Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande"

Transkriptio

1 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna föredragningslista s ordförande

2 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Ärende Sid ORDFÖRANDEN 1 Namnupprop, laglighet och beslutförhet 1 2 Val av protokolljusterare 2 STADSDIREKTÖREN 3 Lån till Tuomarinkylän Talli Oy 3 4 Lån ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar för en idrottshall i en tillbyggnad till Lauttasaaren yhteiskoulus hus 8 STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET 5 Uppföljningsrapport 2013 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 6 Detaljplaneändring för tomten 20803/1 i Västra hamnen (nr 12101; hotelltorn på Busholmen) 7 Detaljplaneändring för kvarteret och en del av tomten 43084/5 och övriga områden i Hertonäs (Megahertsi) (nr 12089) 8 Detaljplaneändring för tomterna 45459/1-3 i Botby (nr 12149, Liikkalavägen, Liikkalagränden) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 9 Servicesedelsförsök 77 STADSDIREKTÖREN 10 Kj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om bättre information för invånare och klienter 11 Kj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om en utredning över hur indrivningen av räkningar sköts 12 Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om lösgörande av Helsingfors från kärnkraftsprojekt Kj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om ökad tillgång till 144

3 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 öppna data 14 Kj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om förbud för tiggare mot obehörigt uppehåll 15 Ryj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om planering kring användningen av Senatstorget 16 Ryj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om naturenlig skötsel av grönområden 17 Ryj / Den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen om utredning av arbetsförhållandena i fråga om de av HRT köpta trafiktjänsterna 18 Ryj / Den av ledamoten Anni Sinnemäki väckta motionen om byggande av gröntak 19 Ryj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om användning av rymliga tomter för stadsodling 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet 21 Ryj / Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om en loppmarknad i Sandvikens varvsområde 22 Ryj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om ett avgiftsfritt kollektivtrafikkort för de minst bemedlade helsingforsarna 23 Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om bättre trivsel i Tattarmossens bostadsområde 24 Ryj / Den av ledamoten Annika Andersson väckta motionen om skateboardramper i lekparken Munken 25 Ryj / Den av ledamoten Jessica Karhu väckta motionen om utnyttjande av användarinformation för HRT:s ruttomläggningar 26 Ryj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om främjande av vintercykelåkning 27 Ryj / Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om årliga utsläppskvoter 28 Ryj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utvidgad avgiftsfri kollektivtrafik för passagerare med ett barn i bärsjal eller bärsele 29 Kaj / Den av ledamoten Tarja Kantola väckta motionen om en spårvägslinje till Havshagen

4 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ Kaj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om ett invånarhus i Sockenbacka 31 Kaj / Den av ledamoten Kimmo Helistö väckta motionen om användning av tomma lokaler i stadens ägo 32 Kaj / Den av ledamoten Johanna Sumuvuori väckta motionen om tillfällig användning av lokaler 33 Kaj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten på Nordsjö bro 34 Kaj / Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om utredning av byggkostnaderna för aravahyresbostäder 35 Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om bättre trafiksäkerhet på Päivölävägen 36 Kaj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om förhyrning av nybyggda bostäder till staden med tanke på hyresbostäder 37 Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om bättre trafiksäkerhet på Hemmalmsvägen 38 Kaj / Den av ledamoten Annika Andersson väckta motionen om enbart kortvarig parkering på en parkeringsplats i Mejlans villaområde 39 Kaj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om rätt att åter använda området vid Heikasvägen 2 för besöksparkering med tanke på företagen 40 Kaj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om en plan för utredning av det stadsägda bostadsbeståndets skick 41 Kaj / Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om utveckling av cykelnätet och möjligheterna till cykelåkning 42 Stj / Den av ledamoten Sirpa Puhakka väckta motionen om ökat stödboende och fler enheter för serviceboende 43 Stj / Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om ett försök med en yrkesutövarmodell på hälsostationerna 44 Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om ett nytt mentalvårdsprogram för staden 45 Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om ett folkhälsoprogram

5 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om tillgång till hälsostationstjänster på Forsby äldrecenter 47 Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om starkare specialstöd i grundskolor och daghem 48 Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om utveckling av barnorienterat barnskyddsarbete 49 Stj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om stöd och utbildning för närståendevårdare 50 Stj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om en äldreombudsman 51 Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om samordning och utveckling av förebyggandet av våld i nära relationer och av åtgärderna mot sådant 52 Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om mottagningar för kognitiv psykoterapi 53 Stj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om äldreomsorgen på svenska 54 Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om längre arbetskarriärer för vårdpersonalen 55 Stj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om utveckling av återuppringningstjänsten 56 Sj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om belysning på motionsslingan runt Malms flygplats och i Svedängen 57 Sj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om utvecklat virtuellt ungdomsarbete för spelare på webben 58 Sj / Den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen om kriterier för sökande till en annan skola än närskolan anvisad av staden 59 Sj / Den av ledamoten Alina Mänttäri-Buttler väckta motionen om större samarbete mellan konsthögskolorna 60 Sj / Den av ledamoten Sirpa Puhakka väckta motionen om kartläggning och anordnande av språkundervisning för invandrare 61 Sj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om anvisningar för anlitande av pensionärer som vikarierande arbetskraft Sj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om åtgärder mot 399

6 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 problemen med inomhusluften i Suutarilan ala-asteen koulu 63 Sj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om genomförande av ungdomsgarantin 64 Sj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om underlättande av bad utan baddräkt 65 Sj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om planläggning av ett badstrandsområde för specialgrupper 66 Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en ungdomsgård i Kronbergsstranden

7 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Pj/1 1 Namnupprop, laglighet och beslutförhet

8 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Pj/2 2 Val av protokolljusterare

9 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 3 Lån till Tuomarinkylän Talli Oy HEL T Beslutsförslag Sammandrag Föredraganden Föredragande beslutar bevilja Tuomarinkylän Talli Oy ett lån på euro ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar. Lånet är avsett för finansiering av ett reparations- och nybyggnadsprojekt som hänför sig till ridstallen i Domarby, och i övrigt gäller följande villkor: Löptid: Lånet ska återbetalas i jämna poster innan det gällande arrendeavtalet går ut, m.a.o. före De första två åren är amorteringsfria. Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan. Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är intecknade i arrenderätten till tomten och i byggnaderna på denna och som åtnjuter förmånsrätt motsvarande 90 % av anskaffningsvärdet fastställt av fastighetskontoret eller lämnar någon annan säkerhet godkänd av ekonomi- och planeringscentralen. Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om Tuomarinkylän Talli Oy:s nuvarande stallbyggnader uppfyller inte kraven på boxstorlekar i bestämmelser som träder i kraft Samtidigt som de båda stallbyggnaderna repareras får de nya flyglar. Detta är möjligt tack vare en ny detaljplan för arrendeområdet. Bolaget har för avsikt att finansiera projektet med ett lån från staden, med ett banklån och genom självfinansiering. Stadsstyrelsen anser med hänvisning till ett utlåtande från idrottsnämnden det vara motiverat att Tuomarinkylän Talli Oy beviljas ett lån på euro. Det finns ca 7,7 mn euro i fonden för idrottsoch rekreationsanläggningar, och den ränta som ska betalas enligt beslutsförslaget är för närvarande 0,75 %. Om stadsfullmäktige godkänner lånet kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten av beslutet att uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att upprätta behövliga handlingar.

10 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 Stadsstyrelsen Upplysningar Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi Bilagor 1 Tuomarinkylän Talli Oyn lainahakemus 2 Rahoitussuunnitelma Utdrag Utdrag Hakija Bilagor till utdrag Kunnallisvalitus, valtuusto För kännedom Liikuntavirasto Oikeuspalvelut Talous- ja suunnittelukeskus Beslutshistoria Kaupunginhallitus HEL T Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Tuomarinkylän Talli Oy:lle euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tuomarinkylän ratsastustallien korjaus- ja uudisrakennushankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin: Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin nykyisen vuokrasopimuksen päättymiseen mennessä kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita. Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen. Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi tontin vuokraoikeuteen ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

11 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja. Esittelijä Lisätiedot kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi Liikuntalautakunta HEL T Päätös Lautakunta päätti todeta Tuomarinkylän Talli Oy:n Tuomarinkylän ratsastustallien korjaus- ja uudisrakennushanketta koskevasta lainahakemuksesta kaupunginhallitukselle lausuntonaan seuraavaa: Saapunut hakemus ja sen käsittelijätaho Tuomarinkylän Talli Oy esittää kaupunginhallitukselle osoittamassaan hakemuksessa euron suuruisen lainan myöntämistä Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tuomarinkylän ratsastustallin rakennushankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Taustatiedot hankkeesta Tuomarinkylän Talli Oy:n ja Helsingin kaupungin liikuntaviraston välillä on maa-alueen vuokrasopimus, joka on voimassa saakka. Vuokra-alueen sijainti: Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan Tuomarinkylän tilaan /10 kuuluva noin m²:n suuruinen maa-alue. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt asemakaavamuutoksen Tuomarinkylässä mainitulla vuokra-alueella. Muutos mahdollistaa Tuomarinkylän Talli Oy:n vuokra-alueen suurentamisen ja lisärakentamisen vuokra-alueelle. Tuomarinkylän Talli Oy:n uuden asemakaavan mukainen vuokrasopimus on hyväksytty liikuntalautakunnan kokouksessa Tuomarinkylän Talli Oy:n nykyinen tallirakennus ei täytä uusien voimaan tulevien säännösten vaatimuksia karsinakokojen osalta ja näin ollen karsinakokoa on suurennettava vuoden 2014 alkuun mennessä. Tuomarinkylän Talli Oy on alueen uuden kaavan

12 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 Rahoitussuunnitelma suomin mahdollisuuksin päättänyt nykyisten tallien korjauksen lisäksi rakentaa molempiin tallirakennuksiin lisäsiivet. Tuomarinkylän Talli Oy:n laatimien kustannuslaskelmien perusteella rakennusinvestointi tallirakennuksen osalta on noin euron luokkaa ja sen toteuttaminen edellyttää lainoitusta. Tuomarinkylän Talli Oy hakee Helsingin kaupungilta lainaa euroa, joka on liikuntalautakunnan aikaisempien lainapuoltoperiaatteiden mukaisesti maksimissaan 40% hankkeen kokonaiskustannuksista, joka voidaan myöntää kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista. Tuomarikylän Talli Oy hakee lainaa koko tulevalle maanvuokra-ajalle 20 vuotta. Hakemuksessa on esitetty hyväksyttäväksi lainaan aluksi kaksi lyhennysvapaata vuotta. Tuomarinkylän Talli Oy:llä ei ole tiedossa rakentamiseen tarjolla olevia avustusmahdollisuuksia. Muu rahoitus on tarkoitus hoitaa pankkilainoituksella ja omarahoituksella. Asemakaava, alueen hallinta Tuomarinkylän alueelle on laadittu uusi asemakaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 438, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11). Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y ) vuoden 2032 loppuun asti. Alue on liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston hallinnassa. Urheilu- ja ulkoilurahaston säännöt, lainan myöntämisen edellytykset Rakennushanke palvelee toteutuessaan liikuntatarkoituksia ja on näin Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 3 :n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessaan esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus. Liikuntalautakunnan lausunto Liikuntatoimen kannalta nyt esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Liikuntalautakunta on kaupunginhallituksen myöntämin oikeuksin päättänyt kokouksessaan ( 19) tehdä Tuomarinkylän Talli Oy:n kanssa pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen saakka. Sopimus on allekirjoitettu

13 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 Tuomarinkylän Talli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan euron hankkeelle euron lainaa Helsingin kaupungilta. Liikuntalautakunta on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta niistä kokonaiskustannuksista, joista on vähennetty mahdollisten muiden tahojen myöntämien avustusten osuus. Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla euron lainan myöntämistä kahdenkymmenen vuoden laina-ajalla Tuomarinkylän Talli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena tallirakennushankkeen toteuttamiseksi vuokratulta alueelta. Mikäli kokonaiskustannusten osuus tarkentuu myöhemmin siten, että hakijalle myönnetään osa haetusta avustuksesta tai sitä ei myönnetä ollenkaan, lautakunta ilmoittaa puoltavansa 40 prosentin osuutta niistä toteutuneista kokonaiskustannuksista, joista on vähennetty myönnetyn lopullisen avustuksen osuus. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Stefan Fröberg Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin:

14 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/4 4 Lån ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar för en idrottshall i en tillbyggnad till Lauttasaaren yhteiskoulus hus HEL T Beslutsförslag Sammandrag beslutar bevilja ett fastighetsaktiebolag för en idrottshall bildat och ägt av Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry ett lån på euro ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar. Lånet är avsett för finansiering av en idrottshall i en tillbyggnad till Lauttasaaren yhteiskoulus hus, och i övrigt gäller följande villkor: Löptid: Lånet ska återbetalas i jämna poster inom 20 år. Det första året är amorteringsfritt. Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan. Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är intecknade i skol- och idrottshallsfastigheten eller lämnar någon annan säkerhet godkänd av ekonomi- och planeringscentralen. Specialvillkor: Lånemedel betalas ut till låntagaren enligt samma andel av den totala finansieringen som täckts genom annan finansiering än den som staden står för. Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry har planerat en sådan tillbyggnad till skolhuset att den nya delen får en total effektiv yta på m², varav m² hänför sig till en ny idrottssal med möjlighet till tudelning och 271 m² till administrations- och bibliotekslokaler som hör till skolan. Den nya delen tillgodoser inte bara behoven hos eleverna i skolorna i området utan också invånarnas och idrottsföreningarnas växande behov. Det har planerats att den nya delen utöver det ovannämnda ska inrymma ett gym, omklädningsrum, duschrum, förråd, en entréhall och en läktare för 420 åskådare. Lauttasaaren yhteiskoulu har beräknat att 40 % av den totala användningen gäller undervisning och 60 % kvälls- och veckoslutsaktiviteter som inte har att göra med undervisning.

15 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/4 De beräknade totalkostnaderna för projektet uppgår till euro (exklusive moms). Det är tänkt att projektet ska finansieras på följande sätt: Finansiering euro Skollån från staden Lån ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar Konvertibla lån från pensionsbolag Konvertibelt lån från användare Föreningens självfinansiering Föredraganden Stadsstyrelsen behandlade framställningen om det skollån som avses i finansieringsplanen som ett separat ärende. Stadsstyrelsen anser det vara nödvändigt att en lån beviljas för en idrottshall i en tillbyggnad till Lauttasaaren yhteiskoulus hus eftersom projektet inte kan genomföras utan offentlig finansiering. Skolans idrottslokaler i det gamla huset har redan länge varit otillräckliga. Dessutom är det brist på lokaler för inomhusidrott på Drumsö, och idrottsförvaltningen har för sin del inga planer på nya lokaler i området. Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att det är fråga om ett privat idrottshallsprojekt där staden står för nästan hela finansieringen. Skollånet omfattas av stadsstyrelsens befogenheter, men samma villkor gäller för det som för lånet ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar eftersom ersättning ska betalas för all användning av idrottshallen. Hur den övriga finansieringen lyckas är förbundet med osäkerhetsfaktorer, vilket idrottsnämnden påpekar i ett utlåtande. Beslutsförslaget innehåller därför ett specialvillkor om att lånemedel betalas ut enligt samma andel av den totala finansieringen som täckts genom annan finansiering än den som staden står för. Det finns ca 7 mn euro i fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar, och räntan är för närvarande 0,75 %. Om stadsfullmäktige godkänner det föreslagna lånet kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten av beslutet att uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att upprätta behövliga handlingar. Föredragande Upplysningar Stadsstyrelsen Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon:

16 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/4 Bilagor För kännedom eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi 1 Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen.pdf 2 Liite 1 rahoituslaskelma 3 Liite 2 piirustukset 4 Liite 3 hankesuunnitelma 5 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry rahoitushakemus Liikuntavirasto Opetusvirasto Oikeuspalvelut Talous- ja suunnittelukeskus Beslutshistoria Kaupunginhallitus HEL T Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:n omistukseen perustettavalle liikuntahallikiinteistöyhtiölle euron suuruisen lainan urheiluja ulkoilulaitosrahaston varoista Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen rakennettavan liikuntahallin rahoittamiseen seuraavin ehdoin: Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa. Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen. Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi koulu- ja liikuntahallikiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden. Lainan erityisehto: Lainaa maksetaan lainansaajalle samassa suhteessa kokonaisrahoituksesta kuin kaupungin ulkopuolinen rahoitus on toteutunut. Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

17 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/4 Esittelijä Lisätiedot kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

18 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kaj/5 5 Uppföljningsrapport 2013 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning HEL T Beslutsförslag Föredraganden beslutar anteckna uppföljningsrapporten 2013 om programmet Hemstaden Helsingfors. godkände genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning Hemstaden Helsingfors, i vilket stadens bostads- och markpolitiska huvudmål och delmål och åtgärderna för programperioden fastslås. En rapport om hur genomförandet av programmet fortskrider ska årligen föreläggas stadsfullmäktige. Ekonomi- och planeringscentralen ansvarar för utarbetandet av uppföljningsrapporten. Uppföljningsrapporten 2013 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning Bostadspolitik på hela landets nivå Uppföljningsrapporten 2013 innehåller en översikt över den aktuella bostadspolitiska situationen och utsikterna för bostadsproduktionen i Helsingfors och en utredning om hur målen för programmet Hemstaden Helsingfors hittills har förverkligats. Uppföljningsinformation om bostadsproduktionen i Helsingforsregionen åren och om hyresbostadsproduktionen med statligt stöd i Helsingforsregionen åren har bifogats rapporten. I vilken grad de kvantitativa målen för programmet Hemstaden Helsingfors genomförs följs upp på årsnivå och i genomsnitt för flera år. De årliga variationerna i bostadsproduktionen är avsevärda och beror på konjunkturerna. Programmet har som mål att på lång sikt påverka bostadsproduktionen. Mätarna för uppföljningen av genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning uppdateras år 2014 utgående från att de ska motsvara strategiprogrammet för , godkänt av stadsfullmäktige Vid statsrådets ramförhandlingar i mars 2013 utarbetades en omfattande bostadspolitisk helhet som på ett avgörande sätt påverkar också den bostadspolitiska omvärlden i Helsingfors stad. Den

19 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kaj/5 viktigaste reformen kan anses vara att självriskräntan för räntestödslån sänks till 1 % till utgången av Också självriskräntan för lån för ombyggnad sänks till 2,34 % till utgången av Samtidigt har man framfört behovet att korrigera de baktunga amorteringarna på de nuvarande räntestödslånen. Ett tidsbestämt startbidrag för produktion av ara-hyresbostäder kommer att gälla för åren På basis av förhandsuppgifterna kan bolag i kommunal ägo få bidrag på euro/bostad och övriga bolag euro/bostad. Investeringsstödet för specialgrupper kommer att höjas med 10 miljoner euro för åren och befogenheterna att bevilja räntestödslån höjs på motsvarande sätt. Enligt förslaget ska en 20 års räntestödsmodell införas vid sidan av det nuvarande långfristiga räntestödet. På basis av de nuvarande uppgifterna kommer modellen att omfatta statens fyllnadsborgen, principen om självkostnadshyra och invånarval på sociala grunder. Även bestämmelserna om allmännyttighet kommer att lindras så att de bostäder som i fortsättningen byggs kan överföras utanför det allmännyttiga avsnittet när de befrias från begränsningarna för byggobjektet. I fråga om bestämmelserna om tillgänglighet inleds ett tidsbestämt försök. Under försöket är det möjligt att bygga flervåningshus, i vilka de nuvarande bestämmelserna om tillgänglighet ska följas endast i första och andra våningen. Staten deltar också i kapitaliseringen av statsägda Kruunuasunnot Oy i syfte att säkra bolagets möjligheter till nyproduktion i Helsingforsregionen. Avsikten är att staten och de statsägda bolagen ska anvisa tomter för Kruunuasunnot Oy. Tomtreserveringar och utveckling av överlåtelsemetoder Hösten 2012 bereddes och underhandlades tomtreserveringar i enlighet med det nya BM-programmet och stadsstyrelsen fastställde reserveringarna På stadens mark reserverades tomter för byggande av sammanlagt bostäder, vilket innebär bostäder för över invånare. Antalet tomter reserverade för hyresbostadsproduktion med statligt stöd uppgick till ca 26 % räknat på basis av antalet bostäder. För produktion av bostäder av mellanformstyp reserverades 57 % och för oreglerad bostadsproduktion ca 17 % av tomterna. Tomtreserveringarna för den reglerade bostadsproduktionen till rimliga priser blev framhävda. Med detta strävar man att balansera fördelningen mellan upplåtelse- och finansieringsformer för de

20 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kaj/5 Ny generalplan utarbetas Bostadsproduktion i Helsingfors reserverade tomterna i enlighet med de nuvarande målen för BMprogrammet. Under fullmäktigeperioden utarbetas en ny generalplan som syftar till en tillräcklig bostadsproduktion, en tätare samhällsstruktur, ett lockande centrum och livskraftiga områdescentrum. Som underlag för dimensioneringen och utgångspunkterna för generalplanen har man gjort upp utredningar, av vilka befolkningsprognosen och utredningen om detaljplanereserven är viktigast. För att uppnå samma nivå som i befolkningsprognosen ska man i Helsingforsregionen före år 2050 hitta möjligheter att bygga bostäder på ca 18 miljoner m² vy, vilket motsvarar ca nya bostäder. Trots den ekonomiska osäkerheten fortsatte bostadsproduktionen i Helsingfors livlig år 2012 och sammanlagt bostäder blev färdiga. Av dessa uppkom sammanlagt 532 bostäder genom ändring av byggnadens användningssyfte. Det är anmärkningsvärt att med tanke på alla bostäder som blivit färdiga har den sammanlagda bostadsproduktionen inte varit på lika hög nivå sedan början av talet. År 2012 började byggandet av sammanlagt bostäder. I januari 2013 var ca bostäder under byggnad, vilket innebär att antalet färdigställda bostäder blir relativt högt även år Antalet bygglov sjönk dock klart år 2012 jämfört med de föregående åren i och med att bygglov beviljades bara för bostäder. Enligt prognoserna kommer antalet påbörjade bostäder dock år 2013 att sjunka från året innan. Särskilda utredningar inom ramen för genomförandeprogrammet år 2013 Inom ramen för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning bereds före utgången av 2013 utöver uppföljningsrapporten också särskilda utredningar i samarbete mellan förvaltningar. Resultaten rapporteras i samband med uppföljningsrapporten för Två av utredningarna görs upp som resultat av arbete i arbetsgrupper. Arbetsgruppen för en smidigare bostadsproduktionsprocess utarbetar ett förslag om bättre förutsättningar för bostadsproduktionen i Helsingfors. Arbetsgruppen har som mål att hitta sådana åtgärder som gör bostadsproduktionsprocessen snabbare och effektivare och som

21 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kaj/5 sänker byggkostnaderna. Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta ett förslag om en smidigare bostadsproduktionsprocess med tanke på högkvalitativ bostadsproduktion till rimliga priser. Arbetsgruppens slutrapport ska bli färdig före utgången av Arbetsgruppen för boende för specialgrupper ska likaså år 2013 göra en utredning om bostadssituationen för specialgrupper, en analys om det kommande bostadsbehovet och om möjligheterna att modifiera det befintliga bostadsbeståndet. Arbetsgruppen ska dessutom fastslå processen för genomförande av bostadsobjekt för specialgrupper inom stadsorganisationen som stöd för den strategiska planeringen och uppföljningen av projekten. Förvaltningarna ska dessutom i samråd med varandra utarbeta bl.a. en utredning om genomförandet av målen för Hitas-systemet, en särskild utredning om funktionaliteten på byggmarknaden i Helsingfors, en utredning om erfarenheter av partnerskapsplanläggning, en utredning om möjligheterna att ändra offentliga byggnader till bostäder, en utredning om möjligheten att tillhandahålla rådgivning för gruppentreprenader och en utredning om allokering av kostnaderna för bilplatser till dem som använder bilplatserna. Föredragande Upplysningar Stadsstyrelsen Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: suvi.ramo(a)hel.fi Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: mari.randell(a)hel.fi Annina Ala-Outinen, suunnittelija, telefon: annina.ala-outinen(a)hel.fi Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: timo.meuronen(a)hel.fi Bilagor 1 Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman seurantaraportti 2013 Tiedoksi; Muutoksenhakuohjeet: Muutoksenhakukielto, valmistelu Talous- ja suunnittelukeskus Kaupunkisuunnittelulautakunta Kiinteistölautakunta Rakennuslautakunta Asuntotuotantotoimikunta Kaupunkisuunnitteluvirasto Kiinteistövirasto Rakennusvalvontavirasto

Helsingfors stad Protokoll 9/2013 1 (34) Stadsfullmäktige Kaj/6 15.05.2013. Stadsfullmäktige beslutade förkasta förslaget.

Helsingfors stad Protokoll 9/2013 1 (34) Stadsfullmäktige Kaj/6 15.05.2013. Stadsfullmäktige beslutade förkasta förslaget. Helsingfors stad Protokoll 9/2013 1 (34) 142 Detaljplaneändring för tomten 20803/1 i Västra hamnen (nr 12101; hotelltorn på Busholmen) HEL 2011-005696 T 10 03 03 Beslut Behandling beslutade förkasta förslaget.

Lisätiedot

Helsingfors stad Protokoll 10/ (5) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Protokoll 10/ (5) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Protokoll 10/2012 1 (5) 175 Lån till Nuorisojääkenttä Oy Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Nuorisojääkenttä Oy ett lån på 840 000 euro ur fonden för idrotts-

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 2/ (6) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Föredragningslista 2/ (6) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Föredragningslista 2/2013 1 (6) Beslutshistoria 16.01.2013 5 HEL 2012-016953 T 00 00 02 Beslut Behandling beslutade i enlighet med bilaga 1 välja ledamöter och personliga ersättare i stadsstyrelsen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1286/2010 vp Pornaisten eteläisten kylien koulujen rakennusinvestointien valtionosuudet Eduskunnan puhemiehelle Pornainen on yksi Suomen nopeimmin kasvavia kuntia. Väestönkasvun takia

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Helsingfors stad Protokoll 9/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/60 15.05.2013

Helsingfors stad Protokoll 9/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/60 15.05.2013 Helsingfors stad Protokoll 9/2013 1 (6) 196 Sj / Den av ledamoten Sirpa Puhakka väckta motionen om kartläggning och anordnande av språkundervisning för invandrare HEL 2012-013815 T 00 00 03 Beslut beslutade

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1024/2004 vp Omakotitalojen saaminen energiansäästöavustusten piiriin Eduskunnan puhemiehelle Hyväksytyn ilmastostrategian mukaan Suomi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 49/2015 28.09.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 49/2015 28.09.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 115 lle ja apulaiskaupunginjohtajille vuodeksi 2016 tilattavat lehdet HEL 2015-010363 T 00 04 01 Päätös päätti oikeuttaa kaupunginkanslian tilaamaan vuodeksi

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 990/2012 vp Ruotsinkieliset tv-ohjelmat Lapissa Eduskunnan puhemiehelle Lapissa on herättänyt laajaa hämmästystä se, että maakunnassa Yleisradion ruotsinkielinen kanava YLE Fem lähettää

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 663/2009 vp Avustukset valtakunnallisille kulttuuritapahtumille Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 63 09.05.2011 Sosiaali- ja terveysvlk/social- och 58 28.09.2011 hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 306 25.10.2011 Aloite Sipoon kunnan ruokapalveluiden kehittämisestä ja kunnallisen

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 22/2008 vp Kaivostoiminnan jatkumisen turvaaminen Sodankylässä Eduskunnan puhemiehelle Sodankylän kunta on ollut hitaasti nousemassa 1990-luvun alun syvästä lamasta. Yhtenä merkittävänä

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 768/2008 vp Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan säilyminen äkillisen rakennemuutoksen alueena Eduskunnan puhemiehelle Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, joka käsittää pohjoisen

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 317/2012 vp Työeläkkeiden verotus Eduskunnan puhemiehelle Kaksi edellistä hallitusta on luvannut korjata eläkkeiden verotuksen samalle tasolle kuin palkansaajillakin. Toistaiseksi näin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2016 1 (5) 242 Valtuutettu Hannele Luukkaisen aloite Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen yhtiöittämisestä HEL 2016-001414 T 00 00 03 Päätös Käsittely 4 äänestys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 453/2006 vp Helsinki Lohja-moottoritien liikennemäärien kasvu Eduskunnan puhemiehelle Valtatien 1, E18-moottoritien viimeisen osuuden Lohja Muurla rakentaminen on täydessä vauhdissa.

Lisätiedot

Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun

Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 277 28.09.2010 Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun 1378/00.02.00/2010 KH 277 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (12) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (12) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 20/2012 1 (12) Päätöshistoria 14.05.2012 578 Pöydälle 14.05.2012 HEL 2011-001048 T 10 03 03 Päätös päätti panna asian pöydälle. 07.12.2011 Ehdotuksen mukaan äänestyksin 28.11.2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2015 1 (10) Kaupunginhallitus Kj/4 14.12.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2015 1 (10) Kaupunginhallitus Kj/4 14.12.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2015 1 (10) 1206 Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistusjärjestelyyn annettuun ennakkosuostumukseen liittyvän täytäntöönpanon tarkistaminen HEL 2014-014339 T 00 01 05 Päätös

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 698/2005 vp Asuntorakentamisen tehostaminen Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun asuntotarjonnan niukkuuteen ja kaavoitukseen liittyvät kysymykset ovat hallinneet julkista keskustelua

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten. Iltakoulu/Aftonskola

Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten. Iltakoulu/Aftonskola Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten Iltakoulu/Aftonskola 6.4.2016 Ohjelma klo 18.00-20.30/Program kl. 18.00-20.30 - Tervetuloa, kaupunginvaltuuston pj. Arja Isotalo/Välkommen,

Lisätiedot

Förslag till taxaändring för byggnadstillsynen / Rakennusvalvonnan taksamuutosehdotus

Förslag till taxaändring för byggnadstillsynen / Rakennusvalvonnan taksamuutosehdotus Byggnämnden/Rakennuslautakunta 106 04.11.2015 Byggnämnden/Rakennuslautakunta 126 09.12.2015 Förslag till taxaändring för byggnadstillsynen / Rakennusvalvonnan taksamuutosehdotus 2504/02.05.00.00/2015 Byggnämnden/Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2013 vp Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaiden asema Eduskunnan puhemiehelle Espanjan Aurinkorannikolla on vuodesta 1991 lähtien toiminut yksityinen suomalainen peruskoulu,

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1322/2010 vp Jälkihuollon järjestäminen yksityisesti sijoitetuille lapsille Eduskunnan puhemiehelle Yksityisesti sijoitetuille lapsille on ollut kunnissa käytännössä vaikea saada jälkihuoltoa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot