Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke"

Transkriptio

1 Eila Jussila, Jouni Hytönen, Hannele Salminen (toim.) Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA :

2 ISBN X Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout: Pikseri Julkaisupalvelut

3 Esipuhe Korkeakoulujen arviointineuvosto on tukenut ja markkinoinut benchmarking-menetelmän omaksumista korkeakouluissa. Menetelmä on tarjonnut luovia mahdollisuuksia korkeakoulujen toiminnan laadulliseen kehittämiseen. Vertailuun perustuvana kehittävänä arviointina se on myös osoittautunut soveltuvan hyvin korkeakoulukulttuuriin. Julkaisu on tulos kolmen suomalaisen ja yhden irlantilaisen ammattikorkeakoulun bencmarking-hankkeesta, jossa on arvioitu koulutusalojen yrittäjyyskasvatusprofiilia ja esitetty arvioinnin perusteella kehittämissuosituksia toimintatavoiksi. Benchmarking on monikäyttöinen menetelmä ja sen konkretiaa on kuvattu hyvin julkaisun liitteissä, joissa havainnollistetaan menetelmän soveltaminen koulutusohjelmakohtaisesti. Selkeä käytännöllinen tieto ja johtopäätös motivoi kyseenalaistamaan ja kehittämään toimintatapoja usein paremmin kuin teoriasta johdetut hypoteesit. Korkeakoulujen arviointineuvoston puolesta kiitän raportin kirjoittajia ja hankkeeseen osallistuneita. Ossi Tuomi pääsihteeri

4

5 Sisällys Johdanto Hankkeen tavoitteet ja toteutus. Tavoitteet. Benchmarking-menetelmä. Projektin ohjausryhmä.. Osallistuneet ammattikorkeakoulut ja niiden toimintaympäristöt Toimintaympäristö Benchmarking-koulutusohjelmat Yrittäjyyskasvatuksen sisällyttäminen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmiin benchmarking-viitekehys. Yrittäjyyden käsite. Yrittäjyyskasvatus. Yrittäjyyspedagogiikka. Organisaation tapa toimia yrittäjämäisesti Benchmarking-prosessin toteutus Johtopäätökset Suositukset Liitteet : Benchmarking-kysymysten oheisaineisto : Benchmarking-kysymykset : Koulutusohjelmien benchmarking-raportit

6 Johdanto Yrittäjyyden edistäminen on oleellinen osa ammattikorkeakoulujen alueellista kehittämistehtävää. Suomen hallituksen laatiman yrittäjyyden politiikkaohjelman tavoitteena on yritteliäs yhteiskunta. Hallituksen talouspolitiikan tavoitteena on luoda toimintapuitteet jotka edesauttavat yritysten perustamista, kasvua ja kansainvälistymistä. (Suomen hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelma). Osana hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelmaa opetusministeriö on arvioinut ja tarkistanut aikaisemmat yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen linjaukset koulujärjestelmän eri asteiden näkökulmista. Näiden pohjalta opetusministeriö on laatinut yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen toimenpideohjelman koulumuodoittain. (vrt. European comission, (2004b) Toimenpideohjelman mukaan ammattikorkeakouluissa on laajasti tarjolla yrittäjyyttä tukevia opintojaksoja niin pakollisissa kuin valinnaisissa opinnoissa. Projektiopintojen ja oppimisyrityksiä käytetään menetelmällisinä välineinä yrittäjyyden tukemisessa. Lisäksi ammattikorkeakouluilla on runsaasti esihautomotoimintaa ja useilla ammattikorkeakouluilla myös varsinaisia yrityshautomoja. Hautomojen yrittäjyyttä edistävät prosessit liittyvät koulutukseen sekä tutkimus ja kehitystoimintaan. Hallinnon ja kaupan alalla ammattikorkeakouluissa toteutetaan lisäksi pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkotutkintoja. Yrittäjyyttä halutaan edistää ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön kautta, joka suunnataan erityisesti alueelliseen kehittämiseen sekä pk-sektorin yritystoiminnan tukemiseen ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on lisätä ammattikorkeakouluopinnoissa yrittäjyyden ulottuvuuksia mahdollistamalla opiskeluaikainen yrittäjyys, liittämällä opintoihin yrittäjyyselementtejä kuten projektiopintoja sekä kehittämällä opinnäytetyö- ja harjoitteluprosesseja. Lisäksi tavoitteena on kannustaa nuorten ryhtymistä yrittäjiksi mahdollistamalla se erilaisten tukipalvelujen kautta. (Opetusministeriö, 2004, 22 23) Suomen ammattikorkeakoulujen yrityshautomoverkoston tarkoituksena on jakaa yrityshautomotoiminnasta ja yrittäjyyskoulutuksesta kokemuksen kautta hankittu tieto niin toimivien hautomoiden kesken kuin uusille suunnittelu-, valmistelu- tai kehittämisvaiheissa oleville hautomohankkeille sekä lisätä tätä kautta ammattikorkeakoulutoiminnan alueellista vaikuttavuutta ja innovaatiokykyä. Tavoitteena on mm. kehittää vakiintunut yrityshautomo tai siihen rinnastettava toiminta Suomen ammattikorkeakouluihin tukemaan ja helpottamaan yrittäjiksi ryhtyvien amk-opiskelijoiden yritystoiminnan aloitta-

7 mista ja kehittämistä. (Suomen ammattikorkeakoulujen yrityshautomoverkoston www-sivut: Yrittäjyyskasvatuksen näkökulma opetussuunnitelmissa on vaativa arviointikohde. Tämän vuoksi arviointimenetelmäksi valittiin benchmarking-menetelmä, joka mahdollistaa vertailuun perustuvan kehittävän arvioinnin. Tähän hankkeeseen valittiin koulutusohjelmia kaikkiaan viideltä ammattikorkeakoulujen koulutusalalta, jotta saataisiin monialaisempi näkökulma yrittäjyyden edistämiseen ammattikorkeakouluissa eri substanssialueilla. Hankkeen alussa määritteltiin yrittäjyysosaamisen viitekehys, johon benchmarking-kysymykset pohjautuvat. Koulutusohjelmat tuottivat benchmarking-prosessin tuloksena raportit, jotka on esitetty tässä loppuraportissa. Hankkeen projektipäällikkö ja ohjausryhmän puheenjohtaja ovat vastanneet raportin kokoamisesta yksiin kansiin ja laatineet loppuraportin yhteiset osiot sekä johtopäätökset.

8 Hankkeen tavoitteet ja toteutus. Tavoitteet Yrittäjyyskasvatus koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa -hankkeen tavoitteena oli arvioida koulutusalojen yrittäjyyskasvatusprofiilin nykytila, kehittää opetussuunnitelmien yrittäjyyskasvatusprofiilia ja kehittää opetussuunnitelmia yrittäjyyttä tukeviksi. Tällä tavoitellaan ammattikorkeakoulun vaikuttavuuden lisäämistä alueellisen kehittämisen edistäjänä sekä innovaattorina. Tämä edellyttää ammattikorkeakoulun henkilöstöltä ja koko organisaatiolta yrittäjyyden sisäistämistä ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Näiden tiedostaminen ja edistäminen olivat hankkeen keskeisiä tavoitteita. Opetussuunnitelmien kehittämisen tavoitteena on edistää mm. opiskelijoiden sisäisen yrittäjyyden kehittymistä, toimintaympäristön tuntemusta ja työelämän ennakointikykyä. Yrittäjyysprofiililtaan kehittyneiden opetussuunnitelmien kautta edistetään opiskelijoiden valmiutta toimia yrittäjyyslähtöisesti, synnyttää uutta yrittäjyyttä ja yrityksiä alueelle ja näin edistää alueellista kehitystä. Hankkeessa saatiin tietoa viiden koulutusohjelman yrittäjyyskasvatuksesta. Tältä pohjalta laadittiin suositukset yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämiseksi opetussuunnitelmiin. Tavoitteena oli, että suositukset ovat yleistettävissä kaikkiin koulutusohjelmiin.. Benchmarking-menetelmä Laatukeskuksen määritelmän mukaan benchmarking on menetelmä, jolla systemaattisesti opitaan hyviltä esikuvilta toimialasta riippumatta. Tarkoituksena on saada tietoja ja taitoja, jotka voidaan muuntaa tehokkaiksi oman yrityksen toiminnan parannuksiksi. (Laatukeskus 1998) Uskottavuutta ja standardisointia painotettaessa korostetaan järjestelmällistä prosessien ja suoritusten vertailua toiminnan kehittämisessä. Parhaita käytäntöjä pyritään löytämään, jos tavoitteena toiminnan kehittäminen ja kilpailukyvyn edistäminen. (Jackson-Lund 2000) Benchmarkingin avulla pyritään luomaan edellytyksiä osaamisen kehittämiselle, sillä tiedonkeruun ja analyysin avulla saadaan tietoa erilaisista toi-

9 mintaympäristöistä. Menetelmä muuttaa arvostuksia ja auttaa yksilöitä keskittymään toiminnan kannalta keskeisiin asioihin. (Karlöf & Östblom 1993). Benchmarkingin avulla rikotaan organisaatiorajoja ja lisätään avoimuutta. Samaa työtä tekeville tulee mahdollisuus johdata ja oppia toisiltaan. (Sorri-Teir & Murtolehti 1995) Benchmarking-projektin toteuttajina ovat ihmiset, jotka työskentelevät parannettavassa prosessissa. Prosesseissa käytännössä työskentelevät ja niistä vastaavat ihmiset vaihtavat kokemuksia toisen organisaation vastaavien henkilöiden kanssa. Tätä kautta saadaan käsitys siitä, mitä on mahdollista saavuttaa. Tämä kannustaa ja motivoi kehittämään ja jatkuvasti kyseenalaistamaan nykyisiä toimintatapoja. Benchmarking luo siis osallistumista ja oppimista, mikä on menetelmän selvä lisäetu. Organisaatio ja työtoverit ottavat benchmarkingin avulla kokonaisuutena askeleen kohti oppivaa organisaatiota. (Laatukeskus 1998) Benchmarkingissa on siis tavoitteena saada tietoa ja näkemystä sekä näitä soveltamalla kehittää omaa toimintaa ja nopeuttaa organisaation oppimista. Edellytyksenä on, että löydetään kehityskohteita, syy-seuraussuhteita, uudet oivallukset pystytään levittämään omaan organisaatioon ja parannustoimenpiteiden etenemistä seurataan. (Kaartinen-Koutaniemi 2001) Benchmarking on erinomainen menetelmä, kun halutaan saada yhteinen näkemys nykytilasta ja tavoitetilasta. Sitoutuminen prosessin muutoksiin on aina parempi, kun useampi ihminen osallistuu ja tuo esille näkemyksiään. (Hotanen et al. 2001) Benchmarking voidaan tehdä joko vertaamalla tuloksia ja suoritustasoja tai vertaamalla toimintatapoja eli prosessien sisältöä ja työvaiheita. Täysimittaisessa vertailussa otetaan molemmat näkökohdat huomioon. Kynnys sisäiseen benchmarking-toimintaan on matala ja sisäinen benchmarking soveltuu hyvin benchmarking-prosessin käynnistysvaiheeseen. (Lecklin 1997). Benchmarking-prosessin toteuttaminen myös edellyttää, että omat prosessit tunnetaan ja ymmärretään. Toiminnan rajojen puitteissa tapahtuvaa vertailua kutsutaan sisäiseksi benchmarkingiksi (Karlöf & Östblom 1993). Ulkoisella benchmarkingilla tarkoitetaan vertailua toimialan muihin organisaatioihin. Omaa käytäntöä verrataan toimialan parhaisiin ratkaisuihin. Pyrkimyksenä on löytää ne kohdat, joissa oma toiminta on kilpailijaa heikompaa, ja kohdistaa kehittämistyö oikeille alueille. (Lecklin 1997) Toiminnallinen benchmarking laajentaa tarkastelunäkökulmaa. Parasta prosessikäytäntöä voidaan etsiä myös oman toimialan ulkopuolelta. Vertailukohteeksi pyritään löytämään organisaatio, joka hoitaa kehitettävän toiminnon parhaiten. (Lecklin 1997)

10 Benchmarking tehdään parempien toimintatapojen määrittämiseksi oikean tavoitetason määrittämiseksi uusien menetelmien ja ideoiden löytämiseksi ennakkoluulojen poistamiseksi (Lecklin 1997). Toiminnan kehittäminen benchmarking menetelmän avulla tapahtuu yleensä seuraavien vaiheiden kautta (Zairi 1996): 1. Suunnittelu vertailtavien prosessien määrittäminen benchmarking-kumppaneiden määrittäminen 2. Tietojen kerääminen 3. Tietojen analysointi 4. Tulosten hyödyntäminen suunnitelmat toiminnan kehittämiseksi benchmarking-tietojen pohjalta 5. Kypsyysvaihe uudet käytännöt integroitu täysin organisaation prosesseihin. Prosessi voi olla ajallisesti varsin pitkä ja sen loppuun saattaminen edellyttää systemaattista toimintaa. Uuden tiedon integroiminen organisaation prosesseihin on vaativa tavoite, helposti jäädään tietojen analysointivaiheeseen. Tässä projektissa koulutusohjelmien välisen benchmarking-toiminnan kautta on tuotettu yleistetty suositus yrittäjyyskasvatuksen kytkemisestä ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin. Ydinaineiston muodostavat koulutusohjelmien tuottamat benchmarking-raportit sekä toteutetut benchmarking-tilaisuudet. Suositusten pohjalta koulutusohjelmat kehittävät edelleen toimintaansa.. Projektin ohjausryhmä Projektin ohjausryhmässä olivat mukana suunnittelupäällikkö Jouni Hytönen, pj. (Mikkelin ammattikorkeakoulu), ohjelmajohtaja Kari Salmi (Haaga-Insitituutin ammattikorkeakoulu), ohjelmajohtaja Juha Ojajärvi (Haaga-Insitituutin ammattikorkeakoulu), yliopettaja Liisa Westman (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), koulutusohjelman johtaja Pekka Sivonen (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), suunnittelija Hannele Salminen (Korkeakoulujen arviointineuvosto), asiamies Mika Eskola (Helsingin kauppakamari) ja yliopettaja Eila Jussila, projektipäällikkö (Mikkelin ammattikorkeakoulu). Ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa.

11 Osallistuneet ammattikorkeakoulut ja niiden toimintaympäristöt Yrittäjyyskasvatus koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa -hanketta koordinoi Mikkelin ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneina olivat Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulu ja Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu. Hallinnon ja kaupan koulutusalalle mukaan haettiin myös ulkomaista yhteistyökumppania, joksi lupautui irlantilainen Galway-Mayo Institute of Technology.. Toimintaympäristö Ammattikorkeakouluilta edellytetään aluekehitysvaikutuksia eli lähinnä maakuntatason kehittämistä. Ammattikorkeakoulut voidaan jakaa ryhmiin sen mukaan, miten niiden maakunnallinen toiminta-alue hahmottuu. Maakuntakeskuksen korkeakoululle on tyypillistä paitsi sijainti maakuntakeskuksessa, myös alueellisen vuorovaikutuksen keskittyminen paikalliselle tasolle. Koko maakunnan korkeakoulun aluekehitysvaikutus ulottuu koko maakuntaan, siis myös perifeerisille alueille. Ammattikorkeakoulu voi olla osa korkeakoulukeskittymää, jolloin sen lähellä on yksi tai useampia yliopistoja tai muita ammattikorkeakouluja. (Rikkinen 2002) Maakuntatason kehittäminen tapahtuu toimialueen väestön koulutustarpeisiin vastaamalla. Ammattikorkeakouluja perustettiin osaksi aluepoliittisin perustein; ammattikorkeakoulut nähdään uusimman tiedon tuojina alueelle ja tiedon soveltajina alueen toimijoiden tarpeisiin esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kautta. Aluekehitysvaikutuksilla tarkoitetaan yleensä taloudellisen kehityksen edistämistä ja hyvinvoinnin lisääntymistä. Yrittäjyyden ja yrittäjämäisten toimintatapojen edistäminen ovat ammattikorkeakoulujen keskeisiä tehtäviä alueellisessa kehittämisessä. Hankkeeseen osallistuneet korkeakoulut ovat toimintaympäristöltään varsin erilaisia. Mikkelin ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulut ovat maakuntatason ammattikorkeakouluja, joskin erityisesti Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on selkeästi myös osa korkeakoulujen keskittymää.

12 Sekä Mikkelin että Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulut sijaitsevat alueilla, joilla väestön koulutus- ja tulotaso ovat maan keskitasoa alhaisemmat sekä työttömyysaste korkea. Alueen alkutuotannon tuottamat raaka-aineet on suurelta osin viety muualle jalostettaviksi, ja teollinen traditio on puutteellista. Alueiden yritykset ovat kooltaan pieniä ja keskisuuria. Tällaisilla alueilla tuoteinnovaatiot ovat vahva perusta kilpailuedulle. Ammattikorkeakouluille asetetaan suuria alueellisen kehittämisen tavoitteita: koulutuksen tulisi edistää olemassa olevien yritysten toimintaa, mutta myös luoda kokonaan uutta yritystoimintaa. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa yritysten nettolisäys on toivottua pienempi, ja koulutusorganisaatioille asetetaan tavoitteeksi synnyttää uusia yrittäjiä suoraan opiskelun jatkeeksi. Perifeerisillä alueilla kysyntäympäristö on heikko ja se edellyttää erityistä panostamista markkina-alueen laajentamiseen ja kansainvälistymiseen. Näiden alueiden yritykset pyrkivät ydinalueiden yrityksiä vähemmän kompensoimaan paikallisen kysynnän puutetta viennillä. (Christensen-Lindmark 1992). Toimintaympäristö ei erityisesti edistä yrittäjyyttä syrjäisillä alueilla. Yrittäjyyttä suosivan asenneilmapiirin kehittymistä vaikeuttavat mm. vähäinen yrittäjien määrä, alhainen väestömäärä ja ikärakenteelliset tekijät, keskimääräistä alhaisempi koulutustaso, alueen sisäiset etäisyydet sekä etäisyydet kasvukeskuksiin ja ydinalueille, osaamiskeskittymien puute, yritysten kansainvälisten yhteyksien ja osaamisen heikkous. Menestyksellinen yrittäjyys edellyttää substanssialueen toimintaympäristön osatekijöiden syvällistä tuntemusta ja huomioimista opetussuunnitelmien kehittämisessä ja oppimisprosesseissa. Kokonaisvaltaisesti ajateltuna koulutusohjelmien kehittämishaasteet yrittäjyyden näkökulmasta ovat mittavat. Kehittämishaaste korostuu perifeerisemmillä alueilla, sillä toimiminen globaalissa verkostotaloudessa on avain myös alueen taloudellisen kynnysarvon kohoamiseen. Tällä on merkitystä myös yhtälailla pääkaupunkiseutumme metropolialueella. Haaga-Instituutin ammattikorkeakoulun toimintaympäristö on taloudelliselta aktiviteetiltaan vilkas pääkaupunkiseutu ja poikkeaa huomattavasti Mikkelin ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöstä. Pääkaupunkiseudulla yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttaa merkittävällä tavalla taloudellinen suhdannetilanne. Nousukauden aikaan opiskelijoita vedetään työmarkkinoille, ja yrittäjäksi ryhtymisen aste on heikko. Laskusuhdanteessa yrittäjyys lisääntyy. Yrittäjyyskoulutuksen tavoitteena olisikin ottaa suhdanteet huomioon ja panostaa yrittäjyyskasvatukseen ennakoivan oikea-aikaisesti. Galway-Mayo Institute of Technology sijaitsee Galwayssa Länsi-Irlannissa ja on lähinnä maakuntatason korkeakoulu. Irlanti teollistui nopeasti maan liityttyä Euroopan unionin jäseneksi vuonna Keskeisenä syynä teollisuuden lisääntymiseen Irlannissa ja erityisesti Länsi-Irlannissa oli ulkomaisen

13 yritystoiminnan lisääntyminen. Tärkeimmät syyt ulkomaisten yritysten sijoittumiselle Irlantiin olivat hyvin koulutettu, englanninkielinen työvoima, yritysten kannalta edullinen verotus sekä hyvät tuet. (Jussila 1994) Ulkomaisten yritysten integroituminen Irlannin talouselämään jäi vähäiseksi. Ulkomaisilla yrityksillä oli Irlannissa lähinnä vain valmistusta, yrityksiä koskeva päätöksenteko tapahtui muualla. Ulkomaiset yritykset eivät myöskään juuri ole harjoittaneet tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa Irlannissa. Vaikka ulkomaiset yritykset ovatkin parantaneet työllisyyttä, ne eivät ole välttämättä edistäneet merkittävästi taloudellista kasvua. (Jussila 1994) Kustannustaso, lähinnä palkat, on parissa viime vuodessa noussut Irlannissa. Näin Irlanti on menettämässä yhden vahvan kilpailutekijänsä. Ulkomaisia yrityksiä siirtyy pois Irlannista pääasiassa uusiin Euroopan unionin jäsenmaihin. (Sinervä 2004) Uusien yritysten syntyminen olisi siis erittäin tärkeää koko Irlannin ja erityisesti Länsi-Irlannin alueellisen kehityksen kannalta. Yritysrakenteessa tapahtuneet muutokset edellyttävät Galway-Mayo Institute of Technologylta yrittäjyyden merkityksen korostamista koulutuksessa.. Benchmarking-koulutusohjelmat Benchmarking-prosessiin valittiin viisi koulutusohjelmaa, jotka samalla edustavat viittä eri koulutusalaa. Tällä perusteella voidaan tehdä laajempiakin johtopäätöksiä yrittäjyyskasvatuksesta ja soveltaa niitä myös muihin koulutusohjelmiin. Keskeisenä tavoitteena oli tulosten yleistäminen koskemaan kaikkia ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmia. Hankkeen koulutusalat ja -ohjelmat olivat seuraavat: Sosiaali ja terveys: Fysioterapian koulutusohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (koulutusohjelman johtaja Anneli Muona) Mikkelin ammattikorkeakoulu (koulutusohjelman johtaja Pirjo Vuoskoski) Tekniikka: Konetekniikan koulutusohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (koulutusohjelman johtaja Arto Huovinen, lehtori Tuomo Kettunen) Mikkelin ammattikorkeakoulu (koulutusohjelman johtaja Kari Mäkelä, yliopettaja Paavo Ripatti) Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto: Liiketalouden koulutusohjelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (koulutusohjelman johtaja Pekka Sivonen, yliopettaja Liisa Westman, yliopettaja Kim Wrange, lehtori Ulla Kärnä, opiskelija Tatu Mäkimartti)

14 Mikkelin ammattikorkeakoulu (lehtori Ulla Keto, lehtori Leena Korhonen, yliopettaja Eila Jussila, opiskelija Johanna Pekkala, opiskelija Sirpa Purhonen, projektipäällikkö Jorma Manninen) Haaga-Instituutin ammattikorkeakoulu (ohjelmajohtaja Juha Ojajärvi, ohjelmajohtaja Kari Salmi) Galway-Mayo Institute of Technology (koulutusohjelman johtaja Larry Elwood, lehtori Ivan McPhillips) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: Matkailun koulutusohjelma Mikkelin ammattikorkeakoulu (koulutusohjelmajohtaja Erja Härkönen) Haaga-Instituutin ammattikorkeakoulu (yritysasiamies Ari Karvonen) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (koulutusohjelmajohtaja Marja- Leena Rautiainen) Luonnontieteet: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Mikkelin ammattikorkeakoulu (koulutusohjelman johtaja Paula Siitonen) Haaga-Instituutin ammattikorkeakoulu (ohjelmajohtaja Jukka Lehtonen) Pohjois-Karjalan koulutusohjelma (koulutusohjelmajohtaja Eero Mönkkönen)

15 Yrittäjyyskasvatuksen sisällyttäminen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmiin benchmarking-viitekehys Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien nykytilanteen selvittämisessä ja tähän perustuvassa koulutusohjelmien välisessä benchmarkkauksessa käytettiin siihen erikseen laadittua viitekehystä. Tässä luvussa käydään läpi viitekehyksen käsitteistöä ja taustoja. Viitekehys on seuraava: Substanssiosaaminen YRI TTÄJYYD EN LIIKETOIM INTA -OSAAM I N EN YRI TTÄJYYS- PEDAGOGIIKKA TOI M I NTA- YM PÄRI STÖ YRITTÄJYYSKASVATUS (AM M ATILLINEN) ORG ANI SAATI ON TAPA TOI M I A YR ITTÄJÄM ÄISESTI Kuva. Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa -hankkeen viitekehys Yrittäjyyskasvatus on jaettu osatekijöihin ammatillisen korkeakoulutuksen näkökulmasta. Tällöin oman alan substanssiosaamisen merkitys tulee ottaa myös huomioon kokonaisuutta tarkasteltaessa, jolloin näkökulmana on ammatillisen koulutuksen yrittäjyyskasvatus. Viitekehyksessä huomioidaan yrittäjyyden liiketoimintaosaaminen, yrittäjyyspedagogiikka, toimintaympäristöön liittyvät tekijät sekä organisaation tapa toimia yrittäjämäisesti.

16 . Yrittäjyyden käsite Yrittäjyydellä ei ole selkeästi omaa, eriytynyttä tiedetaustaansa, vaan useat tieteenalat ovatkin kuvanneet sitä omista lähtökohdistaan. Yrittäjyyden tieteelliset lähestymistavat pohjautuvat taloustieteisiin, sosiologiaan ja psykologiaan (Kovalainen 1993). Myös kasvatustieteissä on alettu pohtia yrittäjyyttä. (Kyrö 1999) Taloustieteellinen lähestymistapa kuvaa yrittäjyyttä taloudellisena prosessina. Joseph Schumpeterin mukaan yrittäjämäinen toiminta ja teknologia yhdessä edistävät innovaatioita (Dáhmen 1994). Schumpeterin vaikutusta lieneekin, että yrittäjyys nähdään keskeisenä asiana taloudellisen kasvun ja kehityksen edistämisessä ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääntymisessä (Kirzner 1994). Sosiologian lähestymistapa yrittäjyyteen on luonteeltaan kollektiivinen. Se tarkastelee yrittäjyyttä yhteiskunnallisena ilmiönä. (Kyrö 1999). Sosiologisen lähestymistavan mukaan yksilöt toimivat yrittäjämäisesti, koska sosiaalinen ympäristö suosii tämän tyyppistä käyttäytymistä. (Davidson 1989) Psykologisessa lähestymistavassa painottuu yrittäjän persoonallisuus, siihen liittyvät motivaatiotekijät, erikoisesti tarpeiden ja arvojen yhteys yrittäjyyteen. Piirreteoriassa tiettyjen persoonallisuuden piirteiden oletetaan määrittävän yrittäjyyttä. Psykodynaamisissa malleissa yrittäjyys selitetään lapsuuden kehityksen kautta muovautuvana persoonallisuutena. (Kyrö 1999) Yrittäjyydellä on kolme erilaista merkitystä: (Hytti 2002 ) (vrt. Kyrö 1997, Koiranen 1993) 1. Ulkoinen yrittäjyys liittyy lähinnä oman yrityksen perustamiseen ja johtamiseen 2. Sisäinen yrittäjyys tällä tarkoitetaan yrittäjämäistä tapaa toimia organisaatiossa 3. Yrittäjäkäyttäytyminen (omaehtoinen yrittäjyys) on yhteydessä kaikkiin inhimillisen toiminnan ulottuvuuksiin ja on oman elämän suunnittelun perusta. Yrittäjyyden käsitteet voidaan määritellä seuraavasti: (Kyrö-Nissinen 1995) Yrittäjyys on yläkäsite, joka kattaa ja sulkee sisäänsä kaikki yrittäjyyden muodot Ulkoinen yrittäjyys on prosessi, jonka ulkoisena tunnusmerkkinä syntyy oma itsenäinen yritys. Se viittaa traditionaaliseen pienyritysympäristöön, yrittäjän ja yrityksen yhdentymiseen yrittäjäpersoonassa.

17 Sisäinen yrittäjyys, organisaation ajan tuote on työyhteisön/organisaation yrittäjämäinen toimintatapa. Se on kuvaus kollektiivisesta prosessista, tietoisesta tai tiedostamattomasta organisaation tavasta toimia. Omaehtoinen yrittäjyys, työnjaon murtaja on yksilön roolin muuttuminen, työnjaon ja organisaatioistumisen ajan tuotteena. Sen merkitys liittyy yksilön omaan kehityskertomukseen, hänen käyttäytymiseensä, asenteisiinsa ja tapaansa toimia. Omatoiminen ja aktiivinen eli yrittäjämäinen henkilö kykenee tekemään itselleen vision siitä, mitä haluaa jatkossa tehdä. Yrittäjäpersoona pystyy muodostamaan itselleen oman tulevaisuutensa vaihtoehdot ja hän myös osaa löytää keinot tavoitteisiin pääsemiseksi.. Yrittäjyyskasvatus Yrittäjyyteen kasvussa on kyse henkilökohtaisella tasolla persoonallisuuden kehittymisestä. Yrittäjäpersoonallisuus syntyy sekä synnynnäisten että opittujen tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Yrittäjä ihmisenä edustaa älyllisiä kykyjä, motorisia ja havaintoihin perustuvia kykyjä sekä sosiaalis-emotionaalisia kykyjä. Eri ammatit vaativat em. kyky-osa-alueiden esiintymistä eri tavoin. Yrittäjyyteen kasvu on kehittymistä tiedoissa, taidoissa ja asenteissa. (Koiranen, 1994) Omatoiminen ja aktiivinen eli yrittäjämäinen henkilö kykenee tekemään itselleen vision siitä, mitä haluaa jatkossa tehdä. Yrittäjäpersoona pystyy muodostamaan itselleen oman tulevaisuutensa vaihtoehdot, ja hän myös osaa löytää keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Yrittäjyyskasvatus on sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden, yrittäjämäisen käyttäytymisen kehittämistä ja edistämistä sekä yksilöissä että organisaatioissa. (Luukkainen & Wuorinen 2002). Keskeiseksi nousee kysymys, millaisin pedagogisin menetelmin edistetään edellä mainittujen ominaisuuksien kehittymistä. Sisäinen yrittäjyys edellyttää yrittäjämäistä käyttäytymistä eli ns. omaehtoista yrittäjyyttä. Sisäinen yrittäjyys liittyy henkilön asenteisiin itseään, ympäristöään ja työtään kohtaan. Sisäinen yrittäjyys merkitsee yrittäjyyttä organisaation jäsenenä ja se viittaa monenlaisiin ilmiöihin niin organisaation strategioiden luomisesta aina tuotekehittelyyn saakka (Koiranen 1994). Sisäisellä yrittäjyydellä on liittymäpinta organisaatioiden johtamiseen, kehittämiseen sekä henkilöstön motivoitumiseen ja sitoutumiseen.

18 Se voi ilmetä myös ulkoisena yrittäjyytenä eli yritystoimintana, jopa oman yrityksen perustamisena mutta ei välttämättä. Toisen palveluksessa olevalta työntekijältä edellytetään sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksia. Yrittäjyyden tavoitteena nähdään usein oman yrityksen perustaminen ja yrittäjänä toiminen. Yrittäjyys perustuu hyvään substanssiosaamiseen, ja tämä on luonnollisesti koulutuksen keskeinen tarkoitus. Substanssiosaamisen lisäksi koulutuksen pitäisi antaa opiskelijoille yrittäjyysvalmiudet. Nämä muodostuvat Liiketoimintaosaamisesta Yrittäjähenkisyydestä Toimintaympäristön tuntemuksesta Substanssiosaamisen lisäksi yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjänä toimiminen edellyttävät näitä kaikkia. Yrittävyys on mahdollisuuksien näkemistä, uuden oppimista sekä käytännön tekoja ja toimintaa. Maailma on täynnä mahdollisuuksia ja tekemättömiä keksintöjä. (Huuskonen 1998, 3). Substanssiosaamisen laajentaminen liiketoimintaosaamisella, yrittäjähenkisyydellä ja toimintaympäristön tuntemuksella antavat mahdollisuudet kasvaa ammattinsa osaavasta työntekijästä yrittäjäksi, johtajaksi ja tulevaisuuteen suuntaavaksi visioijaksi ja mahdollisuuksien etsijäksi (Törn 2004). Yrittäjyyden liiketoimintaosaaminen Liiketoimintaosaaminen on laaja käsite. Se voidaan määritellä yleiseksi kyvyksi luoda, tutkia ja kehittää liiketaloudellista toimintaa. Liiketoimintaosaaminen näkyy käytännössä mm. yritystoiminnan kykynä saada ideat ja tutkimus- ja kehittämistyön tulokset osaksi innovaatio- ja osaamisketjua, asiakkaiden tarpeet täyttäviksi kaupallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Liiketoimintaosaamiseen sisältyvät kaupallisen osaamisen ja yleisen ongelmanratkaisukyvyn lisäksi ns. työelämävalmiudet, kuten viestintä- ja neuvottelutaidot sekä yhteistyö- ja tiimitaidot. (Kettunen et al. ) Suomessa kasvuyrittäjyyden vahvistuminen edellyttää liiketoimintaosaamisen vahvistamista teknologiaosaamisen ohella. Liiketoimintaosaaminen on tietoa ja taitoa luoda teknologiasta ja osaamisesta menestyvää liiketoimintaa. Se on yrittäjyyttä, johtamista, markkinointia ja markkinatiedon hyödyntämistä, rahoituksen ja talouden hallintaa, logistiikkaa, verkosto- ja yhteistyötaitoja. Suomessa tarvitaan jatkossa entistä enemmän panostusta liiketoiminta- ja kasvuyrittäjyysosaamiseen yritysten ja yhteiskunnan taholta. (Suomen yrittäjät, www-sivut osoitteessa: Suomessa tarvitaan myös lisää korkeatasoisia palveluja tukemaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä (Kauppa- ja teollisuusministeriö, Yrittäjyyskatsaus 2004).

19 Tässä projektissa yrittäjyyden liiketoimintaosaamisella tarkoitetaan yritystoiminnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja osaamista. Yrittäjyyden liiketoimintaosaaminen jaettiin seuraaviin kokonaisuuksiin: yrityksen perustamiseen liittyvät asiat taloushallintoon liittyvät asiat markkinointiin liittyvät asiat johtamiseen ja hallintoon liittyvät asiat. Liitteessä 1 on eritelty pääkokonaisuuksiin sisältyvät asiat yksityiskohtaisemmin. Yrittäjyys on substanssisidonnaista. Keskeisten yrittäjyyden liiketoimintaosaamiseen liittyvien asioiden tulee kuitenkin olla mukana eri koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa. Näin valmistuvilla opiskelijoilla olisi substanssiosaamisen lisäksi myös liiketoimintaosaamisessa yrittäjyyden vaatimat perusvalmiudet. Yrittäjähenkisyys sisäinen yrittäjyys Yrittäjyyden tavoitteena nähdään usein oman yrityksen perustaminen ja yrittäjänä toimiminen. Sisäinen yrittäjyys liittyy henkilön asenteisiin itseään, ympäristöään ja työtään kohtaan. Se voi ilmetä myös ulkoisena yrittäjyytenä eli yritystoimintana, jopa oman yrityksen perustamisena mutta ei välttämättä. Sisäinen yrittäjyys merkitsee halua tehdä työtä ja positiivista asennetta kaikkea työntekoa kohtaan riippumatta siitä, toimitaanko toisen palveluksessa vai omassa yrityksessä. Koulutuksella voidaan vaikuttaa asenteisiin ja siihen, miten nuoret suhtautuvat yrittäjyyteen ja miten he ymmärtävät oman työntekonsa suhteessa ympäristöönsä ja työyhteisönsä menestymiseen. (Römer- Paakkanen 1999) Toimintaympäristön tuntemus Toimintaympäristö on laaja osa-alue. Monet toimintaympäristöön liittyvät asiat ovat yhteisiä kaikille aloille, mutta toimintaympäristön hyödyntäminen ja siinä menestyminen edellyttävät toimialasidonnaisten tekijöiden syvällistä tuntemusta. Tällaisia ovat mm. eri aloja koskevat lait ja asetukset, standardit ja yleiset käytännöt. Toimintaympäristössä on huomattava määrä yritystoiminnan harjoittamisen edellytyksiin vaikuttavia seikkoja. On tunnettava koko se yhteiskunnallinen ympäristö, jossa yritykset toimivat. Nuorilla henkilöillä ja opiskelijoilla on oman elämänuran suunnittelun kannalta hyvä, että on tietty yleiskäsitys siitä, mitä sijoittuminen yhteiskunnan eri lohkoille käytännössä merkitsee. (Parkkinen 1999)

20 Verkostoituminen on monessa tapauksessa liiketoiminnan onnistumisen edellytys. Verkostoituminen edellyttää sekä oman toimialan sidosryhmien tuntemista että yritystoiminnan sidosryhmien tuntemista laajemminkin. Toimintaympäristön tuntemuksen ei tulisi rajoittua vain kansalliselle saati paikalliselle tasolle. Yritystoiminta on usein varsin globaalia ja koko maailma on tavallaan verkottunut. Näin toimintaympäristön tarkastelua on hyvä tehdä myös kansainvälisestä perspektiivistä, sillä perifeerisempien alueiden taloudellisen kynnysarvon kohoaminen perustuu usein vientiin alueen ulkopuolelle. Osaamisen kehittyminen alueella edellyttää usein alueen ulkopuolelta kanavoitua inhimillistä pääomaa (osaamista) ja tiedonhallintaa. Ne tulee integroida alueen endogeeniseen kasvuprosessiin (vrt. Hytönen, 1990, s ). Perifeerisillä alueilla osaaminen on yleensä suhteellisen ohutta, haavoittuvaa ja laajalle alueelle hajautunutta. Tämä ei ole erityisen hyvä lähtökohta alueen kehittämiselle ja oppivalle toimintakulttuurin muodostumiselle. Näin ollen tulisi suosia koulutuksen keskittämistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joissa riittää potentiaalia inhimillisen pääoman kasvattamiseen, kehittämiseen ja välittämiseen (valjastamiseen) alueen toimijoiden käyttöön. Polarisoituvassa yhteiskunnassa, paikallisuuden ja globaalisuuden todellisuudessa, nousee esiin myös kysymys yrittäjyyden merkityksellisyydestä ja siitä kenen yhteiskunta varsinaisesti on (Kyrö, s. 20, 1999). Toimintaympäristötekijöihin kuuluvat myös julkiset yrityspalvelujärjestelmät. Suomessa palvelujärjestelmän ytimen muodostavat reilut 20 organisaatiota, jotka tarjoavat neuvonta, kehittämis-, rahoitus- ja asiointipalveluja yrityksille ja yrityksen perustajille kaikkiaan noin palvelupisteessä. (Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 5/2004) Yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Yritysten muuttuvat tilanteet (esimerkiksi yrityksen toimiala, toimialan muutosten luonne, kilpailuympäristön ja sidosryhmäverkostojen muutokset, jne.) sekä lähtökohdat (yrityksen koko, kulttuuri, omistuspohja jne.) ovat aina ainutlaatuisia ja vaativat siksi kulloinkin erityyppistä reagointia toimintaympäristötekijöihin. Näin ollen yrityksen toimintaympäristön yksiselitteinen määrittely on vaikeaa. Oleellista on, että opiskelija kykenisi seuraamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tämä edellyttää riittävän vahvaa perustietoa toimintaympäristötekijöistä, jolloin se toimisi eräänlaisena orientaatioperustana toimintaympäristön muutosten havainnointiin ja seurantaan. Jatkuvan muutoksen moottoreina ja perussyinä ovat suuret kaikkiin toimialoihin ja yrityksiin kaikkialla maailmassa vaikuttavat muutostekijät, ennen kaikkea tietotekniikan ja viestintäteknologian nopea kehittyminen, verkostoituminen ja kansainvälistyminen (globalisoituminen). Viime aikoina näiden muutostekijöiden vaikutukset ovat huomanneet esimerkiksi suomalaiset me-

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu Aloittavien yritysten käynnistymisongelmat Yrittäjyys, Pro gradu tutkielma Marraskuu 2010 Laatija: Veikko Hannus Ohjaajat: Professori Hannu Niittykangas

Lisätiedot

Jouko Isokangas, YM PARTNERIPERUSTAINEN HARJOITUSYRITYS- ESIMERKKI YRITTÄJYYSKOULUTUKSEN

Jouko Isokangas, YM PARTNERIPERUSTAINEN HARJOITUSYRITYS- ESIMERKKI YRITTÄJYYSKOULUTUKSEN Jouko Isokangas, YM PARTNERIPERUSTAINEN HARJOITUSYRITYS- ESIMERKKI YRITTÄJYYSKOULUTUKSEN MENETELMÄSTÄ 1. Johdanto...2 2. Yrittäjyyskäsitteestä...4 3. Kouluoppimisen ongelmat...7 4. Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Homma niinku käy siltä Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Piritta

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

NUORTEN YRITTÄJYYSINTOA UUDELLAMAALLA

NUORTEN YRITTÄJYYSINTOA UUDELLAMAALLA Teemu Rantanen, Anneli Rantanen, Pertti Vuorinen, Eeva Järveläinen & Mari-Anne Lehtola NUORTEN YRITTÄJYYSINTOA UUDELLAMAALLA Tutkimus nuorten yrittäjyyshalukkuudesta, yrittäjyyskasvatuksesta sekä EER 2012

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus

Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus Olavi Hotarinen Opinnäytetyö Marraskuu 2006 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Olavi Hotarinen Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 72 Julkaisun kieli Suomi

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot