Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot"

Transkriptio

1 Maakuntahallitus I Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 947/81/813/ /81/ /81/813/ /81/813/ /81/813/ /10/101/2011 MH 76 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat ko kous pöytäkirjat: - Yhteistyötoimikunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Viran halti japäätökset: Henkilöstön vuo silomaa-, sai rautta-, työaikavapaata-, virka vapaata-, palk kausta-, virantoi mi tusmatkaa- ja henki löstö koulutuksia kos kevat pää tökset: - maakunta johtaja Alpo Joke lainen :t vs. maa kunta johtaja Kale vi Yliniemi :t hal linto johtaja Ka levi Yli niemi :t , 6-7, ta lous johtaja Asta Tolo nen :t suun nitte lujohtaja Han nu Heikki nen :t kehit tämisjohtaja Jor ma Teit tinen :t vs. aluekehitysjohtaja Jyrki Haataja :t henkilöstö joh taja Markku Hämäläi nen :t 13-19, hen ki löstö pääl likkö Satu Rusanen :t 5-9, 3 - viestin täpääl likkö Ee va Mäntymäki :t ra vinto huolto pääl likkö Eila Heik ki nen :t 13-19, sairaala insi nööri Pentti Ke rä nen :t tietohal lin tojoh taja Riitta Rem su :t 34-61, 4 - hankin ta pääl likkö Laila Härkö nen :t toi mis to päällikkö Anja Mar tiskainen :t ar kistopäällikkö Hilk ka Ka rivuo :t laskentapäällikkö Irma Kärnä :t 7 - las kentasihteeri Pirjo Heik kinen :t las kentasihteeri Rai sa Heikki nen :t ra hoitussihteeri Lii sa Moila nen :t palkkahallinnon tii min vetäjä Pir jo R Heikki nen :t palkkahallinnon tiiminvetäjä Jaana Kilpeläinen : t 1 - pää kir jan pitäjä Ei ja Sirviö :t Muut kuin em. päätök set: Maa kuntajohtaja Alpo Jo kelai nen: - Täyttölupatoimikunnan mukainen päätös ( :t 12-13) - Avustuspäätös toimittajakonferenssia varten/barents Press ( 1)

2 Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi: - Täyttölupatoimikunnan mukainen päätös ( :t 11, 14) - ICT-tukihenkilön määräaikaisen tehtävän täyttäminen ( 6) - Puusepän tehtävän vakinainen täyttäminen ( 7) - Vuokrasopimuksen irtisanominen/ilmarintie ( 4) - Vuokrasopimuksen solmiminen/suomen Yliopistokiinteistöt ( 5) Henkilöstöpäällikkö Satu Rusanen: - Koulutusapurahapäätökset ( :t 6-9) Hankintapäällikkö Laila Härkönen - Hankintapäätös puhtaanapitopalveluiden suorahankinnasta maakunnan toimipistei siin: Viestitie, Linnankatu 6, Seminaarinkatu aj Viran halti ja pää tösten yhteen vedot on näh tävillä Kai nuun maakun ta -kun tayhtymän kans liassa, Kaup pa katu 1, 2. kerroksessa sekä maakuntahalli tuk sen kokouk sessa. Lausun not: 1) Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi on antanut oikeusministeriön demo kratia- ja kieli asioiden yksikölle seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausunto pyyntöä selvityksestä "Järjestöjen taloudelli set toimintaedellytykset" "Kainuun maakunta -kuntayhtymä toteaa lau suntonaan, että selvitys "Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset" on ajankohtainen ja hyvä. Vain muutamaan asiaan Kainuun maakunta -kuntayhtymä haluaa kiinnittää huomiota. Kohta 2.1 ohjelmakohtainen rahoitus: Esityskohdassa todetaan: Todetaan, että osa kansalaisjärjestöille varatuista hankerahoista varataan ohjelmalliseen, kaikkia kansalaisyhteiskunnan toimijoita koskevaan kehitys- ja muutostyöhön. Tässä olisi hyvä mahdollisuus lähteä viemään esim. yhteiskunnallista yrittäjyyttä ohjelmaperusteisesti eteenpäin, niin kuin Englannissa on tehty. Säästytään raskaita ja aikaa vieviltä lainsäätöprosesseilta De minimis Tekstissä todetaan, ettei mitään muutoksia ole luvassa, eikä TEM:ltä ole tulossa mitään yksiselitteistä ohjetta säädöksen tulkinnasta, TEM määrittelee vain säädöksen tulkinnan puitteet. Tämä on hyvä, sillä se mahdollistaa alueellisten erojen huomioon ottamisen paikallisten TE-toimistojen päätöksissä, mutta toisaalta se saattaa asettaa eri alueet eriarvoiseen asemaan valtakunnassa. Kohdassa tukikelpoiset menot: Esityksessä todetaan, että tukikelpoisuussäädöksiä uudistetaan tavalla, joka yhdenmukaistaa ja selkeyttää tukikelpoisten menojen, ennen muuta välillisten kustannusten hyväksymistä ja määräytymisperusteita hankerahoituksessa. Eli Flat rate (kiinteä hinta) -järjestelmä pitää saada käyt tää mahdollisimman nopeasti, kuten esityksessä todetaankin Avustusneuvonta ja tukipalvelut Esityksessä todetaan, että Suomeen perustetaan alueellisia neuvontaja tukiorganisaatioita Keski-Suomen yhteisöjen tuen mallilla Etelä (pää-

3 kaupunkiseutu)-, Itä (Joensuu)-, Länsi (Pori)- ja Pohjois-Suomen (Ou lu). Tälle listalle pitää saada oma alueellinen organisaatio myös Kainuuseen. Kainuussa on valmiina tähän tarkoitukseen esimerkiksi Kainuun Nuotta ry. Neuvonta- ja tukiorganisaation toimialoja voivat olla mm: 1. Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelut 2. Projektitoiminnan tukeminen hankkeiden suunnittelun, rahoituksen hakemisen ja vastaavien toimintojen osalta 3. Välittäjäorganisaationa toimiminen hankkeissa 4. Puskurirahoituksen toteuttajana toimiminen 5. Neuvonta, ohjaus ja koulutus talous-, verotus-, henkilöstö- ja projektiasioissa 6. Järjestöjen yhteisen palvelu- ja tiedotusporttaalin ylläpitäminen 7. Hanke- ja seutuyhteistyön kehittäminen tilakysymyksistä vaikuttamiseen." 2) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Ismo Vendelin ovat antaneet Puolangan kunnanhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä Puolangan Latvajärven asemakaavaehdotusta: "Puolangan kunta pyytää lausuntoa Puolangan Latvajärven ase ma kaavaehdotuksesta. Ase makaavan tavoitteena on järjestää mahdol lisuus toteuttaa Latvajärven länsipuolelle vetovoi mainen loma-asun toalue, joka tukeutuu matkailukeskuksen palveluihin. Kainuun maakunta -kuntayhtymä toteaa lausuntonaan seu raavaa: Paljakan matkailutoiminnan ydinalueella sijaitseva Latvajärven ase makaava-alue lähiympä ristöineen kuuluu Kainuun maakunta kaavan mukaiseen matkailun vetovoima-alueeseen mv. Kainuun maakunta valtuusto hyväksyi maakuntakaavan ja Valtio neuvosto vahvisti maakuntakaavan (YM3/5222/2007). Asemakaavaehdotuksessa huomioitu uuden lomarakentamisen tu keutuminen jo olemassa oleviin matkailualueen rakenteisiin to teut taa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mu kaisia kes tävän kehityksen periaatteita ja edistää luonnon ekologisesti kestävää hyödyntä mistä. Paljakka-Ukkohalla -alueella erityistä huomiota tulee kiinnittää yhteistoiminnan kehit tämiseen ja alueen eheyttämiseen. Asemakaavaehdotuksessa on huomioitu asian mukaisella tavalla voimassa oleva Kainuun maakuntakaava. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen." 3) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Martti Juntunen ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä tiesuunnitelmasta Vaaranpään mt:n kevyen liikenteen väylä välillä kt 89 (Puolangantie) - Vaarankyläntie, Paltamo: "Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on pyytänyt -kuntayhtymältä lau suntoa em. tiesuunnitelmas ta, joka on samanaikaisesti lähetetty maantielain 27 :n mukaista käsittelyä varten Kainuun ely-keskuk selle ja Paltamon kun-

4 taan. Tiesuunnitelmassa esitetään rakennettavaksi Vaaranpään maan tien eteläpuolelle korotettu kestopäällysteinen kevyen liikenteen väylä, joka alkaa Puolangantien kevyen liikenteen väy lästä ja päättyy Vaa rankyläntien liittymään. Kevyen liikenteen väylän pi tuudeksi tulee noin 500 metriä. Hankkeen arvioidut kokonaiskus tannukset ovat (alv 0 %, Mr-indeksi 121,8), josta lunas tus- ja korvauskustan nukset ovat Tiesuunnitelma Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa ko. tiesuunnitelmaan." 4) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Martti Juntunen ovat antaneet Metsähallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä Juntusrannan Kokkosuon (Kalmosärkkä) Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta: "Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalvelut on laatinut Suo mus salmen kunnan alueella si jaitsevalle Juntusrannan Kokko suon (Kal mosärkkä) Natura-alueelle hoito- ja käyttösuunnitel maluonnoksen ja on lähettänyt sen tiedoksi ja mahdollista lausun toa varten. Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa on otettu huomioon voi massa oleva Kainuun maa kuntakaava Hoito- ja käyttösuun ni telma tulee hyväksymisen jälkeen edistämään maa kuntakaa van to teuttamista. Suunnitelmaluonnoksessa on myös otettu huomioon maakunnan suunnittelun näkökohtia. Tavoitteet luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi, luonnon virkistyskäytön ja luontomat kailun kehittä mi seksi sekä paikallisten asukkaiden lähivirkistyskäyttötarpeet on otet tu suunni telmassa huomioon. Kokkosuon alueen maankäytön selkeyttämiseksi ja luonnonarvo jen sekä kulttuuriarvojen tur vaamiseksi on perusteltua ja tarkoituk sen mukaista jakaa alue retkeily- ja luontomatkailu vyöhykkeeseen ja syrjävyöhykkeeseen sekä antaa yleiset ohjeet yksityiskoh taisem malle toimenpidesuunnittelulle." 5) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Ismo Vendelin ovat antaneet KimmoKaavalle (Kuusamo) seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä Tapiolan ranta-asema kaavan kaavaluonnoksesta: "KimmoKaava / Kimmo Mustonen on pyytänyt Kainuun maakunta -kunta yhtymältä lausuntoa Sotkamon kunnan Ylisotkamon kylään laaditun Tapiolan ranta-asemakaavan luonnoksesta. Kaavaluon nos koskee Pieni-Kiimasen rannalla lähellä Kaitainsalmea olevia tiloja 21:43 ja 21:61. Kaavalla on tarkoitus siirtää yleiskaavan kak si raken nuspaikkaa eri kohtaan. Asemakaavaluonnos Sotkamon kunnan Ylisotkamon kylässä sijaitseva Tapiolan ran ta-asemakaava-alue sisältyy Kainuun maakuntakaavan maa- ja metsätalous-

5 valtaiseen alueeseen (M). Kainuun maakun taval tuusto hyväksyi maakuntakaavan ja Valtioneuvosto vah visti maakuntakaavan (YM3/5222/2007). Suunnittelualuetta koskevat maakuntakaavan aluevaraus- ym. mer kinnät ja määräykset: Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M) Merkinnällä M osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyt töön tarkoitettuja alueita. Suunnittelumääräys: Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyt tötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnet ta muuttamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana mui hin tarkoituk siin, kuten luontais- tai muuhun elinkeinotoimin taan, tur vetuotan toon, maa- ja kiviainesten ottoon, haja-asutus luonteiseen pysyvään ja lo ma-asumiseen sekä jokamiehen oikeu den rajoissa ulkoiluun ja retkei lyyn. Alueille voidaan perustaa yk sityisiä suojelu alueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajama toimin tojen käyttöön. Maankäyt töä suunniteltaes sa on tuettava metsätalous alueiden yhte näisyyttä ja toimivuutta. Maakuntakaavan yleismääräys: RANTOJEN KÄYTTÖ Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon luon nonja maisema-arvot, vesihuollon järjestäminen sekä maanomis tajien välinen tasapuolisuus. Rantarakentaminen tulee mitoittaa si ten, että suunnittelussa turvataan riittävä vapaan ran taviivan määrä, viihtyi syys sekä yleisen virkistyskäytön tarpeet ja vesille pääsyn mahdollisuudet. LIITO-ORAVAN ESIINTYMISPAIKAT Yleinen suojelumääräys: Liito-oravien esiintymisalueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoi tuk sessa ja metsien käsitte lyssä tulee turvata liito-oraville tärkei den pe säpuiden ja niitä suojaavien puiden sekä liikku misen kan nalta riittä vän puuston säilyminen. Asemakaavaluonnoksessa on huomioitu asianmukaisella tavalla voimassa oleva Kainuun maakuntakaava sekä tarkistetut valta kunnalli set alueidenkäyttötavoitteet. Mahdollisten lii to-oravan esiintymis paikkojen osalta on suunnittelussa syytä ottaa huomi oon maakunta kaa van yleinen suojelumääräys. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa ranta-asemakaava-ehdotukseen." 6) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Ismo Vendelin ovat antaneet seuraavan sisältöisen lausunnon Kimmo- Kaavalle (Kuusamo) koskien lausuntopyyntöä Naapurivaaran lomakeskuksen ranta-asemakaavan ehdotusta:

6 "KimmoKaava / Kimmo Mustonen on pyytänyt Kainuun maakunta -kunta yhtymältä lausuntoa Sotkamon kunnan Nuasjärven kylään laaditun Naapurivaaran lomakeskuksen ranta-asema kaavan eh do tuksesta. Kaavahanke koskee Nuasjärven rannalla olevaa Riihinie men tilaa 38:75. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa paikalla jo toimineen loma-kylän jatkokehittämi nen ja -rakentami nen. Asemakaavaehdotus Kyseessä oleva Naapurivaaran asemakaava-alue sisältyy maa kun takaavan maa- ja metsä talousvaltaiseen alueeseen (M). Ase makaava-alue sisältyy lisäksi maakuntakaavassa kehit tämispe riaatemer kinnällä osoitettuun matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Alue on myös maiseman vaalimisen kannalta valtakunnalli sesti arvokasta aluetta. Kaavaehdotus tukee Kainuun maakuntakaavassa kehittämisperi aa temerkinnällä osoitetun matkailun vetovoima-alueen (mv) ke hittä mistä. Kaavaehdotuksessa on lisäksi huomioitu asianmukai sella ta valla valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen vaalimi nen. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa ranta-asemakaava-ehdotukseen." 7) Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen ja stra tegiajohtaja Esa Toivonen ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan liitolle seuraavan sisältöisen lausunnon koskien Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategian raporttiluonnosta: "Kainuun maakunta -kuntayhtymä esittää lausuntona raporttiluon noksesta: Toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän nykytila Toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän nykytilan kuvaus on sel keä ja perusteellinen. Kohdassa 2.2. mainitaan kuntien määrän väheneminen kunta- ja palvelurakenneuudistuk sen myötä. Kainuussa on käynnissä Kai nuun hallintokokeilu, jossa maakuntahallinto järjes tää kaikki sosi aa li- ja terveys alan palvelut lukuun ottamatta päivähoitoa ja toisen as teen kou lutus palvelut (lukiot ja ammatillinen koulutus) sekä vastaa maakuntaliiton tehtävistä. Hallin tokokeilun turvin on ylläpidetty lähi palveluja kuntataaja missa ja vahvistettu kuntatalout ta sekä samalla on vähennetty kuntalii tosten tarvetta harvaan asutulla alueella. Toimintaympäristön kehityssuunnat Kuvaus on yleistasoinen ja nykytilaan tukeutuva. Tuotantoraken teen muutosten ja väestön ikääntymisen sekä muiden tekijöiden vaiku tukset on kuvattu yleisellä tasolla. Strategiaperus taan oleelli sesti liit tyvät uhkat ja heikkoudet on jätetty ilmeisesti rajausmie lessä pois. Esimer kiksi varautuminen poikkeusoloihin on jätetty raportoimatta. Yhteistyöalueen asemointi Suo men ja kansainvälis ten liikennejärjes telmien kehityssuuntiin on raportissa yleistasoi nen. Tavoitteet liikennejärjestelmän kehittämiselle

7 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakunta halli tus: Keskeiset tavoitteet ja visio on asetettu asukkaiden, elinkeinoelä män ja ympäristön kannalta oikein. Korostamme, että elinkeinopo liittisena päätavoitteena tulee olla alueen hyvinvointia parantava kilpailukyky, jota tukevat kestävä liikennejärjestelmä, toimivat kul jetukset ja suju vat mat kat. Liikennejärjestelmän kehittämisstrategia Raporttiluonnoksessa on jäänyt vähälle huomiolle strategisten liit tou tuminen merkitys tavoit teiden toteuttamisessa yhteistyöalueen ulko puolisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Kai nuun kannalta tärkeää on myös vt 5:n parantaminen ja tiivis strategiayhteistyö Lapin, Poh jois- ja Etelä-Savon sekä Etelä-Karjalan toimijoiden kesken. Alueellisen kilpailukyvyn kannalta nopeiden yhteyksien painoarvo on merkittävä. Tärkeitä päämääriä ovat riittävien lentoyhteyksien takaaminen kaikkiin aluekeskuksiin ja kilpailuky kyisten nykyistä huomatta vasti nopeampien junayhteyksien takaaminen paitsi Pohjanmaan ja Savon radoilla myös Oulu - Kajaani - Vuokatti vä lillä. Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet Esitämme harkittavaksi kolmen maakunnan yhteisiksi kehittämis toimenpiteiksi vt 5 kehittä mistä ja Oulu - Kajaani - Kuopio - Kouvo la - (Pietari, "Pohjolan Allegro") radan nopeustason nostoa (220 km/h). Nämä palvelevat koko yhteistyöalueen yhteyksiä Kaakkois- ja Ete lä-suo meen ja edelleen Venäjälle, erityisesti Pietarin alueel le. Kärkitehtävät Esitämme, että kärkitehtävänä tarkastellaan myös nopean ratayh teyden toteuttamista Oulun lentoasemalta (Oulunsalo) Oulun kautta Vuokattiin. Perusteena ovat Kainuun matkailun pal velu tarpeet. Esitämme, että kärkitehtäviä asetettaessa otetaan tasavertaisem min huomioon myös edellä mainitut vt 5 ja Oulu - Kouvola radan kehittä minen koko yhteistoiminta-alueen palvelijana." Lisä tietoja asiasta antaa hallin tojoh taja Ka levi Yli niemi puh tai sähkö postitse Maakuntahallitus päättää, ettei vi ran haltijapäätöksiä ja pöytä kirjoihin mer kittyjä päätöksiä oteta maakunta halli tuksen käsiteltäväksi sekä merkit see annetut lausunnot tiedoksi. Hyväksyi.

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014)

Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) Maakuntahallitus 25 23.02.2015 Etelä-Karjalan liiton lausunto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä (YM9/5511/2014) 20/10.02.00.01/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 83 04.06.2012 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 280/10/101/2012, 302/11/111/2012 MH 83 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat Kokouspöytäkirjat: - Sosiaali-

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot