HTM-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TUTKINTO 1.9.2007"

Transkriptio

1 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin voi vastata KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (2007) -teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2007 tai 2006) -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Kunkin tehtävän otsikossa mainittu ohjevastausaika kuvaa vastauksen painoa arvostelussa. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen C:\Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan tunnistenumeroa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä jne.

2 2 / 12 Tehtävä 1 (40 min.) 10 pistettä Seuraavissa kohdissa 1 6 esitetään osakeyhtiön tilintarkastajan riippumattomuutta koskevia väittämiä. Ota kantaa kohtiin. Merkitse tehtävän vastauspohjaan kyseisen numeron kohdalle rasti (X), jos kohtaan sisältyy edes yksi epätosi väittämä. Perustele, miksi kohtaan sisältyvä väittämä/väittämät ovat mielestäsi epätosia. Jos katsot, että kohdassa esitetyt väittämät ovat kaikilta osin tosia, kohtaan ei tule merkitä rastia, eikä sitä tule perustella. Saat pisteitä merkitsemällä vastaustilaan epätoden kohdan rastilla (X). Lisäksi voit saada pisteitä perustelemalla, miksi kyseinen kohta on epätosi. Saat miinuspisteitä, jos merkitset sellaisen kohdan rastilla, joka on kaikilta osin tosi. Et saa miinuspisteitä vääristä perusteluista tai tyhjäksi jätetyistä kohdista. 1) Jos tilintarkastusyhteisön työntekijä toimii tilintarkastusasiakkaana olevan yrityksen hallituksen sihteerinä, tästä aiheutuvat oman työn tarkastamisen uhka ja oman intressin uhka ovat siinä määrin merkittäviä, ettei mikään varotoimi pysty vähentämään niitä hyväksyttävälle tasolle. 2) Tilintarkastusasiakas saattaa tarjota tilintarkastusammatissa toimivalle tilintarkastajalle lahjoja tai vieraanvaraisuutta. Jos lahjat ovat luonteeltaan sellaisia, että järkevä ja asiaan perehtynyt, kaiken relevantin informaation tunteva kolmas osapuoli pitäisi niitä selvästi merkityksettöminä, tilintarkastaja voi päätellä, että tarjous on tehty osana tavanomaista liiketoimintaa ja että sen nimenomaisena tarkoituksena ei olisi päätöksentekoon vaikuttaminen tai tiedon saaminen. Tällöin tilintarkastusammatissa toimiva tilintarkastaja voi yleensä ottaa lahjan tai vieraanvaraisuuden vastaan. 3) Maksamattomat tilintarkastus- tai muut palkkiot voivat uhata tilintarkastajan riippumattomuutta. Tilintarkastusyhteisön toimiessa tilintarkastajana sellainen tilintarkastusyhteisön partneri, joka ei ole ollut mukana suorittamassa tilintarkastusasiakkaalle mitään palveluja, voi varotoimena käydä tilanteen läpi ja vähentää uhkan hyväksyttävälle tasolle. 4) Jos tilintarkastusyhteisö tai varmennustoimeksiantotiimin jäsen antaa lainan varmennustoimeksiantoasiakkaalle, joka ei ole pankki tai vastaava rahalaitos, tästä aiheutuva oman intressin uhka pystytään vähentämään hyväksyttävälle tasolle esimerkiksi takausjärjestelyllä. 5) Jos tilintarkastusyhteisö tai sen kanssa samaan ketjuun kuuluva toinen tilintarkastusyhteisö suorittaa tilintarkastusasiakkaalle arvonmäärityspalveluita joko a) verosuunnittelua, b) asiakkaan maksettavaksi tulevan veron laskemista tai c) veroilmoitusta varten, syntyy helposti oman työn tarkastamisen uhka, mikä vaarantaa riippumattomuutta niin, ettei mikään varotoimi pysty vähentämään sitä hyväksyttävälle tasolle. 6) Oman työn tarkastamisen uhka voi syntyä, jos tilintarkastusyhteisö tai sen kanssa samaan ketjuun kuuluva toinen tilintarkastusyhteisö tekee tilintarkastusasiakkaalle arvonmäärityksen ja kyseinen arvo tullaan sisällyttämään asiakkaan tilinpäätökseen. Arvonmäärityspalvelujen, joissa on kyse sellaisten summien arvostamisesta, jotka eivät yksinään eivätkä yhteenlaskettuina ole tilinpäätöksen kannalta olennaisia, ei katsota aiheuttavan merkittävää uhkaa riippumattomuudelle.

3 3 / 12 Tehtävä 2 (80 min.) 10 pistettä Dental Oy valmistaa, myy ja huoltaa valmistamiaan korkean teknologian hammashuoltolaitteita. Yhtiöjärjestyksen mukaan Dental Oy:n toimialana on hammashuoltolaitteiden valmistaminen, myynti ja huolto. Yhtiö voi lisäksi omistaa ja hallita arvopapereita. Yrityksen liikevaihto tilikaudella oli 32 miljoonaa euroa. Liikevaihto jakaantui seuraavasti: hammashuoltolaitteiden valmistus- ja myyntitoiminta 42 %, huolto 15 % ja arvopaperikauppa 43 %. Hammashuoltolaitteet myydään kotimaassa sijaitseville ostajille asennettuina. Yritys myy laitteita kotimaan lisäksi myös ulkomaille, pääasiassa meriteitse Kanadaan. Asennus ei tällöin sisälly kauppahintaan, vaan hammashuoltolaitteiden ostaja sitoutuu ostamaan laitteiden asennuspalvelun Dental Oy:n kyseisessä maassa toimivalta yhteistyökumppanilta. Ulkomaille tapahtuvassa laitekaupassa toimitusehtona on DDU (Delivered Duty Unpaid) Incoterms Hammashoitoyksiköiden myyntihintaan sisältyy hoitoyksikön kolmen vuoden huoltopalvelu. Muiden laitteiden huoltopalvelut myydään erikseen. Dental Oy kirjaa kirjanpitoon tuotot hammashuoltolaitteiden kotimaan myynnistä, kun laite luovutetaan ostajalle asennettuna. Myös hammashoitoyksiköiden myyntihinta tuloutetaan kokonaisuudessaan asennushetkellä. Ulkomaan myynti kirjataan kirjanpitoon tuotoiksi, kun myydyt laitteet lähtevät varastosta. Huoltopalveluista saatavat tuotot kirjataan kirjanpitoon silloin, kun huoltopalvelu on suoritettu. Liitteessä 1 on tiivistelmä Dental Oy:n FAS:n mukaisesta tuloslaskelmasta ja taseesta tilikaudelta Tehtävä Selosta, onko Dental Oy:n liikevaihtoon kirjattujen tuottoerien kirjaustapa hyvän kirjanpitotavan mukainen. Esitä tarvittaessa korjausehdotuksesi. Selvitä myös, miten tuottoerien tuloutusperiaatteita tulisi muuttaa, jos Dental Oy laatisi tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti. Tehtävä 3 (120 min.) 10 pistettä Tilkkutäkki Oyj harjoittaa untuvan ja turkisten jalostusta ja kauppaa. Se valmistaa välituotteita esimerkiksi talvivaatteiden, vuodevaatteiden ja makuupussien valmistukseen. Tilkkutäkki Oyj hankkii raaka-aineen pääasiassa kotimaasta. Se myöntää raaka-ainetoimittajille ennakkoa toimitussitoumusta vastaan (taseessa eriteltynä kohdassa toimittajasaamiset ) osana toimitussopimuksia. Tilkkutäkki Oyj:llä on tuotantolaitos Suomessa sekä myyntiä Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Saksassa. Osa ulkomaanmyynnistä tapahtuu edustussopimusten kautta. Tilkkutäkki Oyj:n yhtiöjärjestyksessä on lunastus- ja suostumuslauseke. Muilta osin yhtiöjärjestys on uuden osakeyhtiölain olettamasäännösten mukainen. Yrityksellä on yksi osakesarja, jossa on miljoona osaketta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Pääosa osakkeiden omistuksesta jakaantuu viidelle suurelle osakkeenomistajalle. Pääomistaja omistaa yhtiön osakkeista ja äänimäärästä 30 prosenttia. Neljä muuta suurta osakkeenomistajaa omistavat kukin 10 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä. Loput yrityksen osakkeista on jakaantunut vajaalle kahdellekymmenelle pienemmälle osakkeenomistajalle, joista kukin omistaa muutaman prosentin osuuden Tilkkutäkki Oyj:n osakkeista ja äänistä. Yrityksen tilikausi on kalenterivuosi. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen. Tilkkutäkki Oyj myi päättyneen tilikauden aikana

4 4 / 12 omistamansa suuren maa-alueen, josta syntynyt myyntivoitto kirjattiin satunnaisiin tuottoihin. Tilkkutäkki Oyj:llä oli yhtiökokouksen pitohetkellä vain vähän kassavaroja, joten välittömän osingonjaon sijaan yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen jakamaan osinkoa myöhempänä ajankohtana enintään euroa OYL 13:6.2:n mukaisesti. Hallituksen valtuutus on voimassa asti. Yritys oli jakanut tilivuodelta 2005 osinkoina yhteensä euroa. Tilkkutäkki Oyj:n pääomistaja on kuullut, että yritys on onnistunut tekemään huhtikuun alussa merkittäviä kauppoja. Hän on pyytänyt hallituksen puheenjohtajaa kutsumaan hallituksen koolle päättämään huomattavasta osingonjaosta. Hallituksen puheenjohtaja on laatinut kokousta varten esityksen, jonka mukaisesti hallitus päättäisi jakaa yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella 0,70 euroa osinkoa osaketta kohden eli yhteensä euroa. Osinko olisi nostettavissa viikon kuluttua hallituksen kokouksesta. Olet Tilkkutäkki Oyj:n tilintarkastustiimin jäsen. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja kysyy sinulta mielipidettä ehdotetusta varojenjaosta. Eläkkeelle jäänyt entinen tilintarkastaja on kertonut sinulle, että Tilkkutäkki Oyj:n pääomistajan ja muiden suurten osakkeenomistajien välillä on ollut aika ajoin erimielisyyksiä yhtiön hallinnoinnista ja kehittämisestä. Yhtiön pääomistajalla on suuria henkilökohtaisia velkoja, joten hän on puoltanut voimakasta varojenjakoa yrityksestä. Muut osakkeenomistajat olisivat halukkaita investoimaan enemmän yhtiön toiminnan kehittämiseen. Olet tutustunut yhtiön tilanteeseen myös keskustelemalla toimitusjohtajan kanssa. Tehtävään liittyvät seuraavat liitteet: Liite 2: Tilkkutäkki Oyj:n tuloslaskelma ja tase tilikaudelta Liite 3: Muistio toimitusjohtajan kanssa käymästäsi keskustelusta Liite 4: Tilitoimiston laatima Tilkkutäkki Oyj:n rahavirtalaskelma Tehtävä Voiko Tilkkutäkki Oyj:n hallitus päättää osingonjaosta hallituksen puheenjohtajan ehdottamalla tavalla? Vastaa kysymykseen osakeyhtiölain, muun asiaan mahdollisesti liittyvän lainsäädännön ja edellä esitettyjen seikkojen perusteella. Esitä vastauksesi tueksi tarvittavat laskelmat. Verovaikutuksia ei tarvitse selostaa. Lainsäädännön tulkintakäytännön selostamisesta voit saada lisäpisteitä. Esitä vastauksesi lopuksi lyhyesti toimintasuosituksesi Tilkkutäkki Oyj:n hallitukselle. Vastaa kysymykseen olettaen, että tänään on

5 5 / 12 HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA LIITE SISÄLLYS SIVU Liite 1, tehtävä 2 6 Liite 2, tehtävä 3 8 Liite 3, tehtävä 3 10 Liite 4, tehtävä 3 12

6 6 / 12 Liite 1 Tiivistelmä Dental Oy:n tuloslaskelmasta ja taseesta tilikaudelta Dental Oy Tuloslaskelma (tuhatta euroa) LIIKEVAIHTO Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate Myynnin ja markkinoinnin kulut -87 Hallinnon kulut -104 Liiketoiminnan muut tuotot 982 Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot Rahoituskulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät 0 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys -14 Tuloverot -332 TILIKAUDEN VOITTO 1 462

7 7 / 12 Liite 1 Dental Oy Tase (tuhatta euroa) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 151 Muut pitkävaikutteiset menot 50 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 201 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 86 Rakennukset ja rakennelmat 504 Koneet ja kalusto 216 Muut aineelliset hyödykkeet 127 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 933 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet*) Valmiit tuotteet/tavarat*) Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset 720 Siirtosaamiset 683 Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 792 Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 30 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 346 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 44 Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä *) Aineet ja tarvikkeet sekä valmiit tuotteet ja tavarat koostuvat hammashuoltolaitteisiin liittyvistä eristä.

8 8 / 12 Liite 2 Tilkkutäkki Oyj TULOSLASKELMA Euroa LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot ja verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

9 9 / 12 Liite 2 Tilkkutäkki Oyj TASE VASTAAVAA Euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Toimittajasaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Vastattavaa

10 10 / 12 Liite 3 MUISTIO Tilkkutäkki Oyj TIIVISTELMÄ TOIMITUSJOHTAJAN KANSSA KÄYDYSTÄ KESKUSTELUSTA Tilkkutäkki Oyj on vanha perheyritys, jonka taseessa on ollut paljon varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia omaisuuseriä. Yritys on myynyt runsaasti omaisuutta yhtiökokouksen neljä vuotta sitten hyväksymän viisivuotisen toimenpideohjelman mukaisesti. Yhtiön varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia tase-eriä oli vuoden 2007 alussa tasearvoin laskettuna noin miljoona euroa. Toimenpideohjelma on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2007 aikana. Osa omaisuuseristä on ollut vaikeasti myytävissä. Entisen tilintarkastajan ja toimitusjohtajan näkemyksen mukaan tase-eriin ei ole kuitenkaan ollut tarvetta tehdä arvonalennuskirjauksia. Yrityksessä on kiinnitetty huomiota hallintokäytäntöihin. Yhtiölle on valittu uusi toimitusjohtaja. Yhtiön hallitukseen on myös valittu kaksi ulkopuolista ja suurista omistajista riippumatonta hallituksen jäsentä. Heistä toinen valittiin pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi. Samassa yhtiökokouksessa yhtiö vaihtoi myös tilintarkastajaa pitkäaikaisen tilintarkastajan jäädessä eläkkeelle. Tilkkutäkki Oyj ostaa suurimman osan valmistukseen tarvitsemastaan raaka-aineesta tuottajilta talvella. Myynti käy parhaiten maalis-kesäkuussa, kun seuraavan kauden talvivaatteita ja retkivarusteita valmistetaan. Hankintojen ja myyntisesongin ajoittuminen eri vuodenajoille asettaa haasteita yrityksen kassanhallinnalle. Tilkkutäkki Oyj:n Suomessa sijaitsevan tuotantolaitoksen modernisointi vaatii lähivuosina merkittäviä investointeja. Investointien suuruudesta ei ole tehty laskelmia, mutta ne ovat toimitusjohtajan karkean arvion mukaan useita miljoonia euroja. Viime vuosina Tikkutäkki Oyj:n liikevaihdon kasvu on ollut vähäistä ja yrityksen kannattavuus on heikentynyt useamman vuoden ajan. Toimitusjohtajan arvion mukaan tämä johtuu siitä, että omistajat eivät ole päässeet yksimielisyyteen yhtiön kehittämistoimista. Myöskään Tilkkutäkki Oyj:n henkilöstöpolitiikka ei ole ollut kaikilta osin onnistunutta. Tuottavuus on alentunut ja henkilöstökulut ovat kasvaneet. Lisäksi alan haastava markkinatilanne kasvattaa varastoja ja vaatii markkinointipanostusten lisäämistä. Korkojen nousu on lisännyt rahoituskuluja, ja korkojen nousun odotetaan jatkuvan. Tilkkutäkki Oyj:llä oli syys-marraskuussa 2006 vaikeuksia laskujen maksamisessa. Laskujen keskimääräiset maksuajat ovat pidentyneet. Yritys on ajoittain joutunut ottamaan lyhytaikaista velkaa suoriutuakseen maksuvelvoitteistaan. Se otti suuren euron lainan, josta euroa tulee maksaa takaisin vuoden kuluttua ja euroa kahden vuoden kuluttua lainan nostamisesta. Lainaneuvottelut olivat vaikeat. Pankki piti suurta osaa yhtiön omaisuudesta vaikeasti realisoitavana, vaikka yhtiön edustajat olivat asiasta eri mieltä. Lopulta pankki suostui myöntämään lainan niin sanotuilla kovenanttiehdoilla. Lainasopimukseen sisältyvän kovenanttiehdon mukaan yhtiöstä ei saa jakaa varoja osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa enempää, ellei varojenjakoon ole saatu velkojan kirjallista suostumusta. Jos varoja jaetaan kovenanttiehdon vastaisesti, laina erääntyy välittömästi kokonaisuudessaan maksettavaksi. Toimitusjohtajan arvion mukaan lainaa ei saada lisää, ennen kuin olemassa olevia velkoja on lyhennetty merkittävästi tai kannattavuus on parantunut. Osalla otetusta lainasta lyhennettiin erääntynyttä pankkilainaa, mutta varat käytettiin pääasiassa liiketoiminnasta kertyneiden laskujen maksamiseen.

11 11 / 12 Yhtiön johto seuraa myynnin kehitystä ja muuta rahavirtaa maksuperusteisesti kuukausittain tilitoimiston tuottaman laskelman perusteella. Toimitusjohtajan mukaan alkukevään myynti on kehittynyt suotuisasti. Erityisesti maaliskuussa kauppa kävi hyvin. Meneillään olevan huhtikuun aikana yhtiö on tehnyt hieman yllättäen suuria turkiskauppoja. Yhtiön johto on myös jatkanut pitkäaikaista ohjelmaa taseen keventämiseksi liiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta. Yhtiö myi huhtikuun alussa kiinteistön käteiskaupalla eurolla. Nämä tapahtumat huomioiden toimitusjohtaja odottaa huhtikuulta 2007 noin euron positiivista kassavirtaa. Tilkkutäkki Oyj on tehnyt huhtikuun alussa esisopimuksen allekirjoitettavasta Asessori Oy:n osakkeiden kaupasta taseen keventämistä koskevan toimenpideohjelman mukaisesti. Osakkeiden myynnistä saatava kauppahinta on vähintään euroa ja enintään euroa. Lopullinen kauppahinta riippuu Asessori Oy:n tammi-kesäkuun tuloksesta. Kauppahinta maksetaan varsinaisessa kaupantekotilaisuudessa. Tilkkutäkki Oyj:n toimitusjohtajan määräyksestä yritys on tehnyt alustavia sopimuksia ensi syksyn ja talven raaka-ainetoimituksista. Näiden sopimusten mukaiset suoritukset ovat kesäkuun alusta alkaen tilivuoden 2007 puolella noin 1,3 miljoonaa euroa. Raakaainehankinnoista aiheutuvat kustannukset ovat budjetoidun mukaisia. Viime vuosien liiketoiminnan epäsuotuisan kehityksen johdosta tavanomaisen liiketoiminnan budjetoitu kassavirta vuodelle 2007 on euroa (sisältäen rahoitustulot ja -menot). Budjetti ei kuitenkaan sisällä taseen keventämiseksi laaditun toimenpideohjelman kattamia omaisuuden myyntituloja, joita mahdollisesti kertyy vuoden aikana. Alkuvuosi on sujunut budjetoidun mukaisesti.

12 12 / 12 Liite 4 Tilkkutäkki Oyj RAHAVIRTALASKELMA Rahavirrat kuukausittain Kumulatiivinen rahavirta TAMMIKUU Tulot Menot HELMIKUU Tulot Menot MAALISKUU Tulot Menot

13 1 / 4 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin voi vastata KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (2007) -teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2007 tai 2006) -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen tai rahoituslaskelman teknisiä yhteenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Vastatessasi voit luottaa siihen, että tehtävän taustatiedoissa esitetyt asiat (s. 2) ovat oikein. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen C:\Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan tunnistenumeroa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. C:\Omat tiedostot\2-osa Tehtävä C:\Omat tiedostot\2-osa Tehtävä jne.

14 2 / 4 Taustatiedot Rakennusliike Ripeät Oy rakentaa asuntoja yksityishenkilöille ja rakennuttajayhtiöille. Yhtiön kotipaikka on Kotikylä, ja se toimii kotikunnassaan sekä sen lähiympäristössä. Yhtiö osti Naapurikylässä toimivan rakennusliikkeen liiketoiminnan vuonna Liiketoimintakauppahinta ylitti kaupassa siirtyneen varallisuuden käyvän arvon eurolla, mistä muodostui taseeseen liikearvo. Liikearvo poistetaan viidessä vuodessa. Isä Ripeä perusti rakennusliikkeen vuonna Isä Ripeä on vielä mukana yhtiön toiminnassa, mutta Poika Ripeä omistaa osakekannasta tilikauden päättyessä 45,63 % ja hän toimii yhtiön toimitusjohtajana. Ripeät päättivät nostaa yhtiön toiminnan laajentumisen myötä yhtiön pitkäaikaisen työntekijän Timpuri Jämäkän uuteen asemaan osakkaaksi. Ripeät arvioivat tämän parantavan entisestään timpurin työmotivaatiota ja hänen sitoutumistaan yritykseen. Päättyneellä tilikaudella toteutettiin suunnattu osakeanti, jossa Timpuri Jämäkkä sai merkitä uusia osakkeita 3 kpl (2,91 % osakekannasta) hintaan euroa/kpl. Suunnatusta annista tulleet varat merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Rakennusliikkeen osakkeet ovat nimellisarvottomia, joten osakepääomaa ei korotettu. Uusien osakkeiden lukumäärä on ilmoitettu kaupparekisteriin, mutta muutos ei näy vielä rekisterissä silloin, kun tehdään päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen tilintarkastusta. Rakennusliike Ripeät Oy:n hallituksessa ovat Isä ja Poika Ripeä sekä Timpuri Jämäkkä. Rakennusliikkeen palveluksessa on yhdeksän työntekijää. Yhtiö toimii omistamissaan tiloissa, jotka valmistuivat vuoden 1998 alussa. Koska toimitilat ovat kovassa käytössä, ne poistetaan 20 vuodessa tasapoistoina. Toimitilarakennuksen hankintahinta oli euroa. Rakennusliike Ripeät Oy:n tilintarkastajaksi valittiin syksyn 2006 varsinaisessa yhtiökokouksessa HTM-yhteisö Verkko-Tilintarkastus Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii HTM Ville Verkko. Sinun tehtävänäsi on toimia hänen tilintarkastusapulaisenaan. HTM-yhteisö Verkko-Tilintarkastus Oy tarkastaa yhtiötä ensimmäistä kertaa. Sinulla on käytössäsi seuraava tilintarkastusmateriaali: tasekirja tilikaudelta , joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot (Liite 1) myyntiastelaskelma As Oy Viisastenkivestä (Liite 2) ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja (Liite 3) Aineistotarkastuksen sekä Isä Ripeän, Poika Ripeän, Timpuri Jämäkän ja kirjanpitäjä Katri Tarkan kanssa käymiesi keskustelujen perusteella olet saanut selvitettyä seuraavia asioita: Yhtiöllä on sisäisen laskennan järjestelmä, josta saadaan tietoa litteratasolla rakennuskohteittain. Tarjouslaskennan litterointia ei tehdä aivan samalla tarkkuudella kuin kirjanpidossa tehtävässä seurannassa. Yhtiö on noudattanut viiden viimeisen vuoden ajan rakennusprojekteissa osatuloutusta. Sykäyksen osatulouttamiselle antoi vuonna 2002 tilinpäätöshetkellä keskeneräisenä ollut yhtiön toimintaan nähden iso rakennuskohde,

15 3 / 4 jonka osakkeista oli lähes kaikki saatu myytyä. Yhtiön ennustamistarkkuus on vaihdellut jonkin verran. Erityisesti maarakentamisessa on tullut muutamia yllätyksiä. Projektien katteet ovat kuitenkin olleet pääsääntöisesti positiivisia. Kirjanpitoa ja sisäistä laskentaa hoitaa yhtiön pitkäaikainen kirjanpitäjä Katri Tarkka. Hän on sairastellut hieman menneen talven aikana, ja hänen sijaisenaan on ollut toimistosihteerinä ja reskontranhoitajana toimiva Sirkka Sorja. Yhtiö on ryhtynyt soveltamaan alkaneella tilikaudella kirjanpitolautakunnan antamaa yleisohjetta perustajaurakoinnin käsittelystä. Edellisen tilikauden luvut on tehty vertailukelpoisiksi päättyneen tilikauden lukujen kanssa. Poika Ripeä otti lainaa Rakennusliike Ripeät Oy:ltä osakkeiden hankintaa varten. Lainasta laadittiin velkakirja, ja Poika Ripeä antoi lainalle pantiksi perintönä saadun arvokkaan timanttisormuksen. Timanttisormusta ei kuitenkaan ole uskallettu säilyttää yhtiön tiloissa, joten se on Poika Ripeän omassa tallelokerossa. Velkakirjan lainaehtojen mukaan laina on maksettava takaisin 10 vuodessa tasalyhennyksin. Poika Ripeä ei pystynyt lyhentämään lainaa päättyneellä tilikaudella oman talon rakennuttamisen vuoksi. Myös päättyneen tilikauden korko on kirjattu lainapääoman lisäykseksi vuonna Lainaa oli maksamatta tilinpäätöshetkellä euroa ja tilikaudelta kertynyt korko oli 1 157,67 euroa. Toukokuussa 2007 Poika Ripeä on lainannut yhtiöltä rahaa omaan käyttöönsä euroa, jonka hän on luvannut maksaa takaisin kesän aikana. Kyseinen erä sisältyy käteiskassaan. Tilintarkastusta tehtäessä lainaa ei edelleenkään ollut maksettu takaisin. Naapurikylästä ostettuun liiketoimintakauppaan liittyvää liikearvoa on poistamatta euroa. Vuonna 2004 hankitun liiketoiminnan asiantuntijakulut, noin euroa, oli kirjattu kyseisenä vuonna suoraan kuluksi. Yhtiöllä ei ole ollut päättyneellä tilikaudella Naapurikylässä yhtään rakennuskohdetta. Toimitusjohtajan näkemyksen mukaan Naapurikylään ollaan suunnittelemassa uutta kohdetta, jonka ennakkomarkkinointi aloitetaan syksyllä Yhtiön tekemät suunnitelman mukaiset poistot koneiden ja kaluston osalta vastaavat elinkeinoverolain mukaisia enimmäispoistoja. Rakennuksen elinkeinoverolain mukaiset 4 prosentin enimmäispoistot ovat pienemmät kuin yhtiön käyttämät suunnitelman mukaiset poistot. Tilikaudella enimmäispoistojen ja suunnitelman mukaisten poistojen ero on euroa. Poistojen välistä eroa ei ole huomioitu kirjanpidossa. Ennen tilinpäätöspäivää yhtiö on saanut euron laskun (sisältää arvonlisäveroa 22 prosenttia) uudesta nosturista. Laskua ei ole kirjattu kirjanpitoon, koska nosturin toimituspäivä oli vasta Yhtiö on saanut matalapalkkatukea kahden työntekijän osalta yhteensä euroa. Matalapalkkatuki on kirjattu saadut Kela-korvaukset -tilille palkkojen ryhmään. Yhtiön vuonna 2000 hankkimaan tonttiin, jonka hankintahinta oli euroa, on tehty euron arvonkorotus vuonna Arvonkorotus on perustunut vuonna 2002 saatuun asiantuntijalausuntoon. Näin pysyvien vastaavien maa-alueisiin sisältynyt arvo vuonna 2002 oli euroa. Tontin hankinnasta maksettu 400 euron varainsiirtovero on kirjattu hankintavuonna kuluksi. Vuonna 2003 tontti on siirretty vaihto-omaisuuteen, koska tonttia on päätetty ryhtyä jalostamaan. Aikaisemmin arvonkorotusrahastossa esitetty euroa on siirretty uudelleenarvostusrahastoon päättyneen tilikauden tilinpäätöksessä.

16 4 / 4 Käydessäsi läpi rakennusten luovutuspöytäkirjoja havaitset, että maaliskuussa 2007 on saatu valmiiksi As. Oy Kotikunnas -niminen kohde. Tarkastaessasi kohteen kirjanpitoa havaitset, ettei kyseiselle kohteelle ole kirjattu menoja toukokuussa Kohteen takuuvaraus on tehty kirjanpitoon yhtiön normaalikäytännön mukaisesti prosentuaalisesti urakan loppusummasta, ja se sisältyy pakollisiin varauksiin. Varauksessa käytetty prosentti perustuu aikaisempaan kokemukseen syntyneistä takuumenoista. Kohteelle ei ole tehty kirjanpidossa jälkityövarausta. Ulkomaalauksen ja pihatöiden menoarvio tarjouslaskennassa on euroa. Tehtävä 1 (7 pistettä) Mitä virheitä ja/tai puutteita esiintyy Rakennusliike Ripeät Oy:n kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksille. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet voidaan korjata. Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Esitä myös tarkastushavainnon vaikutus tilintarkastuslain mukaiseen raportointiin (mitä raportoidaan, missä raportissa ja miten), ellei virhettä ja/tai puutetta korjata. VASTAUSMALLI Rakennusliike Ripeät Oy:n tilintarkastus, tilikausi Päiväys: Tarkastaja: Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely Vaikutus raportointiin (mitä raportoidaan), jos virhettä tai puutetta ei korjata Raportointi (missä/miten raportoidaan), jos virhettä tai puutetta ei korjata Tehtävä 2 (3 pistettä) Laadi Rakennusliike Ripeät Oy:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi täydelliset ja tänään päivätyt: a) tilintarkastuskertomus ja b) tilinpäätösmerkintä edellyttäen, että yhtiön kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei miltään osin muuteta.

17 1 / 12 HTM-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT LIITE SISÄLLYSLUETTELO SIVU LIITE 1: RAKENNUSLIIKE RIPEÄT OY:N TASEKIRJA Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 10 Tilinpäätösmerkintä 10 LIITE 2: MYYNTIASTELASKELMA AS OY VIISASTENKIVESTÄ 11 LIITE 3: YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 12

18 2 / 12 Liite 1 RAKENNUSLIIKE RIPEÄT OY TASEKIRJA TILIKAUDELTA

19 3 / 12 RAKENNUSLIIKE RIPEÄT OY Tilinpäätös Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 10 Tilinpäätösmerkintä 10 Rakennusliike Ripeät Oy Y-tunnus Kotipaikka Kotikylä Osoite Kotikyläntie 111

20 4 / 12 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,42 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , ,21 Liiketoiminnan muut tuotot 1 231,49 0,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,32 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,52 Ulkopuoliset palvelut , ,02 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,49 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,20 Muut henkilösivukulut , ,45 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,99 Liiketoiminnan muut kulut , ,17 Kulut yhteensä , ,12 LIIKEVOITTO , ,09 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 458,04 347,76 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,10 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA , ,99 VEROJA Tuloverot , ,56 TILIKAUDEN VOITTO , ,43

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %.

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %. Tilinpäätössuunnittelu luentoharjoitukset 2015 1 (11) Luentoharjoitus 1 Lumi Oy:n tase 31.12.200X Pysyvät vastaavat Pitkävaikutteiset menot 1 000 Maa-alueet 60 000 Rakennus 200 000 Kalusto 50 000 Osakkeet

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

tilintarkastaja. suorita seuraavat

tilintarkastaja. suorita seuraavat LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(6) 3156 T I L I N T A R K A S T U S I Tent ti 29.1.2001 klo 16.15-19.15 Tehtiivii l/tilintarkastuskertomus & Tilintarkastustekn (max. 70 pistettii) Olet Oilpoint Oy:n

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot