Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11"

Transkriptio

1 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 toukokuu maj

2 Sisältö Sairaalaviesti 1 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja Helsinki Puh. (09) Vastaava toimittaja Chefredaktör Jussi Merikallio Toimitussihteeri Redaktionssekreterare Marju Keltanen Kirjoitusten sisältöä voi vapaasti lainata, kun lähde mainitaan. Koko artikkelin lainaamiseen tulee kuitenkin saada kirjoittajan lupa. Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton kotisivulla soster Painosmäärä 4800 kpl Painopaikka Savion Kirjapaino Oy, Kerava Kannen kuva Tarja Engblom Kanta-Hämeen shp Osoitteenmuutokset soster Seuraava numero ilmestyy syyskuussa Pääkirjoitus: Keinoja tuottavuuden parantamiseen 3 Ledare: Metoder för produktivitetsförbättring 4 Terveydenhuoltolain vaikutus potilastietojen käsittelyyn 5 Ohjeita Terveydenhuoltolain soveltamiseen 7 Kymenlaakson erikoissairaanhoito uudistuu 9 Kuntalaskutusta Kymenlaaksossa 10 Medi-IT Oy on kasvun tiellä 11 Kuntien Tiera Oy 12 Sähköisiä reseptejä on kirjoitettu jo yli Turussa ja Kotkassa 13 Sähköinen lääkemääräys kansallisesti yhtenäinen toimintatapa ja sen jalkauttaminen 16 Sosiaali- ja terveydenhuollon operatiivisen ohjauksen yksikkö 17 KArkisto2 sähköisen potilaskertomusarkiston testaus ja pilotointi Kuopiossa 19 Palveluiden ja rakenteiden uudistaminen haastaa sähköisen tiedonhallinnan toimijat tiiviimpään yhteistyöhön 21 Asiakastiedon hyödynnettävyys on sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisen ydin 23 Tiedän, mutta en kerro julkisen erikoissairaanhoidon sähköinen potilaskertomus 26 Hoitotyö ja moniammatillinen kirjaaminen asiantuntijaryhmän tilanne ja tehtävät 29 Tiedolla johtaminen kliinisen hoitotyön kehittämisessä 30 Taltioinnissa tiedot ovat tallessa ja hyödynnettävissä 33 EBMeDS päätöksentukea potilaan hoitoon 35 Siirtyminen terveydenhuollon mobiilimaailmaan 37 Palvelut pyörillä esimerkkejä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin liikkuvista palveluista 40 Terveyskioskista terveysneuvontaa kaikenikäisille 43 Röntgenkuvien tulkinta on muuttunut ajasta ja paikasta riippumattomaksi 45 Uusi perusterveydenhuollon avohoidon tiedonkeruu (AvoHILMO) alkanut 46 Hinnat osa avoimuutta 47 Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu Lonkka- ja polviproteesit Suomessa Lastensuojeluilmoitus, ennakollinen lastensuojeluilmoitus ja pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi 55 DRG Tavoitteena laadukas tuotteistus ja parempi vertailtavuus 56 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistaminen 59 ISSN

3 Keinoja tuottavuuden parantamiseen Tuottavuuden parantaminen on yksi terveydenhuoltojärjestelmän keskeisistä tavoitteista. Se sisältää lukuisia haasteita, joista eräs tärkeimmistä on siirtyminen mekaanisesta tuottavuuskäsitteestä vaikuttavuuteen. Yksittäisten suoritteiden kustannusten seuraamisen sijaan tulee arvioida potilaan koko hoitopolun panosmääriä ja suhteuttaa ne hoidon tuottamaan terveyshyötyyn. Suomalainen erikoissairaanhoito pärjää kansainvälisissä tuottavuusvertailuissa erinomaisesti. Tästä huolimatta myös erikoissairaanhoidon on osallistuttava tuottavuuden parantamistalkoisiin. Tuottavuuden parantamista tarvitaan terveydenhuollon kaikilla osa-alueilla sekä yksittäisiä toimenpiteitä toteutettaessa että erityisesti hoitokokonaisuuksia ja -prosesseja kehittäessä. Tuottavuuden parantaminen ja kohdentaminen terveyshyötyjä tuottaviin ja vaikuttaviin palveluihin on yhteinen tavoite. Miten se toteutetaan ja miten sitä mitataan, sisältää lukuisia erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja. Tuottavuuden mittaamistavat ohjaavat myös tuottavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä sitä saa mitä mitataan -periaatteen mukaisesti. Siksi tuottavuuskäsitteen relevantti määritelmä ja mittaaminen ovat välttämättömiä. Oleellista on miettiä, millä keinoilla tuottavuutta voidaan selvittää, seurata ja parantaa sekä millaisia kehityshankkeita tulisi tehdä. Keinovalikoiman on oltava laaja ja sen tulee sisältää sekä kliinisen tutkimuksen tuottamia uusia menetelmiä että tuotantotalouteen perustuvia prosessuaalisia kehityskohteita. Tietoteknologiaa sekä tiedon hallintaan ja käsittelyyn liittyviä keinoja ei ole riittävästi hyödynnetty tuottavuuden parantamisessa. Tietotekniikka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta, laatua ja vaikuttavuutta, joista esimerkkinä voidaan mainita kaksi kirjainyhdistelmää, DRG ja GTT. DRG on kansainvälisesti vakiintunut erikoissairaanhoidon luokitus ja tuotteistustyökalu, jota käytetään niin erikoissairaanhoidon laskutuksessa kuin toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Vakiintuneesta käytöstään huolimatta sen mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen on hyödynnetty vain osittain. DRG kytkee yhteen potilaan saaman hoidon ja siitä aiheutuvat kustannukset. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisen näkökulmasta on oleellista arvioida potilaan saaman hoitokokonaisuuden kustannukset yksittäisen toimenpiteen tai hoitopäivän asemesta. Näin toimintaa voidaan ohjata kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden lähtökohdista. DRG-luokitus muodostaa kansallisesti hyväksytyn ja käytetyn tuoterakenteen, joten sitä voidaan käyttää oikeiden painokertoimien avulla eri yksiköissä tehtyjen hoitojen kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden vertailussa. Kustannusten läpinäkyvyys ja toiminnan vertailtavuus ohjaavat toimintaa jatkuvan parantamisen myötä parempaan laatuun, vaikuttavuuteen ja kustannustehokkuuteen. GTT:lla tarkoittaa tekstilouhintaa eli isoista tietomassoista sähköisesti etsittäviä lainalaisuuksia ja syy-seuraussuhteita. Menetelmää on hyödynnetty kansainvälisesti vakuutus- ja pankkitoiminnassa riskien analysoinnissa. Ruotsissa menetelmää on hyödynnetty laajasti erityisesti Karoliinisessa instituutissa potilasturvallisuuden parantamiseksi. Ideana on, että potilaskertomuksien sisältöjä analysoidaan ja niistä etsitään ja tunnistetaan aiemmin huomaamatta jääneitä lainalaisuuksia ja eri asioiden välisiä yhteyksiä. Menetelmää on pilotoitu TAYS:n neurokirurgian yksikössä, ja tulokset ovat olleet erittäin lupaavia. Vastaavankaltaisia tiedon hyödyntämiseen liittyviä työkaluja on lukuisia. Tekstilouhinnan mahdollisuudet on syytä tutkia ja samankaltaisiin uusiin menetelmiin on syytä suhtautua avoimesti. DRG-tuotteen jatkojalostamiseen on syytä panostaa, vaikka se on luokituksena jo paikkansa vakiinnuttanut myös suomalaisessa erikoissairaanhoidossa. Vuosittaiset Terveydenhuollon Atk-päivät tarjoavat erinomaisen foorumin pohtia uusia tapoja toiminnan kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Jussi Merikallio Sairaalaviesti 1 2/2011 3

4 Metoder för produktivitetsförbättring Att förbättra produktiviteten är ett av de viktigaste målen för vård- och omsorgssystemet. Det innebär många utmaningar och en av de största är övergången från mekaniska produktivitetsbegrepp till effektivitet. I stället för att följa upp hur mycket enskilda ingrepp kostar bör man bedöma insatserna under hela vårdkedjan och relatera dem till den hälsonytta behandlingen ger. Den finländska specialiserade sjukvården klarar sig utmärkt i en internationell produktivitetsjämförelse. Trots detta bör också den specialiserade sjukvården vara beredd att dra sitt strå till stacken för att öka produktiviteten. Den bör förbättras inom hälsooch sjukvårdens alla sektorer men också för enskilda ingrepp och särskilt vid utvecklingen av vårdhelheter och vårdprocesser. Att förbättra och rikta produktiviteten till service som ger hälsonytta är ett gemensamt mål. Det finns många olika synpunkter på och tolkningar av hur målet ska uppnås och mätas. Metoderna för att mäta produktivitet styr också de åtgärder som finns för att förbättra produktiviteten. Därför är det nödvändigt att kunna definiera och mäta produktivitet. Det väsentliga är att planera vilka metoder som krävs för att reda ut, följa upp och förbättra produktiviteten samt att fundera ut nya utvecklingsprojekt. Metodurvalet bör vara omfattande och det bör innehålla både nya metoder som baserar sig på kliniska undersökningar och processuella utvecklingsobjekt som har sin grund i produktionsekonomin. IT och metoderna för hantering och behandling av information har inte utnyttjats tillräckligt i produktivitetsförbättringen. Datatekniken erbjuder talrika möjligheter att förbättra produktiviteten, kvaliteten och effektiviteten. Som ett exempel kan DRG och GTT nämnas. DRG är ett internationellt verktyg för klassificering och produktivitetsförbättring inom den specialiserade sjukvården. Verktyget används såväl för faktureringen som för verksamhetens utveckling och ledning. Trots den etablerade användningen har verktygets möjligheter för att förbättra produktiviteten utnyttjats endast delvis. DRG visar kopplingen mellan vården och kostnaderna för en patient. Med tanke på förbättrandet av produktiviteten och effektiviteten är det väsentligt att man i stället för att bedöma kostnaderna för enskilda ingrepp eller vårddagar bedömer kostnaderna för en vårdhelhet. På så sätt kan verksamheten styras med utgångspunkt i kostnadseffektivitet och verkningar. DRG-klassificeringen är en produktstruktur som godkänns och används på nationell nivå, vilket innebär att DRG med hjälp av de rätta viktkoefficienterna kan användas för att jämföra kostnadseffektiviteten och effekterna av vården i olika enheter. Genomskinliga kostnader och möjligheterna att jämföra verksamheterna styr verksamheten genom kontinuerliga förbättringar mot bättre kvalitet, bättre effekter och bättre kostnadseffektivitet. GTT avser informationsutvinning, dvs. att man på elektronisk väg undersöker mönster och kausala förhållanden i stora datamängder. Metoden har använts internationellt för att analysera risker inom försäkrings- och bankverksamheten. I Sverige har metoden i stor utsträckning använts särskilt för att förbättra patientsäkerheten vid Karolinska Institutet. Idén är att analysera innehållet i patientjournaler och att söka och identifiera sådana lagbundenheter och samband som inte tidigare uppmärksammats. Metoden genomförs som ett pilotarbete vid enheten för neurokirurgi vid Tammerfors universitetssjukhus. Resultaten har varit mycket lovande. Det finns talrika verktyg för liknande utvinning av information. Det finns skäl att utforska de möjligheter som informationsutvinningen ger och att vara öppen för liknande nya metoder. Det lönar sig att satsa på en vidareutveckling av DRG även om klassificeringen redan har etablerats också inom den finländska specialiserade sjukvården. Det årliga evenemanget Terveydenhuollon Atk i Lahtis är ett utmärkt tillfälle att utbyta tankar kring nya sätt att utveckla verksamheten och förbättra produktiviteten. Jussi Merikallio 4 Sairaalaviesti 1 2/2011

5 Terveydenhuoltolain vaikutus potilastietojen käsittelyyn Pekka Järvinen, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö Potilastietojen käsittelyä koskevia säännöksiä on useissa eri laeissa, nyt myös uudessa voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa. Lain 9 :ssä säädetään yhteisestä potilastietorekisteristä ja rekisterissä olevien potilastietojen käsittelystä. Uusi laki muuttaa ja uudistaa aiempia muun muassa potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (jäljempänä potilaslaki) olevia säännöksiä ja periaatteita. Merkittävin muutos on mahdollisuus luovuttaa potilastietoja sairaanhoitopiirin ja sen alueen terveyskeskusten välillä ilman potilaan suostumusta, jollei potilas ole erikseen kieltänyt luovutusta. Ilman suostumusta tapahtuvien luovutusten edellytyksenä on kuitenkin aina olemassa oleva hoitosuhde potilaan ja kunnallisen terveydenhuollon toimintayksikön välillä. Lisäksi potilaalle on pitänyt antaa informaatio yhteisestä potilastietorekisteristä ja sen vaikutuksesta häntä koskevien potilastietojen käyttöön. Jäljempänä selvitetään tarkemmin terveydenhuoltolain uusia säännöksiä potilastietojen käsittelystä ja luovutuksesta sekä yhteisestä potilastietorekisteristä. Terveydenhuoltolain 9 :n taustalla on se, että potilaiden hyvän hoidon edellytyksenä ovat ajantasaiset tiedot potilaan terveydentilasta ja sairauksista sekä myös hänen aiemmista sairauksistaan ja hänelle tehdyistä tutkimuksista. Lain mukainen yhteinen potilastietorekisteri parantaa merkittävästi hoitoon osallistuvien henkilöiden mahdollisuuksia saada käyttöönsä nämä tarpeelliset tiedot hoidettavasta potilaasta. Potilaalle annettava informaatio Yhteisessä potilastietorekisterissä olevien potilastietojen luovutus toimintayksiköiden välillä ilman potilaslain mukaista potilaan suostumusta edellyttää aina, että potilaalle on annettu informaatio lain mukaisesta järjestelmästä. Kunkin sairaanhoitopiirin ja sen alueen terveyskeskusten tulisi sopia keskenään yhdenmukaisesta informaatiosta. Sairaanhoitopiirien ja Kuntaliiton yhteistyönä on laadittu valtakunnallinen malli annettavalle informaatiolle, jota voidaan muokata kunkin alueen tarpeita vastaavaksi. Annettavan informaation keskeisiä asioita ovat selvitys yhteisestä potilastietorekisteristä, mahdollisuus luovuttaa siinä olevia potilastietoja toimintayksiköiden välillä ilman potilaan suostumusta silloin, kun potilaalla on hoitosuhde johonkin yhteisessä potilastietorekisterissä mukana olevaan toimintayksikköön, potilaan oikeus kieltää tietojen luovutus sekä luovutuskiellon vaikutus hoidon laatuun. Lisäksi informaation tulee sisältää tieto siitä, millaisia kieltoja potilas voi tehdä, ja että kiellon voi peruuttaa ja tehdä uudelleen. Samoin potilastietojen käytön seuranta lokitietojen avulla ja mahdollisuus pyytää selvitystä tietojen käytöstä tulee ilmoittaa potilaalle. Vasta sen jälkeen, kun edellä kuvattu informaatio on annettu potilaalle, voidaan tietojen luovutukset toteuttaa ilman potilaan erikseen antamaa suostumusta. Sen jälkeen, kun informaatio on kerran annettu, ei sitä tarvitse antaa enää uudelleen. Potilaan kielto-oikeus Potilas voi halutessaan kieltää tietojen luovutuksen toimintayksiköiden ja potilasrekisterien välillä. Kielto voi kohdistua yhteen ainoaan toimintayksikköön tai vaikka kaikkiin. Potilas voi siten kieltää esimerkiksi kunnan A terveyskeskuksen tietojen luovutuksen muihin terveyskeskuksiin ja sairaanhoitopiirille, mutta sallia muiden toimintayksiköiden väliset tietojen luovutukset. Tai hän voi kieltää sairaanhoitopiirin potilaskertomustietojen luovutukset kaikille terveyskeskuksille. Lain perusteella potilaan kielto-oikeus koskee vain toimintayksiköiden kaikkien tietojen luovutusta. Laki ei edellytä, että potilaalle tulisi antaa mahdollisuus kieltää esimerkiksi yksittäistä palvelutapahtumaa tai diagnoosia koskevan tiedon luovutusta. Toisaalta laki ei myöskään estä hienojakoisempien kieltojen toteutusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (jäljempänä asiakastietolaki) perusteella toteutettavissa KanTa-palveluissa potilas voi tehdä kiellon myös palvelutapahtuman perusteella. Tällaisen palvelutapahtumaan perustuva kiellon toteuttamista myös terveydenhuoltolain mukaisessa yhteisessä potilastietorekisterissä voidaan pitää perusteltuna, koska tällöin eri järjestelmien mukaiset kieltomenettelyt olisivat yhdenmukaiset. Sen sijaan muunlaisia kiellot olisivat todennäköisesti ongelmallisia siinä vaiheessa, kun KanTa-palvelut otetaan käyttöön. Potilaan tekemä kielto tarkoittaa, että toisen toimintayksikön ja potilasrekisterin tiedot eivät ole häntä hoitavien henkilöiden käytettävissä. Kielto ei sen sijaan koske toimintayksikön omia potilastietoja. Niinpä kaikki terveyskeskuksen potilastiedot ovat edelleenkin käytössä, vaikka potilas olisi tehnyt kieltoja. Kieltojen yhteydessä keskustelua on herättänyt erityisesti kysymys siitä, onko se voimassa myös tilanteessa, jossa potilas tuodaan hoitoon tajuttomana. Tällaisessa tilanteessa olisi erityisen hyödyllistä saa- Sairaalaviesti 1 2/2011 5

6 da käyttöön kaikki potilasta koskevat tiedot. Laki ei kuitenkaan mahdollista edes tässä tilanteessa kiellon syrjäyttämistä. Potilaslain 13 :n 3 momentin 3 kohdassa on säännös, jonka mukaan potilastietoja voidaan luovuttaa ilman potilaan suostumusta, jos luovutus on tarpeen potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi muun muassa tilanteessa, jossa suostumusta ei voi saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi. Koska terveydenhuoltolain 9 :n mukaisessa tilanteessa ei kuitenkaan ole kysymys puuttuvasta suostumuksesta, ei potilaslain säännöstä voi käyttää perusteena tietojen luovutukseen tilanteessa, jossa potilas on nimenomaisesti kieltänyt luovutuksen. Edellä mainittua potilaslain säännöstä voidaan kuitenkin soveltaa tilanteessa, jossa potilaalle ei ole vielä annettu lain edellyttämää informaatiota eikä hän näin ollen ole myöskään voinut tehdä kieltoja. Potilas voi kuitenkin halutessaan varautua edellä kuvattuun tilanteeseen tekemällä hoitotahdon. Jos potilas haluaa kieltää potilastietojen luovutuksen, mutta haluaa samalla turvata mahdollisuuden asianmukaiseen kiireelliseen hoitoon, voi potilas ilmoittaa hoitotahdossa, että kiellosta huolimatta häntä koskevia potilastietoja saa luovuttaa tilanteessa, jossa hänet tuodaan tajuttomana hoitoon. Tällöin kielto väistyy hoitotahdon perusteella. Yhteisen potilastietorekisterin toteutus Yhteinen potilastietorekisteri syntyy suoraan lain nojalla. Käytännössä se edellyttää kuitenkin merkittävää yhteistyötä sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten välillä. Tämän yhteistyön toteuttamiseksi laissa on säädetty sairaanhoitopiirille koordinaatiovastuu tarvittavista toimenpiteistä. Näitä tarvittavia toimenpiteitä ovat muun muassa sopiminen potilaille annettavasta yhtenäisestä informaatiosta sekä ajantasaisen keskitetyn tiedon ylläpito potilaille annetusta informaatiosta ja potilaiden tekemistä kielloista. Koska potilaalle ei tarvitse antaa informaatiota yhteisestä potilastietorekisteristä kuin kerran, olisi sairaanhoitopiirin alueella perusteltua toteuttaa keskitetty palvelu, johon tallennetaan tieto annetusta informaatiosta. Samoin tiedon potilaiden tekemistä kielloista tulee olla saatavilla siten, että kieltoja myös noudatetaan tehokkaasti. Koordinoidusti on myös tarpeen toteuttaa järjestelyt, joilla mahdollistetaan tietojen luovutukset toimintayksiköiden välillä. Joidenkin sairaanhoitopiirien alueella on jo toteutettu yhtenäinen potilastietojärjestelmä, jossa ovat mukana sairaanhoitopiiri ja terveyskeskukset. Tällaisessa keskitetyssä järjestelmä on helpoin toteuttaa myös edellä todetut keskitetyt palvelut, joiden avulla voidaan todeta annettu potilasinformaatio ja tehdyt kiellot. Monien sairaanhoitopiirien alueella on käytössä aluetietokanta. Myös sen avulla voidaan toteuttaa lain mukaiset potilastietojen luovutukset. Eräissä aluetietokannoissa on mukana myös yksityisiä palvelujen tuottajia. Ne eivät kuitenkaan kuulu terveydenhuoltolain mukaiseen yhteiseen potilastietojärjestelmään, joten aluetietojärjestelmän kautta ei saa tehdä tietojen luovutuksia yksityiseen terveydenhuoltoon tai sieltä julkiseen terveydenhuoltoon ilman potilaan antamaa suostumusta. Yhteisen potilastietojärjestelmän kattavuus Yhteisessä potilastietorekisterissä ovat mukana terveydenhuoltolain mukaisessa toiminnassa syntyneet potilasrekisterit ja potilasasiakirjat. Tällaisia ovat siten sairaanhoitopiirin oma potilasrekisteri sekä terveyskeskusten perusterveydenhuollon ja myös työterveyshuollon potilasrekisterit. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että sairaanhoitopiirin itse omalle henkilökunnalle järjestämä työterveyshuolto ei ole terveydenhuoltolain tarkoittamaa toimintaa, joten tämän toiminnan yhteydessä syntynyt potilasrekisteri jää pois yhteisestä potilastietorekisteristä. Sen sijaan terveyskeskuksen itsensä omalle henkilökunnalle järjestämä työterveyshuolto on mukana yhteisessä rekisterissä terveydenhuoltolain 18 :n perusteella. Myös kunnalliset liikelaitokset ovat kunnallista toimintaa, ja niinpä sairaanhoitopiirin tai terveyskeskuksen perustamien kunnallisten liikelaitosten toiminta ja potilasrekisterit kuuluvat osaksi kokonaisuutta. Sama koskee myös liikelaitoskuntayhtymää. Ostopalveluna ja palvelusetelillä toteutettujen palvelujen yhteydessä laaditut potilasasiakirjat ovat osa palvelun ostajan ja palvelusetelin antajan potilasrekisteriä ja ovat siten myös mukana yhteisessä potilastietorekisterissä. Potilastietojen tallennusmuoto ei ole merkityksellinen. Sen vuoksi myös paperilla, mikrofilmillä tai muulla tavalla tallennetut potilasasiakirjat ovat mukana yhteisessä potilastietorekisterissä. Myöskään potilasasiakirjojen laatimisajankohdalla ei ole merkitystä. Ennen terveydenhuoltolain voimaantuloa laaditut potilasasiakirjat ovat samalla tavalla mukana yhteisessä rekisterissä kuin sen jälkeenkin laaditut. Tietojen luovutuksia ja potilaan kieltoja koskevat samat säännöt kuin sähköisessä muodossa olevia potilasasiakirjoja ja -tietoja. 6 Sairaalaviesti 1 2/2011

7 Ohjeita Terveydenhuoltolain soveltamiseen Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu, oikeusministeriö Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu ja julkaistukin ohje uuden terveydenhuoltolain (1326/2010) soveltamisesta. Erityisenä ohjauksen tarpeena on ollut lain potilastietorekisteriä ja potilastietojen käsittelyä koskeva yhdeksäs pykälä. Kun lainsäädännön laatukriteerinä lienee, että siitä saisi jonkinlaista tolkkua esimerkiksi organisaatioiden toimitus-, hallinto-, tietohallinto- ja lääketieteelliset johtajat, työntekijöistä ja juristeista puhumattakaan, on vain todettava, että tämän nyt puheena olevan ohjeen tarve on poikkeuksellisen ilmeinen. Ongelma piileekin siinä, saavatko lukijat tolkkua tästä ohjeestakaan vai peräti päinvastoin. Eri lakien kirjavat käytännöt Terveydenhuollon lainsäädännön evoluutio on oikeastaan aika hämmentävä, jos mittatikuksi otetaan potilas. Aluksi oli Lex Makropilotti. Sitten liikkeelle lähdettiin sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä potilasasiakirjoja koskevasta niin sanotusta Kanta-laista. Sen eräänä ideana oli osoittaa organisaatio, josta tulisi kansallisen tietoarkiston pitäjä. Rekisterinpitovastuu sai edelleen säilyä toimintayksiköillä ja ammatinharjoittajilla. Terveydenhuollon osalta tietoyhteiskuntakehitys laukaistiin siis käyntiin lähinnä arkistotoimen organisoinnilla. Myös tietojärjestelmäarkkitehtuuria on tarkoitus virtaviivaistaa. Samassa yhteydessä lanseerattiin laki sähköisestä lääkemääräyksestä. ereseptithän ottavat jo ensimmäisiä, vielä horjuvia askeleitaan. Sitten uudistettiin Paraslailla kunta- ja palvelurakennetta. Tämä laki on saanut aikamoista säpinää aikaiseksi, kun kunnat ovat uudelleen organisoineet toimintojaan. Uutta on rakennettu, vaikka vanhakin lainsäädäntö on jäänyt voimaan. Maassammehan on oikeastaan ollut monenmoista terveyden- ja sairaanhoitoa. On ollut kansanterveyslain mukaista perusterveydenhoitoa, erikoissairaanhoitolain mukaista erikoissairaanhoitoa kuntayhtymien tuottamina ja kasvavassa määrin yksityisen sektorin tuottamaa palvelua. Joskus sitä tuotetaan palveluntuottajan omissa nimissä, joskus ammatinharjoittajan nimissä, joskus ostopalveluna, palvelusetelillä tai muulla sellaisella. Tähän päälle tulevat vielä työterveyshuolto, kouluterveydenhoito, sotilasterveydenhuolto, sosiaalisairauksien hoito ja monet muut. Sairaudenhoidon sisällä sirpaleisuutta on lisännyt vielä jako hoitoon ja jatkohoitoon. Terveydenhuollon ohjelmistokirjo hankaloittaa sujuvaa potilastyötä Vastaavasti palveluita tuottavia organisaatioita, toimintayksiköitä, on erinäinen määrä, joilla on joskus sanottu olevan noin erilaista, pääasiassa keskenään yhteensopimatonta tietojärjestelmää käytössään. On ilmennyt, että samalla toimintayksikölläkin voi olla jopa sata erilaista järjestelmää käytössään. Valvo siinä sitten lokitietoja! Palvelun tuottamisen prosessikin on muuttunut kuin pikkuhiljaa huomaamatta. Ajanvaraus ja aikojen peruuttaminen tapahtuu puhelimitse tai verkossa, joten potilasturvallisuus ja tunnistamiskysymykset ovat akuutteja. Laboratoriot ovat yhdistyneet ja erikoistuneet, samoin sairaalat. Puhutaan hoitoketjuista. Lääkärien pitäisi käyttää sähköisiä allekirjoituksia lääkkeitä määrätessään ja lähetteitä kirjoittaessaan. Raja-aidat terveydenhuollon, sosiaalitoimen, opetuksen ja esimerkiksi vanhustenhuollon välillä horjuvat ennen kaatumistaan. Ei siis ihme, ettei edes tällä tietotekniikan aikakaudella tieto liiku, vaikka potilaat tuntuvat liikkuvan yhä enemmän. Ihme sen sijaan on, jos joku potilaista pystyisi kristallinkirkkaasti hahmottamaan tämän kokonaisuuden. Eipä siihen aina tunnu kykenevän edes päättäjätkään. Ihme mielestäni on myös se, että vielä nytkin joku syyttää tiedon huonon liikkumisen ongelmista potilaan tiedollista itsemääräämisoikeutta, eli tietosuojaa. On hienoa, että ministeriö ja Kuntaliitto yrittävät saada jotain koordinointia tähän viidakkoon. Sosiaalija terveysministeriö tunnisti, että terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tietojärjestelmähankkeen onnistuminen edellyttää, että sen tarvitsemaan ohjausvoimaan panostetaan. Lain muutoksella Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) yhteyteen perustettiin operatiivisen toiminnan keskus, jonka alku näyttää lupaavalta. Strateginen ja lainsäädäntötyö jäi edelleen ministeriön vastuulle. Nostan korkealle hattuani niille virkamiehille, jotka ovat kiistatta vähin resurssein joutuneet tässä turbulenssissa lainkirjoitustöihin ja laatimaan siitä vielä tarvittavaa ohjausta. Ristiriitaista lainsäädäntöä Onko niin sanotusti instrumentin valinta sitten osunut oikeaan? Instrumentilla tarkoitan tässä yhteydessä terveydenhuoltolain 9 :ää. Lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), potilaslakia, ei toistaiseksi ole avattu ehkä muuttuneen toimintaympäristön edellyttämälle uudelleenarvioinnille. Sairaalaviesti 1 2/2011 7

8 Tarkkaan ottaen tämä arviointi olisi tullut suorittaa nykyisen henkilötietolain (523/1999) säätämisen yhteydessä. Potilaslaki säätää potilasasiakirjat salassa pidettäviksi paitsi suhteessa sivullisiin, myös suhteessa toisiin toimintayksiköihin. Lähtökohtana on siis ollut organisaatiotaso, ei potilas-sivullissuhde. Mutta potilaita siirrellään organisaatioista toisiin, ja organisaatiot elävät, kuolevat, yhdistyvät ja ulkoistavat. Eräiden asiantuntijoiden esittämien alussa mainittua ohjetta koskevien kommenttien mukaan terveydenhuoltolain 9 ja potilaslain 13 ovat ristiriidassa keskenään. Kumpaa lakia arvelette potilaiden itsensä odottavan sovellettavaksi? Tietosuoja ja salassapito mitataan osaltaan tietokoneen näppäimistön ja selkänojan välissä. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Hippokrateen valan edellyttämä salassapito toimii myös suhteessa muihin samassakin organisaatiossa työskenteleviin, potilaan hoitoon osallistumattomiin henkilöihin nähden muista ulkopuolisista puhumattakaan. Moitin edellä sitä, että potilaslaki on ainakin jossain mielessä organisaatiolähtöinen laki. Henkilötietolaki, jolla implementoitiin tietosuojadirektiivi 95/46/ EY, lähtee puolestaan joskus vähän vaikeasti avautuvasta käsittelyn käsitteestä. Käsittelyllä tarkoitetaan siinä kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Periaatteessa, jos on oikeus, esimerkiksi lain nojalla käsitellä henkilötietoja, on niitä oikeus myös luovuttaa. Tätä oikeutta arkaluonteisten terveydentilaa koskevien henkilötietojen osalta rajoittaa lähinnä kaksi tekijää; toisaalta salassapitosääntely, toisaalta käsittelyn käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate. Jälkimmäinen eli potilaan hoito ynnä muu sellainen ei muutu tietoja siirrettäessä hoidon edellyttämissä tilanteissa eikä näin ollen näyttäisi aiheuttavan tietosuojan (tarkkaan ottaen salassapidon) kannalta ongelmia. Tietosuojalainsäädäntö sallii arkaluonteistenkin henkilötietojen käsittelyn silloin, kun se tapahtuu lain nojalla. suostumus-käsitteestä. Asiakirja tultaneen julkaisemaan kesäkuussa Voisiko nyrkkisääntönä olla, ellei ole suostumusta hoitoon, ei ole suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Toisaalta, jos on suostumus hoitoon, on myös suostumus (ainoastaan) tarpeellisten potilastietojen käsittelyyn organisaatiosta riippumatta? Tätä tarpeellisuusarviota tukee potilaan oikeus saada tietoonsa hoidossaan käytetyt tiedot ja henkilöt, jotka ovat niitä käsitelleet. Erillistä suostumusta tulisi siis aina käyttää, jolloin ei tarvitsisi pohtia kieltoasioita vaan ainoastaan tietojen luovuttamista hoitosuhteen ulkopuolisille. Lopuksi direktiivin hengessä voisimme varata potilaalle oikeuden blokata joitain tietotyyppejä luovutusten ulkopuolelle. Näin voisimme integroida hoito- ja informaatioprosessit. Miltä siis kuulostaisi pykälä: Potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä, eikä niitä saa ilmaista sivullisille ilman potilaan suostumusta tai lainsäännöstä. Sivullisella tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä ja yhteisöjä, jotka eivät osallistu potilaan hoitoon. Potilaalla on lisäksi oikeus kieltää Hoidolla tarkoitetaan Ainakin jupina kielto-oikeuden ja suostumuksen välillä loppuisi, ja nyt ylikuormitetut virkamiehet pääsisivät antamaan selkeitä, lisäarvoa tuottavia ohjeita. Ennen kaikkea kuitenkin potilaan asema paranisi ainakin sitä kautta, että terveydenhuollossa tapahtuva henkilötietojen käsittely muuttuisi yksinkertaisemmaksi, ja potilas voisi keskittyä valvomaan oikeuksiensa toteutumista suhteessa sivullisiin. Suostumuksen hallinta potilaan ehdoilla On tarkasteltava salassapitoa vähän tarkemmin. Vastausta on haettava siihen, kenelle potilasta koskevia tietoja ei saa ilmaista tai luovuttaa. Selkeä ja yksinkertainen vastaus on: sivullisille, ellei siihen ole potilaan lupaa tai luovutus perustu lakiin. Näyttää siis siltä, että ongelmamme ratkaisu piileekin sivullisen aseman määrittelyssä ja käyttötarkoitus, ei organisaatiomuoto, huomioon ottaen. Entä potilaan suostumus? Terveydenhoidon sektorilla pääsääntönä on, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Joskus jopa pakkohoito on sallittua. Euroopan unionin tietosuojavaltuutetuista koostuva direktiivin 29 artiklan mukainen työryhmä on laatimassa parasta aikaa kannanottoaan 8 Sairaalaviesti 1 2/2011

9 Kymenlaakson erikoissairaanhoito uudistuu Kari Hassinen, toimitusjohtaja, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Kymenlaakso Kymenlaakson maakunnassa on asukasta. Maakuntaan kuuluva Iitti on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa suuntautunut kuitenkin Päijät- Hämeeseen. Maakunnan suurin kunta on Kouvola, joka syntyi kuntaliitoksen seurauksena vanhasta Kouvolasta, Kuusankoskesta, Anjalankoskesta, Elimäestä, Jaalasta ja Valkealasta. uuden Kouvolan asukasluku on Etelä-Kymenlaaksossa sijaitsevat Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä. Etelä-Kymenlaaksossa asuu noin asukasta. Sosiaali- ja terveydenhuolto Kukin kunta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Kouvolan on ryhtynyt uudistamaan palveluitaan kuuden kunnan liitoksen seurauksena. Käsittelyssä on parhaillaan kaupungin terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, jonka keskeisenä sisältönä on päättää tulevaisuuden palveluverkosta. Vuoden 2011 alusta Kouvolalle siirtyi sopimuksen perusteella Kuusankosken aluesairaala, joka aikaisemmin kuului Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osaksi. Pohjois-Kymen sairaalan nimellä jatkava sairaala on keskeinen osa uutta palveluverkkoa. Kouvolan tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuolto yhtenäiseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Etelä-Kymenlaaksossa selvitettiin mahdollisuuksia perustaa sosiaali- ja terveyspiiri ja siirtää kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sen vastattavaksi. Suunnitelma kuitenkin kariutui lähinnä Haminan kaupungin vastustukseen. Palveluista vastaavat siten kukin osaltaan Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä. Virolahti ja Miehikkälä toimivat kuitenkin isäntäkuntamallin pohjalta jakaen vastuut toiminnoista. Tällä perusteella Miehikkälä vastaa molempien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollosta. Ongelmana on, että niin sanottu Paras-lain väestöpohja vaatimusta eivät täytä Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä, joten niiden on todennäköisesti yhdessä valtion kanssa tehtävä järjestelyjä tavoitteen saavuttamiseksi. Virolahti ja Hamina ovatkin käynnistäneet kuntaliitosselvittelyn. Huolimatta kunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Kymenlaaksossa on voimakas yhteistyön perinne viranhaltijoiden kesken, jonka seurauksena monia palveluita toteutetaan yhteistyössä. Esimerkkinä voidaan mainita hammashuollon päivystyspalvelut, jotka toteutetaan maakunnallisena joka toinen vuosi Kouvolan pääterveysasemalla ja joka toinen vuosi keskussairaalassa. Kymenlaakson erikoissairaanhoito Lainsäädännön mukaisesti Kymenlaakson kunnat kuuluvat Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta ja erityishuollosta. Kuntayhtymän keskussairaala sijaitsee Kotkassa luvulla rakennettu uusi psykiatrinen sairaala sijaitsee Kouvolassa, Kuusankosken kaupunginosassa Pohjois-Kymen sairaalan vieressä. Alueella on kuntayhtymän aikuispsykiatrinen sairaala sekä lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian vuodeosastot. Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikat sijaitsevat Kouvolassa ja Kotkassa. Kunnat vastaavat mielenterveystoimistoista. Kehitysvammaisten erityishuollon palvelut sijaitsevat pääosin Kouvolassa. Kuntayhtymän tukipalvelut palvelevat koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Kuntayhtymän liikelaitokset vastaavat laboratorio- ja kuvantamispalveluista sekä lääkehuollosta. Koko Kymenlaakson terveydenhuolto käyttää yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa yhteisillä periaatteilla toimivaa potilastietojärjestelmiä. Tämä antaa mahdollisuuden potilastietojen alueellisen katseluun sekä tietojen välitykseen tietoturvan periaatteiden mukaisesti. Tulevaisuus Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuolto on muutosten edessä. Kouvolan kaupunki järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut integroituina ja toimivina palveluina. Palveluihin on sisällytetty peruserikoissairaanhoidon palvelut. Kaupunki kuuluu edelleen kuntayhtymään, ja kuntalaiset käyttävät keskussairaalan ja psykiatrian palveluja tarpeen mukaisesti.kouvola suunnittelee rakentavansa tai saneeraavansa uudet toimitilat pääterveysasemalle, johon sisältyy myös peruserikoissairaanhoidon tilat. Haminan kaupunki haluaa edelleen ylläpitää Haminan sairaalan sisältyviä peruserikoissairaanhoidon palveluja. Kuntayhtymä ja Kotkan kaupunki ovat laatineet hankesuunnitelman Hyvinvointipuistosta eli keskussairaalan alueen uudistamisesta. Hyvinvointipuiston suunnitelman keskeisenä sisältönä on rakentaa uusi päivystävä ydinsairaala, joka liittyy suoraan nykyiseen keskussairaalaan. Ydin sairaalaan on suunniteltu alu- Sairaalaviesti 1 2/2011 9

10 een ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen tilat ja muut erikoissairaanhoidon ytimen tilat (esimerkiksi leikkaussalit, teho-osasto, radiologia). Kun ydinsairaala on valmis, voidaan siirtyä vanhan keskussairaalan tilojen saneeraukseen toimitilojen uusimiseksi. Suunnitteluperiaatteena on ollut yhtenäiset ja muutettavissa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tilat. Vastaanottotilat ovat periaatteessa kaikki identtiset, mutta tietenkin erityistarpeet on otettu huomioon. Vastaanottotilojen ratkaisussa on otettu huomioon ammattilaisten tarve konsultoida ja neuvotella sekä tehdä hallinnollista työtä omissa tiloissa vastaanottotilojen läheisyydessä. Vuodeosastojen kapasiteettia on vähennetty ja huoneet on muutettu yhden hengen huoneiksi. Hyvinvointipuiston suunnitelmaan sisältyy pysäköinnin järjestelyt pääasiassa ydinsairaalan alla sekä tarvittavat liikennejärjestelyt. Lopuksi Kymenlaaksossa on varauduttu sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksiin. Hallinnolliset ratkaisut voivat olla mitä tahansa, mutta oleellista on turvata kuntalaisten palvelut ja ammattilaisille mahdollisuudet tehdä työtä hyvissä olosuhteissa. Kuntalaskutusta Kymenlaaksossa Helena Kinnunen, laskentapäällikkö, Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Kuntalaskutuksen perusteita ja tavoitteita uudelle laskutusmallille Kymenlaaksossa laskutuksen perusteet määräytyvät perussopimuksen ja yhtymäkokouksen vuosittain vahvistamien kuntalaskutuksen yksityiskohtaisten laskutusperusteiden mukaisesti. Perussopimuksen mukaan yhtymäkokous vahvistaa kalenterivuosittain, peritäänkö jäsenkunnilta korvaus palvelujen käytöstä tuotehinnoittelun perusteella ja sitä täydentävällä kalliin hoidon tasausmaksulla vai laskutetaanko jäsenkuntia kokonaislaskutusjärjestelmän mukaisesti, jonka tulee perustua todelliseen tuotelaskutukseen. Erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksessa oli vuoteen 2006 asti käytössä tuotteisiin perustuva (drghoitojaksot, avo- ja vuodeosastohoidon hintaryhmät) laskutus. Laskutukselle oli luonteenomaista voimakas kausittainen ja vuotuinen vaihtelu kunnissa. Laskutuksen ennakoitavuus oli huono, ja budjettien toteutumisaste kunnissa oli heikkoa. Sekä kuntayhtymässä että jäsenkunnissa syntyi tarve valmistella kuntalaskutusmalli, jolla pystyttäisiin ennakoimaan riittävällä tarkkuudella vuotuiset erikoissairaanhoidon kulut jäsenkunnissa ja toisaalta säilyttämään kuntayhtymässä rahoituksen taso vakaana. Tavoitteena oli tätä kautta myös keskinäisen luottamuksen parantaminen budjettien laadintavaiheessa. 10 Sairaalaviesti 1 2/2011

11 Sopimuslaskutukseen siirtyminen ja sen toteutuminen Syksyllä 2005 yhtymäkokoukselle valmisteltiin uutta laskutusmallia, jossa kuntakohtainen vuotuinen laskutus määräytyy kolmen edellisen tilivuoden euromääräisen tuotelaskutukseen perustuvan käytön suhteellisena osuutena kokonaislaskutuksesta. Kalliin hoidon tasausta ei sisällytetty laskutukseen. Laskutusmallille oli myös luonteenomaista, että käytössä tapahtuvat muutokset näkyvät suhteellisessa osuudessa viipeellä. Kunnan osuuden tasoon vaikuttivat myös muiden kuntien käytössä tapahtuvat muutokset ja kokonaisrahoitukselle asetettu taso. Sopimuslaskutukseen siirtymisestä päätti yhtymäkokous yksimielisesti ensimmäisen kerran Edellisen sivun graafista voi havainnoida sopimuslaskutuksen tasaavan vaikutuksen suhteessa voimakkaasti vaihtelevaan tuotelaskutukseen. Kritiikki mallia kohtaan kasvaa Ensimmäisen sopimuslaskutusvuoden jälkeen osassa kuntia syntyi kritiikkiä laskutusmallia kohtaan. Laskutusmuodon oikeudenmukaisuus ja aiheuttamisperiaate asetettiin vaakalaudalle, kun sopimuslaskutuksen ja vuotuisen tuotelaskutuksen tasoissa kunnittain syntyi eroja, eikä malliin sisältynyt vuotuista tasausmekanismia. Ongelma syntyi, kun kuntayhtymän yhden sairaalan toiminta supistui lääkäripulan vuoksi, ja sairaala tuotti palveluja vain osalle jäsenkuntia. Palvelutuotannon supistuminen jatkui myös vuoden 2006 jälkeen. Kuntayhtymän hallitus päätti vuonna 2009 asettaa kuntien ja kuntayhtymän talousjohdosta työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää perusteellisesti, mitkä olivat käytetyn laskutusmuodon kuntakohtaisten vaihtelujen syyt sekä oliko laskutusmalli toteutunut sille alun perin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Laskutusmalli vaihtuu Sopimuslaskutusmallin todettiin toimineen alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti; kuntakohtainen erikoissairaanhoidon menojen ennakoitavuus on tiedossa aiheuttamisperiaate toimii vähintään 5 vuoden aikajaksolla kuntayhtymän vuotuinen rahoitus tasapainossa. Tarkastelujakson kuntakohtainen prosentuaalinen vaihtelu toteutui myös sopimus- ja tuotelaskutuksen kesken toteutui kohtuullisissa rajoissa (+3,5 % fg 3,5 %). Yhtymäkokous päätti syksyllä 2010 kuitenkin muuttaa laskutusmallia. Laskutusmallin valmistelun lähtökohtana oli pyrkimys säilyttää aiemmin käytössä olleen sopimuslaskutuksen tasaavia elementtejä kuitenkin niin, että aiheuttamisperiaate toteutuu tilivuosittain laskutuksen toleranssirajojen puitteissa. Päädyttiin aiemman sopimuslaskutuksen tapaan määräytyvään ennakkolaskutukseen (3 edellisen tilivuoden suhteellinen osuus kokonaislaskutuksesta), joka tasataan vuosittain toteutuneeseen tuotelaskutukseen +/ 2 prosentin toleranssirajan puitteissa. Vielä on liian aikaista sanoa, kuinka tämä malli toimii kuntakohtaisesti. Joitakin viitteitä kuitenkin jo on siitä, että asukasluvultaan pienten jäsenkuntien suuremmat vuotuiset vaihtelut palvelujen käytössä tuovat myös laskutuksen ennakoitavuuteen heikennystä aiempaan malliin verrattuna. Medi-IT Oy on kasvun tiellä Timo Koivu, toimitusjohtaja, MEDI-IT OY Medi-IT Oy:n toiminta keskittyy kuntien, kuntayhtymien ja julkisen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen organisaatioiden tietotekniikkapalvelujen kehittämiseen ja ylläpitoon. Keskeisessä roolissa on myös kansalaisen hyvinvointia tukevien omaehtoisten palvelujen kehittäminen. Medi-IT Oy perustettiin vuonna 2001, ja yrityksen henkilöstö koostuu reilusta 50 terveydenhuollon sovellusosaajasta. Medi-IT syntyi tuottamaan Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien tietotekniikkapalveluita. Varsin pian yhtiön vastuulle tuli myös Kaakkois-Suomen yhtenäisen potilasjärjestelmän käyttöönottoprojekti, niin sanottu KAAPO-projekti. Medi-IT:n asiakkaat tuottavat perustietotekniikan ja infran palvelut itse tai hankkivat ne seudullisilta palveluntuottajilta. Kuluneen kymmenen vuoden aikana yhtiön toiminta ja asiakaskunta on laajentunut merkittävästi. Medi-IT Oy:n omistajakunta kattaa nykyisellään Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Itä-Savon ja Etelä- Savon maakunnat. Lisäksi päätöksen yhtiön omistajaksi tulosta ovat tehneet Etelä-Pohjanmaan ja Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirit. Lisäksi parhaillaan selvitetään yhtiön asemaa Kuntien Tiera Oy:n verkostossa. Käynnissä olevista hankkeista merkittävimmät projektitoimitukset ovat neljän maakunnan sähköisen Sairaalaviesti 1 2/

12 asioinnin toteutushanke, jossa ensivaiheessa käynnistettiin teknisen palvelualustan ja julkaisuportaalin toteutus sekä ensimmäisten terveydenhuollon palvelupolkujen määrittelyprosessit. Lisäksi yhtiö toimii hankekoordinaattorina kymmenen maakunnan yhteisessä Äitiyshuollon tietojärjestelmän määrittely- ja kilpailutushankkeessa. Potilasjärjestelmäkokonaisuudessa yhtiö on ollut vastuullisena toteuttajana monessa hankkeessa, jossa terveydenhuollon tuottajaorganisaatioiden järjestelyiden tiimoilta on toteutettu erilaisia potilastietojärjestelmä käyttöönottoja. Tällaisia ovat muun muassa kuntayhtymien käynnistämiseen ja purkamiseen liittyvät järjestelyt, isäntäkuntamallin toteutukset, sosiaalija terveyspiirin perustaminen ja erikoissairaanhoidon osan integroiminen osaksi kunnan terveydenhuollon järjestelmää. Kansallisen kehityksen tiimoilta Medi-IT Oy:ssä panostetaan kokonaisarkkitehtuurin mukaiseen työhön yhdessä asiakkaiden kanssa. Samoin kansallisen terveydenhuollon hankkeiden osalta yhtiön toiminnassa näkyy vahva panostus ereseptin käynnistystyöhön. Potilasjärjestelmien tuki- ja ylläpitopalveluiden osalta yhtiö on kehittänyt toimintaansa ja palveluitaan, jotta asiakkaille pystyttään entistä varmemmin takaamaan korkean käytettävyyden palvelut. Yhä useampi organisaatio on siirtänyt Medi-IT:n vastuulle muun muassa loppukäyttäjätuen, koska yhtiö pystyy takaamaan palveluiden saatavuuden sekä laajempialaisen osaamisverkoston tehokkaammin kuin yksittäinen kunta tai kuntayhtymä. Myös kriittiset 24/7 tukipalvelut pystytään tuottamaan yhteistyöllä selkeästi edullisemmin. Hallinnon järjestelmien osalta yhtiön merkittävin panos kohdistuu seudullisen SAP-järjestelmäkokonaisuuden vastuulliseen toimijan rooliin sekä BI/Raportoinnin seudulliseen kokonaisratkaisun palveluntarjoajan osaamisalueeseen. Kymmenen toimintavuotta ovat osoittaneet, että aktiivinen yhteistyö kehittää palveluiden saatavuutta ja laatua. Vain riittävän suurella yhdessä tekemisellä pystytään vastaamaan yhä kalliimpien tietojärjestelmien kustannuksiin ja pitämään ne siedettävällä tasolla. Tulevaisuudessa tulee kuitenkin yhä tarkemmin tarkastella, mikä on järkevä tapa tuottaa palveluita; tuotetaanko palvelut itsenäisesti vai yhdessä osaamisverkoston kautta ja kannattaako osa palvelutoiminnoista siirtää markkinaehtoisille toimijoille? Terveydenhuollon ICT-kentässä riittää paljon tehtävää. Medi-IT haluaa olla mukana kehittämässä parhaita hyvinvoinnin ICT-ratkaisuja, jotta terveydenhuollon tuottajaorganisaatioiden toiminta palvelee parhaiten kansalaista. Kuntien Tiera Oy Hannele Ulvas, kehityspäällikkö, Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Oy on yli 190 kuntaosakkaan omistama yhtiö, joka aikoo tehostaa merkittävästi kuntien toimintoja kehittämällä prosesseja ja tietojärjestelmiä koko maan kattavan osaamisverkoston avulla. Tieran omistajien laskennallinen väestöpeitto on jo yli 46 prosenttia. Kuntien lisäksi omistajina on yli 30 kuntayhtymää, joista huomattava määrä on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kuntayhtymiä. Tieran toiminta perustuu ylivertaiseen kunta-alan strategian ja toimintalähtöisten ICT-tarpeiden ymmärtämiseen. Kehitämme ICT-pohjaisia konsepteja, prosesseja ja palveluita asiakkaidemme vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi sekä toimintaprosessien yhtenäistämiseksi ja integroimiseksi. Osaamisverkoston avulla parhaat käytännöt kaikkien käyttöön Tavoitteenamme on kehittää yhdessä asiakasomistajiemme kanssa kuntatoimijoiden palveluita ja eri toimialojen prosesseja laadukkaiksi, joustaviksi sekä kustannustehokkaiksi tietotekniikkaa hyödyntäen. Keskeisenä kärkenä hankkeissa ovat myös yleiset sähköisen asioinnin ratkaisut ja sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta esimerkiksi palveluhenkilöstön ja asiakkaan välistä kommunikaatiota tehostavien sekä asiakkaan omatoimisuutta tukevien sähköisten palvelujen toteuttaminen. Tehtävänämme on rakentaa asiakasomistajiemme käyttöön myös tietohallinnon palvelu- ja osaamisverkosto. Verkostossa yksittäisen asiakkaan tietohallintotarpeet ja -resurssit yhdistetään uudella tavalla osaksi kansallista, asiakasomistajien tiiviissä ohjauksessa toimivaa IT-ratkaisujen osaamisverkostoa. Koko maan kattavan osaamisverkoston avulla mahdollistetaan laajapohjainen kehitys- ja osaamisyhteistyö. Verkosto oppii kaikkien jäsentensä kautta ja tallettaa opit, kokemukset ja yhteiset ratkaisut kaikkien hyödynnettäviksi. Verkoston paras osaaminen, parhaat käytännöt, ratkaisut ja toimintaohjeet monistetaan asiakkaiden 12 Sairaalaviesti 1 2/2011

13 käyttöön aina kunkin tarpeen mukaan. Parhaiden käytäntöjen kopioinnista sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta esimerkkinä voisi olla esimerkiksi ereseptin ja muiden osioiden käyttöönottojen valmistelu ja toteutushankkeet. Tavoitteemme ei ole sen vaatimattomampi, kuin kansalaisten kannalta parempi Suomi, hymyilee toimitusjohtaja Ari Ikonen. Ensimmäiset palvelut ovat jo tuotannossa Syksyllä 2010 perustettu yhtiö on panostanut talven toiminnan käynnistämiseen ja työn tuloksena Tiera tulee palvelemaan kuntaosakkaittensa kautta arviolta yli kahta ja puolta miljoonaa suomalaista. Nyt toiminnan focus on kuitenkin käännetty vahvasti omistajaasiakkaille annettavien palvelujen tuottamiseen. Useita projekteja on käynnistysvaiheessa eri puolilla Suomea sijaitsevien asiakaskuntien kanssa. Tieran suurimpien omistajakaupunkien omien sote-järjestelyjen lisäksi useimmat omistajakunnat ovat osallisina erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-aluejärjestelyissä tai niiden valmisteluhankkeissa. Useissa hankkeissa on myös menossa eriasteisia ja eri vaiheessa olevia terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja näihin kytkeytyvien muiden hyvinvointipalvelujen prosessi- ja organisointimuutoksia sekä näihin liittyviä tietohallinnon strategisia ja operatiivisia kehitys- ja muutoshankkeita. Sote-ohjausryhmä käynnistää työnsä yhteisen kehittämisen tahtotilan muodostamiseksi Tieran asiakasomistajien yhteistyö palveluiden kehittämisessä käynnistyy laajamittaisesti toukokuussa, Sähköisiä reseptejä on kirjoitettu jo yli Turussa ja Kotkassa Maria Lindgren ja Pirjo Ikävalko, Kela, KanTa-palveluryhmä kun hallintosäännön mukaiset viisi toimialakohtaista ohjausryhmää käynnistävät työnsä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Jussi Merikallio Kuntaliitosta ja jäseninä on kymmenen Tieran asiakasomistajien edustajaa. Ohjausryhmät muodostavat asiakasomistajien yhteisen kehittämisen tahtotilan ja ohjaavat Tieran asiakkaiden yhteistä kehittämistyötä sekä yhtiön resurssien käyttöä kukin omalla toimialallaan. Yhteistyön tavoitteena on myös entistä parempi toimittajasuhteiden hallinta muutoksissa, neuvotteluvoima ja asiantuntijuus kilpailutuksissa sekä volyymihyötyjen ja tätä kautta parempien sopimusehtojen saavuttaminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjausryhmän tehtävänä on priorisoida myös pidemmän aikavälin toimenpiteet uusien sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisujen kehittämiseksi. Tieran hankesalkkuun hankkeet nousevat nimenomaan ohjausryhmän toiminnan pohjalta. Tieran asiakasomistajien muutos- ja tarvenäkymiä on kartoitettu myös sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Esiin ovat nousseet muun muassa potilastietojärjestelmien toiminnalliset kehitystarpeet, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöistä kehittämistä mahdollistavien ratkaisujen tarve sekä useiden samanaikaisten toiminnallisten ja teknologisten muutosten hallinta nykykäytännöin koetaan kuntatoimijoiden näkökulmasta haasteelliseksi. Tiera pyrkii laajaan ja avoimeen yhteistyöhön sekä asiakasomistajien että myös muiden sidosryhmien kanssa. Tämä koskee esimerkiksi tällä hetkellä vielä Tieran ulkopuolisia kuntatoimijoita, joiden kanssa halutaan myös käydä avointa tietojenvaihtoa ja keskustelua eteen tulevista kysymyksistä ja ratkaisuvaihtoehdoista. Kansallisen Terveysarkiston palvelut vaiheittain käyttöön koko Suomessa Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. Palvelut tulevat käyttöön vaiheittain koko Suomessa. Ensimmäisenä käyttöön otetaan sähköinen resepti (eresepti), kansallinen Lääketietokanta ja omien reseptitietojen katselu. Seuraavassa vaiheessa käyttöön tulevat sähköinen potilastiedon arkisto (earkisto) ja omien potilastietojen katselu. Palvelut ovat kansalaisten käytössä vuoden 2015 loppuun mennessä. KanTa-palvelujen tavoitteena on edistää hoidon jatkuvuutta, läpinäkyvyyttä ja potilasturvallisuutta kustannustehokkaasti. Kansalainen voi seurata omia tietojaan ja niiden käsittelyä internetin kautta. Kansalliseen Terveysarkistoon tallennetut potilaiden tiedot ovat hoitotilanteissa käytettävissä kaikissa potilaan hoitoon osallistuvissa palvelupisteissä. Kun tiedonkulku paranee, vältytään päällekkäisiltä tutkimus- ja hoitotoimenpiteiltä. Samoin pystytään tarkistamaan potilaalle määrätyt ja toimitetut lääkkeet ja ehkäisemään lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia. Sähköisiä reseptejä ei voi väärentää eikä hukata. Sairaalaviesti 1 2/

14 Monen toimijan yhteinen ponnistus voimaan tulleen lainmuutoksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvän sähköisen tiedonhallinnan strategisesta ohjauksesta ja päättää merkittävien hankkeiden toteutuksesta. Toiminnan operatiivisesta ohjauksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL vastaa lisäksi kansallisesta koodistopalvelusta. Kansaneläkelaitoksen (Kela) tehtävänä on eresepti- ja earkisto-tietojärjestelmäpalveluiden sekä kansalaisten Omien tietojen katselun sekä niihin liittyvien tukipalvelujen rakentaminen ja ylläpito. Kela on myös Reseptikeskuksen rekisterinpitäjä ja vastaa KanTa-palvelujen kansalaisviestinnästä. KunTo-hanketoimisto edistää ja tukee tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönottoa. Väestörekisterikeskus (VRK) vastaa terveydenhuollon varmennepalvelusta ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) vastaa terveydenhuollon ammattihenkilöstön rooli- ja attribuuttipalvelusta. Hankkeen muita tärkeitä toimijoita ovat yksityinen ja julkinen terveydenhuolto, apteekit sekä tietojärjestelmien ja tietoverkkojen toimittajat. Kaikki terveydenhuollon toimintayksiköt ja apteekit mukaan eresepti-palveluun Jokaisen terveydenhuollon toimintayksikön ja apteekin on lain mukaan erikseen liityttävä ereseptipalveluun. Sairaanhoitopiirien vastuulla on erikoissairaanhoitolain mukaan huolehtia alueensa tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Sairaanhoitopiirit ovat KanTa-palvelujen käyttöönoton alueellisia toimijoita. Niiden tehtävänä on koordinoida, ohjata ja tukea alueensa paikallisia käyttöönottoja. Sairaanhoitopiirien alueille on perustettu alueellisten toimijoiden yhteisiä hankkeita, jotka huolehtivat myös yhteistyöstä alueen apteekkien kanssa. KanTapalvelujen käyttöönottoa julkisessa terveydenhuollossa koordinoi KunTo-toimisto. Suomen Apteekkariliitto on ollut vahvasti mukana apteekkarien etujärjestönä koordinoimassa ereseptin käyttöönottoa. Liitto vastaa myös apteekkien henkilökunnan koulutuksista yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa. Sähköisen reseptin toimintaperiaate: Lääkäri Reima Lavikainen kirjoitti Kotkan 1. ereseptin potilas Jarmo Güntherille. Kuva: Nana Uitto 14 Sairaalaviesti 1 2/2011

15 Kun käyttöönottoa valmistelevat tehtävät on tehty, on liittymishakemuksen täyttämisen vuoro Liittymishakemus täytetään ja lähetetään Kelaan valtakunnallisen liittymisaikataulun mukaisesti. Sitä ennen organisaation toiminnan tulee täyttää lainsäädännössä, viranomaismääräyksissä ja -ohjeissa sekä järjestelmän määrityksissä asetetut vaatimukset. Vaatimusten täyttäminen tulee olla todennettu STM:n hyväksymien kansallisten auditointivaatimusten ja menettelyjen mukaisesti. Organisaation käyttämä tekninen liittymisratkaisu voi olla organisaatiokohtainen tai usean organisaation yhteistoteutus. Liittyvän organisaation ja KanTa-palvelujen välisen tietoliikenneyhteyden tulee olla valmiina ja toimivuus todennettu ennen liittymishakemuksen jättämistä. Jokaisella KanTaan liittyvällä organisaatiolla ja sen KanTa-palveluja käyttävillä palveluyksiköillä tulee olla yksilöivät OID-tunnukset. Tunnuksilla yksilöidään myös tekniset KanTa-liityntäpisteet. OID-koodien laatimista koskeva ohje löytyy THL:n internetsivuilta (www.thl.fi). Liittymishakemus tehdään tulostettavalla lomakkeella. Syksyllä otetaan käyttöön KanTa-extranet, jossa hakemuksen voi täyttää ja lähettää. Palvelun käyttö edellyttää, että organisaation tiedot on rekisteröity kansalliseen koodistopalveluun ja että organisaatio on liittynyt verohallinnon ylläpitämään Katso-organisaatiotunnistuspalveluun. Ennen liittymishakemuksen jättämistä tulee lisäksi suorittaa hyväksytysti yhteystesti, jolla todennetaan organisaation tuotantotoiminnan vaatimien tietoliikenne- ja integraatioyhteyksien toimivuus tuotantoympäristössä. Testaaminen on mahdollista sen jälkeen, kun organisaation tietoliikenneyhteydet, palvelinvarmenteet mukaan lukien, ovat valmiina. Ennen hyväksymistä KanTa-palvelujen käyttäjäksi organisaation tulee tuotantovalmiuden varmistamiseksi toteuttaa myös käyttöönottokoe, jonka voi tehdä vasta, kun organisaatio on suorittanut yhteystestin onnistuneesti. Käyttöönottokokeen tarkoituksena on todentaa, että toiminnan vaatimat, paikallisesti tehdyt kokoonpanot toimivat suunnitellulla tavalla tuotantoympäristössä. Koe tehdään yleensä välittömästi ennen tuotantokäytön aloittamista. Tuotantokäyttö voi alkaa, kun Kela on hyväksynyt tuotantokäytön aloittamisen onnistuneen käyttöönottokokeen perusteella. Käyttöoikeuksien hallinta osa vahvaa tunnistamista ja tietoturvaa KanTa-palveluihin liittyvä organisaatio vastaa oman henkilöstönsä käyttöoikeuksien hallinnasta. KanTapalveluihin liitettävän potilas- ja apteekkitietojärjestelmän pitää tukea roolipohjaista käyttöoikeuksien hallintaa ja käyttäjien vahvaa tunnistamista. Järjestelmissä tulee pystyä luotettavasti tunnistamaan henkilöt, joilla on oikeus käyttää KanTapalveluja. Liittyvällä organisaatiolla tulee ennen liittymishakemuksen jättämistä olla käytössä toimiva käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä ja -menettely sekä VRK:n myöntämät varmennekortit ja -palvelut. Käyttöoikeuksien hallinnan toteutus on keskeinen auditointikohde sekä tietojärjestelmien että organisaation auditoinnissa, koska KanTa-palvelujen käyttäjähallinta on liittyvien organisaatioiden ja tietojärjestelmien vastuulla. ereseptin käyttö alkanut kaikki mukaan! ereseptin käyttöönotto aloitettiin Turun pilotti-projektissa toukokuussa Kotkassa eresepti otettiin käyttöön kaikissa julkisen terveydenhuollon yksiköissä ja apteekeissa huhtikuussa Edellä mainituista piloteista on ammennettu käytännön kokemuksia, joiden pohjalta on tehty parannuksia. Nyt kaikilla osapuolilla näyttää olevan hyvät valmiudet ereseptin maanlaajuiseen käyttöönottoon ennalta sovitussa etenemisjärjestyksessä. Tiedot eresepti-palveluun liittyneistä terveydenhuollon organisaatioista ja apteekeista julkaistaan KanTa-internet -sivuilla Toukokuun alkuun mennessä ereseptejä on kirjoitettu terveydenhuollossa jo noin kappaletta ja toimitettu apteekeista noin kappaletta. earkisto ottaa ensimmäiset askeleensa Kuopiossa Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus on valtakunnallinen pilottiympäristö sähköisen potilastiedon arkiston (earkisto) testaamisessa ja käyttöönotossa. Kaikkien terveydenhuollon organisaatioiden tulee ottaa earkisto käyttöönsä vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuosien 2010 ja 2011 aikana on siirrytty earkiston aktiiviseen testaukseen yhteistyössä potilastietojärjestelmätoimittajan ja heidän asiakasorganisaationsa kanssa. Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus sekä Logica ovat testanneet earkiston ja Pegasoksen välistä toiminnallisuutta Kelan organisoimassa testausprojektissa. Testauksessa on suostumustenhallintaan liittyvien lainmuutosten vuoksi keskitytty terveydenhuollon organisaation niin sanotun oman käytön testaamiseen, eli potilasasiakirjojen arkistointiin earkistoon ja potilasasiakirjahakuihin earkistosta. earkiston testaus on edennyt järjestelmien välisestä teknisestä testauksesta potilastietojärjestelmän toiminnallisuutta painottavaan testaukseen, jossa Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus on ollut aktiivisessa Sairaalaviesti 1 2/

16 roolissa. Testauksessa on käytetty projektin laatimia kuvitteellisia terveydenhuollon toimintaan sijoittuvia potilastarinoita. Testaukset ovat edenneet tiiviissä yhteistyössä ja testausvaihe on päättymässä keväällä Tavoitteena on earkiston ensimmäisen tuotantopilotin käynnistäminen syksyllä 2011 Kuopiossa. Lisätietoja: ja apteekeille. Sivustolle on myös tulossa terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattu ereseptin toimintamallien verkkooppimisympäristö. Sähköinen lääkemääräys kansallisesti yhtenäinen toimintatapa ja sen jalkauttaminen Pia Järvinen-Hiekkanen, Erityisasiantuntija, KunTo-toimisto Siirtyminen sähköiseen tiedonhallintaan ja sen mahdollistamien toimintamallien ja työtapojen kehittäminen asettavat uusia osaamisvaatimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Vastuu osaamisesta ja sen kehittämisestä ei voi olla pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilla, vaan pitää luoda yhteisiä kansallisia toimintamalleja ja käytäntöjä. Terveydenhuolto (myös sosiaalihuolto) on tottunut toimimaan omilla tavoillaan ja se on aikaansaanut erilaisia tapoja tehdä samoja asioita jopa yhden kaupungin sisällä. Paikallisista olosuhteista ja palvelujen organisointitavoista johtuen näitä paikallisia tapoja tulee olemaan jatkossakin, mutta jotta voidaan hyödyntää samaa tietoa, tulisi tietoa tuottaa ja järjestelmiä käyttää yhdenmukaisella (parhaiden käytäntöjen mukaisella) tavalla. Yhtenäistäminen tulee vaatimaan tiivistä yhteistyötä valtionhallinnon, kuntien ja terveydenhuollon toimintayksikköjen välillä. ereseptin toimintamallin koulutus on merkittävä yritys yhtenäistää toimintaprosesseja valtakunnallisesti johdettuna, ja se tulee vaikuttamaan laajaan toimijajoukkoon (kansalaiset, apteekit, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset). Tämä tulee kokemaan jonkin verran vaikeuksia ja vastarintaa, mutta tästä lähdetään ja pyritään samalla hakemaan paras tapa toimia. Kun sähköisten tietojen organisaatiorajat ylittävä hyödyntäminen yleistyy lähivuosina ja earkiston palveluja otetaan käyttöön, vaatimukset esimerkiksi kirjauskäytäntöjen yhtenäistämiseen kasvavat. Se tuo mukanaan erittäin merkittävän koulutustarpeen kasvun. Tie on pitkä ja vaatii koko terveydenhuollon kentän vakavaa sitouttamista asiaan. ereseptin pitää olla käytössä julkisessa terveydenhuollossa sekä yksityisessä terveydenhuollossa mennessä. Apteekkien pitää pystyä toimittamaan eresepti viimeistään Kansallisten toimintamallien opiskelu tuo muutoksen perinteiseen koulutustapaan ereseptin käyttöönotto on ensimmäinen askel terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotossa. Asiaa kannattaa tarkastella isompana kokonaisuutena: ereseptin yhtenäisen toimintamallin osaaminen on yksi keino varmistua siitä, että ereseptin käyttö täyttää sille asetetut lakisääteiset vaatimukset. Terveydenhuollon toimintayksikön johdon on oltava varmistunut oman yksikkönsä osalta, että henkilökunta osaa ja tuntee toimintamallit sekä osaa itsenäisesti hakea lisätietoa, jos jokin yksityiskohta on epäselvä tai unohtunut. Siksi johto on sitoutettava koulutuksen mahdollistamiseen. Yleisesti käytössä oleva tapa kouluttaa on järjestää erilaisia koulutuksia auditorioissa tai tietojärjestelmän versionvaihdoissa atk-luokissa. Tällä koulutustavalla on edelleenkin sijansa, mutta terveydenhuollon toimintaympäristön muuttuessa, ja varsinkin resurssien jatkuvan puutteen vuoksi, on mietittävä myös muunlaisia mahdollisuuksia kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia. Yksi tapa on verkkokoulutus. Jos ammattilaisille annetaan mahdollisuus itseopiskeluun, organisaation johto ja lähiesimiehet on sitoutettava asiaan. Arki terveydenhuollossa on kiireistä, ja useimmissa tapauksissa itseopiskelu työn ohella on kohtalainen mahdottomuus, ellei sitä selkeästi sisällytetä päivittäiseen työjärjestykseen. Tämä mahdollistuu vain johdon tuella ja selvällä strategisella linjauksella siitä, että itseopiskelu kuuluu työhön ja siihen annetaan työn ohella aikaa. Itseopiskelun toteutumista on myös seurattava. ereseptin toimintamallien järjestelmäriippumaton koulutus Toimintamallit, eli ereseptin käyttöohje, on luotu Turun TERES ja Kotkan elääke -pilottiprojekteissa. Ne perustuvat lakiin ja asetukseen sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007 ja 485/2008). Yleisesti ottaen ereseptin koulutuksessa varsinainen tekninen suoritus 16 Sairaalaviesti 1 2/2011

17 ei kaipaa suurellisia koulutustilaisuuksia. Suurin osa lääkkeen määrääjistä käyttää jo tälläkin hetkellä niin sanottua atk-reseptiä, jossa resepti kirjoitetaan potilastietojärjestelmällä ja printataan paperille. Siirtyminen ereseptin kirjoittamiseen ei tuo suurta muutosta tähän, vaan opiskelua vaativa asia ovat nimenomaan toimintamallit. Koska toimintatavan tulee olla valtakunnallisesti yhtenäinen, koulutusmateriaalin pitää pysyä muuntumattomana. ereseptin koulutuksesta tehtiin esiselvitys keväällä Se toi selvästi esiin terveydenhuollon moninaiset koulutustavat ja sen, että koulutusmateriaalia on tuotava käyttöön samansisältöisenä, mutta monimuotoisesti. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että mitä pienempi toimintayksikkö, sitä helpompaa on saada koko henkilökunta koulutettua luentosaleissa ja atk-luokissa ja mitä suuremmasta yksiköstä on kyse, sitä vaikeampaa se on. On panostettava myös vierikoulutukseen ja verkkokoulutukseen. Näin jokainen terveydenhuollon toimintayksikkö pystyy valitsemaan itselleen parhaat tavat kouluttaa. Annettujen koulutusmateriaalien pitää olla tätä valintaa tukevaa. Koulutuksen pääsuunnitelma: 1. KunTo on pitänyt toimintamallityöpajoja Toimintamallityöpajoihin on osallistunut sekä terveydenhuollon koulutusammattilaisia että tietojärjestelmätoimittajien edustajia. Työpajoissa on tutustuttu toimintamalleihin, ja keskusteluin on hiottu koulutussuunnitelmaa mahdollisimman toimivaksi. Samalla on saatu suoraa palautetta suunnitelmista. Valtakunnallinen koulutussuunnitelma perustuu annettuun palautteeseen 2. Jalkautetaan toimintamallit osaavia henkilöitä kentälle kouluttamaan alueen koulutuksesta vastaavia kun käyttöönotto on lähellä Päätarkoituksena on kouluttaa alueiden organisaatioiden koulutusvastaavat, jotka itse tulevat kouluttamaan omissa organisaatioissaan. Samalla luovutetaan heidän käyttöönsä piloteissa kehiteltyjä koulutusmateriaaleja. Samalla tai erillisellä kerralla pyritään sitouttamaan organisaation johtoa koulutukseen. 3. Pyritään sitouttamaan tietojärjestelmätoimittajat liittämään toimintamallit järjestelmäkoulutukseensa niin hyvin kuin mahdollista Tämä on käyttäjälle miellyttävä yhdistelmä, mutta vaatii järjestelmällisen materiaalien päivityssyklin ja yhteistyön toimintamallien omistajan kanssa. 4. Tuotetaan KanTa-palvelujen verkkosivuille toimintamallien itseopiskelupaketti Tuotetaan virallinen koulutusmateriaalin jakokanava, jota ylläpidetään säännöllisesti. Se tukee organisaatioiden ja järjestelmätoimittajien omaa koulutusta. Sen voi linkittää sellaisenaan omaan intraan tai sovelluskoulutukseen. Ensimmäiset koulutusmodulit valmistuvat ennen kesälomia ja syksyllä 2011 niitä tehdään lisää. Koulutusmateriaali on vapaasti käytettävissä koko Suomen terveydenhuollolle, mukaan lukien yksityinen terveydenhuolto. Verkkokoulutusmateriaalista tehdään myös lanseeraussuunnitelma. Kuntaliiton KunTo-toimisto auttaa terveydenhuollon organisaatioita ottamaan Kansallisen Terveysarkiston palveluja käyttöön. Ensinnä käyttöön otetaan eresepti. KunTon toiminta siirtyy vuoden 2012 alusta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen uuteen Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan operatiivisen ohjauksen yksikköön. Sosiaali- ja terveydenhuollon operatiivisen ohjauksen yksikkö Vesa Jormanainen, yksikön päällikkö, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER), Tieto-osasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon operatiivinen ohjaus siirtyi alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Ohjaustehtävää varten THL:n Tieto-osastolle perustettiin uusi Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER). Yksikkö on valmis täysipainoisesti huolehtimaan sille annetuista tehtävistä alkaen. OPER-yksikön toiminta OPER:ssa työskentelee yksikön päällikkönä Vesa Jormanainen, kehittämispäällikkö Maritta Korhonen, ylilääkäri Heikki Virkkunen, projektipäälliköt Riitta Konttinen, Jari Porrasmaa ja Jari Suhonen sekä assistentti Anna-Lena Wilenius. Kevätkesällä 2011 yksikköä vahvistetaan seuraavilla tehtävillä: viestinnän kehittämispäällikkö ( alkaen), hankintapäällikkö (60 % työpanos), projektisuunnittelija ja lakimies (50 % työpanos). Lisäksi yksikköä pyritään jo vuonna 2011 vahvistamaan pysyvästi sosiaalialan tietohallinnon osaamisella. Kehittämispäällikkö Maritta Korhosen (KL, FM, EKON) vastuualueena on toimintojen sisällöllinen kehittäminen sekä kansallisen ja alueellisen toiminnan yhteensovittaminen. Ylilääkäri Heikki Virkkunen (LL, EL) vastaa toiminnan lääketieteellisistä kysymyksistä Sairaalaviesti 1 2/

18 ja yhteistyöstä terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa sekä potilastietojärjestelmien tiedon rakenteistamisesta. Projektipäälliköt vastaavat sähköisen lääkemääräyksen (Riitta Konttinen), sähköisen potilastiedon arkiston (Jari Porrasmaa), potilaiden tiedonhallintapalvelun ja omien tietojen katselun (ekatselu) (Jari Suhonen) kehittämisestä. Vuonna 2011 OPER:n toiminta keskittyy yksikön toimintavalmiuden rakentamiseen, toiminnan vakiinnuttamiseen, toiminnan sisällön suunnitteluun sekä siirtyvien tehtävien vastaanottamiseen muilta kansallisilta toimijoilta. Yksikön ohjaavat toiminnot rakentuvat toisaalta jo käynnissä oleville kehittämisprosesseille ja toisaalta ne limittyvät niihin uusien tehtävien muodossa. Vuosi 2011 on luonteeltaan ylimenokausi, jonka aikana tärkeänä tavoitteena on turvata jo käynnissä olevien prosessien jatkuminen, vaikka samalla uusitaan rohkeasti tehtäväjakoa, menettely- ja toimintatapoja. Kansallinen ohjausmalli edellyttää yhteistä käsitystä strategisen ja operatiivisen ohjauksen merkityksistä, sisällöistä ja vastuista. THL on aloitteellinen ja edistää vuoropuhelua esimerkiksi keskeisten kansallisten toimijoiden kanssa yhteisen ohjausryhmätyöskentelyn puitteissa. Yksikön sisäistä toimintaa kehitetään matriisimaisesti KanTa-palveluista muodostuvien pääprosessien ympärille. Näillä palveluprosesseilla on nimetyt projektipäälliköt, jotka toimivat prosessinomistajina. Palveluprosessien lisäksi niitä tukeville prosesseille (keinot) nimetään vastuuhenkilöt, jotka edistävät kyseisen keinon toteutumista läpäisyperiaatteella kaikissa palveluprosesseissa. Tavoitteet vuoteen 2015 OPER:n tavoitteena on, että vuoden 2015 lopussa KanTa-palveluiden avulla voidaan terveydenhuollossa syntyvää laadukasta tietoa käyttää kansalaisen saadessa palvelua myös muualla kuin missä tieto on syntynyt. Lisäksi sosiaalihuollon sähköistä tietohallintoa ja asiakastiedon käsittelyä on kehitetty lainsäädännön mahdollistamassa laajuudessa. Operatiiviselle ohjaukselle on valmistelun aikana asetettu 12 tavoitetta (taulukko 1). Kahdeksan ensimmäistä tavoitetta on asetettu viisivuotiskaudelle Vuoden 2015 loppuun asti operatiivisen ohjauksen pääpaino on edistää Asiakastieto-, ereseptija terveydenhuoltolakien toimeenpanoa, toisin sanoen tehtävissä, joilla pyritään varmistamaan KanTa-palveluiden toteutuminen lakien asettamissa aikatauluissa (tavoitteet 1 8). Tavoitteiden 9 12 loppuun saattaminen ulottuu osin tätä kautta pitemmälle. Varsinaista kehittämistyötä ohjaavien 12 tavoitteen lisäksi on tavoitematriisiin asetettu erikseen hallinnollinen tavoite varmistamaan, että OPER:n toiminnan vakiinnuttaminen tapahtuu tavoitteellisesti. Taulukko 1. Operatiivisen ohjauksen tavoitteet vuosille Sähköiset lääkemääräykset ovat käytössä koko maassa ja kaikki siihen velvoitetut tahot ovat liittyneet reseptikeskukseen 2. Palvelujen tuottajat ovat liittyneet valtakunnalliseen earkistoon ja käyttävät arkistopalvelua 3. KanTa-potilasasiakirjat ovat rakenteeltaan ja tietosisällöltään kansallisesti yhdenmukaisia ja ne arkistoidaan sähköisesti 4. Kansalaiset voivat sähköisen katseluyhteyden avulla tehdä suostumuksia, kieltoja ja hoitoaan koskevia tahdonilmaisujaan tiedonhallintapalveluun sekä katsella terveystietojaan. Tiedonhallintapalvelun kautta terveydenhuollon ammattilaiset saavat potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot käyttöönsä 5. Terveydenhuollon henkilöstö (mukaan lukien apteekit) osaa käyttää kansallisia tietojärjestelmäpalveluja 6. Kansalaisille on tarjolla ajantasaista tietoa KanTa-palveluista (sähköinen lääkemääräys, sähköinen potilastiedon arkisto, omien tietojen katselu verkossa, tiedonhallintapalvelu) 7. Tietojärjestelmien tietoturva ja tietosuojataso on korkea 8. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnossa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja valtakunnan tason poikkihallinnollisia yleisperiaatteita 9. Tietorakenteet mahdollistavat sairauksien ehkäisyä, hoidon laatua ja potilasturvallisuutta lisäävien innovaatioiden käyttöönottoa (esim. päätöksenteon tuki) 10. Tietojärjestelmäratkaisut mahdollistavat nopean ja edullisen tilasto- ja rekisteritiedonkeruun sekä tiedolla johtamisen 11. Suomella on valmius liittyä EU-tasoiseen kansalliset rajat ylittävään potilastiedonvaihtoon 12. Kansalaisille tarjotaan sähköisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka sisältävät sekä potilaan omaehtoisen terveyden edistämisen ja hoidon että tiedonvaihdon palvelujen tuottajien välillä. Kuvassa ylärivissä vasemmalta oikealle Anna-Lena Wilenius, Jari Suhonen, Jari Porrasmaa ja Heikki Virkkunen. Alarivissä istumassa Riitta Konttinen, Maritta Korhonen ja Vesa Jormanainen. 18 Sairaalaviesti 1 2/2011

19 KArkisto2 sähköisen potilaskertomusarkiston testaus ja pilotointi Kuopiossa Pauli Kuosmanen, asiantuntijalääkäri, Kuopion kaupunki Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittämisessä on tähän saakka keskitytty lähinnä ereseptin käyttöönottoon liittyviin asioihin. Tämä on ollut luonteva etenemisjärjestys sen jälkeen, kun 2000-luvun lopulla linjattiin KanTa-palvelujen käyttöönoton porrastaminen reseptin ja arkiston kesken. Tietojärjestelmien kehittäminen ja testaus sekä toiminnallisten asioiden suunnittelu ja toteutus ovat osoittautuneet ehkä haasteellisemmaksi kuin mitä vielä muutamia vuosia sitten ajateltiin. Kuopion kaupunki on osallistunut keskeisenä tahona ohjelmistotoimittaja Logican ympärille rakentuneen niin sanottu Pegasos-klusterin toimintaan vuodesta 2005 lähtien. Tämä klusteri oli yksi niistä kansallisen kehittämisen hankkeista, joiden rahoittamiseen sosiaali- ja terveysministeriö osoitti valtionosuusrahoitusta vuosina Kuopion kaupunki toimi tämän klusterihankkeen hallinnoijana ja sen edustaja oli hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Näissä klusterihankkeissa kehitettiin käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin niitä ominaisuuksia, jotka ovat edellytyksen kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotolle. Tähän kehitystyöhön kuului kansallisten määritysten toteuttaminen järjestelmiin siten, että eresepti ja earkisto ovat käyttöönotettavissa järjestelmän puolesta. Kansalliset pilotit Turussa ja Kuopiossa Pegasos-klusterihankkeessa päätettiin, että ereseptin kehittämiseen liittyviä asioita testataan ja pilotoidaan Turun terveystoimessa ja vastaavasti earkistoon liittyviä asioita Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Kehittämistyö on tuottanut onnistuneen tuloksen siten, että eresepti otettiin ensimmäisenä Suomessa tuotannolliseen käyttöön Turussa toukokuussa Klusterihankkeen päätösten mukaisesti earkiston toiminnallisuutta testattiin Kuopiossa vuosina toteutetussa KArkisto-projektissa. Tässä projektissa pystyttiin toteuttamaan earkistopalvelun edellyttämä tekninen ympäristö ja liittymä Kelan arkiston testiympäristöön sekä tuottamaan arkistokelpoista potilaskertomustekstiä sekä rakenteisena ydintietona diagnoosin tallennus arkistopalveluun. Näiden tietojen haku organisaation omaan käyttöön pystyttiin myös toteuttamaan. Sisällöllisesti arkistoitavat tiedot olivat varsin rajallisia osin kansallisten määrittelyjen viivästymisen vuoksi. Jo projektin kestäessä Kuopion kaupunki teki hakemuksen jatkorahoitukselle, jotta sisällöllistä testausta pystyttäisiin laajentamaan. Huhtikuussa 2011 aloitettiin neuvottelut Kuopion kaupungin, sosiaali- ja terveysministeriön, Kansaneläkelaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, ohjelmistotoimittaja Logican ja KunTo-toimiston kesken. Neuvottelujen tuloksen saatiin aikaan sopimus: Kuopion kaupungissa käynnistetään hanke, jossa testataan earkiston toiminnallisuuksia sekä suunnitellaan pilottikäyttö tuotantoympäristössä sovituissa yksiköissä sekä rajatulla tietosisällöllä. Tämä KArkisto2-hanke käynnistyi heinäkuussa 2010 suunnittelulla ja valmistelevilla töillä. Hankkeen aloitusseminaari eri osapuolten kesken pidettiin syyskuun lopussa, ja hankkeelle perustettu ohjausryhmä hyväksyi hankesuunnitelman marraskuussa Ohjausryhmässä on edellä mainittujen osapuolten lisäksi edustajat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, Väestörekisterikeskuksesta sekä Kuopion kaupungin ICT-palveluntuottaja Istekki Oy:sta. KArkisto2 panee määritykset käytäntöön Hankkeen tavoitteena on toteuttaa erillisessä Kelan johdolla toteutetussa projektissa laadittujen testitapausten mukainen sähköisen potilaskertomusarkiston asiakastestaus Kuopion kaupungin testiympäristössä. Toiseksi tavoitteena on osallistua KunTo-toimiston vetämään asiantuntijatyöskentelyyn, jonka avulla suunnitellaan kansallisia toimintamalleja sekä dokumentaatiota terveydenhuollon organisaatioiden tuotannolliselle liittymiselle Kelan earkistopalveluun. Kolmanneksi tavoitteena on toteuttaa earkistoon tapahtuvan ensimmäisen vaiheen liittymisen edellyttämät toimenpiteet Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueella. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa Kuopion kaupungin pilottityyppinen liittyminen Kelan earkistopalveluun erikseen määritellyn rajatun tietosisällön osalta. Hankesuunnitelmassa on kaikkiaan viisitoista päätehtävää toteutettavaksi käsittäen hankkeen käynnistämiseen liittyvästä päätöksenteosta pilotin jälkeisen toiminnan jatkosuunnitteluun. Asiakastestaus on yksi päätehtävistä. Testaus on toteutettu siten, että Kuopio toimii terveydenhuollon organisaationa, jossa testataan organisaation omassa testiympäristössä testitapauksia, jotka on työstetty yhteistyössä Kelan vetämässä arkiston testausprojektissa. Tässä projektissa on pyritty kehittämään testitapauksia, jotka kattavat sosiaali- ja terveysministeriön vaiheistussuunnitelman mukai- Sairaalaviesti 1 2/

20 set perustietosisällön mukaisen tietojen arkistoinnin. Nämä testitapaukset on kertaalleen testattu Kelan ja Logican välisessä testauksessa. Kuopion ympäristössä testitapaukset toistetaan siten, että ensin todetaan testitapauksen tekninen toimivuus sovelluksen osalta sekä arkistoituvan asiakirjan tietojen oikeellisuus. Toisessa testauksen vaiheessa kliinikkotestaajat arvioivat tapausten perusteella sovelluksen toiminnallisuutta kliinisessä työssä sekä tarvittavien toimintakäytäntöjen suunnittelua organisaation osalta. LUPAAVIA TESTAUSTULOKSIA Asiakastestaus aloitettiin Kuopiossa , ja huhtikuun loppuun mennessä on tarkoitus saada teknisen testauksen ensimmäinen vaihe tehtyä. Havaittujen virheiden ja tarkistettavien asioiden uusintatestaus toteutetaan toukokuussa. Testauksen toiminnallinen osa on tarkoitus saada valmiiksi toukokuun puoliväliin mennessä. Testauksen teknisen vaiheen kokemukset osoittavat, että sovellus on pääsääntöisesti toiminut asiakasympäristössä varsin hyvin. Kelan ja Logican välisissä testauksissa on löydetty valtaosa niistä virheistä, jotka edellyttävät korjauksia joko arkistosovelluksen tai potilastietojärjestelmän osalta. Kuopion testauksessa on tullut esiin joitakin virhetilanteita, joiden analysointi ja tarkistus ovat vielä tätä kirjoitettaessa kesken. Esimerkki tällaisesta selvittelyä vaativasta asiasta on asiakirjan versiotasojen tarkistus, varsinkin ensisijaisen asiakirjan osalta. Lisäksi organisaation testiympäristön määrittelyistä johtuen tässä testauksessa on joitakin sellaisia havaintoja, jotka poikkeavat Kelan ja Logican välisessä testauksessa havaituista. Näistä esimerkkinä on tiettyjen tietojen automaattinen generoituminen tietylle näkymälle ja edelleen arkistoituvalle asiakirjalle. Testaajille tässä testauksessa on ollut erityisen haasteellista selvittää arkistoituvista asiakirjoista tietyt tarkistettavat metatiedot (ensi- ja toissijaisen asiakirjan OID- tunnus, arkistoituvan asiakirjan versiotaso, palvelutapahtuman OID-tunnus, palvelutapahtumien alku- ja päättymisajat). Nämä ovat sellaisia tietoja, joita ei sitten tuotantovaiheessa ja varsinkaan kliinikkokäyttäjä tarvitse. Kliinikkotestaajien suorittamassa toiminnallisen testauksen analysointia ei vielä ole tehty, mutta testauksen aikaisissa kommenteissa on kiinnitetty erityinen huomio siihen, mikä tulee olemaan sovelluksen ja käyttöliittymän käytettävyys. Potilaskertomustekstin tallennus toteutetaan näkymälle tietyn hoitoprosessin vaiheen ja otsikon alle. Tämän strukturoinnin ymmärtäminen asettaa käyttäjille suuren haasteen koulutuksellisesti. Toinen näkökulma on tullut hoitohenkilöstön käyttämän luokitusten mukaisen kirjaamisen käytöstä. Laitoshoidon puolella tästä on kokemuksia jo useilla paikkakunnilla Suomessa ja kirjaaminen luokituksia käyttäen on tuttua. Avohoidon käyttäjille luokitusten käyttö on vieraampaa, ja niiden käytön sovittaminen avohoidon prosesseihin vaatii vielä runsaasti suunnittelua. PILOTTIAKÄYTTÖ ALKAMASSA Testauksen aikana on valmisteltu pilottikäytön aloitukseen liittyviä asioita. Tähän suunnitteluun liittyvistä päätehtävistä laajimmat ovat henkilöstön koulutukseen liittyvät asiat, auditoinnin edellyttämien toimenpiteiden suorittaminen organisaatiossa, toimikorttien käyttöönottoon liittyvät asiat ja teknisen ympäristön suunnittelu. Kaikkien näiden tuloksena syntyy tiettyjä organisaation toimintakäytäntöjä, jotka tulee tarkistaa ja dokumentoida jatkoa varten. Potilasohjaukseen ja potilaiden informointiin liittyvät asiat tulevat olemaan myös haasteellisia. Suostumustenhallinta ja potilastietojen luovutus eivät ole vielä tässä pilotin ensimmäisessä vaiheessa mukana, mutta potilaille annettavaa informaatiota on suunniteltava siten, että nämäkin asiat huomioidaan. Pilotin aikana potilas voi asioida meidän toimintayksikössämme yhden tai muutaman kerran, jonka jälkeen kenties vasta vuosien kuluttua jossain toisessa terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa Kuopiossa vuonna 2011 arkistoituja tietoja sitten haetaan arkiston kautta. Kuopion testauksen ja pilotin osalta hanke on siis tällä hetkellä puolivälissä. KanTa-palvelujen käyttöönotto edellyttää organisaatiolta ja sen ICT-palveluntuottajalta varsin mittavaa suunnittelutyötä. Toteutusvaiheessa tarvitaan resursseja aivan samalla tavalla kuin missä tahansa uuden toiminnan käyttöönotossa. Kuten ereseptin osalta on todettu, ensivaiheen piloteissa on erityisen suuria haasteita. Ne kokemukset, joita pilotoitaessa saadaan, auttavat toivottavasti muiden organisaatioiden käyttöönottoja. KanTa-palvelujen osalta tähänastinen työ on toteutettu pääasiassa kehittämistyöhön sitoutuneiden tietohallinto- ja ICT-henkilöiden toimesta. Suuri haaste tulee olemaan laajan käyttäjäjoukon sitouttaminen ja motivointi uudistusten läpivientiin. Näiden kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotto on nimittäin suurimmalta osalta kuitenkin toimintatapojen kehittämistä ja henkilöstön kouluttamista uusiin käytäntöihin. 20 Sairaalaviesti 1 2/2011

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 1/2012 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus

Lisätiedot

Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus

Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 194/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 194/2009

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet 26/2011 Kunnat Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Sisällysluettelo. Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 1/2002 maaliskuu Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 HELSINKI puh. (09) 7711 www.kuntaliitto.fi Vastaava toimittaja Chefredaktör

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot