HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus AIKA klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kysely kuntalain kokonaisuudistuksesta Hyrynsalmen kunnan ympäristösuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen 179 Hyrynsalmen kunnan maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut/maksujen tarkistaminen 180 Vonkan vuokrasopimuksen tarkistaminen Betonihallin vuokraus Lainahakemus, Moisiovaaran kyläyhdistys ry Lausunto OYS-erva aluekokeilun jatkohankehakemuksesta 184 Hallan Saunan sarjalippujen, Vip-saunan ja liikuntasalin hinnoittelu 185 Maanvuokrasopimuksen uusiminen, Maanrakennus Paavo Malinen 186 Kunnanjohtajan loman vahvistaminen

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ AIKA klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Matti 13:00-17:25 puheenjohtaja Toivanen Osmo 13:00-17:25 varapuheenjohtaja Heikkinen Aira 13:00-17:25 jäsen Heikkinen Pertti 13:00-17:25 jäsen Heinonen Juhani 13:00-17:25 jäsen Keränen Liisa 13:00-17:25 jäsen Keränen Taisto 13:00-17:25 jäsen Nykänen Kati 13:00-17:25 jäsen Tolonen Jussi 13:00-17:25 jäsen Pesola Leila 13:00-17:25 varajäsen Kemppainen Tapani 13:00-17:25 kv:n pj Bäckman Markku 13:00-17:25 kv:n I vpj. Keränen Heimo 13:00-17:25 kunnanjohtaja, esittelijä Heikkinen Tuula 13:00-17:25 pöytäkirjanpitäjä POISSA Tolonen Helka jäsen Romppainen Mirja kv:n II vpj. ALLEKIRJOITUKSET Matti Kemppainen Puheenjohtaja Tuula Heikkinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Aira Heikkinen tarkastanut etänä Pertti Heikkinen tarkastanut etänä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä kunnanviraston hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 173 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sen tä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saa pu vil la. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val taisek si.

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 174 Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitut toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Aira Heik ki nen ja Pertti Heikkinen ja varalla Juhani Heinonen ja Liisa Kerä nen. Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Aira Heikkisen ja Pertti Heikkisen ja varalle Juhani Heinosen ja Liisa Keräsen.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 175 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liit teen 1 mukaan. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 176 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tet ta va otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t , vuosilomapäätökset :t , , , Yleiset päätökset: Etuosto-oikeuden käyttäminen; Vesikkosuo, kiin teis tötun nus Etuosto-oikeuden käyttäminen; määräala tilasta Valtion met sä maat, kiinteistötunnus Kehityspäällikkö Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätös Asiakirjat ovat nähtävänä hallinto-osastolla ja kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoi hin mer kit ty jä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväk si.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kysely kuntalain kokonaisuudistuksesta 296/00.001/2013 KH 177 Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa ko ko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vah voihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitusohjelman mukaan kuntarakenneuudistus muodostaa pe rustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö asetti kun ta lain kokonaisuudistuksen valmistelua varten toimikaudeksi parlamentaarisen seurantaryhmän, työ va liokun nan ja neljä valmistelujaostoa, jotka ovat demokratiajaosto, toimi eli met ja johtamisen -jaosto, talousjaosto sekä kunnat ja mark kinat -jaos to. Tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon muun muassa uusista kuntahallinnon rakenteista sekä kuntien muut tu vas ta toimintaympäristöstä johtuvat muutokset. Kuntalain tulee edelleen olla kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja talout ta koskeva yleislaki. Uudistuksella pyritään vähentämään eri tyislain sää dän nön tarvetta. Tarkoituksena on, että hallituksen esitys uudeksi kuntalaiksi an nettai siin syksyllä 2014 ja uusi kuntalaki tulisi voimaan vuoden 2015 alus sa. Valmistelutyö sovitetaan yhteen eri sektoreilla käynnissä olevien lainsäädäntöhankkeiden kanssa. Valtiovarainministeriö pyytää kuntia vastaamaan men nessä sähköiseen tiedonkeruukyselyyn, jolla kartoitetaan kuntien nä kemyk siä kuntalain uudistamisesta. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan taustamuistio kuntalain ko konais uu dis tuk ses ta. Liitteenä 2 kyselyyn vastaukset. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevat vastaukset.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Hyrynsalmen kunnan ympäristösuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen YMP 70 Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä maksu. Kunnalle perittävän maksun suuruuden määräämisen osalta keskeistä on maksun perustaminen kyseisen suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrään eli omakustannusarvoon. Sama koskee vesi- ja jätelain mukaista asian käsittelyä kunnan ympäristösuojeluviranomaisessa. Maksun perusteet tulee säännöksen mukaan tarkemmin määrätä kunnan hyväksymässä taksassa. Ympäristösuojelupalvelujen tuntihinnaksi taksassa esitetään 48,00 (vuonna 2000 tuntihinta oli 33,65 ). Nyt voimassaolevan taksan on kunnanvaltuusto hyväksynyt Uusien taksojen valmistelussa ovat naapurikuntien ympäristösihteerit (Suomussalmi, Hyrynsalmi) tehneet yhteistyötä. Maksuperusteet, taksaesitys oheisliitteenä. Lisätietoja asiasta kunnanrakennusmestari/ympäristösihteeri puh OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta hyväksyy Hyrynsalmen kunnan ympäristösuojeluviranomaisen taksat ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen/-valtuuston hyväksyttäviksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi. KH 178 Hyrynsalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa jaetaan esi tys lis tan oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta antaa kunnanrakennusmestari/ympäristösihteeri, p Kunnanhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan esityksen ja esittää kun nan val tuus tol le, että se hyväksyy Hyrynsalmen ym pä ris tö suo jelu vi ran omai sen taksan.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Hyrynsalmen kunnan maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut/maksujen tarkistaminen YMP 71 Maa-aineslain 555/81 23 :n sekä Maankäyttö- ja rakennuslain 132/ :n nojalla luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Nyt voimassa olevan taksan on valtuusto hyväksynyt Taksat ovat tulleet voimaan alkaen. Uusien taksojen valmistelussa ovat naapurikuntien (Suomussalmi, Hyrynsalmi) ympäristösihteerit tehneet yhteistyötä. Maksuperusteet ja taksaselvitys ovat oheisliitteenä. Lisätietoja asiasta, kunnanrakennusmestari/ympäristösihteeri OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta hyväksyy Hyrynsalmen kunnan maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen/valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi. KH 179 Hyrynsalmen kunnan maa-ainesten ottamissuunnitelman tar kas tami ses ta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut -tak sa jae taan esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan esityksen ja esittää kun nan val tuus tol le, että se hyväksyy Hy ryn sal men kun nan maa-aines ten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ot ta mis toi min nan val von nas ta suoritettavat maksut.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Vonkan vuokrasopimuksen tarkistaminen KH 180 Hyrynsalmen kunnan ja Tmi Mika Karjalaisen välillä on voi mas saole va vuokrasopimus ( , 239, siirretty Tmi Mika Kar ja laisel le ) Vonkan leirintäalueesta. Yrittäjä Mika Karjalainen on irtisanonut vuokrasopimuksen , vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta sekä yri tyk sel lä että kunnalla. Yrittäjä Mika Karjalaisen kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen eh dois ta Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö p Kunnanhallitus tarkistaa vuokran suuruudeksi alkaen 600 eur / vuosi + alv. Muilta osin vuokrasopimuksen ehdot säilyvät en nal laan.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Betonihallin vuokraus 221/04.043/2013 KH 122 Autoilija Juha Heikkinen on vuokrannut ns. betonihallin alkaen. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika kunnalla on 6 kk ja yrit täjäl lä 1 kk. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Mikäli tiloja tarvitaan metalliyrityksen käyttöön, yritys on velvollinen luo pu maan ko. tiloista irtisanomisajan puitteissa. PeteMark Raudoitus Oy on kiinnostunut vuokraamaan ko. tilat syksyl lä Esityslista oheisliitteenä jaetaan PeteMark Raudoitus Oy:n lähettämä kirje hallin vuokraamisesta. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p ja ke hi tyspääl lik kö, p Kunnanhallitus päättää, että ennen lopullisen päätöksen tekemistä tut ki taan betonihallin myyntimahdollisuuudet ja selvitetään Jann-Puun hallin kunto ja käyttökuntoon saattamiskustannukset. Päätös: Osmo Toivanen esitti Juhani Heinosen kannattamana, että au toi li ja Juha Heikkisen vuokrasopimus irtisanotaan heti. Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkava kannatettu esitys, puheen joh ta ja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi hyväk syt tiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kun nan joh tajan esitystä, äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat Osmo Toi vasen esitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin "jaa" -ääniä 7 (Kemppainen Mat ti, Heikkinen Aira, Heikkinen Pertti, Keränen Liisa, Keränen Taisto, Nykänen Kati ja Tolonen Jussi). "Ei" -ääniä annettiin 3 (Toivanen Os mo, Heinonen Juhani ja Tolonen Helka). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kun nanhallituksen päätökseksi. Äänestyspöytäkirja pöytäkirjan liitteenä. Kehityspäällikkö Pekka Oikarinen esitteli asiaa kokouksessa. KH 144 Nyt on selvitelty vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Betonihallin myyminen - ei ole tarkoituksenmukaista tällä hetkellä myydä kokonaan, koska sa mas sa hallikiinteistössä on neljä muuta yrittäjää ja halli on käy tännös sä täynnä - kiinteistöyhtiön perustamista voidaan harkita, mutta kiinteistön jaka minen aiheuttaa joka tapauksessa kustannuksia - mahdollinen myynti tulee suorittaa julkisena myyntinä kaikille kiinnos tu neil le. 2. Vaihtoehtoisia tiloja Betonihallille ovat seuraavat: a) ns. Jannpuu Oy:n halli - myyminen joko julkisesti tai suoraan, koska halli on ollut jo jul kises ti myynnissä - vuokraus 0,50 /m², yrittäjä itse kunnostaa toimintaansa varten - kunta kunnostaa ja kustannukset joiltakin osin vuokraan (yrittäjä on tällä hetkellä kunnan tiloissa) b) Vastaanottohalli - vuokrataan 2,50 /m² + käyttösähkö. Nykyinen ja mahdollinen tuleva yrittäjä tai yrityksen edustaja tulevat ko kouk seen esit te le mään toimintaansa. Lisätietoja asiasta antavat kunnanjohtaja, p , ke hi tyspääl lik kö, p ja rakennustarkastaja, p Ennen asian käsittelyä Kari Nikula Petemark Raudoitus Oy:stä sekä Pir jo ja Juha Heikkinen esittelivät yritystensä toimintaa kun nan hal lituk sel le. Asiasta keskusteltiin monipuolisesti ja vilkkaasti asianomaisten yrittä jien esittelyjen jälkeen. Keskustelua käytiin asian siirtämisestä, vuok ra so pi muk sen irtisanomisesta ja hallitilojen myynnistä. Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn ja päätöksenteon seuraa vaan kokoukseensa. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen. Kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana klo val tuus to se mi naa rin ajaksi. Kokous jatkui klo

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KH 149 Esitys kokouksessa. Kunnanhallitus päättää muuttaa ns. Betonihallin (Teollisuustie 8 A) vuok ra so pi muk sen ehtoja seuraavasti: Kohteen vuokrataso asetetaan vastaamaan teollisuustoimitilan vuok ra ta soa (vuonna 2003 tehdyn vuokrasopimuksen taso ko ro tettu na indeksillä 1,31). Lisäksi vuokralla oleva yritys suorittaa vuok ratta van kiinteistön käyttöön liittyvät muut maksut (esim. lämmitys, sähkö, jätehuolto ja vesi sekä vakuutukset) myöhemmin vuok ra so pimuk ses sa tarkennettavalla tavalla. Asian valmistelua jatketaan edellä esitetyn kunnanhallituksen linjauk sen pohjalta ja käsitellään seuraavassa kokouksessa. Päätös: Juhani Heinonen esitti Osmo Toivasen kannattamana, että vuok ra so pi mus sanotaan irti ja etsitään nykyiselle vuokralaiselle uusi au to tal li käyttöön. Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheen joh ta ja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi hyväk syt tiin nimenhuutoäänestys. Ne jotka kannattavat kunnanjohtajan esi tys tä ää nes tä vät "JAA", ja ne, jotka kannattavat Juhani Heinosen esi tys tä, ää nes tä vät "EI". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 "JAA"-ääntä (Keränen Pauli, Mu la ri Reetta, Heikkinen Pertti, Keränen Taisto, Nykänen Kati, To lonen Helka ja Tolonen Jussi). "EI"-ääniä annettiin 2 (Heinonen Ju hani ja Toivanen Osmo). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kun nan hal lituk sen päätökseksi. Äänestyspöytäkirja pöytäkirjan liitteenä. Juhani Heinonen jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. KH 170 Päätösesitys kokouksessa. Kunnanhallitus päättää jatkaa asian valmistelua. KH 181 Vuokrasopimusluonnos jaetaan kokouksessa.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p Kunnanhallitus päättää, että PeteMark Oy:lle pyritään etsimään Hyryn sal men kun nas ta vaihtoehtoisia toimitiloja, koska nykyisen vuokra lais yri tyk sen toiminta on muuttunut sen luonteiseksi, että se tar vitsee kyseessä olevat tilat toi min taan sa. Samalla kunnanhallitus päättää tarkistaa yritystilan vuok ra so pi muksen ehtoja siten, että vuokraus koskee koko toimitiloja, 688 m²; ja vuok ran mää rä on 826,14 /kk (+alv), joka sisältää siltanosturin käyt tö oi keu den. Kunnanhallitus hyväksyy vuok ra so pi mus luon nok sen. Päätös: Keskustelun kuluessa Juhani Heinonen esitti Osmo Toi vasen kannattamana että vuokrasopimus sanotaan irti voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaisesti ja nykyiselle vuokralaiselle osoite taan tilat Janpuun teollisuushallista jotka ovat riittävät kyseiselle yri tyk sel le. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnan joh ta jan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänes tet tä vä. Puheenjohtaja esitti, että äänestystapana käytetään niemen huu to ää nes tys tä. Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, ää nes tä vät JAA, ja ne, jotka kannattavat Juhani Heinosen esitystä, ää nes tä vät EI. Kunnanhallitus hyväksyi. Suoritetussa äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 7 (Kemppainen Mat ti, Heikkinen Aira, Heikkinen Pertti, Keränen Liisa, Keränen Taisto, Nykänen Kati, Tolonen Jussi). EI-ääniä annettiin 3 (Heinonen Juha ni, Pesola Leila ja Toivanen Osmo). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kun nan hal lituk sen päätökseksi. Vuokrasopimus liitteenä 3.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Lainahakemus, Moisiovaaran kyläyhdistys ry 374/20.204/2013 KH 182 Moisiovaaran kyläyhdistys ry. kirjoittaa kunnanhallitukselle saapuneessa kirjeessä: "Moisiovaaran koulun jääkiekkokaukalo on rapistunut lähes käyt tökel vot to maan kuntoon ja on nykykunnossa vaarallinen sitä käyt tä ville koululaisille ja kyläläisille. Moisiovaaran kyläyhdistys päätti tehdä jo tain asian hyväksy ja tutki mitkä mahdollisuudet yhdistyksellä olisi saa da tukea uuden kaukalon rakentamiseen. Lopulta päädyttiin hank keis tuk sen kautta hakea rahoitusta Elävä Kainuu Leader ry:ltä mo ni lii kun ta pai kal le, jossa jäälajien lisäksi voi harrastaa kesäisin eri pal lo pe le jä. Hankkeen materiaalikustannukset saatujen tarjousten perusteella ovat noin euroa. Lisäksi kyläyhdistys talkootyönä purkaa enti set rakenteet ja kokoaa elementeistä tehdasvalmisteiset tilalle. Hanke on saanut myönteisen vastaanoton. Elävä Kainuu Leader ry:n hallitus esittää, että hanketta rahoitetaan 75 prosentin tuella euron kustannuksiin asti. Moisiovaaran jääkiekkokaukalo on ollut vilkkaassa käytössä myös kou lu käy tön ulkopuolisena aikana. Kenttää käyttävät koululaisten ja moi siovaa ra lais ten lisäksi lähikylät, jopa kuntarajat ylittäen. Hanke on nopeasti toteutuva investointi ja tästä johtuen tukien maksa tuk set kulkevat jälkijunassa. Pienen kyläyhdistyksen kassavaroilla on mahdoton selvitä velvotteista ilman ulkopuolista väliaikaista rahoi tus ta. Näistä seikoista johtuen Moisiovaaran kyläyhdistys ry hakee Hyrynsalmen kunnalta korotonta lainaa euroa hankkeen ra hoi tuk sen turvaamiseksi ajalle Lainan alka mis ajan koh ta tarkentuu kun hanke lähtee liikkeelle ja voi olla muukin kuin edellä mainittu." Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh ja kunnanrakennusmestari, puh Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Moi sio vaa ran kyläyhdistys ry:lle Moisiovaaran jääkiekkokaukalon raken ta mi seen ,00 euron korottoman kassalainan saak ka. Yhdistykseltä ei vaadita vakuutta. Lainan myöntämisen ehto na on, että Kainuun Ely-keskus antaa hankkeelle myönteisen rahoi tus pää tök sen.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Lausunto OYS-erva aluekokeilun jatkohankehakemuksesta 458/00.001/2012 KH 183 Pohjoiset sairaanhoitopiirit valmistelivat OYS-erva alue ko kei lu hankkeen jatkohakemuksen ministeriölle vuoden 2012 lopussa. STM myön si hankkeen toteuttamiseen euroa vuosille Hankkeen tavoitteena on rakentaa kestävät yhteistyön ra ken teet perus- ja erikoistason sosi aa li- ja terveyspalveluiden ko ko nai suu teen OYS-erva alueella vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edis tä mis tä, sairauksien ja so si aa lis ten ongelmien ehkäisyä sekä pe rus pal ve lu ja toimivien pro ses sien ja hoidon porrastuksen avulla varmistaa erityistason osaamisen tuki peruspalveluille ja osaajien riit tä vyy den turvaaminen alueella suunnitella OYS-erva rakenne. Jat ko hank keen toteuttamiseen liittyen pyydetään kuntien näkemystä jat ko han ke ha ke muk ses sa mainittujen tavoitteiden ja alue ko kei lu hanke ra por tin pohjalta. Materiaali jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Vastaukset pyydetään mennessä. Li sä tie to ja asiasta antaa kunnanjohtaja Heimo Keränen, p Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että työ tä voidaan jatkaa esi tetty jen tavoitteiden pohjalta. Kainuun osalta so te-kun tayh ty mä mal lia on kehitetty pitkään ja se on todettu toi mi vak si, joten se on voitava pe rus ra ken tee na säilyttää.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Hallan Saunan sarjalippujen, Vip-saunan ja liikuntasalin hinnoittelu KH 184 Kunnanhallitus on päättänyt , 142 saunalippujen hinnat. Yrittäjä Maija Juntusen kanssa on neuvoteltu sar ja lip pujen, Vip-saunan ja liikuntasalin hinnoittelusta. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja p tai kehityspäällikkö p Kunnanhallitus päättää hyväksyä sarjalippujen hinnat, Vip-saunan vuok ra hin nan, liikuntasalin hinnat ja myyntiprovision seuraavasti: Sarjalippujen hinnat ovat : 10 kerran sarjaliput kerran sarjaliput 300 Yrittäjä Maija Juntusen myyntiprovisio on 20 prosenttia. Vip-saunan hinta: Yksityiskäyttöön varatuista saunatiloista yrittäjä Maija Juntunen mak saa Hyrynsalmen kunnalle 100 euroa (sisältää ar von li sä ve ron) käyttökerrasta normaalin aukioloajan ulkopuolella. Yrittäjä Maija Juntunen voi hinnoitella Vip-saunan myyntihinnan asiak kail le vapaasti. Liikuntasalin hinnat: Liikuntasalin vuokrahinnat säilyvät ennallaan, kuitenkin kuntalaisille yk si salivuoro on ilmainen kerran viikossa. Hinnat ovat seuraavat: 1-4 henkilöä 5 euroa / henkilö / 1 h (sisältää arvonlisäveron) 5- henkilöä tai enemmän 4 eur / henkilöä / 1 h (sisältää arvonlisäveron) Salin päivähinta alle 4 h on 50 eur (sisältää arvonlisäveron) 4 h - 8 h on 100 eur (sisältää arvonlisäveron)

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Maanvuokrasopimuksen uusiminen, Maanrakennus Paavo Malinen KH 185 Maanrakennus Paavo Maliselle on valmisteltu uusi liitteenä 4 oleva maan vuok ra so pi mus. Vuokrasopimus koskee noin m² suu ruista teollisuustonttia, joka sijaitsee asemakaava alueella Hyrynsalmen kun nan Hyrynsalmen kylässä Hyrynsalmi - nimisellä tilalla RN:o 100:4 (kiinteistötunnus ), osoitteessa Korjaamotie 1, Hyrynsalmi. Vuokra-aika on 30 vuotta. Vuokra-aika alkaa Vuokran mää rä on 391,00 /v ja vuokraa tarkistetaan vuosittain elin kus tannus in dek sin muutosta vastaavasti. Vuokran määrä vastaa entisen vuok ra so pi muk sen mukaista vuokratasoa. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja p Kunnanhallitus hyväksyy Hyrynsalmen kunnan ja Maanrakennus Paa vo Malisen välille laaditun uusitun maanvuokrasopimuksen liitteen 4 mukaisesti.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan loman vahvistaminen KH 186 Kunnanjohtaja pyytää, että kunnanhallitus vahvistaa hänen lo ma päivik seen (säästövapaista). Koska kunnanjohtaja on esteellinen toimimaan tässä asiassa esit teli jä nä, kunnanhallitus käsittelee asian kunnanhallituksen pu heen johta jan esittelystä. Heimo Keränen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian kä sitte lyn ajaksi.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ OIKAISUVAATIMUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): Pykälät 173, 174, 175, 177, 178, 182, 183 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 1 mom): Pykälät 176, 179, 180, 181, 184, 185, 186 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 176, 179, 180, 181, 184, 185, 186 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Hyrynsalmen kunta Kunnanhallitus postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja va litusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, Oulu puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja pu he lin numero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hä nen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä. 2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. 4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitusasiakir jojen toimitta minen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa.

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot