.+,ar~a.st.us tai ett.ä osanotta.l1:::'j.a tulee olla l ääki.!,rintarke.3tus J. al1.s1.-:..r, t' 0 ffij.k:anaan o Viimemainittu 01i8::' sopivin menete~u"ilä,kosk2. o:ltrn) Sc'~J.l'a"t. osanettaj ia l 'hettäessään.j 0 'L :i.e, täisivät 7 kuk8. v oi o,sall:'stua 1(u1'3s3.työhön kokonaan,kuka vain osi t:'.:.ain~ lc) KU'l'ssien ':~al()ude ll i si a. perusteita olisi myös perusteellisesti harkittava" Ennenkc.ikkea olisi päästävä kaikessa liiton kur.3- sitoiminnassa ohjaajapalkkioihin,kurssiavustuksiin y.m.nähden yht.~i siin,kaikki ~n f>amalla taval18. sovellettaviin perusteisiin,jotka vab... vistettaisiin Cliittotoimikunnassa) ennen kunkin kurssikauden alkun a Mutta myöskin seurojen osuus kurssikustannuksiin (ja piirien) olisi yhdenmukaistettava huomioiden,että kurssikustannukset saataisiin jakaantumaan oikeudenmukaisesti kaikkien perusjärjestöjen asalle~ Nykysin esim. kurssipaikkoja lähinnä toimivat seurat ja piirit pääse~ vät helpommilla t a loudellisilla rasituksilla esim.matkakustannuksiin nähden. Ehdot etaan harkittavaksi seuraavanlaista järjestelyä : a) liitto suorittaa kurssien kaikki kustannukset niihin luettuna myös kurssilaisten ylöspidon kurssipaikalla sekä todelliset matkakulut ( pika~unien paikkalippuja ja makuuvaunulippuja mahdollisesti huomioonottamatta). b) Kurssien opetus y. m.yleiskulut makset aan kursseja vart9u v ahvistetun talousarvion perueteellat< Kurssilaisten ylöspito.i a 1:.9. joi tuskust:nnuk.je t l asketaan kurssipaikkaa varten vahvistetun t.d.tsa:n perusteella (Paj ulahdessa oli maksu. tär:.ä vuonna 25 mk :r..eti s J 1't2. y'j. 30 mk miehiltä vuoroi-::a 1 1dessa)!) Viil~on kurssikusta:nnukset. tjl'~lis::.. vc..t viimekesänä voima,ssroj.l een taksan mukaan tässä suhteessa oieir..a::m r-ue 3 hiltä 210 IILl.: j a n~:;. s:t.lt.a 175 rnk viikolta. Tähän maksuun li:i.i::. et.ää.:r~ C,S8.:Jl u ottaj ien kef>l:imäiiräiset :natk[).kustaj:1.,.ymkset laskeihafula esimo mi.sts. p:l.i~ rels. t" a V:.L:LmC:18e!18, ". K'.l!"8Sl'.{:8.1~p, "... 6r ~.:~ :. ml. "t e nk "J.n ' pa l' Jon osanot. t a.:p '... a,... "' c:.s-.. kemalla yh'j:.een heidän :i11a:i:. kc:,ku:.~ ns~\.ja j akamalla summan osanot t.a.j i.~).-:~ määre.llä~ 'ru:>"'qvaicuusyistä vo.~(j.e.~n tc".hcl'"l summaan hiukan lisäte. 7.3.pp:lo~> vaara'l) V?,~:. -:.t.f.'lfl1is 2ks:L T,-., iss11c.~ ).} Y'l.'s ~ een 8t vo:' taisiin käytt.ää myös s:tt " k ' , ''''<:1 ': ':!r'' "'1."..! _.. ~... "'.. 1"'\~ -:~~l.j.:..-0"':\,..., ; n'~ a-("\......, 1. I""\C i... 1!:\ f'\!"\-r' a, J.. u:<.r:.. 1:'0",,',l.", '~'. L.L r;-.;. ~ ~ " ":. L.','.,',.1.',} i:l J '\.k:..laa.!. ~e _~:::... p~. U!:3 j':';";_'.l..o \..;;ut ettl 'J' :. ;~ _.. "):' t,r.";", ' ~... l"... '" _('... -n:;j::,..., l,~: ".'_''''-' - ' ',..) :".::.": 1 ',">.. 1..,+e L.s...,...+~, <''''.CI'''Ir.! '- ::\;'ia ~.<> j J,_~_, _, ~ _.", _ \..."." e.-v..1.j.\.i...:) v.l, vwc.j,.~j..,.,.,",,\ l' _.J -""" t ällä })f:ru.s~~:~e~:..l:-.1. l.(~~,.l.:j.,~:~ :r.:;::::.'..:'.':'.:" :::~: ::~t matkakuhl.t" KlU~ 88. 8~.:.a.i 5-:'1.\l kurssilaisten k'? s(.,:r,)' ":--';..;.~':-:", ::lc.' '.;.:'.j~ :_'.,.::, l:ti tettäis i:ln t e...ll':ä GU\:'2l3. I esim.loo mk,ede IItjnai:i1-S11J.:~11~"~,~ ~::rs;;r;=i.) ~ ja majoitusku8tallnuksiin~

12 ' Täten kohoaisi yhden kurssilaisen osuus näihin kustannuksiin edell? esitetyn esimerkin pohjalla 310 mk:ksi viikossa. Tämä olisi OSQi...)"J taj ien l2. ru.!~"d!1,10.~ viikon kestäviltt. kursseilta. Käytb:rm~s~:n. on l1jcn~oll:~s t2i.:i.!llahdoll"5.sta, että ti cilj&h::::.xi.i.-:.:. s~ se e e in" :-ilcl '.:jr :.'l,_'...!.8 ~c:l.x:::l.'k8e.j.:. ~.~ '..I:~.'...:-: ::"2.i t.täxät laeke llilan P~l ' i.l~-5-:j cr.:~ ~..'! "'\... T 1 '.,...,...-.r.,,;,.-, '-r''"'-:,--\ OQf"":I l,",r' -:- '''~ i.-. ~r... 11;... ' i\r'hp"'p"m a+ir~~c:. ::") T"\ ".'... OLÖ.lJ.. a r'\'"'!,.!\.t~-':i;;..:):-..i. '~ '::'''~ t.j ".L~ L<.... \...ji...ol_~_,... ~_,.,rl....1 l"r:....., _~..,... _J.. _t v '""~.... J.t.-_;.i..:..... J ~... t k -..:... ")-: : ;-i' r; ~) :'l'.'1-r...rlr..4- '1'"'},.. ~""'V 'T",,\, ~.':r"' /r'l tl"\.:!t"" :';l:t' l,.r----'c::'... l ln :..!fl -. l ~~ _- ~ I"""1 "2t va.j.1...l.l. ( ~ r.:. (-...!..~...,~." J t'",u_.j... '''':...~;I~. ) ; A, -~. '~~.....,-::"'~.A.-', t..l..j";""~'t.. c...;.,.~u.. \.. - a~j.(,.l \~ b... :...~ te4.d.~ilk:5~ L O ;... ('1 ~ ~ Q}.l~ '(!:'.:) J.:::;,~,,~ ~ e ~-I.. ytl~ 1- ::;, ~;;r:" ~\)!1 k-r:htaim.u~:8issa ej.i2:yy" t~.i... ' {--,','.;.;+::; m;.; " " r' '<...,~.- r " ~,-,:, i<"1.,,,,,,-'-ön pclr"s tee1 la mu"++n.~ 'T'n""'~ e.pal...,n':jl 1...I~..,t c.'" ~c...j. G..,- L",:-,';" Vv_ ~.~r _..L ~~_.... _ ~~ u.. _ ~vv" -"., _C..:.J. t keintä jokatapauksqs38. O;.1.:;E'~,~j :~.:; L1.<i:::~ :.i liittoon kuuluvat järjestöt tulevat L>ikeud.en.!'1lu~a ise s t i h'j.o::l: ( '(1,'--\...8 t'.liksi näissä su.h-:'ei ssa. ja b) kaikki liiton urheij.ualat saavat s&ij.anlaisen taloudellisen tuen liitolta kursseja j ärjes-:'äessäänq c) Osanottajille apurahoja myöntäessään liittotoimikunta menettelisi siten,että kutakin ku~ssia varten myönnetty apurahan määrä jaettaisiin tasan niin monen osanottajan kesken kuin kurssisuunnitelmassa edellytetään osanottajia voitavan huomioida apurahoja jaettaessa. Tällä summalla vähennettäisiin perusmaksua. Jos siis viikon kestäville kursseille liittotoimikunta voi varata apurahoihin esim~4~ooo markkaa ja jaosto ehdottaa apurahoja annettavaksi 20 osanottajalie, tulee tästä kullekin osanottajalie 200 mk. Tämä summa vähennetäful perusmaksusta 310 mk. Kunkin seuran osanottajan maksettavaksi jää t ällöin 110 mk,johon sisältyy,niinkuin edellä selostettiin,myäs hånen matkakustannuksensa matkan pituudesta riippumatta. - Ne,jotka eivät saa apurahoja,maksavat täyden 310 mk,mutta siitä maksetaan heille takaisin heidän todelliset matkakulunsa. Käytännössä voidaan luollilollisesti menetellä myös sitcn,että apurahoja ei jaeta vain määrätylle osanottajamäärälle,vaon kaikil~e kurss'eille osallistuville ~~olloin perusmaksut apurahave.hennyksineen tulevat kaikille k'..lrssilaisil~~e sama'ti.':3illj1:'uisiksi. Perusma.~s ;]jen peri::nis!:n :-T.r:l~tähän liitt.yvän tehtävän hoite.a kurssiohj aaja kur ssipa:!kkal2.a Ct G.i Ps.j ulahdessa es i:!!lo emäntä)!) ) Yl..", ' tt.., ''l.. tt",'" h' I e ect.'.sa O~J..Sl. PYJ:'l., ~ 8va,sJ..:~~.l etl.~e a pa:..vara o,ja e::.. 1 ~urssfn '1- le osallistuvilj.e maks8ta,pa:::lsi ehl-:ä poikkeustapauksissa liiton ja piirien ohjaa,jilif11' 'l'iltä v arte~ olisi l:i.ittotoimikunnan vahvistettava yhtenäinen p äi v ~~ahat Qksa 11) Perusteluina ede:l.läesi tett.yyn kurssisuunnitelmaan lisättäköön vielä, ettå tämän SUUI'..::li t elma!':'. kciytåntöönsovel taminen pnkoittaa myös seur8.t hyv.:ssä aj oin enl"lcn kurssikauden alkua harkitsernaan mahdollisuuksiaan lc.nettae. kursseille osanottajia ja siitä johtue:l huolehtimaan myös taloudellts:lsta mahdollisuuksistaan ohjaajakoulutuksessa entistä tehokkaammin. Loppu.

13 Kokous 49/ Pöytäkirja Työväen Urheilulii t~ ll Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 18 päivänä marraskuuta 1940 pinetystä kokouksesta. E s i t Y s 1 i s ta Kolcouksen päätösvaltaisuusl. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Edellisen kqkouksen phytäk1rja. Tarkastetaan edellisen pidetyn kokouksen pöytäl::irja. 604,- 3. Kilpai l ul uvat. Käsitellään seuraavat kilpailulupapyynnöt : Hels ingin Tarmo, kansalliset nyrlckeilykilpailut 1.12 ~ Jokela:1 Kisa, kansalliset painonnostokilpailut I~han Taimi, kansalliset painikilpailut ehdolla, että piiri toi.l:1ikunta jam jaosto puoltavat Iisalmen Työväen Urheilijat, kansalliset painikilpailut e h~o ll~ ) ~tt~ jaosto puoltaa. ~ " 0 3 iny joen Sisu, kansalliset painikilpailut ehdoll a, että ja~~t~ puo Ltaa e L1. : P_s).Tl.Qnn<2.f.."tQ.L yhteisto%mintasonild.1..j.s. J. l~:jc5. t9tar1!1. et tä neuvotteluissa Suone1'. fa:c.mnostoliiton kanssa on y~tei s t o ~ n i ~t as opimuksen 3. kohta ehdotpttu seuraavaksi: 3. Liittojen yhdessä järjestänissä kilpailuissa listuttaessa naaotteluihin jaetaan kilpailujen tuottana nen voitto tai t appio t ai maaottelujen kustannukset puolten kesken edustajapail'"jcojen suhteessa. ja osalmahdo11isopir.ms Luistel-u2.iitto-ottelun katsastukset. Ilmoit et aan samall a, että Suomen Painonnostoli1tto on valmis hyväksynään - opimuksen yllänainitulla tavalla nuutettuna. Luistelujaosto efidottaa, ettti liiton luistelumestaruuskilpailut pidettäisiin j ärjestettäv;;:n lnisteluliitto--ottelun lmtsastuskil}:.:l i l uina , Ruots i - Suoni luistelumaaottelun asioita. Ilmoit etaa l ~ neuvottelijain ehdott avat uotsi-suoni luistelumaaottelun 1. - ~. 3 ~ j ohdosta, että luistelunaaottel un tulot ja nenot (=voitto tai tappio) jaetaan edustajapaild:ojen suhtees,sn liittojen lcesken ja että alle 2o-vuotisten sarjan edustajain katsastwcset, ellei edustajavalintn selviä muiden kilpailujen perusteella, järjestetähn joittenkin kansallisten iltakilpailujen yhteydessä Suomen Hijhtoliiton esitys. Suomen Hii.ht oliitto ilmoit.taa valinneensa e -usto.jikseen neuvottelema~n yht eistoiminnasta TUL:n kanssa liiton puhg enjo h~ajan varatuomo T. Aarteen ja j ohtokunnan jäsenen Ä.Hallbergin o ~ Tippaustoimisto Ab:n yhtiökokous. Py ippaustoimisto Ab:n osakmaat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen,joka pidetaän yhtiön huoneustossa btelä-esplanaadinkatu 22 keskiviikkona marraskuun 27. p:nä klo Käsitellään sääntöjen 11 :ssä mainitut asiat sekä kys~s hallintoneuvoston jäsenten palkkioista_ 610,- 9!' TSLln edustajiston syyskokous, TS :n edustajiston syyskokous pidetään 26/11 HTYsn talon E-salissa klo 19.Esillä rn.m.liiton sihteerin selostus liiton toiminnasta kuluvana vuonna,tulo- ja menoarvio vuodeksi 1941,Työväen Kirjarenkaan sääntöjen 4. :m muutosehdotus ja 6. jäsenen valitseminen renkann toimikuntaan,sekä Oittisen laustus työväen kulttuurijulka isun nikaansaamisest.n.

14 TULn Liittotoimikunta,kokous 49/ Piirien edust ajien neuvottelukokous. Käsitellään piirien edustajien neuvottelukokousta koskevat as i at. 612,- 11, Liiton periaateohjeliilcla koskevan asian jatkokäsittely, Käsitellään edellisessä kokouksessa pöydälle pantu kasvatusjaoston esitys liiton periaate- j a ka svatusohj elmaksi, , Liiton kurssisuunnitelmien uudistuskysymyksen j atkokäsittely& Käsitellään edellisessä liittotoimikunnan kokouksessa pöydällepantu kurssikomitean esitys liiton kurssi- j a neuvontatyön uudistamiseksi , TULn edustajat Suomen Olympiakomiteassa. Ilmoitet aan, että saatujen tietojen mukaan tulee Suomen Olympial a inen Komitea kutsumaan 4 TULn edust ajaa j äsenikseeno 615, lli.l2aus.tj alknpallo-otteluista.,.toimittrja NU:i:'mi selostaa eräitä liittomme alaist en seurojen viime sunnuntaina pelau~ia otteluja koskevia kysymyksiäo o Ta inionkosken ] ähden '30-vuotisjuhla. Pöytäkirjaan merkitt ävaksi ilmoitetaån, että sihteeri Haini oli viime sunnunt['tina J.~it.on edustaj ana Ta inionkosken Tähden 30-vuotisjuhl assa. Juhla oli er inomaisen onnistunut,yleisöäkin juhlahuoneusto ääriään myöten t.äy!lt:ä. ::. Pää t ö k s et: Kekeuksen päätösvaltaisuus. T dettiin levan saapuvilla U.Rinne (32) puheenjohtaj~,a.e. Heisk nen (27),T,H.Vilppula (42),V,Laherma (41),K, A,Vuori (43),H,Kangas (27) O. Suvanto (38),,,.A.K, Leskinen ~28), TaiI!.t!.. ll'aisto..c~). se!kä.li~ton t,?i~i ts1- jat Penttinen,tlelenius ja Ha1nio - Pa tokset poytäk1rjas1 v1imema1n1ttu. Todettiin kokous päätösialtaiseksio dellisen kokouksen pöytäkirja. dellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muistutuksitta Kilpailuluvat. Kaikki anotut kilpailuluvat myönnettiin esityslistassa mainituilla ehdoilla Painonnoston yhteistyösopimus. ~hdotettu yhteistoimintasopimus hyväksyttiin ehdotuksessa mainitulla muutoksella,ja liiton nimenkirjoittajat valtuutettiin allekirjoittatpaan sopimus Luisteluliitto-ottelun katsastukset. Katsottiin,että liiton mestaruuskilpailuja voidaan ilman muuta pitää katsastuks ina,joten esitys merkittiin kuulluksi ilmoitukaenao 6070'" 6. Ruotlii... Suomi luistelumaaottelun asioita. Esitys hyväksyttiin sillä muutoksella,että molemmista maaotteluista on laadittava yhteinen talousarvio,ja se voitto,joka vastavierailun menot vähennettynä otteluista mahdollisesti jää,jaetaan liitoille ehdotuksen mukaisesti 0

15 TUL:n Liittotoimikunta,kokous 49/ o~ 7. uomen Hiihtoliiton esitys. Ilmoitus merkittiin kuulluksio Päätettiin,että koska S.Hiihtoliitto on valinnut vain 2 edustajaa neuvottelemaan yhteistoiminnasta,tuln puolesta valitaan myös vain kaksi. Ldittotoimikunnan edustajaksi neuvotteluun valittiin.k.leskinen. Hiihtojaoston tehtäväksi annettiin toisen edustajan nime äminen.o , Oy.'''''ippaustoimisto Ab:n yhtiökokous. Asiankäsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen TSL:n edustajiston syyskokous. Ilmoitus merkittiin kuulluksi. Liiton edustajille annetti.in vapaat kädet kokouksessa käsiteltäviin asioihin Piirien edustaiien neuvottelukokous. Talousvaliokunnan esityksestä päätettiin edustajille varattavaan teatterinäytäntöön valita Kansallisteatterin esitys ttpaljon melua tyhjästllt,kirjoittanut illiam Shakespeare Liiton periaateoh.iejmaa koskevan asian,jatkokäsittelyo Kasvatusjaoston esitys hyväksyttiin pääpiirteissään. uodollisia korjauksia tehtiin toisen kohdan toiseen kappaleeseen,jonka ensimmäistä lausetta on selvennettävä,3.kohta päätettiin muuttaa toisen kohdan alakappaleeksi,samoin päätettiin,että toisen kohdan toisen kappaleen loppu osaan tehdään myös selvennys. Muutokset selviävät tarkemmin liitteestä. Selvennysten laatiminen ja esityksen muodollinen korjaaminen jäi sihteerin huoleksi. 613,- 12 Liiton kurssitoiminnan uuddstuskysymyksen,jatkokäsittely. Kurssikomitean laatima suunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Kun keskustelussa korostettiin,että erikoisesti liiton ohjaajaa koskevaa kohtaa olisi ryhdyttävä kiireellisesti toteuttamaan,annettiin kurssikomitealle tehtäväksi laatia yhdessä asianomaisten jaostojen kanssa esitys eri aloille sopiviksi liiton ohjaajiksi,heidän palkkauksekseen sekä muista näiden tehtävien käytännöllistä hoitamista koskevista yksityiskohdistao 614, TULn edusta,jat Suomen Olympiakomiteassao Liiton edustajiksi komiteaan päätettiin ehdottaa liiton puheenjohtaja U,Rinne,varapuheenjohtaja A.E.Heiskanen,liittotoimikunnan jäsen ja yleisurheilujaoston puheenjohtaja Hugo Kangas ja liittotoimikunnan jäsen ja painijaoston puheenjohtaja K.A.Vuori Tippausjalkapallo-otteluistao Puheenjohtaja luki Qy Tippcustoimisto Ab:ltä saapuneen kirjelmän, joka seuraa liitteenä. Senjälkeen kuultiin toimittaja Nurmen selostus asiasta. Keskustelun jälkeen päätettiin,että 1) asia lähetettiin jaostoon tarkoituksella, että jaostolle tehtäisiin selväksi,miten ~ärkeätä liitoliemme on,että tällaiset ottelut järjestetään niiden edellytysten mukaisesti,joista tippaustoimiston

16 TULn Liittotoimikunnan kokous 49/40~. - kaiissa:--on sövi ttu. Samäjhla -f;äät.ett!in jaostoa kehöi ttaa--tekemaän -liitto'" toimikunnalle esitys,millaisiin toimenpiteisiin liiton taholta olisi ryhdyttävä,jotta tällaisista ikävyyksistä vastaisuudessa vältyttäisiino 2) Vesalta tiedustellaan,onko se ja mistä syystä vaatinut tippausyhtiötä korottamaan pelaajien päivärahat,ja jos on,onko se tapahtunut johtokunnan tieten vaiko jonkun yksityisen jäsenen vastuulla,sekä mistä johtuu, että seura osallistui Porvoon-otteluun varamiehisellä joukkueella. 3) Kun jaoston esitys ilmenneitten epäkohtien korjaamiseksi on saatu ja asia päätetty,ilmoitetaan siitä kaikille niille liiton alaisi~le seuroille, joiden mukana olo tämänlaatuisissa veikkausotteluissa voi tulla kysymykseen. 4) Tippausyhtiölle annetaan pyydetty selvitys sitten,kun Vesalta on saatu vastaus edellämainittuun tiedusteluun Sihteerin paikan täyttäminen. Sihteerin toimen täyttämistä koskevan asian johdosta talousvaliokunta ehdotti, että asian ratkaisu siirrettäisiin liittotoimikunnan seuraavaan kokoukseen,jotta valiokunnalla olisi tilaisuus tarkemmin perehtyä asiaano ~hdotus hyväksyttiino l70-16 Valitsijamiesten läsnäolo katsastuskilpailuissa. Nyrkkelyjaosto ehdotti,että liiton 3yrkkeilyvalitsijamiehet A.Vainio ja T.Järvinen kutsuttaisiin seuraamaan liiton kustannuksella nyrkkeilykatsastuskilpailua Leirille määrättävä joukkue ja samoin liittojoukkue määrättäisiin Helsingissä heti katsastuskilpailun jälkeen samana iltana. Päätettiin,että valitsijamiehet kutsutaan. ~amalla ~ätettiin,että liittotoimikunta kokoontuu konaisuudessaan samana iltana ratkaisemaan joukkueiden valintaa koskevan kysymyksen Lisäkatsastettavia. yrkkeilyjaosto ehdotti valitsijamiesten lausunnon perusteella,että sarjaan alle 61 kg kutsuttaisiin katsastettaviksi A.Laaksonen Salon Vilppaasta (ottelut Rask-~aaksonen ja Lindelle-Laaksonen; Jokisen valinta ilman muuta selvä) ja sarjaan alle 58 kg H.Oras Porin Pyrinnöstä {ottelut Oras-Rask ja Kostamo -Sandström,sekä mahdollinen kopmas ottelu,jos valitsijami~het katsovat sen tarpeelliseksi toisen ottelun voittajan ja parhaalle miehelle hävinnen miehen kesken)o Ehdotus hyväksyttiin LS 0 Nyrkkeilyleirille osallistuvien päivärahato Jaostosihteeri ilmoitti Kymin Veikkojen Vainion ja Lukkarin ilmoittaneen,että Nikulainen,Hiltunen, ntere ja Jokinen ov at sopineet Kymissä kilpailuissa keskenään,että asianomaiset eivät saavu liiton leirille Helsinkiin,ellei heille makseta mm 100:- suuruista päivärahaa leiriajalta. Vainio ja lukkari ovat myös ilmoittaneet,ettei V. Urhonen saavu katsastuskilpailuun eikä myöskään liitto-otteluun. Talousvaliokunta ehdotti, että kun aikaisemmin vahvistetut päivärahat ilmeisesti ovat liian pienet, leirille valituille maksettaisiin päivä w rahaa 75 mk päivältä,mutta että myöhemmin otettaisiin asia uudelleen esil' le,jolloin harkittaisiin,olisiko perheellisille maksettava k~keampi päiväraha kuin perheettömilleq I o

17 TUL:n Liittotoimikunta,kokous 49/ TalousvalioKunnan ehdotus hyvaksyttiin. - ~amäl1a päätettiin Urhoselta tiedustella,mistä hänen kieltäytymisensä 'ohtuu,ja vaatia vastaus ensi torstai-iltaan,t.s.katsastuskilpailuihin,mennessä. 620,- 19. Painijoukkueen johtajakysymvs Talousvaliokunta ilmoitti painijaoston ehdottavan,että mikäli Ruotsi-Suomi painimaaotteluun tulee valittavaksi suomalaiseb joukkueen yhdeksi johtajaksi TUL:n edustaja,johtajaksi valittaisiin jaoston puheenjohtaja K.AoVuori. Ehdotus hyväksyttiin Heiskalan poisjäänti painileiriltä. Kokouksessa tiedusteltiin,mistä painija O.Heiskalan poisjäänti Ilmajoen painileiriltä johtui. Jaoston puolesta vastattiin,että syyksi Heiska ilmoitti työesteet,minkäjälkeen leirille määrättiin K.Vallo,jonka jaosto oli määrännyt Heiskalan varamieheksi. Vakuudeksi

18 TULin PERIAATEOHJELMA _._ Työläisurheilun perusta Työväen Urheiluliitto on työläisnuorison liikuntakasvatusjärjestö. Sen tehtävänä on jäsenistönsä henkisen ja ruumiillisen peruskunnon kohottaminen. Se tahtoo tarjota jäsenistölleen tehokkaat edellytykset sekä itseopiskelun että muiden kulttuuri- ja yhteiskunnallisten järjestöjen ja opinahjojen avulla kehittyä terveiksi,vastuuntuntoisiksi ja aktiivisiksi yksilöiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Käytännöllisessä työssään työväen urheiluliike pyrkii jouk ~otoimintaan,joka ~arjoaa jokaiselle sen jäsenelle riittävästi tilaisuuksia omakohtais~en toimintaan ja siten henkilökohtaiseen itsekasvatukseen. Tärkein työläisurheilun tehtävä on todellisen kansanurheilun edistäminen ja kehittäjninen. Samalla työläiäurheilu ta-' ; telee sellaisia urheiluharrastusten sivuilm1öitä ~astaan,jotka tj vät ole sopusoinnussa puhtaan amatööriurheilun periaatteiden k2:1c' '=j, ~ " ' Yksilöurheilunkaan merkitystä ei työväen urheiluliike kuitenk n~ ~ kiellä,mikäli se tapahtuu puhtaan amatööriurheilun hengessä j n nll.lvdoissa ja joko välittömästi taikka välillisesti palvelee työläi"~ ljj." heilup tarkoitusperien toteuttamista. 2. Urheilu ja yhteiskunta. ========================== Työväen urheiluliike pitää urheilua yleisiin kulttuuriharrastuksiin liittyvänä,joiden juure~ ovat syvällä yhteiskunnallisessa el~ässä. Nykyajan yhteiskunnassa on urheilu yhteiskunnallinen vältt~ättömyys~ Se on k.eino ybä enemmän teknillistyvän ja rationalisoituvan tuotan~,oel~~ työntekij öille aileeq:t:;a81ia=p891bttiitsta=~a=rerld:eiä.=.l::\a~'tt9~ aiheuttaliliu ruumiillisten ja henleisten haittojen torjumisek.~l. Samalla se ylläpitää yhteiskunnassa t.arvetta yleisten te:rvcydei.1p01t.o..., asunto- Y.J:D.. o.losuhte iden jatkuvaan parantcm iseen ja entistä tarkqi1;..u,ksenm.~kuisempien ja yhte1sk.unnallisest1 arvokkarunpien vapaa-aikojen käy ttömal1dqlli.suuksien hankkimiseen ~~Jl:t.eki~ijii henkisen ja ~umiillisep työn tekijöille, Tässä suhteessa se henkisesti aktivisoi nuorisoa ja herättää siinä halua omakohtaisesti j <. määrätietoisesti osallistua näiden pyrkim,ysten toteuttamjseen käytännöllisessä elämässä. ':untien urheilun yhteiskunnallisen mer~ 'ityksen ei työväen urheiluliike pyri vieroittamaan jäsenistöään muista yhteisk~lllisibta ja kulttuuriharrastuksista. Niiden edistymisestä Ja kehittymisest& riippuu myös urheiluharrastusten yhteiskunnalliset menestymismahdol-

19 j lisuudet. On myös luonnollista, että vain silloin työväp.:.; '.l:r", ' liike voi saada 1;,uekS 8 61'~. k m."ia.'l. ;'Jhj o.kerrosten jo.kmnatt0:j,r-.. :.. :... '- tuksen,kuil muihin työväen {'~~ """,,? ; s!:<. unno.llisiin ja kulttuuri!': ". ",. siin osallistuva työväki t.o :':..~~ '; ~ämän toiminnan itselle en l.'... "", si ja eroittamattomaksi työ V~).Jd --,:s.n muista kulttuuripyrkimykc:".,'-, Näistä syistä työväen urhei:::"u..:..:i.::,ke tunnustautuu solidaariseksl ';h':.' den työväenjärjestöjen toiminnalle,mikäli ne eivät välillisest:!. t,.1. ka välittömästi tavoittele tarkoitusperiä,jotka ovat ristiriidasec työväen urheiluliikkeen omaksumien yhteiskunnallisten ja kulttuuripyrkimysten kanssa. Urheiluharrastuksiin liittymättömään valtiolli-, seen tai poliittiseen toimintaan työväen urheiluliike ei osallistu~ ~ ~~ ' koska sen tehtävänä on työläisnuorison ruumiillinen ja henkinen va l o '--,_m_e~n~t:-a_m_i_n_e_n_a~j:...a...;,nk o...;,h_t;;...a~i,;;.:s:...:i:..:s=-t:...a~y..:.h;;...t:...:e:...;;i:...;;s;.;;. k:.::u::.nn ::::..;;a:.:: l:::::l::i:.:s:.:: i:.::s:...:t:.:a~v...::i=r~t=a~uk=s:.::i:.::s:..: t:.::a:...: r...:i:.:i:::p:.!:..pu. ~tto..kui tenkaan ei työväen urheiluliike voi suhtautua välinpi tamä-l tömästi sellaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin,jotka koskevat sen omaa olemassaoloa,itsenäisyyttä ja järjestöllistä toimintamahdollisuutta. l'ämänvuoksi työväen urhtdluliike tullimstautuu horjumattomaksi kansamme valtiollisen itsenäisyyden sclkä poliittisen j& tgl(l: de llisen kansanvallan kannattajaksi' ja pyrkii toiminnallaan ei:'i,? tämään näiden periaatteiden ylläpitämistä ja kehittämistä yb.';-/...:', kunnallisessa elämässä. ( 2=~;~;~~~~~~~;~~~~~ ~~~~~ ~, Urheilupolitiikassa työväen urheij,.uliike pyrkii siihen, 0 \, ' ~ kansan pohjakerrosten tarpeet tulevat oikeudenmukaisesti huomio:> duiksi. Työväen urheiluliikkeen luottamushenkilöiden on valtiolli sissa ja kunnallisissa hallintoelimissä ja niiden alaisissa täytäntöönpanoelimissä pyrittävä tehokkaasti toteuttamaan tätä tarkoitusta. Koska kansanvaltaisessa yhteiskudnass~ pyritään yhteiskunnalli~ set oikeudet ja velvollisuudet jak~maan tasapuolisesti kaikille k~nsalaisille-ja yhteiskunnan taloudellinen tuk.eminen välittömän ja välillisen verotuksen muodossa suhteelllsest; raskaimpana rasittaa työy~enluokkaa, on välttämätöntä ja oikeudenmukaista,että juuri vähävaraisen väestön urheiluharrastustenkin edistämiseen yhteiskunta kiinnittää erikoista huomiota.lätä välttämättömyyttä korostaa sekin seikka,~tta va~attomammilla kansankerroksil~a ei ;ole samanlaisia mahaollisuuksia itse taloudellisesti yl~äpitää täl~aisia y-:h. teiskunnalilisesti arvokkaita,vapaita harrastuksi~ kuin., varakkaam... milj,.a kansankerroksilla. Työväen urheiluliikkeen e dustaj ien on,,valtiollisissa ja k l!l' nallisissa tehtävissään pidettävä johtavana periaatteena si~ä., e t:.-.~. kaikki urhei1:-ukentät.je. muut urheilun harjoitus- ja kilpailupailo ' i". joiden käyttöön yhteiskunnalla on vaikkapa vain valillisestikin 82 nanvaltaa, saadaan riittävässä määrässä myös työväen urheilujärj88. töjen käyttöön. Missä harjoitus- ja kilpailupaikkoja ei ennestään ole riittävästi taikka ollenkaan,mutta niiden jatkuva tarve on il

20 - 3 - meinen, sinne on tarpeellinen määrä sellaisia rakennett.f..n E..~ '.':'... ja muilla käytettävissä ole"i.lla keinoilla on työväen l'ir~j:'".,. ; ~(. keen edustaj ien pyritt. ~,vä.. et,( 1-:.i:::[ICl..:lti edistämään todellls"t.!' ",-:..., sanurheilua,kansan pohjake:.. r ::'ST,E.D. urheilutarpeen tyydytte;-" ",:,-;~,,,,,, Samalla on myös yhteiskum:,..o l.\i-:;:;)ssa urheilupolitiikassa I- '.Y :': ; 'I. r"~i. vä tehostamaan puhtaan arr.a",;),j..c'i'tlrheilun noudattamista,j Ot. ' l.~~..l_'" heilutoiminta jatkuvasti säilyttäisi oikean,~aikista teista vapaan luonteensa. sivuvaiku'l~ Jotta työväen urheiluliikkeen työläisnuorison keskuudessa suorittama urheilukasvatus menestyisi ja tuottaisi parhaita tuloksia on välttamätöntä,että työläisurheilu ka~kissa suhteissa va7' ~ sinaisen urheiluväen ulkopuol~llakin tunnustetaan täysin tasaveroiseksi ja yhte~skunnallisesti samanarvoiseksi mu~den kansalaispiirien urheiluharrastusten kanssa,ja ettei yhteiskunnan taikka työnantajien taholta taikka muulla tavalla aseteta työläisnuorisolle minkaänlaisia esteitä heidän liittymiselleen ja toiminnalleen työväen omissa urhe, ilujärjestöissä~ ~_ Henkinen kasvatus Urheilunharrastajien henkistä valmennusta työväen U:;:- h8,l'j':..:. " ke suorittaa niiden työläisurheilun periaatteiden henges ::;f.:i., ~ '-, r. :~ on määritelty edellähahmotelluissa ohjelm~ohdissa. SenlisElÄ;:< työväen urheiluliike mahdollisuuksiensa mukaan tukee ja ed i ft.d.~ yleisiä kulttuuriharrastuksia omassakin piiri$sään lähilli,2. ::; \.~ r:. Jt.~.' senistönosan henkistä itsekasvatusta silmä1:1äpitäen,joka ei 1..1I :'18:.... lutehtäviensä taikka muiden syiden vuoksi vo:i, tyydyt'tä,ä itsekasva- \. tusta~vettaa~ työväen Urheiluliikkeen ulkbpublella~ Yhdessä ~yöväen Sivistysliiton kanssa TUL Qpa$taa ja avustaa urheiluseuroj e!l alaista opintok~rhotyötä,salfloi~ asian,omaisten työväen kulttuurijärjestöjen tukemana työläisurheiluväe~ musiikki-,näyttämö- y.m. kulttuuriharra st4ksia~ Ehdotonta raitti.utta pitää työväen urhe,ilu:1,:i,ike yhtenä henkisen urheilukasvatuksen peru$-per.iaatteena ja tåhtoo toiminnalladx palvella sen kai~~npuo~i.~t~ edistälfl~stä~ +'++++,1:'+++, (Edelläoleva <?,n kasvatusjag9ton ~aatilfl,a ehdotus "j ota $ihteero:'. u I:'. SGIVentan)" ~ ja täydgntäny~, jaostol?sa ~äydyij., keskustelun perus teella..

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 15.05.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen osavuosikatsaus l:n käsittely ja hyväksyntä

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 1 (2) Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 24.11.2013 Liittohallituksen aloite 1: Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä (Ranking) Järjestelmä lopetetaan

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot