HTM-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TUTKINTO 1.9.2007"

Transkriptio

1 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin voi vastata KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (2007) -teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2007 tai 2006) -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Kunkin tehtävän otsikossa mainittu ohjevastausaika kuvaa vastauksen painoa arvostelussa. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen C:\Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan tunnistenumeroa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä jne.

2 2 / 12 Tehtävä 1 (40 min.) 10 pistettä Seuraavissa kohdissa 1 6 esitetään osakeyhtiön tilintarkastajan riippumattomuutta koskevia väittämiä. Ota kantaa kohtiin. Merkitse tehtävän vastauspohjaan kyseisen numeron kohdalle rasti (X), jos kohtaan sisältyy edes yksi epätosi väittämä. Perustele, miksi kohtaan sisältyvä väittämä/väittämät ovat mielestäsi epätosia. Jos katsot, että kohdassa esitetyt väittämät ovat kaikilta osin tosia, kohtaan ei tule merkitä rastia, eikä sitä tule perustella. Saat pisteitä merkitsemällä vastaustilaan epätoden kohdan rastilla (X). Lisäksi voit saada pisteitä perustelemalla, miksi kyseinen kohta on epätosi. Saat miinuspisteitä, jos merkitset sellaisen kohdan rastilla, joka on kaikilta osin tosi. Et saa miinuspisteitä vääristä perusteluista tai tyhjäksi jätetyistä kohdista. 1) Jos tilintarkastusyhteisön työntekijä toimii tilintarkastusasiakkaana olevan yrityksen hallituksen sihteerinä, tästä aiheutuvat oman työn tarkastamisen uhka ja oman intressin uhka ovat siinä määrin merkittäviä, ettei mikään varotoimi pysty vähentämään niitä hyväksyttävälle tasolle. 2) Tilintarkastusasiakas saattaa tarjota tilintarkastusammatissa toimivalle tilintarkastajalle lahjoja tai vieraanvaraisuutta. Jos lahjat ovat luonteeltaan sellaisia, että järkevä ja asiaan perehtynyt, kaiken relevantin informaation tunteva kolmas osapuoli pitäisi niitä selvästi merkityksettöminä, tilintarkastaja voi päätellä, että tarjous on tehty osana tavanomaista liiketoimintaa ja että sen nimenomaisena tarkoituksena ei olisi päätöksentekoon vaikuttaminen tai tiedon saaminen. Tällöin tilintarkastusammatissa toimiva tilintarkastaja voi yleensä ottaa lahjan tai vieraanvaraisuuden vastaan. 3) Maksamattomat tilintarkastus- tai muut palkkiot voivat uhata tilintarkastajan riippumattomuutta. Tilintarkastusyhteisön toimiessa tilintarkastajana sellainen tilintarkastusyhteisön partneri, joka ei ole ollut mukana suorittamassa tilintarkastusasiakkaalle mitään palveluja, voi varotoimena käydä tilanteen läpi ja vähentää uhkan hyväksyttävälle tasolle. 4) Jos tilintarkastusyhteisö tai varmennustoimeksiantotiimin jäsen antaa lainan varmennustoimeksiantoasiakkaalle, joka ei ole pankki tai vastaava rahalaitos, tästä aiheutuva oman intressin uhka pystytään vähentämään hyväksyttävälle tasolle esimerkiksi takausjärjestelyllä. 5) Jos tilintarkastusyhteisö tai sen kanssa samaan ketjuun kuuluva toinen tilintarkastusyhteisö suorittaa tilintarkastusasiakkaalle arvonmäärityspalveluita joko a) verosuunnittelua, b) asiakkaan maksettavaksi tulevan veron laskemista tai c) veroilmoitusta varten, syntyy helposti oman työn tarkastamisen uhka, mikä vaarantaa riippumattomuutta niin, ettei mikään varotoimi pysty vähentämään sitä hyväksyttävälle tasolle. 6) Oman työn tarkastamisen uhka voi syntyä, jos tilintarkastusyhteisö tai sen kanssa samaan ketjuun kuuluva toinen tilintarkastusyhteisö tekee tilintarkastusasiakkaalle arvonmäärityksen ja kyseinen arvo tullaan sisällyttämään asiakkaan tilinpäätökseen. Arvonmäärityspalvelujen, joissa on kyse sellaisten summien arvostamisesta, jotka eivät yksinään eivätkä yhteenlaskettuina ole tilinpäätöksen kannalta olennaisia, ei katsota aiheuttavan merkittävää uhkaa riippumattomuudelle.

3 3 / 12 Tehtävä 2 (80 min.) 10 pistettä Dental Oy valmistaa, myy ja huoltaa valmistamiaan korkean teknologian hammashuoltolaitteita. Yhtiöjärjestyksen mukaan Dental Oy:n toimialana on hammashuoltolaitteiden valmistaminen, myynti ja huolto. Yhtiö voi lisäksi omistaa ja hallita arvopapereita. Yrityksen liikevaihto tilikaudella oli 32 miljoonaa euroa. Liikevaihto jakaantui seuraavasti: hammashuoltolaitteiden valmistus- ja myyntitoiminta 42 %, huolto 15 % ja arvopaperikauppa 43 %. Hammashuoltolaitteet myydään kotimaassa sijaitseville ostajille asennettuina. Yritys myy laitteita kotimaan lisäksi myös ulkomaille, pääasiassa meriteitse Kanadaan. Asennus ei tällöin sisälly kauppahintaan, vaan hammashuoltolaitteiden ostaja sitoutuu ostamaan laitteiden asennuspalvelun Dental Oy:n kyseisessä maassa toimivalta yhteistyökumppanilta. Ulkomaille tapahtuvassa laitekaupassa toimitusehtona on DDU (Delivered Duty Unpaid) Incoterms Hammashoitoyksiköiden myyntihintaan sisältyy hoitoyksikön kolmen vuoden huoltopalvelu. Muiden laitteiden huoltopalvelut myydään erikseen. Dental Oy kirjaa kirjanpitoon tuotot hammashuoltolaitteiden kotimaan myynnistä, kun laite luovutetaan ostajalle asennettuna. Myös hammashoitoyksiköiden myyntihinta tuloutetaan kokonaisuudessaan asennushetkellä. Ulkomaan myynti kirjataan kirjanpitoon tuotoiksi, kun myydyt laitteet lähtevät varastosta. Huoltopalveluista saatavat tuotot kirjataan kirjanpitoon silloin, kun huoltopalvelu on suoritettu. Liitteessä 1 on tiivistelmä Dental Oy:n FAS:n mukaisesta tuloslaskelmasta ja taseesta tilikaudelta Tehtävä Selosta, onko Dental Oy:n liikevaihtoon kirjattujen tuottoerien kirjaustapa hyvän kirjanpitotavan mukainen. Esitä tarvittaessa korjausehdotuksesi. Selvitä myös, miten tuottoerien tuloutusperiaatteita tulisi muuttaa, jos Dental Oy laatisi tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti. Tehtävä 3 (120 min.) 10 pistettä Tilkkutäkki Oyj harjoittaa untuvan ja turkisten jalostusta ja kauppaa. Se valmistaa välituotteita esimerkiksi talvivaatteiden, vuodevaatteiden ja makuupussien valmistukseen. Tilkkutäkki Oyj hankkii raaka-aineen pääasiassa kotimaasta. Se myöntää raaka-ainetoimittajille ennakkoa toimitussitoumusta vastaan (taseessa eriteltynä kohdassa toimittajasaamiset ) osana toimitussopimuksia. Tilkkutäkki Oyj:llä on tuotantolaitos Suomessa sekä myyntiä Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Saksassa. Osa ulkomaanmyynnistä tapahtuu edustussopimusten kautta. Tilkkutäkki Oyj:n yhtiöjärjestyksessä on lunastus- ja suostumuslauseke. Muilta osin yhtiöjärjestys on uuden osakeyhtiölain olettamasäännösten mukainen. Yrityksellä on yksi osakesarja, jossa on miljoona osaketta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Pääosa osakkeiden omistuksesta jakaantuu viidelle suurelle osakkeenomistajalle. Pääomistaja omistaa yhtiön osakkeista ja äänimäärästä 30 prosenttia. Neljä muuta suurta osakkeenomistajaa omistavat kukin 10 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä. Loput yrityksen osakkeista on jakaantunut vajaalle kahdellekymmenelle pienemmälle osakkeenomistajalle, joista kukin omistaa muutaman prosentin osuuden Tilkkutäkki Oyj:n osakkeista ja äänistä. Yrityksen tilikausi on kalenterivuosi. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen. Tilkkutäkki Oyj myi päättyneen tilikauden aikana

4 4 / 12 omistamansa suuren maa-alueen, josta syntynyt myyntivoitto kirjattiin satunnaisiin tuottoihin. Tilkkutäkki Oyj:llä oli yhtiökokouksen pitohetkellä vain vähän kassavaroja, joten välittömän osingonjaon sijaan yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen jakamaan osinkoa myöhempänä ajankohtana enintään euroa OYL 13:6.2:n mukaisesti. Hallituksen valtuutus on voimassa asti. Yritys oli jakanut tilivuodelta 2005 osinkoina yhteensä euroa. Tilkkutäkki Oyj:n pääomistaja on kuullut, että yritys on onnistunut tekemään huhtikuun alussa merkittäviä kauppoja. Hän on pyytänyt hallituksen puheenjohtajaa kutsumaan hallituksen koolle päättämään huomattavasta osingonjaosta. Hallituksen puheenjohtaja on laatinut kokousta varten esityksen, jonka mukaisesti hallitus päättäisi jakaa yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella 0,70 euroa osinkoa osaketta kohden eli yhteensä euroa. Osinko olisi nostettavissa viikon kuluttua hallituksen kokouksesta. Olet Tilkkutäkki Oyj:n tilintarkastustiimin jäsen. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja kysyy sinulta mielipidettä ehdotetusta varojenjaosta. Eläkkeelle jäänyt entinen tilintarkastaja on kertonut sinulle, että Tilkkutäkki Oyj:n pääomistajan ja muiden suurten osakkeenomistajien välillä on ollut aika ajoin erimielisyyksiä yhtiön hallinnoinnista ja kehittämisestä. Yhtiön pääomistajalla on suuria henkilökohtaisia velkoja, joten hän on puoltanut voimakasta varojenjakoa yrityksestä. Muut osakkeenomistajat olisivat halukkaita investoimaan enemmän yhtiön toiminnan kehittämiseen. Olet tutustunut yhtiön tilanteeseen myös keskustelemalla toimitusjohtajan kanssa. Tehtävään liittyvät seuraavat liitteet: Liite 2: Tilkkutäkki Oyj:n tuloslaskelma ja tase tilikaudelta Liite 3: Muistio toimitusjohtajan kanssa käymästäsi keskustelusta Liite 4: Tilitoimiston laatima Tilkkutäkki Oyj:n rahavirtalaskelma Tehtävä Voiko Tilkkutäkki Oyj:n hallitus päättää osingonjaosta hallituksen puheenjohtajan ehdottamalla tavalla? Vastaa kysymykseen osakeyhtiölain, muun asiaan mahdollisesti liittyvän lainsäädännön ja edellä esitettyjen seikkojen perusteella. Esitä vastauksesi tueksi tarvittavat laskelmat. Verovaikutuksia ei tarvitse selostaa. Lainsäädännön tulkintakäytännön selostamisesta voit saada lisäpisteitä. Esitä vastauksesi lopuksi lyhyesti toimintasuosituksesi Tilkkutäkki Oyj:n hallitukselle. Vastaa kysymykseen olettaen, että tänään on

5 5 / 12 HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA LIITE SISÄLLYS SIVU Liite 1, tehtävä 2 6 Liite 2, tehtävä 3 8 Liite 3, tehtävä 3 10 Liite 4, tehtävä 3 12

6 6 / 12 Liite 1 Tiivistelmä Dental Oy:n tuloslaskelmasta ja taseesta tilikaudelta Dental Oy Tuloslaskelma (tuhatta euroa) LIIKEVAIHTO Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate Myynnin ja markkinoinnin kulut -87 Hallinnon kulut -104 Liiketoiminnan muut tuotot 982 Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot Rahoituskulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät 0 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys -14 Tuloverot -332 TILIKAUDEN VOITTO 1 462

7 7 / 12 Liite 1 Dental Oy Tase (tuhatta euroa) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 151 Muut pitkävaikutteiset menot 50 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 201 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 86 Rakennukset ja rakennelmat 504 Koneet ja kalusto 216 Muut aineelliset hyödykkeet 127 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 933 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet*) Valmiit tuotteet/tavarat*) Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset 720 Siirtosaamiset 683 Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 792 Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 30 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 346 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 44 Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä *) Aineet ja tarvikkeet sekä valmiit tuotteet ja tavarat koostuvat hammashuoltolaitteisiin liittyvistä eristä.

8 8 / 12 Liite 2 Tilkkutäkki Oyj TULOSLASKELMA Euroa LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot ja verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

9 9 / 12 Liite 2 Tilkkutäkki Oyj TASE VASTAAVAA Euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Toimittajasaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Vastattavaa

10 10 / 12 Liite 3 MUISTIO Tilkkutäkki Oyj TIIVISTELMÄ TOIMITUSJOHTAJAN KANSSA KÄYDYSTÄ KESKUSTELUSTA Tilkkutäkki Oyj on vanha perheyritys, jonka taseessa on ollut paljon varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia omaisuuseriä. Yritys on myynyt runsaasti omaisuutta yhtiökokouksen neljä vuotta sitten hyväksymän viisivuotisen toimenpideohjelman mukaisesti. Yhtiön varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia tase-eriä oli vuoden 2007 alussa tasearvoin laskettuna noin miljoona euroa. Toimenpideohjelma on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2007 aikana. Osa omaisuuseristä on ollut vaikeasti myytävissä. Entisen tilintarkastajan ja toimitusjohtajan näkemyksen mukaan tase-eriin ei ole kuitenkaan ollut tarvetta tehdä arvonalennuskirjauksia. Yrityksessä on kiinnitetty huomiota hallintokäytäntöihin. Yhtiölle on valittu uusi toimitusjohtaja. Yhtiön hallitukseen on myös valittu kaksi ulkopuolista ja suurista omistajista riippumatonta hallituksen jäsentä. Heistä toinen valittiin pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi. Samassa yhtiökokouksessa yhtiö vaihtoi myös tilintarkastajaa pitkäaikaisen tilintarkastajan jäädessä eläkkeelle. Tilkkutäkki Oyj ostaa suurimman osan valmistukseen tarvitsemastaan raaka-aineesta tuottajilta talvella. Myynti käy parhaiten maalis-kesäkuussa, kun seuraavan kauden talvivaatteita ja retkivarusteita valmistetaan. Hankintojen ja myyntisesongin ajoittuminen eri vuodenajoille asettaa haasteita yrityksen kassanhallinnalle. Tilkkutäkki Oyj:n Suomessa sijaitsevan tuotantolaitoksen modernisointi vaatii lähivuosina merkittäviä investointeja. Investointien suuruudesta ei ole tehty laskelmia, mutta ne ovat toimitusjohtajan karkean arvion mukaan useita miljoonia euroja. Viime vuosina Tikkutäkki Oyj:n liikevaihdon kasvu on ollut vähäistä ja yrityksen kannattavuus on heikentynyt useamman vuoden ajan. Toimitusjohtajan arvion mukaan tämä johtuu siitä, että omistajat eivät ole päässeet yksimielisyyteen yhtiön kehittämistoimista. Myöskään Tilkkutäkki Oyj:n henkilöstöpolitiikka ei ole ollut kaikilta osin onnistunutta. Tuottavuus on alentunut ja henkilöstökulut ovat kasvaneet. Lisäksi alan haastava markkinatilanne kasvattaa varastoja ja vaatii markkinointipanostusten lisäämistä. Korkojen nousu on lisännyt rahoituskuluja, ja korkojen nousun odotetaan jatkuvan. Tilkkutäkki Oyj:llä oli syys-marraskuussa 2006 vaikeuksia laskujen maksamisessa. Laskujen keskimääräiset maksuajat ovat pidentyneet. Yritys on ajoittain joutunut ottamaan lyhytaikaista velkaa suoriutuakseen maksuvelvoitteistaan. Se otti suuren euron lainan, josta euroa tulee maksaa takaisin vuoden kuluttua ja euroa kahden vuoden kuluttua lainan nostamisesta. Lainaneuvottelut olivat vaikeat. Pankki piti suurta osaa yhtiön omaisuudesta vaikeasti realisoitavana, vaikka yhtiön edustajat olivat asiasta eri mieltä. Lopulta pankki suostui myöntämään lainan niin sanotuilla kovenanttiehdoilla. Lainasopimukseen sisältyvän kovenanttiehdon mukaan yhtiöstä ei saa jakaa varoja osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa enempää, ellei varojenjakoon ole saatu velkojan kirjallista suostumusta. Jos varoja jaetaan kovenanttiehdon vastaisesti, laina erääntyy välittömästi kokonaisuudessaan maksettavaksi. Toimitusjohtajan arvion mukaan lainaa ei saada lisää, ennen kuin olemassa olevia velkoja on lyhennetty merkittävästi tai kannattavuus on parantunut. Osalla otetusta lainasta lyhennettiin erääntynyttä pankkilainaa, mutta varat käytettiin pääasiassa liiketoiminnasta kertyneiden laskujen maksamiseen.

11 11 / 12 Yhtiön johto seuraa myynnin kehitystä ja muuta rahavirtaa maksuperusteisesti kuukausittain tilitoimiston tuottaman laskelman perusteella. Toimitusjohtajan mukaan alkukevään myynti on kehittynyt suotuisasti. Erityisesti maaliskuussa kauppa kävi hyvin. Meneillään olevan huhtikuun aikana yhtiö on tehnyt hieman yllättäen suuria turkiskauppoja. Yhtiön johto on myös jatkanut pitkäaikaista ohjelmaa taseen keventämiseksi liiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta. Yhtiö myi huhtikuun alussa kiinteistön käteiskaupalla eurolla. Nämä tapahtumat huomioiden toimitusjohtaja odottaa huhtikuulta 2007 noin euron positiivista kassavirtaa. Tilkkutäkki Oyj on tehnyt huhtikuun alussa esisopimuksen allekirjoitettavasta Asessori Oy:n osakkeiden kaupasta taseen keventämistä koskevan toimenpideohjelman mukaisesti. Osakkeiden myynnistä saatava kauppahinta on vähintään euroa ja enintään euroa. Lopullinen kauppahinta riippuu Asessori Oy:n tammi-kesäkuun tuloksesta. Kauppahinta maksetaan varsinaisessa kaupantekotilaisuudessa. Tilkkutäkki Oyj:n toimitusjohtajan määräyksestä yritys on tehnyt alustavia sopimuksia ensi syksyn ja talven raaka-ainetoimituksista. Näiden sopimusten mukaiset suoritukset ovat kesäkuun alusta alkaen tilivuoden 2007 puolella noin 1,3 miljoonaa euroa. Raakaainehankinnoista aiheutuvat kustannukset ovat budjetoidun mukaisia. Viime vuosien liiketoiminnan epäsuotuisan kehityksen johdosta tavanomaisen liiketoiminnan budjetoitu kassavirta vuodelle 2007 on euroa (sisältäen rahoitustulot ja -menot). Budjetti ei kuitenkaan sisällä taseen keventämiseksi laaditun toimenpideohjelman kattamia omaisuuden myyntituloja, joita mahdollisesti kertyy vuoden aikana. Alkuvuosi on sujunut budjetoidun mukaisesti.

12 12 / 12 Liite 4 Tilkkutäkki Oyj RAHAVIRTALASKELMA Rahavirrat kuukausittain Kumulatiivinen rahavirta TAMMIKUU Tulot Menot HELMIKUU Tulot Menot MAALISKUU Tulot Menot

13 1 / 4 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin voi vastata KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (2007) -teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2007 tai 2006) -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen tai rahoituslaskelman teknisiä yhteenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Vastatessasi voit luottaa siihen, että tehtävän taustatiedoissa esitetyt asiat (s. 2) ovat oikein. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen C:\Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan tunnistenumeroa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. C:\Omat tiedostot\2-osa Tehtävä C:\Omat tiedostot\2-osa Tehtävä jne.

14 2 / 4 Taustatiedot Rakennusliike Ripeät Oy rakentaa asuntoja yksityishenkilöille ja rakennuttajayhtiöille. Yhtiön kotipaikka on Kotikylä, ja se toimii kotikunnassaan sekä sen lähiympäristössä. Yhtiö osti Naapurikylässä toimivan rakennusliikkeen liiketoiminnan vuonna Liiketoimintakauppahinta ylitti kaupassa siirtyneen varallisuuden käyvän arvon eurolla, mistä muodostui taseeseen liikearvo. Liikearvo poistetaan viidessä vuodessa. Isä Ripeä perusti rakennusliikkeen vuonna Isä Ripeä on vielä mukana yhtiön toiminnassa, mutta Poika Ripeä omistaa osakekannasta tilikauden päättyessä 45,63 % ja hän toimii yhtiön toimitusjohtajana. Ripeät päättivät nostaa yhtiön toiminnan laajentumisen myötä yhtiön pitkäaikaisen työntekijän Timpuri Jämäkän uuteen asemaan osakkaaksi. Ripeät arvioivat tämän parantavan entisestään timpurin työmotivaatiota ja hänen sitoutumistaan yritykseen. Päättyneellä tilikaudella toteutettiin suunnattu osakeanti, jossa Timpuri Jämäkkä sai merkitä uusia osakkeita 3 kpl (2,91 % osakekannasta) hintaan euroa/kpl. Suunnatusta annista tulleet varat merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Rakennusliikkeen osakkeet ovat nimellisarvottomia, joten osakepääomaa ei korotettu. Uusien osakkeiden lukumäärä on ilmoitettu kaupparekisteriin, mutta muutos ei näy vielä rekisterissä silloin, kun tehdään päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen tilintarkastusta. Rakennusliike Ripeät Oy:n hallituksessa ovat Isä ja Poika Ripeä sekä Timpuri Jämäkkä. Rakennusliikkeen palveluksessa on yhdeksän työntekijää. Yhtiö toimii omistamissaan tiloissa, jotka valmistuivat vuoden 1998 alussa. Koska toimitilat ovat kovassa käytössä, ne poistetaan 20 vuodessa tasapoistoina. Toimitilarakennuksen hankintahinta oli euroa. Rakennusliike Ripeät Oy:n tilintarkastajaksi valittiin syksyn 2006 varsinaisessa yhtiökokouksessa HTM-yhteisö Verkko-Tilintarkastus Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii HTM Ville Verkko. Sinun tehtävänäsi on toimia hänen tilintarkastusapulaisenaan. HTM-yhteisö Verkko-Tilintarkastus Oy tarkastaa yhtiötä ensimmäistä kertaa. Sinulla on käytössäsi seuraava tilintarkastusmateriaali: tasekirja tilikaudelta , joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot (Liite 1) myyntiastelaskelma As Oy Viisastenkivestä (Liite 2) ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja (Liite 3) Aineistotarkastuksen sekä Isä Ripeän, Poika Ripeän, Timpuri Jämäkän ja kirjanpitäjä Katri Tarkan kanssa käymiesi keskustelujen perusteella olet saanut selvitettyä seuraavia asioita: Yhtiöllä on sisäisen laskennan järjestelmä, josta saadaan tietoa litteratasolla rakennuskohteittain. Tarjouslaskennan litterointia ei tehdä aivan samalla tarkkuudella kuin kirjanpidossa tehtävässä seurannassa. Yhtiö on noudattanut viiden viimeisen vuoden ajan rakennusprojekteissa osatuloutusta. Sykäyksen osatulouttamiselle antoi vuonna 2002 tilinpäätöshetkellä keskeneräisenä ollut yhtiön toimintaan nähden iso rakennuskohde,

15 3 / 4 jonka osakkeista oli lähes kaikki saatu myytyä. Yhtiön ennustamistarkkuus on vaihdellut jonkin verran. Erityisesti maarakentamisessa on tullut muutamia yllätyksiä. Projektien katteet ovat kuitenkin olleet pääsääntöisesti positiivisia. Kirjanpitoa ja sisäistä laskentaa hoitaa yhtiön pitkäaikainen kirjanpitäjä Katri Tarkka. Hän on sairastellut hieman menneen talven aikana, ja hänen sijaisenaan on ollut toimistosihteerinä ja reskontranhoitajana toimiva Sirkka Sorja. Yhtiö on ryhtynyt soveltamaan alkaneella tilikaudella kirjanpitolautakunnan antamaa yleisohjetta perustajaurakoinnin käsittelystä. Edellisen tilikauden luvut on tehty vertailukelpoisiksi päättyneen tilikauden lukujen kanssa. Poika Ripeä otti lainaa Rakennusliike Ripeät Oy:ltä osakkeiden hankintaa varten. Lainasta laadittiin velkakirja, ja Poika Ripeä antoi lainalle pantiksi perintönä saadun arvokkaan timanttisormuksen. Timanttisormusta ei kuitenkaan ole uskallettu säilyttää yhtiön tiloissa, joten se on Poika Ripeän omassa tallelokerossa. Velkakirjan lainaehtojen mukaan laina on maksettava takaisin 10 vuodessa tasalyhennyksin. Poika Ripeä ei pystynyt lyhentämään lainaa päättyneellä tilikaudella oman talon rakennuttamisen vuoksi. Myös päättyneen tilikauden korko on kirjattu lainapääoman lisäykseksi vuonna Lainaa oli maksamatta tilinpäätöshetkellä euroa ja tilikaudelta kertynyt korko oli 1 157,67 euroa. Toukokuussa 2007 Poika Ripeä on lainannut yhtiöltä rahaa omaan käyttöönsä euroa, jonka hän on luvannut maksaa takaisin kesän aikana. Kyseinen erä sisältyy käteiskassaan. Tilintarkastusta tehtäessä lainaa ei edelleenkään ollut maksettu takaisin. Naapurikylästä ostettuun liiketoimintakauppaan liittyvää liikearvoa on poistamatta euroa. Vuonna 2004 hankitun liiketoiminnan asiantuntijakulut, noin euroa, oli kirjattu kyseisenä vuonna suoraan kuluksi. Yhtiöllä ei ole ollut päättyneellä tilikaudella Naapurikylässä yhtään rakennuskohdetta. Toimitusjohtajan näkemyksen mukaan Naapurikylään ollaan suunnittelemassa uutta kohdetta, jonka ennakkomarkkinointi aloitetaan syksyllä Yhtiön tekemät suunnitelman mukaiset poistot koneiden ja kaluston osalta vastaavat elinkeinoverolain mukaisia enimmäispoistoja. Rakennuksen elinkeinoverolain mukaiset 4 prosentin enimmäispoistot ovat pienemmät kuin yhtiön käyttämät suunnitelman mukaiset poistot. Tilikaudella enimmäispoistojen ja suunnitelman mukaisten poistojen ero on euroa. Poistojen välistä eroa ei ole huomioitu kirjanpidossa. Ennen tilinpäätöspäivää yhtiö on saanut euron laskun (sisältää arvonlisäveroa 22 prosenttia) uudesta nosturista. Laskua ei ole kirjattu kirjanpitoon, koska nosturin toimituspäivä oli vasta Yhtiö on saanut matalapalkkatukea kahden työntekijän osalta yhteensä euroa. Matalapalkkatuki on kirjattu saadut Kela-korvaukset -tilille palkkojen ryhmään. Yhtiön vuonna 2000 hankkimaan tonttiin, jonka hankintahinta oli euroa, on tehty euron arvonkorotus vuonna Arvonkorotus on perustunut vuonna 2002 saatuun asiantuntijalausuntoon. Näin pysyvien vastaavien maa-alueisiin sisältynyt arvo vuonna 2002 oli euroa. Tontin hankinnasta maksettu 400 euron varainsiirtovero on kirjattu hankintavuonna kuluksi. Vuonna 2003 tontti on siirretty vaihto-omaisuuteen, koska tonttia on päätetty ryhtyä jalostamaan. Aikaisemmin arvonkorotusrahastossa esitetty euroa on siirretty uudelleenarvostusrahastoon päättyneen tilikauden tilinpäätöksessä.

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 30.8.2014

KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1(27) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1(45) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET vahvistettu 1.12.2009 Arvosteluperusteessa on kuvattu sellaisen vastauksen tasoa, jollaista edellytettiin

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2011

HTM-TUTKINTO 3.9.2011 1 (15) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2011 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012 Nebula Oy Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012 31.12.2012 Y-tunnus 2305424-7 Kotipaikka Helsinki Tilinpäätöksen sisältö: Toimintakertomus 1-4 Konsernin tuloslaskelma 5 Konsernin tase 6 Konsernin oman pääoman

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Osakeyhtiö ö n tilinpää äätö ää ö s Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu voimassa oleva osakeyhtiölaki (21.7.2006) on huomioitu mm. KILA:n

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot