Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande"

Transkriptio

1 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna föredragningslista s ordförande

2 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Ärende Sid ORDFÖRANDEN 1 Namnupprop, laglighet och beslutförhet 1 2 Val av protokolljusterare 2 STADSDIREKTÖREN 3 Lån till Tuomarinkylän Talli Oy 3 4 Lån ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar för en idrottshall i en tillbyggnad till Lauttasaaren yhteiskoulus hus 8 STADSPLANERINGS- OCH FASTIGHETSVÄSENDET 5 Uppföljningsrapport 2013 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 6 Detaljplaneändring för tomten 20803/1 i Västra hamnen (nr 12101; hotelltorn på Busholmen) 7 Detaljplaneändring för kvarteret och en del av tomten 43084/5 och övriga områden i Hertonäs (Megahertsi) (nr 12089) 8 Detaljplaneändring för tomterna 45459/1-3 i Botby (nr 12149, Liikkalavägen, Liikkalagränden) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 9 Servicesedelsförsök 77 STADSDIREKTÖREN 10 Kj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om bättre information för invånare och klienter 11 Kj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om en utredning över hur indrivningen av räkningar sköts 12 Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om lösgörande av Helsingfors från kärnkraftsprojekt Kj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om ökad tillgång till 144

3 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 öppna data 14 Kj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om förbud för tiggare mot obehörigt uppehåll 15 Ryj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om planering kring användningen av Senatstorget 16 Ryj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om naturenlig skötsel av grönområden 17 Ryj / Den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen om utredning av arbetsförhållandena i fråga om de av HRT köpta trafiktjänsterna 18 Ryj / Den av ledamoten Anni Sinnemäki väckta motionen om byggande av gröntak 19 Ryj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om användning av rymliga tomter för stadsodling 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet 21 Ryj / Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om en loppmarknad i Sandvikens varvsområde 22 Ryj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om ett avgiftsfritt kollektivtrafikkort för de minst bemedlade helsingforsarna 23 Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om bättre trivsel i Tattarmossens bostadsområde 24 Ryj / Den av ledamoten Annika Andersson väckta motionen om skateboardramper i lekparken Munken 25 Ryj / Den av ledamoten Jessica Karhu väckta motionen om utnyttjande av användarinformation för HRT:s ruttomläggningar 26 Ryj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om främjande av vintercykelåkning 27 Ryj / Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om årliga utsläppskvoter 28 Ryj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utvidgad avgiftsfri kollektivtrafik för passagerare med ett barn i bärsjal eller bärsele 29 Kaj / Den av ledamoten Tarja Kantola väckta motionen om en spårvägslinje till Havshagen

4 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ Kaj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om ett invånarhus i Sockenbacka 31 Kaj / Den av ledamoten Kimmo Helistö väckta motionen om användning av tomma lokaler i stadens ägo 32 Kaj / Den av ledamoten Johanna Sumuvuori väckta motionen om tillfällig användning av lokaler 33 Kaj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten på Nordsjö bro 34 Kaj / Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om utredning av byggkostnaderna för aravahyresbostäder 35 Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om bättre trafiksäkerhet på Päivölävägen 36 Kaj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om förhyrning av nybyggda bostäder till staden med tanke på hyresbostäder 37 Kaj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om bättre trafiksäkerhet på Hemmalmsvägen 38 Kaj / Den av ledamoten Annika Andersson väckta motionen om enbart kortvarig parkering på en parkeringsplats i Mejlans villaområde 39 Kaj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om rätt att åter använda området vid Heikasvägen 2 för besöksparkering med tanke på företagen 40 Kaj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om en plan för utredning av det stadsägda bostadsbeståndets skick 41 Kaj / Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om utveckling av cykelnätet och möjligheterna till cykelåkning 42 Stj / Den av ledamoten Sirpa Puhakka väckta motionen om ökat stödboende och fler enheter för serviceboende 43 Stj / Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om ett försök med en yrkesutövarmodell på hälsostationerna 44 Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om ett nytt mentalvårdsprogram för staden 45 Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om ett folkhälsoprogram

5 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om tillgång till hälsostationstjänster på Forsby äldrecenter 47 Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om starkare specialstöd i grundskolor och daghem 48 Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om utveckling av barnorienterat barnskyddsarbete 49 Stj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om stöd och utbildning för närståendevårdare 50 Stj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om en äldreombudsman 51 Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om samordning och utveckling av förebyggandet av våld i nära relationer och av åtgärderna mot sådant 52 Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om mottagningar för kognitiv psykoterapi 53 Stj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om äldreomsorgen på svenska 54 Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om längre arbetskarriärer för vårdpersonalen 55 Stj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om utveckling av återuppringningstjänsten 56 Sj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om belysning på motionsslingan runt Malms flygplats och i Svedängen 57 Sj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om utvecklat virtuellt ungdomsarbete för spelare på webben 58 Sj / Den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen om kriterier för sökande till en annan skola än närskolan anvisad av staden 59 Sj / Den av ledamoten Alina Mänttäri-Buttler väckta motionen om större samarbete mellan konsthögskolorna 60 Sj / Den av ledamoten Sirpa Puhakka väckta motionen om kartläggning och anordnande av språkundervisning för invandrare 61 Sj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om anvisningar för anlitande av pensionärer som vikarierande arbetskraft Sj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om åtgärder mot 399

6 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 problemen med inomhusluften i Suutarilan ala-asteen koulu 63 Sj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om genomförande av ungdomsgarantin 64 Sj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om underlättande av bad utan baddräkt 65 Sj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om planläggning av ett badstrandsområde för specialgrupper 66 Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en ungdomsgård i Kronbergsstranden

7 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Pj/1 1 Namnupprop, laglighet och beslutförhet

8 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Pj/2 2 Val av protokolljusterare

9 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 3 Lån till Tuomarinkylän Talli Oy HEL T Beslutsförslag Sammandrag Föredraganden Föredragande beslutar bevilja Tuomarinkylän Talli Oy ett lån på euro ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar. Lånet är avsett för finansiering av ett reparations- och nybyggnadsprojekt som hänför sig till ridstallen i Domarby, och i övrigt gäller följande villkor: Löptid: Lånet ska återbetalas i jämna poster innan det gällande arrendeavtalet går ut, m.a.o. före De första två åren är amorteringsfria. Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan. Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är intecknade i arrenderätten till tomten och i byggnaderna på denna och som åtnjuter förmånsrätt motsvarande 90 % av anskaffningsvärdet fastställt av fastighetskontoret eller lämnar någon annan säkerhet godkänd av ekonomi- och planeringscentralen. Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om Tuomarinkylän Talli Oy:s nuvarande stallbyggnader uppfyller inte kraven på boxstorlekar i bestämmelser som träder i kraft Samtidigt som de båda stallbyggnaderna repareras får de nya flyglar. Detta är möjligt tack vare en ny detaljplan för arrendeområdet. Bolaget har för avsikt att finansiera projektet med ett lån från staden, med ett banklån och genom självfinansiering. Stadsstyrelsen anser med hänvisning till ett utlåtande från idrottsnämnden det vara motiverat att Tuomarinkylän Talli Oy beviljas ett lån på euro. Det finns ca 7,7 mn euro i fonden för idrottsoch rekreationsanläggningar, och den ränta som ska betalas enligt beslutsförslaget är för närvarande 0,75 %. Om stadsfullmäktige godkänner lånet kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten av beslutet att uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att upprätta behövliga handlingar.

10 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 Stadsstyrelsen Upplysningar Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi Bilagor 1 Tuomarinkylän Talli Oyn lainahakemus 2 Rahoitussuunnitelma Utdrag Utdrag Hakija Bilagor till utdrag Kunnallisvalitus, valtuusto För kännedom Liikuntavirasto Oikeuspalvelut Talous- ja suunnittelukeskus Beslutshistoria Kaupunginhallitus HEL T Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Tuomarinkylän Talli Oy:lle euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tuomarinkylän ratsastustallien korjaus- ja uudisrakennushankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin: Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin nykyisen vuokrasopimuksen päättymiseen mennessä kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita. Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen. Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi tontin vuokraoikeuteen ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

11 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja. Esittelijä Lisätiedot kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi Liikuntalautakunta HEL T Päätös Lautakunta päätti todeta Tuomarinkylän Talli Oy:n Tuomarinkylän ratsastustallien korjaus- ja uudisrakennushanketta koskevasta lainahakemuksesta kaupunginhallitukselle lausuntonaan seuraavaa: Saapunut hakemus ja sen käsittelijätaho Tuomarinkylän Talli Oy esittää kaupunginhallitukselle osoittamassaan hakemuksessa euron suuruisen lainan myöntämistä Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tuomarinkylän ratsastustallin rakennushankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Taustatiedot hankkeesta Tuomarinkylän Talli Oy:n ja Helsingin kaupungin liikuntaviraston välillä on maa-alueen vuokrasopimus, joka on voimassa saakka. Vuokra-alueen sijainti: Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan Tuomarinkylän tilaan /10 kuuluva noin m²:n suuruinen maa-alue. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt asemakaavamuutoksen Tuomarinkylässä mainitulla vuokra-alueella. Muutos mahdollistaa Tuomarinkylän Talli Oy:n vuokra-alueen suurentamisen ja lisärakentamisen vuokra-alueelle. Tuomarinkylän Talli Oy:n uuden asemakaavan mukainen vuokrasopimus on hyväksytty liikuntalautakunnan kokouksessa Tuomarinkylän Talli Oy:n nykyinen tallirakennus ei täytä uusien voimaan tulevien säännösten vaatimuksia karsinakokojen osalta ja näin ollen karsinakokoa on suurennettava vuoden 2014 alkuun mennessä. Tuomarinkylän Talli Oy on alueen uuden kaavan

12 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 Rahoitussuunnitelma suomin mahdollisuuksin päättänyt nykyisten tallien korjauksen lisäksi rakentaa molempiin tallirakennuksiin lisäsiivet. Tuomarinkylän Talli Oy:n laatimien kustannuslaskelmien perusteella rakennusinvestointi tallirakennuksen osalta on noin euron luokkaa ja sen toteuttaminen edellyttää lainoitusta. Tuomarinkylän Talli Oy hakee Helsingin kaupungilta lainaa euroa, joka on liikuntalautakunnan aikaisempien lainapuoltoperiaatteiden mukaisesti maksimissaan 40% hankkeen kokonaiskustannuksista, joka voidaan myöntää kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista. Tuomarikylän Talli Oy hakee lainaa koko tulevalle maanvuokra-ajalle 20 vuotta. Hakemuksessa on esitetty hyväksyttäväksi lainaan aluksi kaksi lyhennysvapaata vuotta. Tuomarinkylän Talli Oy:llä ei ole tiedossa rakentamiseen tarjolla olevia avustusmahdollisuuksia. Muu rahoitus on tarkoitus hoitaa pankkilainoituksella ja omarahoituksella. Asemakaava, alueen hallinta Tuomarinkylän alueelle on laadittu uusi asemakaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa ( 438, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11). Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y ) vuoden 2032 loppuun asti. Alue on liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston hallinnassa. Urheilu- ja ulkoilurahaston säännöt, lainan myöntämisen edellytykset Rakennushanke palvelee toteutuessaan liikuntatarkoituksia ja on näin Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 3 :n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessaan esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus. Liikuntalautakunnan lausunto Liikuntatoimen kannalta nyt esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Liikuntalautakunta on kaupunginhallituksen myöntämin oikeuksin päättänyt kokouksessaan ( 19) tehdä Tuomarinkylän Talli Oy:n kanssa pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen saakka. Sopimus on allekirjoitettu

13 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/3 Tuomarinkylän Talli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan euron hankkeelle euron lainaa Helsingin kaupungilta. Liikuntalautakunta on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta niistä kokonaiskustannuksista, joista on vähennetty mahdollisten muiden tahojen myöntämien avustusten osuus. Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla euron lainan myöntämistä kahdenkymmenen vuoden laina-ajalla Tuomarinkylän Talli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena tallirakennushankkeen toteuttamiseksi vuokratulta alueelta. Mikäli kokonaiskustannusten osuus tarkentuu myöhemmin siten, että hakijalle myönnetään osa haetusta avustuksesta tai sitä ei myönnetä ollenkaan, lautakunta ilmoittaa puoltavansa 40 prosentin osuutta niistä toteutuneista kokonaiskustannuksista, joista on vähennetty myönnetyn lopullisen avustuksen osuus. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Stefan Fröberg Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin:

14 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/4 4 Lån ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar för en idrottshall i en tillbyggnad till Lauttasaaren yhteiskoulus hus HEL T Beslutsförslag Sammandrag beslutar bevilja ett fastighetsaktiebolag för en idrottshall bildat och ägt av Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry ett lån på euro ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar. Lånet är avsett för finansiering av en idrottshall i en tillbyggnad till Lauttasaaren yhteiskoulus hus, och i övrigt gäller följande villkor: Löptid: Lånet ska återbetalas i jämna poster inom 20 år. Det första året är amorteringsfritt. Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan. Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är intecknade i skol- och idrottshallsfastigheten eller lämnar någon annan säkerhet godkänd av ekonomi- och planeringscentralen. Specialvillkor: Lånemedel betalas ut till låntagaren enligt samma andel av den totala finansieringen som täckts genom annan finansiering än den som staden står för. Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry har planerat en sådan tillbyggnad till skolhuset att den nya delen får en total effektiv yta på m², varav m² hänför sig till en ny idrottssal med möjlighet till tudelning och 271 m² till administrations- och bibliotekslokaler som hör till skolan. Den nya delen tillgodoser inte bara behoven hos eleverna i skolorna i området utan också invånarnas och idrottsföreningarnas växande behov. Det har planerats att den nya delen utöver det ovannämnda ska inrymma ett gym, omklädningsrum, duschrum, förråd, en entréhall och en läktare för 420 åskådare. Lauttasaaren yhteiskoulu har beräknat att 40 % av den totala användningen gäller undervisning och 60 % kvälls- och veckoslutsaktiviteter som inte har att göra med undervisning.

15 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/4 De beräknade totalkostnaderna för projektet uppgår till euro (exklusive moms). Det är tänkt att projektet ska finansieras på följande sätt: Finansiering euro Skollån från staden Lån ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar Konvertibla lån från pensionsbolag Konvertibelt lån från användare Föreningens självfinansiering Föredraganden Stadsstyrelsen behandlade framställningen om det skollån som avses i finansieringsplanen som ett separat ärende. Stadsstyrelsen anser det vara nödvändigt att en lån beviljas för en idrottshall i en tillbyggnad till Lauttasaaren yhteiskoulus hus eftersom projektet inte kan genomföras utan offentlig finansiering. Skolans idrottslokaler i det gamla huset har redan länge varit otillräckliga. Dessutom är det brist på lokaler för inomhusidrott på Drumsö, och idrottsförvaltningen har för sin del inga planer på nya lokaler i området. Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att det är fråga om ett privat idrottshallsprojekt där staden står för nästan hela finansieringen. Skollånet omfattas av stadsstyrelsens befogenheter, men samma villkor gäller för det som för lånet ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar eftersom ersättning ska betalas för all användning av idrottshallen. Hur den övriga finansieringen lyckas är förbundet med osäkerhetsfaktorer, vilket idrottsnämnden påpekar i ett utlåtande. Beslutsförslaget innehåller därför ett specialvillkor om att lånemedel betalas ut enligt samma andel av den totala finansieringen som täckts genom annan finansiering än den som staden står för. Det finns ca 7 mn euro i fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar, och räntan är för närvarande 0,75 %. Om stadsfullmäktige godkänner det föreslagna lånet kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten av beslutet att uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att upprätta behövliga handlingar. Föredragande Upplysningar Stadsstyrelsen Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon:

16 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/4 Bilagor För kännedom eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi 1 Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen.pdf 2 Liite 1 rahoituslaskelma 3 Liite 2 piirustukset 4 Liite 3 hankesuunnitelma 5 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry rahoitushakemus Liikuntavirasto Opetusvirasto Oikeuspalvelut Talous- ja suunnittelukeskus Beslutshistoria Kaupunginhallitus HEL T Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:n omistukseen perustettavalle liikuntahallikiinteistöyhtiölle euron suuruisen lainan urheiluja ulkoilulaitosrahaston varoista Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen rakennettavan liikuntahallin rahoittamiseen seuraavin ehdoin: Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa. Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen. Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi koulu- ja liikuntahallikiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden. Lainan erityisehto: Lainaa maksetaan lainansaajalle samassa suhteessa kokonaisrahoituksesta kuin kaupungin ulkopuolinen rahoitus on toteutunut. Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

17 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kj/4 Esittelijä Lisätiedot kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

18 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kaj/5 5 Uppföljningsrapport 2013 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning HEL T Beslutsförslag Föredraganden beslutar anteckna uppföljningsrapporten 2013 om programmet Hemstaden Helsingfors. godkände genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning Hemstaden Helsingfors, i vilket stadens bostads- och markpolitiska huvudmål och delmål och åtgärderna för programperioden fastslås. En rapport om hur genomförandet av programmet fortskrider ska årligen föreläggas stadsfullmäktige. Ekonomi- och planeringscentralen ansvarar för utarbetandet av uppföljningsrapporten. Uppföljningsrapporten 2013 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning Bostadspolitik på hela landets nivå Uppföljningsrapporten 2013 innehåller en översikt över den aktuella bostadspolitiska situationen och utsikterna för bostadsproduktionen i Helsingfors och en utredning om hur målen för programmet Hemstaden Helsingfors hittills har förverkligats. Uppföljningsinformation om bostadsproduktionen i Helsingforsregionen åren och om hyresbostadsproduktionen med statligt stöd i Helsingforsregionen åren har bifogats rapporten. I vilken grad de kvantitativa målen för programmet Hemstaden Helsingfors genomförs följs upp på årsnivå och i genomsnitt för flera år. De årliga variationerna i bostadsproduktionen är avsevärda och beror på konjunkturerna. Programmet har som mål att på lång sikt påverka bostadsproduktionen. Mätarna för uppföljningen av genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning uppdateras år 2014 utgående från att de ska motsvara strategiprogrammet för , godkänt av stadsfullmäktige Vid statsrådets ramförhandlingar i mars 2013 utarbetades en omfattande bostadspolitisk helhet som på ett avgörande sätt påverkar också den bostadspolitiska omvärlden i Helsingfors stad. Den

19 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kaj/5 viktigaste reformen kan anses vara att självriskräntan för räntestödslån sänks till 1 % till utgången av Också självriskräntan för lån för ombyggnad sänks till 2,34 % till utgången av Samtidigt har man framfört behovet att korrigera de baktunga amorteringarna på de nuvarande räntestödslånen. Ett tidsbestämt startbidrag för produktion av ara-hyresbostäder kommer att gälla för åren På basis av förhandsuppgifterna kan bolag i kommunal ägo få bidrag på euro/bostad och övriga bolag euro/bostad. Investeringsstödet för specialgrupper kommer att höjas med 10 miljoner euro för åren och befogenheterna att bevilja räntestödslån höjs på motsvarande sätt. Enligt förslaget ska en 20 års räntestödsmodell införas vid sidan av det nuvarande långfristiga räntestödet. På basis av de nuvarande uppgifterna kommer modellen att omfatta statens fyllnadsborgen, principen om självkostnadshyra och invånarval på sociala grunder. Även bestämmelserna om allmännyttighet kommer att lindras så att de bostäder som i fortsättningen byggs kan överföras utanför det allmännyttiga avsnittet när de befrias från begränsningarna för byggobjektet. I fråga om bestämmelserna om tillgänglighet inleds ett tidsbestämt försök. Under försöket är det möjligt att bygga flervåningshus, i vilka de nuvarande bestämmelserna om tillgänglighet ska följas endast i första och andra våningen. Staten deltar också i kapitaliseringen av statsägda Kruunuasunnot Oy i syfte att säkra bolagets möjligheter till nyproduktion i Helsingforsregionen. Avsikten är att staten och de statsägda bolagen ska anvisa tomter för Kruunuasunnot Oy. Tomtreserveringar och utveckling av överlåtelsemetoder Hösten 2012 bereddes och underhandlades tomtreserveringar i enlighet med det nya BM-programmet och stadsstyrelsen fastställde reserveringarna På stadens mark reserverades tomter för byggande av sammanlagt bostäder, vilket innebär bostäder för över invånare. Antalet tomter reserverade för hyresbostadsproduktion med statligt stöd uppgick till ca 26 % räknat på basis av antalet bostäder. För produktion av bostäder av mellanformstyp reserverades 57 % och för oreglerad bostadsproduktion ca 17 % av tomterna. Tomtreserveringarna för den reglerade bostadsproduktionen till rimliga priser blev framhävda. Med detta strävar man att balansera fördelningen mellan upplåtelse- och finansieringsformer för de

20 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kaj/5 Ny generalplan utarbetas Bostadsproduktion i Helsingfors reserverade tomterna i enlighet med de nuvarande målen för BMprogrammet. Under fullmäktigeperioden utarbetas en ny generalplan som syftar till en tillräcklig bostadsproduktion, en tätare samhällsstruktur, ett lockande centrum och livskraftiga områdescentrum. Som underlag för dimensioneringen och utgångspunkterna för generalplanen har man gjort upp utredningar, av vilka befolkningsprognosen och utredningen om detaljplanereserven är viktigast. För att uppnå samma nivå som i befolkningsprognosen ska man i Helsingforsregionen före år 2050 hitta möjligheter att bygga bostäder på ca 18 miljoner m² vy, vilket motsvarar ca nya bostäder. Trots den ekonomiska osäkerheten fortsatte bostadsproduktionen i Helsingfors livlig år 2012 och sammanlagt bostäder blev färdiga. Av dessa uppkom sammanlagt 532 bostäder genom ändring av byggnadens användningssyfte. Det är anmärkningsvärt att med tanke på alla bostäder som blivit färdiga har den sammanlagda bostadsproduktionen inte varit på lika hög nivå sedan början av talet. År 2012 började byggandet av sammanlagt bostäder. I januari 2013 var ca bostäder under byggnad, vilket innebär att antalet färdigställda bostäder blir relativt högt även år Antalet bygglov sjönk dock klart år 2012 jämfört med de föregående åren i och med att bygglov beviljades bara för bostäder. Enligt prognoserna kommer antalet påbörjade bostäder dock år 2013 att sjunka från året innan. Särskilda utredningar inom ramen för genomförandeprogrammet år 2013 Inom ramen för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning bereds före utgången av 2013 utöver uppföljningsrapporten också särskilda utredningar i samarbete mellan förvaltningar. Resultaten rapporteras i samband med uppföljningsrapporten för Två av utredningarna görs upp som resultat av arbete i arbetsgrupper. Arbetsgruppen för en smidigare bostadsproduktionsprocess utarbetar ett förslag om bättre förutsättningar för bostadsproduktionen i Helsingfors. Arbetsgruppen har som mål att hitta sådana åtgärder som gör bostadsproduktionsprocessen snabbare och effektivare och som

21 Helsingfors stad Föredragningslista 9/ (428) Kaj/5 sänker byggkostnaderna. Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta ett förslag om en smidigare bostadsproduktionsprocess med tanke på högkvalitativ bostadsproduktion till rimliga priser. Arbetsgruppens slutrapport ska bli färdig före utgången av Arbetsgruppen för boende för specialgrupper ska likaså år 2013 göra en utredning om bostadssituationen för specialgrupper, en analys om det kommande bostadsbehovet och om möjligheterna att modifiera det befintliga bostadsbeståndet. Arbetsgruppen ska dessutom fastslå processen för genomförande av bostadsobjekt för specialgrupper inom stadsorganisationen som stöd för den strategiska planeringen och uppföljningen av projekten. Förvaltningarna ska dessutom i samråd med varandra utarbeta bl.a. en utredning om genomförandet av målen för Hitas-systemet, en särskild utredning om funktionaliteten på byggmarknaden i Helsingfors, en utredning om erfarenheter av partnerskapsplanläggning, en utredning om möjligheterna att ändra offentliga byggnader till bostäder, en utredning om möjligheten att tillhandahålla rådgivning för gruppentreprenader och en utredning om allokering av kostnaderna för bilplatser till dem som använder bilplatserna. Föredragande Upplysningar Stadsstyrelsen Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: suvi.ramo(a)hel.fi Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: mari.randell(a)hel.fi Annina Ala-Outinen, suunnittelija, telefon: annina.ala-outinen(a)hel.fi Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: timo.meuronen(a)hel.fi Bilagor 1 Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman seurantaraportti 2013 Tiedoksi; Muutoksenhakuohjeet: Muutoksenhakukielto, valmistelu Talous- ja suunnittelukeskus Kaupunkisuunnittelulautakunta Kiinteistölautakunta Rakennuslautakunta Asuntotuotantotoimikunta Kaupunkisuunnitteluvirasto Kiinteistövirasto Rakennusvalvontavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Helsingfors stad Protokoll 9/2013 1 (34) Stadsfullmäktige Kaj/6 15.05.2013. Stadsfullmäktige beslutade förkasta förslaget.

Helsingfors stad Protokoll 9/2013 1 (34) Stadsfullmäktige Kaj/6 15.05.2013. Stadsfullmäktige beslutade förkasta förslaget. Helsingfors stad Protokoll 9/2013 1 (34) 142 Detaljplaneändring för tomten 20803/1 i Västra hamnen (nr 12101; hotelltorn på Busholmen) HEL 2011-005696 T 10 03 03 Beslut Behandling beslutade förkasta förslaget.

Lisätiedot

Helsingfors stad Protokoll 10/ (5) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Protokoll 10/ (5) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Protokoll 10/2012 1 (5) 175 Lån till Nuorisojääkenttä Oy Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Nuorisojääkenttä Oy ett lån på 840 000 euro ur fonden för idrotts-

Lisätiedot

Helsingfors stad Protokoll 9/ (5) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Protokoll 9/ (5) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Protokoll 9/2017 1 (5) 187 Lån till Mosan jalkapalloareena Oy Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Mosan jalkapalloareena Oy ett lån på 350 000 euro ur fonden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/10 17.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/10 17.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 167 Lainan myöntäminen Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle Päätös Käsittely päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 2/ (6) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Föredragningslista 2/ (6) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Föredragningslista 2/2013 1 (6) Beslutshistoria 16.01.2013 5 HEL 2012-016953 T 00 00 02 Beslut Behandling beslutade i enlighet med bilaga 1 välja ledamöter och personliga ersättare i stadsstyrelsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (5) 9 Lainan myöntäminen Tuomarinkylän ratsastuskoulu Oy:lle Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Tuomarinkylän ratsastuskoulu Oy:lle

Lisätiedot

Helsingfors stad Protokoll 3/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/13 13.02.2013

Helsingfors stad Protokoll 3/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/13 13.02.2013 Helsingfors stad Protokoll 3/2013 1 (6) 42 Ryj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om förbud mot snabblånsreklam på stadens offentliga platser Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (7) Liikuntalautakunta ULOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (7) Liikuntalautakunta ULOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (7) 172 Lausunto kaupunginhallitukselle Hernesaaren kenttähanketta koskevasta lainahakemuksesta HEL 2013-008505 T 02 05 03 00 Päätös päätti todeta Hernesaaren kenttä-

Lisätiedot

Helsingfors stad Protokoll 10/2015 1 (12) Stadsfullmäktige Kaj/9 20.05.2015

Helsingfors stad Protokoll 10/2015 1 (12) Stadsfullmäktige Kaj/9 20.05.2015 Helsingfors stad Protokoll 10/2015 1 (12) 131 Detaljplaneändring för Herrgårdsvägen 22 i Munksnäs (nr 12255, tomten 30008/22) Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2011 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginvaltuusto 14.09.2011 154 HEL 2011-001733 T 12 00 01 Päätös Käsittely Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.05.2017 608 HEL 2017-004138 T 10 01 01 01 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 419/2010 vp Saaristomaiseman suojelu tuulivoimarakentamiselta Eduskunnan puhemiehelle Vanhasen II hallituksen uusiutuvan energian velvoitepaketissa esitetään, että tuulivoiman vuosituotannon

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi

Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi LEHDISTÖTIEDOTE STT:n sivuilta Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavaehdotuksen kartta Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi 22.10.2014 10:00 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1286/2010 vp Pornaisten eteläisten kylien koulujen rakennusinvestointien valtionosuudet Eduskunnan puhemiehelle Pornainen on yksi Suomen nopeimmin kasvavia kuntia. Väestönkasvun takia

Lisätiedot

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut VALTUUSTOALOITTEET FULLMÄKTIGEMOTIONER 1 28 Loviisanlahden verkkokalastussäännöt Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken 27 Keskusosoitetietokannan ja yhteisten sähköpostilistojen luominen luottamushenkilöille

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO

Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO TYÖRYHMÄN KOKOONPANO /ARBETSGRUPPENS SAMMANSÄTTNING Nina Pere, sivistyslautakunnan suomenkielisen

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2012 Stadsfullmäktige 28.11.2012 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2012 Stadsfullmäktige 28.11.2012 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande Helsingfors stad Föredragningslista 20/2012 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA 20-2012 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna föredragningslista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2017 1 (5) 726 Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2018 2020 HEL 2017-006742 T 00 01 06 Utlåtande Stadsstyrelsen beslutade ge följande utlåtande till Kårkulla samkommun om

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen RAKENNUSKIELLON JA TOIMENPIDERAJOITUKSEN JATKAMINEN/BOX JA VÄSTERSKOG / FÖRLÄNGNING AV BYGGNADSFÖRBUD OCH ÅTGÄRDSBEGRÄNSNING/BOX OCH VÄSTERSKOG TEYMPLTK 95 Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Nämnden för

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009 Palvelutalon rakentaminen Nikkilään/Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen, tontin myynti sekä hallituksen jäsenen valinta / Byggande av ett servicehus

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN; LÅNGHOLMEN, JERMO TILA RN:o 1:

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN; LÅNGHOLMEN, JERMO TILA RN:o 1: PROGRAMMET FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING STRANDDETALJPLAN PARGAS; LÅNGHOLMEN, JERMO LÄGENHETEN RN:o 1:11 28.8.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN; LÅNGHOLMEN, JERMO TILA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2016 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginvaltuusto 08.06.2016 162 HEL 2015-013747 T 11 00 01 Päätös Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti merkitä

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN HANKKEEN LIIKETOIMINNALLISET PERUSTELUT PROJEKTETS AFFÄRSMÄSSIGA MOTIVERINGAR

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Helsingfors stad Protokoll 9/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/60 15.05.2013

Helsingfors stad Protokoll 9/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/60 15.05.2013 Helsingfors stad Protokoll 9/2013 1 (6) 196 Sj / Den av ledamoten Sirpa Puhakka väckta motionen om kartläggning och anordnande av språkundervisning för invandrare HEL 2012-013815 T 00 00 03 Beslut beslutade

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (8) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (8) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (8) 369 Lainan myöntäminen Pallo-Pojat Juniorit ry:n perustettavalle yhtiölle HEL 2013-008505 T 02 05 03 00 Päätös Käsittely päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO YHDISTELMÄ LIITE BILAGA 6 1 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE SAMMANSTÄLLNING Asia Ärende

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO YHDISTELMÄ LIITE BILAGA 6 1 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE SAMMANSTÄLLNING Asia Ärende HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO YHDISTELMÄ LIITE BILAGA 6 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA STRATEGI FÖR GLOBALT ANSVAR Kaupunginvaltuustossa 12.9.2012 tehdyt ehdotukset I stadsfullmäktige 12.9.2012 framställda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 49/2015 28.09.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 49/2015 28.09.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (10) 115 lle ja apulaiskaupunginjohtajille vuodeksi 2016 tilattavat lehdet HEL 2015-010363 T 00 04 01 Päätös päätti oikeuttaa kaupunginkanslian tilaamaan vuodeksi

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuosina 2011-2012/Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä jätetyn valituksen johdosta / Sättet

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 3/2013 Stadsfullmäktige 13.02.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande

Helsingfors stad Föredragningslista 3/2013 Stadsfullmäktige 13.02.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande Helsingfors stad Föredragningslista 3/2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA 3-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid 13.2.2013 kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 Päivähoitojaosto/ Dagvårdssektionen 11 31.01.2011 Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 PHJAOSTO 11 Päivähoitojaosto / Dagvårdssektionen 31.1.2011 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 565/2007 vp Käytöstä poistettujen kaivojen turvallisuus Eduskunnan puhemiehelle Maassamme on runsaasti yksityisessä ja vapaaajan asutuksen käytössä olevia kaivoja. Määrän on arvioitu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1024/2004 vp Omakotitalojen saaminen energiansäästöavustusten piiriin Eduskunnan puhemiehelle Hyväksytyn ilmastostrategian mukaan Suomi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Helsingfors stad Protokoll 15/ (5) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Protokoll 15/ (5) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (5) 298 Stj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om rådgivnings- och vägledningsställen på servicecentren för äldre Bordlades Beslut På förslag av ordföranden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunginhallitus Itä-Pasilan Allianssin tonttia 17023/2 ja tontin itäpuolista katu- ja puistoaluetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot (nro 12077) HEL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/13 13.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/13 13.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (6) 42 Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite pikavippimainonnan kieltämisestä kaupungin julkisissa tiloissa päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari 8.4.2014 Jubileumsseminarium Hajavesiasetus 2004 - uusi tilanne Avloppsförordningen -

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut VALTUUSTOALOITTEET FULLMÄKTIGEMOTIONER 1 14.6.2017 34 Valtuuston jäsenten sidonnaisuuksien ilmoittaminen Anmälning av fullmäktigeledamöternas bindningar Tarkastuslautakunta / Revisionsnämnden Asiaa selvitellään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Sosiaali- ja terveysvirasto 3/2015 Terveys- ja päihdepalvelut 13.02.2015 Terveysasemien johtajalääkäri

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Sosiaali- ja terveysvirasto 3/2015 Terveys- ja päihdepalvelut 13.02.2015 Terveysasemien johtajalääkäri Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 3 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2015-000641 HEL 2015-000641 T 13 02 01 Päätös päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimukselle Proteiinilisän vaikutus kehonkoostumukseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning 27.10.2016 Tontin varaus / Reservering av tomt Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 28.2.2017

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot