Luonnos hallituksen esitykseksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta; lausuntoyhteenveto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnos hallituksen esitykseksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta; lausuntoyhteenveto"

Transkriptio

1 Yhteenveto SM (6) Asiaryhmä Asianro SM008:00/ Luonnos hallituksen esitykseksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta; lausuntoyhteenveto Sisäministeriön pelastusosasto pyysi päivätyllä lausuntopyynnöllään lausuntoa luonnoksesta, joka koski hallituksen esitystä hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Lakia hätäkeskustoiminnasta muutettaisiin, koska tavoitteena on edistää väestön turvallisuutta turvaamalla hätäkeskustoimintaa entistä paremmin. Lailla mahdollistettaisiin hätäilmoitusten vastaanottamisessa ohjaustoiminto hätäilmoituksen tullessa laitteesta, jota ei voida tunnistaa ja paikantaa. Lisäksi säädettäisiin ennakkorekisteröitymisestä, jos hätäilmoitustapa on tekstiviesti hätänumeroon 112. Lausuntopyynnössä todettiin, että lakiluonnoksen 13 b :n jatkovalmistelussa otetaan huomioon tietoyhteiskuntakaaren 278 (HE 221/2013 vp), kun eduskunta on hyväksynyt tietoyhteiskuntakaariesityksen. Lausuntoja pyydettiin viimeistään seuraavilta tahoilta: sisäministeriön poliisiosasto, sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, oikeusministeriö, Hätäkeskuslaitos, Poliisihallitus, Rajavartiolaitos, Tietosuojavaltuutettu, Viestintävirasto, pelastuslaitokset (22), Suomen Kuntaliitto, Kuurojen liitto ry, Kuuloliitto ry sekä Vammaisfoorumi ry. Lausunnon antoivat sisäministeriön poliisiosasto, sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, oikeusministeriö, Hätäkeskuslaitos, Poliisihallitus, Rajavartiolaitos, Tietosuojavaltuutettu, Viestintävirasto, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Helsingin pelastuslaitos, Pirkanmaan pelastuslaitos, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Kuuloliitto ry, Kuurojen liitto ry ja Vammaisfoorumi ry sekä Svenska Finlands Folkting. Kokonaisuutena tarkastellen lausunnoissa kannatetaan lakiesitystä. Toisaalta kiinnitetään huomiota erityisesti 112- hätätekstiviestiä koskeviin näkökulmiin. Suomen Kuntaliitolla ei ollut lausuttavaa lakiesityksestä. Lausunnot yksityiskohtaisemmin Ministeriöt: Sisäministeriön poliisiosasto pitää ehdotettuja muutoksia kannatettavina. Siltä osin kuin esitys koski oikeutta siirtää tunnistamattomasta liittymästä vastaanotettu hätäilmoitus erilliseen jonoon, poliisiosasto toteaa, että tilastojen perusteella 95 % tunnistamattomista liittymistä soitetuista puheluista on aiheettomia. Siirrolla erilliseen jonoon ja kierrättämällä nämä tiedotenauhoitteen kautta, hätäkeskuspäivystäjän työpanosta voitaisiin paremmin käyttää todellisten hätäilmoitusten käsittelyyn. Poliisiosasto katsoo myös, että hätätekstiviestien osalta on järkevää rajata käyttöoikeus rekisteröityneisiin käyttäjiin. Toisaalta rajauksella on negatiivisia vaikutuksia, sillä joissakin erityistilanteissa kuten kouluampumistapauksissa tekstiviesti saattaa olla ainoa turvallinen keino ilmoittaa hädästä. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää esitystä kannatettavana. Lakiehdotus parantaisi mm. kuurojen, kuulovammaisten ja puhevammaisten mahdollisuuksia käyttää hätäkeskuspalveluja tasavertaisesti muiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lakiluonnoksen 13 a :n (oikeus siirtää hätäilmoitus erilliseen jonoon) osalta, että tulkintoja tulisi läpikäydä yksityiskohtaisemmin esimerkiksi Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisessa yhteistyöryhmässä. Postiosoite: Käyntiosoitteet: Puhelin: Virkasähköpostiosoite: Sisäministeriö Kirkkokatu 12, Helsinki Vaihde PL 26 Vuorikatu 20, Helsinki Valtioneuvosto Faksi:

2 Sisäministeriö Yhteenveto 2 (6) Mitä tulee lakiluonnoksen 13 b :ään (hätätekstiviesti) ja 25 :ään (hätätekstiviestin käyttäjärekisteri), sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että luonnoksesta ei käy esille, millä perusteella on päädytty kahden vuoden määräaikaan rekisteröinnin voimassaolon osalta. Ehdotettu määräaika voi tuntua käytännössä lyhyeltä ja voi lisätä turhaa byrokratiaa. Ministeriö esittää harkittavaksi, olisiko viiden vuoden voimassaoloaika tarkoituksenmukaisempi. Ministeriö viittaa siihen, että usein tekstiviestipalvelua käyttävän henkilön vammatilanne on melko pysyvä/pysyvä, jolloin palvelun tarve ei muutu ajan myötä. Yhteystietojen paikkansapitävyys on kuitenkin syytä tarkistaa säännöllisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö korostaa lakiehdotuksen 13 a :n (hätäpuheluiden ohjaaminen jonoon hätäkeskuksissa) osalta, että lakiehdotus ei muuta teleyritysten velvollisuutta välittää kaikki hätänumeroon 112 soitetut puhelut hätäkeskuksiin. Hätäkeskuslaitos ohjaisi puheluita erilliseen jonoon omassa tietojärjestelmässään. Lakiehdotus ei muuta nykytilaa siltä osin kuin kysymys on viestintämarkkinalain 55 :ssä (jatkossa tietoyhteiskuntakaaren 278, HE 221/2013 vp) säädellystä teleyrityksen velvollisuudesta huolehtia asiakkaiden mahdollisuudesta ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä hätänumeroon 112. Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa lakiehdotuksen 13 b :n (hätätekstiviesti) osalta, että muutos olisi parannus nykytilaan, jossa hätäkeskukset eivät vastaanota tekstiviestejä numeroon 112. Hätätekstiviestin käyttäminen tulisi tehdä kansalaisille mahdollisimman helpoksi. Rekisteröintivaatimus vaikeuttaa jossain määrin hätätekstiviestintäjärjestelmän käyttämistä ja heikentää sen luotettavuutta. Joissain tilanteissa rekisteröintivaatimus voi tarpeettomasti viivyttää avun saamista tai jopa estää sen hälyttämisen. Rekisteröintivaatimus voi hankaloittaa tai jopa estää hätäilmoituksen tekemisen toisen henkilön matkapuhelimesta. Lakiesityksessä ei käy ilmi, mitä Hätäkeskuslaitoksessa tehdään hätätekstiviesteille, jotka on lähetetty rekisteröimättömän henkilön matkapuhelinliittymästä. Ministeriö katsoo, että jatkovalmistelussa tulisi arvioida vielä ennakkorekisteröitymisen tarvetta ja vaikutuksia kansalaisten tosiasiassa käyttämien viestintätapojen kehitys huomioiden. Ehdotettu 13 b edistää kuitenkin ns. yleispalveludirektiivin 26 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden velvoitetta turvata hätäpalveluiden saatavuus myös vammaisille viestintäpalveluiden käyttäjille muita käyttäjiä vastaavalla tavalla. Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että lakiesitys on linjassa viestintämarkkinalain ja ehdotetun tietoyhteiskuntakaaren kanssa. Oikeusministeriön lausunnossa viitataan lakiesityksen hätätekstiviestiä ja sen käyttäjien rekisteröintiä koskevaan sääntelyyn. Ehdotetun lain 25 a :n mukaan hätätekstiviestin käyttäjistä on rekisteri, johon talletettaisiin henkilötietoina käyttäjän nimi ja tunnistetiedot sekä yhteystiedot. Pykälän sääntelyä on arvioitava, kuten lakiehdotuksen suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestystä koskevassa jaksossa todetaan, perustuslain 10 :n 1 momentissa turvatun yksityiselämän suojan kannalta ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan vakiintuneet kannanotot henkilötietojen käsittelyn laintasoisesta sääntelystä. Kuten esitysluonnoksen perusteluissa todetaan, valiokunnan käytännön mukaan perustuslain 10 :n edellyttämän laintasoisen sääntelyn piiriin kuuluvia sääntelykohteita ovat muun ohella myös rekisteriin talletettujen henkilötietojen sallitut käyttötarkoitukset ml. tietojen luovutettavuus. Lakiehdotuksessa jää avoimeksi hätätekstiviestin käyttäjärekisterin käyttötarkoitus ja se, onko tietoja tarkoitus luovuttaa muille. Tältä osin lakiehdotusta olisi täydennettävä. Oikeusministeriö pitää tarpeettomana lakiehdotuksen säätämisjärjestysperusteluihin sisältyvän jakson "Rekisteröityminen hätätekstiviestin lähettämiseksi" toista kappaletta, jossa esitystä arvioidaan perustuslain 6 :n 2 momentin mukaisen yhdenvertaisuussääntelyn kannalta. Sen sijaan voitaisiin todeta, että uudistuksella on liittymäkohtia perustuslain 6, 7, 19 ja 22 :ään mm. siksi, että sillä edistetään eräisiin vammaisryhmiin kuuluvien henkilöiden tosiasiallista mahdollisuutta tehdä hätäilmoitus. Valtion virastot ja laitokset: Hätäkeskuslaitos katsoo, että kansainvälisen kokemusten perusteella lakiehdotuksen 112- tekstiviestipalvelun käyttäjien ennakkorekisteröityminen on perusteltua. Kaikille avoin palvelu lisäisi merkittävästi häiriköintiin liittyviä riskejä. Ennakkorekisteröinti mahdollistaa myös käyttäjien

3 Sisäministeriö Yhteenveto 3 (6) valistuksen palvelun käyttämisestä ja teknisistä rajoitteista. Esitysluonnoksessa on tuotu esiin rajoitteita. Hätäkeskuslaitos kiinnittää huomiota myös siihen, että hätätekstiviestin lähettäminen numeroon 112 ei priorisoidu muihin viesteihin nähden tällä hetkellä ja viestit voivat viipyä pahimmillaan merkittäviä aikoja. Myös muut viranomaiset ovat aiempien vuosien selvittelyissä vastustaneet kaikille avointa palvelua (riskit, resursointi). Esitysluonnoksessa on tuotu esiin Hätäkeskuslaitokseen kohdistuvia resurssivaikutuksia, mutta tulee huomioida myös muun auttamisen ketjun resursoinnin haasteet. Hätäkeskuslaitos näkee 112-hätätekstiviestin lakisääteisiin tehtäviin kuuluvan riskinarvioinnin näkökulmasta tavanomaista hätäpuhelua huonompana vaihtoehtona ilmoittajan ja päivystäjän vuorovaikutuksen vaikeutuessa. Pidentyvillä käsittelyajoilla on suoranaisia vaikutuksia kaikkien hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten toimintavalmiusaikoihin. Tekstiviesteille on yksi valtakunnallinen jono, koska kuntakoodia ei viestin mukana saada (hätäpuhelut ohjautuvat tapahtumapaikan alueen hätäkeskukseen). Uudessa hätäkeskustietojärjestelmässä ERICAssa tekstiviestiominaisuuden käyttöönotto aloitetaan, kun ERICA on valtakunnallisesti käyttöönotettu. 112-hätätekstiviestipalvelun varmentamisen osalta jatketaan selvitystyötä Viestintäviraston ja teleoperaattoreiden kanssa. Vanhojen numeroiden valvontaa jatketaan vuosi 112 -hätätekstiviestipalvelun käyttöönoton jälkeen. Kustannusvaikutukset voivat olla eri syistä arvioitua korkeammat ja niitä ei ole otettu huomioon määrärahakehyksessä. Erilaiset hätäilmoitustavat tulee voida toteuttaa siten, ettei synny oikotietä ruuhkien ohi (ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä). Hätäkeskuslaitos pitää hyvänä sitä, että lakiesityksessä (13 b 4 mom.) mahdollistetaan ministeriön asetuksen antaminen teknisen kehityksen nopeuden takia. Lakiesitys on SIM-kortittomista liittymistä tulevia puheluita koskevilta osin Hätäkeskuslaitoksen aiemman kannan mukainen. Poliisihallitus toteaa, että tunnistamattomista (SIM-kortittomat tai sellaisina esiintyvät) liittymistä soitettujen puheluiden siirtäminen erilliseen jonoon on toiminnallisesti välttämätöntä tilastotietojen pohjalta. Näin vapautetaan hätäkeskuspäivystäjien työaikaa todellisten hätäilmoitusten käsittelyyn. Hätätekstiviestien osalta esitetty linjaus rajata oikeus käyttää palvelua henkilöihin, jotka ovat rekisteröityneet palveluun, vastaa Poliisihallituksen näkemystä. Näin toteutettuna viranomaisten tehtävien ja ilmoitusten määrä ei kasva ennakoimattomasti. Hätätekstiviestin perusteella tehtävä ja päivystäjän suorittama riskinarvio edellyttää useampien tekstiviestien vaihtamista ilmoittajan kanssa ja on puhelua haastavampi toteuttaa. Sinänsä hätätekstiviesti on kannatettava yhdenvertaisuuden näkökulmasta, mutta poliisitoimen näkökulmasta tekstiviestiin liittyy haasteita. Olennaista on se, että kun riskinarviota ei kyetä tekstiviestien perusteella suorittamaan loppuun, osoitetaan tehtävä sille toimialalle, jolle kyseinen tehtäväkin kuuluisi. Muilta osin esitys vastaa Poliisihallituksen kantaa. Lausunnon liitteenä on Poliisihallituksen lausunto Hätäkeskuslaitokselle 112- hätätekstiviestipalvelusta. Lausunnossa pidetään hätätekstiviestipalvelua yleisellä tasolla tarpeellisena ja tärkeänä yhdenvertaisuuden kannalta. Toisaalta palvelun käyttöönotto todennäköisesti lisää poliisin erilaisia tarkistustehtäviä (avoimessa palvelussa riskinä, että hälytyspalvelujen resurssit ovat kiinni tarkistustehtävissä). Ennakkorekisteröitymisellä voidaan vähentää ilkivaltaisia ja turhia ilmoituksia. Rajavartiolaitos kannattaa mahdollisuutta hätäilmoituksen tekemiseen tekstiviestillä. Hätäilmoituksen tekijän rekisteröitymistä ennalta erilliseen käyttäjärekisteriin voidaan pitää perusteltuna kustannuksia säästävänä ja teknistä toteuttamista helpottavana menettelynä. On kuitenkin otettava huomioon mahdollisuus, että ilmoituksen tekijä ei välttämättä ole huomannut rekisteröityä. Mahdollinen avun saannin estyminen rekisteröitymättä jäämisen seurauksena tulee ottaa huomioon vaikutuksia arvioitaessa. Esimerkiksi sieppaus- ja panttivankitilanteissa (kouluampumistapaukset) 112-hätätekstiviesti voi olla ainoa turvallinen keino hätäilmoituksen tekemiseen. Rajavartiolaitos katsoo lakiesityksen perustelujen olevan oikeansuuntaisia ns. SIM-kortittomista puhelimista tulleiden puheluiden osalta. Huomiota kiinnitetään siihen, että avun saaminen tulisi turvata myös SIM-kortittomasta puhelimesta tehtyjen hätäilmoitusten osalta ja että harkittaisiin

4 Sisäministeriö Yhteenveto 4 (6) iikivaltaisiin ja virheellisiin hätäilmoituksiin puuttumista muilla keinoin kuin siirtämällä säännönmukaisesti ilmoitukset erilliseen jonoon odottamaan vastausta. Tietosuojavaltuutetun lausunnossa kiinnitetään huomiota rekisteröitymisvaatimukseen liittyen hätätekstiviestiin. Lausunnossa todetaan, että esityksessä on selostettu henkilötietojen käsittelyä koskevia säätämisedellytyksiä, jotka on esityksessä otettu huomioon. Siltä osin kuin henkilötietojen käsittelystä ja luovuttamisesta ei esitetä erikseen säädettäväksi, sovellettavaksi tulevat henkilötietolaki ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Viestintävirasto kiinnittää huomiota lakiesityksen 13 a :n 1 momentin terminologian (laite, liittymä) tarkentamiseen. Lausunnon mukaan liittymä tunnistetaan. Viime kädessä tunnistetaan henkilö sijaintitietoineen liittymän sijainnin avulla. Edelleen SIMmitönkin puhelu pystytään paikantamaan erityisen menettelyn avulla. Säännökseen voisi mahdollisesti avata, että kysymys on puheluista, joista puuttuu soittavan liittymän yksilöivä tunniste, mikäli tarkoitus on säätää vain näistä puheluista. Viestintävirasto katsoo ehdotetun 13 a :n osalta myös, että siitä saa vaikutelman, että hätäpuhelu keskeytettäisiin ja ohjattaisiin erilliseen jonoon. Ilmeisesti tarkoitus on ohjata tietyllä tunnisteella saapuvat, aiempien puhelujen perusteella häiritseviksi määritellyt puhelut erilliseen jonoon. Viestintävirasto ehdottaa säännöksen tarkentamista seuraavasti: 13 a Oikeus siirtää vastaanotettu ilmoitus erilliseen jonoon Hätäkeskuslaitoksella on oikeus siirtää vastaanottamansa hätäilmoitus erilliseen jonoon odottamaan vastausta, jos: 1) hätäilmoituksen tekijää ei (soittajan liittymän yksilöivän tunnisteen puuttumisen vuoksi) pystytä tunnistamaan eikä paikallistamaan tavanomaisella menettelyllä; tai 2) ilmoitus tulee liittymästä, joista tulevien ilmoitusten perusteella on perusteltua epäillä sen olevan tämän lain 13 :ssä tarkoitettua hätäkeskuspalvelujen häirintää tai väärinkäyttöä. Lakiehdotuksen 13 b :n (hätätekstiviesti) osalta on perusteluissa todettu "toiminnallisuuden ollessa käytössä rekisteröitymättömälle henkilölle, joka lähettäisi tekstiviestin numeroon 112, voitaisiin lähettää vastausviesti, jossa pyydettäisiin hätätilanteessa soittamaan tai rekisteröitymään palvelun käyttäjäksi". Viestintävirasto ehdottaa asian tarkentamista lain tasolle. Pelastuslaitokset: Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella ei ole huomauttamista lakiesityksen suhteen. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksella ei ole huomauttamista lakiesityksen 13 a, 13 b tai 25 a pykälien suhteen. Pelastuslaitos haluaisi, että lailla huomioitaisiin paremmin hätäkeskuksen tukitoiminnot muille viranomaisille. Helsingin pelastuslaitos toteaa, että lakiehdotuksen uuden 13 :n 1 momentin 1-kohdan osalta lain perusteluissa tulee mainita, että kyseinen lainkohta ei vaikuta lain 13 :ssä säädettyyn hätäkeskuksen velvollisuuteen selvittää asia viivytyksettä ja että vastuu välitetystä ilmoituksesta tai tehtävästä siirtyy vastaanottavalle viranomaiselle lain 11 :n mukaisesti. Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei ole huomauttamista lakiesitysluonnoksesta. Pelastuslaitos kiinnittää huomiota ratkaisemattomaan ongelmaan sopimuspalokuntien hälyttämiseen käytettyjen tekstiviesti- ja puhelinpalveluiden kustannustenjaosta pelastuslaitosten ja Hätäkeskuslaitoksen välillä. GSM-verkossa olevia puhelimia ei ole hyväksytty viralliseksi hälytysjärjestelmäksi. Pohjois-Savon pelastuslaitos ehdottaa, että lakiehdotuksen 13 a :n 2 momentissa mainitussa asetuksessa tulisi edellyttää SIM-kortittoman puhelimen paikantamisen mahdollisuutta. Turvallisuusvalistuksen yhteydessä kehotetaan ottamaan tarvittaessa SIM -kortti irti hätäilmoitusta tehtäessä, jos yhteyttä oman operaattorin verkkoon ei ole. On myös SIM-kortittomia "mökkipuhelimia". Paikantaminen on usein tarpeellista näissä tilanteissa. Pelastuslaitos ehdottaa 112-hätätekstiviestin rekisteröintiajaksi 3-4 vuotta. Ehdotettu kaksi vuotta tuntuu lyhyeltä verrattuna tietojen säilyttämisen viiden vuoden takarajaan. Rekisteröintimenettelyn

5 Sisäministeriö Yhteenveto 5 (6) on oltava yksinkertainen. Käyttäjää tulee tiedottaa voimassaolon määräajan loppumisesta rekisteröinnin jatkamiseksi ennen kuin aika umpeutuu. Myös sähköpostilla tai some -laitteilla tulisi hätätilanteessa voida saada yhteys hätäkeskukseen tai Kansalaisneuvontaan. Varsinais-Suomen pelastuslaitos kiinnittää huomiota siihen, että jatkossa olisi pohdittava hätäilmoituksen tekemistä muidenkin järjestelmien avulla (some). Pelastuslaitos ehdottaa erilaisia kansallisia järjestelyjä hätäilmoituksen käsittelyyn operaattoriverkossa ja Hätäkeskuslaitoksessa. Edelleen pelastuslaitos ehdottaa, että hätäilmoituksen saisi laittaa jonoon vasta, kun on esiintynyt ilkivaltaa tms. Järjestöt: Kuuloliitto ry toteaa lausunnossaan, että kokonaisuutena lakiesitys on hyvä. Kuuloliitto kiinnittää huomiota siihen, että nykyinen menettely (tekstiviesti hätäkeskuskohtaisiin GSM-numeroihin) on hankala eikä siitä ole tiedotettu riittävästi. Lain muutos antaa kuulovammaisille yhdenvertaisen mahdollisuuden lähettää hätäilmoitus tekstiviestinä hätänumeroon 112. Kuuloliitto katsoo lakiesityksen 13 b :n (hätätekstiviesti) osalta, että esityksestä ei tule selkeästi ilmi, miten Hätäkeskuslaitoksessa toimitaan, jos tekstiviesti tule rekisteröimättömästä numerosta. Lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on asiaan otettu kantaa. Kuuloliitto esittää, että lain tasolla säädettäisiin, miten toimitaan, jos hätätekstiviesti tulee rekisteröimättömästä numerosta. Lisäksi Hätäkeskuslaitoksen tulisi muistuttaa rekisteröintiajan päättymisestä tekstiviestillä tai kirjallisesti. Määräaikainen voimassaoloaika on muutoin aiheellinen. Kuuloliitto katsoo lisäksi, että rekisteröintimenettelyn on oltava käyttäjälle mahdollisimman yksinkertainen ja helppo. Myös prepaid -liittymä on voitava rekisteröidä. Rekisteröintivaatimus saattaa hankaloittaa hätäilmoituksen tekemistä. Kuuloliitto yhtyy lisäksi Kuurojen Liiton ja Vammaisfoorumin lausuntoihin. Kuurojen liitto ry kiinnittää huomiota siihen, että hätätekstiviestin käyttäjärekisteri ei toteuta esteettömyyteen ja saavutettavuuden periaatteita riittävästi. Epäselvää on rekisteröimättömän henkilön mahdollisuus käyttää 112-hätätekstiviestipavelua. Mahdollisuus tulee olla olemassa tai mahdollisuus rekisteröityä otettaessa ensimmäistä kertaa yhteyttä tekstiviestillä. Rekisterin tietojen oikeellisuuden varmistaminen ja tietojen päivitys jäävät osin epäselviksi. Kuurojen liitto katsoo, että häiriö- ja pilaviestin mahdollisuutta ei koskaan saada täysin eliminoitua. Perustelu ei ole validi kaikille avoimen tekstiviestipalvelun käyttöönottoa vastaan. Kuurojen liitto muistuttaa YK:n yleissopimuksesta, joka koskee vammaisten henkilöiden oikeuksia. Suomi on velvollinen noudattamaan sopimusta, vaikka kansallinen ratifiointi on kesken. Liitto viittaa erityisesti 9 artiklaan (saavutettavuus ja esteettömyys). Viittomakielisten kuurojen näkökulmasta 112-hätätekstiviestipalvelua tulee kehittää jatkossa niin, että hätäilmoituksen jättäminen on mahdollista kansallisilla viittomakielillä. Kirjoitettu suomi ja ruotsi eivät ole viittomakieliselle kuurolle äidinkieliä. Hätätilanteessa kirjoitetun kielen käyttö voi hidastaa tai estää avun saantia, koska äidinkielelläkin on tavallista vaikeampi kommunikoida hädän takia. Muissa pohjoismaissa yhteydenotto viittomakielellä on jo mahdollista. Kuurojen liitto yhtyy lisäksi Kuuloliiton ja Vammaisfoorumin lausuntoihin. Vammaisfoorumi ry katsoo, että perusteluissa on hyvin huomioitu erityisesti yleispalveludirektiivin asettamat vaatimukset. Tämän lisäksi perusteluissa on syytä huomioida YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, erityisesti 9 artiklan vaatimukset esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. EU:n ratifioitua YK:n yleissopimuksen, myös Suomi on velvollinen noudattamaan sitä, vaikka kansallinen ratifiointiprosessi on kesken. Yleissopimuksen 9 artiklan toteuttaminen 112-hätätekstiviestipalvelussa on tärkeää kaikille kansalaisille. Hätäkeskusjärjestelmän kehittämisessä ja resursoinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että järjestelmä palvelee yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti myös vammaisia ja toimintarajoitteisia henkilöitä. Puhekyvyn menetys tai puheen vaikeutuminen voi kohdata ketä tahansa milloin tahansa esimerkiksi aivoverenkierron häiriöiden tai halvauksen myötä. Hätäkeskuksen henkilökunnan tulee olla koulutettu vuorovaikutukseen henkilöiden kanssa, joilla on vaikeuksia puheviestinnässä.

6 Sisäministeriö Yhteenveto 6 (6) Samasta syystä yhteyden ottamista 112-tekstiviestillä ei voi rajata koskemaan vain vammaispalvelulain mukaisten tulkkauspalvelujen käyttäjiä. Vaatimus ennakkorekisteröinnistä, etenkin huomioiden 2 vuoden lyhyt voimassaoloaika, on ongelmallinen niille, joille äänipuhelu ei ole mahdollista. Rekisteröintivaatimus voi hankaloittaa tai estää hätäilmoituksen tekemisen toisesta matkapuhelimesta. Hätätilanteessa ilmoituksen teko ei voi olla riippuvainen ennalta ilmoitetusta puhelinnumerosta. Rekisteröitymisen päättymisestä tulisi muistuttaa henkilöitä (uudelleen rekisteröityminen). Järjestelmää tulee voida käyttää myös prepaid -liittymällä. Lakiehdotuksen ennakkorekisteröinti ei ole tehokas asiattomia yhteydenottoja estävänä ja voi hätätilanteessa tarpeettomasti vaikeuttaa tai estää vammaisen henkilön yhteydenoton hätäkeskukseen. Svenska Finlands Folkting Svenska Finlands Folkting pitää tärkeänä, että käyttäjärekisteri toimii sekä suomen että ruotsin kielellä, niin että jokainen voi rekisteröityä omalla kielellään. Rekisteriin tulee sisällyttää tieto käyttäjän kielestä. Folktinget ehdottaa perusteluihin lisättäväksi viittauksen perustuslain 6 1 momenttiin, mikä korvaisi viittaukset 6 2 momenttiin. Esitystä tulisi täydentää viittauksella kielellisiin oikeuksiin. Esitykseen ehdotetaan viittausta myös perustuslain 17 :n 3 momenttiin (saamelaisten kielelliset oikeudet) sekä erityisryhmien oikeuksiin. Lakiesityksessä tulee ottaa huomioon oikeusministeriön ohjeet kielellisten oikeuksien toteutumisen arvioinnista. Folktinget kiinnittää lopuksi yleisesti huomiota Hätäkeskuslaitoksen kykyyn antaa palvelua ruotsin kielellä ja siinä esiintyviin ongelmiin (palvelua ei saada ruotsin kielellä tai pyydetään vaihtamaan kieltä). Sisäministeriön ja Hätäkeskuslaitoksen toimenpitein on varmistettava valmius käsitellä hätäilmoituksia ruotsin kielellä.

HE 265/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hätäkeskustoiminnasta

HE 265/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hätäkeskustoiminnasta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hätäkeskustoiminnasta annettua lakia. Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.6.2014 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki hätäkeskustoiminnasta

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa NOPEA APU TURVALLISEMPI HUOMINEN Turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkää 22.-23.1.2013 Seminaari Hyvinkää 23.1.2013

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 100/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 100/2016 vp) 1 SISÄMINISTERIÖ Vastine Tietoverkkojohtaja 11.10.2016 Pekka Tulokas Eduskunnan hallintovaliokunnalle Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitusta kirjallisesta selvityksestä vastineen.

Kantelija on antanut hankitusta kirjallisesta selvityksestä vastineen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 16.10.2015 Dnro OKV/2106/1/2014 1/5 ASIA Hätäilmoitusten käsittely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 5.12.2014 osoittamassaan kantelussa hätäkeskuksen menettelyä tehtävän

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017

Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Hätäkeskus viranomaisten ketjussa TURVALLINEN SUOMI-SEMINAARI 2017 Marko Nieminen Hätäkeskuspalveluiden johtaja Hätäkeskuslaitos Hätäilmoitukset 2016 Hätäilmoitukset yhteensä: 2 665 000 Hätäpuheluja: 2

Lisätiedot

Juha Lavapuro Lausunto

Juha Lavapuro Lausunto Juha Lavapuro 15.9.2017 Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Asiat: Valtioneuvoston U-kirjelmä U46/ 2017 vp eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (keskitetty

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 29.03.2017 EOAK/1047/2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Marika Rönnberg 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (8) 191 Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi Pöydälle HEL 2013-000105 T 03 00 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 190/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- yhdellä vuodella siten, että laki olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

HE 190/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- yhdellä vuodella siten, että laki olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2006. HE 190/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

LAUSUNTOKYSELY: Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

LAUSUNTOKYSELY: Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista LAUSUNTOKYSELY: Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista Tervetuloa vastaamaan lausuntokyselyyn luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Pekka Räsänen pekka.rasanen@kpsaatio.

Lisätiedot

LAUSUNTOKYSELY: Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

LAUSUNTOKYSELY: Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista LAUSUNTOKYSELY: Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista Tervetuloa vastaamaan lausuntokyselyyn luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3)

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) VM/Vero-osasto Jukka Vanhanen 27 Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S 15.2.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ n suosituksia 314/2008 S Suositus 314/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät Pekka Sillanmäki KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet

Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö 17.3.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Asiakkaan oikeuksista sosiaalihuollossa Oikeus

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus HE 15/2017 vp

Sote- ja maakuntauudistus HE 15/2017 vp Sote ja maakuntauudistus HE 15/2017 vp Sote järjestäminen sekä HE:n säätämisjärjestys ja suhde perustuslakiin Perustuslakivaliokunta 15.3.2017 Hallitusneuvos Päivi Salo, STM 1 15.3.2017 Sotejärjestämislain

Lisätiedot

Keskeiset ehdotukset ja havainnot. 7. Valtakunnalliset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle

Keskeiset ehdotukset ja havainnot. 7. Valtakunnalliset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle Lausunto SM1642507 1 (5) 00.00.01.00.00 SMDno-2015-2070 SM/Pelastusosasto Lausuntopyyntö 1.9.2016, SM061:00/2015 Poliisiosaston lausunto pelastustoimen kehittämishankkeesta Sisäministeriön poliisiosasto

Lisätiedot

Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista

Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista Lausuntopyyntö 06.06.2017 OM 23/41/2016 Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista Johdanto Maahanmuuton ministerityöryhmän

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN 6 :N MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN 6 :N MUUTTAMISESTA LsN Jussi Matikkala LAUSUNTO 14.2.2017 Eduskunnan hallintovaliokunta HE 266/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 112/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia

HE 112/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia HE 112/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Viestintävirasto 28 I/2014 M 1 (5) Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt x päivänä yykuuta 2014 annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Lausun kunnioittavasti maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyynnön johdosta seuraavaa:

Lausun kunnioittavasti maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyynnön johdosta seuraavaa: TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3441/031/2017 Asiantuntijalausunto ylitarkastaja Anna Hänninen 15.11.2017 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta MmV@eduskunta.fi Viite: Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - KSTHKY:N VAMMAISNEUVOSTO 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kuusisto Eeva-Kaisa 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Laura Syväsalmi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle.

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. HE 74/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Muuramen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely 1(7) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI<t -/J~I LAUSUNTO /43/2014

Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI<t -/J~I LAUSUNTO /43/2014 Ii OIKEUSMINISTERiÖ Kriminaaltpoliittinen osasto Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI

Lisätiedot

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa Taina Mäntyranta 12.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN ASUSTA JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNUKSISTA 1. Yleistä Ehdotus liittyy hallituksen esitykseen HE 22/2014 eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen U 68/2016 vp / Asiantuntijapyyntö / DNA Oyj Julkinen 1 DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän sisältöä DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilastolain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilastolakia. Henkilötietolain mukaan ammatinharjoittajia koskevia tietoja pidetään henkilötietoina.

Lisätiedot

Pinninkatu 51, 33100 Tampere

Pinninkatu 51, 33100 Tampere EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE Asia Lausunto hallituksen esityksestä 341/2014 vp eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnon antaja

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 LAUSUNTO 2.4.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry lausuu hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

Eduskunnan puolustusvaliokunnalle

Eduskunnan puolustusvaliokunnalle ULKOASIAINMINISTERIÖ Oikeuspalvelu OIK-01 Päivi Kaukoranta LAUSUNTO 15.02.2017 HEL7M0515-3 Eduskunnan puolustusvaliokunnalle Viite Asia Hallituksen esitykset 72/2016 vp, 94/2016 vp ja HE 107/2016 vp Ulkoasianministeriön

Lisätiedot

HE 193/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi geenitekniikkalain

HE 193/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi geenitekniikkalain HE 193/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi geenitekniikkalakia. Nykyisiä geenitekniikan lautakunnan pääsihteerin tehtäviä

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ilari Huhtasalo ilari.huhtasalo@parkinson.fi

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä?

Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä? Kysymyksiä: Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä? (KLVL ry) on tyytyväinen siihen, että lakiin ei ole sisällytetty kuulovammaan perustuvaa lääketieteellistä määrittelyä ja näin ollen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 :n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 :n muuttamisesta Oikeusministeriö Lausuntopyyntö 17.03.2017 OM 17/41/2016 Luonnos hallituksen esitykseksi rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 :n muuttamisesta Johdanto Hallituksen 11.9.2015 hyväksymissä hallituksen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi

LAPIN YLIOPISTO 1(5) Yhteiskuntatieteiden tiedekunta vastaajan nimi LAPIN YLIOPISTO 1(5) JULKISOIKEUDEN VALINTAKOE 13.6.2005 Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Tehtävissä julkisuuslailla tarkoitetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja potilaslailla lakia

Lisätiedot

Elisa Lomatiedote Käyttöohje

Elisa Lomatiedote Käyttöohje Elisa Oyj Ohje 1 (6) Elisa Lomatiedote Käyttöohje Elisa Oyj Ohje 2 (6) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Palvelun käyttöönotto... 4 3 Palvelun käyttö... 4 3.1 Päävalikko... 4 3.2 Palvelun asetukset... 4 3.3 Hallintapalvelun

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 100/43/2017. Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n lausuntopyyntö (TEM/949/03.01.

OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 100/43/2017. Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n lausuntopyyntö (TEM/949/03.01. OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 100/43/2017 Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM:n lausuntopyyntö 5.5.2017 (TEM/949/03.01.01/2017) LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Lisätiedot