Siirtolaisuus - Migration Sisdlto. Contents. 24. vuosikerta / 24thyear rssn Piiiikirjoitus - Editorial

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siirtolaisuus - Migration 411997. Sisdlto. Contents. 24. vuosikerta / 24thyear rssn 0355-3719. Piiiikirjoitus - Editorial"

Transkriptio

1

2 Siirtolaisuus - Migration vuosikerta / 24thyear rssn Julkaisija / Publisher: Siirto lais uus ins tituutti Migrationsinstitutet The Irrstitute t,f Migrutiott Piispankatu 3, Turku, Finland Puh. / Tel. (0) Fax (0) Internet: Pohjanmaan aluekeskus 0 s t e rbolt e ns re gionc e nt e r Regional Centre o.f Ostrobothnia Keikulinkuja I, 6l 100 Periiseiniijoki, Finland Puh. / Tel. (0)6-418l 275 Fax (0) Piiiitoimittaja / Editor-in-Chief: Olavi Koivukanga,s Toimitussihteeri / Editorial Assistant: Taimi Sainio Toimittajat / Editors: M tt ij a - Liis a Kalhanta, Kalevi Korpela, Jouni Korkiasaari Sisdlto. Contents Piiiikirjoitus - Editorial Elli Rissanen ja Heli Heusala Opintonsa piiiittiineiden muuton ja tytillistymisen viilinen yhteys 1990-luvun taitteessa Antti Koskinen Suomalaista seurael5mfrfi New Yorkissa Irene Virtala Matti Kurikka - siirtolaiskirjailija ja feministi B. Hass Dellal Multicultural Australia : The Australian Experience Timo Oskrlund Pohjanmaan muuttotappio kasvanut jyrkdsti laman taituttua Kirja-arvioinnit. Books Tiedotuksia. Notices Toimituskunta / Editorial Board: S i i rt o Iai s ults i ns t it ttut in haii i t tts Administrative Board of the I n^st itut e o.f M i g rat ion Tilaushinta / Subscriptions: Finland och Skandinavia 60 FIM / vuosi / ir (4 numeroa / nummer) PSP Other countries $18.00 a year (4 issues) Kansi; Postikortti Siirtolaisuusinstituutin kokoelmista. Cover: A post-card from the Institute of Migration collections. Vammalan Kirjapaino Oy 1997

3 Paakirjoitus Editorial Tutki m us paatoksenteon perustaksi Valtioneuvosto hyviiksyi maahanmuuttoja pakolaispoliittisen ohjelman, jonka llihtrikohtana on Suomen jiisenyys Euroopan unionissa ja yli rajojen tapahtuvan muuton vilkastuminen. Maahanmuuttaj at niihdiiiin suomalai sta yhtei s- kuntaa rikastuttavana voimavarana. Siksi maahanmuuttoa olisikin syytii edistiiii maan taloudellisen ja yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. EU- ja Schengen-maiden yhteistytillii pyrit?iiin tekemririn mjojen yli tapahtuva liikkuminen joustavaksi ja torjumaan laitonta siirtolaisuutta. Suomi ottaa vastaan myris pakolaisia, kuten kansainviilinen vastuumme edellyttiii. Vuosittainen pakolaiskiintid nostetaan vlihitellen I 000 henkil<iiin. Erityistii huomiota on ohjelmassa kiinnitetty maahanmuuttajien integroitumiseen eli kotoutumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Liihtrikohtana on kielen ja yhteiskunnan tuntemuksen nopea omaksuminen. Samalla maahanmuuttajille annettaisiin myds mahdollisuus vaalia omaa kieltiizin ja kulttuuriaan. Uutta ajattelua on se, etta maahanmuuttajat ja heidiin jiirjestrinsii voisivat osallistua itseiidn koskevien pdiitdsten tekoon hallinnon eri tasoilla. Muodollinen "kuulemismenettely" on aikansa eldnyt. Tutkimusten mukaan suomalaisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat muttuneet aikaisempaa kielteisemmiksi. Tlmii on johtunut ennen kaikkea Suomen huonosta tydllisyystilanteesta. Pohjoismaissa, erityisesti Norjassa ja Tanskassa, ulkomaalaisvastaisuudella ratsastavat puolueet ovat saaneet lisiiiintyviiii kannatusta. Oikean tiedon levittiimiseksi olisikin tarkeata kiiydii avointa keskustelua ulkomaalaisviiestostiimme j a tavoitteestamme kohdella maahanmuuttajia yhteiskuntamme tasavertaisina jtiseninei. Maahanmuuttajien ty6llistiiminen on avainkysymys, onhan liihes puolet heista tydttdminli. Mytinteisten asenteiden edistiijiinii kansalaisjiirjest<iillli on merkittziva tehtava, kuten ohjelmassa korostetaan. Hyvii suunnittelu j a piiiitdksenteko edellyttzivii luotettavaa tutkimustietoa. Suuri puute ohjelmass on se, ettei siinii esiteth toimenpiteid alan tutkimusja tilastotoiminnan kehittlmiseksi, jotta riittiiviiii ja luotettavaa tietoa olisi kriytettiivissri pdritciksenteo tueksi. Tosin jotkut kappaleet alkavat sanalla "selvitetaan". Ohj elman luettuaan tutkimuksen edustaj a j iiii kysymiiiin esimerkiksi : - Kuinka voidaan perustaa etnisiin ryhmiin kohdistuvan syrj inniin j a vriki v allan seurantaj iirj estelmri ilman tutkimusta? - Kuinka voidaan edistiiii hyviii etnisiii suhteita ellei ensin tutkita millaisia ovat toisaalta kantaviiestcin ja maahanmuuttajien ja toisaalta maahanmuuttajien keskiniiiset suhteet? - Mistii paattajat saavat tietoa etnisistii asumiskeskittymistzi ja niiden sopivasta suuruudesta, mikd tulisi ottaa huomioon vuokra-asuntojen jakoperusteissa? - Kuinka voidaan parantaa maahanmuuttajien koulutusta, ellei ensin selvitetd tiedontarvetta ia nykyisiii koulutusmenetelmid? Maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen ohjelman 29:lle sivulle olisi voitu sisiillytt?iii maininta tilastoinnin ja tutkimustoiminnan edistiimisen tiirkeydestii. Toivottavasti tama ndkdkulma muistetaan, kun ohjelmaa ryhdytiiiin vahircllen toteuttamaan. Suomen ulkomaalaisvtiestd koostuu henkil<istii, jotka edustavat 154 eri kansallisuutta. Suomi on muuttumassa monien kulttuurien yhteiskunnaksi. Aluksi se aiheuttaa meille kustannuksia ja kasvukipuja. Hydty uusista suomalaisista tulee esiin vasta seuraavalla vuosituhannella. OIavi Koivukangas

4 Peekirjoitus - Editorial Research, the Foundation of Decision-Making On 16 October 199'7 the Government approved an immigration and refugee policy program based on the membership of Finland in the European Union and the increase of movement across the borders. Immigrants are seen as a source of strength enriching Finnish society. Therefore immigration should be encouraged considering the economic and social situation of the country. Cooperation between EU and Schengen countries attempts to facilitate movement across borders and prevent illegal immigration. Finland receives refugees as our international responsibility requires. The annual quota of refugees is to be raised little by little to 1000 persons. Special attention in the program is paid to the integration or domesticization of immigrants into Finnish society. The point of departure is the rapid acquisition of the language and familiarity with society. At the same time immigrants are to be given the opportunity of preserving their own language and culture. A new thought is that immigrants and their organisations might participate in the decisionmaking concerning themselves at the different levels of government. The formal "consultation method" has outlived its time. According to research Finnish attitudes towards immigrants have become less favorable than formerly. This has arisen above all because of the poor employment situation in Finland. In the Nordic countries, especially in Norway and Denmark, the political parties appealing to opposition to foreigners have gained in popularity. In order to disseminate factual information it would be important to open discussion about our foreign population and about our goals of dealing with immigrants as equal members of society. Immigrant employment is a key question, since nearly halfofthem are unemployed. Organizations of citizens have an important roll in furthering positive attitudes, as the program empha sizes. Good planning and decision-making require dependable research. A great lack in the program is that it does not include action to develop statistics and research in order to provide sufficient and reliable information for decision-making. Some arttcles indeed begin with the word "clarify". Upon reading the program the researcher raises such questions as: - How is it possible to establish a system of sur veillance of aggression and discrimination agains ethnic groups without research on them? - How can good ethnic relations be furthered unless there is research on both the relations between the local population and the ethnic groups on one hand and on the relations between ethnic groups on the other? - From where should decision-makers get information about concentrations of ethnic living areas and their appropriate sizes, which is essential to take into consideration in the distribution of rented housing? - How can we improve immigrant education unless we first find out what education is needed and what educational resources are available? It would have been possible to include a mention of the importance of statistical and researc work within the 29 pages of the immigrant and refugee policy program. Hopefully this viewpoint will be remembered as little by little the program is implimented. The foreign population in Finland is made up of 80,000 persons from 154 different nationalities Finland is becoming a multi-cultural society. In the beginning it will cause costs and growing pains. The usefulness of the new Finns will become apparen only in the coming millenium. Olavi Koivukanga

5 0pintonsa pddttineiden muuton ja tyollistymisen vdlinen yhteys 1990-luvun taitteessa ffi ". ;-r*ffix*ll Elli Rissanen ja Heli Heusala \ /hteiskunnallisessa keskuste- vaestdn priziasiallista toimintaa rauksena erot opintonsa pai Y I lussa on usein pohdittu kuvaavaa aineistoa nousukauden neiden tycittdmyydessri siis k opintonsa pririttiivien ty6llistymismahdollisuuksia val m i stumisensa vuosilta ja lamakauden vuosilta l99l-92. voivat. Uudenmaan liiiinissii ty tdmia oli nousukaudella melk jrilkeen. Ttimii on hyvin tzir- yhdeksiin ja laman aikana yli keti keskusteluaihe mycis maamme prosenttiyksikkciri v;ihemm eri aluetasoilla, sillii koulutet- Tyiillistymisessd alueellisia kuin Oulun liirinissd. Tycivo lu \ aesld on merkittuivd resurssi eroja ulkopuolella olevien osuus op alueille. Teissii tutkimuksessa k;isitellaiiin tonsa pii;ittiineistri oli Oulun k noususuhdanteen aikana 1988 ja lamavuonna 199 I opiskelleiden prieiasiall ista toimintaa seuraavana vuonna. opintojen piiiittrimi svuoden lopussa. Artikkelissa Oulun leizinissii tycillisten osuus opintonsa pzirittrineisfti laski nousukaudelta laskukaudel le tultaessa lzihes 30 prosenttiyksikkciii (kuva 1). Alueelliset erot tyollistymisessri nissii kuitenkin koko maan ke arvoa ja Uudenmaan liilinili p nempi, etenkin laman aikana. T voiman ulkopuolisiksi luet mm. kotirouvat, varusmiehej selvitetzizin Oulun liilinis- sd pysyneiden, lzirinistzi muuttaneiden ovat olleet suuria. Uu- denmaan l:tinisszi tciitri saaneiden ja liiiiniin muuttaneiden osuus oli nousukauden aikana yli Koulutuksella merkitystd tydllistymistii. Oulun liieinin tilannetta verrataan koko maahan ja menen prosenttiyksikkoii kor- l3 ja laman aikanakin yli kym- tyiinsaannissa eriiiltri osin Uudenmaan liiiiniin. keampi kuin Oulun leizinissti. Tycillistymistii on tarkas 0pintonsa p;irittdneiden tyollistymistii tarkastellaan sukupuolen, koulutuksen j a elinkeinoeliimiin eri sektoreiden mukaan. Tutkimusmateriaalina Koko maan keskiarvoon verrattuna tyollistyminen Oulun liirinissii on ollut hieman heikompaa. Tyottomiksi jzirineiden osuus myds koulutustason kautta. K lutustaso maariteltiin henk ennen nykyistii koulutusja hankitun tutkinnon peruste on krivtettv opintonsa pri:ittzineistzi kasvoi Tarkastelussa on huomioitu t Oulun l;iinissri nousukauden reilusta 70 a/o:sta laman yli voimaan kuuluvat henkilot tydttomat ja tydlliset. Nousuk Artikkelin ovat ki rjoittaneet 4l Vo:een. Koko maassa tydttomiksi opintonsa prizitttineistii j iii nissii pysyneistii tyollistyiviit k den aikana parhaiten Oulun l dosentti Elli Rissanen ja fil.yo. Heli Heusala Oulun yliopiston Kajaan i n ke h i ttd m i s ke s ku ks e n nousukauden aikana noin 7 Vo ja kea-asteen tutkinnon ja heiko Alueke h ity sy ks i ko std. laman aikana 37 7o. Laman seu- min perusasteen koulutuk *L*

6 omaavat opintonsa paattaneet &uva 2A). Perusasteen koulutuksen saaneista, jotka kuuluivat tyrivoimaan, sai tdite valmistumisen jiilkeen noin 84 7o. Sukupuolten vlilisiii eroja ei ilmennyt. Keskiasteen tutkinnon ennen nykyistii koulutusta suorittaneiden naisten tyrillistymisaste (noin 90 7o) oli noin kolme prosenttiyksikkdii ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden naisten ty<illistymisaste (96 Vo) noin viisi prosenttiyksikkdii korkeampi kuin vastaavan koulutustason omaavilla miehill2i. Vaikka ty0llistymisaste nousukautena oli kaikkien koulutusryhmien kohdalla alhaisempi Oulun liiiinissii kuin koko maassa, kaventui ero koulutustason noustessa. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden nai sten tycilli styminen olikin jo liihellii maan keskitasoa. Perusasteen koulutuksen omaavien sekii keskiasteen tutkinnon suorittaneiden miesten tytillistyminen oli jopa viisi prosenttiyksikkriri maan keskitasoa heikompaa. Laman seurauksena Oulun liiiinissii pysyneiden ero maan keskiarvoon suurentui etenkin keskiasteen tutkinnon suorittaneiden naisten ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden miesten osalta. Mycis koulutusryhmien sekii sukupuolten vriliset erot kasvoivat rajusti. Naiset saivat miehiii paremmin tditii j a ty0llistymisaste kasvoi koulutustason nousun mycltii. Korkeakoulututkinnon suorittaneista naisista tyrillistyi 8l Vo, mttta miehistli vain 66 Vo. Keskiasteen tutkinnon suorittaneista naisista taas tydllistyi yli puolet ja miehistii hieman alle puolet. Perusasteen koulutuksen saaneista naisista t6ita sai 44 Eo ja miehistii 39 7o. Verrattaessa Oulun liilinin tilannetta laman aikana koko maahan, perusasteen koulutuksen saaneiden miesten tyrillistymisessii ei ollut juuri eroa. Keski- ja korkea-asteen tutkinnon omaavien tycillisyysaste oli puolestaan noin seitsem[n prosenttiyksikkij2i maan keskiarvoa alhaisempi. Perus- ja korkeastikoulutettujen naisten tydllistymisaste oli pari prosenttiyksikk6a koko maan keskiarvoa huonompi, keskiasteen tutkinnon suorittaneet naiset puolestaan tydllistyivat kahdeksan prosenttiyksikkdii maan keskiarvoa heikommin. dessaan vzihdisempi kuin esrmerkiksi yhteiskunnallisten palveluiden ja teollisuuden. Kokonaisuutena opintonsa piiiittiineiden sijoittuminen yhteiskunnallisiin paf vef uihin on runsaampaa ja rahoitustoimintaan viihiiisempiiii Oulun lddnissri kuin maassamme keskimriiirin. Liiiinistii muuttaneet tyiillistyneet usein paremmin Nousukauden aikana opintonsa piirittiineiden ja Oulun liiiinistii muuttaneiden tydllisyysaste oli korkeampi kuin liiiiniin jiilineillii opintonsa piiiittiineillii (ks. kuva Yhteiskunnalliset palvelut tytillistiviit laman aikana 28). Kuitenkin opintonsa piiiittiineilki on ollut koulutustasosta riippumatta kysyntiiii niin Oulun Nousukauden aikana tyollistynei stri. Oulun liizinisszi pysyneis- H, miehista neljrisosa sijoittui teollisuuteen. Joka viides tyrillistynyt sai puolestaan t6ita yhteiskunnallisista palveluista. Myds kauppa (14 Vo) ja rakentaminen (13 7o) olivat tzirkeitil tydllistiijiii. Naisista llihes joka toinen sijoittui yhteiskunnallisiin palveluihin. Kaupan alalta sai triitii joka viides tycillistynyt. Seuraavaksi tiirkeimpiii tyollishjia olivat rahoitustoiminta ja teollisuus. Laman aikana yhteiskunnallisten palveluiden osuus tyrillistiijiind kasvoi huomattavasti. Miehistd noin 37 7o ja naisista yli 58 Vo sijoittui t[lle sektorille. Maa- ja metsiitalouden osuus tydllist?ijiinri nousi selvdsti molemmilla sukupuolilla liiiinissii kuin Oulun l:iiinin ulkopuolisilla tycimarkkinoilla, mikii ilmenee seuraavasta. Liiiinistii muuttaneiden korkeaasteen tutkinnon suorittaneiden naisten tydllisyysaste (97 Vo) oli nousukauden aikana prosenttiyksikdn verran suurempi kuin liiliniss[ pysyneiden naisten. Vastaavasti saman koulutuksen omaavien muuttaneiden miesten tyiillisyysaste (94 Vo\ oli pari prosenttiyksikk<i?i korkeampi kuin lii[- nisszi asuvilla. Suhteellisesti suurin ero tyrillistymisessii muuttaneiden ja asuinlridnitidn vaihtamattomien v?ilillii on ollut keskiasteen tutkinnon omaavilla miehill[. Muuton ansiosta heidiin tydllisyysasteensa (91 Vo) oli yli kymmenen muiden alojen osuu- prosenttiyksikkiia korkeampi den laskiessa tai pysyess?i piitipiirteittiiin samana. Maa- ja metsdtalouden merkity s tydllist?ij?inii on kuitenkin ollut kokonaisuu- kuin ldiinissii pysyneillii. Naisten kohdalla muutto oli erityisen kannattavaa perusasteen koulutuksen omaavilla: heidiin tycillisyysas-

7 Opintonsa piiiittiineiden rnuuton ja ty6llistymisen vilinen yhteys 1990-luvun taittees teensa (92 Vo\ oli melkein kahdeksan prosenttiyksikkriii korkeampi kuin kiiinissii asuvilla. Laman aikana muuton merkitys ty6llistymisessa korostui korkea- ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden kohdala. Perusasteen tutkinnon suorittanei lla tydllistyminen oli kuitenkin heikompaa Oulun liliinistii muuttaneilla kuin kiriniin jiiiineillii. Korkeakoulutuksen omaavista miehistri, jotka muuttivat, tycillistyi 80 7o, naisten kohdalla tycilistymisuste oli seitsemzin prosenttiyksikkda korkeampi. Oulun lddni i n j iiiineiden. korkeakoulututkinnon omaavien miesten tyollistymisaste oli 667o ja naisten 81 7o. Oulun liiiinista muuttaneet keskiasteen tutkinnon suorittaneet miehet (657o) tyollistyiviit naisia (58 Vo) paremmin. Lliiiniin jiiiineiden 0pintonsa pdzittzineiden vastaavat luvut olivat 48 Vo ja 51 7o. Perusasteen tutkinnon omaavista muuttaneista miehistd tciitei sai vain joka neljiis, naisista notn 43 Vo, kun taas Oulun liiiiniin jiiiineiden miesten tycillistymisaste vastaavan koulutuksen saaneilla oli 407o ja naisilla 44 7o. Muutto kannatti korkea- ja keskiasteen tutkinnon suorittaneilla huomattavasti useammin laman kuin nousukauden aikana. Korkeasti koulutettujen muuttaneiden miesten tycillisyysaste (80%) laman aikana oli l4 prosenttiyksikkciii korkeampi kuin lldnissd pysyneiden. Keskiasteen tutkinnon omaavilla muuttaneilla miehillii tyollisyysaste (65 7o) oli perriti l8 prosenttiyksikkoii korkeampi kuin ldiinissii pysyneillli. Sekii korkea- (88 '/o) ettii keskiasteen (58 7o) tutkinnon suorittaneilla muuttaneil la naisil- Vuonna i 988 opiskelleetp2iiiasiallinen toiminta 1989 (noususuhdanne) Oulun liiiini Uusimaa Koko maa Kuva 1. Nousu- ja laskusuhdanteen aikana opiskelleiden tyomarkk natilanne opintojen padttymisvuoden lopussa Oulun ja Uudenmaan ldd nissii sekd koko maassa. la tycillisyysaste oli kuusi prosenttiyksikkciei korkeampi kuin liiiiniin j iiiineillii. Perusasteen koulutuksen omaavien muutto ei sen siiaan ollut vhtd kunnattavaa: mie- Vuonna 1991 opiskelleetpiiiiasiallinen toiminta I 992 (laskusuhdanne) OulLrn l?iiini Uusimaa Koko maa I tyolli.., H ';y.1uo1rnun ulkopuolella EH ruono-rt [-l Mu,t hill2i tyollistymisaste (26 a/o) oli 13 prosenttiyksikkciii alhaisempi kuin lii?iniin jlilineillii. Naisten kohdal la G3 ol ) vastaava ero oli prosen tiyksikcin verran. A -',-

8 Siirtolaisuus - Misration 4/97 Muuttajien tytillistyminen yksipuolistunut laman aikana Oulun liiiinistd nousukauden aikana muuttaneiden, opintonsa piirittiineiden miesten teirkein ty0llistaja oli teollisuus, jonka osuus tycillistymisestri oli 30 Vo. Myds yhteiskunnalliset palvelut (23 Vo) ja rahoitustoiminta (17 Vo) olivat merkittavia tydllistiijiii. Opintonsa paattaneish, Oulun llilinistli muuttaneista naisista joka toinen sai tciita yhteiskunnallisista palveluista. Myds kaupan (19 Vo) ja teollisuuden (l2vo) merkitys naisten tydllistiijiinii oli suuri. Sekd mies- ett[ naispuolisten Oulun liiiinistii muuttajien kohdalla teollisuuden osuus tydllistymisestd olikin suurempi kuin liiliniin jiilineiden kohdalla. Miehillii myds rahoitustoiminta tycillisti selviisti suuremman osan ty6llisistii kuin Oulun kiiinissii. Vastaavasti liikenteestii j a rakentamisesta tciitii saaneiden osuus oli pienempi. Laman aikana yhteiskunnallisten palveluiden merkitys tydllistrijiinii nousi. Ala tydllisti Oulun llilinistii muuttaneista miehistii 527o ja naisista 66 Vo. Laaniin j iillneisiin opintonsa piiiittiinei siin verrattuna osuus oli miehillii viisitoista j a naisilla kahdeksan prosenttiyksikkozi suurempi. Miehilla 6rkea tydllist?ijii oli mytis teollisuus: joka viides tydllistyneism sai toita alalta. Myds kaupan osuus tycillistiimisessii o1i merkittdvd, miehistii alalta sai ttiita 12 Vo ja naisista l'7 7a. Miesten kohdalla maa- ja metsdtaloudessa sekii rahoitustoiminnassa tyriskentelevien Oulun liiiinistri muuttavien muuttajien osuus oli pienempi kuin Oulun liirinisszi. Naismuuttajat taas tyciskenteliv[t suhteellisesti liiiiniin jiiiineita vahemmdn maa- ja metsritaloudessa sekii teollisuudessa. Korkeasti koulutetuille muuttaj ille ttiitii Oulun liiiinissii Nousukauden aikana Oulun liiiiniin muuttaneista parhaiten tydllistyiviit korkea-asteen tutkinnon suorittaneet: korkeakoulututkinnon omaavista miehistd t6ita sai 94 Vo ja naisista 95 7o (ks. kuva 2C). Alhaisin tydllistymisaste oli perusasteen koulutuksen saaneiden kohdalla, naisista tyiillistyi noin' 2 7o ja miehistii 84 7o. Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden tydllistymisaste oli sekli miehillii ettii naisilla noin 92 7o. Oulun liidniin nousukautena muuttaneiden keski- ja korkeaasteen tutkinnon suorittaneet miehet sekii keskiasteen tutkinnon suorittaneet naiset tydllistyiveit kolmesta viiteen prosenttiyks i kkriii lliiin i ssii asuvia paremmin. Perusasteen koulutuksen saaneiden naisten tycillisyysaste oli periiti l3 prosenuiyksikkriii alhaisempi kuin ldiinisszi jo asuvien. Muiden koulutusryhmien osalta ty6llisyysaste vastasi lii?inissii asuvien tydllisyysastetta. Lamavuosina Oulun liiiiniin muuttaneiden tycillistymisaste laski rajusti etenkin keski- ja perusasteen tutkinnon suorittaneiden kohdalla. Perusasteen koulutuksen saaneilla miehillii ty<illistyminen oli periiti 50 prosenttiyksikkriii alhaisempi kuin nousukauden aikana. Muiden perus- ja keskiasteen koulutuksen saaneiden ryhmien tydllistymisaste oli laskenut kolmisenkymmentii pro senttiyksikkciii. Viihiten oli muut tunut korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden ty6llistymisaste Laman mydtii liiiiniin muutta neet keski- ja korkea-asteen tut kinnon suorittaneet tyrillistyivli entistii paremmin suhteessa liiii nissii jo asuviin. Korkeakoulutu kinnon suorittaneiden mieste ty6llisyysaste (90 Vo) oli 24 pro senttiyksikkciri, keskiasteen tut kinnon suorittaneiden miestenki (62 Vo) 14 prosenttiyksikkciii, pa rempi kuin lddnisszi asuvien, vas taavan koulutustason omaavie miesten. Korkeakoulututkinno suorittaneet naiset tytillistyivii (86 7o) viisi prosenttiyksikkdi keskiasteen tutkinnon suoritta neet (60 7o) yhdeksdn prosen tiyksikkdii, paremmin kuin liili nissiijo asuvat, vastaavan koulu tustason omaavat naiset. Ainoas taan perusasteen koulutukse omaavat Oulun liiiiniin muuttaja ty0llistyivat l:iiinissd jo asuv heikommin. Perusasteen koulu tuksen saaneista, liiiiniin muutta neista naisista tydllistyi 42 7o ja miehistii noin 35 Vo. Oulun liiiiniin tyiillistyminen muuttavien riippuu alasta Nousukaudella Oulun liiiiniin muuttavien suurin tycillistlijii ol yhteiskunnalliset palvelut. Mie histd sektorilta sai tciitii 37 7o ja naisista 58 7o. Merkittavia tydl listiijin olivat miehill[ mycis teol lisuus (22 %), rahoitustoimin (14 Vo) ja kauppa (137o). Naisi ty6llistivlit yhteiskunnallist palveluiden lisiiksi myris kaupp (15 7o). Muiden alojen osuus ja alle kymmeneen prosenttiin. Lliii

9 A) OULUN LI{ANISSI{ PYSYNEET % OU o/o ' B) OULUN T,AAXISTA MUUTTANEET % % C) OULUN LAANIIN MUUTTANEET % % ?0 0 l--l Perusaste I Korkea-aste : tlesklaste Kuva 2. Vuosina 19BB (noususuhdanne) ja 1991 (laskusuhdanne) opiskelleiden A) Oulun ld nissd pysyneiden, B) Oulun lddnistd muuttaneiden ja C) Oulun lddniin muuttaneiden tyollisy aste seuraavan vuoden lopussa koulutusasteen ja sukupuolen mukaan. i-_

10 Siirtolaisuus - Misration 4/97 nissii jo asuvaan vaest66n veffattuna yhteiskunnallisten palveluiden kauden tapaan oli miesten vaikeampaa saada saada tdita rakentalistii piiiiomaa ja toisaalta pitaa olemassaolevat resurssit alueel osuus tydllistiimisessii oli misen tai rahoitustoiminnan, laan. Korkeasti koulutettujen muuttajilla huomattavan suuri. Naispuoli set muuttajat sijoittuivat naisten puolestaan kaupan, alalta kuin lddnissd jo asuvien. muuttoliikkeelld onkin suuri mer kitys alueellisen kehityksen kannalta, kaupan alalle jo liiiinissii asuvaa vziestcid harvemmin. Rahoitu stoiminnasta sillii alueiden kilpailukyky miiiirittyy tulevaisuudessa yhii tditri saaneiden osuus oli Lopuksi enemmdn sen kyvystii houkutella erityisosaamista ja piitevyytti suurempi miespuolisilla liiiiniin muuttajilla kuin liidnissd asuvilla. Muuttoliike on kiiiintynyt omaavia ihmisili alueellee Rakentamisesta sekri maa- ja metsdtaloudesta luvulla selviiiin nousuun. Esimerkiksi (Heikkila 1996). tditii saaneiden osuus oli muuttaneilla miehillii pienempi liiiinien viilinen muutto vuonna 1995 oli vilkkainta kah- kuin kiiinisszi asuvilla. teenkymmeneen vuoteen (Aro Laman aikana Oulun liiiiniin 1997). Muuttoliike vaikuttaa aina Kirjallisuus: muuttaneilla yhteiskunnallisten alueiden vlilisiin tasapainoeroihin. Aro, Timo (1997): Muuttoliike keskittyy Muutosta hycityviit tulo- korkeakoulukaupunkeihin. Siirtolai- palveluiden osuus tycillistiijlinii suus-migration '7, nousi merkittziveisti, miehillii alueet, sillii muuttajat ovat yleensd nuoria, korkean koulutustason tyksen uusi dynamiikka ja integraatio Heikkilii, Elli (1996): Alueellisen kehi- 64 Vo:een ja naisilla 66 %o:een. Miehill:i voimakkaimmin laski omaavia henkilditii. Laht6alueiden ongelmaksi muodostuvat roopassa - maassamuuton uudet ulot- ln Koivukangas, Olavi; Korpela, Kalevi; Narjus, Raimo (eds.): Suomi Eu- kaupan, rahoitustoiminnan sekii rakentamisen osuus tydllistiimisestii. etenkin demografiset ja taloudeltuvuudet. Muuttoliikesymposiu Naisten tycillistyminen vdliset tekijat (Keriinen et al. 1995). 1995, Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuustutkimuksia A I 8. heni eniten teollisuudessaja kaupassa. Sekzi mies- ettzi naispuoli- nousee keskeiseksi tekijiiksi Heikkilii, Elli (1995): Kainuun vdes Alueiden veilisessd kilpailussa KerAnen, Heimo; Krannila, Virpi; set muuftajar tyollistyivat jo laanissd asuvia useammin yhteis- Alueiden kehitykseen vaikuttaa Northern Finland, Research Report alueen inhimillinen resurssi. tdn ja ty6voiman tulevaisuus. University of Oulu, Research Institute of kunnallisissa palveluissa. Nousu- niiden kyky houkutella inhimil o. 9n1.'gnl.r /'(r.r,ry,6ml

11 Suom alaista seu raeldmdd New Yorkissa Antti Koskinen Yhdistykset - juhlatoiminnan kivijalka Suomesta muutti siirtolaisena Yhdysvaltoihin noin ihmistii. Vaikka suurin osa nriistti siirtolaisista asettui Minnesotaan. Michiganiin. Ohioon ja Dakotoihin, muodostui myris siirtolaisvirran suurimpaan vastaanottajakaupunkiin, New Yorkiin, merkittrivzi suomalaisasutuksen keskus. New Yorkissa asui parhaimmillaan l92oluvun alkupuolella jopa yli suomalaista, mikri oli suurin suomalaissiirtolaisten keskittym?i koko Yhdysvaltain alueella. Silti New Yorkin suomalaiset olivat vain pisara meresszi monikulttuurisessa metropolissa amerikkalaisten ja suurten siirtolaisryhmien kuten italialaisten, saksalaisten ja juutalaissiirtolaisten keskellii. New Yorkiin muuttaneet suomalaiset poikkesivat keskimliirriisestii siirtolaisaineksesta siind, ettd he olivat useammin eteliisuomalaisia ja kaupunkilaisia alkuper[ltiiiin. Lisiiksi New Kirjoitus perustuu FM Antti Koskisen yleisen historian pro gradu n Tu ru n ylio pistossa. Yorkin suomal aisten sukupuolij a- kauma oli naisvaltainen toisin kuin useimmilla muilla suomalaispaikkakunnilla Yhdysvalloissa. Suomalaisasutus keskittyi pzitiosin Brooklyniin ja Harlemiin. joihin alkoi kumpaiseenkin muuttaa suomalaisia luvun lopulla. New Yorkin suomalaisyhteisri alkoi kasvaa voimakkaasti luvulta liihtien. Omien etnisten yhdistysten perustaminen koettiin pian tarpeelliseksi. Ensimmriisenri asialla olivat kirkolliset piirit. Suomalainen pastori Emil Panelius saarnasi jo 1880-luvulla New Yorkissa ja Merimieskirkko perustettiin New Yorkin suomalaisilla oli uskonnollisen suuntautumisen suhteen valinnanvaraa, sillii kaupungissa toimi jatkuvasti useita suomalaisia seurakuntia, joiden uskonnolliset painotukset vaihtelivat. Edustettuina olivat niin evankelisluterilaiset, vapaakirkolliset, lestadiolaiset, kongrekationalistiset kuin helluntailaisetkin. Kirkollisen toiminnan lisiiksi suomalaiset perustivat New Yorkiin hyvin runsaasti maallisia yhdistyksiii, joiden toiminnan tavoitteet vaihtelivat laidasta laitaan. Piiiijako voidaan kuitenkin tehda poliittisesti. Suurin osa yhdistyksistii edusti joko kansallismielisiii oikeistosuom laisia tai vasemmistoa. Lisliks vasemmiston yhdistykset j akau tuivat nzikemyserojen mukaa sosialistisiin, kommunistisiin ja IWW:l2iisiin (Industrial Worker of the World) yhdistyksiin. New Yorkin suomalaisten yhdistyksistii suurimpia ja aktiivisimpia olivat 1890 perustet Imatra-yhdistys (oka aloitt wrightiliii senii tydviienyhdistyk sena, mutta muuttui mycihemmi kansallismieliseksi seuraksi Yhdysvaltain suurin suomalaine sosialistiosasto New Yorkin S.S.O. ja kommunistit. Nliide yhdistysten lisiiksi New Yorkiss toimi parhaimmillaan kuusi Ka levan ritarien ja naisten Tupaa ja Majaa. Raittiustydn saralla Rait tiusseura Tiihti py<iritti monita hoista aktiivista seuratoimintaa New Yorkin suomalaiset perusti vat myds runsaasti erilaisia har rastustoimintaan liittyvia yhdis tyksiii, jotka eiviit valtamatta olleet aatteellisesti sitoutuneita. Si jansa saivat niin musiikillise kuin urheiluun liittyviit seuratkin On myris todettava, etta suurte suomalaisyhdistysten siipien suo jassa toimi jatkuvasti lukuisia alayhdistyksi:i kuten soittokuntia niiytelmzikerhoj a, ompeluseuroja ja urheiluseuroja.

12 Juhlien jiirjestelyt, New Yorkin suomalaisten aatteel- I fisesti ja toimintatavoitteiltaan vaihtelevalla j lrj est<itoiminnalla oli eroavaisuuksien lisiiksi mytis yhteneviii piirteitii. Niiden tavoitteena oli jiisentensd ja laajemminkin suomalaissiirtolaisten vapaaajan toiminnan jiirjestliminen omien pldmiiiiriensl luomassa viitekehyksessii. Eriiiinii hyvin tiirkeiinii osa-alueena esille nousi juhlatilaisuuksien jdrjestiiminen. Kaikki New Yorkin suomalaisseurat seurakunnista aina jyrkimmiin vasemmiston edustajiin saakka jiirjestiviit aktiivisesti mita erilaisimpia j uhlatilaisuuksia. Juhlatoiminnan kiiytiinndn j iirjestelyjen kannalta New Yorkin suomalaisilla oli erditd merkitt[- viii etuisuuksia. Ensinndkin tiloja oli saatavilla runsaasti. Suurimmat suomalaisjiirjestcit rakensivat tai ostivat toimintaansa varten heti voimien salliessa omat haalit. Keskeisimpiii ja eniten kiiytettyjzi juhlahuoneistoj a olivat Imatra-yhdistyksen monikerroksinen haali, sosialistien Ty0vdentalo ja kommunistien Ty0n temppeli. Jokainen ndistii pystyi kerralla vastaanottamaan satoja juhlavieraita ja niissii saatettiin myds jiirjestn[ samanaikaisesti useita pienempiii tilaisuuksia. Tiloja vuokrattiin myds pienemmille aatteellisesti samanhenkisille yhdistyksille. Listksi New Yorkin kokoisessa milj oonakaupungissa oli runsaasti tarjolla muitakin tiloja: muiden etnisten ryhmittymien haaleja, ravintoloita ja muita j uhlahuoneistoja. Seurakunnilla oli yleensd kirkkorakennustensa yhteydessd ainakin pieni kokoontumistila. Lisiiksi kesiiaikaan pidettiin todellisia suurjuhlia kaupungin puistoissa ja urheilustadioneilla. Juhlatilaisuuksista mycis tiedotettiin erittain hyvin. Ilmoitukset j akautuivat ldhinnii kansallismielisen New Yorkin Uutisten, sosialistisen Raivaajan ja kommunistisen Eteenpiiin-lehden kesken. Juhlailmoittelu aloitettiin suurjuhlien kohdalla hyviss[ ajoin ennen tapahtumaa, ja esim. sato- New Yorkin suomalaisten juhlissa lmatra-haalilla nautittiin suomalaisjdrjestojen harrastuskerhojen monipuo lisesta kulttuuriohjelmasta. (Siirtolaisuusinstituutin kokoelmat) 10

Saa hengaa eri porukan kanssa. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumisen tukeminen

Saa hengaa eri porukan kanssa. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumisen tukeminen Saa hengaa eri porukan kanssa Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumisen tukeminen Emilia Fagerlund ja Hanna-Mari Maijala Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 248 ISBN PDF

Lisätiedot

Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla

Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 24/2012 Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla Kirsti Melin ja Kristian Melin Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Biotekniikan

Lisätiedot

Yllä: Turun Sanomat, Treffi-liite, 10/2006. Alla: Aamulehti12.9.2005, Aamulehti 28.9.2006.

Yllä: Turun Sanomat, Treffi-liite, 10/2006. Alla: Aamulehti12.9.2005, Aamulehti 28.9.2006. Yhden kuvan sarjan voittajaksi tuomaristo valitsi Maria Frimanin kuvan Pidän kasvoistasi, jossa omat kasvonsa peittänyt musliminainen ehostaa suomalaisen naisen kasvoja. Viiden kuvan sarjan voiton vei

Lisätiedot

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Mari Törmälä Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus*

Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus* K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 3 / 2 0 1 0 Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus* Matti Sarvimäki post-doc -tutkija, erikoistutkija, Research Economist

Lisätiedot

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Krister Björklund Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Yksintulleiden alaikäisten pakolaisten kotoutuminen Varsinais-Suomessa Siirtolaisuusinstituutti Turku Euroopan unionin Pakolaisrahasto

Lisätiedot

MIGRATIONSINSTITUTET SI I RTOLAISUUSI NSTITUUTTI. ilr

MIGRATIONSINSTITUTET SI I RTOLAISUUSI NSTITUUTTI. ilr MIGRATIONSINSTITUTET SI I RTOLAISUUSI NSTITUUTTI 1984 ilr SIIRTOLAISUUS - MIGRATION SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI MIGRATIONSINSTITUTET '10. vuosikerta, 1oth vear Siirtolaisuusinstituutti-Migrationsinstitutet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tutkimuksia TUULA JORONEN (TOIM.) Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tutkimuksia TUULA JORONEN (TOIM.) Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 4 tutkimuksia TUULA JORONEN (TOIM.) Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Tuula Joronen, puh. 09

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tutkimuksia MAGDALENA JAAKKOLA. Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta. Asennemuutokset 1987 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tutkimuksia MAGDALENA JAAKKOLA. Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta. Asennemuutokset 1987 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tutkimuksia 1 MAGDALENA JAAKKOLA Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta Asennemuutokset 1987 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Elina Stenvall, p. (09) 310

Lisätiedot

Radikaalista taistelijasta kansalliseksi instituutioksi

Radikaalista taistelijasta kansalliseksi instituutioksi 265 Radikaalista taistelijasta kansalliseksi instituutioksi Saamelaisteatteri Beaivváš ja lähihistorian periodisointi Veli-Pekka Lehtola Modernin saamelaisteatterin synty 1970- ja 1980-luvuilla on selkeimpiä

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

KIELISUUNNITTELUN KYSYMYKSIÄ

KIELISUUNNITTELUN KYSYMYKSIÄ KIELISUUNNITTELUN KYSYMYKSIÄ Some aspects of language planning Sauli Takala Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Selosteita ja tiedotteita 129/1979 ISBN 9516782302 ISSN 0357122X Sauli Takala Kielisuunnittelun

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto 2008 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 96 Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa SY-KESKUSTELUALOITTEITA Tutkimus ilmestyy varsinaisesti Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpaperina N:o 57. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2008

Siirtolaisuus Migration 4/2008 Siirtolaisuus Migration 4/2008 Siirtolaisuus Migration 4/2008 35. vuosikerta / 35th year ISSN 0355-3779 Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of Migration Eerikinkatu

Lisätiedot

Lapuan Vanha Paukku uudeksi rakennettu ja puhuttu

Lapuan Vanha Paukku uudeksi rakennettu ja puhuttu Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston tutkimuksia 2006/24 Lapuan Vanha Paukku uudeksi rakennettu ja puhuttu Kulttuuriympäristön diskursiivinen muodostuminen tapaustutkimuksessa Helena Teräväinen Teknillisen

Lisätiedot

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

Kiltalehti 1/2010. Tietojohtajakilta Man@gerin virallinen uutislehti 1/2010

Kiltalehti 1/2010. Tietojohtajakilta Man@gerin virallinen uutislehti 1/2010 Tietojohtajakilta Man@gerin virallinen uutislehti 1/2010 1 Accenture on Suomen paras työpaikka. 2010 Accenture. All rights reserved. Neljättä kertaa. Arkea huippusuoritusten tekijöille. Jos haluat työn,

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Helsingin ulkomaalaispolitiikan teoria ja käytäntö

Helsingin ulkomaalaispolitiikan teoria ja käytäntö HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 17 TUULA JORONEN Helsingin ulkomaalaispolitiikan teoria ja käytäntö Kuva: Tiina Madisson. Kansainvälinen Kulttuurikeskus Caisa Verkkojulkaisu ISSN

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Kuka seisoo leipäjonossa?

Kuka seisoo leipäjonossa? tutkimus Maria Ohisalo & Juho Saari Kuka seisoo leipäjonossa? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Kuka seisoo leipäjonossa? Maria Ohisalo & Juho Saari Kuka seisoo leipäjonossa? Ruoka-apu 2010-luvun Suomessa

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 974 PO KAISE asiantuntijoiden eturiviin Urhe u ehti TOIMITUS JA TAITTO Pentti Kurunmäki Antti Laaksonen KANNEN TAITTO Timo Utter ISBN 9SI -9273-00-X SATAKUNNAN

Lisätiedot

- Karel Capek Salamanteri sota.

- Karel Capek Salamanteri sota. Mutta eikö ole sääli ihmiskuntaa? Herran tähden, anna minun jo olla. Mitä voin tehdä? Ihmiset itse tahtoivat niin. Kaikki tahtoivat salamantereja, kauppa, teollisuus ja tekniikka, valtiomiehet ja sotilashenkilöt,

Lisätiedot

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 8 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 8 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla. Jennifer Rajainmäki

Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla. Jennifer Rajainmäki Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla Jennifer Rajainmäki Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 5.12.2013 Tiivistelmä 5.12.2013 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon

Lisätiedot