VARAUTUMISEN JA VÄESTÖNSUOJELUN SANASTO. Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista. Preparedness and Civil Defence Vocabulary

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARAUTUMISEN JA VÄESTÖNSUOJELUN SANASTO. Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista. Preparedness and Civil Defence Vocabulary"

Transkriptio

1 TSK 39 SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK VARAUTUMISEN JA VÄESTÖNSUOJELUN SANASTO Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista Preparedness and Civil Defce Vocabulary Glossar für Notfallplanung und Bevölkerungsschutz Helsinki 2009

2 Sanastokeskus TSK ry Julkaisija: Kustantaja: Toimitus: Kansi: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12, Helsinki puhelin (09) faksi (09) s-posti Suom Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Ratamestarinkatu 11, Helsinki puhelin (09) faksi (09) s-posti Sirpa Suhon Ulriikka Lipasti ISBN (nid.) ISBN (CD-ROM) ISSN Savion Kirjapaino Oy Kerava 2009

3 ESIPUHE Sanastokeskus TSK aloitti vuon 2005 lopulla yhssä Suom Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) sekä varautumis ja väestönsuojelualan organisaatioin kanssa sanastohankke, jonka tavoittea on selvittää käsittein sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomkielisestä ammattitermistöstä. Sanastolla pyritään parantamaan alan viestintää ja ehkäisemään väärinkäsityksiä. Sanaston tavoittea on selvtää käsitteitä, yhnmukaistaa termejä ja antaa luotettavia vieraskielisiä vastineita suom käsitteille, ja sit helpottaa alalla työsktelevi tai muut s kanssa tekemisiin joutuvi työtä. Sanastoa on mahdollista käyttää hyväksi esimerkiksi alan opetustyössä ja kansainvälisissä yhteyksissä. Varautumise ja väestönsuojeluun liittyvistä aiheista on käsitelty muun muassa uhkia, erilaisia turvallisuustiloja, toimivaltuuksia, huoltovarmuutta, väestönsuojia, evakuointia, säteilyä ja sotilaallista maanpuolustusta sekä alan nimikkeitä ja organisaatioita. Varautumis ja väestönsuojelun sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot noin 240 aihealueese liittyvästä käsitteestä. Käsitteet on sanastossa pyritty kuvaamaan määritelmi ja huomautuksiin sisältyvi esimerkki avulla sit, että käsittein väliset erot tulevat selville ja toisaalta käsittein välist yhtymäkohti löytämin on mahdollista. Suomkielist termi vastineet on annettu ruotsiksi, glanniksi ja saksaksi. Varautumis ja väestönsuojelun sanastoa laativaan työryhmään ovat kuuluneet: Katja Ahola Alpo Nikula Ilkka Heinon Seppo Järvin Tarmo Kopare Seppo Nissin Elisa Pääkkön Erja Saraste Yrjö Sarkasuo Markku Ström Anne Weltner Matti Virpiaro Sirpa Suhon SPEK, puhejohtaja (5/2006 alka) SPEK, puhejohtaja (4/2006 asti) Keski-Uunmaan pelastuslaitos Helsingin pelastuslaitos Sisäasiainministeriö Suom Palopäällystöliitto Puolustuoimi Teknillin Tutkimuslaitos Huoltovarmuuskeskus Kymlaakson pelastuslaitos Pelastusopisto Säteilyturvakeskus Etelä-Suom lääninhallitus Sanastokeskus TSK, terminologi Sanaston laatimise tarvittavan terminologis työn ovat rahoittaneet: Jny ja Antti Wihurin rahasto Raha-automaattiyhdistys Sisäasiainministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Suom Pelastusalan Keskusjärjestö Väestönsuojelusäätiö

4 Varautumis ja väestönsuojelun sanastosta pyyttiin kesällä 2007 lausunnot yli 80 asiantuntijataholta. Lisäksi sanastoa laadittaessa on oltu yhteyssä moniin työryhmän ulkopuolisiin asiantuntijoihin. Sanaston ruotsinkielisiä vastineita ovat tarkastaneet Anrs Elanr Itä-Uunmaan pelastuslaitoksesta ja La Jolkkon Sanastokeskuksesta. Sanaston glanninkieliset vastineet on tarkastanut Antti-Jussi Salmlinna Helsingin Pelastusliitosta. Sanaston saksankielisiä vastineita on lisännyt Nadja Debjak ja vastineita ovat tarkastaneet Frans Schaper Uunmaan Pelastusliitosta ja Anu Ylisalmi Sanastokeskuksesta. Sanaston tallnus- ja julkaisutekniikasta on vastannut Sanastokeskuks IT-suunnittelija Saku Seppälä. Kiitämme rahoittajia sekä sanastotyöryhmän jäsiä ja kaikkia kanssamme yhteistyötä tehneitä asiantuntijoita arvokkaasta avusta. TOISEN PAINOKSEN ESIPUHE Varautumis ja väestönsuojelun sanaston määritelmät ja huomautukset sekä alkutekstit on käännetty ruotsiksi ja lisätty sanaston toise painokse. Myös käsitekaaviot esitetään ruotsinkielisinä. Ruotsinkielin versio palvelee paitsi ruotsinkielistä väestönosaamme myös pohjoismaista varautumisyhteistyötä. Käännökset on tehnyt Käännöstoimisto Martina. Käännöstyön on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys ja Suom Pelastusalan Keskusjärjestö. Samalla sanastoon on tehty muutamia korjauksia ja muutoksia. Sanastosta on esimerkiksi poistettu puolustustaloullin suunnittelukunta, koska se on lakkautettu, ja s tilalle on lisätty huoltovarmuusneuvosto, joka jatkaa suunnittelukunnan työtä.

5 FÖRORD I slutet av år 2005 starta Terminologictral TSK tillsammans med Räddningsbranschs Ctralorganisation i Finland (SPEK) och organisationerna inom beredskap och befolkningsskydd ett terminologiprojekt vars syfte är att klarlägga begrepps innehåll och ge behövliga rekommdationer om finska facktermerna. Med hjälp av ordlistan vill man förbättra kommunikation inom områt och förebygga missförstånd. Målet med ordlistan är att klargöra begrepp, förhetliga termer och ge tillförlitliga ekvivalter på främman språk till finska begrepp och på t viset unrlätta arbetet för m som arbetar inom områt eller annars kommer i kontakt med t. Ordlistan kan användas till exempel inom utbildning på områt och i internationella sammanhang. Av ämna inom beredskap och befolkningsskydd har behandlats bland annat hot, olika säkerhetssituationer, befogheter, försörjningsberedskap, skyddsrum, evakuering, strålning och militärt förar samt beteckningar och organisationer inom områt. I Beredskaps- och befolkningsskyddsordlistan har samlats uppgifter om cirka 240 begrepp som hör ihop med ämnesområt. Begrepp presteras som termposter och begreppsdiagram. I ordlistan har man strävat efter att beskriva begrepp med hjälp av finitioner och anmärkningar så att skillnarna mellan begrepp blir klara och att t å andra sidan blir möjligt att hitta beröringspunkter mellan begrepp. De finska termernas ekvivalter har getts på ska, gelska och tyska. Till n arbetsgrupp som utarbetat Beredskaps- och befolkningsskyddsordlistan har hört: Katja Ahola Alpo Nikula Ilkka Heinon Seppo Järvin Tarmo Kopare Seppo Nissin Elisa Pääkkön Erja Saraste Yrjö Sarkasuo Markku Ström Anne Weltner Matti Virpiaro Sirpa Suhon SPEK, ordföran (fr.o.m. 5/2006) SPEK, ordföran (till 4/2006) Mellersta Nylands räddningerk Helsingfors räddningerk Inrikesministeriet Finlands Brandbefälsförbund Förarsmakts Tekniska Forskningsanstalt Försörjningsberedskapsctral Kymmedals räddningerk Räddningsinstitutet Strålsäkerhetsctral Länsstyrels i Södra Finlands län Termologictral TSK, terminolog Det terminologiska arbete som krävts för sammanställning av ordlistan har finansierats av: Jny och Antti Wihuris fond Pningautomatföring RAY Inrikesministeriet Social- och hälsovårdsministeriet Räddningsbranschs Ctralorganisation i Finland Befolkningsskyddsstiftels

6 På sommar 2007 skicka man Beredskaps- och befolkningsskyddsordlistan på remiss till 80 expertorgan. Dessutom har man varit i kontakt med många experter utanför arbetsgrupp vid utarbetning av ordlistan. Svskspråkiga ekvivalter i ordlistan har granskats av Anrs Elanr från Räddningerket i Östra Nyland och La Jolkkon från Terminologictral. Engelska ekvivalter har granskats av Antti-Jussi Salmlinna från Helsingfors Räddningsförbund. Antalet tyska ekvivalter har utökats av Nadja Debjak och ekvivalter har granskats av Frans Schaper från Nylands Räddningsförbund och Anu Ylisalmi från Terminologictral. För lagrings- och publiceringsteknik för ordlistan har anarat Terminologictrals ITplanerare Saku Seppälä. Vi tackar finansierarna, ordlistegrupps medlemmar och alla experter som samarbetat med oss för ras värfulla hjälp. FÖRORD TILL ANDRA UPPLAGAN Definitionerna och anmärkningarna i Beredskaps- och befolkningsskyddsordlistan samt ordlistans förtexter har översatts till ska och lagts till ordlistans andra upplaga. Också begreppsdiagramm presteras på ska. D skspråkiga version tjänar förutom vår skspråkiga befolkning också t nordiska beredskapssamarbetet. Översättningarna har gjorts av Översättningsbyrå Martina. Översättningsarbetet har finansierats av Pningautomatföring RAY och Räddningsbranschs Ctralorganisation i Finland. Samtidigt har man gjort l korrigeringar och ändringar i ordlistan. Från ordlistan har man till exempel strukit n förarsekonomiska planeringskommission, eftersom n har dragits in, och ersatt n med försörjningsberedskapsråt som fortsätter planeringskommissions arbete.

7 Sisällysluettelo Esipuhe...3 Tois painoks esipuhe...4 Käsitekaavioluettelo...11 Kuvaluettelo...13 Sanaston rakne ja merkinnät...15 Sanaston erityispiirteitä Yleistä Riskihallinta ja vaarat Turvallisuustilat ja niihin vaikuttavat tekijät Turvallisuustilat ja vakavat uhkat Kriisiin liittyvät käsitteet Valmius Valmiuskäsitteet Suunnitelmat Toimivaltuut ja velvollisuut Huoltovarmuus Väestönsuojelu Väestönsuojelumuodostelmat ja -alueet Väestönsuojat Evakuointi Hoito ja suojaus Hätäilmoitus ja väestön varoittamin Säteily Sotilaallin maanpuolustus Johtamin Organisaatiot ja nimikkeet Pelastustoimi ja pelastuiranomaiset Toimikunnat ja yksiköt Organisaatiot Lähteet Saksankielin hakemisto / Deutsches Register Englanninkielin hakemisto / English inx Ruotsinkielin hakemisto / Svskt register Suomkielin hakemisto...233

8

9 Innehåll Förord...5 Förord till andra upplagan...6 Förteckning över begreppsdiagram...12 Förteckning över bilr...14 Ordlistans uppläggning och beteckningar...19 Om ordlistans innehåll Allmänna begrepp Riskhantering och faror Säkerhetssituationer och faktorer som påverkar m Säkerhetssituationer och allvarliga hot Begrepp i anslutning till kris Beredskap Beredskapsbegrepp Planer Befogheter och skyldigheter Försörjningsberedskap Befolkningsskydd Befolkningsskyddsformationer och -områn Skyddsrum Evakuering Vård och skydd Larmmedlan och varning av befolkning Strålning Militärt förar Ledning Organisationer och beteckningar Räddningäst och räddningsmyndigheter Kommittéer och heter Organisationer Källor Tyskt register / Deutsches Register Engelskt register / English inx Svskt register Finskt register / Suomkielin hakemisto...233

10

11 Käsitekaavioluettelo Käsitekaavio 1. Varautumin...30 Käsitekaavio 2. Kriittis infrastruktuurin käsitteitä...36 Käsitekaavio 3. Riskihallinta...49 Käsitekaavio 4. Turvallisuustilat...58 Käsitekaavio 5. Valmius...73 Käsitekaavio 6. Suunnitelmat...86 Käsitekaavio 7. Valmiuslainsäädäntö...91 Käsitekaavio 8. Velvollisuut poikkeusoloissa Käsitekaavio 9. Huoltovarmuus Käsitekaavio 10. Väestönsuojelun järjestämin Käsitekaavio 11. Väestönsuojat Käsitekaavio 12. Evakuointi Käsitekaavio 13. Hoito- ja suojaustoimpiteet Käsitekaavio 14. Väestöhälytin ja äänimerkit Käsitekaavio 15. Säteily Käsitekaavio 16. Puolustus Käsitekaavio 17. Pelastuiranomaiset ja väestönsuojelun johtamin Käsitekaavio 18. Poikkeusoloj hallinnointi...200

12 Förteckning över begreppsdiagram Begreppsdiagram 1. Beredskap...31 Begreppsdiagram 2. Begrepp som gäller kritisk infrastruktur...37 Begreppsdiagram 3. Riskhantering...50 Begreppsdiagram 4. Säkerhetssituationer...59 Begreppsdiagram 5. Beredskapsbegrepp...74 Begreppsdiagram 6. Planer...87 Begreppsdiagram 7. Beredskapslagstiftning...92 Begreppsdiagram 8. Skyldigheter unr undantagsförhållann Begreppsdiagram 9. Försörjningsberedskap Begreppsdiagram 10. Organisation av befolkningsskydt Begreppsdiagram 11. Skyddsrum Begreppsdiagram 12. Evakuering Begreppsdiagram 13. Vård- och skyddsåtgärr Begreppsdiagram 14. Larmanordning för varning av befolkning och ljudsignaler Begreppsdiagram 15. Strålning Begreppsdiagram 16. Förar Begreppsdiagram 17. Räddningsmyndigheter och ledning av befolkningsskydt Begreppsdiagram 18. Organisation av verksamhet unr undantagsförhållann...201

13 Kuvaluettelo Kuva 1. Väestönsuojelumateriaalia...76 Kuva 2. Pelastussuunnitelman laatimin...81 Kuva 3. Väestönsuojelun kansainvälin tunnus Kuva 4. Sisälle suojautumin Kuva 5. Väestönsuoja Kuva 6. Ovi väestönsuojaan Kuva 7. Joditabletteja Kuva 8. Väestöhälytin Kuva 9. Ylein vaaramerkki Kuva 10. Säteilymittari Kuva 11. Johtokeskus...183

14 Förteckning över bilr Bild 1. Befolkningsskyddsmateriel...76 Bild 2. Att göra upp räddningsplan...81 Bild 3. Civilförarets internationella känneteck Bild 4. Skydd inom hus Bild 5. Skyddsrum Bild 6. Dörr till skyddsrum Bild 7. Jodtabletter Bild 8. Larmanordning för varning av befolkning Bild 9. Allmän farosignal Bild 10. Strålningsmätare Bild 11. Ledningsctral...183

15 SANASTON RAKENNE JA MERKINNÄT Sanaston ryhmittely ja termi haku Sanasto on ryhmitelty aihemukaisesti jäsneltyihin lukuihin, joissa toisiinsa liittyvät käsitteet on pyritty sijoittamaan lähekkäin. Aakkoselliset hakemistot löytyvät sanaston lopusta kullakin sanaston kielellä. Hakemistoihin on poimittu suositettavi ja hylättävi termi lisäksi muita hakusanoja, jotka liittyvät läheisesti tiettyyn käsitteese. Muut hakusanat viittaavat siih käsitteese ja s numeroon, jonka yhteyssä sanaa käsitellään. Merkintöj selitykset sanasto-osuus Sanastossa käsitteille annetaan sin suomkieliset termit ja s jälke vastineet muilla sanaston kielillä. Näin jälke seuraa suomkielin määritelmä ja mahdolliset määritelmää täyntävät lisätiedot, join alla on määritelmän ja lisätietoj ruotsinkieliset käännökset. Käsitteet on numeroitu juoksevasti. Esimerkki väestönsuojaa kuvaavista tiedoista ja niin selitykset: 120 käsitte numero väestönsuoja suomkielin termi mieluummin kuin: väestösuoja mieluummin kuin = termi, jonka käyttöä ei suositella ei: pommisuoja ei = termi, jota ei pitäisi käyttää skyddsrum n; befolkningsskyddsrum n; befolknings skydd n (2) ruotsinkieliset vastineet, suositettavin simmäisä (n = ett-suku, 2 = homonyymi) civil fce shelter; > air raid shelter; > bomb shelter; > blast shelter; > fallout shelter glanninkieliset vastineet (> = vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteese) Schutzraum m; Schutzanlage f saksankieliset vastineet (m = maskuliini, f = feminiini) suojatila, joka on raknettu antamaan suojaa voimakkaalta ionisoivalta säteilyltä, myrkyllisiltä aineilta, raknussortumilta sekä asevaikutuksilta Väestönsuojaan tulee mnä vain viranomaist kehotuksesta. skyddsutrymme som är byggt för att ge skydd mot stark joniseran strålning, giftiga ämn, byggnadsras och verkningar av vap Man ska gå till skyddsrum dast på myndigheternas uppmaning. määritelmä (alkaa piellä kirjaimella, ei pistettä lopussa, kursivointi viittaa sanastossa määriteltyyn käsitteese) huomautus (lisätietoa käsitteestä, esimerkkejä, tietoa termi käytöstä yms.) määritelmän käännös huomautuks käännös

16 Kooste kaikista käsittein yhteyssä sanasto-osuussa käytetyistä merkintätavoista: lihavointi suomkielin suositettava termi (simmäisä suositettavin ja s jälke hyväksyttävät synonyymit) kursivointi määritelmässä tai huomautuksessa, viittaa tässä sanastossa määriteltyyn käsitteese (1) homonyymi; sanastossa on useita kirjoitusasultaan samanlaisia termejä, joilla on eri merkitys, esim. turvallisuussuunnitelma (1) ja turvallisuussuunnitelma (2) mieluummin kuin: hellre än: rather than: zutreffr als: termin käyttöä ei suositeta kielellisistä syistä (esim. vierasperäisyyn vuoksi) ei: inte: not: nicht: termi tarkoittaa eri asiaa kuin suositettava termi, eikä sitä pitäisi käyttää tässä merkityksessä termi on vanhtunut ruotsinkieliset vastineet (suositettavin sin) glanninkieliset vastineet (suositettavin sin) saksankieliset vastineet (suositettavin sin) /FI/ suomruotsia /SE/ ruotsinruotsia /US/ amerikanglantia /CH/ eitsinsaksaa pl termiä käytetään monikkomuotoisa f feminiini m maskuliini n neutri (ruotsissa ett-suku) < vastine viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan käsitteese > vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteese ~ vastine viittaa hieman määritellystä käsitteestä poikkeavaan käsitteese, mutta josta ei kuitkaan voi sanoa, että se olisi laajempi tai suppeampi kuin määritelty käsite (tietoaineistoturvallisuusta) kaarisuluissa termin perässä saatetaan antaa termin käyttöalaa kuvaava täsmnys <huoltovarmuus> kulmasuluissa käsitte numeron alla saatetaan antaa ala, jolle määritelmä on rajattu

17 Merkintöj selitykset käsitekaaviot Käsitekaaviot ja sanasto-osuus on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Kaaviot havainnollistavat käsittein välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Sanastossa esiintyy seuraavanlaisia käsitesuhteita ja terminologist käsitesuhtein vakiintuneita merkintätapoja (ks. esimerkit viereisellä sivulla): Käsitte merkitsemin kaavioon sanasto-osuusta käsitte tiedoista on poimittu kaavioon käsitte numero, simmäin suositettava termi, mahdollin homonyymin numero kaarisuluissa ja määritelmä lihavoimaton termi on kaaviossa helpottamassa kaavion tulkintaa, mutta sitä ei ole määritelty sanastossa Hierarkkin suh (puudiagrammi) vallitsee laajemman yläkäsitte (esim. turvallisuustila) ja sitä suppeamman alakäsitte (normaaliolot, poikkeusolot, häiriötila) välillä alakäsite voidaan ajatella yläkäsitte erikoistapaukseksi Koostumussuh (kampadiagrammi) alakäsitteet ovat osia yläkäsitteä olevasta kokonaisuusta kaksoiiiva: kokonaisuute tarvitaan tyypillisesti monta kyseislaista osaa esimerkiksi suojelupiiri koostuu suojelulohkoista Funktiosuh (nuoli) käsitesuh, jota ei voida luokitella hierarkkiseksi tai koostumussuhteeksi (esim. ajalliset, paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet) funktiosuhte tyyppi käy ylesä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta esimerkiksi kriittis infrastruktuurin ja yhteiskunnan elintärkeän toiminnon välillä on funktiosuh: kriittin infrastruktuuri turvaa yhteiskunnan elintärkein toimintoj ylläpidon Moniulottein käsitejärjestelmä (puudiagrammin lihavoitu viiva) yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita yhn jaotteluperuste mukaiset (kaaviossa tietyn paksunnetun viivan alla olevat) alakäsitteet eivät voi yhdistyä uuksi käsitteeksi (esim. luonnonsäteily ei voi olla keinotekoista säteilyä) useasta eri ulottuvuusta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi (esim. ulkoin säteily voi olla luonnonsäteilyä) jaotteluperuste on merkitty lihavoidun viivan viere (esim. alkuperän ja sijainnin mukaan) Katkoviivat kuvaavat käsitesuhteita, jotka ovat käsitte ymmärtämis kannalta tärkeitä mutta määrittelyn kannalta epäolnaisia, jot suhteet eivät käy ilmi määritelmistä.

18 HIERARKKINEN SUHDE 34 turvallisuustila uhkan tasosta johtuva yhteiskunnan tila 35 normaaliolot 36 häiriötila 37 poikkeusolot turvallisuustila, jossa ei ole häiriöitä tai häiriöt ovat piiä ja jossa esiintyvät uhkat voidaan ehkäistä nalta tai tarvittaessa torjua viranomaist säännönmukaisin toimivaltuuksin ja voimavaroin turvallisuustila, jossa on häiriöitä ja jonka hallitsemin voi vaatia viranomaisilta erityisiä toimia mutta joka ei ole niin vakava kuin poikkeusolot turvallisuustila, jossa on paljon tai vakavia häiriöitä ja jonka hallitsemin ei ole mahdollista viranomaist säännönmukaisin toimivaltuuksin ja voimavaroin KOOSTUMUSSUHDE 117 suojelupiiri 116 suojelulohko suojelulohkoj muodostama alue alue pelastustoim väestönsuojelun johtamista vart muodostama alue, joka voi jakaantua suojeluyksiköihin FUNKTIOSUHDE 10 kriittin infrastruktuuri 7 yhteiskunnan elintärkeä toiminto perusrakteet ja toiminnot, joilla turvataan yhteiskunnan elintärkein toimintoj ylläpito toiminto, joka on oleellin yhteiskunnan toimivuun kannalta

19 ORDLISTANS UPPLÄGGNING OCH BETECKNINGAR Ordlistans uppställning och sökning av termer Ordlistan är systematiskt uppställd, innehållet är inlat i ämneisa kapitel och inom kapitlet har relatera begrepp placerats nära varandra. Alfabetiska register på alla språk som förekommer i ordlistan finns i slutet av ordlistan. I registr ingår rekommra och icke-rekommra termer samt vissa övriga söktermer som ligger nära något av ordlistans begrepp. Sökterms nummer i registret hänvisar till t begrepp där sökterm är nämnd. Beteckningarna i ordlistans textl I ordlistan ges först finskspråkiga termerna och därefter ekvivalterna på övriga språk. Efter termerna följer n finskspråkiga finition och evtuella tilläggsuppgifter. Därefter följer n ska översättning av finition och tilläggsuppgifterna. Begrepp har fortlöpan numrering. Ett exempel på uppgifter om skyddsrum och förklaringar till ssa: 120 begreppets nummer väestönsuoja finska termer, n mest rekommra först mieluummin kuin: väestösuoja mieluummin kuin (hellre än) = term som inte rekommras ei: pommisuoja ei (inte) = term som inte ska användas skyddsrum n; befolkningsskyddsrum n; befolkningsskydd n (2) ska ekvivalter, n mest rekommra först (n = ett-ord, 2 = homonym) civil fce shelter; > air raid shelter; > bomb shelter; > blast shelter; > fallout shelter gelska ekvivalter (> = ekvivalt hänvisar till ett snävare begrepp än t finiera begreppet) Schutzraum m; Schutzanlage f tyska ekvivalter (m = maskulinum, f = femininum) suojatila, joka on raknettu antamaan suojaa voimakkaalta ionisoivalta säteilyltä, myrkyllisiltä aineilta, raknussortumilta sekä asevaikutuksilta Väestönsuojaan tulee mnä vain viranomaist kehotuksesta. skyddsutrymme som är byggt för att ge skydd mot stark joniseran strålning, giftiga ämn, byggnadsras och verkningar av vap Man ska gå till skyddsrum dast på myndigheternas uppmaning. finition (lit begynnelsebokstav, saknar punkt, kursiverad term hänvisar till begrepp finierat i ordlistan) anmärkning (tilläggsuppgifter om begreppet, exempel, uppgifter om termbruk etc.) översättning av finition översättning av anmärkning

20 Förteckning över alla beteckningar som används i ordlistans textl: fetstil rekommrad finsk term (n mest rekommra först, därefter godkända synonymer) kursivering i finition eller anmärkning, hänvisar till begrepp finierat i nna ordlista (1) homonym; termer med samma lylse m olika betylser t.ex. befolkningsskydd (1) och befolkningsskydd (2) mieluummin kuin: hellre än: rather than: zutreffr als: term rekommdaras inte p.g.a. språkliga skäl (t.ex. lån från främman språk) ei: inte: not: nicht: term betyr något annat än n rekommra term och ska därför inte användas för t finiera begreppet term är föråldrad sk ekvivalt (n mest rekommra först) gelsk ekvivalt (n mest rekommra först) tysk ekvivalt (n mest rekommra först) /FI/ finlandsska /SE/ erigeska /US/ amerikansk gelska /CH/ schweizisk tyska pl term används i pluralis f femininum m maskulinum n neutrum (ska ett-ord) < ekvivalt hänvisar till ett vidare begrepp än t finiera begreppet > ekvivalt hänvisar till ett snävare begrepp än t finiera begreppet ~ ekvivalt hänvisar till ett begrepp som avviker något från t finiera begreppet m om vilket man ändå inte kan säga att t skulle vara vidare eller snävare än t finiera begreppet (tietoaineistoturvallisuusta) terms användningsområ kan anges inom partes efter term <huoltovarmuus> ämnesområ som finition begränsar sig till kan anges inom vinkelpartes unr begreppets nummer

21 Beteckningarna i begreppsdiagramm Begreppsdiagramm och ordlistans textl är avsedda att stödja varandra. Begreppsdiagramm åskådliggör relationer mellan begrepp och gör t lättare att överblicka helheter. I begreppsdiagramm beskrivs följan begreppsrelationer ligt vertagna beteckningssätt inom terminologin (se exempl på sidan invid): Prestation av begreppet i diagrammet av information i ordlistans textl presteras begreppets nummer, n rekommra term, evtuellt homonymnummer (inom partes) och finition i diagramm termer som inte är i fetstil i diagramm är inte finiera i ordlistan, m är med i diagramm för att unrlätta tolkning av diagramm Gerisk relation (träddiagram) rår mellan bredare överordnat begrepp (t.ex. säkerhetstillstånd) och snävare unrordnat begrepp (normala förhållann, undantagsförhållann, störningssituation) t unrordna begreppet kan beskrivas som ett specialfall av t överordna begreppet Partitiv relation (kamdiagram) unrordna begrepp utgör lar av t överordna begreppets helhet dubbelt streck: i helhet ingår vanligtvis flera lar av tta slag till exempel skyddsdistrikt består av skyddsavsnitt Associativ relation (pil) begreppsrelation som inte klassificeras som gerisk eller partitiv relation (t.ex. relationer som beskriver tid, plats, funktion, medier samt ursprung och uppkomst) typ av associativ relation framgår ofta ur finitions språkliga form till exempel relation mellan kritisk infrastruktur och samhällets vitala funktion är associativ: n kritiska infrastruktur säkerställer upprätthållant av samhällets vitala funktioner Flerdimsionellt begreppssystem (träddiagrammets streck i fetstil) t överordna begreppet inlas ligt olika kriterier till olika grupper av unrordna begrepp unrordna begrepp i och samma dimsion (begrepp unr ett och samma fetstilta streck) utesluter varandra (t.ex. naturlig strålning kan inte vara artificiell strålning) unrordna begrepp i skilda dimsioner kan kombineras till nya begrepp (t.ex. extern strålning kan vara naturlig strålning) inlningskriteriet anges invid t fetstilta strecket (t.ex. ligt ursprung och position) Strecka linjer anger begreppsrelationer som är betydan m inte så västliga att relation skulle framgå ur finition.

22 GENERISK RELATION 34 säkerhetssituation samhällstillstånd som beror på nivån på hotet 35 normala förhållann 36 störningssituation 37 undantagsförhållann säkerhetssituation där t inte finns störningar eller där störningarna är små och där hot kan förebyggas eller vid behov avvärjas med myndigheternas regelrätta befogheter och resurser säkerhetssituation i vilk störningar förekommer och vars hantering kan kräva speciella åtgärr av myndigheterna m som inte är lika allvarlig som undantagsförhållann säkerhetssituation i vilk t finns många eller allvarliga störningar och som inte kan hanteras med myndigheternas regelrätta befogheter och resurser PARTITIV RELATION 117 skyddsdistrikt 116 skyddsavsnitt områ som består av skyddsavsnitt områ som t lokala räddningäst bildar för ledning av befolkningsskydt (1) och som kan inlas i skyddsheter ASSOCIATIV RELATION 10 kritisk infrastruktur 7 samhällets vitala funktion grundläggan strukturer och funktioner med vilka upprätthållant av samhällets vitala funktioner säkerställs funktion som är västlig för samhällets funktionsförmåga

23 SANASTON ERITYISPIIRTEITÄ Sanaston näkökulmasta ja rajauksesta Varautumin koskee kaikkia yhteiskunnan osa-alueita, ei vain pelastustoimea tai sotilaallista maanpuolustusta. Sanaston rajaus on ollut vaativaa laajan aihepiirin ja sanaston rajallis laajuun vuoksi. Tämän vuoksi työryhmä päätti, että sanastossa keskitytään lähinnä alan peruskäsitteisiin. Sanastossa pyritään antamaan yleiskuva varautumisesta ja väestönsuojelusta, ja kultakin osa-alueelta on valittu kohryhmän tonnäköisesti tarvitsemat ylätason käsitteet. Sanaston laajaa kohryhmää ajatell määritelmät on pyritty laatimaan mahdollisimman ymmärrettäviksi myös muille kuin erikoisaloihin syvällisesti perehtyneille asiantuntijoille. Varautumis ja väestönsuojelun sanaston lähtökohtana ovat Suom olot ja suomalain lainsäädäntö. Sanaston lähteinä on käytetty monia lakeja, asetuksia sekä viranomaispäätöksiä, -määräyksiä ja -ohjeita. Näistä tärkeimpiä ovat olleet Yhteiskunnan elintärkein toimintoj turvaamis strategia (2006), Tietoja Suom kokonaismaanpuolustuksesta 2006, valmiuslaki (1080/1991), ehdotus uuksi valmiuslaiksi (OMKM 2005:2), hallituks esitys eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siih liittyviksi laeiksi (HE 200/2002), puolustustilalaki (1083/1991) sekä laki huoltovarmuun turvaamisesta (1390/1992). Näin asiakirjoj lisäksi on käytetty monia muita lähteitä. Väestönsuojelun kannalta tärkeitä asiakirjoja ovat myös Gev sopimukset. Ne ovat kansainvälisiä säädöksiä, jotka on tarkoitettu suojelemaan soti ja aseellist selkkaust uhreja ja lievittämään sodan kärsimyksiä. Sopimukset suojelevat hkilöitä, jotka eivät osallistu taisteluihin: haavoittuneita ja sairaita sotilaita, sotavankeja ja siviiliväestöä. Nykyisin voimassa olevat Gev sopimukset ovat vuolta 1949 ja niihin on sitoutunut noin 190 valtiota eli lähes kaikki maailman maat. Vuonna 1977 allekirjoitettiin vielä kaksi ns. lisäpöytäkirjaa, jotka koskevat muun muassa väestönsuojelua ja valtioin sisäisiä aseellisia konflikteja. Sanaston vastineista Koska sanaston lähtökohtana ovat Suom olot, erikieliset vastineet on pyritty valitsemaan niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin suomalaista määritelmää. Esimerkiksi väestönsuojelu on organisoitu eri tavoin eri maissa eikä muista maista välttämättä löydy samantapaisia organisaatioita kuin Suomesta. Ruotsinkielisiksi termeiksi on pyritty valitsemaan sekä Suomessa että Ruotsissa vakiintuneita termejä. Joissain tapauksissa on ollut tarpe ottaa mukaan alueellisia variantteja, koska Suom ja Ruotsin toisistaan poikkeavat järjestelmät ovat luoneet erilaisia termejä. Esimerkiksi yleis vaaramerkin vastinea käytetään Suomessa allmän farosignal -termiä, kun taas Ruotsissa tunnetaan sitä vastaava äänimerkki nimeltä viktigt medlan till allmänhet-signal eli VMA-signal. Englanninkielisistä termeistä on pyritty valitsemaan sisijaisiksi Isossa-Britanniassa käytettävät termit. Olnaiset erot britti- ja amerikanglannin välillä on huomioitu sanastossa. Vaikka saksan kielessä on ylesä erilliset feminiiniset muodot hkilöön viittaaville termeille (esim. Einsatzleiterin), on nämä muodot tilan säästämiseksi jätetty pois sellaisissa tapauksissa, joissa feminiinin muoto on helposti pääteltävissä maskuliinimuotoisesta termistä.

24 Sanaston laatimisajankohdasta Sanaston laatimisajankohta osoittautui haasteelliseksi, sillä monia sanaston kannalta keskeisiä lähteitä uusittiin samaan aikaan, kun sanastoa laadittiin. Kun sanaston teossa lähttiin liikkeelle, yhtä lähteä käytettiin Yhteiskunnan elintärkein toimintoj turvaamis strategiaa vuolta Välillä lähteä oli luonnos Yhteiskunnan elintärkein toimintoj turvaamis strategiaksi 2006 ja loppuvaiheessa vuon 2006 virallisesti hyväksytty versio. Vastaava tilanne oli valmiuslain (vuolta 1991) ja valmiuslakiehdotuks (vuolta 2002) kanssa. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta (211/2006) tuli voimaan, kun sanaston määrittelyvaihe oli loppusuoralla. Muutkin kuin asetukset muuttuivat. Suome esimerkiksi perustettiin Kriisinhallintakeskus Pelastusopiston yhteyte vuon 2007 alussa. Sanastoa laadittaessa on pyritty ottamaan huomioon muutokset tärkeissä lähteissä ja päivittämään uusimmat tiedot myös sanastoon. Sanastossa on kuitkin pitäydytty voimassa olevaan lainsäädäntöön, sillä lakiehdotust käsittelyssä termit ja tehtävät saattavat muuttua. Siksi sanastossa on esimerkiksi poikkeusoloj terveynhuollon neuvottelukunta, joka esiintyy valmiuslaissa, eikä poikkeusoloj sosiaali- ja terveynhuollon neuvottelukunta, joka esiintyy valmiuslakiehdotuksessa.

Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan.

Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan. Kelan terminologinen sanasto Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos FPA-termer Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan TSK 46 Kela FPA SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK Helsinki 2014 Toimitus/Redigering:

Lisätiedot

Työmarkkinasanasto. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan keskeisiä käsitteitä

Työmarkkinasanasto. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan keskeisiä käsitteitä Työmarkkinasanasto Valtion työnantaja- ja hkilöstöpolitiikan keskeisiä käsitteitä Arbetsmarknadsordlista Ctrala begrepp inom stats arbetsgivar- och personalpolitik Labour Market Glossary Key concepts in

Lisätiedot

Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita Oyj

Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita Oyj Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita Oyj Julkaisijat: Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia Kustantaja: Edita Oyj Toimitus: Kaisa Kuhmonen Kansi: Petteri Kivekäs, Edita Oyj Taitto:

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO. Bredbandsordlista. Broadband Vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO. Bredbandsordlista. Broadband Vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO Bredbandsordlista Broadband Vocabulary Helsinki 2012 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12 00120 Helsinki puhelin (09)

Lisätiedot

Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto

Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIHUOLLON TALOUDELLISTEN LUOKITUSTEN SANASTO Versio 1.0 2014-06-30

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Den första undsättande och skyddande myndighetslänken i den hjälpande kedjan

Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Den första undsättande och skyddande myndighetslänken i den hjälpande kedjan 1 Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Den första undsättande och skyddande myndighetslänken i den hjälpande kedjan 112.fi Sisällys Innehåll Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2014 harmaan talouden torjunta

eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2014 harmaan talouden torjunta eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2014 harmaan talouden torjunta harmaan talouden torjunta Markku Hirvonen Kalle Määttä Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2014 Tarkastusvaliokunta 00102

Lisätiedot

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt 2/2012 ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hankkeen paikkatietojärjestelmän suunnittelu (ESRI ArcGIS 9.3.1) Susanne Nieminen

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hankkeen paikkatietojärjestelmän suunnittelu (ESRI ArcGIS 9.3.1) Susanne Nieminen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hankkeen paikkatietojärjestelmän suunnittelu (ESRI ArcGIS 9.3.1) Susanne Nieminen Examensarbete för Naturbruk (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Miljöplanering

Lisätiedot

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 81/2005 Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

TIIVIS TIETOTURVASANASTO

TIIVIS TIETOTURVASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 31 TIIVIS TIETOTURVASANASTO KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA COMPACT VOCABULARY OF INFORMATION SECURITY Helsinki 2004 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry

Lisätiedot

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittäminen

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2009 1 2 3 4 5 6 Tietoyhteiskunta Information Society (IS) Tieto- ja viestintäteknologia Information and Communication Technology (ICT) Lisäarvopalvelut

Lisätiedot

Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista

Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 12/2015 Sisäinen turvallisuus Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista SISÄMINISTERIÖN

Lisätiedot

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden SUURTAPAHTUMA. Kyberturvallisuus ja tulevaisuus. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden SUURTAPAHTUMA. Kyberturvallisuus ja tulevaisuus. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut Rajaturvallisuusunioni ry 2/2015 RAJAVIESTI Gränssäkerhetsunionen rf www.rtu.fi RTU:N FRISBEEGOLFMESTARUUS RUUS SUORITUSARVIOINNIT JA KOORDINAATIO TYÖHYVINVOINTIKYSELYN PURKAMINEN TYÖYKSIKKÖTASOLLA Kestävää

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Tarinoita rauhanrakentajista Berättelser om fredsbyggare

Tarinoita rauhanrakentajista Berättelser om fredsbyggare Tarinoita rauhanrakentajista Berättelser om fredsbyggare 1 2 Sisällys / Innehåll Mikä on Vastuuviikko?...3 Pyri sopuun - rakenna rauhaa!...4 Bygg fred - sök försoning...6 Rauhaa rakentamassa...8 Sovinto

Lisätiedot

Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus

Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 194/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 194/2009

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY God vetenskaplig

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 32/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista

Lisätiedot

Valtion lainananto asuntotuotantoon

Valtion lainananto asuntotuotantoon Valtion lainananto asuntotuotantoon Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 205/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 205/2010 Valtion lainananto

Lisätiedot