Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande"

Transkriptio

1 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna föredragningslista s ordförande

2 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Ärende Sid ORDFÖRANDEN 1 Namnupprop, laglighet och beslutförhet 1 2 Val av protokolljusterare 2 STADSDIREKTÖREN 3 Lån till Tuomarinkylän Talli Oy 3 4 Lån ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar för en idrottshall i en tillbyggnad till Lauttasaaren yhteiskoulus hus 8 STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET 5 Uppföljningsrapport 2013 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 6 Detaljplaneändring för tomten 20803/1 i Västra hamnen (nr 12101; hotelltorn på Busholmen) 7 Detaljplaneändring för kvarteret och en del av tomten 43084/5 och övriga områden i Hertonäs (Megahertsi) (nr 12089) 8 Detaljplaneändring för tomterna 45459/1-3 i Botby (nr 12149, Liikkalavägen, Liikkalagränden) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 9 Servicesedelsförsök 77 STADSDIREKTÖREN 10 Kj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om bättre information för invånare och klienter 11 Kj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om en utredning över hur indrivningen av räkningar sköts 12 Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om lösgörande av Helsingfors från kärnkraftsprojekt Kj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om ökad tillgång till 144

3 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 öppna data 14 Kj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om förbud för tiggare mot obehörigt uppehåll 15 Ryj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om planering kring användningen av Senatstorget 16 Ryj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om naturenlig skötsel av grönområden 17 Ryj / Den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen om utredning av arbetsförhållandena i fråga om de av HRT köpta trafiktjänsterna 18 Ryj / Den av ledamoten Anni Sinnemäki väckta motionen om byggande av gröntak 19 Ryj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om användning av rymliga tomter för stadsodling 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet 21 Ryj / Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om en loppmarknad i Sandvikens varvsområde 22 Ryj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om ett avgiftsfritt kollektivtrafikkort för de minst bemedlade helsingforsarna 23 Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om bättre trivsel i Tattarmossens bostadsområde 24 Ryj / Den av ledamoten Annika Andersson väckta motionen om skateboardramper i lekparken Munken 25 Ryj / Den av ledamoten Jessica Karhu väckta motionen om utnyttjande av användarinformation för HRT:s ruttomläggningar 26 Ryj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om främjande av vintercykelåkning 27 Ryj / Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om årliga utsläppskvoter 28 Ryj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utvidgad avgiftsfri kollektivtrafik för passagerare med ett barn i bärsjal eller bärsele 29 Kaj / Den av ledamoten Tarja Kantola väckta motionen om en spårvägslinje till Havshagen

4 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ Kaj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om ett invånarhus i Sockenbacka 31 Kaj / Den av ledamoten Kimmo Helistö väckta motionen om användning av tomma lokaler i stadens ägo 32 Kaj / Den av ledamoten Johanna Sumuvuori väckta motionen om tillfällig användning av lokaler 33 Kaj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten på Nordsjö bro 34 Kaj / Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om utredning av byggkostnaderna för aravahyresbostäder 35 Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om bättre trafiksäkerhet på Päivölävägen 36 Kaj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om förhyrning av nybyggda bostäder till staden med tanke på hyresbostäder 37 Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om bättre trafiksäkerhet på Hemmalmsvägen 38 Kaj / Den av ledamoten Annika Andersson väckta motionen om enbart kortvarig parkering på en parkeringsplats i Mejlans villaområde 39 Kaj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om rätt att åter använda området vid Heikasvägen 2 för besöksparkering med tanke på företagen 40 Kaj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om en plan för utredning av det stadsägda bostadsbeståndets skick 41 Kaj / Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om utveckling av cykelnätet och möjligheterna till cykelåkning 42 Stj / Den av ledamoten Sirpa Puhakka väckta motionen om ökat stödboende och fler enheter för serviceboende 43 Stj / Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om ett försök med en yrkesutövarmodell på hälsostationerna 44 Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om ett nytt mentalvårdsprogram för staden 45 Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om ett folkhälsoprogram

5 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om tillgång till hälsostationstjänster på Forsby äldrecenter 47 Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om starkare specialstöd i grundskolor och daghem 48 Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om utveckling av barnorienterat barnskyddsarbete 49 Stj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om stöd och utbildning för närståendevårdare 50 Stj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om en äldreombudsman 51 Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om samordning och utveckling av förebyggandet av våld i nära relationer och av åtgärderna mot sådant 52 Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om mottagningar för kognitiv psykoterapi 53 Stj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om äldreomsorgen på svenska 54 Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om längre arbetskarriärer för vårdpersonalen 55 Stj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om utveckling av återuppringningstjänsten 56 Sj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om belysning på motionsslingan runt Malms flygplats och i Svedängen 57 Sj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om utvecklat virtuellt ungdomsarbete för spelare på webben 58 Sj / Den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen om kriterier för sökande till en annan skola än närskolan anvisad av staden 59 Sj / Den av ledamoten Alina Mänttäri-Buttler väckta motionen om större samarbete mellan konsthögskolorna 60 Sj / Den av ledamoten Sirpa Puhakka väckta motionen om kartläggning och anordnande av språkundervisning för invandrare 61 Sj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om anvisningar för anlitande av pensionärer som vikarierande arbetskraft Sj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om åtgärder mot 399

6 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 problemen med inomhusluften i Suutarilan ala-asteen koulu 63 Sj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om genomförande av ungdomsgarantin 64 Sj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om underlättande av bad utan baddräkt 65 Sj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om planläggning av ett badstrandsområde för specialgrupper 66 Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en ungdomsgård i Kronbergsstranden

7 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Pj/1 1 Namnupprop, laglighet och beslutförhet

8 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Pj/2 2 Val av protokolljusterare

9 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 3 Lån till Tuomarinkylän Talli Oy HEL T Beslutsförslag Sammandrag Föredraganden Föredragande beslutar bevilja Tuomarinkylän Talli Oy ett lån på euro ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar. Lånet är avsett för finansiering av ett reparations- och nybyggnadsprojekt som hänför sig till ridstallen i Domarby, och i övrigt gäller följande villkor: Löptid: Lånet ska återbetalas i jämna poster innan det gällande arrendeavtalet går ut, m.a.o. före De första två åren är amorteringsfria. Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan. Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är intecknade i arrenderätten till tomten och i byggnaderna på denna och som åtnjuter förmånsrätt motsvarande 90 % av anskaffningsvärdet fastställt av fastighetskontoret eller lämnar någon annan säkerhet godkänd av ekonomi- och planeringscentralen. Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om Tuomarinkylän Talli Oy:s nuvarande stallbyggnader uppfyller inte kraven på boxstorlekar i bestämmelser som träder i kraft Samtidigt som de båda stallbyggnaderna repareras får de nya flyglar. Detta är möjligt tack vare en ny detaljplan för arrendeområdet. Bolaget har för avsikt att finansiera projektet med ett lån från staden, med ett banklån och genom självfinansiering. Stadsstyrelsen anser med hänvisning till ett utlåtande från idrottsnämnden det vara motiverat att Tuomarinkylän Talli Oy beviljas ett lån på euro. Det finns ca 7,7 mn euro i fonden för idrottsoch rekreationsanläggningar, och den ränta som ska betalas enligt beslutsförslaget är för närvarande 0,75 %. Om stadsfullmäktige godkänner lånet kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten av beslutet att uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att upprätta behövliga handlingar.

10 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 Stadsstyrelsen Upplysningar Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi Bilagor 1 Tuomarinkylän Talli Oyn lainahakemus 2 Rahoitussuunnitelma Utdrag Utdrag Hakija Bilagor till utdrag Kunnallisvalitus, valtuusto För kännedom Liikuntavirasto Oikeuspalvelut Talous- ja suunnittelukeskus Beslutshistoria Kaupunginhallitus HEL T Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Tuomarinkylän Talli Oy:lle euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tuomarinkylän ratsastustallien korjaus- ja uudisrakennushankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin: Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin nykyisen vuokrasopimuksen päättymiseen mennessä kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita. Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen. Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi tontin vuokraoikeuteen ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

11 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja. Esittelijä Lisätiedot kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi Liikuntalautakunta HEL T Päätös Lautakunta päätti todeta Tuomarinkylän Talli Oy:n Tuomarinkylän ratsastustallien korjaus- ja uudisrakennushanketta koskevasta lainahakemuksesta kaupunginhallitukselle lausuntonaan seuraavaa: Saapunut hakemus ja sen käsittelijätaho Tuomarinkylän Talli Oy esittää kaupunginhallitukselle osoittamassaan hakemuksessa euron suuruisen lainan myöntämistä Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tuomarinkylän ratsastustallin rakennushankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Taustatiedot hankkeesta Tuomarinkylän Talli Oy:n ja Helsingin kaupungin liikuntaviraston välillä on maa-alueen vuokrasopimus, joka on voimassa saakka. Vuokra-alueen sijainti: Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan Tuomarinkylän tilaan /10 kuuluva noin m²:n suuruinen maa-alue. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt asemakaavamuutoksen Tuomarinkylässä mainitulla vuokra-alueella. Muutos mahdollistaa Tuomarinkylän Talli Oy:n vuokra-alueen suurentamisen ja lisärakentamisen vuokra-alueelle. Tuomarinkylän Talli Oy:n uuden asemakaavan mukainen vuokrasopimus on hyväksytty liikuntalautakunnan kokouksessa Tuomarinkylän Talli Oy:n nykyinen tallirakennus ei täytä uusien voimaan tulevien säännösten vaatimuksia karsinakokojen osalta ja näin ollen karsinakokoa on suurennettava vuoden 2014 alkuun mennessä. Tuomarinkylän Talli Oy on alueen uuden kaavan

12 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 Rahoitussuunnitelma suomin mahdollisuuksin päättänyt nykyisten tallien korjauksen lisäksi rakentaa molempiin tallirakennuksiin lisäsiivet. Tuomarinkylän Talli Oy:n laatimien kustannuslaskelmien perusteella rakennusinvestointi tallirakennuksen osalta on noin euron luokkaa ja sen toteuttaminen edellyttää lainoitusta. Tuomarinkylän Talli Oy hakee Helsingin kaupungilta lainaa euroa, joka on liikuntalautakunnan aikaisempien lainapuoltoperiaatteiden mukaisesti maksimissaan 40% hankkeen kokonaiskustannuksista, joka voidaan myöntää kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista. Tuomarikylän Talli Oy hakee lainaa koko tulevalle maanvuokra-ajalle 20 vuotta. Hakemuksessa on esitetty hyväksyttäväksi lainaan aluksi kaksi lyhennysvapaata vuotta. Tuomarinkylän Talli Oy:llä ei ole tiedossa rakentamiseen tarjolla olevia avustusmahdollisuuksia. Muu rahoitus on tarkoitus hoitaa pankkilainoituksella ja omarahoituksella. Asemakaava, alueen hallinta Tuomarinkylän alueelle on laadittu uusi asemakaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 438, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11). Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y ) vuoden 2032 loppuun asti. Alue on liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston hallinnassa. Urheilu- ja ulkoilurahaston säännöt, lainan myöntämisen edellytykset Rakennushanke palvelee toteutuessaan liikuntatarkoituksia ja on näin Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 3 :n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessaan esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus. Liikuntalautakunnan lausunto Liikuntatoimen kannalta nyt esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Liikuntalautakunta on kaupunginhallituksen myöntämin oikeuksin päättänyt kokouksessaan ( 19) tehdä Tuomarinkylän Talli Oy:n kanssa pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen saakka. Sopimus on allekirjoitettu

13 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 Tuomarinkylän Talli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan euron hankkeelle euron lainaa Helsingin kaupungilta. Liikuntalautakunta on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta niistä kokonaiskustannuksista, joista on vähennetty mahdollisten muiden tahojen myöntämien avustusten osuus. Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla euron lainan myöntämistä kahdenkymmenen vuoden laina-ajalla Tuomarinkylän Talli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena tallirakennushankkeen toteuttamiseksi vuokratulta alueelta. Mikäli kokonaiskustannusten osuus tarkentuu myöhemmin siten, että hakijalle myönnetään osa haetusta avustuksesta tai sitä ei myönnetä ollenkaan, lautakunta ilmoittaa puoltavansa 40 prosentin osuutta niistä toteutuneista kokonaiskustannuksista, joista on vähennetty myönnetyn lopullisen avustuksen osuus. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Stefan Fröberg Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin:

14 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/4 4 Lån ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar för en idrottshall i en tillbyggnad till Lauttasaaren yhteiskoulus hus HEL T Beslutsförslag Sammandrag beslutar bevilja ett fastighetsaktiebolag för en idrottshall bildat och ägt av Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry ett lån på euro ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar. Lånet är avsett för finansiering av en idrottshall i en tillbyggnad till Lauttasaaren yhteiskoulus hus, och i övrigt gäller följande villkor: Löptid: Lånet ska återbetalas i jämna poster inom 20 år. Det första året är amorteringsfritt. Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan. Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är intecknade i skol- och idrottshallsfastigheten eller lämnar någon annan säkerhet godkänd av ekonomi- och planeringscentralen. Specialvillkor: Lånemedel betalas ut till låntagaren enligt samma andel av den totala finansieringen som täckts genom annan finansiering än den som staden står för. Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry har planerat en sådan tillbyggnad till skolhuset att den nya delen får en total effektiv yta på m², varav m² hänför sig till en ny idrottssal med möjlighet till tudelning och 271 m² till administrations- och bibliotekslokaler som hör till skolan. Den nya delen tillgodoser inte bara behoven hos eleverna i skolorna i området utan också invånarnas och idrottsföreningarnas växande behov. Det har planerats att den nya delen utöver det ovannämnda ska inrymma ett gym, omklädningsrum, duschrum, förråd, en entréhall och en läktare för 420 åskådare. Lauttasaaren yhteiskoulu har beräknat att 40 % av den totala användningen gäller undervisning och 60 % kvälls- och veckoslutsaktiviteter som inte har att göra med undervisning.

15 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/4 De beräknade totalkostnaderna för projektet uppgår till euro (exklusive moms). Det är tänkt att projektet ska finansieras på följande sätt: Finansiering euro Skollån från staden Lån ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar Konvertibla lån från pensionsbolag Konvertibelt lån från användare Föreningens självfinansiering Föredraganden Stadsstyrelsen behandlade framställningen om det skollån som avses i finansieringsplanen som ett separat ärende. Stadsstyrelsen anser det vara nödvändigt att en lån beviljas för en idrottshall i en tillbyggnad till Lauttasaaren yhteiskoulus hus eftersom projektet inte kan genomföras utan offentlig finansiering. Skolans idrottslokaler i det gamla huset har redan länge varit otillräckliga. Dessutom är det brist på lokaler för inomhusidrott på Drumsö, och idrottsförvaltningen har för sin del inga planer på nya lokaler i området. Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att det är fråga om ett privat idrottshallsprojekt där staden står för nästan hela finansieringen. Skollånet omfattas av stadsstyrelsens befogenheter, men samma villkor gäller för det som för lånet ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar eftersom ersättning ska betalas för all användning av idrottshallen. Hur den övriga finansieringen lyckas är förbundet med osäkerhetsfaktorer, vilket idrottsnämnden påpekar i ett utlåtande. Beslutsförslaget innehåller därför ett specialvillkor om att lånemedel betalas ut enligt samma andel av den totala finansieringen som täckts genom annan finansiering än den som staden står för. Det finns ca 7 mn euro i fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar, och räntan är för närvarande 0,75 %. Om stadsfullmäktige godkänner det föreslagna lånet kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten av beslutet att uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att upprätta behövliga handlingar. Föredragande Upplysningar Stadsstyrelsen Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon:

16 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/4 Bilagor För kännedom eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi 1 Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen.pdf 2 Liite 1 rahoituslaskelma 3 Liite 2 piirustukset 4 Liite 3 hankesuunnitelma 5 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry rahoitushakemus Liikuntavirasto Opetusvirasto Oikeuspalvelut Talous- ja suunnittelukeskus Beslutshistoria Kaupunginhallitus HEL T Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:n omistukseen perustettavalle liikuntahallikiinteistöyhtiölle euron suuruisen lainan urheiluja ulkoilulaitosrahaston varoista Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen rakennettavan liikuntahallin rahoittamiseen seuraavin ehdoin: Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa. Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen. Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi koulu- ja liikuntahallikiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden. Lainan erityisehto: Lainaa maksetaan lainansaajalle samassa suhteessa kokonaisrahoituksesta kuin kaupungin ulkopuolinen rahoitus on toteutunut. Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

17 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/4 Esittelijä Lisätiedot kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

18 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kaj/5 5 Uppföljningsrapport 2013 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning HEL T Beslutsförslag Föredraganden beslutar anteckna uppföljningsrapporten 2013 om programmet Hemstaden Helsingfors. godkände genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning Hemstaden Helsingfors, i vilket stadens bostads- och markpolitiska huvudmål och delmål och åtgärderna för programperioden fastslås. En rapport om hur genomförandet av programmet fortskrider ska årligen föreläggas stadsfullmäktige. Ekonomi- och planeringscentralen ansvarar för utarbetandet av uppföljningsrapporten. Uppföljningsrapporten 2013 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning Bostadspolitik på hela landets nivå Uppföljningsrapporten 2013 innehåller en översikt över den aktuella bostadspolitiska situationen och utsikterna för bostadsproduktionen i Helsingfors och en utredning om hur målen för programmet Hemstaden Helsingfors hittills har förverkligats. Uppföljningsinformation om bostadsproduktionen i Helsingforsregionen åren och om hyresbostadsproduktionen med statligt stöd i Helsingforsregionen åren har bifogats rapporten. I vilken grad de kvantitativa målen för programmet Hemstaden Helsingfors genomförs följs upp på årsnivå och i genomsnitt för flera år. De årliga variationerna i bostadsproduktionen är avsevärda och beror på konjunkturerna. Programmet har som mål att på lång sikt påverka bostadsproduktionen. Mätarna för uppföljningen av genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning uppdateras år 2014 utgående från att de ska motsvara strategiprogrammet för , godkänt av stadsfullmäktige Vid statsrådets ramförhandlingar i mars 2013 utarbetades en omfattande bostadspolitisk helhet som på ett avgörande sätt påverkar också den bostadspolitiska omvärlden i Helsingfors stad. Den

19 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kaj/5 viktigaste reformen kan anses vara att självriskräntan för räntestödslån sänks till 1 % till utgången av Också självriskräntan för lån för ombyggnad sänks till 2,34 % till utgången av Samtidigt har man framfört behovet att korrigera de baktunga amorteringarna på de nuvarande räntestödslånen. Ett tidsbestämt startbidrag för produktion av ara-hyresbostäder kommer att gälla för åren På basis av förhandsuppgifterna kan bolag i kommunal ägo få bidrag på euro/bostad och övriga bolag euro/bostad. Investeringsstödet för specialgrupper kommer att höjas med 10 miljoner euro för åren och befogenheterna att bevilja räntestödslån höjs på motsvarande sätt. Enligt förslaget ska en 20 års räntestödsmodell införas vid sidan av det nuvarande långfristiga räntestödet. På basis av de nuvarande uppgifterna kommer modellen att omfatta statens fyllnadsborgen, principen om självkostnadshyra och invånarval på sociala grunder. Även bestämmelserna om allmännyttighet kommer att lindras så att de bostäder som i fortsättningen byggs kan överföras utanför det allmännyttiga avsnittet när de befrias från begränsningarna för byggobjektet. I fråga om bestämmelserna om tillgänglighet inleds ett tidsbestämt försök. Under försöket är det möjligt att bygga flervåningshus, i vilka de nuvarande bestämmelserna om tillgänglighet ska följas endast i första och andra våningen. Staten deltar också i kapitaliseringen av statsägda Kruunuasunnot Oy i syfte att säkra bolagets möjligheter till nyproduktion i Helsingforsregionen. Avsikten är att staten och de statsägda bolagen ska anvisa tomter för Kruunuasunnot Oy. Tomtreserveringar och utveckling av överlåtelsemetoder Hösten 2012 bereddes och underhandlades tomtreserveringar i enlighet med det nya BM-programmet och stadsstyrelsen fastställde reserveringarna På stadens mark reserverades tomter för byggande av sammanlagt bostäder, vilket innebär bostäder för över invånare. Antalet tomter reserverade för hyresbostadsproduktion med statligt stöd uppgick till ca 26 % räknat på basis av antalet bostäder. För produktion av bostäder av mellanformstyp reserverades 57 % och för oreglerad bostadsproduktion ca 17 % av tomterna. Tomtreserveringarna för den reglerade bostadsproduktionen till rimliga priser blev framhävda. Med detta strävar man att balansera fördelningen mellan upplåtelse- och finansieringsformer för de

20 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kaj/5 Ny generalplan utarbetas Bostadsproduktion i Helsingfors reserverade tomterna i enlighet med de nuvarande målen för BMprogrammet. Under fullmäktigeperioden utarbetas en ny generalplan som syftar till en tillräcklig bostadsproduktion, en tätare samhällsstruktur, ett lockande centrum och livskraftiga områdescentrum. Som underlag för dimensioneringen och utgångspunkterna för generalplanen har man gjort upp utredningar, av vilka befolkningsprognosen och utredningen om detaljplanereserven är viktigast. För att uppnå samma nivå som i befolkningsprognosen ska man i Helsingforsregionen före år 2050 hitta möjligheter att bygga bostäder på ca 18 miljoner m² vy, vilket motsvarar ca nya bostäder. Trots den ekonomiska osäkerheten fortsatte bostadsproduktionen i Helsingfors livlig år 2012 och sammanlagt bostäder blev färdiga. Av dessa uppkom sammanlagt 532 bostäder genom ändring av byggnadens användningssyfte. Det är anmärkningsvärt att med tanke på alla bostäder som blivit färdiga har den sammanlagda bostadsproduktionen inte varit på lika hög nivå sedan början av talet. År 2012 började byggandet av sammanlagt bostäder. I januari 2013 var ca bostäder under byggnad, vilket innebär att antalet färdigställda bostäder blir relativt högt även år Antalet bygglov sjönk dock klart år 2012 jämfört med de föregående åren i och med att bygglov beviljades bara för bostäder. Enligt prognoserna kommer antalet påbörjade bostäder dock år 2013 att sjunka från året innan. Särskilda utredningar inom ramen för genomförandeprogrammet år 2013 Inom ramen för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning bereds före utgången av 2013 utöver uppföljningsrapporten också särskilda utredningar i samarbete mellan förvaltningar. Resultaten rapporteras i samband med uppföljningsrapporten för Två av utredningarna görs upp som resultat av arbete i arbetsgrupper. Arbetsgruppen för en smidigare bostadsproduktionsprocess utarbetar ett förslag om bättre förutsättningar för bostadsproduktionen i Helsingfors. Arbetsgruppen har som mål att hitta sådana åtgärder som gör bostadsproduktionsprocessen snabbare och effektivare och som

21 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kaj/5 sänker byggkostnaderna. Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta ett förslag om en smidigare bostadsproduktionsprocess med tanke på högkvalitativ bostadsproduktion till rimliga priser. Arbetsgruppens slutrapport ska bli färdig före utgången av Arbetsgruppen för boende för specialgrupper ska likaså år 2013 göra en utredning om bostadssituationen för specialgrupper, en analys om det kommande bostadsbehovet och om möjligheterna att modifiera det befintliga bostadsbeståndet. Arbetsgruppen ska dessutom fastslå processen för genomförande av bostadsobjekt för specialgrupper inom stadsorganisationen som stöd för den strategiska planeringen och uppföljningen av projekten. Förvaltningarna ska dessutom i samråd med varandra utarbeta bl.a. en utredning om genomförandet av målen för Hitas-systemet, en särskild utredning om funktionaliteten på byggmarknaden i Helsingfors, en utredning om erfarenheter av partnerskapsplanläggning, en utredning om möjligheterna att ändra offentliga byggnader till bostäder, en utredning om möjligheten att tillhandahålla rådgivning för gruppentreprenader och en utredning om allokering av kostnaderna för bilplatser till dem som använder bilplatserna. Föredragande Upplysningar Stadsstyrelsen Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: suvi.ramo(a)hel.fi Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: mari.randell(a)hel.fi Annina Ala-Outinen, suunnittelija, telefon: annina.ala-outinen(a)hel.fi Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: timo.meuronen(a)hel.fi Bilagor 1 Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman seurantaraportti 2013 Tiedoksi; Muutoksenhakuohjeet: Muutoksenhakukielto, valmistelu Talous- ja suunnittelukeskus Kaupunkisuunnittelulautakunta Kiinteistölautakunta Rakennuslautakunta Asuntotuotantotoimikunta Kaupunkisuunnitteluvirasto Kiinteistövirasto Rakennusvalvontavirasto

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina neljännesvuosijulkaisu kvartalspublikation Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts helsingfors stads

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus!

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/20.11. 10.12.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Joulunavaus kaupungintalolla 16.00

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS koskee 18.11.2009 päivättyä asemakaavakarttaa (luonnos) BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

Lisätiedot

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Identitet och framtid Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Selvitys kuvataiteilijoiden työtiloista ja tilantarpeesta sekä tilojen lisäämisohjelma Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

Kiinteistöviraston toimintakertomus. Fastighetskontorets årsberättelse

Kiinteistöviraston toimintakertomus. Fastighetskontorets årsberättelse 2012 Kiinteistöviraston toimintakertomus Fastighetskontorets årsberättelse Virastopäällikön katsaus Verkschefens översikt...4 Kiinteistövirasto lyhyesti Fastighetskontoret kortfattat...6 Talous Ekonomi...10

Lisätiedot

Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja

Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja INNEHÅLL sida Till läsaren...1 Del I Del II Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 VAD FOLKHÄLSAN STÅR FÖR...3 HANDBOK FÖR FOLKHÄLSANS

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma SISÄLTÖ YHTEYSTIEDOT TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 1.1 Taustaa ja hanke 1 1.2 Arviointiohjelma

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 76/05)

(EGT-vonatkozású szöveg) (2008/C 76/05) 2008.3.27. C 76/15 ÁLLAMI TÁMOGATÁS FINNORSZÁG Állami támogatás C 6/08 (ex NN 69/07) Az Ålands Industrihus Ab számára nyújtott állami támogatás Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikkének

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio Förbättring av riksväg 25 genom att bygga ett mitträcke Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

Suomella on oltava merenkulkualan

Suomella on oltava merenkulkualan Merenkulun tervaskannot Konepäällikkö Juhani Puonti hallitsee moottorien maailman s. 24 Sjöfartens krutgubbar Maskinchef Juhani Puonti behärskar motorernas värld s. 26 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arvioin suunnitelma Program för deltagande och bedömning

Osallistumis- ja arvioin suunnitelma Program för deltagande och bedömning Kor eleiden 714-717, 728 ja 729 asemakaavan muutos joka koskee lisäksi osia katualueista Juvikin-, Ankkuri-, Linja-, Raaseporin-, Bromarvin-, Nii ykaduilla sekä Kappelisataman ellä Detaljiplaneändring

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita asioiden käsittelyn

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot